19.04.2018 Views

PP67

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2<br />

JÄRELKAJA 3<br />

Emad haarasid<br />

härjal sarvist<br />

Riigikogu sotsiaalkomisjonis<br />

on kahel viimasel<br />

nädalal vaetud<br />

puudega lapsi kasvatavate perede<br />

probleeme. See sai võimalikuks,<br />

kuna puudega laste vanemad<br />

haarasid ise härjal sarvist.<br />

Facebookis tegutseva 660 liikmega<br />

grupi MeiePäikesed aktiivsemad<br />

emad otsustasid korraldada<br />

küsitluse, et tuua päevavalgele<br />

puudega laste perede sageli lausa<br />

karjuvad probleemid. Viimase<br />

tõuke küsitluse koostamiseks<br />

andis sotsiaalministeeriumis hiljuti<br />

valminud 282-leheküljeline<br />

uurimus samal teemal, milles<br />

pered aga ennast ära ei tundnud.<br />

Selguski, et puudega laste emade<br />

hulgas leidub uuringufirma<br />

töötaja, majandusküberneetik,<br />

hulk juriste, sotsiaaltöötajaid jne.<br />

Paari kuu pärast potsatasid sotsiaalkomisjoni,<br />

ministrite ja sotsiaalministeeriumi<br />

ametnike töölaudadele<br />

kõnekad graafikud ning<br />

karmid väljavõtted vastustest. Selgus,<br />

et tervelt kolmandik abivahendeid<br />

kasutavate laste peredest<br />

maadleb raskustes, et abivahendeid<br />

saada, neljandik peredest<br />

vajaks kodukohandusi jms. Hoolimata<br />

plaanidest ja üha paisuvast<br />

admin-aparaadist mattuvad<br />

vähegi tõsisemate puuetega laste<br />

vanemad haldusaktide, lepingutetähtaegade,<br />

vaiete ja muu massiivse<br />

bürokraatiakoorma alla. „Palka<br />

endale või haldusjuht ja raamatupidaja,“<br />

naljatas üks neist.<br />

Perede ettepanekud on nüüd<br />

mustvalgelt kirjas, otsustajatele<br />

üle antud ja ajaloo tarbeks arhiveeritud.<br />

Suur tunnustus teile,<br />

Kaire Parts, Kristi Põldvee, Leila<br />

Lahtvee, Anne Pirn, Ilona Reiljan<br />

ja kõik teised!<br />

Tiina Kangro<br />

peatoimetaja<br />

Eesti Hooldajate Liidu<br />

aastakonverents 2018<br />

Eesti Hooldajate Liidu igakevadine aastakonverents toimub<br />

maikuu kolmandal reedel, 19. mail Tallinnas. Oodatud on liidu<br />

toetajaliikmed, aga ka kõik teised huvilised, kuni kohti jätkub.<br />

Nagu traditsiooniks saanud, võtame konverentsil vaatluse alla suuremad<br />

muudatused ja probleemkohad sotsiaalsüsteemis. Saab kuulata,<br />

küsida ja arvamust avaldada.<br />

Kaks aastat riigikantselei juures tegutsenud hoolduskoormuse<br />

rakkerühm on andnud valitsusele üle soovitused pikaajalise<br />

hoolduse süsteemi loomiseks ja perede hoolduskoormuse<br />

vähendamiseks. Millist kergendust ja millal on omastehooldajatel<br />

oodata?<br />

Väljatöötamisel on üle-eestiline hooldusvajaduse hindamise<br />

süsteem, mille alusel hakkavad puuete ja tervisemuredega inimesed<br />

saama integreeritud tervishoiu-, sotsiaal-, haridus- ja<br />

tööturuteenuseid. Kuidas see kõik toimuma hakkab?<br />

Kas muudatusi on oodata ka puudest tulenevate lisakulutuste<br />

katmise süsteemis? Millised arengud toimuvad erihoolekandes?<br />

Kas autistidele tekivad uued teenused? Mis saab rehabilitatsiooniteenustest?<br />

Kas abivahendite süsteem rahuldab vajadusi?<br />

Milline tulevik ootab eakate hooldust? Kui palju võib<br />

omavalitsus küsida lähedastelt hooldusteenuste eest?<br />

Konverents on tasuta. Registreerida saab aadressil www.ehol.ee, kuni<br />

kohti jätkub. Kui soovite osaleda, aga takistuseks on bussi- või rongipileti<br />

hind, pöörduge palun aadressil tiina.kangro@riigikogu.ee.<br />

Oodatud on hooldajad ja hooldatavad, erialaspetsialistid, omavalitsuste<br />

ja riigiametnikud jm valdkonnaga seotud huvilised.<br />

EHOL-i aastakonverents<br />

• Koht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru 4, Tallinn)<br />

• Aeg: 19. mai kella 11–16.30<br />

• Registreerimine: www.ehol.ee<br />

Ilmub alates oktoobrist 2011<br />

Väljaandja MTÜ Puutepunktid<br />

Registrikood 80334985<br />

A/a EE452200221053907379<br />

E-post info@puutepunkt.ee<br />

Tellimine www.puutepunkt.ee<br />

© OÜ Haridusmeedia 2018<br />

Peatoimetaja Tiina Kangro<br />

Toimetaja Anne Lill<br />

Kujundaja Heiko Kruusi<br />

Keeletoimetaja Kaja Randam<br />

Trükiarv 8900<br />

Puudega laste vedu<br />

pole raketiteadus!<br />

Eelmises ajakirjas kirjutasime juhtumist, kus Tallinnas kadus sotsiaaltransporti pakkuva ettevõtte<br />

väikebussist intervallhoiust koju sõitev autismispektri häirega 10-aastane poiss. Juhuslik möödakäija<br />

leidis poisi sokkide väel Lasnamäe lumehangest ja kutsus politsei. Ema sai lapse kätte lastehaiglast.<br />

Pealinna puudega laste vanemad<br />

on koolibussides toimuva pärast<br />

olnud mures juba mitu aastat. Nad<br />

on kirjutanud kirju linna sotsiaalja<br />

tervishoiuametile ning transporditeenust<br />

pakkuvale AS-ile Termak.<br />

Bussijuhi ülesanne on tagada transpordivahendis<br />

kord ning abistada<br />

ratastoolis kliente sisenemise ja väljumise<br />

juures. Mida aga oskab või<br />

suudab erihariduseta juht ette võtta,<br />

kui koolis või lasteaias eripedagoogidegi<br />

jaoks keerulise käitumisega<br />

psüühikahäirega laps viisakalt<br />

ei käitu?<br />

Pärast 10-aastase Oskariga halvasti<br />

lõppeda võinud juhtumit küsisime<br />

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuametis<br />

puudega inimeste transporditeenuse<br />

korraldamisega tegelevalt<br />

vanemspetsialistilt Tiia Tiigilt<br />

kommentaari, kas linnal on plaan,<br />

kuidas sõite turvalisemaks muuta.<br />

Selgus, et tema meile vastata ei<br />

tohi ning küsimusega tuleb pöörduda<br />

sotsiaalvaldkonna eest vastutava<br />

abilinnapea Tõnis Möldre poole.<br />

Möldrelt saimegi pressiesindaja<br />

kaudu vastuse, kus sedastati, et<br />

Tallinna linnavalitsus pole sotsiaaltransporditeenuse<br />

korralduse valdkonna<br />

osas ükskõikne, vaid vastupidi,<br />

turvalisus peab olema alati tagatud.<br />

Ta kinnitas, et juba on korduvalt<br />

kokku saadud ja toimunud on<br />

isegi suur ümarlaud, kus kaardistati<br />

mõttetalgute meetodil sotsiaaltransporditeenusega<br />

seotud probleemide<br />

lahendusi viie (!) teema<br />

kaupa.<br />

Abilinnapea kinnitas, et sotsiaalasutuste<br />

töötajatel on kohustus korraldada<br />

klientide bussi minemine<br />

ja bussist väljumine nii, et bussijuht<br />

ei peaks jätma bussi järelevalveta.<br />

„Lisaks arutame, kuidas tagada<br />

rahututele või agressiivsetele lastele<br />

võimalikult lühike ja vähe aega<br />

nõudev sõit,“ kinnitas ta. „Võimalikke<br />

lahendusi ja ideid on palju,<br />

kuid kaalutakse põhjalikult, millise<br />

variandiga edasi minna, et turvalisus<br />

Tallinna liiniveoteenuse korraldusel<br />

oleks alati tagatud,“ teatas Möldre.<br />

Tartus lähtutakse lapsest<br />

Selleks, et Tallinna linnajuhtidele<br />

veel ideid anda, uurisime, kuidas<br />

on puudega laste transport korraldatud<br />

Tartus.<br />

„Esiteks muidugi see, et sotsiaaltransporditeenuse<br />

osutaja veendub,<br />

et laps saab juhi abiga kas taksosse<br />

või bussi ning suundub, vajadusel<br />

taas juhi abiga, ka sihtkoha uksest sisse,“<br />

rõhutas linna lastekaitseteenistuse<br />

juhataja Heili Piho-Arna. Teiseks<br />

selgitas ta, et käitumise eripäradega,<br />

mitmikdiagnooside ja vaimupuudega<br />

lastel on lapsevanemal võimalus<br />

koos sotsiaaltranspordiga taotleda<br />

sõidukis lapsele abiks tugiisikut.<br />

„Lisaks, olenevalt lapse diagnoosist<br />

ja tegelikust vajadusest valitakse<br />

lapsele transporditeenuseks sobiv<br />

sõiduk: invabuss, väikebuss mitme<br />

lapse veoks või ka sõiduauto. Nii on<br />

tagatud ka käitumisraskuste, füüsilise<br />

kontakti või lärmi suhtes tundlikel<br />

lastel individuaalse transpordi<br />

võimalus kooli või raviasutusse<br />

ilma, et neil tuleks kokku puutuda<br />

ärritajatega, mis võivad vallandada<br />

soovimatu käitumise,“ selgitas ta.<br />

Samuti on vanemal võimalik lapsega<br />

kaasa sõita ehk siis olla ise lapsele<br />

saatja ning toetada ta turvalist<br />

kojujõudmist.<br />

„Lapse puudest tulenevad vajadused<br />

ja kohandused kaardistatakse<br />

koos vanemaga, mis tagab individuaalsetest<br />

vajadustest tuleneva<br />

sotsiaaltransporditeenuse osutamise<br />

Tartu linna puudega lastele. Tuleb<br />

rõhutada, et teenuse osutamine ongi<br />

pidev koostöö lapsevanema, teenust<br />

määrava spetsialisti ja transporditeenuse<br />

osutaja vahel juba avalduse<br />

saabumise hetkest. See tagabki<br />

paindliku ja individuaalse lähenemise,<br />

mis lähtub eelkõige laste vajadustest,“<br />

võttis lastekaitseteenistuse<br />

juht keerulise teema lihtsate sõnadega<br />

kokku.<br />

Ehk on sellest ka Tallinna suurtel<br />

juhtidel õppida. Tiina Kangro<br />

APRILL 2018 WWW.PUUTEPUNKT.EE EELMISEL AASTAL TOIMUS 5184 TÖÖÕNNETUST EHK 14 TÖÖÕNNETUST PÄEVAS.<br />

APRILL 2018

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!