21.12.2020 Views

SIO MDM O365 ponastavitev gesla

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

tel. 01 280 53 00 | fax. 01 280 53 33

info@siclj.si | www.siclj.si

1. V naslovno vrstico brskalnika vpišete mdm.arnes.si - pozor, naslov morate vpisati v

naslovno vrstico, ne v Google iskalnik!

2. Nato izberite "Pozabljeno geslo" ali "Lost password".

3. Na naslednji strani v polje "Uporabniško ime" oz. "Username" vpišete svoje uporabniško

ime, ki je enako, kot šolski šolski email (ime.priimek@student.siclj.si).

4. V polje "Elektronski naslov" oz. "Email" pa sekundarni oziroma svoj osebni email.

5. Odgovorite na varnostno vprašanje.

6. Nato kliknete "Pošlji podatke" oziroma "Send data" in preverite v svojem privatnem mailu

(osebni gmail), če ste prejeli povezavo za ponastavitev gesla.

7. Izberete si novo geslo, ki mora biti dolgo vsaj 8 znakov (naj vsebuje črke in številke).

8. Z novim geslom se nato prijavite v O365.arnes.si

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!