Views
11 months ago

Nov 2017

d¨fa°ffªf³fIY

d¨fa°ffªf³fIY ·fc£û AüSX IbY´fûd¿f°f »fû¦fûÔ ÀfZ I`YÀfZ f³fZ¦ff ³¹fc BaXdOX¹ff Àfb. OZXÀIY ¹fWX IY¸f Qb·ffʦ¹fþ³fIY ³fWXeÔ WX` dIY A´f³fZ QZVf ¸fZÔ ½¹ff~ ·fbJ¸fSXe ´fSX ¨f¨ffÊ IYSX³fZ IZY d»fE WX¸fZÔ ¦»fûf»f WXÔ¦fSX BÔOXZ¢Àf IZY AfÔIYOÞXûÔ IYe AfUV¹fIY°ff WXû°fe WX`Ü AüSX þf ¹fWX ¨f¨ffÊ WXû ·fe SXWXe WX` °fû BÀfIYf ÀUøY´f d³f¸³f À°fSXe¹f SXfþ³fed°fIY AfSXû´f-´fi°¹ffSXû´f °fIY Àfed¸f°f SXWX ¦f¹ff WX`Ü ßfe SXfWXb»f ¦ffh²fe EUÔ ßfe¸f°fe À¸fÈd°f BÊSXf³fe IZY fe¨f dMXÐUMXSX ´fSX WXbAf VfZSXûÔ IYf AfQf³f ´fiQf³f ¹fWX QVff°ffÊ WX` dIY WXSX ¸füIZY IZY d»fE ¸ffIcY»f VfZSX IYf ¨f¹f³f IYSX³fZ Uf»fZ füdðIY Àf»ffWXIYfSX Af ·fcJ AüSX ¦fSXefe IZY d»fE ·fe IbYL ¨fbd³fÔQf VfZSX LfhMX³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ d´fiÔMX AüSX B»fZ¢MÑfgd³fIY ¸fedOX¹ff ³fZ ·fe BÀf ¸fbïZ IYû À´fVfÊ dIY¹ff dIY³°fb ¹fWX À´fVfÊ ÀU¹fÔ IYû ¦»ffd³fSXdWX°f SXJ°fZ WXbE WX³fe´fie°f IZY SXWXÀ¹fûÔ, Af÷Yd¿f WX°¹ffIYfÔOX AüSX ¨fûMXe IYMXUf þ`ÀfZ A³¹f SXf¿MÑXe¹f dWX°f IZY ¸fbïûÔ ´fSX IYBÊ dQ³fûÔ °fIY ¨f¨ffÊ IYSX³fZ IYf Ad²fIYfSX ´fif~ IYSX³fZ IYe EIY ¨fZáf þ`Àff »f¦ffÜ J`SX BÀfÀfZ ¹fWX °fû ´f°ff ¨f»ff dIY ¸fedOX¹ff IYd¸fʹfûÔ AüSX CX³fIZY ¸ffd»fIYûÔ IYe AÔ°fSXf°¸ff A·fe ¸fSXe ³fWXeÔ WX`Ü A³¹f±ff UZ ¨ffWX°fZ °fû BÀf JfSX IYû A³fQZJf ·fe IYSX ÀfIY°fZ ±fZÜ QZVf ¸fZÔ dU¸fVfÊ IYf À°fSX B°f³ff d¦fSX ¦f¹ff WX` dIY dIYÀfe ·fe ´fi¹fûþ³f ÀfZ þf IYûBÊ ·fcJ AüSX ¦fSXefe IYe ¨f¨ffÊ IYSX°ff WX` °fû ¸f³f ¸fZÔ ¹fWX AfVff fÔ²f°fe WX` dIY WX¸f Af·ffÀfe ¸fbïûÔ IYû LûOÞX IYSX fbd³f¹ffQe ¸fbïûÔ IYe °fSXRY »füMX SXWXZ WX`ÔÜ ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe þZ ´fe ³fçf ³fZ BÀf ff°f IYe AûSX ²¹ff³ffIY¿fʯf dIY¹ff dIY IbYL Àf¸ff¨ffSX ´fÂf AüSX SXfþ³fed°fIY Q»f ¹fWX ·fif¸fIY ´fi¨ffSX IYSX SXWXZ WX`Ô dIY Àf³f 2014 ¸fZÔ ·ffSX°f ¦»fûf»f WXÔ¦fSX BÔOXZ¢Àf IZY Af²ffSX ´fSX dUV½f ¸fZÔ 55 UZÔ À±ff³f ´fSX ±ff AüSX Af 45 À±ff³fûÔ IYe d¦fSXfUMX IZY Àff±f 100 UZÔ À±ff³f ´fSX Af ¦f¹ff WX`Ü QSXAÀf»f 2014 ¸fZÔ VfbøY IZY CX³f 44 QZVfûÔ IYû Àfd¸¸fd»f°f ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff ±ff dþ³fIYe SX`ÔdIÔY¦f A¨Le ±feÜ BÀf ´fiIYfSX ·ffSX°f IYf À±ff³f 76 QZVfûÔ ¸fZÔ 55 UfÔ ±ffÜ ¹fdQ ¹fZ QZVf Àfd¸¸fd»f°f WXû°fZ °fû 2014 ¸fZÔ ·ffSX°f IYe SX`ÔdIÔY¦f 99 UeÔ WXû°feÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX °f±¹f ·fe SXZJfÔdIY°f dIY¹ff dIY ¹fWX SX`ÔdIÔY¦f 2012 ÀfZ 2016 IYe AUd²f IZY AfÔIYOÞXûÔ ´fSX Af²ffdSX°f WX` AüSX B³f¸fZÔ 2.5 Àff»f ¹fc´feE IYf VffÀf³f SXWXf WX`Ü BÀfIZY ´fcUÊ ·fe 8 U¿fûÊÔ °fIY ¹fc´feE WXe ÀfØff ¸fZÔ ±ffÜ ·ffSX°f 2008 IZY ¦»fûf»f WXÔ¦fSX BÔOXZ¢Àf ÀIYûSX 35.6 ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX°fZ WXbE BÀfZ 2017 ¸fZÔ 31.4 °fIY »fZ Af¹ff WX`Ü AfBÊERY´feAfSXAfBÊ IZY QdÃf¯f EdVf¹ff d³fQZVfIY ´fe IZY þûVfe IZY CXÀf f¹ff³f IYe ·fe ¨f¨ffÊ ÀfØff ´fÃf IYSX SXWXf WX` dþÀf¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ 2022 °fIY IbY´fû¿f¯f ¸fböY ·ffSX°f f³ff³fZ IZY ÀfSXIYfSX IZY ÀfÔIY»´f IYe ÀfSXfWX³ff IYe WX`Ü B²fSX dU´fÃf BÀfZ ³fûMX fÔQe AüSX A³¹f Afd±fÊIY Àfb²ffSXûÔ IZY IYfSX¯f AfBÊ ¸fÔQe, þeOXe´fe ¸fZÔ IY¸fe, CXôû¦f ²fÔ²fûÔ IZY fÔQ WXû³fZ, fZSXûþ¦ffSXe ¸fZÔ fZ°fWXfVff UÈdð °f±ff dIYÀff³fûÔ IYe fQWXf»fe ÀfZ þûOÞX SXWXf WX`ÜdU¸fVfÊ ²feSXZ ²feSXZ d¨fSX ´fdSXd¨f°f dQVff ¸fZÔ fPÞX SXWXf WX`Ü ·fbJ¸fSXe IZY d»fE IYü³f dþ¸¸fZQfSX- 60 U¿fûÊÔ °fIY VffÀf³f IYSX³fZ Uf»ff ´fdSXUfSX ¹ff ÀfcMX fcMX IYe ÀfSXIYfSXÜ ·fcJûÔ IZY d»fE ¹fWX fWXÀf fZ¸ff³fe WX`Ü ÀfSXIYfSX ¹fWX IYWXIYSX A´f³fe dþ¸¸fZQfSXe ÀfZ ´f»»ff ³fWXeÔ ÓffOÞX ÀfIY°fe dIY ¹fWX CXÀfIZY IYf¹fÊIYf»f IYf ¸ff¸f»ff ³fWXeÔ WX`Ü ¹fdQ ÀfSXIYfSX IYe ³fed°f¹ffÔ ¹f±ffU°f SXWXeÔ °fû WXû ÀfIY°ff WX` dIY °f¸ff¸f UfQûÔ AüSX QfUûÔ IZY ffQ ·fe QZVf ¸fZÔ ·fbJ¸fSXe fPÞX°fe ³fþSX AfEÜ ¦»fûf»f WXÔ¦fSX BÔOXZ¢Àf ¨ffSX ´f`¸ff³fûÔ IZY Af²ffSX ´fSX ·fbJ¸fSXe IYf AfIY»f³f IYSX°ff WX`Ü B³f¸fZÔ ÀfZ ´fi±f¸f þ³fÀfÔ£¹ff ¸fZÔ IbY´fûd¿f°f »fû¦fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff WX`Ü QcÀfSXf ¨ffB»OX ÀMXd³MXÔ¦f WX` dþÀfIYf website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com AfVf¹f Af¹fb IZY A³fbÀffSX dVfVfb IYe »fÔffBÊ AüSX UÈdð ¸fZÔ IY¸fe ÀfZ WX`Ü °feÀfSXf ¸ff´fIY ¨ffB»OX UZdÀMXÔ¦f WX` þû dVfVfb IYe »fÔffBÊ IZY A³fb´ff°f ¸fZÔ CXÀfIYf Uþ³f IY¸f WXû³fZ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f WX`Ü ¨f°fb±fÊ ¸ff´fIY dVfVfb ¸fÈ°¹fb QSX WX`Ü ·ffSX°f ¨ffB»OX UZdÀMXÔ¦f IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ dU¦f°f 25 U¿fûÊÔ ÀfZ IYûBÊ JfÀf Àfb²ffSX ³fWXeÔ IYSX ´ff¹ff WX` þû BÀf ff°f IYf ´fdSX¨ff¹fIY WX` dIY þ³¸f IZY ffQ ´fi±f¸f ´ffh¨f U¿fûÊÔ ¸fZÔ WX¸f dVfVfbAûÔ IYû ´fû¿fIY AfWXfSX,ÀUfÀ±¹f EUÔ ÀU¨L°ff ÀfbdU²ffEh AüSX A¨Lf ´f¹ffÊUSX¯f QZ³fZ ¸fZÔ AÀfRY»f SXWXZ WX`ÔÜ BÀfe IYfSX¯f dVfVfb ¸fÈ°¹fb QSX ¸fZÔ A´fZdÃf°f Àfb²ffSX ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff WX`Ü ¦»fûf»f WXÔ¦fSX BÔOXZ¢Àf 2017 ¹fWX QVff°ffÊ WX` dIY WX¸ffSXZ ´fOÞXûÀfe QZVf ·fcJ IYf ¸fbIYff»ff IYSX³fZ ¸fZÔ WX¸fÀfZ IYWXeÔ Af¦fZ WX`Ô ¹fôd´f EIY A±fʽ¹fUÀ±ff IZY °füSX ´fSX UZ WX¸fÀfZ fWXb°f ´feLZ WX`Ô AüSX B³f¸fZÔ ÀfZ A³fZIY QZVf °fû dWXÔÀff, Af°fÔIYUfQ AüSX ´fifIÈYd°fIY Af´fQf ÀfZ »f¦ff°ffSX þcÓf°fZ SXWXZ WX`ÔÜ ³fZ´ff»f (72 UfÔ SX`ÔIY), ¸¹ffÔ¸ffS X(77), BSXfIY (78) ßfe»fÔIYf (84), ffÔ¦»ffQZVf(88), CXØfSX IYûdSX¹ff (93) ·fe WX¸f ÀfZ IYWXeÔ fZWX°fSX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ dþÀf ¨fe³f ÀfZ WX¸f A´f³fe °fb»f³ff IYSX°fZ WX`Ô AüSX CXÀfÀfZ Af¦fZ d³fIY»f³fZ IYf Àf´f³ff QZJ°fZ WX`Ô UWX °fû 29 UZÔ À±ff³f IZY Àff±f WX¸fZÔ fWXb°f ´feLZ LûOÞX ¨fbIYf WX`Ü ¦»fûf»f WXÔ¦fSX BÔOXZ¢Àf IZY Af²ffSX ´fSX ´fOÞXûÀfe QZVfûÔ ÀfZ d´fLOÞX³fZ IYû »fZIYSX Af›¹fÊ ½¹föY dIY¹ff þf SXWXf WX` dIÔY°fb BÀf¸fZÔ IbYL ·fe ¨füÔIYf³fZ Uf»ff ³fWXeÔ WX`Ü ÀUÀ±f °f±ff »fÔfZ þeU³f, A¨Le dVfÃff AüSX SXûþ¦ffSX U A¨LZ þeU³f À°fSX IYû Af²ffSX f³ff³fZ Uf»fZ dUIYfÀf IZY ¸ff´fIYûÔ ‘c¸f³f OXZU»f´f¸fZÔMX BÔOXZ¢Àf AüSX ‘c¸f³f I`Yd´fMX»f BÔOXZ¢Àf IZY Af²ffSX ´fSX ·fe WX¸f B³f ´fOÞXûÀfe QZVfûÔ ÀfZ ´feLZ SXWX°fZ AfE WX`ÔÜ B³f QZVfûÔ ¸fZÔ ¸ff°fÈ ¸fÈ°¹fb QSX AüSX dVfVfb ¸fÈ°¹fb QSX WX¸fÀfZ IYWXeÔ IY¸f SXWXe WX`Ü A¸f°¹fÊ ÀfZ³f IYWX°fZ WX`Ô dIY ÀUfÀ±¹f ÀfZUfEh ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ WXZ°fb fWXb°f Ad²fIY ¸ff³fUe¹f ßf¸f IYe AfUV¹fIY°ff WXû°fe WX`Ü B³f QZVfûÔ IZY ´ffÀf fZVfIY ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ffAûÔ ´fSX J¨fÊ IYSX³fZ IZY d»fE fWXb°f IY¸f ²f³fSXfdVf WXû°fe WX` dIÔY°fb ¨fcÔdIY ¸fþQcSXe IYe QSXZÔ IY¸f WXû°fe WX`Ô BÀfd»fE B³WXZÔ B³f ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ffAûÔ IYû CX´f»f²f IYSXf³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ ´fSX fWXb°f IY¸f ²f³f J¨fÊ IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü A¸f°¹fÊ ÀfZ³f ¹fcd³fUÀfÊ»f WXZ»±f IZY¹fSX (EIY EZÀfZ °fÔÂf IYf d³f¸ffʯf þû dIYÀfe QZVf IZY Àf·fe ³ff¦fdSXIYûÔ IYû ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ff AüSX Afd±fÊIY ÀfbSXÃff ´fiQf³f IYSXZ) IYe AûSX A¦fiÀfSX WXû³fZ IYf ÀfbÓffU QZ°fZ WX`ÔÜ UZ IYWX°fZ WX`Ô dIY AfUV¹fIY°ff úPÞX SXfþ³fed°fIY ´fid°ffð°ff IYe ·fe WX`Ü ·ffSX°f IZY dUIYdÀf°f QdÃf¯fe SXfª¹fûÔ(IZYSX»f, °fd¸f»f³ffOXb) AüSX ´fÔþff, WXdSX¹ff¯ff °f±ff ¸fWXfSXf¿MÑX ³fZ ·fe ¨ffB»OX ÀMXd³MXÔ¦f ¸fZÔ ·ffSXe IY¸fe »ff³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff ´fif~ IYe WX`Ü A±ffÊ°f dVfVfbAûÔ IYf þ³¸f Af fZWX°fSX QVffAûÔ ¸fZÔ WXû³fZ »f¦ff WX`Ü B³f SXfª¹fûÔ IZY A²¹f¹f³f IZY Af²ffSX ´fSX ·fe IbYL WX»f d³fIY»f ÀfIY°ff WX`Ü ¹fWX IYWX³ff dIY QZVf ¸fZÔ Afd±fÊIY dUIYfÀf ³fWXeÔ WXbAf WX` ÀfUʱff A³fbd¨f°f WX`Ü dUIYfÀf IZY AfIY»f³f IZY WXSX Af²fbd³fIY ´f`¸ff³fZ ´fSX QZVf Af¦fZ fPÞXf WX`Ü Àf¸fÀ¹ff ¹fWX WX` dIY BÀf dUIYfÀf IYf »ff·f ¦fSXef »fû¦fûÔ IYû d¸f»f ³fWXeÔ ´ff¹ff WX`Ü U`V½feIÈY°f A±fʽ¹fUÀ±ff IZY dþÀf CXQfSXeIYSX¯f AüSX d³fþeIYSX¯f Àf¸f±fÊIY ¸ffgOX»f IYû WX¸f³fZ A´f³ff¹ff WX` UWX A¸feSX AüSX ¦fSXef IYe JfBÊ IYû AüSX fPÞXf³fZ Uf»ff WX`Ü ·ffSX°f IZY EIY ´fid°fVf°f ²f³ffPXйf »fû¦fûÔ IZY ´ffÀf 58 ´fid°fVf°f Qü»f°f WX`Ü WXf»f IZY U¿fûÊÔ ¸fZÔ Vfe¿fÊ IZY ÀffÀfZ ²f³fe 10 ´fid°fVf°f »fû¦fûÔ IYe Af¹f ¸fZÔ ·ffSXe UÈdð QZJe ¦fBÊ WX` þfdIY ÀffÀfZ ¦fSXef 10 ´fid°fVf°f »fû¦fûÔ IYe Af¹f 15 ´fid°fVf°f °fIY d¦fSX ¦fBÊ WX`Ü Àff¸ffdþIY AüSX »f`Ôd¦fIY AÀf¸ff³f°ff ·fe IbY´fû¿f¯f AüSX dVfVfb ¸fÈ°¹fb WXZ°fb CXØfSXQf¹fe WX`Ü AfdQUfÀfe Àf¸fbQf¹f IbY´fû¿f¯f ÀfZ ÀffÀfZ ª¹ffQf ´fedOÞX°f WX`ÔÜ ¹fWXe dÀ±fd°f ¸fdWX»ffAûÔ IYe WX`Ü U°fʸff³f ¸fZÔ þû ¦fSXef IY»¹ff¯f IYe ¹fûþ³ffEh ¨f»f SXWXe WX`Ô CX³f¸fZÔ ÀfZ A³fZIY ¨fb³ffUe SXfþ³fed°f IZY A³fbøY´f ¦fSXefûÔ IYû ¸fbµ°f CX´fWXfSX AüSX Àfü¦ff°fZÔ QZ³fZ ´fSX IZYÔdQi°f WX`ÔÜ þfdIY ´fi¹ffÀf ¦fSXefûÔ IZY Àf¸f¦fi þeU³f À°fSX IYû DY´fSX CXNXf³fZ IYf WXû³ff ¨ffdWXEÜ df³ff BÀf ¨fZáf IZY ¦fSXefûÔ IYû Qe þf³fZ Uf»fe ¸fbµ°f ÀfbdU²ffEh CX³fIYe ¦fSXefe IYû d¨fSXÀ±ff¹fe f³ffIYSX CX³fIYf SXfþ³fed°fIY CX´f¹fû¦f IYSX³fZ IYe SX¯f³fed°f ¸ffÂf WX`ÔÜ QZVf ¸fZÔ ½¹ff~ ·fiáf¨ffSX, IbY´fû¿f¯f AüSX fe¸ffSXe ÀfZ »fOÞX³fZ IZY WXSX ´fi¹ffÀf IYû dURY»f IYSX QZ°ff WX`Ü WXf»f WXe ¸fZÔ SXfþÀ±ff³f ÀfSXIYfSX ³fZ SXfVf³f IZY ¦fZWXcÔ IYe IYf»ffffþfSXe IZY AfSXû´f ¸fZÔ EIY AfBÊ E EÀf Àf¸fZ°f 20 Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû d³f»fÔdf°f dIY¹ffÜ LØfeÀf¦fPÞX IYf 36 WXþfSX IYSXûOÞX IYf ³ff³f SXfVf³f §fûMXf»ff AüSX A÷Y¯ff¨f»f ´fiQZVf, CXØfSXfJÔOX, CXØfSX´fiQZVf AfdQ ¸fZÔ dUd·f³³f ÀfSXIYfSXûÔ IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ WXbE SXfVf³f §fûMXf»fZ WX¸ffSXe ÀffUÊþd³fIY dU°fSX¯f ´fi¯ff»fe IZY JûJ»fZ´f³f IYû CXþf¦fSX IYSX°fZ WX`ÔÜ Àf¸fbd¨f°f ·fÔOXfSX¯f ÀfbdU²ff IZY A·ffU AüSX Af´fSXfd²fIY »ff´fSXUfWXe IZY IYfSX¯f QZVf IZY dIYÀff³fûÔ õfSXf CX´fþf¹ff ¦f¹ff A³ffþ ³fá WXû SXWXf WX` AüSX A³³fQf°ff ÀU¹fÔ ·fcJf ¸fSX SXWXf WX`Ü dUVff»f ´ffh¨f dÀf°ffSXf WXûMX»fûÔ AüSX SXfþ³fZ°ffAûÔ °f±ff ²f³fIbYfZSXûÔ IZY U`UfdWXIY Àf¸ffSXûWXûÔ ¸fZÔ Jf³fZ IYe fffQeÊ dQ»f QWX»ff QZ³fZ Uf»fe WX` dIÔY°fb A³fbVffÀf³f AüSX d¸f°f½¹fd¹f°ff IZY ´ffNX Af¸f AfQ¸fe IYû ´fPÞXfE þf SXWXZ WX`ÔÜ dVfVfbAûÔ IYe d¨fdIY°Àff IZY ´fid°f WX¸ffSXZ AÀfÔUZQ³fVfe»f ³fþdSX¹fZ IYf AÔQfþf °fû QZVf IZY ÀffÀfZ fOÞXZ SXfª¹f CXØfSX´fiQZVf IZY ¸fb£¹f ¸fÔÂfe IZY ´fcUÊ »fûIYÀf·ff ÃfZÂf ¦fûSXJ´fbSX IZY AÀ´f°ff»f ¸fZÔ Àf`IYOÞXûÔ f¨¨fûÔ IYe d³fSXÔ°fSX WXû°fe ¸fü°f ÀfZ »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü dUV½f Jfô dQUÀf 2017 IYe ±fe¸f WX`- ´f»ff¹f³f IYû SXûIZYÔÜ Jfô ÀfbSXÃff AüSX ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fZÔ d³fUZVf IYSXZÔÜ dIY³°fb ³fÈVfÔÀf CX°ÀfU²fd¸fÊ°ff IZY BÀf QüSX ¸fZÔ BÀf dQVff ¸fZÔ IYûBÊ ¦fÔ·feSX ´fi¹ffÀf WXû¦ff EZÀff ³fWXeÔ »f¦f°ffÜ Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ³f½f¸fSX, 2017 20

¦fbªfSXf°f ¨fb³ff½f IYfÔ¦fiZÀf IYû ¨fb³fü°fe °fû ·ffªf´ff IZY d»fE £f°fSmX IYe §faMXe Àfb. OZXÀIY QZVf IZY d»fE ´fid°fâf IYf ÀfUf»f f³fZ ¦fbþSXf°f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY d»fE IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ A·fe ÀfZ EZÀfZ WXf»ff°f f³f³fZ »f¦fZ WX`Ô, dþ³fIZY IYfSX¯f IYfÔ¦fiZÀf IZY Àf¸fÃf EIY °fSXRY IbYAf °fû EIY °fSXRY JfBÊ þ`Àfe ´fdSXdÀ±fd°f¹ffÔ d³fd¸fÊ°f WXû°fe dQJfBÊ QZ SXWXe WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf IYe SXf¿MÑXe¹f SXfþ³fed°f ¸fZÔ ¦fWXSXf ´fi·ffU SXJ³fZ Uf»fZ AWX¸fQ ´fMXZ»f IZY Àff¸f³fZ ´fWX»fZ ÀfZ ·fe ª¹ffQf ¨fb³fü°fe ´f`Qf WXû°fe þf SXWXe WX`ÔÜ A·fe WXf»f WXe ¸fZÔ AWX¸fQ ´fMXZ»f ÀfZ þbOXZ EIY ½¹ffUÀffd¹fIY À±f»f ÀfZ Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe CX³fIYû IYNX§fSXZ ¸fZÔ JOÞXf IYSX°fe WXbBÊ dQJfBÊ QZ SXWXe WX`Ü BÀfÀfZ þWXfÔ IYfÔ¦fiZÀf IYû ´fMXJ³fe QZ³fZ IZY d»fE ·ffþ´ff IYû ´fi·ffUVff»fe ¸fbïf d¸f»ff WX`, UWXeÔ IYfÔ¦fiZÀf f`IYRbYMX IYe AûSX þf°fe WXbBÊ dQJfBÊ QZ SXWXe WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IYe ÀffÀfZ fOÞXe QbdU²ff ¹fWXe WX` dIY A¦fSX UWX AWX¸fQ ´fMXZ»f ÀfZ QcSX SXWX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX°fe WX` °fû ÀUf·ffdUIY ÷Y´f ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IYû ¸fbÀf»f¸ff³f U¦fÊ ÀfZ ³ffSXfþe ·fe ÓfZ»f³fe ´fOÞX ÀfIY°fe WX`, þû IYfÔ¦fiZÀf IY°fBÊ ³fWXeÔ ¨ffWX°feÜ A¦fSX AWX¸fQ ´fMXZ»f IYf Àf¸f±fʳf IYSX°fe WX` °fû dRYSX IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ UWX U¦fÊ QcSX þf ÀfIY°ff WX`, dþÀfIZY d»fE CXÀf³fZ »f¸fZ Àf¸f¹f ÀfZ SX¯f³fed°f IYf CX´f¹fû¦f dIY¹ffÜ IYWX³fZ IYf °ff°´f¹fÊ À´fá WX` dIY ´fMXZ»f U¦fÊ IYû A´f³fZ ´ff»fZ ¸fZÔ IYSX³fZ IZY d»fE IYfÔ¦fiZÀf ³fZ SXfþ³fed°fIY ¨ff»f ¨f»fe, CXÀf¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYû CXÀf Àf¸f¹f ÀfRY»f°ff d¸f»f°fe WXbBÊ ·fe dQJfBÊ QZ SXWXe ±fe, þf WXfdQÊIY ´fMXZ»f IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IZY ÀfÔIZY°f ´fSX IYfÔ¦fiZÀf IYf Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WXbE dQJfBÊ dQEÜ WXf»ffÔdIY WXfdQÊIY ´fMXZ»f dþÀf ¸fbïZ ´fSX ¦fbþSXf°f ¸fZÔ CX·fSXZ WX`Ô, CXÀf ¸fbïZ ´fSX AdOX¦f SXWX³ff CX³fIYe SXfþ³fed°fIY ¸fþfcSXe WX`Ü BÀfd»fE WXfdQÊIY ´fMXZ»f ³fZ Af IYfÔ¦fiZÀf IZY Àff¸f³fZ ¹fÃf dÀ±fd°f ´f`Qf IYSX Qe WX`Ü WXfdQÊIY ´fMXZ»f ³fZ IYfÔ¦fZiÀf ÀfZ ÀfUf»f dIY¹ff WX` dIY ´fMXZ»f AfSXÃf¯f ´fSX IYfÔ¦fiZÀf A´f³ff ÷YJ À´fá IYSXZÜ SXfþ³fed°fIY WXf»ff°fûÔ IZY dUãZ¿f¯f IYSX³fZ ´fSX EZÀff ·fe »f¦f°ff WX` dIY WXfdQÊIY IYf ¹fWX f¹ff³f ·fe ´fcSXe °fSXWX ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IYû RYf¹fQf ´fWXbÔ¨ff³fZ IYf EIY IYQ¸f WX`Ü ¢¹fûÔdIY IYfÔ¦fiZÀf ´fMXZ»f U¦fÊ IYû AfSXÃf¯f QZ³fZ IYe §fû¿f¯ff IYSX ÀfIY°fe WX`Ü SXfþ³fed°fIY »ff·f ´fif~ IYSX³fZ IZY d»fE IYfÔ¦fiZÀf IYf ¹fWX IYQ¸f Af CXþf¦fSX WXû³fZ »f¦ff WX`Ü þ³f°ff ·fe BÀf ff°f IYû Àf¸fÓf³fZ »f¦fe WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf A´f³fZ SXfþ³fed°fIY CX°±ff³f IZY d»fE I`YÀfe ·fe SXfþ³fed°f IYSX ÀfIY°fe WX`Ü Àf¸ffþ ¸fZÔ dU§fMX³f ´f`Qf IYSX³fZ Uf»fe IYfÔ¦fiZÀf ³fZ SXfþ ·fe BÀfe ´fðd°f IYû Af²ffSX f³ffIYSX WXe dIY¹ff WX`Ü Afþ ·fe IYfÔ¦fiZÀf CXÀfe SXfWX IYf A³fbÀfSX¯f IYSX SXWXe WX`Ü Àf¸ffþ ¸fZÔ RcYMX OXf»f³fZ IYe ¸ff³fdÀfIY°ff ÀfZ dIY¹ff ¦f¹ff ´fi¨ffSX ¨fb³ffU ¸fZÔ ÀfRY»f°ff °fû dQ»ff ÀfIY°ff WX`, »fZdIY³f QZVf IYû ¸fþfc°f ³fWXeÔ f³ff ÀfIY°ffÜ BÀfd»fE IYfÔ¦fiZÀf IZY ffSXZ ¸fZÔ ¹fWX AfÀff³fe ÀfZ IYWXf þf ÀfIY°ff WX` dIY UWX IZYU»f ÀfØff ´fif~ IYSX³fZ IZY d»fE WXe SXfþ³fed°f IYSX°fe SXWXe WX`, Afþ ·fe UWXe IYSX SXWXe WX`Ü QZVf IYe Àf¸fÈdð ÀfZ CXÀfZ IYûBÊ ¸f°f»ff ³fWXeÔ WX`Ü ¦fbþSXf°f ¨fb³ffU ¸fZÔ dþÀf ´fiIYfSX ÀfZ SXfþ³fed°fIY ´fi¨ffSX dIY¹ff þf SXWXf WX`, CXÀfÀfZ ¹fWX ·fe »f¦f³fZ »f¦ff WX` dIY ·ffþ´ff ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe §ffSXfWXMX ³fWXeÔ WX`, UWXeÔ QcÀfSXe AûSX IYfÔ¦fZiÀf IZY WXf»ff°f BÀfIZY dU´fSXe°f dQJfBÊ QZ SXWXZ WX`ÔÜ CXÀf¸fZÔ §ffSXfWXMX ·fe WX` AüSX A´f³ff AdÀ°f°U f¨ffE SXJ³fZ IZY ÀfVfÔdIY°f dþþedUÀff ·fe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf dIYÀf ´fdSX¯fd°f IYû ´fif~ WXû¦fe, ¹fWX IYWX³ff dRY»fWXf»f ¸fbdVIY»f þ÷YSX WX`, »fZdIY³f CXÀfIZY A´f³fZ IYf¹fÊIY°ffÊ BÀf website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com ff°f IZY d»fE AfVffd³U°f ·fe ³fWXeÔ WX`Ô dIY ¦fbþSXf°f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe ÀfSXIYfSX WXe f³fZ¦feÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY IYf¹fÊIY°ffÊ AüSX SXfþ³fed°fIY dUãZ¿fIY ·fe ¹fWX ff°f ÀUeIYfSX IYSX³fZ »f¦fZ WX`Ô dIY IYfÔ¦fiZÀf IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ Àfb²ffSX AUV¹f WXû ÀfIY°ff WX`, ´fSXÔ°fb ÀfSXIYfSX ³fWXeÔ f³f ÀfIY°feÜ U°fʸff³f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY Àf¸fÃf ¨fb³füd°f¹ffÔ ª¹ffQf WX`Ô AüSX ´fi·ffUe ·fe WX`ÔÜ ¢¹fûÔdIY ¦fbþSXf°f IZY ´fcUÊ ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY d»fE ¨fb³fü°fe IZY ÷Y´f ¸fZÔ SXfª¹f IYf ¸fb£¹f¸fÔÂfe ±ff, Afþ EIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe WX`Ü BÀfÀfZ À´fá WX` dIY Af ¦fbþSXf°f ¸fZÔ ¨fb³fü°fe ª¹ffQf fOÞXe WX`Ü SXfª¹f IYf IYûBÊ ½¹fdöY Afþ QZVf IYf ´fi²ff³f¸fÔÂfe WX`, ¹fWX ·ffþ´ff IZY d»fE ÀfIYfSXf°¸fIY IYWXf þf ÀfIY°ff WX` AüSX ·ffþ´ff IYû BÀfe IYf SXfþ³fed°fIY »ff·f d¸f»fZ¦ff, ¹fWX °f¹f WX`Ü SXfþ³fed°fIY dÀ±fd°f¹ffÔ þû °fÀUeSX ´fiQdVfÊ°f IYSX SXWXe WX`Ô, UWX ¹fWX À´fá IYSX SXWXe WX`Ô dIY SXfª¹f WXe ³fWXeÔ ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ Afþ ³fSXZ³Qi ¸fûQe ÀffÀfZ fOÞXZ SXfþ³fZ°ff IZY ÷Y´f ¸fZÔ À±ffd´f°f WXbE WX`ÔÜ EZÀfe dÀ±fd°f ¸fZÔ IYfÔ¦fZiÀf IYf CX³fÀfZ ¸fbIYff»ff IYSX³ff MXZOÞXe JeSX WXe ´fi¸ffd¯f°f WXû SXWXf WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IZY ³fZ°ff ·f»fZ WXe IbYL ·fe IYWXZÔ, »fZdIY³f UfÀ°fdUIY°ff ¹fWXe WX` dIY ¦fbþSXf°f ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY Àff¸f³fZ JOÞXZ WXû³fZ IZY d»fE IYfÔ¦fiZÀf IYû fWXb°f ´fdSXßf¸f IYSX³ff ´fOÞXZ¦ffÜ fWXSXWXf»f ·ffþ´ff U IYfÔ¦fiZÀf Qû³fûÔ IZY d»fE ¹fWX ¨fb³ffU ´fid°fâf IYf ÀfUf»f WX`Ü ¹fWX IYWX³ff ·fe ¦f»f°f ³fWXeÔ WXû¦ff dIY Qû³fûÔ ´ffdMXʹfûÔ ¸fZÔ ¦fbþSXf°f ¨fb³ffUûÔ IYf ¸ffWXü»f »fûIYÀf·ff ¨fb³ffUûÔ þ`Àff WX`Ü 1995 ÀfZ d³fSXÔ°fSX ÀfØff ¸fZÔ SXWXe ·ffþ´ff A´f³fZ BÀf ¦fPÞX IYû IZYU»f fSXIYSXfSX WXe SXJ³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°fe, fd»IY B³f ¨fb³ffUûÔ ÀfZ ³fûMXfÔQe U þeEÀfMXe þ`ÀfZ ¸fbïûÔ ´fSX þ³f°ff IYe ¸fûWXSX »f¦fUf³fZ IZY ¸fcOX ¸fZÔ WX`Ü Qû³fûÔ SXfþ³fed°fIY ´ffdMXʹffÔ BÀf §f¸ffÀff³f ¸fZÔ EOÞXe-¨fûMXe IYf þûSX »f¦ffEÔ¦feÜ d´fL»fZ 22 Àff»fûÔ ÀfZ 60 ÀfeMXûÔ °fIY Àfed¸f°f SXWXe IYfÔ¦fiZÀf A´f³fe ³fþSX BÀf ffSX ´fMXZ»f AüSX ´ffMXeQfSX Àf¸ffþ ´fSX dMXIYfE WXbE WX`Ü ¦fbþSXf°f dU²ff³fÀf·ff IZY ´fWX»fZ IZY ¨fb³ffUûÔ IZY SXfþ³fed°fIY ´fi¨ffSX ´fSX ²¹ff³f dQ¹ff þfE °fû ¹fWXe Àff¸f³fZ Af°ff WX` dIY dU´fÃfe SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ ³fZ ÀffÔ´fiQfd¹fIY°ff IYû A´f³ff ´fi¸fbJ ¨fb³ffUe WXd±f¹ffSX f³ff¹ff ±ffÜ QcÀfSXe AûSX ·ffþ´ff dUIYfÀf, dUIYfÀf AüSX IZYU»f dUIYfÀf IYe WXe ff°f IYSX°fe SXWXeÜ Af IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ A´f³fZ ´fbSXf³fZ ¸fbïûÔ ÀfZ fWXb°f QcSXe f³ff »fe WX`Ü CXÀfZ Àf¸fÓf ¸fZÔ Af³fZ »f¦ff WX` dIY ¦fbþSXf°f IYe þ³f°ff ÀffÔ´fiQfd¹fIY°ff R`Y»ff³fZ Uf»fZ Q»fûÔ IZY Àff±f ³fWXeÔ WX`, UWX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ dUIYfÀf IYSX³fZ Uf»fZ Q»f ·ffþ´ff IZY Àff±f WX`Ü BÀfe IYfSX¯f ÀfZ ·ffþ´ff ¦fbþSXf°f ¸fZÔ A·fe °fIY ÀfØff ¸fZÔ WX`Ü ¦fbþSXf°f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ BÀf ffSX ÀffÀfZ JfÀf ff°f ¹fWX ·fe WX` dIY SXfª¹f ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXWX ¨fbIZY ³fSXZQi ¸fûQe ´fWX»fe ffSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY ÷Y´f ¸fZÔ ¨fb³ffU ´fi¨ffSX IYSX SXWXZ WX`Ô, þû ·ffþ´ff IZY d»fE ÀfIYfSXf°¸fIY WX`Ü A¨Le ff°f ¹fWX WX` dIY ¦fbþSXf°f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ¨ffWXZ dUSXû²fe Q»fûÔ IYe f¹ff³fffþe WXû ¹ff dRYSX ·ffþ´ff ³fZ°ffAûÔ IZY f¹ff³f, Àf·fe Af dUIYfÀf IYe ff°f IYSX³fZ IZY d»fE WXe SXfþ³fed°f IYSX°fZ dQJfBÊ QZ SXWXZ WX`ÔÜ d´fL»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃff Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe ³fZ ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYû ¸fü°f IYf ÀfüQf¦fSX °fIY f°ff dQ¹ff, »fZdIY³f BÀfIYf ´fdSX¯ff¸f ¹fWXe d³fIY»ff dIY ·ffþ´ff IYû ¦fbþSXf°f IYe ÀfØff ´fif~ WXû ¦fBÊ AüSX IYfÔ¦fiZÀf dU´fÃf ¸fZÔ WXe SXWXeÜ Af IYfÔ¦fiZÀf IYû ·fe »f¦f³fZ »f¦ff WX` dIY BÀf ´fiIYfSX IZY ¸fbïûÔ ÀfZ IYûBÊ SXfþ³fed°fIY »ff·f ³fWXeÔ d¸f»f³fZ Uf»ff WX`Ü BÀfd»fE CXÀf³fZ ·fe Afþ ·ffþ´ff IYe °fSXWX dUIYfÀf IYe ff°f IYSX³fe ´fifSXÔ·f IYSX Qe WX`Ü ¹ff³fe ¦fbþSXf°f ¸fZÔ Af dUIYfÀf WXe SXfþ³fed°fIY ¸fbïf WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf ·f»fZ WXe A´f³fZ SXfþ³fed°fIY »ff·f IZY d»fE dUIYfÀf IYe ff°f IYSX SXWXe WXû, »fZdIY³f ¹fWX ·fe Àf¨f WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf dUIYfÀf ÀfZ IYûÀfûÔ QcSX WX`Ü WX¸f þf³f°fZ WX`Ô dIY IYfÔ¦fiZÀf IZY EIY fOÞXZ ³fZ°ff ³fZ dUIYfÀf IYû ´ff¦f»f IYe ÀfÔÄff QZ QeÜ ¹ff³fe IYfÔ¦fiZÀf ¸ff³f°fe WX` dIY QZVf ¸fZÔ þWXfÔ ·fe dUIYfÀf WXû¦ff, UWX IZYU»f ´ff¦f»f´f³f IZY A»ffUf IbYL ·fe ³fWXeÔ WX`Ü BÀfÀfZ ¹fWX AfÀff³fe ÀfZ Àf¸fÓf ¸fZÔ Af þf°ff WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ dÀ±fSX°ff ³ff¸f IYe IYûBÊ ff°f ³fWXeÔ WX`Ü UWX dUIYfÀf IYe SXfþ³fed°f ·fe IYSX SXWXe WX` AüSX dUIYfÀf IYû ´ff¦f»f ·fe f°ff SXWXe WX`Ü Af QZJ³ff ¹fWXe WXû¦ff dIY ¦fbþSXf°f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ·ffþ´ff IYû ´fSXfdþ°f IYSX³fZ IZY d»fE dIYÀf ´fiIYfSX IYe ¹fûþ³ffEÔ f³ff°fe WX`Ü Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ³f½f¸fSX, 2017 21