Thomas Illum Hansens slideshow

ucc.dk

Thomas Illum Hansens slideshow

Læremiddeltjek

Undervisningsmidler fremmer den meget hensigtbetonede

undervisning, de er fantasiforladte, entydige,

røvtriste, overpædagogiske i deres hjælpeløshed.

Undervisningen bliver sådan set nok bedre, i forhold til

faget eller emnet, men hvis det er for livet, skolen skal

undervise, – så er fattigdommen lige om hjørnet!

Per Højholt 1985

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Vurderingsnorm

Midlerne tager magten, erstatter sanserne eller giver

dem forlængelser, som af eleverne må opleves som

kunstige og fremmedgørende […] Mange moderne

undervisningsmidler har, såvidt jeg kender til dem,

den bivirkning, at de stiller sig imellem lærer og

elev, og tit også mellem stoffet og eleven. Man

lærer, men man erfarer ikke, man oplever ikke.

Per Højholt 1985

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Læring og erkendelse

Erkendelser er noget

man når frem til

Erfaringer er noget

man gør sig

Oplevelse er noget

man har eller får

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk

Comenius: Orbis sensualium pictus (1658)


Læring og erkendelse

Erkendelser er noget

man når frem til

Erfaringer er noget

man gør sig

Oplevelse er noget

man har eller får

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk

Teoretisk og

reflekteret viden

Sprogligt tilgængelig

viden

Tavs og implicit viden


Vurderingsnorm

Til at inddele Lærestoffet, give

Eleverne det paa en synlig

Måde, og gjøre Læregangen

anskuelig, bruger man

Læremidler. De bidrage

saaledes baade til at gjøre

Undervisningen interessantere

og fatteligere for Børnene og til

at vinde Tid for Lærerne.

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk

G.P. Brammer 1838


En klassisk vurderingsnorm

- for det gode didaktiske læremiddel

• Det har et tilgængeligt

og multimodalt udtryk

• Det har et legitimeret

og eksemplarisk indhold

• Det aktiverer elever og

faciliterer lærere.

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Digitalt læringsobjekt fra viten.no


Historisk baggrund

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk

Folkeskolen maj 1997


Tradition for tjeklister

Nettverk for læremiddelkunnskap

Reflekterer læreboka på en vellykket måte fagplanens mål og

innhold?

Dekker boka fagets innhold?

Er det sammenheng med beslektede eller tilsvarende emner

i fagplanen?

Er det tilstrekkelig tilleggsaktiviteter eller oppgaver, og er

disse skikkelig integrert med teksten?

Tar læreboka differensieringsutfordringen på alvor?

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk

Kilde: www.skolenettet.no


Fra tjekliste til tjekmodel

Tjeklister

• Punkter

• Huskelister

• Ja/nej-spørgsmål

• Erfaringsbaserede

• Struktureret brainstorm

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk

Tjekmodel

• Parametre

• Evalueringsværktøj

• Gradsspørgsmål

• Teoribaserede

• Progression


Teoretisk baggrund

Læremidler om læremidler

• Læreplansanalyse

• Læremiddelanalyse

• Praksisanalyse

Mål og midler

• Forlaget Klim

• 30 forfattere

• 12 bøger

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk

Natur

Matematik

Æstetik

Almen

Didaktik

Dansk

Sprog

Kultur


Læremiddeltrekanten

Udtryk Aktivitet

Tilgængelighed

Mål

Indhold


Hjørner

Tilgængelighed Progression Differentiering

/flader

Udtryk Er udtrykket forståeligt i

kraft af samspil mellem

tekst, billeder,

diagrammer og andre

repræsentationsformer?

Indhold Er indholdet tilgængeligt i

form af en klar og

forståelig struktur, der

modsvarer elevernes

forudsætninger?

Aktivitet Er aktiviteterne

engagerende og

meningsfulde, fx ved at

knytte an til elevernes

hverdag og interesser?

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk

Rummer udtrykket en

udvikling fra en simpel og

entydig sammenhæng

mellem fx tekst, billeder,

kort og modeller til en

mere kompleks og

fortolkningskrævende?

Rummer indholdet en

udvikling fra nære,

konkrete problemstillinger i

elevernes hverdag til en

mere almen og abstrakt

behandling af indhold?

Rummer aktiviteterne en

fremadskridende vekselvirkning

mellem konkrete,

kropslige aktiviteter og

mere abstrakte, symbolske

aktiviteter?

Åbner udtrykket for

forskellige måder at blive

opfattet, læst og fortolket

på af elever med forskellige

forudsætninger (fx taktilt,

visuelt eller auditivt)?

Inkluderer indholdet

eleverne i en fælles

tematik, der samtidig

rummer mulighed for

individuel forståelse og

begrebsdannelse?

Åbner aktiviteterne for

forskellige læringsmåder,

der modsvarer elevernes

behov og potentialer?


Hjørner/

flader

Udtryk

Tilgængelighed Progression Differentiering

Brugen af video,

animation og billeder

fænger, men den

sproglige repræsentation

er bærende for

læremidlet. Lyd,

billeder og diagrammer

er kun brugt som

illustration. Den informationstættekombination

af beskrivende

og forklarende fremstillingsformnedsætter

tilgængeligheden.

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk

Mangfoldigheden af

udtryk gør det muligt at

tilrettelægge en

progression. De mange

videoer, animationer og

beretninger kan bruges

som første led i en

progression, der fører

frem mod et mere

abstrakt og systematisk

fagsprog. Det kræver

imidlertid en

redidaktisering.

De mange ”Læs let”versioner

egner sig ikke

til de læsesvage elever

pga. deres usammenhængende

form. Det

varierede udtryk med

mange genrer, teknologier

og repræsentationsformer

åbner for

differentiering. Det

kræver imidlertid en

aktiv didaktisk indsats at

omsætte det differentierede

udtryk til differentiering

i undervisningen.


Tilgængelighed

• Visualisering af tid

og årsag/virkning

• Synliggør en

forklaringsmodel

• Tekst og billede er

parallelle

• Teksten forklarer

ikke animationen

Kilde: www.forskerland.dk


Tilgængelighed

• Fagtermer

• Sideordnede

informationer

• Korte sætninger

• Veksler i tid:

nutid/datid

• Veksler i termer:

anden etape,

Palæozoikum og

denne periode


Vurderingsparametre

1. Tilgængelighed

• Indhold

• Udtryk

• Aktivitet

2. Differentiering

• Indhold

• Udtryk

• Aktivitet

3. Progression

• Indhold

• Udtryk

• Aktivitet

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk

Elevperspektiv

4. Lærerstøtte

• Planlægning

• Gennemførelse

• Evaluering

5. Sammenhæng

• I realisering af mål

• I formidling af indhold

• I aktivering af elever

6. Legitimitet

• Ny viden

• Fælles Mål

• Folkeskoleloven

Lærerperspektiv

Samfundsperspektiv


Analysespørgsmål:

1. I hvilken udstrækning og på hvilke måder understøtter udtryk, indhold

og aktiviteter læremidlets tilgængelighed?

2. I hvilken udstrækning og på hvilke måder understøtter udtryk, indhold

og aktiviteter læremidlets progression?

3. I hvilken udstrækning og på hvilke måder understøtter udtryk, indhold

og aktiviteter læremidlets differentiering?

4. I hvilken udstrækning og på hvilke måder understøtter læremidlet

lærerens planlægning, gennemførelse og evaluering af henholdsvis

undervisningen og elevernes læring?

5. I hvilken udstrækning og på hvilke måder er der sammenhæng i

læremidlet i forhold til mål, værdier, indhold, udtryk og aktivitet?

6. I hvilken udstrækning og på hvilke måder legitimeres læremidlet i

forhold til Folkeskolelovens formål, den aktuelle læreplan og aktuel

faglig viden?

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Læremiddeltjek

– et evalueringsværktøj

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Progression og

legitimitet

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Progression/Aktivitet

Læsekompetence

Informationssøgning

- Simpel søgning

Informationssøgning

- Sammensat

søgning

Analyse, fortolkning

og perspektivering

Metakognition

Opgavetyper

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk

Finde og reproducere

informationer

Finde og kombinere

informationer

Bearbejde informationer,

drage slutninger

og begrunde

Reflektere over egen

læsning og vurdere

lærebogens form og

indhold

Læseteknik og -strategi

Match-teknik og

hukommelsesstrategi

Skimning og

hukommelsesstrategi/

organiseringsstrategi

Fokuslæsning og

organiseringsstrategi/

elaboreringsstrategi

Refleksion og

Overvågningstrategi

Frekvens

Sjældne

Mindre hyppige

Hyppige

Sjældne


Differentiering/

aktivitet

• Lukket opgave: Svarer

på eget spørgsmål

• Fokuserer på litterære

genres formelle træk

• Meddigtning til sidst (%

læseoplevelse)

• Lydfiler inkluderer

læsesvage elever

• Mange skal-opgaver

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Lærerstøtte

1. I hvilken udstrækning understøtter

læremidlet lærerens

• planlægning af undervisning?

• gennemførsel af undervisning?

• evaluering af undervisning?

2. Og på hvilke måder?

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Sammenhæng

1. I hvilken udstrækning er der

sammenhæng i læremidlets

• realisering af mål?

• formidling af indhold?

• aktivering af elever?

2. Og på hvilke måder?

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Legitimitet

1. I hvilken udstrækning stemmer

læremidlet

• i forhold til ny viden?

• i forhold til Fælles Mål 2009

• i forhold til Folkeskoleloven?

2. Og på hvilke måder?

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Folkeskoleloven

Undervisningen skal bidrage til:

• at fremme elevernes alsidige udvikling (§ 1, stk. 1)

• at udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for

oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler

erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder

og baggrund for at tage stilling og handle (§ 1, stk. 2)

• faglig fordybelse, overblik og oplevelse af

sammenhænge (§ 5, stk. 1).

• Stiller vi de samme krav til didaktiske læremidler?

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Multimodalitet i matematik

Kolorit til 4. klasse

Fem repræsentationsformer:

1. Genstandsmæssig: spillet

klunse

2. Billedlig: bananer og bog

3. Diagrammatisk:

skålvægten

4. Sproglig: regnehistorier fra

hverdagen

5. Symbolsk: matematisk

notation og symbolmanipulation

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Multimodalitet i naturfag

Kosmos til fysk/kemi

Hvordan skal modellen læses?

• Billeder + diagram + skrift

• Afbilder både tidslige og rumlige

forhold (akse, banekurve m.m.)

• De fire jordkloder afbilder akse og

position til forskellige årstider

• Solen er mindre end Jorden i

modellen, men mange gange

større ifølge databoks

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Spørgsmål til Kosmos

QtA-metoden:

• Hvordan skal verbet ”betyder”

forstås?

• Hvad har Jordens bane og akse

med årstider at gøre?

• Hvilket forhold er der mellem

Jordens cyklus, kalenderåret og

skudår hvert fjerde år?

• Hvordan er sammenhængen

mellem model, billedtekst,

brødtekst og databoks?

Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Realisering

af

mål

Aktivering

af

elever

Formidling

af

indhold

Fælles

Mål

Evaluering

Folkeskoleloven

Ny

viden

Planlægning

Gennemførsel

Aktivitet

Udtryk

Udtryk

Indhold

Udtryk

Aktivitet

Indhold


Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Læremiddel.dk Folkeskolen.dk


Læremiddel.dk Folkeskolen.dk

More magazines by this user
Similar magazines