19.04.2018 Views

PP67

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

14<br />

SOTSIAALTÖÖ<br />

MTÜ Me Hoolime Sinust registreeriti<br />

poolteist aastat tagasi, tegutsema<br />

hakati aasta hiljem. „Esimesena<br />

asusime pakkuma toetatud elamise<br />

ja igapäevaelu toetamise teenust.<br />

Tänavu veebruarist võtsime<br />

Euroopa sotsiaalfondi rahaga ette<br />

ka lapsehoiuteenuse sügava ja raske<br />

puudega lastele. Teenuste osutamiseks<br />

on meil koostööleping Paide<br />

linna sotsiaaltöökeskusega,“ räägib<br />

Pille.<br />

Ta kirjeldab, et toetatud elamise<br />

teenusel olevate klientidega tegelevad<br />

nad seaduse järgi kaks tundi<br />

nädalas, igapäevaelu toetamist<br />

pakuvad vähemalt neli tundi kuus.<br />

„Aga igal võimalusel püüame teenust<br />

osutada seadusega ette nähtud<br />

miinimumist rohkem,“ ütleb ta.<br />

„Inimesed, nende vajadused ja olukorrad<br />

on muidugi erinevad.“<br />

Pille tunnistab, et ühingu praegused<br />

kliendid on tegelikult üsnagi<br />

iseseisvad inimesed, kes vajavad<br />

oma napivõitu sotsiaalsete oskuste<br />

tõttu siiski kõrvalabi näiteks raha<br />

kasutamise planeerimise, dokumentide<br />

vormistamise või mõne<br />

olulisema otsuse tegemise juures.<br />

„Osa neist on ka kergema vaimse<br />

puudega ning neile on koju külla<br />

saabuv sotsiaaltöötaja ühtlasi tugiisik,<br />

kellega oma rõõme või muresid<br />

jagada. Kellega kas või natuke juttu<br />

ajada,“ jätkab Pille.<br />

Ta lisab, et sellised inimesed võivad<br />

oma elu praktilise poolega üsna<br />

hästi hakkama saada, aga nad on<br />

väga üksildased, kuna kogukonnas<br />

ei võeta intellektipuudega inimesi<br />

ikka veel kuigi meelsasti omaks.<br />

Ta toob näiteks ühe neljakümnendates<br />

naise, kel on küll täiskasvanud<br />

tütar, aga tütar elab eemal ega taha<br />

eriti emaga suhelda. „Alati kui me<br />

töökaaslasega selle naise juurest ära<br />

“Usun, et vabaühenduste<br />

roll sotsiaalteenuste<br />

pakkumisel<br />

lähiajal järjest kasvab.<br />

APRILL 2018<br />

minema hakkame, ütleb ta meile:<br />

aitäh, et te olemas olete, te olete mu<br />

elu rõõmsamaks muutnud! Meile<br />

sotsiaaltöötajatena on selline hetk<br />

tõeline eduelamus!“<br />

Sotsiaaltöö vajab partnereid<br />

Pille Krause<br />

on kindel, et<br />

Eestis ootavad<br />

sotsiaaltööd<br />

ees suured<br />

muutused. Ta<br />

usub, et vabaühendused<br />

saavad siin<br />

suureks abiks<br />

olla. Heiko Kruusi<br />

„Kliente külastame nende kodus,<br />

aga ühingu asjaajamine käib kodukontoris,<br />

mis annab suurema vabaduse<br />

oma aega planeerida. Nii on ka<br />

mugavam ja kellast kellani kohaloleku<br />

pinget pole. Kodukontoris ei<br />

pea keegi laua taga istuma lihtsalt<br />

sel põhjusel, et tööpäeva lõpuni on<br />

veel veerand tundi aega,“ kirjeldab<br />

Pille oma uue töövormi eeliseid.<br />

„Pealegi on sotsiaalhoolekanne<br />

muutustes,“ jätkab ta. „Kohalikud<br />

omavalitsused saavad kohustusi<br />

juurde. Teenuste pakkumiseks<br />

tuleks linna- või vallaametnike hulka<br />

kasvatada või siis uusi allasutusi<br />

rajada. Samas oleks ju mõistlik teha<br />

koostööd vabakonnaga, mittetulundusühingutega<br />

ning anda hangete<br />

alusel teatud teenuste osutamine<br />

neile.“<br />

Just sellisel alusel nende ühing<br />

töötabki. „Mina usun küll, et vabaühenduste<br />

roll sotsiaalteenuste pakkumisel<br />

lähiajal järjest kasvab. See<br />

on praktiline ja ökonoomne lahendus.<br />

Samuti saavad ühingud muutunud<br />

olukorras või uute võimaluste<br />

tekkimisele paindlikult ja kiiresti<br />

reageerida,“ arvab Pille, kes kavatseb<br />

sotsiaalvaldkonda tegutsema<br />

jäädagi. Anne Lill<br />

WWW.PUUTEPUNKT.EE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!