21.12.2020 Views

AlonBH-2020-12

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

זמן בת חפר

עלון בת חפר • גליון • 263 דצמבר 2020

צילום:‏ זיסו


דבר המערכת

קוראים יקרים,‏

העלון הפך לרבעוני וייצא ארבע פעמים בשנה

‏)שימו לב לשינוי שמו(‏ אחת הפעמים היא חנוכה -

חג האורים.‏

בני האדם מותאמים לפעילות באור.‏ רואים יותר טוב,‏

מתמצאים בסביבה,‏ ומרגישים בטוחים יותר.‏

רוב הפחדים שלנו מסתתרים בחושך,‏ את השמחה

שלנו אנחנו מבטאים באור.‏

האור מסמל לנו טוב,‏ והחושך מסמל רע.‏

זה לא מקרי שאת חג האור אנחנו חוגגים דווקא

בתקופה הזאת של השנה,‏ כשהיום קצר והלילה קרוב

לשיא אורכו.‏ בתקופה של חושך,‏ אנחנו מחפשים

לעצמנו אור,‏ מחפשים להדליק את האור.‏

אפילו נר קטן,‏ מאיר מעבר לעצמו.‏ הוא מאיר גם את

החושך מסביב,‏ וכשהחושך מסביבי יותר מואר,‏

יותר קל לאחרים להצטרף ולהדליק נרות נוספים.‏

מאחלת לכולנו שכמה שיותר תושבים יצטרפו עם אורם

לקהילה אחת מאוחדת ומאירה.‏

אני מזמינה אתכם לכתוב בעלון על כל נושא שתרצו

ולשלוח אליי למייל yardena.ben@gmail.com

כמו כן ועדת עלון תשמח לקבל עוד מתנדבים

לשורותיה.‏

העלון החודש יעסוק בשריפה,‏ שלמזלנו עברה ללא

פגיעות בגוף,‏ הכרות עם המשפחות החדשות בישוב,‏

יום המורה שנחגג בבית הספר ובגנים,‏ ו...איך לא?‏

הקורונה!‏

חנוכה שמח

צוות העלון

מערכת העלון:‏

ירדנה הראש ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏

סימה בורקובסקי,‏ קרן ויצמן,‏ משה עמר.‏

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315

עיצוב ועריכה גרפית:‏

דינה זלוטניק 054-2153500

דפוס:‏ אופקים

תפוצה:‏ 2,000 עותקים - בת חפר,‏ בחן,‏ יד חנה.‏

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896

אתר:‏ www.bathefer.net

■ פח כתום

ימי שני

פינוי פחים:‏

■ פח ירוק

ימי רביעי

מזכירות היישוב:‏

ימים א-ה:‏ 08:00-16:00

טלפון:‏ 09-8788376

הודעות וואטסאפ:‏ 053-6231390

מרכז קהילתי:‏

ימים א,ב,ג,ה:‏ 15:00-19:00

טלפון:‏ 09-8782896

סניף הדואר:‏

בוקר - בימים:‏ א ב ג ה ו - 08:00-12:30

אחה״צ - בימים:‏ ב ד ה - 15:30-18:00

איסוף חבילות ומשלוחים:‏

ימים א ג:‏ 08:00-10:00

ימים ב ד ה:‏ 15:30-18:30

יום ו:‏ 10:00-12:00

■ פח חום

ימי רביעי

ספרייה:‏

ימים א ג ה:‏ 16:30-20:00

יום ב:‏ 19:00-21:00 יום ו׳:‏ 11:00-13:00

טלפון:‏ 09-8781090 ‏)שלוחה 3(

גלויה עם מועדי פינוי הפחים יחולקו לקראת סוף

החודש לתאי הדואר.‏

יש להתעדכן לגבי שעות פתיחת הדואר ואיסוף

החבילות.‏

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע

בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע

ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון

ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא

אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏

עלון בת חפר - עקוב אחרינו | | | ולעדכונים סרוק בנייד QR

www.bathhefer.net.il

2


בס“ד

לא בשבת

כחלון המנעולנים

פורץ,‏ מתקין ומתקן

מנעולים,‏ דלתות,‏ רכבים,‏ כספות

24 שעות ביממה

051-211-2236

מתקין מנעולים עליונים לדלת ורתקים

עלון בת חפר | דצמבר 3 2020


אַ‏ רְ‏ ‏ּגָ‏ ז ‏ׁשָ‏ לֵ‏ ם / נֹעַ‏ ם חֹורֵ‏ ב

אַ‏ חֲ‏ רֵ‏ י מָ‏ ה ‏ׁשֶ‏ עָ‏ בַ‏ רְ‏ נּו הַ‏ ‏ּׁשָ‏ נָ‏ ה

עַ‏ כְ‏ ‏ׁשָ‏ יו הַ‏ ‏ּתֹור

‏ׁשֶ‏ ל חֲ‏ נּוּכָ‏ ה לָ‏ בֹוא

וְלִ‏ ‏ׁשְ‏ ‏ּפֹוְך קְ‏ צָ‏ ת אֹור

לִ‏ זְ‏ חֹול מֵ‏ הַ‏ ‏ּתְ‏ רִ‏ יסִ‏ ים

לִ‏ פְ‏ רֹוט לָ‏ נּו נִ‏ יּגּון

לְ‏ הָ‏ בִ‏ יא אִ‏ יּתֹו נִ‏ יּסִ‏ ים

וְרֵ‏ יחַ‏ ‏ׁשֶ‏ ל טִ‏ יּגּון

אַ‏ חֲ‏ רֵ‏ י מָ‏ ה ‏ׁשֶ‏ עָ‏ בַ‏ רְ‏ נּו הַ‏ ‏ּׁשָ‏ נָ‏ ה

זֶ‏ ה מִ‏ תְ‏ ‏ּבַ‏ ‏ּקֵ‏ ‏ׁש

‏ׁשֶ‏ חֲ‏ נּוּכָ‏ ה יָ‏ בֹוא

וְחֹוׁשֶ‏ ‏ְך יְ‏ גָ‏ רֵ‏ ‏ׁש

‏ׁשֶ‏ ‏ּיַ‏ דְ‏ לִ‏ יק ‏ּבָ‏ נּו ‏ׁשּוב אֵ‏ ‏ׁש

וְיִ‏ פְ‏ ‏ּתַ‏ ח אֶ‏ ת הַ‏ ‏ּתֵ‏ יאָ‏ בֹון

‏ּכְ‏ דֵ‏ י ‏ׁשֶ‏ ‏ּנַ‏ חְ‏ זֹור לְ‏ הִ‏ תְ‏ רַ‏ ‏ּגֵ‏ ‏ׁש

מִ‏ ‏ּׁשְ‏ טּוּיֹות ‏ּכְ‏ מֹו סְ‏ בִ‏ יבֹון

אַ‏ חֲ‏ רֵ‏ י מָ‏ ה ‏ׁשֶ‏ עָ‏ בַ‏ רְ‏ נּו הַ‏ ‏ּׁשָ‏ נָ‏ ה

‏ּכּוּלָ‏ נּו קְ‏ צָ‏ ת זְ‏ קּוקִ‏ ים

לְ‏ גִ‏ יץ ‏ׁשֶ‏ ל אֱ‏ מּונָ‏ ה

לְ‏ נֵ‏ רֹות ‏ּדַ‏ ‏ּקִ‏ ים ‏ּדֹולְ‏ קִ‏ ים

לְ‏ עִ‏ יּגּולִ‏ ים ‏ׁשֶ‏ ל ‏ׁשַ‏ עֲ‏ וָוה

‏ׁשֶ‏ ‏ּטִ‏ פְ‏ טְ‏ פּו עַ‏ ל הַ‏ ‏ּׁשּולְ‏ חָ‏ ן

וְיָ‏ לְ‏ דָ‏ ה עִ‏ ם ‏ּכֶ‏ תֶ‏ ר-נֵ‏ ר

‏ׁשֶ‏ חֹוזֶ‏ רֶ‏ ת מֵ‏ הַ‏ ‏ּגַ‏ ן

אַ‏ חֲ‏ רֵ‏ י מָ‏ ה ‏ׁשֶ‏ עָ‏ בַ‏ רְ‏ נּו הַ‏ ‏ּׁשָ‏ נָ‏ ה

מַ‏ ‏ּגִ‏ יעַ‏ לָ‏ נּו ‏ּפִ‏ יּצּוי הֹולֵ‏ ם -

‏ֹלא רַ‏ ק סּופְ‏ ‏ּגָ‏ נִ‏ ‏ּיָ‏ ה אַ‏ חַ‏ ת ‏ׁשְ‏ מֵ‏ נָ‏ ה...‏

אֶ‏ ‏ּלָ‏ א אַ‏ רְ‏ ‏ּגָ‏ ז ‏ׁשָ‏ לֵ‏ ם.‏

לצוות החינוכי של בת חפר

יש יום אחד בשנה בו לרגע עוצרים

להגיד תודה לכל המורות והמורים,‏

לכל הגננות והגננים.‏

תודה על מסירות,‏ אהבה וחריצות,‏

שאין להן תחרות.‏

תודה על השקעה ללא גבולות

תודה על היותכם.‏

כל אחד ואחת מכם

הוא אישיות מופלאה

עם איכויות יוצאות דופן.‏

בבת חפר עובד צוות מנצח

ואנו מקווים להמשיך כך לגדול ולהתפתח.‏

מאחלת לכם שנה בריאה ומוצלחת,‏

שנה של אור אהבה ושמחה

ובעיקר שנה ללא זומים.‏

מאחלת מכל הלב

יום המורה שמח

ירדנה הראש

יו"ר ועדת חינוך

www.bathhefer.net.il

4


תחנת רכבת אחיטוב

בימים אלה מיושמת תוכנית לאומית להקמת תוואי והפעלת הרכבת

המזרחית המתחילה בתחנת חדרה מזרח ומסתיימת בתחנת לוד.‏

התוכנית כללה גם הקמת תחנת רכבת באחיטוב,‏ אך הממשלה

ושרת התחבורה מירי רגב,‏ החליטו על ביטולה,‏ ככל הנראה משיקולים

כלכליים.‏ ראשת המועצה ד"ר גלית שאול מנסה להפוך את ההחלטה,‏

אך בשלב זה ללא הצלחה יתרה ואנו כיישוב וכחלק מגוש יישובי מזרח

העמק,‏ מתארגנים להקמת מטה מאבק כנגד החלטת הממשלה.‏

נעדכן בהתפתחויות והמעוניינים להצטרף למטה המאבק ישאירו

פרטיהם במזכירות היישוב.‏

במקביל,‏ נסלל כביש 444 מהעיר חריש שחולף באזורנו בגן יאשיה-‏

אמץ לכיוון טייבה ובנוסף,‏ ייסללו שבילי אופניים המחברים את מזרח

העמק למרכזה.‏ כל אלה ישפרו את תנאי התחבורה באזורנו.‏

חדשות ועדכונים

עדכון עתי לתושב

משה עמר - דובר היישוב

נזקי שריפה

נערכים לתיקון ולהחלפת הגדר המערבית והצפונית,‏ כולל עמודי

חשמל והתקנת מצלמות אבטחה איכותיות.‏ הפרויקט מלווה ע"י

ועדת הביטחון של היישוב.‏

תאורה

נערכים להחלפת תאורת לד לגדר היישוב.‏ ועדות ביטחון,‏ מוניציפאלי

וצח"י למדו את פרטי המכרז ובקרוב יהיה סיור קבלנים.‏ הפרויקט

יוצג לאישור הוועד.‏

תקציב 2020

ועד היישוב מאשר בימים אלה את תכנית העבודה ואת התקציב

השנתי.‏ בקרוב יופץ פרסום ייעודי ונרחב.‏

צמיחת בת חפר

נפתחו המכרזים הבאים – לשוק הפרטי משווקים 31 מגרשים לבניית

62 יחידות דיור צמודי קרקע,‏ ולנכים בלבד משווקים 8 מגרשים לבניית

8 יחידות דיור.‏

הגרלות מחיר למשתכן ייפתחו בקרוב,‏ מהרו להירשם ולהבטיח

מקומכם בהגרלה.‏

כל הפרטים באתר משרד הבינוי והשיכון בו תרשמו בשורת החיפוש את

היישוב ‏'בת חפר',‏ וגם באתר בת חפר ובו דף בשם בת חפר צומחת.‏

מתקן שעשועים

בימים אלה מתוכנן מתקן חדשני ואיכותי במקום המתקן שהוסר

בגן הציבורי הסמוך לכיכר הראשית של היישוב.‏ נפרסם מיד בסיום

התכנון ואישור התקציב,‏ ממש בקרוב.‏

אות הנשיא למועצה האזורית הכי ממחזרת

גם השנה המועצה הגיעה למקום הראשון במדד המועצות האזוריות

הממחזרות,‏ זו הפעם השלישית ברציפות.‏ בזכות התושבים האכפתיים

ואנשי איכות הסביבה במועצה וביישובים.‏ בטקס שהתקיים בבית

הנשיא ראשת המועצה ד"ר גלית שאול קיבלה מידי הנשיא ראובן

‏)רובי(‏ ריבלין את אות הנשיא למועצה האזורית הממחזרת ביותר

בתחום האריזות.‏ ברכות.‏

זנב בת חפר

שמחים להזמין את כולכם לחנות שלנו במרכז המסחרי

דואר

התווספה קופה נוספת וגם מערכת לניהול תורים,‏ אלה מרכיבים

חשובים בוויסות העומס ובמשך ההמתנה לקבלת שירות.‏

בחלון חלוקת החבילות האחורי הוקמה פרגולה למחסה מפני הגשם.‏

פיקוח ואכיפה

ליישוב פקח חדש וייעודי ולו הסמכות להתריע ולקנוס על גזם,‏ גושית

וחנייה.‏ בשלב זה,‏ ללא סמכות אכיפה על שוטטות כלבים ואיסוף

צרכיהם.‏

בנושא החנייה ביישוב – ועד היישוב בוחן בימים אלה פתרונות

לתושבים,‏ לנכים,‏ לנגררים ולמשאיות.‏

קירוי מגרש משולב

השבוע פרסמה המועצה את הקבלן שזכה במכרז לקירוי המגרש

המשולב הסמוך לאולם הספורט.‏ הקבלן יציג חלופות לקירוי הגג שעליו

יותקנו משטחים סולאריים,‏ ועם אישור התוכנית יחל הפרויקט מיידית.‏

מבצעים ומתנות שוות במיוחד לתושבי בת חפר

077-490-2900

עלון בת חפר | דצמבר 5 2020


עכשיו באים

שיל שינ

עבתל משפחתון בקובצה קטנה

אאמ לשינ ילדים ובגרים בינ 12 ו‎14‎

סיתו וזיו

ערבו לבת חפר לפינ כשולשה שובעות.‏

נשואים כשנה.‏

זיו עבוד רבשות העיתוקת

וסיתו מוהר תלאיטרון.‏

שמיחם להצטרף לקהילה.‏

ערבו ילשבו בואגסט מכפר ידידיה.‏

שמיחם להצטרף לקהיתל בת חפר.‏

שינ ומיקי רבגין

ריי )3( וילוי )1.5(

מיקי סנמכ״ל פיתוח ברבחת הייטק.‏

שינ דאיטינת קילינת,‏ מתמחה בהפרעות

אכילה רבאיטריה וירידה במשקל.‏

הגיעו ילשיבו עבקובת

המשפחה והעסק המשפחית

‏'רב פיאלטיס'.‏

שמיחם להצטרף למשפחת

בת חפר

www.bathhefer.net.il

6


תוכן פרסומי

גישור משפחתי

גישור למטרת גירושין,‏ נעשה במטרה לסייע

לבני הזוג המתגרשים לגבש ביניהם הסכמות

בכל הקשור לחלוקת הרכוש וההתחייבויות

המשותפים ובכלל זה,‏ קביעת גובה מזונות הילדים

ואופן השתתפותו של כל הורה,‏ הסכמות לעניין

המשמורת וזמני השהות של כל הורה עם הילדים

והיבטים נוספים הנובעים מחיי הנישואין שלהם

עובר לגירושין.‏

הליך הגישור מהווה פתרון אולטימטיבי ליישוב

סכסוכים בדרכי שלום ונועם והוא ללא ספק

החלופה הטובה ביותר לניהול תביעות הדדיות

בערכאות המשפט,‏ הרווים באמוציות,‏ אורכים זמן

רב והכרוכים בעלות ובמשאבים יקרים.‏

באמצעות מגשר,‏ בני הזוג מגשרים על המחלוקות

הקיימות ביניהם באמצעות הדרכת והכוונת צד

שלישי ניטרלי,‏ מנוסה,‏ מקצועי ומוסמך,‏ למטרת

השגת פתרונות שיהיו מוסכמים על שני הצדדים בכלל המחלוקות

ובסופו של תהליך המגשר מנסח עבור בני הזוג הסכם גירושין הכולל

את כל ההסכמות והמנגנונים שעליהם הסכימו.‏

עוה"ד אילנית האס-ארד,‏ היא בעלת תואר שני בגישור ויישוב סכסוכים

ובעלת הסמכה של מגשרת משפחה עם ניסיון עתיר שנים בתחום

דיני המשפחה וירושה.‏ בעברה הרחוק,‏ שימשה בתפקידים בכירים

בעולם התקשורת,‏ ובמהלך הגירושין שחוותה היא עצמה,‏ הבינה עד

כמה חשוב שיהיה לצידך בהליך מטלטל זה מגשר מנוסה ומוסמך

שיידע לנווט את בני הזוג למציאת פתרונות מהירים ואפקטיביים

המוסכמים על שניהם ובזמן קצר.‏

‏"בני זוג המצויים בהליך גירושין,‏ כמעט תמיד ימצאו את עצמם

במחלוקות או מריבות על עניינים מסוימים"‏ אומרת עו"ד אילנית

האס-ארד,‏ ‏"חלק מהנושאים השנויים במחלוקת הם אכן אותנטיים –

למשל נושאים הקשורים בילדים או ברכוש שבמקור אינו משותף וכד',‏

יחד עם זאת,‏ לא מעט פעמים מתחת לפני השטח,‏ עיקר ‏'המלחמות'‏

על הכספים והרכוש הן למעשה מלחמה על רצון הצדדים בהשגת

כבוד,‏ הכרה ושליטה בהליך או בבן/בת הזוג,‏ והכסף הוא רק תירוץ".‏

מהו תפקיד המגשר בתהליך גישור לגירושין?‏

‏"תפקידו של המגשר הוא מאוד מאתגר ומורכב והאחריות שלו רבה,‏ זו

מלאכה לא פשוטה המצריכה ריכוז מאוד גבוה,‏ ומלבד הבנה מקצועית

בדיני המשפחה ובחוק והפסיקה הרלוונטיים,‏ המגשר נדרש להבין את

הרובד הפנימי של הסכסוך שלפניו - את מה שנמצא ‏'מתחת לפני

השטח'‏ ועומד מאחורי הטענות שמשמיע כל אחד מהצדדים.‏ זאת

על מנת שאפשר יהיה לנתב את הצדדים למצוא פתרונות מדויקים,‏

יעילים ופשוטים,‏ שאחרת המחלוקות יישארו בשלהן.‏

עוה"ד האס - ארד עוסקת בגישור מאז שהקימה

את משרדה בתחום דיני הנפשות ובטרם חוקק החוק

להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה,‏ זאת מתוך

ראיה ברורה לכך שהליך גירושין המתנהל בערכאות

המשפט עשוי להיות טעון ורווי בהמון אמוציות וגורם

למפח נפש - הכרוכים בהכרח במחירים כבדים,‏

תרתי משמע ומתוך הבנה שאפשר וניתן להתגרש

בדרך אחרת ולא בהתכתשויות בערכאות המשפט.‏

‏"בכל סכסוך המתגלגל לפתחי,‏ אני תמיד מנסה

לקדם הליך מו"מ ו/או גישור עם הצד שכנגד,‏ על

מנת לייתר את ניהול ההליך משפטי בערכאות

המשפט ובכל פעם שזה מצליח ‏)ויש להליך הגישור

הרבה יותר מודעות היום מצד מתגרשים(,‏ אין סיפוק

גדול מזה וזה במפורש עושה את ההבדל למתגרשים,‏

לא רק בשלב בו מתנהל ההליך ועד מועד החתימה

על הסכם הגירושין,‏ אלא גם ביום שאחרי והראשונים

שיהיו מושפעים מכך יהיו ילדי הצדדים".‏

אילו כישורים וכלים נדרשים למגשר טוב לגירושין?‏

‏"למגשר טוב צריך שתהיה ראיה רוחבית ‏'ממעוף הציפור',‏ עליו לראות

לנגד עיניו את כל התא המשפחתי,‏ כולל הילדים שלא נמצאים בהליך

הגישור פיזית,‏ את צרכיהם הפיזיים והרגשיים וגם לטפל בהתנגדויות

של בני הזוג,‏ בדרך של הקשבה וגילוי אמפתיה ומתן הצעות לפתרונות

פרקטיים או תשאול ממוקד,‏ שיוביל את הצדדים להציע פתרונות

משל עצמם.‏ המגשר צריך להיות מקצועי ובקיא בתחום שבו הוא

משמש כמגשר ולהבין מעולה את המטריה,‏ הוא צריך להיות אמין

עם יכולת שיקוף ברורה,‏ הבנה והכלה,‏ אינטליגנציה רגשית,‏ הקשבה,‏

ויצירתיות.‏ עליו להיות ממוקד,‏ אמפתי וענייני,‏ כיוון שבשלב הזה שבו

בני הזוג בתוך החדר וידוע להם שההליך הוא וולונטרי,‏ מאוד קל

‏'לשבור את הכלים'‏ וללכת.‏ על המגשר לדעת להוביל את התהליך

בחוכמה ובאמצעות הכלים שהוא רכש והוכשר להם,‏ לא לקחת צד

ולא להיות גורם מכריע וכמובן שלא להוות איום לאף אחד מהצדדים.‏

‏"לקראת סוף ההליך ובטרם החתימה על הסכם כולל,‏ בני הזוג

רשאים לבדוק את ההסכם עם בעלי מקצוע נוספים ולקבל חוות

דעת נוספת,‏ ולאחר מכן ועם חתימותיהם ניתן להגיש בקשה בשמם

לערכאה המשפטית,‏ לאישור ההסכם בערכאה המשפטית.‏ בכל

הגישורים שעוה"ד האס ארד מלווה היא מגיעה לדיון ביחד עם בני

הזוג לאישור ההסכם.‏ ‏"מגשר יכול לסייע לבני הזוג גם במתן מענה

לשאלות השופטים וגם בהורדת מפלס המתח במעמד המרגש,‏ כדי

שבני הזוג לא יעברו את התהליך לבד.‏

עו"ד אילנית האס-ארד:‏ גישור משפחתי

כתובת המשרד:‏ מצדה 7, בני ברק,‏ מגדלי ב.ס.ר 4 קומה 32

משרד נוסף לתושבי עמק חפר בקיבוץ גבעת חיים.‏

טלפון:‏ 052-7772352

אתר אינטרנט:‏ http://mishpacha-law.com

עלון בת חפר | דצמבר 7 2020


ה‎9‎ באוקטובר התחיל כמו עוד יום

שישי רגיל אבל לקראת אמצע הבוקר

כשפתחתי את הדלת,‏ ריח של עשן היכה בי

והבנתי שמשהו קורה.‏ מיד התחילו הדיווחים

על שריפה שמתחוללת באזור של בחן.‏

וביום חם כאשר הרוח נושבת מזרחה,‏ היה

ברור שהשריפה תגיע גם אלינו.‏ התושבים

המתגוררים באזור ה-‏ ‏"א"‏ וה-"ב"‏ היו מודעים

לאסון המתקרב ומאוחר יותר גם פונו מבתיהם.‏

מרחוב אלה היה ניתן לראות את הלהבות

שהבעירו את שיחי הבוגונביליה בפאתי גינת

אלה והשריפה הייתה מאוד מוחשית עבורם.‏

לעומת זאת מדהים שהתושבים בצד השני

של בת חפר לא הרגישו את השריפה כלל

וחלקם לא ידעו או הבינו את הסכנה בפניה

ניצב הישוב.‏

ראובן ברכה,‏ יו"ר צוות החירום של הישוב

‏)צח"י(‏ היה בין הראשונים שהגיע לאזור

השריפה והוא מספר לנו כיצד הוא וחבריו

בקהילה

נס גדול היה פה

ראיינה וכתבה:‏ סימה בורקובסקי

אחרי השיטפון הנורא שפקד את הישוב לפני מספר שנים,‏ השריפה שהשתוללה על הגדרות

לפני כחודש הייתה הדבר הקרוב ביותר לאסון שחווה הישוב.‏ אבל תודות לתושיה של צוות

צח"י ופעולות הוועד והתושבים,‏ קרה לנו נס ויצאנו מזה בשלום.‏

מנעו בגופם ובתושייתם את חדירת השריפה

לבת חפר.‏

כיצד החלה השריפה?‏

זו הייתה הצתה מכוונת של פלסטינים

מהשטחים,‏ שהבעירו באותו יום מספר

נקודות ברחבי הארץ ומכיוון שהיה יום חם

האש התקדמה במהירות אל גדר הישוב.‏

הזמנו מיד מטוסי כיבוי אבל בשל ריבוי מוקדי

השריפות,‏ אותם מטוסים היו עסוקים בכיבוי

שריפות גדולות יותר.‏ האש התקדמה והגיעה

תוך חצי שעה מקו התפר לגדרות הישוב

והתחילה לבעור בחורשת עצי הזית שצמודה

לגדר,‏ משם חצתה את כביש 57 והגיעה עד

גן יאשיה,‏ שם נשרפו בעיקר שדות אך לא

היה נזק לרכוש.‏ מבחן התקשרו אלינו בבוקר

להציע את עזרתם אך בסופו של דבר האש

הגיעה אליהם גם וכל חורשת האורנים היפה

של בחן נשרפה.‏

האם פונו תושבים מהבתים?‏

כאשר הבנו שהאש על הגדרות והישוב בסכנה

הוחלט לפנות את התושבים ברחובות בית

קשת,‏ בית אורן וגם פינו את רחוב אלה,‏ לא

בגלל האש אלא בגלל העשן שמאוד מסוכן

לנשימה.‏ הפינוי התרחש כאשר הינו בשיא

תקופת הקורונה ובת חפר אז הוגדרה כיישוב

אדום.‏ היינו צריכים להתארגן לפינוי של אנשים

חולים ואחרים שנמצאים בבידוד.‏ יותר מכך,‏

כל ישוב בחן ופנימיית טוקאייר כולה פונו לבת

חפר ולשם כך השתלטנו על המתנ"ס וגם

על בית הספר.‏ ייחדנו חדרים מיוחדים לחולי

קורונה ואנשים בבידוד וגם השתלטנו על

הסופר ולקחנו מוצרי מזון.‏ בסופו של דבר,‏

לשמחתנו לא היה צורך במוצרי המזון כיוון

שתושבי בחן הורשו לקראת הערב לחזור

לבתיהם,‏ כך שהחזרנו את המוצרים לסופר.‏

אני חייב לציין את עדי אמזלג ויו"ר הקהילה

יפעת ברקת שהתגייסו ונתנו לנו כתף באותו יום.‏

www.bathhefer.net.il

צילומים:‏ זיסו

8


צילומים:‏ דוד אלימלך

באופן כללי התחושה הייתה שכל הישוב מתגייס

לעזרה וכשביקשנו סנדוויצ'ים ואוכל חם,‏ מייד

הגיעו סירים ומצרכי מזון מהתושבים למתנ"ס.‏

כמה זמן לקח לטפל בשריפה וכיצד

הצלחתם לעצור אותה?‏

כל הסיפור התחיל ב-‏ 11:30 ובשעה 16:00

בת חפר יצאה מכלל סכנה.‏ פחדנו שהאש

תעבור מעצי הזית אל חורשת האורנים

הצמודה לגדר כיוון שברגע שזה היה קורה

הנזק לבתים הצמודים לחורשה היה בלתי

נמנע.‏ מעבר לכך,‏ הברושים על קו הגדר וגם

אליהם הגיעה האש.‏ ברוש בוער דומה ללפיד

והגיצים שעפים ממנו יכלו בקלות להבעיר

פרגולות.‏ זו הסיבה,‏ שביקשנו מאנשים לפרק

סככות עץ ולהרטיב את הפרגולות במים כדי

שלא יתפסו אש.‏ אני חייב לציין שאנשים לא

נכנסו לפאניקה והתפנו בצורה יפה מהבתים.‏

זו פעם ראשונה שהישוב מתמודד עם שריפה

בסדר גודל כזה והסכנה הייתה גדולה.‏

הסיבה להצלחה בטיפול בשריפה היא בראש

וראשונה חשיבה מהירה ומחוץ לקופסא

והעובדה שלא חיכינו לגורמים הרשמיים

שיבואו להציל אותנו אלא התחלנו לפעול

בעצמנו.‏ היה ברור שייקח זמן עד שמטוסי

הכיבוי יגיעו לבת חפר.‏ עוד לפני שהגיעו

הכבאיות התחלנו לגייס כלי עבודה כבדים

כמו,‏ דחפורים שהגיעו מהחברה שמבצעת

עבודות עפר עבור הרכבת ונרתמה לעזרה.‏

גייסנו גם טרקטורים וכלי עבודה מהישוב והם

שימשו אותנו כל אותו היום לכיבוי השריפה.‏

בנוסף,‏ צוות כונן לכיבוי אש בראשותו של גלי

ועקנין נרתם מיד והגיע לעזרה כך שכשהגיעו

הכבאיות,‏ הצוות חבר אליהם והם יכלו

להשאיר כאן רק את הכבאים ועוד שני כבאים

נוספים ולהתפנות לשריפות נוספות".‏

איך אתה מסכם את האירוע?‏

למדנו עוד מתקופת השיטפון שלא מחכים

לאף אחד ולכן ביקשנו עזרה מהתושבים

שמיד התגייסו למשימה.‏ בארועים בסדר

גודל כזה לוקח זמן רב למערכות להגיב

וצח"י מצליח לתת את הפיתרון המיידי עד

שיגיעו כוחות העזרה.‏ בישוב יש הרבה אנשים

שמתנדבים ונרתמים לעזרה בעת הצורך.‏

למשל כשביקשנו להעלות רחפנים כדי לדעת

את התקדמות השריפה,‏ מיד אנשים הסכימו

לתרום למרות שהיה ברור שיש סיכוי שהרחפן

יינזק או יאבד.‏ רוח הנתינה מבטאת את החוזק

הקהילתי של בת חפר וזה בעצם מה שמבדיל

אותנו מישובים אחרים.‏

צילום:‏ דוד אלימלך

צילומים:‏ זיסו

עלון בת חפר | דצמבר 9 2020


חינוך בזמן קורונה

אוףףףףףףף זום!!!‏

ירדנה הראש

האם הילדים באמת מפיקים תועלת

מלמידה מרחוק?‏ מה אומרים על כך

המורים?‏ ומה דעתם של ההורים?‏

אנסה כאן להביא את ההיבטים השונים

משלושת הצדדים מורים-ילדים-הורים =

המשולש הניצחי.‏

בעולם שבו השינויים הם הדברים הקבועים

– גם הלמידה חייבת להיות אחרת ולכן כדאי

להכין את התלמידים ‏)ואת הוריהם(‏ לעתיד

אחר ולא ידוע.‏ ‏)זום?...‏ אולי...‏ אבל באיזה

אופן?(‏

נכון להיום קיימות אין ספור דרכים ללמד את

ילדי ישראל ‏)אני לא מתיימרת לדעת את

כולן(,‏ ואכן ישנם בתי ספר שעושים מאמצים

להתאים עצמם לזמנים המשתנים:‏ הערכות

שוטפות,‏ הפקת תוצרים בסיום העבודה והמון

חקר חקר חקר.‏ לזה נוסיף את ה pbl את

הלמידה החוץ כיתתית שהקפסולות מזמנות

בימים אלה בצורה אידיאלית - מנסים לייצר

חווית למידה אחרת והכל כדי לרתק את

הילדים ולגרום להם ללמוד.‏ מה שלא ברור

לכל העושים במלאכה,‏ כולל להורים הוא

שבדור הזה קצת פספסנו.‏ עדיין ימצאו בינינו

המחלוקות - יש שיגידו,‏ שזאת תקופה וזה

יחלוף ואז הם שמים את חייהם וחיי ילדיהם

ב hold ויהיו האחרים שידברו על עודף שעות

מסכים.‏

מסכים – מי בעד מסכים?!‏ הרי בכל בית

יודעים ומכירים בע"פ את המחקר המדבר על

זמן מסכים ועל כך שיש להגביל זמן מסך,‏ אבל

הזמנים השתנו – מתוך אילוץ עברנו ללמידה

מרחוק.‏ החשיפה למסכים הולכת וגדלה,‏ אבל

גם כאן המורים צריכים להפוך לאמנים/סוג

של ג'גלינג כדי לעניין את הילדים ולרתק אותם

למסך ושלא תבינו אותי לא נכון - אני חושבת

שכך צריך להיות.‏ התהליך חייב להיות מוצלח.‏

להוסיף לו חדשנות חינוכית,‏ שלמורה בגילי,‏

ככל שאהיה ותיקה ומנוסה,‏ אני חסרת כלים

נדרשים וזאת הסיבה האמיתית שמורים אינם

מעוניינים בלמידה מרחוק.‏

רגע ... זאת ועוד ... המנהלים אינם מודעים

לעומס הכבד שיש למורים סביב הזומים:‏

תמיכה אינטנסיבית בתלמידים,‏ מטלות

תואמות זום,‏ בדיקת העבודות ועוד ‏)ועוד

החוצפנים במשרד שוקלים אם לתת לנו

18 שעות(.‏ הלמידה בזום היא למידה ללא

אינטמיות של המפגש האישי עם הילדים – יש

הפסד של האינטראקציה האנושית.‏

תלמיד צריך להרגיש שיש מורה שרואה אותו,‏

להעלות לו את הערכה העצמית - חשוב...‏

חשוב...‏ חשוב...‏

מורים חייבים ללמוד וללמד אבל עדיין אין

השתלמויות של ממש ‏)רק בזום(‏ כך שמי

שצריך לתווך את הלמידה בבית הם ההורים

שלא תמיד יש להם את הזמן או היכולת

לעשות זאת וזה יוצא החוצה בכעס על

... המורים ובאמירות כמו:‏ ״האחריות על

התפתחות הילד והלמידה היא של המורים"‏ .

התיסכול הוא גדול בכל אחד מקודקודי

המשולש.‏ משבר הקורונה הוביל לכאוס

במערכת החינוך!!‏

ועוד לא דיברנו על ההורים,‏ שיושבים ליד

הילדים ומקשיבים למהלך השיעור בזום

וכמעט כל אחד מהם בוגר מכללה למורים

ויודע להעביר ביקורת עניינית על השיעור.‏

ללמד בזום זה אתגר לא קטן,‏ השיעור צריך

להיות מהנה מעניין רלוונטי מלווה במצגת

וכמובן שמעורר עניין.‏ יש הרבה מורות

שהצליחו במשימה מתוך מקום של חוסר

ברירה בשימוש בכלים דיגיטליים טובים יחסית

לדור הטיקטוק שהצליח בזה פחות.‏

www.bathhefer.net.il

10


בית ספר שדות

יום המורה

בי״ס שדות חגג ביום רביעי את יום המורה בשמחה ובהוקרה.‏

הנהגת ההורים דאגה לרקפת יפיפייה עבור כל אחד ואחת מ 70 אנשי הצוות,‏ מהמאבטחים ועד אחרון המורים והצוות המסייע.‏

צוות המנהלה וועד המורים פינק את הצוות בארוחת בוקר אישית וההתרגשות הייתה גדולה כשהמחנכות קבלו ברכה מחבקת

ואישית מתלמידי הכיתה ומהורי כל אחת מהכיתות.‏

צוות שדות סיים את היום עם חיוך והרבה כוחות להמשך הדרך.‏ תודה רבה

עלון בת חפר | דצמבר 11 2020


מפי הטף

שיחה עם תומר ויינברג על התקופה

דינה זלוטניק

תומר הוא ילד מתוק ומקסים בן 5, לומד בגן רקפת של ענת אחרק.‏

באתי לדבר איתו על התקופה,‏ ולשמוע איך הוא חווה אותה.‏

מה אתה יודע על הקורונה?‏

הקורונה זה לא טוב.‏ כי אנשים חולים בקורונה.‏ יש להם דלקת

גרון,‏ שיעולים,‏ חום וכאבי ראש.‏

למה זה כל כך לא טוב הקורונה הזאת?‏

כי הקורונה הורסת לנו את החגים ואת הכיף.‏

איזה כיף היא הרסה לך?‏

לבוא לחברים הביתה.‏

לשחק בגן שעשועים.‏

ללכת לגן ולצהרון ולשחק עם החברים שלי.‏

ללכת לגריזלי.‏

יש דבר אחד טוב שיצא מהתקופה הזאת של הקורונה?‏

לשחק עם אמא ואבא בגן שעשועים.‏

היו מפגשים בזום עם הגננת?‏

כן.‏

אהבת את זה?‏

כן.‏ שיחקנו חפש את המטמון.‏

היינו צריכים לחפש ממתק,‏ שוקולד,‏ וכולם מצאו...‏

מה אתם עושים בגן לקראת חנוכה?‏

אין מסיבות עם ההורים.‏ רק בגן,‏ בלי ההורים.‏

אנחנו משחקים בסביבונים.‏

למדנו על איך היה הנר של פעם.‏ עם שמן ואש.‏

זה היה כמו כד קטן ששמו בו שמן והדליקו אש.‏

מה עוזר לך לעבור את התקופה הזאת?‏

כדורגל.‏ חזרנו לאימון כדורגל.‏

אתה יודע שבחנוכה היו ניסים?‏

סיפרו לנו שהיוונים נלחמו נגד היהודים והיהודים ניצחו.‏

כי היה להם מישהו להדריך אותם - יהודה המכבי.‏

היה להם מעט שמן וזה הספיק להם לשמונה ימים.‏

איזה נס או משהו טוב קרה לך בזמן האחרון?‏

שחזרנו לשחק כדורגל.‏

כשביקשתי מתומר לצייר את נגיף הקורונה,‏ היה לו מאוד ברור

איך זה נראה ובאיזה צבעים צריך לצייר את זה.‏

האם יש משהו שהיית רוצה לעשות ואתה לא יכול לעשות

בתקופה הזאת?‏

כן.‏ הייתי רוצה לשחק כדורגל עם החברים שלי.‏

וגם לשחק איתם בגן שעשועים.‏

אם היתה פה פיה שהיתה יכולה לעשות קסם ולשנות את

העולם,‏ מה היית מבקש ממנה?‏

שתעשה שלא יהיה קורונה בעולם.‏

מתי אתה מרגיש הכי טוב?‏

כשאני הולך לגן.‏

מה למדתם בגן על הקורונה?‏

לשמור על מרחק של 2 מטר.‏

לשים מסכה כל הזמן,‏ גם בגן.‏

www.bathhefer.net.il

12


חינוך

‏"בימים ההם בזמן הזה..."‏

ענת אחרק

מנהלת גן רקפת והצוות החינוכי

לקראת חג החנוכה מאז ומתמיד ההתרגשות בגן הילדים הייתה

גדולה וההכנות גם הן היו רבות.‏

אך בימים אלו בצל הקורונה,‏ הילדים והצוות החינוכי בגן מתמודדים

עם חווית חג מעט שונה,‏ חוויה המונעת מאיתנו את הביחד.‏

בימים עברו ... יחד עם הילדים היינו מתכוננים ונערכים למסיבה

גדולה חגיגית,‏ מוארת וצבעונית בהשתתפות ההורים.‏

כמו כן,‏ היינו מכינים בגן יחד עם הילדים לביבות וסופגניות,‏ וחווינו

את כל חווית האפייה והבישול יחד כשריח הטיגון אופף את כל הגן.‏

בזמן הזה ... בצל הקורונה

חג החנוכה שהוא חג בעל אופי משפחתי,‏ שבו כל המשפחה מתכנסת

וחוגגת ביחד,‏ מקבל השנה אופי שונה,‏ ומסיבת החנוכה תתקיים

לראשונה ללא השתתפות ההורים.‏

בנוסף,‏ בשל ההנחיות בעת הזו,‏ חל איסור להביא ולבשל אוכל בגן,‏

וריח טיגון הלביבות והסופגניות היה חסר כל כך.‏

למרות זאת,‏ ההתרגשות לקראת החג רבה,‏ הילדים ואנו תיכננו את

מסיבת החג,‏ קישטנו את הגן,‏ רקדנו ושרנו משירי החג.‏

‏"כיס"‏ ו"לב"‏ בחודש כסלו - בתחילת החודש,‏ דיברנו בגן על כך ששם

החודש מורכב משתי מילים - ‏"כיס"‏ ו"לב"‏ ובהקשר זה גם הכיס וגם

הלב יכולים להכיל דברים חיוביים וטובים או דברים שליליים,‏ לנו ניתנה

זכות הבחירה האם להכניס לליבנו אור או להבדיל,‏ חושך.‏

הורי משפחת גן-רקפת היקרים כתבו על ה"כיס לב"‏ מחמאות ומילים מאירות

על יקיריהם.‏

חנוכה הינו חג של אור,‏ ובגן שוחחנו עם הילדים על נקודות אור,‏ האור

שבי,‏ האור שבחבר ועל כך שכל אחד מאיתנו הוא ניצוץ וביחד אנו

להבה אחת גדולה.‏

מי יתן ונמלא את ליבנו באהבה ושהלהבה הגדולה שניצור בשמחתינו

ובאחדותינו,‏ תגרש את החושך,‏ תגרש את הקורונה ושנחזור במהרה

לחגוג כמו בימים ההם - ביחד,במשפחתיות ובחברותא.‏

חג אורים שמח

פינה בסטייל

חנויות בגדים יד שנייה

לימור בכר

נמצא ש-‏ 60% מהנשים שנכנסו לחנויות יד שנייה הופתעו מהמציאות

שיש בחנויות יד שנייה.‏

זה לא יאמן,‏ אבל בכל שנה אנו צורכים כ-‏ 80,000,000,000 פריטי

לבוש.‏ לשם כך תעשיית האופנה מייצרת מעל ל-‏‎100‎ מיליארד

פריטים בשנה.‏

עולם האופנה היום הפך להיות מהיר יותר זמין יותר ואפילו לפעמים

זול יותר,‏ מה שגורם לנו ל”העמיס”‏ את ארון הבגדים שלנו ולצבור

פריטים בארון ללא צורך.‏

השינויים הגדולים באופנה גורמים לנו לזרוק,‏ לתרום ולמחזר פריטי

טקסטיל,‏ אלא שאנחנו לא תמיד מודעים לנזקים הסביבתיים שנגרמים

כתוצאה מכך.‏

אני אוהבת להתלבש ולשנות את הסטייל שלי לפי הצורך,‏

אני לא עוקבת אחרי תכתיבי האופנה העכשווית,‏

אני משקיעה במחשבה ובתכנון הלבוש שלי

ומדי זמן אני עושה לעצמי סטיילינג בארון,‏ כך שתמיד אני מפנה

ומחדשת את המלתחה שלי.‏

כדי לחדש את המלתחה שלי ועדיין לנסות ולשמור על הסביבה

מצאתי לעצמי פתרון - רכישת בגדים בחנויות יד שנייה,‏ ויש המון כאלו.‏

היתרונות שברכישת בגדים יד שנייה:‏ הקנייה חסכונית,‏ מחירי הפריטים

שנמכרים בחנויות יד שנייה נמוכים מאוד ביחס למחירים בחנויות

הרגילות.‏ הקנייה תורמת לקהילה - חלק מחנויות אלה מופעלות ע”י

עמותות וארגונים שאוספות את כספי המכירות ומשתמשות בהם

למטרות של העמותה/ארגון.‏

בחנויות יד שניה נוכל למצוא הכל מהכל ולכולם,‏ בגדים לנשים,‏ גברים

ולילדים,‏ צעצועים,‏ משחקים,‏ ספרים ואביזרים לבית.‏

חנויות יד שניה מלאות לרוב בפריטים של הרשתות הגדולות ממש כמו

לעשות סיבוב מקוצר בקניון.‏ ניתן למצוא גם מותגים ופרטי מעצבים

וטווח המידות מגוון מאוד.‏

חנויות יד שנייה מסננות את הפריטים שמגיעים אליהן ומה שלא

מתאים לרכישה לא יגיע למדפים,‏ ולכם ישארו כל הפריטים הטובים

והשווים של המותגים והרשתות הגדולות.‏

אני אוהבת ללכת לחנויות יד שנייה.‏ זו חוויה אחרת.‏ אם מוצאים

משהו זה מרגיש כמו משהו שחיכה רק לי וזו הרגשה אחרת מקניה

ברשתות הגדולות.‏

המלצה אישית שלי – כנסי לאחת מחנויות יד שנייה ותנסי.‏

אל תשללי מראש,‏ וכשזה אצלנו בבית - ב"בוטיקח"‏ אז בכלל !!!!!

עלון בת חפר | דצמבר 13 2020


נוער

פעילויות הנוער ביישוב

תמרה אברג'ל - יו"רית ועדת הנוער

תחום הנוער בבת חפר ממשיך בפעילותו עם ההתאמות הרלוונטיות

בהנחיות להתמודדות עם משבר הקורונה.‏

על מנת לתת מענה מכיל ומלא לכלל הגילאים הוכן מתווה

לפעילות מכיתות א ומעלה,‏ אשר נשען על קבוצות הפעילות שהיו

קיימות במסגרת תנועות הנוער ‏)שכרגע לא מתאפשרות(.‏

זהו מתווה לפעילות קהילתית התנדבותית שפתוח לכולם ובחינם,‏

במסגרות הקיימות בישוב ‏)צופים,‏ מד"צים,‏ בני עקיבא,‏ מד"צקידס(.‏

המפגשים הם ללא מדים,‏ ללא כינוסים,‏ במסגרת התו הסגול וכל

המשתמע מהנחיות בנושא.‏

מועצת הנוער מגייסת מתנדבים נוספים כדי להרחיב את ההשפעה

והרלוונטיות שלהם.‏ כיום יש נציגות של כל תנועות הנוער.‏

תוכנית UP היא חונכות אישית לילדים עם צרכים רגשיים או

מיוחדים.‏ זוהי חונכות של שעה וחצי בשבוע במפגש של חניך/ה

וחונך/ת בתיאום אישי.‏ הפרויקט מוכר כמחויבות אישית/בגרות

חברתית.‏

לפני מספר שבועות התקיים בישוב שיתוף פעולה מקסים ופורה

עם בית ספר ‏"שדות"‏ של מרחבי למידה לכיתות ה-ו.‏ במסגרת זו

תלמידי כיתות ה-ו נהנו ממפגשים במרחב הפתוח עם המחנכות

בשילוב מפגשים חווייתיים עם רכזי הנוער שלנו במתחם הנוער.‏

המתווה נחל הצלחה רבה וכבר מצפים לשיתוף הפעולה הבא.‏

מועצת הנוער הינה הפורום המייצג את כל בני הנוער בישוב.‏

היא מעורבת ושותפה בקבלת החלטות מגוונות העוסקות במדיניות,‏

תרבות פנאי ומעורבות קהילתית בבת חפר לאורך השנה,‏ בחופשות

ובמועדים.‏

הנציגים במועצה הם משכבות ז'‏ עד י"ב,‏ ההשתתפות בפעילות

מועצת הנוער מוכרת כמחויבות אישית/בגרות חברתית.‏

אחד הפרויקטים שעשינו לאחרונה הוא הכנת קאפקייקס.‏ במסגרת

שיתוף פעולה עם עמותת ‏"מתוק על הנשמה"‏ בני הנוער הכינו

בלילות,‏ אפו בבתים,‏ קישטו במתחם הנוער ונסעו לבתים של

המשפחות הרשומות בעמותה וחילקו את המאפים.‏ המשפחות היו

מניצני עוז וגאולים.‏ פגשנו שבעה גימלאים והם שמחו מאוד לראות

את הנוער שלנו.‏

בימים האחרונים עומלת מועצת הנוער על כתיבת התוכנית העבודה

השנתית,‏ עד כה החליטו על ערכים,‏ חזון ומטרות.‏

אנחנו נמצאים כרגע בעיצומו של תהליך גיוס חונכים.‏ במסגרת

הפרויקט נעשה שיתוף פעולה פורה כתמיד עם בית ספר ‏"שדות"‏

שמחבר את החונכים עם החניכים שייתרמו מהחונכות.‏

בשנה שעברה היו שמונה חונכויות שרצו לאורך כל השנה שנחלו

הצלחה רבה.‏ מקווים שהשנה נצליח לשחזר את החוויה.‏

תוכנית נישה נולדה מתוך הרצון והצורך של חברי הקהילה המיוחדת

בפעילות פנאי חברתית עם הנוער בישוב.‏

המפגשים מתקיימים באופן קבוצתי אחת לשבוע ויספקו מעטפת

חברתית המשלבת ומנגישה את האחרות בחברה תוך מתן מענה לנוער

המיוחד המעודדת את רוח ההתנדבות והמעורבות הקהילתית בישוב.‏

תוכנית צמי"ד פועלת אצלנו במתחם.‏ זהו פרויקט של תנועת

הצופים העולמית,‏ ואצלנו בישוב מתקיים בשיתוף פעולה עם מחלקת

הרווחה במועצה.‏

במסגרת המפגשים השבועיים לוקחים חלק חניכים בעלי מוגבלויות

ומדריכים שמלווים אותם באופן קבוע לאורך השנה.‏

לאחרונה פתחנו את מתחם הנוער לטובת בר חפר,‏ אשר פתוח

עבור בני נוער עד השעות הקטנות של הלילה.‏ המתחם יהיה פתוח

בכל יום חמישי החל מהשעה 23:00 עד 02:00, ובימי שישי פעם או

פעמיים בחודש באותן השעות.‏ המטרה היא לספק לנוער מפגש

חינוכי משמעותי ובטוח,‏ ולהוות אלטרנטיבה טובה יותר אל מול

ההתקהלויות ברחבי הישוב.‏

www.bathhefer.net.il

14


מועדון הגמלאים +60

תחום הנוער משקיע זמן על מנת לייצר פרויקטים,‏ פעילויות

והפקות ייחודיות כדי לתת הזדמנות נוספת להעמקת הקשר הורה-‏

ילד,‏ במסגרת זו תתקיים ממלכת החורף בתאריכים 16.12-18.12

במתחם הנוער.‏ הפעילות הינה לזוגות בלבד מבוגר ומתבגר ‏)ז’-י”ב(.‏

ב 24/12 תתקיים ההרצאה ‏"משפחה בהפרעה"‏ של שירי בכר,‏

מדריכת הורים,‏ מנחה סדנאות ומרצה,‏ מוסמכת מכון שפ”י של

משרד החינוך.‏ הרצאת הורים זו היא כחלק ממתן מענה מקצועי של

וועדת הנוער בישוב.‏ ההרשמה היא כמובן דרך אתר הישוב והמרכז

הקהילתי.‏

במסגרת שיתוף הפעולה השוטף עם הועדה לשירותים חברתיים

אנחנו נערכים למבצע איסוף סלי מזון עבור משפחות כאן בישוב,‏

הסלים שייאספו יחולקו לקראת נר ראשון של חנוכה.‏ בני הנוער

המתנדבים מסייעים באיסוף ובאריזה של המוצרים שיחולקו בהמשך

על ידי הועדה לשירותים חברתיים למשפחות.‏

מחויבות אישית בהתנדבות בקהילה ובגרות חברתית – תחום הנוער

מסייע לתלמידים לבצע את השעות שלהם לבגרות החברתית בכל

מיני מסגרות כאן בישוב.‏ יש אפשרות לרישום דיגיטלי שמפרט את

המסגרות הקיימות אצלנו בהן ניתן להתנדב ולקבל קרדיט בשעות

מחויבות אישית.‏

השבוע!‏ ביום חמישי הקרוב אנחנו פותחים את מתחם הנוער בין

השעות 21:00 ל 02:00 ובאותו הערב מארגנים פעילות של קישוטי

סופגניות.‏

יש עוד המון פעילויות מתוכננות שיפורסמו בהמשך באתר הישוב

ובפייסבוק.‏

הקורונה לא הטיבה עם הגימלאים!‏

נאלצנו לצמצם את הפעילות רק למפגשים של עד

10 איש.‏

לצערנו,‏ אין לנו השנה פעילות עם בני הנוער ‏)צופים

ומד״צים(,‏ כפי שעשינו בהנאה רבה בשנים קודמות.‏

אבל בכל זאת,‏ אנחנו נפגשים כל שבוע בשמחה

בימי ראשון למפגש חברתי עם תכנים משלנו ללא

הרצאות ואורחים מבחוץ.‏

חזרנו גם לפעילות יוגה למבוגרים,‏ חוג סריגה וקבלת

שבת.‏

אך מעל הכל,‏ ביום שישי הראשון של חודש דצמבר,‏

יצאה לדרך פעילות של בנות כיתה ו׳ בשנת בת-מצווה,‏

כשהן מבקרות את הקשישים בבתיהם,‏ תוך שמירה על

ריחוק חברתי,‏ כאשר בכל פעם יביאו להם הביתה שי

קטן כמו עוגיות או פרחים,‏ עם מכתב ברכה.‏ פעילות זו

תהיה בכל יום שישי ראשון של החודש לאורך השנה.‏

המבוגרים שקיבלו בברכה את הבנות,‏ סיפרו על

התרגשות רבה ושמחה על תשומת הלב והאהבה.‏

יישר כוח לבנות המצוה ולטל דניאלי שיזם ומארגן

את המבצע.‏

כדאי גם להירשם לקבוצות ההודעות לשכבות הנוער הרלוונטיות

כדי לא לפספס.‏

הופעה של משה בקר לניצולי שואה בבת חפר

עלון בת חפר | דצמבר 15 2020


זמן קורונה

לגייס בן בזמן קורונה

קרן ויצמן

אני מאמינה,‏ שכל אמא בישראל מוצפת ברגשות כשבנה או

בתה מתגייסים לצה"ל,‏ על אחת כמה וכמה אם הוא או היא

מיועדים לשירות קרבי.‏

כשבתי הבכורה התגייסה לפני כשנתיים וחצי,‏ זכיתי ללוות אותה לתוך

הבקו"ם ולהיות איתה עד הרגע,‏ שבו עלתה על האוטובוס,‏ שלקח

אותה לבסיס הטירונות.‏

לצערי,‏ לא זכיתי לחוויה הזו כשרועי שלי התגייס.‏ בהתחלה הוא היה

אמור להתגייס ב-‏‎3/8/2020‎ ואז שבוע לפני התאריך המיוחל,‏ הודיעו

לו שדחו את הגיוס בשבוע.‏ יומיים לפני התאריך החדש שנקבע,‏

כשהתרמיל הגדול מוכן וההתרגשות בשיאה,‏ הודיעו לו שהגיוס

נדחה ביום נוסף.‏

אז בבוקרו של ה-‏‎11/8/2020‎ נסענו ללוות את רועי לבקו"ם.‏

מצאנו חנייה די קרוב והתחלנו לצעוד לכיוון השער,‏ אבל בצומת

המרומזר,‏ עצר אותנו שוטר צבאי ואמר:‏ ‏"אמא ואבא,‏ אתם צריכים

להיפרד מהבן כאן,‏ אתם לא יכולים ללוות אותו פנימה.‏ בגלל הקורונה,‏

אין כניסה להורים."‏

חיבקנו ונישקנו את רועי וליווינו אותו במבט אוהב ודואג,‏ כשחצה את

הכביש.‏ ואז נזכרנו,‏ שלא הצטלמנו יחד דקה לפני הפרידה.‏ מהר חצינו

את הכביש ועמדנו להצטלם - ‏"גנבנו"‏ עוד דקה.‏

לפני שהוא התגייס,‏ אמרו לו להביא הרבה ציוד,‏ כי בגלל הקורונה,‏

כנראה הוא לא יחזור הביתה לפחות שלושה שבועות.‏ לשמחתנו,‏

הוא יצא בסוף השבוע בו התגייס.‏

אח"כ הוא חזר לפרקי זמן יותר ממושכים - ביניהם פעם אחת,‏ שבה

לא יצא הביתה 24 ימים,‏ את רובם ‏"בילה"‏ בתנאי שטח.‏ כשהוצאתי

את הבגדים המלוכלכים לכביסה היה להם ריח של בואש...‏

בדר"כ בציוני דרך משמעותיים בצבא,‏ מקיימים טקסים,‏ אליהם לרוב

מוזמנים ההורים.‏ אנחנו קיבלנו הזמנה בוואטספ,‏ לצפייה בטקס

ההשבעה של רועי,‏ שיועבר בשידור חי בדף הפייסבוק של חיל השריון.‏

כך מצאתי את עצמי יושבת מול המסך,‏ מנסה לאתר את פניו של

רועי בתוך ‏"ים"‏ חיילים,‏ שנראו כמעט זהים - מדי זית ומסיכות תכלת.‏

זכיתי לראות אותו אולי לדקה והזלתי דמעות של גאווה,‏ געגוע ועצב

על שאיני יכולה להיות נוכחת שם פיזית.‏

לטקס סיום מסע הכומתה קיבלנו הזמנה זהה לקודמתה,‏ רק הפעם

בכלל לא זכיתי לראות את רועי.‏

אח"כ נכנסתי לדף הפייסבוק של חיל השריון וזכיתי לראות אותו צועד

את הקילומטר האחרון של המסע.‏

אני חייבת לציין,‏ שיש לפחות דבר אחד טוב בכל הקשור לקורונה

ולשירות של רועי והוא,‏ שבמקום להיטלטל בתחבורה הציבורית עד

‏"שיזפון"‏ ‏)סוף העולם ימינה…(,‏ אירגנו בצה"ל הסעות מסודרות.‏

יומיים לפני כתיבת שורות אלו,‏ רועי הודיע לי,‏ שהוא והחבר'ה ‏"סוגרים"‏

21 יום.‏ כששאלתי אותו,‏ מה הסיבה?!‏ הוא ענה,‏ שיש חייל מאומת

קורונה בפלוגה השנייה.‏ ואז הוא ביקש שאארגן לו תיק עם ציוד

וצ'ופרים ואשלח אליו.‏

למזלו,‏ בת של חברים היא קצינה ב"שיזפון"‏ והקפצנו אליה את התיק.‏

אז אמנם,‏ לא יגיעו לו השניצלים של אמא - עליהם הוא מפנטז,‏ אבל

הוא בכל זאת יקבל ‏"זריקת עידוד"‏ מתוקה.‏

לפני שרועי התגייס ידעתי שבשיריון לא יוצאים הביתה בתדירות

גבוהה,‏ כך שהקורונה לא ממש השפיעה בעניין הזה.‏

ההשפעה העיקרית היא,‏ בחוסר היכולת ללוות פיזית את הבן ברגעים

המרגשים והמשמעותיים של השירות.‏

כולי תקווה,‏ שבטקס הבא אזכה לעמוד בקהל ולא איאלץ להזיל

דמעה מול המסך.‏

www.bathhefer.net.il

16


זמן בריאות

צמחי מרפא ותבלין לחורף

שירי דהן

החורף כבר כאן וזאת הזדמנות נפלאה לחליטות מרגיעות,‏

מחממות ומחזקות מערכת חיסון.‏

את החליטות אפשר להכין מתבלינים וצמחי מרפא שאת חלקם

נוכל לגדל בגינה ואת חלקם נמצא בחנויות טבע ובחנויות תבלינים.‏

השימוש בצמחי מרפא,‏ קיים עוד מהתקופה הפרהיסטורית והידע

כיצד להשתמש בהם,‏ עבר מדור לדור.‏

במשך השנים,‏ התפתחה ההבנה של כוחם המרפא של הצמחים

ופותחו שיטות עבודה ושימוש בצמחים לטיפול במצבי בריאות מגוונים.‏

בשנים האחרונות עולה המודעות לשימוש בצמחים כחלק מאורח

חיים בריא וטיפול במחלות וסימפטומים שונים.‏

לתבלינים כמו קינמון,‏ הל,‏ אניס,‏ ציפורן וג'ינגר,‏ מיוחסות תכונות

מחממות וממריצות המתאימות לימי החורף הקרים.‏ נוכל לשלב

אותם בחליטות,‏ תבשילים ומרקים וגם בקינוחים.‏

צמחים נוספים הם שורש כורכום - שמיוחסות לו תכונות אנטי

דלקתיות.‏ אפשר להוסיף אותו לחליטות/מרתחים,‏ תבשילים ומרקים

וגם לסלט ‏)מגורד על פומפיה(.‏

שורש נוסף הוא האסטרגלוס – צמח מהרפואה הסינית המסורתית,‏

מחזק מערכת חיסון,‏ טעמו מעט אגוזי וניתן גם אותו להוסיף לחליטות/‏

מרתחים,‏ תבשילים ומרקים.‏

מתכון לצ'אי הודי מפנק ומחמם )6 מנות(‏

רכיבים:‏

8 מסמרי ציפורן

8 תרמילי הל שלמים

3 מקלות קינמון

4 כוכבי אניס

3 פרוסות ג'ינג'ר קלוף

1 תיון של צ'אי מסאלה ‏)לא חובה(‏

3 כוסות משקה צמחי

‏)שיבולת שועל/שקדים/סויה – מה שאוהבים(‏

1 כוס מים

אופן ההכנה:‏

מכניסים לסיר קטן את כל התבלינים והמים ומביאים לרתיחה,‏

מנמיכים את האש,‏ מוסיפים את החלב הצמחי ומביאים

לרתיחה עדינה נוספת,‏ מבשלים עוד כ 10 דקות תוך ערבוב,‏

מסננים ונהנים.‏

צמחי מרפא נוספים שחלקם גדלים לנו בגינה כצמחי תבלין או תה ויש

להם תכונות רבות וגם כאלה המיטיבות לעונת החורף הם:‏ קמומיל,‏

מליסה רפואית,‏ מרווה רפואית,‏ לבנדר,‏ זוטה לבנה ‏,תימין ‏)בת

קורנית(,‏ סמבוק שחור ואכיניצאה

יתרון נוסף להוספת צמחי המרפא לחליטות הוא,‏ שכשבחורף כשנעשה

פחות חם,‏ אנחנו מרגישים פחות צמאים.‏

אפשר להוסיף צמחי מרפא למי השתיה,‏ כך גם נרוויח מים טעימים

עם תכונות מרפאות וגם נגביר את כמות השתיה.‏

כדי להפיק את מירב החומרים הפעילים בצמח יש להתייחס לאופן ההכנה:‏

לחליטה יתאימו חלקי הצמח הרכים יותר ‏)פרחים,‏ עלים טריים או מיובשים(‏

אופן ההכנה:‏ מוזגים מים רותחים על הצמח,‏ מכסים וממתינים כ 10 דקות,‏ מסננים ושותים.‏

למרתח יתאימו חלקי הצמח הקשים יותר ‏)שורשים,‏ קליפות )

אופן ההכנה:‏ מבשלים בסיר מכוסה את חלקי הצמח יחד עם המים,‏ מביאים לרתיחה,‏ מנמיכים את האש ומבשלים על אש קטנה כ 15 דקות.‏

עלון בת חפר | דצמבר 17 2020


טיול קסום בשבת חורפית אל נחל כזיב

הכולל ביקור במערת מקדש שהייתה

סודית ולצידה על הקיר הסלעי נגלה בפנינו

‏"האיש שבקיר",‏ חריטת חייל רומאי לבוש

שריון שתפקידו כנראה לשמור על מערת

הפולחן ששימשה כמקדש.‏

ביום שבת חורפית,למרות התחזיות המאיימות

שצפוי גשם,‏ נאספנו קבוצת הנשים -

Nature Girls ‏)קבוצת הנשים המטיילות של

אתי בר,‏ בת הישוב,‏ ושירה פלג(‏ לטיול בנחל

כזיב.‏ הקבוצה מנתה כ 14 נשים ובתוכן נציגות

נכבדת לנשות בת חפר והאווירה הייתה של

אחוות נשים ועוצמה נשית,‏ למרות שאת

קבוצת הנשים שהגיעו מהמרכז לא הכרנו.‏

נשים מחוברות לטבע

מי מכיר את האיש שבקיר?‏

סימה בורקובסקי

החננו את הרכבים בחניון הזיתים והתחלנו

בצעדה על שביל בסימון אדום,‏ שעליו עברו

מדי פעם רייזרים בנהיגה פרועה.‏ השביל

המתפתל בלב החורש והגשם שהחל לרדת

רק הפך את הצעידה למהנה יותר.‏ השביל היה

מלא בפריחה סגולה של סתווניות והפרחים

הלבנים העדינים של הכרכומים.‏ מדהים

לראות כיצד הפרחים חולקים את מרחב

המחייה ובמקום שבו תראו מרבדי סתווניות,‏

לא תתקלו אף לא בכרכום אחד ולהיפך.‏ מדי

פעם גילינו גם נרקיס נחבא אל הכלים.‏

לאחר צעידה בשביל במשך כחצי שעה

הגענו לאזור המצוק עוצר הנשימה שממנו

המשכנו בזהירות עד שהגענו אל כר דשא

נרחב שמעליו מיתמר קיר סלעי ובו מערה

יחסית גדולה.‏

ברור לגמרי מדוע המערה הזאת הפכה למקום

של פולחן,‏ כיוון שיש בה משהו ממגנט שכמו

מושך אותך פנימה.‏ אם נכנסים למערה

מגלים חדר יחסית גדול שממנו מתפצלים

חדרים נוספים ואפילו קומה נוספת.‏ מבט

ממוקד בקיר לצד המערה מגלה חריטה של

חייל רומאי שמביט עלינו מלמעלה ומביא

מסר מימים רחוקים שבהם הייתה המערה

הזו מקום חי שהתנהלו בו טקסי פולחן -

זה הציור המפורסם שזכה לכינוי ‏"האיש

שבקיר".‏

מכר הדשא שלפני המערה נשקף הנוף היפה

ביותר בגליל המערבי,‏ גבוה מעל נחל כזיב.‏ זה

גם היה המקום שבו שירה העבירה לנו הפעלה

גופנית שבה מתחנו ושחררנו את כל שרירי

הגוף והרגשנו מוכנות להמשיך את המסלול.‏

למעשה חזרנו לשביל שבו הלכנו וממנו ירדנו

בשביל המתפתל מאבירים אל הנחל.‏ ההליכה

במתווה המתפתל שהוביל אותנו למטה לנחל

היתה אחד החלקים היפים ביותר של הטיול.‏

חווינו רגעים קסומים של שלווה במהלך

הצעידה בתוך השקט והירוק של העצים.‏

הסלעים המשולבים יחד עם העצים והתחב

וציוץ הציפורים יוצרים הרמוניה מושלמת וזה

הרגע שמבינים שהתרפיה הטובה ביותר לנפש

היא יציאה לחיק הטבע.‏

www.bathhefer.net.il

18


תולעת ספרים

קרן ויצמן

לאחר שהגענו לנחל,‏ האמיצות שביננו חלצו

נעליים ואפילו שיכשכו את הרגליים במים

הצלולים שצפו בהם עלים כתומים של סתיו.‏

הנחל זרם בזרימה מהירה כתוצאה מהגשמים

הרבים שירדו.‏

המדריכה הנהדרת נעמה לינדמן שהנהיגה

אותנו לאורך הטיול מצאה סרטן שהרחיק

מהמים והסבירה לנו על המבנה המיוחד שלו

וכיצד סרטנים מזדווגים.‏

המשכנו ללכת מערבה לאורך הנחל ולסיום

עלינו וטיפסנו בשביל במעלה ההר בעלייה

שהייתה לעיתים תלולה ומאתגרת,‏ אך

בסיומה כשהגענו אל חניון זיתים שבראש

ההרֿ,‏ הרגשנו סיפוק אדיר.‏

מדובר במסלול בדרגת קושי בינונית בגלל

הטיפוס בסופו אך ניתן ומומלץ לצאת אליו

עם המשפחה ודווקא עכשיו במזג אוויר קריר

יותר ונעים לצעוד בטבע אפילו אם מטפטף

עלינו גשם.‏

תקופת הקורונה זימנה לי הזדמנויות קריאה רבות וגם אפשרות נדירה לרכוש ספרים

במחירי ‏"ריצפה".‏ הוצאת כנרת-זמורה-ביתן יצאה במבצע חסר תקדים של מכירת

חיסול.‏ הזמנתי 10 ספרים ב-‏‎100‎ ₪ והם הגיעו ביום קר וגשום עם שליח עד פתח ביתי.‏

בנוסף,‏ זכיתי לבקר ב"בוטיקח"‏ - חנות היד-שנייה של בת-חפר ‏)ובנוסף לשני הסוודרים

שקניתי לבן שלי(,‏ קניתי לעצמי ספר ב-‏‎10‎ ₪.

אז מתוך ה"שלל",‏ אמליץ על שני ספרים וגם על ספר שחברה השאילה לי.‏

ב"בוטיקח"‏ קניתי את הספר ‏"המתיקות שבשכחה"‏ מאת קריסטין

הרמל,‏ שבמרכזו סיפור של תקווה,‏ אומץ ואמונה לאורך ארבעה

דורות של נשים יוצאות דופן.‏ גיבורת הסיפור,‏ מנהלת את המאפייה

המשפחתית ומלאכת האפייה סיפקו לה תמיד עוגן,‏ ייעוד ונחמה,‏

אך כל הקסם הזה פג לאחר גירושיה והשינוי בחייה מגיע מכיוון

בלתי צפוי…‏

הספר שהגיע במשלוח נקרא ‏"החוצה"‏ מאת אסא אופק והוא מספר

על צעיר שסיים את שירותו הצבאי וחוזר לקיבוץ שבו הוא גדל.‏

ממקומו בשולי הקהילה הוא דרוך ונחוש לתרום ולהועיל,‏ אבל ככל

שמתקדמים הימים הוא מוצא את עצמו נשאב לשרשרת מסוכנת

של תגובות ומעשים…‏

את הספר ‏"מספרת הסיפורים"‏ מאת ג'ודי פיקו,‏ השאילה לי חברתי

גלי אוליבקוביץ'‏ ותוך 4 ימים החזרתי לה אותו,‏ אחרי שקראתי

בשקיקה את כל 600 העמודים שלו.‏

זהו ספר מרתק,‏ ששזורים בו סיפור בתוך סיפור.‏ גיבורת הסיפור

בוחרת לעבוד בבית המאפה בשעות בהן כמעט ולא מגיעים אנשים

- כך לא תצטרך להתמודד עם בני אדם ותגובותיהם לצלקות על

פניה.‏ ולמרות זאת,‏ נקשרה אל קשיש חביב שפקד בכל ערב את המאפייה.‏ בעקבות

השיחות איתו,‏ גברה סקרנותה לגבי זהותו וכך היא מגלה,‏ שהיה בעברו קצין נאצי

ובעקבות גילוי זה,‏ היא שומעת לראשונה את סבתה מספרת לה,‏ כיצד שרדה את

זוועות השואה.‏ הסיפור של הסבתא שזור בצורה מבריקה עם סיפור המסגרת המתאר

את חיי נכדתה בעיירה הקטנה והשלווה בארה"ב.‏

ספר מרתק,‏ שלא יכולתי לעזוב.‏

קריאה מהנה

האיש שבקיר

19

19

עלון בת חפר | דצמבר 19 2020


פינת המתכונים

קרן וייצמן

אצלי ‏"עונת המרקים"‏ מתחילה בראש-השנה ומסתיימת במרק עם הקניידעלך של ליל-הסדר.‏ ועכשיו גם מזג האויר

בחוץ ‏"נותן"‏ לי אישור רשמי להכין מרקים.‏ אין כמו קערה של מרק עשיר,‏ סמיך ומהביל,‏ כשבחוץ מבריקים הברקים,‏

הרעמים רועמים והגשם דולף.‏ אז קבלו מתכונים לשני מרקים.‏

מרק עדשים ירוקות ‏)חומות(‏

החומרים:‏

1 בצל גדול קצוץ

5-3 גזרים

5-3 גבעולי כרפס ‏)סלרי(‏

3 שיני שום כתושות

1 שקית עדשים ירוקות קפואות ‏)סנפרוסט(‏

1 קופסה קטנה של רסק עגבניות

1 כף שמן זית

1 כף חוואייג'‏ למרק

1 כף אבקת מרק בצל

פלפל,‏ מלח

אופן ההכנה:‏

‏.‏‎1‎מפרידים את העלים של הכרפס מהגבעולים

ושומרים אותם בצד.‏ קוצצים את הגבעולים.‏

‏.‏‎2‎קולפים את הגזרים ופורסים אותם לעיגולים די

עבים.‏

‏.‏‎3‎קוצצים את הבצל וכותשים את השום.‏

‏.‏‎4‎מטגנים את הבצל בשמן זית עד להזהבה.‏ מוסיפים

את השום וממשיכים לטגן מעט ‏)זהירות - לא

לשרוף את השום(.‏

‏.‏‎5‎מוסיפים את העדשים ואת רסק העגבניות

ומערבבים.‏

‏.‏‎6‎מוסיפים את התבלינים ומערבבים.‏

‏.‏‎7‎מוסיפים את עלי הכרפס והגזרים.‏

‏.‏‎8‎מכסים במים.‏ מביאים לרתיחה ומנמיכים את

הלהבה.‏ מבשלים כ-‏‎40‎ דקות על להבה נמוכה עד

שהמרק סמיך.‏ רצוי מדי פעם לערבב את המרק תוך

כדי הבישול.‏

החומרים:‏

1 חתיכת דלעת

7-5 גזרים

1 דלורית

1 בטטה בינונית

2-1 בצלים סגולים גדולים

3 שיני שום גדולות

1 כף שמן זית

1 כף אבקת מרק בצל

פלפל,‏ מלח

מרק כתום

אופן ההכנה:‏

‏.‏‎1‎מקלפים את כל הירקות חוץ מהבצל והשום

וחותכים לקוביות בינוניות.‏

‏.‏‎2‎את השום מקלפים ומשאירים שלם.‏

‏.‏‎3‎את הבצל קוצצים ומטגנים בשמן זית עד להזהבה.‏

‏.‏‎4‎מוסיפים את כל הירקות והתבלינים.‏ מערבבים

ומכסים במים.‏

‏.‏‎5‎מביאים לרתיחה ואח"כ מנמיכים להבה ומבשלים

כשעה,‏ עד שהגזרים רכים.‏

‏.‏‎6‎מכבים את האש וטוחנים עם מוט בלנדר ישירות

בסיר או מעבירים למיכל של הבלנדר.‏

‏)מי שמעוניין,‏ יכול לאחר הטחינה,‏ להוסיף מיכל

אחד של שמנת מתוקה או קרם קוקוס,‏ תוך כדי

בחישה בסיר על אש קטנה.(‏

‏*מומלץ להגיש בתוספת קרוטונים.‏

בתיאבון

בתאבון

www.bathhefer.net.il

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!