Views
1 year ago

Nov 2017

Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô

Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô SXfáÑXe¹f IZYÔQi IYf þeEÀfMXe QSXûÔ ´fSX ´fb³fdUʨffSX Àfb. OZXÀIY dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ þeEÀfMXe QSXZ Ô §fMXf³fZ IYf dþÀf °fSXWX ÀfZ ÀfÔIZY°f dQ¹ff WX`, CXÀfIZY ffQ »f¦f³fZ »f¦ff WX` dIY QZVf ¸fZ Ô þeEÀfMXe »ff¦fc WXû³fZ IZY ffQ ÀfZ þ`Àfe ´fdSXÀ±fd°f¹ffÔ IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZY dUSXû²f ¸fZ Ô d³fd¸fÊ°f WXbBÊ WX` Ô, CX³fIYû ÀfSXIYfSX fWXb°f WXe ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ SXWXe WXǛ Vff¹fQ ÀfSXIYfSX IYû ·fe ¹fWX CX¸¸feQ ³fWXeÔ WXû¦fe dIY BÀfIZY »ff¦fc WXû³fZ IZY °fe³f ¸ffWX ffQ WXe EZÀfe dÀ±fd°f Af þfE¦fe dIY ÀfSXIYfSX IYû BÀf ´fSX ¦fÔ·feSX°ff´fcUÊIY ´fb³fdUʨffSX IYSX³ff ´fOÞXZÜ UÀ°fb°f: þf BÀfIYe ¦fWXSXfBÊ ¸fZ Ô þfEÔ °fû dÀ±fd°f fWXb°f À´f¿MX WXû þf°fe WXǛ AÀf»f ¸fZ Ô Afþ WXû ¹fWX SXWXf WX` dIY QZVf ¸fZ 1 þb»ffBÊ ÀfZ MX`¢Àf IYe ³fBÊ ½¹fUÀ±ff °fû »ff¦fc IYSX Qe ¦fBÊ, dIÔY°fb »fûd·f¹fûÔ ´fSX IỲÀfZ »f¦ff¸f »f¦fZ, BÀfIYe ´fb£°ff ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ IYe ¦fBÊÜ ´fdSX¯ff¸fÀUøY´f QZVf IYf Af¸f ³ff¦fdSXIY þeEÀfMXe IZY ³ff¸f ´fSX ´fWX»fZ ÀfZ ª¹ffQf »fcMXf þf SXWXf WX` AüSX fQ³ff¸f IZYÔQi IYe ¸fûQe ÀfSXIYfSX WXû SXWXe WXǛ þeEÀfMXe IYû »fZIYSX QZVf ¸fZ Ô dIYÀf °fSXWX IYf Uf°ffUSX¯f d³fd¸fÊ°f dIY¹ff þf SXWXf WX`, BÀfIZY Qû CXQfWXSX¯f ¹fWXfÔ úá½¹f WX` ÔÜ þf QZVf IYf Af¸f CX´f·fû¢°ff Q f ¸ f Ad²fIY ¸ffÔ¦fZ þf³fZ ´fSX QbIYf³fQfSX ÀfZ ´fcL°ff WX` dIY B°f³ff Qf¸f ¢¹fûÔ d»f¹ff þf SXWXf WX`, °fû CXÀfZ QbIYf³fQfSX f°f»ff°ff WX` dIY BÀf ´fSX þeEÀfMXe »f¦f ¦f¹ff WX` BÀfd»fE Qf¸f fPÞXZ WX` ÔÜ ¹fWXe ff°f þf EIY CX´f·fû¢°ff ÀfZ CXÀfIZY IZYf»f ³fZMXUIYÊ Uf»fZ ³fZ A¨ff³fIY 50 ÷Y´fE IYe fPÞXû°°fSXe IYSX°fZ WXbE IYWXe °fû CX´f·fû¢°ff ³fZ ´f»fMXIYSX ÀfUf»f dIY¹ff-dIY°f³ff »f¦ff WX` þeEÀfMXe? UWX fû»ff 28 ´fid°fVf°f Ü CXÀfIZY ffQ þf CXÀfÀfZ dRYSX IYWXf ¦f¹ff dIY MX`¢Àf °fû ´fWX»fZ ·fe »f¦f°ff ±ff Af EIYQ¸f 50 øY´fE ¢¹fûÔ fPÞXfE? °fû IZYU»f ³fZMXUIYÊ Uf»fZ IYf CX°°fSX ±ff dIY ´fWX»fZ 12 ´fid°fVf°f ±ff Af 28 WXû ¦f¹ffÜ BÀf ´fSX þf CXÀfÀfZ IYWXf ¦f¹ff dIY 28 ´fid°fVf°f WXû³fZ IZY ffQ ·fe Af´fIYf 50 ÷Y´fE »fZ³ff ³fWXeÔ f³f°ff °fû CXÀf IZYf»f ³fZMXUIYÊ Uf»fZ IYf CX°°fSX ±ff dIY Af´fIYû þû QZ³ff WX` Àfû QZ QedþEÜ ¹fWX WXbBÊ EIY þf¦f÷YIY CX´f·fû¢°ff IYe ff°f, »fZdIY³f ¢?¹ff QZVf IYf WXSX ³ff¦fdSXIY B°f³ff WXe þf¦føYIY WX`? BÀf IZY B°fSX QcÀfSXf CXQfWXSX¯f QZdJE- IYWXf þf SXWXf WX` dIY þeEÀfMXe IZY IYfSX¯f ¸fDY IYf WX`¯OX»fç f ÀffOÞXe CXôû¦f fffÊQ WXû ¦f¹ffÜ EZÀff ´fï ffdSX°f IYSX³fZ Uf»fûÔ IYf °fIYÊ WX` dIY ´fWX»fZ þWXfh SXûþf³ff 10-12 MÑIY ÀffdOÞX¹ffÔ ¸fDY ÀfZ ffWXSX þf°fe ±fe, Af dÀfRYÊ EIYf²f MÑIY WXe ffWXSX þf SXWXf WXǛ f°ff¹ff þf SXWXf WX`, WX` ÔOX»fç f IYe ÀffOÞXe ´fSX ÀfSXIYfSX ³fZ 12 ´fid°fVf°f °fIY MX`¢Àf »f¦ff dQ¹ff WXǛ dIÔY°fb EZÀff df»?IbY»f ³fWXeÔ WX`, WX` ÔOX»fç f IYe ÀfÀ°fe ÀffdOÞX¹fûÔ ´fSX þeEÀfMXe WX` WXe ³fWXeÔÜ Àf¨f ¹fWXe WX` dIY þeEÀfMXe IYf WXü½Uf f°ffIYSX QZVf ¸fZ Ô Afþ fWXb°f ÀfZ ½¹ff´ffSXe þ³f°ff IYe þZf ´fSX Àfe²ff OXfIYf OXf»f SXWXZ WX` Ô AüSX þ³f°ff ¸fZ Ô Qb¿´fï ffSX ¹fWX RỲ»ff SXWXZ WX` dIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ QZVf IYû Afd±fÊIY IY¸fþûSXe IZY SXfÀ°fZ ´fSX PXIZY»f dQ¹ff WXǛ CXÀfIZY Àf°°ff ¸fZ Ô Af³fZ IZY ffQ ÀfZ »f¦ff°ffSX QZVf ¸fZ Ô ¸fWXÔ¦ffBÊ fPÞX SXWXe WX` AüSX þeEÀfMXe »ff¦fc WXû³fZ IZY ffQ ÀfZ QZVf IYe A±fʽ¹fUÀ±ff ÀffÀfZ fbSXZ QüSX ÀfZ ¦fbþSX SXWXe WX` U¦f`SXWX..U¦f`SXWXÜ EZÀff ¸ffWXü»f f³ff³fZ ¸fZ Ô IbYL ¸fedOX¹ff ÀfÔÀ±ff³f AüSX ·ffþ´ff ÀfÔ¦fNX³f °f±ff Àf°°ff ÀfZ þbOÞXZ ¹fVfUÔ°f dÀf³WXf þ`ÀfZ AÀf³°fbáûÔ IYf ·fe fWXb°f fOÞXf WXf±f WXǛ EZÀfZ ¸fZ Ô þeEÀfMXe IZY PXfÔ¨fZ ¸fZ Ô Àfb²ffSX IYe ¦fb ÔþfBVf IYû »fZIYSX dU°°f¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe IYe IYWXe ff°f IYû AUV¹f WXe WX¸fZ Àf¸fÓf³ff ¨ffdWXEÜ UZ IYWX SXWXZ WX` Ô dIY SXZUZ³¹fc ³¹fcMÑ»f WXû³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZ QSXZ Ô §fMXfEÔ¦fZÜ LûMXZ IYSXQf°ffAûÔ IZY d»fE þZMX»fe IZY ÀfÔIZY°f AUV¹f WXe þWXfÔ SXfWX°f ·fSXZ WX` Ô, A±ffÊ°f ÀfSXIYfSX þ»Q WXe LûMXZ IYSXQf°ffAûÔ IYû IYf¦fþe Jf³ff´fcd°fÊ IZY fûÓf ÀfZ ¸fböY IYSX³fZ IYe °f`¹ffSXe ¸fZ Ô WXǛ ¹fWXfÔ dUØf ¸fÔÂfe IYe BÀf ff°f ´fSX AUV¹f WXe ¦füSX dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXE dIY ‘þû »fû¦f QZVf IZY dUIYfÀf IYe ¸ffÔ¦f IYSX°fZ WX` Ô, ¸füIYf Af³fZ ´fSX CX³WXZ Ô CXÀfIYe IYe¸f°f ·fe ¨fbIYf³fe ´fOÞXZ¦feÜ ÀU·ffdUIY WX`, dUIYfÀf IZY d»fE ´f`ÀfûÔ IYe þøYSX°f WXû°fe WX`, BÀfIZY ÀfÔIZY°f A·fe-A·fe ÀfSXIYfSX ³fZ dQE ·fe WX` Ô Ü ÀfSXIYfSX MX`¢Àf IYe ¨fûSXe IYSX³fZ Uf»fûÔ IZY ´fid°f AüSX Àf£°f WXû¦feÜ MX`¢Àf A±ffgdSXMXe Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZ Ô ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IYe ¸fQQ ÀfZ MX`¢Àf ¨fûSXûÔ IYe ´fWX¨ff³f IYSXZ¦feÜ BÀfIZY d»fE ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff EZ³ffd»fdMX¢Àf ´fdSX¹fûþ³ff IYf 650 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYf NXZIYf »ffSXÀf³f EÔOX MXcfiû B³RYûMXZIY IÔY´f³fe IYû dQ¹ff ¦f¹ff WXǛ UÀ°fb°f: ¹fWX IÔY´f³fe MX`¢Àf ¨fûSXe IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû ´fIYOÞX³fZ IZY d»fE UZf ´fZþ °f`¹ffSX IYSX SXWXe WX`, þû ¹fWX f°ff ÀfIZYÔ¦fZ dIY Af´fIZY ´ffÀf dIY°f³ff ²f³f WX`, CXÀf dWXÀfff ÀfZ Af´f ÀfSXIYfSX IYû IYSX AQf IYSX SXWXZ WX` Ô ¹ff ³fWXeÔÜ dþÀfIZY ffQ Af´fIYe þf³fIYfSXe MX`¢Àf A±ffgdSXMXe IYû QZ Qe þfE¦feÜ BÀf Àff IZY fe¨f WX¸fZ ¹fWX AUV¹f WXe þf³f³ff ¨ffdWXE dIY ·ffSX°f Afþ þeEÀfMXe »ff¦fc IYSX Qbd³f¹ff IZY CX³f 140 QZVfûÔ IYe Àfc¨fe ¸fZ Ô Vffd¸f»f WXû ¦f¹ff WX`, dþ³f¸fZ þeEÀfMXe ´fWX»fZ WXe »ff¦fc WXǛ ·ffSX°f ³fZ þeEÀfMXe IZY IY³ffdOX¹f³f ¸ffgOX»f IYû ¨fb³ff WX`, dþÀf¸fZ Ô OXf»f þeEÀfMXe IYf ¸ffgOX»f ¨f»f°ff WXǛ OXf»f þeEÀfMXe ¸fZ Ô IZY³Qi AüSX SXfª¹f IYû IYSX UÀfc»f³fZ IYe Vfd¢°f Qe þf°fe WXǛ UWXeÔ ¹fWX ·fe Àf¨f WX` dIY ·ffSX°f ¸fZ Ô þû þeEÀfMXe QSX QZVf IZY Af¸f CX´f·fû¢°ff ÀfZ »fe þf SXWXe WX`, UWX dUVU IZY IYBÊ QZVfûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZ Ad²fIY WX` þ`ÀfZ dIY RiYfÔÀf AüSX ¹fcIZY ¸fZ Ô þeEÀfMXe IYe QSX 20 ´fid°fVf°f WXǛ A·fe IY³ffOXf ¸fZ Ô þeEÀfMXe IYe QSX 13 ÀfZ 15 ´fid°fVf°f IZY fe¨f WXǛ ³¹fcþe»f` ÔOX ¸fZ Ô þeEÀfMXe IYû 15 ´fid°fVf°f IYe QSX ÀfZ °f±ff ¸f»fZdVf¹ff ¸fZ Ô þeEÀfMXe IYe QSX 6 ´fid°fVf°f AüSX dÀfÔ¦ff´fbSX ¸fZ Ô þeEÀfMXe IYe QSX ¸ffÂf 7 ´fid°fVf°f WXǛ BÀfe ´fiIYfSX IYe dÀ±fd°f IY¸f-ª¹ffQf þeEÀfMXe »ff¦fc IYSX³fZ Uf»fZ A³?¹f QZVfûÔ IYe WXǛ þfdIY BÀfIZY B°fSX ·ffSX°f ¸fZ Ô þeEÀfMXe IYe ¨ffSX ´fi·ffUe QSXZ Ô 5, 12, 18 U 28 RYeÀfQe °fIY SXJe ¦fBÊ WX` ÔÜ dþÀf¸fZ Ô dIY ¨fbd³fÔQf UÀ°fbAûÔ ´fSX IYSX IZY A»ffUf þeEÀfMXe ¸fbAfUþf CX´fIYSX ·fe »f¦ff¹ff ¦f¹ff WXǛ B³WXeÔ Àff °f±¹fûÔ IZY fe¨f dU°°f ¸fÔÂfe Afþ ÀfWXe IYWX SXWXZ WX` Ô dIY SXfþÀU ÀfSXIYfSX IYe þeU³f SXZJf WXû°fe WXǛ BÀfIZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ WXe QZVf IYû dUIYfÀfVfe»f ÀfZ dUIYdÀf°f SXf¿MÑX ¸fZ Ô °fQe»f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WXǛ EIY ffSX fQ»ffU À±ffd´f°f WXû þfEÔ¦fZ, dRYSX WX¸ffSXZ ´ffÀf Àfb²ffSX IZY d»fE þ¦fWX WXû¦feÜ ·ffSX°f ¸fZ Ô A´fi°¹fÃf IYSXûÔ ÀfZ ÀfSXIYfSX IYe IY¸ffBÊ fPÞX SXWXe WXǛ A±fʽ¹fUÀ±ff ·fe dUIYfÀf IYSX SXWXe WX` BÀfed»fE WX¸f³fZ þøYSXe ¨feþûÔ ´fSX ÀffÀfZ IY¸f MX`¢Àf »f¦ff³fZ IYf RỲÀf»ff dIY¹ff WXǛ UÀ°fb°f: þeEÀfMXe IYe QSXûÔ IYû »fZIYSX ÀfSXIYfSX IZY Àf¸f¦fi dU¨ffSX ÀfZ »fû¦fûÔ ¸fZ ¹fWX ÀfÔQZVf ¦f¹ff WX` dIY ÀfSXIYfSX Af¸f »fû¦fûÔ, LûMXZ ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû »fZIYSX ÀfÔUZQ³fVfe»f WX` AüSX BÀfed»fE WXe QZVf ¸fZ Afd±fÊIY ¸fû¨fZ Ê ´fSX Afþ AfVff ·fe þ¦fe WX` dIY ·fdU¿¹f ¸fZ Ô CX³f Àf¸fÀ¹ffAûÔ AüSX Af´fdØf¹fûÔ IYf IYûBÊ ³f IYûBÊ d³fQf³f Jûþ d»f¹ff þfE¦ff, dþ³fIZY d»fE ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYû ½¹f±fÊ WXe IYMX§fSXZ ¸fZ Ô JOÞXf IYSX³fZ IYf ´fi¹f} dIY¹ff þf SXWXf WXǛ website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ³f½f¸fSX, 2017 6

Ô Ô Ô Ô Aa°fSÊXfáÑXe¹f Af°fÔIYUfQ IZY ´f³ffWX¦ffWXX ´ffdIYÀ°ff³f ´fSX ³fIZY»f IYÀf³fZ IYû °f`¹ffSX A¸fZdSXIYf Àfb. OZXÀIY A¸fZdSXIYf IZY SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑ Ô´f ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYe ÀfSX´fSXÀ°fe ¸fZ RY»fRcY»f SXWXZ Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYû IYûBÊ ·fe PXe»f ³fWXeÔ QZ³fZ IYf ¸f³f f³ff d»f¹ff WXǛ SXf¿MÑX´fd°f f³f³fZ IZY ffQ ÀfZ WXe MÑ Ô´f »f¦ff°ffSX ´ffdIYÀ°ff³f ´fSX Af°fÔdIY¹fûÔ IYû ´f³ffWX ³ff QZ³fZ AüSX CX³fIZY dJ»ffRY IYOÞXe IYSXUfBÊ IYSX³fZ IZY d»fE QffU f³ffE WXbE WXǛ´ffdIYÀ°ff³f IYû Af°fÔIYUfQ IZY ¸fbïZ ´fSX IYOÞXf ÀfÔQZVf QZ³fZ IZY ¸fIYÀfQ ÀfZ A¸fZdSXIYf BÀf ¸fWXe³fZ A´f³fZ SXfþ³fd¹fIY AüSX Àf`³¹f Àf»ffWXIYfSXûÔ IYû ´fdIYÀ°ff³f ·fZþ ÀfIY°ff WXǛ Af°fÔIYUfQ ´fSX A¸fZdSXIYf IYe ´ffIY IYû Qû MXcIY A¸fZdSXIYf IZY dUQZVf ¸fÔÂfe SXZ¢Àf dMX»fSXÀf³f BÀf ¸fWXe³fZ IZY AfdJSX ¸fZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY QüSXZ ´fSX ·fe þf ÀfIY°fZ WX` ÔÜ dMX»fSXÀf³f IZY ffQ A¸fZdSXIYe SXÃff ¸fÔÂfe dþ¸f ¸f`dMXÀf ·fe ´ffdIYÀ°ff³f IYf QüSXf IYSX ÀfIY°fZ WX` ÔÜ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZ Ô Af°fÔIYUfQe ÀfÔ¦fNX³f °ffd»fff³f AüSX A³¹f dþWXfQe ¦fbMXûÔ IYû Àfe¸ff´ffSX ´ffdIYÀ°ff³f ÀfZ ¸fQQ d¸f»f°fe SXWXe WXǛ ARY¦ffd³fÀ°fdf³f ¸fZ Ô ARY¦ff³f AüSX A¸fZdSXIYe ÀfZ³ff B³f ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY dJ»ffRY »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ »fOÞXfBÊ »fOÞX SXWXe WXǛ A¸fZdSXIYf IZY SXf¿MÑX´fd°f MÑ Ô´f ³fZ A¦fÀ°f ¸fZ Ô IYWXf ±ff dIY þWXfÔ WX¸f EIY °fSXRY ´ffdIYÀ°ff³f IYû ASXfûÔ OXfg»fSX IYe ¸fQQ IYSX SXWXZ WX` Ô, UWXeÔ ´ffdIYÀ°ff³f CX³f Af°fÔdIY¹fûÔ IYe ¸fQQ IYSX SXWXf WX`, dþÀfIZY dJ»ffRY WX¸f »fOÞX SXWXZ WX` ÔÜ MÑÔ´f ´fiVffÀf³f ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYû »f°ffOÞXf d´fL»fZ dQ³fûÔ A¸fZdSXIYf IZY SXÃff ¸fÔÂfe dþ¸f ¸f`dMXÀf ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYû ¨fZ°ffU³fe QZ°fZ WXbE, AfdJSXe ¸füIYf QZ³fZ IYe ff°f IYWXe ±feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf ±ff dIY WX¸f ´ffdIYÀ°ff³f IYû EIY AfdJSXe ¸füIYf QZ°fZ WXǛ ¹fdQ ´ffdIYÀ°ff³f BÀfIZY ffQ ·fe Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYû ¸fQQ IYSX³ff ³fWXeÔ LûOÞX°ff WX` °fû MÑ Ô´f ´fiVffÀf³f CXÀfIZY dJ»ffRY IYûBÊ ·fe E¢Vf³f »fZ³fZ IZY d»fE ÀU°fÔÂf WXû¦ffÜ A¸fZdSXIYf,´ffdIYÀ°ff³f ÀfZ ³ffg³f ³ffMXû A»ffB IYf ÀMXZMXÀf ·fe Ufd´fÀf »fZ ÀfIY°ff WXǛ A¸fZdSXIYf IZY MXfǵ f þ³fSX»f þûÀfRY OXf³RYûÊOXÊ ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYe JbdRY¹ff EþZ ÔÀfe ´fSX Af°fÔIYUfQe ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYe ¸fQQ IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf ±ff dIY »f¦f°ff WX` dIY ´ffdIYÀ°ff³f IYe JbdRY¹ff EþZ ÔÀfe IYe Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYû ¸fQQ QZ³fZ IYe A»f¦f dUQZVf ³fed°f WXǛ B°f³ff WXe ³fWXeÔ ·ffSX°f ¸fZ Ô AfE A¸fZdSXIYf IZY ´fcUÊ Àfe³fZMXSX »f`SXe ´fi ZÀf»fSX ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY ´fSX¸ff¯fb WXd±f¹ffSXûÔ IYû fOÞXf J°fSXf f°ff¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fWXfÔ °fIY IYWXf ±ff dIY ·ffSX°f AüSX ´ffdIYÀ°ff³f IYû ÀfÔ¹fböY øY´f ÀfZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY ´fSX¸ff¯fb WXd±f¹ffSXûÔ IZY dNXIYf³fûÔ ´fSX WX¸f»ff IYSXIZY ³fá IYSX QZ³ff ¨ffdWXEÜ ¢¹ff ´ffIY ´fSX IYfSXÊUfBÊ IYû ¸fþfcSX WXû¦ff A¸fZdSXIYf BÀf fff°f SXÃff dUVfZ¿fÄf IY¸fSX Af¦ff ÀfZ ff°f¨fe°f ¸fZ Ô f°ff¹ff dIY ´ffdIYÀ°ff³f, ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZ Ô A´f³fe JbQ IYe ´ffgd»fÀfe IYû ´fi¸fûMX IYSX SXWXf WXǛ ´ffdIYÀ°ff³f IYe Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ AüSX °ffd»fff³f IYû ¸fQQ IZY ¨f»f°fZ UWXfÔ ´fSX VffÔd°f AüSX dÀ±fSX°ff IYf¹f¸f ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXe WXǛ ´ffdIYÀ°ff³f IYe ´ffgd»fÀfe WX¸fZVff Af°fÔIYUfQ IYû fPÞXfUf QZ³fZ Uf»fe SXWXe WXǛ ARY¦ffd³fÀ°fff³f ¸fZ Ô ÀfdIiY¹f °ffd»fff³f AüSX ³fZMXUIYÊ IYû ´ffdIYÀ°ff³f IZY ÀfZ³ff ³fZ MÑ Zd³fÔ¦f AüSX WXd±f¹ffSX dQE WX` ÔÜ ´ffdIYÀ°ff³f IZY A¸fZdSXIYf IZY Àff±f dSXV°fZ JSXff WXbE WX` ÔÜ ´ffdIYÀ°ff³f Af ¨fe³f IYe ´ffgd»fÀfe IYû Af¦fZ fPÞXf³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWXf WXǛ ¹fdQ ´ffdIYÀ°ff³f Af°fÔIYUfQ IYû ¸fQQ IYSX³ff fÔQ ³fWXeÔ IYSX°ff WX` °fû A¸fZdSXIYf CXÀfÀfZ ³ffg³f ³ffMXû A»ffB IYf QþfÊ Ufd´fÀf »fZ »fZ¦ffÜ BÀfIZY A»ffUf ´ffdIYÀ°ff³f IYû d¸f»f³fZ Uf»fe Àf`³¹f WXd±f¹ffSXûÔ IYe Àf´»ffBÊ IYû ·fe fÔQ IYSX QZ¦ffÜ Af°fÔIY IYû fPÞXfUf QZ³fZ IYf ´ffdIYÀ°ff³f IYf ´fbSXf³ff dSXIYfgOXÊ WXǛ A¸fZdSXIYf IZY dUQZVf AüSX SXÃff ¸fÔÂfe IYe ´ffdIYÀ°ff³f IYe ¹ffÂff dIY°f³ff QffU OXf»f ´ffEÔ¦feÜ ¹fZ QZJ³fZ Uf»fe ff°f WXû¦feÜ ´ffdIYÀ°ff³f ´fSX ³fþSX SXJ³fZ ¸fZÔ A¸fZdSXIYf IYe ¸fQQ IYSX ÀfIY°ff WX` ·ffSX°f: d³f¢IYe WXZ»fe ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX ¸fZ Ô A¸fZdSXIYf IYe SXfþQc°f d³f¢IYe WXZ»fe ³fZ IYWXf dIY SXf¿MÑX´fd°f BÀfÀfZ ´fWX»fZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY SXÃff ¸fÔÂfe £Ufþf AfdÀfRY ³fZ A´f³fZ A¸fZdSXIYe QüSXf IZY UöY A¸fZdSXIYf IZY AfSXû´fûÔ IYû QSXdIY³ffSX dIY¹ff ±ffÜ OXû³ff»OX MÑ Ô´f ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f õfSXf Af°fÔdIY¹fûÔ IYû Àf¸f±fʳf dQE þf³fZ ´fSX IYOÞXf ÷YJ A´f³ff¹ff WX`, BÀfd»fE ´ffdIYÀ°ff³f ´fSX ³fþSX SXJ³fZ ¸fZ Ô ·ffSX°f CX³fIYe ¸fQQ IYSX ÀfIY°ff WXǛ ARY¦ffd³fÀ°ff³f AüSX QdÃf¯f EdVf¹ff ¸fZ Af°fÔIYUfQ ÀfZ »fOÞX³fZ IZY d»fE MÑ Ô´f õfSXf WXf»f WXe ¸fZ Ô §fûd¿f°f IYe ¦fBÊ ³fBÊ SX¯f³fed°f IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE d³f¢IYe WXZ»fe ³fZ IYWXf dIY BÀf SX¯f³fed°f IYe AWX¸f ff°fûÔ ¸fZ Ô ÀfZ EIY ·ffSX°f IZY Àff±f A¸fZdSXIYf IYe SX¯f³fed°fIY ÀffÓfZQfSXe dUIYdÀf°f IYSX³ff WXǛ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ARY¦ffd³fÀ°ff³f AüSX QdÃf¯f EdVf¹ff ¸fZ Ô A¸fZdSXIYf IZY dWX°f Af°fÔdIY¹fûÔ IYe ÀfbSXdÃf°f ´f³ffWX¦ffWXûÔ IYû J°¸f IYSX³fZ ¸fZ Ô WX` Ô þû WX¸ffSXZ d»fE J°fSXf WX` Ô AüSX ´fSX¸ff¯fb WXd±f¹ffSXûÔ IYû Af°fÔdIY¹fûÔ IYe ´fWXb Ô¨f ÀfZ QcSX SXJ³ff WXǛ B³f »fùfûÔ IYû WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY d»fE WX¸f WX¸ffSXZ SXf¿MÑXe¹f, DYþfÊ, A±fʽ¹fUÀ±ff, IcYMX³fed°fIY AüSX ÀfZ³ff IZY Àf·fe °f°UûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSXZ Ô¦fZÜ Af´fIYû f°ff QZ Ô dIY d³f¢IYe WXZ»fe A¸fZdSXIYf ·ffSX°f ¸fẦfe ´fdSX¿fQ õfSXf Af¹fûdþ°f EIY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZ Ô fû»f SXWXe ±feÔÜ CX³?WXûÔ³fZ IYWXf dIY MÑ Ô´f ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f õfSXf Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYû Àf¸f±fʳf QZ³fZ IYû »fZIYSX IYOÞXf ÷YJ A´f³ff¹ff WXǛ fIYü»f d³f¢IYe WXZ»fe, A¸fZdSXIYf ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ JfÀf°füSX ÀfZ Afd±fÊIY AüSX dUIYfÀf IZY ÃfZÂf ¸fZ Ô ¸fQQ IZY d»fE ·ffSX°f IYe AûSX QZJ SXWXf WXǛ WX¸fZ Ô ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZ Ô UfÀ°fU ¸fZ ·ffSX°f IYe ¸fQQ IYe þøYSX°f WXǛ UZ CXÀf ÃfZÂf ¸fZ Ô A¨LZ ´fOÞXûÀfe AüSX ÀffÓfZQfSX WX` ÔÜ website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ³f½f¸fSX, 2017 7