15.03.2024 Views

Tekstil Teknik March 2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ISSN 2148-9254<br />

MART MARCH <strong>2024</strong><br />

PLUVIA Maxime Triadrum&Carma Dergi Kapak Ölçeklendirme-Baský - PTK 16103.pdf 1 1.03.<strong>2024</strong> 16:30:35<br />

www.tekstilteknik.com.tr


İMTİYAZ SAHİBİ<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA<br />

Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

GENEL MÜDÜR (SORUMLU)<br />

General Manager (Responsible)<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

YAZI İŞLERİ DANIŞMANI<br />

Advisory Editor<br />

Ali ERDEM<br />

ali.erdem@img.com.tr<br />

YAYIN KURULU BAŞKANI<br />

Editorial Board Chief<br />

Prof. Dr. Cevza Candan<br />

YAYIN KURULU<br />

Editorial Board<br />

Prof. Dr. Bülent Özipek<br />

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay<br />

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt<br />

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş<br />

Prof. Dr. W. Oxenham<br />

Prof. Dr. Emel Önder<br />

Prof. Dr. Yusuf Ulcay<br />

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN<br />

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner<br />

REKLAM DANIŞMANI<br />

Advertisement Consultant<br />

Mehmet TATLI<br />

mehmet.tatli@img.com.tr<br />

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ<br />

Foreign Relations Manager<br />

Yusuf OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

TEKNİK MÜDÜR<br />

Technical Manager<br />

Tayfun AYDIN<br />

tayfun.aydin@img.com.tr<br />

DANIŞMAN GRAFİK & TASARIM<br />

Advisory Graphics & Design<br />

Hakan SÖZTUTAN<br />

hakan.soztutan@img.com.tr<br />

DİJİTAL VARLIKLAR MÜDÜRÜ<br />

Digital Assets Manager<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

ABONE VE DAĞITIM<br />

S u b s cr i pt io n a n d C i rc ul at io n<br />

Ma na ger<br />

İsmail ÖZÇELİK<br />

ismail.ozcelik@img.com.tr<br />

AD RES | He ad Of fi ce<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11<br />

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93<br />

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi<br />

29 Ekim Caddesi No: 11 A/41<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 30 00<br />

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ<br />

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN<br />

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81<br />

KONYA | Me tin DE MİR<br />

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74<br />

Advertising Representatives<br />

KOREA | Jes Media Int.<br />

Mr. Young Seoah Chinn<br />

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414<br />

jesmedia@unitel.co.kr<br />

BİLGİ / Information<br />

<strong>Tekstil</strong>& <strong>Teknik</strong> Dergisi’nde yer alan<br />

makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.<br />

Yayınlanan ilanların sorumluluğu<br />

ilan sahiplerine aittir.<br />

<strong>Tekstil</strong> & <strong>Teknik</strong> is published monthly.<br />

Ad ver ti se ments res pon si bi li ti es pub lis hed<br />

in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.<br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

img@img.com.tr<br />

tekstilteknikdergisi<br />

tekstilveteknik<br />

tekstilteknikdergisi<br />

<strong>Tekstil</strong> <strong>Teknik</strong>


Make the Difference<br />

Kılavuz kolu<br />

yenileme<br />

Daha iyi iplik kalitesi<br />

için tüm makinada eşit<br />

çekim yükü<br />

Dofer<br />

(takım çıkarıcı)<br />

bakım kiti<br />

Sabit takım çıkarma<br />

performansıyla daha<br />

yüksek üretim verimliliği<br />

Rieter satış sonrası çözümleri, makina<br />

performansını önemli ölçüde iẏileştirir<br />

Mükemmel karışım: Kılavuz kolu yenileme ve dofer bakım kiti kombinasyonu, ring iplik<br />

makinası performansını iyileştirerek üretim verimliliğini artırır ve her zaman yüksek iplik<br />

kalitesi sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için QR kodunu taratın.<br />

https://l.ead.me/beolaR<br />

www.rieter.com


4<br />

Doğa ile birlikte sürdürülebilir üretim<br />

Ali ERDEM<br />

Yazı İşleri Müdürü<br />

News Editor<br />

EDİTÖR<br />

Dünyanın pek çok ülkesinde ortak olan çevre sorunlarının temelinde ekonomi<br />

ve ekoloji arasındaki dengesizlik yatmaktadır. Dünya üzerinde sahip olduğumuz<br />

her türlü ihtiyacımızı bize sunulan doğal kaynaklar ve bunların oluşturduğu zincir<br />

sayesinde karşılayabiliyoruz. Bu zincirdeki herhangi bir halkanın eksikliği veya yok<br />

olması tüm dengeleri alt üst edebilir. Çözüm ise insanın hayat kalitesinin artması<br />

için çalışılan sistemde, kaynakların korunduğu bir ekonomik yapıya geçişi sağlamak<br />

ve bunu sürdürülebilir kılmaktır. Doğa sadece insan yaşamı için gerekli olan yaşam<br />

koşullarını sunmakla kalmayıp aynı zamanda meydana getirilen ekonomik toplum<br />

düzeni için de gerekli olan kaynakları sunmaktadır. Doğal çevrede işleyiş doğa<br />

yasalarına göre olmaktadır. Doğal çevre, canlı ve cansız tüm varlıkların üzerinde<br />

yaşadığı, birbiriyle etkileşim içinde olduğu, üretim ve tüketim faaliyetlerinin yapıldığı<br />

bir sistemdir. İnsanoğlu bir yandan hızla gelişen bilim, teknoloji ve sanayi ile doğaya<br />

hakim olup, ekonomik açıdan yaşam düzeyini yükseltirken diğer yandan da<br />

doğayı yok etmektedir. Tüketim ihtiyacının arttığı, taleplerin değiştiği günümüzde<br />

çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki etki de artmaktadır. Sınırsız tüketim ve doğaya<br />

tahakküm etme zihniyeti en büyük zararı yine insana, çevreye ve geleceğe vermektedir.<br />

Çevrenin korunması bütün bireylerin, bütün ülkelerin ve bütün insanlığın ortak<br />

meselesidir. Varlığımızın temeli olan çevre değerleri ile hayatı her yönüyle etkileyen<br />

enerji ihtiyacı arasındaki ilişkiler, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.<br />

Sustainable production with nature<br />

We can meet all our needs in the world thanks to the natural resources offered to us<br />

and the chain they formed. The deficiency or absence of any link in this chain can<br />

upset all balances. The solution is to ensure a transition to an economic structure in<br />

which resources are protected, and to make this sustainable in a system working to<br />

increase people’s quality of life. The imbalance between economy and ecology lies<br />

at the basis of environmental problems common to many countries in the world. Nature<br />

not only provides the living conditions that are necessary for human life, but also<br />

provides the resources that are necessary for the economic social order. The operation<br />

in the natural environment is according to the laws of nature. The natural environment<br />

is a system in which all living and non-living creatures are living, interacting with<br />

each other, and carrying out production and consumption activities. While human<br />

beings, on the one hand, dominate nature with rapidly developing science, technology<br />

and industry and raise the standard of living economically, on the other hand,<br />

they destroy nature. Today, consumption needs increase and demands change, the<br />

influence on the environment and natural resources is also increasing. The mentality<br />

of unlimited consumption and domination of nature causes the greatest harm to<br />

humans, the environment and the future. Protection of the environment is a common<br />

concern of all individuals, all countries and all humanity. The relationship between<br />

environmental values, which are the basis of our existence, and the energy, which is<br />

affecting every aspect of life, is continuing to keep their place on the agenda.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


6<br />

PANORAMA<br />

Dünyanın en büyük 10 fuar şirketi arasında yer alan Deutsche<br />

Messe tarafından 22-26 Nisan <strong>2024</strong> tarihleri arasında düzenlenecek<br />

HANNOVER MESSE fuarı teknolojiyle dünyaya ilham vererek;<br />

endüstride inovatif, sürdürülebilir ve dijital dönüşüme öncülük<br />

edecek. 4 bin firmanın katılacağı fuarda öne çıkan endüstri trendleri<br />

arasında; yapay zekâ, karbon-nötr üretim, enerji sistemleri, Endüstri<br />

4.0, Üretim-X ile hidrojen ve yakıt hücreleri yer alacak.<br />

Sürdürülebilir endüstrinin enerjisi<br />

HANNOVER MESSE <strong>2024</strong>’de<br />

Endüstriyel dönüşüm temasıyla 22-26 Nisan <strong>2024</strong><br />

tarihleri arasında gerçekleştirilecek HANNOVER<br />

MESSE Fuarı’nda 4 binden fazla şirket yeşil bir<br />

gelecek için çözümlerini sunmak üzere bir araya<br />

gelecek. Fuarda öne çıkan endüstri trendleri<br />

arasında ise yapay zeka, karbon-nötr üretim, iklim<br />

koruma, sürdürülebilirlik, Endüstri 4.0, hidrojen ve<br />

yakıt hücreleri yer alacak. Fuarla ilgili değerlendirmelerde<br />

bulunan Deutsche Messe AG HANNOVER<br />

MESSE Global Direktörü Basilios Triantafillos, “Geçtiğimiz<br />

nisan ayında HANNOVER MESSE’de gördüğümüz<br />

gibi yenilikçi teknolojiler, iklim açısından<br />

nötr ve yüksek performanslı bir endüstriye giden<br />

yolu açıyor. Şirketlerin de bu doğrultuda otomasyon,<br />

yapay zeka ve enerji yönetimi kavramlarını<br />

nasıl uygulayacakları üzerine rehberlik almaya<br />

ihtiyaçları var. Kendi gelecek vizyonlarını oluştururken<br />

büyüme potansiyellerini sınırlamayacak<br />

bilgi ve yeniliklerden haberdar olmalılar. İşte tüm<br />

bu önemli konular HANNOVER MESSE <strong>2024</strong>’de yer<br />

bulacak” dedi. HANNOVER MESSE <strong>2024</strong>’ün “Sürdürülebilir<br />

Endüstriye Enerji Veriyor” ana teması<br />

altında ilgili sorulara cevaplar sunduğunu belirten<br />

Triantafillos, “Çözüm; yeni teknolojiler ile sektörler<br />

arası iş birliği ve net bir politik çerçevenin harmanlanmasından<br />

geçiyor” açıklamasında bulundu.<br />

Yeşil bir gelecek için çözümler sunulacak<br />

HANNOVER MESSE’nin <strong>2024</strong> organizasyonunda<br />

makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve dijital<br />

endüstrilerin yanı sıra enerji sektöründen şirketler<br />

daha yeşil bir gelecek için çözümlerini sunmak<br />

üzere bir araya gelecek. 4.000’den fazla şirketin<br />

birleşik bir endüstriyel ekosistemi temsil edeceği<br />

fuarda otomasyon, dijitalleşme ve elektrifikasyonun<br />

iklim nötrlüğünü nasıl sağlayabileceği ortaya<br />

konacak. HANNOVER MESSE’de öne çıkan endüstri<br />

trendleri arasında yapay zeka, karbon-nötr üretim,<br />

enerji sistemleri, Endüstri 4.0 ve Üretim-X ile hidrojen<br />

ve yakıt hücreleri yer alacak.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


PANORAMA 7<br />

Turkey Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü Annika Klar,<br />

“Geçtiğimiz yıl farklı kıta ve ülkelerden 4.000’den<br />

fazla katılımcıya ev sahipliği yapan fuar, bu yıl da<br />

bu istikrarını sürdürecek. Türkiye, İstanbul Ticaret<br />

Odası’nın (İTO) desteği ve Hannover Fairs Turkey’in<br />

organizasyonuyla fuarda 140’a yakın firma tarafından<br />

temsil edilecek. Türkiye üretim ve ihracatta<br />

her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Sanayi<br />

alanında üretim ve ihracat yapan firmalar, imalat,<br />

istihdam ve Ar-Ge süreçlerine yaptıkları yatırımlarla<br />

dikkat çekiyor. Bu başarının anahtarı, firmaların<br />

gösterdikleri istikrarlı çabada yatmakta. Gelişen<br />

sanayi tesisleri, artan katma değer, büyüyen<br />

kapasiteler ve sürdürülebilirlik odaklı girişimlerle<br />

Türkiye sanayisi her geçen gün büyüyor. Küresel<br />

ekonomik dalgalanmalara rağmen üretimini durdurmayan<br />

ve teknoloji yatırımlarına devam eden<br />

Türkiye sanayisi, uluslararası fuarlarda da öne<br />

çıkıyor. HANNOVER MESSE aracılığıyla iş görüşmelerine<br />

aktif olarak katılan firmalar, yeni bağlantılar,<br />

projeler ve işbirlikleri için fırsatlar buluyor“ dedi.<br />

Fuara Türkiye imzası<br />

Hannover Fairs Turkey‘in bir yandan iş ortaklarıyla<br />

birlikte büyük çoğunluğu imalat sanayi odaklı<br />

olmak üzere 10 fuar düzenlediğini diğer yandan<br />

ise Deutsche Messe tarafından dünyanın çeşitli<br />

ülkelerinde düzenlenen fuarlara Türkiye’den<br />

katılımlar organize ettiğini belirten Hannover Fairs<br />

Hidrojene ilgi giderek artıyor<br />

Üretim ve ulaşım gibi sektörleri karbonsuzlaştırmaya<br />

yönelik projelere hükümetlerin ve şirketlerin yatırımları<br />

arttıkça yeşil hidrojene olan ilgi de giderek<br />

artıyor. Bu doğrultuda HANNOVER MESSE, <strong>2024</strong><br />

organizasyonunda 300’den fazlası “Hidrojen + Yakıt<br />

Hücre Avrupa” (Hydrogen + Fuel Cells Europe) grup<br />

katılımı olmak üzere hidrojen ve yakıt hücre endüstrisinden<br />

yaklaşık 500 şirkete ev sahipliği yapacak.<br />

MART | MARCH | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


8<br />

PANORAMA<br />

İplik endüstrisinin en büyük ve en kapsamlı fuarı olan Uluslararası<br />

İstanbul İplik Fuarı, 3 gün boyunca 15.267 ziyaretçiyi yüzlerce katılımcı<br />

firma ile bir araya getirerek, önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yaptı.<br />

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı,<br />

sektörün liderlerini buluşturdu<br />

Pamuk iplik, yün iplik, viskon iplik, akrilik iplik,<br />

naylon iplik, fantazi iplik, rejenere iplik gibi<br />

birçok iplik çeşidinin sergilendiği Uluslararası<br />

İstanbul İplik Fuarı; Tüyap Fuar ve Kongre<br />

Merkezi İstanbul’da 8 salondan oluşan 50.200<br />

metrekarelik alanda gerçekleştirildi.<br />

İstanbul İplik Fuarı’nı ziyaret eden profesyonellerin<br />

%27’si Avrupa ülkelerinden, %29’u<br />

Asya ve Okyanusya’dan, %14’u Afrika ülkelerinden,<br />

%10’u Orta Doğu’dan, %10’u<br />

Balkanlardan ve %8’i da Kuzey ve Güney<br />

Amerika’dan geldi. Çok geniş bir coğrafyaya<br />

yayılmış büyük bir ticaret hacmine sahip olan<br />

fuarda, toplam 87 ülkeden alıcı ürün ve hizmetleri<br />

tek çatı altında inceleme fırsatı buldu.<br />

‘’Doğadan Geleceğe’’ doğadan ilham alarak<br />

geleceğe yöneliyoruz<br />

Bu yıl, doğadan aldığımız ilhamla geleceğe uzandığımız<br />

“DOĞADAN GELECEĞE” sergi alanı, ziyaretçiler ve<br />

katılımcılar arasında büyük bir ilgi gördü. Bu özel alanda,<br />

toprak, deniz ve orman temalarına uygun olarak<br />

hazırlanan kahverengi, mavi ve yeşil tonlarıyla üretilen<br />

iplikleri, ipliklerden üretilen kumaşlara dokunarak iplik<br />

kalitelerini daha yakından inceleme fırsatı yakaladı.<br />

Gelecek Buluşmanın Tarihi Belli:<br />

13-15 Şubat 2025 için Sektör Heyecanlı<br />

Başarılı geçen <strong>2024</strong> yılı fuarının ardından sektör gözlerini<br />

13-15 Şubat 2025’e çevirdi. 13-15 Şubat 2025 tarihinde<br />

gerçekleştirilecek olan 21. Uluslararası İstanbul<br />

İplik Fuarı için katılımcılar ile görüşmeler başladı.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


<strong>Tekstil</strong> Dünyasının Buluşma Noktası<br />

Groz-Beckert, örme, dokuma, keçe, tafting, tarak ve dikiş uygulamaları için endüstriyel makine<br />

iğneleri, hassas parçaları, sistem ve servislerinin dünyadaki lider üreticisi ve tedarikçisidir.<br />

Küresel bir aile şirketi olarak şu anda, 2.200’ü Almanya-Albstadt’taki merkezimizde olmak üzere,<br />

yaklaşık 8.700 kişiyi istihdam ediyoruz.<br />

Çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile her zaman uzun vadeli ortaklıklar ve açık bir iletişim sürdürmeye<br />

çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ancak birlikte çalışırsak ilerleyebiliriz.<br />

Customer Portal<br />

Groz Beckert Turkey <strong>Tekstil</strong> Makine Parç.Tic.Ltd.Şti.<br />

Gen.Ali Rıza Gürcan Cad.<br />

Alparslan İş Merkezi No: 29 / 1-2-3<br />

34169, Merter, İstanbul, Türkiye<br />

groz-beckert.com<br />

T: 0212-9246868 | F: 0212-9246869<br />

info.turkey@groz-beckert.com www.groz-beckert.com


10<br />

PANORAMA<br />

Sportswear pro and co-located<br />

events to uncover innovations for<br />

on-demand garment manufacturing<br />

With just a week to go until Sportswear Pro <strong>2024</strong>,<br />

a host of international exhibitors are preparing<br />

to showcase their latest technologies in garment<br />

production, design and decoration. Sportswear Pro<br />

comprises a dedicated exhibition space covering<br />

all aspects of on-demand, customised sportswear<br />

production from digital printing, to embroidery and<br />

heat sealing, and software solutions for process<br />

automation and supply chain management. Alongside<br />

Sportswear Pro, FESPA will host FESPA Global<br />

Print Expo, European Sign Expo and Personalisation<br />

Experience (from 19 – 22 <strong>March</strong> <strong>2024</strong>), enabling<br />

visitors to explore the breadth of technologies involved<br />

with speciality print, signage and personalisation<br />

in a single venue, as well as access networking<br />

opportunities and learn about industry trends.<br />

On display<br />

At Sportswear Pro, a number of digital printing<br />

solutions will be showcased by Valadio, a Czech<br />

Republic based print-on-demand business that<br />

delivers personalised products to key European<br />

markets. The company will exhibit printing technologies<br />

for items such as clothing, bags and<br />

badges. From equipment to digitisation software,<br />

a multitude of embroidery innovations will be<br />

displayed by: Cre8iveskills, a specialist in digitising,<br />

vector art conversion and embroidered patches;<br />

Tajima, which manufactures single- and multi-head<br />

embroidery machines; and ZSK, which creates<br />

high quality machines for sportswear embroidery.<br />

German heat printing equipment company Stahls<br />

will exhibit its digitally printed UltraColor MAX and<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


PANORAMA 11<br />

hybrid UltraColor transfers, as well as its Hotronix®<br />

heat presses. In addition, user-friendly web-toprint<br />

software used to enhance and streamline<br />

personalisation will be presented by Antigro Designer,<br />

Kit Builder, Optimus, Punch Cloud and XMPie.<br />

Solutions beyond sportswear<br />

Sportswear Pro aims to highlight to visitors the<br />

synergies between sportswear and the wider<br />

printing industry. In light of this, there will also be<br />

a number of exhibitors showcasing solutions that<br />

can be used in sportswear manufacturing – as<br />

well as a wider use of printing applications – within<br />

FESPA Global Print Expo. For example: FESPA<br />

Global Print Expo sponsors Brother and Mimaki will<br />

showcase their digital printers for customisation<br />

and finishing, including the latex wide format printer,<br />

WF1-L640 (Brother) and the roll-to-roll LED-UV<br />

printer, UJV100-160Plus (Mimaki). Other exhibitors<br />

at FESPA Global Print Expo will include: Auxicolor,<br />

spotlighting its digital printing inks; Epson, JHF Print,<br />

Kornit Digital, Leaf, MS Printing Solutions, Todo Jet<br />

and Universe Production displaying digital presses<br />

capable of printing on textiles and more; Hasler,<br />

Meevo and Nite, who will exhibit cutting innovations;<br />

and B-Flex, Coveme and Shock Line, who will<br />

display heating and sealing solutions.<br />

Additional features<br />

Delegates can also purchase tickets for the Sportswear<br />

Pro conference (21 <strong>March</strong>, <strong>2024</strong>), where<br />

they will have the opportunity to learn about manufacturing,<br />

production and circularity across the<br />

sportswear supply chain. Moderated by FESPA’s<br />

Personalisation Ambassador, Richard Askam, the<br />

conference will explore topics such as: the latest<br />

innovations for materials and fabrics in sportswear<br />

design; creating value with personalisation;<br />

sustainability and trends; how circularity lies in<br />

product design; the use of AI in sportswear design;<br />

and aligning productivity and demand. The<br />

sessions will be presented by spokespersons from:<br />

5THREAD, Circular Concept Lab, Copper Global,<br />

Cobalt, Desinder, Federation of the European<br />

Sporting Goods Industry (FESI), Pattern Project,<br />

Printful, RWTH Aachen University and The Good<br />

Factory. In addition, Personalise Make Wear will<br />

run alongside Sportswear Pro. Hosted by FESPA’s<br />

Textile Ambassador and CEO of Textintel, Debbie<br />

McKeegan, the smart factory will highlight, live<br />

and in-person, the end-to-end production and<br />

personalisation of sportswear, as well as sports-related<br />

merchandise. It will also comprise catwalks<br />

displaying finished items; fireside chats focused on<br />

the latest innovations and processes in the field;<br />

and expert-guided tours of the latest technologies<br />

for personalised products. Participating brands<br />

include Antigro Designer, Caldera, Coldenhove,<br />

Dekken, InkCups, Greentex, Kleiverik, Kornit, MS<br />

Group, SEI Laster, Stahls and Tajima.<br />

Michael Ryan, Head of FESPA Global Print Expo<br />

and Sportswear Pro at FESPA, comments: “Sportswear<br />

Pro is fast approaching and we’re excited<br />

to showcase numerous innovations involved with<br />

the various stages of the sportwear manufacturing<br />

process. Attendees will be able to gain a deeper<br />

understanding of how sportswear is designed,<br />

developed and produced, as well as how it can be<br />

created in more sustainable ways and last for longer.<br />

With our numerous co-located events taking<br />

place under one roof (RAI, The Netherlands), visitors<br />

will get to see innovations which can be used in a<br />

multitude of printing and manufacturing processes,<br />

including the creation of sportswear clothing and<br />

garments. We look forward to welcoming visitors to<br />

Amsterdam and we’re confident they will uncover<br />

new opportunities across all four shows.”<br />

MART | MARCH | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


14<br />

PANORAMA<br />

Şek.1: Mohammed Hanif,<br />

Genel Müdür,<br />

Hanif Spinning Mills Ltd.<br />

Fig.1: Mohammed Hanif,<br />

Managing Director of<br />

Hanif Spinning Mills Ltd.<br />

Hanif, Rieter satış sonrası<br />

çözümleri sayesinde<br />

%10 verimlilik artışı elde etti<br />

Hanif Spinning Mills Ltd., Bangladeş’te, takım değiştirme süresinde %50<br />

azalma ve yeniden başlatma sırasında iplik kopuşlarında %80’lik etkileyici<br />

bir azalma sayesinde ring iplik eğirme verimliliğinde %10’luk kayda değer bir<br />

artış elde etti. Rieter Satış Sonrası Çözümleri sadece performansı artırmakla<br />

kalmaz, aynı zamanda iplikhanelerin sürdürülebilirliğine de katkıda bulunur.<br />

Hanif Spinning Mills Ltd. Genel Müdürü Mohammed<br />

Hanif şunları söyledi, ““Rieter’in sunduğu<br />

kılavuz kolu yenileme ve dofer kiti çözümü,<br />

üretimi %10 artırmamıza yardımcı oldu. Operatör<br />

müdahalesini önemli oranda azaltarak maki-<br />

Mohammed Hanif, Managing Director, Hanif<br />

Spinning Mills Ltd (Fig.1) said, “The guiding<br />

arm refurbishment and doffer kit solution offered<br />

by Rieter helps us increase productivity<br />

by 10%. It improves the working performance<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


PANORAMA 15<br />

Şek.2: Daha iyi performans için ring iplik makinesinde<br />

kılavuz kolu yenileme ve dofer bakım kiti<br />

Fig.2: Guiding arm refurbishment and doffer maintenance<br />

kit on ring spinning machine for improved performance<br />

Hanif achieves<br />

10% productivity increase<br />

thanks to Rieter after sales<br />

Hanif Spinning Mills Ltd. in Bangladesh achieved a remarkable 10%<br />

increase in its ring spinning productivity, thanks to a 50% reduction in<br />

doffing time and an impressive 80% decrease in yarn breaks during<br />

restart. Rieter After Sales solutions do not only improve performance but<br />

contribute to the sustainability of spinning mills.<br />

of the machine by reducing the operators’<br />

intervention significantly. We are planning<br />

to implement these conversions for the<br />

remaining 26 ring spinning machines.” Hanif<br />

Spinning Mills Ltd. is renowned for its ability<br />

nanın çalışma performansını artırdı. Bu iyileştirmeleri<br />

geriye kalan 26 ring iplik makinasına da<br />

uygulamayı planlıyoruz.” Hanif Spinning Mills<br />

Ltd. Bangladeş’te kendi segmentinde sürekli<br />

olarak en yüksek kalite Ne 20 ila 40 ipliği üretme<br />

MART | MARCH | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


16<br />

PANORAMA<br />

kabiliyetiyle ünlüdür. Şirket 20 yılı aşkın süredir<br />

ring iplik eğirme makineleri G 33’ü çalıştırmaktadır.<br />

Çekim ve takım çıkarma alanlarındaki kritik<br />

komponentlerin eskimesi nedeniyle, müşteri,<br />

makinanın performansını ve operatörün verimliliğini<br />

etkileyen ve üretim çıktısının azalmasına<br />

neden olan iki ana sorunla karşı karşıya kaldı.<br />

İlk zorluk, Önemli komponentlerin aşınması nedeniyle<br />

ortaya çıkan yük farklılıkları ve kılavuz<br />

kolların rastgele bir şekilde kalkması. Bu, iğler<br />

arasında kalite tutarsızlıklarına, çekilmemiş<br />

fitillere, üst ve alt silindirlerde elyaf sarmasına<br />

ve işletim sırasında iplik kopuşlarının artmasına<br />

neden oldu. Bu sorunun üstesinden gelmek<br />

için müşteri, 2,6 bar’ın üzerinde daha yüksek bir<br />

çekim yükünü uygulamak zorunda kaldı.<br />

İkinci bir zorluk, istenmeyen makine duruşları<br />

ve manuel müdahale nedeniyle verimsiz takım<br />

to consistently produce the best Ne 20 to<br />

40 yarn in their segment in Bangladesh. The<br />

company has been running its ring spinning<br />

machines G 33 for over 20 years. Due to the<br />

aging of the components in critical areas of<br />

drafting and doffing, the customer faced<br />

two major challenges that affected the<br />

machine’s performance and the operators’<br />

efficiency, resulting in decreased production<br />

output. The first challenge was the load<br />

variation and random lifting of guiding arms<br />

which occurred due to key components that<br />

were worn out. This led to quality inconsistency<br />

between spindles, undrafted roving,<br />

fiber lapping on top and bottom rollers and<br />

increased yarn breaks during running. To<br />

overcome this issue, the customer was forced<br />

to maintain a higher drafting load of above<br />

2.6 bar. A second challenge was the inefficient<br />

doffing cycle due to unwanted ma-<br />

Şek.3: Tabanca ve doffer revizyonundan sonra<br />

makine performansında etkileyici artış<br />

Fig.3: Impressive increase of machine performance<br />

after revision of guiding arm and doffer.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


Machine parts and consumables.<br />

Mayer & Cie. Web Shop<br />

Benefit from attractive discounts for loyalty club members.<br />

competence from Germany since 1905<br />

With „registered machines“,<br />

there is<br />

... no more long searches<br />

... no more non-matching parts<br />

... no more long waits.<br />

Türkiye Mümessili:<br />

Mayer Mümessillik <strong>Tekstil</strong> Tic. Ltd. Sti.<br />

Oruc Reis Mah. Giyimkent Sitesi 11.<br />

Sok. No. 68<br />

34235 Esenler-Istanbul, Turkey<br />

phone +90 212 5601328<br />

www.mayertr.com<br />

shop.mayercie.de<br />

www.mayercie.com


18<br />

PANORAMA<br />

çıkarma döngüsüydü, bu da makine verimliliğinin<br />

azalmasına ve iplik kopuşlarının yeniden<br />

başlamasının artmasına neden oluyordu.<br />

Takım değiştirme işleminin sıklığı, işlenen kaba<br />

iplik numarası nedeniyle daha yüksektir. Bu<br />

nedenle takım çıkarma çevrim süresi, makina<br />

verimliliği açısından hayati bir etkiye sahiptir.<br />

ETKİLİ BİR ÇÖZÜM<br />

Rieter satış sonrası ekibi iki çözüm sundu: kılavuz<br />

kolu yenileme ve dofer bakım kiti. Kılavuz<br />

kolu yenileme, basınç hortumu, üst kollar,<br />

baskı parçası ve diğer teknolojik komponentlerden<br />

oluşur. Bu, tüm makinada yükün<br />

eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak ve<br />

çekim sistemini orijinal performans seviyesine<br />

geri getirerek kararlı çekim ve istikrarlı iplik<br />

kalitesi sağlar. Dofer bakım kiti, takım çıkarma<br />

çevrim süresinin herhangi bir elle müdahale<br />

olmadan standart olarak 180 saniyede tutulmasına<br />

yardımcı olan doferle ilişkili önemli<br />

komponentlerden oluşur.<br />

VERİMLİLİĞİ ARTIRIRKEN SÜREKLİ<br />

İPLİK KALİTESİ SAĞLAMAK<br />

Bu bakım kitleri iki makinaya (Şek. 2) uygulandıktan<br />

sonra makina performansı önemli<br />

ölçüde arttı. Kılavuz kolu yenilemesi, tüm<br />

makinada yükün eşit bir şekilde dağıtılmasını<br />

sağlar ve tüm kılavuz kolları eşit şekilde sıkıştırıldığından<br />

ve çekim basıncı önerilen 2,3 ve<br />

2,4 bar arasında tutulduğundan performans<br />

garanti edilir. Dofer bakım kiti, takım çıkarma<br />

çevrim süresini herhangi bir ara kesinti olmadan<br />

sürekli düşük tutma ve takım çıkarmanın<br />

her zaman sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini<br />

sağlama avantajlarını sunar. Kurulum<br />

süresini düşürmek için, dofer bakım kiti önceden<br />

monte edilmiş parçalarla teslim edilir.<br />

Bu iki çözümün uygulanması, daha yüksek iğ<br />

devri ve daha yüksek makina verimliliği sayesinde<br />

üretimde %10’luk bir artışla sonuçlandı.<br />

Çekilmemiş herhangi bir fitil veya silindire sarma<br />

olmadan, tekrar devreye alma ve çalışma<br />

sırasında üniform çekim işlemleri nedeniyle<br />

daha düşük iplik kopuşları sayesinde iğ devri<br />

1.500 dev/dak artırılmıştır, bu da ham madde<br />

tasarrufu sağlar. Takım çıkarma süresi yaklaşık<br />

%50 ve tekrar devreye alma sonrası iplik<br />

kopuşları yaklaşık %80 azaltılarak daha yüksek<br />

makina verimliliği elde edildi (Şek. 3).<br />

Aşınmış ve eskimiş parçaların değiştirilmesi, ring<br />

iplik makinalarının orijinal performans seviyesine<br />

geri getirilmesine yardımcı olmuştur. Bu, operasyonlarının<br />

performansını optimize etmesinde<br />

müşterilere destek olur. Ayrıca Rieter makinalarının<br />

kullanım ömrünü uzatarak iplikhanelerin<br />

sürdürülebilirliğine de katkıda bulunur.<br />

chine stoppages and manual intervention,<br />

resulting in reduced machine efficiency and<br />

an increase in restarting yarn breaks. The<br />

frequency of the doffer operation is higher<br />

due to the coarse yarn count being processed.<br />

Hence, the impact of the doffing cycle<br />

time is key to machine efficiency.<br />

A solution with impact<br />

The Rieter after sales team offered two solutions:<br />

the guiding arm refurbishment and<br />

the doffer maintenance kit. The guiding arm<br />

refurbishment consists of the pressure hose,<br />

top levers, pressure saddle and other technological<br />

components. This helps restore the<br />

original performance of the drafting system by<br />

ensuring a uniform load across the machine,<br />

resulting in stable drafting and consistent yarn<br />

quality. The doffer maintenance kit consists of<br />

key doffer related components that help retain<br />

the doffing cycle time to its standard level of<br />

180 seconds without any manual intervention.<br />

Ensuring consistent yarn quality while<br />

increasing productivity<br />

After the implementation of these maintenance<br />

kits on two machines (Fig.2), performance<br />

improved significantly. The guiding<br />

arm refurbishment enables load uniformity<br />

across the machine. Performance is ensured<br />

as all guiding arms are pressed evenly and<br />

the drafting pressure is maintained between<br />

the recommended 2.3 and 2.4 bar. The<br />

doffer maintenance kit delivers the benefits<br />

of keeping doffing cycle time consistently<br />

low without any intermediate stoppages and<br />

always ensuring smooth doffing. To reduce<br />

the installation time, the doffer maintenance<br />

kit was delivered with pre-assembled parts.<br />

The implementation of these two solutions<br />

resulted in an increase of 10% in production<br />

due to the higher spindle speed and increased<br />

machine efficiency. The spindle speed<br />

has been enhanced by 1 500 rpm because of<br />

the uniform drafting operations without any<br />

undrafted roving, without lapping and reduced<br />

restarting and running yarn breaks, which<br />

leads to raw material savings. The doffing<br />

time has been reduced by around 50% and<br />

the restarting yarn breaks by around 80%,<br />

resulting in increased machine efficiency<br />

(Fig.3). Replacing worn-out and aged parts<br />

helped restore the original performance of<br />

the ring spinning machines. This supports<br />

customers in optimizing the performance of<br />

their operations. It further contributes to the<br />

sustainability of spinning mills by extending<br />

the lifetime of Rieter machines.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


<strong>Tekstil</strong> Endüstrisi için Çözümler<br />

Verimlilik, hassasiyet ve dayanıklılık sizin için ne kadar önemli?<br />

Kumaş boyama ve yıkama makinaları ile kurutma makinaları ve RAM makinaları için “güvenilir”<br />

ürünlerimizi 75 yıllık Alman tecrübemiz ile sizlere sunuyoruz.<br />

• Sıcaklık ve basınç ölçüm ve kontrolü<br />

• pH ölçüm ve kontrolü<br />

• İletkenlik ölçüm ve kontrolü<br />

• Esnek kullanıma sahip PLC çözümleri<br />

JUMO‘ya Hoşgeldiniz.<br />

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.<br />

Burhan Sok. No: 1 Şerifali Mah. 34775 Ümraniye - İstanbul<br />

Tel: (216) 645 52 00 Faks: (216) 645 52 01 e-mail: info.tr@jumo.net<br />

www.jumo.com.tr


20<br />

PANORAMA<br />

<strong>Tekstil</strong> makine ve teknolojilerinde dünya markası olan firmaların<br />

geliştirdikleri en son ürünleri tanıtacağı ITM <strong>2024</strong> Fuarı; gerek<br />

katılımcıların çeşitliliği gerek ziyaretçi profili gerekse de oluşturduğu<br />

iş hacmiyle benzersiz bir deneyime ev sahipliği yapacak. ITM<br />

<strong>2024</strong> Fuarı’nı ziyaret edenler; tekstilin geleceğini şekillendirecek<br />

teknolojileri keşfetme fırsatı bulacak.<br />

ITM <strong>2024</strong> Exhibition, where world brand companies in textile<br />

machinery and technologies will introduce the latest products they<br />

have developed, will host a unique experience with the diversity of<br />

exhibitors, visitor profile and the business volume it creates. Visitors<br />

to ITM <strong>2024</strong> Exhibition will have the opportunity to discover the<br />

technologies that will shape the future of textile.<br />

ITM <strong>2024</strong>, tekstil teknoloji<br />

liderlerini küresel alıcılarla<br />

buluşturmaya hazırlanıyor<br />

ITM <strong>2024</strong> gets ready to bring<br />

textile technology leaders<br />

together with global buyers<br />

Tarihler 4-8 Haziran <strong>2024</strong>’ü gösterdiğinde İstanbul<br />

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, ‘ITM <strong>2024</strong> Uluslararası<br />

<strong>Tekstil</strong> Makineleri Fuarı’na ev sahipliği yapmak üzere<br />

kapılarını açacak. Bu yıl ‘Geleceği Keşfet’ mottosuyla<br />

düzenlenecek ITM <strong>2024</strong> Fuarı; sektördeki en son yeni-<br />

When the dates show June 4-8, <strong>2024</strong>,<br />

İstanbul Tüyap Fair and Congress Center<br />

will open its doors to host “ITM <strong>2024</strong><br />

International Textile Machinery Exhibition”.<br />

ITM <strong>2024</strong> Exhibiton, which will<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


PANORAMA 21<br />

be organized this year with the motto<br />

“Discover the Future”, will offer an unmissable<br />

opportunity for those who want<br />

to discover the latest innovations in the<br />

sector, establish new business contacts<br />

and shape the textile world of the future<br />

together. The newest products to be exhibited<br />

at ITM <strong>2024</strong> Exhibition, which will<br />

bring together more than 1200 domestic<br />

and foreign companies; will meet with<br />

thousands of qualified buyers. The companies<br />

that will attend in the ITM <strong>2024</strong><br />

Exhibiton, where a billion euro business<br />

volume will be realized; will have the opportunity<br />

to cooperate with the pioneers<br />

of the world textile industry. Visitors to the<br />

ITM <strong>2024</strong> Exhibition, where innovations<br />

from every field of textile from weaving<br />

to knitting, from yarn to digital printing,<br />

from finishing to denim will discover<br />

innovative, nature-protecting and pioneering<br />

technologies in digitalization for<br />

a sustainable future. Company owners<br />

who will be able to get information from<br />

experts about the technologies they will<br />

use in their factories; will develop their<br />

products and direct their investments.<br />

likleri keşfetmek, yeni iş bağlantıları kurmak ve geleceğin<br />

tekstil dünyasını birlikte şekillendirmek isteyenler<br />

için kaçırılmayacak bir fırsat sunacak. 1200’den fazla<br />

yerli ve yabancı firmayı bir araya getirecek ITM <strong>2024</strong><br />

Fuarı’nda sergilenecek en yeni ürünler; binlerce nitelikli<br />

alıcı ile buluşacak. Milyar euroluk iş hacminin gerçekleşeceği<br />

ITM <strong>2024</strong> Fuarı’na katılacak olan firmalar;<br />

dünya tekstil sektörünün öncüleriyle iş birliği yapma<br />

imkânı yakalayacak. Dokumadan örmeye, iplikten<br />

dijital baskıya, terbiyeden denime tekstilin her alanından<br />

yeniliklerin sergileneceği ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nı ziyaret<br />

edenler; sürdürülebilir bir gelecek için inovatif, doğayı<br />

koruyan, dijitalleşmede öncü teknolojileri keşfedecek.<br />

Fabrikalarında kullanacakları teknolojiler hakkında<br />

uzmanından bilgi alabilecek olan firma sahipleri; ürünlerini<br />

geliştirecek ve yatırımlarına yön verecek.<br />

KÜRESEL YATIRIMCILAR ITM <strong>2024</strong>’Ü TERCİH EDECEK<br />

ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nda sergilenecek en son teknolojiler ve<br />

alınacak yeni yatırım kararları ile tekstil makineleri sektörü<br />

büyük bir sıçrama yapacak. Pakistan, Bangladeş,<br />

Özbekistan, Hindistan ve Mısır gibi tekstilin hareketli<br />

olduğu birçok ülkeden heyetler ve küresel tekstil<br />

yatırımcıları ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nı tercih edecek. Dünyanın<br />

dört bir yanından gelen üreticilerin makine satışları ve<br />

iş ortaklıkları sayesinde; dünyada ve Türkiye’de tekstil<br />

makineleri sektörü büyük bir ivme kazanacak.<br />

MART | MARCH | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


22<br />

PANORAMA<br />

YOĞUN İLGİ GÖREN ITM <strong>2024</strong> FUARI’NDA<br />

SALON SAYISI ARTTI<br />

Geçtiğimiz yıllarda katıldıkları fuarlarda beklentilerinin<br />

üzerinde ziyaretçi sayısına ve satış rakamlarına ulaşan<br />

katılımcı firmalar, ITM <strong>2024</strong> için stantlarını büyütme<br />

talebinde bulundu. Ayrıca ITM <strong>2024</strong> Fuarı’na ilk kez<br />

katılacak firma sayısında da ciddi bir artış yaşandı. ITM<br />

Ekibi, fuarı büyütme hedefleri doğrultusunda firmaların<br />

ve yeni katılımcıların artan taleplerini karşılamak amacıyla<br />

salon sayısını 12’den 13’e çıkardı. Genişleyen fuar<br />

alanı sayesinde stantlarını büyüten ve fuarda ilk kez<br />

yer alma fırsatı bulan firmalar, daha geniş bir yelpazede<br />

ürün ve hizmetlerini sergileme şansına kavuşacak.<br />

SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİM TEKNOLOJİLERİ ITM <strong>2024</strong>’TE<br />

Hem katılımcısı hem de dünyanın dört bir yanından<br />

gelen ziyaretçileriyle rekorlara imza atan ITM 2022 Fuarı’nda<br />

ilk kez açılan ‘Denim Teknolojileri Özel Bölümü’<br />

katılımcılardan büyük ilgi gördü. Fuarda beklentileri-<br />

Global investors will prefer ITM <strong>2024</strong><br />

The textile machinery sector will make<br />

a big leap with the latest technologies<br />

to be exhibited at ITM <strong>2024</strong> and new<br />

investment decisions to be taken.<br />

Delegations and global textile investors<br />

from many countries such as Pakistan,<br />

Bangladesh, Uzbekistan, India and<br />

Egypt, where textiles are active, will<br />

prefer ITM <strong>2024</strong> Exhibition. Thanks to the<br />

machine sales and business partnerships<br />

of manufacturers from all over the<br />

world; the textile machinery sector will<br />

gain a great momentum in the world<br />

and in Turkey.<br />

Number of halls increased at ITM <strong>2024</strong><br />

exhibition which attracted great interest<br />

Exhibitor companies, which achieved<br />

visitor numbers and sales figures above<br />

their expectations in the exhibitions they<br />

attended in the past years, requested to<br />

enlarge their stands for ITM <strong>2024</strong>. There<br />

has also been a significant increase in<br />

the number of companies that attending<br />

the ITM <strong>2024</strong> Exhibition for the first<br />

time. In line with its goals of expanding<br />

the exhibitions, the ITM Team increased<br />

the number of halls from 12 to 13 in order<br />

to meet the increasing demands of<br />

companies and new exhibitors. Thanks<br />

to the expanded exhibition area, companies<br />

that have enlarged their stands<br />

and have the opportunity to take part<br />

in the exhibition for the first time will<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


24<br />

PANORAMA<br />

have the chance to exhibit a wider<br />

range of products and services.<br />

nin üzerinde ziyaretçi ve satış rakamına ulaşan denim<br />

teknoloji üreticileri, ITM <strong>2024</strong>’te yerlerini büyütmek<br />

istedi. Denim üretiminde kullanılan; yıkama, ağartma,<br />

boyama, kesme, desen verme, finisaj, kurutma, ozon<br />

gibi makine ve kimyasal üreticilerinin ‘Boya-Terbiye’<br />

salonlarına yakın olma talepleri de dikkate alınarak<br />

‘Denim Teknolojileri Özel Bölümü’ 11A numaralı salona<br />

taşındı. Denim sektöründeki firmaların sürdürülebilir<br />

yeniliklerini ve son teknolojilerini tüm dünyaya tanıtmalarını<br />

sağlayacak olan ‘Denim Teknolojileri Özel<br />

Bölümü’, sürdürülebilir ürünlerle ilgili güvenilir bilgiler<br />

arayan alıcılar ve markalara kılavuzluk edecek.<br />

Sustainable Denim Technologies<br />

at ITM <strong>2024</strong><br />

The ‘Denim Technologies Special Section’,<br />

which was opened for the first time<br />

at ITM 2022-International Textile Machinery<br />

Exhibition, which broke records<br />

with both exhibitors and visitors from all<br />

over the world, attracted great interest<br />

from the exhibitors. Denim technology<br />

manufacturers, which reached a visitor<br />

and sales figure above their expectations<br />

at the exhibiton, wanted to expand their<br />

presence at ITM <strong>2024</strong>. The ‘Denim Technologies<br />

Special Section’ was moved to<br />

Hall No. 11A, taking into account the demands<br />

of machinery and chemical manufacturers<br />

such as washing, bleaching,<br />

dyeing, cutting, patterning, finishing,<br />

drying, drying, ozone used in denim production<br />

to be close to the ‘Dye-Finishing’<br />

halls. The ‘Denim Technologies Special<br />

Section’, which will enable companies<br />

in the denim sector to introduce their<br />

sustainable innovations and latest technologies<br />

to the whole world, will guide<br />

buyers and brands looking for reliable<br />

information on sustainable products.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


<strong>Tekstil</strong> dijital baskıya<br />

girişiniz için en uygun<br />

çözüm.<br />

Violet, değişik kumaşlar üzerinde reaktif veya pigment boyalarla sürdürülebilir ve daha kârlı dijital<br />

baskı yapmanızı sağlar. Optimize edilmiş damla boyutlarına sahip sekiz renk ile net baskılar, canlı<br />

renkler ve pürüzsüz tonlamalar üretir. Bunun yanı sıra aşırı kolay kullanımı ve optimum ebadı ile dijital<br />

baskıya giriş için mükemmel bir makinedir.


26<br />

PANORAMA<br />

Gelecek trendlerin şekillendirilmesi<br />

Forging Future Trends<br />

Woolmark Şirketi, DABBAGH Deri ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı<br />

öğrencileri bir araya gelerek moda inovasyonunu yeniden tanımlıyor.<br />

The Woolmark Company, DABBAGH Leather, and Halic University<br />

Fashion Design students redefine fashion innovation together.<br />

Etik koyun derisi zanaatkarlığında önde gelen bir<br />

isim olan DABBAGH Deri, yün konusunda dünya<br />

çapında tanınmış bir otorite olan Woolmark Şirketi<br />

ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım Programı’nın<br />

yetenekli öğrencileri ile moda inovasyonunda<br />

heyecan verici bir proje için güçlerini birleştirdi.<br />

DABBAGH Leather, a leading name in ethical<br />

sheepskin craftsmanship, has joined forces with<br />

renowned global authority on wool The Woolmark<br />

Company and the talented students of<br />

Halic University’s Fashion Design Program to pioneer<br />

an exciting project in fashion innovation.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


PANORAMA 27<br />

This ambitious collaboration marks a<br />

significant step towards redefining the<br />

future of garments, blending traditional<br />

craftsmanship with the cutting-edge<br />

sustainability practices of DABBAGH Leather.<br />

Leveraging DABBAGH’s expertise<br />

in ethical production and The Woolmark<br />

Company’s global recognition for quality,<br />

the project aimed to push the boundaries<br />

of creativity and sustainability<br />

in fashion. Under the mentorship of industry<br />

experts and seasoned designers,<br />

Halic University’s Fashion Design students<br />

embarked on a journey to create<br />

a collection that embodies the ethos<br />

of modern fashion: innovative, timeless,<br />

and environmentally conscious. Through<br />

this collaboration, they not only gained<br />

invaluable hands-on experience but<br />

also contributed to the evolution of sustainable<br />

fashion practices. The project<br />

involved extensive research and analysis<br />

of current trends, resulting in the design<br />

of a brand new collection consisting of<br />

six pieces, incorporating leather and<br />

wool, essential in outerwear and footwear.<br />

The quality and luxurious texture of leather,<br />

combined with the rich texture of<br />

wool, were redesigned with comfortable<br />

cuts and models during approximately<br />

one year of teamwork.<br />

The collaboration underscores the importance<br />

of industry-academic partnerships<br />

in driving innovation and sustainability<br />

within the fashion sector. Through shared<br />

expertise and a shared vision, DABBAGH<br />

Leather, The Woolmark Company, and<br />

Halic University Fashion Design students<br />

have paved the way for a more responsible<br />

and vibrant fashion future.<br />

Bu iddialı işbirliği, geleneksel zanaatkarlığı DABBAGH<br />

Deri’nin yenilikçi sürdürülebilir uygulamaları ile harmanlayarak<br />

giysilerin geleceğini yeniden tanımlamaya<br />

yönelik önemli bir adımı temsil ediyor. DABBAGH’ın etik<br />

üretim konusundaki uzmanlığını ve Woolmark Şirketi’nin<br />

kalite konusundaki küresel tanınırlığını kullanarak, proje<br />

moda alanında sınırları zorlamanın ve sürdürülebilirliği<br />

artırmanın amaçlandı. Endüstri uzmanları ve deneyimli<br />

tasarımcıların rehberliğinde, Haliç Üniversitesi Moda<br />

Tasarımı öğrencileri, modern modanın ethos’unu yansıtan,<br />

yenilikçi, zamansız ve çevre dostu bir koleksiyon<br />

oluşturma yolculuğuna çıktılar. Bu işbirliği sayesinde,<br />

sadece paha biçilemez bir deneyim kazanmakla<br />

kalmadılar, aynı zamanda sürdürülebilir moda uygulamalarının<br />

evrimine de katkıda bulundular. Proje,<br />

mevcut trendlerin kapsamlı bir şekilde araştırılmasını<br />

ve analiz edilmesini içeriyordu ve sonuç olarak deri ve<br />

yün içeren altı parçalık tamamen yeni bir koleksiyonun<br />

tasarımını ortaya çıkardı. Derinin kalitesi ve lüks dokusu,<br />

yaklaşık bir yıl süren ekip çalışması sürecinde rahat<br />

kesimler ve modellerle yeniden tasarlandı.<br />

Bu işbirliği, moda sektöründe yeniliği ve sürdürülebilirliği<br />

yürütmekte endüstri-akademi işbirliklerinin önemini<br />

vurgulamaktadır. DABBAGH Deri, Woolmark Şirketi ve<br />

Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı öğrencileri, paylaşılan<br />

uzmanlık ve ortak bir vizyonla daha sorumlu ve<br />

dinamik bir moda geleceği için yol açmışlardır.<br />

MART | MARCH | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


30<br />

PANORAMA<br />

Lenzing’in çevre dostu elyafları<br />

İstanbul İplik Fuarı’nda ilgiyle karşılandı<br />

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’nın en önemli<br />

gündemi de sürdürülebilir tekstil ürünleri oldu. <strong>Tekstil</strong> sektöründe ağaç<br />

bazlı özel elyafları ve inovasyonlarıyla standartları belirleyen Lenzing,<br />

fuarda TENCEL ve LENZING ECOVERO elyafları ile Lyocell özelinde<br />

esnek kumaşlara özel geliştirdiği yeni işleme tekniğiyle büyük ilgi gördü.<br />

Ağaç bazlı özel elyafların önde<br />

gelen küresel üreticisi Lenzing<br />

Grubu, bu yıl 20’ncisi düzenlenen<br />

Uluslararası İstanbul İplik<br />

Fuarı’nda çevre dostu ürün ve<br />

inovasyonlarıyla yer aldı. 22 - 24<br />

Şubat tarihleri arasında TÜYAP<br />

Fuar ve Kongre Merkezi’nde<br />

gerçekleştirilen fuar, tekstil sektöründen<br />

ulusal ve uluslararası<br />

birçok firma ve sektör temsilcisinin<br />

katılımıyla gerçekleştirildi.<br />

Lenzing’in LENZING ECOVE-<br />

RO Black viskon, LENZING<br />

ECOVERO x REFIBRA , TEN-<br />

CEL markalı modal ve lyocell<br />

elyafları ile TENCEL Lyocell özelinde<br />

esnek kumaşlar konusunda<br />

sektörde önemli bir gelişme<br />

olan yeni işleme tekniği fuarda<br />

büyük ilgi gördü. Lenzing, TEN-<br />

CEL markası ile giyim, ev tekstili<br />

gibi alanlara yönelik özel elyaf<br />

çözümleri sunuyor. Kontrollü ve<br />

sertifikalı ağaç kaynaklarından<br />

elde edilen TENCEL markalı<br />

modal ve lyocell elyaflar<br />

doğal olarak yumuşak yapısı,<br />

pürüzsüz dokusu ve etkili nem<br />

kontrolü ile hem tüketici hem<br />

de üreticilerin dikkatini çekiyor.<br />

Bunun yanı sıra Lenzing, yakın<br />

zamanda TENCEL Lyocell için<br />

yeni işleme tekniğiyle esnek<br />

kumaşları daha da iyileştiren bir<br />

uygulama geliştirdi. Yeni çözüm,<br />

TENCEL Lyocell elyaflara<br />

ekstra esneme ve toparlanma<br />

özelliği sunmasının yanı sıra fosil<br />

içermeyen sorumlu üretim yöntemlerine<br />

de alternatif getirmesi<br />

açısından önem taşıyor.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


Markalar ve tüketicilerden sürdürülebilir modaya<br />

olan talebin artması LENZING ECOVERO Black<br />

viskon ve LENZING x ECOVERO x REFIBRA<br />

teknoloji gibi sorumlu ürünlere olan ilgiyi de her<br />

yıl giderek artırıyor. Lenzing’in üretim aşamasında<br />

renk pigmentlerini elyaf çözeltisinin içine katarak<br />

geleneksel yöntemlere göre daha sürdürülebilir<br />

viskon elyaf alternatifi olan LENZING ECOVE-<br />

RO Black viskonu, fuarda en çok ilgi çeken<br />

ürünler arasında yer aldı. Geleneksel boyamaya<br />

göre %50 daha az enerji ve su tüketimi sağlayan,<br />

karbon ayak izinde ise %60’a varan azalma<br />

sağlayan LENZING ECOVERO Black viskonun<br />

özel eğirme işlemi, onu son dönemin en çok<br />

tercih edilen elyaflarından biri olarak konumlandırıyor.<br />

LENZING ECOVERO Black elyaflarla<br />

yapılan tekstil ürünleri, üretim sırasındaki boyama<br />

işlemi sayesinde renk pigmentlerini doğrudan<br />

elyafların içine yerleştiriyor. Bu özellik, çok sayıda<br />

yıkamadan sonra bile olağanüstü renk koruması<br />

sağlayarak giysilerin zamanla solmasını önlüyor.<br />

“Değer zinciri ortaklarımızı da dönüşüme<br />

teşvik ediyoruz”<br />

Bunun yanı sıra Lenzing, LENZING ECOVERO<br />

x REFIBRA teknolojisi ile Lenzing ürünlerinde bulunan<br />

tüketim sonrası içeriğin artırılmasına katkı<br />

sağlamayı hedeflemişti. Uygulama, Lenzing’in<br />

tekstil sektöründe döngüsel bir ekonomiye geçişinde<br />

önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.<br />

Grubun 2025 yılına kadar yılda 25 bin tona kadar<br />

tekstil atığını geri dönüştürme ve işleme taahhüdü<br />

bulunuyor. Lenzing Türkiye İş Geliştirme Bölüm<br />

Müdürü İlkşen Dedeoğlu Demiray, 20. Uluslararası<br />

İstanbul İplik Fuarı’nın sektörde önemli bir<br />

buluşma noktası olduğuna değinerek “Lenzing<br />

olarak tekstil sektöründe ağaç hammaddesinden<br />

ürettiğimiz özel elyaflar ve sürdürülebilir<br />

üretim süreçlerimizle döngüsel ekonomi hedefleri<br />

doğrultusunda önemli çalışmalar yapıyoruz.<br />

LENZING ECOVERO x REFIBRA teknolojisi<br />

ile değer zinciri ortaklarımızın da döngüsel tekstil<br />

ekonomisine geçişini hızlandırmak için uğraşıyor<br />

ve küresel tekstil atıklarıyla mücadelede yeni bir<br />

çözüm sunuyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarla<br />

değer zinciri ortaklarımızı bu dönüşümsel yolculuğa<br />

birlikte çıkmaya teşvik ediyoruz” diye konuştu.<br />

truecycled ®


32<br />

ALMANYA DOSYASI<br />

GERMANY EXCLUSIVE<br />

Türkiye’nin en önemli tekstil makineleri fuarı ITM’de 1.000’den fazla uluslararası<br />

katılımcı, 4-8 Haziran <strong>2024</strong> tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre<br />

Merkezi’nde kendilerini tanıtacak. Oerlikon’un Polimer İşleme Çözümleri bölümü ve<br />

ortak girişim ortağı BB Engineering’de bir kez daha ITM’de yer alacak.<br />

Her iki firmanın uzmanları, Salon 7, Stand 706’daki <strong>Tekstil</strong> Servis standında<br />

firmalarının sürdürülebilir makineleri ve sistem teknolojileri hakkında bilgi verecek.<br />

Oerlikon, Türkiye sentetik elyaf<br />

pazarı için sürdürülebilir makine<br />

ve sistem teknolojileri sunuyor<br />

Makine ve sistem üreticisi, fuar ziyaretçilerine<br />

eriyikten ipliğe, elyaflara ve dokunmamış<br />

kumaşlara kadar komple çözümler sunacak.<br />

Satış Direktörü Oliver Lemke, “Müşterilerimiz,<br />

şirket içi polikondensasyon sistemlerinden<br />

tekstüre ipliğe ve ilgili dijital çözümlere kadar<br />

her şeyi içeren fabrika projelerine büyük ilgi<br />

gösteriyor. Eriyikten ipliğe ve aslında daha<br />

da ötesine,” diye açıklıyor. Bu tür konseptlerin<br />

rakipsiz avantajı: Tüm proses adımlarının tek<br />

The machine and system manufacturer will be<br />

presenting trade fair visitors with complete solutions<br />

from melt to yarn, fibers and nonwovens.<br />

“Our customers are showing great interest in<br />

factory projects, which include everything from<br />

in-house polycondensation systems to texturized<br />

yarn and corresponding digital solutions. From<br />

melt to yarn and beyond, indeed,” explains<br />

Sales Director Oliver Lemke. The unbeatable<br />

advantage of such concepts: the supply of<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


ALMANYA DOSYASI<br />

GERMANY EXCLUSIVE<br />

33<br />

At ITM, Turkey’s most important textile machinery exhibition, more than 1,000<br />

international exhibitors will present themselves from 4 to 8 June <strong>2024</strong> at the Tuyap<br />

Fair and Congress Center in Istanbul. Oerlikon’s Polymer Processing Solutions division<br />

and its joint venture partner BB Engineering will once again be taking part. The experts<br />

from both companies will be providing information about their sustainable machines<br />

and system technologies at the <strong>Tekstil</strong> Servis stand in Hall 7, Stand 706.<br />

Oerlikon offers sustainable machine<br />

and system technologies for<br />

the Turkish manmade fibers market<br />

all process steps from a single source promises<br />

harmonised technology, the design of which<br />

ensures the high quality of the yarn produced.<br />

Focus on sustainability – always<br />

Another focus of information is the topic of sustainability.<br />

There is a lot going on in manmade<br />

fiber yarn production in particular: mechanical<br />

and chemical technologies for recycling bottles,<br />

but also textiles, biopolymers, circular eco-<br />

elden sağlanması uyumlu bir teknoloji vaat<br />

ederken, konseptin tasarımı üretilen ipliğin<br />

yüksek kalitesini garanti ediyor.<br />

Sürdürülebilirlik odaklılık- daima<br />

Bilgilerin bir diğer odak noktası ise sürdürülebilirlik<br />

konusu. Özellikle sentetik elyaftan<br />

iplik üretiminde pek çok gelişme yaşanıyor:<br />

şişelerin geri dönüşümü için mekanik ve<br />

kimyasal teknolojiler, aynı zamanda tekstiller,<br />

MART | MARCH | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


34<br />

ALMANYA DOSYASI<br />

GERMANY EXCLUSIVE<br />

biyopolimerler, döngüsel ekonomi- bunlar artık<br />

sadece geleceği ilgilendirmiyor. Oerlikon Barmag<br />

Huitong Engineering (OBHE) ve Barmag Brückner<br />

Engineering (BBE) gibi ortakları ve yan kuruluşlarıyla<br />

Oerlikon Polymer Processing Solutions, burada<br />

da somut konseptler sunuyor.<br />

e-save 20. yılını kutluyor<br />

Ve bu fuar, Oerlikon’un sürdürülebilirlik etiketi<br />

e-save’in 20. yıl dönümünde gerçekleşecek! Bu<br />

etiket 2004 yılında tanıtılmıştı. Dolayısıyla Oerlikon’un<br />

halihazırda mevcut olan polimer bölümü<br />

o zamanlar sürdürülebilirlik konusunda zaten<br />

öncüydü. Oerlikon Pazarlama, Kurumsal İlişkiler ve<br />

Halkla İlişkiler Müdürü André Wissenberg, “Sisteme<br />

dahil olan herkes için kârlı ve sürdürülebilir büyüme<br />

şirketimizin hedefidir ve dolayısıyla sürdürülebilir<br />

bir geleceğin güvence altına alınmasına da<br />

katkımızdır. Performans, kalite, sürdürülebilirlik ve<br />

bağlılık, bölümümüzün geleceğin zorluklarıyla her<br />

gün güvenle yüzleşmesini sağlayan faktörlerdir.<br />

E-tasarruf felsefemizi sürekli genişleterek, tüm tekstil<br />

endüstrisi için yüksek kaliteli ve yenilikçi çözümlerle<br />

nomy - all of this is no longer a thing of the<br />

future. With partners and subsidiaries such<br />

as Oerlikon Barmag Huitong Engineering<br />

(OBHE) and Barmag Brückner Engineering<br />

(BBE), Oerlikon Polymer Processing Solutions<br />

is presenting concrete concepts here.<br />

e-save celebrates its 20th anniversary<br />

And this in the 20th anniversary year of its<br />

sustainability label e-save! It was introduced<br />

back in 2004. The current division was<br />

therefore already a pioneer in sustainability<br />

back then. “Profitable and sustainable<br />

growth for everyone involved is the goal<br />

of our company and therefore also our<br />

contribution to securing a sustainable<br />

future. Performance, quality, sustainability<br />

and commitment are the factors that<br />

enable our division to face the challenges<br />

of the future with confidence every day.<br />

With the constant expansion of our e-save<br />

philosophy, we are continuously creating<br />

and increasing value with high-quality and<br />

innovative solutions for the entire textile<br />

industry,” explains André Wissenberg, Head<br />

of Marketing, Corporate Communications<br />

and Public Affairs. At ITM, Oerlikon will once<br />

again be focussing on the topics of energy,<br />

economics, environment and ergonomics.<br />

Recycling is the future<br />

OBHE’s homogenisation technology stands<br />

for the mechanical recycling of processed<br />

polyester (PET) waste such as post-industrial<br />

waste (popcorn), bottle flakes and film.<br />

The Oerlikon Barmag homogenizer ensures<br />

a uniform, homogeneous melt, influences<br />

the viscosity increase and thus makes it<br />

possible to produce defined rPET pre-products<br />

for further processing, such as melt,<br />

flakes or fiber material for direct spinning.<br />

The first plants have already been successfully<br />

commissioned worldwide.<br />

Another rPET solution is the VacuFil system<br />

from BB Engineering. VacuFil is a unique and<br />

innovative PET recycling system that combines<br />

gentle large-scale filtration and targeted<br />

regulation of the intrinsic viscosity (IV) for<br />

consistently excellent rPET melt quality.<br />

EvoSteam - sustainable production<br />

of staple fibers<br />

The EvoSteam process from Oerlikon<br />

Neumag is considered a pioneer for more<br />

sustainable staple fiber production in the<br />

future. It impresses with savings in energy,<br />

water and raw material consumption,<br />

as well as a reduction in operating costs<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


ALMANYA DOSYASI<br />

GERMANY EXCLUSIVE<br />

35<br />

sürekli değer oluşturuyor ve artırıyoruz,” diye açıklıyor.<br />

Oerlikon, ITM’de bir kez daha enerji, ekonomi,<br />

çevre ve ergonomi konularına odaklanacak.<br />

Geri dönüşüm gelecektir<br />

OBHE’nin homojenizasyon teknolojisi, sanayi<br />

sonrası atık (patlamış mısır), pet şişe parçacıkları<br />

ve film atıkları gibi işlenmiş polyester (PET) atıkların<br />

mekanik olarak geri dönüştürülmesini kapsamaktadır.<br />

Barmag homojenleştirici tek tip, homojen bir<br />

eriyik sağlayarak viskozite artışını etkiler ve böylece<br />

eriyik, pullar ve doğrudan eğirmeye yönelik elyaf<br />

malzemesi gibi daha sonraki işlemler için tanımlanmış<br />

rPET ön ürünlerinin üretilmesini mümkün kılar. İlk<br />

tesisler dünya çapında başarıyla devreye alındı.<br />

Bir diğer rPET çözümü ise BB Engineering’in VacuFil<br />

sistemidir. VacuFil, sürekli mükemmel rPET eriyik<br />

kalitesi için, hassas büyük ölçekli filtrasyon ile hedeflenen<br />

içsel viskozite (IV) düzenlemesini birleştiren<br />

benzersiz ve yenilikçi bir PET geri dönüşüm sistemidir.<br />

(OPEX) and the CO2 footprint - while at the<br />

same time achieving the excellent fiber qualities<br />

required by downstream processes<br />

and high production volumes.<br />

New bicomponent BCF yarn for<br />

the carpet market<br />

With its latest development in bicomponent<br />

yarns for carpet production, Oerlikon<br />

Neumag is meeting the carpet market’s<br />

demand for new innovative BCF yarns in<br />

terms of quality, efficiency and performance.<br />

“The new BICO BCF yarn is characterised<br />

by a richer and higher volume while<br />

at the same time significantly reducing the<br />

consumption of raw materials in carpet<br />

production,” explains Sales Director Arnd<br />

Luppold. At the trade fair stand, interested<br />

parties can see sample yarns and carpets,<br />

find out about the product range and have<br />

in-depth discussions with the experts from<br />

Oerlikon Neumag about the advantages of<br />

BICO BCF yarn in various applications.<br />

Into the future with atmos.io<br />

Oerlikon has been successful in the field of<br />

digitalisation with its Plant Operation Center<br />

(POC) for decades. Over 350 installations in<br />

large manmade fiber spinning mills around<br />

the world enable the control of complex<br />

systems with hundreds, even thousands<br />

of mostly WINGS POY or FDY winders. The<br />

successful system is now due for an update.<br />

With atmos.io, it will be possible to process<br />

even more data in the future. This will give<br />

customers even more benefits and put them<br />

in control of the data flow in their business.<br />

EvoSteam- kesikli elyafların sürdürülebilir üretimi<br />

Oerlikon Neumag’ın EvoSteam prosesi, gelecekte<br />

daha sürdürülebilir kesikli elyaf üretimi için öncü<br />

olarak değerlendiriliyor. Enerji, su ve hammadde<br />

tüketimindeki tasarrufların yanı sıra işletme maliyetlerindeki<br />

(OPEX) ve CO2 ayak izindeki azalmayla<br />

etkileyicidir ve aynı zamanda sonraki proseslerin<br />

ve yüksek üretim hacimlerinin gerektirdiği mükemmel<br />

elyaf kalitelerine ulaşır.<br />

Halı pazarı için yeni bikomponent BCF ipliği<br />

Halı üretimine yönelik bikomponent ipliklerdeki<br />

son yeniliğiyle, Oerlikon Neumag kalite, verimlilik<br />

ve performans noktasında halı pazarının yeni<br />

yenilikçi BCF ipliklere olan talebini karşılıyor. Satış<br />

Direktörü Arnd Luppold, “Yeni BICO BCF ipliği<br />

daha zengin ve daha yüksek hacimle öne çıkarken<br />

aynı zamanda halı üretiminde hammadde<br />

tüketimini önemli ölçüde azaltıyor,” diye açıklıyor.<br />

İlgili taraflar fuar standında örnek iplikleri ve<br />

halıları görebilecek, ürün yelpazesi hakkında bilgi<br />

edinebilecek ve Oerlikon Neumag uzmanlarıyla<br />

BICO BCF ipliğinin çeşitli uygulamalardaki avantajları<br />

hakkında derinlemesine tartışabilecekler.<br />

atmos.io ile geleceğe<br />

Oerlikon, Fabrika Operasyon Merkezi (POC) ile dijitalleşme<br />

alanında onlarca yıldan beri başarılı olduğunu<br />

kanıtlamıştır. Dünya çapındaki büyük yapay elyaf<br />

iplikhanelerindeki 350’den fazla kurulum, çoğunlukla<br />

WINGS POY veya FDY sarıcılardan oluşan yüzlerce,<br />

hatta binlerce karmaşık sistemlerin kontrolünü mümkün<br />

kılmaktadır. Bu başarılı sistemin artık güncellenmesi<br />

gerekiyor. Atmos.io ile gelecekte çok daha<br />

fazla veriyi işlemek mümkün olacak. Bu, müşterilere<br />

daha da fazla avantaj sağlayacak ve işletmelerindeki<br />

veri akışının kontrolünü onlara verecek.<br />

MART | MARCH | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


38<br />

ALMANYA DOSYASI<br />

GERMANY EXCLUSIVE<br />

Sağlam ortaklık, güçlü performans<br />

Long partnership, strong performance<br />

Zagis S.A. de C.V. Meksika’nın Tepeji del Río şehrinde yerleşik, uzun bir<br />

geçmişi ve daha sürdürülebilir bir gelecek için büyük hedefleri olan bir<br />

aile şirketidir. İnovasyon, şirketin 60 yıllık başarı öyküsünün merkezinde<br />

yer almaktadır. Trützschler ile ortaklık kurarak verimliliği artıran,<br />

kaliteyi optimize eden ve kaynaklardan tasarruf sağlayan şirket en son<br />

teknolojileri benimsiyor- TCO 21 penye makinası da dahil!<br />

Zagis S.A. de C.V. is a family-owned spinning and knitting company<br />

in Tepeji del Río, Mexico, with a long history and big ambitions for<br />

a more sustainable future. Innovation is at the heart of its 60- year<br />

success story. By partnering with Trützschler, it is embracing cuttingedge<br />

technologies that boost efficiency, optimize quality and save<br />

resources – including the TCO 21 comber!<br />

Bugün, Zagis S.A. de C.V. Latin Amerika tekstil<br />

endüstrisinde lider konuma sahip dördüncü<br />

nesil bir işletmedir. Eğirme ve örme tesisleri,<br />

ana hammaddesi pamuk başta olmak üzere<br />

çok çeşitli polyester/pamuk karışımlı elyafları<br />

işleyebilmektedir. Portföyünde ring, open<br />

end ve airjet eğirme makinelerinde işlenmiş<br />

iplikler yer almaktadır. Ve Zagis artık dünya<br />

çapında daha fazla başarıyı hedefliyor.<br />

Today, Zagis S.A. de C.V. is a fourth-generation<br />

business with a leading position in the Latin<br />

American textile industry. Its spinning and<br />

knitting facilities are able to process a huge<br />

variety of fibers, with cotton as its main raw<br />

material alongside polyester / cotton blends.<br />

Its portfolio covers yarns including ring, open<br />

end and airjet spinning. And Zagis is now<br />

targeting further success worldwide.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


ALMANYA DOSYASI<br />

GERMANY EXCLUSIVE<br />

39<br />

The company operates 13 mills in Mexico that<br />

can produce up to 200 tons of yarn and 20 tons<br />

of fabric per day in line with international standards.<br />

Close cooperation with Trützschler has<br />

empowered Zagis to achieve those impressive<br />

numbers. As the latest step, it has added TCO<br />

21 combers at its facilities to accelerate progress<br />

toward its ambitious growth plans and to<br />

produce combed yarns on high quality level.<br />

Trust in Trützschler<br />

“My grandfather founded this business with<br />

a sharp focus on the quality of its products<br />

and services,” says Rafael Zaga Saba, CEO of<br />

Zagis and President of the Mexican Textile Association<br />

(CANAINTEX). “That is made possible<br />

by state-of-the-art technologies. Trützschler<br />

has been a powerful partner for many years.<br />

Our factories have operated a great variety<br />

of card models and now also combers TCO<br />

21. That shows our deep trust in Trützschler’s<br />

machines and technical support.”<br />

Protecting the planet<br />

Zagis also has a sharp focus on reducing its<br />

environmental footprint. Since 2020, all of its<br />

energy consumption has been covered by<br />

renewable power. This enables Zagis to avoid<br />

11,000 tons of CO2 emissions per year. The<br />

company is also a member of the Cotton<br />

Şirketin Meksika’da uluslararası standartlara<br />

uygun olarak günde 200 tona kadar iplik ve<br />

20 tona kadar kumaş üretebilen 13 fabrikası<br />

bulunmaktadır. Trützschler ile yakın iş birliği,<br />

Zagis’in bu etkileyici sonuçlara ulaşmasını<br />

sağladı. Zagis, iddialı büyüme planlarına<br />

doğru ilerlemeyi hızlandırmak ve yüksek kalite<br />

düzeyinde penye iplik üretimi gerçekleştirmek<br />

amacıyla son adım olarak tesislerine<br />

TCO 21 penye makinalarını ekledi.<br />

Trützschler’e güven<br />

Zagis CEO’su ve Meksika <strong>Tekstil</strong> Birliği (CANAIN-<br />

TEX) Başkanı Rafael Zaga Saba, “Büyükbabam<br />

bu işletmeyi üretilecek olan ürün ve hizmetlerinin<br />

kalitesine odaklanarak kurdu” diyor. “Bu,<br />

ileri teknolojilerle mümkün oluyor. Trützschler<br />

uzun yıllardan beri güçlü bir ortaktır. Fabrikalarımız<br />

çok çeşitli tarak makinesi modelleri<br />

yanında artık TCO 21 penye makinelerini de işletiyor.<br />

Bu, Trützschler’in makinelerine ve teknik<br />

desteğine olan derin güvenimizi gösteriyor.”<br />

Gezegeni korumak<br />

Zagis ayrıca çevresel ayak izini azaltmaya<br />

da odaklanıyor. 2020 yılından bu yana enerji<br />

tüketiminin tamamı yenilenebilir enerjiden<br />

karşılanıyor. Bu, Zagis’in yılda 11.000 ton CO2<br />

emisyonunu önlemesini sağlıyor. Şirket aynı zamanda<br />

sürdürülebilir pamuk tedariki ve üretimi<br />

MART | MARCH | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


40<br />

ALMANYA DOSYASI<br />

GERMANY EXCLUSIVE<br />

konusunda ilerlemeye öncülük etmek üzere<br />

dünya çapındaki işletmeleri birbirine bağlayan<br />

Cotton LEADS programının da bir üyesidir.<br />

En yüksek kaliteye yönelik tutku<br />

Modern ekipmanlar Zagis’in en yüksek kaliteyi<br />

üretme tutkusunu desteklemektedir. Örneğin<br />

Trützschler tarak makineleri mükemmel şerit<br />

kalitesiyle yüksek üretim verimi elde etmekte,<br />

aynı zamanda enerji verimliliğini artırmakta ve<br />

israfı azaltmaktadır. Tepeji del Río’daki Zagis’te<br />

kurulu TCO 21 penye makinaları, minimum telef<br />

seviyesiyle olağanüstü iplik kalitesiyle saatte<br />

550 tarama vuruşu yapma kapasitesine sahiptir.<br />

Başarıyı paylaşmak<br />

Rafael Zaga Saba, “Zagis ve Trützschler’in ikisi<br />

de aile şirketidir. Bu ortak yönümüze ek olarak,<br />

işimizin ne anlama geldiği noktasında da ortak<br />

değerlerimiz var. Her ikimiz içinde kalite ve verimlilik<br />

son derece önemlidir. Teknolojik yeniliğe<br />

derin bir bağlılığımız var. <strong>Tekstil</strong> endüstrisi için<br />

de daha sürdürülebilir bir gelecek vizyonunu<br />

paylaşıyoruz. Bu nedenle Trützschler ile olan<br />

ortaklığımızdan çok mutluyum.”<br />

Gelecek nesiller için<br />

Geleceğe dönük olarak baktığında Zagis’in<br />

dünya çapındaki konumunu genişletmek<br />

için net bir stratejisi var. Trützschler ile iş birliği<br />

yaparak müşterilerin ihtiyaçlarını karşılama<br />

konusundaki uzun geçmişini sürdürmeyi hedefliyor.<br />

Ve başarısını en üst düzeye çıkarırken<br />

aynı zamanda gelecek nesiller için çevresel<br />

etkisini en aza indirmeye çalışıyor.<br />

LEADS program, which connects businesses<br />

worldwide to lead progress for sustainable<br />

cotton sourcing and production.<br />

Ambition for highest quality<br />

Modern equipment supports Zagis’ ambition<br />

to produce highest quality. Trützschler<br />

carding machines, for example, achieve high<br />

production output with excellent sliver quality.<br />

At the same time, they boost energy efficiency<br />

and reduce waste. The TCO 21 combers at<br />

Zagis in Tepeji del Río are capable of manufacturing<br />

550 nips per hour with outstanding<br />

yarn quality with minimum noil level.<br />

Sharing success<br />

“Zagis and Trützschler are both family-owned<br />

businesses,” says Rafael Zaga Saba. “On top<br />

of that shared history, we have a common set<br />

of values about what our work stands for. Quality<br />

and efficiency are incredibly important.<br />

We have a deep commitment to technological<br />

innovation. And we share a vision of a<br />

more sustainable future for the textile industry<br />

too. That’s why I am so happy about our partnership<br />

with Trützschler.”<br />

For future generations<br />

Looking ahead, Zagis has a clear strategy to<br />

expand its position around the globe. In cooperation<br />

with Trützschler, it aims to continue<br />

its long track record of meeting customers’<br />

needs. And it is striving to maximize its success<br />

while also minimizing its environmental<br />

impact for future generations.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


42<br />

ALMANYA DOSYASI<br />

GERMANY EXCLUSIVE<br />

Tüfte halıların CO2-nötr kurutulmasına yönelik elektrikle ısıtılam DUO-THERM kurutucu<br />

Electrically heated DUO-THERM dryer for CO2-neutral drying of tufted carpets<br />

BRÜCKNER, tekstil terbiyesine yönelik yüksek kaliteli hatlarıyla onlarca yıldır dünya çapında<br />

tanınmaktadır. Şirket ayrıca halı endüstrisine yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. 70<br />

yılı aşkın bir süredir dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, çok çeşitli zemin kaplamalarının<br />

kaplanması, kurutulması ve son işlemleri için BRÜCKNER hatlarıyla çalışıyor.<br />

BRÜCKNER has been known worldwide for decades for its high-quality lines for textile<br />

finishing. The company also offers a wide range of lines for the carpet industry. For more<br />

than 70 years customers around the globe have been working with BRÜCKNER lines for<br />

coating, drying and finishing a wide variety of floor coverings.<br />

Brückner halılar için en geniş<br />

terbiye makinesi yelpazesini sunuyor<br />

Brückner offers widest range<br />

of finishing machinery for carpets<br />

Halı ve tekstil zemin kaplamalarının üretimi<br />

ve terbiyesine yönelik çok sayıda hat dünya<br />

çapında faaliyet göstermektedir. Son yıllarda,<br />

tüfte ve dokuma halıların terbiyesi yanında,<br />

Numerous lines for the production and finishing<br />

of carpets and textile floor coverings<br />

are in operation worldwide. In recent years,<br />

a wide range of lines have been supplied for<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


ALMANYA DOSYASI<br />

GERMANY EXCLUSIVE<br />

43<br />

finishing tufted and woven carpets, as well<br />

as thermofusion ovens for needle felt and<br />

back coating lines for artificial turf.<br />

BRÜCKNER lines offer the right unit for every<br />

process. Whether full bath impregnation for<br />

aqueous media, one-sided full-surface or<br />

dot application of latex and acrylate pastes,<br />

foam or paste application via various<br />

roller and knife blade systems for backing<br />

consolidation, application of laminating<br />

adhesive for a secondary backing and<br />

laminating units for wet laminating of the<br />

secondary back- BRÜCKNER has the right<br />

solution for every technology.<br />

In addition to the application units, the portfolio<br />

naturally also includes corresponding<br />

drying systems. These include, for example,<br />

the SPLIT-FLOW dryers or the thermofusion<br />

ovens from the SUPRA-FLOW product line,<br />

which are also used for drying and heat-setting<br />

after digital printing or dyeing. The<br />

DUO-THERM dryer has been specially developed<br />

for drying coated floor coverings. It is<br />

particularly suitable for thermal treatment<br />

processes that require temperature separation<br />

between the upper and lower air.<br />

Like all BRÜCKNER lines, the DUO-THERM dryer<br />

can be heated with different media: direct<br />

or indirect gas heating, thermal oil heating,<br />

steam heating in low- or high-pressure versions,<br />

electric heating or hybrid versions. A<br />

recently delivered BRÜCKNER line for drying<br />

recyclable floor coverings was equipped<br />

with a completely electrically heated DUO-<br />

THERM dryer. By operating the dryer with green<br />

electricity, the carpet manufacturer now<br />

has the option of CO2-neutral production of<br />

fully recyclable floor coverings.<br />

The development of sustainable and efficient<br />

products is a fundamental focus for BRÜCK-<br />

NER. This is primarily about minimizing the<br />

CO2 footprint, reducing resources and protecting<br />

the environment. This also includes heat<br />

recovery and exhaust air purification systems<br />

from the ECO product family, which are available<br />

in various sizes and different combinations.<br />

They can be supplied for new machines<br />

as well as retrofitted to existing lines from a<br />

wide range of manufacturers. Depending<br />

on the process and type of fabric, the ECO<br />

products contribute to a significant reduction<br />

in emissions and an increase in energy<br />

efficiency. Replacing dryers in existing lines<br />

can also contribute to a significant increase<br />

in efficiency and productivity.<br />

iğne keçeleri için termofüzyon fırınları ve suni<br />

çim halıların arkalarının kaplanmasına yönelik<br />

olarak geniş bir hat yelpazesi tedarik edilmiştir.<br />

BRÜCKNER hatları her proses için doğru üniteyi<br />

sunar: Sulu ortamlarda tam banyo emprenye,<br />

lateks ve akrilat macunların tek taraflı tam<br />

yüzey veya nokta uygulaması, halının arka<br />

desteğinin sağlamlaştırılması için çeşitli rulo<br />

ve bıçak ağzı sistemleri ile köpük veya macun<br />

uygulaması, halının ikincil arka destek dolgusu<br />

için lamine edici yapıştırıcının uygulanması<br />

ve ikincil arka destek dolgunun ıslak laminasyonu<br />

için lamine edici ünitler- BRÜCKNER her<br />

teknoloji için doğru çözüme sahiptir.<br />

Portföy, uygulama ünitelerine ek olarak,<br />

doğal olarak ilgili kurutma sistemlerini de<br />

içermektedir. Bunlar arasında örneğin SPLIT-<br />

FLOW kurutucuları veya SUPRA-FLOW ürün<br />

grubundan termofüzyon fırınları yer alır ve<br />

bunlar aynı zamanda dijital baskı veya boyama<br />

sonrasında kurutma ve termofiksaj için<br />

de kullanılır. DUO-THERM kurutucu, kaplamalı<br />

zemin kaplamalarının kurutulması için özel<br />

olarak geliştirilmiştir. Özellikle üst ve alt hava<br />

arasında sıcaklık ayrımı gerektiren ısıl işlem<br />

prosesleri için uygundur.<br />

Tüm BRÜCKNER serileri gibi, DUO-THERM kurutucu<br />

da farklı ortamlarla ısıtılabilir: doğrudan<br />

veya dolaylı gaz ısıtma, termal yağ ısıtma,<br />

düşük veya yüksek basınçlı versiyonlarda<br />

buhar ısıtma, elektrikli ısıtma veya hibrit versiyonlar.<br />

Geri dönüştürülebilir zemin kaplamalarının<br />

kurutulmasına yönelik yakın zamanda<br />

teslim edilen BRÜCKNER hattı, tamamen<br />

elektrikle ısıtılan bir DUO-THERM kurutucuyla<br />

donatıldı. Halı üreticisi, kurutucuyu yeşil<br />

elektrikle çalıştırarak artık tamamen geri<br />

dönüştürülebilir zemin kaplamalarının CO2<br />

nötr üretimini gerçekleştirebiliyor.<br />

Sürdürülebilir ve verimli ürünlerin geliştirilmesi<br />

BRÜCKNER için temel odak noktasıdır. Bu<br />

öncelikle CO2 ayak izini en aza indirmek, kaynakları<br />

azaltmak ve çevreyi korumakla ilgilidir.<br />

Bu aynı zamanda ECO ürün ailesinde çeşitli<br />

ebatlarda ve farklı kombinasyonlarda mevcut<br />

olan ısı geri kazanımı ve atık hava temizleme<br />

sistemlerini de içerir. Bunlar yeni makineler<br />

için tedarik edilebildiği gibi, çok çeşitli üreticilerin<br />

mevcut hatlarına da sonradan entegre<br />

edilebilirler. ECO ürünleri, prosese ve kumaş<br />

türüne bağlı olarak emisyonlarda önemli<br />

bir azalmaya ve enerji verimliliğinde artışa<br />

katkıda bulunur. Mevcut hatlardaki kurutucuların<br />

değiştirilmesi de verimlilik ve üretkenlikte<br />

önemli bir artışa katkıda bulunabilir.<br />

MART | MARCH | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


44<br />

ALMANYA DOSYASI<br />

GERMANY EXCLUSIVE<br />

Saurer TechnoCorder TC2<br />

muhteşem yenilikleriyle Techtextil <strong>2024</strong>’te<br />

Saurer TechnoCorder TC2 with<br />

brilliant innovations at Techtextil 2022<br />

23 - 26 Nisan <strong>2024</strong><br />

tarihleri arasında yine çok sayıda<br />

sektör uzmanını Frankfurt’a çekecek olan<br />

Techtextil, teknik tekstiller ve nonwovenlar<br />

için önde gelen uluslararası ticaret fuarıdır.<br />

Saurer Twisting Solutions, düzenli bir katılımcı<br />

olarak, dünyanın her yerinden müşterileri ve<br />

uzmanları Techtextil’de ağırlamaktan mutluluk<br />

duyacak. Odak noktası, parlak yenilikler<br />

ve değerli müşteri avantajları sunan ikiye-bir<br />

büküm makinesi TechnoCorder TC2’dir.<br />

Saurer TechnoCorder TC2, çok çeşitli iplik<br />

malzemelerinde çok sayıda tedarik malzemesinden<br />

tekli ve çoklu ipliklerin bükülmesine<br />

yönelik yüksek performanslı bir makinedir.<br />

TechnoCorder TC2’nin daha da geliştirilmesi<br />

devam ediyor ve bu sayede Saurer müşterilerine<br />

önemli rekabet avantajları sunuyor.<br />

TechnoCorder TC2 ile daha da fazla esneklik<br />

TechnoCorder TC2’nin (PreciWinding ve<br />

Yağlama cihazı) esnek kullanım seçenekleri,<br />

iki yeni opsiyonel ince iplik sayım kabı ve kalın<br />

iplik numaralarına yönelik özel ekipmanla<br />

tamamlandığı için bu kesinlikle evet. Bu yeni<br />

eklemeler, 670 geyçe yönelik işlenebilir iplik<br />

numarası aralığını daha da genişletiyor ve<br />

müşterilerimizin ürün yelpazelerini genişletmesine<br />

olanak tanıyor.<br />

İnce iplik numaraları – ihtiyacınız olan şey<br />

Saurer’de mevcut!<br />

Yeni ince iplik numara potu işlenebilir minimum<br />

iplik numara aralığını 110 dtex’e düşürür,<br />

Techtextil is the<br />

leading international trade fair<br />

for technical textiles and nonwovens.<br />

This year, it will again draw large numbers of<br />

industry experts to Frankfurt from 23 to 26 April<br />

<strong>2024</strong>. As a regular participant, Saurer Twisting<br />

Solutions is delighted to be welcoming customers<br />

and experts from all over the world to at<br />

Techtextil. The focus is the two-for-one twisting<br />

machine TechnoCorder TC2 with brilliant innovations<br />

and valuable customer benefits.<br />

The Saurer TechnoCorder TC2 is a high-performance<br />

machine for twisting single and multiple<br />

yarns from a multitude of supply materials<br />

in a very wide range of count materials. The<br />

further development of the TechnoCorder TC2<br />

is never-ending and thus offers Saurer customers<br />

significant competitive advantages.<br />

Even more flexibility with<br />

the TechnoCorder TC2<br />

That’s a definite yes since the options for<br />

flexible use of the TechnoCorder TC2 (PreciWinding<br />

and Oiling device) are complemented<br />

by the two new option fine yarn<br />

count pot and special equipment for coarse<br />

yarn counts. Those new additions expand the<br />

processible yarn count range of the gauge<br />

670 even further and enable Saurer customers<br />

to broaden their product range.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


Fine yarn counts – Saurer has what<br />

you need!<br />

The new fine yarn count pot lowers<br />

the processible minimum yarn count<br />

range to 110 dtex which results in customer<br />

being able to produce sewing<br />

yarns, for example.<br />

Coarse yarn counts give you<br />

a headache?<br />

Saurer has the remedy for that!<br />

Saurer’s new special equipment for coarse<br />

yarn counts for the gauge 670 can<br />

provide significant advantages when<br />

processing coarse yarns. The yarn count<br />

range can be expanded to a maximum<br />

of 33000 dtex thanks to a balloon limiter<br />

ring. Furthermore, the product range<br />

can be broadened with ease.<br />

Further innovations and additional<br />

advantages<br />

Saurer’s newly developed ball yarn brake<br />

does not only prevent the accumulation<br />

of yarn debris in the brake chamber,<br />

but also enables the customer to<br />

adjust the brake settings within mere<br />

seconds. This also results in a reduction<br />

of the set-up time as well as the cleaning<br />

requirements. Furthermore, the<br />

machine’s availability and productivity<br />

are enhanced at the same time.<br />

bu da müşterinin örneğin dikiş iplikleri<br />

üretebilmesine fırsat tanır.<br />

Kalın iplik numaraları başınızı mı ağrıtıyor?<br />

Saurer’de bunun çaresi var!<br />

Saurer’in 670 geyç kalın iplik numaralarına<br />

yönelik yeni özel ekipmanı, kalın<br />

ipliklerin işlenmesinde önemli avantajlar<br />

sağlayabilir. Balon sınırlama ringi sayesinde<br />

iplik numarası aralığı maksimum<br />

33000 dtex’e kadar genişletilebilir. Bunun<br />

yanında ürün yelpazeside kolaylıkla<br />

genişletilebilmektedir.<br />

Daha fazla yenilik ve ek avantajlar<br />

Saurer’in yeni geliştirmiş olduğu bilyeli iplik<br />

freni sadece iplik birikintilerinin fren haznesinde<br />

birikmesini önlemekle kalmayıp aynı<br />

zamanda müşterinin fren ayarlarını birkaç<br />

saniye içinde yapmasına da imkân tanır.<br />

Bu aynı zamanda kurulum süresinin ve<br />

temizlik gereksinimlerinin azalmasına da<br />

neden olur. Ayrıca makinenin kullanılabilirliği<br />

ve üretkenliğini de aynı anda artırır.


46<br />

PANORAMA<br />

Tahtakuruları ve tekstiller<br />

Bed Bugs and Textiles<br />

Tahtakuruları yakın zamanda Fransa’da sansasyonel<br />

bir gündem oluşturdu.<br />

Recently, bed bugs made sensational news in France.<br />

By Seshadri Ramkumar,<br />

Professor,<br />

Texas Tech University<br />

Tahtakuruların yeni istilasının kaynağı<br />

tekstil değildir.<br />

Tahtakuruları tüm dünyada yaygın<br />

olmasına ve ciddi bir tıbbi zarara yol<br />

açmamasına rağmen konu o kadar<br />

abartıldı ki Fransız parlamentosunda<br />

da tartışma konusu oldu. Bu haber;<br />

seyahat, konaklama ve otel sektörlerine<br />

muazzam iş fırsatı sağlayan gezginler<br />

sayesinde yaklaşık 15 milyon<br />

ziyaretçinin 270 milyar ABD dolarının<br />

üzerinde gelir getireceği Paris’teki<br />

<strong>2024</strong> Yaz Olimpiyatları nedeniyle<br />

sansasyonel hale geldi.<br />

Ev tekstili üreten ve ihraç eden tekstil<br />

sektörü Olimpiyat oyunlarını fırsata<br />

çevirebilir.Ev tekstilinde kullanılan çeşitli<br />

pamuk ipliklerini üreten Aruppukkottai-Hindistan<br />

merkezli Jayalakshmi<br />

Textiles’ın Genel Müdürü Velmurugan<br />

Shanmugam, normalde ince numara<br />

pamuk iplikleri, otel endüstrisi<br />

tarafından tüketilen yatak örtüleri ve<br />

diğer tekstil ürünlerini yapmak için sıkı<br />

dokuma yapılarına dokunur, diyor.<br />

Ev tekstili sektörü, Fransa’nın yatak<br />

örtüleri, banyo havluları ve masa<br />

örtüleri gibi ürünlerle kullanım<br />

alanı bulan bu tekstilleri ithal etmek<br />

zorunda kalmasıyla hareketlenecek.<br />

Bu haşereleri (İngilizce adı ile)<br />

verilen ismi olarak “yatak böcekleri”<br />

olarak dikkate almamız, Fransa’da<br />

yeniden ortaya çıkmaları ve ani<br />

istilalarının yatak ve çarşaf gibi aksesuarlardan<br />

kaynaklandığı noktasında<br />

yanıltıcı bilgi verebilir.<br />

Küreselleşme ve özellikle COVID-19<br />

karantinalarından sonra insanların<br />

daha fazla seyahat etmesi, tahta kurusu<br />

istilasının artmasının nedenlerinden<br />

bazılarıdır. Texas A&M Üniversitesi’nde<br />

Böcekbilimi Uzmanı Dr. Robert<br />

Puckett, “Son 30 yılda tahtakurusu<br />

popülasyonunda küresel bir yeniden<br />

canlanma yaşandı,” diyor.<br />

Textiles are not the reasons for<br />

the resurgence of bed bugs.<br />

Although bed bugs are prevalent<br />

all over the world and do<br />

not cause any serious medical<br />

harm, the issue got hyped up<br />

to an extent that it became a<br />

topic of discussion in the French<br />

parliament. The news became<br />

sensational because of the<br />

<strong>2024</strong> Summer Olympics in Paris,<br />

which will attract about 15 million<br />

visitors bringing over US$ 270<br />

billion in revenue due to travelers<br />

providing enormous business<br />

opportunity for travel, hospitality,<br />

and hotel sectors.<br />

The textiles industry that manufactures<br />

and exports home textiles<br />

may benefit from the Olympic<br />

games. Normally fine count<br />

cotton yarns are woven into tight<br />

weave structures to make bedspreads<br />

and other textiles that<br />

are consumed by hotel industry,<br />

stated Velmurugan Shanmugam,<br />

General Manager of Aruppukkottai,<br />

India based Jayalakshmi<br />

Textiles, which manufactures a<br />

variety of cotton yarns that go<br />

into home textiles.<br />

Home textiles sector will get a boost<br />

as France will have to import<br />

these textiles that find applications<br />

such as bedspreads, bath<br />

towels and tabletops, to name a<br />

few. Given the name “bed bugs,”<br />

it may send misleading information<br />

that beds and accessories like<br />

bed sheets are the reasons for<br />

the resurgence and the sudden<br />

growth of these pests, in France.<br />

Globalization and more travel<br />

by humans, particularly after the<br />

COVID-19 lockdowns are some<br />

reasons for increased bed bug in-<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


48<br />

PANORAMA<br />

Fox Pest Control Bölge Müdürü Anthony<br />

Mobley, “Tahtakuruları birinci sınıf otostopçulardır<br />

ve yataklar, yatar koltuklar vb. gibi insan<br />

dinlenme yerlerinde bulunurlar,” diyor. Uzmanlara<br />

göre bu zararlılar, insanların soluduğu<br />

karbondioksiti algılayabiliyor ve insanlar daha<br />

az direnç gösterdiklerinde kendilerine yaklaşıyorlar.<br />

Robert Puckett, “Tahtakuruları, insanlar<br />

nefes verirken 20 metre öteden karbondioksiti<br />

tespit edebiliyor” diye ekliyor.<br />

Cimex lectularius, tahtakurularının önemli bir<br />

türüdür ve dünya çapında bulunur. Bu haşereler<br />

insan kanıyla beslenirler ve dolayısıyla<br />

insanlara, en az dirençle karşılaştıkları zaman,<br />

yani uyuduklarında yaklaşırlar. Hal böyle<br />

olunca bu böcekler geceleri yatak ve yatak<br />

örtülerinde ortaya çıkar ancak bu böcekler<br />

elektrik prizi delikleri gibi yarıklarda ve boşluklarda<br />

konaklarlar. Bu nedenle tahtakurusu<br />

istilalarının esas kaynağı tekstil ürünleri değildir,<br />

ancak bununla birlikte bu böcekler bagaj,<br />

giyim eşyaları vb. yoluyla taşınabilir<br />

Anthony Mobley, “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki<br />

50 eyaletin tamamında tahta kuruları<br />

bulunuyor ve hiçbir şehir bu böceklerden<br />

muaf değil,” dedi.<br />

Ciddi bir tıbbi kaygıya yol açmasa da insanlarda<br />

rahatsızlık hissi uyandırır ve psikolojik<br />

problemlere yol açar. Bu böcekler insan kanını<br />

emdikleri için ciltte tahrişlere ve kaşıntılara<br />

neden olurlar.<br />

Neonikotinoidler ve piretroidler kullanılabilecek<br />

yaygın böcek ilacı sınıflarıdır. Robert Puckett,<br />

“Tek sınıf böcek ilacının aşırı uygulanması<br />

dirence yol açıyor,” diyor.<br />

Tahtakuru istilası durumunda haşere ilaçlama<br />

uzmanlarına başvurmak önemlidir. Anthony<br />

Mobley,“Çarşaf ve perdelerin çıkarılması,<br />

yıkanması ve kurutulması gerekiyor. Çekmeceli<br />

dolaptaki kıyafetlerin yıkanıp kurutulması gerekiyor,”<br />

diye tavsiyede bulunuyor.<br />

<strong>Tekstil</strong> ve yatak örtülerinin nasıl korunacağı<br />

konusundaki soruma yanıt olarak Anthony<br />

Mobily, giysilerin 120° F veya daha yüksek<br />

tutarlı bir sıcaklıkta en az 30 dakika kurutulması<br />

gerektiğini tavsiye ediyor. Robert Puckett,<br />

kurutucudaki yüksek ısının yumurtaları ve<br />

yetişkinleri öldüreceğine katılıyor.<br />

<strong>Tekstil</strong> sektörünün, özellikle de ev tekstili ihraç<br />

edenlerin paniğe kapılmasına gerek yok<br />

çünkü tekstiller ani tahta kurusu istilalarının<br />

nedeni değil.<br />

Doğru haşere yönetimi, böceklerin istila<br />

ettiği tekstil ürünlerini izole etmek, yıkamak<br />

ve yüksek sıcaklıkta kurutmak bazı yararlı<br />

iyileştirici önlemlerdir.<br />

Küresel gezginler ve spor tutkunları <strong>2024</strong> yazında<br />

Paris’e güvenle seyahat edebilir, Olimpiyatların<br />

ve Fransız mutfağının tadını çıkarabilirler.<br />

festations. “There has been global resurgence<br />

of bed bug population in the past 30 years,”<br />

stated Dr. Robert Puckett, Extension Entomologist<br />

at Texas A&M University.<br />

“Bed bugs are world class hitchhikers and are<br />

found in places where human rests such as beds,<br />

recliners, etc.,“ stated Anthony Mobley, Regional<br />

Manager at Fox Pest Control. According to<br />

experts, these pests can sense carbon dioxide<br />

which humans exhale and get attracted to<br />

them when they offer less resistance. “Bed bugs<br />

can detect carbon dioxide away from 20-feet<br />

when humans exhale,” stated Robert Puckett.<br />

Cimex lectularius is a major species of bed<br />

bug and is found globally. These pests feed<br />

on human blood and hence approach humans<br />

when they get the least resistance, i.e.,<br />

while sleeping. As this is the case, these bugs<br />

appear at night in mattresses and bedspreads,<br />

however, these bugsrest in crevices and<br />

spaces such as electric socket holes. Therefore,<br />

textiles are not the reasons for growth in bed<br />

bug infestations, although these bugs can be<br />

transported by baggage, clothing items, etc.<br />

“Bed bugs are found in all 50 states in the<br />

United States and no city is immune from these<br />

bugs,” stated Anthony Mobley.<br />

Although there are no serious medical concerns,<br />

people are uncomfortable and lead<br />

to psychological discomfort. As these bugs<br />

suck human blood, they lead to irritations and<br />

itching on the skin.<br />

Neonicotinoids and pyrethroids are common<br />

classes of insecticides that can be used. Over<br />

application of single class of insecticides lead<br />

to resistance,” stated Robert Puckett.<br />

In the case of bed bug infestations, it is important<br />

to approach pest control specialists. “Bed sheets<br />

and curtains need to be removed, washed, and<br />

dried. Clothes in chest of drawers must be washed<br />

and dried,” advised Anthony Mobley.<br />

To my query on how to protect textiles and<br />

bedspreads, Anthony Mobily advised that clothes<br />

need to be dried for at least 30 minutes at<br />

a consistent temperature of 120o F or higher.<br />

High heat in dryer will kill eggs and adults agreed<br />

Robert Puckett.<br />

The textiles sector, particularly those that<br />

export home textiles, need not panic as textiles<br />

are not the cause for the sudden growth of the<br />

bed buginfestations.<br />

Proper pest management, isolating textile<br />

items infested with bugs, washing them, and<br />

having high temperature drying are some<br />

useful remedial measures.<br />

Globe trotters and sport fans can travel to Paris<br />

safely in the summer of <strong>2024</strong> and enjoy the<br />

Olympics and French cuisine.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


50<br />

Sürdürülebilirlik ve<br />

tekstil-hazır giyim-moda sektörleri<br />

Günümüzün “moda terimleri”nden biri de “sürdürülebilirlik “ ya da İngilizce deyimiyle<br />

“Sustainability”. Hayatımıza giren her yeni kavram gibi sürdürülebilirlik kavramı da<br />

bazen yanlış ya da kapsadığı anlam itibariyle eksik olarak anlaşılabilmektedir.<br />

Sürdürülebilirlik kavramı aslında yeni bir kavram değildir.1987 yılında Birleşmiş Milletler<br />

“Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu” yayınladığı bir raporda bu kavramdan söz<br />

etmiştir. “Brundtland Raporu” olarak da bilinen bu raporda ekonomik unsurların, sosyal<br />

hayatın gereksinimlerinin ve çevre ile ilgili kaygıların bir uyum içerisinde entegrasyonunun<br />

yapılarak yönetilmesi, sürdürülebilirlik kavramı ile ifade edilmiştir. Raporda<br />

sürdürülebilir kalkınma için bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek kuşakların<br />

imkânlarına zarar vermemek gerektiği de belirtilmiştir.<br />

Bilindiği gibi Sanayi Devrimi ile birlikte fosil yakıt kullanımında hızlı bir artış başlamıştır.<br />

1970’li yıllara gelindiğinde bu fosil yakıtların doğal çevreyi olumsuz yönde etkilediği<br />

fark edilmiş ve bununla ilgili önlemler düşünülmeye başlanmıştır. Özellikle yenilenebilir<br />

enerji araştırmaları ve kullanımı önem kazanmıştır.<br />

Dr. Ahmet Temiroğlu<br />

Özen Mensucat<br />

Yönetim Kurulu Başkanı<br />

temiroglu@ozenmensucat.com<br />

atemiroglu@gmail.com<br />

YÖNETMEK<br />

Ancak günümüze baktığımızda insanların ihtiyaçlarının ve yaşam konforlarının çok<br />

boyutlu olarak artmış olduğunu görmekteyiz. Teknolojik gelişmeler de son hızla bu ihtiyaçlara<br />

cevap vermeye devam etmektedir. Böylelikle kaynağı ne olursa olsun çok<br />

büyük bir enerji tüketimi de gerçekleşmektedir. Bu da tüm dünyayı etkileyen çevre<br />

sorunlarına ve doğal kaynakların hızla tükenmesine yol açmaktadır.<br />

Enerji tüketiminin dışında da doğal kaynakları ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen<br />

daha birçok faktör vardır. Bu konuda şehirleşmenin oluşturduğu sorunlar, insanların<br />

yanlış tüketim alışkanlıkları, geri dönüşümü olmayan malzemelerin üretilmesi ve kullanılması<br />

gibi örnekler verilebilir. Artık bu sorunlar bugünümüzü etkilemekle kalmayıp<br />

geleceğimizi de tehdit edecek duruma gelmiştir. İşte bu nedenlerle sürdürülebilirlik<br />

kavramı da günümüzün en önemli söylemleri arasına girmiştir.<br />

Peki, bu durumda ne yapılabilir?<br />

İnsanlar bu konforlu yaşam ve tüketim alışkanlıklarından vazgeçebilirler mi?<br />

Vazgeçseler bile bunun ekonomik ve sosyal yansımaları ne olabilir?<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


51<br />

İşte günümüzdeki bu soruların cevabı sürdürülebilirlik<br />

kavramı çerçevesinde aranmaktadır. Bütün iş<br />

ve yaşam süreçlerinde çevreye ve doğal kaynaklara<br />

verilen zarar tamamen bitirilmese de en aza<br />

indirmenin yollarını aramak sürdürülebilir bir yaşam<br />

ve kalkınma için çok önemlidir.<br />

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SÜRECİN ÜÇ BİLEŞENİ<br />

Şimdiye kadar söylediklerimizden sürdürülebilirlik<br />

denildiğinde öne çıkan en önemli konunun çevreyi<br />

ve doğal kaynakları korumak olduğu açıktır.<br />

Ancak sürdürülebilirlik kavramı bundan çok daha<br />

fazlasını ifade etmektedir. Yani sürdürülebilirlik<br />

kavramı sadece çevreyi ve doğal kaynakları korumakla<br />

ilgili bir kavram değildir. Sürdürülebilir bir sürecin,<br />

çevre ve doğal kaynaklar yanında, sosyal ve<br />

ekonomik boyutları da vardır. Yani sürdürülebilirlik<br />

doğal kaynakların gelecek kuşaklara aktarılmasını<br />

ve çevreye en az zarar vermeyi hedeflerken, günümüz<br />

insanlarının ihtiyaçlarını karşılamayı ve var<br />

olan ekonomik düzenin devamını sağlamayı da<br />

hedeflemektedir. Başka bir deyişle sürdürülebilir bir<br />

sürecin üç bileşeni vardır.<br />

1-Doğal kaynakların ve çevrenin korunması,<br />

2-Sosyal yaşamın gerekleri,<br />

3-Ekonomik gerçeklerin gözetilmesi.<br />

Sürdürülebilirlik anlayışında bu üç faktörün her<br />

birisi de aynı ölçüde önemli sayılmaktadır.<br />

Çünkü günümüzde insanların, sahip oldukları konforlu<br />

yaşamdan ve tüketim alışkanlıklarından vazgeçmeleri<br />

çok kolay değildir. Kaldı ki bütün dünya<br />

ekonomisi de bu ihtiyaçları gidermeye yönelik olarak<br />

yapılanmış durumdadır. Dolayısıyla çevrenin korunması<br />

ve doğal kaynakların doğru kullanılmasının<br />

yanında günümüz insanının ihtiyaçlarını karşılamak<br />

da ihmal edilmemelidir. İşte sürdürülebilirlik kavramı,<br />

tüm süreçleri çevre ve doğal kaynaklar kaygısının<br />

yanında, günümüz insanının sosyal ve ekonomik<br />

gereksinimlerini de dikkate alarak bir eşgüdüm<br />

içerisinde yönetmek demektir. Yani sürdürülebilirlik<br />

anlayışında süreçler her zaman çevresel, ekonomik<br />

ve sosyal yönleriyle ele alınırlar ve bu üç ana unsur<br />

arasında denge sağlanmaya çalışılır.<br />

Brundtland Raporu’nda belirtildiği gibi “Biz bugünün<br />

insanları olarak, doğanın, gelecek kuşakların<br />

gereksinimlerini karşılama yeteneğini zaafa<br />

uğratmadan, günlük ihtiyaçlarımızı temin ederek,<br />

kalkınmayı sürdürebiliriz.”<br />

Mademki böyle bir yeteneğimiz ve bunu başarma<br />

imkânımız var, <strong>Tekstil</strong>, Hazır Giyim ve Moda<br />

Sektörleri de gelecek nesillerimizin yaşamlarını<br />

sürdürebilmeleri için yapılabilecek şeyleri tespit<br />

etmeli ve uygulamalıdır. Yazımızın bundan sonraki<br />

bölümünde <strong>Tekstil</strong>, Hazır Giyim ve Moda sektörlerini<br />

sürdürülebilirlik açısından irdeleyeceğiz.<br />

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TEKSTİL-MODA-HAZIR GİYİM<br />

SEKTÖRLERİ<br />

Yukarıda, sürdürülebilirlik sürecinden söz ederken,<br />

sürdürülebilirlik sürecinin aşağıdaki üç unsuru gözettiğini<br />

belirtmiştik.<br />

• Sosyal yaşamın gerekleri,<br />

• Ekonomik gerçekler.<br />

• Doğal kaynakların ve çevrenin korunması.<br />

<strong>Tekstil</strong>, Hazır Giyim ve Moda Sektörlerinde sürdürülebilirlik<br />

sürecini, bu üç unsur çerçevesinde ele<br />

alarak inceleyelim;<br />

SOSYAL YAŞAMIN GEREKLERİ VE TEKSTİL-MODA-<br />

HAZIR GİYİM SEKTÖRLERİ<br />

Sosyal açıdan bakıldığında, <strong>Tekstil</strong>, Hazır Giyim ve<br />

Moda Sektörlerinin, insanların yaşamlarını devam<br />

ettirebilmek için gereksinim duydukları temel ihtiyaç<br />

malzemelerini üreten sektörler olduğu görülür. <strong>Tekstil</strong><br />

ürünleri, günümüzde insanların giyinme ihtiyaçlarının<br />

dışında, evlerinde, işyerlerinde, kullandıkları birçok<br />

araç ve gereçlerde de önemli bir yer tutmaktadır.<br />

<strong>Tekstil</strong> ve hazır giyim sektörü, dünyamızda, gelişen<br />

moda akımları ile insanlara onları mutlu eden, sosyal<br />

yaşamlarını büyük ölçüde etkileyen ürünler sunmaktadır.<br />

Günümüz insanı için bir mağazaya gidip,<br />

sadece giyinmek amacıyla bir şey alması söz konusu<br />

değildir. Ekonomik durumu ne olursa olsun bütün<br />

insanlar, giyinmek için ürünler seçerken, o ürünlerin<br />

markalarına, renklerine, modellerine, kendilerine<br />

yakışıp yakışmadığına ve modaya uygun olup<br />

olmadıklarına da dikkat etmektedirler. Yaşadığımız<br />

çağda insanların sahip oldukları bu konfordan vazgeçmeleri<br />

çok kolay değildir. Bu bakımdan günümüzde<br />

insanların alışmış oldukları yaşam konforlarını<br />

devam ettirebilmeleri için, sosyal yaşamın aksamaması<br />

için, insanların sağlıklı ortamlarda yaşayabilmesi<br />

ve sağlıklı giysiler giyebilmesi için <strong>Tekstil</strong>, Hazır Giyim<br />

ve Moda Sektörlerine önemli görevler düşmektedir.<br />

Dolayısıyla bu sektörler doğru yöntemler kullanarak<br />

üretimlerine devam etmek zorundadırlar.<br />

EKONOMİK GERÇEKLER VE TEKSTİL-MODA-HAZIR<br />

GİYİM SEKTÖRLERİ<br />

Ekonomik açıdan baktığımızda ise, <strong>Tekstil</strong>, Hazır<br />

Giyim ve Moda Sektörlerinin, bütün Dünyada<br />

üretim ve işgücü açısından en büyük sektörler olduğu<br />

görülmektedir. Günümüzde dünya çapında<br />

<strong>Tekstil</strong>, Hazır Giyim ve Moda sektörlerinde üretimler<br />

artarak devam etmektedir. Bu bakımdan tekstil<br />

sektörü Dünyanın ekonomik yapılanmasında da<br />

vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Hele bizim gibi ağır<br />

sanayi ürünleri ve teknolojik ürünler konusunda yeteri<br />

kadar üretimi olmayan ülkeler için <strong>Tekstil</strong>, Hazır<br />

Giyim ve Moda sektörleri ülke ekonomisi ve iş gücü<br />

istihdamı açısından çok daha önemli sektörlerdir.<br />

Bir tekstil ülkesi olan Türkiye için <strong>Tekstil</strong>, Hazır Giyim<br />

ve Moda Sektörleri stratejik öneme sahiptir. Türkiye’nin<br />

bu sektörlerden vaz geçmesi çok zordur. Son<br />

MART | MARCH | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


52<br />

zamanlarda dünyada ve ülkemizde yaşanmakta<br />

olan ekonomik sıkıntılar bugünlerde tekstil sektöründe<br />

bazı olumsuzluklara neden olsa da, coğrafi<br />

bakımdan özellikle Avrupa pazarına yakın olan ülkemizin<br />

tekstil ürünlerindeki rekabet avantajı halen<br />

devam etmektedir. Üstelik yetişmiş insan kaynakları<br />

konusunda da rakiplerimize göre çok bariz üstünlüklerimiz<br />

vardır. Görüldüğü gibi <strong>Tekstil</strong>, Hazır Giyim<br />

ve Moda Sektörleri Dünya ekonomisi ve ülkemiz<br />

ekonomisi açısından da vazgeçilmez sektörlerdir.<br />

DOĞAL KAYNAKLARIN, ÇEVRENİN KORUNMASI VE<br />

TEKSTİL-MODA-HAZIR GİYİM SEKTÖRLERİ<br />

Sürdürülebilirlik sürecinin üçüncü unsuru da<br />

yukarıda belirtildiği gibi doğal kaynakların ve<br />

çevrenin korunmasıdır. Eğer gerekli önlemler alınmazsa,<br />

tekstil sektöründeki bazı iş süreçleri doğal<br />

kaynakların ve çevrenin korunması bakımından<br />

birçok olumsuzluklara neden olabilir. Örneğin doğal<br />

bir elyaf olmasına karşın pamuk, yetiştirilirken<br />

tarlada çok önemli miktarda suyun tüketilmesine<br />

neden olmaktadır. Pamuklu tekstil ürünleri daha<br />

sonraki üretim aşamalarında da önemli miktarda<br />

suyun tüketilmesine neden olurlar. Öte yandan<br />

hem doğal elyaflar hem de sentetik elyaflar lif<br />

olarak üretilmeleri esnasında ve sonraki aşamalarda<br />

hazır giyim şeklini alıncaya kadar suyun<br />

dışında birçok kimyasalın ve önemli miktarda<br />

enerjinin de tüketilmesine neden olurlar.<br />

Sürdürülebilirliğin üç önemli unsurundan hareketle,<br />

yukarıda ilk iki maddede belirttiğimiz sosyal gereksinimler<br />

ve ekonomik gerçekler çerçevesinde <strong>Tekstil</strong>,<br />

Hazır Giyim ve Moda Sektörlerinden vazgeçemeyeceğimize<br />

göre üçüncü unsur çerçevesinde, yukarıda<br />

kısaca bahsettiğimiz bu zararlı etkenleri ortadan<br />

kaldırmak veya en aza indirmek gerekmektedir.<br />

Yani tekstil sektörü sürdürülebilirlik gereği topluma<br />

karşı sosyal ve ekonomik yükümlülüklerini yerine getirirken<br />

yine sürdürülebilirlik gereği doğal kaynakların<br />

ve çevrenin korunmasına da azami dikkat etmelidir.<br />

Sözü daha fazla uzatmadan <strong>Tekstil</strong>, Hazır Giyim<br />

ve Moda Sektörlerinin bu konuda yapmakta<br />

oldukları ve yapmaları gereken hususları maddeler<br />

halinde sıralayalım:<br />

• Hammadde ve yardımcı malzemelerin mümkün<br />

olduğunca doğal kaynaklı olmasını sağlamak,<br />

• Elyaf ve lif üretiminde kullanılan kimyasalları<br />

olabildiğince azaltmaya çalışmak,<br />

• Daha az su, kimyasal madde ve enerji tüketen<br />

elyaf, ara ürün ve bitmiş ürünleri tercih etmek,<br />

• Bütün üretim süreçlerinde atıkların en aza indirilmesine<br />

çalışmak ve atıkları değerlendirmek,<br />

• Kullanılan suları geri kazanmak,<br />

• Bütün üretim süreçlerinde etkinliği ve verimliliği<br />

artırmak,<br />

• Kullanılan elyaflarda, aksesuarlarda, üretim<br />

sürecindeki bütün malzemelerde recycle ürünleri<br />

tercih etmek,<br />

• Boya ve terbiye süreçlerinde daha az su, enerji,<br />

kimyasal madde tüketmek için ileri teknolojik<br />

yöntem ve cihazlar geliştirmek ve bunları yaygın<br />

olarak kullanmak,<br />

• Daha çok doğal kaynak gerektiren doğal elyafların<br />

yerine, geri dönüştürülebilen sentetik elyaflar<br />

kullanmaya çalışmak,<br />

• İnsan sağlığına zararlı olmayan ve kullanım sonrası<br />

değerlendirilebilecek giysiler üretmeye çalışmak.<br />

Sonuç olarak bütün dünyada insanların evlerine,<br />

yataklarına kadar girmiş olan ve insanları doğdukları<br />

andan başlayarak öldükleri ana kadar sarıp<br />

sarmalayan birçok malzemeyi üreten bu sektör<br />

yukarıda belirtilen konularda duyarlılık göstererek<br />

yoluna devam etmelidir.<br />

Ancak bu duyarlılığı gösterirken toplumların ekonomik<br />

ve sosyal yaşamlarını olumsuz etkileyecek<br />

kadar abartılı olmak da sürdürülebilirlik sürecine<br />

aykırıdır. Bu konuda önemli bir görev de giyim<br />

markası yöneticilerine düşmektedir. Bildiğiniz<br />

gibi günümüzde birçok Avrupa markası ve yerli<br />

giyim markaları ülkemizdeki firmalara hazır giyim<br />

siparişleri vermektedir. Bu ürünler bu markaların<br />

yurtdışından gelen ve yurt içindeki yöneticileri<br />

tarafından birçok özellikleri açısından incelenerek<br />

kabul edilmektedir. Ürünleri onaylayan bu yöneticiler<br />

çoğu zaman çok önemli olmasa da, nihai<br />

tüketici tarafından asla fark edilmeyecek olsa da,<br />

ürünlerdeki veya kumaşlardaki ufak tefek kusurları,<br />

uzman olmayan kişilerin asla fark edemeyecekleri<br />

renk ve ton farklılıklarını neden göstererek<br />

üretilmiş ürünleri onaylamamaktadırlar. Bu gibi<br />

durumlar çok önemli doğal kaynak israfına neden<br />

olmaktadır. Üstelik tamir edilen, yeniden üretime<br />

alınan kumaşların fiziksel özellikleri de daha kötüye<br />

gitmektedir. Hatta bazen yurtdışındaki markaların<br />

yurt içindeki Türk vatandaşı olan temsilcileri, bu konuda<br />

markaların merkezlerinden gelen uzmanlara<br />

nazaran daha katı tutum sergilemektedirler. Bu konuda<br />

marka yöneticilerinin daha duyarlı olmaları<br />

sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


54<br />

PANORAMA<br />

Mimaki yeni JFX600-2531 ve<br />

CFX-2531 ile UV baskıda avantajları<br />

uçtan uca genişletiyor<br />

Geniş format inkjet baskı makineleri, kesim plotterları<br />

ve 3D baskı makinelerinin uzman ve lider<br />

markası Mimaki, iki yeni çözümle hem portföyünü<br />

genişletiyor hem de endüstriyel reklam ve mimari<br />

uygulamaları daha avantajlı hale getiriyor. Pazardaki<br />

ultra geniş baskı alanı ve uçtan uca çözüm<br />

taleplerine yanıt olarak geliştirilen geniş format UV-<br />

LED flatbed baskı makinesi JFX600-2531 ve flatbed<br />

kesim plotterı CFX-2531 kullanıcılara yepyeni fırsatlar<br />

sunuyor. Daha geniş bir baskı alanı ile baskı olanaklarını<br />

artıran yeni JFX600-2531 UV-LED flatbed baskı<br />

makinesi ve yüksek kesim hızı ve hassasiyete sahip<br />

üç adet kesim plotterından oluşan CFX Serisi ilk kez<br />

19-22 Mart tarihlerinde FESPA Global Print Expo <strong>2024</strong><br />

fuarı sırasında Amsterdam’daki Mimaki Deneyim<br />

Merkezi’nde sergilenecek. Mimaki’nin 2021 yılında<br />

pazara sunduğu JFX600-2513 modelinin büyük ilgi<br />

görmesinin ardından, kullanıcılardan daha geniş<br />

baskı alanına sahip bir model için talepler gelmeye<br />

başlamıştı. Yoğun AR-GE çalışmalarıyla üretilen<br />

yeni JFX600-2531 modeli, 3,1 metre uzunluğundaki<br />

büyük baskı alanının yanı sıra, yüksek verimlilik<br />

seviyesi ve 1200 dpi çözünürlüğüyle özellikle mimari<br />

uygulamalar için dikkat çekici bir çözüme dönüştü.<br />

Mimari malzemelere artık doğrudan baskı zamanı<br />

Genellikle pazardaki endüstriyel reklam malzemelerinin<br />

standart boyutu, mevcut JFX600-2513<br />

modelinin de başarılı bir şekilde baskı yapabildiği<br />

2440 mm x 1220 mm’dir. Bununla birlikte cam, ara<br />

Mimaki’nin ürün portföyüne<br />

katılan son yenilikleri JFX600-<br />

2531 geniş format UV-LED<br />

flatbed baskı makinesi ve<br />

CFX-2531 kesim plotterı,<br />

baskı hizmeti sağlayıcılarının<br />

uygulama olanaklarını<br />

artırıyor. Baskı ve kesim<br />

işlemini uçtan uca bağlayan<br />

teknolojilere imza atan<br />

Mimaki, FESPA Global Print<br />

Expo <strong>2024</strong>’te hem mevcut<br />

ürünlerini hem de yeni<br />

geliştirmelerini sergileyerek<br />

sektöre ilham vermeye<br />

devam edecek.<br />

bölme ve kontrplak gibi mimaride yaygın olarak<br />

kullanılan malzemelerin standart boyutu 3000<br />

mm olduğu için bunlarda ağırlıklı olarak rulo baskı<br />

yöntemiyle üretilen basılı film uygulanır. Bu süreçte<br />

mimari malzemenin üzerine film yerleştiği için doğal<br />

dokusu da kaybolur. Yeni JFX600-2531 ile artık<br />

bu malzemelere doğrudan baskı yapmak mümkün<br />

hale geliyor. Film uygulaması için gereken zaman<br />

ve uzmanlık ihtiyacı ortadan kalktığı gibi, malzemeye<br />

doğrudan baskı yapıldığı için yüzeyin dokusu<br />

da istenildiği gibi korunabiliyor. Yeni model ayrıca,<br />

baskı yüzeyinde farklı dokular oluşturulmasını sağlayan<br />

Mimaki’nin gelişmiş 2.5D baskı teknolojisi ile<br />

endüstriyel reklam ve mimari uygulamalarda daha<br />

fazla kişiselleştirme olanağı da tanıyor.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


PANORAMA 55<br />

Toggle Print Fonksiyonu ile iki konumda<br />

çalışma fırsatı<br />

Kullanıcı dostu ve yüksek verimlilik sağlayan modelleriyle<br />

tanınan Mimaki, JFX600-2531’i üretimi daha<br />

da kolaylaştırmak ve verimlilik seviyesini daha da<br />

artırmak için Toogle Print (Geçişli Baskı) Fonksiyonu<br />

ile donattı. Baskı tablasının ön ve arka tarafından<br />

eş zamanlı baskı yapılmasını sağlayan bu özellik<br />

sayesinde baskı operatörleri baskı başlangıç<br />

noktasını iki konumda (Ön/Arka) ayarlayabiliyor.<br />

Bu sayede baskı makinesi bir tarafta baskı işlemine<br />

devam ederken, diğer tarafta malzeme değiştirme,<br />

sabitleme ve temizleme gibi manuel işlemler<br />

gerçekleştirilebiliyor. Yeni özellik ile operatörlerin<br />

bekleme süresi ortadan kalkarken üretim verimliliği<br />

artıyor. JFX600-2531 diğer tüm çözümler gibi, ünlü<br />

Mimaki Çekirdek Teknolojileri’ne sahip bulunuyor.<br />

Eksik veya hatalı nozüllerin neden olabileceği aksama<br />

sürelerini en aza indiren NCU (Nozül Kontrol<br />

Ünitesi) ve NRS (Nozül Kurtarma Sistemi) sayesinde<br />

sorunsuz ve güvenli bir baskı işlemi elde ediliyor.<br />

JFX600-2531 modelinin <strong>2024</strong> yılı haziran ayı sonunda<br />

küresel çapta satışa sunulması planlanıyor.<br />

CFX Serisi ile baskı ve kesim işlemi<br />

uçtan uca bağlanıyor<br />

Mimaki kesim plotterı portföyünü flatbed CFX Serisi<br />

ile genişleterek, kullanıcılarına daha fazla uygulama<br />

fırsatı sunuyor. Yüksek kesim hızı ve verimlilik<br />

seviyeleri sunan üst düzey kesim plotterı CFX-2531,<br />

3190 mm x 2540 mm’lik geniş ebadının yanı sıra<br />

tablanın önünde ve arkasında sürekli veya dönüşümlü<br />

çalışma kapasitesiyle kullanıcıların işletme<br />

maliyetine katkı sağlıyor. Çeşitli endüstriyel reklam<br />

uygulamalarını başarıyla gerçekleştiren CFX-2531,<br />

etiket/çıkartma ve endüstriyel reklam (tabela) malzemelerinin<br />

yanı sıra, kâğıttan üretilen kaplar ve<br />

oluklu mukavvalar için de ideal bir çözüm olarak<br />

öne çıkıyor. Yeni kesim plotterındaki tabla düzlemi<br />

izleme işlevi sayesinde geliştirilmiş doğruluk ve minimum<br />

malzeme israfı elde ediliyor. Bu işlev, özellikle<br />

V kesimler söz konusu olduğunda kullanıcılar için<br />

önemini ortaya koyuyor. CFX-2531, takım değiştirme<br />

ve ayarlama için gereken süreyi azaltmak<br />

amacıyla aynı anda dört adede kadar takımla<br />

donatılabiliyor. Bu da kesintisiz çalışma süresini<br />

uzatarak iş programlarının daha da kısalmasına<br />

olanak veriyor. Mimaki’nin CFX Serisi’nde ayrıca<br />

1300 mm x 2540 mm ebadında CFX-2513 ve 5080<br />

mm x 2540 mm ebadında CFX-2250 modelleri de<br />

yer alıyor. Ürün yelpazesini genişletmek isteyen kullanıcılar<br />

için tasarlanan bu seri, kurulumdan sonra<br />

bile boyutunu genişletebilme olanağı sağlıyor.<br />

Evertse; “Kullanıcıların çok yönlülük talebine<br />

iki yeni çözümle yanıt verdik”<br />

Mimaki Eurasia Genel Müdürü ve Mimaki Europe<br />

Satış Genel Müdürü Arjen Evertse, Mimaki’nin dijital<br />

baskı alanındaki adanmışlığına dikkat çekerek,<br />

kullanıcılar için en iyisini sunmaya odaklandıklarını<br />

söyledi. “UV baskı teknolojisinde bir öncü<br />

olarak, baskı hizmeti sağlayıcıları için uygulama<br />

alanlarını daha da genişletmeye hizmet edecek,<br />

kapsamlı portföyümüze eklemek üzere yüksek<br />

kaliteli, yüksek performanslı bir UV baskı çözümünü<br />

duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” diyen Evertse,<br />

sözlerini şöyle sürdürdü: “Baskı malzemelerinin çok<br />

yönlülüğünün özellikle de yeni uygulamalara geçerken<br />

baskı profesyonelleri için ne kadar önemli<br />

olduğunu biliyoruz. Bu nedenle JFX600-2531 geniş<br />

format UV-LED flatbed baskı makinesini ve flatbed<br />

kesim plotterı CFX-2531’i pazar talebine yanıt olarak<br />

geliştirdik. UV Excellence Partner’i olduğumuz<br />

FESPA Global Print Expo <strong>2024</strong>, bu eksiksiz çözümün<br />

kapasitesini ve yenilikçi özelliklerini ilk kez sergilemek<br />

için çok değerli bir platform olacak.”<br />

Mimaki’nin pazarda büyük ilgi gören baskı çözümleri<br />

ve yenilikçi ürünleri 19-22 Mart tarihleri arasında FESPA<br />

Global Print Expo <strong>2024</strong>’te Salon 12 Stant F10’da sergilenecek.<br />

Aynı dönemde ayrıca Amsterdam’daki Mimaki<br />

Deneyim Merkezi de ziyaretçilerini ağırlayacak.<br />

MART | MARCH | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


58<br />

PANORAMA<br />

Çeyrek asırlık fuar,<br />

ilk kez yeni tarihlerinde<br />

Informa Markets, bu yıl 25. kez kapılarını açacak olan Uluslararası<br />

Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul’un<br />

yeni tarihlerini duyurdu. Aralarında Türkiye’nin ve dünyanın lider<br />

markaların da olduğu 300 firmayı, 100’e yakın ülkeden 25 binden<br />

fazla sektör profesyoneliyle Tüyap Beylikdüzü’nde buluşturacak olan<br />

fuar, 31 Ekim – 03 Kasım <strong>2024</strong> tarihlerinde gerçekleştirilecek.<br />

Endüstriyel reklam ve dijital baskı sektörlerinin<br />

bölgesindeki en büyük fuarı SIGN İstanbul, sahip<br />

olduğu çeyrek asırlık bilgi, birikim ve deneyiminin<br />

yanında, dünyanın en büyük fuar organizatörü<br />

Informa Markets’in küresel gücünü de arkasına<br />

alarak yoluna devam ediyor. Yeni tarihlerindeki<br />

25’inci buluşma için hazırlıkların ara vermeden<br />

sürdürüldüğü bilgisini paylaşan Fuar Direktörü Seda<br />

Bozkurt, “Türkiye’nin lider firmaları ile sektörün dünya<br />

markaları, SIGN İstanbul <strong>2024</strong>’teki yerlerini şimdiden<br />

aldı. Tüyap Beylikdüzü’nde 30 bin metrekare<br />

alanda gerçekleştireceğimiz fuara 300 katılımcı<br />

firma bekliyoruz. Online ziyaretçi kayıtlarımız yeni<br />

açılmasına rağmen o tarafta da şimdiden büyük<br />

bir ilgi söz konusu” dedi. Bu yıl çeyrek asırlık bir fuar<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


olacaklarını vurgulayan<br />

Bozkurt, SIGN İstanbul’un<br />

25 yıllık sektör<br />

tecrübesiyle, katılımcı<br />

ve ziyaretçilerine<br />

yine beklentilerinin<br />

de ötesinde eşsiz<br />

ticaret fırsatları sunacağını<br />

açıkladı.<br />

25’inci buluşmanın<br />

ziyaretçi kayıtları<br />

başladı<br />

90’ı aşkın ülkeden<br />

24.612 profesyonelin<br />

ziyaret ettiği son SIGN<br />

İstanbul, yurt dışı ziyaretçi<br />

oranını yüzde 19<br />

arttırmış, fuarı Asya &<br />

Pasifik bölgesinden<br />

Amerika’ya, Orta ve<br />

Batı Avrupa’dan Afrika’ya<br />

Orta Doğu’dan<br />

Balkanlara toplam 3.976 profesyonel takip etmişti.<br />

<strong>2024</strong> buluşması için yurt içi ve yurt dışından<br />

25 binden fazla profesyonelin beklendiği SIGN<br />

İstanbul’un online ziyaretçi kayıtları başladı.<br />

Fuara gelecek olan alıcılar, yeni ticaret ağları<br />

kurup sektörün son trendlerini yerinde görürken,<br />

dijital baskı, serigrafi ve tekstil baskısının yanı sıra<br />

lazer makineleri, LED sistemleri, endüstriyel reklam<br />

ürünleri, mürekkepler, 3D baskı teknolojileri<br />

ile görsel iletişim ve görüntüleme ekipmanlarını<br />

uygun maliyetlerle tedarik edebilecek.


60<br />

PANORAMA<br />

Epson’dan tekstilde<br />

geri dönüşümü<br />

hızlandıracak imza<br />

Epson ve Hong Kong <strong>Tekstil</strong> ve Giyim Limited<br />

Araştırma Enstitüsü (HKRITA), yenilikçi bir<br />

kuru elyaf geri dönüşüm çözümü oluşturmak<br />

için ortak bir geliştirme anlaşması imzaladı.<br />

Söz konusu iş birliğiyle dönüşümü zor olan<br />

tekstil ürünleri özel ‘Kuru Fiber Teknolojisiyle’<br />

geri dönüştürülerek yaşam ömrü uzatılacak.<br />

Epson, geri dönüştürülmesi zor<br />

kumaşların elyafını ayırmaya<br />

yönelik teknolojiyi oluşturmak<br />

için Hong Kong <strong>Tekstil</strong> ve Giyim<br />

Limited Araştırma Enstitüsü<br />

(HKRITA) ile anlaştı. Anlaşmayla<br />

birlikte Epson’un Kuru Elyaf Teknolojisini<br />

kullanarak, geri dönüştürülmüş<br />

elyaflara yönelik<br />

artan küresel ihtiyacın karşılanması<br />

hedefleniyor. Avrupa’da,<br />

istenmeyen giysilerden geri dönüştürülmüş<br />

elyaf üretilmesine<br />

yönelik hareket güç kazanıyor.<br />

Ülkeler özellikle kullanılan geri<br />

dönüştürülmüş elyaf oranını artırmak<br />

ve petrol türevi sentetik<br />

elyafların kullanımını sınırlamak<br />

için harekete geçiyor. Hong<br />

Kong merkezli bir Ar-Ge merkezi<br />

olan HKRITA da tekstil, giyim<br />

ve moda endüstrisine yenilikçi<br />

ürünler sunma konusunda<br />

uzman çözümler sunuyor. Şu<br />

anda, tekstil geri dönüşüm<br />

sürecinde atık malzemedeki elyafları<br />

ayırmak için garnett adı<br />

verilen bir makine yaygın olarak<br />

kullanılıyor. Bununla birlikte<br />

garnettler, elbise gömlekleri ve<br />

yatak çarşafları için kullanılan<br />

sıkı dokuma kumaşlar ve fonksiyonel<br />

giysiler için kullanılan<br />

elastik karışımlı kumaşlar gibi<br />

giyim pazarındaki en yaygın<br />

tekstillerden bazılarının liflerini<br />

etkili bir şekilde ayıramıyor.<br />

ZORLU TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE<br />

KULLANILACAK<br />

Epson, elastik karışımlı kumaşların<br />

ve sıkı dokunmuş kumaşların<br />

elyafını ayırmak için bir süreç<br />

oluşturmak üzere Kuru Fiber<br />

Teknolojisini kullanarak bu sorunu<br />

çözmeyi amaçlıyor. Amaç,<br />

HKRITA ile ortak bir geliştirme<br />

anlaşması imzalayarak giyim<br />

elyaflarının geri dönüşümüne<br />

yönelik yeni bir çözüm sağlamak.<br />

Bu çözüm, elyafların<br />

fonksiyonel giysiler, çarşaflar<br />

ve elbise gömlekleri gibi zorlu<br />

tekstillerden, ayrıca fabrika<br />

fabrikalarının sonlarından, satılmamış<br />

giyim parçalarından<br />

ve istenmeyen kumaşlardan<br />

ayrılmasını mümkün kılarak,<br />

geri dönüştürülmüş elyafların<br />

kullanımını büyük ölçüde hızlandırmaya<br />

yardımcı olacak.<br />

Epson, bu teknolojiyi en kısa sürede<br />

gerçek dünyada hayata<br />

geçirmeyi hedefliyor.<br />

KURU FİBER TEKNOLOJİSİ NEDİR?<br />

Epson tarafından bağımsız<br />

olarak geliştirilen Kuru Fiber<br />

Teknolojisi, tüketici sonrası kağıt,<br />

ahşap, giysi ve diğer lifli atıklardan<br />

ve kullanılmış ürünlerden<br />

yeni değer yaratılmasına olanak<br />

sağlıyor. Epson, geri dönüştürülmüş<br />

elyaf üretim çözümleri<br />

geliştirmenin yanı sıra, kullanılmış<br />

kağıt ve diğer hammaddelerden<br />

yeni kağıt ve ambalaj malzemeleri<br />

üretiyor. Aynı zamanda<br />

daha güçlü ve daha dayanıklı<br />

geri dönüştürülmüş plastik ve<br />

biyo bazlı plastik geliştiriyor.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


4-8 JUNE <strong>2024</strong><br />

INTERNATIONAL TEXTILE MACHINERY EXHIBITION<br />

www.itmexhibition.com<br />

ONLINE<br />

INVITATION<br />

Scan the QR Code<br />

for more information<br />

OWNERS<br />

<strong>Teknik</strong><br />

with the cooperation<br />

Follow us!<br />

TÜYAP FAIRS INC.<br />

P : + 90 212 867 11 00<br />

F : + 90 212 886 66 98<br />

www.tuyap.com.tr<br />

TEKNiK FAIRS INC.<br />

P : + 90 212 876 75 06<br />

F : + 90 212 876 06 81<br />

www.teknikfuarcilik.com<br />

Textile Machinery and Accessories Industrialists Association<br />

itmexhibition<br />

“This Fair is organized with the audit of TOBB (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) in accordance with the Law No.5174”


62<br />

PANORAMA<br />

Kadın girişimciler iş hayatında<br />

nasıl daha başarılı olabilir?<br />

sağlayacak ve işinizde başarılı<br />

olmanıza yardımcı olacaktır.<br />

Risk almaktan korkmayın<br />

İş dünyasında başarılı olmak<br />

için, kendine güvenmek ve<br />

zaman zaman risk almaktan<br />

korkmamak önemlidir. Cesaretinizin<br />

sınırlarını zorlayarak, yeni<br />

fırsatlar keşfetmek ve büyümek<br />

için adımlar atmalısınız.<br />

Kendinize olan güveniniz, sizi<br />

engellerin üstesinden gelmeye<br />

ve hedeflerinizi gerçekleştirmeye<br />

yönlendirecektir. Aldığınız<br />

tutarlı riskler iş dünyasında sizi<br />

bir adım öne taşıyacaktır.<br />

Kadın girişimcilerin iş hayatında<br />

başarılı olmaları, sadece<br />

bireysel yeteneklerine değil,<br />

aynı zamanda etkili stratejilere<br />

dayalı bir çaba ve destek<br />

ağının varlığına da dayanır. Bu<br />

bağlamda, kadın girişimciler<br />

için, güçlü bir destek ağına ve<br />

doğru stratejilere sahip olmak,<br />

iş hayatında büyük önem taşır.<br />

Mentorluk ilişkileri, sürekli öğrenme<br />

ve kişisel gelişim, cesaret<br />

ve risk alma yeteneği, dengeli<br />

bir yaşam sürdürme ve etkili<br />

iletişim becerileri gibi unsurlar,<br />

kadın girişimcilerin başarılı<br />

olmalarını sağlayacak temel<br />

taşlardır. Generali Sigorta,<br />

kadın girişimcilerin iş hayatında<br />

nasıl daha başarılı olabileceğini<br />

kamuoyu ile paylaştı.<br />

Girişimcilik gruplarına katılın<br />

Kadın girişimciler için, güçlü bir<br />

destek ağına sahip olmak son<br />

derece önemlidir. İş hayatında<br />

başarılı olmak için mentorluk,<br />

danışmanlık ve diğer girişimcilerle<br />

iletişim kurma gibi<br />

kaynaklar sağlayan organizasyonlarına<br />

veya kadın girişimcilik<br />

gruplarına katılmak çok<br />

değerlidir. Bu gruplar deneyim<br />

paylaşımı, bilgi alışverişi ve motivasyon<br />

sağlayarak kadınların<br />

daha sağlam bir temel oluşturmasına<br />

yardımcı olacaktır.<br />

Sürekli öğrenin<br />

Başarılı bir iş kadını olmak, sürekli<br />

olarak kendinizi geliştirmenizi<br />

gerektirir. Kendinizi ve işinizle<br />

ilgili becerilerinizi geliştirmek<br />

için çeşitli kaynaklardan yararlanmalısınız.<br />

Eğitim programlarına<br />

katılım, çevrimiçi dersler<br />

ve mentorluk ilişkileri kurarak iş<br />

dünyasında daha fazla katma<br />

değer üretebilirsiniz. Sürekli<br />

öğrenme, rekabetçi kalmanızı<br />

Dengeli bir iş modeli oluşturun<br />

İş hayatında başarılı olmanın<br />

yanı sıra, dengeli bir yaşam<br />

sürdürmek de önemlidir. Zamanınızı<br />

iş, aile ve kişisel bakım<br />

arasında dengeli bir şekilde<br />

ayırarak hem iş hem de özel<br />

hayatınızda mutluluğu ve tatmini<br />

sağlayabilirsiniz. Kendinize<br />

zaman ayırarak stresi azaltabilir,<br />

yaratıcılığınızı artırabilir ve<br />

daha odaklanmış bir zihinle<br />

işinize odaklanabilirsiniz. Öte<br />

yandan sosyal yaşantınızı ihmal<br />

etmeden bir iş modeli oluşturmanız<br />

da daha az yıpranmanızı<br />

sağlayacaktır.<br />

Fırsatları değerlendirin<br />

İş hayatında başarılı olmak için,<br />

çevrenizdeki insanlarla etkili bir<br />

şekilde iletişim kurmak ve fırsatları<br />

değerlendirmek önemlidir.<br />

İş ilişkilerinizi güçlendirmeli, profesyonel<br />

ağınızı genişletmeli ve<br />

yeni fırsatlar aramalısınız. İyi bir<br />

iletişim becerisine sahip olmak,<br />

işinizi büyütmenize ve iş hayatında<br />

daha fazla başarı elde<br />

etmenize yardımcı olacaktır.<br />

Öte yandan iş ağınızın büyümesi<br />

yeni sektörleri öğrenmeniz<br />

ve farklı girişimler kurmanıza da<br />

yardımcı olabilir.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


64<br />

PANORAMA<br />

Berger Textiles Launches EVO Range<br />

of Part-Recycled Textiles at FESPA<br />

Extended range of high-performance soft signage materials with recycled<br />

yarn is part of wider Sustainability Manifesto launched at the show.<br />

Berger Textiles, a leading global supplier of textiles<br />

for wide format digital printing, interior decor and<br />

apparel, is unveiling EVO, an extended range of<br />

GRS-certified 1 textiles covering all Soft Signage<br />

applications as part of its wider Sustainability Manifesto,<br />

at FESPA Global Print Expo <strong>2024</strong>. The EVO range<br />

delivers on Berger Textiles commitment to a more<br />

circular business, offering a complete set of more<br />

sustainable textiles produced using GRS-certified*<br />

recycled yarn, without compromising on performance.<br />

The full range comprises the following products:<br />

• Lumina Evolution / Samba Evolution: for applications<br />

in backlit frames<br />

• Mozaik Evolution: an outstanding black-back<br />

textile perfect for exhibitions<br />

• Revolution Evolution / Display Evolution: display<br />

textiles for front-lit applications<br />

• Matisse Evolution: for artistic print applications<br />

• Aero Evolution / Wind Evolution: for high-performance<br />

flags<br />

• Expandable Evolution: for applications requiring<br />

stretch<br />

• Fiber Evolution: a non-woven banner material,<br />

suitable for promotional outdoor use<br />

The Global Recycled Standard (GRS) is a globally<br />

recognised voluntary product standard for tracking<br />

and verifying the content and chain of custody<br />

of recycled materials in a final product. The GRS<br />

includes a 50% minimum recycled content percentage<br />

and additional social and environmental<br />

requirements related to processing and chemical<br />

use. Alessandro Lanfranconi, CEO of Berger Textiles,<br />

says: “Sustainability is interwoven through all aspects<br />

of Berger Textiles’ operations and we’re pleased<br />

to be at the point of formally sharing our strategy<br />

with visitors to FESPA Global Print Expo. Achieving a<br />

more circular business has long been our ambition<br />

and the launch of our extended EVO range delivers<br />

on that commitment, without compromising<br />

on the award-winning performance of our textiles.”<br />

In addition to its Soft Signage range, Berger Textiles<br />

will also showcase its functional architectural<br />

Home & Fashion ranges at the show, all presented<br />

through its unique simple and visual periodic table<br />

catalogue, which clusters products according to<br />

their intended applications.<br />

1<br />

Full EVO, aside from Fiber EVO which is made from<br />

recycled PET fibres instead of PET yarn.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


66<br />

PANORAMA<br />

Systemair çözümleri<br />

“Green Ventilation” etiketiyle<br />

çevreye daha duyarlı<br />

Türkiye iklimlendirme ve havalandırma sektörüne yenilikler kazandıran<br />

Systemair Türkiye, küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında<br />

yeniden tanımlayıp genişlettiği “Green Ventilation” konsepti sayesinde<br />

projelerin sürdürülebilirlik koşullarını tüm yönleriyle karşılamayı hedefliyor.<br />

İklimlendirme ve havalandırma sektörüne yönelik<br />

geliştirdiği çözümlerle Türkiye klima santrali pazar<br />

lideri olan Systemair, ürünleri için güvenilir bir<br />

çevresel performans ölçütü olan Green Ventilation<br />

etiketi sayesinde en yüksek sürdürülebilir<br />

standartları sunuyor. Uluslararası sürdürülebilirlik<br />

taleplerini karşılamak adına hem kendisinin hem<br />

de müşterilerinin önem verdiği kritik çevresel<br />

faktörleri de ele alacak şekilde Green Ventilation<br />

etiketinin kapsamını genişleten Systemair, bu<br />

sayede çevresel faktörlere odaklanıyor.<br />

Çevresel performans ölçütünde standartlar Green<br />

Ventilation ile belirleniyor<br />

Green Ventilation konseptini sürdürülebilirlik ilkesine<br />

dayandırarak HVAC projelerinde çevresel<br />

performansı öne çıkaran bir yaklaşımla sunduklarını<br />

ifade eden Systemair Türkiye Ürün Müdürü<br />

Merve Selviboy, “Green Ventilation, Systemair’in<br />

ve müşterilerimizin çevresel hedeflere daha<br />

etkin bir şekilde ulaşmalarına olanak tanıyan güvenilir<br />

bir çevresel performans ölçütü. Bu etiket,<br />

ilk başlarda sadece bir ürünümüzün enerji tasarruflu<br />

EC motorlarını içerdiğini tanımlamak için<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


PANORAMA 67<br />

kullanılırken, zaman içerisinde kapsamını genişleterek<br />

uluslararası sürdürülebilirlik standartlarını<br />

karşılamak ve çevresel faktörlere odaklanmak<br />

için kullanılır hale geldi. Her ürün alanında belirlediğimiz<br />

ölçülebilir sürdürülebilirlik standartlarımızı,<br />

‘yeşil boyama’ pazarlaması amacı taşımayıp<br />

sürekli olarak teknolojik gelişmelere göre<br />

güncelliyoruz. Böylelikle müşterilerimize Avrupa<br />

Birliği Ecodesign gerekliliklerine uygun ürünler<br />

sunarak onların enerji verimliliği sağlamalarına<br />

ve sera gazı emisyonlarını azaltmalarına yardımcı<br />

oluyoruz. Systemair Türkiye olarak konuya<br />

hakimiyetimiz çerçevesinde Green Ventilation<br />

gerekliliklerini sağlamak adına yayınlanan regülasyon<br />

ve tebliğleri sıkı takip ediyor, hatta bu gibi<br />

standardizasyonların belirlenme aşamasında<br />

süreç içerisine dahil oluyoruz. Bilgiden aldığımız<br />

güç ile Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlar neticesinde,<br />

ürünlerimizi her gün geliştirerek sürdürülebilirlik<br />

hedeflerine uygun, daha az enerji tüketen<br />

cihazlar olarak tasarlıyoruz. Bununla birlikte<br />

mevcut ürünler üzerinde ürün geliştirme projeleri<br />

yürütmek de bu uyumluluğun gün be gün takibini<br />

sağlamak açısından oldukça kıymetli” dedi.<br />

bunun da ekotasarım değerleri minimum şartını<br />

sağlaması gerekiyor. Fanlar için ise AMCA onaylı<br />

laboratuvarlarımızda yapılan ses ve performansa<br />

ilişkin ürün testlerinden geçmiş olması, en yeni<br />

EC veya AC motor teknolojisine sahip olması<br />

önemli bir nokta. Diğer ürün kategorileri gibi klimaların<br />

ve konut havalandırma sistemlerinin de<br />

Eurovent sertifikalı performans etiketine, teknolojik<br />

ürün bileşenlerine, ısıtılan/soğutulan havanın/<br />

suyun geri kazanılmasını ve israf edilmemesini<br />

sağlayan bir enerji geri kazanım sistemine sahip<br />

olması, enerji verimlilikleri ve hesaplamaların<br />

ekotasarım minimum gerekliliklerini sağlaması<br />

gerekiyor. Bunun yanında gelecekte Avrupa<br />

Birliği’nin ErP düzenlemelerinin gelişimi ile ekolojik<br />

tasarımın enerji verimliliği standartları ve<br />

gereksinimleri, yeni hedeflere uyum sağlamak<br />

amacıyla güncellenecek. Bu kapsamda, Green<br />

Ventilation etiketi de bu değişime ayak uyduracak<br />

ve yeni sürdürülebilirlik hedeflerine uygun<br />

hale getirilecek” ifadelerini kullandı.<br />

Green Ventilation; iç hava kalitesi, güvenlik ve<br />

konfor gibi birçok açıdan etki sağlıyor<br />

Green Ventilation etiketinin Türkiye iklimlendirme<br />

ve havalandırma sektörü için önemli bir<br />

rol oynadığını belirten Systemair Türkiye Ürün<br />

Müdürü Merve Selviboy, uygulama hakkında şu<br />

noktalara değindi: “Sürdürülebilirlik, uluslararası<br />

standartlara uyum, doğaya karşı sorumluluklar<br />

ve müşteri ihtiyaçları gibi başlıklar hem Systemair<br />

Türkiye’nin hem de sektörümüzün önem<br />

vermesi gereken konuların başında yer alıyor.<br />

Sürdürülebilirlik başlığı altında rakiplerimizin de<br />

benzer isimlerde projelerine rastlanabilir fakat<br />

bu alanda Systemair Türkiye’nin otokontrol mekanizması<br />

ile öne çıktığını söyleyebiliriz. Ayrıca<br />

Green Ventilation etiketi sürdürülebilirlik ve enerji<br />

verimliliğine ek olarak; iç hava kalitesi, güvenlik<br />

ve konfor gibi birçok açıdan etki sağlıyor. Green<br />

Ventilation etiketli ürünlerimiz arasında klima<br />

santralleri, fanlar, konut havalandırma sistemleri,<br />

klimalar, hava dağıtım ve yangın güvenliği ürünleri<br />

ile hava perdeleri bulunuyor.”<br />

Green Ventilation etiketi, sürdürülebilirlik<br />

hedeflerinin olmazsa olmazı<br />

Her bir ürün kategorisinde Green Ventilation etiketini<br />

kazanmak için belirli şartların yerine getirilmesi<br />

gerektiğine değinen Selviboy, “İlk olarak<br />

klima santrallerinin, hem ısıtma hem de soğutma<br />

koşulları için A+ enerji sınıflı Eurovent sertifikasına<br />

sahip olması, hijyenik tasarımlı olması, IE5 veya<br />

daha yüksek verimlilik sınıfına sahip EC fanları<br />

içermesi, ısıtılmış veya soğutulmuş havanın<br />

geri kazanılmasını ve enerji israf edilmemesini<br />

sağlayan bir geri kazanım sistemi içermesi ve<br />

MART | MARCH | <strong>2024</strong> TEKSTİL & TEKNİK


68<br />

PANORAMA<br />

Archroma and Pointcarre<br />

collaborate to bring more<br />

color to the textile industry’s<br />

digital workflow<br />

Archroma Textile Effects, a<br />

global leader in specialty<br />

chemicals towards sustainable<br />

solutions, is bringing its entire<br />

portfolio of 5,760 colors to enrich<br />

the Pointcarre digital textile<br />

design and manufacturing<br />

(CAD/CAM) system.<br />

A market leader in Mac and PC textile design<br />

software for three decades, Pointcarre Textile<br />

Software enables fashion, home furnishing and<br />

technical textiles designers to create accurate<br />

digital samples, streamline the fabric weaving,<br />

knitting and printing processes, and produce realistic<br />

presentations of their collections. Incorporating<br />

the Archroma color portfolio into this workflow<br />

will empower designers to bring their ideas to life<br />

with greater speed and accuracy. They will not<br />

only have access to a huge searchable library of<br />

Archroma colors to enrich the design process, but<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


70<br />

PANORAMA<br />

they will also be better able to<br />

produce the exact color they<br />

need at the factory. Crucially,<br />

all of the Archroma color<br />

references can be formulated<br />

with dyes that meet leading international<br />

eco-standards and<br />

the brand customer’s desired<br />

sustainability profile.<br />

“End-to-end agility is a massive<br />

competitive advantage in<br />

today’s textile value chain,”<br />

Chris Hipps, Global Head of<br />

Archroma Color Management,<br />

Archroma Textile Effects, said.<br />

“The Archroma Color Atlas was<br />

created to empower designers<br />

with color inspiration that can<br />

be seamlessly implemented in<br />

production for reproducible results.<br />

Bringing this library into the<br />

Pointcarre system will improve<br />

designers’ agility and advance<br />

sustainability at the same time.”<br />

“At Pointcarre, we continuously<br />

develop our digital tools<br />

to take advantage of new<br />

technologies in design and<br />

production. Collaborating with<br />

Archroma to make color inspiration<br />

richer and more intuitive,<br />

we are helping our customers<br />

further simplify and enhance<br />

their work while lowering costs<br />

and shortening turnaround<br />

times,” Steve Greenberg, President,<br />

Pointcarre Textile Software,<br />

said. To support customers<br />

to optimize the potential of the<br />

new color library, Pointcarre is<br />

offering new interactive e-learning<br />

modules on its Academy<br />

training platform, as well as assistance<br />

in several languages.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


“İşi profesyonellerine bırakın”<br />

WEB OFSET DÜZ OFSET CİLT AMBALAJ<br />

‘nin matbaası<br />

“İhlas Matbaacılık güvencesiyle”<br />

Termal Kalıp<br />

Yüksek tirajlı baskılara uygun, geniş<br />

gelişim töleransına sahip, net ve kaliteli<br />

baskı sağlayan özel bir kalıptır.<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

80.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Detaylar İçin:<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 31 95 • www.afarkplates.com<br />

Konvansiyonel Kalıp (Ctcp-LX)<br />

UV-CTP kalıp kullanan üst düzey müşteriler<br />

için geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyete sahip,<br />

yüksek tirajlı baskılara uygun,<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

50.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Merkez Mahalasi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 30 00 www.ihlasmatbaacilik.com<br />

Detaylar İçin:


72<br />

PANORAMA<br />

Pamuk Pazarı Esasları ve<br />

Fiyatlara Genel Bakış<br />

Cotton Market Fundamentals &<br />

Price Outlook<br />

SON FİYAT HAREKETLERİ<br />

Bütün referans pamuk fiyatları geçtiğimiz<br />

ayda yükseldi.<br />

• NY/ICE Mayıs kontratı fiyatları Şubat başında<br />

90 cent/lb civarındaki direnci kırdı ve bu da<br />

vadeli fiyatları Kasım 2022’den bu yana içinde<br />

hareket ettikleri 78 - 90 cent/lb arasındaki<br />

genel fiyat bandının dışına taşıdı. Uzun vadeli<br />

aralığın dışına çıkılması ile fiyatlar gün içinde<br />

hem üst limit hem de alt limit sınırlarını görerek<br />

dalgalı bir seyir izledi. Mayıs kontratının kapanış<br />

fiyatı (28 Şubat’ta) 102 cent/lb’ye kadar çıktı.<br />

Güncel fiyatlar 95 cent/lb civarında bulunuyor.<br />

• Diğer NY/ICE vadeli kontratlarda da kayda<br />

değer gelişmeler yaşandı. Temmuz kontratı<br />

fiyatları Mayıs kontratına benzer bir seyir izledi<br />

ancak Aralık kontratındaki harekete kıyasla<br />

daha sönük kaldı. Aralık vadeli kontratın değerleri,<br />

<strong>2024</strong>/25 kuzey yarımküre hasadının başlamasından<br />

sonraki fiyat beklentilerini yansıtıyor.<br />

Aralık vadeli kontrat fiyatları geçen ay yalnızca<br />

82 ile 85 cent/lb arasında dalgalandı. Temmuz<br />

kontratındaki fiyat artışlarıyla birlikte, 2023/24<br />

ve <strong>2024</strong>/25 fiyatları arasındaki fark (28 Şubat’ta)<br />

15 cent/lb’ye kadar çıktıktan sonra 10 cent/<br />

lb’nin üzerinde kalmaya devam ediyor.<br />

• A Endeks Şubat başından günümüze kadar<br />

geçen sürede 96’dan 102 cent/lb’ye yükseldi. A<br />

Endeks 29 Şubat’ta 107 cent/lb ile zirveyi gördü.<br />

• Çin fiyatları (Çin Pamuk Endeksi veya CC<br />

3128B) uluslararası birimlerde çok az yükselerek<br />

107’den 108 cent/lb’ye çıktı. Yerel değerler genel<br />

olarak 17.000 ile 17.200 RMB/ton arasında işlem<br />

gördü. RMB, dolar karşısında çoğunlukla istikrarlı<br />

seyrederek 7,19 RMB/USD civarında işlem gördü.<br />

• Hindistan spot fiyatları (Shankar-6 kalitesi)<br />

85’ten 95 cent/lb’ye çıktı. Yerel değerler 55.700<br />

ile 61.500 INR/candy arasında işlem gördü. Hint<br />

rupisi 83 INR/USD civarında sabit kaldı.<br />

• Pakistan spot fiyatları 89’dan 94 cent/lb’ye<br />

yükseldi. Yerel değerler 20.500’den 21.500 PKR/<br />

maund’a çıktı. Pakistan rupisi 279 PKR/USD<br />

Recent price movement<br />

All cotton benchmarks increased over<br />

the past month.<br />

• Prices for the NY/ICE May contract broke<br />

through resistance around 90 cents/lb in early<br />

February, which pulled nearby prices out of<br />

the general range between 78 and 90 cents/<br />

lb that contained nearby values since November<br />

2022. After breaking out of the longer-term<br />

range, trading has been volatile, with prices registering<br />

both limit up and limit down intraday<br />

moves. Closing prices for the May contract<br />

climbed as high as 102 cents/lb (on February<br />

28th). Current prices are near 95 cents/lb.<br />

• There were notable developments involving<br />

other NY/ICE futures contracts. Prices for the<br />

July contract followed a pattern similar to May,<br />

but movement in the December contract was<br />

muted by comparison. Values for the December<br />

futures contract reflect price expectations<br />

after the <strong>2024</strong>/25 northern hemisphere harvest<br />

is underway. Prices for December futures only<br />

fluctuated between 82 and 85 cents/lb over<br />

the past month. With the gains in prices for July,<br />

the separation between 2023/24 and <strong>2024</strong>/25<br />

prices stretched as wide as 15 cents/lb (on February<br />

28th) and remains more than 10 cents/lb.<br />

• The A Index increased from 96 to 102 cents/lb<br />

between early February and the present. Over<br />

the past month, it marked a peak of 107 cents/<br />

lb (on February 29th).<br />

• Chinese prices (China Cotton Index or CC<br />

3128B) moved marginally higher in international<br />

terms, from 107 to 108 cents/lb. In domestic<br />

terms, values generally traded between 17,000<br />

and 17,200 RMB/ton. The RMB was mostly stable<br />

against the dollar, trading near 7.19 RMB/USD.<br />

• Indian spot prices (Shankar-6 quality) climbed<br />

from 85 to 95 cents/lb. In domestic terms,<br />

values ranged between 55,700 and 61,500 INR/<br />

candy. The INR was steady near 83 INR/USD.<br />

• Pakistani spot prices increased from 89 to 94<br />

cents/lb. In domestic terms, values rose from<br />

20,500 to 21,500 PKR/maund. The Pakistani<br />

rupee held near 279 PKR/USD.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


74<br />

PANORAMA<br />

yakınlarında tutuldu.<br />

ARZ, TALEP VE TİCARET<br />

Son ABD Tarım Bakanlığı raporu, 2023/24 hasat<br />

yılı için küresel üretimde (+131.000 balya ile 113,0<br />

milyona) ve işletme kullanımında (+483.000 balya<br />

ile 112,9 milyona) küçük artışlara yer verdi. Önceki<br />

hasat yıllarına ilişkin herhangi bir revizyon yapılmadığından<br />

başlangıç stok seviyesi değişmedi.<br />

Bu ay yapılan revizyonların net sonucu dünya<br />

kapanış stoklarına -353.000 balyalık düşüş (83,3<br />

milyona) şeklinde yansıdı. Ülke ve üretim bazında<br />

en büyük değişiklikler ABD (-334.000 balya ile 12,1<br />

milyona), Arjantin (-100.000 balya ile 1,6 milyona)<br />

ve Hindistan (-500.000 balya ile 25,5 milyona)<br />

için yapıldı. İşletme kullanımında yapılan en<br />

büyük değişiklikler ise Türkiye (-200.000 balya ile<br />

7,0 milyona), Hindistan (+300.000 balya ile 24,0<br />

milyona) ve Çin (+500.000 balya ile 37,5 milyona)<br />

içindi. Küresel ticaret tahmini 355.000 balyalık<br />

artışla 43,2 milyona çıkarıldı. İthalat bazındaki en<br />

büyük değişiklikler Pakistan (-200.000 balya ile 3,4<br />

milyona), Türkiye (-200.000 balya ile 3,8 milyona)<br />

ve Çin (+900.000 balya ile 12,9 milyona) için<br />

yapıldı. İhracat bazında en büyük değişiklikler<br />

Arjantin (-100.000 balya ile 600.000’e), Azerbaycan<br />

(-100.000 balya ile 400.000’e), Avustralya<br />

(+100.000 balya ile 5,8 milyona), Türkiye (+100.000<br />

balya ile 1,3 milyona) ve Hindistan (+400.000<br />

balya ile 2,0 milyona) için yapıldı.<br />

FIYATLARA BAKIŞ<br />

Pamuk fiyatlarındaki artış vadeli işlemler piyasasına<br />

katılımın artmasıyla aynı zamana denk<br />

geldi. Açık pozisyonlar aktif olarak işlem gören<br />

kontratların sayısını temsil ediyor ve bunlar Ocak<br />

ortasından bugüne kadar +%33 arttı. Mevcut<br />

açık pozisyonlar hasat yılının en yüksek seviyelerinde<br />

bulunsa da Ekim ayı başlarında kaydedilen<br />

seviyelerin biraz üstündedir. Açık pozisyonlardaki<br />

artış, pamuk vadeli işlemler piyasasına yatırım<br />

akışına işaret ediyor. Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret<br />

Komisyonu’ndan (CFTC) elde edilen veriler,<br />

farklı türdeki piyasa katılımcılarının (yani fiziksel<br />

tüccarlar, spekülatörler ve endeks fonları) tuttuğu<br />

pozisyonların hacmini tanımlar. Bu verilerde<br />

spekülatörlerin pozisyonu, Ocak ortası ile günümüz<br />

arasında birkaç bin net kısa kontrat pozisyonundan<br />

(toplu olarak fiyatların düşeceğine<br />

dair beklentileri gösteriyor) 80.000’den fazla net<br />

uzun kontrat pozisyonuna (fiyatların artacağına<br />

dair beklenti) kaydı. Aynı dönemde, Mayıs vadeli<br />

kontratın değerleri 85 cent’in altındaki seviyelerden<br />

95 cent/lb veya daha yüksek seviyelere çıktı.<br />

Pamuk piyasasının fiziki tarafında birbiriyle çelişen<br />

görüşler var. Bir yandan mevcut ihraç edilebilir<br />

arzda daralma var. Diğer yandan, daha pahalı<br />

ve istikrarsız elyaf fiyatlarının yardımcı olmadığı,<br />

durgun bir talep ortamı mevcut. 2023/24 ABD<br />

hasadının en az on dört yılın en düşük (2009/10<br />

seviyesine yakın) olacağı tahmin ediliyor. ABD<br />

Supply, demand, & trade<br />

The latest USDA report featured small<br />

increases to global production (+131,000 to<br />

113.0 million bales) and mill-use in 2023/24<br />

(+483,000 bales to 112.9 million). There were<br />

no revisions to previous crop years, so the<br />

beginning stock level was unchanged. The<br />

net result of this month’s revisions was a<br />

-353,000 bale decrease to world ending stocks<br />

(to 83.3 million). At the country-level, the<br />

largest changes were for the U.S. (-334,000<br />

bales to 12.1 million), Argentina (-100,000<br />

bales to 1.6 million), and India (-500,000<br />

bales to 25.5 million). For mill-use, the largest<br />

changes were for Turkey (-200,000 bales<br />

to 7.0 million), India (+300,000 bales to 24.0<br />

million), and China (+500,000 bales to 37.5<br />

million). The global trade forecast was lifted<br />

355,000 bales to 43.2 million. For imports, the<br />

largest changes were for Pakistan (-200,000<br />

bales to 3.4 million), Turkey (-200,000 bales<br />

to 3.8 million), and China (+900,000 bales<br />

to 12.9 million). For exports, the largest<br />

changes were for Argentina (-100,000 bales<br />

to 600,000), Azerbaijan (-100,000 bales to<br />

400,000), Australia (+100,000 to 5.8 million),<br />

Turkey (+100,000 bales to 1.3 million), and<br />

India (+400,000 bales to 2.0 million).<br />

Price outlook<br />

The surge in cotton prices coincided with an<br />

increase in participation in the futures market.<br />

Open interest represents the number of<br />

actively traded contracts, and it rose +33%<br />

between mid-January and the present. Current<br />

levels of open interest are the highest of<br />

the crop year but are only marginally higher<br />

than the level recorded in early October.<br />

The increase in open interest signals a flow of<br />

investment into cotton futures. Data from the<br />

Commodity and Futures Trading Commission<br />

(CFTC) describe the volume of positions held<br />

by different types of market participants (i.e.,<br />

physical traders, speculators, and index funds).<br />

In those data, the speculator position shifted<br />

from several thousand contracts net short<br />

(indicating that they were collectively betting<br />

that prices would decrease) to more than<br />

80,000 contracts net long (betting that prices<br />

would increase) between the middle of January<br />

and the present. Over the same period,<br />

values for the May futures contract increased<br />

from values less than 85 cents to levels of 95<br />

cents/lb or higher. On the physical side of the<br />

cotton market, there are competing views. On<br />

one hand, there is tightness in available exportable<br />

supply. On the other hand, there has<br />

been a sluggish demand environment that<br />

may not be helped by more expensive and highly<br />

volatile fiber prices. The 2023/24 U.S. crop<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


76<br />

PANORAMA<br />

dünyanın en büyük pamuk ihracatçısı olduğundan<br />

tek başına bu düşüş bile küresel ihraç edilebilir<br />

arz konusunda bazı endişeler doğurabilir.<br />

Mevcut hasat yılındaki bu endişeler Çin’in agresif<br />

alımlarıyla daha da yükselebilir. Geçen yılın<br />

aynı dönemine kıyasla -2,3 milyon balya azalan<br />

hasada rağmen, ABD’nin Çin’e olan taahhüdü<br />

is forecast to be the smallest in at least fourteen<br />

years (near the level in 2009/10). The U.S. is the<br />

world’s largest cotton exporter, so this alone can<br />

raise some concern about global exportable<br />

supply. This crop year, those concerns would<br />

have been compounded by the aggressive<br />

buying by China. Year-over-year, U.S. commit-<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


78<br />

PANORAMA<br />

önceki yıla kıyasla +%84 veya +1,9 milyon balya<br />

arttı. Çin’in 2023/24’teki ithalat iştahı ABD’nin<br />

ötesine geçerek Brezilya ve Avustralya’dan<br />

güçlü alımlara sebep oldu. Brezilya’dan Çin’e<br />

yapılan ihracatlar bu hasat yılında (Ağustos-Ocak)<br />

şu ana kadar yıllık bazda +%121 veya +2,2<br />

milyon balya arttı. Avustralya’dan Çin’e yapılan<br />

ihracatlar ise aynı dönemde +%781 veya +0,9<br />

milyon balya arttı (siyasi farklılıkların son yıllarda<br />

Çin’in Avustralya’dan yaptığı alımları kısıtlaması<br />

oranlardaki büyük değişimlere katkıda<br />

bulunuyor). Çin talebinin gücü, Çin rezerv<br />

sisteminin alımları ile ilişkilendiriliyor. Temmuz ve<br />

Kasım ayları arasında düzenlenen ihalelerde<br />

dört milyondan fazla balyanın satılmasından<br />

sonra yetkililer ithalat yoluyla arzı yeniliyor gibi<br />

görünüyor. ABD, Brezilya ve Avustralya’dan<br />

hâlihazırda kaydedilen ithalatın hacmi satılan<br />

dört milyon balyayı rahatlıkla aşıyor ve Çin’den<br />

hükümet kaynaklı alımların şimdiden azaldığı<br />

görülüyor. Ayrıca Çin fiyatlarının dış fiyatlara<br />

paralel olarak artmadığını da dikkate alınmalı.<br />

İthal pamuk fiyatlarının finansal açıdan mantıklı<br />

olmaması durumunda Çin’deki alımların<br />

yavaşlaması beklenebilir. Hem 2010/11 hem<br />

de 2021/22 fiyat sıçramalarında A Endeksi’nin<br />

CC Endeksi’ni geçmesinden kısa bir süre sonra<br />

uluslararası fiyatlarda çöküşler gerçekleşti. A<br />

Endeks fiyatları, son yükselişin ardından CC<br />

Endeksini aşmadı ancak son değerler birbirine<br />

yakınlaşmış durumda (güncel A Endeks 105<br />

cent/lb, CC Endeksi 108 cent/lb). İthalat talebi<br />

açısından Çin dışında bu durumun tersi bir ortam<br />

hüküm sürmeye devam ediyor. ABD’nin Çin<br />

dışındaki taahhütleri geçen yıla göre %-23 azaldı<br />

(-1,9 milyon balya). Brezilya’nın Çin-dışı-dünyaya<br />

ihracatı mevcut hasat yılında günümüze<br />

kadar (Ağustos-Ocak) -%26 veya -0,8 milyon<br />

balya azalırken Avustralya’dan yapılan yüklemeler<br />

da aynı dönemde -%30 veya -1,0 milyon<br />

balya düştü. Çin’in dışında Çin rezerv sistemi<br />

gibi hükümete bağlı baskın bir unsur olmadan,<br />

Çin-hariç-dünya’daki ticaret ortamının küresel<br />

eğirme talebini daha fazla yansıttığı değerlendirilebilir.<br />

Dünyadaki işletmelerin çoğu, 2022’de<br />

fiyatlardaki keskin düşüş nedeniyle mali açıdan<br />

sıkıntı çekti; bu durum faiz oranlarındaki artışların<br />

ardından gelen tedarik zinciri boyunca<br />

talepteki durgunluk ve bunların küresel ekonomik<br />

büyüme üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle<br />

daha da kötüleşti. Mevcut ihraç edilebilir<br />

arzdaki daralma ile işletme talebindeki zayıflığın<br />

çelişkili etkileri, mevcut hasat yılının sonuna<br />

kadar fiyatları aşağı ve yukarı hareket ettirmeye<br />

devam edebilir. <strong>2024</strong>/25’e baktığımızda, son<br />

yükselişin bir sonucu olarak ek pamuk ekim<br />

alanları ortaya çıkabilir. Özellikle Batı Teksas’ta<br />

nem seviyelerinin iyileşmesi halinde, bu ölçüde<br />

gelebilecek üretim artışı <strong>2024</strong>/25 fiyatları üzerindeki<br />

yukarı yönlü baskıyı sınırlayabilir.<br />

ment to China is up +84% or +1.9 million bales,<br />

despite a harvest that is down -2.3 million bales<br />

compared to last crop year. China’s appetite<br />

for imports in 2023/24 has extended beyond the<br />

U.S. and has included strong buying from Brazil<br />

and Australia. Exports from Brazil to China are<br />

up +121% or +2.2 million bales year-over-year so<br />

far this crop year (August-January). Exports from<br />

Australia to China are up +781% or +0.9 million<br />

bales over the same time period (political differences<br />

had been constraining Chinese buying<br />

from Australia in recent years, contributing to<br />

the large percentage change). The strength<br />

of Chinese demand has been associated with<br />

buying from the Chinese reserve system. After<br />

selling more than four million bales in auctions<br />

held between July and November, officials appear<br />

to be replenishing supply through imports.<br />

The volume of imports already registered from<br />

the U.S., Brazil, and Australia easily surpasses the<br />

four million bales sold, and government-related<br />

buying from China appears to have already<br />

tapered off. Additionally, it should be noted that<br />

Chinese prices have not increased in tandem<br />

with external prices. If imported cotton prices do<br />

not make financial sense, Chinese buying can<br />

be expected to slow. In both the 2010/11 and<br />

2021/22 price spikes, the collapse in international<br />

prices came not long after the A Index crossed<br />

the CC Index. A Index prices have not surpassed<br />

the CC Index after the latest surge, but recent<br />

values have been close (current A Index is 105<br />

cents/lb, the CC Index is 108 cents/lb). Outside<br />

of China, an inverse environment has persisted<br />

in terms of import demand. U.S. commitment to<br />

the world outside of China is down -23% year-over-year<br />

(-1.9 million bales). Brazilian exports to<br />

the world outside China are down -26% or -0.8<br />

million bales so far this crop year (August-January),<br />

and Australian shipments are down -30% or<br />

-1.0 million bales over the same period. Without<br />

a dominant government-related feature like<br />

China’s reserve system outside of China, the<br />

trade environment for the world-less-China<br />

could be considered more reflective of global<br />

spinning demand. Many of the world’s spinning<br />

mills suffered financially with the sharp drop in<br />

prices in 2022, which was made worse by the<br />

sluggishness in downstream demand that followed<br />

increases in interest rates and their dampening<br />

effect on global economic growth. The<br />

contradictory influences of tightness in available<br />

exportable supply and weakness in mill demand<br />

may continue to push and pull prices through<br />

the end of the current crop year. Looking ahead<br />

to <strong>2024</strong>/25, a consequence of the recent rally<br />

could be additional cotton acres. Especially if<br />

improved moisture levels hold in West Texas, the<br />

corresponding increase in production could<br />

limit upward pressure on <strong>2024</strong>/25 prices.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2024</strong>


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU<br />

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................<br />

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................<br />

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................<br />

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................<br />

One year EURO 480<br />

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 600 TL.<br />

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ<br />

Check is enclosed / Çek ektedir.<br />

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.<br />

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.<br />

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.<br />

Credit card no / Kredi kartı no :<br />

Security number / Güvenlik numarası :<br />

Name of the card holder<br />

Kart sahibinin adı-soyadı<br />

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................<br />

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard<br />

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................<br />

YURTİÇİ BANKA<br />

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

GARANTİ BANKASI<br />

GÜNEŞLİ ŞUBESİ<br />

ŞUBE KODU: 295<br />

HESAP NO: 6293152<br />

IBAN NO:<br />

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52<br />

BANK ACCOUNT NO ( EURO )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073622<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22<br />

BANK ACCOUNT NO ( USD )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073623<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93 web: www.tekstilteknik.com.tr e-mail: img@img.com.tr


+90 (282) 606 04 10<br />

info@biencolor.com<br />

www.biencolor.com<br />

professionalism<br />

speaks...<br />

YOUR LINK TO THE BEST TEXTILE MARKET<br />

SINCE 1985 TO <strong>2024</strong><br />

ISSN 2148-9254<br />

ŞUBAT FEBRUARY <strong>2024</strong><br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

bien|color<br />

Sales Channel Partner for Jay Chemical Industries Private Limited<br />

®<br />

Jakazol HQ<br />

for outstanding performance<br />

VersaEle and compact range of brilliant dyes with excellent fastness profiles & fulfilling<br />

modern day requirements of many of the fashion brands and retailers. Recommended<br />

mainly for pale and medium shades.<br />

ŞUBAT FEBRUARY <strong>2024</strong><br />

leading with excellence in molecular<br />

chemistry<br />

www.biencolor.com<br />

39<br />

years<br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TÜRKİYE<br />

Tel: +90 212 454 22 22 | Fax: +90 212 454 22 93 | web: www.tekstilteknik.com.tr | e-mail: img@img.com.tr


KORNIT DIGITAL’İN RAKİPSİZ TEKNOLOJİLERİYLE<br />

FESPA’DA BEKLİYORUZ.<br />

12-A 10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!