27.05.2022 Views

Una segona vida per a la roba usada

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

21 - 27 DE MAIG DE 2022<br />

No faces de <strong>la</strong> teua ignorància un argument<br />

Joan Fuster<br />

UNA SEGONA VIDA<br />

PER A LA ROBA USADA<br />

DE L’ARMARI<br />

A LES FAÇANES DELS EDIFICIS


2<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

PORTADA<br />

ENTREVISTES<br />

SUMARI<br />

21 - 27 DE MAIG DE 2022<br />

<strong>Una</strong> <strong>segona</strong> <strong>vida</strong> <strong>per</strong> a <strong>la</strong> <strong>roba</strong> <strong>usada</strong>: de l’armari a les façanes<br />

dels edificis<br />

Per Heura Ventura, Mònica Ardanuy, Josep C<strong>la</strong>ramunt B<strong>la</strong>nes.<br />

Dolors Feliu: “Cal que ens marquem un horitzó, <strong>per</strong>què <strong>la</strong> independència<br />

deixi de ser una nebulosa”<br />

Per Txell Partal.<br />

Jordi Pesarrodona: “La llista cívica de l’ANC naixerà <strong>per</strong> proc<strong>la</strong>mar<br />

<strong>la</strong> independència”<br />

Per Josep Rexach Fumanya.<br />

Alfons Esteve: “Cercar el consens en matèria lingüística és una trampa,<br />

no el tindràs mai amb Vox ni el PP”<br />

Per Es<strong>per</strong>ança Camps Barber.<br />

Víctor Terradel<strong>la</strong>s: “Junts té una feinada horrorosa a endreçar un partit<br />

que no és el de Puigdemont”<br />

Per Josep Rexach Fumanya.<br />

C<strong>la</strong>ra Ponsatí: “Els nostres dirigents s’han rendit”<br />

Redacció.<br />

Xavier Melero: “M’he equivocat sempre”<br />

Per Andreu Barnils.<br />

REPORTATGES<br />

Les aplicacions ens espien? Per què m’apareix publicitat sobre allò<br />

de què acabo de par<strong>la</strong>r?<br />

Per Marina Arbós.<br />

Què és l’Asamblea por una Escue<strong>la</strong> Bilingüe, el satèl·lit de l’espanyolisme<br />

<strong>per</strong> a eliminar <strong>la</strong> immersió?<br />

Redacció.<br />

El Suprem pot tornar a tancar els presos polítics a <strong>la</strong> presó?<br />

Per Oriol Bäbler.<br />

ANÀLISI<br />

<strong>Una</strong> maniobra espanyo<strong>la</strong> inversemb<strong>la</strong>nt prova ara de foragitar<br />

Puigdemont, Comín i Ponsatí de l’eurocambra<br />

Per Josep Casulleras Nua<strong>la</strong>rt.<br />

Les tres falsedats essencials sobre <strong>la</strong> nova llei de llengua<br />

Per Ot Bou Costa.<br />

OPINIÓ<br />

<strong>Una</strong> conxorxa de quatre partits que no és cap acord favorable al català<br />

Editorial de Vicent Partal.<br />

Memòria intrauterina<br />

Mail Obert d’Andreu Barnils.<br />

Pegasus? Quin Pegasus?<br />

Mail Obert de Marta Rojals.<br />

Llei de l’audiovisual: l’hora de p<strong>la</strong>ntar-se<br />

Mail Obert de Núria Cadenes.


3<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

PORTADA<br />

UNA SEGONA VIDA PER A LA ROBA USADA:<br />

DE L’ARMARI A LES FAÇANES DELS EDIFICIS<br />

Cada any al món es generen entre trenta-cinc milions i noranta-cinc milions<br />

de tones de residus tèxtils. És una quantitat enorme, que a l’hora de tractar<strong>la</strong><br />

té encara una dificultat afegida: separar els elements cosits, com ara els<br />

botons i les cremalleres, i els tipus de fibres segons <strong>la</strong> composició. Per això <strong>la</strong><br />

major part dels residus tèxtils van a parar a abocadors o bé a incineradores.<br />

Tanmateix, al grup de recerca TecTex de <strong>la</strong> Universitat Politècnica de<br />

Catalunya hem desenvolupat un procés que ens <strong>per</strong>met de fer servir aquests<br />

residus com a material de construcció.


4<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

PORTADA<br />

HEURA VENTURA<br />

MÒNICA ARDANUY<br />

JOSEP CLARAMUNT BLANES<br />

El nostre futur comú<br />

Enguany se celebra el trenta-cinquè aniversari de <strong>la</strong> publicació<br />

de l’informe “Our Common Future” (“El nostre futur comú”),<br />

més conegut <strong>per</strong> “informe Brunt<strong>la</strong>nd”. Fou e<strong>la</strong>borat amb col·<br />

<strong>la</strong>boració amb l’ONU i defineix el terme “desenvolupament<br />

sostenible”, que és allò que satisfà les necessitats del present<br />

sense comprometre les necessitats de les generacions futures.<br />

Rere aquesta definició tan simple s’amaga, tanmateix, un<br />

concepte difícil de quantificar. Encara que es pugui comparar<br />

si un producte o servei és més sostenible o menys que no pas<br />

un altre, determinar el valor absolut d’aquesta “sostenibilitat”<br />

és sempre complicat.<br />

Però trenta-cinc anys de reflexió sobre aquest tema han servit <strong>per</strong><br />

a conscienciar <strong>la</strong> societat de <strong>la</strong> importància de preservar el medi.<br />

A <strong>la</strong> Unió Europea,<br />

<strong>la</strong> construcció és<br />

responsable del 35% de<br />

les emissions de diòxid<br />

de carboni, el 40% del<br />

consum d’energia i el 45%<br />

dels residus sòlids<br />

La construcció, un sector<br />

c<strong>la</strong>u <strong>per</strong> a <strong>la</strong> sostenibilitat<br />

Avui dia tots els sectors econòmics han començat a prendre<br />

consciència ambiental i és evident que <strong>la</strong> construcció és una de<br />

les indústries c<strong>la</strong>u <strong>per</strong> a millorar <strong>la</strong> sostenibilitat del p<strong>la</strong>neta. A<br />

<strong>la</strong> Unió Europea, <strong>la</strong> construcció és responsable del 35% de les<br />

emissions de diòxid de carboni, el 40% del consum d’energia<br />

i el 45% dels residus sòlids.<br />

Aquest càlcul inclou el <strong>per</strong>íode sencer de <strong>vida</strong> d’un edifici, des<br />

que el construeixen fins que és enderrocat, a més de l’ús. És<br />

aquesta fase d’ús, de fet, <strong>la</strong> que té un impacte ambiental més<br />

gran. Gran part del consum energètic i de les emissions de diòxid<br />

de carboni del sector de <strong>la</strong> construcció es produeixen en l’ús<br />

dels edificis. D’aquí ve que, aquests darrers anys, l’estratègia<br />

del sector de <strong>la</strong> construcció <strong>per</strong> a millorar <strong>la</strong> sostenibilitat s’hagi<br />

centrat a prendre mesures re<strong>la</strong>tives a <strong>la</strong> fase d’ús dels edificis.<br />

Actualment, les normatives sobre climatització i consum<br />

energètic dels edificis són més estrictes que no pas abans. Això<br />

ha afavorit que es milloressin els sistemes d’aïl<strong>la</strong>ment tèrmic<br />

dels edificis, que augmentés el consum d’energies renovables<br />

i que es reduís el consum elèctric de les construccions. És<br />

gràcies a aquest esforç que l’impacte ambiental de <strong>la</strong> fase d’ús


5<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

PORTADA<br />

dels edificis s’ha abaixat considerablement. Però, a desgrat<br />

d’aquests avenços, <strong>la</strong> reducció de l’impacte ambiental de totes<br />

les fases de l’edificació continua essent un objectiu prioritari.<br />

Com podem continuar<br />

millorant <strong>la</strong> sostenibilitat del<br />

sector de <strong>la</strong> construcció?<br />

<strong>Una</strong> via <strong>per</strong> a continuar millorant <strong>la</strong> sostenibilitat dels edificis<br />

és reduir l’impacte ambiental dels materials de construcció.<br />

L’estratègia actual va adreçada a disminuir l’energia dels<br />

processos productius, <strong>per</strong> una banda, i a emprar materials<br />

més sostenibles, <strong>per</strong> una altra.<br />

Entre aquests materials, hi ha matèries primeres renovables, recic<strong>la</strong>des<br />

o bé procedents de <strong>la</strong> revaloració de residus. Aquesta darrera<br />

opció <strong>per</strong>met a <strong>la</strong> construcció de donar una <strong>segona</strong> <strong>vida</strong> a residus<br />

que, altrament, haurien anat a parar a abocadors o bé s’haurien<br />

acabat dis<strong>per</strong>sant pel medi. Això té molts beneficis ecològics.<br />

El grup de recerca<br />

TecTex, de <strong>la</strong> Universitat<br />

Politècnica de Catalunya,<br />

ha desenvolupat un nou<br />

material de construcció<br />

fet amb residus tèxtils<br />

Més sectors que s’afegeixen<br />

a <strong>la</strong> sostenibilitat<br />

Un altre sector c<strong>la</strong>u <strong>per</strong> a millorar <strong>la</strong> sostenibilitat del p<strong>la</strong>neta<br />

és el tèxtil. La indústria de <strong>la</strong> moda, <strong>per</strong> exemple, en va prenent<br />

consciència i comença a actuar en favor de <strong>la</strong> sostenibilitat. Un<br />

dels principals propòsits ambientals d’aquest sector és gestionar<br />

<strong>la</strong> gran quantitat de residus que genera, entre trenta-cinc<br />

milions i noranta-cinc milions de tones anuals.<br />

De residu tèxtil a material<br />

<strong>per</strong> a les façanes dels nostres<br />

edificis<br />

És en aquest context que el grup de recerca TecTex, de <strong>la</strong><br />

Universitat Politècnica de Catalunya, ha desenvolupat un nou<br />

material de construcció fet amb residus tèxtils. El material<br />

(desenvolupat, ara com ara, so<strong>la</strong>ment al <strong>la</strong>boratori) conté –a<br />

més del residu tèxtil– aglomerants i càrregues minerals. Per les<br />

característiques i propietats que té, és òptim com a revestiment<br />

de façanes venti<strong>la</strong>des. També pot ser utilitzat com a paviment<br />

flotant o bé com a fals sostre acústic, <strong>per</strong> exemple.<br />

La façana venti<strong>la</strong>da és una solució constructiva moderna que<br />

deriva de l’antic mètode de construcció anglès anomenat cavity<br />

wall. Per mantenir una tem<strong>per</strong>atura interior confortable,


6<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

PORTADA<br />

els edificis britànics van adoptar solucions que s’han acabat<br />

adaptant i consolidant a tot el món.<br />

Les façanes d’aquesta mena d’edificis són formades <strong>per</strong> unes<br />

quantes capes contínues, com una ceba. Generalment, tenen<br />

una capa interior, un sistema d’aïl<strong>la</strong>ment contra <strong>la</strong> humitat i<br />

tem<strong>per</strong>atura, una cambra d’aire venti<strong>la</strong>da i, finalment, una<br />

capa exterior de protecció.<br />

Un dels principals<br />

propòsits ambientals<br />

d’aquest sector és<br />

gestionar <strong>la</strong> gran quantitat<br />

de residus que genera,<br />

entre trenta-cinc milions<br />

i noranta-cinc milions de<br />

tones anuals<br />

Aquest últim revestiment atenua els canvis tèrmics i repel·leix<br />

<strong>la</strong> radiació so<strong>la</strong>r. Pel lloc on és situada, aquesta capa s’ha de<br />

construir amb un material lleuger i resistent que <strong>per</strong>meti de<br />

reduir tant com sigui possible l’estructura que li fa de suport.<br />

El material desenvolupat <strong>per</strong> TecTex compleix fil <strong>per</strong> randa<br />

aquests principis <strong>per</strong>què combina <strong>la</strong> lleugeresa i <strong>la</strong> resistència<br />

aportada pel reforç tèxtil, que també millora <strong>la</strong> capacitat d’aïl<strong>la</strong>ment<br />

tèrmic i l’absorció acústica de l’edifici. Si es combina<br />

amb additius especials, aquest material pot tenir més beneficis,<br />

com ara l’autoneteja.<br />

El procés de fabricació<br />

i les propietats del material<br />

Aquest material es desenvolupa a partir de residu de <strong>roba</strong><br />

trinxat que, després d’un processament mecànic de baixa<br />

energia i sense productes químics afegits, acaba formant un<br />

feltre de poc gruix. Paral·le<strong>la</strong>ment, s’e<strong>la</strong>bora una pasta amb<br />

ciment i càrregues minerals. Tot seguit, les napes de fibres es<br />

barregen amb pasta i s’apilen <strong>per</strong> capes, tot formant <strong>la</strong>minats<br />

amb gruixos entre un centímetre i dos, segons l’aplicació final.


7<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

PORTADA<br />

A continuació, aquests <strong>la</strong>minats es compacten <strong>per</strong> a reduir-ne<br />

<strong>la</strong> porositat i millorar l’adherència entre <strong>la</strong> pasta i el reforç<br />

tèxtil. Finalment, el material s’introdueix en una cambra<br />

d’enduriment.<br />

Per a les p<strong>la</strong>ques de façana venti<strong>la</strong>da, l’aglomerant ideal és el<br />

ciment, <strong>per</strong>què resisteix millor <strong>la</strong> intempèrie. De tota manera,<br />

s’estudia l’ús d’aglomerants més sostenibles, com ara <strong>la</strong> calç<br />

i els polímers minerals.<br />

El resultat de tot aquest procés és un material molt lleuger i<br />

amb una bona resistència a <strong>la</strong> flexió i als impactes. A tall de<br />

comparació, resisteix tan bé <strong>la</strong> flexió com <strong>la</strong> pedra compacta<br />

o bé el maó de més bona qualitat. Quant a l’impacte, té una<br />

resistència cent vegades su<strong>per</strong>ior a <strong>la</strong> de qualsevol d’aquests<br />

dos materials. A més, una façana construïda amb pedra natural<br />

pesaria cinc vegades més, i una de feta amb ceràmica pesaria<br />

dues vegades més.<br />

I, cosa més important: un edifici com ara <strong>la</strong> Casa Milà (<strong>la</strong><br />

Pedrera), <strong>la</strong> darrera obra civil d’Antoni Gaudí, s’hauria<br />

pogut construir amb el residu equivalent a més de vuit mil<br />

samarretes.<br />

Heura Ventura i Mònica Ardanuy són professores d’enginyeria<br />

tèxtil al Departament de Ciència i Enginyeria de Materials de <strong>la</strong><br />

Universitat Politècnica de Catalunya. Josep C<strong>la</strong>ramunt B<strong>la</strong>nes<br />

és professor associat de <strong>la</strong> Universitat Politècnica de Catalunya.<br />

Aquest article es va publicar originalment a The Conversation.<br />

Quan es podrà començar<br />

a fer servir aquest material?<br />

Segons que explica Josep C<strong>la</strong>ramunt, investigador<br />

de <strong>la</strong> Universitat Politècnica de Catalunya,<br />

actualment aquest material ja ha recorregut un<br />

60% del camí cap a <strong>la</strong> comercialització. “Hem<br />

comprovat al <strong>la</strong>boratori que és un material vàlid<br />

i ara fem una prova pilot al campus”, explica. Els<br />

investigadors han substituït algunes rajoles del<br />

paviment del campus <strong>per</strong> blocs d’aquest material<br />

i han pogut comprovar que, pel cap baix, n’hi ha<br />

dues que tenen més bon comportament que no<br />

pas les construïdes amb materials convencionals.<br />

El pas següent serà <strong>la</strong> construcció d’una paret<br />

d’uns 20 metres quadrats –que s’haurà acabat<br />

el setembre del 2023– <strong>per</strong> a fer-hi un banc de<br />

proves. Es comprovarà <strong>la</strong> resistència que tindria<br />

una façana construïda amb aquest material en<br />

situacions com ara incendis o ràfegues de vent de<br />

100 km/hora. Amb els resultats de les proves, els<br />

investigadors es<strong>per</strong>en convèncer les empreses<br />

de construcció que el nou material és una bona<br />

alternativa als convencionals.<br />

Casa Milà. ALESSANDRA EASTERTHERE


8<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

ENTREVISTA<br />

DOLORS FELIU<br />

“Cal que ens<br />

marquem un<br />

horitzó, <strong>per</strong>què<br />

<strong>la</strong> independència<br />

deixi de ser una<br />

nebulosa”<br />

Entrevista a Dolors Feliu, nova presidenta<br />

de l’Assemblea Nacional Cata<strong>la</strong>na


9<br />

DOLORS FELIU<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

TXELL PARTAL<br />

Ahir Dolors Feliu acudia el seu<br />

primer acte com a presidenta de<br />

l’Assemblea Nacional Cata<strong>la</strong>na.<br />

La territorial de l’ANC d’Arenys<br />

de Mar celebrava els primers deu<br />

anys i <strong>la</strong> nova presidenta de l’entitat hi<br />

va voler participar. Entre les moltes activitats<br />

que es van organitzar, hi havia, a<br />

primera hora de <strong>la</strong> tarda, una entrevista a<br />

Dolors Feliu. La primera que ha fet com a<br />

presidenta de l’Assemblea. A continuació<br />

us reproduïm l’entrevista que li va fer <strong>la</strong><br />

<strong>per</strong>iodista de Vi<strong>la</strong>Web Txell Partal.<br />

—Vau néixer a Roda de Ter ara fa cinquanta-set<br />

anys. Sou advocada i heu<br />

exercit alts càrrecs a <strong>la</strong> Generalitat de<br />

Catalunya. En el vostre currículum es<br />

destaca que vau ser l’advocada que va<br />

intentar d’evitar <strong>la</strong> retal<strong>la</strong>da de l’estatut.<br />

Com us presentaríeu a aquel<strong>la</strong> gent que<br />

no us coneix?<br />

—Tot això que has dit és cert. Soc advocada,<br />

especialista en dret constitucional.<br />

En aquest moment segurament el<br />

que té rellevància, com a presidenta de<br />

l’Assemblea, és que durant molts anys<br />

vaig haver d’exercir <strong>la</strong> meva professió<br />

davant el Tribunal Constitucional espanyol<br />

defensant les lleis de Catalunya.<br />

Va ser l<strong>la</strong>vors quan em vaig adonar que<br />

aquest tribunal i l’estat espanyol jugaven<br />

amb unes cartes marcades. Vaig entendre<br />

que, exercint d’advocat, no aconseguiria<br />

mai <strong>la</strong> finalitat de <strong>la</strong> meva professió, que<br />

era defensar les lleis cata<strong>la</strong>nes. No podia<br />

defensar allò que decidia <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ció de<br />

Catalunya, en <strong>la</strong> seva llibertat <strong>per</strong> a decidir<br />

el seu futur. I aquesta lluita em va<br />

fer adonar que havia de moure’m fora<br />

de <strong>la</strong> meva professió. Havia d’assolir<br />

d’una altra manera <strong>la</strong> possibilitat de fer<br />

les lleis que volguéssim. I això només<br />

ho podia fer defensant <strong>la</strong> independència<br />

de Catalunya. Això al final m’ha portat a<br />

l’activisme, com una part de <strong>la</strong> meva <strong>vida</strong>.<br />

—Per tant, us feu independentista arran<br />

de les retal<strong>la</strong>des de l’estatut?<br />

—No, abans. Diria que va ser el 2008<br />

quan ho vaig començar a ser totalment.<br />

Vaig veure que no hi havia alternativa.<br />

En aquell moment era professora de dret<br />

constitucional a <strong>la</strong> Universitat Pompeu<br />

Fabra, i entre <strong>la</strong> gent del sector ja sabíem<br />

que <strong>la</strong> sentència de l’estatut aniria ma<strong>la</strong>ment.<br />

Recordo haver anat a reunions<br />

on tothom veia c<strong>la</strong>r que hi hauria molts<br />

punts que considerarien inconstitucional.<br />

I en aquell moment vaig <strong>per</strong>dre<br />

l’es<strong>per</strong>ança. Vaig decidir que havia de<br />

canviar de xip. Vaig entendre que <strong>la</strong> voluntat<br />

de <strong>la</strong> ciutadania de Catalunya no es<br />

defensa davant el tribunal Constitucional<br />

espanyol, es defensa d’una altra manera,<br />

amb <strong>la</strong> independència.<br />

—I com ho vau fer? Vau militar en algun<br />

partit o entitat?<br />

—El 2008, manava el tripartit a <strong>la</strong> Generalitat,<br />

em vaig fer de Convergència.<br />

En aquell moment, em va semb<strong>la</strong>r que<br />

eren els que feien oposició a tots aquells<br />

atacs. Hi vaig trebal<strong>la</strong>r molt intensament<br />

durant un temps, i vaig lluitar des de dins<br />

<strong>per</strong> canviar-ho, <strong>per</strong>ò no ho vaig aconseguir.<br />

Fa anys que he deixat <strong>la</strong> militància.<br />

De tot això, en recordo un moment important.<br />

Vaig escriure el llibre Manual<br />

<strong>per</strong> <strong>la</strong> independència, que va des<strong>per</strong>tar<br />

un gran interès. Recordo que fins i tot el<br />

president Mas el va recomanar aquell any<br />

<strong>per</strong> Sant Jordi. Era el 2013, quan encara li<br />

costava dir <strong>la</strong> parau<strong>la</strong> “independència”.<br />

De fet, crec que va ser de les primeres<br />

vegades que <strong>la</strong> va dir.<br />

—I <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ció amb l’Assemblea quan va<br />

començar?<br />

—De seguida, el 2012 ja hi trebal<strong>la</strong>va.<br />

Vaig entrar a Juristes <strong>per</strong> <strong>la</strong> Independència.<br />

Encara no havia publicat el llibre<br />

i l’esborrany ja circu<strong>la</strong>va <strong>per</strong> <strong>la</strong> sectorial.<br />

Era un moment en què necessitàvem<br />

idees. Vam fer molta feina. També he<br />

estat a <strong>la</strong> territorial de Sant Martí. Però no<br />

tan sols he estat a l’Assemblea. Després,<br />

diversos juristes vam fundar el Col·lectiu<br />

Praga. I hem estat a totes les accions que<br />

s’han fet jurídicament a <strong>la</strong> Unió Europea<br />

i a casa nostra.<br />

—Per què ara feu el pas d’assumir <strong>la</strong><br />

presidència de l’entitat?<br />

—Ha arribat el moment. Durant aquests<br />

anys, malgrat que he continuat fent coses<br />

re<strong>la</strong>cionades amb l’activisme, he<br />

exercit alts càrrecs a <strong>la</strong> Generalitat i això<br />

era incompatible amb el fet de formar<br />

part del secretariat nacional de l’ANC.<br />

Però ara ja arribat un moment en què <strong>la</strong><br />

situació política s’ha deteriorat i he deixat<br />

tots els alts càrrecs que tenia dins <strong>la</strong><br />

Generalitat. Feia molt temps que pensava<br />

que m’havia de presentar. Com et deia, <strong>la</strong><br />

vincu<strong>la</strong>ció amb l’ANC és de fa molts anys.<br />

De fet, el millor elogi que m’han pogut<br />

fer aquests dies és que era una companya<br />

més de l’Assemblea. D’aquelles de base,<br />

de les de sempre.<br />

—Com voleu que sigui <strong>la</strong> vostra presidència?<br />

—A mi m’agradaria que fos primus inter<br />

pares, com diem en dret. És a dir, m’agra-<br />

No ens hem de deixar<br />

arronsar <strong>per</strong> aquesta<br />

repressió. I això vol dir que<br />

no ens hi hem de recrear<br />

massa, amb això. No hi<br />

penso, en això. Penso més<br />

aviat en l’horitzó i com<br />

podem fer <strong>la</strong> independència


10<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

DOLORS FELIU<br />

daria ser una que va davant entre tots<br />

els iguals.<br />

—Com és això d’assumir <strong>la</strong> presidència<br />

d’una entitat, en què els anteriors presidents<br />

han estat represaliats?<br />

—[Rumia] L’Elisenda Paluzie, no ho ha<br />

estat, no?<br />

—Ha estat espiada <strong>per</strong> l’estat espanyol<br />

amb Pegasus...<br />

—[Riu] Cert! No ens hem de deixar arronsar<br />

<strong>per</strong> aquesta repressió. I això vol<br />

dir que no ens hi hem de recrear massa,<br />

amb això. No hi penso, en això. Penso<br />

més aviat en l’horitzó i com podem fer<br />

<strong>la</strong> independència. L’octubre del 2017<br />

vam tenir por de fer <strong>la</strong> independència i<br />

que això impliqués una gran repressió.<br />

El problema del 2017 és que no vam<br />

pensar què passaria si no fèiem <strong>la</strong> independència.<br />

Pensàvem que si no <strong>la</strong> fèiem,<br />

l’estat espanyol no ens atacaria. I no va<br />

ser així. No <strong>la</strong> vam fer i l’estat espanyol<br />

ens va atacar. I l’atac més fort no van<br />

ser les garrotades de <strong>la</strong> policia durant<br />

el Primer d’Octubre. Aquest mal físic<br />

va ser més fàcil de su<strong>per</strong>ar. Potser ha<br />

costat molt més el mal que han implicat<br />

els empresonaments, <strong>la</strong> judicialització<br />

de l’activisme, <strong>la</strong> repressió a <strong>la</strong> gent que<br />

trebal<strong>la</strong>va en entitats socials o a l’administració,<br />

tots aquests nois joves que<br />

tan injustament han estat reprimits. La<br />

repressió ha estat el preu que hem hagut<br />

de pagar <strong>per</strong> no haver fet <strong>la</strong> independència.<br />

I aquesta repressió no s’acabarà fins<br />

que no fem <strong>la</strong> independència. Abans em<br />

preguntaves <strong>per</strong> què em presentava ara?<br />

—Sí...<br />

—Doncs <strong>per</strong> això, ara és un bon moment<br />

<strong>per</strong> a fer <strong>la</strong> independència. Ho tenim<br />

pendent, ho hem de fer. Cal fer feina en<br />

aquest sentit. No puc tornar a <strong>la</strong> meva<br />

professió tan tranquil·<strong>la</strong>, a fer escrits <strong>per</strong><br />

al Tribunal Constitucional espanyol. Ho<br />

faig, <strong>per</strong>ò ara ja sé que no hi ha retorn.<br />

Per anar endavant, necessitem fer <strong>la</strong><br />

independència. Crec que ara és un bon<br />

moment.<br />

Hem dedicat massa esforços<br />

a baral<strong>la</strong>r-nos entre<br />

nosaltres. La pandèmia<br />

tampoc no ho ha fet fàcil.<br />

Tot just ara es comencen a<br />

activar les coses<br />

—Ahir dèieu que el gran objectiu<br />

d’aquest mandat és reactivar l’independentisme.<br />

Com es fa això?<br />

—Amb un horitzó. Vam tenir un moment<br />

culminant durant el Primer d’Octubre.<br />

Però han passat cinc anys i hem estat<br />

molt de temps sense saber com continuar,<br />

què havíem de fer... La repressió hi<br />

ha tingut un pa<strong>per</strong> molt important. Hem<br />

dedicat massa esforços a baral<strong>la</strong>r-nos<br />

entre nosaltres. La pandèmia tampoc<br />

no ho ha fet fàcil. Tot just ara es comencen<br />

a activar les coses. Encara hi som.<br />

Continuem volent <strong>la</strong> independència. Cal<br />

que ens marquem un horitzó, <strong>per</strong>què <strong>la</strong><br />

independència deixi de ser una nebulosa.<br />

Hem de començar a fer efectiva <strong>la</strong> idea<br />

de <strong>la</strong> independència. Tenim <strong>la</strong> sort que<br />

el secretariat sortint ha fet un full de<br />

ruta ja pensant en aquest horitzó: fer <strong>la</strong><br />

independència.<br />

—Creieu que <strong>la</strong> gent té ganes de sortir al<br />

carrer? No està trista i desanimada, fins<br />

i tot enfadada?<br />

—Ells diran com se senten. Jo només puc<br />

dir que l’ANC posarà sobre <strong>la</strong> tau<strong>la</strong> una<br />

manera de fer <strong>la</strong> independència. I que<br />

serà cridat a participar-hi tothom qui<br />

<strong>la</strong> vulgui. Cal que tothom tingui c<strong>la</strong>r que<br />

<strong>la</strong> independència no ens <strong>la</strong> farà ningú,<br />

l’hem de fer nosaltres. I, <strong>per</strong> tant, si <strong>la</strong><br />

volem, que jo crec que sí, cal que <strong>la</strong> gent<br />

s’aixequi i es posi a trebal<strong>la</strong>r. La nostra<br />

feina és t<strong>roba</strong>r <strong>la</strong> manera de fer-<strong>la</strong>. Estem<br />

preparats <strong>per</strong> a lluitar braç a braç i fer allò<br />

que hem vingut a fer.<br />

—La llista cívica és <strong>la</strong> fórmu<strong>la</strong> que heu<br />

considerat oportuna <strong>per</strong> a fer efectiva <strong>la</strong><br />

independència?<br />

—La llista cívica ens posa en el focus,<br />

un moment de vot. El Primer d’Octubre<br />

l’eina que teníem més potent va ser el<br />

vot, <strong>la</strong> democràcia. I és veritat, que ja<br />

hem votat, ho vam fer el 2017. Ens vam<br />

apoderar. Però ja han passat cinc anys.<br />

No som els mateixos. Han passat moltes<br />

coses, n’hem après. Per tant, crec que<br />

hem de refermar aquest moment. I això,<br />

ha de ser el que ens doni l’empenta <strong>per</strong><br />

aconseguir <strong>la</strong> independència.<br />

—Què vol dir una llista cívica?<br />

—No ha de ser un vot sec, sinó que ha<br />

d’anar embolcal<strong>la</strong>t de mobilitzacions. Cal<br />

trebal<strong>la</strong>r <strong>per</strong> veure com convertim aquest<br />

vot sec en un vot <strong>per</strong> <strong>la</strong> independència.<br />

En realitat això es pot fer de moltes maneres.<br />

Nosaltres parlem de llista cívica,<br />

<strong>per</strong>ò també pot ser un referèndum. Però<br />

sempre acompanyat de mobilitzacions.<br />

En realitat, d’ocasions <strong>per</strong> a aixecar-nos<br />

i protestar no ens en falten. Els últims<br />

mesos hi ha hagut tota <strong>la</strong> qüestió de <strong>la</strong><br />

immersió lingüística o de l’espionatge<br />

de Pegasus. Cal que ens mobilitzem. A<br />

mi em ve al cap tot allò que vam viure<br />

durant l’empresonat de Pablo Hasel o<br />

durant <strong>la</strong> sentència del 2019. Els joves<br />

hi van tenir un pa<strong>per</strong> c<strong>la</strong>u. Segurament,<br />

estaria bé aprofitar un moment d’aquests<br />

<strong>per</strong> mobilitzar-nos i demanar eleccions.<br />

I si els partits no es mouen, cal promoure<br />

<strong>la</strong> llista cívica.<br />

—Però com seria aquesta llista?<br />

—Pot ser de moltes maneres: una llista<br />

transversal, o, si els partits no s’hi volen<br />

afegir, una llista feta <strong>per</strong> <strong>la</strong> gent disposada<br />

a fer aquest pas.


11<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

DOLORS FELIU<br />

—Aquesta llista s’ha d’entendre contra<br />

els partits o amb els partits?<br />

—Això dependrà del seu capteniment.<br />

Ara mateix, molts independentistes no<br />

confien en els partits, <strong>per</strong>què no tenen<br />

cap projecte <strong>per</strong> a <strong>la</strong> independència. Per<br />

tant, ara mateix seria una llista sense els<br />

partits. Si els partits demostren que tenen<br />

un projecte <strong>per</strong> a fer <strong>la</strong> independència, tot<br />

pot canviar. Però un par<strong>la</strong>r <strong>per</strong> par<strong>la</strong>r no<br />

serveix. Calen fets.<br />

—Com ara què?<br />

—Per exemple, podrien rec<strong>la</strong>mar que<br />

tots els diputats i senadors independentistes<br />

que hi ha a Madrid tornessin cap<br />

aquí. O el Par<strong>la</strong>ment de Catalunya podria<br />

aprovar una proposta <strong>per</strong> a canviar <strong>la</strong><br />

constitució espanyo<strong>la</strong> i que es reconegui<br />

el dret d’autodeterminació. I mobilitzar<br />

actors internacionals de renom, com ara<br />

Nico<strong>la</strong> Sturgeon o Zelenski. Els partits<br />

han de demostrar que tenen un projecte<br />

independentista. Han de recu<strong>per</strong>ar <strong>la</strong><br />

confiança del vot independentista. Això<br />

no depèn de l’ANC, sinó d’ells mateixos.<br />

Estic convençuda que els independentistes<br />

estem a punt <strong>per</strong> a fer el pas. Avui<br />

un senyor d’aquí, d’Arenys de Mar, m’ha<br />

dit una cosa interessant. Deia que estem<br />

cansats que es juguin dues partides. <strong>Una</strong><br />

partida és <strong>la</strong> que juguen els partits, fent<br />

coses estranyes, com ara fer-se fotos<br />

amb el president Sánchez. I l’altra és <strong>la</strong><br />

de <strong>la</strong> gent. Això no pot ser. Només hi ha<br />

d’haver una partida, <strong>la</strong> de <strong>la</strong> independència.<br />

—Quina re<strong>la</strong>ció ha de tenir l’Assemblea<br />

amb els partits polítics?<br />

—L’ANC s’ha de re<strong>la</strong>cionar amb els votants,<br />

és a dir, amb <strong>la</strong> gent. És això que<br />

ens ha d’importar.<br />

—Fins fa poc formàveu part del Consell<br />

<strong>per</strong> <strong>la</strong> República. Precisament hi vau renunciar<br />

<strong>per</strong> centrar-vos en l’ANC. Quina<br />

re<strong>la</strong>ció ha de tenir l’Assemblea amb el<br />

Consell <strong>per</strong> <strong>la</strong> República i Òmnium? Cal<br />

trebal<strong>la</strong>r conjuntament?<br />

—Sí, hem de col·<strong>la</strong>borar. De fet, en el full<br />

de ruta de l’Assemblea hi ha previst un<br />

congrés independentista amb totes les<br />

entitats. Avui n’he par<strong>la</strong>t amb l’Ona Curto,<br />

presidenta del par<strong>la</strong>ment del Consell<br />

<strong>per</strong> <strong>la</strong> República. Hem acordat de buscar<br />

una data. Totes les entitats independentistes<br />

hem de fer feina conjuntament.<br />

Però crec que ara mateix el projecte que<br />

hi ha sobre <strong>la</strong> tau<strong>la</strong> és el nostre, el de<br />

l’Assemblea. Som els que tenim un full<br />

de ruta c<strong>la</strong>r. Ara, serà benvingut tothom<br />

que s’hi vulgui apuntar. És c<strong>la</strong>r que caldrà<br />

contrastar opinions i debatre. Com vam<br />

fer ahir, <strong>per</strong> exemple, en el secretariat<br />

de l’ANC. Ahir vam debatre molt. La gent<br />

potser es pensa que ens barallem, <strong>per</strong>ò<br />

no, som gent amb idees c<strong>la</strong>res i debatem.<br />

Ara, tots anem cap a <strong>la</strong> mateixa direcció.<br />

I això mateix ha de passar en <strong>la</strong> resta<br />

d’entitats.<br />

—Par<strong>la</strong>nt d’aquest dissabte. Moltes<br />

vegades hi ha <strong>la</strong> sensació que als socis<br />

de l’Assemblea els costa d’entendre<br />

com funciona l’elecció del president de<br />

l’entitat. Hi ha gent que es queixa que el<br />

La gent sap que l’ANC<br />

funciona gràcies<br />

al voluntariat de<br />

moltíssimes <strong>per</strong>sones. I<br />

això fa que tothom es fiï<br />

que el nostre objectiu és <strong>la</strong><br />

independència<br />

més votat no sigui qui dirigeix l’entitat.<br />

Els estatuts ho marquen així. Però a cada<br />

elecció hi participa més poca gent... Cal<br />

repensar-ho?<br />

—No crec que els vots depenguin d’això.<br />

Aquests últims temps no s’ha visualitzat<br />

un projecte c<strong>la</strong>r. Fins fa molt poc, no sabíem<br />

<strong>per</strong> què ens havíem de mobilitzar.<br />

Ens faltava un horitzó, <strong>per</strong>ò <strong>per</strong> sort ara<br />

el tenim c<strong>la</strong>r. Els afers interns de l’ANC<br />

fan par<strong>la</strong>r molt; tanmateix, no crec que<br />

des<strong>per</strong>tin tant d’interès en els ciutadans.<br />

En realitat, hi ha moltes institucions que<br />

trien <strong>la</strong> presidència com nosaltres. La<br />

realitat és que ahir tots vam deixar molt<br />

c<strong>la</strong>r que veníem a trebal<strong>la</strong>r i que ho faríem<br />

conjuntament. Jordi Pesarodona serà un<br />

vice-president molt bo, com també Uriel<br />

Bertran. Podem tenir visions diferents,<br />

<strong>per</strong>ò tots anem cap a <strong>la</strong> mateixa direcció.<br />

—Ara a trebal<strong>la</strong>r, de cara <strong>la</strong> Diada?<br />

—Sí, ara ens posarem a fer feina <strong>per</strong> fer<br />

una gran mobilització l’Onze de Setembre.<br />

Però abans trebal<strong>la</strong>rem <strong>per</strong> si ens<br />

hem de mobilitzar dimarts, si hi ha finalment<br />

un ple <strong>per</strong> a aprovar <strong>la</strong> modificació<br />

de <strong>la</strong> llei d’immersió lingüística o l’alternativa<br />

que hi hagi. Farem feina també <strong>per</strong><br />

a <strong>la</strong> Via Pirinenca, que organitzem aquest<br />

estiu. I anirem a moltes celebracions dels<br />

deu anys de l’Assemblea arreu del país,<br />

com <strong>la</strong> d’avui aquí, a Arenys de Mar. Fa un<br />

dia que sóc <strong>la</strong> presidenta de l’Assemblea,<br />

<strong>per</strong>ò ja anem a tot drap. L’Assemblea va<br />

a tot drap i jo ara l’única cosa que faig és<br />

afegir-me a tota <strong>la</strong> feinada que ja anys<br />

que fa molta gent. Tot és en marxa. Som<br />

una organització magnífica.<br />

—I tot això no és retribuït.<br />

—No, no és retribuït...<br />

—Com es gestiona això?<br />

—És <strong>la</strong> grandesa de l’ANC. Estic convençuda<br />

que l’Assemblea manté <strong>la</strong> confiança<br />

de <strong>la</strong> gent <strong>per</strong> això. La gent sap que<br />

l’ANC funciona gràcies al voluntariat<br />

de moltíssimes <strong>per</strong>sones. I això fa que<br />

tothom es fiï que el nostre objectiu és <strong>la</strong><br />

independència.


12<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

ENTREVISTA<br />

JORDI PESARRODONA<br />

“La llista cívica de l’ANC naixerà<br />

<strong>per</strong> proc<strong>la</strong>mar <strong>la</strong> independència”<br />

Entrevista a l’ex-regidor d’ERC, que ocuparà <strong>la</strong><br />

vice-presidència de l’entitat durant el primer any<br />

del mandat del nou secretariat


13<br />

JORDI PESARRODONA<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

JOSEP REXACH FUMANYA<br />

estructura piramidal, sinó més transversal.<br />

És <strong>la</strong> interpretació que faig del<br />

resultat que va sortir. La primera lectura<br />

de <strong>la</strong> votació és que <strong>la</strong> participació va ser<br />

molt baixa; i, <strong>per</strong> una altra banda, que <strong>la</strong><br />

gent ha demanat transversalitat <strong>per</strong>què<br />

som <strong>per</strong>fils molt diferents. I també ha<br />

demanat que l’activisme hi sigui molt<br />

present; d’aquí ve <strong>la</strong> meva victòria.<br />

—Esteu molest <strong>per</strong> haver de compartir<br />

<strong>la</strong> vice-presidència, oi?<br />

—Jo volia una entesa directa. Per part<br />

meva hi ha estat al cent <strong>per</strong> cent i, <strong>per</strong><br />

l’altra part, no ha estat ben bé així. Però<br />

accepto <strong>la</strong> democràcia i entenc el resultat.<br />

M’hauria agradat que <strong>la</strong> generositat<br />

que vaig mostrar en tot moment fos <strong>la</strong><br />

mateixa <strong>per</strong> totes dues bandes.<br />

La gent, <strong>per</strong> a tornar a sortir<br />

al carrer, ha de veure c<strong>la</strong>r que<br />

algú ho encapçali i, com ha<br />

passat històricament, ha de<br />

ser l’ANC. Els partits diuen que<br />

no és hora de marcar dates ni<br />

objectius, i jo dic <strong>la</strong> contrària<br />

Jordi Pesarrodona va ser el candidat<br />

més votat en les eleccions al secretariat<br />

nacional de l’ANC, <strong>per</strong>ò no a<br />

<strong>la</strong> ronda final, quan els secretaris<br />

generals van elegir Dolors Feliu<br />

com a nova presidenta de l’entitat. En<br />

aquesta entrevista Pesarrodona no es<br />

mostra decebut, <strong>per</strong>ò sí disgustat pel<br />

fet de no ser l’únic vice-president, càrrec<br />

que compartirà amb Uriel Bertran.<br />

Parlem amb ell <strong>per</strong> a saber com encara<br />

aquest nou desafiament i quin pa<strong>per</strong> creu<br />

que tindrà l’ANC els anys vinents.<br />

—Decebut <strong>per</strong> no haver estat elegit<br />

president tot i ser el candidat més votat<br />

en les eleccions al secretariat nacional?<br />

—No. Ja el primer moment vaig dir que<br />

donaria suport a Dolors Feliu <strong>per</strong> trebal<strong>la</strong>r<br />

braç a braç tots dos. I a <strong>la</strong> votació vaig dir<br />

públicament que li donava suport a <strong>la</strong><br />

presidència.<br />

—I no teníeu cap es<strong>per</strong>ança que, així i<br />

tot, fóssiu el més votat?<br />

—Del moment que dic que no crec en<br />

un lideratge exclusiu, sinó en lideratges<br />

compartits, ja no hi havia una ambició<br />

de ser president, sinó que anéssim tots<br />

a una. No crec que ara sigui l’hora d’una<br />

—És a dir, que creieu que havíeu de ser<br />

l’únic vice-president?<br />

—A mi em semb<strong>la</strong>va <strong>la</strong> cosa més correcta.<br />

Però no passa absolutament res.<br />

Tothom té dret de prendre posició i de<br />

presentar-se.<br />

—Ho heu fet saber a Dolors Feliu?<br />

—Sí, i tant.<br />

—Molts socis es queixen del sistema de<br />

votació. El més votat pels socis hauria de<br />

ser president?<br />

—Amb <strong>la</strong> democràcia directa, sí. Per<br />

això crec que caldria canviar els estatuts<br />

de l’Assemblea. Ara tenim dos anys <strong>per</strong><br />

intentar que els socis ho validin i no els<br />

quedi aquesta sensació estranya cada<br />

vegada que hi ha eleccions. Els entenc i<br />

si som garants de <strong>la</strong> participació directa<br />

i de voler tirar endavant el que decideix<br />

<strong>la</strong> gent, potser seria el millor sistema i<br />

així evitar malentesos. Per tant, sí, cal<br />

posar en consideració aquest canvi i que<br />

<strong>la</strong> gent el validi.<br />

—Heu remarcat <strong>la</strong> baixa participació<br />

que hi va haver. Això també és culpa del<br />

sistema de votació?<br />

—La reforma dels estatuts hi pot influir,<br />

<strong>per</strong>ò no gaire. Cal realment tornar<br />

a animar <strong>la</strong> gent. El moviment independentista<br />

ha estat desil·lusionat, <strong>per</strong>ò en<br />

cap moment desactivat. Es<strong>per</strong>a que hi<br />

hagi alguna cosa que el torni a il·lusionar.<br />

Venim d’una pandèmia, és c<strong>la</strong>r, <strong>per</strong>ò<br />

sobretot venim d’una decepció terrible,<br />

com va ser el Tsunami Democràtic: una<br />

gran estafa. La gent, <strong>per</strong> a tornar a sortir<br />

al carrer, ha de veure c<strong>la</strong>r que algú ho<br />

encapçali i, com ha passat històricament,<br />

ha de ser l’ANC. Els partits diuen que no<br />

és hora de marcar dates ni objectius, i<br />

jo dic <strong>la</strong> contrària. Hem d’anar a cercar<br />

objectius assumibles i així <strong>la</strong> gent tornarà<br />

a sortir al carrer. I, amb tot això, s’afavoriria<br />

<strong>la</strong> participació en les votacions.<br />

Dolors Feliu: “Cal que ens marquem un<br />

horitzó, <strong>per</strong>què <strong>la</strong> independència deixi<br />

de ser una nebulosa”<br />

—I com es fa <strong>per</strong> motivar <strong>la</strong> gent a mobilitzar-se?<br />

El fet és que ni amb l’escàndol<br />

d’espionatge del Pegasus ni amb l’atac a<br />

<strong>la</strong> immersió, l’ANC no ha sabut fer sortir<br />

<strong>la</strong> gent al carrer.


14<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

JORDI PESARRODONA<br />

—Perquè a vegades cal predicar amb<br />

l’exemple. Amb mi, hi t<strong>roba</strong>ran aquesta<br />

<strong>per</strong>sona. Quan hi hagi accions, els primers<br />

que hi han de ser són els que tenim<br />

més visibilitat. Quan s’encadenen els<br />

estudiants en protesta <strong>per</strong> <strong>la</strong> sentència<br />

del 25%, si hi va <strong>la</strong> presidenta o el vice-president<br />

de l’ANC, això pot tenir un<br />

efecte crida. Ja no és en Jordi Pesarrodona<br />

encadenant-se a <strong>la</strong> porta, sinó el<br />

vice-president de l’ANC. I el primer dia<br />

potser serem deu, <strong>per</strong>ò el segon dia 25;<br />

i el tercer dia potser 300. Cal predicar<br />

amb l’exemple; <strong>per</strong> això calen direccions<br />

col·legiades i compartides.<br />

—Dolors Feliu ha dit que el nou horitzó<br />

<strong>per</strong> a <strong>la</strong> independència, a tot estirar, ha<br />

de ser el febrer del 2025, quan s’acabarà,<br />

a priori, <strong>la</strong> present legis<strong>la</strong>tura. Ho<br />

compartiu?<br />

—Pot ser que tinguem oportunitats<br />

abans. Per tant, cal estar amatents. Però<br />

sí que comparteixo que <strong>la</strong> data màxima<br />

<strong>per</strong> assolir <strong>la</strong> independència és aquesta.<br />

—No és precipitat marcar dates, tenint<br />

en compte els precedents?<br />

—No, al contrari, <strong>per</strong>què necessitem<br />

objectius assumibles <strong>per</strong> a tornar a il·lusionar<br />

<strong>la</strong> gent.<br />

—I és assumible?<br />

—Sempre que hem tingut una data ha<br />

funcionat. Som hereus del referèndum<br />

d’Arenys de Munt, som hereus del<br />

“president posi les urnes”, som hereus<br />

del 9-N i som hereus del Primer d’Octubre.<br />

Quan hem tingut una data concreta,<br />

<strong>la</strong> gent s’ha posat a trebal<strong>la</strong>r amb il·lusió,<br />

amb fermesa, amb contundència i sense<br />

violència.<br />

—Per a les eleccions vinents, el febrer<br />

del 2025, dieu que voleu impulsar una<br />

llista cívica. Serà amb els partits o contra<br />

els partits?<br />

—La llista cívica serà <strong>la</strong> resposta contundent<br />

contra <strong>la</strong> política autonomista<br />

dels governs que es fan dir sobiranistes.<br />

I naixerà <strong>per</strong> proc<strong>la</strong>mar <strong>la</strong> independència<br />

de Catalunya. Si els partits autoanomenats<br />

sobiranistes, amb <strong>la</strong> pressió ciutadana,<br />

tornen a aconseguir una unitat<br />

estratègica de l’independentisme, aleshores<br />

potser ni caldrà. Però haurien de<br />

demostrar que aquesta vegada sí, que<br />

hi van de veritat. Si no, <strong>la</strong> llista cívica és<br />

l’alternativa al marge dels partits.<br />

—I qui <strong>la</strong> formaria, aquesta llista cívica?<br />

—Ha de ser transversal, amb gent ferma,<br />

amb decisió i disposada a tot. Però <strong>la</strong><br />

cosa més important: que representi tot<br />

l’arc de pensament català d’ideologia<br />

sobiranista. Això no és una qüestió de<br />

dreta, esquerra o centre, sinó una qüestió<br />

de país.<br />

—Els precedents de llistes cíviques,<br />

com Primàries o Front Republicà, no<br />

són gaire bons.<br />

—Les maquinàries dels partits són molt<br />

potents, <strong>per</strong>ò ara hi ha un altre ingredient<br />

amb què no compten els partits, que és el<br />

desencantament general de <strong>la</strong> gent envers<br />

<strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse política. La gent n’està tipa,<br />

<strong>per</strong>què els han estafat amb promeses que<br />

els polítics no han volgut assumir. La<br />

gent se les ha empassades dues vegades.<br />

Ara, a <strong>la</strong> tercera, si surt aquesta llista cívica,<br />

garanteixo que tindrà molta força.<br />

Però <strong>la</strong> llista cívica també és una pressió<br />

final; sóc una mica càndid i encara confio<br />

que els partits sobiranistes retornin al<br />

lloc d’on no s’havien d’haver mogut mai,<br />

sempre que hi hagi pressió ciutadana.<br />

Perquè sempre que n’hi ha hagut, els<br />

polítics han obeït. L’últim exemple és<br />

el Primer d’Octubre. És c<strong>la</strong>ríssim que si<br />

no hagués estat <strong>per</strong> <strong>la</strong> pressió ciutadana<br />

molts no haurien arribat a aquell embat.<br />

Però vàrem tenir un error. Vam cedir el<br />

100% de <strong>la</strong> gestió d’aquell moment als<br />

polítics. Vam pensar que <strong>la</strong> feina ja estava<br />

feta i havíem d’haver mantingut <strong>la</strong> pressió.<br />

Ara ja ho sabem i ja estem preparats.<br />

Som hereus del referèndum<br />

d’Arenys de Munt, som hereus<br />

del “president posi les urnes”,<br />

som hereus del 9-N i som<br />

hereus del Primer d’Octubre.<br />

Quan hem tingut una data<br />

concreta, <strong>la</strong> gent s’ha posat<br />

a trebal<strong>la</strong>r amb il·lusió, amb<br />

fermesa, amb contundència i<br />

sense violència<br />

—I quins errors ha comès l’ANC <strong>per</strong> no<br />

incentivar <strong>la</strong> mobilització els darrers<br />

mesos i anys?<br />

—Jo no crec que hagi estat un error concret.<br />

L’ANC ha hagut de sobreviure a una<br />

pressió <strong>per</strong> a <strong>la</strong> qual no estava preparada,<br />

patir el dol de <strong>la</strong> presó i, quan l’anàvem<br />

su<strong>per</strong>ant –<strong>per</strong>què tots vàrem substituir<br />

<strong>la</strong> “independència” <strong>per</strong> “llibertat presos<br />

polítics”– i començàvem a sortir al<br />

carrer, va venir <strong>la</strong> pandèmia. Aleshores,<br />

ha estat molt complicat de reactivar el<br />

carrer. L’ANC històricament és l’eina<br />

ciutadana <strong>per</strong> a mobilitzar.<br />

—Cal recosir aliances amb Òmnium?<br />

—Cal recosir aliances amb Òmnium,<br />

<strong>per</strong>ò també amb el Consell <strong>per</strong> <strong>la</strong> República,<br />

amb <strong>la</strong> P<strong>la</strong>taforma <strong>per</strong> <strong>la</strong> Llengua,<br />

Som Esco<strong>la</strong>, <strong>la</strong> PAH... Volem construir<br />

una república socialment justa, feminista<br />

i ecològica i, <strong>per</strong> tant, se’ns obre un <strong>per</strong>íode<br />

apassionant.<br />

—Abans de <strong>la</strong> Diada hi haurà cap mobilització?<br />

—Crec que abans de <strong>la</strong> Diada podrem<br />

veure alguna mobilització; no parlo<br />

d’una mobilització de masses, sinó que<br />

pugui il·lusionar i preparar una Diada<br />

que sigui <strong>la</strong> de l’embat <strong>per</strong> anar a totes<br />

després.


15<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

ENTREVISTA<br />

ALFONS ESTEVE<br />

“Cercar el consens<br />

en matèria<br />

lingüística és una<br />

trampa, no el<br />

tindràs mai amb<br />

Vox ni el PP”<br />

Entrevista a l’especialista en igualtat i usos lingüístics,<br />

que ha anunciat que abandonava el Consell Social de les<br />

Llengües <strong>per</strong> falta d’interès i inacció de <strong>la</strong> Generalitat<br />

d’ençà que el va constituir<br />

Alfons Esteve en una imatge d’arxiu. PRATS I CAMPS


16<br />

ALFONS ESTEVE<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

ESPERANÇA CAMPS BARBER<br />

Alfons Esteve, cap del Servei de<br />

Llengües i Política Lingüística de<br />

<strong>la</strong> Universitat de València i especialista<br />

en igualtat i usos lingüístics,<br />

ha fet públic que deixaria<br />

de <strong>per</strong>tànyer al Consell Social de les<br />

Llengües (CSL). Aquest òrgan de participació<br />

es va crear l’any 2018 i alguns<br />

dels objectius que té és avaluar <strong>la</strong> política<br />

lingüística impulsada pel govern valencià<br />

i proposar al govern mesures que<br />

fomenten <strong>la</strong> normalització del català. Té<br />

una composició molt nombrosa. En fan<br />

part, <strong>per</strong> una banda, <strong>per</strong>sones designades<br />

<strong>per</strong> entitats i partits polítics i, <strong>per</strong> una altra,<br />

ex<strong>per</strong>ts en llengua, en normalització<br />

i en usos lingüístics.<br />

Un dels motius que han dut Esteve a presentar<br />

<strong>la</strong> renúncia és que, d’ençà que es<br />

creà l’organisme, tan sols s’han convocat<br />

dues reunions. “El resultat global és 0<br />

accions i 0 iniciatives fetes. Aquest n’és<br />

el ba<strong>la</strong>nç”, escrivia a Twitter.<br />

En aquesta entrevista, afirma que en<br />

política lingüística el segon Botànic no<br />

ha tingut cap iniciativa, que s’ha limitat<br />

a deixar passar el temps. I es demana <strong>per</strong><br />

què el Consell Social de les Llengües no<br />

va ser consultat <strong>per</strong> e<strong>la</strong>borar l’informe<br />

sobre el requisit lingüístic a <strong>la</strong> llei de<br />

funció pública.<br />

—Quin ba<strong>la</strong>nç en feu, del vostre pas pel<br />

Consell Social de les Llengües?<br />

—Jo formava part del ple del CSL i de <strong>la</strong><br />

comissió <strong>per</strong>manent. Només ens han<br />

convocat a un parell de reunions amb un<br />

parell de propostes. <strong>Una</strong> sobre <strong>la</strong> llengua<br />

de signes i una altra sobre el p<strong>la</strong><br />

quinquennal de política lingüística de <strong>la</strong><br />

Generalitat. Ens diuen que ens faran un<br />

primer esbós d’aquelles coses i que ens<br />

ho diran. I aquestes són les hores en què<br />

no s’ha fet res. Som al 2022. La darrera<br />

reunió es va fer el 4 de març de 2020. És<br />

cert que hem passat <strong>la</strong> pandèmia, <strong>per</strong>ò en<br />

pandèmia he fet vint o trenta reunions<br />

virtuals i presencialment ja n’he fetes<br />

unes quantes, i no se’ns ha dit res ni es<br />

preveu que n’hi haja més.<br />

—Qui l’ha de convocar, el Consell Assessor<br />

de les Llengües?<br />

—La potestat <strong>la</strong> té el president de <strong>la</strong><br />

Generalitat, que també és el president<br />

del ple del Consell Assessor. Quant a <strong>la</strong><br />

comissió <strong>per</strong>manent, <strong>la</strong> presideix el qui té<br />

el càrrec de conseller o consellera d’Educació.<br />

Qui fa de secretari en tots els casos<br />

és el director general de Política Lingüística.<br />

I ell és qui té <strong>la</strong> funció de dinamitzar<br />

i de convocar aquestes reunions.<br />

—Abans de decidir d’abandonar el consell,<br />

en vàreu par<strong>la</strong>r amb el director<br />

general de Política Lingüística, el senyor<br />

Rubén Trenzano?<br />

—Sí que se n’havia par<strong>la</strong>t fa un temps.<br />

El resultat global és 0<br />

accions i 0 iniciatives<br />

fetes. Aquest n’és el<br />

ba<strong>la</strong>nç


17<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

ALFONS ESTEVE<br />

Llengües, que té capacitat <strong>per</strong> a fer-ho?<br />

No sé molt bé quin és el criteri, no sé <strong>per</strong><br />

què no ho han fet servir, <strong>per</strong>ò a mi no<br />

m’interessa gens ser en un consell <strong>per</strong><br />

ser-hi. Em fa <strong>la</strong> sensació que en aquest<br />

segon Botànic no s’ha avançat gens en<br />

qüestions de política lingüística, hi ha<br />

una certa paràlisi. Si garbelles l’activitat<br />

de política lingüística, què hi ha? Què s’ha<br />

fet aquests tres anys? Jo trobe que res i,<br />

<strong>per</strong> tant, no vull ser-hi <strong>per</strong> ser-hi. Jo vull<br />

que es faça política lingüística.<br />

Hem es<strong>per</strong>at <strong>la</strong><br />

introducció de <strong>la</strong><br />

capacitació lingüística<br />

en el funcionariat des<br />

del moment que es va<br />

constituir el Botànic<br />

És de veres que recentment, no. En una<br />

reunió d’un altre àmbit sí que li vam<br />

preguntar <strong>per</strong> l’activació del CSL i va dir<br />

que, ara com ara, no tenien previst de<br />

convocar-lo <strong>per</strong>què volien fer un estudi<br />

de <strong>la</strong> situació actual i sense aquest estudi<br />

no volien posar-lo en marxa. No semb<strong>la</strong><br />

que es pose en marxa en aquest any que<br />

resta de legis<strong>la</strong>tura.<br />

—Quina penseu que és <strong>la</strong> raó de fons <strong>per</strong><br />

a no haver activat el CSL?<br />

—No ho sé, i no sé si em correspon a<br />

mi de dir-ho. Se suposa que aquest òrgan<br />

hauria d’assessorar el Consell en<br />

matèria de política lingüística. No sé si<br />

és que realment no volen que ho fem,<br />

<strong>per</strong>què ells tenen alguna cosa prevista…<br />

No s’entén <strong>per</strong> què el creen i després el<br />

maten. Potser és <strong>per</strong>què és massa gran, és<br />

un monstre de consell, o potser no hi han<br />

cregut massa. Crec que és un organisme<br />

desaprofitat.<br />

—…<br />

—Per exemple, dins el Botànic, hi ha <strong>la</strong><br />

batal<strong>la</strong> del requisit lingüístic. Per què<br />

no es consulta el Consell Social? Hi ha<br />

càrrecs polítics, <strong>per</strong>ò també ex<strong>per</strong>ts en<br />

sociolingüística, en ensenyament, en<br />

funció pública… Per què no s’ha consultat,<br />

en compte de fer només una comissió<br />

política <strong>per</strong> a decidir quin nivell lingüístic<br />

s’ha d’acreditar <strong>per</strong> a accedir a <strong>la</strong> funció<br />

pública valenciana? Per què no es va demanar<br />

un informe al Consell Social de les<br />

—Us referiu a l’informe sobre <strong>la</strong> mínima<br />

exigència als alts funcionaris de <strong>la</strong> Generalitat.<br />

Quina sensació teniu?<br />

—Molta frustració. Hem es<strong>per</strong>at <strong>la</strong> introducció<br />

de <strong>la</strong> capacitació lingüística en<br />

el funcionariat des del moment que es va<br />

constituir el Botànic. En el programa del<br />

2015 ja hi constava, el requisit. El 2016 hi<br />

ha un acord molt trebal<strong>la</strong>t <strong>per</strong> les entitats<br />

socials i els tres sindicats més potents<br />

de <strong>la</strong> funció pública que estan d’acord<br />

a exigir <strong>la</strong> capacitació. I fins l’any passat<br />

no s’aprova una llei. Deixen passar<br />

una legis<strong>la</strong>tura i escaig. I a més, <strong>la</strong> llei<br />

que aproven no conté l’exigència, sinó<br />

que diuen que s’ha de fer un decret en<br />

el termini d’un any. Ja ha passat l’any i<br />

encara no s’ha fet. I el que es fa públic és<br />

que l’exigència <strong>per</strong> als grups més alts, A1<br />

i A2, els tècnics, és un nivell B2. Segons<br />

el marc europeu de les competències<br />

lingüístiques, un B2 no serveix <strong>per</strong> a les<br />

tasques que ha de fer un funcionari. No<br />

té sentit que a un professor, un mestre, li<br />

demanem un C1 i a un assessor jurídic, a<br />

un arquitecte, a un metge, no li demanem<br />

el mateix nivell. No hi haurà cap ex<strong>per</strong>t en<br />

llengua que et diga que amb un nivell B2<br />

es pot fer una feina correcta. No és viable.<br />

—Com valoreu les conseqüències de<br />

l’aplicació de <strong>la</strong> llei del plurilingüisme<br />

a l’educació secundària?<br />

—Tenim un problema molt important<br />

i és que no tenim dades. La conselleria<br />

no les publica. Estem com en èpoques<br />

passades. Ningú no publica dades. El


18<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

ALFONS ESTEVE<br />

plurilingüisme és una qüestió complexa.<br />

Tenim <strong>la</strong> justícia que tenim i és molt difícil<br />

d’avançar. Deixeu-me dir, abans de<br />

continuar, que el sistema d’ensenyament<br />

de secundària no és el meu àmbit d’actuació,<br />

i no sóc una veu molt autoritzada<br />

<strong>per</strong> a par<strong>la</strong>r-ne. Ara, molta gent explica<br />

que, com que s’introdueix un 25% de <strong>la</strong><br />

docència en castellà a tots els centres<br />

–també allà on abans el projecte lingüístic<br />

era tot en valencià, les anomenades<br />

línies–, en zones valencianopar<strong>la</strong>nts<br />

baixen les hores de docència en valencià.<br />

En canvi, en les zones castel<strong>la</strong>nopar<strong>la</strong>nts<br />

no s’aplica de <strong>la</strong> mateixa manera. El 25%<br />

o el 50% de valencià que diu <strong>la</strong> llei, no<br />

s’hi aplica. Per tant, alguns diuen que<br />

hem retrocedit allà on teníem el 100%<br />

i no hem avançat en el lloc on s’hauria<br />

d’haver imp<strong>la</strong>ntat el 25% o el 50%. Però<br />

insistesc en <strong>la</strong> falta de dades.<br />

—Aquesta xifra del 25% que al Principat<br />

també s’ha imposat, té cap explicació?<br />

—Des del punt de vista de l’ensenyament,<br />

no té cap explicació, i aquest és el<br />

problema. No hi ha cap estudi que avale<br />

eixa xifra. Això ix d’un òrgan que no té <strong>la</strong><br />

competència <strong>per</strong> a fer-ho. Ix d’una primera<br />

sentència de Catalunya, que diu que<br />

el mínim que s’ha de fer en castellà en un<br />

centre ha de ser el 25%. Això no ho pot<br />

dir un tribunal. El tribunal no pot legis<strong>la</strong>r.<br />

El tribunal interpreta les normes. Podria<br />

dir: “A les aules ha d’haver-hi docència<br />

vehicu<strong>la</strong>r en castellà.” L’exigència del<br />

Tots els estudis que hi<br />

ha sobre l’ensenyament<br />

de llengües diuen que<br />

en el cas d’una llengua<br />

minoritzada com <strong>la</strong><br />

nostra, com que no tens<br />

espais públics, <strong>per</strong>què tots<br />

són copats <strong>per</strong> <strong>la</strong> llengua<br />

dominant, necessites<br />

compensar-ho amb<br />

l’ensenyament integral.<br />

Ningú no ava<strong>la</strong> que<br />

l’ensenyament haja de<br />

tenir el 25%<br />

25% no sabem d’on ha eixit. És una decisió<br />

que va traure el TSJ en un cas, i el<br />

mateix tribunal ha anat fent sentències<br />

i s’ha instaurat com a norma, <strong>per</strong>ò això<br />

no era fixat en cap norma. Ací, al País<br />

Valencià, en <strong>la</strong> llei de plurilingüisme,<br />

sí, <strong>per</strong>ò a Catalunya, no. No té cap aval<br />

científic. Tots els estudis que hi ha sobre<br />

l’ensenyament de llengües diuen que en<br />

el cas d’una llengua minoritzada com <strong>la</strong><br />

nostra, com que no tens espais públics,<br />

<strong>per</strong>què tots són copats <strong>per</strong> <strong>la</strong> llengua dominant,<br />

necessites compensar-ho amb<br />

l’ensenyament integral. Ningú no ava<strong>la</strong><br />

que l’ensenyament haja de tenir el 25%.<br />

—Sí que el marca <strong>la</strong> llei de plurilingüisme<br />

valenciana.<br />

—La llei <strong>la</strong> trauen a conseqüència de<br />

l’anul·<strong>la</strong>ció del decret del plurilingüisme,<br />

i crec que fan una llei a corre-cuita. S’ha<br />

dit, no sé si és de veres, que es va pactar<br />

amb el ministre espanyol del PP de l’època.<br />

Van pactar que farien una llei que diria<br />

que el mínim seria del 25% en castellà<br />

i que, a canvi, el PP no hi recorreria en<br />

contra als tribunals. No tinc dades <strong>per</strong> a<br />

confirmar-ho. Però <strong>la</strong> realitat és que hi<br />

ha el 25% i que el PP no hi va recórrer en<br />

contra quan era al govern espanyol. Ara,<br />

amb això que passa a Catalunya, alguna<br />

gent de <strong>la</strong> conselleria diu: “Veieu com<br />

nosaltres sí que tenim blindat l’ensenyament<br />

en valencià i a Catalunya tenen<br />

problemes? Nosaltres vam introduir el<br />

25% <strong>per</strong> a no tenir eixos problemes.”<br />

—Com a ex<strong>per</strong>t en política lingüística,<br />

us hem llegit pa<strong>per</strong>s on remarqueu que<br />

<strong>la</strong> Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià<br />

ja té quaranta anys i s’ha de fer nova.<br />

—Efectivament. Aquest era un dels motius<br />

pels quals vaig acceptar de formar<br />

part del Consell Social de les Llengües.<br />

Jo entenia que hauríem pogut donar unes<br />

línies bàsiques d’actuació, <strong>per</strong>què l’actual<br />

llei és pensada <strong>per</strong> quan no hi havia<br />

internet ni els mitjans de comunicació<br />

actuals, ni tot el sistema de consums dels<br />

xiquets i dels joves, les p<strong>la</strong>taformes. No


19<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

ALFONS ESTEVE<br />

pendents del consens? Seria millor, és<br />

c<strong>la</strong>r, <strong>per</strong>ò amb el PP i Ciutadans i Vox, és<br />

possible avançar? No? Doncs avancem<br />

sense ells. En altres coses som agosarats,<br />

amb <strong>la</strong> llengua no volem ser-ho?<br />

En aquests tres anys no<br />

s’ha avançat gens en<br />

qüestions de política<br />

lingüística. I no avançar<br />

és retrocedir<br />

hi ha res que regule re<strong>la</strong>cions <strong>la</strong>borals…<br />

No té pràcticament obligacions. Tot són<br />

desiderates. Quantes coses de fa quaranta<br />

anys aprofiten ara? La prova és que en el<br />

decret d’usos que va publicar el govern,<br />

precisament, intentaven avançar en l’ús<br />

de <strong>la</strong> llengua dins l’administració i una<br />

de les coses que deia <strong>la</strong> sentència del TSJ<br />

valencià era que el decret anava més enllà<br />

que <strong>la</strong> llei, i això un decret no pot fer-ho,<br />

i el tombaren. I encara un altre detall. El<br />

gruix de <strong>la</strong> llei d’ús té a veure amb l’ensenyament<br />

i ho han modificat fent-ne una<br />

de nova que és <strong>la</strong> llei del plurilingüisme.<br />

Però semb<strong>la</strong> que <strong>la</strong> resta de coses no les<br />

volen modificar.<br />

—Aquells que no <strong>la</strong> volen reformar diuen<br />

que ara no és el moment <strong>per</strong>què no<br />

s’arribaria a cap consens.<br />

—Crec que això és una trampa. El consens<br />

sempre es gasta <strong>per</strong> a <strong>la</strong> llengua,<br />

<strong>per</strong>ò <strong>per</strong> a les altres coses, no. El Botànic<br />

va aprovar no fa gaire una llei molt potent<br />

sobre les <strong>per</strong>sones LGBTI, una llei de les<br />

més modernes de l’estat, i s’ha aprovat<br />

amb <strong>la</strong> dreta en contra. No hi havia<br />

consens, i no passa res. Amb <strong>la</strong> llengua,<br />

t<strong>roba</strong>r consens amb Vox deu ser molt<br />

complicat. I si l’hem de t<strong>roba</strong>r, no avançarem<br />

mai. En temes d’agenda LGBTI,<br />

o <strong>la</strong> llei de l’avortament, tenen el vot en<br />

contra de <strong>la</strong> dreta reaccionària, <strong>per</strong>ò no<br />

passa res. S’avança. I <strong>la</strong> gent ja entén que<br />

<strong>la</strong> dreta no voldrà mai aprovar eixa llei.<br />

Per què en <strong>la</strong> llengua sempre hem d’estar<br />

—D’on ve aquesta por?<br />

—Alguns diuen: “Si <strong>la</strong> canviem, encara<br />

serà pitjor.” Jo crec que no serà pitjor.<br />

Crec que en qüestions lingüístiques a<br />

aquest govern li falta molta valentia.<br />

P<strong>roba</strong>blement, és que entre ells mateixos<br />

no estan d’acord. Però també en<br />

moltes altres coses tampoc no hi estan<br />

i tiren endavant. S’ha de ser valent. Si<br />

fas política és <strong>per</strong> fer allò que tu dius. I<br />

tampoc no els demanem res de l’altre<br />

món. El primer Botànic par<strong>la</strong>va d’una llei<br />

d’igualtat lingüística. No volem res més<br />

que complisquen el seu programa polític.<br />

En aquest segon Botànic, <strong>la</strong> qüestió de<br />

<strong>la</strong> llengua ha desaparegut totalment. No<br />

<strong>la</strong> t<strong>roba</strong>ràs mai. I amb això, no vull dir<br />

que siguen contraris a <strong>la</strong> llengua, que<br />

no ho són, i no són el PP, <strong>per</strong>ò tampoc<br />

no hi ha cap avanç. I no avançar implica<br />

retrocedir. I <strong>la</strong> situació social que tenim<br />

no és bona.<br />

—Després d’anunciar que deixeu el<br />

Consell Social de les Llengües, heu rebut<br />

cap missatge?<br />

—No.<br />

—Es<strong>per</strong>eu que ho facen?<br />

—M’agradaria. Però ja us dic que no…<br />

He fet moltes propostes. Públiques, privades,<br />

i no ha funcionat. La veritat és que<br />

no es<strong>per</strong>e res. Ho haurien pogut fer ahir,<br />

no m’han dit res. Tant de bo em diguen<br />

alguna cosa, els explicaré <strong>per</strong> què…


20<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

ENTREVISTA<br />

VÍCTOR TERRADELLAS<br />

“Junts té una<br />

feinada horrorosa<br />

a endreçar un partit<br />

que no és el de<br />

Puigdemont”<br />

L’ex-dirigent de CDC va anunciar que renunciava<br />

a concórrer a les primàries de JxCat <strong>per</strong> a ser candidat<br />

<strong>per</strong> Reus


21<br />

VÍCTOR TERRADELLAS<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

JOSEP REXACH FUMANYA<br />

L’ex-dirigent de Convergència Víctor<br />

Terradel<strong>la</strong>s era immers de feia setmanes<br />

en <strong>la</strong> cursa <strong>per</strong> a ser el candidat<br />

de Junts a <strong>la</strong> batllia de Reus (Baix<br />

Camp). Acostumat a moure’s en les<br />

esferes més secundàries de <strong>la</strong> política,<br />

estava disposat a fer el pas a <strong>la</strong> primera<br />

línia, <strong>per</strong>ò dimarts va anunciar que<br />

estripava el carnet del partit. Molest<br />

amb <strong>la</strong> direcció del partit, assenya<strong>la</strong> Jordi<br />

Sànchez i denuncia que han afavorit una<br />

candidata escollida a dit.<br />

Aquests darrers mesos, el nom de Terradel<strong>la</strong>s<br />

ha aparegut <strong>per</strong>iòdicament als mitjans,<br />

involucrat en el cas Vólkhov. Sosté que ell<br />

va fer d’intermediari entre el president<br />

Carles Puigdemont i diplomàtics russos,<br />

que es van reunir dues vegades l’octubre<br />

del 2017 i que van oferir suport econòmic<br />

i militar, <strong>per</strong>ò que les converses no van<br />

anar més enllà. Defensa que sempre ha<br />

par<strong>la</strong>t amb tothom que s’interessava <strong>per</strong><br />

<strong>la</strong> qüestió cata<strong>la</strong>na, una herència d’haver<br />

estat secretari de re<strong>la</strong>cions internacionals<br />

de CDC entre el 2012 i el 2016. També és<br />

investigat <strong>per</strong> <strong>la</strong> desviació de subvencions<br />

il·legals de <strong>la</strong> Diputació de Barcelona, <strong>per</strong>ò<br />

demana de no pronunciar-s’hi <strong>per</strong>què el<br />

cas encara és obert.<br />

—Qui és Víctor Terradel<strong>la</strong>s i a què es<br />

dedica?<br />

—Ara mateix vivim del que podem. Seré<br />

molt franc: d’ençà que <strong>la</strong> policia nacional<br />

em va detenir el 2018, vaig estar dos anys<br />

vivint dels amics i de <strong>la</strong> família.<br />

—Actualment també?<br />

—Un dels amics té un mas a Cornudel<strong>la</strong><br />

de Montsant (Priorat) i vam arribar a<br />

un tracte al qual jo pogués fer front. Jo li<br />

cuido el mas i acollim turistes <strong>per</strong> guanyar-nos<br />

<strong>la</strong> <strong>vida</strong>.<br />

—Quina vincu<strong>la</strong>ció política heu tingut<br />

aquests darrers anys?<br />

Es van prometre els<br />

10.000 soldats russos.<br />

En <strong>la</strong> primera reunió o <strong>la</strong><br />

<strong>segona</strong> que es va fer amb<br />

el president Puigdemont<br />

—Militava a Junts fins ara. Però hi era<br />

en una tercera o quarta fi<strong>la</strong>. És veritat<br />

que, <strong>per</strong> <strong>la</strong> trajectòria que he tingut, he<br />

par<strong>la</strong>t amb molta gent i he mantingut<br />

contacte polític amb gent de Junts i altres<br />

partits polítics. I allà al mas m’he reunit<br />

amb gent <strong>per</strong> par<strong>la</strong>r de tot i de res, veient<br />

sobretot el desastre en què es convertia<br />

un procés d’independència que teníem<br />

a tocar. Perquè <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse política, el 2017,<br />

no ho va fer bé.<br />

—I d’ençà d’aleshores?<br />

—Anem de renúncia rere renúncia.<br />

—I <strong>per</strong> què ara volíeu fer el pas a <strong>la</strong> política<br />

activa de primera línia?<br />

—Per això em volia posar a <strong>la</strong> primera<br />

línia política des de <strong>la</strong> ciutat de Reus.<br />

Hem de tornar a posar el procés on toca<br />

i culminar el que es va proc<strong>la</strong>mar el 27<br />

d’octubre. No l’1-O, que allò és l’orgull;<br />

el 27, que és quan es va liquidar el procés<br />

d’independència. Hi ha dos motius que<br />

no són paral·lels i que s’encavalquen els<br />

uns amb els altres. Des del món local cal<br />

tornar a empènyer el món nacional <strong>per</strong>què<br />

culmini el procés d’independència.<br />

Per una altra banda, Reus ha estat tradicionalment<br />

una pob<strong>la</strong>ció de genis, de<br />

<strong>per</strong>sonalitats importants, amb un món<br />

empresarial molt poderós i culturalment<br />

hem estat una de les principals ciutats<br />

de Catalunya. Però això s’ha <strong>per</strong>dut, els<br />

últims anys, i creia que podia ajudar Reus<br />

a recu<strong>per</strong>ar aquell orgull.<br />

—Heu renunciat a concórrer a les primàries<br />

de JxCat <strong>per</strong> a ser candidat a <strong>la</strong><br />

batllia de Reus. Dieu que <strong>per</strong> manca de<br />

neutralitat. Per què?<br />

—Perquè jo em presento en un moment<br />

determinat a les primàries, <strong>per</strong>ò <strong>la</strong> direcció<br />

nacional ja tenia decidit qui seria <strong>la</strong><br />

candidata –Teresa Pal<strong>la</strong>rès–. Ho tenien<br />

tot muntat i tot preparat, i van digerir<br />

molt ma<strong>la</strong>ment que una altra <strong>per</strong>sona,<br />

digués com es digués, es presentés a les<br />

primàries. És curiós, <strong>per</strong>què diuen que<br />

faran primàries, <strong>per</strong>ò es van convocar de<br />

manera ràpida i urgent. I no calia, <strong>per</strong>què<br />

hi ha un secretari general en procés de


22<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

VÍCTOR TERRADELLAS<br />

sortida i ha posat una candidata escollida<br />

gairebé a dit, de pressa i corrents.<br />

El més lògic, des del meu punt de vista,<br />

era es<strong>per</strong>ar que entrés <strong>la</strong> nova direcció<br />

general i l<strong>la</strong>vors fer unes primàries com<br />

déu mana i sense cap apriorisme.<br />

—Per tant, en responsabilitzeu Jordi<br />

Sànchez.<br />

—És una part important de qui decideix<br />

de fer anar endavant aquest projecte<br />

amb pocs dies. Per una altra banda, <strong>la</strong><br />

candidata que ha escollit Junts és una<br />

candidata que ve del PSOE del 155 i de<br />

ser subgovernadora civil del govern espanyol.<br />

Per tant, amb una nova direcció<br />

que diu que vol anar directament cap a<br />

completar el procés d’independència,<br />

tindrà una dicotomia a Reus. <strong>Una</strong> <strong>per</strong>sona<br />

que no sé si serà capaç de donar el 100%<br />

quan <strong>la</strong> direcció nacional es determini a<br />

acabar el procés.<br />

Veig tant de rebuig que prefereixo desemmascarar<br />

<strong>la</strong> veritat, ser sincer i coherent i explicar els fets<br />

—Puigdemont us ha demanat que féssiu<br />

marxa enrere?<br />

—No<br />

—I <strong>la</strong> nova direcció?<br />

—No. L’actual, sí.<br />

—Jordi Sànchez?<br />

—L’actual, sí. Jo, amb el senyor Jordi<br />

Sànchez, no hi he par<strong>la</strong>t gens. Cosa que<br />

també m’estranya, <strong>per</strong>què hi va haver un<br />

problema amb els avals i em van dir que<br />

no els havia assolit. Hauria estat lògic que<br />

el secretari general del partit s’hagués<br />

posat en contacte amb les dues parts.<br />

—No us volen <strong>per</strong>què el vostre nom<br />

ha aparegut en <strong>la</strong> investigació sobre <strong>la</strong><br />

desviació de fons i en el cas Vólkhov?<br />

—No. Tenien determinat que aquesta<br />

senyora havia de ser <strong>la</strong> candidata i això no<br />

hi té res a veure. Crec que haurien fet igual<br />

si s’hagués presentat algú altre. Potser un<br />

altre, amb l’errada informàtica que diuen<br />

que hi va haver i <strong>la</strong> posterior ocultació<br />

d’informació, no hauria impugnat el<br />

resultat dels avals. Es van t<strong>roba</strong>r amb una<br />

<strong>per</strong>sona diferent, que ho va denunciar i<br />

em van acabar donant <strong>la</strong> raó.<br />

—Si us van acabar donant <strong>la</strong> raó amb els<br />

avals, què us ha portat a acabar estripant<br />

el carnet?<br />

—Hi havia un marc de rebuig molt gran<br />

cap a <strong>la</strong> meva <strong>per</strong>sona. No va caure bé que<br />

em presentés. Ells tenien coll avall que<br />

<strong>la</strong> candidata havia de ser <strong>la</strong> Teresa Pal<strong>la</strong>rès.<br />

I es pensaven que no impugnaria,<br />

que funcionaria allò del ‘no fer soroll’.<br />

Arriba un moment determinat que <strong>la</strong><br />

coordinadora local em diu que ha <strong>per</strong>dut<br />

<strong>la</strong> confiança en mi a través d’un grup de<br />

WhatsApp, de manera que ja condiciona<br />

el vot. Veig tant de rebuig que prefereixo<br />

desemmascarar <strong>la</strong> veritat, ser sincer i<br />

coherent i explicar els fets. Em retiro i<br />

deixo el carnet d’un partit que no crec<br />

que jo pugui arribar a representar.<br />

—Renuncieu a tornar-vos a afiliar a<br />

Junts?<br />

—Sí. Al 99,9% <strong>per</strong>iòdic, si voleu. És a<br />

dir, al 100%.<br />

—I descarteu de fer marxa enrere encara<br />

que us ho demani <strong>la</strong> nova direcció?<br />

—Jo sóc molt amic de <strong>la</strong> Laura Borràs i<br />

d’en Jordi Turull, i els desitjo tota <strong>la</strong> sort<br />

del món. Però no hi ha cap possibilitat<br />

de fer marxa enrere en una posició com<br />

aquesta. Faria el que sempre he criticat.<br />

He fet aquest pas a consciència. Crec que


23<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

VÍCTOR TERRADELLAS<br />

Junts té una feinada horrorosa a endreçar<br />

aquest partit, que no és el que va dibuixar<br />

el president Puigdemont. Però ara s’ha<br />

definit una altra direcció i crec que s’assemb<strong>la</strong><br />

força al que pensava Puigdemont,<br />

<strong>per</strong>ò jo aquí ja no hi entraré. Crec que les<br />

estructures que ens van funcionar fins el<br />

2017 avui estan totalment obsoletes, <strong>per</strong><br />

unes raons o unes altres.<br />

—Us referiu a l’ANC?<br />

—L’ANC i també Òmnium. Han renunciat<br />

a empènyer aquest carro i a pressionar<br />

prou <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse política <strong>per</strong> a tirar endavant<br />

el projecte. No ens serveixen si <strong>la</strong> societat<br />

cata<strong>la</strong>na vol avançar amb el procés<br />

d’independència. I això s’ha d’afegir al<br />

fet que els partits polítics també han renunciat<br />

a avançar. L’ANC, Òmnium i els<br />

partits han malbaratat el somni de Muriel<br />

Casals. Sóc dels qui pensen que s’han de<br />

crear noves estructures com les que vam<br />

crear en un moment determinat.<br />

—En quines penseu?<br />

—Jo mateix vaig crear <strong>la</strong> P<strong>la</strong>taforma <strong>per</strong><br />

<strong>la</strong> Sobirania el 2007, al començament del<br />

procés. I el 2008, amb Pere Pugès i trenta-vuit<br />

<strong>per</strong>sones més, vam començar a<br />

par<strong>la</strong>r sobre <strong>la</strong> necessitat de fer coses. Aquí<br />

va ser molt important <strong>la</strong> figura d’en Pugès,<br />

que va comandar el que acabaria essent <strong>la</strong><br />

fundació de l’Assemblea Nacional Cata<strong>la</strong>na.<br />

De <strong>la</strong> mateixa manera que es va crear<br />

allò, es poden crear altres estructures que<br />

agafin el relleu avui d’aquestes entitats<br />

que ja no són les adequades <strong>per</strong> a avançar.<br />

—Sobre el cas Vólkhov, ja heu explicat<br />

que hi va haver dues reunions amb<br />

l’entorn del Kremlin (l’ex-diplomàtic<br />

Niko<strong>la</strong>i Sadovnikov i l’empresari Sergei<br />

Motin) abans de <strong>la</strong> dec<strong>la</strong>ració del 2017.<br />

Les vau gestionar vós?<br />

—Aquests senyors es van posar en contacte<br />

amb una gent que coneixia, em van<br />

trucar i van dir que eren de confiança.<br />

Em van demanar de veure el president<br />

Puigdemont i jo aleshores hi tenia una<br />

re<strong>la</strong>ció constant. Aquel<strong>la</strong> mateixa tarda<br />

va accedir a rebre’ls. Això va ser el 23 o<br />

24 d’octubre.<br />

—Dos dies abans de <strong>la</strong> dec<strong>la</strong>ració. Puigdemont<br />

se’n refiava?<br />

—Jo no sé si se’n refiava, sí que és cert<br />

que ens va demanar que continuéssim<br />

els contactes i que continuéssim<br />

par<strong>la</strong>nt. Però sense cap mena de compromís,<br />

<strong>per</strong>què no hi havia res aquells<br />

dies. Tot el que es par<strong>la</strong>va era a posteriori<br />

d’una possible proc<strong>la</strong>mació de <strong>la</strong><br />

república. I es van fer altres reunions,<br />

també fora de pa<strong>la</strong>u, en les quals hi<br />

havia Elsa Artadi. Però jo només feia<br />

d’intermediari.<br />

—L’ajuda que prometien a posteriori en<br />

què es traduïa?<br />

—Ha sortit una fotografia que em vaig<br />

fer amb un document de molts diners<br />

que aquesta gent deia que aportaria en<br />

cas que s’avancés amb <strong>la</strong> independència.<br />

Però no sabem si hauria passat. De <strong>la</strong><br />

mateixa manera, abans que m’ho pregunteu,<br />

també es van prometre els 10.000<br />

soldats russos. En <strong>la</strong> primera reunió o <strong>la</strong><br />

<strong>segona</strong> que es va fer amb el president.<br />

—I us ho vau creure?<br />

—El president Puigdemont es va tirar<br />

enrere, tot fent un gest d’incredulitat i<br />

sorpresa, sobretot <strong>per</strong>què el nostre procés<br />

era pacífic i democràtic. I va dir que<br />

no a una posició com aquesta.<br />

—El setembre del 2018 vau tornar a<br />

Rússia. Va ser <strong>per</strong> recu<strong>per</strong>ar les converses<br />

que s’havien començat <strong>la</strong> tardor<br />

del 2017?<br />

—No. Moltíssims altres països, sigui<br />

anant-hi presencialment o par<strong>la</strong>nt-hi<br />

<strong>per</strong> telèfon, han volgut saber com evolucionava<br />

tot plegat. El desgavell és tal<br />

que alguns hi tenen més o menys interès,<br />

i d’altres truquen <strong>per</strong> saber com va tot<br />

plegat des d’aquell octubre.<br />

—Però estan interessats a saber quina<br />

és <strong>la</strong> situació política actual?<br />

—Heu de pensar que fa més de vinti-cinc<br />

anys que em dedico a això, i en<br />

molts casos ja no són re<strong>la</strong>cions entre<br />

dues <strong>per</strong>sones que es coneixen, sinó que<br />

hi ha re<strong>la</strong>cions d’amistat. Però sí, hi ha<br />

Hi ha molta gent dels<br />

Estats Units, Ang<strong>la</strong>terra,<br />

Alemanya o Moscou que<br />

encara pregunten. Jo<br />

sempre he pensat que quan<br />

ets en un procés d’aquesta<br />

mena, <strong>la</strong> diplomàcia és<br />

molt variable<br />

molta gent dels Estats Units, Ang<strong>la</strong>terra,<br />

Alemanya o Moscou que encara<br />

pregunten. Jo sempre he pensat que<br />

quan ets en un procés d’aquesta mena,<br />

<strong>la</strong> diplomàcia és molt variable. No és<br />

<strong>la</strong> diplomàcia estricta com <strong>la</strong> que entenem<br />

nosaltres, sinó una diplomàcia<br />

que poden ser fundacions i entitats, que<br />

en algun cas depenen de les estructures<br />

dels governs. I en el cas de Moscou, jo<br />

tenia molt d’interès a conservar aquests<br />

contactes, tot i que després no ens hem<br />

vist més. Eren gent molt preparada i a<br />

ningú li fa nosa poder par<strong>la</strong>r amb <strong>per</strong>sones<br />

que en saben molt.<br />

—Creieu que s’han tret de mare aquests<br />

contactes amb Rússia?<br />

—El 2017, el president Aznar es reunia<br />

amb el president Putin, hi dinava i


24<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

VÍCTOR TERRADELLAS<br />

hi sopava. Si s’hi reunís avui, el 2022,<br />

hi hauria un rebombori. Segurament<br />

s’ha fet una exageració molt gran de tot<br />

plegat. Per interessos, <strong>per</strong>què el món<br />

es mou <strong>per</strong> interessos. I aquest és un<br />

interès c<strong>la</strong>r.<br />

—I Israel? És coneguda <strong>la</strong> vostra re<strong>la</strong>ció<br />

amb aquest estat. També hi va haver<br />

converses?<br />

—És públic i notori que al l<strong>la</strong>rg dels anys<br />

s’han fet diverses t<strong>roba</strong>des. El president<br />

Mas va visitar Israel i el seu ambaixador<br />

va venir a veure el president Puigdemont<br />

el 2017... Hi ha moltes qüestions i simpaties<br />

en comú. Continuo pensant que<br />

Israel és un gran aliat de Catalunya.<br />

És públic i notori que al l<strong>la</strong>rg dels anys s’han fet diverses<br />

t<strong>roba</strong>des. El president Mas va visitar Israel i el seu<br />

ambaixador va venir a veure el president Puigdemont<br />

el 2017... Hi ha moltes qüestions i simpaties en comú.<br />

Continuo pensant que Israel és un gran aliat de Catalunya


25<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

ENTREVISTA<br />

CLARA PONSATÍ<br />

“Els nostres dirigents s’han rendit”<br />

Ahir els subscriptors de Vi<strong>la</strong>Web van poder conversar<br />

amb C<strong>la</strong>ra Ponsatí · Us n’oferim l’entrevista


26<br />

CLARA PONSATÍ<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

REDACCIÓ<br />

Ahir l’eurodiputada C<strong>la</strong>ra Ponsatí<br />

va protagonitzar una conversa<br />

amb els subscriptors de Vi<strong>la</strong>Web.<br />

L’acte, moderat pel director del<br />

diari, Vicent Partal, es va fer el<br />

Centre de Cultura Contemporània de<br />

Barcelona, <strong>per</strong>ò Ponsatí, exiliada d’ençà<br />

de <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mació de <strong>la</strong> independència,<br />

l’octubre del 2017, va haver de participar-hi<br />

<strong>per</strong> videoconferència. L’acte es va<br />

transmetre en vídeo en directe a Vi<strong>la</strong>Web<br />

amb algunes dificultats tècniques, <strong>per</strong> les<br />

quals demanem excuses. Per això, ara us<br />

oferim <strong>la</strong> transcripció de <strong>la</strong> major part de<br />

<strong>la</strong> conversa, juntament amb el vídeo de<br />

l’acte, que hem intentat d’adobar tant<br />

com ha estat possible.<br />

En <strong>la</strong> conversa, que tenia com a raó inicial<br />

<strong>la</strong> presentació del llibre Molts i ningú,<br />

publicat <strong>per</strong> <strong>la</strong> Campana, Ponsatí es va<br />

expressar amb <strong>la</strong> seva c<strong>la</strong>redat habitual,<br />

sobretot par<strong>la</strong>nt de l’actualitat política.<br />

Per raons estètiques, crec<br />

que les orenetes que va<br />

dibuixar el meu avi són<br />

molt més boniques que<br />

qualsevol fotografia. Però<br />

també <strong>per</strong> consistència amb<br />

el títol del llibre, <strong>per</strong>què<br />

és un llibre que vol ser un<br />

homenatge a unes arrels i<br />

un país<br />

tols polítics i amb això ja fa. Si a algú no li<br />

interessen les meves impressions sobre<br />

l’octubre del 2017, pot anar directament<br />

al capítol 3 i amb això en tindrà prou. Per<br />

tant, sí, és veritat que <strong>la</strong> part de política<br />

és molt immediata, i també s’ha de reconèixer<br />

que aquests dos capítols els vaig<br />

escriure gràcies als diàlegs que vaig tenir<br />

amb l’Andreu Barnils, que els va enregistrar<br />

i els va transcriure i jo després vaig<br />

reescriure. És <strong>per</strong> això que tenen aquest to<br />

molt immediat de conversa entre <strong>per</strong>sones<br />

de confiança i parlen d’uns fets que en<br />

aquell moment eren bastant immediats.<br />

Aquestes converses amb l’Andreu van ser<br />

l’octubre del 2018 i <strong>per</strong> això tenen aquest<br />

to més cru i més directe. En els últims<br />

capítols parlo evidentment de <strong>la</strong> meva<br />

situació present i <strong>la</strong> situació present del<br />

país. Per això és difícil de mirar-s’ho<br />

amb distància i encara més difícil és mirar-s’ho<br />

amb duresa, un nom que en <strong>la</strong><br />

política del moment no hi té cabuda.<br />

—Per començar, Romanç Olivel<strong>la</strong> diu:<br />

“M’ha sorprès molt que no hi hagi <strong>la</strong><br />

seva foto a <strong>la</strong> portada del llibre, sinó<br />

tan sols unes orenetes. Tots els presos<br />

i exiliats que han fet llibres han acabat<br />

posant <strong>la</strong> fotografia a portada. Per què<br />

no ho feu?”<br />

—[Riu] Va ser una negociació complicada<br />

amb l’editorial, <strong>per</strong>què ells també<br />

volien posar-hi <strong>la</strong> meva foto, <strong>per</strong>ò jo<br />

no. Per raons estètiques, crec que les<br />

orenetes que va dibuixar el meu avi són<br />

molt més boniques que qualsevol fotografia.<br />

Però també <strong>per</strong> consistència<br />

amb el títol del llibre, <strong>per</strong>què és un llibre<br />

que vol ser un homenatge a unes arrels i<br />

un país. Volia que fos una mica diferent<br />

dels llibres habituals que fan els polítics<br />

<strong>per</strong> vendre’s. Em va costar, <strong>per</strong>ò els vaig<br />

convèncer: quan vam t<strong>roba</strong>r el disseny<br />

de <strong>la</strong> portada –que està molt bé i que<br />

agraeixo molt a <strong>la</strong> gent de l’editorial que<br />

el va fer– tothom va estar d’acord que no<br />

calia posar-hi <strong>la</strong> meva fotografia.<br />

—<strong>Una</strong> altra pregunta diu: “Llegint el<br />

llibre he tingut <strong>la</strong> sensació que heu posat<br />

<strong>la</strong> <strong>vida</strong> enmig de capítols durament polítics,<br />

com una manera d’asserenar-vos<br />

i agafar <strong>per</strong>spectiva. Al mig del llibre<br />

hi ha molta dolçor, és molt ben escrit<br />

i molt agradable de llegir. En canvi, el<br />

començament i el final són molt durs.”<br />

—És una bona manera de mirar-s’ho.<br />

No podia escapolir-me de fer uns capítols<br />

de memòries i de comentari polític.<br />

No hauria estat honest, ateses les meves<br />

circumstàncies i, <strong>per</strong> tant, necessàriament<br />

havia d’incloure-ho. I bé, aquesta<br />

estructura, amb dos capítols polítics al<br />

davant i dos al darrere, em va semb<strong>la</strong>r<br />

una bona manera d’encarar-ho: si algú<br />

no té interès a llegir <strong>la</strong> part més històrica<br />

i autobiogràfica pot llegir els quatre capí-<br />

–Lluïsa Sánchez Pol insisteix en això i<br />

diu que li semb<strong>la</strong> una llàstima, <strong>per</strong>què és<br />

un llibre ple de tendresa. Demana: “En<br />

realitat no haurien de ser dos llibres?”<br />

I afegeix: “Està molt ben escrit, penseu<br />

escriure’n més?”<br />

—A veure, potser sí que podrien ser<br />

dos llibres, <strong>per</strong>ò vaja, prou feina tinc<br />

presentant-ne un. Potser sí que podria<br />

prendre’m <strong>la</strong> pregunta, amb tota legitimitat,<br />

una mica com una crítica: hi ha<br />

uns canvis de registre d’uns capítols als<br />

altres que potser sobten una mica. Potser<br />

sí que un llibre que fos tot en el mateix<br />

registre tindria una lectura més fluida,<br />

no ho sé. Penso escriure més, <strong>per</strong>ò no<br />

tinc projectes gaire concrets. Escriure<br />

aquest llibre m’ha agradat molt, ha estat<br />

una activitat molt gratificant. Encara<br />

tinc davant meu una jubi<strong>la</strong>ció amb molts<br />

anys, i segurament una de les activitats a<br />

què em puc dedicar és aquesta.


27<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

CLARA PONSATÍ<br />

—Francesc Marí diu: “Narreu un episodi<br />

després dels atemptats de Barcelona<br />

amb el conseller Carles Mundó, durant el<br />

funeral de Pau Pérez, que m’ha impactat<br />

molt. Reflecteix <strong>la</strong> imatge d’una outsider<br />

enmig dels polítics professionals.” És<br />

així?<br />

—Sí, sí, és un exemple... N’he viscut diverses,<br />

d’aquestes. Quan s’ajunten uns<br />

quants polítics que van a algun lloc on<br />

hi ha públic i hi ha fotografies i atenció<br />

mediàtica, aquesta escena es viu repetidament<br />

i això ho he viscut i ho continuo<br />

vivint. Al Par<strong>la</strong>ment Europeu hi ha una<br />

activitat que als par<strong>la</strong>mentaris els agrada<br />

molt organitzar. En diuen photo-op i<br />

consisteix a cridar els amics de qualsevol<br />

causa <strong>per</strong>què vinguin a les escales del<br />

par<strong>la</strong>ment i es facin una foto. Sempre que<br />

participo en aquestes activitats em trobo<br />

que, si vull sortir a <strong>la</strong> foto, he de donar<br />

empentes [Rialles]. I, <strong>per</strong> tant, moltes<br />

vegades m’estimo més no sortir, <strong>per</strong>què<br />

no em ve d’aquí. I bé, aquesta escena és<br />

reve<strong>la</strong>dora <strong>per</strong>què era una situació una<br />

mica més dura, <strong>per</strong>ò vaja, passa molt. Sí,<br />

<strong>la</strong> <strong>vida</strong> política té aquest estil.<br />

cosa d’aquell temps, ideològicament<br />

par<strong>la</strong>nt?”<br />

—Tots som una continuïtat i quan pensem<br />

en nosaltres mateixos ens sentim<br />

com érem quan teníem deu anys. En<br />

aquest moment, visc aquest viatge que<br />

vaig fer a Itàlia amb les Joventuts Comunistes<br />

com qui recorda l’aniversari d’una<br />

àvia. Al mateix temps, si ens poséssim a<br />

analitzar els projectes polítics i les ideologies<br />

que hi havia en aquell entorn –i jo<br />

m’autoanalitzo sobre com veig el món–,<br />

sí, hi ha molta distància. Però hi ha continuïtat:<br />

l’actitud, l’alegria de viure, hi ha<br />

<strong>la</strong> fe en el progrés i <strong>la</strong> democràcia. Això hi<br />

era en aquell moment, en què jo era una<br />

adolescent, <strong>per</strong>ò hi ha molta continuïtat.<br />

—Es podria dir que una de les gràcies<br />

del llibre és que hi ha moltes fotos, i n’hi<br />

ha una de C<strong>la</strong>ra Ponsatí amb Domènec<br />

Martínez i Josep Maria Riera al primer<br />

míting del PSUC al Baix Llobregat, que<br />

realment és una foto molt bonica.<br />

—Si hagués posat aquesta a <strong>la</strong> portada,<br />

potser sí que l’hauria hagut d’explicar...<br />

[Riu]<br />

<strong>la</strong> seva manera d’actuar. Penseu que el<br />

seu moment ha passat?”<br />

—Vejam, insinuacions no en faig. Explico<br />

una sèrie d’impressions. No és<br />

un llibre sobre Puigdemont i, <strong>per</strong> tant,<br />

no m’he vist amb <strong>la</strong> necessitat de fer<br />

un judici categòric. Explico les meves<br />

impressions en determinats moments,<br />

que són variades i contradictòries. Són<br />

les meves impressions d’un <strong>per</strong>sonatge,<br />

que ara s’ha convertit en el meu company<br />

del Par<strong>la</strong>ment Europeu, amb el qual tinc<br />

màxima sintonia. Sobre si el moment de<br />

Puigdemont ha passat o no? Crec que no<br />

ho haig de jutjar jo. La política cata<strong>la</strong>na<br />

està en un atzucac molt important. Tenim<br />

un futur molt incert; realment les<br />

circumstàncies no són gens favorables.<br />

—Jaume Pericay diu: “Sou l’última represaliada<br />

que ha publicat un llibre. Com<br />

és què heu tardat tant?”<br />

—No sóc l’última, <strong>per</strong>què potser encara<br />

en sortirà algun més. Toni Comín no<br />

ha publicat cap llibre. Sé que hi pensa,<br />

no sé com ho vol fer. En tot cas, no és<br />

Hi ha continuïtat:<br />

l’actitud, l’alegria de<br />

viure, hi ha <strong>la</strong> fe en el<br />

progrés i <strong>la</strong> democràcia.<br />

Això hi era en aquell<br />

moment, en què jo era<br />

una adolescent, <strong>per</strong>ò hi ha<br />

molta continuïtat<br />

—Marina Castellón diu: “Trobo sensacional<br />

<strong>la</strong> narració que feu del viatge<br />

a Itàlia quan éreu comunista, del tracte<br />

que us va fer el PCI i del vostre petó<br />

amb <strong>la</strong> Pasionaria. Us queda alguna<br />

—Marta Pérez Dosgrau diu: “En bona<br />

part del llibre feu moltes insinuacions<br />

sobre el president Puigdemont, <strong>per</strong>ò<br />

no les acabeu de concretar. Detecto una<br />

espècie de malestar <strong>per</strong> part vostra amb


28<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

CLARA PONSATÍ<br />

imminent. Per què he tardat tant? Jo<br />

trobo que no he tardat gaire. Perquè<br />

realment valorar el que ha passat, quan<br />

encara ho estàs vivint, és molt difícil.<br />

I, <strong>per</strong> tant, malgrat que tenia aquestes<br />

converses amb Andreu Barnils, que<br />

podia haver estat el material <strong>per</strong> a fer<br />

un llibre només sobre <strong>la</strong> meva ex<strong>per</strong>iència<br />

l’any 2017 i els primers mesos de<br />

l’exili, em vaig resistir molt a publicar<br />

allò. Em semb<strong>la</strong>va insuficient <strong>per</strong>què<br />

faltava una part de <strong>la</strong> història. Hi vaig<br />

voler posar tot el context biogràfic i<br />

històric, de <strong>la</strong> família. I això m’ha donat<br />

feina. Encara no n’estic del tot satisfeta;<br />

en l’estira-i-arronsa entre els editors i<br />

l’autor hi ha un moment que has de dir<br />

prou. I al final ells van dir prou i ho vaig<br />

acceptar. Jo com que estava gaudint<br />

molt de <strong>la</strong> feina, ja m’anava bé que això<br />

s’al<strong>la</strong>rgués, no? Per tant, no em semb<strong>la</strong><br />

que hagi tardat molt. Hi ha molts llibres<br />

sobre el procés, de qualitats variables.<br />

El meu parer és molt diferent i, en conseqüència,<br />

requeria un temps. I potser<br />

fins i tot, hi haurà temps de fer-ne una<br />

revisió. Ja ho veurem...<br />

—Elisenda Albajes diu: “Penseu que val<br />

<strong>la</strong> pena <strong>per</strong>dre tantes hores <strong>per</strong> arribar a<br />

un pacte del català a l’esco<strong>la</strong> sabent que<br />

els tribunals en faran cas omís i continuaran<br />

trepitjant tot allò que saben que<br />

és important <strong>per</strong> als cata<strong>la</strong>ns?”<br />

—El problema no està en les hores que<br />

s’hagi dedicat a assolir el pacte, el problema<br />

és el pacte que s’ha assolit. Sobretot<br />

amb aquesta mena d’obsessió a<br />

fer veure que hi ha un consens sobre <strong>la</strong><br />

immersió i que s’ha de mantenir el consens.<br />

És un discurs que ja feia aigües fa<br />

temps, <strong>per</strong>ò que a hores d’ara –després<br />

de veure tot el que ha passat, després de<br />

l’actitud no només del TSJC, no només<br />

de les forces polítiques espanyoles, no<br />

només del govern espanyol, després de<br />

tot el que hem observat– es parli d’un<br />

pacte <strong>per</strong> a blindar o salvar <strong>la</strong> immersió<br />

em semb<strong>la</strong> ridícul. A part de ridícul, és<br />

molt <strong>la</strong>mentable.<br />

—Pere Antoni Escoda us pregunta: “A <strong>la</strong><br />

pàgina 339 de Molts i ningú ho expresseu<br />

molt c<strong>la</strong>rament: ‘No serveix de res ajornar<br />

<strong>la</strong> independència, no serveix de res<br />

cercar el nostre lloc a l’estat espanyol. A<br />

l’estat espanyol no hi tindrem mai lloc<br />

si no deixem de ser cata<strong>la</strong>ns.’ Penseu<br />

que això ho entenen els nostres polítics<br />

actuals? Què caldria fer o què hauria de<br />

passar <strong>per</strong>què ho entenguessin?”<br />

—Jo crec que no ho entenen. O si ho entenen<br />

són prou cínics <strong>per</strong> a acceptar fer<br />

política autonòmica i qui dia passa any<br />

empeny. No se sap si són molt cínics<br />

o molt estúpids. Jo tinc sempre aquest<br />

dubte.<br />

—Sílvia Valls: “Si C<strong>la</strong>ra Ponsatí fos avui<br />

<strong>la</strong> consellera i s’hagués d’enfrontar al<br />

TSJC amb el 25% de castellà com ho<br />

faria?”<br />

—Si <strong>per</strong> accident m’hi hagués t<strong>roba</strong>t, segurament<br />

renunciaria a actuar en obediència<br />

a les ordres que em fa un tribunal de<br />

justícia que és un tribunal de país ocupat.<br />

No serveix de res ajornar<br />

<strong>la</strong> independència, no<br />

serveix de res cercar<br />

el nostre lloc a l’estat<br />

espanyol. A l’estat<br />

espanyol no hi tindrem<br />

mai lloc si no deixem de<br />

ser cata<strong>la</strong>ns.


29<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

CLARA PONSATÍ<br />

Què faria <strong>per</strong> p<strong>la</strong>ntar-hi cara? Jo potser<br />

dimitiria. Reconec que no està c<strong>la</strong>r de<br />

quines eines disposaria, <strong>per</strong>ò el que no<br />

faria és intentar acomodar-me <strong>per</strong> evitar<br />

que m’inhabilitessin <strong>per</strong> prolongar<br />

l’estada en aquest govern... Hi ha una<br />

agressió sistemàtica. No és accidental:<br />

és una agressió que s’ha inf<strong>la</strong>t després<br />

del fracàs del procés d’independència.<br />

És una de les columnes vertebrals de <strong>la</strong><br />

resposta espanyo<strong>la</strong> a <strong>la</strong> nostra derrota.<br />

Està c<strong>la</strong>ríssim que volen liquidar el català.<br />

—Marina Castells L<strong>la</strong>vanera us pregunta:<br />

“A <strong>la</strong> pàgina 58 del llibre s’hi llegeix<br />

que el 2 d’octubre va haver-hi una reunió<br />

molt ràpida del govern i dieu que no<br />

hi va haver discussió sobre si el 43% de<br />

participació havia estat suficient. Però<br />

d’on surt aquest 43% de participació.<br />

Sabem que els vots van ser recollits en<br />

un ordinador central. Què va passar en<br />

aquest ordinador. Qui els té els resultats<br />

reals?”<br />

—No tinc resposta a aquesta pregunta.<br />

—Jordi Miralda ens fa arribar aquesta<br />

pregunta: “El re<strong>la</strong>t <strong>per</strong> a arribar al<br />

Primer d’Octubre incloïa <strong>la</strong> idea que el<br />

referèndum no podia tenir impacte si<br />

no el promovia el govern de <strong>la</strong> Generalitat.<br />

Penseu que aquest re<strong>la</strong>t era en el<br />

fons fals? Cal avançar ara cap a un nou<br />

referèndum des d’una p<strong>la</strong>taforma institucional<br />

completament independent<br />

de l’estat espanyol?”<br />

—Ui, quina pregunta més difícil. Jordi Miralda,<br />

vas fort! Vejam, no ho sé. D’entrada,<br />

el discurs era que el referèndum s’havia<br />

de fer des del govern. El referèndum va<br />

ser una cosa que no era ni en el full de<br />

ruta, va ser una cosa que va aparèixer<br />

en les discussions d’alguns cercles independentistes,<br />

i que Puigdemont <strong>la</strong> va<br />

agafar. Jo crec que amb molt d’encert.<br />

Ho va fer servir <strong>per</strong> a desencal<strong>la</strong>r unes<br />

discussions amb <strong>la</strong> CUP. I després, un cop<br />

el govern ho va fer seu, el discurs era que<br />

seria un referèndum normal, com es fan<br />

les votacions sempre. Però el referèndum,<br />

després, es va haver d’organitzar amb <strong>la</strong><br />

El referèndum va ser un<br />

gran èxit justament <strong>per</strong><br />

això, <strong>per</strong>què no depenia<br />

que els representants del<br />

govern obrissin les portes<br />

de les escoles, muntessin<br />

les taules i repartissin les<br />

pa<strong>per</strong>etes. Les coses van<br />

passar <strong>per</strong>què hi havia<br />

una mobilització<br />

participació de <strong>la</strong> societat civil. El govern<br />

hi va tenir un rol, <strong>per</strong>ò era un rol limitat.<br />

El referèndum va ser un gran èxit justament<br />

<strong>per</strong> això, <strong>per</strong>què no depenia que<br />

els representants del govern obrissin les<br />

portes de les escoles, muntessin les taules<br />

i repartissin les pa<strong>per</strong>etes. Les coses van<br />

passar <strong>per</strong>què hi havia una mobilització.<br />

[...] Això ja era diferent, <strong>per</strong>ò tot això és<br />

una discussió logística. Fins a quin punt,<br />

quan estàs encara sotmès a l’estat que vol<br />

impedir <strong>la</strong> teva autodeterminació i ets part<br />

de <strong>la</strong> seva administració, ets capaç o no<br />

d’organitzar un referèndum? El Primer<br />

d’Octubre va ser una ex<strong>per</strong>iència d’iniciativa<br />

público-privada, governamental<br />

i de masses, que va ser un èxit. I sobretot<br />

va ser un èxit <strong>per</strong> <strong>la</strong> mobilització de masses,<br />

més que no pas <strong>la</strong> governamental. La<br />

cosa important va ser que el par<strong>la</strong>ment<br />

convoqués un referèndum i el govern el<br />

signés. Ara mateix no em veig amb cor<br />

de pronunciar-me sobre si s’ha de fer<br />

un altre referèndum <strong>per</strong>què <strong>la</strong> situació<br />

de col·<strong>la</strong>pse de l’independentisme és tan<br />

gran que són discussions d’entelèquia. No<br />

sé com ha d’avançar l’independentisme<br />

des del moment present fins que torni a<br />

p<strong>la</strong>ntejar un torcebraç a l’estat espanyol,<br />

i fer afirmacions sobre si cal un altre referèndum<br />

són discussions en què no em<br />

vull posar.<br />

—Hi ha força preguntes sobre el Consell<br />

<strong>per</strong> <strong>la</strong> República. Rafael Artigues diu:<br />

“Per què no formeu part del govern del<br />

Consell <strong>per</strong> <strong>la</strong> República? No us ho van<br />

oferir o no us va interessar?”<br />

—No m’ho van oferir. Per tant, no vaig<br />

haver de pensar si m’interessava o no.<br />

—Jordi Romeva fa tres preguntes molt<br />

l<strong>la</strong>rgues que intentaré concentrar. En les<br />

pròximes eleccions autonòmiques, si tot<br />

continua així, veieu necessari fer una<br />

llista de país que es presenti a unes eleccions<br />

plebiscitàries <strong>per</strong> a <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mació<br />

de <strong>la</strong> República? I si hi esteu d’acord,<br />

considerant <strong>la</strong> vostra ex<strong>per</strong>tesa i responsabilitat,<br />

de quina manera podríeu<br />

o voldríeu contribuir en un moviment<br />

com aquest?<br />

—Em semb<strong>la</strong> que <strong>la</strong> resposta anterior<br />

també serveix <strong>per</strong> a aquesta pregunta.<br />

Crec que <strong>la</strong> situació de confusió i col·<strong>la</strong>pse<br />

és tan grossa que ara mateix p<strong>la</strong>ntejar-se<br />

eleccions plebiscitàries és bastant fora de<br />

<strong>la</strong> <strong>per</strong>spectiva de <strong>la</strong> política immediata.<br />

No tinc una opinió sobre això. Ara ha<br />

fet un any d’aquest govern, que no desenvolupa<br />

una tasca consistent, ni tan<br />

sols amb els programes molt ambigus<br />

que havien anunciat els partits polítics<br />

que en formen part. Esquerra potser feia<br />

un programa menys ambigu, que era <strong>la</strong><br />

tau<strong>la</strong> de diàleg i aquestes coses. La tau<strong>la</strong><br />

de diàleg, tots sabem com va. Junts feia<br />

el discurs més abrandat, <strong>per</strong>ò tampoc<br />

especialment concret. Però tots formen<br />

part d’aquest govern. Les iniciatives que<br />

ha pres aquest govern ens allunyen de <strong>la</strong><br />

independència. És natural que els votants<br />

que van donar el seu vot a Esquerra o a<br />

Junts pensant que era un vot que ens faria<br />

avançar se sentin frustrats. Això ho entenc.<br />

Que això impliqui que caldrien unes<br />

altres opcions electorals? Potser sí. No ho<br />

tinc c<strong>la</strong>r. L’es<strong>per</strong>ança que algun dels partits<br />

independentistes torni a aixecar les<br />

il·lusions i sigui més creïble... <strong>la</strong> veritat és<br />

que cada dia que passa hi confio menys.<br />

—...<br />

—Avui, després del pacte aquest del català,<br />

no és un bon dia <strong>per</strong> a pensar que dins els


30<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

CLARA PONSATÍ<br />

partits polítics les coses es mouen en <strong>la</strong> bona<br />

direcció, més aviat semb<strong>la</strong> que es moguin<br />

en <strong>la</strong> direcció contrària. Per tant, semb<strong>la</strong>ria<br />

natural que hi hagués una reestructuració de<br />

les ofertes electorals, <strong>per</strong>ò essent molt conscients<br />

que si en alguna cosa han avançat els<br />

partits polítics, especialment Esquerra, és en<br />

el control dels mitjans audiovisuals públics,<br />

i els no tan públics. Hi ha un control del<br />

discurs. I, <strong>per</strong> tant, p<strong>la</strong>ntejar-se alternatives<br />

electorals sense que passin moltes altres<br />

coses, sense que es revifi d’alguna manera <strong>la</strong><br />

mobilització popu<strong>la</strong>r <strong>per</strong> <strong>la</strong> independència,<br />

sense que <strong>la</strong> dissidència es manifesti d’una<br />

forma més potent, a mi em semb<strong>la</strong> de moment<br />

precipitat.<br />

—Hi ha moltes preguntes en aquesta<br />

línia, anirem t<strong>roba</strong>nt <strong>la</strong> manera de<br />

respondre-hi. Mercè Vallès diu: “Què<br />

podem fer els cata<strong>la</strong>ns <strong>per</strong> col<strong>la</strong>r, <strong>per</strong><br />

crear un ambient social, a fi que els<br />

nostres electes comencin a canviar <strong>per</strong><br />

dir <strong>la</strong> veritat?”<br />

—Sóc de les que pensen que ara cal tornar<br />

a <strong>la</strong> trinxera local. Per exemple, <strong>la</strong> gent<br />

que hi ha a les escoles, cadascú haurà de<br />

fer coses dins <strong>la</strong> seva esco<strong>la</strong>. Als barris,<br />

als pobles... En l’àmbit local pot haver-hi<br />

algunes opcions electorals. No em pronuncio<br />

sobre això. Però ara mateix crec<br />

que l’única cosa que podem fer és mantenir<br />

<strong>la</strong> resistència en l’àmbit individual o<br />

descentralitzat. I mantenir <strong>la</strong> denúncia.<br />

Cal transmetre el nostre discurs: que som<br />

un país ocupat, els nostres dirigents en<br />

gran manera s’han rendit; <strong>per</strong> tant, ara<br />

mateix estem de retirada. Ens hem de<br />

recu<strong>per</strong>ar des de <strong>la</strong> guerril<strong>la</strong>. Ara he fet<br />

servir un terme, que segurament retal<strong>la</strong>ran<br />

i manipu<strong>la</strong>ran <strong>per</strong> dir que jo dic no se<br />

sap què. Però <strong>la</strong> situació és complicada.<br />

Hem retrocedit molt i, <strong>per</strong> tant, no podem<br />

anticipar grans avenços sense que hi<br />

hagi una fortificació ideològica, moral i<br />

espiritual de l’independentisme.<br />

—Un altre comentari d’un subscriptor:<br />

“Tinc decidit que no faré mai més un vot<br />

útil. Mai no tornaré a votar ERC, Junts<br />

o CUP. I m’és igual si en les pròximes<br />

eleccions guanya el llop o l’home del sac.<br />

Hi tinc poques es<strong>per</strong>ances, <strong>per</strong>ò m’agradaria<br />

saber si donaria suport a una llista<br />

cívica com <strong>la</strong> que proposa l’ANC.”<br />

—Ara mateix jo no puc pronunciar-me<br />

sobre això, <strong>per</strong>què és una hipòtesi. Entenc<br />

<strong>la</strong> posició dels qui no vulguin votar<br />

ningú dels que s’han pogut votar fins ara<br />

i se sentin frustrats i pensin que hi ha<br />

d’haver altres alternatives. Jo també ho<br />

penso, <strong>per</strong>ò ara que jo hagi de pronunciar-me<br />

<strong>per</strong> donar suport a una cosa que<br />

no existeix no correspon.<br />

—Margarita Ametl<strong>la</strong> diu: “Par<strong>la</strong> de <strong>la</strong><br />

situació del 2010 dels escons en b<strong>la</strong>nc.<br />

Més que formar una alternativa, seria<br />

fer-los veure que no hi estem d’acord,<br />

no votant-los. Castigar els tres actuals<br />

amb un comportament electoral diferent.”<br />

—És una opció. Em semb<strong>la</strong> que van ser<br />

els nacionalistes ir<strong>la</strong>ndesos que durant<br />

una temporada es presentaven a les eleccions<br />

a Westminster i treien escons i no hi<br />

anaven. Potser és una cosa que s’hauria<br />

de fer, sí.<br />

—Margarida Soler pregunta sobre Primàries.<br />

Vàreu tancar <strong>la</strong> llista de Bar-<br />

Sóc de les que pensen que<br />

ara cal tornar a <strong>la</strong> trinxera<br />

local. Per exemple, <strong>la</strong><br />

gent que hi ha a les<br />

escoles, cadascú haurà<br />

de fer coses dins <strong>la</strong> seva<br />

esco<strong>la</strong>. Als barris, als<br />

pobles...


31<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

CLARA PONSATÍ<br />

celona, teniu molta re<strong>la</strong>ció amb Jordi<br />

Grau<strong>per</strong>a. Demana si aquest objectiu de<br />

fer servir el sistema electoral del Consell<br />

<strong>per</strong> <strong>la</strong> República –és a dir, de crear una<br />

llista basada en un procés de primàries<br />

i no en un debat en tres partits–, penseu<br />

que seria una manera de salvar <strong>la</strong><br />

situació.<br />

—La proposta de Primàries, ara fa tant<br />

de temps que em semb<strong>la</strong> prehistòrica. En<br />

aquell moment, em va semb<strong>la</strong>r una bona<br />

proposta i vaig voler donar-hi suport.<br />

A mi em semb<strong>la</strong>, <strong>per</strong>ò, que no hem de<br />

ser esc<strong>la</strong>us de les idees boniques i allò<br />

de Primàries era una idea bonica que no<br />

va pros<strong>per</strong>ar <strong>per</strong> múltiples motius. Ara<br />

mateix no hi ha unes eleccions en l’horitzó<br />

i si jo ara comencés a fer propostes<br />

se sobreinterpretaria i, <strong>per</strong>doneu, <strong>per</strong>ò<br />

aquest és el problema de tenir una veu<br />

com <strong>la</strong> meva, qualsevol matís se sobreinterpreta.<br />

Per tant, no m’hi veig amb cor.<br />

—Un altre lector us demana un consell<br />

sobre com detectar els agents frenadors<br />

o de<strong>la</strong>tors que hi ha entre nosaltres. Es<br />

pot fer un discurs rupturista <strong>per</strong> amagar<br />

<strong>la</strong> funció de mantenir l’ordre autonòmic?<br />

—De <strong>per</strong>sonatges així, no en conec gaires,<br />

<strong>per</strong>ò tampoc no sóc sobre el terreny.<br />

Per tant, <strong>la</strong> meva opinió no és gaire vàlida.<br />

Jo crec que <strong>per</strong> destriar el gra de <strong>la</strong><br />

pal<strong>la</strong> val allò de “<strong>per</strong> les seves obres els<br />

coneixereu”. També es veu què fan i què<br />

diuen i <strong>la</strong> consistència entre l’una cosa i<br />

l’altra. Això ens <strong>per</strong>met de jutjar en qui<br />

dipositar confiança i en qui no.<br />

—Vau viure uns quants anys a Escòcia.<br />

Tenim re<strong>la</strong>ció amb els escocesos i també<br />

hi ha un procés d’independència. Què en<br />

podríem aprendre?<br />

—Moltes coses. N’hi ha moltes coses<br />

que s’haurien d’imitar, <strong>per</strong>ò de forma<br />

immediata les distàncies són tan grans<br />

que no m’atreviria a donar cap consell<br />

concret. <strong>Una</strong> de les coses que són molt<br />

diferents és <strong>la</strong> qualitat de <strong>la</strong> política i<br />

dels debats. I això difícilment s’arreg<strong>la</strong><br />

pel desig d’arreg<strong>la</strong>r-ho. Si els polítics<br />

Si hi ha una cosa que<br />

trobo a faltar a Catalunya<br />

és orgull<br />

escocesos tenen més nivell és <strong>per</strong>què<br />

s’han desenvolupat en un context molt<br />

competitiu, cosa que no passa en <strong>la</strong> política<br />

espanyo<strong>la</strong> i cata<strong>la</strong>na. Estic donant<br />

una resposta francament pobra, <strong>per</strong>ò<br />

no em veig amb cor de dir què passa a<br />

Escòcia que hàgim d’aprendre. Potser el<br />

nacionalisme escocès i el català són tan<br />

diferents com ho són els dos pobles. Si hi<br />

ha una cosa que trobo a faltar a Catalunya<br />

és orgull.<br />

—Marta Solà diu: “Des de l’ex<strong>per</strong>iència<br />

europea, si Escòcia fes un referèndum<br />

i el guanyés i pogués tornar a <strong>la</strong> Unió<br />

Europea, això tindria re<strong>per</strong>cussió en el<br />

cas català?”<br />

—Evidentment que tindria re<strong>per</strong>cussions.<br />

Si Escòcia fes un referèndum, el<br />

guanyés i comencés un procés <strong>per</strong> a entrar<br />

a <strong>la</strong> Unió, evidentment això seria<br />

molt cridaner i faria molt difícil que continuessin<br />

fent veure que Catalunya no<br />

existeix, que és el que estan fent veure<br />

ara. Però tampoc no és bufar i fer ampolles,<br />

convèncer <strong>la</strong> majoria dels escocesos<br />

que els interessa deslligar-se del Regne<br />

Unit, passar a ser un estat de <strong>la</strong> UE. Si<br />

això passés, <strong>la</strong> Comissió Europea hauria<br />

d’adaptar el seu discurs, <strong>per</strong>ò tenen molt<br />

pocs complexos. Mentre no tinguin un<br />

problema de veritat, el discurs sobre<br />

Catalunya no canviarà.<br />

—Sobre <strong>la</strong> vostra <strong>vida</strong> política. Sara<br />

Bellver diu que des de fora semb<strong>la</strong> que <strong>la</strong><br />

política a Brussel·les és més seriosa que<br />

a Barcelona o Madrid. És cert? I si ho és,<br />

què us ha aportat el temps de treball al<br />

Par<strong>la</strong>ment Europeu?<br />

—En principi sí, diguem que de mitjans.<br />

És diferent. Al cap i a <strong>la</strong> fi, en <strong>la</strong> institució<br />

del Par<strong>la</strong>ment Europeu hi participen<br />

polítics de vint-i-set països europeus,<br />

alguns dels quals tenen una tradició<br />

democràtica molt l<strong>la</strong>rga i rica, i això<br />

evidentment marca caràcter. Però també<br />

tenen les seves coses, encara que amb<br />

actituds més fines. La nostra situació<br />

en el Par<strong>la</strong>ment Europeu n’ha estat, <strong>per</strong><br />

exemple, una prova c<strong>la</strong>ríssima. Com el<br />

president Tajani va impedir que el president<br />

Puigdemont i el conseller Comin<br />

fossin eurodiputats durant sis mesos<br />

<strong>per</strong>què ell era amic dels espanyols i els<br />

volia fer aquest favor. Això anava en<br />

contra de qualsevol criteri democràtic i<br />

de <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>ció i de tot. Però ho va fer i se’n<br />

va sortir. L<strong>la</strong>vors els tribunals europeus<br />

van començar a donar instruccions. I el<br />

president Sassoli, que era un demòcrata<br />

de veritat, ho va acceptar, va acceptar les<br />

instruccions que li donaven els tribunals.<br />

En qualsevol cas, que tingui més nivell no<br />

vol dir que sigui impecable, ni de bon tros.<br />

—I del punt de vista professional?<br />

—I des del punt de vista professional ha<br />

estat un canvi. És un canvi de registre<br />

molt bèstia. Quan un es dedica a l’acadèmia<br />

ha de dir coses noves constantment.<br />

Si una cosa l’has dit una vegada ja no<br />

l’has de tornar a dir mai més <strong>per</strong>què has<br />

de ser original. En política, en canvi, es<br />

tracta de dir el mateix moltes vegades.<br />

També he après a dir el que volia dir<br />

molt de pressa <strong>per</strong>què només donen un<br />

minut. Té <strong>la</strong> seva gràcia i en general és<br />

cert que he après com funciona <strong>la</strong> política<br />

fora de Catalunya. Tampoc no és que jo<br />

conegués el funcionament par<strong>la</strong>mentari<br />

de Catalunya com un insider, <strong>per</strong>ò en tot<br />

cas era una <strong>per</strong>sona informada i amb<br />

opinió. Les coses que em porta <strong>la</strong> <strong>vida</strong><br />

procuro prendre-me-les en positiu i crec


32<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

CLARA PONSATÍ<br />

que ser membre del Par<strong>la</strong>ment Europeu<br />

és un honor i una feina que faig de gust.<br />

Ara, si fos al principi de <strong>la</strong> meva <strong>vida</strong> i<br />

hagués de triar si vull ser membre del<br />

Par<strong>la</strong>ment Europeu o professora d’economia<br />

en una universitat mitjanament<br />

presentable, preferiria ser professora<br />

d’economia. Però les coses no van així,<br />

no ho he triat, ho han triat les <strong>per</strong>sones<br />

que van votar amb molt d’entusiasme <strong>la</strong><br />

candidatura del president Puigdemont, i<br />

estic al seu servei.<br />

—Lluís Morales comenta: “Essent una<br />

exiliada i sense poder venir a Catalunya<br />

us deveu haver hagut de fer a viure a<br />

Brussel·les. Com és <strong>la</strong> sensació d’haver<br />

de viure en una ciutat que no és <strong>la</strong> que<br />

voldries?”<br />

—He viscut a molts llocs: als Estats<br />

Units, al Canadà, a Escòcia i m’hi he<br />

adaptat. Brussel·les és una ciutat amb<br />

defectes i virtuts, <strong>per</strong>ò vaja. Visc com un<br />

expatriat qualsevol i és un tipus de <strong>vida</strong><br />

que no m’incomoda especialment. Evidentment,<br />

no és igual un expatriat que<br />

pot tornar a passar les vacances o el cap<br />

de setmana a casa seva, que un que no pot<br />

fer-ho. Però jo ara puc tornar a Catalunya<br />

Nord i això m’apropa als amics i <strong>la</strong><br />

família, que és un guany respecte d’anys<br />

anteriors. I evidentment que enyoro casa<br />

meva, <strong>per</strong>ò em semb<strong>la</strong> que compleixo les<br />

meves obligacions en tant que exiliada de<br />

mantenir el combat des de fora.<br />

—Josep Ramon Gil diu: “Què us semb<strong>la</strong><br />

que passa amb <strong>la</strong> intel·ligència, <strong>la</strong> intel·<br />

lectualitat? On són els intel·lectuals? La<br />

situació actual recorda <strong>la</strong> situació anestèsica,<br />

si no d’acceptació, que hi havia als<br />

començaments del franquisme.”<br />

—Em semb<strong>la</strong> que hi ha intel·lectuals cata<strong>la</strong>ns<br />

que s’han pronunciat de manera<br />

molt c<strong>la</strong>ra i que tenen un compromís cívic<br />

al màxim nivell. Ara no es tracta que comenci<br />

a passar llista, <strong>per</strong>ò no em semb<strong>la</strong><br />

que siguin tan absents. Si es refereix al<br />

compromís cívic dels acadèmics, això sí<br />

que és una cosa que es t<strong>roba</strong> a faltar. Però<br />

crec que és un fenomen global, no només<br />

català. La universitat cata<strong>la</strong>na ha patit<br />

l’ocupació, subtil <strong>per</strong>ò que ara es nota<br />

més, <strong>per</strong>ò també crec que les dinàmiques<br />

de <strong>la</strong> ciència són dinàmiques de competència<br />

internacional molt especialitzades<br />

que fan que el compromís cívic que abans<br />

semb<strong>la</strong>va natural entre els intel·lectuals<br />

no formi part dels ingredients necessaris<br />

<strong>per</strong> a ser un gran científic. N’hi ha que<br />

ho són, <strong>per</strong>ò n’hi ha molts que no ho<br />

són i que són gent su<strong>per</strong>capdavantera<br />

en les seves especialitats. Suposo que en<br />

part estem patint o vivint això. Al final,<br />

el compromís cívic és el dels ciutadans i<br />

no es tracta que demanem més als cien-


33<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

CLARA PONSATÍ<br />

tífics del que demanem als futbolistes,<br />

<strong>per</strong> exemple.<br />

—Rodrigo Alves pregunta <strong>per</strong> les dues<br />

consultes sobre els Jocs Olímpics<br />

d’Hivern del Pirineu: <strong>la</strong> del govern de <strong>la</strong><br />

Generalitat i <strong>la</strong> del Consell de <strong>la</strong> República.<br />

Què passaria si a <strong>la</strong> de <strong>la</strong> Generalitat<br />

sortís ‘sí’ i a <strong>la</strong> del Consell, ‘no’?<br />

—A mi em costa moltíssim entendre<br />

com els dos partits que hi ha en el govern<br />

s’han afegit a aquest projecte que no té ni<br />

cap ni peus. Sobre <strong>la</strong> consulta del Consell<br />

<strong>per</strong> <strong>la</strong> República, si <strong>la</strong> majoria d’inscrits<br />

o qui sigui que ha de votar vota ‘no’ ja<br />

veurem si el consell ha de fer sentir <strong>la</strong><br />

seva veu. Perquè de moment no ho fa<br />

fet. Si es fa <strong>la</strong> consulta s’haurà de veure<br />

què diuen els associats. Potser hi estan<br />

a favor. L<strong>la</strong>vors jo cal<strong>la</strong>ré i acceptaré el<br />

resultat. L’independentisme necessàriament<br />

ha d’estar-hi en contra.<br />

—Quina valoració en feu, d’això que<br />

ha passat aquests dies sobre el retorn<br />

de <strong>la</strong> immunitat. Què significa <strong>per</strong>sonalment?<br />

Tindreu més llibertat de moviments<br />

arreu d’Europa? Això té una<br />

traducció política?<br />

—Personalment, pel que fa a <strong>la</strong> mobilitat<br />

dins Europa, en l’àmbit pràctic <strong>per</strong> mi no<br />

té cap implicació, <strong>per</strong>què jo em movia<br />

tant com volia. Molt sovint m’he t<strong>roba</strong>t<br />

que hi havia controls de passaports i el<br />

meu passaport aixecava l’a<strong>la</strong>rma <strong>per</strong>què<br />

hi ha una ordre de detenció en el sistema.<br />

El policia que es mirava el passaport deia:<br />

“Ui, aquesta senyora.” Això em tenia<br />

retinguda una estona, fins que a l’ordinador<br />

suposo que hi havia una nota que<br />

diu que hi ha una ordre, <strong>per</strong>ò a aquesta<br />

senyora s’ha de deixar passar. Aquestes<br />

parades en el control de passaport no<br />

s’han convertit mai en una ordre de detenció<br />

com amb el president Puigdemont<br />

a Itàlia. M’agrada molt moure’m, <strong>per</strong>ò<br />

a vegades és incòmode, <strong>per</strong>què estàs<br />

una estona xerrant amb els gendarmes<br />

francesos, o els carabiners italians o els<br />

policies de Grècia que normalment són<br />

molt simpàtics. No sé si això ara tindrà<br />

Quan dic que hem<br />

de trebal<strong>la</strong>r cadascú des<br />

del seu espai, vull dir que<br />

veig molt complicat de fer<br />

grans p<strong>la</strong>ns i fulls de ruta<br />

ara mateix<br />

conseqüències. En l’àmbit immediat ens<br />

estàvem movent i ho continuarem fent.<br />

Jo crec que hi haurà conseqüències polítiques.<br />

Donen indicis cap a on es mouran<br />

les pro<strong>per</strong>es decisions judicials.<br />

—Cap a on?<br />

—El més important de <strong>la</strong> decisió d’ahir<br />

és, primer, que el Tribunal Su<strong>per</strong>ior de<br />

Justícia de <strong>la</strong> UE li diu al Tribunal General,<br />

que és el que ha de veure el cas sobre<br />

<strong>la</strong> nostra immunitat: “Ei, alto, heu dit<br />

que a aquests senyors si els detenien no<br />

passaria res, <strong>per</strong>ò no tenen garanties que<br />

<strong>la</strong> seva detenció no es compliqui, <strong>per</strong>què<br />

ja vam veure què va passar a Itàlia.” I això<br />

no ho diu, <strong>per</strong>ò vaja, explica què passaria<br />

si se’ns acudís d’anar a Barcelona.<br />

Que una detenció així causaria danys<br />

irreparables a l’activitat del Par<strong>la</strong>ment<br />

Europeu. Tant si <strong>la</strong> detenció és a França,<br />

a Lisboa o a Sevil<strong>la</strong> és un prejudici <strong>per</strong><br />

al Par<strong>la</strong>ment Europeu. I és evident que<br />

té conseqüències polítiques. Nosaltres<br />

pensem que si anem a Barcelona ens<br />

detindran, <strong>per</strong>ò ara sabem que si hi anem<br />

i ens detenen el TJUE ha dit que això és un<br />

prejudici. I <strong>la</strong> <strong>segona</strong> conseqüència és que<br />

el jutge que ha pres <strong>la</strong> decisió dóna moltes<br />

pistes al Tribunal General. Li diu: a mi em<br />

semb<strong>la</strong> que d’entrada va haver-hi problemes<br />

en aquest procés. El TG, que s’ho<br />

haurà de mirar molt bé, ha d’examinar si<br />

el president de <strong>la</strong> comissió que va fer <strong>la</strong><br />

proposta tenia un conflicte d’interessos,<br />

si el ponent que va fer els informes era<br />

amic dels senyors de Vox, que són una<br />

part en <strong>la</strong> <strong>per</strong>secució, etc. Jo crec que això<br />

ens dóna força tranquil·litat sobre cap on<br />

aniran els trets quan es revisi aquesta decisió<br />

il·legal. Perquè sempre hem dit que<br />

<strong>la</strong> decisió d’aixecar-nos <strong>la</strong> immunitat<br />

era il·legal. El Par<strong>la</strong>ment Europeu es va<br />

equivocar. I si el Tribunal de Justícia li<br />

diu que s’ha equivocat això serà insòlit.<br />

De moment tenim bastants indicis <strong>per</strong> a<br />

pensar que això és una possibilitat que<br />

pot passar.<br />

—No sé si heu anat al par<strong>la</strong>ment en<br />

aquestes hores que han passat des de <strong>la</strong><br />

decisió. Hi ha hagut reaccions?<br />

—Ara som en setmana verda, que és <strong>la</strong><br />

setmana que els eurodiputats “normals”<br />

<strong>la</strong> passen al seu territori –nosaltres no,<br />

encara– i, <strong>per</strong> tant, hi havia molt poca<br />

gent [al par<strong>la</strong>ment]. Però sí que, efectivament,<br />

hem circu<strong>la</strong>t i hem fet arribar<br />

<strong>la</strong> informació a <strong>la</strong> presidència del par<strong>la</strong>ment<br />

–de moment no hi ha hagut cap<br />

reacció <strong>per</strong> part seva– i als eurodiputats<br />

del comitè jurídic. I sí, hem tingut reaccions<br />

d’uns quants. Les <strong>per</strong>sones que<br />

s’han involucrat en el procés previ a<br />

l’aixecament de <strong>la</strong> immunitat i que van<br />

estar més atentes, és c<strong>la</strong>r, ens han contestat<br />

al missatge dient: “Ostres, això sí<br />

que és una bona notícia.” Això reforça <strong>la</strong><br />

seva posició.<br />

—Tornem a <strong>la</strong> política local, <strong>per</strong>què hi<br />

ha moltes més preguntes. Maria Puig<br />

les resumeix totes molt bé en una frase:<br />

“Seria possible formar un partit amb<br />

moltes C<strong>la</strong>res Ponsatí?”<br />

—[Riu.] No, <strong>per</strong>què només n’hi ha una<br />

[rialles]. Què voleu que hi faci! Però a<br />

veure, <strong>la</strong> gràcia dels partits és que hi hagi<br />

gent diferent, de manera que tampoc<br />

seria especialment desitjable. Jo crec que<br />

allò que ha de saber fer un partit polític<br />

<strong>per</strong> <strong>la</strong> independència, que és l’únic que a<br />

mi m’interessaria, és agrupar gent variada<br />

amb capacitats i visions diferents,<br />

<strong>per</strong>ò amb <strong>la</strong> ferma convicció que <strong>la</strong> feina


34<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

CLARA PONSATÍ<br />

que s’ha de fer és <strong>la</strong> independència de<br />

Catalunya.<br />

—Hi ha uns quants subscriptors que<br />

formulen versions diferents d’aquesta<br />

qüestió. Per exemple, Francesc Fortián<br />

diu si, més que fer un partit, o bé el Consell<br />

<strong>per</strong> <strong>la</strong> República o bé l’ANC haurien<br />

de fer una llista.<br />

—La meva resposta honesta és que no ho<br />

sé, i que no em correspon a mi saber-ho.<br />

Veig que és una discussió viva i que se<br />

m’hi inclou amb molt més protagonisme<br />

del que em correspon. Sospito que passa<br />

que hi ha nerviosisme i corren rumors i<br />

insinuacions... Tot això és bastant normal<br />

en el joc de <strong>la</strong> política. Però vaja, quan dic<br />

que hem de trebal<strong>la</strong>r cadascú des del seu<br />

espai, vull dir que veig molt complicat de<br />

fer grans p<strong>la</strong>ns i fulls de ruta ara mateix.<br />

Si <strong>la</strong> gent de l’ANC pensen que han de<br />

promoure una llista, que s’ho pensin bé<br />

i que mesurin bé les seves capacitats i<br />

les seves forces. No dic que no ho hagin<br />

de fer: ara mateix el més important és<br />

<strong>la</strong> discussió, i el fet que hi hagi aquesta<br />

inquietud –tant <strong>per</strong> als qui se senten decebuts<br />

com <strong>per</strong> part dels decebedors– és<br />

<strong>la</strong> prova que com a mínim el país encara<br />

es belluga. Estem molt desorientats, <strong>per</strong>ò<br />

encara tenim <strong>la</strong> capacitat de veure que<br />

necessitem eines noves.<br />

—Albert Molins Diez diu: “A certs espanyols<br />

el que més els emprenya és<br />

que els parlis català. Què els diríeu als<br />

cata<strong>la</strong>ns que malgrat tot no s’atreveixen<br />

a fer-ho?”<br />

—Això connectaria amb <strong>la</strong> resposta que<br />

he donat sobre Escòcia, encara que en<br />

aquell país els van aniqui<strong>la</strong>r <strong>la</strong> llengua,<br />

<strong>per</strong>ò van mantenir l’orgull. Ara faré una<br />

mica d’història barata. Els cata<strong>la</strong>ns hem<br />

sobreviscut a través de <strong>la</strong> submissió. Som<br />

un país ocupat que hem fet de més i de<br />

menys, ens hem anat recu<strong>per</strong>ant dels<br />

diferents episodis de repressió. Hem sobreviscut<br />

fent poc soroll i això està molt<br />

impregnat en <strong>la</strong> nostra psicologia. És <strong>per</strong><br />

això que costa mantenir el català i ha fet<br />

forat aquest argument que mantenir el<br />

català és de ma<strong>la</strong> educació. En moments<br />

en què l’agressió és més oberta, <strong>la</strong> defensa<br />

és més legítima i, <strong>per</strong> tant, és més fàcil<br />

argumentar que això no és un problema<br />

d’educació, sinó de poder. I el poder només<br />

el tens si l’exerceixes.<br />

—<strong>Una</strong> última pregunta de Robert Faus,<br />

que em va sorprendre quan <strong>la</strong> vaig rebre<br />

i que diu: “Heu fet un llibre molt difícil i<br />

molt ben escrit, que reforça <strong>la</strong> imatge de<br />

C<strong>la</strong>ra Ponsatí com una dona molt dura.<br />

No sé si us penediu d’haver dit allò de<br />

‘<strong>la</strong> catxa”, que va començar a generar<br />

aquesta imatge, <strong>per</strong>ò m’interessaria saber<br />

si esteu còmoda en aquesta posició o<br />

si us representa un pes feixuc. És cansat<br />

ser C<strong>la</strong>ra Ponsatí?”<br />

—[Riu.] No sé amb què comparar-ho!<br />

Depèn del dia. Crec que és molt més cansat<br />

haver d’estar mesurant el que un<br />

pensa. A mi això em cansaria molt. De<br />

fet, ara ho faig molt més que no si fos<br />

una <strong>per</strong>sona a l’anonimat, que només<br />

par<strong>la</strong> amb els seus amics i familiars. Però,<br />

vaja, el caràcter que té cadascú és més o<br />

menys mal·leable i es porta posat. No és<br />

especialment cansat. Tinc altres problemes<br />

que el de cansar-me <strong>per</strong> això. Això de<br />

“<strong>la</strong> catxa”, que va ser una expressió molt<br />

directa en un context en què jo no estava<br />

pensant que creava discurs, de fet va ser<br />

un encert. Em semb<strong>la</strong> que <strong>per</strong> a moltes de<br />

les anàlisis que hem pogut fer després en<br />

l’àmbit de retòrica ens ha anat bé.<br />

—Voleu afegir res més abans d’acabar?<br />

—Només donar les gràcies a totes les<br />

<strong>per</strong>sones que han vingut i han fet preguntes.<br />

No han fet preguntes gaire fàcils,<br />

això ho ha fet més interessant i menys<br />

cansat. Gràcies també A Vi<strong>la</strong>Web i a <strong>la</strong><br />

feina que feu; a l’Andreu Barnils, que em<br />

va ajudar a l’inici del llibre; a l’editora<br />

del llibre; i <strong>la</strong> Isabel Martí, que ha estat<br />

empenyent el llibre fins que ha sortit de<br />

màquines, que sense el<strong>la</strong> aquest llibre<br />

no existiria.<br />

—M’agradaria salvar <strong>per</strong> un moment<br />

això de l’exili amb <strong>la</strong> tecnologia i <strong>per</strong><br />

això intentaré girar el monitor <strong>per</strong>què<br />

pugueu veure <strong>la</strong> gent que hi ha a <strong>la</strong> sa<strong>la</strong>,<br />

<strong>per</strong>què em semb<strong>la</strong> altament significatiu<br />

que tanta gent haja vingut tot i saber<br />

que només us veurien <strong>per</strong> videoconferència.<br />

Crec que és un gest que diu<br />

moltes coses respecte de vós i respecte<br />

de <strong>la</strong> gent. Ho faré, i si ix ma<strong>la</strong>ment ja us<br />

enviarem una fotografia.<br />

[Va sortir bé i C<strong>la</strong>ra Ponsatí va rebre un<br />

ap<strong>la</strong>udiment l<strong>la</strong>rg i emocionat a <strong>la</strong> sa<strong>la</strong><br />

del CCCB.]<br />

Podeu comprar el llibre Molts i ningú<br />

a <strong>la</strong> Botiga de Vi<strong>la</strong>Web


35<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

ENTREVISTA<br />

XAVIER MELERO<br />

“M’he equivocat<br />

sempre”<br />

Entrevista a l’advocat del judici contra el procés ·<br />

Comenta <strong>la</strong> revisió dels indults als ex-presoners<br />

polítics, que no s’es<strong>per</strong>ava<br />

Xavier Melero, ahir al seu despatx de Barcelona. ADIVA KOENIGSBERG


36<br />

XAVIER MELERO<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

ANDREU BARNILS<br />

Xavier Melero és un dels advocats<br />

del judici contra el procés que<br />

veu consternat com el Tribunal<br />

Suprem espanyol ha acceptat<br />

de revisar l’indult concedit<br />

al seu client, Joaquim Forn, i a <strong>la</strong> resta<br />

d’ex-presoners polítics. Ell, que d’entrada<br />

havia defensat <strong>la</strong> pulcritud del judici<br />

i que havia dec<strong>la</strong>rat que havia estat just,<br />

ara diu que es van esmico<strong>la</strong>nt totes les<br />

regles i normes jurídiques. La darrera,<br />

acceptar un recurs contra l’indult presentat<br />

<strong>per</strong> partits polítics, recurs que<br />

mesos enrere no s’havia acceptat. I tot pel<br />

canvi de majories dins el tribunal, amb<br />

magistrats que són del PP o del PSOE,<br />

segons ell. Melero diu que s’ha equivocat<br />

en totes les previsions que ha fet. “M’he<br />

equivocat sempre.”<br />

—“Fa mesos que dic que el Tribunal<br />

Suprem és independent, i els independentistes<br />

diuen que no, i que van <strong>per</strong><br />

nosaltres. Potser m’he equivocat jo.”<br />

Dit dimecres <strong>per</strong> vós, a RAC1.<br />

—Potser m’he equivocat. En tot el que<br />

havia considerat previsible, m’he equivocat<br />

sempre. Considero que farem el judici<br />

d’una manera determinada. I això no és<br />

així. Arriba <strong>la</strong> sentència, crec que <strong>la</strong> prova<br />

ha funcionat, i també em surt ma<strong>la</strong>ment.<br />

Tramitació dels indults: dic que el tribunal<br />

no dirà ni piu, <strong>per</strong>què és potestat del govern.<br />

Doncs no: el Tribunal Suprem fa unes<br />

manifestacions incendiàries, amb un escrit<br />

en què vincu<strong>la</strong> l’indult a <strong>la</strong> formació de les<br />

majories al par<strong>la</strong>ment. Absolutament delirant.<br />

Però després veig el funcionament<br />

de <strong>la</strong> sa<strong>la</strong> <strong>segona</strong>, en matèria de política<br />

penitenciària, i veig que també polvoritzen<br />

les normes generals. Fins aleshores<br />

es deia que si un senyor era condemnat<br />

<strong>per</strong> l’audiència de Sevil<strong>la</strong> i complia condemna<br />

a Barcelona, els recursos sobre <strong>la</strong><br />

seva pena s’havien de veure a l’Audiència<br />

de Barcelona: és <strong>la</strong> demarcació on hi ha<br />

el centre penitenciari que resol. Doncs el<br />

Suprem engega en orris també això i diu<br />

que ho estudiarà directament el Tribunal<br />

Suprem, <strong>per</strong>què és <strong>la</strong> sa<strong>la</strong> sentenciadora.<br />

Les audiències de Barcelona, amb les mans<br />

al cap. I com que tot això no ho es<strong>per</strong>ava<br />

–no <strong>per</strong> il·lús, sinó <strong>per</strong>què era el sentit i<br />

<strong>la</strong> línia habituals–, <strong>la</strong> conclusió a què he<br />

d’arribar és que en aquest assumpte s’esmicolen<br />

les regles habituals de <strong>la</strong> formació<br />

de <strong>la</strong> voluntat judicial.<br />

—Ahir a RAC1 vau dir que el Tribunal<br />

Suprem no és independent.<br />

—És molt delicat. <strong>Una</strong> cosa és que el<br />

Tribunal Suprem no sigui independent<br />

<strong>per</strong>què algú li diu què ha de fer. Molt<br />

imp<strong>roba</strong>ble. I una altra, que el tribunal<br />

consideri que ha d’interferir en determinades<br />

decisions polítiques, i aplicant<br />

el seu criteri. En <strong>la</strong> <strong>segona</strong> situació seria<br />

independent en el sentit que no rep ordres,<br />

<strong>per</strong>ò no seria independent en el<br />

sentit que aplica justícia...<br />

—... sense ser neutral ni objectiu.<br />

—Efectivament. Crec que passa des del<br />

2016. Com deia <strong>la</strong> frase, “Jo era ruc, i el<br />

que he vist m’ha fet dos rucs”.<br />

—Dieu que “és un escàndol sense precedents”.<br />

—Per mi és un escàndol que es canviï <strong>la</strong><br />

línia majoritària, i tradicional, de <strong>la</strong> sa<strong>la</strong>.<br />

Motivada únicament pel canvi d’una de<br />

les p<strong>la</strong>ces, a conseqüència d’una jubi-<br />

Per mi és un escàndol<br />

que es canviï <strong>la</strong><br />

línia majoritària, i<br />

tradicional, de <strong>la</strong> sa<strong>la</strong>.<br />

Motivada únicament<br />

pel canvi d’una de les<br />

p<strong>la</strong>ces, a conseqüència<br />

d’una jubi<strong>la</strong>ció


37<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

XAVIER MELERO<br />

El jutge que vol avançar<br />

a <strong>la</strong> carrera ha de vendre<br />

<strong>la</strong> seva ànima<br />

<strong>la</strong>ció. Si hi afegeixes que les majories i<br />

minories s’han conformat amb <strong>per</strong>sones<br />

<strong>per</strong>fectament identificables amb partits<br />

polítics; i que és evident que aquesta<br />

identificació plena ha condicionat el resultat<br />

de <strong>la</strong> formació de <strong>la</strong> majoria; i veus<br />

com ha anat tot el procediment; i parles<br />

amb amics jutges, com vaig fer ahir, i et<br />

diuen: “Tu no arribes a una sa<strong>la</strong> a canviar<br />

<strong>la</strong> jurisprudència; això no es fa; i es<br />

pot evitar”...: si ajuntes tot això, <strong>la</strong> meva<br />

conclusió és d’una profunda indignació.<br />

—Membres de <strong>la</strong> sa<strong>la</strong> que han votat <strong>per</strong><br />

revisar ara els indults: Wences<strong>la</strong>o Olea,<br />

Fernando Roman, Inés Huerta.<br />

—PP.<br />

—PP? Per què n’esteu tan segur?<br />

—Pels càrrecs que han tingut, pels antecedents,<br />

<strong>per</strong>què han estat proposats en <strong>la</strong><br />

renovació del consell del PP. És el pacte<br />

mefistofèlic de <strong>la</strong> justícia espanyo<strong>la</strong>. El<br />

jutge, que normalment és una <strong>per</strong>sona<br />

abnegada, a trenta-vuit anys pot estar<br />

en una sa<strong>la</strong> de l’audiència i ja no té cap<br />

<strong>per</strong>spectiva més de promoció. Per promocionar,<br />

si vol, ha de caure a les mans<br />

de les associacions. I les associacions<br />

són corretges de transmissió dels partits<br />

polítics. Per tant, el jutge que vol avançar<br />

a <strong>la</strong> carrera ha de vendre <strong>la</strong> seva ànima.<br />

—Octavio Herrero i Ángel Arozarena hi<br />

han votat en contra.<br />

ADIVA KOENIGSBERG


38<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

XAVIER MELERO<br />

ADIVA KOENIGSBERG<br />

—Aquests eren destacats, i amb càrrecs,<br />

en el PSOE. I són identificats, amb tot el<br />

sentit del món, amb el Partit Socialista.<br />

—La sa<strong>la</strong> ha canviat de majoria, <strong>per</strong> l’entrada<br />

d’una conservadora, Inés Huerta.<br />

—Aquesta sa<strong>la</strong> està en dèficit, <strong>per</strong>què hi<br />

hauria d’haver set magistrats i ara són<br />

cinc. Això fa que el canvi de criteri encara<br />

sigui més agosarat.<br />

—Canvi de criteri és que fins ara un recurs<br />

d’indult només el podia presentar<br />

<strong>la</strong> víctima, el <strong>per</strong>judicat. I en aquest cas<br />

no és <strong>la</strong> víctima, sinó Cs, PP i Vox que<br />

presenten el recurs. Fa uns mesos van<br />

dir “no ets <strong>la</strong> víctima, no pots presentar<br />

recurs”. I ara l’accepten igualment.<br />

—Exactament. Ho trobo fortíssim i aberrant.<br />

L’indult és una vàlvu<strong>la</strong> d’escapament<br />

que té el govern respecte del poder judicial i<br />

té una fonamentació política. Des del 1870.<br />

I aquí som davant un delicte contra l’ordre<br />

públic, que és un dels que té víctimes difuses,<br />

o víctima col·lectiva. Com un delicte<br />

contra el medi. També té víctima difusa. És<br />

el col·lectiu, el grup, <strong>la</strong> víctima en un delicte<br />

contra el medi. I qui és el responsable de<br />

<strong>la</strong> col·lectivitat? Qui el representa en un<br />

judici? La fiscalia. La fiscalia representa<br />

<strong>la</strong> col·lectivitat. I mai no s’ha admès que<br />

ningú que no fos <strong>la</strong> fiscalia pogués comparèixer<br />

en nom de <strong>la</strong> col·lectivitat. Fins ara.<br />

—Tot i estar en contra dels indults, <strong>la</strong><br />

fiscalia no hi ha presentat recurs?<br />

—No.<br />

—Han acceptat el recurs del PP, Cs i Vox,<br />

o també els d’Enric Millo, Inés Arrimadas,<br />

Carrizosa i més a títol individual?<br />

—Jo encara no tinc <strong>la</strong> resolució, no ho sé.<br />

Crec que ho han limitat.<br />

—”Em sento cretí”, dèieu, quan vau<br />

saber <strong>la</strong> sentència. Per què?<br />

Aquesta sa<strong>la</strong> està en<br />

dèficit, <strong>per</strong>què hi hauria<br />

d’haver set magistrats i<br />

ara són cinc. Això fa que<br />

el canvi de criteri encara<br />

sigui més agosarat


39<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

XAVIER MELERO<br />

Com ‘B<strong>la</strong>de Runner’,<br />

he vist coses que no<br />

creuries: he vist <strong>la</strong> sa<strong>la</strong><br />

<strong>segona</strong> del Tribunal<br />

Suprem fent miques els<br />

criteris de su<strong>per</strong>visió<br />

dels progressos<br />

penitenciàries<br />

—Jo ara em sento un cretí. Em sento un<br />

cretí <strong>per</strong> això que et deia. Crec que de<br />

bona fe he es<strong>per</strong>at sempre resolucions<br />

previsibles. Segons allò que sabia, i del<br />

funcionament dels tribunals. I m’he<br />

equivocat sempre. I tots els meus pronòstics<br />

han resultat erronis.<br />

—I què fareu?<br />

—Què vols dir, que faré? Doncs emprenyar-me,<br />

dir-ho.<br />

—Canviareu d’ofici?<br />

—O l’ofici em canviarà a mi. L’edat...<br />

—Tornem-nos a equivocar. Fem previsions.<br />

Realment poden enviar-los a<br />

<strong>la</strong> presó una altra vegada?<br />

—Ara ja sé que les meves previsions no<br />

són fiables. Quina previsió puc fer quan<br />

n’he fet tantes, i totes errònies?<br />

—Suposem que els envien a <strong>la</strong> presó:<br />

pas següent?<br />

—Que el govern haurà de dictar un nou<br />

indult. En pot dictar tants com vulgui.<br />

—Ajudeu-me a entendre reaccions<br />

d’estupor a Madrid. La caverna ja me <strong>la</strong><br />

sé. Estupor, quin estupor?<br />

—Els magistrats. He rebut un parell de<br />

missatges, alguns de <strong>la</strong> sa<strong>la</strong> del contenciós,<br />

dient que al·lucinaven. I avui al País<br />

hi ha un article de Reyes Rincón, i par<strong>la</strong><br />

de seves fonts: d’estupefacció i turpitud.<br />

—Ha! Posats a ser ingenus, aquesta<br />

jugada pot ser una manera de fer por i<br />

prou.<br />

—Això deia Bo<strong>la</strong>ños. “No passa res, <strong>per</strong>què<br />

com que l’indult està ben motivat,<br />

no passarà res.” Això és el que deia jo<br />

abans. És previsible que passi això. Però<br />

ja he deixat de saber què és previsible i<br />

què no. Com B<strong>la</strong>de Runner, he vist coses<br />

que no creuries: he vist <strong>la</strong> sa<strong>la</strong> <strong>segona</strong><br />

del Tribunal Suprem fent miques els<br />

criteris de su<strong>per</strong>visió dels progressos<br />

penitenciàries.<br />

—Consells a les famílies i als presos?<br />

—Consell? Que toquin ferro.<br />

—I anar a l’exili?<br />

—Sí? No sé què dir-te<br />

—Quedar-se en un estat amb inseguretat<br />

jurídica?<br />

—Aquest és el gran problema: <strong>la</strong> inseguretat<br />

jurídica. S’ha demostrat que ja no<br />

pots anar al Tribunal Suprem. Estem així<br />

des del 1870 i això era previsible. Doncs<br />

no. Estem així des del 1870 i demà passarà<br />

una altra cosa. O <strong>la</strong> contrària.<br />

—Si els tornen a enviar a <strong>la</strong> presó, el<br />

vostre camí quin serà?<br />

—Tornar a demanar l’indult, anar a<br />

Estrasburg, al Constitucional amb <strong>la</strong><br />

resolució de <strong>la</strong> sa<strong>la</strong> tercera.<br />

—<strong>Una</strong> cosa, senyor Melero: us han mirat<br />

si teniu Pegasus?<br />

—M’ho van mirar els de Citzien Lab. I<br />

no. No sortia infectat. Però em va dir que<br />

era com una PCR. Si et surt que sí, és que<br />

sí. I si et surt que no, pot ser que sí. Va<br />

sortir que no. I estic profundament ofès.<br />

Això demostra el nivell de barroeria de<br />

l’espionatge espanyol.<br />

—Com l’interpreteu el Pegasus?<br />

—Tothom ha de saber com va el joc dels<br />

espies. Si t’enganxen, has llepat. No et<br />

poden enganxar. I <strong>la</strong> <strong>segona</strong>: les que<br />

s’han fet amb autorització judicial (i a<br />

veure les autoritzacions, ja justegen), almenys<br />

el que ha escoltat no ha delinquit.<br />

Té cobertura. Però les altres? Les altres,<br />

amic meu, les altres son delicte.<br />

—I no és només que et treuen el que volen.<br />

T’hi poden ficar el que vulguin. Pornografia<br />

infantil al mòbil de Puigdemont.


40<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

XAVIER MELERO<br />

ADIVA KOENIGSBERG<br />

—Això li va passar a un fiscal de l’Audiència<br />

Nacional. Li van posar pornografia<br />

infantil. I es va poder demostrar que era<br />

un troià. Era un fiscal que portava casos<br />

de màfia russa, <strong>per</strong>ò ara resulta que és <strong>la</strong><br />

bèstia negra de Vil<strong>la</strong>rejo. A les gravacions<br />

surt. “L’hem d’apartar”, deia Vil<strong>la</strong>rejo.<br />

Compte.<br />

—“Vam fer il·legalitats. I les tornaria a<br />

fer”, va dir Vil<strong>la</strong>rejo par<strong>la</strong>nt de l’o<strong>per</strong>ació<br />

Catalunya.<br />

—Ho vaig veure. El Vil<strong>la</strong>rejo té un problema<br />

greu a dins l’Audiència Nacional.<br />

Té dos barrets; un de fidel servidor de<br />

l’estat i un altre de xoriço. I el tribunal i <strong>la</strong><br />

fiscalia ho accepten. I diuen que aquestes<br />

o<strong>per</strong>acions del senyor Vil<strong>la</strong>rejo (o<strong>per</strong>ació<br />

Catalunya) són fetes en tant que fidel<br />

servidor de l’estat i les c<strong>la</strong>ssifiquen com<br />

a secretes. I les altres, no. Xoriçades. Com<br />

pot ser les dues coses a <strong>la</strong> vegada?<br />

—En aquest país us voleu quedar, Melero?<br />

—N’hi ha cap de millor?<br />

—Millor que aquest? Segur.<br />

—Tu i jo podem constatar com està l’altre.<br />

Però que seria millor és una conjectura.<br />

A Espanya hi ha gent que està molt<br />

bé. Hi ha gent molt vàlida.<br />

—Ho sé, ho sé. I a Corea del Nord, també.<br />

—No és igual.<br />

—Com creieu que acabarà, aquest conflicte?<br />

—El 1917 ja ho donaven <strong>per</strong> arreg<strong>la</strong>t. I<br />

som aquí.<br />

Tothom ha de saber com<br />

va el joc dels espies. Si<br />

t’enganxen, has llepat


41<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

XAVIER MELERO<br />

Jo ara quan veig els de<br />

Ciutadans –Edmundo<br />

Val, Inés Arrimadas–,<br />

em vénen ganes<br />

d’aixecar-me i fer un<br />

minut de silenci<br />

—Jo veig un independentista en hores<br />

baixes, i un Tribunal Suprem que el<br />

revifa.<br />

—Aquesta és gran part del problema. Els<br />

tens l’octubre del 2017 dient mentides a<br />

tot Déu, els graven, no fan res d’allò que<br />

van prometre. Hòstia, quina trepa. I et<br />

surten els altres i te les fan de l’alçada<br />

d’un campanar.<br />

—De les millors dec<strong>la</strong>racions que he vist<br />

últimament. Pedro Sánchez: “Vostès al<br />

PP van enviar els piolins i es van t<strong>roba</strong>r<br />

amb una DUI. Amb mi, en canvi, <strong>la</strong> selecció<br />

espanyo<strong>la</strong> juga sense problemes a<br />

Catalunya.” Quanta raó. El PSOE guanya<br />

sense piolins.<br />

—Amb el seu estil altiu, aquí <strong>la</strong> c<strong>la</strong>va. Jo<br />

diria que tinc afinitat pel PSOE.<br />

—I de Ciutadans, que vau ajudar a fundar,<br />

ja no?<br />

—Jo vaig estar al nucli aquell (taxidermista)<br />

<strong>per</strong>ò no vaig arribar al congrés.<br />

No vaig assistir al congrés fundacional.<br />

Jo ara quan veig els de Ciutadans –Edmundo<br />

Val, Inés Arrimadas–, em vénen<br />

ganes d’aixecar-me i fer un minut de<br />

silenci.<br />

ADIVA KOENIGSBERG


42<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

REPORTATGE<br />

Què és l’Asamblea por una<br />

Escue<strong>la</strong> Bilingüe, el satèl·lit<br />

de l’espanyolisme <strong>per</strong> a<br />

eliminar <strong>la</strong> immersió?<br />

L’entitat que ha forçat l’execució de <strong>la</strong> sentència del 25% diu que no té vincles<br />

polítics, <strong>per</strong>ò <strong>la</strong> seva cúpu<strong>la</strong> és un aiguabarreig de sigles de l’unionisme<br />

REDACCIÓ<br />

L’Asamblea por una Escue<strong>la</strong><br />

Bilingüe de Cataluña (AEB) es<br />

presenta com una entitat que<br />

promou i difon “els avantatges<br />

del bilingüisme i del trilingüisme”<br />

en l’ensenyament,<br />

mentre fa campanya <strong>per</strong> dinamitar<br />

<strong>la</strong> immersió i imposar el<br />

castellà a les escoles cata<strong>la</strong>nes.<br />

Així mateix, l’entitat, que té<br />

profunds vincles amb l’espanyolisme<br />

a Catalunya, diu en<br />

els seus estatuts que defensa <strong>la</strong><br />

neutralitat política i ideològica<br />

als centres educatius. “L’AEB<br />

no està vincu<strong>la</strong>da a cap partit<br />

polític i manté <strong>la</strong> seva independència”,<br />

afegeix.<br />

Aquests darrers dies, l’AEB<br />

ha estat notícia <strong>per</strong>què el Tribunal<br />

Su<strong>per</strong>ior de Justícia de<br />

Catalunya (TSJC) l’ha reconegut<br />

com a part legitimada en<br />

<strong>la</strong> causa que imposa el 25%<br />

de castellà a les escoles. De<br />

fet, a petició de l’entitat, el<br />

tribunal va ordenar a <strong>la</strong> Gene-<br />

ralitat l’aplicació immediata<br />

–en un termini de quinze<br />

dies– de <strong>la</strong> sentència a tots<br />

els centres educatius.<br />

Poc després de <strong>la</strong> decisió judicial,<br />

l’AEB va piu<strong>la</strong>r “hem<br />

guanyat”, en castellà. Aquesta<br />

setmana, segons que han


43<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

REPORTATGE<br />

explicat a les xarxes –en què<br />

no respecten el bilingüisme<br />

que defensen–, han enviat <strong>la</strong><br />

sentència del TSJC a totes les<br />

escoles. “Estem segurs que<br />

es procedirà a adaptar amb<br />

caràcter immediat <strong>la</strong> programació<br />

del seu centre <strong>per</strong><br />

imp<strong>la</strong>ntar de facto el model<br />

de conjunció lingüística en<br />

els termes establerts <strong>per</strong> les<br />

resolucions judicials”, diu el<br />

text adjunt.<br />

quietud d’un grup de pares i<br />

mares que volien aconseguir<br />

que els seus fills puguessin<br />

estudiar també en llengua<br />

castel<strong>la</strong>na”. Ara, repassant<br />

l’estructura de l’organització,<br />

es veu c<strong>la</strong>r que les intencions<br />

i els interessos de l’AEB van<br />

bastant més enllà. L’entitat,<br />

tot i que es disfressa d’apolítica,<br />

és un satèl·lit més de<br />

l’espanyolisme amb una missió<br />

molt c<strong>la</strong>ra: esmico<strong>la</strong>r i fer<br />

desaparèixer <strong>la</strong> immersió.<br />

Abans del famós cas de Canet<br />

de Mar, l’entitat ha instrumentalitzat<br />

moltes escoles<br />

més <strong>per</strong> fer política. El 2017,<br />

<strong>per</strong> exemple, va participar<br />

<strong>Una</strong> entitat espanyolista i<br />

partidista<br />

L’Asamblea por una Escue<strong>la</strong><br />

Bilingüe va néixer el 2014,<br />

segons que explica a <strong>la</strong> seva<br />

pàgina web, arran de <strong>la</strong> “inactivament<br />

en <strong>la</strong> <strong>per</strong>secució<br />

i el linxament dels docents<br />

de l’IES el Pa<strong>la</strong>u de Sant Andreu<br />

de <strong>la</strong> Barca, que van ser<br />

acusats de discriminar fills<br />

d’agents de <strong>la</strong> Guàrdia Civil<br />

espanyo<strong>la</strong>. Les diverses causes<br />

judicials es van arxivar,<br />

<strong>per</strong>ò no va ser fins al 2021 que<br />

Ciutadans va admetre que tot<br />

plegat havia estat un error.<br />

La cúpu<strong>la</strong> de l’AEB, que rec<strong>la</strong>ma<br />

neutralitat a les escoles,<br />

és un aiguabarreig de sigles<br />

de l’unionisme. Vuit dels seus<br />

onze membres tenen càrrec o<br />

lligams amb partits polítics.<br />

La presidenta i fundadora,<br />

Ana Losada Fernández, té un<br />

l<strong>la</strong>rg historial de militància<br />

en les files espanyolistes. El<br />

2011 va ser <strong>la</strong> número vuit de<br />

les llistes electorals del PP<br />

a l’Hospitalet de Llobregat,<br />

<strong>per</strong>ò no va entrar al consistori<br />

<strong>per</strong>què <strong>la</strong> formació tan sols<br />

va aconseguir sis regidors.


44<br />

REPORTATGE<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

A més, és vocal d’Impulso<br />

Ciudadano –l’entitat que va<br />

presentar <strong>la</strong> denúncia que<br />

va desembocar en <strong>la</strong> inhabilitació<br />

del president Quim<br />

Torra– i va participar en <strong>la</strong><br />

fundació de Societat Civil Cata<strong>la</strong>na<br />

(SCC).<br />

Ara, el 2019 va estripar el<br />

carnet de SCC i va acusar-ne<br />

president, Josep Ramon<br />

Bosch, de trair els objectius<br />

de l’entitat espanyolista.<br />

“Quedar-se en una associació<br />

presa <strong>per</strong> una <strong>per</strong>sona que<br />

vol portar-nos a <strong>la</strong> c<strong>la</strong>udicació<br />

(una volta més) davant els nacionalistes,<br />

que nega <strong>la</strong> realitat<br />

que vivim, que dóna suport<br />

a <strong>la</strong> immersió lingüística, en<br />

conta de <strong>la</strong> presó preventiva<br />

dels presos, en contra del 155,<br />

que acusa alguns partits de<br />

cercar l’enfrontament... Per<br />

tot això ja no hi passo. En el<br />

meu nom, no”, va dec<strong>la</strong>rar<br />

poc després.<br />

Un altre membre de <strong>la</strong> junta<br />

amb vincles amb el PP és el<br />

tresorer, Javier Martín Hermosín,<br />

que fou el portaveu del<br />

grup municipal a l’Hospitalet<br />

de Llobregat fins el 2018 –en<br />

les llistes electorals va coincidir<br />

amb Patricio Soberón<br />

Pozo, vocal de l’AEB, que no<br />

va sortir elegit–, quan <strong>la</strong> direcció<br />

del partit el va expulsar<br />

i es va convertir en regidor no<br />

adscrit. Després es va integrar<br />

a <strong>la</strong> formació Lliures –impulsada<br />

<strong>per</strong> Antoni Fernàndez<br />

Teixidó– i més tard a Valents,<br />

l’evolució del projecte Barcelona<br />

pel Canvi, que encapça<strong>la</strong>va<br />

Manuel Valls.<br />

Entre els vocals destaca <strong>la</strong><br />

presència de José Domingo<br />

Domingo, president d’Impulso<br />

Ciudadano, ex-vice-president<br />

de SCC i membre de <strong>la</strong><br />

p<strong>la</strong>taforma Ciutadans de Catalunya,<br />

que va precedir <strong>la</strong><br />

creació del partit espanyolista<br />

que ara dirigeix Inés Arrimadas.<br />

De fet, Domingo fou diputat<br />

al Par<strong>la</strong>ment de Catalunya<br />

al costat d’Albert Rivera,<br />

<strong>per</strong>ò el 2009 es va desvincu<strong>la</strong>r<br />

del partit, arran del pacte de<br />

Ciutadans amb Libertas <strong>per</strong><br />

les eleccions europees, i va<br />

acabar <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>tura al grup<br />

mixt.<br />

D’una altra banda, les vocals<br />

María del Mar Sicilia i María<br />

Turruchel Alcantud compaginen<br />

<strong>la</strong> seva feina dins l’AEB<br />

amb <strong>la</strong> militància i càrrecs al<br />

PP. La primera és regidora a<br />

Castelldefels i <strong>la</strong> <strong>segona</strong> és secretària<br />

general a Cornellà de<br />

Llobregat. A les xarxes socials,<br />

Turruchel ha tingut unes<br />

quantes sortides de to re<strong>la</strong>cionades<br />

amb <strong>la</strong> immigració,<br />

l’is<strong>la</strong>m i l’independentisme.<br />

Finalment, els vocals Olegario<br />

Ortega Justicia i Carlos<br />

Silva Campañón han compartit<br />

antecedents polítics a<br />

Unión, Progreso y Democracia<br />

(UPyD), <strong>la</strong> formació<br />

espanyolista comandada <strong>per</strong><br />

Rosa Díez que es va escindir<br />

del PSOE. El primer fou<br />

membre del consell territorial<br />

a Catalunya i va formar part<br />

de les llistes en les eleccions<br />

espanyoles del 2008, mentre<br />

que el segon va ser coordinador<br />

territorial i va anar a <strong>la</strong><br />

llista de les europees del 2014.<br />

A més del seu passat a UPyD,<br />

tots dos militen a Impulso<br />

Ciudadano, en què Campañón<br />

ocupa <strong>la</strong> vice-presidència. Així<br />

mateix, Ortega també ha flirtat<br />

amb Ciutadans i ha participat<br />

en actes del partit en contra de<br />

<strong>la</strong> immersió. Ara, el seu company<br />

va fer un pas més i en les<br />

eleccions municipals del 2019<br />

va ocupar el número dinou en<br />

<strong>la</strong> llista de Barcelona pel Canvi–Ciutadans.


45<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

REPORTATGE<br />

Les aplicacions ens espien?<br />

Per què m’apareix publicitat sobre<br />

allò de què acabo de par<strong>la</strong>r?<br />

L’accés al micròfon i el seguiment de les nostres cerques,<br />

dos punts c<strong>la</strong>u <strong>per</strong> a entendre <strong>la</strong> publicitat feta a mida<br />

MARINA ARBÓS<br />

Alguna volta heu par<strong>la</strong>t amb<br />

algú sobre un viatge que us<br />

agradaria fer i just després us<br />

han aparegut anuncis sobre<br />

aquest destí a internet? Heu<br />

cercat unes vambes concretes<br />

al vostre navegador i més tard<br />

s’han apoderat de <strong>la</strong> publicitat<br />

que us surt a les xarxes<br />

socials?<br />

Les aplicacions mòbils moltes<br />

vegades tenen concedit l’accés<br />

al nostre micròfon i a més<br />

funcionalitats com ara <strong>la</strong> ubicació,<br />

els contactes i les fotografies<br />

del telèfon. D’aquesta<br />

manera, si parlem al costat del<br />

mòbil i hem concedit aquest<br />

<strong>per</strong>mís, el nostre cercador –<br />

Google Chrome o Safari, <strong>per</strong><br />

exemple– ho aprofita i aplega<br />

aquestes informacions.<br />

Què passa si no accepteu <strong>la</strong><br />

nova política de privadesa de<br />

WhatsApp?<br />

<strong>Una</strong> altra manera d’acumu-<br />

<strong>la</strong>r dades dels usuaris és mitjançant<br />

un seguiment de les<br />

pàgines que consultem. Si el<br />

navegador no és ben configurat,<br />

és a dir, si li hem <strong>per</strong>mès<br />

més accessos del compte, pot<br />

fer servir <strong>la</strong> informació de les<br />

nostres cerques <strong>per</strong> crear-nos<br />

un <strong>per</strong>fil publicitari: “Per això<br />

després ens mostren anun-


46<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

REPORTATGE<br />

cis i publicitat adient al <strong>per</strong>fil<br />

publicitari que ells mateixos<br />

han construït”, explica Selva<br />

Orejón, ex<strong>per</strong>ta en ciberseguretat<br />

i directora de l’empresa<br />

Onbranding.<br />

Unes informacions que van<br />

a parar a mans d’empreses<br />

que es dediquen a revendre<br />

les nostres dades: “Crec que<br />

ha arribat el moment de començar<br />

a tenir una mica més<br />

de consciència i assumir que<br />

els data brokers existeixen. Hi<br />

ha empreses que venen els<br />

nostres <strong>per</strong>fils publicitaris,<br />

interessos de cerca, gusts...<br />

Com més va més miren de<br />

construir un servei basat en<br />

les nostres informacions”,<br />

assenya<strong>la</strong> Orejón.<br />

Compartir informació <strong>per</strong><br />

oferir anuncis segmentats<br />

Hi ha acords entre les xarxes<br />

socials i entre les empreses<br />

que les formen amb<br />

el propòsit de compartir les<br />

informacions que recullen<br />

constantment de tots els seus<br />

usuaris. L’objectiu d’oferir <strong>la</strong><br />

publicitat feta a mida és que<br />

les empreses assegurin les<br />

vendes: “Les bases de dades<br />

van molt més enllà de llistes<br />

de noms i cognoms, hi ha informació<br />

qualitativa que els<br />

<strong>per</strong>met de l<strong>la</strong>nçar campanyes<br />

o productes adreçats a un públic<br />

amb uns gusts i interessos<br />

determinats.”<br />

Google rastreja els vostres<br />

moviments encara que no<br />

ho vulgueu<br />

Per què acceptem acords<br />

amb les aplicacions?<br />

Moltes vegades, les aplicaci-<br />

Hi ha acords entre les xarxes socials<br />

i entre les empreses que les formen amb<br />

el propòsit de compartir les informacions<br />

que recullen constantment de tots els seus<br />

usuaris<br />

ons es poden fer servir sense<br />

haver d’acceptar cap mena<br />

d’acord ni donar accés als<br />

contactes, al micròfon i a <strong>la</strong><br />

ubicació. Tanmateix, <strong>la</strong> majoria<br />

d’usuaris accepten les<br />

galetes i els <strong>per</strong>misos legals:<br />

“Tenim <strong>la</strong> tendència a anar<br />

<strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>vida</strong> amb molta pressa<br />

i <strong>per</strong> culpa d’aquest excés de<br />

rapidesa, <strong>per</strong>dem <strong>la</strong> privacitat”,<br />

explica Orejón.<br />

“Hem entès que a internet tot<br />

és de franc i ràpid i això té un<br />

cost, <strong>per</strong>ò potser no ens interessa<br />

conviure amb <strong>la</strong> consciència<br />

que tot allò que fem té<br />

una re<strong>per</strong>cussió”, afegeix. I,<br />

segurament, les conseqüències<br />

encara no les vivim en<br />

primera <strong>per</strong>sona ni sabem<br />

quin abast tenen: “La privacitat<br />

és una qüestió col·lectiva.<br />

Nosaltres mateixos no podem<br />

garantir <strong>la</strong> nostra privacitat,<br />

sinó que depenem de tercers,<br />

i si no tenim aquesta concepció<br />

col·lectiva, mai no podrem<br />

tornar a tenir privacitat.”<br />

Com podem evitar de<br />

ser investigats <strong>per</strong> les<br />

aplicacions?<br />

Els navegadors saben què<br />

interessa als usuaris <strong>per</strong>què<br />

han creat aquesta mena de<br />

<strong>per</strong>fils publicitaris, <strong>per</strong>ò hi<br />

ha fórmules <strong>per</strong> a garantir<br />

una privadesa de més qualitat,<br />

tot i que parcialment.<br />

“Quan naveguem podem fer<br />

servir certs bloquejadors de<br />

tràfic, com ara UBlock Origin<br />

i Privacy Badger, dues<br />

extensions del navegador<br />

que ens <strong>per</strong>meten d’usar internet<br />

amb certa privadesa.<br />

També podem fer servir uns<br />

altres navegadors, <strong>per</strong> exemple<br />

DuckDuckGo, que estan<br />

substancialment més preocupats<br />

<strong>per</strong> <strong>la</strong> nostra privacitat”,<br />

assenya<strong>la</strong> Orejón.<br />

Josep Domingo: “Qualsevol<br />

que controli els servidors de<br />

Telegram i WhatsApp pot<br />

llegir-ne les converses”<br />

De totes maneres, considera<br />

que és imprescindible que <strong>la</strong><br />

ciberseguretat passi a ser un<br />

dels pi<strong>la</strong>rs educatius: “Ens<br />

falta molt de coneixement,<br />

penso que hauria de ser obligatori<br />

que a les escoles i als<br />

instituts rebéssim c<strong>la</strong>sses<br />

sobre els nostres drets i obligacions<br />

a <strong>la</strong> xarxa.” <strong>Una</strong> formació<br />

que, a més, ha d’arribar<br />

com més aviat millor: “Em<br />

semb<strong>la</strong> curiós que avui dia, i<br />

amb l’accés a <strong>la</strong> informació<br />

que tenim, encara hi hagi gent<br />

que pensi que això no li pot<br />

passar. Tots som al mateix<br />

vaixell i totes les informacions<br />

són igual d’interessants de<br />

cara a tercers.”


47<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

REPORTATGE<br />

El Suprem pot tornar a tancar<br />

els presos polítics a <strong>la</strong> presó?<br />

La tramitació dels recursos contra els indults obre <strong>la</strong> porta a un<br />

procediment judicial incert que es pot al<strong>la</strong>rgar uns quants mesos


48<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

REPORTATGE<br />

ORIOL BÄBLER<br />

La situació dels presos polítics,<br />

que van ser indultats<br />

pel govern espanyol l’estiu<br />

del 2021, ha fet un tomb important.<br />

La sa<strong>la</strong> contenciosa<br />

administrativa del Tribunal<br />

Suprem espanyol s’ha esmenat<br />

a si mateixa i ha acceptat<br />

de tramitar els recursos del<br />

PP, Ciutadans i Vox en contra<br />

dels indults. En aquest sentit,<br />

el tribunal considera que <strong>la</strong><br />

decisió del 20 de gener va ser<br />

precipitada.<br />

Evidentment, aquest canvi de<br />

parer no implica <strong>la</strong> revocació<br />

immediata dels indults, <strong>per</strong>ò<br />

ha obert <strong>la</strong> porta a un procediment<br />

judicial que s’al<strong>la</strong>rgarà<br />

uns quants mesos i serà ple<br />

d’incerteses. Tècnicament,<br />

segons que estipu<strong>la</strong> l’article<br />

18 de <strong>la</strong> llei dels indults del<br />

18 de juny de 1870, <strong>la</strong> mesura<br />

de gràcia és irrevocable.<br />

Tanmateix, <strong>la</strong> realitat és molt<br />

diferent.<br />

D’ençà del 2001, <strong>la</strong> sa<strong>la</strong> tercera<br />

del Suprem té l’atribució de<br />

revisar i revocar indults, <strong>per</strong>ò<br />

sense valorar directament el<br />

fons de l’argumentació del<br />

govern espanyol, que se sustenta<br />

en els principis de justícia,<br />

equitat i utilitat pública.<br />

Ara bé, els jutges sí que poden<br />

entrar en les qüestions<br />

de forma, és a dir, si el govern<br />

ha respectat tots els requeriments<br />

formals que exigeix<br />

<strong>la</strong> llei.<br />

saris <strong>per</strong> a aprovar els indults<br />

als presos polítics, <strong>la</strong> cosa més<br />

sensata és suposar que el Suprem<br />

acabarà desestimant els<br />

recursos del PP, Vox i Ciutadans.<br />

El problema és que una<br />

cosa és què diu el pa<strong>per</strong> i una<br />

altra, el camp d’actuació real<br />

–ple de grisos i penombres–<br />

de <strong>la</strong> sa<strong>la</strong> tercera.<br />

Amb el pas dels anys, els jutges<br />

que revisen els indults<br />

s’han endinsat com més va<br />

més en terrenys més propis de<br />

<strong>la</strong> motivació de <strong>la</strong> mesura que<br />

no pas de <strong>la</strong> forma, de manera<br />

que han fet pràcticament invisible<br />

<strong>la</strong> frontera entre una<br />

cosa i una altra. El cas més<br />

cridaner va ser el 2013, quan<br />

el Suprem va revocar <strong>la</strong> mesura<br />

de gràcia a un conductor<br />

kamikaze <strong>per</strong>què considerava<br />

que el govern espanyol havia<br />

actuat de manera arbitrària,<br />

és a dir, que no havia<br />

motivat prou <strong>la</strong> concessió de<br />

l’indult tenint en compte que<br />

els informes del tribunal sentenciador<br />

i de <strong>la</strong> fiscalia eren<br />

contraris.<br />

La inclusió d’aquest concepte,<br />

el d’arbitrarietat,<br />

alimenta <strong>la</strong> incertesa que<br />

sobrevo<strong>la</strong> els presos polítics<br />

arran de <strong>la</strong> tramitació dels<br />

recursos del PP, Vox i Ciutadans.<br />

Cal tenir en compte<br />

que <strong>la</strong> secció cinquena de <strong>la</strong><br />

sa<strong>la</strong> tercera, que és formada<br />

<strong>per</strong> Inés Huerta, Wences<strong>la</strong>o<br />

Olea, Fernando Román,<br />

Ángel Arozamena i Octavio<br />

Juan, és de majoria conservadora<br />

i fins i tot hostil a les<br />

Tenint en compte això, si el<br />

govern de Pedro Sánchez va<br />

complir tots els passos necesmesures<br />

de gràcia als presos<br />

polítics.<br />

La conservadora Huerta, que<br />

va accedir a <strong>la</strong> sa<strong>la</strong> el gener<br />

passat, és qui ha forçat una<br />

nova votació sobre els recursos.<br />

Els jutges Olea i Román,<br />

també d’ideologia conservadora,<br />

li han fet costat i han<br />

imposat el seu parer <strong>per</strong> tres<br />

vots a dos. Només Arozamena<br />

i Juan s’han oposat a <strong>la</strong> revisió.<br />

Arribats en aquest punt, amb<br />

el qual comença un nou procediment<br />

judicial que es pot<br />

al<strong>la</strong>rgar mesos, és important<br />

destacar que Olea –nomenat<br />

a proposta del PP– ja va<br />

redactar el gener passat un<br />

vot particu<strong>la</strong>r en contra de <strong>la</strong><br />

inadmissió dels recursos. En<br />

aquell text, deia que tombar<br />

els recursos contra els indults<br />

podia comportar <strong>la</strong> creació de<br />

“parcel·les d’immunitat” <strong>per</strong><br />

al poder polític.<br />

La inclusió d’aquest concepte,<br />

el d’arbitrarietat, alimenta <strong>la</strong> incertesa<br />

que sobrevo<strong>la</strong> els presos polítics arran<br />

de <strong>la</strong> tramitació dels recursos del PP, Vox<br />

i Ciutadans


49<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

ANÀLISI<br />

<strong>Una</strong> maniobra espanyo<strong>la</strong><br />

inversemb<strong>la</strong>nt prova ara de<br />

foragitar Puigdemont, Comín<br />

i Ponsatí de l’eurocambra<br />

Adrián Vázquez (Cs) qüestiona, de bracet amb <strong>la</strong> JEC, <strong>la</strong> seva condició<br />

de par<strong>la</strong>mentaris <strong>per</strong>què “no s’han pogut verificar les seves credencials”


50<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

ANÀLISI<br />

JOSEP CASULLERAS NUALART<br />

Quan fa més de dos anys que<br />

Carles Puigdemont, Toni Comín<br />

i C<strong>la</strong>ra Ponsatí van ser reconeguts<br />

com a eurodiputats<br />

malgrat els impediments de<br />

les autoritats espanyoles, s’ha<br />

començat a ordir una maniobra<br />

<strong>per</strong> mirar de retirar-los<br />

<strong>la</strong> condició de par<strong>la</strong>mentaris.<br />

L’artífex d’aquesta o<strong>per</strong>ació<br />

és l’eurodiputat de Ciutadans<br />

Adrián Vázquez, president<br />

de <strong>la</strong> Comissió d’Afers Jurídics<br />

de l’eurocambra, que ha<br />

comparegut avui a <strong>la</strong> tarda.<br />

Vázquez, davant <strong>la</strong> sorpresa<br />

de tots els corresponsals de<br />

mitjans aplegats a <strong>la</strong> sa<strong>la</strong> de<br />

premsa, ha dit que les credencials<br />

com a eurodiputats<br />

de tots tres diputats cata<strong>la</strong>ns<br />

i <strong>la</strong> de Jordi Solé (que substitueix<br />

Oriol Junqueras, a qui<br />

el Suprem va impedir de ser<br />

eurodiputat) no s’han pogut<br />

verificar davant l’autoritat<br />

competent espanyo<strong>la</strong>. Aquesta<br />

autoritat, diu Vázquez, és<br />

<strong>la</strong> Junta Electoral espanyo<strong>la</strong><br />

(JEC), que, contràriament a<br />

allò que han fet <strong>la</strong> resta d’autoritats<br />

estatals amb els eurodiputats<br />

corresponents, no<br />

els ha lliurat <strong>la</strong> documentació<br />

necessària que corrobori <strong>la</strong><br />

seva condició de par<strong>la</strong>mentaris<br />

europeus.<br />

Vázquez diu que, com que<br />

no van jurar <strong>la</strong> constitució<br />

espanyo<strong>la</strong>, no han complert<br />

“tots els requisits legals nacionals”,<br />

i que això els impedeix<br />

de verificar les credencials.<br />

Però això no vol dir que <strong>per</strong>din<br />

pas <strong>la</strong> condició d’eurodiputats,<br />

sinó que simplement<br />

no es pot verificar. Afegeix<br />

que, com a president de <strong>la</strong> comissió<br />

JURI, ha demanat a <strong>la</strong><br />

presidenta de l’eurocambra,<br />

Roberta Metso<strong>la</strong>, que enviï un<br />

requeriment a <strong>la</strong> JEC “<strong>per</strong>què<br />

ens enviïn <strong>la</strong> notificació i <strong>la</strong><br />

documentació <strong>per</strong> a <strong>la</strong> verificació<br />

de les credencials o,<br />

en cas que no sigui possible,<br />

l’explicació de <strong>per</strong> què no hi<br />

és i les conseqüències que se’n<br />

derivin”.<br />

Vet aquí <strong>la</strong> part més sorprenent<br />

de les explicacions de<br />

Vázquez, que deixa en mans<br />

de <strong>la</strong> JEC <strong>la</strong> decisió del futur<br />

de tots quatre eurodiputats<br />

tenint en compte que no van<br />

jurar <strong>la</strong> constitució. És una<br />

afirmació totalment contrària<br />

a <strong>la</strong> doctrina del Tribunal<br />

de Justícia de <strong>la</strong> UE fixada en<br />

<strong>la</strong> sentència sobre Oriol Junqueras<br />

el desembre del 2019.<br />

Aquel<strong>la</strong> sentència va establir<br />

que algú té té <strong>la</strong> condició plena<br />

d’eurodiputat a partir del moment<br />

que és proc<strong>la</strong>mat membre<br />

electe, i sense necessitat<br />

de cap requisit imposat <strong>per</strong> les<br />

autoritats electorals estatals.<br />

Aquel<strong>la</strong> sentència deia –i ratificava<br />

<strong>la</strong> decisió de l’endemà<br />

del TGUE sobre les credencials<br />

de Puigdemont i Comín– que<br />

no era necessari el jurament<br />

de <strong>la</strong> constitució espanyo<strong>la</strong>.<br />

Per això el president del Par<strong>la</strong>ment<br />

Europeu d’aleshores,<br />

David Sassoli, els va obrir les<br />

portes a tots tres. I això independentment<br />

de si tenien<br />

verificada aquesta condició<br />

de par<strong>la</strong>mentari amb les autoritats<br />

espanyoles. A Vázquez<br />

li han demanat <strong>per</strong> aquesta<br />

decisió de Sassoli, i ha respost:<br />

“Això ho hauríeu de demanar<br />

al gabinet de Sassoli.” El<br />

president Sassoli es va morir<br />

l’11 de gener i fou succeït <strong>per</strong><br />

Roberta Metso<strong>la</strong>, conservadora,<br />

del PP europeu. Ara Vázquez<br />

vol aprofitar l’avinentesa<br />

<strong>per</strong> tornar a qüestionar<br />

<strong>la</strong> condició d’eurodiputats de<br />

Puigdemont, Comín, Ponsatí<br />

i Solé, tot deixant en mans de<br />

<strong>la</strong> JEC (novament) el futur dels<br />

seus escons. Malgrat <strong>la</strong> jurisprudència<br />

europea, i malgrat<br />

<strong>la</strong> posició que ja va explicitar <strong>la</strong><br />

presidència de l’eurocambra<br />

i els serveis jurídics quan hi<br />

havia Sassoli, amb el reconeixement<br />

de tots quatre com a<br />

eurodiputats.<br />

Metso<strong>la</strong> desfarà <strong>la</strong> decisió<br />

de Sassoli tot retirant-los <strong>la</strong><br />

condició d’eurodiputats? I<br />

estarà disposada, <strong>per</strong> tant, a<br />

contravenir <strong>la</strong> jurisprudència<br />

europea? O tot acabarà en una<br />

gesticu<strong>la</strong>ció d’un eurodiputat<br />

de Ciutadans que ha aprofitat<br />

una posició de privilegi <strong>per</strong><br />

instrumentalitzar l’eurocambra<br />

com a institució?<br />

Tot acabarà en una gesticu<strong>la</strong>ció d’un<br />

eurodiputat de Ciutadans que ha<br />

aprofitat una posició de privilegi <strong>per</strong><br />

instrumentalitzar l’eurocambra com<br />

a institució?


51<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

ANÀLISI<br />

Les tres falsedats essencials<br />

sobre <strong>la</strong> nova llei de llengua<br />

Hi ha tres paranys importants entorn de <strong>la</strong> proposició de llei pactada<br />

<strong>per</strong> ERC, Junts, PSC i comuns sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües<br />

oficials<br />

OT BOU COSTA<br />

ERC, Junts, PSC i comuns<br />

han acordat una proposició<br />

de llei <strong>per</strong> a respondre a <strong>la</strong><br />

imposició del 25% de castellà<br />

del Tribunal Su<strong>per</strong>ior de<br />

Justícia de Catalunya (TSJC).<br />

S’hi han oposat frontalment<br />

unes quantes associacions<br />

i entitats educatives, com<br />

ara l’ANC, USTEC, SEPC, <strong>la</strong><br />

P<strong>la</strong>taforma <strong>per</strong> <strong>la</strong> Llengua i<br />

<strong>la</strong> Intersindical, a més de <strong>la</strong><br />

CUP. Expliquem tot seguit<br />

les tres falsedats essencials<br />

que més s’han estès sobre<br />

el text.<br />

1. “La sentència es pot<br />

aprofitar <strong>per</strong> a fer el 75%<br />

de català”<br />

D’ençà que el TSJC dictà que<br />

almenys el 25% d’hores lectives<br />

en l’ensenyament al<br />

Principat hauran de ser en<br />

castellà, s’ha escampat un<br />

argument que diu que cal<br />

aprofitar-ho <strong>per</strong> exigir que<br />

els centres apliquin un 75%<br />

de català. La xifra no se sosté si<br />

es fa una lectura jurídica acurada<br />

del text. La sentència no<br />

par<strong>la</strong> tan sols del castellà, sinó<br />

que rebaixa també el català,


52<br />

ANÀLISI<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

i ordena que l’ús vehicu<strong>la</strong>r<br />

normal de totes dues llengües<br />

“no podrà ser inferior al 25%<br />

en un i altre cas”.<br />

El 75% hipotètic de català, <strong>per</strong><br />

tant, és un miratge. Primer,<br />

<strong>per</strong> una obvietat: les hores<br />

d’anglès ocupen una part del<br />

75% disponible. En alguns<br />

centres del País Valencià que<br />

ja apliquen el 25% de castellà,<br />

les hores de català no passen<br />

del 60% precisament <strong>per</strong><br />

aquest motiu. A més, sobretot<br />

a secundària, cal sumar-hi<br />

sovint l’ensenyament opcional<br />

de més llengües, com<br />

l’alemany i el francès, que no<br />

va en detriment de les hores<br />

d’anglès. I en segon lloc, <strong>per</strong>què<br />

el 75% no apareix en cap<br />

sentència, ni en cap resolució,<br />

ni cap llei, ni enlloc.<br />

Cal afegir-hi que, amb el canvi<br />

de model pedagògic que acaba<br />

de consolidar <strong>la</strong> LOMLOE –<strong>la</strong><br />

llei Celáa–, <strong>la</strong> lliçó par<strong>la</strong>da del<br />

mestre té cada vegada menys<br />

pes a l’au<strong>la</strong>, i en canvi hi tenen<br />

més pes els treballs en<br />

grup i les activitats i projectes<br />

dels estudiants. El secretari de<br />

Política Lingüística, Francesc<br />

Xavier Vi<strong>la</strong>, es va referir ahir<br />

a aquest canvi <strong>per</strong> dir que <strong>la</strong><br />

presència més gran de castellà<br />

no necessàriament s’ha<br />

de p<strong>la</strong>smar en <strong>la</strong> llengua que<br />

par<strong>la</strong> el professor, sinó –<strong>per</strong><br />

exemple– en <strong>la</strong> recerca que<br />

fan els alumnes.<br />

Si bé aquesta situació pot<br />

servir de subterfugi <strong>per</strong>què el<br />

mestre no canviï de llengua,<br />

devalua també <strong>la</strong> importància<br />

de <strong>la</strong> llengua del mestre. Això<br />

encara dificulta més que <strong>la</strong><br />

llengua “normalment” emprada<br />

a l’au<strong>la</strong> depengui d’allò<br />

que estipu<strong>la</strong> <strong>la</strong> normativa,<br />

més que no pas de les dinàmiques<br />

sociolingüístiques que ja<br />

tenen adquirides els alumnes.<br />

2.“Curricu<strong>la</strong>r no vol dir<br />

vehicu<strong>la</strong>r”<br />

La nova llei diu que el català<br />

serà “<strong>la</strong> llengua normalment<br />

emprada com a llengua vehicu<strong>la</strong>r<br />

i d’aprenentatge”, tal<br />

com ja diu l’estatut d’autonomia<br />

de Catalunya en l’article<br />

l’article 35.1. A <strong>la</strong> famosa<br />

sentència de l’estiu del 2010<br />

que esbudel<strong>la</strong>va l’estatut, el<br />

Tribunal Constitucional espanyol<br />

va dir que no n’anul·<br />

<strong>la</strong>va aquests punts <strong>per</strong>què<br />

considerava que “no impedien<br />

l’exercici lliure i eficaç del<br />

dret de rebre l’ensenyament<br />

en castellà com a llengua vehicu<strong>la</strong>r<br />

i d’aprenentatge”.<br />

D’aquesta manera, el tribunal<br />

no reconeixia exactament que<br />

el català tingués el dret de ser<br />

l’única llengua vehicu<strong>la</strong>r, sinó<br />

que deia que <strong>la</strong> condició de<br />

“vehicu<strong>la</strong>r” <strong>per</strong> al català no<br />

l’exclou <strong>per</strong> al castellà, cosa<br />

que ja havia insinuat abans.<br />

A <strong>la</strong> pràctica fou una rebaixa<br />

semàntica i, <strong>per</strong> tant, política,<br />

del significat de <strong>la</strong> vehicu<strong>la</strong>ritat,<br />

que facilitava el camí<br />

<strong>per</strong>què més tard es pogués<br />

legis<strong>la</strong>r concedint l’etiqueta<br />

també al castellà. Fins ara<br />

im<strong>per</strong>ava <strong>la</strong> llei d’educació<br />

de Catalunya, del juliol del<br />

2009, que deia això al punt<br />

11.2: “Les activitats educatives,<br />

tant les orals com les<br />

escrites, el material didàctic<br />

i els llibres de text, i també<br />

les activitats d’avaluació de<br />

les àrees, les matèries i els<br />

mòduls del currículum, han<br />

d’ésser normalment en català,<br />

excepte en el cas de les<br />

matèries de llengua i literatura<br />

castel<strong>la</strong>nes i de llengua<br />

estrangera”. La nova llei que<br />

impulsen ERC, Junts, el PSC<br />

i els comuns prevaldrà damunt<br />

d’aquesta, <strong>per</strong>què és<br />

posterior.<br />

La sentència no par<strong>la</strong> tan sols del castellà,<br />

sinó que rebaixa també el català, i ordena<br />

que l’ús vehicu<strong>la</strong>r normal de totes dues<br />

llengües “no podrà ser inferior al 25% en<br />

un i altre cas”<br />

Avui, el text nou diu que el<br />

castellà haurà de tenir garantit<br />

un “ús curricu<strong>la</strong>r i<br />

educatiu”, com també diu<br />

del català. El govern sosté que<br />

així es manté el català com a<br />

llengua vehicu<strong>la</strong>r –cosa que<br />

no és incompatible amb <strong>la</strong> vehicu<strong>la</strong>ritat<br />

del castellà, com<br />

acabem de veure– i defuig<br />

de concretar què vol dir ben<br />

bé “ús curricu<strong>la</strong>r i educatiu”.<br />

Tanmateix, el secretari de<br />

Política Lingüística ha admès<br />

avui que a partir d’ara<br />

es faran continguts en castellà<br />

en matèries que no siguin<br />

de llengua –al marge que en<br />

molts llocs ja se’n fessin, ara


53<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

ANÀLISI<br />

serà ava<strong>la</strong>t pel par<strong>la</strong>ment. I<br />

el PSC, signant de l’acord, ha<br />

dit públicament que considera<br />

que “curricu<strong>la</strong>r” és una<br />

manera de dir “vehicu<strong>la</strong>r i<br />

d’aprenentatge”, i que això<br />

es traduirà en l’ensenyament<br />

de més matèries en castellà.<br />

Tal com demanava el TSJC.<br />

A més a més, a <strong>la</strong> sentència<br />

del 2020, el TSJC diu que el<br />

Ministeri d’Educació espanyol<br />

també és una administració<br />

educativa a Catalunya<br />

i que “no hi pot haver dubte<br />

sobre <strong>la</strong> seva competència en<br />

matèria d’ensenyament en<br />

general” i “específicament en<br />

allò que es refereix a <strong>la</strong> utilització<br />

vehicu<strong>la</strong>r de les llengües<br />

oficials”. La llei Celáa diu això,<br />

a l’article 6.5: “Les administracions<br />

educatives establiran<br />

el currículum dels diferents<br />

ensenyaments regu<strong>la</strong>ts en <strong>la</strong><br />

llei present.” També diu: “Les<br />

administracions educatives<br />

determinaran el <strong>per</strong>centatge<br />

dels horaris esco<strong>la</strong>rs de què<br />

disposaran els centres docents<br />

<strong>per</strong> a garantir el desenvolupament<br />

integrat de totes<br />

les competències de l’etapa i<br />

<strong>la</strong> incorporació dels continguts<br />

de caràcter transversal<br />

en totes les àrees, matèries i<br />

àmbits”.<br />

3. “La nova llei protegeix les<br />

direccions dels centres”<br />

El conseller d’Educació, Josep<br />

Gonzàlez-Cambray, va<br />

dir ahir que l’acord serveix<br />

<strong>per</strong> a “protegir jurídicament<br />

les direccions i els mestres”<br />

enfront de <strong>la</strong> sentència. No és<br />

cert. L’acord es limita a dir que<br />

el castellà serà una llengua<br />

“d’ús curricu<strong>la</strong>r i educatiu”,<br />

El text encara aprofundeix en <strong>la</strong><br />

responsabilitat de les direccions. Diu:<br />

“L’abast d’aquesta presència s’ha de<br />

determinar exclusivament amb criteris<br />

pedagògics i de manera singu<strong>la</strong>ritzada<br />

<strong>per</strong> cada un dels centres educatius”<br />

com també diu del català, <strong>per</strong>ò<br />

no defineix en quins <strong>per</strong>centatges,<br />

tot i que legalment és<br />

el Departament d’Educació<br />

–no pas cap direcció– que té<br />

competència <strong>per</strong> a fixar-los.<br />

Ho pot fer amb una instrucció<br />

als centres que tan sols tindria<br />

marge o bé <strong>per</strong> a acatar més<br />

explícitament <strong>la</strong> sentència, o<br />

bé <strong>per</strong> a desobeir-<strong>la</strong>.<br />

En canvi, el text de <strong>la</strong> nova llei<br />

diu: “El castellà és emprat en<br />

els termes que fixin els projectes<br />

lingüístics de cada centre.”<br />

Els projectes són programacions<br />

e<strong>la</strong>borades pels<br />

equips directius d’acord amb<br />

un seguit de criteris que fixa<br />

<strong>la</strong> llei, com ara el domini de<br />

les dues llengües, <strong>la</strong> situació<br />

de l’entorn o els objectius de<br />

normalització lingüística. El<br />

text encara aprofundeix en <strong>la</strong><br />

responsabilitat de les direccions.<br />

Diu: “L’abast d’aquesta<br />

presència s’ha de determinar<br />

exclusivament amb criteris<br />

pedagògics i de manera singu<strong>la</strong>ritzada<br />

<strong>per</strong> cada un dels<br />

centres educatius”.<br />

És cert que el punt 2.4 de <strong>la</strong> llei<br />

estipu<strong>la</strong> que el departament<br />

verificarà que els programes<br />

lingüístics “s’adeqüen a <strong>la</strong><br />

normativa vigent”, <strong>per</strong>ò no<br />

especifica res més. I el govern<br />

insisteix que el pacte su<strong>per</strong>a el<br />

marc dels <strong>per</strong>centatges, <strong>per</strong>ò<br />

<strong>la</strong> sentència del desembre del<br />

2020 és evidentment vincu<strong>la</strong>nt.<br />

Si Educació validés cap<br />

programa lingüístic que no<br />

respectés el 25% de castellà,<br />

incompliria <strong>la</strong> sentència tant<br />

com si fixés uns <strong>per</strong>centatges<br />

que <strong>la</strong> incomplissin explícitament.<br />

En canvi, si el departament<br />

no estableix cap criteri,<br />

l’exposició dels equips directius<br />

a les pressions dels pares<br />

creix.<br />

Encara més: en <strong>la</strong> interlocutòria<br />

que va enviar fa quinze<br />

dies el TSJC al conseller, ja<br />

li deia que els projectes lingüístics<br />

“són instruments<br />

merament programàtics”.<br />

Amb aquest precedent a <strong>la</strong><br />

mà, és difícil de pensar que el<br />

tribunal en tindrà prou amb <strong>la</strong><br />

nova llei <strong>per</strong> a considerar que<br />

s’ha complert <strong>la</strong> sentència, si<br />

ja va dir que Educació no podia<br />

deixar-ho tot a les mans dels<br />

centres.


54<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

ANÀLISI<br />

La immersió és una història de poder,<br />

no pas un centre de gravetat<br />

El raonament del secretari de Política Lingüística passa una línia vermel<strong>la</strong> <strong>per</strong>què<br />

accepta <strong>la</strong> segregació que precisament <strong>la</strong> immersió va mirar sempre d’evitar<br />

OT BOU COSTA<br />

El secretari de Política Lingüística,<br />

Francesc Xavier Vi<strong>la</strong>,<br />

ha fet avui l’observació<br />

següent sobre <strong>la</strong> nova llei:<br />

“Ens podem t<strong>roba</strong>r <strong>per</strong>fectament<br />

que dins d’una au<strong>la</strong><br />

hi hagi alumnes diferents<br />

–<strong>per</strong> origen, etc.–, i que el<br />

mestre digui: ‘Aquesta activitat<br />

vosaltres l’heu de fer en<br />

aquesta llengua i vosaltres,<br />

en aquesta altra.’” L’article<br />

35.3 de l’estatut d’autonomia<br />

de Catalunya conté una<br />

màxima bàsica, taxativa, una<br />

idea fundacional del sistema<br />

d’immersió lingüística,<br />

que contradiu <strong>la</strong> situació que<br />

ha descrit Vi<strong>la</strong> en l’essència<br />

mateixa: “Els alumnes tenen<br />

dret a no ésser separats en<br />

centres ni en grups c<strong>la</strong>sse diferents<br />

<strong>per</strong> raó de llur llengua<br />

habitual.” El raonament del<br />

secretari –i, <strong>per</strong> tant, s’entén<br />

que del Departament de Cultura<br />

i del govern– passa una<br />

línia vermel<strong>la</strong> <strong>per</strong>què accepta


55<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

ANÀLISI<br />

<strong>la</strong> segregació que precisament<br />

<strong>la</strong> immersió va mirar sempre<br />

d’evitar.<br />

En <strong>la</strong> lògica de <strong>la</strong> normalització<br />

lingüística, el català no<br />

havia de ser tan sols <strong>la</strong> llengua<br />

“normalment d’aprenentatge”,<br />

sinó <strong>la</strong> llengua d’ús comú<br />

que igua<strong>la</strong>va els alumnes amb<br />

llengües maternes diferents –<br />

fos el català, el castellà o l’urdú,<br />

<strong>per</strong>ò sobretot el castellà,<br />

<strong>per</strong>què és <strong>la</strong> llengua majoritària<br />

de l’estat espanyol–,<br />

<strong>per</strong>què després, fora de l’esco<strong>la</strong>,<br />

l’esquema es reproduís i<br />

el català pogués servir també<br />

de llengua de cohesió social a<br />

gran esca<strong>la</strong>. L’educació, que fa<br />

de motlle no sols en <strong>la</strong> llengua,<br />

havia de ser el pal de paller<br />

<strong>per</strong>què el català passés de ser<br />

<strong>la</strong> llengua minoritzada a <strong>la</strong><br />

llengua majoritzada. És amb<br />

<strong>la</strong> prevalença, que s’evita que<br />

el català sigui prescindible,<br />

i això comença a l’au<strong>la</strong> i als<br />

mitjans. Vi<strong>la</strong> mateix par<strong>la</strong> de<br />

“plurilingüisme autocentrat”<br />

i de “principi de subsidiarietat<br />

lingüística: el que facis en <strong>la</strong><br />

llengua local no ho facis en <strong>la</strong><br />

franca”.<br />

Sota l’amenaça de <strong>la</strong> <strong>per</strong>secució<br />

judicial contra el consens<br />

de <strong>la</strong> immersió, hem considerat<br />

centrals els arguments<br />

amb què <strong>la</strong> defensàvem contra<br />

l’espanyolisme agressiu, que<br />

en realitat eren tangencials.<br />

Que els alumnes dominin tant<br />

el català com el castellà una<br />

volta acabin els estudis és una<br />

conseqüència de <strong>la</strong> immersió,<br />

<strong>la</strong> conseqüència amb què el<br />

model s’ha pogut protegir, si<br />

es vol, <strong>per</strong>ò no pas l’objectiu.<br />

Si <strong>la</strong> conseqüència es confon<br />

amb l’objectiu, és lògic<br />

que s’acabi t<strong>roba</strong>nt natural<br />

que en una mateixa c<strong>la</strong>sse, en<br />

una mateixa au<strong>la</strong>, hi hagi més<br />

d’una llengua vehicu<strong>la</strong>r alhora,<br />

d’acord amb diferències<br />

<strong>per</strong>sonals. Però l’ensenyament<br />

lingüístic individualitzat,<br />

i també el dividit segons<br />

l’entorn, respon exactament<br />

a aquesta confusió, i <strong>per</strong> això<br />

gira com un mitjó el sentit<br />

original del consens de <strong>la</strong> immersió.<br />

La cosa més significativa és<br />

que quan Vi<strong>la</strong> ha par<strong>la</strong>t de<br />

barrejar llengües en una so<strong>la</strong><br />

c<strong>la</strong>sse no ho ha fet pas amb<br />

resignació p<strong>la</strong>nyívo<strong>la</strong>: ho ha<br />

defensat com un emblema<br />

de modernitat, com si digués<br />

una obvietat. “Fins i tot a dins<br />

d’una mateixa au<strong>la</strong> s’han<br />

d’atendre les diferències individualitzades.<br />

Anem cap a<br />

un sistema educatiu en què<br />

volem que les <strong>per</strong>sones extreguin<br />

el màxim de competències.<br />

Estem fent un sistema<br />

flexible, que preserva el centre<br />

de gravetat [el català] i que<br />

està protegit <strong>per</strong> l’administració.”<br />

És un exemple molt<br />

c<strong>la</strong>r que quan es construeixen<br />

els discursos a <strong>la</strong> defensiva,<br />

sempre <strong>per</strong> evitar el conflicte,<br />

el peu enorme de qui té els jutges<br />

et passa <strong>per</strong> damunt dels<br />

arguments i se’ls apropia. La<br />

immersió, com <strong>la</strong> llibertat de<br />

Catalunya, és una història de<br />

poder, i no en salvarem cap de<br />

les dues sense prendre’l.<br />

Quan es construeixen els discursos a <strong>la</strong><br />

defensiva, sempre <strong>per</strong> evitar el conflicte, el<br />

peu enorme de qui té els jutges et passa <strong>per</strong><br />

damunt dels arguments i se’ls apropia. La<br />

immersió, com <strong>la</strong> llibertat de Catalunya, és<br />

una història de poder, i no en salvarem cap<br />

de les dues sense prendre’l


56<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

EDITORIAL<br />

VICENT PARTAL<br />

VICENT PARTAL<br />

UNA CONXORXA DE QUATRE PARTITS<br />

QUE NO ÉS CAP ACORD FAVORABLE AL CATALÀ<br />

Aquest acord és una<br />

pantomima <strong>per</strong>què tothom<br />

sap que no protegirà<br />

<strong>la</strong> llengua cata<strong>la</strong>na<br />

de l’ofensiva judicial<br />

Finalment, el PSC, Esquerra Republicana, Junts i els comuns han presentat<br />

això que ells afirmen que és un acord a favor de mantenir <strong>la</strong> immersió lingüística<br />

a l’esco<strong>la</strong>. Que no ho és. A tot estirar, i en tot cas, tenim davant una<br />

conxorxa de quatre partits que, p<strong>roba</strong>blement <strong>per</strong> raons i interessos diversos,<br />

es posen d’acord a reaccionar a l’ofensiva judicial contra <strong>la</strong> llengua fent una<br />

cosa tan buida que <strong>per</strong>met que dos diguen que s’ha esquivat <strong>la</strong> sentència del<br />

25% i s’ha salvat el català; que un altre diga que s’ha complert <strong>la</strong> sentència<br />

i s’ha salvat l’espanyol; i que el quart no diga res que siga prou intel·ligible.<br />

Lamentablement, aquest acord presentat ahir és un mal acord, en molts<br />

aspectes.<br />

–És dolent <strong>per</strong> a <strong>la</strong> llengua cata<strong>la</strong>na, <strong>per</strong>què rebenta de manera definitiva<br />

el marc legal que <strong>per</strong>metia <strong>la</strong> immersió, ni que fos sobre el pa<strong>per</strong>.<br />

–Ho és també, i això és molt més important encara, <strong>per</strong>què trenca <strong>la</strong><br />

tradició històrica de més de cent deu anys del cata<strong>la</strong>nisme de considerar<br />

<strong>la</strong> llengua cata<strong>la</strong>na com a llengua del país, l’única que defineix el país i<br />

que mereix ser considerada com a tal. Mai, ni en les situacions més dures<br />

–i mira que se n’han viscudes de molt més dures–, el cata<strong>la</strong>nisme no havia<br />

renunciat a singu<strong>la</strong>ritzar <strong>la</strong> llengua cata<strong>la</strong>na, el pa<strong>per</strong> central i únic del català<br />

en <strong>la</strong> nostra societat, i encara menys havia obert <strong>la</strong> porta a <strong>la</strong> normalització<br />

del castellà, com es fa ara.<br />

–L’acord és molt dolent i <strong>per</strong>illós també en termes polítics, <strong>per</strong>què esquerda<br />

el bloc independentista: fa fora <strong>la</strong> CUP i substitueix l’aliança dels<br />

partits independentistes que es va consolidar el 2010 <strong>per</strong> una de nova en què<br />

dos partits independentistes s’abracen i posen al centre de <strong>la</strong> <strong>vida</strong> política<br />

cata<strong>la</strong>na el partit que va enganyar els cata<strong>la</strong>ns dient que aprovaria l’estatut<br />

que el par<strong>la</strong>ment portàs a Madrid; el partit que governava quan l’estatut<br />

de Pasqual Maragall va ser passat pel ribot; el partit que va criminalitzar<br />

fins a tancar a <strong>la</strong> presó els dirigents polítics independentistes, acudint als<br />

tribunals <strong>per</strong> qüestionar el par<strong>la</strong>ment; el que va ser l’instrument c<strong>la</strong>u <strong>per</strong> a<br />

aplicar el 155 –<strong>per</strong>què el PP sense el PSOE no s’hi hauria atrevit. Aquest ja<br />

no és el govern del 52%.<br />

–L’acord és també extremadament dolent pel que té de menysteniment<br />

de tot allò que no siguen els aparells dels partits. Les opinions de les associacions<br />

i sindicats de mestres, de les associacions de defensa de <strong>la</strong> llengua<br />

i en general de tothom que no forme part de <strong>la</strong> roda tancada i viciada del<br />

par<strong>la</strong>ment i els partits no els han importat. Amb aquest acord els partits volen<br />

demostrar-nos als ciutadans, més enllà del català, que són ells finalment que


57<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

EDITORIAL<br />

VICENT PARTAL<br />

La frivolitat dels partits cata<strong>la</strong>ns amb <strong>la</strong> llengua<br />

fa feredat<br />

manen i decideixen. I que si durant una dècada l<strong>la</strong>rga s’han hagut d’adaptar<br />

a <strong>la</strong> pressió del carrer, volen que aquell temps extraordinari s’acabe <strong>per</strong> a<br />

tornar als vells temps de <strong>la</strong> política.<br />

[Apunten de moment algunes veus de pes contràries ja a aquest acord:<br />

USTEC, La P<strong>la</strong>taforma Pública i en Català, el Sindicat d’Estudiants dels Països<br />

Cata<strong>la</strong>ns, <strong>la</strong> Intersindical, <strong>la</strong> COS, <strong>la</strong> CGT, P<strong>la</strong>taforma <strong>per</strong> <strong>la</strong> Llengua, <strong>la</strong><br />

CUP... Caram quin consens.]<br />

–I això és especialment evident en el cas de Junts. De primer, van signar<br />

un acord encara pitjor que aquest. Tot seguit, arran de <strong>la</strong> pressió de les bases,<br />

es van retirar del consens i han passat setmanes fent equilibris. Però ara, calmats<br />

els militants i recu<strong>per</strong>at el timó del partit pel sotagovern professional,<br />

no han tingut cap mirament a humiliar-les públicament.<br />

–Finalment, i això és el més gros de tot, aquest acord és una pantomima<br />

<strong>per</strong>què tothom sap que no protegirà <strong>la</strong> llengua cata<strong>la</strong>na. Tothom sap que<br />

és tan sols qüestió de temps que els tribunals espanyols imposen <strong>la</strong> versió<br />

més dura de <strong>la</strong> seua ofensiva i diguen que amb això no n’hi ha prou, i que<br />

exigesquen més i més. En re<strong>la</strong>ció amb això, <strong>la</strong> frivolitat dels partits cata<strong>la</strong>ns<br />

amb <strong>la</strong> llengua fa feredat. D’aquell Gabriel Rufián que va votar <strong>la</strong> llei Celáa<br />

dient que així es blindava el català (i ja s’ha vist en què ha quedat aquel<strong>la</strong><br />

fanfarronada) a aquest pacte vergonyós d’ahir, tot es limita a protegir els<br />

seus càrrecs de les possibles inhabilitacions, a veure com poden escapolir-se<br />

de <strong>la</strong> repressió i a mirar de fer veure als votants desorientats i farts que <strong>la</strong><br />

realitat no és <strong>la</strong> que és, sinó <strong>la</strong> que ells pinten.<br />

Tenim feina. I l’hem de fer de pressa.<br />

PS1. En par<strong>la</strong>ré demà, si puc, <strong>per</strong>ò el contrast entre això i <strong>la</strong> feina dels exiliats<br />

és ben evident. Ahir el president Puigdemont, Toni Comín i C<strong>la</strong>ra Ponsatí<br />

van recu<strong>per</strong>ar <strong>la</strong> plena immunitat com a eurodiputats. Guanyaven així una<br />

altra batal<strong>la</strong> als tribunals europeus. Justament C<strong>la</strong>ra Ponsatí avui a les set<br />

tindrà una conversa amb subscriptors de Vi<strong>la</strong>Web que tothom podrà seguir<br />

en directe en vídeo des de Vi<strong>la</strong>Web.<br />

PS2. Us recomane molt, i és molt oportuna, l’entrevista que Es<strong>per</strong>ança<br />

Camps ha fet a Alfons Esteve, cap del Servei de Llengües i Política Lingüística<br />

de <strong>la</strong> Universitat de València i especialista en igualtat i usos lingüístics. Esteve<br />

ha fet públic que deixaria de <strong>per</strong>tànyer al Consell Social de les Llengües i par<strong>la</strong><br />

sense pèls a <strong>la</strong> llengua i posant els punts sobre les is. <strong>Una</strong> opinió seua <strong>per</strong> a<br />

reflexionar: <strong>per</strong> què en <strong>la</strong> llengua cata<strong>la</strong>na sempre hem d’estar pendents del<br />

consens i en els altres temes no?


58<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

ANDREU BARNILS<br />

ANDREU BARNILS<br />

MEMÒRIA INTRAUTERINA<br />

La memòria de les<br />

criatures de dins <strong>la</strong> panxa,<br />

i <strong>per</strong> què dur fills al món<br />

és una bel<strong>la</strong> història<br />

“Suposo que els meus lectors no recorden res, o només molt vagament, del<br />

<strong>per</strong>íode altament important de <strong>la</strong> seva existència que precedeix el seu naixement<br />

i que va transpirar <strong>per</strong> <strong>la</strong> panxa de <strong>la</strong> mare. Però jo sí. Recordo aquest<br />

<strong>per</strong>íode com si fos ahir” I sí, sí, Salvador Dalí, en el seu llibre de memòries<br />

Vida Secreta de Salvador Dalí, capítol 2, descriu <strong>la</strong> seva <strong>vida</strong> dins <strong>la</strong> panxa de<br />

sa mare. Recorda l’interior de <strong>la</strong> panxa com el paradís, i el naixement, com<br />

el paradís <strong>per</strong>dut –“seguint <strong>la</strong> tesi del doctor Otto Rank”. No és <strong>la</strong> infantesa,<br />

doncs, el paradís <strong>per</strong>dut, sinó <strong>la</strong> <strong>vida</strong> dins <strong>la</strong> panxa materna.<br />

El llibre d’en Dalí fou escrit originàriament en francès, <strong>per</strong>ò publicat de<br />

primer en anglès, el 1942, i traduït bel<strong>la</strong>ment al català dècades després, en<br />

un llibre que avui no tinc a mà, feliç de ser a L<strong>la</strong>franc, lluny de <strong>la</strong> biblioteca<br />

de casa. Avui, doncs, consulto en línia <strong>la</strong> versió en anglès dins l’habitació de<br />

l’hotel, mentre <strong>la</strong> meva dona, embarassada, és a <strong>la</strong> piscina de baix llegint,<br />

torrant al sol <strong>la</strong> bel<strong>la</strong> panxa de vint-i-cinc setmanes amb una nena dins. La<br />

tercera criatura que portem en aquest món que “no sempre ha estat trist”.<br />

Els colors dins <strong>la</strong> panxa, segons que recorda en Dalí (traducció meva), “són<br />

els colors de l’infern, vermell, taronja, groc i b<strong>la</strong>vós, els colors de les f<strong>la</strong>mes i<br />

el foc”. Recorda un entorn “suau, immòbil, càlid, simètric, doble i enganxós”.<br />

Però, sobretot, d’allà dins en recorda uns “ous ferrats, sense pael<strong>la</strong>” que se<br />

li acostaven i se n’allunyaven, <strong>per</strong> dalt i <strong>per</strong> baix, com punts fosforescents.<br />

I diu en Dalí que el clàssic joc de nens de prémer els ulls <strong>per</strong> veure punts<br />

fosforescents (els angelets) és l’intent que tenim tots de reproduir el paradís<br />

<strong>per</strong>dut de <strong>la</strong> <strong>vida</strong> dins <strong>la</strong> panxa, amb aquells punts fosforescents. En Dalí veu<br />

en l’instint de <strong>la</strong> mort, l’instint de voler tornar a dins <strong>la</strong> panxa; en els suïcides,<br />

gent que no suporta <strong>la</strong> pèrdua del paradís; en les tribus que enterren els<br />

homes en posició fetal, hi veu seny; p<strong>la</strong>er hi veu, en el fet de ficar-nos a al<br />

llit en posició fetal quan som grans; finalment, l’immens escriptor que és en<br />

Salvador Dalí (millor que pintor?) veu en el conte del Patufet <strong>la</strong> història d’un<br />

nen que torna al paradís <strong>per</strong>dut, “a <strong>la</strong> panxa del bou, on no neva ni plou”.<br />

L’aplicació Pregnancy Plus, que l’Adiva Koenigsberg consulta als peus<br />

de <strong>la</strong> piscina –un moment que deixa el llibre Burnt Sugar de l’escriptora<br />

nord-americana Avni Doshi (“Mentiria si digués que <strong>la</strong> misèria de <strong>la</strong> meva<br />

mare mai no m’ha donat p<strong>la</strong>er”)–, ens informa que <strong>la</strong> criatura, a 25 setmanes,<br />

fa <strong>per</strong> estatística uns 35,6 cm, pesa 760 grams, té els ulls complets del<br />

tot, els pulmons comencen a formar-se i una memòria primitiva comença<br />

a desvetl<strong>la</strong>r-se… És a dir, que <strong>la</strong> memòria intrauterina d’en Dalí no és cap<br />

invent. Allà dins, memòria. A més, a <strong>la</strong> setmana 25 <strong>la</strong> música i <strong>la</strong> veu del món<br />

exterior comencen a deixar una impressió en <strong>la</strong> memòria i en el cervell de<br />

l’infant. És <strong>per</strong> això, segons <strong>la</strong> teoria, que quan les criatures neixen, reco-


59<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

ANDREU BARNILS<br />

Imatge d’un fetus humà. EFE<br />

I que si portem<br />

infants al món és,<br />

potser, <strong>per</strong>què<br />

creiem que ells<br />

seran millors que<br />

no pas nosaltres<br />

i sabran vèncer el<br />

món que se’ns ha<br />

resistit. I que no és<br />

pas condemnar-los<br />

al dolor, sinó durlos<br />

a vèncer-lo<br />

neixen <strong>la</strong> veu dels pares, fins i tot <strong>la</strong> llengua, i saben respirar, que ho han<br />

après i recordat dins <strong>la</strong> panxa.<br />

Nosaltres, aquests dies de <strong>la</strong> setmana 25, comencem a posar cançons a <strong>la</strong><br />

criatura sense nom (Plus Ultra de Roger Mas i Until the rain comes, de S.L.A.M.<br />

Kenny Wollenson) i a dir-li coses a través de <strong>la</strong> panxa que, amb sort, qui sap,<br />

recordarà com Salvador Dalí.<br />

Com <strong>per</strong> exemple, que el món no sempre ha estat trist, ja ho deia Miquel<br />

Bauçà, i que és fals, vanitós i reprotxable de dir que portar infants a un món<br />

com aquest és condemnar-los al dolor, <strong>per</strong>què això és creure, d’una manera<br />

su<strong>per</strong>biosa, que únicament les generacions presents poden arreg<strong>la</strong>r el<br />

món, i no saber veure, humilment, que potser són les generacions futures<br />

les que l’arreg<strong>la</strong>ran. Aquest p<strong>la</strong>neta, tan bell, tan potencialment increïble,<br />

és tot d’ells. I que si portem infants al món és, potser, <strong>per</strong>què creiem que<br />

ells seran millors que no pas nosaltres i sabran vèncer el món que se’ns ha<br />

resistit. I que no és pas condemnar-los al dolor, sinó dur-los a vèncer-lo.<br />

I ves que no li endinyi, un dia d’aquests, en veu alta i amb altaveus, els<br />

informes de l’ONU que prediuen un p<strong>la</strong>neta com més va més buit, amb més<br />

poca gent, no pas su<strong>per</strong>pob<strong>la</strong>t com crèiem vanitosament fins fa quatre dies i<br />

que, <strong>per</strong> tant, benvinguda al món, criatura, i moltes gràcies de ser-hi abans<br />

i tot de treure el caparró.


60<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

MARTA ROJALS<br />

MARTA ROJALS<br />

PEGASUS? QUIN PEGASUS?<br />

Els procediments de <strong>la</strong><br />

política actual s’han<br />

acomodat <strong>per</strong>fectament<br />

a aquesta pèrdua<br />

[induïda] de memòria de<br />

<strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ció, <strong>per</strong> a <strong>la</strong> qual<br />

tot allò que té més de set<br />

telenotícies d’antiguitat ja<br />

es considera prescrit<br />

Tot independentista s’ha sentit a demanar aquesta pregunta trampa, ja és un<br />

clàssic com aquell de “qui estimes més, el papa o <strong>la</strong> mama?”. Em refereixo<br />

al “qui t’estimes més que (et) governi, el PP o el PSOE?”, amb què l’entorn<br />

de <strong>la</strong> moderació vol marcar els límits de les nostres aspiracions. Gairebé pots<br />

notar <strong>la</strong> pessigada a <strong>la</strong> galta de qui et pren com una criatura i, és c<strong>la</strong>r, com<br />

amb les criatures, sol passar que <strong>la</strong> qüestió en realitat va adreçada als adults:<br />

qui preferiu que governi els independentistes, el PP o el PSOE?<br />

Doncs l’altre dia, com sabeu, el president del govern que ens governa feia<br />

<strong>la</strong> seua aportació al debat de les comparacions: mentre el PP enviava piolins<br />

a Catalunya, deia, <strong>la</strong> selecció espanyo<strong>la</strong> jugava a cals cata<strong>la</strong>ns “sense cap<br />

mena de problema” (s’ha de viure al cap d’un nacionalista espanyol, <strong>per</strong><br />

no considerar cap problema l’orgia feixista que es va muntar amb motiu del<br />

matx). La conclusió és tan cristal·lina que en pot presumir davant l’oposició:<br />

mentre aquel<strong>la</strong> es prenia l’independentisme com una amenaça, els socialistes<br />

els tenen les mides tan preses que fins els fan <strong>la</strong> camisa <strong>per</strong> poder-los-hi<br />

aixecar després.<br />

Amb <strong>la</strong> no-derogació de <strong>la</strong> llei mordassa, <strong>la</strong> no-reforma <strong>la</strong>boral, <strong>la</strong> llei de<br />

l’audiovisual, <strong>la</strong> no-retirada de <strong>la</strong> demanda contra <strong>la</strong> immersió, que ja veiem<br />

com ha acabat... l’independentisme sense carnet contemp<strong>la</strong> paralitzat<br />

com els seus dirigents trien l’arrossegamenta i <strong>la</strong> humiliació una vegada<br />

i una altra, aquell “tot inclòs” que ja va anunciar Joan Tardà amb el “no<br />

aconseguiran rebentar <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>tura” del PSOE i que s’ha anat demostrant<br />

cada vegada que s’ha posat a prova. I així fins a aquell contratemps del cas<br />

Pegasus —us en recordeu?: l’o<strong>per</strong>ació d’espionatge més gran a Europa des<br />

de fa cinquanta anys—, que queia com una bomba d’inconveniència en els<br />

plàcids p<strong>la</strong>ns de futur del cadirisme nostrat.<br />

Dic això <strong>per</strong>què, després d’haver trampejat <strong>la</strong> situació durant més d’un any<br />

i més de dos –Jordi Sànchez explicava a RAC1 que ja n’estaven assabentats, al<br />

moment que l’altre Sánchez negociava <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>tura–, cridava l’atenció que<br />

alguns espiats de primer nivell coincidissin gairebé en els mateixos termes<br />

a l’hora d’aigualir qualsevol resposta proporcional a <strong>la</strong> gravetat dels fets:<br />

els esforçats <strong>per</strong>iodistes, demanant-los sobre les possibles conseqüències<br />

polítiques d’aital escàndol –al congrés espanyol, al par<strong>la</strong>ment, a <strong>la</strong> diputació–,<br />

del festival de cops al pit i xerrameca descriptiva només van poder<br />

arrencar-los un nou paquet d’exigim-rec<strong>la</strong>mem-demanem al govern espanyol<br />

–es<strong>per</strong>o que tingueu <strong>la</strong> til·<strong>la</strong> a mà–: “exigim” u) el reconeixement de<br />

l’espionatge; dos) el compromís que no es tornarà a repetir; i tres) el “retorn<br />

a <strong>la</strong> via democràtica” com a condició prèvia <strong>per</strong> a poder tornar a construir un<br />

clima de confiança. Servidora es fregava les orelles d’una entrevista a l’altra,


61<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

MARTA ROJALS<br />

L’independentisme<br />

ras encara<br />

haurem de donar<br />

gràcies que hagin<br />

espiat advocats<br />

<strong>per</strong>què siguin<br />

ells qui centrin <strong>la</strong><br />

pròxima pilota,<br />

a veure si tenim<br />

sort i els nostres<br />

representants <strong>la</strong><br />

voldran rematar.<br />

Si no, valgui <strong>la</strong><br />

broma, ves que no<br />

acabem demanant<br />

el vot <strong>per</strong> als bufets<br />

d’advocats.<br />

fent meua <strong>la</strong> insistència dels entrevistadors: i si això no passa? I ells vinga<br />

a fer giragonses retòriques i biodramíniques <strong>per</strong> voler dir no res. Era com si<br />

ens haguessin posat <strong>la</strong> cinta del procés al revés i encara faltessin cent capítols<br />

<strong>per</strong> a <strong>la</strong> conclusió que “l’estat espanyol ens enganya sempre, sempre,<br />

sempre” del vice-president Junqueras pre-repressió.<br />

És ben bé allò de <strong>per</strong>dre <strong>la</strong> memòria i condemnar-se a repetir <strong>la</strong> història,<br />

<strong>per</strong>ò accelerat pels ritmes frenètics dels nostres temps. Diu que <strong>la</strong> capacitat<br />

d’atenció de l’homo videns s’ha reduït a <strong>la</strong> meitat en dues dècades, ac<strong>la</strong>parats<br />

pels estímuls continus, <strong>la</strong> voràgine de <strong>la</strong> immediatesa, les pantalles. Doncs els<br />

procediments de <strong>la</strong> política actual s’han acomodat <strong>per</strong>fectament a aquesta<br />

pèrdua [induïda] de memòria de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ció, <strong>per</strong> a <strong>la</strong> qual tot allò que té més<br />

de set telenotícies d’antiguitat ja es considera prescrit. D’aquesta manera,<br />

l’independentisme de <strong>la</strong> recu<strong>la</strong>da només ha d’aguantar <strong>la</strong> miqueteta de temps<br />

que cal <strong>per</strong> deixar passar cadascuna de les pilotes que li centra Espanya, a<br />

vegades fins a porteria buida, <strong>per</strong>què <strong>la</strong> defensa contrària se <strong>la</strong> pugui endur a<br />

p<strong>la</strong>er i goita què fan ara. Amb el cas Pegasus ha estat tan descarat –Pegasus?<br />

Quin Pegasus?– que fa malpensar que l’ostentosa no-reacció política indepe<br />

no l’expliquin els fruits de l’espionatge mateix.<br />

Oh, ves: dels mateixos que recriminaven a Rajoy que un problema polític<br />

l’hagués convertit en judicial, com s’entén que el conflicte de l’espionatge<br />

només pretenguin abordar-lo judicialment i no amb <strong>la</strong> força política dels<br />

escons? Si és <strong>per</strong>què vindrà el PP, n’hi ha <strong>per</strong> a mossegar-se els punys, i<br />

si no ho és, encara més. L’independentisme ras encara haurem de donar<br />

gràcies que hagin espiat advocats <strong>per</strong>què siguin ells qui centrin <strong>la</strong> pròxima<br />

pilota, a veure si tenim sort i els nostres representants <strong>la</strong> voldran rematar.<br />

Si no, valgui <strong>la</strong> broma, ves que no acabem demanant el vot <strong>per</strong> als bufets<br />

d’advocats.<br />

Doncs res, negligida <strong>la</strong> causa justa més justificable que ens ha passat internacionalment<br />

pel nas, qui sí que no deixarà escapar l’oportunitat són els<br />

aparells de l’estat, ex<strong>per</strong>ts a administrar els temps i <strong>la</strong> memòria dels cata<strong>la</strong>ns.<br />

A les cases d’apostes ni es paga que uns quants dies abans d’esdeveniments<br />

c<strong>la</strong>u –eleccions d’aquí, d’allà, sentències europees–, com han fet sempre de<br />

deu anys ençà, començaran a filtrar allò que ara s’aguanten amb una paciència<br />

aràcnida, es<strong>per</strong>ant <strong>la</strong> finestra més propícia <strong>per</strong> a <strong>la</strong> nostra atenció. I potser<br />

d’aquí a deu anys més, quan l’independentisme no se’n pugui aprofitar, ens<br />

deixaran saber quines filtracions eren o no un muntatge i podrem dedicar<br />

unes quantes tertúlies a fer <strong>la</strong>mentacions retrospectives, com vivim ara amb<br />

<strong>la</strong> remota o<strong>per</strong>ació Catalunya entre connexió i connexió sobre els Borbons.<br />

En aquest punt de <strong>la</strong> pel·lícu<strong>la</strong>, hi ha qui encara esgrimeix que és c<strong>la</strong>r,<br />

sense una opinió pública mobilitzada, què vols fer –quan no hi ha res més<br />

desmobilitzador <strong>per</strong> a un català que <strong>la</strong> vergonya. És un peix verinós que es<br />

mossega <strong>la</strong> cua, <strong>per</strong>què, jugant a desmobilitzar el moviment, l’independentisme<br />

institucional ha arribat a un atzucac: ara com ara, si <strong>per</strong> un mínim de<br />

dignitat volguessin fer un cop de puny sobre <strong>la</strong> tau<strong>la</strong>, saben que gran part<br />

d’aquell carrer enyorat ja no tornaria a posar <strong>la</strong> cara <strong>per</strong> ells. Això, combinat<br />

amb les conseqüències de l’espionatge en massa, potser ens hauria de fer<br />

reflexionar sobre una qüestió definitiva: si es pot demanar més, ja, políticament,<br />

a uns dirigents col<strong>la</strong>ts <strong>per</strong> l’amenaça del xantatge.


62<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

NÚRIA CADENES<br />

NÚRIA CADENES<br />

LLEI DE L’AUDIOVISUAL: L’HORA DE PLANTAR-SE<br />

El propòsit d’aquest text,<br />

avui, no és <strong>la</strong> denúncia<br />

sinó l’observació. I no pas<br />

de les coses que facin els<br />

representants de l’estat<br />

espanyol, sinó de les coses<br />

que votin els nostres<br />

D’entrada, pot semb<strong>la</strong>r un article efímer, aquest. Perquè es publica el mateix<br />

dia que quedarà resolta <strong>la</strong> incògnita (diguem-ne incògnita) que p<strong>la</strong>nteja<br />

el titu<strong>la</strong>r: el govern espanyol més progreblib<strong>la</strong>b<strong>la</strong> de <strong>la</strong> història durà avui<br />

a votació el projecte de llei de l’audiovisual. Han hagut de modificar <strong>la</strong> llei<br />

que tenien <strong>per</strong> transposició d’una directiva europea i, després dels tràmits<br />

preceptius (presentació, esmenes, debat en comissió), arriba al ple. És<br />

p<strong>roba</strong>ble, <strong>per</strong> tant, que si llegiu aquests mots <strong>la</strong> vesprada del mateix 26 de<br />

maig, o l’endemà, o quan sigui <strong>per</strong>ò passada l’hora en què allà al congreso<br />

que tenen a Madrid es dediquen a <strong>la</strong> concentrada tasca de no errar el botó<br />

(sí, no, abstenció: complicat), <strong>la</strong> cosa, <strong>la</strong> nyofra, <strong>la</strong> cresquina, <strong>la</strong> no-sé-comdir-ne-i-<strong>per</strong>-això-m-invento-noms,<br />

ja haurà estat votada.<br />

No vull estendre’m a descriure això que han tornat a <strong>per</strong>petrar els representants<br />

de l’estat espanyol (el deep i el su<strong>per</strong>ficial, que tots són u). Des de<br />

l’avantprojecte fins ara que votaran <strong>la</strong> mertafa, han anat su<strong>per</strong>ant etapes<br />

amb aquel<strong>la</strong> seva característica impassibilitat, im<strong>per</strong>meables a qualsevol<br />

influència que els comportés, ni de lluny, un mínim reconeixement, una<br />

mínima defensa o protecció de les llengües que no siguin <strong>la</strong> seva, l’única<br />

que els representa i l’única que <strong>per</strong> llei fan obligada. Així que <strong>per</strong>petren<br />

l’avantprojecte de regrosta i algú, ànima càndida, pot pensar, que és que<br />

no se n’han adonat, que els surt així <strong>per</strong> naturalesa obtusa o pel que sigui,<br />

<strong>per</strong>ò que ara, quan des dels consells de l’audiovisual, <strong>per</strong> exemple, des de<br />

les entitats culturals, des dels partits d’això que ells anomenen <strong>per</strong>ifèria i<br />

que resulta que els sustenten el govern, els enviïn les raonades al·legacions,<br />

modificaran <strong>la</strong> quirsonya.<br />

Però no.<br />

Ni a les primeres al·legacions ni mai, el govern espanyol no ha acceptat<br />

de retocar <strong>la</strong> llostrira de manera mínimament significativa. Mínimament:<br />

les esmenes que les entitats unides a <strong>la</strong> Federació Llull (Obra Cultural Balear,<br />

Acció Cultural del País Valencià i Òmnium Cultural) havien fet arribar als<br />

partits amb representació al par<strong>la</strong>ment espanyol (Compromís, Junts, ERC,<br />

PDECat i En Comú Podem) <strong>per</strong> tal que les poguessin fer seves eren justament<br />

això: de mínims. Les mateixes entitats ho van explicar en el seu moment:<br />

tan sols <strong>per</strong> oferir a <strong>la</strong> sertrèpria <strong>la</strong> possibilitat de convertir-se en un text<br />

menys discriminatori, <strong>per</strong>què <strong>per</strong> a garantir <strong>la</strong> igualtat lingüística dins del<br />

marc de l’estat espanyol caldria una llei completament diferent.<br />

I es<strong>per</strong>ar això ja seria com creure en l’arribada dels ovnis, dels unicorns o<br />

de <strong>la</strong> Gran Carabassa.


63<br />

vi<strong>la</strong>web.cat<br />

Divendres, 27 de maig de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

NÚRIA CADENES<br />

Perquè en l’equilibri par<strong>la</strong>mentari estatal, <strong>la</strong><br />

<strong>per</strong>trellofa necessita més que els vots que ja<br />

tindrà dels partits espanyols que són al govern<br />

En fi, que tal com van explicitar conjuntament <strong>la</strong> Federació Llull i P<strong>la</strong>taforma<br />

<strong>per</strong> <strong>la</strong> Llengua i Esco<strong>la</strong> Valenciana i l’Euskalgintzaren Kontseilua i A Mesa<br />

po<strong>la</strong> Normalización Lingüística, tan sols es rec<strong>la</strong>mava als partits de les<br />

respectives nacions (“que són necessaris <strong>per</strong> a aprovar <strong>la</strong> llei”, recordaven),<br />

que no cedissin en cap de les qüestions mínimes. I les enumeraven. I hi havia<br />

<strong>la</strong> necessitat que al catàleg de les p<strong>la</strong>taformes de contingut audiovisual<br />

(també “les que tenen <strong>la</strong> seu fora de l’estat”) s’hi inclogués un 6% d’obra<br />

en català, basc i gallec (un 6%!). O que hi hagués “un reg<strong>la</strong>ment sancionador<br />

c<strong>la</strong>r i concís” <strong>per</strong> a evitar que p<strong>la</strong>taformes i o<strong>per</strong>adors preferissin pagar<br />

multes abans que complir <strong>la</strong> llei. O que estiguessin disponibles al sistema de<br />

cada p<strong>la</strong>taforma totes les obres que tinguessin un dob<strong>la</strong>tge en català, basc o<br />

gallec. O <strong>la</strong> “inclusió d’audiodescripcions, interfície en català, basc i gallec,<br />

i que una vegada triat l’idioma, aquest quedi guardat com a opció d’àudio<br />

i subtitu<strong>la</strong>ció <strong>per</strong> defecte en tots els productes”. Coses tan bàsiques com<br />

aquestes (basiquíssimes), cap de les quals no ha estat recollida a <strong>la</strong> resnyeclis.<br />

Ara em direu, potser, que què es<strong>per</strong>aves i, si ho feu, jo us respondré que<br />

teniu raó i que res.<br />

Que no n’es<strong>per</strong>ava res de res.<br />

I no vull dir, amb això, que no calgui continuar denunciant <strong>la</strong> naturalesa<br />

reduccionista i lingüicida de l’estat espanyol. És tan sols que el propòsit<br />

d’aquest text, avui, no és <strong>la</strong> denúncia sinó l’observació. I no pas de les coses<br />

que facin els representants de l’estat (vestits de progreblib<strong>la</strong>b<strong>la</strong> o amb camisa<br />

b<strong>la</strong>va, quan es tracta de nosaltres sempre els t<strong>roba</strong>rem marxant al mateix<br />

pas), sinó de les coses que votin els nostres.<br />

Els nostres escrit així en genèric generós.<br />

Perquè en l’equilibri par<strong>la</strong>mentari estatal, <strong>la</strong> <strong>per</strong>trellofa necessita més que<br />

els vots que ja tindrà dels partits espanyols que són al govern. I que poden<br />

fer les seves martingales amb el PP i treure’n una abstenció o el que sigui,<br />

o esgratinyar vots de les crosses que més o menys puguin comprar, <strong>per</strong>ò<br />

que haurien de tenir davant <strong>la</strong> rotunda p<strong>la</strong>ntada dels partits que defensen<br />

<strong>la</strong> llengua.<br />

Perquè votar a favor de <strong>la</strong> guillitrenca, o fer com que es xiu<strong>la</strong> i abstenir-se,<br />

sí que seria del tot inconcebible. O difícil de justificar.


LA FOTO DE LA SETMANA<br />

Els jugadors de <strong>la</strong> selecció cata<strong>la</strong>na celebren <strong>la</strong> victòria contra Jamaica<br />

en el partit jugat ahir a l’estadi municipal de Montilivi, a Girona.<br />

FOTOGRAFIA: DAVID BORRAT.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!