KATALOG KUNSTGENSTANDE

kunstbib.dk

KATALOG KUNSTGENSTANDE

KONDITIONER

1. V

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og

forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning,

og henligger fra samme for Kjøberens Regning og Risiko, og sælges

det paa nærmere Approbation efter Auktionen. Det kjøbte skal

være afhentet fra Auktionsstedet inden Forløbet af den Dag, Auktionen

holdes. Dersom det solgte ikke afhentes til rette Tid, kan

det uden Varsel paany bortsælges enten under Haanden eller ved

Auktion for første Kjøbers Regning, og er denne da pligtig at erstatte

det deraf flydende Tab uden at have Adgang til det mulige

Overskud. Ejendomsretten over det solgte overgaar først til Kjø-

beren ved Kjøbesummens fulde Erlæggelse.

2.

Deri, der byder for en Anden, forpligter sig derved som Selv-

skyldnercautionist.

3.

Betalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg

af 10 pCt., erlægges til undertegnede enten ved Tilslaget eller paa

Anfordring; dog kunne vederhæftige Kjøbere, der forinden Auktionen

henvende sig til mig, forvente 3 Ugers rentefri Henstand,

imod, naarsomhelst af mig paafordres, at stille saadan Sikkerhed

for det skyldige Beleb, som af mig maatte anses betryggende.

Stilles Sikkerheden ikke paa Anfordring, er Betalingen til enhver

Tid straks og uden Hensyn til den givne Henstand forfalden.

4.

De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, have, hvadenten de

blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 pCt. p. a. fra Hammerslagets

Dato indtil Betalingen sker, samt alle Omkostninger

skadesløst. I Søgsmaalstilfælde ere de pligtige — uden Hensyn til,

hvor de bo eller opholde sig — at give Møde for Københavns

Forligskommission og Jurisdiction efter Varsel som indenbyes Boende,

underkastet den hurtige Retsforfølgning efter Forordningen

af 25. Januar 1828 samt undergivne Udpantning efter Lov af 29.

Marts 1873 § 1, Nr. 10 a.

Tillæg til Konditionerne forbeholdes.

Kc,benhavn i Juni 1916.

POUL FENGER,

Sagfører, cand. jur.

Vestergade 3 l. Telf. 12,303.

BRONCEFIGURER, etc.

1. Papageno (italiensk).

2. Ridder, af Moret (fransk).

3. Kuglespiller, af E. Beck.

4. Adorant.

5. Fugl, japansk Arbejde.

6. Abe, do. do.

7. Legende Aber, japansk Arbejde.

8. Ko, japansk Arbejde.

9. Elefant, indisk Arbejde.

10. Bronce Korro med Dragehank, japansk.

11. do. Vase, japansk.

12. do. do. do.

13. do. do. do.

14 Empire Bronce Platte „Napoleon",

15. „Overrasket" (fransk), af Aichele.

16. „Stenkasteren", af Schmidt.

17. Fægter, af E. Beck.

18. Knælende Venus.

19. Bueskytte, af Graefner.

20. Bondedreng.

21. Borgesisk Fægter.

22. ■ Broncegruppe med Ur „ Jeane d'Arc i Kamp med

en Ridder", af den berømte franske Billed­

hugger Th. Gechter (Aar 17951845).

More magazines by this user
Similar magazines