Powerpoint

ucc.dk

Powerpoint

På vej til FSA - tysk

Indhold

• Fagets dimensioner og mål

• Tematisk læsning/arbejde - eksempel på temaforløb

• Læremidler og de fem dimensioner – levnede billeder –

et eksempel

• Et temaforløb/videndeling

• Dimensionerne isoleret

• læse; skrevne tekster; hvad, hvor og hvordan?

• lytte-/læseaktiviteter – kort

• skriftlige aktiviteter/sprog og sprogbrug - de forskellige

opgavetyper eksemplificeret via Gyldendals webprøver - kort

• redegørelse/samtale – ultrakort => den mundtlige prøve

• it - et redskab

•http://www.clipfish.de/special/supertalent/video/3655568/ric

ky-kam-beim-supertalent-casting/

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Fælles Mål 2009

Fem dimensioner

• lytte-forstå

• læse-forstå

• samtale

• redegøre

• skrive

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Slutmål efter 9. klassetrin - de fem dimensioner

• forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af talt tysk

om centrale og nære emner

• læse og forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer i

forskellige typer skrevet tekst inden for centrale og nære

emner

• deltage i samtale om centrale og nære emner

• redegøre for hovedindholdet og væsentlige detaljer i

forbindelse med centrale og nære emner på baggrund af

forskellige typer tekst, lyd og billeder og personlige

erfaringer

• udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og

sammenhængende sprog omcentrale og nære emner

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Geografi og historie

• inddrage grundlæggende geografisk og historisk viden

om tysk-talende lande

• anvende geografisk og historisk almenviden om tysktalende

lande

• anvende grundlæggende viden om geografi og historie

og om levevilkår, værdier og normer i tysk-talende lande

Christina Hellensberg, CFU, UCC


CKF´er

Kommunikative færdigheder

betegner hvad eleverne er i stand til at foretage sig på

tysk/fransk i forhold til lytte og forstå, læse og forstå,

samtale, redegøre og skrive

Sprog og sprogbrug

betegner på hvilket sprogligt niveau eleverne kan

anvende kommunikative færdigheder mht. udtale,

intonation, ordforråd, struktur, strategier og sprogbrug

Christina Hellensberg, CFU, UCC


CKF´er

Sprogtilegnelse

betegner bevidstheden hos eleven om, hvordan han eller

hun lærer og tilegner sig sproget og færdigheder

Kultur- og samfundsforhold

reflekterer fagets kulturformidlende indhold: de tekster,

de film, den musik, den kunst og de oplevelser, som er

knyttet sammen i overordnede temaer

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Tematisk læsning

• Læsningen koncentreres om indholdet

• Teamet kan belyses ud fra flere aspekter

• Eleverne vælger temaer/det emne, der interesserer dem

• Mange tekstgenrer kan repræsenteres og dermed variere

læsningen

• Alle elever behøver ikke læse de samme tekster

• Ordforråd bygges op inden for et betydningsområde

( Ulrika Tornberg, Sprogdidaktik)

Christina Hellensberg, CFU, UCC


PEU - temaer

• Når man vælger årets temaer, er der flere aspekter at tage med ind i

overvejelserne:

• Temaerne skal være vedkommende for eleverne

• Temaerne skal kunne inspirere til selvvalgte emner

• Temaerne skal kunne inddrage kultur og samfundsforhold fra det pågældende

land

• Temaerne skal ikke kræve et ordforråd, der er for specielt og vanskeligt

• Eleverne har medindflydelse på valg af temaerne

• At man kan finde tekster (i bred forstand) til temaet, som har en fornuftig

sværhedsgrad

Censorerne fraråder temaer, hvori følelser eller kærlighed indgår. Desuden er

temaet Märchen for snævert i tysk, og eleverne har svært ved at tale om det

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Thema: Freizeit – Sport, Musik und

Idole

M

Å

L

Vide:

- hvordan man anvender strategier til at

læse/forstå tekster

- hvordan man anvender nøgleord,

skriftlige svar og spørgeord til at tale om

og redegøre for teksterne og temaer i

dem

- hvordan man bruges praktisk

udtryksform til støtte for en

fremlæggelse

- hvad de forskellige stedord

betyder/hedder og hvordan de bøjes i

alle kasus

- hvordan man gradbøjer adjektiver på

tysk

- hvordan man bruger ordbog og

grammatisk oversigt mv. til arbejdet

med et skriftligt produkt

Kunne:

- læse og lytte-forstå hovedindholdet og

detaljer af kortere tekster i forskellige genrer

primært om sport og musik

- spørge, redegøre, udveksle information og

holdninger om temaet

- vælge praktisk-musiske udtryksformer i

forbindelse med en fremlæggelse

- præsentere et forberedt emne i et enkelt

sprog

- anvende viden om skriveprocessens faser

- anvende viden om stedord; personlige (rep.)

og possessive (rep.) herunder betydning og

bøjning

- anvende viden om adjektivers gradbøjning

- anvende almenviden fra sagprosa om

kulturer og kunst i Tyskland


Ein Thema

• Intro: Freizeit – Sport (efter Ulrika Tornberg Sprogdidaktik)

• Die Olympischen Spiele (P.S.) – Sportarten (opsamling ordforråd)

• Die Olympischen Spiele – Hörübung

• Die deutschen Stars (P.S.) – brainstorm/alene/par/klasse

• Die deutschen Stars – læse/finde info

• Die deutschen Stars – læse/lytte/se

• Die deutschen Stars – læse=> redgørelse/it/web 2.0

• Sport Tmemakomplett mv.– div. tekster og tekstarbejde

• LILÀ med pædagogisk vejledning http://www.cfu-film.dk/mediafiles/1/other/lila.pdf

• Praktisk-musisk præsentation

• Skriftlig opgave, fx Bewegung und gesundes Essen fra Webprøver til tysk

• Opsamling med emner med ordforråd, fx Extremsport, OS, Sport als Industrie, Idole, Fit sein

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Praktisk musisk dimension

• Sang og musik

• Billeder

• Film

• Sproglege

• Drama

• Mange intelligenser

• Medier

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Progression inden for et trinmål

sprogtilegnelse

10.klasse

7. klasse

vælge praktiskmusiske

udtryk i

forbindelse

med enkle

præsentationer

9. klasse

vælge praktiskmusiske

udtryksformer i

forbindelse

med en

fremlæggelse

vælge praktiskmusiske

udtryksformer,

herunder

it-baserede

udtryksformer, der

understøtter

det sproglige

udtryk

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Kursistopgave Ordet rundt

Hvad lykkes du bedst med, når du skal have fagets

dimensioner repræsenteret i et tema?

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Kursistopgave Ordet rundt - fortsat

Hvordan kan du rigtig godt tænke dig at udvikle elementer

af din undervisning i forhold til at få fagets dimensioner

repæsenteret?

Hvordan kan du realisere udviklingen af det eller de

element(er), du gerne vil have repræsenteret i højerere

grad i undervisningen?

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Par på tid

Hvilke ideer har din partner til, at du kan realisere

udviklingen af det eller de element(er), du gerne vil have

repræsenteret i højerere grad i undervisningen?

A svarer, B lytter

B giver respons på svaret

A og B bytter roller

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Et eksemplarisk læremiddel - kortfilm

Et læremiddel kan indeholde oplæg til arbejdet med de

fem dimensioner!

London liegt am Nordpol – i udddrag

Vor dem Sehen

• Was erwartest du wenn du den Titel hörst? Erstelle eine

Mindmap

• Appetitanreger! Musik

• Filmgenre; welches Genre erwartest du?

• => sprecht mit den anderen

• Casting für den Film. Schreibt zu zweit eine Casting-

Anzeige, in der ihr Schauspieler für den Film sucht

Christina Hellensberg, CFU, UCC


London liegt am Nordpol – i udddrag

• Vi ser dele af filmen

• Se nu på Weitere Aufgaben

• Drøft i grupper på tre, hvilke af fagets fem dimensioner, I

synes opgaverne dækker

• Hvilke områder skal I evt. supplere med?

• Hvordan kunne de opgaver til de områder se ud?

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Hvordan kan man bruge film/tv-udsendelser?

Når der skal fortælles/skrives

• sprog og sprogbrug vælg fokus, fx brug af ledsætninger,

genfortæl i nutid, datid, før nutid osv.

• når der skal beskrives et billede, så tøm det fx for

navneord / tillægsord / genstande, lav associationskæder,

dan begrebspar

• mange flere ideer i hæftet til Panorama London liegt am

Nordpol

• cooperative learning-strukturer til bearbejdning

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Hvordan kan man bruge film/tv-udsendelser?

Når der skal lyttes

• noter fx verber, navneord, tillægsord

• bestemte informationer

• mange flere ideer i hæftet til Panorama London liegt am

Nordpol

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Mediepakker CFU

• Kebab Connection

• Kroko

• Herz im Kopf

• Engel+Joe

• Reusenheben (kortfilm – tværfagligt materiale)

• Schwarzfahrer (kortfilm – tværfagligt materiale)

• Leroy med pæd. vejledning (findes som tv-udsendelse i CFU’s

base)

http://cfuleroy.wikispaces.com/1+Sch%C3%BClerseite+-+Intro

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Kortfilm

LILÀ med pædagogisk vejledning http://www.cfufilm.dk/mediafiles/1/other/lila.pdf

Speilzeugland med pædagogisk vejledning http://www.cfufilm.dk/mediafiles/1/other/spielzeugland.pdf

Schwarzfahrer (filmen er på Filmstriben, elevbøger og

lærervejl. lånes på CFU)

Buster 2:

Regenbogenengel

LILÀ

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Filmstriben

Filmstriben: www.filmstriben.dk

• Hundefutter

• London liegt am Nordpol

• Sommersonntag

• Schwarzfahrer

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Andre film og tv-udsendelser

• Knallhart http://www.ucc.dk/public/dokumenter/CFU/Materialer%20fra%20kurser/Film%20i%20tyskundervisningen.pdf

Spillefilmen, som er fra 2006, er baseret på ungdomsromanen af samme navn. Den

giver mulighed for at arbejde med flere af områderne inden for tyskfaget, fx forstå

hovedindholdet af talt tysk, deltage i samtale og redegøre for hovedindholdet på

baggrund af forskellige typer tekst, lyd og billeder og anvende grundlæggende viden

om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande.

• Geni@l A2

Dvd-en indeholder 8 små film og kan bruges som træning i at forstå det talte tyske

sprog. Emnerne er: Echte Freunde, Am Computer lernen, Sport macht Spaß,

Traumberuf Model, Kinder kochen, Konflikte zu Hause, Mein Taschengeld und

Schüleraustausch.

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Andre film og tv-udsendelser

• Neue Freunde

Fire unge tyskere bor i Berlin. Man følger dem i skole, i hjemmet,

i byen og i mange forskellige dagligdagssituationer. Bog med

lærervejledning, filmmanus og opgaver.

• Jung in Europa

Seks unge fra forskellige tysktalende lande i Europa, fortæller om

deres hverdag, drømme og fremtidsplaner.

• Zwischen Welten (tv-udsendelse)

http://www.cfufilm.dk/mediafiles/1/other/zwischen_welten.pdf

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Info og inspiration film

• CFU Film og TV

http://www.ucc.dk/cfu/filmtv/

• Det Danske Filminstituts hjemmeside

-undervisningsmaterialer til spillefilm og om

filmanmeldelse

http://www.dfi.dk/Boern_og_unge.aspx

• Materialeplatform.emu.dk

http://materialeplatform.emu.dk/materialer/index.jsp

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Info og inspiration

• Goethe instituttet

http://www.goethe.de

• Kurz und Gut macht Schule

http://www.goethe.de/ins/us/bos/prj/kug/deindex.htm

• Buster

www.buster.dk

• Filmstriben

www.filmstriben.dk

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Kursistopgave

• Vælg et tema fra din årsplan, eller et du er nysgerrig på

• Gå sammen med to-tre andre, der vil arbejde med

samme tema

• Brainstom på, hvordan I kunne forestille jer at bygge

temaet op

• Hvilke mål og dimensioner skal primært i spil?

• Hvad skal eleverne kunne og vide efter forløbet? Opstil

mål

• Hvilke læremidler og opgaver/processer kunne I bruge til

at arbejde hen mod målet? Brug zonen!

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Giv en få en

Emne: ideer til temaforløb

Giv en

Få en

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Tekster

Hvor finder man tekster, og hvad er vigtigt i arbejdet med

dem?

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Forkundskaber & strategier

Sprogligt bundne

• viden om målsproget

• viden om andre sprog

• viden om dele af ord

• viden om orddannelse

• viden om, hvordan sætninger

er opbygget

Sprogligt ubundne

• viden om emnet

• viden om tekstgenren

• forståelse af sammenhængen

• viden om logiske

sammenhænge

• at kunne tolke billeder, tal og

anden visuel information

( Ulrika Tornberg, Sprogdidaktik)

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Advance organizer

• Elevernes forkundskaber aktiveres og samles, fx

• associationsøvelser

• beskrivelse af ”emnets dele” fx forskellige sportsgrene

• dig og emnet

Læs så en tekst om emnet og led fx efter bestemte

Informationer

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Tekståbnere

• titel

• billeder

• statistik & andre grafiske fremstillinger

• musik

• tid/sted

• vigtige sætninger/ord (ledetråde)

• oplæsning af afsnit eller udsagn => personbeskrivelse/-

relationer i tekst, streg eller dramatisering

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Læse

http://www.news4kids.de/nachrichten/

http://www.helles-koepfchen.de/

http://www.goethe.de/lhr/wer/deindex.htm

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtex3.htm

http://www.goethe.de/lhr/prj/usg/deindex.htm (værktøj til

hultekstproduktion)

http://de.maryglasgowplus.com/teachers

http://www.pspraktisksprog.dk/opgaver---tysk.aspx

http://www.wasistwas.de/sport-kultur.html

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Lytte - PEU Musik

Musik

Desuden opfordrer censorer os til at udnytte de muligheder,

der ligger i musik og musikkens tekster. Musik kan for

eksempel bruges til at åbne et tema, og det opfylder i høj grad

slutmålene. Man kan ikke undgå at tilegne sig

fremmedsproget, når man lytter til dets musik og synger med.

Så bare kom i gang. Læs en censors indlæg og kig på de

anbefalede sider herunder

Christina Hellensberg, CFU, UCC


PEU Musik

Tysk

Brug

http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/sig/enindex.htm?wt_sc=step

intogerman_us

Her findes der musik og musikvideoer med opgaver til. Man kan

sagtens finde tekster til hvilket som helst tema.

Få også inspiration på denne Goethe-adresse, hvor man kan finde

en alfabetisk liste over forskellige aktuelle tyske bands under

overskriften ”Band des Monats” med links.

http://www.goethe.de/ins/fr/lp/kue/mus/mus/ac/deindex.htm

Emu: http://www.emu.dk/gsk/fag/tys/uvforloeb/musikny.html

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Vendinger på tysk

Du hörst jetzt …

Alles zweimal

Es gibt Aufgaben

Du sollst die richtige Lösung ankreuzen

Kreuze an

Den ersten Bericht

Die richtige Antwort

Noch einmal

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Lytte

http://www.dw-world.de/dw/0,,2055,00.html

http://www.deutschlern.net

http://www.emu.dk/gsk/fag/tys/uvm/proever_evaluering/lytte_forstaa.html

http://de.maryglasgowplus.com/teachers

http://www.pspraktisksprog.dk/opgaver---tysk.aspx

www.Heute.de

http://webproevertiltysk.gyldendal.dk/

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Opgivelser til et tema - PEU

Her et eksempel på tekstopgivelser til et enkelt tema fra en kollega

Thema Berlin

• ”Dufte”

film fra” Kurz und gut macht Schule” Goethe Instituttet

• ”Dufte” (filmmanus) http://www.goethe.de/mmo/priv/909446-

STANDARD.pdf 1,2 ns

• ”Wirsindwir ” (m-video)

http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/sig/mus/mcv/en7114076.htm

• ” Wirsindwir”

(tekst) ACH SO! 3 Anette Meier Alinea 2010 0,8ns

• ”Eingemauert” (video)

http://www.youtube.com/watch?v=jlbAUFvh04k Deutsche Welle

• Der letzte Tote an der Mauer Die Brücke 3, Gjellerup 1998 2,8 ns

• http://www.berlin.de/tourismus/fotos/sehenswuerdigkeiten/ 2,5 ns

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Sprog og sprogbrug – lidt øvelse

http://www.sproglinks.dk/

http://www.tyskopgaver.dk/

http://www.emu.dk/gsk/fag/tys/uvm/proever_eva

luering/skriftlig_proeve_9.klasse.html

http://www.emu.dk/gsk/fag/tys/uvforloeb/sprogo

gsprogbrug.html

http://traeneren.emu.dk/search-

result?skoleType=LH-UDD-GSK&fagKode=LH-

UDD-GSK-10

http://webproevertiltysk.gyldendal.dk/

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Ordbøger og grammatiske

oversigter

• Tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt

elektroniske ordbøger

• Ordbøger inkl. elektroniske, fx da/fr, fr/da og fr/fr ordbøger

• Tosprogede elever må evt. anvende ordbøger på deres

modersmål

• Ved grammatiske oversigter forstås en grammatik, som

indeholder oversigter, eksempler og forklaringer af grammatiske

områder

• Den grammatiske oversigt må gerne være lærer/elevproduceret

• I grammatikken må ikke forekommer sammenhængende

tekststykker eller udfyldningsopgaver

• En grammatisk oversigt skal være udformet som et selvstændigt

hæfte eller en selvstændig bog

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Mundtlig prøve – 20 minutter

Produktive, mundtlige kompetencer

• redegørelse for et selvvalgt emne ud fra tekstopgivelserne

– ca. 5 minutter på baggrund af godkendt disposition og

eksaminators korte spørgsmål/kommentarer.

Elevens selvvalgte emne skal tage udgangspunkt i et af

årets temaer

• interaktion/samtale – ca. 8 minutter med eksaminator

på baggrund af oplæg/spørgsmål udsprunget af et

overordnet tema i tekstopgivelserne, eleven trækker

spørgsmålet/oplægget

Der gives ingen forberedelsestid

Christina Hellensberg, CFU, UCC


PEU 2011

Under samtalen går rigtig mange elever desværre i

stå. Samtalen bliver til en omgang spørgsmål-svar i stedet

for. Men denne del kan godt trænes.

Under arbejdet med hvert tema samler klassen på

spørgsmål og diskussionspunkter. Dem arbejder man

løbende med, mens man arbejder med temaet.

Når året er gået, bruger man det, man har samlet sammen

under repetitionen, som baggrund for samtaletræning.

Se temaforløb fra kursets begyndelse!

Christina Hellensberg, CFU, UCC


It

• Et uundværligt redskab i sprog – og et krav!

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Hjælp at hente

PEU

http://www.uvm.dk/Uddannelser-ogdagtilbud/Folkeskolen/Afsluttendeproever/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF12/

PEU%20haefte/120510%20PEU%202011%20Fre

mmedsprog.ashx

Prøvevejledningen

http://uvm.dk/Uddannelser-ogdagtilbud/Folkeskolen/Afsluttende-proever/Omafsluttendeproever/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF12/

120417%20Tysk%20proevevejledning.ashx

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Vurdering af læremidler

Videnskriterier

• Hvilke faglige trinmål understøtter materialet?

• Hvilke teksttyper er repræsenteret?

• Hvordan fremstilles kulturelle aspekter?

• Hvilket fagsyn (dannelses- eller redskabsfag) repræsenterer materialet?

• Grundbogsmateriale eller supplerende materiale? Kan det stå alene, eller skal der suppleres med

andre materialer?

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Vurdering af læremidler

Undervisningsmæssige kriterier

• Er læremidlet bygget op, så det giver overblik herunder undervisningsdifferentiering …?

• Hvordan understøtter og redegør lærervejledningen for didaktiske og metodiske

overvejelser, oplæg til perspektivering/differentiering, ressourcer - fx links, oversigter?

• Hvordan synliggør materialet de faglige trinmål, der arbejdes med og progressionen?

Lærervejledning/elevmateriale.

• Hvilke evalueringsformer understøtter materialet – formative/summative og hvordan?

• Hvilke lærerroller opererer lærebogen med – formidler, facilitator, vejleder eller evaluator?

• Hvad er det faglige indholds egnethed i forhold til læseværdighed (relevans i forhold til

fagmål /bekendtgørelse og relevans for eleverne på klassetrinnet), læselighed (layout,

typografi, illustrationer) og læsbarhed (sproglige niveau i teksten i forhold til elevernes

udvikling og begrebsverden)?

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Vurdering af læremidler

Læringskriterier

• Hvilket læringssyn (behavioristisk, kognitivt eller sociokulturelt) skriver

materialet sig ind i? Er tilgangen induktiv eller deduktiv?

• Hvilket sprogsyn (form/indhold/kommunikation) kommer til udtryk i

materialet?

• På hvilken måde skal eleven bruge læremidlet: reproducere,

undersøge, skabe ny viden – arbejde værksteds-/projektorienteret,

eksperimentere? Understøtter læremidlet, at eleven søger viden

udenfor læremidlet evt. hvordan? Faktaviden og færdigheder

kompetencer i forhold til at kunne bearbejde indholdet og overføre det

til andre sammenhænge.

• Er læremidlet opbygget, så det giver eleven overblik over indhold og de

faglige intentioner?

Christina Hellensberg, CFU, UCC


Viel Spaß mit euren Themen

Christina Hellensberg, CFU, UCC

More magazines by this user
Similar magazines