21.12.2020 Views

AlonBH-2020-12

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

זמן בת חפר

עלון בת חפר • גליון • 263 דצמבר 2020

צילום:‏ זיסו


דבר המערכת

קוראים יקרים,‏

העלון הפך לרבעוני וייצא ארבע פעמים בשנה

‏)שימו לב לשינוי שמו(‏ אחת הפעמים היא חנוכה -

חג האורים.‏

בני האדם מותאמים לפעילות באור.‏ רואים יותר טוב,‏

מתמצאים בסביבה,‏ ומרגישים בטוחים יותר.‏

רוב הפחדים שלנו מסתתרים בחושך,‏ את השמחה

שלנו אנחנו מבטאים באור.‏

האור מסמל לנו טוב,‏ והחושך מסמל רע.‏

זה לא מקרי שאת חג האור אנחנו חוגגים דווקא

בתקופה הזאת של השנה,‏ כשהיום קצר והלילה קרוב

לשיא אורכו.‏ בתקופה של חושך,‏ אנחנו מחפשים

לעצמנו אור,‏ מחפשים להדליק את האור.‏

אפילו נר קטן,‏ מאיר מעבר לעצמו.‏ הוא מאיר גם את

החושך מסביב,‏ וכשהחושך מסביבי יותר מואר,‏

יותר קל לאחרים להצטרף ולהדליק נרות נוספים.‏

מאחלת לכולנו שכמה שיותר תושבים יצטרפו עם אורם

לקהילה אחת מאוחדת ומאירה.‏

אני מזמינה אתכם לכתוב בעלון על כל נושא שתרצו

ולשלוח אליי למייל yardena.ben@gmail.com

כמו כן ועדת עלון תשמח לקבל עוד מתנדבים

לשורותיה.‏

העלון החודש יעסוק בשריפה,‏ שלמזלנו עברה ללא

פגיעות בגוף,‏ הכרות עם המשפחות החדשות בישוב,‏

יום המורה שנחגג בבית הספר ובגנים,‏ ו...איך לא?‏

הקורונה!‏

חנוכה שמח

צוות העלון

מערכת העלון:‏

ירדנה הראש ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏

סימה בורקובסקי,‏ קרן ויצמן,‏ משה עמר.‏

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315

עיצוב ועריכה גרפית:‏

דינה זלוטניק 054-2153500

דפוס:‏ אופקים

תפוצה:‏ 2,000 עותקים - בת חפר,‏ בחן,‏ יד חנה.‏

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896

אתר:‏ www.bathefer.net

■ פח כתום

ימי שני

פינוי פחים:‏

■ פח ירוק

ימי רביעי

מזכירות היישוב:‏

ימים א-ה:‏ 08:00-16:00

טלפון:‏ 09-8788376

הודעות וואטסאפ:‏ 053-6231390

מרכז קהילתי:‏

ימים א,ב,ג,ה:‏ 15:00-19:00

טלפון:‏ 09-8782896

סניף הדואר:‏

בוקר - בימים:‏ א ב ג ה ו - 08:00-12:30

אחה״צ - בימים:‏ ב ד ה - 15:30-18:00

איסוף חבילות ומשלוחים:‏

ימים א ג:‏ 08:00-10:00

ימים ב ד ה:‏ 15:30-18:30

יום ו:‏ 10:00-12:00

■ פח חום

ימי רביעי

ספרייה:‏

ימים א ג ה:‏ 16:30-20:00

יום ב:‏ 19:00-21:00 יום ו׳:‏ 11:00-13:00

טלפון:‏ 09-8781090 ‏)שלוחה 3(

גלויה עם מועדי פינוי הפחים יחולקו לקראת סוף

החודש לתאי הדואר.‏

יש להתעדכן לגבי שעות פתיחת הדואר ואיסוף

החבילות.‏

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע

בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע

ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון

ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא

אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏

עלון בת חפר - עקוב אחרינו | | | ולעדכונים סרוק בנייד QR

www.bathhefer.net.il

2


בס“ד

לא בשבת

כחלון המנעולנים

פורץ,‏ מתקין ומתקן

מנעולים,‏ דלתות,‏ רכבים,‏ כספות

24 שעות ביממה

051-211-2236

מתקין מנעולים עליונים לדלת ורתקים

עלון בת חפר | דצמבר 3 2020


אַ‏ רְ‏ ‏ּגָ‏ ז ‏ׁשָ‏ לֵ‏ ם / נֹעַ‏ ם חֹורֵ‏ ב

אַ‏ חֲ‏ רֵ‏ י מָ‏ ה ‏ׁשֶ‏ עָ‏ בַ‏ רְ‏ נּו הַ‏ ‏ּׁשָ‏ נָ‏ ה

עַ‏ כְ‏ ‏ׁשָ‏ יו הַ‏ ‏ּתֹור

‏ׁשֶ‏ ל חֲ‏ נּוּכָ‏ ה לָ‏ בֹוא

וְלִ‏ ‏ׁשְ‏ ‏ּפֹוְך קְ‏ צָ‏ ת אֹור

לִ‏ זְ‏ חֹול מֵ‏ הַ‏ ‏ּתְ‏ רִ‏ יסִ‏ ים

לִ‏ פְ‏ רֹוט לָ‏ נּו נִ‏ יּגּון

לְ‏ הָ‏ בִ‏ יא אִ‏ יּתֹו נִ‏ יּסִ‏ ים

וְרֵ‏ יחַ‏ ‏ׁשֶ‏ ל טִ‏ יּגּון

אַ‏ חֲ‏ רֵ‏ י מָ‏ ה ‏ׁשֶ‏ עָ‏ בַ‏ רְ‏ נּו הַ‏ ‏ּׁשָ‏ נָ‏ ה

זֶ‏ ה מִ‏ תְ‏ ‏ּבַ‏ ‏ּקֵ‏ ‏ׁש

‏ׁשֶ‏ חֲ‏ נּוּכָ‏ ה יָ‏ בֹוא

וְחֹוׁשֶ‏ ‏ְך יְ‏ גָ‏ רֵ‏ ‏ׁש

‏ׁשֶ‏ ‏ּיַ‏ דְ‏ לִ‏ יק ‏ּבָ‏ נּו ‏ׁשּוב אֵ‏ ‏ׁש

וְיִ‏ פְ‏ ‏ּתַ‏ ח אֶ‏ ת הַ‏ ‏ּתֵ‏ יאָ‏ בֹון

‏ּכְ‏ דֵ‏ י ‏ׁשֶ‏ ‏ּנַ‏ חְ‏ זֹור לְ‏ הִ‏ תְ‏ רַ‏ ‏ּגֵ‏ ‏ׁש

מִ‏ ‏ּׁשְ‏ טּוּיֹות ‏ּכְ‏ מֹו סְ‏ בִ‏ יבֹון

אַ‏ חֲ‏ רֵ‏ י מָ‏ ה ‏ׁשֶ‏ עָ‏ בַ‏ רְ‏ נּו הַ‏ ‏ּׁשָ‏ נָ‏ ה

‏ּכּוּלָ‏ נּו קְ‏ צָ‏ ת זְ‏ קּוקִ‏ ים

לְ‏ גִ‏ יץ ‏ׁשֶ‏ ל אֱ‏ מּונָ‏ ה

לְ‏ נֵ‏ רֹות ‏ּדַ‏ ‏ּקִ‏ ים ‏ּדֹולְ‏ קִ‏ ים

לְ‏ עִ‏ יּגּולִ‏ ים ‏ׁשֶ‏ ל ‏ׁשַ‏ עֲ‏ וָוה

‏ׁשֶ‏ ‏ּטִ‏ פְ‏ טְ‏ פּו עַ‏ ל הַ‏ ‏ּׁשּולְ‏ חָ‏ ן

וְיָ‏ לְ‏ דָ‏ ה עִ‏ ם ‏ּכֶ‏ תֶ‏ ר-נֵ‏ ר

‏ׁשֶ‏ חֹוזֶ‏ רֶ‏ ת מֵ‏ הַ‏ ‏ּגַ‏ ן

אַ‏ חֲ‏ רֵ‏ י מָ‏ ה ‏ׁשֶ‏ עָ‏ בַ‏ רְ‏ נּו הַ‏ ‏ּׁשָ‏ נָ‏ ה

מַ‏ ‏ּגִ‏ יעַ‏ לָ‏ נּו ‏ּפִ‏ יּצּוי הֹולֵ‏ ם -

‏ֹלא רַ‏ ק סּופְ‏ ‏ּגָ‏ נִ‏ ‏ּיָ‏ ה אַ‏ חַ‏ ת ‏ׁשְ‏ מֵ‏ נָ‏ ה...‏

אֶ‏ ‏ּלָ‏ א אַ‏ רְ‏ ‏ּגָ‏ ז ‏ׁשָ‏ לֵ‏ ם.‏

לצוות החינוכי של בת חפר

יש יום אחד בשנה בו לרגע עוצרים

להגיד תודה לכל המורות והמורים,‏

לכל הגננות והגננים.‏

תודה על מסירות,‏ אהבה וחריצות,‏

שאין להן תחרות.‏

תודה על השקעה ללא גבולות

תודה על היותכם.‏

כל אחד ואחת מכם

הוא אישיות מופלאה

עם איכויות יוצאות דופן.‏

בבת חפר עובד צוות מנצח

ואנו מקווים להמשיך כך לגדול ולהתפתח.‏

מאחלת לכם שנה בריאה ומוצלחת,‏

שנה של אור אהבה ושמחה

ובעיקר שנה ללא זומים.‏

מאחלת מכל הלב

יום המורה שמח

ירדנה הראש

יו"ר ועדת חינוך

www.bathhefer.net.il

4


תחנת רכבת אחיטוב

בימים אלה מיושמת תוכנית לאומית להקמת תוואי והפעלת הרכבת

המזרחית המתחילה בתחנת חדרה מזרח ומסתיימת בתחנת לוד.‏

התוכנית כללה גם הקמת תחנת רכבת באחיטוב,‏ אך הממשלה

ושרת התחבורה מירי רגב,‏ החליטו על ביטולה,‏ ככל הנראה משיקולים

כלכליים.‏ ראשת המועצה ד"ר גלית שאול מנסה להפוך את ההחלטה,‏

אך בשלב זה ללא הצלחה יתרה ואנו כיישוב וכחלק מגוש יישובי מזרח

העמק,‏ מתארגנים להקמת מטה מאבק כנגד החלטת הממשלה.‏

נעדכן בהתפתחויות והמעוניינים להצטרף למטה המאבק ישאירו

פרטיהם במזכירות היישוב.‏

במקביל,‏ נסלל כביש 444 מהעיר חריש שחולף באזורנו בגן יאשיה-‏

אמץ לכיוון טייבה ובנוסף,‏ ייסללו שבילי אופניים המחברים את מזרח

העמק למרכזה.‏ כל אלה ישפרו את תנאי התחבורה באזורנו.‏

חדשות ועדכונים

עדכון עתי לתושב

משה עמר - דובר היישוב

נזקי שריפה

נערכים לתיקון ולהחלפת הגדר המערבית והצפונית,‏ כולל עמודי

חשמל והתקנת מצלמות אבטחה איכותיות.‏ הפרויקט מלווה ע"י

ועדת הביטחון של היישוב.‏

תאורה

נערכים להחלפת תאורת לד לגדר היישוב.‏ ועדות ביטחון,‏ מוניציפאלי

וצח"י למדו את פרטי המכרז ובקרוב יהיה סיור קבלנים.‏ הפרויקט

יוצג לאישור הוועד.‏

תקציב 2020

ועד היישוב מאשר בימים אלה את תכנית העבודה ואת התקציב

השנתי.‏ בקרוב יופץ פרסום ייעודי ונרחב.‏

צמיחת בת חפר

נפתחו המכרזים הבאים – לשוק הפרטי משווקים 31 מגרשים לבניית

62 יחידות דיור צמודי קרקע,‏ ולנכים בלבד משווקים 8 מגרשים לבניית

8 יחידות דיור.‏

הגרלות מחיר למשתכן ייפתחו בקרוב,‏ מהרו להירשם ולהבטיח

מקומכם בהגרלה.‏

כל הפרטים באתר משרד הבינוי והשיכון בו תרשמו בשורת החיפוש את

היישוב ‏'בת חפר',‏ וגם באתר בת חפר ובו דף בשם בת חפר צומחת.‏

מתקן שעשועים

בימים אלה מתוכנן מתקן חדשני ואיכותי במקום המתקן שהוסר

בגן הציבורי הסמוך לכיכר הראשית של היישוב.‏ נפרסם מיד בסיום

התכנון ואישור התקציב,‏ ממש בקרוב.‏

אות הנשיא למועצה האזורית הכי ממחזרת

גם השנה המועצה הגיעה למקום הראשון במדד המועצות האזוריות

הממחזרות,‏ זו הפעם השלישית ברציפות.‏ בזכות התושבים האכפתיים

ואנשי איכות הסביבה במועצה וביישובים.‏ בטקס שהתקיים בבית

הנשיא ראשת המועצה ד"ר גלית שאול קיבלה מידי הנשיא ראובן

‏)רובי(‏ ריבלין את אות הנשיא למועצה האזורית הממחזרת ביותר

בתחום האריזות.‏ ברכות.‏

זנב בת חפר

שמחים להזמין את כולכם לחנות שלנו במרכז המסחרי

דואר

התווספה קופה נוספת וגם מערכת לניהול תורים,‏ אלה מרכיבים

חשובים בוויסות העומס ובמשך ההמתנה לקבלת שירות.‏

בחלון חלוקת החבילות האחורי הוקמה פרגולה למחסה מפני הגשם.‏

פיקוח ואכיפה

ליישוב פקח חדש וייעודי ולו הסמכות להתריע ולקנוס על גזם,‏ גושית

וחנייה.‏ בשלב זה,‏ ללא סמכות אכיפה על שוטטות כלבים ואיסוף

צרכיהם.‏

בנושא החנייה ביישוב – ועד היישוב בוחן בימים אלה פתרונות

לתושבים,‏ לנכים,‏ לנגררים ולמשאיות.‏

קירוי מגרש משולב

השבוע פרסמה המועצה את הקבלן שזכה במכרז לקירוי המגרש

המשולב הסמוך לאולם הספורט.‏ הקבלן יציג חלופות לקירוי הגג שעליו

יותקנו משטחים סולאריים,‏ ועם אישור התוכנית יחל הפרויקט מיידית.‏

מבצעים ומתנות שוות במיוחד לתושבי בת חפר

077-490-2900

עלון בת חפר | דצמבר 5 2020


עכשיו באים

שיל שינ

עבתל משפחתון בקובצה קטנה

אאמ לשינ ילדים ובגרים בינ 12 ו‎14‎

סיתו וזיו

ערבו לבת חפר לפינ כשולשה שובעות.‏

נשואים כשנה.‏

זיו עבוד רבשות העיתוקת

וסיתו מוהר תלאיטרון.‏

שמיחם להצטרף לקהילה.‏

ערבו ילשבו בואגסט מכפר ידידיה.‏

שמיחם להצטרף לקהיתל בת חפר.‏

שינ ומיקי רבגין

ריי )3( וילוי )1.5(

מיקי סנמכ״ל פיתוח ברבחת הייטק.‏

שינ דאיטינת קילינת,‏ מתמחה בהפרעות

אכילה רבאיטריה וירידה במשקל.‏

הגיעו ילשיבו עבקובת

המשפחה והעסק המשפחית

‏'רב פיאלטיס'.‏

שמיחם להצטרף למשפחת

בת חפר

www.bathhefer.net.il

6


תוכן פרסומי

גישור משפחתי

גישור למטרת גירושין,‏ נעשה במטרה לסייע

לבני הזוג המתגרשים לגבש ביניהם הסכמות

בכל הקשור לחלוקת הרכוש וההתחייבויות

המשותפים ובכלל זה,‏ קביעת גובה מזונות הילדים

ואופן השתתפותו של כל הורה,‏ הסכמות לעניין

המשמורת וזמני השהות של כל הורה עם הילדים

והיבטים נוספים הנובעים מחיי הנישואין שלהם

עובר לגירושין.‏

הליך הגישור מהווה פתרון אולטימטיבי ליישוב

סכסוכים בדרכי שלום ונועם והוא ללא ספק

החלופה הטובה ביותר לניהול תביעות הדדיות

בערכאות המשפט,‏ הרווים באמוציות,‏ אורכים זמן

רב והכרוכים בעלות ובמשאבים יקרים.‏

באמצעות מגשר,‏ בני הזוג מגשרים על המחלוקות

הקיימות ביניהם באמצעות הדרכת והכוונת צד

שלישי ניטרלי,‏ מנוסה,‏ מקצועי ומוסמך,‏ למטרת

השגת פתרונות שיהיו מוסכמים על שני הצדדים בכלל המחלוקות

ובסופו של תהליך המגשר מנסח עבור בני הזוג הסכם גירושין הכולל

את כל ההסכמות והמנגנונים שעליהם הסכימו.‏

עוה"ד אילנית האס-ארד,‏ היא בעלת תואר שני בגישור ויישוב סכסוכים

ובעלת הסמכה של מגשרת משפחה עם ניסיון עתיר שנים בתחום

דיני המשפחה וירושה.‏ בעברה הרחוק,‏ שימשה בתפקידים בכירים

בעולם התקשורת,‏ ובמהלך הגירושין שחוותה היא עצמה,‏ הבינה עד

כמה חשוב שיהיה לצידך בהליך מטלטל זה מגשר מנוסה ומוסמך

שיידע לנווט את בני הזוג למציאת פתרונות מהירים ואפקטיביים

המוסכמים על שניהם ובזמן קצר.‏

‏"בני זוג המצויים בהליך גירושין,‏ כמעט תמיד ימצאו את עצמם

במחלוקות או מריבות על עניינים מסוימים"‏ אומרת עו"ד אילנית

האס-ארד,‏ ‏"חלק מהנושאים השנויים במחלוקת הם אכן אותנטיים –

למשל נושאים הקשורים בילדים או ברכוש שבמקור אינו משותף וכד',‏

יחד עם זאת,‏ לא מעט פעמים מתחת לפני השטח,‏ עיקר ‏'המלחמות'‏

על הכספים והרכוש הן למעשה מלחמה על רצון הצדדים בהשגת

כבוד,‏ הכרה ושליטה בהליך או בבן/בת הזוג,‏ והכסף הוא רק תירוץ".‏

מהו תפקיד המגשר בתהליך גישור לגירושין?‏

‏"תפקידו של המגשר הוא מאוד מאתגר ומורכב והאחריות שלו רבה,‏ זו

מלאכה לא פשוטה המצריכה ריכוז מאוד גבוה,‏ ומלבד הבנה מקצועית

בדיני המשפחה ובחוק והפסיקה הרלוונטיים,‏ המגשר נדרש להבין את

הרובד הפנימי של הסכסוך שלפניו - את מה שנמצא ‏'מתחת לפני

השטח'‏ ועומד מאחורי הטענות שמשמיע כל אחד מהצדדים.‏ זאת

על מנת שאפשר יהיה לנתב את הצדדים למצוא פתרונות מדויקים,‏

יעילים ופשוטים,‏ שאחרת המחלוקות יישארו בשלהן.‏

עוה"ד האס - ארד עוסקת בגישור מאז שהקימה

את משרדה בתחום דיני הנפשות ובטרם חוקק החוק

להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה,‏ זאת מתוך

ראיה ברורה לכך שהליך גירושין המתנהל בערכאות

המשפט עשוי להיות טעון ורווי בהמון אמוציות וגורם

למפח נפש - הכרוכים בהכרח במחירים כבדים,‏

תרתי משמע ומתוך הבנה שאפשר וניתן להתגרש

בדרך אחרת ולא בהתכתשויות בערכאות המשפט.‏

‏"בכל סכסוך המתגלגל לפתחי,‏ אני תמיד מנסה

לקדם הליך מו"מ ו/או גישור עם הצד שכנגד,‏ על

מנת לייתר את ניהול ההליך משפטי בערכאות

המשפט ובכל פעם שזה מצליח ‏)ויש להליך הגישור

הרבה יותר מודעות היום מצד מתגרשים(,‏ אין סיפוק

גדול מזה וזה במפורש עושה את ההבדל למתגרשים,‏

לא רק בשלב בו מתנהל ההליך ועד מועד החתימה

על הסכם הגירושין,‏ אלא גם ביום שאחרי והראשונים

שיהיו מושפעים מכך יהיו ילדי הצדדים".‏

אילו כישורים וכלים נדרשים למגשר טוב לגירושין?‏

‏"למגשר טוב צריך שתהיה ראיה רוחבית ‏'ממעוף הציפור',‏ עליו לראות

לנגד עיניו את כל התא המשפחתי,‏ כולל הילדים שלא נמצאים בהליך

הגישור פיזית,‏ את צרכיהם הפיזיים והרגשיים וגם לטפל בהתנגדויות

של בני הזוג,‏ בדרך של הקשבה וגילוי אמפתיה ומתן הצעות לפתרונות

פרקטיים או תשאול ממוקד,‏ שיוביל את הצדדים להציע פתרונות

משל עצמם.‏ המגשר צריך להיות מקצועי ובקיא בתחום שבו הוא

משמש כמגשר ולהבין מעולה את המטריה,‏ הוא צריך להיות אמין

עם יכולת שיקוף ברורה,‏ הבנה והכלה,‏ אינטליגנציה רגשית,‏ הקשבה,‏

ויצירתיות.‏ עליו להיות ממוקד,‏ אמפתי וענייני,‏ כיוון שבשלב הזה שבו

בני הזוג בתוך החדר וידוע להם שההליך הוא וולונטרי,‏ מאוד קל

‏'לשבור את הכלים'‏ וללכת.‏ על המגשר לדעת להוביל את התהליך

בחוכמה ובאמצעות הכלים שהוא רכש והוכשר להם,‏ לא לקחת צד

ולא להיות גורם מכריע וכמובן שלא להוות איום לאף אחד מהצדדים.‏

‏"לקראת סוף ההליך ובטרם החתימה על הסכם כולל,‏ בני הזוג

רשאים לבדוק את ההסכם עם בעלי מקצוע נוספים ולקבל חוות

דעת נוספת,‏ ולאחר מכן ועם חתימותיהם ניתן להגיש בקשה בשמם

לערכאה המשפטית,‏ לאישור ההסכם בערכאה המשפטית.‏ בכל

הגישורים שעוה"ד האס ארד מלווה היא מגיעה לדיון ביחד עם בני

הזוג לאישור ההסכם.‏ ‏"מגשר יכול לסייע לבני הזוג גם במתן מענה

לשאלות השופטים וגם בהורדת מפלס המתח במעמד המרגש,‏ כדי

שבני הזוג לא יעברו את התהליך לבד.‏

עו"ד אילנית האס-ארד:‏ גישור משפחתי

כתובת המשרד:‏ מצדה 7, בני ברק,‏ מגדלי ב.ס.ר 4 קומה 32

משרד נוסף לתושבי עמק חפר בקיבוץ גבעת חיים.‏

טלפון:‏ 052-7772352

אתר אינטרנט:‏ http://mishpacha-law.com

עלון בת חפר | דצמבר 7 2020


ה‎9‎ באוקטובר התחיל כמו עוד יום

שישי רגיל אבל לקראת אמצע הבוקר

כשפתחתי את הדלת,‏ ריח של עשן היכה בי

והבנתי שמשהו קורה.‏ מיד התחילו הדיווחים

על שריפה שמתחוללת באזור של בחן.‏

וביום חם כאשר הרוח נושבת מזרחה,‏ היה

ברור שהשריפה תגיע גם אלינו.‏ התושבים

המתגוררים באזור ה-‏ ‏"א"‏ וה-"ב"‏ היו מודעים

לאסון המתקרב ומאוחר יותר גם פונו מבתיהם.‏

מרחוב אלה היה ניתן לראות את הלהבות

שהבעירו את שיחי הבוגונביליה בפאתי גינת

אלה והשריפה הייתה מאוד מוחשית עבורם.‏

לעומת זאת מדהים שהתושבים בצד השני

של בת חפר לא הרגישו את השריפה כלל

וחלקם לא ידעו או הבינו את הסכנה בפניה

ניצב הישוב.‏

ראובן ברכה,‏ יו"ר צוות החירום של הישוב

‏)צח"י(‏ היה בין הראשונים שהגיע לאזור

השריפה והוא מספר לנו כיצד הוא וחבריו

בקהילה

נס גדול היה פה

ראיינה וכתבה:‏ סימה בורקובסקי

אחרי השיטפון הנורא שפקד את הישוב לפני מספר שנים,‏ השריפה שהשתוללה על הגדרות

לפני כחודש הייתה הדבר הקרוב ביותר לאסון שחווה הישוב.‏ אבל תודות לתושיה של צוות

צח"י ופעולות הוועד והתושבים,‏ קרה לנו נס ויצאנו מזה בשלום.‏

מנעו בגופם ובתושייתם את חדירת השריפה

לבת חפר.‏

כיצד החלה השריפה?‏

זו הייתה הצתה מכוונת של פלסטינים

מהשטחים,‏ שהבעירו באותו יום מספר

נקודות ברחבי הארץ ומכיוון שהיה יום חם

האש התקדמה במהירות אל גדר הישוב.‏

הזמנו מיד מטוסי כיבוי אבל בשל ריבוי מוקדי

השריפות,‏ אותם מטוסים היו עסוקים בכיבוי

שריפות גדולות יותר.‏ האש התקדמה והגיעה

תוך חצי שעה מקו התפר לגדרות הישוב

והתחילה לבעור בחורשת עצי הזית שצמודה

לגדר,‏ משם חצתה את כביש 57 והגיעה עד

גן יאשיה,‏ שם נשרפו בעיקר שדות אך לא

היה נזק לרכוש.‏ מבחן התקשרו אלינו בבוקר

להציע את עזרתם אך בסופו של דבר האש

הגיעה אליהם גם וכל חורשת האורנים היפה

של בחן נשרפה.‏

האם פונו תושבים מהבתים?‏

כאשר הבנו שהאש על הגדרות והישוב בסכנה

הוחלט לפנות את התושבים ברחובות בית

קשת,‏ בית אורן וגם פינו את רחוב אלה,‏ לא

בגלל האש אלא בגלל העשן שמאוד מסוכן

לנשימה.‏ הפינוי התרחש כאשר הינו בשיא

תקופת הקורונה ובת חפר אז הוגדרה כיישוב

אדום.‏ היינו צריכים להתארגן לפינוי של אנשים

חולים ואחרים שנמצאים בבידוד.‏ יותר מכך,‏

כל ישוב בחן ופנימיית טוקאייר כולה פונו לבת

חפר ולשם כך השתלטנו על המתנ"ס וגם

על בית הספר.‏ ייחדנו חדרים מיוחדים לחולי

קורונה ואנשים בבידוד וגם השתלטנו על

הסופר ולקחנו מוצרי מזון.‏ בסופו של דבר,‏

לשמחתנו לא היה צורך במוצרי המזון כיוון

שתושבי בחן הורשו לקראת הערב לחזור

לבתיהם,‏ כך שהחזרנו את המוצרים לסופר.‏

אני חייב לציין את עדי אמזלג ויו"ר הקהילה

יפעת ברקת שהתגייסו ונתנו לנו כתף באותו יום.‏

www.bathhefer.net.il

צילומים:‏ זיסו

8


צילומים:‏ דוד אלימלך

באופן כללי התחושה הייתה שכל הישוב מתגייס

לעזרה וכשביקשנו סנדוויצ'ים ואוכל חם,‏ מייד

הגיעו סירים ומצרכי מזון מהתושבים למתנ"ס.‏

כמה זמן לקח לטפל בשריפה וכיצד

הצלחתם לעצור אותה?‏

כל הסיפור התחיל ב-‏ 11:30 ובשעה 16:00

בת חפר יצאה מכלל סכנה.‏ פחדנו שהאש

תעבור מעצי הזית אל חורשת האורנים

הצמודה לגדר כיוון שברגע שזה היה קורה

הנזק לבתים הצמודים לחורשה היה בלתי

נמנע.‏ מעבר לכך,‏ הברושים על קו הגדר וגם

אליהם הגיעה האש.‏ ברוש בוער דומה ללפיד

והגיצים שעפים ממנו יכלו בקלות להבעיר

פרגולות.‏ זו הסיבה,‏ שביקשנו מאנשים לפרק

סככות עץ ולהרטיב את הפרגולות במים כדי

שלא יתפסו אש.‏ אני חייב לציין שאנשים לא

נכנסו לפאניקה והתפנו בצורה יפה מהבתים.‏

זו פעם ראשונה שהישוב מתמודד עם שריפה

בסדר גודל כזה והסכנה הייתה גדולה.‏

הסיבה להצלחה בטיפול בשריפה היא בראש

וראשונה חשיבה מהירה ומחוץ לקופסא

והעובדה שלא חיכינו לגורמים הרשמיים

שיבואו להציל אותנו אלא התחלנו לפעול

בעצמנו.‏ היה ברור שייקח זמן עד שמטוסי

הכיבוי יגיעו לבת חפר.‏ עוד לפני שהגיעו

הכבאיות התחלנו לגייס כלי עבודה כבדים

כמו,‏ דחפורים שהגיעו מהחברה שמבצעת

עבודות עפר עבור הרכבת ונרתמה לעזרה.‏

גייסנו גם טרקטורים וכלי עבודה מהישוב והם

שימשו אותנו כל אותו היום לכיבוי השריפה.‏

בנוסף,‏ צוות כונן לכיבוי אש בראשותו של גלי

ועקנין נרתם מיד והגיע לעזרה כך שכשהגיעו

הכבאיות,‏ הצוות חבר אליהם והם יכלו

להשאיר כאן רק את הכבאים ועוד שני כבאים

נוספים ולהתפנות לשריפות נוספות".‏

איך אתה מסכם את האירוע?‏

למדנו עוד מתקופת השיטפון שלא מחכים

לאף אחד ולכן ביקשנו עזרה מהתושבים

שמיד התגייסו למשימה.‏ בארועים בסדר

גודל כזה לוקח זמן רב למערכות להגיב

וצח"י מצליח לתת את הפיתרון המיידי עד

שיגיעו כוחות העזרה.‏ בישוב יש הרבה אנשים

שמתנדבים ונרתמים לעזרה בעת הצורך.‏

למשל כשביקשנו להעלות רחפנים כדי לדעת

את התקדמות השריפה,‏ מיד אנשים הסכימו

לתרום למרות שהיה ברור שיש סיכוי שהרחפן

יינזק או יאבד.‏ רוח הנתינה מבטאת את החוזק

הקהילתי של בת חפר וזה בעצם מה שמבדיל

אותנו מישובים אחרים.‏

צילום:‏ דוד אלימלך

צילומים:‏ זיסו

עלון בת חפר | דצמבר 9 2020


חינוך בזמן קורונה

אוףףףףףףף זום!!!‏

ירדנה הראש

האם הילדים באמת מפיקים תועלת

מלמידה מרחוק?‏ מה אומרים על כך

המורים?‏ ומה דעתם של ההורים?‏

אנסה כאן להביא את ההיבטים השונים

משלושת הצדדים מורים-ילדים-הורים =

המשולש הניצחי.‏

בעולם שבו השינויים הם הדברים הקבועים

– גם הלמידה חייבת להיות אחרת ולכן כדאי

להכין את התלמידים ‏)ואת הוריהם(‏ לעתיד

אחר ולא ידוע.‏ ‏)זום?...‏ אולי...‏ אבל באיזה

אופן?(‏

נכון להיום קיימות אין ספור דרכים ללמד את

ילדי ישראל ‏)אני לא מתיימרת לדעת את

כולן(,‏ ואכן ישנם בתי ספר שעושים מאמצים

להתאים עצמם לזמנים המשתנים:‏ הערכות

שוטפות,‏ הפקת תוצרים בסיום העבודה והמון

חקר חקר חקר.‏ לזה נוסיף את ה pbl את

הלמידה החוץ כיתתית שהקפסולות מזמנות

בימים אלה בצורה אידיאלית - מנסים לייצר

חווית למידה אחרת והכל כדי לרתק את

הילדים ולגרום להם ללמוד.‏ מה שלא ברור

לכל העושים במלאכה,‏ כולל להורים הוא

שבדור הזה קצת פספסנו.‏ עדיין ימצאו בינינו

המחלוקות - יש שיגידו,‏ שזאת תקופה וזה

יחלוף ואז הם שמים את חייהם וחיי ילדיהם

ב hold ויהיו האחרים שידברו על עודף שעות

מסכים.‏

מסכים – מי בעד מסכים?!‏ הרי בכל בית

יודעים ומכירים בע"פ את המחקר המדבר על

זמן מסכים ועל כך שיש להגביל זמן מסך,‏ אבל

הזמנים השתנו – מתוך אילוץ עברנו ללמידה

מרחוק.‏ החשיפה למסכים הולכת וגדלה,‏ אבל

גם כאן המורים צריכים להפוך לאמנים/סוג

של ג'גלינג כדי לעניין את הילדים ולרתק אותם

למסך ושלא תבינו אותי לא נכון - אני חושבת

שכך צריך להיות.‏ התהליך חייב להיות מוצלח.‏

להוסיף לו חדשנות חינוכית,‏ שלמורה בגילי,‏

ככל שאהיה ותיקה ומנוסה,‏ אני חסרת כלים

נדרשים וזאת הסיבה האמיתית שמורים אינם

מעוניינים בלמידה מרחוק.‏

רגע ... זאת ועוד ... המנהלים אינם מודעים

לעומס הכבד שיש למורים סביב הזומים:‏

תמיכה אינטנסיבית בתלמידים,‏ מטלות

תואמות זום,‏ בדיקת העבודות ועוד ‏)ועוד

החוצפנים במשרד שוקלים אם לתת לנו

18 שעות(.‏ הלמידה בזום היא למידה ללא

אינטמיות של המפגש האישי עם הילדים – יש

הפסד של האינטראקציה האנושית.‏

תלמיד צריך להרגיש שיש מורה שרואה אותו,‏

להעלות לו את הערכה העצמית - חשוב...‏

חשוב...‏ חשוב...‏

מורים חייבים ללמוד וללמד אבל עדיין אין

השתלמויות של ממש ‏)רק בזום(‏ כך שמי

שצריך לתווך את הלמידה בבית הם ההורים

שלא תמיד יש להם את הזמן או היכולת

לעשות זאת וזה יוצא החוצה בכעס על

... המורים ובאמירות כמו:‏ ״האחריות על

התפתחות הילד והלמידה היא של המורים"‏ .

התיסכול הוא גדול בכל אחד מקודקודי

המשולש.‏ משבר הקורונה הוביל לכאוס

במערכת החינוך!!‏

ועוד לא דיברנו על ההורים,‏ שיושבים ליד

הילדים ומקשיבים למהלך השיעור בזום

וכמעט כל אחד מהם בוגר מכללה למורים

ויודע להעביר ביקורת עניינית על השיעור.‏

ללמד בזום זה אתגר לא קטן,‏ השיעור צריך

להיות מהנה מעניין רלוונטי מלווה במצגת

וכמובן שמעורר עניין.‏ יש הרבה מורות

שהצליחו במשימה מתוך מקום של חוסר

ברירה בשימוש בכלים דיגיטליים טובים יחסית

לדור הטיקטוק שהצליח בזה פחות.‏

www.bathhefer.net.il

10


בית ספר שדות

יום המורה

בי״ס שדות חגג ביום רביעי את יום המורה בשמחה ובהוקרה.‏

הנהגת ההורים דאגה לרקפת יפיפייה עבור כל אחד ואחת מ 70 אנשי הצוות,‏ מהמאבטחים ועד אחרון המורים והצוות המסייע.‏

צוות המנהלה וועד המורים פינק את הצוות בארוחת בוקר אישית וההתרגשות הייתה גדולה כשהמחנכות קבלו ברכה מחבקת

ואישית מתלמידי הכיתה ומהורי כל אחת מהכיתות.‏

צוות שדות סיים את היום עם חיוך והרבה כוחות להמשך הדרך.‏ תודה רבה

עלון בת חפר | דצמבר 11 2020


מפי הטף

שיחה עם תומר ויינברג על התקופה

דינה זלוטניק

תומר הוא ילד מתוק ומקסים בן 5, לומד בגן רקפת של ענת אחרק.‏

באתי לדבר איתו על התקופה,‏ ולשמוע איך הוא חווה אותה.‏

מה אתה יודע על הקורונה?‏

הקורונה זה לא טוב.‏ כי אנשים חולים בקורונה.‏ יש להם דלקת

גרון,‏ שיעולים,‏ חום וכאבי ראש.‏

למה זה כל כך לא טוב הקורונה הזאת?‏

כי הקורונה הורסת לנו את החגים ואת הכיף.‏

איזה כיף היא הרסה לך?‏

לבוא לחברים הביתה.‏

לשחק בגן שעשועים.‏

ללכת לגן ולצהרון ולשחק עם החברים שלי.‏

ללכת לגריזלי.‏

יש דבר אחד טוב שיצא מהתקופה הזאת של הקורונה?‏

לשחק עם אמא ואבא בגן שעשועים.‏

היו מפגשים בזום עם הגננת?‏

כן.‏

אהבת את זה?‏

כן.‏ שיחקנו חפש את המטמון.‏

היינו צריכים לחפש ממתק,‏ שוקולד,‏ וכולם מצאו...‏

מה אתם עושים בגן לקראת חנוכה?‏

אין מסיבות עם ההורים.‏ רק בגן,‏ בלי ההורים.‏

אנחנו משחקים בסביבונים.‏

למדנו על איך היה הנר של פעם.‏ עם שמן ואש.‏

זה היה כמו כד קטן ששמו בו שמן והדליקו אש.‏

מה עוזר לך לעבור את התקופה הזאת?‏

כדורגל.‏ חזרנו לאימון כדורגל.‏

אתה יודע שבחנוכה היו ניסים?‏

סיפרו לנו שהיוונים נלחמו נגד היהודים והיהודים ניצחו.‏

כי היה להם מישהו להדריך אותם - יהודה המכבי.‏

היה להם מעט שמן וזה הספיק להם לשמונה ימים.‏

איזה נס או משהו טוב קרה לך בזמן האחרון?‏

שחזרנו לשחק כדורגל.‏

כשביקשתי מתומר לצייר את נגיף הקורונה,‏ היה לו מאוד ברור

איך זה נראה ובאיזה צבעים צריך לצייר את זה.‏

האם יש משהו שהיית רוצה לעשות ואתה לא יכול לעשות

בתקופה הזאת?‏

כן.‏ הייתי רוצה לשחק כדורגל עם החברים שלי.‏

וגם לשחק איתם בגן שעשועים.‏

אם היתה פה פיה שהיתה יכולה לעשות קסם ולשנות את

העולם,‏ מה היית מבקש ממנה?‏

שתעשה שלא יהיה קורונה בעולם.‏

מתי אתה מרגיש הכי טוב?‏

כשאני הולך לגן.‏

מה למדתם בגן על הקורונה?‏

לשמור על מרחק של 2 מטר.‏

לשים מסכה כל הזמן,‏ גם בגן.‏

www.bathhefer.net.il

12


חינוך

‏"בימים ההם בזמן הזה..."‏

ענת אחרק

מנהלת גן רקפת והצוות החינוכי

לקראת חג החנוכה מאז ומתמיד ההתרגשות בגן הילדים הייתה

גדולה וההכנות גם הן היו רבות.‏

אך בימים אלו בצל הקורונה,‏ הילדים והצוות החינוכי בגן מתמודדים

עם חווית חג מעט שונה,‏ חוויה המונעת מאיתנו את הביחד.‏

בימים עברו ... יחד עם הילדים היינו מתכוננים ונערכים למסיבה

גדולה חגיגית,‏ מוארת וצבעונית בהשתתפות ההורים.‏

כמו כן,‏ היינו מכינים בגן יחד עם הילדים לביבות וסופגניות,‏ וחווינו

את כל חווית האפייה והבישול יחד כשריח הטיגון אופף את כל הגן.‏

בזמן הזה ... בצל הקורונה

חג החנוכה שהוא חג בעל אופי משפחתי,‏ שבו כל המשפחה מתכנסת

וחוגגת ביחד,‏ מקבל השנה אופי שונה,‏ ומסיבת החנוכה תתקיים

לראשונה ללא השתתפות ההורים.‏

בנוסף,‏ בשל ההנחיות בעת הזו,‏ חל איסור להביא ולבשל אוכל בגן,‏

וריח טיגון הלביבות והסופגניות היה חסר כל כך.‏

למרות זאת,‏ ההתרגשות לקראת החג רבה,‏ הילדים ואנו תיכננו את

מסיבת החג,‏ קישטנו את הגן,‏ רקדנו ושרנו משירי החג.‏

‏"כיס"‏ ו"לב"‏ בחודש כסלו - בתחילת החודש,‏ דיברנו בגן על כך ששם

החודש מורכב משתי מילים - ‏"כיס"‏ ו"לב"‏ ובהקשר זה גם הכיס וגם

הלב יכולים להכיל דברים חיוביים וטובים או דברים שליליים,‏ לנו ניתנה

זכות הבחירה האם להכניס לליבנו אור או להבדיל,‏ חושך.‏

הורי משפחת גן-רקפת היקרים כתבו על ה"כיס לב"‏ מחמאות ומילים מאירות

על יקיריהם.‏

חנוכה הינו חג של אור,‏ ובגן שוחחנו עם הילדים על נקודות אור,‏ האור

שבי,‏ האור שבחבר ועל כך שכל אחד מאיתנו הוא ניצוץ וביחד אנו

להבה אחת גדולה.‏

מי יתן ונמלא את ליבנו באהבה ושהלהבה הגדולה שניצור בשמחתינו

ובאחדותינו,‏ תגרש את החושך,‏ תגרש את הקורונה ושנחזור במהרה

לחגוג כמו בימים ההם - ביחד,במשפחתיות ובחברותא.‏

חג אורים שמח

פינה בסטייל

חנויות בגדים יד שנייה

לימור בכר

נמצא ש-‏ 60% מהנשים שנכנסו לחנויות יד שנייה הופתעו מהמציאות

שיש בחנויות יד שנייה.‏

זה לא יאמן,‏ אבל בכל שנה אנו צורכים כ-‏ 80,000,000,000 פריטי

לבוש.‏ לשם כך תעשיית האופנה מייצרת מעל ל-‏‎100‎ מיליארד

פריטים בשנה.‏

עולם האופנה היום הפך להיות מהיר יותר זמין יותר ואפילו לפעמים

זול יותר,‏ מה שגורם לנו ל”העמיס”‏ את ארון הבגדים שלנו ולצבור

פריטים בארון ללא צורך.‏

השינויים הגדולים באופנה גורמים לנו לזרוק,‏ לתרום ולמחזר פריטי

טקסטיל,‏ אלא שאנחנו לא תמיד מודעים לנזקים הסביבתיים שנגרמים

כתוצאה מכך.‏

אני אוהבת להתלבש ולשנות את הסטייל שלי לפי הצורך,‏

אני לא עוקבת אחרי תכתיבי האופנה העכשווית,‏

אני משקיעה במחשבה ובתכנון הלבוש שלי

ומדי זמן אני עושה לעצמי סטיילינג בארון,‏ כך שתמיד אני מפנה

ומחדשת את המלתחה שלי.‏

כדי לחדש את המלתחה שלי ועדיין לנסות ולשמור על הסביבה

מצאתי לעצמי פתרון - רכישת בגדים בחנויות יד שנייה,‏ ויש המון כאלו.‏

היתרונות שברכישת בגדים יד שנייה:‏ הקנייה חסכונית,‏ מחירי הפריטים

שנמכרים בחנויות יד שנייה נמוכים מאוד ביחס למחירים בחנויות

הרגילות.‏ הקנייה תורמת לקהילה - חלק מחנויות אלה מופעלות ע”י

עמותות וארגונים שאוספות את כספי המכירות ומשתמשות בהם

למטרות של העמותה/ארגון.‏

בחנויות יד שניה נוכל למצוא הכל מהכל ולכולם,‏ בגדים לנשים,‏ גברים

ולילדים,‏ צעצועים,‏ משחקים,‏ ספרים ואביזרים לבית.‏

חנויות יד שניה מלאות לרוב בפריטים של הרשתות הגדולות ממש כמו

לעשות סיבוב מקוצר בקניון.‏ ניתן למצוא גם מותגים ופרטי מעצבים

וטווח המידות מגוון מאוד.‏

חנויות יד שנייה מסננות את הפריטים שמגיעים אליהן ומה שלא

מתאים לרכישה לא יגיע למדפים,‏ ולכם ישארו כל הפריטים הטובים

והשווים של המותגים והרשתות הגדולות.‏

אני אוהבת ללכת לחנויות יד שנייה.‏ זו חוויה אחרת.‏ אם מוצאים

משהו זה מרגיש כמו משהו שחיכה רק לי וזו הרגשה אחרת מקניה

ברשתות הגדולות.‏

המלצה אישית שלי – כנסי לאחת מחנויות יד שנייה ותנסי.‏

אל תשללי מראש,‏ וכשזה אצלנו בבית - ב"בוטיקח"‏ אז בכלל !!!!!

עלון בת חפר | דצמבר 13 2020


נוער

פעילויות הנוער ביישוב

תמרה אברג'ל - יו"רית ועדת הנוער

תחום הנוער בבת חפר ממשיך בפעילותו עם ההתאמות הרלוונטיות

בהנחיות להתמודדות עם משבר הקורונה.‏

על מנת לתת מענה מכיל ומלא לכלל הגילאים הוכן מתווה

לפעילות מכיתות א ומעלה,‏ אשר נשען על קבוצות הפעילות שהיו

קיימות במסגרת תנועות הנוער ‏)שכרגע לא מתאפשרות(.‏

זהו מתווה לפעילות קהילתית התנדבותית שפתוח לכולם ובחינם,‏

במסגרות הקיימות בישוב ‏)צופים,‏ מד"צים,‏ בני עקיבא,‏ מד"צקידס(.‏

המפגשים הם ללא מדים,‏ ללא כינוסים,‏ במסגרת התו הסגול וכל

המשתמע מהנחיות בנושא.‏

מועצת הנוער מגייסת מתנדבים נוספים כדי להרחיב את ההשפעה

והרלוונטיות שלהם.‏ כיום יש נציגות של כל תנועות הנוער.‏

תוכנית UP היא חונכות אישית לילדים עם צרכים רגשיים או

מיוחדים.‏ זוהי חונכות של שעה וחצי בשבוע במפגש של חניך/ה

וחונך/ת בתיאום אישי.‏ הפרויקט מוכר כמחויבות אישית/בגרות

חברתית.‏

לפני מספר שבועות התקיים בישוב שיתוף פעולה מקסים ופורה

עם בית ספר ‏"שדות"‏ של מרחבי למידה לכיתות ה-ו.‏ במסגרת זו

תלמידי כיתות ה-ו נהנו ממפגשים במרחב הפתוח עם המחנכות

בשילוב מפגשים חווייתיים עם רכזי הנוער שלנו במתחם הנוער.‏

המתווה נחל הצלחה רבה וכבר מצפים לשיתוף הפעולה הבא.‏

מועצת הנוער הינה הפורום המייצג את כל בני הנוער בישוב.‏

היא מעורבת ושותפה בקבלת החלטות מגוונות העוסקות במדיניות,‏

תרבות פנאי ומעורבות קהילתית בבת חפר לאורך השנה,‏ בחופשות

ובמועדים.‏

הנציגים במועצה הם משכבות ז'‏ עד י"ב,‏ ההשתתפות בפעילות

מועצת הנוער מוכרת כמחויבות אישית/בגרות חברתית.‏

אחד הפרויקטים שעשינו לאחרונה הוא הכנת קאפקייקס.‏ במסגרת

שיתוף פעולה עם עמותת ‏"מתוק על הנשמה"‏ בני הנוער הכינו

בלילות,‏ אפו בבתים,‏ קישטו במתחם הנוער ונסעו לבתים של

המשפחות הרשומות בעמותה וחילקו את המאפים.‏ המשפחות היו

מניצני עוז וגאולים.‏ פגשנו שבעה גימלאים והם שמחו מאוד לראות

את הנוער שלנו.‏

בימים האחרונים עומלת מועצת הנוער על כתיבת התוכנית העבודה

השנתית,‏ עד כה החליטו על ערכים,‏ חזון ומטרות.‏

אנחנו נמצאים כרגע בעיצומו של תהליך גיוס חונכים.‏ במסגרת

הפרויקט נעשה שיתוף פעולה פורה כתמיד עם בית ספר ‏"שדות"‏

שמחבר את החונכים עם החניכים שייתרמו מהחונכות.‏

בשנה שעברה היו שמונה חונכויות שרצו לאורך כל השנה שנחלו

הצלחה רבה.‏ מקווים שהשנה נצליח לשחזר את החוויה.‏

תוכנית נישה נולדה מתוך הרצון והצורך של חברי הקהילה המיוחדת

בפעילות פנאי חברתית עם הנוער בישוב.‏

המפגשים מתקיימים באופן קבוצתי אחת לשבוע ויספקו מעטפת

חברתית המשלבת ומנגישה את האחרות בחברה תוך מתן מענה לנוער

המיוחד המעודדת את רוח ההתנדבות והמעורבות הקהילתית בישוב.‏

תוכנית צמי"ד פועלת אצלנו במתחם.‏ זהו פרויקט של תנועת

הצופים העולמית,‏ ואצלנו בישוב מתקיים בשיתוף פעולה עם מחלקת

הרווחה במועצה.‏

במסגרת המפגשים השבועיים לוקחים חלק חניכים בעלי מוגבלויות

ומדריכים שמלווים אותם באופן קבוע לאורך השנה.‏

לאחרונה פתחנו את מתחם הנוער לטובת בר חפר,‏ אשר פתוח

עבור בני נוער עד השעות הקטנות של הלילה.‏ המתחם יהיה פתוח

בכל יום חמישי החל מהשעה 23:00 עד 02:00, ובימי שישי פעם או

פעמיים בחודש באותן השעות.‏ המטרה היא לספק לנוער מפגש

חינוכי משמעותי ובטוח,‏ ולהוות אלטרנטיבה טובה יותר אל מול

ההתקהלויות ברחבי הישוב.‏

www.bathhefer.net.il

14


מועדון הגמלאים +60

תחום הנוער משקיע זמן על מנת לייצר פרויקטים,‏ פעילויות

והפקות ייחודיות כדי לתת הזדמנות נוספת להעמקת הקשר הורה-‏

ילד,‏ במסגרת זו תתקיים ממלכת החורף בתאריכים 16.12-18.12

במתחם הנוער.‏ הפעילות הינה לזוגות בלבד מבוגר ומתבגר ‏)ז’-י”ב(.‏

ב 24/12 תתקיים ההרצאה ‏"משפחה בהפרעה"‏ של שירי בכר,‏

מדריכת הורים,‏ מנחה סדנאות ומרצה,‏ מוסמכת מכון שפ”י של

משרד החינוך.‏ הרצאת הורים זו היא כחלק ממתן מענה מקצועי של

וועדת הנוער בישוב.‏ ההרשמה היא כמובן דרך אתר הישוב והמרכז

הקהילתי.‏

במסגרת שיתוף הפעולה השוטף עם הועדה לשירותים חברתיים

אנחנו נערכים למבצע איסוף סלי מזון עבור משפחות כאן בישוב,‏

הסלים שייאספו יחולקו לקראת נר ראשון של חנוכה.‏ בני הנוער

המתנדבים מסייעים באיסוף ובאריזה של המוצרים שיחולקו בהמשך

על ידי הועדה לשירותים חברתיים למשפחות.‏

מחויבות אישית בהתנדבות בקהילה ובגרות חברתית – תחום הנוער

מסייע לתלמידים לבצע את השעות שלהם לבגרות החברתית בכל

מיני מסגרות כאן בישוב.‏ יש אפשרות לרישום דיגיטלי שמפרט את

המסגרות הקיימות אצלנו בהן ניתן להתנדב ולקבל קרדיט בשעות

מחויבות אישית.‏

השבוע!‏ ביום חמישי הקרוב אנחנו פותחים את מתחם הנוער בין

השעות 21:00 ל 02:00 ובאותו הערב מארגנים פעילות של קישוטי

סופגניות.‏

יש עוד המון פעילויות מתוכננות שיפורסמו בהמשך באתר הישוב

ובפייסבוק.‏

הקורונה לא הטיבה עם הגימלאים!‏

נאלצנו לצמצם את הפעילות רק למפגשים של עד

10 איש.‏

לצערנו,‏ אין לנו השנה פעילות עם בני הנוער ‏)צופים

ומד״צים(,‏ כפי שעשינו בהנאה רבה בשנים קודמות.‏

אבל בכל זאת,‏ אנחנו נפגשים כל שבוע בשמחה

בימי ראשון למפגש חברתי עם תכנים משלנו ללא

הרצאות ואורחים מבחוץ.‏

חזרנו גם לפעילות יוגה למבוגרים,‏ חוג סריגה וקבלת

שבת.‏

אך מעל הכל,‏ ביום שישי הראשון של חודש דצמבר,‏

יצאה לדרך פעילות של בנות כיתה ו׳ בשנת בת-מצווה,‏

כשהן מבקרות את הקשישים בבתיהם,‏ תוך שמירה על

ריחוק חברתי,‏ כאשר בכל פעם יביאו להם הביתה שי

קטן כמו עוגיות או פרחים,‏ עם מכתב ברכה.‏ פעילות זו

תהיה בכל יום שישי ראשון של החודש לאורך השנה.‏

המבוגרים שקיבלו בברכה את הבנות,‏ סיפרו על

התרגשות רבה ושמחה על תשומת הלב והאהבה.‏

יישר כוח לבנות המצוה ולטל דניאלי שיזם ומארגן

את המבצע.‏

כדאי גם להירשם לקבוצות ההודעות לשכבות הנוער הרלוונטיות

כדי לא לפספס.‏

הופעה של משה בקר לניצולי שואה בבת חפר

עלון בת חפר | דצמבר 15 2020


זמן קורונה

לגייס בן בזמן קורונה

קרן ויצמן

אני מאמינה,‏ שכל אמא בישראל מוצפת ברגשות כשבנה או

בתה מתגייסים לצה"ל,‏ על אחת כמה וכמה אם הוא או היא

מיועדים לשירות קרבי.‏

כשבתי הבכורה התגייסה לפני כשנתיים וחצי,‏ זכיתי ללוות אותה לתוך

הבקו"ם ולהיות איתה עד הרגע,‏ שבו עלתה על האוטובוס,‏ שלקח

אותה לבסיס הטירונות.‏

לצערי,‏ לא זכיתי לחוויה הזו כשרועי שלי התגייס.‏ בהתחלה הוא היה

אמור להתגייס ב-‏‎3/8/2020‎ ואז שבוע לפני התאריך המיוחל,‏ הודיעו

לו שדחו את הגיוס בשבוע.‏ יומיים לפני התאריך החדש שנקבע,‏

כשהתרמיל הגדול מוכן וההתרגשות בשיאה,‏ הודיעו לו שהגיוס

נדחה ביום נוסף.‏

אז בבוקרו של ה-‏‎11/8/2020‎ נסענו ללוות את רועי לבקו"ם.‏

מצאנו חנייה די קרוב והתחלנו לצעוד לכיוון השער,‏ אבל בצומת

המרומזר,‏ עצר אותנו שוטר צבאי ואמר:‏ ‏"אמא ואבא,‏ אתם צריכים

להיפרד מהבן כאן,‏ אתם לא יכולים ללוות אותו פנימה.‏ בגלל הקורונה,‏

אין כניסה להורים."‏

חיבקנו ונישקנו את רועי וליווינו אותו במבט אוהב ודואג,‏ כשחצה את

הכביש.‏ ואז נזכרנו,‏ שלא הצטלמנו יחד דקה לפני הפרידה.‏ מהר חצינו

את הכביש ועמדנו להצטלם - ‏"גנבנו"‏ עוד דקה.‏

לפני שהוא התגייס,‏ אמרו לו להביא הרבה ציוד,‏ כי בגלל הקורונה,‏

כנראה הוא לא יחזור הביתה לפחות שלושה שבועות.‏ לשמחתנו,‏

הוא יצא בסוף השבוע בו התגייס.‏

אח"כ הוא חזר לפרקי זמן יותר ממושכים - ביניהם פעם אחת,‏ שבה

לא יצא הביתה 24 ימים,‏ את רובם ‏"בילה"‏ בתנאי שטח.‏ כשהוצאתי

את הבגדים המלוכלכים לכביסה היה להם ריח של בואש...‏

בדר"כ בציוני דרך משמעותיים בצבא,‏ מקיימים טקסים,‏ אליהם לרוב

מוזמנים ההורים.‏ אנחנו קיבלנו הזמנה בוואטספ,‏ לצפייה בטקס

ההשבעה של רועי,‏ שיועבר בשידור חי בדף הפייסבוק של חיל השריון.‏

כך מצאתי את עצמי יושבת מול המסך,‏ מנסה לאתר את פניו של

רועי בתוך ‏"ים"‏ חיילים,‏ שנראו כמעט זהים - מדי זית ומסיכות תכלת.‏

זכיתי לראות אותו אולי לדקה והזלתי דמעות של גאווה,‏ געגוע ועצב

על שאיני יכולה להיות נוכחת שם פיזית.‏

לטקס סיום מסע הכומתה קיבלנו הזמנה זהה לקודמתה,‏ רק הפעם

בכלל לא זכיתי לראות את רועי.‏

אח"כ נכנסתי לדף הפייסבוק של חיל השריון וזכיתי לראות אותו צועד

את הקילומטר האחרון של המסע.‏

אני חייבת לציין,‏ שיש לפחות דבר אחד טוב בכל הקשור לקורונה

ולשירות של רועי והוא,‏ שבמקום להיטלטל בתחבורה הציבורית עד

‏"שיזפון"‏ ‏)סוף העולם ימינה…(,‏ אירגנו בצה"ל הסעות מסודרות.‏

יומיים לפני כתיבת שורות אלו,‏ רועי הודיע לי,‏ שהוא והחבר'ה ‏"סוגרים"‏

21 יום.‏ כששאלתי אותו,‏ מה הסיבה?!‏ הוא ענה,‏ שיש חייל מאומת

קורונה בפלוגה השנייה.‏ ואז הוא ביקש שאארגן לו תיק עם ציוד

וצ'ופרים ואשלח אליו.‏

למזלו,‏ בת של חברים היא קצינה ב"שיזפון"‏ והקפצנו אליה את התיק.‏

אז אמנם,‏ לא יגיעו לו השניצלים של אמא - עליהם הוא מפנטז,‏ אבל

הוא בכל זאת יקבל ‏"זריקת עידוד"‏ מתוקה.‏

לפני שרועי התגייס ידעתי שבשיריון לא יוצאים הביתה בתדירות

גבוהה,‏ כך שהקורונה לא ממש השפיעה בעניין הזה.‏

ההשפעה העיקרית היא,‏ בחוסר היכולת ללוות פיזית את הבן ברגעים

המרגשים והמשמעותיים של השירות.‏

כולי תקווה,‏ שבטקס הבא אזכה לעמוד בקהל ולא איאלץ להזיל

דמעה מול המסך.‏

www.bathhefer.net.il

16


זמן בריאות

צמחי מרפא ותבלין לחורף

שירי דהן

החורף כבר כאן וזאת הזדמנות נפלאה לחליטות מרגיעות,‏

מחממות ומחזקות מערכת חיסון.‏

את החליטות אפשר להכין מתבלינים וצמחי מרפא שאת חלקם

נוכל לגדל בגינה ואת חלקם נמצא בחנויות טבע ובחנויות תבלינים.‏

השימוש בצמחי מרפא,‏ קיים עוד מהתקופה הפרהיסטורית והידע

כיצד להשתמש בהם,‏ עבר מדור לדור.‏

במשך השנים,‏ התפתחה ההבנה של כוחם המרפא של הצמחים

ופותחו שיטות עבודה ושימוש בצמחים לטיפול במצבי בריאות מגוונים.‏

בשנים האחרונות עולה המודעות לשימוש בצמחים כחלק מאורח

חיים בריא וטיפול במחלות וסימפטומים שונים.‏

לתבלינים כמו קינמון,‏ הל,‏ אניס,‏ ציפורן וג'ינגר,‏ מיוחסות תכונות

מחממות וממריצות המתאימות לימי החורף הקרים.‏ נוכל לשלב

אותם בחליטות,‏ תבשילים ומרקים וגם בקינוחים.‏

צמחים נוספים הם שורש כורכום - שמיוחסות לו תכונות אנטי

דלקתיות.‏ אפשר להוסיף אותו לחליטות/מרתחים,‏ תבשילים ומרקים

וגם לסלט ‏)מגורד על פומפיה(.‏

שורש נוסף הוא האסטרגלוס – צמח מהרפואה הסינית המסורתית,‏

מחזק מערכת חיסון,‏ טעמו מעט אגוזי וניתן גם אותו להוסיף לחליטות/‏

מרתחים,‏ תבשילים ומרקים.‏

מתכון לצ'אי הודי מפנק ומחמם )6 מנות(‏

רכיבים:‏

8 מסמרי ציפורן

8 תרמילי הל שלמים

3 מקלות קינמון

4 כוכבי אניס

3 פרוסות ג'ינג'ר קלוף

1 תיון של צ'אי מסאלה ‏)לא חובה(‏

3 כוסות משקה צמחי

‏)שיבולת שועל/שקדים/סויה – מה שאוהבים(‏

1 כוס מים

אופן ההכנה:‏

מכניסים לסיר קטן את כל התבלינים והמים ומביאים לרתיחה,‏

מנמיכים את האש,‏ מוסיפים את החלב הצמחי ומביאים

לרתיחה עדינה נוספת,‏ מבשלים עוד כ 10 דקות תוך ערבוב,‏

מסננים ונהנים.‏

צמחי מרפא נוספים שחלקם גדלים לנו בגינה כצמחי תבלין או תה ויש

להם תכונות רבות וגם כאלה המיטיבות לעונת החורף הם:‏ קמומיל,‏

מליסה רפואית,‏ מרווה רפואית,‏ לבנדר,‏ זוטה לבנה ‏,תימין ‏)בת

קורנית(,‏ סמבוק שחור ואכיניצאה

יתרון נוסף להוספת צמחי המרפא לחליטות הוא,‏ שכשבחורף כשנעשה

פחות חם,‏ אנחנו מרגישים פחות צמאים.‏

אפשר להוסיף צמחי מרפא למי השתיה,‏ כך גם נרוויח מים טעימים

עם תכונות מרפאות וגם נגביר את כמות השתיה.‏

כדי להפיק את מירב החומרים הפעילים בצמח יש להתייחס לאופן ההכנה:‏

לחליטה יתאימו חלקי הצמח הרכים יותר ‏)פרחים,‏ עלים טריים או מיובשים(‏

אופן ההכנה:‏ מוזגים מים רותחים על הצמח,‏ מכסים וממתינים כ 10 דקות,‏ מסננים ושותים.‏

למרתח יתאימו חלקי הצמח הקשים יותר ‏)שורשים,‏ קליפות )

אופן ההכנה:‏ מבשלים בסיר מכוסה את חלקי הצמח יחד עם המים,‏ מביאים לרתיחה,‏ מנמיכים את האש ומבשלים על אש קטנה כ 15 דקות.‏

עלון בת חפר | דצמבר 17 2020


טיול קסום בשבת חורפית אל נחל כזיב

הכולל ביקור במערת מקדש שהייתה

סודית ולצידה על הקיר הסלעי נגלה בפנינו

‏"האיש שבקיר",‏ חריטת חייל רומאי לבוש

שריון שתפקידו כנראה לשמור על מערת

הפולחן ששימשה כמקדש.‏

ביום שבת חורפית,למרות התחזיות המאיימות

שצפוי גשם,‏ נאספנו קבוצת הנשים -

Nature Girls ‏)קבוצת הנשים המטיילות של

אתי בר,‏ בת הישוב,‏ ושירה פלג(‏ לטיול בנחל

כזיב.‏ הקבוצה מנתה כ 14 נשים ובתוכן נציגות

נכבדת לנשות בת חפר והאווירה הייתה של

אחוות נשים ועוצמה נשית,‏ למרות שאת

קבוצת הנשים שהגיעו מהמרכז לא הכרנו.‏

נשים מחוברות לטבע

מי מכיר את האיש שבקיר?‏

סימה בורקובסקי

החננו את הרכבים בחניון הזיתים והתחלנו

בצעדה על שביל בסימון אדום,‏ שעליו עברו

מדי פעם רייזרים בנהיגה פרועה.‏ השביל

המתפתל בלב החורש והגשם שהחל לרדת

רק הפך את הצעידה למהנה יותר.‏ השביל היה

מלא בפריחה סגולה של סתווניות והפרחים

הלבנים העדינים של הכרכומים.‏ מדהים

לראות כיצד הפרחים חולקים את מרחב

המחייה ובמקום שבו תראו מרבדי סתווניות,‏

לא תתקלו אף לא בכרכום אחד ולהיפך.‏ מדי

פעם גילינו גם נרקיס נחבא אל הכלים.‏

לאחר צעידה בשביל במשך כחצי שעה

הגענו לאזור המצוק עוצר הנשימה שממנו

המשכנו בזהירות עד שהגענו אל כר דשא

נרחב שמעליו מיתמר קיר סלעי ובו מערה

יחסית גדולה.‏

ברור לגמרי מדוע המערה הזאת הפכה למקום

של פולחן,‏ כיוון שיש בה משהו ממגנט שכמו

מושך אותך פנימה.‏ אם נכנסים למערה

מגלים חדר יחסית גדול שממנו מתפצלים

חדרים נוספים ואפילו קומה נוספת.‏ מבט

ממוקד בקיר לצד המערה מגלה חריטה של

חייל רומאי שמביט עלינו מלמעלה ומביא

מסר מימים רחוקים שבהם הייתה המערה

הזו מקום חי שהתנהלו בו טקסי פולחן -

זה הציור המפורסם שזכה לכינוי ‏"האיש

שבקיר".‏

מכר הדשא שלפני המערה נשקף הנוף היפה

ביותר בגליל המערבי,‏ גבוה מעל נחל כזיב.‏ זה

גם היה המקום שבו שירה העבירה לנו הפעלה

גופנית שבה מתחנו ושחררנו את כל שרירי

הגוף והרגשנו מוכנות להמשיך את המסלול.‏

למעשה חזרנו לשביל שבו הלכנו וממנו ירדנו

בשביל המתפתל מאבירים אל הנחל.‏ ההליכה

במתווה המתפתל שהוביל אותנו למטה לנחל

היתה אחד החלקים היפים ביותר של הטיול.‏

חווינו רגעים קסומים של שלווה במהלך

הצעידה בתוך השקט והירוק של העצים.‏

הסלעים המשולבים יחד עם העצים והתחב

וציוץ הציפורים יוצרים הרמוניה מושלמת וזה

הרגע שמבינים שהתרפיה הטובה ביותר לנפש

היא יציאה לחיק הטבע.‏

www.bathhefer.net.il

18


תולעת ספרים

קרן ויצמן

לאחר שהגענו לנחל,‏ האמיצות שביננו חלצו

נעליים ואפילו שיכשכו את הרגליים במים

הצלולים שצפו בהם עלים כתומים של סתיו.‏

הנחל זרם בזרימה מהירה כתוצאה מהגשמים

הרבים שירדו.‏

המדריכה הנהדרת נעמה לינדמן שהנהיגה

אותנו לאורך הטיול מצאה סרטן שהרחיק

מהמים והסבירה לנו על המבנה המיוחד שלו

וכיצד סרטנים מזדווגים.‏

המשכנו ללכת מערבה לאורך הנחל ולסיום

עלינו וטיפסנו בשביל במעלה ההר בעלייה

שהייתה לעיתים תלולה ומאתגרת,‏ אך

בסיומה כשהגענו אל חניון זיתים שבראש

ההרֿ,‏ הרגשנו סיפוק אדיר.‏

מדובר במסלול בדרגת קושי בינונית בגלל

הטיפוס בסופו אך ניתן ומומלץ לצאת אליו

עם המשפחה ודווקא עכשיו במזג אוויר קריר

יותר ונעים לצעוד בטבע אפילו אם מטפטף

עלינו גשם.‏

תקופת הקורונה זימנה לי הזדמנויות קריאה רבות וגם אפשרות נדירה לרכוש ספרים

במחירי ‏"ריצפה".‏ הוצאת כנרת-זמורה-ביתן יצאה במבצע חסר תקדים של מכירת

חיסול.‏ הזמנתי 10 ספרים ב-‏‎100‎ ₪ והם הגיעו ביום קר וגשום עם שליח עד פתח ביתי.‏

בנוסף,‏ זכיתי לבקר ב"בוטיקח"‏ - חנות היד-שנייה של בת-חפר ‏)ובנוסף לשני הסוודרים

שקניתי לבן שלי(,‏ קניתי לעצמי ספר ב-‏‎10‎ ₪.

אז מתוך ה"שלל",‏ אמליץ על שני ספרים וגם על ספר שחברה השאילה לי.‏

ב"בוטיקח"‏ קניתי את הספר ‏"המתיקות שבשכחה"‏ מאת קריסטין

הרמל,‏ שבמרכזו סיפור של תקווה,‏ אומץ ואמונה לאורך ארבעה

דורות של נשים יוצאות דופן.‏ גיבורת הסיפור,‏ מנהלת את המאפייה

המשפחתית ומלאכת האפייה סיפקו לה תמיד עוגן,‏ ייעוד ונחמה,‏

אך כל הקסם הזה פג לאחר גירושיה והשינוי בחייה מגיע מכיוון

בלתי צפוי…‏

הספר שהגיע במשלוח נקרא ‏"החוצה"‏ מאת אסא אופק והוא מספר

על צעיר שסיים את שירותו הצבאי וחוזר לקיבוץ שבו הוא גדל.‏

ממקומו בשולי הקהילה הוא דרוך ונחוש לתרום ולהועיל,‏ אבל ככל

שמתקדמים הימים הוא מוצא את עצמו נשאב לשרשרת מסוכנת

של תגובות ומעשים…‏

את הספר ‏"מספרת הסיפורים"‏ מאת ג'ודי פיקו,‏ השאילה לי חברתי

גלי אוליבקוביץ'‏ ותוך 4 ימים החזרתי לה אותו,‏ אחרי שקראתי

בשקיקה את כל 600 העמודים שלו.‏

זהו ספר מרתק,‏ ששזורים בו סיפור בתוך סיפור.‏ גיבורת הסיפור

בוחרת לעבוד בבית המאפה בשעות בהן כמעט ולא מגיעים אנשים

- כך לא תצטרך להתמודד עם בני אדם ותגובותיהם לצלקות על

פניה.‏ ולמרות זאת,‏ נקשרה אל קשיש חביב שפקד בכל ערב את המאפייה.‏ בעקבות

השיחות איתו,‏ גברה סקרנותה לגבי זהותו וכך היא מגלה,‏ שהיה בעברו קצין נאצי

ובעקבות גילוי זה,‏ היא שומעת לראשונה את סבתה מספרת לה,‏ כיצד שרדה את

זוועות השואה.‏ הסיפור של הסבתא שזור בצורה מבריקה עם סיפור המסגרת המתאר

את חיי נכדתה בעיירה הקטנה והשלווה בארה"ב.‏

ספר מרתק,‏ שלא יכולתי לעזוב.‏

קריאה מהנה

האיש שבקיר

19

19

עלון בת חפר | דצמבר 19 2020


פינת המתכונים

קרן וייצמן

אצלי ‏"עונת המרקים"‏ מתחילה בראש-השנה ומסתיימת במרק עם הקניידעלך של ליל-הסדר.‏ ועכשיו גם מזג האויר

בחוץ ‏"נותן"‏ לי אישור רשמי להכין מרקים.‏ אין כמו קערה של מרק עשיר,‏ סמיך ומהביל,‏ כשבחוץ מבריקים הברקים,‏

הרעמים רועמים והגשם דולף.‏ אז קבלו מתכונים לשני מרקים.‏

מרק עדשים ירוקות ‏)חומות(‏

החומרים:‏

1 בצל גדול קצוץ

5-3 גזרים

5-3 גבעולי כרפס ‏)סלרי(‏

3 שיני שום כתושות

1 שקית עדשים ירוקות קפואות ‏)סנפרוסט(‏

1 קופסה קטנה של רסק עגבניות

1 כף שמן זית

1 כף חוואייג'‏ למרק

1 כף אבקת מרק בצל

פלפל,‏ מלח

אופן ההכנה:‏

‏.‏‎1‎מפרידים את העלים של הכרפס מהגבעולים

ושומרים אותם בצד.‏ קוצצים את הגבעולים.‏

‏.‏‎2‎קולפים את הגזרים ופורסים אותם לעיגולים די

עבים.‏

‏.‏‎3‎קוצצים את הבצל וכותשים את השום.‏

‏.‏‎4‎מטגנים את הבצל בשמן זית עד להזהבה.‏ מוסיפים

את השום וממשיכים לטגן מעט ‏)זהירות - לא

לשרוף את השום(.‏

‏.‏‎5‎מוסיפים את העדשים ואת רסק העגבניות

ומערבבים.‏

‏.‏‎6‎מוסיפים את התבלינים ומערבבים.‏

‏.‏‎7‎מוסיפים את עלי הכרפס והגזרים.‏

‏.‏‎8‎מכסים במים.‏ מביאים לרתיחה ומנמיכים את

הלהבה.‏ מבשלים כ-‏‎40‎ דקות על להבה נמוכה עד

שהמרק סמיך.‏ רצוי מדי פעם לערבב את המרק תוך

כדי הבישול.‏

החומרים:‏

1 חתיכת דלעת

7-5 גזרים

1 דלורית

1 בטטה בינונית

2-1 בצלים סגולים גדולים

3 שיני שום גדולות

1 כף שמן זית

1 כף אבקת מרק בצל

פלפל,‏ מלח

מרק כתום

אופן ההכנה:‏

‏.‏‎1‎מקלפים את כל הירקות חוץ מהבצל והשום

וחותכים לקוביות בינוניות.‏

‏.‏‎2‎את השום מקלפים ומשאירים שלם.‏

‏.‏‎3‎את הבצל קוצצים ומטגנים בשמן זית עד להזהבה.‏

‏.‏‎4‎מוסיפים את כל הירקות והתבלינים.‏ מערבבים

ומכסים במים.‏

‏.‏‎5‎מביאים לרתיחה ואח"כ מנמיכים להבה ומבשלים

כשעה,‏ עד שהגזרים רכים.‏

‏.‏‎6‎מכבים את האש וטוחנים עם מוט בלנדר ישירות

בסיר או מעבירים למיכל של הבלנדר.‏

‏)מי שמעוניין,‏ יכול לאחר הטחינה,‏ להוסיף מיכל

אחד של שמנת מתוקה או קרם קוקוס,‏ תוך כדי

בחישה בסיר על אש קטנה.(‏

‏*מומלץ להגיש בתוספת קרוטונים.‏

בתיאבון

בתאבון

www.bathhefer.net.il

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!