20.02.2020 Views

AlonBH-2020-02

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

החודש בבת חפר

עלון בת חפר • גליון • 259 פברואר 2020

צילום:‏ בועז לימן


דבר המערכת - התחדשות ופריחה

פברואר-מרץ 2020

מערכת העלון:‏

ירדנה הראש ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏ סימה בורקובסקי,‏

קרן ויצמן,‏ משה עמר,‏ מריסה גרינברג,‏ שירי דהן.‏

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315

עיצוב ועריכה גרפית:‏

דינה זלוטניק 054-2153500

דפוס:‏ אופקים

תפוצה:‏ 2,000 עותקים - בת חפר,‏ בחן,‏ יד חנה.‏

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896

אתר:‏ www.bathefer.net

פינוי פסולת גושית

10.2

24.2

9.3

23.3

פינוי גזם

3.2

17.2

2.3

16.3

שנה חדשה היא הזדמנות לעצור ולהתבונן על הדרך שעברנו -

לבחון מה עבד,‏ מה לא עבד,‏ מאילו דברים צמחנו ואילו דברים

עכבו אותנו ואז להתבונן קדימה ולבחור מה מכל אלו אנחנו

מעוניינים שימשיך איתנו לשנה הבאה.‏

החודש נחגוג את ט"ו בשבט וכן את יום חגה של הכנסת,‏

ט"ו בשבט נקבע כראש השנה לאילנות.‏ על פי ההלכה היהודית

זהו יום המבדיל בין שנת מעשר אחת לשניה ‏)מעשר:‏ המס

ששילמו החקלאים בכדי לכלכל את עובדי בית המקדש(.‏

ט"ו בשבט קובע את תחילת שנת המס:‏ תשלום מעשרות

מפירות האילן.‏ בשנים האחרונות,‏ עם המודעות לנושא איכות

הסביבה עקב תהליכי התיעוש והמודרניזציה קיבל ט"ו בשבט

ממד נוסף:‏ ‏"יום שמירת הטבע";‏ וכך קיבלה הפעילות לשימור

טבע הארץ ולאיכות הסביבה ביטוי ממשי.‏

בעלון החודש ניסינו להכניס נושאים של התחדשות צמיחה

ופריחה של אנשים,‏ מעשים,‏ והישוב עצמו הבא לידי ביטוי

בהרחבה.‏

מערכת העלון מאחלת לכולם שנה של פריחה שגשוג

והתחדשות .

אַ‏ ט זֹורֶ‏ מֶ‏ ת ‏ּבְ‏ נַ‏ פְ‏ ‏ׁשִ‏ י

מַ‏ נְ‏ ‏ּגִ‏ ינַ‏ ת הַ‏ ‏ּטֹהַ‏ ר,‏

עּופָ‏ ה,‏ ‏ׁשִ‏ יר אָ‏ בִ‏ יב חָ‏ פְ‏ ‏ׁשִ‏ י,‏

אֶ‏ ל מֶ‏ רְ‏ חָ‏ ב ‏ׁשְ‏ טּוף זֹהַ‏ ר.‏

עּופָ‏ ה נָ‏ א אֶ‏ ל הַ‏ ‏ּגִ‏ ‏ּנָ‏ ה

‏ּבָ‏ ‏ּה ‏ּפְ‏ רִ‏ יחָ‏ ה הִ‏ תְ‏ חִ‏ ילָ‏ ה,‏

אִ‏ ם ‏ּתִ‏ פְ‏ ‏ּגֹׁש ‏ּבְ‏ ‏ׁשֹוׁשַ‏ ‏ּנָ‏ ה

‏ּתֵ‏ ן אֶ‏ ת ‏ּבִ‏ רְ‏ כָ‏ תִ‏ י לָ‏ ‏ּה

‏)היינריך היינה בתרגום לאה גולדברג(‏

■ פח כתום

ימי שני

פינוי פחים:‏

■ פח ירוק

ימי רביעי

■ פח חום

ימי רביעי

מזכירות הישוב ומזכירות המרכז הקהילתי:‏

ימים א-ה:‏ 08:00-19:00

טלפון:‏ 09-8782896 / 09-8781090

נייד:‏ ‏)לשליחת הודעות בלבד(‏ 053-6231390

פקס:‏ 09-8780988

מייל:‏ toshavim@bathefer.net

סניף הדואר:‏

בוקר - בימים:‏ א ב ג ה ו - 08:00-12:30

אחה״צ - בימים:‏ ב ד ה - 15:30-18:00

איסוף חבילות ומשלוחים :StoreLine

ימים א-ה:‏ 09:00-14:00

ימים ב ד ה:‏ 15:30-18:00

יום ו:‏ 08:00-12:30

ספרייה:‏

ימים א ג ה:‏ 16:30-20:00

יום ב:‏ 19:00-21:00

יום ו׳:‏ 11:00-13:00

טלפון:‏ 09-8781090 ‏)שלוחה 3(

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או

כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏

עלון בת חפר - עקוב אחרינו | | | ולעדכונים סרוק בנייד QR

www.bathhefer.net.il

2


טריפל

פרסום עם נוכחות!‏

✔ שילוט דיגיטלי

✔ עלון בת חפר והסביבה

✔ גוגל ופייסבוק

תדמיתי,‏ מכירתי,‏ הכרזתי

האם ידעת שזו הוצאה מוכרת

וחלק מהכסף חוזר ?

לפרטים:‏ מרסלו-‏‎0545251315‎

עלון בת חפר | פברואר 3 2020


חדשות ועדכונים

עיקרי העשייה ביישוב

משה עמר - דובר היישוב

www.bathhefer.net.il

4

תשתיות ואחזקה

שיפוץ קירות רחוב - בקרוב תחל עבודת שיפוץ קירות בעלי סיכון

בטיחותי ברחובות אורן,‏ שד'הגליל וצומת שד'הנגב-בית קשת.‏ הקירות

מתוחמים בסרט סימון והתושבים מתבקשים לא לעבור בסמוך אליהם.‏

מתחם גן ‏"גפן"‏ ( לשעבר(‏ שופץ והוסב כחנות יד שנייה ביישוב,‏ זאת

בשיתוף פעולה עם תמרה אברג'יל יו"ר ועדת שירותים חברתיים,‏

הפתיחה בקרוב.‏

מתחם גן ‏"סחלבים"‏ שופץ והוסב כסטודיו לאימוני הספורט של מיקי

גזית ולשיעורי הריקוד של שירה כץ ‏)'מוזה'(.‏

המבנים היבילים יפונו בעוד כשנה ותחל במקום בניית מתחם הנוער

החדש.‏

שדרוג הגן בשד'‏ הערבה וכן גם השטח הציבורי בין ביה"ס ‏'שדות'‏

לרחוב חלבלוב,‏ בשטח יכוסה בדשא ובפיסול סביבתי.‏

צבע - נצבעו מעברי החצייה ביישוב,‏ מבואת אולם הספורט,‏ חדר

הכושר וחדרים נוספים במרכז הקהילתי.‏

בימים אלה מוצבים פחים חדשים בתחנות ההסעה ובשטחים

הציבוריים שיחליפו את פחי העץ הישנים.‏

איכות הסביבה

פינת המחזור הראשית של היישוב נמצאת בסמוך למתחם האחזקה

של היישוב,‏ היא מתוחמת עם גדרות,‏ שער ומצלמות.‏ המתחם פתוח

עד השעה 16:00 וזאת על מנת למנוע שימוש אסור כמו זריקת

פסולת בניין וכדומה.‏ כמענה לסגירת פינות הגושית ברחבי היישוב,‏

התווסף יום שני לפינוי גושית בהתאם לפרסום במגנטים שחולקו

לתושבים בתיבות הדואר.‏

גגות סולאריים - ועדת איכות הסביבה בוחנת שיתופי פעולה נוספים

עם חברות להקמת מערכות סולאריות על גגות בתים פרטיים ותביא

לידיעת הציבור השוואת מחירים,‏ ציוד ושירות.‏ זאת לאחר שיתוף

פעולה ראשון ומוצלח עם חברת ‏'וולטה סולאר',‏ שכלל שני מפגשים

עם קבוצות תושבים מתעניינים.‏

ביטחון

הותקנו מצלמות חדשות מאחורי רחוב דוחל המנטרות את זרימת

הנחל והותקנו סבכות חדשות במעבר הנחל מתחת לגדר ההפרדה.‏

חינוך וקהילה

בשדות ציינו את יום המורה בפעילות משולבת של הורה מעשיר.‏

לכיתות בית הספר נכנסו הורים והעבירו שיעורים ופעילויות מעניינות

ומיוחדות.‏ חלק מהכיתות הפכו למעבדה וחדר ניתוח;‏ אחרים למדו על

קבלת האחר,‏ חיל הים,‏ דמוקרטיה ובחירות,‏ חיידקים ווירוסים,‏ סידן

ומינרלים,‏ ניבים ופיתגמים;‏ חלק הכינו עציצים,‏ פנקייקים ומאפינס,‏

שיחקו משחקי חברה,‏ למדו אנגלית דרך שירים,‏ צפו בסרט ונהנו

במסיבת פיג׳מות והיו עוד המון המון נושאים ופעילויות מיוחדות

מעניינות.‏

באותו הזמן צוות בית הספר פגש את ערן גלמור,‏ משחקולוג המפתח

משחקים ותהליכי למידה,‏ לפעילות חדר בריחה.‏

לצוות המורות וכל אנשי החינוך בבת חפר חולקו חמניות בשם הנהגת

ההורים וועדת חינוך בת חפר.‏

חלק מההורים אף הגדילו לעשות ושמרו על הילדים בהפסקה הגדולה

ובכך אפשרו לצוות החינוכי גם להנות מארוחת בוקר משותפת.‏

אז המון המון תודה לכל אותם הורים שהקדישו מזמנם,‏ חשבו הכינו

והעבירו פעילויות ושיעורים מאלפים ואף נשארו להיות הורים תורנים.‏

הילדים ממש נהנו ומחכים להורים מעשירים נוספים.‏

תודה לערן גלמור,‏ המשחקולוג שלנו מבת חפר שיצר חדר בריחה בבית

הספר ו״נעל״ את המורות שנהנו מפעילות חדר בריחה מיוחדת במינה.‏

תודה רבה להנהגת ההורים על היוזמה והמסורת,‏ למשה עמר,‏ לילית

האגמאייר ואילן לויים שהובילו וניצחו ביד רמה על הסדר וההתארגנות

של היום;‏ לוועד היישוב וועדת חינוך על השותפות.‏ ולכם,‏ המורים,‏

הגנות,‏ הסייעות וכלל אנשי החינוך בבת חפר - תודה על ההתמדה

והנתינה הרבה.‏

תרבות וקהילה

מועדון החברים ‏'הבועה'‏ - החודש התקיים ערב מתנדבי הבועה,‏

הרימו לחיים,‏ סיכמו את השנה שחלפה ושיתפו בתובנות המתנדבים

והמנהלת להמשך העשייה.‏ לנו רק נותר לומר תודה למארגנים

ולמתנדבים על מיזם קהילתי מוצלח.‏

מסיבת סוף השנה - לאחר אינסוף שעות עבודה,‏ ועדות קהילה,‏

תרבות ועוד הפיקו את האירוע הכי שווה שיש.‏ סושי ושתייה חופשית,‏

דיג'י איכותי וקהילה נהדרת.‏ תודה למאות הרבות של התושבים

ששמחו ורקדו יחדיו ולכל הפעילים שסייעו להרים את האירוע הלוהט

הזה ביום חורף קר.‏

תרבות תורנית ודת

בית כנסת בת חפר זכה בפרס 5 כוכבי יופי בתחרות בתי הכנסת של

עמק חפר וארץ ישראל יפה.‏ רוני לבאן יקירנו משמש כיו"ר ועדת דת

וכחבר בוועד בית הכנסת המרכזי ביישוב והוא מקדם פעילויות דת

וחיבורן בין האוכלוסיות השונות בבת חפר ופרס זה מבטא בהחלט את

ההשקעה רבת השנים שלו ושל ועד בית הכנסת בשיתוף המועצה

הדתית וועד היישוב בנראות בתי הכנסת ביישוב בפרט ובתי הכנסת

בעמק בכלל.‏

כל הכבוד לעוסקים במלאכה בוועד בית הכנסת:‏ דורון שוהם,‏ אופק

גולן,‏ אברהם מויאל עמנואל גודי,‏ רונן פליסיאן ולרוני לבאן.‏ ולכל אלו

שעוזרים בהתנדבות למען בית הכנסת יישר כוח.‏

ערב נשים חוויתי התקיים בבית הכנסת המרכזי לכבוד טו'‏ בשבט בסימן

‏"מעמיקים שורשים,‏ מצמיחים פרי",‏ שכלל סדנה חוויתית במקרמה,‏

הרצאה בנושא שורשי האדם וקינוח במרקים חמים וטעימים.‏ תודה

ליו"ר ועדת תרבות תורנית נלה מקסימוב ולרבנית שרהל'ה קרסיק

על ארגון האירוע.‏

צופי בת חפר - שבט גולן

סינגולן 2020 התקיים החודש בסימן אוכל מתפוצות העולם.‏ בין

המברכים ד"ר גלית שאול,‏ ראשת מועצת עמק חפר,‏ סגן ראשת

המשך בעמוד הבא


בס“ד

לא בשבת

כחלון המנעולנים

פורץ,‏ מתקין ומתקן

מנעולים,‏ דלתות,‏ רכבים,‏ כספות

24 שעות ביממה

051-211-2236

מתקין מנעולים עליונים לדלת ורתקים

קול קורא

ועדת עלון בת חפר מזמינה

את הנוער והילדים לקחת חלק

בכתיבת מדור חפרפרוני לילדים.‏

צרו קשר עם יו"ר הועדה

ירדנה הראש 052-7027830

מחלקות:‏

קוסמטיקה,‏ דרמוקוסמטיקה

הגיינת הפה והגוף

צבעי שיער,‏ בישום

תינוקות

תוספי תזונה

אורטופדיה

ימים א-ה

08:30-21:00

יום ו׳

08:30-15:00

09-7440303

לחברי קופ״ח

עלון בת חפר | פברואר 5 2020


חדשות ועדכונים

המשך מהעמוד הקודם

המועצה עורך דין גיא ויצ'לבסקי,‏ יו"ר ועד בת חפר עדי אמזלג וראש

הנהגת החורש לישי פחמן.‏ במהלך הערב נפרד שבט גולן מאופירה

קלפ ולאחר תחרות מוצלחת זכו גדוד המייסדים במקום הראשון.‏

תודה על הדברים החמים שנאמרו ועל אירוע מופתי.‏

מרכז לוגיסטי יד חנה

כזכור,‏ חברת המשלוחים ‏‘דיפלומט’‏ עתידה להקים מרלו”ג בשטח

התעשייה והמסחר של היישוב יד חנה-חומש.‏ ועד בת חפר הגיש

התנגדויות שעסקו בשתי הסתייגויות מרכזיות - תחבורה וגובה המבנה.‏

חשוב להדגיש כי לוועד בת חפר אין התנגדות לאזור תעשייה ביד

חנה – זה הכרחי,‏ נדרש ויגדיל התעסוקה ומקומות העבודה,‏ ואנחנו

מברכים על כך,‏ למעט ההסתייגויות הנ"ל.‏

להלן ההחלטות מהדיון המסכם של הוועדה המקומית מטעם המועצה

האזורית עמק חפר:‏

תחבורה

רקע – צפי תנועת משאיות יומית בהיקף של כ-‏‎600‎ משאיות ביממה

על ציר 5714.

טענת ועד בת חפר – יש צורך במענה תחבורתי הולם לכמות המשאיות

הצפיה על כביש שתוכנן לשימוש פנימי של תושבי מזרח העמק

ובנוסף,‏ סקר התנועה התחבורתי לא לקח זאת בחשבון.‏

החלטת ועדה מקומית:‏ יבוצע דירוג בהיקף התנועה על מנת להקל

על העומס התחבורתי – 60% פעילות עם הקמתו,‏ הגדלת הנפח 10%

עם הצבת רמזור בצומת יד חנה בעדיפות לנוסעים בכביש 5714,

הגדלה נוספת ב‎15%‎ עם סלילת נתיב ייעודי למשאיות מקביל ל‎5714‎

ונפח עבודה מלא לאחר סלילת כביש 444.

בנוסף,‏ יציאת משלוח ראשון תבוצע בין השעות 07:00-05:00

ומשלוח שני בין השעות 16:00-10:00 כך שבועות העומס המרכזיות

08:30-07:00 בבוקר ושעות אחר הצהריים יהיו פנויות לתנועת

התושבים והרכבים הפרטיים.‏

גובה המרלו”ג

רקע – חברת דיפלומט הגישה תוכנית להקמת שני מבנים בגובה 22

מ’‏ ו-‏‎36‎ מ’‏ כשבהיתר המקורי אושרה בנייה בגובה 15 מ’.‏

טענת הוועד – המבנים ישנו את הצביון הכפרי בסביבתנו.‏

החלטת ועדה מקומית:‏ – אישור הגבהת המבנה בהיקף של 75%

מתכנון החברה ועד לגובה 26.5 מ’‏ ורק על גג המבנה השני המתוכנן

לגובה 22 מ’‏ יוקמו תשתיות הנדסיות.‏

לאחר דיון שקיים ועד בת חפר על משמעויות הנ"ל,‏ הצביעו חברי

הוועד שלא להגיש ערר על החלטות הוועדה המקומית מטעם מועצה

אזורית עמק חפר.‏

פינה בסטייל

מגפיים הם חבריה הטובים ביותר של האישה בעונת החורף!!!‏

לימור בכר

השאלה שעולה בכל יעוץ סטיילינג:‏ כיצד

לבנות מלתחת מגפיים חכמה המחמיאה

לנו ויוצרת עבורינו מראה ‏"חתיכי/שיקי"‏ בלי

לחשוב יותר מידי.....‏

אז בואו נעשה סדר אחת ולתמיד:‏

אורך המגף - הכי קובע!!!!‏

ממליצה על מגף בגובה הקרסול ‏)מגפון(‏ ולא

מגפיים המגיעים ל"אמצע הדרך"‏ - בין הברך

לקרסול ‏)אמצע השוק(.‏

לנשים רזות וגבוהות - כל אורך של מגף

עובד,‏ אבל מה לעשות שלא כולנו גם רזות וגם

גבוהות !!! בשביל זה יש סטיילינג - פרופורציות

ואשליות אופטיות זה משהו שאפשר לעשות

בקלות,‏ וכאן נכנס הסטיילינג...‏

המגף יוצר קווי רוחב ונקודת חיתוך.‏ לכן שימי

לב,‏ כשאת נועלת מגפיים שמסתיימים בנקודה

הרחבה ביותר ברגל,‏ המראה שמתקבל לא

מחמיא,‏ ‏"מקצר"‏ את אורך הרגל וגורם לנו

להיראות לא פרופורציונליות.‏

עדיף תמיד לבחור במגף המדגיש את האזור

הצר ביותר ברגל - הקרסוליים ושקע הברך

‏)מגפיים גבוהים(.‏

שימי לב!‏ המגפיים הם אחד האביזרים הכי

חשובים שקיימים ויכולים בקלות לשדרג כל

מראה הכי פשוט,‏ למראה עדכני.‏

צבעים - ממליצה על שחור,‏ חום וניוד,‏

שישתלבו נהדר עם כל לוק.‏ אך כמובן שיש

מקום גם לצבעים נוספים.‏

ומה לגבי צבע המגפיים שנעדיף מעל

מכנסיים?‏ לבחור תמיד בצבע הקרוב לצבע

המכנסיים,‏ ואם אין ‏,ניתן לשלב עם צבעים

כהים כמו שחור,‏ חום כהה,‏ בורדו,‏ אפור כהה..‏

במידה והצבע של המגפיים והמכנסיים שונה,‏

ניתן לנעול מגפון - ללוק מחמיא ביותר.‏

מגף ושמלה - שילוב מנצח!‏

ממליצה ‏"להגזים"‏ עם צבעים.‏

חורף שקט ונעים

www.bathhefer.net.il

6


תוכן פרסומי

ייפוי כוח מתמשך - למי זה טוב?‏

אתם יכולים לקבוע כבר היום

את זהות האנשים שיטפלו

בכם במקרה שלא תהיו

צלולים ו/או למשל במקרה

שתזדקקו בעתיד לניתוח

בזמן שלא תוכלו לטפל

בענייניכם ואתם גם יכולים

שלא לעשות כלום ולהישאר

אדישים,‏ אבל כדאי להבין

את ההשלכות לכך.‏

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך

משפטי שיצא לאור רק

בשנים האחרונות,‏ המאפשר

למי שמלאו 18 שנה

והמבין את משמעות ייפוי

הכוח המתמשך,‏ מטרותיו

ותוצאותיו,‏ למנות אדם ‏)או

מספר אנשים(‏ למיופה כוח,‏ על מנת שיוכל/ו לפעול בענייניו האישיים

ו/או הרכושיים ו/או הרפואיים במקרים בהם לא יוכל לעשות כן,‏ בשל

מצב אישי ו/או רפואי מגבילים ו/‏ או בשל היעדר כשרות משפטית.‏

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך יכול מי שמלאו לו 18 שנה לקבוע

מבעוד מועד את ההנחיות והכללים שיחולו במצבים בהם לא יוכל

אותו אדם לקבל החלטות עבור עצמו.‏ ניתן גם לתת למיופה הכוח את

שיקול הדעת לקבלת ההחלטות או מקצתן.‏ ניתן גם לקבוע את זהות

האנשים ואת היקף המידע שיקבלו לגבי פעולות שיבצע מיופה הכוח.‏

המשמעות היא שאדם אשר מלאו לו 18 שנה,‏ יכול לקבוע מראש

במסמך משפטי מי יטפל בענייניו הרפואיים,‏ הרכושיים והאישיים

או רק באחד מהם,‏ בזמנים בהם הוא עצמו לא יוכל לטפל בהם

ובתוך כך לקבוע כללים והנחיות ברורים בכל אחד מהעניינים הללו,‏

למשל מי ינהל את חשבונות הבנק?‏ מי יגבה דמי שכירות משוכרים

המתגוררים בדירת מגורים להשקעה?‏ היכן יתגורר?‏ עם מטפל/ת

סיעודי או בבית אבות?‏ איזה חשבונות לשלם?‏ מה יהיה דינן של

הוראות הקבע?‏ תרומות?‏ וכיוצב'‏

לפני שיצא לאור ייפוי הכוח המתמשך,‏ הדרך השכיחה ביותר לטפל

בענייניו של אדם שלא מסוגל לטפל בענייניו היתה באמצעות הגשת

בקשה למינוי אפוטרופוס על גופו ו/או רכושו בבית המשפט לענייני

משפחה.‏

מעבר לחיסרון הברור הכרוך בהגשת כתב בקשה/‏ תובענה לערכאה

משפטית ‏)עלויות,‏ פרוצדורה,‏ פניה לגורמים רפואיים וזמן(,‏ הרי

שבשלב זה לא ניתן לרוב לדעת מאותו אדם שנזקק לאפוטרופוס

מהן ההעדפות שלו לטיפול מיטבי וכפי שהיה רוצה בענייניו.‏

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך בכל ענייניו של אדם?‏

עו"ד שעבר הכשרה ייעודית לכך וששמו מופיע במאגרי האפוטרופוס

הכללי,‏ כמי שמורשה לערוך ייפוי כוח מתמשך ובלבד שלא יערוך

מסמך ויקבע באמצעותו כי הוא מיופה הכוח.‏

מה התנאים לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך?‏

1. המועד ו/או האירוע שקבע האדם שחתם על ייפוי הכוח המתמשך

מראש כי בהתקיימם יש להכניס את ייפוי הכוח המתמשך לתוקף,‏

למשל אשפוז פסיכיאטרי או מצב רפואי אחר הפוגם בהפעלת

שיקול הדעת.‏

2. במועד שבו אותו אדם,‏ אשר חתם מראש על ייפוי כוח מתמשך,‏

לא יהיה מסוגל לדאוג לענייניו.‏

3. במועד בו נתקבלה החלטה משותפת של אדם שחתם על ייפוי

כוח מתמשך ביחד עם קרובי משפחתו.‏

4. אם העורך את ייפוי הכוח לא התייחס לכך בהנחיותיו בייפוי הכוח

המתמשך - ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו על פי חוות דעת

רפואית,‏ שלפיה אותו אדם שערך את ייפוי הכוח אינו מסוגל להבין

באותו עניין שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.‏

חשוב לדעת כי אין בעצם הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך,‏

כשלעצמה,‏ כדי לפגוע אוטומטית בכשרות המשפטית של האדם

שחתם על ייפוי הכו המתמשך.‏

מתי יפקע תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך?‏

1. במועד או באירוע שקבע האדם שחתם על ייפוי כוח מתמשך

מראש כי בהתקיימם – יפקע תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך.‏

2. עם פטירתו של האדם שחתם על ייפוי הכוח המתמשך.‏

3. כאשר מיופה הכוח הודיע בכתב למייפה הכוח או לבן/בת זוגו כי

הוא אינו מעוניין לשמש עוד כמיופה כוח.‏

4. כאשר חל שינוי במצבו של מיופה הכוח ובשל כך אינו עומד

בדרישות הנדרשות ממיופה כוח.‏

5. כאשר מיופה הכוח הוא בן/בת זוג של מייפה הכוח והצדדים

התגרשו או במקרה שהיה ידוע/ה בציבור שלו והצדדים נפרדו.‏

אלא אם מצוין אחרת בהנחיות שבייפוי הכוח.‏

6. כאשר מיופה הכוח מונה על ידי מייפה הכוח כבעל מקצוע ורישיונו

נשלל ( עו"ד,‏ רו"ח(.‏

באיזה מקרים ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך?‏

1. מייפה הכוח יכול לבטל את ייפוי הכוח מכל סיבה שהיא כל עוד

הוא לא נכנס לתוקף.‏

2. אם ייפוי הכוח נכנס כבר לתוקף רשאי מייפה וכן קרוביו וידידיו

לפנות לבית המשפט ולבקש לבטל את ייפוי הכוח וזאת אם

קיימות נסיבות מיוחדות הקשורות לתפקודו של מיופה הכוח או

לנסיבות שבהן נערך ייפוי הכוח.‏

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.‏

עוה"ד אילנית האס-ארד,‏ מגשרת ועו"ד העוסקת בדיני משפחה,‏ נייד:‏ 052-7772352,

משרדה מדורג ע"י חברת B.D.I. וחב'‏ ,DUN'S 100 כאחד מהמשרדים המובילים בישראל בדיני המשפחה.‏

המלצות באתר:‏ https://mishpacha-law.com

‏"אילנית האס-ארד עו"ד ומגשרת בדיני משפחה".‏

עלון בת חפר | פברואר 7 2020


אצלינו בחצר

ראיון עם אושרית אשר טל

מאחר ונושא העלון הפעם הוא ‏"שורשים",‏

החלטנו לראיין משפחה,‏ שבה האב או האם גדלו בבת-חפר והחליטו לגדל כאן גם את ילדיהם.‏

‏"יש תחושה,‏ שבת-חפר ‏'מושכת'‏ אליה

משפחות,‏ שקורצו מאותו חומר שחולם על

קהילה עם ערבות הדדית ושכנות טובה."‏

מאיזה גיל את בבת-חפר?‏

אני תושבת בת-חפר מגיל 12. עברנו לכאן

בתחילת החופש הגדול לפני שעליתי לחטיבת

הביניים,‏ באוגוסט 1999.

איפה גדלת?‏

זו שאלה מורכבת…‏ מבחינתי,‏ ‏"גדלתי"‏ בבת

חפר,‏ למרות שנולדתי בתל-אביב.‏ ‏"נדדתי"‏

עם משפחתי בין דירות שכורות בשיכון דן,‏ עד

שבגיל 9 עברתי לבית הראשון,‏ שהורי רכשו

בשכונת ‏"גני אביב"‏ בלוד.‏

מה הביא את הורייך לישוב בת-חפר?‏

להורי היה חלום על בית משלהם ומקום טוב

לגדל בו ילדים,‏ מה שהתברר כפחות מציאותי

‏"בגני אביב"‏ ומהר מאוד הם נאלצו ‏"לחשב

מסלול מחדש".‏ כשהחליטו להתרחק מאזור

המרכז,‏ שמעו על היישוב הקהילתי שהוקם

בעמק-חפר והחלום הפך למציאות.‏ החיפוש

אחר מקום איכותי ועתיד טוב יותר לילדים זה

גם מה שהחזיר אותי לפה בסופו של דבר.‏

ספרי קצת על עצמך....‏

הגענו לבת-חפר בשנותיה הראשונות.‏ גיל

ההתבגרות שלי כולו מלא בזכרונות ובנוף

בת-חפר של אז וזה המקום שהיווה עבורי

לראשונה בית אמיתי ושורש.‏ למדתי ‏"ברמות

חפר"‏ והחיים שלי מאז ועד היום התנהלו

בעמק - לא הצלחתי להתנתק מהאזור גם

כשניסיתי.‏

התחתנת...‏ מאיפה בעלך?‏

גם בעלי הוא חלק מהנוף של האזור.‏ הוא

גדל במקומות שונים ודי כמוני,‏ כשהיה בן 13,

בדיוק באותה שנה בה אנחנו עברנו לבת-‏

חפר,‏ הוריו קנו בית בהרחבה של אליכין - שם

הוא גר עד ‏"שגררתי"‏ אותו לפה.‏

את בת-חפר הוא הכיר מצויין והיה לו ברור

שלכאן אני רוצה לחזור.‏

ספרי קצת על משפחתך...‏

אחרי החתונה טסנו לשנה וחיינו בארה"ב.‏

הייתה מחשבה לחיות שם תקופה יותר

ארוכה אבל מהר מאוד הגעגועים למשפחה

החזירו אותנו לארץ.‏ כשחזרנו גרנו באליכין.‏

אני עובדת בתחום משאבי האנוש והשמת

עובדים והמשרד שלי נמצא בחדרה,‏ כך

שהיה לי נוח להישאר באליכין וכמובן שגם

לצחי,‏ בעלי.‏ למרות שגרנו קרוב להורים שלו,‏

שעזרו לנו מאוד ויש לנו המון חברים שגרים

באליכין - לי תמיד היה רצון לחזור לבת-‏

חפר.‏ אחרי שהילדות נולדו סדר העדיפויות

השתנה והתחלנו לחשוב יותר ברצינות מה

חשוב לנו באמת בכל הנוגע למסגרות חינוך,‏

ערכים ובכלל - איפה אנחנו רואים את עצמנו

‏"בונים"‏ בית.‏

מה הביא אתכם ליישוב בחזרה?‏

כמו שאמרתי,‏ מבחינתי זה תמיד היה סוג של

חלום.‏ כשהתחילו ‏"השמועות"‏ על הרחבת

הישוב ודיור בר השגה לזוגות צעירים קיווינו

שנחזור לכאן לבית משלנו.‏ בקיץ האחרון

המציאות דחקה בנו לקבל החלטה,‏ שאנחנו

מברכים עליה היום - לאמילי,‏ בתנו הבכורה

)3.5( יש עיכוב שפתי וכחלק מהתהליך עם

קלינאית התקשורת המדהימה שלנו ‏)אלישבע

שלמון,‏ גם היא תושבת הישוב(,‏ הבנו שנצטרך

לרשום אותה לגן שפתי ולא לגן עירייה רגיל.‏

הגן השפתי של עמק חפר נמצא כאן בבת-‏

חפר,‏ גן אלה.‏ קיבלנו עליו המון המלצות

ועברנו חודשיים מורטי עצבים עם ועדת

השמה חריגה והמון חששות.‏ היה לנו ברור,‏

שלא נשלח את אמילי מידי בוקר בהסעה

מאליכין ליישוב בגיל כל כך צעיר.‏ לכן,‏ יצרנו

קשר עם אורלי קלדרון המתווכת שניאותה

לעזור ומצאה עבורינו דירה בשכירות ברחוב

שבו אני גדלתי,‏ ממש קרוב לבית הורי.‏ הכל

קרה כל כך מהר ובסוף הקיץ כבר עברנו לכאן.‏

יש לך שתי בנות,‏ אותן את מגדלת

במסגרות השונות ביישוב,‏ אחת בגן

אלה והשניה...?‏

תודות להחלטה שקיבלנו,‏ אמילי שלנו בגן אלה

ובצהרון של ענבל שלום המדהימה - בית חם

בפני עצמו.‏ אגם שלנו )1.9( גורה גאה ‏"בגן

גורים"‏ של רונית זיסו - עוד מסגרת שאנחנו

מברכים עליה בכל רגע.‏ מהר מאוד מצאנו

את עצמנו חלק ממסגרות חינוך,‏ שהן ללא

ספק משפחה עוטפת.‏ כל החששות שהיו לנו

בנוגע להשתלבות של אמילי ואגם התפוגגו

ונעלמו כלא היו.‏ מצאנו את שחיפשנו וייחלנו

לו במלוא מובן המילה.‏ אנחנו קוצרים מדי יום

את פירות ההתקדמות והצמיחה של שתיהן.‏

האם את מרוצה?‏

אין מרוצה ממני.‏ למרות שהמעבר לכאן היה

‏"חפוז"‏ ומוקדם משציפינו ולמרות שקיווינו

לסיים עם תקופת החיים בדירות שכורות,‏

אנחנו מרגישים שזה בעצם קרש הקפיצה

שלנו ומודים על כך,‏ שבראש סדר העדיפויות

שלנו עמד העתיד של הילדות שלנו.‏

האם אתם מתכוונים להישאר כאן?‏

לחלוטין!‏ מבחינתי לגדל את הילדות שלי בבת-‏

חפר זה הגשמת חלום.‏ אני רוצה להעניק להן

את מה,‏ שאני והאחים שלי קיבלנו.‏

www.bathhefer.net.il

8


קהילשון

מילים יתרות:‏ ‏'עובדה',‏ ‏'סדר גודל'‏ ו'מסגרת'‏

כתב:‏ שמשון הופמן ערך:‏ משה עמר

מדוע?‏

כי את התמהיל הקהילתי כאן לא מצאתי בשום

מקום אחר.‏ כאן אני מרגישה שאני בבית.‏

רמת החינוך כאן היא גבוהה,‏ חיי הקהילה

כאן מפותחים ומרגיש לי שבת-חפר תמיד

במגמת צמיחה והתחדשות.‏ אפילו קופת

חולים ‏"כללית"‏ - מבחינתי אין דבר יותר מדהים

מהעבודה שרופא הילדים שטיפל בי ובאחיי

הקטנים,‏ מטפל היום במסירות גם בבנות

שלי.‏ אני מרגישה בטוחה ומוגנת כאן.‏ מה גם,‏

שאנחנו מקווים שהרחבת היישוב תאפשר

לנו לקנות בית משלנו ושנוכל להשריש כאן

שורש באמת.‏

האם יש דברים שהיו קיימים בעבר

ועכשיו כבר לא קיימים?‏

ברור שכן.‏ אני חושבת שהבנתי את זה ביום

כיפורים האחרון - הסתובבתי עם בעלי ובנותיי

ונדהמתי מהעובדה,‏ שאני לא מכירה את

כל תושבי היישוב כמו פעם.‏ בעיני רוחי זאת

אותה בת-חפר רק ‏"שההולכים"‏ בה התחדשו.‏

הדור שגדל איתי כבר לא כאן ברובו בגדול,‏

ניכר שהתושבים שחקוקים בזכרונות ילדותי

כבר לא כאן ועדיין,‏ יש תחושה שבת-חפר

‏"מושכת"‏ אליה משפחות שקורצו מאותו

חומר שחולם על קהילה עם ערבות הדדית

ושכנות טובה.‏

האם יש דברים שקיימים עכשיו ובעבר

לא היו?‏

מעבר לעובדה שהרבה התחדש כאן פיזית,‏

אני חושבת שגם לעידן הפייסבוק יש חלק

מהחידוש.‏ היום בחיי הקהילה יש מקום

גם לשיח פומבי,‏ מעין מדורת שבט גדולה.‏

לפעמים קצת צורם לי לקרוא תושבים ותיקים

מתווכחים אחד עם השני אבל מאידך,‏ אני

מתמוגגת בכל פעם שעולה פוסט מפרגן או

פוסט של עזרה וכולם מתגייסים.‏

צירופים,‏ כגון ‏'בהתחשב בעובדה ש־ . . .', ‏'נוכח העובדה ש־ . . .',

‏'לאור העובדה ש־ . . . ' ודומיהם,‏ תוכלו לכותבם בפשטות:‏

‏'מפני ש־'‏ ‏,'משום ש־'‏ ‏,'מאחר ש־'‏ וכיו"ב.‏

פתיחת משפט ב'העובדה ש־'‏ מעידה לרוב שמבנה המשפט הוא רופף,‏

ויש מקום לשפרו.‏

להלן דוגמות כיצד להימנע ממילים יתרות:‏

בהתחשב בעובדה שחלק ניכר מזמן הפקידים יוחד לכתיבת

פרוטוקולים,‏ הציע מנהל המשמרת לרכז את התפקיד של עריכת

הפרוטוקולים בידי עובד אחד.‏ – אִ‏ מרו מכיוון ש...‏

הערעורים לא הועברו אל השופט הממונה בגלל העובדה שנעדר

כמה ימים מהיחידה.‏ – אִ‏ מרו מפני ש...‏

העובדה שעריכת התרגיל ארכה זמן רב,‏ שיטת ניהול התרגיל טעונה

תיקון של ממש.‏ – אִ‏ מרו היות ש...‏

***

גם הצירוף ‏'סדר גודל'‏ מתחומי המִ‏ ספרים נתחב למקומות לא לו.‏

עדיפים ממנו מילים,‏ כגון בערך,‏ בקירוב,‏ בשיעור של,‏ בגודל של,‏

בממדים של,‏ בקנה מידה של,‏ בהיקף משוער של.‏

הרי כמה דוגמאות משפטים:‏

נזקי השיטפון נאמדים בסדר גודל של מיליוני ש"ח.‏

– אִ‏ מרו נזקי המלחמה נאמדים בשיעור של מיליוני ש"ח.‏

דרוש לנו סכום כסף בסדר גודל של 50 אלף ש"ח.‏

– אִ‏ מרו דרוש לנו סכום של 50 אלף ש"ח בקירוב.‏

***

ונחתום ב'מסגרת'.‏ משמעה המושאל הוא — חוג או תחום שהפעולה

נעשית בו.‏ פעמים היא מיותרת ופעמים היא ‏'בולעת'‏ שמות.‏

הרי כמה משפטים בלי מילת החלל ‏'מסגרת':‏

לימודי ההיסטוריה נכללים במסגרת לימודי הבגרות.‏

– אִ‏ מרו לימודי ההיסטוריה נכללים בלימודי הבגרות.‏

הורחבו וגובשו מסגרות התמיכה במחקר המדעי.‏

– אִ‏ מרו התרחבו וגובשו גופי התמיכה במחקר המדעי.‏

הוועדה קבעה את מסגרת הדיון ואת נוהלי ההצבעה.‏

– אִ‏ מרו הוועדה קבעה את תחום הדיון ונוהלי ההצבעה.‏

עלון בת חפר | פברואר 9 2020


בת חפר צומחת

שאלות ותשובות

מאת:‏ משה עמר ומני נובק

האם ניתן להשפיע על תהליך הרחבת היישוב בת חפר?‏

כל תושב שחשוב לו מוזמן להשפיע ולהצטרף לוועדות שכבר פועלות

מזה כשנתיים בתחומים הבאים – חינוך,‏ קהילה,‏ מוניציפלי,‏ תשתיות

‏,ביטחון,‏ ועדת דור המשך ושיתוף ציבור.‏

לאורך התהליך תהיה אפשרות להשפיע במגוון צמתים ודרכים,‏ כל

אחד לפי יכולתו ותחום עניינו.‏ למשל,‏ תוכלו להגיע לערבי שיתוף

ציבור ‏)לשמוע ולהשמיע(,‏ להצטרף לאחד מצוותי ועדת ההיגוי

בתחומים השונים,‏ לענות על סקרים שיפורסמו ועוד.‏ בכל הזדמנות

שניתנת מומלץ להביא את הרעיונות והמחשבות על עתיד היישוב

בפני מקבלי ההחלטות.‏

למה בכלל אנחנו צריכים את ההרחבה?‏

בגלל השינוי הדמוגרפי.‏ בת חפר מתבגרת,‏ ועובדה זו משפיעה

על כלל השירותים לתושב,‏ לרבות דילול משאבים ומערכת חינוך

מוחלשת.‏ השינוי הדמוגרפי עתיד להפוך את היישוב ל'צעיר'‏ יותר

ולהזרים הון אנושי לכלל המערכות.‏ בנוסף,‏ זה יאפשר לילדנו ולבני

העמק מהיישובים הסמוכים להמשיך לגור בעמק חפר.‏

האם המרקם הקהילתי שלנו לא ייפגע?‏

החשש מובן ואין ספק שיהיה מאתגר לשמור על הקהילתיות שלנו.‏

חלק מתהליכי שיתוף הציבור שנקיים יגעו גם בסוגיות אלה ונרצה

לחשוב יחדיו על קליטה מיטבית ודרכים לשימור וחיזוק הקהילתיות.‏

ההיבטים הקהילתיים שיש להרחבה נמצאים בידינו,‏ וככל שנקדים

לתכנן ולבנות את תהליך הקליטה כך נצליח לשמר על מה שכה

מיוחד ומאפיין אותנו כקהילה.‏

וכדומה.‏ זאת בעיקר ביחידות שרכישתן לא מוכתבת על ידי תכנית

מחיר למשתכן.‏

האם לתושבי בת חפר קדימות לזכאות?‏

מתוך 300 היחידות המשווקות במסגרת תכנית ‏'מחיר למשתכן',‏ 60

יחידות הינן בעדיפות לבני היישוב והעמק.‏

האם אני מחויב לבניה מיידית עם רכישת מגרש?‏

יש לבנות את יחידות הדיור עד שלוש שנים מרכישת קרקע,‏ בהתאם

לתנאי המכרז.‏

כיצד בודקים זכאות למחיר למשתכן?‏

לבדיקת זכאות למחיר למשתכן יש להיכנס לאתר משרד השיכון

ולפעול בהתאם להוראות והקריטריונים הרשומים.‏ אם הנכם זכאים

תוכלו להירשם לפרויקט ולהיכנס להגרלה.‏ למיטב הבנתנו,‏ סדר

העדיפויות למחיר למשתכן נקבע בהתאם לקריטריונים של משרד

השיכון ואנחנו ממליצים להזדרז ולהירשם.‏

למה בת חפר לא נמצאת בפרויקטים של מחיר למשתכן

ובהגרלות?‏

ההרשמה לפרויקט בת חפר טרם נפתחה באתר משרד השיכון,‏

ראשית על שלב מכרז הקבלנים להסתיים ורק לאחריו יחלו

בשיווק היחידות וההגרלות.‏ כדאי למהר ולהירשם לקבלת זכאות

למחיר למשתכן כדי לשמור את ההזדמנות להשתתף בהגרלה

עם פרסומה.‏

האם השירותים לתושבים יפגעו?‏

תוספת יחידות מגורים מביאה עמה תוספת תקציב,‏ שיפור לתשתיות

הקיימות ומתן מענה לצרכים קיימים וחדשים ‏)תהליך שכבר החל(.‏

היישוב הקיים צפוי ליהנות מתשתיות ושירותים טובים ומתאימים יותר.‏

מה מפרט הנכסים בהרחבה?‏

בשלב הראשון ישווקו 599 יחידות דיור:‏

461 בבנייה רוויה ‏)עד 3.5 קומות(‏ - מתוכן 161 יחידות בשיווק רגיל

ו-‏ 300 יחידות במסגרת מחיר למשתכן.‏ 138 היחידות הנותרות יהיו

צמודות קרקע שיבנו ב-‏ 64 מגרשים,‏ עליהם ניתן יהיה לבנות שתי

יחידות,‏ ובחלקם אף שלוש יחידות.‏

בשלב השני יבנו 403 יחידות דיור בשיווק רגיל + 200 יחידות דיור מוגן.‏

מה כוחה של קבוצת המתעניינים ברכישת נכסים בהרחבה

ההולכת ומתגבשת?‏

ככל שנגדיל את כוח הקבוצה כך נוכל לשאת ולתת עם הקבלנים על

מחיר אטרקטיבי יותר ועל איכות בנייה גבוהה יותר.‏ למשל,‏ באמצעות

חיסכון שיווק לקבלנים,‏ איחוד רוכשים עם מספר עו"ד,‏ שיתוף במידע

www.bathhefer.net.il

10


שאלות

ותשובות

האם בת חפר הופכת לאתר בנייה עד להשלמת ההרחבה?‏

הכניסה לאתר הבנייה תהיה מצפון ליישוב באזור צומת הפנייה לגן

יאשיה-אמץ שהיא גם תהיה הכניסה הצפונית החדשה ליישוב.‏ רק

עם סיום בניית שלב א'‏ של ההרחבה,‏ יבוצע החיבור הפנימי ליישוב

דרך הכביש החוצה את שדרות השפלה ‏)במקום שבו גרטו בתחילת

2019 את שני המבנים(.‏

אז עכשיו יהיה יישוב עם תשתיות ישנות לצד יישוב עם

תשתיות חדשות?‏

בשנים האחרונות המועצה והיישוב השקיעו עשרות מיליוני שקלים

בשיפור ובתיקון תשתיות היישוב.‏ אנחנו רואים בצמיחת היישוב

הזדמנות המביאה תקציבים והיטלי פיתוח שיוקצו לפיתוח היישוב

הקיים במתקנים ובתשתיות - יוקמו מתקני שעשועים רב גילאים,‏

מרחב ספורט אחוד,‏ מגרש סינטטי משולב לכדורגל ולבייסבול ועוד.‏

יוקם מתחם נוער חדיש ובמבנה קבע מודרני.‏ על הפרק הקמת

קאנטרי,‏ מרכז תעשייה ומסחר ועוד ועוד.‏ נפעל שתושבי היישוב

הקיים והחדש ייהנו מתשתיות ברמה גבוהה.‏

איך ישפיעו עוד 4,000 תושבים על עומסי התחבורה?‏

ישנה התאמה תחבורתית על פי שלבי הבנייה.‏ בתחילה תהיה הסדרה

של צומת ניצני עוז והרחבתו מכביש 5714 לכביש 57. במקביל נסלל

כביש 444 שיחבר בין חריש-חדרה ‏)כביש 9( לטייבה-קלנסווה ודרומה:‏

מקטע צפוני ‏)חריש-גן יאשיה(‏ – יסתיים ביוני 2022 ‏)החל ביוני 2019

ויסתיים לאחר 36 חודשים(‏ **.

מקטע דרומי ‏)גן יאשיה-טייבה(‏ – אם יסיימו את התכנון ויתקצבו

אותו ברבעון א 2021, שלב זה אמור להסתיים עד רבעון א 2024

‏)כ-‏‎36‎ חודשים(‏ **.

תוואי הכביש באזורנו – מגן יאשיה דרך קצות המשקים של מושב

בארותיים,‏ ממש במקביל לכביש 5714.

בסיום סלילת כביש 444 כביש 5714 יהיה לשימוש פנימי של יישובי

מזרח העמק.‏

כביש 444 יתחבר צפונה עם הרכבת המזרחית לאחר הקמת תחנת

רכבת אחיטוב.‏

בשורה התחתונה,‏ לא תהיה התקדמות לשלב ב'‏ לאכלוס ההרחבה

ללא השלמת כביש 444.

______________

** חשוב לציין כי צפי לוחות הזמנים המוצג הוא השערתי בלבד ומוצג על פי הערכות

ותכנון מוקדם של רמ"י ‏)רשות מקרקעי ישראל(‏ והגופים הממשלתיים הרלוונטים.‏

צפויים שינויים בסדרי הביטחון?‏

בת חפר היישוב הבטוח ביותר בעמק והרחבתו מביאה סידורי ביטחון

שיותאמו וישפיעו על היישובים הצמודים לבת חפר ולחלק המזרחי.‏

אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הגורמים האחראיים בצה"ל,‏

משטרת ישראל וכיבוי אש על כל פרט בתכנית ושירותי האבטחה

והביטחון ישודרגו בהתאם.‏

האם צפויים להיות מוסדות חינוך חדשים ונוספים בישוב

לאחר ההרחבה?‏

בתוכנית ההרחבה הוקצו שטחים רבים למבני ציבור ובהם מוסדות

חינוך.‏ כמובן,‏ הקמת מסגרת חינוכית תלויה בכמות הילדים ובצורך

שיהיה.‏ יוקם תיכון שיהיה על-אזורי בצביון ייחודי ברוח ההתחדשות.‏

כך,‏ הרישום לתיכון יהיה רצוני ויבואו ללמוד מכל עמק חפר בני נוער

שסוג התיכון ידבר אליהם.‏

מי מממן את ההרחבה?‏ האם זה נופל על כספי המיסים של

התושבים?‏

ההרחבה היא תוכנית של הוועדה לתכנון דיור לאומי ‏)ותמ"ל(‏ בשיתוף

מנהל מקרקעי ישראל ומוקצים לה כספי פיתוח והיטלים,‏ כך שהמימון

לא קשור למיסי התושבים.‏

האם בת חפר תמשיך להשתלב בשאר יישובי העמק

מבחינת הצביון הכפרי?‏

בת חפר צומחת כיישוב קהילתי כפרי וצפויה להישאר חלק מהמועצה

האזורית.‏ ראש המועצה והנהגת היישוב פעלו אל מול המדינה ודאגו

לכך שמבנה התשתיות - חזות,‏ שטחים ירוקים,‏ אדריכלות,‏ גובה

הבנייה ושירותי מועצה ציבוריים - יישארו בעלי מאפיינים כפריים.‏

יש סיכוי שאחרי ההרחבה בת חפר תיפרד מהמועצה?‏

ההרחבה לא נועדה להפריד את היישוב בת חפר מהמועצה האזורית

ואין כל כוונה כזו,‏ אלא להיפך,‏ לחזק את היישוב ואיתו את כל המועצה.‏

אז עכשיו נסבול מרעש תחבורה של מכוניות ורכבות?‏

נעשות בדיקות אקוסטיות והתאמת תשתיות התחבורה לממצאי

הבדיקות,‏ מדובר במסילת רכבת שתיבנה במקביל לכביש 6 מתחת

ליישוב וכביש 444 במקביל תוואי המשקים של בארותיים במרחק

מספק מהיישוב כך שרעש התחבורה לא יורגש ביישוב.‏

עלון בת חפר | פברואר 11 2020


אירועי חודש פברואר 2020

פברואר

2020

מוקד המועצה:‏ ‎9875‎‏*ב

מוקד מזכירות הישוב:‏ 053-6231390 ב

תמונות,‏ מענה קולי (WhatsApp,

toshavim@bathefer.net

(

יש עם מי לדבר

טלפון מזכירות הישוב:‏ 09-8788376 ‏)בשעות הפעילות(ב

טלפון

שם תפקיד עדי אמזלג

יו”ר הועד עומרי צליל

מנהל הישוב משה עמר

דובר הישוב אבי מלכה

יו”ר ועדת ביטחון אלי לוי

רבש”צ שלום נגר

שוטר קהילתי יוסף קרסיק

רב הישוב שער הישוב

053-9257475

054-6655646

053-7283086

052-8902806

050-6274623

050-6273482

054-5451613

09-8780565

www.bathhefer.net.il

12


רותם אבוהב

במופע סטנדאפ הורס

מומלץ להגיע עם ממחטות

| 22.2.20 21:00 | מרכז הספורט בת חפר

₪ 80 כרטיס מוזל למזמינים עד ליום 21.2

₪ 100 ביום האירוע

כרטיסים ניתן להשיג באתר בת חפר:‏ www.bathefer.net

עלון בת חפר | פברואר 13 2020


מסיבת חורף 2020

שבע שלמון

ההכנות למסיבה התחילו הרבה לפני,‏ שהיא בכלל התקיימה.‏ הפקת

המסיבה כרוכה בחשיבה,‏ תכנון,‏ ובארגון התפאורה על ידי מקבץ גדול

של מתנדבות שהגיעו לעזור,‏ לקשט וליצור.‏ בזכות העבודה הקשה של

צוות ההפקה,‏ הגיעו מעל 300 אנשים לחגוג במסיבת החורף השנתית,‏

שמתקיימת כל שנה כאן בבת חפר.‏

בכניסה למסיבה השתרך תור ארוך של אלו שרצו להצטלם עם התפאורה

המיוחדת,‏ שצוות הקישוט הקים.‏ בועז לימן,‏ מ"צילום מעורר חושים",‏

תקתק ללא הפסקה על המצלמה כדי לתפוס את השימחה והאנשים

היפים שהגיעו.‏ מוסיקה טובה של ה-‏ די.ג'יי אמיר דהן התנגנה ברקע

וצוות של ברמנים ‏)מתנדבים משלנו(‏ עבד ללא הפסקה,‏ כדי לדאוג

שאף אחד לא יהיה צמא.‏

המסורת הזו של מסיבת חורף מביאה אנשים רבים מבת-חפר ומכל

העמק.‏ האולם היה מלא באנשים יפים,‏ שמחים ורוקדים.‏ בחוץ בערה

אש,‏ כדי לחמם את אלו שיצאו החוצה להתאוורר - העיקר שלא יהיה

קר...‏ כיף של חורף!‏ יופי של מסיבה!‏

נפגש בקרוב שוב,‏ באותו המקום - מסיבת פורים 13.3.2020.

יום שישי ה-‏‎13‎ ...

www.bathhefer.net.il

14


עלון בת חפר | פברואר 15 2020


חורף חם במועדון הגמלאים +60

נשים

תכנית פעילות המועדון לחודש פברואר 2020:

ימי ראשון

19.00 2.2.20 מפגש חברתי – סיפור אישי

מיפגש עם בנות ‏"בית-עלמה",‏

18.00 9.2.20 לפעילות ט"ו בשבט

19.00 מפגש חברתי חגיגי ‏)כיבוד מתאים יבורך(‏

הרצאתו של רפי דהן:‏

19.00 16.2.20 ‏"מנהיגות חינוכית ישראלית –

משא אישי״

19.00 23.2.20 מפגש חברתי – סיפור אישי

ערב נשים בבית הכנסת לכבוד ראש חודש

שבט עם נשות בת חפר והסביבה

בלילה קריר התאספנו לערב מחמם לבבות ליד צלחות מרקים חמים

‏)כמה סוגים לכל אחת(,‏ שמענו מפי הרב יוסף קרסיק על שורשים

והשקעה נושאת פירות בנתינה למען משפחתינו והסביבה - ‏"כי

האדם עץ השדה".‏ יצרנו בהדרכתה של נלה מקסימוב,‏ מחזיקי

עציצים ממקרמה - אופנה ישנה,‏ שהתחדשה והפכה לטרנד אופנתי.‏

והעיקר הוא,‏ הישיבה בצוותא של נשות בת חפר מכל המגזרים ומכל

הגילאים.‏ היה ערב מקסים ומהמה.‏

תודות למועצה הדתית ‏,למרכז הקהילתי ולוועדת תרבות תורנית.‏

ימי שני

10.00 יוגה למבוגרים

16.00 משחקי קלפים ואחרים

יום שלישי

17.30 4.2.20 מפגש עם מדריכי הצופים

17:30 18.2.20 מפגש עם המד״צים

ימי חמישי:‏

ימי שישי

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏

‏)עד להודעה חדשה אין יוגה בימי ו'(‏

16.00 קבלת שבת ‏"מלווה מלכה".‏

www.bathhefer.net.il

16


עלון בת חפר | פברואר 17 2020


חינוך

‏"התערוכה הראשונה שלי"‏

מידי חודש מוצגת בבית הספר תערוכה בקיר אמן,‏ בה מציגים תלמידים את חוזקותיהם,‏ הבאות לידי ביטוי ביצירות אומנות אישיות פרי ידם.‏

החודש מוצגות במבואה הראשית שתי תערוכות ציור - התערוכה של אביגיל מזרחי מכיתה ה'‏‎2‎ והתערוכה של נדב קוכנר מכיתה ו'‏‎4‎‏.‏

מנדלה

תלמידי כיתה ה'‏‎1‎ יצרו מנדלה

מחומרים טבעיים:‏ איצטרובלים,‏

עלים,‏ חרובים ועוד.‏

www.bathhefer.net.il

18


נוער בת חפר

טיול חנוכה - תכנית המד''צים

בחופש חנוכה יצאנו לטיול שכבות ט-יב במד״צים.‏ בערב הכנו יחד

ארוחה,‏ ישבנו מסביב למדורה עם מרשמלו ומוזיקה,‏ הדלקנו נרות

חנוכה ונהננו מפעילות מצחיקה ומגבשת.‏

בבוקר שלמחרת,‏ לאחר ארוחת בוקר והכנת סנדויצים יצאנו למסלול

בנחל חווארים.‏ למדנו הרבה על האיזור ממדריך הטיולים שלנו,‏ וסיימנו

בפעילות ייחודית בה כולם עצמו עיניים,‏ עם מוזיקת רקע הוקראו

משפטים שונים והמשימה הייתה לגעת באף של אחד מחברי הקבוצה

שעליו הם חשבו כששמעו את המשפט.‏ ‏)משפטים כמו - החיוך שלך

מאיר את החדר,‏ הייתי רוצה להכיר אותך יותר לעומק,‏ אתה כמו אח

בשבילי,‏ הטיול הזה לא היה אותו דבר בלעדייך...(‏

היה מוצלח ומגבש,‏ מחכים כבר לטיול הבא!‏

הצופים והצופות

סינגולן

בינואר האחרון התקיים אירוע הסינגולן השנתי של שבט גולן.‏

השנה,‏ עסק האירוע בנושא ‏"אוכל מסביב לעולם".‏ כחודש וחצי

לפני האירוע למדו החניכים על הנושא,‏ כתבו שירים ובנו ריקודים.‏

השכב"ג הקים שער כניסה ותפאורה מרשימה בנושא.‏

באירוע זה התכנסו כל ילדי השבט - שכב"ג וחניכים כדי להופיע בפני

ההורים והתושבים באולם הספורט.‏

במעמד הסינגולן,‏ נפרד השבט מאופירה קלפ ראש השבט בארבע

השנים האחרונות.‏ אנחנו מודים לך על התמיכה,‏ העזרה והאהבה

הגדולה.‏

חזק ואמץ

טיול חורף ז'-ח'‏ - מרכז קנדה

יצאנו ביום שישי למרכז קנדה שבמטולה הרחוקה,‏ אוטובוס מלא

ילדים מבת חפר.‏ נהנו החלקנו קפצנו ועשינו חיים.‏

עלון בת חפר | פברואר 19 2020

19


שימו לב

מרכז למידה בבת חפר!!‏

ועדת חינוך והמרכז הקהילתי מקימים בימים אלה מרכז למידה.‏

מטרת מרכז הלמידה,‏ היא לתת מענה מקצועי לצרכים הייחודים של התלמידים באמצעות טיפוח וחיזוק מיומנויות

ותפקודי למידה,‏ פיתוח תחושת מסוגלות והצלחה לימודית.‏

במרכז הלמידה יהיו מורות במקצועות:‏

אנגלית,‏ עברית והוראה מתקנת.‏

המורות הן מורות ותיקות ומנוסות.‏

הילדים יוכלו להגיע למרכז הלמידה ולהכין שעורי בית,‏

עבודות ולהתכונן למבחנים בעזרתן של המורות.‏

עלויות:‏ המחיר לחודש ‏)לא שיעור(‏

פעם בשבוע 215 ש"ח

פעמיים 300 ש"ח

המרכז יתקיים בימים א ו-ה'‏

בין השעות 14:00-16:00 בקבוצות קטנות.‏

www.bathhefer.net.il

20


דבר הרב קרסיק

האם מערכת החינוך מסוגלת לדבר בגאון על אהבת הארץ ועל

הקשר העמוק של יהודים לנופיה ולאתריה,‏ לאוצרותיה ולפירותיה?‏

בחודש שבט חוגגים את ט"ו בשבט,‏ ראש השנה לאילנות.‏ זה יום

שמציין את אהבת הארץ ואת החביבות של פירותיה.‏ במרוצת כל

הדורות השתוקקו יהודים להשיג לט"ו בשבט פרי מארץ ישראל,‏ כדי

לחוש עוד יותר את אהבת הארץ.‏ גדולי ישראל נהגו לדבר ביום הזה

על שבחה של ארץ ישראל ולעורר את הגעגועים אליה.‏

כי במהות הדברים,‏ ט"ו בשבט הוא תאריך קובע לעניין המצוות התלויות

בארץ.‏ פירות שחנטו לפני ט"ו בשבט ואחריו שייכים לשנים אחרות של

‏'שנות מעשר',‏ ויש לזה משמעויות הלכתיות רבות.‏ אלה מצוות ייחודיות

לפירות הארץ,‏ ולכן ט"ו בשבט מבטא את חביבותה של הארץ ואת

קדושתה המיוחדת.‏

אין קשר לפוליטיקה

עד כמה מערכת החינוך בימינו עוסקת בטיפוח אהבת הארץ?‏ הרושם

המתקבל הוא שמשהו בסיסי השתבש.‏ מערכת החינוך תדבר גבוהה-‏

גבוהה על ‏'אהבת האחר',‏ על ‏'כבוד לשונה'‏ ועוד ערכים המבטאים את

רוח התקינות הפוליטית השלטת בימינו.‏ אך האם היא תרים על נס

בגאון את אהבת הארץ,‏ את הקשר העמוק של יהודים לארץ הזאת,‏

לנופיה ולאתריה,‏ לאוצרותיה ולפירותיה?‏

דווקא בימינו יש חשיבות יתרה לטיפוח אהבת הארץ.‏ אנו חיים בעולם

גלובלי,‏ שנהפך לכפר קטן.‏ הילדים ובני הנוער חשופים לאין-ספור

מסרים אוניברסליים,‏ והכול נמזג לבליל אחד.‏ הם גם יוצאים לטיולים

בעולם,‏ ומבקרים באתרים מרהיבים וקסומים.‏ מול כל זה צריך להעמיד

את הערך של הארץ שלנו – ארצו החביבה של בורא העולם,‏ שאותה

נתן לעם ישראל.‏

ט"ו בשבט,‏ מאז ומעולם,‏ שימש מנוף להחדרת ערכי אהבת הארץ.‏

אכילת פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל,‏ דיון במצוות התלויות

בארץ,‏ סיפורים וגעגועים לארץ ישראל ולאתריה – זה היה תמיד ההוויי

של היום הזה.‏

הערכים האלה אין להם שום קשר לפוליטיקה.‏ אהבת הארץ צריכה

לאחד את כולנו,‏ מימין ומשמאל,‏ דתיים ושאינם דתיים.‏ כולנו קשורים

בטבורנו לארץ הזאת,‏ ונשאנו את האהבה אליה לאורך אלפיים שנות

גלות קשות ומרות.‏

שייכות עמוקה

אהבת הארץ היא בראש ובראשונה רגש של אהבה,‏ קשר נפשי עמוק,‏

תחושה חזקה של שייכות לארץ הזאת.‏ אהבת ארץ ישראל קשורה

בהבטחה האלוקית,‏ שניתנה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים.‏

היא מתחברת ליציאת מצרים ולמתן תורה,‏ ראשית היוולדו של העם

היהודי,‏ שאז הבטיח הקב"ה לבני ישראל ‏"והבאתי אתכם אל הארץ

אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם,‏ ליצחק וליעקב".‏

ההלכה שאסור לצאת מארץ ישראל ‏)אלא בשל סיבות מוגדרות וברורות(‏

ממחישה היטב עד כמה מקומו הטבעי של יהודי הוא בארץ ישראל.‏

במרוצת כל הדורות ישבו יהודים בארץ ישראל,‏ בתנאים קשים,‏ בעוני

ובמחסור,‏ ולא עלה על דעתם לעוזבה ולחפש חיים נוחים יותר בניכר.‏

בט"ו בשבט,‏ חג האילנות,‏ עלינו להחדיר את אהבת הארץ בלב ילדינו,‏

בני הנוער והמבוגרים.‏ לטעת את האושר על שזכינו לחיות בארץ הקודש,‏

לאכול מפירותיה ולצעוד על אדמתה.‏ וכאן גם ‏"תחזינה עינינו בשובך

לציון ברחמים"‏ – בקרוב ממש.‏

תולעת ספרים

קרן ויצמן

לפני כמה חודשים,‏ כשבתי הבכורה הייתה בקורס קצינות בסיסי בבה"ד‎1‎‏,‏

גיליתי לשמחתי,‏ שבצה"ל גם מעודדים את הקריאה.‏ במסגרת אחת

המשימות בקורס,‏ היא נדרשה לקרוא את הספר ‏"אם יש גן עדן"‏ מאת

רון לשם.‏ וכשסיימה את ההשלמה החילית,‏ מלבד דרגות הסג"מ,‏ הוענק

לה גם הספר ‏"וקראתם דרור"‏ מאת רונית לוינשטיין-מלץ.‏

גילוי נאות,‏ עוד לא הספקתי לקרוא את הספרים,‏ לכן הפעם אצטט

את הכתוב בגב כריכות הספרים.‏

כולי תקווה,‏ שהמלצות אלו יגרמו לכם לקרוא את הספרים.‏

" ‏'אם יש גן עדן'‏ הוא רומן פראי,‏ מבעית ומהפנט,‏

הכתוב כיומן אישי של מפקד צוות לוחמים במובלעת

קטנה,‏ הזויה וזרה,‏ עם חוקים משלה,‏ מלכודי 22 משלה

ובוודאי שפה משלה.‏ חמש שנים אחרי הנסיגה מלבנון

חוזר לירז ליברטי אל השנה האחרונה שטילטלה את

חייו – השנה האחרונה של צה"ל על הבופור.‏ ‏'אם

יש גן עדן'‏ הוא יצירת פולחן מיידית,‏ המהדהדת בקול בוטה ואמיץ של

דור שלם – דור שנלחם בשם ‏'הרעות'‏ וחלם על חופים רחוקים,‏ איבד

חברים וכמעט איבד שפיות,‏ פחד להסתער והסתער על הפחד,‏ כי

הפחד מדבק,‏ הפחד ממכר."‏

" ‏'וקראתם דרור'‏ הוא פסיפס מרתק ומגוון של עשרות

דמויות המספרות,‏ כל אחת בקולה,‏ את סיפור היכרותן

עם אדם יחיד ומיוחד אשר חי ביניהן.‏ המפגשים

הקטנים-גדולים הללו יוצרים תמונה מורכבת ונדירה

של איש אחד ושל חברה שלמה.‏ זהו סיפורה המרגש

של מדינת ישראל החולמת והלוחמת המשתקפת

מסיפור חייו של קצין נערץ שלא הניח לקושי,‏ לפחד ולמלחמה לערער

את אמונתו ואת דרכו."‏

‏"אל"מ דרור וינברג,‏ מח"ט חברון,‏ היה הקצין הבכיר ביותר שנהרג

במהלך האינתיפאדה השנייה.‏

‏'וקראתם דרור'‏ פורש לפני הקוראים את סיפורו המרגש,‏ הנוגע בנימיה

של ההוויה הישראלית על המר והמתוק שבה."‏

מאחלת לכולכם קריאה מהנה!‏

עלון בת חפר | פברואר 21 2020

21


מצא את הביטויים המיסתתרים

איורים:‏ נעמה להב

www.bathhefer.net.il

22


פינת המתכונים

שירי דהן

צלי עוף בפירות יבשים ויין

מנה חגיגית לט"ו בשבט

כדאי להגיש לצד אורז בסמטי,‏ בורגול או קוסקוס

רשימת מצרכים:‏

1/3 כוס שמן זית

3 בצלים גדולים,‏ פרוסים דק לטבעות

5 כרעיים טריים מחולקים

500 גרם פירות יבשים

)100 גר'‏ צימוקים בהירים,‏ 200 גר'‏ משמשים ,200 גר'‏ שזיפים(‏

1 כף דבש

1.5 כוסות יין לבן יבש

1/2 כפית קינמון

1/2 כפית מלח

1/2 כפית פלפל שחור גרוס

אופן הכנה:‏

‏•מחממים בסיר כבד ורחב את השמן ומטגנים את

הבצל עד הזהבה,‏ בסיום מעבירים לקערה.‏

‏•מוסיפים לאותו סיר את העוף ומזהיבים משני הצדדים.‏

‏•מחזירים לסיר את הבצל,‏ מוסיפים את שאר המצרכים

ומביאים לרתיחה,‏

‏•מכסים ומבשלים על אש קטנה כשעה וחצי,‏ עד

שהעוף רך והרוטב מסמיך.‏

‏•מגישים לצד אורז לבן ‏/בורגול/קוסקוס.‏

חטיפי תמרים שוקולד ואגוזים

מנת קינוח קלה,‏ ללא אפיה ואהובה על כולם

✓ טבעוני ✓ ללא גלוטן

רשימת מצרכים:‏

תמרים דחוסים ללא גרעין בוואקום 500 גר'‏

‏)כדי שיהיה קל לעבוד עם התמרים יש להניח בצלחת על השיש

ללא האריזה כחצי שעה לפני ההכנה(‏

1/4 כוס קשיו טבעי

1/4 כוס אגוזי לוז טבעיים

1/4 כוס שקד טבעי

1/4 כוס חמוציות מיובשות או צימוקים בהירים

1/4 כוס קקאו נא ‏)רצוי אורגני(‏

1 כף סילאן

1/4 כוס שביבי קוקוס ‏)לא חובה(‏

1 כף שמן קוקוס

לציפוי:‏

1/4 כוס קוקוס טחון

אופן הכנה:‏

‏•במערבל ידני גורסים גס:‏ קשיו,‏ אגוזי לוז,‏ שקדים,‏

חמוציות ולהעביר לקערה.‏

‏•מוסיפים לקערה את תערובת התמרים,‏ הקקאו והסילאן.‏

‏•משמנים את הידיים בשמן קוקוס ולשים את התערובת

עד שכל התוספות מתערבבות בצורה אחידה.‏

‏•מעבירים מחצית מתערובת לנייר אפיה ומעצבים

לצורת נקניק.‏ ‏)כך גם עם המחצית הנותרת(‏

‏•מגלגלים את הנקניק בקוקוס הטחון לציפוי,‏ עוטפים

בנייר אפיה ומכניסים למקפיא ל 3 שעות

‏•פורסים דק ומסדרים על צלחת.‏

בתאבון וחג שמח

עלון בת חפר | פברואר 23 2020


בס“ד

הום חפר

צבע | פרזול | חשמל

אינסטלציה | מוצרי חשמל

שכפול מפתחות

כלי עבודה ועוד

שירות תיקונים בבית הלקוח

055-963-1010

מרכז מסחרי לב בת חפר

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!