Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

Fortegnelseoveren Samling gode Oliemalerier, Studier ogSkizzer af danske Kunstnere,saasom: Raadsig, Storcli, Schleisner, Anion Melbye,Kjerschou, Hammer, la Cour, Ølsted, Stroe, Roed,Zillen, Kjeldrup, Bloch m. Fl.»amt en Samling gode Tegninger, Ballerinaer.Kobberstik, Photograpliier,Utltograpliier af danske og fremmedeKunstnere,hvilket Alt bortsælges ved offentlig Auction, derafholdes Fredagen den 13de November d. A.og følgende Dag, Formiddag Kl. 10, i Auctionslocaleti Gothersgaden 6, imod Betaling tilProcurator Simonsen, Østergade 22, 2den Sal.Kj obenhavn.Fjeldsne & Gandrups Bogtrykkeri.


Sonditiøner.gv lDet Solgte modtages i den Stand, hvori detved Tilslaget findes, og henligger fra samme forKjøberens Regning og llisieo. Afhenter Kjøberenikke det Solgte til rette Tid, er Sælgeren berettigettil uden foregaaende Varsel at afhænde det Kjobteenten underhaanden eller ved Auction, og er Kjøberenpligtig til at godtgjøre ham det deraf flydendeTab, uden at have Adgang til det mulige Overskud.§ 2 .Betalingen erlægges i Rigsmønt, enten ved Tilslageteller paa Anfordring; dog kunne Kjøbere,naar de forinden derom henvende dem til mig,imod at stille Sikkerhed, vente at tilstaaes G UgersHenstand mod Betalingen.'i 3.Kjøberne betale udenfor Kjøbesummen 6 Sk.pr. Rdlr. i Auctionsomkostninger.I 4-j)e Kjobere, der ikke i rette Tid betale deresDebet paa; min Bopæl, have, hvad enten de blivesagsøgte eller ikke , at tilsvare Incassator 6 pCt.Rente pro anno fra Tilslaget indtil Betaling skeer,samt alle Omkostninger skadesløst, og ere i Søgsmaalstilfældepligtige at give Møde for KjøbenhavnsForligelsescommission og at lide Dom ved KjøbenhavnsJurisdiction, hvorhos de ere undergivne deni Forordningen af 2- de Januar 1828 anordnedehurtige Retsforfølgning.Kjobenlia-vn, den 31te October 1863.•ff. 5j« SlasaøaaseEa.Nr.Olienstiflerfici* I Bapnit;.1 Friedlænder, Landskab ved Helsingør. ?f j2 .Tensen, Hvide og gule Roser. (/• ‘3 Sødring, Landskabsstudie. * f-4 Andersen, Et Hoved.5 Blcck, Parti ved Vesterhavet.6 Friedlænder, En Fiskerpige.7 Henrichsen, Fredensborgslot, Formiddag.8 Larsen, Em., Parti ved Niuwe Diep. j9 Dreyer, Landskab.10 Jensen, Nelliker.11 Block, Studiehoved fra Jylland.å /*12 01 sen3 Søstykke. -,r„ _ / /13 Henrichsen, Aftenlandskab, Slesvig.14 Gud Fader skaber Verden, Copi efter MichelAngelo i Vaticanet.15 Sehleisner, En gammel Fisker der seer u’d overVandet.f


416 Messmann, Parti af Dronninggaard.17 Cour, la, Skovparti.18 Melbye, Anton, Søstykke, stærkt Uveir, maleti Paris 1850.19 Ølsted, Parti med Udsigt over Tjustrupsø.20 Schleisner, 2 Arabere.21 Stroe, Udsigt mod Kjøbenhavn fra Ladegaardsaaen.22 Ølsted, Parti i Nærheden af Assens.23 Zillen, Hvilende Qvæg.24 Lund, Norsk Landskab.25 Hammer, W., Frugtstykke.26 Sødring, Det Indre af en Skov.27 Ølsted, Udsigt fra Fortunen mod Kjøbenhavn.28 Raadsig, Brændesamlere i Skoven en Vinterdag.29 Stroe, Parti fra Fuglehavegaard med Fuglehaveskovi Baggrunden.3 j^O Schleisner, En Sømand.31 Storck, Una loggia.< --3 2 Sødring, Schweitzerlandskab.33 Raadsig, Klostergartneren ved Brønden.34 Paulsen, Louise Augusta, ovalt,35 Sødring, Skovparti.86 Roed, Studie af en Sømand.o37 Kjærschou, Parti i Nærheden af Py tin ølle underFrysenborg.38 Kjeldrup, Parti ved Søllerød.39 Faurholdt, Frederikssteens Fæstning.40 Neumann, Søstykke.41 Schleisner, En Tyrolerjæger.42 Stroe, Det, Indre af en Gaard i Hørsholm.43 Dreyer, Landskab.44 Raadsig, Aften ved Stranden.45 Ølsted, Parti af Søllerød S ør » BaggrundenHolte kro.4(5 Schleisner, En Capusinermunk.47 Henrichsen, Parti af Farumgaard, Morgen.48 Stroe, Landskab, Partiet fra Frederiksborgegnen.49 Ølsted, Jydsk Landskab.50 Henrichsen, Parti af Møens lvlint, Morgen.51 Dreyer, Landskab fra Frederiksborgegnen.52 Raadsig, Børn, der have samlet Ax, bringe detIndsamlede hjem til den gamle Bedstemoder.15o Henrichsen, Boeskilde Domkirke, Aften.54 — Parti af Strand møllen, Aften.55 Dreyer, Studie,56 Kjeldrup, Grotte paa Bornholm, Eftermiddag.f


757 Gammel tydsk Maler, Dommedag, paa Træ.58 Mandt, Norsk Landskab.59 Lundby, Plantestudie.60 Sødring, Landskab.61 Dreyer, Studie.62 Ubekjendt, Parti ved Ulveaa.63 Dreyer, Landskab.64 — Studie.65 Ubekjendt, Landskab, Skizze.66 Lundby, en Ko.Rohfier med Glas og i Hamme67 Frey sculp., Raphael p.. «La sainte familleTegninger af udenlandskeKonstatere.68 Frendzel, Ruiner, Both p., Sepia.69 Teichel, En lionde spiller Fløite, Aq.70 Krim el, En Fugthandlerske i America.71 Ender, llallstadt i Tyrol, Aq.72 Erdmann, En Kirke sammesteds, Aq.73 Heereman, Skøiteløbere, Aq.74 Jahn, Gøethe og Schiller, Tusch.75 Krans, Stolxenfels ved Rhinen. Aq.76 Yarnberger, Et Vandfald, Aq.77 Børne, En jøde ful byd er en Pibe, Bly.78 Kirchner, 2 Studerende i et Bibliothek, Aq.Tegninger af danske Monstnere.79 Dahl. Fra Sorøegnen. Tusch.80 Petersen, Et stort Træ, Sortkridt.81 En Birk og en Eeg. Bly.82 — Træstudier, 2 Blade.83 — Et Klippeparti. Tusch og Bly84 — Træstudier, 4 mindre Blade.85 Baade, 4 Blade.86 3 forskjellige Blade.87 Henrichsen, Et Skovparti, Bly.88 Kraft, Træstudier.89 Garmiencke, I Tyrol.90 Petersen, Willi., Landskab.91 Moller, 1. P., Træstudier.92 — Haraids Vandmølle, 2 Bl.93 — Klippepartier, 3 Blade.94 — Forskjellige Blade.95 — En Luftstudie, Aq.96 Messmann, Træstudier, 2 Blade.97 Tengnagel, Fab. de, Skanderborg og iBlade.98 Friedlænder, Parti fra Capri.


999 Lundby, 7 Blade Tegninger og Calqueringer.100 Larsen, Em., Fra Nieve diep, Pen.1 — Do., Pen.2 — En Schotting, Tusch og Pen.3 Melby, Anton, Tuschtegning, 1840.4 Købke, 2 Blade Tegninger.5 Sødring, Et Taarn i Mainz, 1838.


1014J Melby, Anton, 1 Blad Tegninger.43 Friedlænder, 5 do.44 Lund, P., 2 do.45 Neumann, 1 do.Kobbere, Raderinger de.46 Peringer p., Environ de Neaples.* 47 Ridinger, Kjæmpende Dyr. 2 1)1.48 Winther, En Hund.49 Schmidt, G. F., L. de la Tour d’Auvergne.150 Clemens, En Bonde, Cramer p.51 Gebauer, Et Qvægmarked.52 Opir, Franske Tropper i Paris 1814. 2 Bl.53 Stengel, 4 Landskaber.54 Eckersberg, Dækket af et Orlogsskib.55 Pinetti, Romerske Røvere, 3 Bl.56 Jensen, Tyrolere forsvare et Huus.57 Hanfstængel, Die Entfuhrung der Psyche.58 Faber, Engelske Skjønheder, Knellerp., 6 Bl.59 Blot p., En Moder med sit Barn, B. d. Hoge p.160 Møller, 1. P., Raderinger, 3 Bl.61 Tim p., Der Staubbach, Møller p.62 Codowiecki, 6 Blade af Schillers «Røverne«.63 Mechel, v.. Der Blick iiber den Grab.64 Brussel, H. van, 3 raderede Landskaber.11165 Brussel, H. van, versch. Landsehaap, 10 Bl.66 Carmiencke, raderede Landskaber, -5 Bl.67 Kobel, Stort Træ, Buysdal p.68 — 3 Blade større Landskaber.69 — 2 do. mindre do.170 Steetman, 3 do. forskjellige do.71 Perelle, 3 Blade skovrige Landskaber.72 Schåffer, Erlkonig.73 Grospitsch, v., Vedetto del Vesuvio.74 Pilotv, Der Schwansee.75 Lundby, Raderinger, 5 Bl.76 Guttenberg, Rosseaus Monument.77 Salvator Rosa p., Phryne og Zenecrates.78 Kyhn, forskjellige Landskaber, 3 Bl.79 — 4 mindre Blade.180 Vue du Mont-blanc, col.81 Olivaro im Canton Tessin, col.82 Aussicht von der Bastei.83 Glauber, Italiensk Landskab, Paussin p.84 Gesner, Raderinger. 4 Bl.85 Haldenvang p., Die Jungfrau.86 Veith p., Hjortejagten, Buysdal p.87 Lebsche, 3 smaa Bl.88 5 Blade Kirker i Niirnberg.89 7 Blade rhinske Prospecter.


12190 7 forskjellige Blade.91 Sommeren, en Dame.92 Egnen omkring Prag, 4 Bl.93 Larsens Skizzebog.94 30 Stkr. Farve-Crajons.95 12 Stkr. franske do., mindre.96 En Malerkasse.Danske Holibere^ Hadei inger etc.197 Ballin s., Abaten, Hørby p.98 3 Blade lith. Portraiter.99 Schøler s., Landskab, d’Vries p.2(X) Lundby del., 5 Blade Træsnit.1 — 3 Blade Hunde til Fablerne.2 — 4 Blade Landskaber, do.3 — 3 Blade Dyr, do.4 — 3 Blade do., do.5 — Badering til Sekundale.6 10 forskjellige Blade.7 Eckersberg, Dækket af.et Orlogsskib.8 Kyhn, 3 Blade Raderinger.9 Gurlit, Parti fra Bleckingen.210 Nagel, Danmark, til Kongen.11 Altona og Omegn.12 Nagel, Danmark, til Kongen.13213 Grund del., Normandsdalen.Gunst s., Frederik den 4de.U15 Det gamle Amalienborg.16 Købke, Aarhuus Domkirke.17 Rørby, Borgerskabet i Thisted.18 Hansen, Const., Ringsted Kirke.19 Clemens og Wiedevelt, 22 Blade tilPaars’ Historie.Peder220 Clemens s., Wessel, Juelp., smukt Exemplar.21 Struensee, Anno 1772, meget sjeldent.22 Købke, Den antike Hund.23 Møller, I. P., Træparti.24 Bagge s., Abraham Kali.25 Preisler, Kong Hans, smukt Tryk.26 Friseh, Blomsterstykke.27 Rørby, Borgerskabet, 2 Expl.28 2 forskjellige Blade.29 Mindeblad over Holger Rosenkrant/..230 Tønningens Overgivelse til Kongen.31 Rørby p., Den læsende Abate, Ballin s32 Et Omslag med forskjellige Blade.33 Et Hefte med anatomiske Kobbere ogninger.34 Melby, A., Paa Themsen.35 Muller, A.? 2 Engle.Teg-


15236 Kornerup, En Kirke.37 Lund, P., 6 Blade efter Lundby.38 Paulsen, E., 1 Blad.39 Bortsch og Fortling, 2 Blade.240 Melby, A., 3 Blade.41 Lund, P., 3 Blade.42 Dalgas, 3 Blade.43 Lundby, 2 Blade.44 Skougaard, 4 Blade.45 Lund, P., 2 Blade.46 — 3 Blade.47 — 3 Blade.48 Marstrand, 1 Blad.49 10 Blade Prospecter.250 6 Blade Portraiter.51 43 Blade til Pickwick Klubben.52 40 Blade til David Gopperfield.53 7 forskjellige Blade.54 3 Portraiter.55 16 forskjellige Blade.56 12 Blade norske Bondedragter.57 8 Photograpbier.57a 50 Bilder zu Yirgil, sm. indb.*_57b 1 Pakke forskjellige Kobbere.p ;257c 1 Pakke forskjellige Kobbere.58 Aagaard, 3 Blade.59 Eckersberg, E. G. \Y., En Kjøkkeusceno, efterRiichler.260 — Et Skib, original Radefing.61 — Et Desøg hos Tycho Hrahe.62 — Et Skib, original Radering.63 Gebauer, C. O., Et Sommerlandskab med Dyr.64 —- konsfnerpns sufsle ufuldendte Arbeide.65 Haas, G., Hercules og Diotnedes efter Pierre,lleceptionsnrbeide 1782, smukt Aftryk.66 Hansen, C. G. C.-, Et Parti af RingstedKirke.67 — En Jæger som kommer fra Jagten.68 Holm, C., En N-e-wfoundlaenderhund.69 Kornerup, I., En Kirke.270 • Købke, Gv Aarhuus Domkirke.71 Larsen, Emanuel, islandsk Prospect, 1849.72 Madsen, A., Parti i Kjær By paa Als, 1855.73 Marstrand, W., Scene ved Acciseboden, Vesterport.74 ISeumann, Ludv., 2 Blade.75 Petersen, S. B., 2 Blade Prospecter.


I16276 Petersen, H. S., 2 Blade Prospecter, Doubletteraf foregaaende TSr.77 Rørby, M., Parti af Viborg.78 Schleisner, A. C.,- En Fader der lærer sinSøn at læse.79 Z illen, W., 2 Blade med Dyr.280 — 2 do. med do.Danske Carricatiirer.81 Kjøbenhavn, som den er, Scener af NutidensLiv, A. Nielsen fec.82 Huuslighed paa Moden.83 Scener af det daglige Liv.Danske Prospeeter.84 Kjøbenhavns Vandværk, Rosenborg Slot, Nørreport,3 Bl.Danske Portraiter.85 Arngrim, Jonas, Isl. Æt. XXIIIL, en face,Stik, 4to.86 — Et andet Portrait, en face, Stik, 4tomed latinske Vers.87 Baggesen, I. E., Lith., Octav.88 Blicher, St. St., Lith. efter Meissen, Octav.17289 Henr. Bornemann, Dr. Theve, Joh. Friedlein,290 Phil. Crusins, holst. Gesandt, oval, Octav.91 Madame Marie de Goninck, efter Hornemannaf Clemens, 4to.92 Frydendal som Geronte, G. Brun del. og s.,ucoloreret, 4to.93 Frydendal som Jacob v. Thybo, G. Brun del.og s., ucoloreret, 4to.94 Frydendal som Bernard i Røverborgen, C. Brundel. og s., ucoloreret, 4to.95 Andreas Olaus Hammer, I. Haas s., Octav.96 Madam Heger som Thora i Hakon Jarl, C. Brundel. og s., ucoloreret, 4to.97 L. Holberg, lith., Octav.98 Orla Lehmann, Zylographi, Octav.99 Liebe som Henrik Rud i Elverhøi, G. Brundel. og s., ucoloreret, 4to.300 Joachim Gottsche Moltke, Juel p., Clemens s.1 Instructeur Nielsen, Simonsen lith., Folio.2 Bygningsdirecteur Jørgen Herman Kock,D. Monies p., Tegner lith., Folio.3 Peter Emil Petersen, Lith., Folio.4 G. Pram, Lith. fra Mexico, Octav.5 Jonas Rein, do., Octav.2


18306 Chr. Ditlev Fr. Reventlow, Octav, Lith. af enAmager.7 Mogens Rosenkrantø, Brun p. 1769, Defetits. 1770, Folio.8 Holger Rosenkrantz, Simon de Pas s. 1644,Folio.9 Nanna Rossing, efter Clemens s., Octav.310 General Schleppegrell, A. Hansen s., Octav.11 Stage som Didrich Menschenschrek, C. Bruns., 4to, ucoloreret.12 I. G. Schwartz, C. Simonsen lith. 1860, Fol.13 Tullin, Lith. i Mimea, Octav.14 Fred. Chr. Winsløw', Lorenzen p. 1813,Octav.15 Dronning Anna (Prinds Jørgens Gemalinde),efter Knudsen af v. d. Quehl, Folio.16 Prindsen af Noer, Træsnit af Flinck, Folio.17 En Pakke med 39 tildeels bibelske Kobbere.18 Frederik V.s Statue paa Amalienborg, efterSaly af Hechel.19319 Monument i Anledning af Dronning CarolineMathildes Indtog, Wiedewelt, inv., Bradt s.,meget sjeldent.320 Vnna Colbjørnsen og hendes Pige, historiskBlad efter Mallings store og gode Handlinger,E. Paulsen inv., M. Haas s., 1780,sjelbent.21 Clemens, 2 Blade, «Adam og Eva».22 Dahl, Parti af en Granskov.23 Eckersberg, C. W., Et Skib.24 Dækket af et Orlogsskib.25 Flinch, zylographiske Blade.26 — Hesten og Føllet af Lundby.27 — 1 Blad efter Callot.28 — Orla Lehmann, Skougaard del.29 — Kong Hans.330 Kong Christian den 4de.31 --- Dr. Ryge, Skougaard del.32 Hansen, Const., En Jæger.33 — Kronborg.34 Hoffman, Roeskilde Domkirke, 6 Bl.35 Holm, En Newfoundlænderhund.36 Købke, Aarhuus Domkirke.


20137 Lunds s., Landeveien forbiHerregaarden Vagn-serup, Skougaard p., smukt Tryk.38 Møller, I. P., originale Raderinger, 6 Bl.39 Petersen, Skovhuset efter Ruysdal.3 4 0 — Klippeborgen efter Ruysdal.41 Rørby, Parti i Viborg.42 Sclileisner, Faderen der lærer Sønnen at læse.43 Sødring, Vandfald i Bleckingen, Lith.44 Schøler, den flittige Malers Datter, Greuse p.4(¥ — Vandfald, Ruysdal p.46 Lundby, 3 Blade.47 Const. Hansen og Frølieli, 10 Bl.48 E. Paulsen og Rosenstand, 3 Bl.49 8 Blade fra Beclas Tour til London.•550 3 gamle Blade.51 Flindt s., Cain og Abel.52 8 danske Prospecter.53 4 do. af Lange.54 Vridsløselille Fængsel og Skipperstiftelsen,6 Bl.55 8 Grundtegninger af Kjøbenhavu og 1 Kort.56 14 Blade forskjellige danske Bygninger.57 23 Theatercostumer.58 Chemitypier af Piil.59 Skougaard, 2 Blade.360 1 5 Portraiter.61 10 Prospecter.62 En Bulle Forskjelligt.63 En Mappe med Indhold.Kobbere og* Raderinger etc.64 Rembrandt, Hoved, B. 326.65 — Flugten til Ægypten.66 — Gammel Kone.67 Hieronymus.68 Ostade, Spindersken.69 — Brillehandleren.370 Veide, A. v., Staaende Ko.71 — Gaaende Ko.72 — Liggende Ko.73 Waterloo. Landskab.74 — Roos Æslet og Faarene.75 Raphael p., La belle jardiniere, phot,76 — Madonna i Dresden, do.77 Reni Guido, Christushoved i Loure, do.78 Qvindelig Figur, Bissen d.79 Dujardin, C., Qvægstykke, Radering.380 Callot, 3 Bl.81 Collet, 2 Blade med Figurer.82 Berghem, Hyrden der spiller paa Fløite.


22383 3 forskjellige Raderinger.84 Kotzebue, Bolt s.85 Sehavonette s., 2 Bl. al Ludv. 16 Historier.96 Parti i Nyrnberg, Phot.87 Conaletto, Taarnet i Dresden.88 Chodowiecki, 12 Blade til Henrik den 4de, cpl.89 Pentz, Josephs Uskyldighed.3 9 0 — The tis hos Chiron.91 Schmidt, G. F„ Mandsportrait. Jacobi 11.92 Hega, Familien i Stuen, smukt Tryk.93 — do., B. 33.94 — Selskabet, B. 32.95 Dujardin, C., Violinspilleren, B. 52.96 — 3 Sviin, B. )£.97 — Hjorden, B. 33.98 Landskab, B. 20.99 Vliedt, v., Børstenbinderen, smukt Tryk.400 — Blad af Haandværkerne, do.1 Waterloo, Landskab, 1 Tryk foruden Navn.2 Both, Landskab. B. 1.3 — do., B. 2.4 — do., B. 8 .5 Steinla, Moritz, Englene efter Raphael.6 Vernet, H., p., En arabisk Moder begrædersit Barns Død, Borniliet s.23407 A. Ostade, B. 17.8 Do., B. 21.9 Do., B. 38.4 J0 G. Bega, Scener efter ham, 3 forsk. Bl.11 Efter A. Ostade, 10 do.12 Efter do., 12 do.13 Efter Bega, Ostade og andre 6 do.14 Efter Ostade, 6 forsk. Bl.15 Efter Ostade og Bega, 12 do.16 F. Bartolozzi, Det sovende Barn og af Bega1 Blad efter Chodowiecki (2 Bl.)17 Efter Berghem, Hyrden med Muulæslerne ogFaarene.18 Albr. Diirer. Portrait af Albrect af Brandenborg,udklippet.19 — St. Antonius, beskadiget.420 A. Waterloo, Et Landskab, Aftryk paa chinesiskPapir.21 Weirotter, Vue de Vernonnet.22 — 3 forsk. Landskaber.23 Zucearelli, Gruppe af 2 Qvinder, efter delSarto.


I24424 P. Bartolozzi, Portrait af. Leonardo da Vincii Bødkridtsmaneer.25 Tim Bobbin, Grinebideren, col.26 Efter Raphael, Buste af en ung Pige, Phot.27 Efter Rubens, Fyrsten af Arensberg, 2 forsk.Photographier.28 10 forsk. Blade, Studier etc.Hanske Prospecfer.29 -Vob. Jac. Bruun, Parti af Graabredretorv iKjøbenhavn.430 — Prospeet af Rungsted.31 — do. af Sorø Academi.32 — do. af Svendborg.33 — do. af Helsingør og Kronborg!34 Opstilling af Hage Kirke paa Møen.35 Parti af Orgelet i Frederiksborg Kirke, Pliot.IJt l%ogi'&i»li Ser.36 Exner, Episode af et Amagergilde, lith. afGemzøe.37 — Besøg hos Bedstefaderen, lith. af do.25438 Vermehren, Re«ervesoldatens Afsked med sinFamilie, lith. af Gemzøe.39 Sonne, St. Hans Nat, lith. af do.440 Willi. Petersen, Kjøbenhavn, seet fra ValbyBakke, lith. af A. Meyer.41 Vue de Copenhague, Em. Bærentzen & Comp.lith., 12 Prospecter.42 Vue de Danemarc, Em. Bærentzen & Comp.lith., 16 Prospecter, 1856.43 Kong Frederik VIL, Brystbillede, efter Monies,lith. af A. W. Tegner, 2 Expl.44 Fru Joh. Louise Heiberg, Knæstykke efterMonies, lith. af A. W. Tegner, 2 Expl., sep.Hobliere.45 1. Aliamet s., le lever de la lune, v. d. Neer p.46 Le Bas s., Recontre de Cavalleri, Parosel p.47 — le Chasseur fortune, v. Falens p.48 M. Gorneille s., historisk Blad, Caracci p.49 G. Duchange s,. Englen og Tobias, Coypelp.450 A. Durer, Christi Fødsel.51 I. Friedlein s., Christ. Albertus, Weyandt p.52 P. v. Gunst s., Friderica Amalia, Weyandt p.53 De Ghendt s., Les plaisirs de Village, Bergliemp.


26454 C. Haldenwang s., Vandfald, L. Hess p.55 C. W. Kalbe fec., Die Waldliutte.56 M. Ki'iseli s., I. B. Schoreri, Meyr p.57 La Fage fec., Fauner.58 G. Lairesse fec., [Sepientia Unigena Dei Maximi.59 E. Mandel s., Der Krieger mit seinem Kinde,Hildebrandt p.460 Nolpe fec., Maria af Medicis Historie, 10 Bl.61 V. d. Preisler s., Jødebruden, Rembrandt p.62 Pichler s., Klippehule, Bois p.63 I. E. ftiedinger fec., Uroxer og Tyre, 2 Bl.64 B. Roede fec., Albrect Achilles erobrer enFane.65 1. Smuzer s., historisk Blad, Rubens p.66 P. Soutman s., Ludovica Christine, Honthorst p.67 Mannasamlingen, lith. efter Hemling.68 Historisk Blad efter A. Caracci.69 Hollar fec., Vue de Sturchof.470 P. Aquila s., Imagines Farnessiani, A. Garassip., 16 Bl.a Carolus de Lonqueval, Rubens inv., Vestermanns.b Frederik den 2den med sine Generalev, d e ­mens s.c Louis Quinze, le Parmentier s.27470d Marie Cadesne, Drevet s.e Holberg, E. Eckersberg s.f Nanteul s., Portrait, heel Figur,g Napoleon den Sdie, Lith.h Dusart, Violinspilleren,i Aug. Caracci s., Madonna, Coreggio p.k Luc. v. Leyden, Fanedrageren.1 _ Den Gamle med Druerne,m Greuse p., Serenaden, Moitte s.n Faleus p., Rendez-vous de chasse & le chasseurfortune, le Bas s., 2 Bl.o Loutherbourg p., Skiddau, Pupil s.p Teniers p., Feste de village, le Bas s.q __ 4 fete fiamande, do.r 9 forskjellige Blade,s Greuse p., Vadskepigen, Danzel s.t Uanloo p., 2 Blade, Cherau s.u Froy d., Retour du Bal, Beauvarlet s.v Greuse p., la paresseuse, Moitte s.x — 2 Blade, Horman s.y de Launy s., Huuslig Scene,z — 2 forskjellige Blade,æ le Brun p., Nedtageisen af Korset, Audran s.ø Metzu p., La Riboteuse hollandoise, Daulli s.aa Ostade p., Physick, Valker s.


28470bb2 forskjelligo Blade.cc Riedinger, 8 Blade med Dyr.dd Girodet p., Den første Consul i Ægypten.Peyron s ' s “Li(liogm|iIiier.71 Der Brief des Geliebten.72 Hamburg mit Umgebung.73 Petite fleur de Bois, col.474 Der neue Gutsherr.75 Der erlegte Hirsch.76 Das verweiste Hirschkalb.77 Die Wilddiebe.78 Nacli geschehener Arbeit ist gat Buhen.79 Arbeit macht das Leben froh.480 Heute.81 Morgeu.82 Kile zur Stadt, eol.83 Ruckkehr zur Heimath, col.84 6 Blade Træsnit.Blandinger.85 4 do. af Flipart, Surugne og Thomassin.86 3 Forskjellige.87 2 do. af Riedinger.29488 3 Blade efter Ponsin af Polarzani.89 2 do. af Kruger.490 12 do. efter Antiker.91 6 do. af Forskjellige.92 11 do.93 10 do.94 18 do. af Riepenhauser.95 11 do. af do.96 11 do. af do.497 10 Bl. af Riepenhauser.98 3 do. af Reiff.99 4 do. af do.500 4 do. af Balzer.1 2 do., Forskjellige.2 3 do., do.3 3 do. Blomster.4 3 do. efter Mart. de Yos og Lanfranco.5 1 do. af Aug. Caracci.6 2 do. af Conego.7 1 do. af N. Gavalli.8 . Af P. Scataglia.9 Af Sandrart.510 Af Racine.11 Af Senter.12 Theologien, efter Piaphael.


30513 G. And ran.14 Iiholle.15 Bouquet.16 Af I. Moyreau.17 I. D. Eichinti efter E. Veronise.18 2 Blade.19 I. Dawzel efter Coypel.520 2 store Blade.21 3 do., 1 af Bartolozzi.522 Et stort Blad efter Coypel.23 2 Blade af Gautier og Demarteau.24 Byrne.25 Af Dawzel efter Boncher.26. 6 Blade Raderinger af Nagei.27 4 do.28 2 Tegninger af Tistbein.29 3 Blade.530 6 do. Ornamenter.31 3 do.32 3 do.33 6 do.34 10 do.35 7 do.36 7 do.37 6 do. efter Antiker.538 6 Blade.39 4 do.540 11 do.41 5 do.42 17 Blade Skeletter.43 8 do.44 5 do.45 5 do.46 4 do. Heste, Stradanus, og en Løve47 8 do.48 11 do.49 10 do.550 1 do.51 18 do.52 11 do.53 7 do.54 11 do.55 25 do.56 18 do.57 16 do.58 15 do.59 25 do.560 9 do.61 10 do.62 ' 12 do.31


563 10 Blade.64 10 do.65 10i do.6(j 7 do.67 11 do.68 10 do.69 9 do.570 5 do. Ornamenter.71 10i do.72 7 do.73 4 do.74 9 Portraiter.3275 7 Blade, Claus Vischar.76 7 do., do.77 9 do., do.' 78 11'OoT3©79 8 do. af Russel og andre580 6 do. af I. Midler.81 6 do. af do.82 9 forskjellige.83 6 do.84 9 do.85 6 Blade af 1. Kransen.86 6 do. af do.87 8 do. af Forskjellige.33588 11 Blade af Forskjellige.89 1 Blad efter Vernet af Le Bas, gi. \ftryk.590 1 do. do.91 1 do. do.92 1 do. do.93 1 do. do.94 1 do. do.95 1 do. do.96 1 do. do:97 1 Blad efter Vernet af Le Bas, gi. Aftryk.98 1 do. do.99 1 do. do.600 1 do. do.1 1 do. do.2 1 do. do.3 1 do. do. >4 1 do. do.5 1 do. do.6 1 do. do.7 Veduter, 5 Bl.8 Do., 5 do. .9 Do., 3 do.610 Do., 2 do., Florenz.11 Do., 3 do.


34■Miotogrn piller*612 3 Photographier efter Thorvaldsen.13 1 Yeronese, De hellige tre Konger.14 1 Rilysda], Kirkegaarden.15 1 Correggio, Magdalena.16 1 Rafael, Madonna Colonna.17 1 Titians Datter Lavenia.18 1 Rafael, Madonna Colonna.19 1 Titians Datter, Lavenia.620 1 Rafael, Hellige Cæcelie.21 1 Correggio, Magdalena.22 1 Rafael, Madonna m. Sløret.23 1 Correggio, Magdalena.24 1 Rafael, Trolovelsen.25 1 Corregio, Magdalena.26 1 Portrait af Beranger.27 1 Labouchire, Luther, Melanchton etc.28 1 Eæstlake, Christus græder i Jerusalem29 1 Leonardo de Vind, Nadveren.630 1 Rafael, Hellige Cæcelie.31 1 Claude Lerrain, Flugten t. Ægypten.32 1 Rafael, Hellige Cæcelie.33 1 Rafael, den Hellige Familie.34 2 — Forklarelsen.635 i Rafael, Madonna.3536 1 — Forklarelsen.37 1 Dresdener Galleri Album 12 Bl. M.38 1 Rafael, Album, 10 Blade M.39 1 Murillo, Antonius Syn.640 1 Horace Vernet, Pius IX.41 1 Martesteig, Luther brænder Bullen.42 1 Rafael, Sext. Madonna.43 1 den hellige Familie.Oiisinalplioto^rapliier efterÅiitiker.44 En Diskuskaster.45 En Dreng omfavner en Svane.46 En Amazone.47 Silen med Lyren.48 Titus.49 En Torso.650 Titus.51 En Caryatyde. >52 Herkules.53 Prinds Paris.54 Lucius Nero.55 Antonius.56 Antonia.


36657 Thalia.58 En Vase.59 En Sarcafag.660 Esiode.61 Venius.62 Hygiaa.63 Venus.64 Paridip.65 Dimostenes.66 En Faun.67 Isis Præstinde.68 En Caryatide.69 En Amazone.670 Silen med Bachus Barnet.71 Silen.72 Fortuna.*(»riginalpliotograpliier a f rom erskeB ygn in ger etc.73 Maria Maggiare.74 Titusbuen.75 Fontænæ Termini.76 Pantheon.77 Rom.78 St. Lorenzo.679 Rom.680 Argentinerbuen.8 s Pantheon.82 Engelsborg.83 Den spanske Trappe p. Capitol.84 Monte Pincio.85 Fårum Romanum.86 Castor & Pollux p. Capitol.87 En Sal p. Capitol.88 Colossæum.89 Vesta Templet.690 Nero.91 Domkirken i Frascati.92 Parti af Rom m. Engelsborg.93 Venustemplet.94 FontanI Trevi.95 Marfarco d. Campid^glio.96 Cbristus paa Korset.97 Domkirken i Bamborg.98 Æ sop, fortællende Fabler.99 Cornelius, Paradiset.700 Rafael, Propbeten Esaias.1 Michel Angelo, Nedtagelsen af Korset.2 Poesien.3 Monument over Sansovino.


38704 Altertavle af Cornelius.5 Cornelius, (Af Nibelungenlid).6 En Fest i Rom 1856.7 Model af Colossæum.8 Dominichino, Freskomaleri.9 Rafael, Madonna della Sedia.710 Beatrice, Cenci.11 Michel Angelo, Dommedag.12 Thorvaldsen.13 Veien til Golgatha, 15 Blade.14 Rafael, Forklarelsen.15 — Sextinske Madonna.16 Vespaicans Tempel.17 Prospekt af Rom.18 —19 Kialto, Broen i Venedig.720 S. Georgio, Maggiore i Venedig.Photograplilcrfra Sclimier i Berlin.21 Rafael, Spacemo de Sicilia.22 —- Sextinske Madonna.23 — la viergie au donataire*24 Reni 0*. Christuskopf.25 — Christuskopf.26 — Beatrice Cenci./727 Murilla, Bebudelsen.28 — Frugtsælgersken.f 29 Den hellige Antonius.730 — Maria Fødsel.T 31 Rembrandt, Portrait.3932 Hertug Adolf af Geldern.33 Rembrandt med sin Kone.3435Harace Vernet, Løvejagten.— Broen v. Arcolo.36 Abraham.' >* 37 Delaroche. Richelieu.38 — Peder d. Store.39 — Maria i Ørkenen.740 Henriette de Frame.41 Pec de la mirankoW*.42 lange Gabriel.43 Mazarin.44 Edvards Børn,45 Bellange, le rappel de Conserit.46 le champ de bataille.47 Scheffer, Faust et Marguerite.48 le christ au jardin d. oliv49 L. Robert, les mausonneurs.750 Hasenelever. Das Lesekabinet.S 51 — Schulexamen.


40752 Rosa Boucheur, Tran treves d'armes,53 Rubens, Nedtageisen af Korset.54 Herring, the farmers daughter.55 Snyders, Hjørnejagt.56 Schopen, famille rune.57 Pordenone, Ehebrecherinn.58 Coreggius Portrait.59 Gehr Dows —760 Titians, Tocliter Lavinia,61 v. Dyk, Ghristi Gravlægning.62 Steuben, Peter den Store.63 v. Eyek, Bebudelsen.64 Rembrand, Hertug Adolf af G.65 Piombo, Christus v. Maria betrau.66 Everdingen, L an d s c h a ft.67 Pegnerallis, Paul Veronece i Venedig.58 de Metz, Musejagten.69 Savaldo, Eine Venitianerinn.770 Jenkins, Mit dem Strome.H Gignani, Joseph und Potiphar.72 5 Mapper til Sehauers Photografier.%73 1 Mappe5*41Kobberstik, Støtalstik, liitliograliftieretc.774 1 Thorvaldsen, Dagen.75 1 — Natten.76 3 Staalstik.77 1 Kristus paa Korset, Farvetryk.78 3 Staalstik.79 2 Color. Litographier.780 3 Staalstik.81 Portrait af Dickens.82 2 Lithographier.83 1 Prospekt af Sorø Akademi.84 2 Litographier.85 1 Prospekt af Amsterdam.86 3 Lithografier.87 1 Schwerdgeburth, Luther p. Rigsdagen.88 Portrait af Napoleon HL89 Delaroche, Vange Gabriel.890 Christus.91 Hrund, Der kleine Savoyard.92 v. d. Eyeken, Winterlandschaft.93 Legras , la vierge de Micircorde.94 Ary Schifler, Faust.95 Eartlake, Pilgrims arright to the holeetty.96 Rafael, Goronatio St. Verginie.


42Schandolpli, Steinig d. hellige Stephan.Oesterley, Leonore.Becker, Des Hauges u. d. Feides Segen.Corbould, Canterbury pilgrims.Bellange, prise de la imale.Kaulbach, Zersttirung Jerusalem*Hyrden paa Alperne.Hyrdinden.Lykkelig.Forpagterens Datter.Viingaardsmandens DatterSkibbruddet.View of the Clyde.Rafael, Den hellige Barbara.rTillægtilAuctionen den 13. November 1863.O liem a le rie r.Sælges til Fordeel for Landskabsmaler S troe.Efter Catl.-Nr. 21:a. Rohde, Parti i Nærheden af Malmø, Sommeri/ •aften.b. Raadsig, Eu Fiskerkone og en Dreng dertd C.d.e.f./ 2)speider ud over det af Stormen oprørte Hav.Kjærschov, Et Landskab i det sydlige Bayern./£ -s «'Storck, Den blaa Grotte paa Capri.SchMsner, Skizze. • - før.Balsgaard, Rosenbouquet.Stilling, Marcussøilen i Venedig, Aq.■Endvidere sælges efter Catl.-Nr. 52:a. Bille, Fiskere fra Nordsøen, der søge Havnved Englands Kyst.b. Melchior, Præstens Besøg efter Daaben.c. Kjærschov, Parti af Venersøen i Sverrig.d. Olsen, Det islandske Postdampskib.e. Melchior, Den uheldige Frier. —f. Ølsted, Parti af Brede.g. Juul, Nyholte Kro ved Gelsbakke.h. S.chleisner, 2 Capusinermunke.Og Sælges efter Catl.-Nr. 66 a:b. Buntzen, En Bro.e. Mohr, Mtinchen.d. — Rli eden.e. Juel, I., Sjælkmdsk Landskab.f. Jensen, P. L., Blomster, 1842.g. Diek 1806, Landskab.h. Abildgaard, Socrates med Disciple,i. Viertel, Christian den 8de.k. — Sammes første Gemalinde, Frederikden 7des Moder.1. Pilo, Frederik den 5te som Prinds.m. — Dronning Louise,n. Ubk., Frederik den 4de.o. — Dronning Louise,p. Marstrand, Portrait, tidl. Periode,q. Ubk., Christian den 7de.r. — Caroline Mathilde. •s. — Portrait,t. Normann, Frederik den 5te tilhest, 1771.u. Lorentzen, Steenboch.v. Kellerup, En Loss.x. Messmann, Maaneskin.O ___ 1-* r

More magazines by this user
Similar magazines