Nr. 3 af 23 Ekspir.

kunstbib.dk

Nr. 3 af 23 Ekspir.

Nr. 3 a f 23 E kspir.


yci3>

FORTEGNELSE

over

afdøde Ivancelliraad, Boghandler

H. H. J. LYNGE*

efterladte Samling af

Raderinger, Kobberstik, Litografier etc.

af og efter danske og norske Kunstnere

sarat

Billedværker,

som bortsælges ved offentlig Auktion

i W alkendorfsgade 8, 1ste Sal,

Tirsdag den 27. September 1898, Formiddag Kl. 10

og Eftermiddag XI. 5 samt følgende Dage.

Mod Betaling til Sagfører J. Jørgensen,

Nørregade Nr. 20.

KØBENHAVN.

Trykt hos J. D. Qvist & Komp. (A. Larsen).

1898.


KONDITIONER.

§ i.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes,

uden Ansvar for Sælgeren eller mig, og henligger fra Tilslaget

for Køberens Regning og Risiko. Dersom det solgte ikke afhentes

inden Auktionens Slutning, kan det uden videre Varsel paa ny bortsælges,

enten under Haanden eller ved Auktion, for første Købers

Regning, og er denne da pligtig til efter Regning fra mig skadesløst

at erstatte det deraf flydende Tab, uden at have Adgang til det

mulige Overskud.

Den, der byder for en anden, hæfter som Salvskyldnerkautionist.

§ 2 .

Betalingen erlægges til Undertegnede, enten ved Tilslaget eller

paa Anfordring; dog kunne Købere, hvis Vederhæftighed er mig

personlig bekendt, vente 4 Ugers rentefri Kredit. Udenfor Købesummen

erlægger Køberen 6 pCt. af denne i Auktionsomkostninger.

§ 3.

I Mangel af prompte Betaling ere Køberne pligtige, hvad enten

de blive sagsøgte eller ikke, at svare 6 pOt. i Rente p. A. fra Auktionsdagen

indtil Betaling sker. I Søgsmaalstilfælde ere Køberne Københavns

Forligelseskommission og denne Stads Jurisdiktion undergivne.

uden Hensyn til, hvor de maatte bo eller opholde sig, ligesom

de og ere underkastede den hurtige Retsforfølgning, som Forordningen

af 25. Januar 1828 hjemler, eller undergivne Udpantning efter Lov

29. Marts 1873, § 1, Nr. 10 a, samt pligtige at udrede alle Omkostninger

aldeles skadesløst.

København, September 1898.

J. Jørgensen,

Sagfører.

Nørregade 20.

A fd. Kancelliraad Lynges Samling af danske Raderinger,

Kobberstik, Litografier etc. samt andre Gengivelser af danske

Kunstneres Arbejder, er den største private Samling, som endnu

er sammenbragt. Den er, som det vil ses, delt i to Afdelinger

(Raderinger. — Kobberstik etc.), men man vil dog i hver af disse

kunne finde Blade, som med lige saa stor Berettigelse kunde have

faaet Plads i den anden Gruppe; dette liar særlig sin Aarsag i

Vanskeligheden ved at drage en Grænse mellem Radering og Kobberstik,

naar der ved Fremstillingen er benyttet saavel Gravstik

som Naal; ligeledes ere originale Tegninger paa Sten o. Lign.

ofte vilkaarligt anbragte snart i den ene snart i den anden Gruppe.

Ved Gennemlæsning af denne Fortegnelse vil det maaske

synes,- at der mangler flere Blade af de forskellige Kunstnere. I

Almindelighed er denne Mangel kun tilsyneladende, idet de paagældende

Blade som oftest findes under andre Afdelinger af den

afdøde Samlers betydelige Billed-Samlinger (f. Ex. danske historiske

og satiriske Billeder, Portræter, topografiske Blade, Dragter og

Uniformer, teaterhistoriske Billeder m. m.) Disse øvrige Samlinger

ville, ifølge testamentarisk Bestemmelse, alle efterhaanden blive

bortsolgte.

Kommissioner modtages af:

D'Hrr. Kunsthandler Th. Linds Efterf. (H. Frandsen), Nørregade 35.

Skandinavisk Antikvariat, Bredgade 35.

Boghandler Herm. II. J. Lynge & Søn, Walkendorfsgade 8.


INDHOLD.

Raderinger af danske K unstnere.................................................................. 1

Kobberstik, Litografier, Xylografier etc. af og efter danske Kunstnere

.................................................................................................................. 49

Billedværker......................................................................................................... 97

Tillæg...................................................................................................................... 100

„Kr.“ henviser til: F. C. Krohn, Saml. til en beskriv. Fortegnelse over

danske Kobberstik, Raderinger m. m. 1889.

„Str.“ - - A. Strunk, Saml. til en beskriv. Catalog over danske

Portræter, 1865 og 1882.

„Mørck“ - - Auktions-Fortegnelse over Justitsr. Fr. A. Mørcks

Portrætsamling. 1874.

Raderinger af danske Kunstnere.

1. C. F. A a g a a rd , Frydenlund.

la. — Samme Blad.

2. J u l. A a g a a rd , Det Indre af en Bondegaard.

3. F. A am odt, En Jagthund staar for en Agerhøne. 1869.

4. J. F. A bel, Marienlyst.

5. — Udsigt mod Frederiksberg.

6. — Udsigt mod Lyngbye.

7. — Østerbroe fra Doseringen.

8. — Udsigt mod Gjentofte fra Jægersborg Allee.

9. — Ermelund.

10. C. J. S. A b raliam s, Portrætfigur af Cand. J. Levin.

11. J .F . A h re n d s, Portræ t af Regnemester H. C. Cramer. (Kr. 243).

12. H. J.. A ld e n ra th , Portræt af Digteren J. H. Yoss. Grøger del.

13. C. C. A n d e rse n , Portræt af Hannibal Sehested.

14. — Portræt af Skuespiller Chr. N. Rosenkilde.

15. — Portræt af General-Løjtnant C. G. Reitzenstein. Als p.

16. — Portræt af Digteren Th. Thaarup. 1870.

17. — Samme Blad før Underskriften.

18. — Portræ t af Kansler Hans Overberg (Joh. Odenberg). 1870.

19. — Samme Blad 1ste Prøvetryk.

20. — Samme Blad 1ste Tryk efter Pladens Forandring.

21. — Samme Blad 2det do. do. do.

22. — Samme Blad 3die do. do. do.

23. — Portræt af Tycho Brahes Husholderske Live Larsdatter.

P. v. d. Hult p.

24. — Portræt af Rembrandt.

25. — Samme Blad. Prøvetryk.

26. — Portræ t af Arveprins Frederik.

27. — Portræt af Kirstine Andersen (f. 1810) 1871.

28. — Portræt af L. Holberg. 1873.

29. — Portræt af kgl. Kapelmusikus Mozart Petersen. 1874.

30. — Portræt af Eentemester Peder ’VVibe til Gierdrup.

31. — Samme Blad.

1


2

32. C. C. A n d e rse n , Kristian d. IV og Ole Vind. 1ste Tryk.

33. — Samme Blad. 2det Tryk.

34. — Portræ t af Kardinal Antonelli.

35. — Spillende Dame (Justitsr. Steinhauers Værelse paa Prinsens

Palais) 1ste Tryk.

36. — Portræ t af kgl. Skuespiller Vilh. Wiehe 1879. Iste Tryk.

37. — Portræ ter af Personerne paa Marstrands Maleri: Aftenselskab

hos Waage-Petersen, malet c. 1830.

38. — Samme Blad.

39. P. H. B aag ø e, Gudinden Freja, Eckersberg iny. (Kr. 1464).

40. O. O. B ag g e, Aarstiderne. 1826. 6 Blade.

41. — Fabler for Børn. 1831. 10 Blade sorte (Kr. 1331).

42. — Horne Kirke paa Fyen. Hanck del. (Kr. 1332).

43. — To Hunde 1831. Grebauer del. (Stannografi) (Kr. 1330).

44. — Panorama af Øresund 1825. (Kr. 1328).

45. — 22 forskeil. Blade af Bogh. Steens bevægelige Billeder.

46-47. — En Dame med en Harpe (vedlagt Originalen, hvorefter

dette Blad er kopieret).

48. — Titelblad til Lyngbye: Tentamen Hydrophytologiæ Danicæ.

Eckersberg del. 1819. (Kr. 1327).

49. — Erik Menveds og Dronnings Monument i Ringsted

Kirke. (Kr. 1326).

50. — 50 Illustr. til Fabler (paa 13 Bl).

51. — Omslag til Nytaarsvers. Eckersberg del. (Kr. 1334).

52. — 9 forskell. Blade.

53. E lis a B agge, Alphabetet i Monogram (Stannografi).

54. J. B al lin, Hakon Jarls Død. 1845.

55. — Randtegning til „Roserne“ af Schack Staffelt.

56. — Kunstnei’nes Karneval. 1846.

57. — Samme Blad. Særtryk.

58. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

59. — Adgangskort til Ballet 11/1 1846.

60. — Huslig Scene. 1856.

61. — Hoved af en gammel Kone i Profil. (Kunstnertryk.)

62. V. B ang, En Præstegaard.

63. C. B a rts c h , To Køer. 1878.

64. — Collins Gaard i Bredgade. 1853.

65. — En drikkende Ko. 1851.

66. — Hvilende Faar. 1850.

67. — Kvæg paa Marken. 1856.

68. — Samme Blad omraderet. 1876.

69. — To Køer ved et Led.

70. — En Tyr i en Stald.

71. — Prøveblad. Hoppe med sit Føl. 1850.

72. — Kronhjorte. 1879.

73. — Samme Blad omraderet. 1880.

3

74. C. B a rts c h , Et lille Dyrskue.

75. — En Faareflok. 1880.

76. — Hvilende Faar. 1879.

77. — P ortræ t af en gammel Mand. 1880.

78. — En Hestestald.

79. — En Hund ved en Dør.

80. F. A. O. de la B el le, Tre Heste i en Stald. 1816. (Kr. 1439).

81. — En hvilende Kosak. 1814. (Kr. 1423).

82. — En Hest og dens Føl. 1814. (Kr. 1418).

83. — Vandingsscene. 1814. (Kr. 1428).

84. — En Kosak der rider ved en Skrænt. 1814. (Kr. 1424).

— Flygtende Kosakker. 1814. (Kr. 1426) 2 Bl.

85. — Vesterport 1814. (Kr. 1425).

86. — Ved Mariendal paa Strandvejen. 1815. (Str. 1433).

87. — En Kosak og to Heste. P. Hess del.

88. — En ventende Kosak. 1815 (Kr. 1429) — Samme Blad

omraderet. (Kr. 1430). 2 Bl.

89. — En russisk Ambulancevogn. 1814. (Kr. 1420) — En staaende

Hest. (Kr. 1421) — En holstensk Tørvebonde. (Kr.

1437) 3 Bl.

90. — Das Berg Ararat. (Kr. 1440).

91. — Profilportræt af en gammel Mand. (Kr. 1442).

92. — Andet Prøveblad. 1814. (Kr. 1411).

93. — Tredie Prøveblad. 1814. (Kr. 1412).

94. — En ældre Kone. (Kr. 1441) — Ride til Møllen. (Kr.

1431) — Hoved af en Kosak. (Kr. 1436). 3 Bl.

95. — To Heste. 1816. (Kr. 1438) — Prøveblad. 2 Bl.

96. V. F. B e n d z, En gabende Mand. Tegnet paa Sten.

97. J a k . B in c k , Portræ t af Kristian d. III. Nyt Tryk.

98. — Bjørnejagten. Frise.

99. — Vinperserne. Frise. (Bartsch 35).

100. — Saturn. (Bartsch 26).

101. — Kæmpende Mænd.

102. F. S. B irc h , Bakkanttog. 1834.

103. C h r. B la c lie , Randklevskaaret paa Bornholm.

104. Carl Bio c li, En romersk Jøde. Kines. Papir.

105. — Drengen paa Trappen. Kines. Papir.

106. — Portræ t af Direktør Emil Bloch. (Portræ t af en ung

Mand) kasseret Plade (Nr. 3).

107. — Munkehoved i Kutte (kasseret Plade. Nr. 4).

108. — Kristus i* Gethsemane. 1ste Tryk. 1880.

109. — Den leende Pige. 1880.

110. — Samme Blad. Kines. Papir.

111. — Portræ t af Fru Alma Bloch f. Trepka. Brystbillede.

1880.

112. — Kristi Gravlæggelse. 1ste Tryk. Japansk Papir.

1*


' 4

113. Carl Bloch, Supplikantinden. 1880. Jap. Papir.

114. — Landskab med Huset og Haven ved H avet (kasseret

Plade. Nr. 11).

115. — Allegori. Den unge Mand og Døden. 1ste Tryk. Jap.

Papir.

116. — De sladdrende Koner. 1ste Tryk. Jap. Papir.

117. — Kunstnerens eget Portræt. 1ste Tryk. Jap. Papir.

118. — Drengen med Huen paa Hovedet. 1880.

119. — Samme Blad. 1ste Tryk. Jap. Papir.

120. — Brystbillede af en gammel Munk. 1880. 1ste Tryk. Jap.

Papir.

121. — De to Huse og Frugttræet. 1880.

122. — Kristi Opstandelse. 1881.

123. — do. Ætsning fra Brockhaus i Leipzig.

124. — Strandparti ved Hellebæk, stille Yejr.

125. — Strandparti ved Hellebæk, Maaneskin. 1881. 1ste Tryk.

Jap. Papir.

126. — Tornekronet Kristushoved. 1881.

127. — Fiskerkonen. 1881.

128. — Dameportræt: Kunstnerens Moder. 1881. 1ste Tryk.

Jap. Papir.

129. — Sovende Barn. 1881. Jap. Papir.

130. — Aftenlandskab. 1881.

131. — Kristi Fødsel. 1881. (Fortrinligt Tryk).

132. — Samme Blad.

133. — Den store badende Mand. 1881.

134. — Jairi Datter. 1881.

135. — Samme Blad. Prøvetryk paa kines. Papir.

136. — Den lille badende Mand. 1881.

137. — Bondedammen ved Hellebæk. Maaneskin. 1882.

138. — Høkeren bag sin Disk. 1882. Jap. Papir.

139. — Den syge gamle Mand. 1882. Jap. Papir.

140. — Kristus og den vantro Thomas. 1886.

141. — Samme Blad. 1ste Prøvetryk (kun taget i 1 Expl.).

142. — Samme Blad. 3die do. (kun taget i 6 Expl.).

143. — Samme Blad. 5te do. (kun taget i 11 Expl.).

144. — Strandparti, disig Luft. 1882.

145. — Portræ t af Fru Alma Bloch f. Trepka. Knæstykke.

1882. Jap. Papir.

146. — Læsende Dame. 1882.

147. — Kristus med Tornekronen. 1882. Jap. Papir.

148. — Landskab med Bondegaard og Mølle. 1882.

149. — Strandvejen ved Hornbæk-Plantagen (med Telegrafstængerne).

1882.

150. — Landevej. Solskins Eftermiddag. 1883.

151. — Den angrende Petrus. 1883.

5

152. Carl Bloch, Fra Sjællands Nordkyst. 1883.

153. — En Maaneskins Sommeraften. 1883.

154. - Landskab med en Høstak. 1883.

155. — E n norsk Brud. 1883.

156. — Skrænten ved Havet. 1883.

157, — Landevejen mellem Husene. 1883.

158. — Parti fra H ornbæk Plantagen. 1883.

159. — Hoved af en Sømand. 1884.

160. — Hoved af en leende Munk. 1884.

161. — Strandparti, Solskin i Havet 1884.

162. — Ved Bondehuset. 1884.

163. — Indgang til Hornbæk-Plantagen. 1884.

164. — Kristus paa Korset. 1884.

165. — Sommernat, Huse ved Stranden. 1884.

166. — Skibe under svensk Kyst. 1884.

167. — Blæstvejr, Søstykke. 1884.

168. — En gammel Fisker. 1885.

169. — E n gammel Mand med Hue. 1885.

170. — Vejen i Granskoven. 1885.

171. — Pigen ved Bolværket. 1885.

172. — Børnene ved Stranden. 1885.

173. — Konen med Spurvene. 1886.

174. — Parti i Hornbæk. Søndag Formiddag. 1886.

175. Samme Blad. 1ste Prøvetryk (taget i 5 Expl.) med en

staaende Fisker.

176. — Søstykke, skyet Luft. 1886.

177. - Barneportræ t (Clara Rosa Emilie Bloch f. 28/T 1879). 1886.

178. — Gramle Huse. 1887.

179. — Baaden ved Broen. 1887.

180. — Udsigt til Havet. 1887.

181. — Skovsøen. 1887.

182. — Stenet Strandbred. 1889.

183. — Kristus og Synderinden. 1889.

184. -- Prøveblad. Hoved og en Haand (kasseret Plade). Jap.

Papir. (Kun taget i ca. 15 Aftryk).

185. Povl Bloch, Læsende ung Mand.

186. C. V. Blom, Kristus paa Korset efter Velasquez.

187. — Tre kaffedrikkende Mænd. 1883.

188. — Så lunka vi så småningom —.

189. — Soldaten og Døden.

190. — E t gammelt Hus.

191. — Damen og Døden. 1883.

192. F. L. Bradt, Ewalds Grav. 1784 (Kr. 743).

193. — Ewalds Grav. — Mindestøtte for L. Holberg. 1784 (Kr.

742—43) 2 Bl.

194. -- Titelvignetter til P. F. Suhms Skrifter. 1788—89 (Kr.

752—54.) 3 Bl.


6

195. F. L. B r a d t , Scener af Holberg: Den Stundesløse. 1784

(Kr. 744—47) 4 Bl.

196. — Titelvignet til Vidensk. Selsk. Skrifter. 1781. (Kr. 736).

3 Expl.

197. — 27 Blade Vignetter til C. Bonnet’s „Oeuvres d’histoire

naturelle.“ 1779—83 (Kr. 728—39).

198. N. J. B re d a l, Danske Slotte m. m. 24 smaa Raderinger paa

et Blad. 1791 (Kr. 1242).

199. Chr. B ru u n , Scener af Skuespillet „Capriciosa“ 6 Bl. (Kr.

1491).

200. — 2 Vignetter til „Den danske Armee“. Særtr. (Kr. 1483).

201. J. B iilow , Landskab med en Flod. (Kr. 863).

202. — Rembrandts Portræt. 1780. (Kr. 840).

203. — Brystbillede af en Mand. Ali. 1777. (Kr. 830).

204. — Brystbillede af en Mand. Ham. 1780. (Kr. 841).

205. — Landskab med en Vippebro. (Kr. 849).

206. — Landskab med en Ruin.

207. — Skovparti.

208. J. B u n d sen, La belle Alliance. (Kr. 1170).

209. — Det Indre af Domkirken i Hamburg. 1813 (Kr. 1177).

210. — St. Catharine Kirken i Hamburg. 1814. (Kr. 1178).

211. H. B u n tz e n , Indkørslen til Charlottenlund Skov fra Søsiden.

1836.

211a. — Samme Blad.

212. — E t Udhus i Charlottenlund. 1836.

213. — Skovparti. 1866 (raderet i Glas).

214. — Landskab med Egetræer ved en Sø. 1855.

215. — Samme Fremstilling. 1859.

216. — E t Piletræ. Kemityp. af Lund.

217. B iinzow , En staaende Ko.

218. J. F. B u sch , Portræ t af Løjtn. Bodenlioff i Roskilde. 1848.

219. — Vandmøllen ved Frederiksværk. 1851.

220. C a rl B ø g h , En Kronhjort (Overtryk af Pennetegning).

221. — 8 Bl. Illustrat. til Erik Bøghs Digte.

222. — Randtegning til: Nye Viser af Erik Bøgh.

223. — „Den Smaa’s Presenter. 1 2 forskellige Bl.

224. — En Lænkehund og to legende Hundehvalpe. 1859.

225. — Lænkehunden og Katten. Overtryk af Pennetegning.

1859.

226. H. C a rm ie n c k e , Silkeborg Mølle. 1819.

227. — Parti ved Fursøen. 1849.

228. — Parti i Subiaco. 1849.

229. — Parti i Hellebæk Skov. 1850.

230. — Parti ved Stranden imellem Helsingør og Hellebæk. 1850.

231. — Mølledalen ved Amalfi. 1850.

232. — Grotte di Sorent. 1850.

7

233. H. Carmiencke, Parti i Dyrehaven. 1850.

234. — Ostia nova ved Middelhavet. 1850.

235. — Udsigt fra Gammel Frederiksdal. 1851.

236. — Parti udenfor Dyrehaven. 1851.

237. — Parti af Byen Ronciglione. 1851.

238. — Skovparti med en Sø. 1851.

239. — Det Indre af en Skov med en Jæger. 1851.

240. — Ved en italiensk Brønd. 1850.

241. — Parti ved Muldefloden. 1849. — Parti i Bøhmen. 2 Bl.

242. — Bjærgparti med Grantræer. 1850. — Parti af Elben ved

Flottbeck. 1850. 2 Bl.

243. — Parti i Hellebæk Skov. 1850.

244. — Klippeparti ved Kulien. 1850.

245. — Ruinen Hartenstein i Hannover. 1850.

246. — Grotta Ferrata i Ariccia. 1850.

247. — Parti ved Bondedammen i Hellebæk. 1850.

248. — Klippeparti ved Wechselburg. 1849.

249. — Parti i Bayern.

250. — Ved Berchtesgaden. — Brønd i Olevano. 2 Bl.

251. — Parti i Hellebæk Skov. 1837.

252. — Landsbykirke i Sachsen-Altenburg. 1850.

253. — Kystparti i Uvejr. 1850.

254. — „Erster Versuch“. Ved en gammel Post. 1836.

255. — En Skovsø.

256. H. C. Caspersen, Hoved af en gammel Kone. 1893. Jap.

Papir.

257. — Udenfor en Smedie. 1895. Jap. Papir.

258. Chr. Christensen, Reformationsmedailler i Anledn. af Jubelfesten.

1836.

259. J .F . Clemens, Templum Fortunæ. 1798. Abildgaard p. 1785.

260. — Udsigter i Sanderumgaard s Have. 1798—1803. 6 Bl. kolor.

261. — — — — i Bl. sort.

262. — Det danske Vaaben. 1782. (Kr. 791).

263. — Menneskets Alder fra 1 til 20 Aar.

264. — Samme Blad før Skriften.

265. — „Musiken til Balletten Lagertha11. 1801. (Kr. 804).

266. — Allegori. En Flodgud vaager over de danske Sunde.

(Tegnet paa Sten).

267. — Samme Fremstilling. Foroven et Hoved i Profil, forneden

et Medusahoved. (Tegnet paa Sten).

268. — E t Medusahoved. (Stukket i Kridtmanér) rødt Tryk.

269. — En Trægruppe, (efterladt Studie) raderet i Zink af Lund,

kemityp. af Piil.

270. — En Bjærgegn, raderet i Zink. (Kr. 807).

271. — „Beskrivelse over K attegattet11. 1800. (Kr. 803).


8

272. J. F. Clem ens, Richelieu skrifter for Rhadamanthos. Abildgaard

inv. (Sortekunst-Manér).

— Samme Fremstilling. Litograf, af Clemens. Kgl. Stentr.

273a. — Pausanias i Corinth. 1788.

— Musicerende Engle. Mandelberg inv.

— Amor. Mandelberg inv.

Mad. M. J. Clemens, En lille Pige med en Blomsterkurv.

P. Cramer, 2 Bl. Vignetter. (Kr. 493).

— Deucalion og Pyrrha. 1753. m. Musik.

J. C. Dahl, Første Forsøg. 1817. (Kr. 1443) meget sjældent.

— Paa et gammelt Egetræ sidder en Fugl og spejder mod

Vesuv, som ses i Baggrunden (meget sjældent).

— En Brig og en Lodsbaad. 1828. (Kr. 1445) med paaskreven

Dedikation fra Dahl til Prof. Lund. Gult Papir.

282. — Samme Blad med paaskreven Dedikation fra Dahl til

H. C. Andersen. Gult Papir.

283. — Samme Blad paa hvidt Papir.

284. — Klippekyst. 1819. (Kr. 1444).

285. — Samme Blad paa graat Papir.

286. — Norsk Landskab 1828. (Kr. 144(3) med paaskreven Dedikation

fra Dahl til Prof. Lund. Gult Papir.

287. — Samme Blad paa hvidt Papir.

288. V. Dahlerup, Program til Aftenunderholdningen paa Jonstrup

30/,2 1858.

289. F. M. Dodt, 2 Blade Skibe (Kr. 1245 og 1250).

290. W. H. M. af Dohna, Udsigt over Møens Klint og Havet. 1818.

(Kr. 1239).

291. — Udsigt over København. 1818.

292. Holger Drachmann, 4 Bl. kvindelige Figurer m. m. illustr.

Rygradens Sidekrumning. (Tegn. paa Sten).

293. C. W. E ck ersb erg , „St. Cloud le 15 Sept. 1811. (Træsnit).

Særtryk. (Kr. 1353).

294. — Parisere ved Seinekajen. 1812. Træsnit (Kr. 1354).

295. — Axel og Valborg. — Kvinderne ved Kristi Grav. 1824.

(Kr. 1355—56).

296. — To Tjenestepiger i Regnvejr. 1827. (Kr. 1357).

297. — Parti ved et Fiskerleje. 1827. (Kr. 1358).

298. — Fornuften. 1830. (Kr. 1359).

299. — Samme Fremstilling, kasseret Plade, mislykket ved Ætsningen.

299a. — En Bonde, der trækker Strømper paa.

300. — En blind Betler. 1831. 1ste Tryk. (Kr. 1360).

301. — En Købmandsbrig under Losning. 1830. Fototypi (Kr. 1361).

302. — En Bæltsmakke, som tørrer Sejl. 1831. (Kr. 1362).

1ste Tryk før Skriften.

303. — Kristian den Fjerdes Besøg hos Tycho Brahe. 1831.

(Kr. 1363).

9

304. C. W. Eckersberg, Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

305. — Samme Fremstilling, mere udført og større, kasseret Plade

(Kr. 1364) meget sjældent.

306. — En nordamerikansk Brig. 1832. (Kr. 1365).

307. — Dækket af et Orlogsskib. 1834. (Kr. 1366).

308. — Portrætter af Ole Rømer og Tycho Brahe. 1838.

(Kr. 1367—68). Særtryk paa gult Papir (sjældne).

309. — Portræt af Ole Rømer. 1838. (Kr. 1368). Særtryk,

hvidt Papir.

310. — Illustr. til Ursins Dampmaskinen. 1838. (Kr. 1369—70).

Særtryk.

311. — „Linearperspektiven anvendt paa Malerkunsten11. 1841.

(Kr. 1371) 19 Blade.

312. — Et Gaardsrum. 1841. (Kr. 1372).

313. — En Gadescene. 1841. (Kr. 1373).

314. — Foran en Kirke-Dør. 1841. (Kr. 1374).

315. — Denblinde Betler medsinHund.l842.Flinchxylogr.(Kr.l375).

316. — Sejlere i aaben Sø. 1843. (Kr. 1376).

317. — Kristian d. Fjerdes Besøg hos Tycho Brahe, xylogr. af

Flinch. 1843. (Kr. 1377).

318. — Et Linieskib løber af Stabelen. Rothweiler xylogr.

1844. (Kr. 1378).

318a. — Læsende lille Pige.

319. Erling C. W. Eckersberg, Scene af „Hamlet“.

320. — Køkkenscene. A. Kiichler pinx.

321. — Samme Blad før Skriften.

322. — Moderen med sit lille Barn i Gangkurv.

323. — Den angrende Synderinde.

323a. — Samme Blad.

324. — Undervisningen. C. W. Eckersberg del.

324a. — Samme Blad.

325. — Kvindelig Model. Rygstudie. C. W. Eckersberg p.

325a. — Samme Blad.

326. — En Dame, som spiller paa Harpinel. 1827.

327. — Parti i Coliseo i Rom. 1834. C. AV. Eckersberg del.

328-29. — Portræt af Niels Juel. — A. S. Ørsteds Statue. 2 Bl.

330. — Samme Blade før Skriften.

331. — Nøgen ung Mand.

332. — En Kone, som puster til Ilden under Maden. 1878.

C. W. Eckersberg del. 1812.

332a. — Samme Blad.

333. — Udsigt ved Carrara. 1838.

334. — Samme Blad.

334a. — Samme Blad.

335. — Astronomen Olbers’ Medaille. 1831.

336. — En lille Pige, der har stukket sig paa en Torn. 1853.

C. W. Eckersberg del.


10

337. E rlin g C. AV. E c k e rs b e r g , Scene af „De Uadskillelige“.

338. — Rabbineren Salom. Thurcowitsch fra Warschau (var i

København 1833). 1851.

339. — Finessen-Seppl, hel Figur. Efter Ernst Meyer. 1826.

340. — 3 Prøveblade.

341. — Fabler for Børn (af O. O. Bagge) 4 Blade.

342-43. — — — — 2 Blade af ovenst. Suite kolor.

344. — Det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Medlems-

Diplom. (Med Aristoteles’ Portræt).

345. Chr. Eckardt, Hofmansgave. 1847.

346. J. J. E x n e r, 26 Illustr. til Chr. Winther’s Billedbog.

347-48. — Pigen med Gæslingerne og „Her klinkes1'. Prøvetryk af

ovenst. Suite, forandrede.

349. Gr. Fahrenholtz, Frihedsstøtten paa Vesterbro. 1792. (Kr. 993.)

350. — En Jubel-Rose. 1800. (Kr. 997.)

351. — Vignet til „Euphrosyne‘‘ 1796. — Titelbillede til Love for

d. Venskabel. Selskab. 1795. 2 Bl.

352. Th. F e a rn le y , Achenbach, Breslauer og Fearnley paa Fisketur.

353. — Nemisøen.

354. — I Granskoven. 1839.

355. F erslew , Barnehoved, sign. Kiøbenhavn d. */7 1821.

356. A. F lin t, Scene af Københavns Ildebrand. 1796. (Kr. 1200).

357. — „Politiquen“. Vignet til P. A. Heiberg: Rigsdalersedlens

Hændelser. (Særtryk.)

358. — Vignetter til P. F. Suhms Skrifter. 7 Bl. (Kr. 1184—91.)

359. — 3 forskeil. Blade.

360. O. N. Flint, Christiansfeld. 1781. (Kr. 644.)

361. — Kristian Ils Fængsel paa Sønderborg Slot. (Kr. 645.)

362. — Gottorp Slot. 1781. (Kr. 646.)

363. C. E. F o rtlin g , Portræt af Digteren Amtmand Bj. Thorarensen.

364. * — Samme Blad før Skriften.

365. — Portræ t af Frederik VII som Prins.

366. — Portræ t af Ad. Oehlenschlager.

367. — Portræ t af P. O. Brøndsted. C. A. Jensen p.

368. — En Eneboer. D. Chodowiecki d.

369. — Amor og Psyche. Kratzenst. Stub p.

370. — To Faar.

371. E lisab . F o sie, Prospekt af en Bjærgstad. 1743. (Kr. 369.)

372. — Landskab. 1743. (Kr. 370.)

373. J o h a n n a F o sie, Kristi Bespottelse. 1741. (Kr. 372.)

374. — En Pige som malker en Ged. 1741. (Kr. 373.)

375. — En bodfærdig Helgeninde. 1742. (Kr. 375.)

376. — En gammel Borg. 1743. (Kr. 377.)

377. — Dokkens Indvielse, tilegnet Comtesse Danneskiold-Samsøe.

1743. (Kr. 381.)

378. — En Taarnbygning ved en Flod. (Kr. 400.)

11

379. J o h a n n a F o s ie , En Kavallerist. 1745. (Kr. 390.)

380. — Christiansborg Slot i Kjøbenhavn. 1745. (Kr. 391.)

381. — Christiansbourg. Chateau royale de Copenhague. 1743

(Kr. 382.)

382. — Flodparti. 1743. (Kr. 383.)

383. — L ’Ouva eller Fisker-Fuglen.

384. — Landskab med en Brobygning. 1743. (Kr. 376.)

3 8 5 —86. — Titelblad og „Ti1skrift“ af „Lære-Klude“ 1743. (Kr.

379—80.) 2 Bl.

387. — Landskab med to fiskende Mænd. 1743. (Kr. 384.)

388. — Bjærgrigt Landskab. 1743. (Kr. 385.)

389. — En Bjærgegn. 1743. (Kr. 386.)

390. — Samme Fremstilling i forstørret Maalestok. 1745.

391. — Klippeegn med et Vandløb. 1744. (Kr. 388.)

392. — Prospekt af en B y.' (Kr. 401.)

393. — En Stad ved en Flod. (Kr. 402.)

394. — Les joueurs de boules.

395. — En Rytter i Samtale med en Mand. 1741.

396. — Landskab med en Flod. 1746.

397—98. — 2 forskellige Blade.

399. J a k o b F o s ie , Et saluterende Orlogsskib.

400. — „Prospect af det ny W erf som er andlagt af Sr. Andreas

Biørn Aar 1741“. (Kr. 53 a.)

401. — Samme Fremstilling, forskelligt. (Kr. 53 b.)

402. — Brystbillede af en Mand med Kalot og Pibekrave. (Kr. 54).

403. — En Urtegaardsmand, en Apoteker m. fl. 8 forskeli. Fremstillinger.

1741. (Kr. 56.)

404. — Et bjærgrigt Landskab med et Monument. 1743. (Kr. 58.)

405. — 4 forskellige Blade.

406. — Tegne ABC. 1753. Med 25 Blade Raderinger samt Text.

407. — 32 Raderinger dedicerede til P. F. Suhm, udførte af J.

Fosies Elever. 1741. 33 Bl. (Kr. 55.)

408. M ich. J. F o sie, Tre Mænd ved en Klippe. 1741. (Kr. 360.)

409. — En Køkkenscene. 1742. (Kr. 361.)

410. — Tre romerske Mønter. 1742. (Kr. 362.)

411. — Den kgl. Residens Christiansborg i Kiøbenhavn. 1743.

(Kr. 363.)

412. — En vandrende Bonde. 1743. (Kr. 364.)

413. — Italiensk Landskab med Ruiner. 1745.

414. — Landskab med en Klosterbygning. 1745.

415. — Et gammelt Bondehus.

416. J. G. F ric h , E t Stabur i Laurdal i Tellemarken. 1845.

417. J. G. F rid ric h , 16 Illustrationer til Campes Sjælelære for

Børn. 1801. 4 Bl.

418. — St. Bendts Kirke i Ringsted. 1777. (Kr. 673.)

419. — 5 forskellige Blade.


12

420. J. G. F rid ric h , Prospekter af Slesvig, Flensborg, Sønderborg,

Tønningen og Dannevirke. 1781. (Kr. 676—79.)

5 Blade.

421. Joh. F rim o d t, Parti fra Hveen. 1895.

422. J. C. G. F ritz sc h . 7 Vignetter.

423. Lor. F rø lic h , Tiggerbørnene. 1839. p

424. — Samme Blad paa gult Papir.

425. — Adgangskort til Kunstner-Festen 15/9 1841 [7 i Dresden.

426-27. — Illustrationer til Uglspil. 2 Bl.

428. — Hyldemo’er. 1844.

429. — Samme Fremstilling. Mindre Koj>i.

430-32. — Af en Hunds Liv. 9 Bl.

433. — To legende Hunde. 1837.

434. — En Tyrekalv og en Hund 1837. — Tre Hunde foran en

Stalddør. 1837. 2 Bl.

435. — En tysk Fragtvogn. 1837.

436. — En ridende Bondekarl. 1837.

437. — Samme Blad.

138. — Maria med Barnet ^omgivet af Engle. — Tre Apostle.

2 Bl. \JY W aA W A 4 \a***

439. — En lille Dreng i et Sofahjørne. 1845. Autogr.

440-41. — Den gamle Pudel. — Bjørnen som Rytter. 1845. 2 Bl.

442. — Portræt af Julius Theod. Hedermann.

443. — Børn som køre i Slæder. — Troer du, Hector, Sebastopol

kan holde sig? 1855. 2 Bl.

444. — Gjøgleriet i Utgard. 1872. 5 Bl.

445. — De to Kirketaarne. 1844. 9 Bl.

446. — Nordens Guder i Billeder. Pragt-Udgave i stor Folio.

1877. 30 Bl.

447. — Thor og Tlirym.

448. — The Lord’s Prayer. 1863. 9 Bl. Prøvetryk.

449. — Notre Pére qui étes aux cieux. Donnez nous aujourd’hui

notre pain quotidien. 2 Bl. Prøvetryk.

450. — Fables de La Fontaine.

451. — Illustration til „Ulven, Moderen og Barnet 1 af La Fontaine.

Prøvetryk.

452. — Visen om Dronning Dagmars Ankomst til Danmark.

1863. 6 Bl.

453. G. M. F u ch s, Portræt af Ant. Carolicopski født 1672 i Polen.

Lem paa Alm. Hospital, døde 1785, 113 Aar gammel.

(Kr. 236) før Skriften.

454. — En Mand med en stor Baret. (Kr. 232) før Skriften.

455. C. D. G ebauer, En hvilende Kosak-Vedette. 1813. (Kr. 1265.)

456. — En Kosak, som stiger til Hest. 1813. (Kr. 1266.)

457. — Samme Blad, nyt Aftryk. (Kr. 1266 B.)

458. — En Kosak paa Udkig. 1813. (Kr. 1267.)

13

459. C. D. G ebauer, En Kosak, som fanger Heste. 1813. (Kr. 1268.)

460. — Samme Blad. Nyt Aftryk. (Kr. 1268 B.)

461. — To opsadlede Kosakheste. 1813. (Kr. 1269.)

462. — Hvilende Kosakker. 1813, (Kr. 1270.)

463. — En Afdeling Kosakker. I Forgrunden tre Kosakker med

en Hund. (Ufuldført.) Sjældent.

464. — En Kavalleri-Fægtning. 1813. (Kr. 1273.)

465. — Samme Blad. Nyt Aftryk. (Kr. 1273 B.)

466. — Overfald paa en Marketender. 1814. (Kr. 1274.)

467. — Samme Blad. Nyt Aftryk. (Kr. 1274 B.)

468. — En Hoppe med sit Føl.

469. — Digebrud ved Gliickstadt. (Kr. 1275.)

470. — Jagthunde. 1819. 15 Blade med Omslag. (Kr. 1276.)

471. — 5 Bl. kolorerede af ovenst. Suite.

472. — „Wassermann1' af ovenst. Suite. F ø r. Skriften.

473. — „Max“. 1819. (Kr. 1277.)

474. — Samme Blad. Raderforeningens Aftryk.

475. — „Minette“. (Kr. 1278.) Sjældent.

476. — Chiens de chasse. 1821. Titelblad, kolor. (Kr. 1280.)

477. — Samme Blad. Vignetten særskilt. Prøvetryk før Skriften.

478. — Stutteri-Heste og Føl i fri Tilstand. 1822. (Kr. 1282.)

479. — Fem Stutteri-Heste i fri Tilstand. 1822. (Kr. 1283).

480. — En Hoppe med sit Føl. 1827. (Kr. 1286.)

481. — En Følhoppe. 1827. (Kr. 1287.)

482. — To Væddere. 1825. (Kr. 1288.)

483. — Les Voyageurs dArtistes. (Kr. 1290.)

484. — To Katte. 1826. (Kr. 1291.)

485. — Et ridende Postbud ved Aarhus. (Kr. 1292.)

486. — Samme Blad. Nyt Aftryk.

487. — Sommerlandskab med Dyr. 1829. (Kr. 1293.)

488. — 4 Illustrationer til „Reineke Fuchs“. 1829. (Kr. 1294

—97.)

489. — En liggende Løve. 1830. (Kr. 1298.)

490. — 14 Blade til O. O. Bagges Fabler for Børn. 1830. (Kr.

1299.)

491. — 5 Blade af ovenstaaende Suite, kolorerede.

492. — „Ravnen og Ræven“, mere udført i en cirkelrund Ramme.

493. — Et Kvægmarked. 1831. (Kr. 1300.)

494. — Et Hestehoved. Tegnet paa Sten.

495. N. R. Gennerop, Prospekt af en Stad ved en Flod. (Kr. 479.)

496. J. "W. Gertner, En hundredaarig Olding (Niels Nielsen, Søkilde).

1837.

497. — Samme Blad, udmærket Tryk paa kinesisk Papir.

498. — Aarstiderne efter Thorvaldsen. 1840.

499. — Portræt af A. Oehlenschlager. 1842.

500. — Portræter af A. P. og J. H. E. Bernstorff. 1840. — Gutenbergs

Statue efter Thorvaldsen. 2 Bl.


501.

502.

503.

504.

505.

506.

507.

508.

509.

510.

511.

512-

518.

519.

520.

521.

522.

523.

524.

525.

526.

527.

528.

529.

530.

531.

532.

533.

534.

535.

536.

537.

538.

539.

540.

14

J. W. Gertner, Portræ t af Digteren Joh. Ewald. 1842.

— De to Misdædere. Kemitypi.

H. A. Grosch, Theoret. Tegnebog for Fruentimmer. 1799.

9 Bl.

— Ruins of Antiquity, kolor.

— Portræ t af S. J. Gall. Pløtz et Egersberg del. Hafniæ.

— Holstenske Bønder. 1790. (Kr. 1070.)

— Prospekt af Middelfart. C. H. W andall del.

— Samme Blad, brunt Tryk.

— Prospekt af Viborg. C. H. Wandall del.

— Samme Blad, brunt Tryk.

— Prospekt af Odense. C. H. Wandall del.

7. — Dusternbrock, Rasdorfer Papiermiihle, Ploen, Kiel, Seedorf

u. Gottorf. 1791. (Kr. 1071, 73, 78—80 og 82.)

6 Bl.

— 3 forskeli. Blade.

Nordahl Grove, Landskab med et Bondehus 1848.

— Prøveblad. 1848.

— E t lille Hus i en Skov.

— Landskab. Kemitypi.

— En Hind ved et Egetræ. Aften. Tegnet paa Sten.

— Parti i en Landsby. 1848. — Trægruppe med en Stente.

Kemitypi. 2 Bl.

— Katten og Lænkehunden.

— To Katte. 1853.

— 5 Bl. Kemitypier. Særtryk.

P. J. Grønvold, E t sejlende Orlogsskib. 1741. (Kr. 198.)

— „Den kongl. Residence Stad Kjøbenhavn“ set fra Søsiden.

1741. (Kr. 199.)

— „Sio Batteriet Provensteen andlagt 1713 aftegnet 1743“.

(Kr. 200.)

— „Christiansborg Slot i Kiobenhavn tegned 1743“. (Kr.

201.)

— „Kongl. Sioe og Land Cadets Accademie“. 1743. (Kr.

202.)

— E t dansk Orlogsskib sejlende ved en Klippekyst. 1743.

(Kr. 203.)

E. L. Høegh Guldberg, To Køer paa en Mark. 1837.

— E t Kohoved. 1831.

— Prøveblad. Stentryk.

— Prøveblad. E t Kohoved m. m. (med skrevne Notitser af

Kunstneren).

— Hovedet af en Gedebuk. — E t Hestehoved (til venstre).

2 Bl.

— E t Hestehoved. 1849. Gammelt Tryk.

— Samme Blad.

15

541. E. L. Høegh Guldberg, Samme Blad. Radérforeningens

Aftryk.

542. — E t Hestehoved (til venstre). Stentryk.

543. — E t Tyrehoved.

544. — Slagsmaal mellem Mefistofeles og Dr. Weis sen. i Aarhus

(med skrevne Notitser af Kunstneren).

545. L. Gurlitt, Parti af Bleking i Sverrig. 1834.

546. — En norsk Trækirke. 1836.

547. — Samme Fremstilling. 1834.

548. — Landskab med en Vandmølle.

549. — Bjærg-Landskab.

550. — Hamburgs Havn. 1837.

551. — Aus dem Sabiner-Gebirge. 1857.

552. J. Haas, Das gråfl. Berckentinsche Land-Haus Coquedahl.

G. Rosenberg inv.

553. — Der Vogelfang in Nordland.

554. — Fridrichs Kirch in Koppenhagen. 1765. J. Bang del.

555. — Illustration til N. K. Bredal’s „Gram og Signe“. Cramer

inv. 1756. (Kr. 266.)

556. — 3 Bl. Vignetter.

557. — Amagernes Klædning.

558. — 20 Bl. Illustrationer til E. Pontoppidans Danske Atlas.

I. 1763.

559. — 9 Bl. Prospekter af København til samme Værk. 1764.

560. — 13 Bl. Prospekter af Slotte, Byer etc. paa Sjælland til

samme Værk. 1767.

561. — 28 Bl. Prospekter af danske Slotte, Byer etc. til samme

Værk. 1768—71.

562-63. — D ragter paa Øerne Sylt og Føhr. 1768. 2 Bl.

564. Meno Haas, 4 Bl. Vignetter.

565. — E n staaende Tyr og nogle Faar. P. Potter inv. Stentr.

566. P. Haas, 2 Bl. Vignetter.

567. J. J. G. Haas, Tre Mænd i et Landskab. 1771. P. Cramer p.

568-69. — E t Maaltid. E t Slagsmaal. 2 Bl.

570. Angelo Haase, En Bautasten. 1861.

571. N. F. Habbe, En Bonde med sin Hest, tegn. pan Sten.

572. Alb. Haelweg, Prins Svends Lig findes. C. v. Mander p.

(Kr. 14.)

573. — Portræ t af Kong Kristian IV. (Strunk 295).

574. — P ortræ t af Lægen Simon Paulli. (Str. 2135.)

575. — Titelbillede til S. Paullis Flora Danica. 1648.

576. — Ganymedes’ Bortførelse fra Idabjærget. C. v. Mander p.

(Kr. 15.)

577. Emil Hallesen, Landskab. 1851.

578. H. J. Hammer, Illustration til H. C. Andersens „Det døende

Barn“. 1842.


16

579. H. J. H a m m e r, Illustration til „Hertz’: „Jeg gik mig ud en

Sommerdag1'. 1842.

580. — Illustration til „De tvende K irketaarne“. 1843.

581. — Roskilde Domkirke. 1857.

582. — Husmandsfamilien. 1855.

583. — Modelfamilien i Via purificazione i Rom sign. H. H. 1860.

584. — Samme Blad sign. H. J. Hammer. 1860.

585. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

586. — Creneleret Hus i Brohovedet i Sundeved. 1848.

587. — Eiderdiget ved Rothespicker. 1850.

588. J. T. H a n c k , Graabrødrekirken i Odense, nedbrudt 1815.

589. — Madonna med Barnet efter A. Durer, Stentryk.

590. — Odense. E t Barnehoved m. m. Stentryk.

591. H. C hr. H a n s e n . Vignet til d. kgl. Porcellæn-Fabrik i København.

1828.

592. C o n s ta n tin H a n s e n , Herkules efter Thorvaldsen, rad. 1827 i

Zink.

593. — Kronborg set fra d. nordvestl. Side. 1834.

594. — Medaillør F. C. Krohn paa Vandring. Munchen 1835.

595. — En Jæ ger (Maleren Roed) viser en lille Pige en skudt

Skade. 1832.

596. — Ganymed, efter Thorvaldsen. 1827.

597. — En russisk Marinesoldat paa Toldboden. 1827.

598. — Legende Engle. Stentr.

599. — Parti af Ringsted Kirke. 1830 (skygget med aqua tinta af

Kunstneren selv).

600. — Samme Blad før Skriften.

601. — Titelblad til: Sange for Studenterforeningen. 1833.

602. — Engle i en Baad. En Centaur. Tegnet paa Sten. 2 BL

603. — Ægirs Gæstebud. Pennetegning paa Sten.

604. — Barnehoved. Legende Børn. Stylografi.

605. H e in r. H a n s e n , Rosenborg Slot set fra Haven. 1850. 1ste

Tryk.

606. — Samme Blad. Nyere Tryk.

607. — Rosenborg Slot set fra Volden 1850. 1ste Tryk.

608. — Samme Blad, senere Tryk.

609. — Konfer. Collins Gaard i Bredgade. 1850. 1ste Tryk.

610. — Samme Blad. Senere Tryk.

611. — Samme Fremstilling. Mindre Kopi af Har. Jensen. Stentr.

612. — S-Broen ved Frederiksborg Slot. 1852.

613. — Det Indre af Moskeen i Cordova. 1852. Prøvetryk.

614. — Samme Blad. Radérforeningens Tryk.

615. — Gavlen til Efterslægtens Ejendom paa Østergade. Nikolaj

Taarn, Porten til samme, Tøjhustaarnet. 1849. 2 Bl.

615a. S ig v a rd H a n s e n , Vinterlandskab. 1894. Kunstnertryk.

Jap. Papir.

616.

617.

618.

619.

620.

621.

622.

623.

624.

625.

626.

627.

628.

629.

630.

631.

632.

633.

634.

635.

636.

S637.

638.

--'639.

640.

641.

642.

643.

644.

645.

646.

647.

648.

649.

650.

651.

652.

653.

654.

655.

656.

17

H a n s N ik. H a n s e n , De tre Skalke. 3 Bl.

L. R a v n H a n s e n , Udsigt mod Draaby Mølle ved Jæ gerspris.

1880.

— Ved Rye Mølle-Sø. 1879.

— Udsigt over Roskilde Fjord. 1882.

— Aften ved Furesøen. 1889.

— Uroligt Vejr. 1886.

— Gammelt Hus ved Udkanten af en Skov. 1882.

— Gyrstinge Sø. 1882.

— Vinterdag. 1887.

— I Hammershus gamle Voldgrav. 1878.

— Frederiksunds Færgelund. 1881.

— Fra Engelskmandens Plads. 1883.

— Ved Rye Mølle Sø. 1879.

— Landskab med Kreaturer.

— Vejen i Skoven. 1884.

— En Grusskrænt ved Nymølle. 1890.

— Aftenstemning ved en Bondegaard. 1889.

— Strandparti paa Mols. 1891.

— Vejle Sø ved Holte. 1889.

F r. H a r tv ig , Parti af Gammelmønt Nr. 34. Tegn. paa Sten.

— Indbydelse til Karneval. Tegn. paa Sten.

H a rttw ie g , Landskab med Bygninger.

— Landskab med Figurer.

— En Fisker og to Piger bøder et Næt.

— En Have med en Bro over en Aa. April 1826.

— Portræ t af General-Løjtn. Joh. v. Ewald. 1822 grav. i

Sten.

O. H a s lu n d . Den lille Violinspiller. 1865.

— E t Bondehus i Tryggerød. 1863. — Landskab. Piletræer

ved en Aa. 1865. 2 Bl.

— E t Bondehus i Tryggerød. 1863.

— Samme Fremstilling. Prøvetryk. — Prøveblad. E t Hoved

og et Svin. 1863. 2 Bl.

— Vadende Køer. 1874.

— En ridende Bondedreng. 1874.

— En Stodder og et Par Husmandsfolk. 1874.

— Drengen og Solen. 1863.

— Tre Æsels-Hoveder. 1874.

— Portræ t af Mægler L. J. Eskildsen. 1863.

A. Heckel, Afbildning af Nordmands-Dalen i d. kgl. Lyst-

Hauge ved Fredensborg. 1773.- 33 Bl. med Text.

— Titelkobber til: Beatis ruris otia Fungis Danicis a Th.

Holmskjold impensa. 1793. (Kr. 1234).

C. H. L. Heims, Brystbillede af en Tyrk.

— Prøveblad. 1843. Stylografi.

— Tornekronet Kristushoved.

2


656a.

657.

658.

659.

660.

661.

662.

663.

664.

665.

666.

667.

668.

669.

670.

671.

672.

673.

674.

675.

676.

677.

678.

679.

680.

681.

682.

683.

684.

685.

686.

687.

688.

689.

18

C. H. L. H eims, P ortræ t af Musikant Schultzbeck i Miinchen,

efter Schleisner.

— En Nautilus fra forskellige Sider. Galvanografi. 1843.

— Forskellige Konkylier og Muslinger. Galvanografi. 1843.

Isabella Hein, To Blomster- og Frugt-Kurve. Kolor. 2 Bl.

Axel Hel sted, Portræ t af Digteren J. P. Jacobsen. 1885.

— Soldater.

— Illustrationer til „Den Jomfru er i Kloster sat“. 1883.

— Illustrationer til „Munken gaar i Enge“. 1882.

C. Henckel, Illustrationer til Munter: De danske Ridderordener,

grav. i Sten.

H. C. Henneberg, Parti ved Hall i Tyrol. 1848.

Erik Henning sen, Illustrationer til en Sang 31/j 1880, (i Anl.

af Bal hos Apoteker Alfr. Benzon. Texten af Otto Benzon).

F r. Henningsen, En lille Dreng. 1874. Hendriksen xyl.

— Illustr. til Kantaten ved Sølvbryllupsfesten for Christoffer

og Julie Sødring. 1874.

— Illustr. til Sang ved Herm. Monrads og Luise Brandts

Bryllup. 1875.

— Illustr. til Sang ved Julius Døckers og Maria Brandts

Bryllup. 1875.

— Illustr. til en Vise ved Aug. Jerndorfs Bryllup. 1875.

— Illustr. til Sang ved J. Krohns Bryllup. 1879.

— Illustr. til Sang ved Admiral Billes Guldbryllup. 1879.

— Illustr. til Sang d. 28/j 1881.

— Illustr. til Sang ved Fr. Ityders Sølvbryllup. 1882.

— Illustr. til Sang for Hans Friis 8/4 1877.

— Illustr. til Sang d. 6/u 1886.

— P ortræ t af Digteren H. V. Kaalund. Hendriksen xyl.

Særtryk paa kines. Papir.

— Spiseseddel ved Gildet i Anledn. af O. Haslunds og Kr.

Zahrtmanns Afrejse til Rom. 1875.

G. F. Hetsch, Fire Raderinger. 1819. (Kr. 1448—51).

— E t Løvehoved. 1811. (Kr. 1447).

— Prøveblad. Første Forsøg. 1826. Rad. i Zink. (Kr. 1452).

W. Heuer, Herreportræt. Plotz del.

— P ortræ t af G-eh. Konferensr. Dr. med. C. Wendt. (Kr.

1463).

— P ortræ t af Etatsr. Prof. astronom. Thomas Bugge. (Str.

482).

— Illustrationer til Bagges Fabler for Børn 1830. 5 Bl.

(Kl-. 1460).

— 2 kolor. Blade af samme Suite.

G. Hoffmann, Parti ved Præstegaarden i Karrebæk ved Næstved.

1834.

— Roskilde Domkirke. 1833 —35. 8 Bl.

19

690. Gr. Hoffmann, Roskilde Domkirke (udvendig) af foreg. Suite.

691. — Ribe Domkirke. Aftryk før Skriften.

692. J. C. Hoffmann, Et københavnsk Postbud. 1842.

693. — En Levkøjgren. 1842.

694. O. Holm, Figurer udenfor et Bondehus.

695. Axel Holm, Fra Hulerød. Sommerdag. 1893.

696. — Skovmose ved Fortunen. 1893.

697. — Fredensborg. 6 Raderinger. 1895.

698. — Kildesøen. 1894. Jap. Papir.

699. — Sommerdag ved Gadekæret i Græsted. 1893.

700. — Fra Kallundborg Fjord. 1893.

701. — I Udkanten af Græsted Hegn. 1893.

702. — Landskab. Sommerdag. 1895. Jap. Papir.

703. — Fra Østre Anlæg. 1895.

704. J. Holm, Kristiansborg Slot set fra Amagertorv. 1837. H.

G. F. Holm del. Koloreret. (Kr. 1256).

705. — Børsen set fra Holmens Bro. 1837. H. G. F. Holm del.

Koloreret af Kunstneren.

706. — Sjellands yndigste Egne. H. G. F. Holm del. 1826—30.

20 Bl., kolorerede, m. Text. (Kr. 1255).

706a. — Ewalds Høj ved Rungsted. H. G. F. Holm del. kolor.

m. Text.

707. — Partie af Lyngbye. H. G. F. Holm del. 1826.

708. — Udkiørselen fra Charlottenlund til Dyrehaugen. (Kopi

efter J. Holm.)

709. — Prospekt af København optaget fra Rundetaarn. (Kr.

1259).

710. — Det Indre af Vor Frue Kirke.

711. Chr. Holm, En Vandhund. 1831.

712. — Samme Blad. Aftryk før Skriften.

713. — Rensdyr. 1834.

714. — Samme Blad.

715. — Kvægmarked, paabegyndt af Gebauer. 1832.

716. — Samme Blad (forandret). Prøvetryk.

717. — Pierrot et sa famille (Adolf Price og Familie). Tegnet

paa Sten.

718-21. — 4 Blade Køer og Heste efter v. d. Veide.

722. — Hestevæddeløb. 1833.

723. — Samme Blad. Aftryk før Skriften.

724. M. Holm, Bjærglandskab. 1809. (Kr. 1319)

725. Rosalie Holm. Trægruppe. 1832.

726. — Samme Blad. Aftryk paa gult Papir.

727. — Parti fra Tyrol. 1833.

728. Sof. Holten, Et Hus i Skoven. 1888.

729. — Skovparti med en Brønd.

730. — Landskab. Aftenstemning. 1888.

731. Axel Hou, Strandparti i Blæst. 1890. Jap. Papir.


\

20 |

732. A x el H o u , Portræt af Provst Helveg. 1894. Jap. Papir.

733. — Portræ t af Provst Helveg i Ornat. 1894.

734. — Hoved af en gammel Ko.ne. 1888.

735. — Hoved af en gammel Kone med Briller. 1887.

736. P. H o v e n b e k , Bjærgegn. 1741. (Kr. 404).

737. — Bjærgrigt Landskab. v

738. H. H æ g er, En Landsbykirke. Kemitypi.

739. H. J a n t z e n , Parti fra Roskilde. 1889.

740. — Holbæk Landevej ved Roskilde. 1888.

741. — „Overvejelse1*. 1880. Stentr. ^

742. — Mark i Nærh. af Boserup Skov. 1887.

743. V. J a s t r a u , „Til gode Venner“. Paris 1885.

744. — Nedbrydninger i Paris. 1885.

745. — En Mand ved et Vindue. 1885.

746. — Interiør fra Monpezat i Cevennerne. 1885.

747. — Samme Blad, forandret.

748. — Den lille Pige og Papegøjen.

749. — Køkken i Cevennerne. (Les estables.)

750. — Landskab. Emdrup Ladegaard. t .

751. J. L. J e n s e n , Contourer til Blomstertegning. 12 Bl.

752. L. J e n s e n , Et Ægtepar. Pen paa Sten.

753. K a r l J e n s e n , Domkirken i Liibeck. 1894. Jap. Papir.

754. J. A. J e r ic h a u , Portræ t af Præsten N. G. Blædel. H. P.

Hansen xyl.

755. A. J e r n d o r f f , Portræt af Historikeren Anton Petersen. 1864.

756. — Samme Blad. Senere Tryk.

757. — Prøveblad med Portræt af Frk. Frederikke Antoin. Buchheister.

758. — Prøveblad, en Søjle m. m.

759. — Prøveblad. Portræter af Frkne. Christ. Holm, Mar.

Jerndorff og Henr. Mundt. Pen paa Sten.

760. — Samme Blad.

761. J. A. Jessen, E t Hus og en Hest. Galvanografi. V

762. P. I ls te d , En Munk efter P. Rubens. 1882.

763. F ritz J u r g e n s e n , Et Blad med 8 forskeil. humoristiske Tegninger.

764. — En Sjover (Rantzau) kaldet „den sidste ridende Artillerist4'. j

1840. Kolor.

76,"). — Et Blad med to humorist. Tegninger m. Text, sign. Nr. 3.

7ti6. A. J*uuel, Fiskerkonen ved Havehuset. 1850.

767. — Samme Blad.

768. J. E. J ø r g e n s e n , Oldnordisk Gæstebud. 1888.

769. V. K., Karle som læsse nogle Vogne. 1741. (Kr. 405).

770. — E t dansk Orlogsskib.

771. T. J. K ie lle ru j), En Bonde læsser Hø paa et Æsel.

772. — Ræven og Bjørnen, kemityp. af Lund.

21

773. T. J. K ie lle r u p , En Dogge.

774. H. J. K irk s te e n , Parti i en By. 1745. (Kr. 451).

775. — Kongernes Tilbedelse. 1745. (Kr. 452).

776. — Bjærgparti. 1745. (Kr. 453).

777. — En Stad ved en Flod. 1745. (Kr. 454).

778. — En Bjærgvej. 1745. (Kr. 456).

779. — En Rytter med et Glas i Haanden. 1745. (Kr. 457).

780. A. K itte n d o r f f , Xylograf Meislings H und „Karine“. 1844.

781. — Xylograf P. L. Meisling (som Postillon). 25/7 1843.

782. — Scene i et Fiskerleje. 1850. — Køer paa Marken. 1850.

2 Bl.

783. — lllustr. Titelblad til „Røverborgen“.

784. — En Dreng sætter Orm paa sin Snøre. A. T. Kittendorff

xyl.

785. — Børn dressere en lille Hund. Strandparti. 1850.

786. — Samme Fremstilling, forandret.

787. — En hvilende So. En Høne. 1863. Stentr.

788. — Fiskende Dreng. 1850.

789. — En hvilende Tourist. 1850.

790. — Køer og Kalve. 1844.

791. — Prøveblad. Stylografi.

792. V. K le in , Italiensk Kirkebygning.

793. M. K le in so rg , Parti fra Øresund, med et Badehus.

794. — Parti fra Niirnberg. 1894. Jap. Papir.

795. — Udsigt mod en Landsby.

796. — Skoven ved Vinter.

797. T. K le v e , Portræt af Greve Ad. G. Moltke Bregentved. (Str.

1666).

798. — Apolio og de ni Muser, efter Wiedewelts Originaler.

1776. Kridtmanér. 11 Bl.

799. — Titelbillede til „Det Harmoniske Selskabs Love“.

800. — Astronomer betragte Himlen. J. Wall inv.

801. P. Klæstrup, Portræt af Ole Tasen. 1853.

802. — 5 Blade lllustr. til „Gæa“, kemityp. af Aagaard og Lund.

803. — 3 do. do. do. do.

804. J. K n u d se n , Et Slot med Have. (Kr. 471).

805. A. J. K o lb e rg , Odin. Stentr.

806. — 2 Bl. Illustrationer til „Gæa“. Kemitypi.

807. J. Kornerup, Roskilde Domkirke fra Chorsiden. 1855.

807a. — Samme Blad, senere Omarbejdelse. 2 Expl. sep.

808. — Uvelse Kirke ved Slangerup. 1852.

809. — Landsbyringeren. 1855.

810. — Fra Wisby. 1851.

811. — En „01dsamler“ (Chr. S. Billum). 1862.

812. — Samme Blad.

813. — En blind Sanger i Alicante. 1864.


22

814. J. K orner'up, Vor Frue Kirke i Roskilde. 1853.

815. — En omvandrende Skærsliber. 1854.

816. — Skaanske Bønder. 1858.

817. — Andalusisk Bonde. 1864.

818. — Søborg Kirke. 1856.

819. — Meerløse Kirke ved Holbæk. 1854.

820. — Samme Blad, omraderet 1864.

821. — Yæ Kirke i Skåne. 1858.

822. — Samme Blad.

823. — Dalmatiske Physionomier. 1858. En Græker. 1855.

2 Bl.

824. — St. Nikolaj Kirke i Wisby. 1858. Himmeløv Kirke.

1856. 2 Bl.

825. — Roskilde Domkirke. 1851.

826. — Bjernede Kirke. 1859.

827. — Bjernede Kirke, mindre Fremstilling.

828. — Portræt af Kunstakademi-Betjent S. Grønbech. 1853.

829. — Samme Blad.

830. — Fire Nisser. 1862.

831. — Portræt af Kong Kristian d. III. 1860.

832. — Portræt af Tycho Brahe. 1860.

833. — Samme Blad. Aftryk før Underskriften.

834. — Portræt af Købmand S. Borch i Roskilde. 1860.

835. — Portræt af Agent Søren Borch. 1851.

836. — Uvelse, Meerløse og Ferslev Kirker. Kemitypier. 3 Bl.

837. — Roskilde Domkirke c. Aar 1100. 1850.

838. — 4 Bl. Partier af Roskilde Domkirke. 1851.

839. — Sokrates’ Buste. 1854.

840. — En Dreng lysker en Hund. Efter Terburg 1855. — Frederik

II.s Sarkofag. 2 Bl.

841. — Dronning Margrethes Sarkofag i Roskilde Domkirke.

842. J. A. K rafft, Karnevals-Scene i Rom. 1829. (Kr. 1539 B.).

843. N. K ro g stru p , Landskab med Ruiner, sign. Odense 1774.

844. P ietro Krohn, Tante Janes Vindue i Odense. 1885. —

Barneportræt (Mappeditteren). 1863. 2 Bl.

845. — Illustrationer til „Børnenes Musik11. 6 Bl., tegn. paa Sten.

Særtryk.

846. — Illustr. til Sang ved O. Storchs Bryllup. 1869.

847. — Illustr. til Sang ved Gross. V. Petersens Sølvbryllup. 1870.

848. —> Illustr. til Sang ved P. Fabers Sølvbryllup. 1869.

849. — Samme Blade i Særtryk. 5 Stkr.

850. — Prøveblad med Strandvagter 1864 m. m. 1865.

851. — Vignetter og Randtegninger. 19|4 1869.

852. — Erindring fra Thurø. Decbr. 1865.

853. — Illustr. til Kantate for Etatsr. B. Borgen. 1869.

854. — For Sølvbrudeparret 24/n 1869. Overtryk af Pennetegning.

23

855. Pietro Krohn, Palle. En Gave i Sang.

856. — Das steinerne Herz. 1866.

857. — Prøveblad med Portræt af Marius Krohn.

858. — Illustr. til Sang for Hans Friis. 17/7 1879.

859. — Ved Vaisenhusianernes 2den alm. Sammenkomst nlt 1880.

860. — Gade i Ærøskøbing.

861. — Portræt af Digteren E. Aarestrup. 1863.

862. — Illustr. til Sang d. 6/9 1876.

863. — Portræt af Medaillør Prof. F. C. Krohn. 1865.

864. — Portræt af Maren Krohn. 1863. C. Købke del. 1837.

865. — Samme Blad.

866. — Til Cand. med. & chir. H. Krohn. 1868.

867. — Illustr. Titelblade til Molbech Faraos Ring og Grundtvig

Danske Folkeæventyr. 2 Bl. Særtryk.

868. — 11 Bl. Illustrationer til „Billedbog for Børn“. 1871.

Stentryk. (Særtr.)

869. — Fra et romersk Atelier, med O. Haslunds Portræt. Pachtografi.

870. — En lille romersk Abbate. 1880. Overtryk af Pennetegning.

871. — Peters Jul. 24 Bl. Særtryk.

872. — Brevet til Christusbarnet af O. Haslund og P. Krohn.

8 Bl. Stentr. Særtryk.

873. — 13 Bl. Illustrationer. Særtryk paa kines. Papir, Hendriksen

xyl.

874. — 8 forskell. Blade Illustrationer etc.

875. Vilh. Kyhn, En Villa i Frederiksberg Allé. Schneider del.

Galvanografi.

876-77. — 2 Blade Konkylier. Galvanogr.

878. — Parti fra Frederiksværk. Galvanogr.

879. — Omvandrende Musikanter. Galvanogr.

880. — En Tiggermunk. Ernst Meyer del. Galvanogr.

881. — Hammershus Ruiner paa Bornholm. Xylogr.

882-83. — Erindring fra Jægerspris. 1848. 2 Bl.

884. — Klippekyst paa Bornholm. 1847.

885. — Landskab med Roskilde Landevej. 1849.

886. — Samme Blad, omraderet.

887. — Samme Blad. Kontratryk.

888. — Landskab. Eftermiddagsbelysning. 1858.

889. — Bjernede Kirke. 1852.

890. — Parti ved Marnefloden. Joinville 1850.

891. — Skoven ved Vinter. 1866.

892. — Stille Vejr paa Søen. 1870.

893. — Parti i Rom. Ponte rotto. 1860.

894. — Strandparti ved Frederikssund. 1849.

895. — Landskab i uroligt Vejr. 1849.

896. — 4 Bl. mindre Marine-Billeder. 1849.


24

897. V ilh. K y h n , 50 Blade efter Speckter til „Fabler for Børn“,

overs. af Chr. Winther. Særtryk.

898. — Kopier efter C. Bega og W. Hollar. Galvanogr.

899-900.— Portræter af Ferd. Bol og hans Hustru. 2 Bl. Galvanogr.

901. — Bakker ved en Mose. 1849.

902. — Antwerpens Rhed. 1853.

903. — E t Bondehus i Udkanten af en Skov. Galvanogr.

904. — Peer Oldermand. 1850.

905. — Italiensk Bondepige. 1851.

906. — Udkanten af en Skov. 1847.

907. — Samme Blad. — Landskab med Køer. 1847. 2 Bl.

908. — 3 Bl. mindre Marine-Billeder. 1849—50.

909. — Landskab med store Rullesten. 1842.

910. — Portræ t af Oberst Joh. Christoph Hoffmann. (Nr. 1 af

8 retmæssige Tryk.) Galvanogr.

911. — Olaf Rye paa Dødslejet, efter en Tegning af Hammer.

1850.

912. — En liggende Hund. Galvanogr.

913. — Portræ t af Skuespiller Hortulan. I. M. Haas del.

914. — Skovparti. 1886.

915. — Skovparti med en Aa. 1885.

916. — Skovparti. 1845. Kemityp. af C. Piil.

917. — Roskilde Domkirke, efter Roed. Kemitypi.

918. — Stevns Klint. Kemitypi.

918a. — Møens Klint. Puggaard del. 1849, kolor.

919. C. S. K ø b k e , Portræ t af Kunstnerens Fader, Bagermester

Købke, tegnet paa Sten.

920. — Portræ t af Ludv. Holberg. 1841.

921. — Samme Blad.

922. — Portræ t af Billedhuggeren Prof. H. V. Bissen. 1841.

923. — Den antike Hund. 1836.

924. — Parti af Frederiksborg Slot. 1837.

925. — Jens Fisker. Brystbillede. 1836.

926. — Parti af Aarhus Domkirke. 1831.

927. — Tre Portrætfigurer. 1831.

928. C. A. K ø lle , Ved en Sø. 1857.

929. — Samme Blad paa gult Papir.

930. — Ved Vesterborg Sø.

931. — E t Aaløb i en Skov. 1855.

932. L. C. B., Parti i den romerske Campagne. 1742. (Kr. 406).

933. T. L a a n , Karrers forskellige Brug. 1745. (Kr. 244).

934. Gr. L. L ah de, Portræ t af Maleren Anton Graff. 1788. (Kr. 1112).

935. — Vignet til „Saml. af fortjente danske Mænds P ortræ ter“.

936. — Flora bekranser Agerdyrkningens Genius. 1796. Særtryk.

(Kr. 1131).

937-39. — 3 forskellige Blade.

940. — Landskab med en Mølle. 1790. 3 forskellige Prøvetryk.

25

941. G. L. L a h d e , Zahlkammer-Porten ved Kristiansborg Slot med

Udsigt mod Holmens Kirke. Eckersberg del. (Kr. 1163).

942. — Elementarverk i Tegnekunsten. 6 Hefter m. 24 Bl.

943. — Tegnebog for Ungdommen. 1—2 Hefte. 1800—10, m.

25 Bl.

944. — En staaende Tyr.

945. — En staaende Tyr og en liggende Ko.

946. — Katte paa Jagt efter Fugle.

947. — En Ørn, der har fældet en Gemse.

948. — 12 Blade Figurer efter Thorvaldsen m. Forklaringer af

Oehlenschlåger.

949. — Landskab med Bygninger.

950. — Frederik V.s Monument i Koskilde Domkirke. 1799.

Prøvetryk. (Kr. 1135).

951. — Allegorisk Fremstilling.

952. G e o rg ia L a n g e , Parti i en Landsby. 1849.

953. S. L. L a n g e , Udsigt af d. offentlige Promenade af Olasen

anlagt uden Kiøbenhavns Østre Port. 1803.

954. — Udsigt af Helsingør, Kronborg og Øresundet fra Haugen

ved Marienlyst. 1804. Kolor.

955. — Udsigt af Præstøe i Siælland. 1805. Kolor.

956. — Parti af Aalborg. 1821. Kolor.

957. — Bygholm ved Horsens. 1822.

958. — Christiansfeld fra den østre Side. 1822. Kolor.

959. — Vejle fra Nordvest. 1822.

960. — Randers. 1823. Kolor.

961. — Skanderborg. 1823. Kolor.

962. — Colding. 1823. Kolor.

963-64. — En Udsigt af Møens Kridtbierge. Kolor. 2 forskeil. Blade.

965. — Samme Blad før Skriften. Kolor.

966. — Udsigt af en Deel af K ridt Biergene paa Møen. Kolor.

967. — Udsigt af Sommerspiret paa Møen. Kolor.

968. — Den Deel af Møns Kridtbierge, som man kalder Sommerspiret.

1803. Kolor.

969. — En Udsigt ved Liselund paa Møen. Kolor.

970. — E t Badehus ved Liselund paa Møen. Kolor.

971. — E t Kapel ved Liselund paa Møen. Kolor.

972. — Et Vandfald ved Liselund paa Møen. Kolor.

973. #— Aborrebjerget paa Møen. 1821. Kolor.

974-75. — 2 Bl. Prospekter fra Møen. 1822—24. (Kr. 1015.) Særtryk.

976. — Prospekt af Mariager. Konturstik.

977. E m a n u e l Larsen, Surtshetlir paa Island. 1849.

978. — En Kanonbaad. Kyst i Baggrunden. 1849.

979. — En Kanonbaad. 1851.

980. — Parti ved Krafla, i Baggrunden Herflubreift. 1857.


26

981. E m a n u e l L a rs e n , Parti i Thorshavn. 1845.

982. — Akreyri (Øfjord) i d. nordi. Island. 1850.

983. — Hekla paa Island. 1849.

984. — Lodsbaad nd for Kronborg. 1849.

985. — Parti ved Reykiavig paa Island. 1850.

986. — Geysir paa Island. 1849.

987. — Samme Blad. Aftryk før Underskriften.

988. — Silfrastadir Kirke paa Island. 1850.

989. _ Almannagjau ved Tingvalla paa Island. 1849.

990. F. L a rs e n , Parti fra Kronprinsessegade mod Kongens Have.

Litogr.

991. J. C. L a rs e n , I Skovshoved.

992: P r. L a u b , Bjærgegn med Figurer. 1741. (Kr. 419).

993. — Bjærgrigt Landskab med store Træer. 1742. (Kr. 420).

994. — Landskab med K reaturer-. 1742. (Kr. 421).

995. — En Klosterbygning i et Landskab. 1743. (Kr. 423).

996. — Samme Blad.

997. — Italiensk Landskab. 1743. (Kr. 422).

998. — Parti i en italiensk Landsby. 1743. (Kr. 424).

999. — Prospekt af en Stad. 1743. (Kr. 425).

1000. — E t Færgested i en Bjærgegn. 1744. (Kr. 427).

1001. E dv. L e h m a n n , Liden Gunver og Havmanden. 1841.

1001a. — Fremstillingen i Templet. A. Muller del.

1002-3. Gr. E. L ib e rt, Tre Nætter og Hevneren. 1842. 2 Bl.

1004. — Landskab. H. Buntzen p. 1841.

1005. — Tordenskjold, efter Borup. 1841.

1006. — Landskab. 1841.

'1007. — En Hjort, efter Adelg. Herbst. 1841.

1007 a. — Samme Blad.

1008. — En Sygestol. Galvanogr.

1009. A. L ilie n b e r g , 13 Blade til O. O. Bagges Fabler for Børn.

1831—33.

1010. — 3 Bl. af samme Suite. Kolor.

1011. — „Katten efter Musen“ af ovenst. Suite forandret, i cirkelrund

Ramme.

1012. — „Bien og Sommerfuglen1' (ej udkommen), bestemt til

samme Samling.

1013. — Tiden. 1832.

1013 a. — 6 Bl. Konturer efter N. Simonsens og J. L. Lunds Relieffer

paa Kristiansborg.

1014. — Dansende Børn. Kopi efter Clemens.

1015-16. — 2 Blade Konturer fra Pompeji.

1017. J. C. L in d b e r g , Portræ t af Stud. theol. C. C. Harmsen.

1018. H. G. de L il li e n s k jo l d , Et Herresæde. (Kr. 510).

1019. C. L o c her, Arcturus tager Lods i Nordsøen. 1885.

1020. — Kvinder, der samle Skaldyr paa Bretagnes Kyst. 1887.

1075. O

1076.

1077. — 8 Vignetter.

1078. J. . L iib s c h itz , Selvportræt. 1896.

1079. — Indgangen til Frederiksberg Have. 1889.

1080. — Skøjteløbere paa Kastelsgraven. 1890.

1081. — Udsigt fra Rundetaarn. 1890.

1082. — Motiver fra Lyngby. 3 Bl. 1888.

1083. — 4 Bl. mindre Raderinger.

1084. — Norsk Bjærglandskab. 1885.

1085. — Fra Nordsjælland. 7 Raderinger i Mappe.

1086. — Kristiansborg Slots Brand s/10 1884. 1885.

1087.

1088.Hoved af en lille Pige.

Roden Eng ved Vejle.

Kunstnertryk Nr. 6.

1896.

27

1020 a. ( . L o c h e r, Samme Blad. Kunstnertryk.

1021. - Solnedgang paa Havet. 1893.

1022.

1023.

-

-

Strandparti: Tanggravere.

Sejlere ud for Kronborg.

(„Det andet Forsøg11.)

1892.

1024. - Motiv fra Hornbæk. 1888.

1025.

1026.

-

-

Stille Aften i Nordsøen.

Samme Blad.

1887.

1027.

1028.

-

-

Aftenlandskab fra Hornbæk.

Tangfiskere paa Stranden.

Efteraar.

1029. - Frisk Kuling ud for Kronborg.

1030. - Landskab med en Mølle. 1890.

1031. - Stille Aften ved Kronborg. 1890.

1032. - Fiskere paa Søen. 1890.

1033. - Skonnert ud for Kronborg.

1034-37. A le x ia v. L o d e , Prospekter af Sorø, Kallundborg, A ntvorskov

og Herlufsholm. 1763. 4 Bl.

1038. - Prospekt af Odense. 1763.

1039-41. - Prospekter af Aarhus, Mariager og Skagen. 1763. 3 Bl.

1042-45. - Prospekter af Slangerup, Jægerspris, Kjøge og Korsør.

1763. 4 Bl.

1046-49. - Prospekter af Skelskør, Sorø Akademi, Næstved og Præstø.

4 Bl.

1050-52. - Prospekter af Stege, Nexø og Svaneke. 3 Bl.

1053-60. — Prospekter af Odense, Kierteminde, Middelfart, Assens,

Nyborg, Svendborg og Faaborg. 8 Bl.

1061-67. Prospekter af Holkenhavn, Aarhus, Horsens, Æbeltoft,

Randers, Viborg og Børglum Kloster. 7 Bl.

1068-73. — Prospekter af Ringkøbing, Kolding, Kolding Slot, Vejle

og Bjørns Knude. 6 Bl.

1074. — Illustrationer til „Fabler for det smukke Kjøn“. 1760.

13 Bl. (Kr. 98).

. H. de L o d e , Apostlenes Gerninger Kap. 16 V. 26.

— Neptun nedlægger „Tordenskjolds Levnet 1 for Kong Frederik

d. I Vs Trone.


28

1089. C a rl O. J. L u n d , En Landsbykirke. 1889.

1090. C. E m il L u n d , Landskab med en Dam.

1091. F. C. L u n d , Griffenfeldt føres til Citadellet. 1859.

1092. — Kristus i Emaus.

1093. — Niels Kaas paa Dødslejet 1860.

1094. J. P. L u n d , Scene efter Charles Dickens.

1095. — Portræ t af Romanforfatteren C. D. Krag. 1862.

1096. — Frue Plads med Universitets-Bygningen.

1097. — Frederiksborg Slot.

1098. — En Gedebuk ved et Birketræ. 1857.

x099. — En liggende Hund. 1857.

1100. — 2 Bl. arkitektoniske Details. 1837.

1101. — 6 Blade efter Lundbye.

1101a. — En læsende Nisse.

1102-3 J. L. L u n d , Dagen og Natten. 2 Bl.

1104. Vignet til „Det kgl. nord. 01dskrift-Selskab“ (med vedlagt

Skrivelse fra C. C. Rafn).

1105. — Kristendommens Indførelse i Danmark. Brudstykke.

Overtryk af Pennetegning. 1828. (Kr. 1313).

1106. — En musicerende Engel. 1827. Overtryk af Pennetegning.

(Kr. 1309).

1107. — Madonna. P. Campanna p. Overtryk af Pennetegning.

1827. (Kr. 1310).

1108. — St. Peter. Kontur, raderet i Zink. 1827.

1109. — Prøveblad med St. Peter og flere Hoveder. 1827. (Kr.

1305).

UlO. — Madonna med Barnet. 1827. Overtryk af Pennetegning.

H il* — „Contourer efter nogle af de ældre italienske Mestere“.

1827. 8 Bl. Overtryk af Pennetegning.

1112. — En Helgeninde. Tegnet paa Sten.

1113. J. P. L u n d , Prospekt i en Stad. (Kr. 506).

1114. — Ruiner af et Mausoleum. (Kr. 505).

1115. S ø re n Lund, Trægruppe. Søndermarken 10/2 1887.

1116. — Hestene vandes.

1117. — Køer paa Marken. 1887.

1118. — En Ko og nogle Høns.

1119. — En Tyrekalv. 1894. Kunstnertryk.

1120. — Samme Blad. Radérforeningens Tryk. Jap. Papir.

1121. — En Ko staaende ved et Vandhul. 1894. Kunstnertryk.

1122. — To Heste paa Marken. 1894. Kunstnertryk.

1123. J. Th. Lundbye, E t staaende Æsel. 1834. GI. Tryk.

1124. — Samme Blad. GI. Tryk paa blaat Papir.

1125. — Samme Blad. Nyt Tryk. 1855.

1126. — Faar paa en Kæmpegrav. 1838. GI. Tryk.

1127. — Samme Blad. Nyt Tryk. 1855.

1128. — Lille Regine. 1839. Nyt Tryk. 1855.

1129. — Sydsiden af Eefsnæs. 1844. GI. Tryk.

29

1130. J. Th. L u n d b y e , Samme Blad. Nyt Tryk. 1855.

1131. — Snip, jydsk Rævemynde. 1842. Nyt Tryk.

1132. — Blomstersamlersken (af Sakuntala). 1844. GI. Tryk.

1133. — Samme Blad. Nyt Tryk. 1855.

1134. — E t Antilope-Hoved. 1844. GI. Tryk.

1135. — Samme Blad. Nyt Tryk. 1855.

1136. — Ung Tyr bundet ved en Ledstolpe. 1844. GI. Tryk.

1137. — Samme Blad. Nyt Tryk. 1855.

1138. — Alleen ved Billesborg. 1845. Nyt Tryk. 1855.

1139. — Vinterlandskab ved Himlingøje. 1845.

1140. — En romersk Moder, som fører sit Barn i Ledebaand.

1845.

1141. — P ortræ t af Toldinspektør Justitsraad E. Bonnevie i

Kallundborg. 1847. GI. Tryk.

1142. — Samme Blad. Nyt Tryk. 1855.

1143. — Terry, et Hundehoved. 1842.

1144. — E t Kalvehoved. 1842.

1145. — En Nisse, som skærer en Pen. 1847. 3 forskeli. A ftryk

paa Brevpapir.

1146. — Samme Blad. Radérforeningens Aftryk.

1147. — Samme Blad. — En Høne paa en Kurv. 1845. 2 Bl.

1148. — P ortræ t af fhv. Krigsminister C. C. Lundbye. 1838.

1149. — 13 Blade Træsnit udg. af Radérforeningen.

1150. — Hesten og Føllet. 1841.

1151. — Samme Blad, uden Ramme.

1152. — Portræ t af (Kong Hans) Kristian I. Original.

1153. — Samme Blad.

1154. — Samme Blad, med Ramme.

1155. — Samme Blad, uden Ramme udg. af Radérforeningen.

1156. — Portræ t af Kong Kristian IV. 1841. Original.

1157. — Samme Blad, med Ramme udg. af Radérforeningen.

1158. — Frederiksborg-Slot. Træsnit. Original.

1159. — E t staaende Æsel. Træsnit. Original.

1160. — 5 Blade Træsnit. Originaler. Særtryk paa kines. Papir.

1161. — 8 Blade Træsnit. Originaler.

1162. —- En Runddysse og en Langdysse. Træsnit. Original.

1163. — 6 Blade Træsnit. Originaler.

1164. — 4 do. do. do.

1165. — Helene Kilde. Træsnit af Flinch. Original.

1166. — Kæmpehøjen paa Ildsøjler. Træsnit af Flinch. Original.

Særtryk.

1167. — Koen og Kalven efter Adelg. Herbst. Kemitypi.

1168. — En Nisse indhugger 1846 i en Klippe. Træsnit. Original.

1169. — En Ko, der bliver malket. 1843. Træsnit. Original.

1170. — Freja. Stentryk med paalagte Farver af Kunstneren.

1171. — Portræ t af Kunstnerens Moder (f. Bonnevie). Ætsning

af F. Hendriksen. Jap. Papir,


30

1172. J. Th. L u n d b y e , En gammel Tigger med sin Hund. Træsnit.

Original.

1173-75. — Illustrationer til Lundbye og Kaalunds Fabler for Børn.

1845. 21 Blade. Særtryk før Skriften.

1176. Y. L u n d in g , Kavallerifægtning. 1826.

1177. — Mindeblad om de danske Troppers Deltagelse 1763 og

1836.

1178-79. — 2 Blade Karikaturer. 1831.

1180. Luplau Jantzen, En Moder med sit Barn ved Brystet.

1181. — Landskab.

1182. — Stikkelsbær-Plukning. 1893.

1183. — En Leg i Paradisets Have. 1892.

1184. Th. Læssøe, Fæstningsporten ved Ryssensten. 1835.

1185. — Indkørselsporten til Vallø. 1839.

1186. — Broparti fra Kastellet. 1834.

1187. A. P. Madsen, E t Bondehus ved en Dam. 1847.

1188. — En Lænkehund. 1847.

1189. — En Ko ved et Led. 1849.

1190. — H ørup Mølle paa Als. 1851.

1191. — Parti i Kjær By paa Als. 1851, med to samtalende Personer.

1192. — Samme Parti. 1855, med Høns paa Vejen.

1193. — Parti i Kjær By paa Als. 1851. En lille Pige med en

Tyrekalv.

1194. — Samme Parti. 1855. Omraderet.

1195. — Tre Gæs. 1853.

1196. — To Køer. 1854. sign. Fra Slesvig.

1197. — Samme Motiv, forandret. 1854.

1198. — J. Th. Lundbye’s Grav paa Bedsted Kirkegaard i Slesvig.

1854.

1199. — Samme Blad.

1200. — Faar paa Marken. 1855. — Fem Æ nder. 1855. 2 Bl.

1201. — Fem Ænder. 1855. Prøvetryk.

1202. — E n Tyr og to Køer paa Marken. 1855.

1203. — Ved et Vandingssted. 1856.

1204. — Landskab med græssende Køer. 1856.

1205. — „Rolf 1860“. 1861.

1206-8. — 3 Blade Oldsager. 1862.

1209. — Ruinerne af Gurre Slot. 1862.

1210. — Gravhøj med 2 Kamre ved Søster Svenstrup. 1862.

1211. — Samme Blad, forandret.

1212. — Langdysse (Dodningen) ved Lille Rørbæk. 1862.

1213. — Langdysse i Gunderslevholms Skov. 1862.

1214. — Affaldsdynge ved Fannerup.

1215. — Gravhøj fra Stenalderen ved Neiede. 1862.

1216. — En Kæmpegrav paa Refsnæs. 1868.

1217. — Portræ t af Digteren A. W. Schack Staffeldt. 1867.

31

1218. A. P. Madsen, Portræ t af Digteren O. J. Samsøe. 1868.

1219. ' — Efter en Tegning af Md. Clemens. 10 Profil-Portrætter.

1220. — Portræ tter af Hof-Apoteker Gotfr. Becker og Hustru.

1868.

1221. — En Kostald. 1871.

1222. — Fra Hornbæk Fiskerleje. 1877.

1223. — En Høstvogn i en Bondegaard. 1879.

1224. — Faar paa Marken. 1883.

1225. — Gedebukke. 1883.

1226. J. H. Mansa, Portræ t af P. Tordenskjold, graveret i Sten.

(Kr. 1523).

1227. — Parti af Søllerød. 1827. (Kr. 1524).

1228. — Portræ t af Klokker T. V. Hegaard i Viborg. 1824.

(Kr. 1520).

1229. — Vignet til Hegaard’s „Riim Posen“. 1824. (Kr. 1942).

1230. W. Marstrand, Scene udenfor en Konsumtionsbod. 1831.

1231. — Illustrationer til O. O. Bagges Fabler for Børn. 23 Bl.

1232-33. — To samtalende Mænd. — E t ungt Par gaar ned ad en

Trappe. F. Hendriksen xyl. 2 Bl. Særtryk. Kines. Papir.

1234-35. — En Moder med sit Barn paa Skødet. — En Moder

med sit Barn i Ledebaand. F. Hendriksen xyl. 2 Bl.

Særtryk. Kines. Papir.

1236. — En Italiener, der synger for nogle unge Piger. F. H endriksen

xyl. Særtryk. Kines. Papir.

1237-38. — Scener af „Barselstuen“ og „Erasmus M ontanus“. F.

Hendriksen xyl. Særtryk. Kines. Papir. 2 Bl.

1239. — „Et K unstnerpar“. Henneberg xyl. Prøvetryk paa kines.

Papir.

1240. — Holbergsk Scene. F. Hendriksen xyl. Aftryk paa kines.

Papir.

1241. — Prøveblad. En Rytter, forskeil. Hoveder m. m. 1845.

1242. — Prøveblad. To samtalende Personer, forskell. Hoveder,

Heste m. m.

1243. — To Hoveder. Prøveblad. Stentryk.

1244. — Samme Blad. Aftryk paa gult Papir.

1245. — Portræ t af Etatsraad C. M. Weis. 1845.

1246. — Samtalende Ryttere paa en Vej. 1831.

1247. — Moderen hjælper Drengen op paa Hesten til Faderen.

1831.

1248. — Prøveblad. En Rytter, en Herre med Stok, en Vægter

og forskell. Hoveder.

1249. — E t Æ gtepar og en Mand ved en Kamin. Stentryk.

1250. — Den forlorne Søns Hjemkomst. Lystryk.

1251. — En lille Dreng med en Skaal. Lystryk.

1252. — En ung Moder. F. Hendriksen xyl. 1877.

1253. — 3 Illustrationer til Olger Danskes Krønike. Kemitypi.

Aftryk paa kines. Papir.


32

1254. J. Martensen, Italiensk Gadeparti. 1891.

1255. E. Meier, Italiensk Landskab med en Ruin. (Kr. 487).

1256. Anton Melbye, P ortræ t af kgl. Kapelmusikus Sof. Simonsen.

1838.

1257. — E n Kuf i stille Vejr. 1841.

1258. — Strandparti med Skibe. 1840.

1259. — E t Linieskib. 1841.

1260. — E t Fregatskib under den norske Kyst. 1851.

1261. — H avnen ved Rouen. 1850.

1262. — En Brig i oprørt Sø. 1845.

1263. — E t Vrag i Sydhavet. Kemitypi af Schøler. 1845.

1264. — Havnen ved Cadix. Kemitypi af Klæstrup.

1265. M. Mendel, Portræ t af M. Mendelssohn. 1825.

1266. L. Messmann, Skovparti. F. Larsen lith.

1267. — Gedebukke, efter Berghem. 1849.

1268. — Landskab med et Bondehus. 1849.

1269. — Yed et Gærde. 1850. Pen paa Sten.

1270. — P arti i en Landsby. 1858. Pen paa Sten.

1271. — Samme Blad. Aftryk paa brunt Papir.

1272. — Skovparti. Pen paa Sten.

1273. — Parti i Frederiksberg Have og et Bondehus. 1851.

1274. Emma Meyer, En Skovvej. 1884.

1275. Ernst Meyer, Portrætfigur af Mik. Glisner, tidligere Model

ved Kunstakademiet. 1821. (Kr. 1529).

1276. — Prøveblad med Kunstnerens Portræ t, forskeil. Hoveder

m. m. 1821. (Kr. 1528).

1277. — Finessen-Seppl, halv Figur i Profil. 1822. (Kr. 1530).

1278. — Samme Blad. Prøvetryk, kun Hovedet, den øverste Del

af Brystet samt noget af Baggrunden udført.

1279. — Finessen-Seppl, hel Figur. 1822. (Kr. 1531). Aftryk

paa lilla Papir.

1280. — Tolv P ortræ tter af Danske, som vare samlede i Rom

Juleaften 1825.

1281. — P ortræ t af Thorvaldsen. 1844. Træsnit.

1282. Elias Meyer, Esplanaden ved Øster Port, kolor. (Kr. 1044).

1283. — Kirsebær Gangen ved Vester Port. (Kr. 1045).

1284. — Stensætningen i Frederiksberg Have. (Kr. 1047).

1285. — Hellerup ved Strandvejen. (Kr. 1048).

1286. — Ermelundshuset. (Kr. 1050).

1287. — Samme Blad. Koloreret.

1288-89. — Fortunen ved Dyrehaven. (Kr. 1051). 2 Expl. sep.

1290. — Samme Blad. Koloreret.

1291-91a.— Næss i Aasen Nord for Trondhjem. (Kr. 1057). 2 Expl. sep.

1292. — Samme Blad. Koloreret.

1293. — Kong Olufs Støtte i W ærdalen, Trondhjems Stift. (Kr.

1054).

33

1294. E lia s M e y er, Samme Blad.

1295. — Gule Elv i Trondhjems Stift. (Kr. 1056).

1296. — Samme Blad.

1297. — Paa Vej til Røraas Kobberværk. (Kr. 1055).

1298. — Samme Blad.

1299. — Ordrups Krat. (Kr. 1049).

1300. — Eremitagen i Dyrehaven. (Kr. 1052).

1301. — Samme Blad.

1302. — Bernstorf fra Fortanen. (Kr. 1053). Koloreret.

1303. — E t Glas med Blomster. (Kr. 1061).

1304. — Landskab med en Rytter. (Kr. 1060).

1305. G. Michelsen, Sprungbock Nr. 3. 1841. Kemitypi.

1306. B. Middelboe, Svensk Landskab. 1886.

1307. — Parti fra Kulien. 1888.

1308. — Køkkeninteriør. 1887.

1309. — Barnehoved. 1889.

1310. C. Morgenstern, Bjærglandskab fra Norge. 1828.

1311. — Norsk Bjærgparti med en Bro. 1828.

1312. Adam Muller, Valdemar Sejr i Fængsel. 1831.

1313. — Portræ t af en gammel Mand. 1834.

1314. — Den saarede H erluf Trolle. 1833. Aftryk paa kines.

Papir.

1315. — Portræ t af Rabbi S. Thurcowitsch. 1834.

1316. — Fem forskell. Fremstillinger paa et Blad. 1832.

1317. — Tvende svævende Engle, raderet i Sølv. 1844. gi. Tryk.

1318. — Samme Blade. Nyere Tryk.

1319. — En hvilende Jæ ger. 1832.

1320. C. F. Muller, Parti af Løgum Kloster. 1781. (Kr. 720).

1321. W. A. Muller, Trinitatis Kirke. 1762. (Kr. 531).

1322. — Tugthuset i København. 1762. (Kr. 533).

1323. — Arresthuset i København. 1762. (Kr. 529).

1324. — „H. Zebaoths Kirke“ (Garnisons-Kirke). (Kr. 532).

1325. — Helligaands-Kirken i København. 1762. (Kr. 530).

1326. Cath. Maria Muller, E t Barnehoved. (Kr. 719).

1327. — P ortræ t af Prof. J. A. Cramer. (Str. 630).

1328. — P ortræ t af Præ sten 0. A. Damkiær. (Mørch 888).

1329. — Samme Blad. Nyere Aftryk.

1330. Heinr. Muller, Titel-Vignet til H. Callisen: Principia system.

chirurgiae hodiernae. 1790.

1331. Fr. Munter, Landskab med Bjærge. 1777. (Kr. 1020). —

Homer. 1779. (Kr. 1024). — Flodparti. 1778. (Kr. 1022).

3 Bl.

1332. — Aussicht d. Triimmer bey Miihlberg in Thiiringen. 1784.

(Kr. 1025). — En Ruin. 1777. (Kr. 1021). 2 Bl.

1333. M. Mushardt, Proportion einer kayserl. Metallenen Feld-

Haubitz. 1742. (Kr. 407).

3


1334.

1335.

1336.

1337.

1338.

1339.

1340.

1341.

1342.

1343.

1343a.

1344.

1345.

1346.

1347.

1348.

1349.

1350.

1351.

1352.

1353.

1354.

1355.

1356.

1357.

1358.

1359.

1360.

1361.

1362.

1363.

1364.

1365.

1366.

1367.

1368.

34

S. M y g in d , Landskab med en Trægruppe i Forgrunden. (Kr.

1382).

— En Skovvej. (,,Fantasie“). (Kr. 1384).

J. P. Møller, En Trægruppe.

— En Bro over en Aa.

— Samme Blad. — E t Bondehus ved en Sø. (Kr. 1350).

— Træstammer. 1829. (Kr. 1339).

— Skovparti. (Kr. 1340).

— Parti i Charlottenlund. 1830. (Kr. 1341).

— Skovparti. 1833. (Kr. 1343).

— Bjærgparti ved Meyringen i Kanton Bern. 1833. (Kr.

1344).

— Øresund ved Kronborg.

— Bjærgegn i Tyrol. 1833. (Kr. 1345).

— Parti ved Schellmach. (Kr. 1347).

— E t Egetræ ved et Gærde. 1827. (Kr. 1348).

— Samme Blad, forandret og med Signatur.

— Krogkleven ved Kristiania. 1834. (Kr. 1346).

— Landskab med en Brosætning. (Kr. 1351).

— Klippeparti 1833 fra Tyrol. (Kr. 1342).

C. N e u m a n n , Strandparti. Overtryk af en Pennetegning.

1859.

C. E. Nielsen, Scene udenfor en Beværtning. 1865.

— Satirisk Fremstilling. (Fader vor, leed os ikke ud paa

Nørrebro). 1853.

H. N ie ls e n , En Spillemand. Itzehoe 1851. — Bæven i Saksen.

1856. 2 Bl.

Th. N is s, Blæstvejr ved Esrom Sø. 1896. Jap. Papir.

H. O lrik , Portræt af Maleren Ernst Meyer. Xylogr.

— En Albanerinde. 1860. Overtryk af Pennetegning.

— Lærebrev fra d. kgl. danske Landhusholdnings Selskab.

1857. (Køer paa Marken).

— do. do. (Pløjescene).

— Illustr. Titelblad til Chr. Richardt: Texter og Toner.

Aftryk paa kines. Papir.

Jo h . Chr. O e h le rs , Die offene Schreib-Schule. 1718. 24 Blade.

(Bl. a. Frederik IV. til Hest).

V. P a c h t , En lille Blomsterpige. Zinkografi. Kines. Papir.

— En Nisse ryger paa Pibe. Zinkografi.

— En Dreng med en Trillebør. Zinkografi.

P a tt e , Prospekt med Amalienborg Plads og Frederikskirken.

Jardin inv.

C ris p in de P a s, Familiescene ved Kaminen. Carl v. Mander

P- (?)

M a g d a le n a d e P as, Bjærglandskab med en Flod.

E. Pauelsen, Tordenskjold flygter for Svenskerne. 1786.

(ad. Kr. 769) meget sjældent.

35

1368a. E. Pauelsen, Den bodfærdige Magdalena. Sortekunst.

1369-70. — 2 Vignetter til Richardson: Grandisons Historie. 1781-82.

(Kr. 766).

1370a. — Knud d. Store dadler sine Hofmænds Smiger. 1782.

(Kr. 767).

1371. V. Pedersen, Haandtegninger. copierede ved Th. Bergh.

Overtryk 15 Bl. samt Kunstnerens Portræt.

1372. — Illustrationer til H. C. Andersens Æ ventyr. 116 Blade.

Aftryk paa kines. Papir.

1373. — En Sømand, en Amagerpige og to Børn, tegn. paa Sten.

1374. V ilh. Peters, Norske Folkeviser illustrerede. 6 Bl. i Mappe.

1872.

1375. — To Fiskere, der tænde deres Piber. Skagen. 1881.

1376. — Skagens-Fiskere dele Fangsten. 1881.

1377. Math. og Nikol. Petersen, Titelblad til Danckwerth:

Landesbeschreibung d. Herzogtli. Schleswig u. Holstein.

1652.

1378. C. L. Petersen, Illustrationer til Bellman: Fredmans Epistler

och Sanger. 8 BL

1379. — Portrætfigur af Matematikeren Kand. Cl. Svenningsen.

1380. Edv. Petersen, Ved Leddet. 1886.

1381. — Bag Bondehaven. 1886.

1382. — Torvet i Sulmona. 1886.

1383. — Skoven ved Vinter. 1871.

1384. — Piletræer ved Stadsgraven. 1873.

1385. — Samme Blad, forandret. Badérforeningens Aftryk.

1386. — Parti af Højbroplads med Grønttorvet. 1887.

1386a. — Samme Blad.

1387-88. J. D. Petersen, 2 Illustrationer til Aeschylos: Agamemnon.

1389. — Udsigt gennem en Søjlehal. G. Hetsch inv.

1390. J. Magnus Petersen, Gumløse Kirke i Skaane. Kornerup

del. 2 Bl.

1391. — De Slægter, som have besiddet Bregentved fra det 14de

Aarh.

1392. — Salling Kirke. Kornerup del.

1393. — Salling Kirke set fra Koret. Kornerup del.

1394. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

1395-96. — Fjenneslevlille Kirke. Kornerup del. 3 Blade.

1397. — Baaden fra Nydam Mose.

1398. — Døbefont i Kristrup Kirke. m. m.

1399. — P ortræ t af Niels Hemmingsen. 1873.

140U. — Portræ t af Konferensr. Terkel Klevenfeldt.

1401. — Portrætfigur af Digteren H. C. Andersen. Gertner del.

1845.

1402. — En oldnordisk Kriger fra den tidlige Jærnalder.

1403. — Samme Blad. Prøvetryk før Underskriften.

8 *


36

1404. J. M a g n u s P e te r s e n , Portræ t af Sigvard Grubbe.

1405. Roskilde Domkirke c. 1084.

1406. Samme Fremstilling m. Underskrift „1080“.

1407. En blind Spillemand.

1408. Portræ t af Historikeren Prof. Chr. Molbech. Gertner del.

1409-10. — Det slesvigske Eiderstrømsbæger og Hyldingsbæger.

1860. 2 Bl.

1411. — En Husvært fra Fortiden. Billede af Københavns

Folkeliv. 1871.

1412. — Portræ t af Arkivar Th. H. Erslew.

1413. — Samme Blad. Prøvetryk.

1414. -— Portræ t af Rigsadmiral Peder Skram. (Nr. 18 af 45

Tryk).

1415. — do. do. med Underskrift, udført Baggrund m. m.

1416. — Portræ t af Corfits Ulfeldfr. (Nr. 6 af 45 Tryk).

1417. — Prøveblad (en Mand bærende en Kasse, forskeil. Figurer

m. m.) — 2 Kemitypier. 3 Bl.

1418. — Portræ t af Prof. C. C. Rafn.

1419. — Portræ t af Fru Emilie Petersen født Møller. 1849. (Str.

2148).

1420. — Oldnordisk Spænde fra Fonnås i Norge.

1421. — 12 Portræ tter af danske og norske Digtere. 2 Bl.

1422. — Portræ t af Fru Gyllembourg-Ehrensvård. J. Juel p.

1423-24. — Portræ t af Herluf Trolle og Birgitte Giøe. 2 Bl.

1425. — Portræ t af F. C. v. Gram. Carstens del. 1781.

1426. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

1427. — Samme Blad. Rødt Tryk.

1428. — Portræ t af Sophie Magd. Kragh Juel Wind f. Gram til

Juellinge. Carstens del. 1787. Rødt Tryk. 1865.

1429. — Portræ t af Rigsraad Christoffer AValkendorff.

1430. — Portræ t af Digteren J. J. Baggesen.

1431. — Portræ t af Ole Worm. C. v. Mander p.

1432. — Portræ t af Prof. George Stephens. 1868.

1433. — Portræ t af Justitsraad F. A. Mørck.

1434. — Portræ t af Prof. Arne Magnusen.

1435. — Samme, formindsket Gentagelse.

1436. — Samme Blad. Aftryk paa kines. Papir.

1437. — Portræ t af Konferensr. Chr. J. Thomsen.

1438. — Portræ t af Maleren Prof. V. Marstrand. 1873.

1439. — Diplom fra Ordenskapitulet.

1440. — do. Prøvetryk af Vignetten.

144 i. — Den sidste Tallotteri-Trækning. 1856.

1442. • — Portræ t af Rigsbibliotekar G. E. Klemming i Stockholm.

1443. — Portræ t af Fru Dahl. 1881.

1444-45. — Bergen Klosterkirke. J. B. Løffler del. 2 Bl.

1446-47. — Eglise de Gumløse en Scanie. Kornerup del. 2 Bl.

37

1448. J. M a g n u s P e te r s e n , Kalkmaleri i Skibby Kirke.

1449. — 7 Bl. arkæolog. Afbildninger (Thorsbjerg Mosefund).

Prøvetryk.

1450. — 6 Bl. arkæolog. Afbildninger.

1451. — St. Moedoc’s Relikvieskrin. 1871. 5 Bl.

1452. — Box of the Gospels of St. Molaise. 1871. 3 Bl.

1453. S. H. P e te r s e n , Vuer af Skåne utg. af N. Thersner. 1817.

(Snogeholm, Bollerup, Loberod, Skarhult). 4 Bl.

1454. — do. do. Snogeholm. Prøvetryk.

1455. — Badehusene ved Langebro. (Ryssensten). Aquatinta.

1456. — Frederiksberg Slot set fra Haven. (Kr. 1407).

1457. — Charakterist. Forestillinger af Træer. 6 Bl.

1458. — do. do. 6 Bl. (m. tysk Underskrift).

1459. — Landevej i Skoven.

1460. — Charlottenlund Slot.

1461. — Panorama af Danmark. Subskriptions-Indbydelse. 1837.

1462. — Koldinghus-Ruiner. (Ruinæ arcis Coldingensis).

1463. — Danske Egne. 1—6 Hefte indeh. 36 Blade. 1819—23

(Kr. 1398).

1464-67. — do. do. Basnæs, Bregentved, Hardenberg og Walløe af

ovenst. Suite. 4 Blade.

1468. — do. do. Parti af Odense med Canalbassinet.

1469-70. — do. do. Sorø, Petersborg Kirke. 2 Blade.

1471-72. — do. do. Bekkeskov ved Præstø, Gisselfeld. 2 Blade.

1473. — do. do. Frihedsstøtten udenfor Vesterport.

1474-77. — do. do. Udsigt fra Fredensborg, Barretskov ved Horsens,

Møens Klint, Apenrade. 4 Blade.

1478. — Malerisk Geographie. 1823—26. 28 Blade med Text.

(Kr. 1400).

1479. — Dansk Atlas. Københavnske, sællandske, fynske, jyske

o. a. danske Prospekter. 63 Blade. 1832—60. (Kr. 1401).

1480. — Danske Egne. 1820. (Dronninggaard, Stege, Schweizerhuset

i Frederiksberg Hauge, Møens Klint). 4 Bl.

1481. — „Kunsten at optage Prospekter'-'. 3 Bl. (Kr. 1402).

1482. — Landskab med et forfaldent Bondehus.

1483. — Lyngbye og Sorgenfri set fra den nordlige Side.

1484. — Holtet ved Esrom Søe. 1832.

1485. — Udsigt fra en Bjærghule. Wehle del.

1486. — Udsigt til Lyngby fra Frederiksdal. — Parti af Lyngby

fra Sorgenfri Have. 2 Bl.

1487. — Kastels-Volden. Udsigt over Langelinie.

1488. — Helsingør og Kronborg.

1489‘ — Prindsessens Bakke i Fredensborg Slots Hauge.

1490. — Bjærglandskab.

1491. — Frederiksborg Slot set fra Søen.

1492. — Gegend bei Botzen. 1826.


38

1493. S. H. P e te rs e n , Udsigt over Fuursø til Dronninggaard og

Birkerød. 1821.

1494. — En Udsigt i Egnen ved Fredensborg.

1495. — Saaime Blad, før Underskriften.

1496. — Samme Blad, ufuldendt Prøvetryk.

1497. — Pjerrot. Harder del. (Kr. 1409).

1498. — Skovparti. 1823. Julie Liitken p. 1813.

1499. — 2 Blade Kemitypier.

1500. E t Orlogsskib og to Fregatter afsejle fra en Ankerplads.

1843. Eckersberg del.

1501. — Volas Spaadom. 1822. Koop inv.

1502. — Samme Blad. Før Skriften.

1503-8. — Nordiske Guder. 1822. Freund inv. 6 Blade.

1509. — Thor. Freund inv.

1510. — Landskab ved Rhinen.

1511. — Bjærgrigt Landskab. Moucheron p. Aquatinta.

1512. — Eltz ved Mosel. 1830.

1513. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

1514. — Botzen. 1826.

1515. — København set fra Søsiden. 1820.

1516. — Domkirken i Roskilde. 1820.

1517. — Paysage hollandois. 1822. Hobbema p.

1518. — Landskab i Stormvejr.

1519. — Parti af Møens Klint.

1520. — Graads-Eegen i Gravlunden Sophies Have ved Gisselfeldt.

1823. (Kr. 1399).

1521. — København set fra den øverste Etage i Frederiksberg

Slot. Kolor.

1522. — København set fra det nye Theater paa Nørrebro. Kolor.

1523. — Landskab med et Bondehus. 1831.

1524. — Regensen med Rundetaarn i Baggrunden.

1525. — Universitetet i København.

1526. — Christiansborg Slot i København.

1527. — Felsenkluft bei Brixen.

1528. — Børsen og Banken i København.

1529. — Møens Klint. Opgang til Maglefaldet. Litogr.

1530. — Samme Blad forandret. — Sækkepibefaldet. 2 Bl. Litogr.

1531. — Møens Klint. Sommerspiret. — Graaryg. 2 Bl. Litogr.

1532. — Udsigt over København fra Nørrebro.

1533. — Købmagergade og Rundetaarn.

1534-37. — 4 Bl. mindre Landskaber.

1534*. — 2 Bl. Bjærgpartier.

1539. — Fredensborg.

1540. — Udsigt over Sorø Sø.

1541. — T rægruppe.

1542. — En Trægruppe. Litogr.

39

1543. S. H. P e te r s e n , Sjællandsk Landskab. 1816.

1544. — Et Vandfald i en Skov.

1545. — Skovparti med et lille Hus.

1546. — En bevoxet Sten ved Roden af et Træ.

1547. — E t Egetræ.

1548. — En polsk Borg. Prøvetryk.

1549. — Vandfaldet i Frederiksberg Have. 1816. (Kr. 1396).

1550. — Templet i Frederiksberg Have.

1551. — Kilden i Frederiksberg Have.

1552. — Sorgenfri Slot.

1553. — Ruiner af Valdemars Slot i Vordingborg. Litogr.

1554-55. — 2 forskellige Blade.

1556. R ud. P e te r s e n , Hoved af en Dreng med Straahat. 1890.

1557. V ig g o P e d e rs e n , Parti fra Lirifloden. 1887. Jap. Papir.

1558. V ilh. P e te r s e n , Illustration til Wiborg: En Mollaccord.

1559-59a. Jo h . D o ro th . P h ilip p f. Sysang, To Vignetter.

1560. C. P iil, Parti ved Ny Kalkbrænderi. 1844. Stylografi.

1561. — En omvandrende gammel Spillemand med en lille Pige,

efter J. Ballin. 1845. Kemitypi.

1562. C. P lø tz , Dyreborg Slots-Banke. 1842.

1563. V. D. P re is le r, Madonna med Barnet. 1761. Correggio p.

Sorte Kunst.

1564. — Pan lærer en Nymfe at spille Syrinx. 1764. A. v. d.

W erf p. Sorte Kunst.

1565. — Tre Gratier. 1739. Salv. Rosa p. J. M. Preisler del.

Sorte Kunst.

1566. — Dameportræt. 1755. Titian p. J. M. Preisler del. Sorte

Kunst.

1567. — En Eneboer. 1752. J. Troppa p. J. M. Preisler del.

Sorte Kunst.

1568. J. M. P re is le r, „Au Prince Royal“. 1 Anledn. af Prins K ristians

(VIIs) Inoculation. 1762. Cochin del. (Kr. 190).

1569. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

1570. — Samme Blad. Aftryk efter at Pladen er ødelagt.

1571. — Den første Inoculation (Grevinde Bernstorff f. de Buchwald).

1762. Cochin del. (Kr. 191).

1572. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

1573. — Abels Død. 1764.

1574. — Bacchus og Muserne.

1575. — Badende Nymfer.

1576. A lb. P ric e , Prøveblad, tegnet med Pen paa Sten.

1577. C. D. P r o p s th a y n , La Cochemar. (Kr. 1211).

1578. — Samme Blad. Brunt Tryk.

1579. A. P ræ g e l, Mindesmærker fra Antvorskov Klosterkirke. 4 Bl.

1580. H. Q u ist, Prospekter af Købstæderne Hirschholm, Ringsted,

Sorø, Slagelse, Korsør, Helsingør, Slangerup, Præstø*


40

Holbæk, Næstved, Kallundborg, Skelskør og Storehedinge.

1761. J. J. Bruun del. 13 Blade.

1581. H. Q uist, Prospekt af Helsingør og Kronborg Slot. 1761.

J. J. Bruun del. (Kr. 577). Kolor.

1582. — Prospekt af Nyborg i Fyen. 1762. (Kr. 620). J. J.

Bruun del.

1583. — Prospekt af Hirschholm Slot. 1755. J. J. Bruun del.

(ad. Kr. 607).

1584. —Prospekt af Sophienberg Slot. 1758. J. J. Bruun del.

(ad. Kr. 608).

1585. — Prospekt af Jægersborg Slot. 1756. J. J. Bruun del.

(Kr. 604).

1586. — Prospekt af Frederiksborg Slot. 1755. J. J. Bruun del.

(ad. Kr. 609).

1587. — Prospekt af det Moltkeske Palais i København. 1756.

J. J. Bruun del. (ad. Kr. 600).

1588. — Prospekt af Nykøbing Slot paa Falster. 1760. J. J.

Bruun del. (ad. Kr. 616).

1589-90. — Prospekter af Koldinghus og Skanderborg Slot. 1760.

J. J. Bruun del. (ad. Kr. 618—19). 2 Bl.

1591. — Opfostringshuset i København. 1763. (Kr. 629).

1592. — St. Petri Kirke. 1763. (Kr. 626).

1593. — Frederiks Hospital. 1763. (Kr. 627).

1594. — „Kristianshavns Kirke“ (Frelserens Kirke). 1763. (Kr.

628).

1595. — „Grevel. Moltkiske Lyst-Huus ved Helsingør" (Marienlyst).

1763. (Kr. 630).

1596. — St. Petri Kirke i København. P. Cramer del. (Kr. 632).

1597. — Samme Blad.

1598. — Portræt af Røveren Cartouche. P. Cramer del.

1599. — Maaneskins-Landskab. 1759.

1600. — Illustr. Titelblad til O. Guldbergs Breve. 1761.

1601. P. R aadsig, En Munk. 1859. Overtryk af Pennetegning.

1602. C. R åben, Parti af Jellinge. 1743. (Kr. 409).

1603. P. H. Rasm ussen, Parti fra Valby.

1604. J. H. R aw ert, En Bataille. 1783. (Kr. 822).

1605. E. S. Resch, Bjærgegn med en Borg. 1743. (Kr. 433).

1606 — Italiensk Landskab med en Klosterbygning. 1743. (Kr.

434).

1607. — Prospekt af en Stad. 1743. (Kr. 435).

1608. — Illustreret Titelblad. 1744. (Kr. 437).

1609. — Ponte Salaro i d. romerske Campagne. 1744. (Kr. 438).

1610. — Parforcejagt. 1744. (Kr. 439).

1611. C. D. F. R eventlow , Hvilende Yædder og Ceder samt en

staaende Hest. 1768. (Kr. 761).

1612. — Kristi Bespottelse. 1773. (Kr. 762).

1613. Fr. R ich ard t, Aaparti med Svaner.

1614. — Yallø Kloster og Port. 1865.

1615. — Mølle paa Københavns Vold 1850. — Træer ved Bredden

af en Dam.

1616. — Lyngby Kirke og Sorgenfri Slot. 1865.

1617. — Gjentofte Kirke og Bernstorf Slot. 1865.

1618. — Skovkapellet og Eremitagen. 1865.

1619. — Geder ved Stranden. 1866.

1620. — En Hund (Mirza) og en Landsbykirke.

1621. — Parti i en Have. „Rekkende d. 18/6 65“.

1622. D. R ing, Prospekt af Bragnæs i Norge. 1753.

1623. — Klipper ved Stenesund i Norge. 1753.

1624. J. R oed, Ribe Domkirke. 1842.

1625. — Samme Blad, noget forskelligt.

1626. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

1627. — Bacchus og Ariadne. 1828.

1628. — ' Parti af Frederiksborg Slot. 1836.

1629. — Nørreport i Ribe. 1854.

1630. — Hoved af en lille Pige. 1854.

1 1631. — Portræt af Maleren Chr. Købke. 1849.

1632. — Samme Blad. Prøvetryk paa kines. Papir (fortrinligt

Aftryk).

1633. — Portræt af Greve S. Danneskjold-Samsøe. 1848.

1634. — Samme Blad.

1635. — Roskilde Domkirke. 1837. 1ste Tryk.

1636. — Portræt af Forstinspektør G. Sarauw. 1845,

1637. — Portræt af Kunstnerens Moder Ellen Roed f. Jensen.

1848.

1638. — Portræt af Maleren Alb. Kiichler. 1863.

r

1639.

41

— Samme Blad. Prøvetryk før Skriften retoucheret og

gennemarbejdet af Erl. Eckersberg.

j— 1640. — Portræt af Arkitekten Prof. Bindesbøll, raderet paa Glas.

1641. — Statue af en Muse.

1642. — Det Indre af Ribe Domkirke. Aagaard kemityp.

1643. — Samme Blad. — Roskilde Domkirke fra Vest. Kemityp.

2 Bl.

1644. Joh. Rohde, Strandparti med en Fisker. 1ste Tryk.

1645. — Samme Blad. 2det Tryk.

1646. — Samme Blad. 3die Tryk.

1647. Jul. Rosenbaum, Kristushoved. 1887.

1648. — Herreportræt. 1886

1649. — Portræt af Robert Watt. 1885. Prøvetryk.

1650. — Samme Blad. 1886. Forandret.

1651. — Portræt af en gammel Dame. 1885.

1652. — Portræt af Kunsthandler Viggo Herman. 1892.

1652a. — Portræt af Skuespillerinde Fru Oda Nielsen. 1896.

1653. — Aftenlandskab. Motiv fra Østre Anlæg. 1887.


42

1654. Jul. B o s enbau m , Samme Blad.

1655. — Gentofte Kirke. 1889.

1656. — Kristus i Emaus, efter Bembrandt. Prøvetryk. (Kunstnertryk

med et Kristushoved under Gravuren.)

1657. — Samme Fremstilling. 1889.

1658. G. E. B o s e n b e r g , Den kongelige Loge paa Nyholm. 1763.

Jardin inv. (Kr. 652).

1659. — Grev Thotts Palais paa Kongens Nytorv i København.

1763. Jardin inv. (Kr. 653).

1660. — Bernstorf Slot. 1763. Jardin inv. (Kr. 654).

1661. J B . B o s e n k ild e , En østerlandsk Stad. 1745. (Kr. 442).

1662. — Flodparti. 1745. (Kr. 444).

1663. — Et gammelt Slot ved en Flod. 1745. (Kr. 445).

1664. — En By ved en Bugt. 1745. (Kr. 446).

1665. — Parti i en Stad. 1745. (Kr. 447).

1666. C. F. L. v. B u m o h r, Prøveblad med forskeli. Hoveder. 1811.

(Kr. 1385).

1667. — Dans i en Bondestue. 1811. (Kr. 1386).

1668. — En Begravelse. 1812. (Kr. 1390).

1669. — En Ildebrand. (Kr. 1395). — Bjærgegn. (Kr. 1392).

2 Bl.

1670. — Selvportræt.

1671. — Prøveblad med to Landskaber og forskeli. Hoveder. 1812.

— Udenfor et Bondehus. — Ved Kirkedøren. 3 Bl.

1672. C. G. B um p , Liden Gunner. Prøvetryk.

1673. G. S. B ø n n e , Galease ved et Bolværk. 1892.

1674. M. B ø r b y e , Fra Thisted. 1830.

1675. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

1676. — En Torvedag i Viborg. 1831.

1677. — Buskerud d. 8/8 1830.

1678. — Borgerskabet i Thisted. 1830.

1679. — Illustrationer til „25 Billeder for smaa Børn“ af Chr.

Winther. 1846. 26 Blade. Prøvetryk før Skriften.

1680. — En Hyrdedreng. 1845.

1681-86. — Illustrationer til Speckters Fabler. 20 Blade. Prøvetryk.

1687. M. B ø sle r , Alter og Prædikestol i Christians Plejehus i København.

1773. (Kr. 172).

1688. — „Børnfe-Musick“. 1774. P. Cramer del.

1689. S. S ch a ck , Kunstnerens Flyttedag. 1841.

1690. — Bedstemoders Høne. 1852.

1691. — „Sorgen“ af Fr. Paludan-Miiller. Bandtegning. 1843.

1692. - „I Skoven“ af Chr. Winther. 1846.

1693. — Samme Fremstilling. Prøvetryk forandret.

1694. — Scene foran en romersk Hattemagerbutik, efter A. Kiichler.

1841.

1695. — Mindeblad om Georg Carstensen. 1S58.

43

1696. S. S c h a c k , En rigt dekoreret Fontæne. 1846.

1697. J. O. S c h a c k , Prospekt af en Stad. 1743. (Kr. 410).

1697a. G. S c h a p er , Et gammelt Bondehus ved en Dam. (Kr. 1251).

1698. F. S c h e p e le r n , To Heste.

1699-1700. — To forskellige Blade.

1701. A. C. S c h le isn e r , Genrebillede. 1832.

1702-5. J. G. S ch m id t, Prospekter af Aakirkeby, Budkøbing, Dronninglund

og Nykøbing p. M. 1767—69. (Kr. 635—38).

4 Bl.

1706-10. — Prospekter af Treuborg, Ausumgaard, Haderslev, Aabenraa

og Garding. 1769. (Kr. 639—43). 5 Bl.

1711. F. C. S c h o lte n , Landskab med Figurer. 1742. (Kr. 428).

1712. — Et Slot ved en Vej. 1743. (Kr. 429).

1713. — En Stad ved en Flod. 1743. (Kr. 430).

1714. — Bomersk Parti med Colosseum. 1743. (Kr. 431).

1715. — Italiensk Prospekt. 1744. (Kr. 432).

1716. L. A. S ch o u , Portræt af Malermester A. F. Werliin. 1864.

1717. — Samme Blad. Kontratryk.

1718. — Strikkende Bondekone. 1864.

1719. — Samme Blad.

1720. — Kvindelig Modelfigur.

1721. A x e l S c h o v e lin , Kongeegen. 1880.

1722. — Frederiksborgegen.

1723. — Skarritsholm ved Skarritsø. 1889.

1724. — Fra Jægersborg Dyrehave.

1725. — Parti i Sorgenfri. 1851.

1726. — Et Egetræ ved en Vej, raderet paa Glas.

1727. — Landskab. Overtryk af Pennetegning.

1728. •— Parti fra Skarritsø. 1891.

1729. — Parti ved Sorø. Aften. 1891.

1730. G. C. S c h u le , Premiere Promenade dans le Jardin de Bosenbourg

å Copenhague. 1785. Koloreret.

1731. — Samme Blad. Koloreret.

1732. — Prospekt taget ved Indgangen af Friederichsberg Hauge

i Aaret 1786.

1733. — Samme Blad.

1734. — En ung Pige ved Bredden af en Sø i en Skov. 1785.

(Kr. 1097).

1735. — Vignetter til J. H. Wessels Skrifter. 1787. 7 Blade.

(Kr. 1105).

1736-41. — H. Madsen, A. Colbjørnsen, C. Cornelisen, T. Bruun,

Tordenskjold og Ansver. 1786. (Malling: Store og gode

Handlinger.) E. Pauelsen del. 6 Blade.

1742-47. — Samme Suite. Nyere Tryk.

1748. — Illustration til Wessels: Kjærlighed uden Strømper. 1786.

W. A. Muller del. (Kr. 1102).


44

1749. G. C. S c h u le , Portræ t af Frau v. La Roche geb. v. Guttermann.

1787.

1750. — Fremstillingen i Templet. 1799.

1751. — Frihedsstøtten i København. 1803. (Kr. 1108).

1752. — Portræ t af A. Carolicopski, forhenv. Soldat, Lem i Alm.

Hospital, døde 1785, 113 Aar gammel. Mad. Clemens p.

1782. (Str. 529).

1753. — Bernstorffs Mindestøtte |jaa Gentofte Mark oprejst i Anl.

af Hoveriets Afskaffelse. 1783. Wiedewelt inv.

1754. — 5 Vignetter til Richardson: Clarisse Harlowes Historie.

1783—87. (Kr. 1093).

1755. H. C. S c h u m a c h e r, Indkørsel til et Herresæde. 1796. (Kr.

1322).

1756. F r. S c h u e re r , Le repas convoité. 1783.

1757. Fr. S c h w a rtz , Hoved fra Tanagra.

1758. — Portræ t af en gammel Mand med Cigar i Munden.

(Næsby.)

1759. — Hoved af en Tyrk. Japansk Papir.

1760. — Hoved af en gammel Mand med hvidt Skæg.

1761. Hoved af en skaldet Mand med sort Skæg.

1762. — Portræthoved (Mad. Rasmussen fra Alm. Hospital). 1880.

1763. — Kniplersken. 1893. Jap. Papir.

1764. Luthspillersken. Jap. Papir.

1765. — Halmaspillerskerne. Jap. Papir.

1766. P. S c hø le r, Hoved af en Orientaler, efter N. Simonsen.

Prøvetryk.

1767. — Samme Blad.

1768. - En Savskærer i Miinchen, efter Schleisner. 1842. Stylografi.

1770. — Mindestøtte for H. B. Melchior. Freund fec.

1771. — Aftenbønnen. Kønig p.

1772. — Brasiliansk Urskov.

1773. — Skovparti med en Sø. 1847. Stylografi.

1774-75. — Eglise de Hvalseyiarfiord. 2 Expl.

1776. — Samme Blad. Aftryk før Skriften.

1777-78. — 2 Bl. Landskaber. Sten med Helleristninger.

1779-80. — Tyr og Ko af Ayrshire Race. G. Michelsen del. £! Bl.

1781-85. — Jellinge og Jellinge-Stenene. 5 Bl. Prøvetryk.

1786. — Portræ t af Ad. Oehlenschlåger. (Str. 2073). Stylografi.

1787-88. — Illustrationer til Bagges Fabler for Børn. 1831. 2 Bl.

1789. — E t gammelt Egetræ. Stylografi.

1790. S c h ø n e m a n n , En Vignet. Cramer del.

1791. S c h ø n h e y d e r M ø lle r, Augustaften. 1886.

1792. F r. S e d iv y , Parti fra Hellebæk.

1793-94. — Fra Østre Anlæg. — Fra Sjællands Nordkyst. 1890. 2 Bl.

1795. K. S e d iv y , Sjællandsk Landskab. 1883. Overtryk af Pennetegning.

1796. J. C. S e e h u s e n , Vignetter til Suhms Saml. Skrifter. 4 Bl.

(Kr. 1030—33).

— 1797. — Landskab med et Bondehus. Rødt Tryk.

1798. — Dragertha og hendes Elsker. 1792. (Kr. 1034).

1799. J. H. S e n n , Prospekt af Schwartzbjerg og Blyebjerg ved

Trondhiem. (Kr. 1218).

1800. — Samme Blad. Kolor.

1801. — Prospect af Ilsvigen. (Kr. 1217).

1802. — En til Bergen indløbende Jagt. (Kr. 1219).

1803. — Norsk Fjeld-Prospekt. (Kr. 1220).

1804. — og G. L. L a h d e , Austerlitz d. 2. Decbr. 1805. (Kr.

1140).

1805. — — E t østerrigsk Cavallerie Angreb afslaaes i Slaget

ved Austerlitz. (Kr. 1141).

1806. — — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

1807. — — Transport af russiske Fanger efter Slaget ved

Austerlitz. (Kr. 1142).

1808. — — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

1809. — — L ’Entrevue des deux Empereurs. (Kr. 1143).

1810. — — Muthvolle Vertheidigung eines Russen gegen 4

Franzosen. (Kr. 1144).

1811. — — Scene fra den franske Revolution. 1805. (Kr.

1145).

1812. C. F. S e y fa r t, „Christiansborgs Prospect i Nordvest over

. Slotts-Kirken og Remisserne“. J. Fosie excud. (Kr. 412).

1813. — Parti ved en Flod. 1743. (Kr. 411).

1814. — Samme Blad.

1815. H. S. S ib b e rn , Oluf Mortensens Vaabenhus i Roskilde Domkirke.

1856.

1816. — Ladegaardsmøllen ved Roskilde. 1857.

1817. — Ruinen af St. Jacobs Kirken ved Roskilde. 1858.

1818. N. S im o n se n , Kunstnernes Karneval. 1844.

1819. — Forpostfægtning ved Vejle. Maj 1849.

1820. — Brystbillede af en Ridder. Stylografi.

1821. — Prøveblad med 11 Hoveder. Stylografi.

1822. — Prøveblad med 17 Hoveder. 1846—47. Stylogr.

1823. — Brystbillede af en Araber. Stylogr.

1824. — Korsaren og hans Brud. 1847.

1825. — Melpomene. 1830.

— 1826. — Fra Træfningen ved Stolk. 1848. Overtryk.

1827. S. S im o n s e n , Fra en Bondegaard. 1879.

1828. — Heste ved en gammel Mølle. 1880.

1829. N. K. S k o v g a a rd , Parti fra Østroo. 1891.

1830. — Skovparti fra Østroo. 1893. Jap. Papir.

1831. — Illustration til „Den danske Radeerforening“s Omslag.

1893.

45


46

1832. N. K. S k o v g a a rd , Aaben Plads i Skoven paa Østroo. 8/10

1883.

1833. — E n Stakhave bag en Bondegaard. 1883.

1834. P. C. S k o v g a a rd , Frederik d. V I paa Lit de Parade. 1839.

1835. — P ortræ t af Skuespiller Dr. Ryge. 1842. Xyl. af Flinch.

Original.

1836. — Samme Blad. Aftryk paa kines. Papir.

1837. — Samme Blad. Med Randtegninger.

1838. — Portræ t af Distriktslæge Y. E. Blom i Assens. Pen paa

Sten.

1839. — Portræ t af Dyrmaler C. Dalgas. 1848. do.

1840. — Portræ t af Maleren J. Th. Lundbye. 1848. do.

1841. — P ortræ t af Zoologen Prof. C. F. Liitken. do.

1842. — Portræ t af Prof. Svend Grundtvig. 1848. do.

1843. — Portræ t af Major Blom. 1848. do.

1844. — Portræ t af Orla Lehman. 1842. Flinch xyl. Original.

1845. — Samme Blad. Aftryk paa kines. Papir.

1846-47. L. A. S m ith , Psyche og en Jæger, efter Bissen. 1841. 2 Bl.

1848. C. E. S o n n e , Knælende Martyr.

1849. — Gudstjeneste i en Kirke.

1850. —• Contourer af Arbejder udstillede i d. kgl. Akad. f. de

skønne Kunstner. 1826. 10 Blade.

1851. — Soldatens Afsked med sin Kæreste. Blunck p.

1852. — Gustav Adolphs Død i Slaget ved Lutzen.

1853. — Kristi Fødsel. Randtegning. 1828. Stentr.

1854. — Arkitektoniske Værker af C. F. Harsdorff. 1871. 10 Bl.

1856. — En gammel Mand med en Hue paa Hovedet. Prøveblad.

1857. J. W. S o n n e , De danske Hjælpetropper i Slaget ved Ramilliers.

1826.

1858. — Diplom for d. kgl. danske Landliusholdniiigs Selskab. 1842.

1859. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

1860. — „Scene af et vildt Stutteri11. 1826. Gebauer p.

1861. — Randtegning til Rosenborg Brøndkuranstalts Aktier. 1843.

(Ej benyttet).

1862. — 111. Titelblad til Rungs Italienske Folkesange. 1841.

1863. C. S te e n b lo c h , Landskab med en Flod. 1800. (Kr. 1315).

1864. S. S te in , P ortræ t af J.C . Freund. 1884. Efter C. A. Jensen.

1865. — En staaende Tyrekalv. 1891.

1866. — E li Landevej med en Bom. 1891.

1867. — E t Hundehoved („Freja"). 1883.

1868. — Nøgen mandlig Model.

1869. A. Stottrup, Dameportræt. 1782.

1870. — 2 Bl. Vignetter til Richardson: Carl Grandisons Historie.

1781. (Kr. 981).

1871. H. Tange, Den gamle Port ved Rysensten. 1879.

47

1872. J. H. Thiele, 8 Bl. Illustrationer og Vignetter til Masius’:

Trauer-Rede iiber Gyldenlove.

1873-74. — Den forlorne Søn. 2 Blade.

1875. J. M. Thiele, Bjærgegn ved Klostret Seefeld. 1832. (Kr.

1500).

1876. — Parti ved Skarritsø. 1845. (Kr. 1501).

1877. — Samme Blad.

1878. — Tre Piletræer i et Landskab. 1832. (Kr. 1498).

1879. — Landskab med en Bro. 1832. (Kr. 1499).

1880. — Ved Ariccia. (Kr. 1502).

1881. — Bjærgparti fra Graubiinden. (Kr. 1503).

1882. Carl Thomsen, Kongskilde Mølle. 1869.

1883. - - Paa Ejemvejen fra Kirken. 1873.

1884. — En Spanier. 1869.

1885. — Portræ t af Kammerraad Vilh. Aug. Schlegel. 1869.

1886-89. Alb. Thorvaldsen, 4 Bl. mytolog. Fremstillinger.

1890. C. F. Thøming, Stockfleth’s Gartenhaus an d. Aister. 1822.

1891. P. C. J. Timm, Skovparti ved Vindeby paa Lolland. 1834.

1892. — Samme Parti. 1836. (Kr. 1336).

1893. — Parti af Skovshoved fra Nordsiden. H. Timm del. (Kr.

1337).

1894. H. Timm, Udsigt over Storebælt fra Korsør. (Kr. 1465).

1895. — Landskab med en Bro. (Kr. 1468).

1896. — Der Staubbach. J. Møller p. (Kr. 1467).

1897. J. V. Top, Brystbillede af en Tyrk. 1847. Stylografi.

1898. — Svinesund. Stylografi.

1899. — Vaabendragerens Ed.

1900-1. Wenz. Tornøe, En italiensk Dreng og Pige. 1889. 2 Bl.

1902. N. Truslew, „Abbildung aller Arten Schiffe11. 16 kolor. Blade.

(Kr. 1040).

1903. — 111. Titelblad til „Tibull“ o vers. af Guldberg.

1904. — Udsigt over Bæltet fra Nyborg Fæstning. Eckersberg

del. Kolor.

1905. — En Soldat i Baghold.

1906. — Prospekt af Egnen ved Kronborg fra d. nordi. Side.

1907. M. Tuscher. 8 Vignetter til „Voyage d’Egypte“. 1755. (Kr.

157).

1908. — Hjelmstjernes „Ex-libris“. (Kr. 158).

1909. — Æ report oprejst udenfor Florenz ved H ertug Franz Stephans

Ankomst 1739. 1743. (Kr. 156).

1910. — „Drawings of some Ruins and colossal Statues at Thebes

in Egypt“. 1741. 4 Bl. (Kr. 155).

1911. L. Tuxen, En Mand i en Klippehule. 1870.

1912. — Parti paa Kristianshavn set fra Havnen.

1913. — Sejlere i uroligt Vejr. 1870.

1914. — Parti paa Kristianshavn. 1867.


48

1915. L. T u x e n , Sejlere i Sundet set fra Orlogsværftet. 1867.

1916. — En Fiskerbaad. 1870.

1917. J. W., Omvandrende Musikanter. 1744. (Kr* 418).

1918. J. E. C. W a lte r, En Concert. 1844. P. v. Hoogh p. (Kr. 1546).

1919. — Flugten til Ægypten. 1824. P. Colonia p.

1920. - Punchegilde, efter Hogarth.

1921. Gr. W. W e d e k in g , To Sejlskibe. 1843.

1922. — Fire Partier i en Landsby.

1923. — Fire forskellige A rter Skibe.

1924. C. D. W e id e m a n n , Prøveblad med Prins Ferdinand til Hest

m. m. 1867. Stentr.

1925. W enzler, Dødens Engel bortfører et lille Barn. Kr. Stub

inv. Stentr.

1926. J. F. N. V e rm e h re n , Portr. af Skuespillerinde Fru Anna

Nielsen. Xylogr. Aftryk paa kines. Papir.

1927. — Portræ t af Komponisten N. V. Gade. 1845.

1928. F. W e s tp h a l, Die Jahreszeiten. 1828. 4 Bl. Stentryk.

1929. — Genre-Bilder in Bildern u. Tonen. Schleswig 1852. 10 Bl.

1930. O. J. W e y se , Yignet. 1781. (Kr. 714).

1931-32. — Prospekter af Tønder og Norborg 1781. (Kr. 712—13).

1933. W illa r s , Hertugen af Cumberlands Embarquement til Spithead

8/7 1740. J. Fosie exe. 1742. (Kr. 408).

1934. J. F. W illu m s e n , Studiehoved (Neithart). 1887.

1935. — En Husmands Væv. 1887.

1936. — Maleren Thorv. Niss’ Dagligstue ved Lys. 1888. (Udstillet

paa Meissonier Udstill. 1890 i Paris). Jap. Papir.

1937. — E n Kone „skærer Sten“ paa et Teglværk. 1887.

1938. — Ægteskab. 1886.

1939. — P ortræ t af Kunstnerens Moder. 1887. Jap. Papir.

1940. — Hoved af en pukkelrygget Mand. 1886.

1941. — „Une Dame en promenade1'. Gadeparti fra Aborreparken.

1889. (Kunstnertryk). Jap. Papir.

1942. — Stengade i Helsingør. 1889. (Kunstnertryk). Jap. Papir.

1943. — Frugtbarheden. Symbolist. Fremstilling. 1891. (Kunstnertryk).

Jap. Papir.

1944. — Parti af Aborreparken i Januar Maaned. 1890. (Kunstnertryk.)

Jap. Papir.

1945. W in s tr u p , Illustr. Titelblad til „Canzonette Italiane“. Flinch xyl.

1946-51. N. W iw el, 6 forskeil. Blade. Stentryk.

1952. C. Y o sb e in , „Prospect af det Ny W erv som paa Christianshavn

er anlagt og i Stand sat af A. Biørn“. 1741. (Kr. 449).

1953-54. C. Z e u th e n , „Parthenon 1 og „Pandrosos“. 2 Bl.

1955-58a. J. V. Z ille n , Raderinger udg. af Foreningen „Fremtiden11.

1—4. Hefte, indeh. 24 Blade. 1S83—89.

1959. — Paa Yejen til Markedet. 1864. O. Bache p.

1960. — En" staaende Hund. 1857.

1961. J. V. Z ille n , Samme Blad paa kines. Papir.

1962. — En staaende og en liggende Tyr.

1963. — En Bondedreng med en Dragt Brænde. 1845.

1964. — E t Faar med to Lam.

1965. — To Faar paa Marken.

1966. — E n Ged med Klokke.

1967. — E n Ged med sit Kid. 1858.

1968. — Hønsekræmmerens Æsel. 1858.

1969. — En Kostald. 1859.

1970. — E n spindende Bondekone. 1850.

1971. — Køer paa Marken. 1858.

1972. — Kvæget drives hjem til Stalden. 1865.

1973. — E n Gedestald. 1859.

1974. — E t brægende Faar.

1975. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

1976. — En omvankende Skærsliberfamilie. Xylogr.

1977. — En staaende Ko. 1858.

1978. — E n Hest ædende af en Høvogn. 1858. GI. Tryk.

1979. — Tre Køer paa Marken. 1857. GI. Tryk.

1980. — En hvilende Hund. 1859. GI. Tryk.

1981. P. 0]isted , Ved et Bondehus. 1850.

1982. — I en Bondegaard. 1850.

49

Kobberstik, Litografier, Xylografier etc. af og

efter danske Kunstnere.

1983. C. F. A a g a a rd , Parti fra Venedig. Lith. af F. Larsen. Kol.

1984. — Parti af Regensen. To Prospekter fra Odense samt 5

andre Blade. Kemityp.

1985. — 2 Partier fra Odense. Kemit.

1986. — Rundetaarn og Børsen. Kemit.

1987. — Brokkensbod. Kemit.

1988-91. — 4 Bl. danske Kirker. Kemit.

1992. — 12 Bl. Prospekter fra Gotland, Sjælland og Fyen. Kemit.

1993-96. — 4 Bl. Træer og Havepartier. Kemit.

1997. — 8 forsk. Xylografier efter Tegninger.

1998. — 8 do. do.

1999. — 8 do. do.

2000. — 12 forskellige Kemitypier.

2001. — Xylografier og Stentryk efter Tegninger og Malerier. 7 Bl.


50

2002. C. F. A a g a a rd , 6 forsk. Blade efter Malerier.

2003. — 5 Partier af Møen. Xylogr.

2004. J. P. A a g a a rd , 12 Bl. Portræter af Fabricius’ Danmarks H i­

storie. Xylogr.

2005-7. — 3 BIT Litografier fra d. Kgl. Stentrykkeri.

2008-8a. C. A a r s le f f , 2 Bl. efter Skulpturer.

2009-11. N. A. A b ild g a a rd , Dante og Sorgen. 2 Bl. Litogr. samt 2

Ætsninger efter Tegninger.

2012. S ør. A b ild g a a rd , Mindesmærker fra Antvorskov Klosterkirke.

16 Bl. Stentr.

2013. G. A c h e n , 9 Bl. Gengivelser efter Tegninger og Malerier.

2014. Fr. A lilg re n s so n , 7 Bl. Teaterdekorationer m. m. Xylogr.

2015. Å k e rb e rg , Frue Kirke (før Branden). Kobb.

2016. A m in o ff, Pasvig i Norge. J. B. Hossel sc.

2017. M ich. A n c h e r, To Fiskere ved en Baad. 1889. Fototypi.

2018. — En glad Sømand. Kittendorff lith. Farvetryk.

2019. — 6 forskell. Blade. Xylogr. og Ætsn.

2020. A n n a A n c h e r , 2 forsk. Blade. Xylogr.

2021. C. E. A n d e rs e n , 5 Blade. Xylogr.

2022. — Regnvejr i Dyrehaven. E. Lehmann lith.

2023. A. A n d e rs e n L u n d b y , Januar. J. Albert repr. Fotograv.

2024. — Martsmorgen. do. do.

2025. — 8 Bl. Gengivelser efter Malerier og Tegninger. Xylogr.

og Ætsn.

2026. N. A n g e lo , Ludvig X YI med Dronning og Søn. 1793. Kobb.

rødt Tryk.

2027-30. A r la u d , Maleren, Den Glade, Spradebassen, Apotekeren.

S. sc. chez C. 4 Bl. (Kr. 1222—23, 25 og 27).

2031. V. A rn e s e n , Frisk Kuling. Heliogravure.

2032. C. B aa gø, Københavnske Prospekter. 3 Bl. Særtr. af „111. Tid.u

2033. — Prospekter etc. fra Island. 8 Bl. do.

2034. — Prospekter etc. fra Norge. 26 Bl. do.

2035. — 40 forskellige Blade. Særtr. af „111. Tid.“

2036. O tto B a c h e , Hundene skal have Mad. Farvetr.

2037-38. — „Islandske Folkesagn og Æ ventyr“. 2 Bl. Stentr.

2039. — En Æltevogn ved et Teglværk. Kittendorff lith.

2040. — Hjortens Ligfærd. Lystryk. _

2041. — Østen- og Vestenvinden. Nielsen zinkograf.

2042. — Støverhunde. F. Larsen lith.

2043. — To Køer. F. Larsen lith.

2044. — 20 forskell. Blade Illustrationer. Xylogr.

2045. — 20 forskell. Blade. Særtryk af „111. Tid.u

2046. — 10 forskell. Blade af „111. Tid.“

2047. — 19 forskell. historiske o. a. Blade. Xylogr.

2048. — 15 forskell. Blade. Xylogr.

2049. — 17 do. do. do.

2050. — 11 Blade Hunde. Xylogr. og Fotogr.

51

2051. O tto B a ch e , 5 Bl. københavnske Scener og Prospekter. Xylogr.

2052. O. O. B a g g e , Parti af Nordfelt paa Møen. Eckersberg del.

Kobb.

2053. — Samme Blad. Kolor.

2054. — Parti af „Nordfelts H auge“ paa Møen. (Kr. 1333). Kobb.

2055. — Samme Blad. Brunt Tryk.

2056. — Samme Blad. Kolor.

2057. — „Hvor flyer jeg hen!“ Fredens Genius. 1801. Eckersberg

del. (Kr. 1324). Kobb.

2058. — Oldnordisk Verdensbetragtning fremstilt ved Finn Magnusen.

3 Bl. kolor. (med en længere skreven Dedikation

og et Digt til Ove Malling fra Finn Magnusen).

2059-60. — 2 Blade til Graahs Rejse i Grønland. Kobb.

2061. — Sverresborg ved Trondhjem. Å. Schjødt del. Kobb.

2062. — Illustreret Kalender og „Tids H jui“ for 1818. Kol. Kobb.

2063. — 13 forskell. kobberst. Blade.

2064. Th. B a lle , Fremstilling af Himmerig „Himmelsk Curia eller

Hoff“. 1775. (Kr. 246). Kobb.

2065. J. B a llin , En Dame ser ud ad et Vindu. J. Victor p. Kobb.

2066-67. — Portræ tter af 4 smaa Prinser og Prinsesser. 2 Bl. Kobb.

2068. — E t Par Elskende. Prøvetryk før Skriften. Kobb.

2069. — Verdensbetragtning. Prøvetryk. Kobb.

2070. — Madonna med Barnet. Murillo p. Kobb.

2071. — Nøgen Mand. Pogniez p. Prøvetryk. Kobb.

2072. — Madonna paa Halvmaanen. Murillo p. Prøvetryk før

Skriften. Kobb.

2073. — Skolestuen. Ostade p. Prøvetryk før Skriften. Kobb.

2074. — En læsende Abbate. M. Rørbye p. 1838. Kobb.

2075. — Samme Blad. Prøvetryk før Underskriften.

2076. — Samme Blad. Prøvetryk før al Skrift.

2077. — Samme Blad. Kunstnertryk.

2078. — Kærestefolkene. 1869. Carl Bloch p. Kobb.

2079. — Samme Blad.

2080. — En romersk Gadebarber. 1865. Carl Bloch p. Kobb.

2081. — Samme Blad. Prøvetryk før al Skrift. Kunstnertryk.

2082. — Fiskerkonen ved Vinduet. 1868. A. Dorph p. Kobb.

2083. — Samme Blad. Prøvetryk før Underskriften.

2084-85. C. B a ls g a a rd , 2 Bl. Scener af Napoleons Liv. Litogr.

2086. G. W. B a u re n fe in d , Portræt af Michael Baurenfeind. Sorfe

Kunst.

2087. — Det kgl. stiftede Fattige Børns Opfostrings Huus paa

Christianshavn. Kobb.

2088. — En saaende Bonde. Vignet. Bauert del. Kobb.

2089. S. B e n d ix e n , Die Rastorfer Papiermiihle im Swentinen Tlial.

1822. L. Motz del. Stentr.

2090. — Portræ t af Aloys Schmitt. Tielemann del. 1827. Stentr.

2091. — Portræ t af Schleiermacher. Kgl. Stentr.

4*


52

2092. W. B e n d z , Kunstnere i Fincks Kaffehus i Miinchen. Kittendorff

lith.

2093-95. C. B e n z o n , 3 Bl. Blomster. Simonsen lith. Farvetr.

2096. O. B e n tz o n , Herregaarden Lystrup. Litogr.

2097. A lfr. B e n z o n , Illustrationer til en Pølsevise 6/12 1880.

2098. — 9 forskeil. Blade. Xylogr.

2099. E d v . B e rg h , En Granskov. 1863. Fotogr.

2100. Th. B e rg h , Tommeliden og Syvmilestøvlerne. 4 Bl. m. Text.

1873. Stentr.

2101. C. B ille , E t Vrag. Bevers xyl.

2102. H. V. B iss e n , Kristus paa Vej til Golgatha. Stentr.

2103-8. — Buster og Statuer af .T. F. Schouw, J. L. Hejberg, Fru

Heiberg, J. C. Hauch, Ingemann og Tordenskjold. Xylogr.

6 Bl.

2109-10. — Frederik V IIs Rytterstatue. 2 Bl. Stentr. og Xyl.

2111-14. — 8 Fotografier efter Skulpturer.

2115-17. — Den tapre Landsoldat. 3 forskeli. Bl. Xylogr.

2118. — 6 forskell. Blade.

2119. V ilh. B isse n , 6 forskell. Blade efter Skulpturer.

2120. Chr. B la c h e , Havnemolen ved Aarhus med paalands Vind.

H. Jensen lith. Farvetr.

2121. — Randklevskaai’et paa Bornholm. Zinkogr.

2122. — 6 Bl. Illustrationer. Stentr.

2123. — 15 forskell. Blade. Xylogr.

2124-26. — 3 Bl. danske Skibe. Stentr. Kolor.

2127. — 8 forskell. Blade. Særtryk af „111. Tidende".

2128. C arl B lo ch , Bebudelsen. Fotogravure af Rud. Schuster.

2129. — Gravlæggelsen. Fotogravure af Rud. Schuster.

2130. — Maria hos Elisabeth. do. do.

2131. — Lad de smaa Børn komme til mig. Fotogravure af Rud.

Schuster.

2132. — En Tjenestepige i sit Køkken. Gemzøe lith.

2133. — Samme Blad.

2134. — En Romerinde. Gemzøe lith.

2135. — Kortspillende romerske Drenge. Fotogr.

2136. — En Tjenestepige skurer en Kedel. Litogr.

2137. — Adéle. H. Jensen lith. Farvetryk.

2138. — Portræ t af Frederik Bøgh. 1866. Ætsn. Særtryk.

2139. — Portræ t af J. N. Madvig. Xylogr. Aftryk paa kines.

Papir.

2140-42. — Hans Tausen forsvarer Biskop Rønnov. Kong Jakobs

Besøg hos Tycho Brahe. Biskop Brochmand anbefaler

Griffenfeld til Frederik IY. 3 Bl. Fotograv.

2143. — „Udvalg af hans Kunst og lidt om ham selv“. 1890. in.

23. 111.

2144. — Hugger-Niels og Hugger-Malene. 3 Bl. Xylogr.

53

2145. C a rl B lo c h , En Fiskerdreng. 1872. Ad. Kittendorff lith.

1874. Farvetr.

2146-47. — Scene i en Fiskerstue. Xylogr. 2 forskell. Aftryk.

2148. — Kærestefolkene. Tegnet af H. Olrik. Xylogr.

2149. — do. Fotografi.

2150-51. — Samson hos Filistrene. Tegnet af O. Bache. Xylogr.

2 Expl.

2152. — 20 Bl. Xylografier og Ætsninger efter Malerier.

2153-56. — I Badetimen. Dreng med Macaroni. Paa Beddingen.

4 Bl.

2157. — 8 Blade Portræter af Fabricius’s Danmarks Historie.

Xylografier og Kemityp.

2158. D. C. B lu n c k , To Studier af Menneskelivet. 1847. Resdorff

del. Litogr. 2 Bl.

2159-60. — Samme Blade.

2161. — Romerske Gadedrenge. E. Lehmann lith.

2162. C. F. B oelim , Eremitagen i Fredensborg Slotshave. 1833.

Kobb.

2163. J. B o e se n , Parti af Stadsgraven ved Nørreport. F. Larsen

lith.

2164. — 5 Bl. Partier af Odense. Særtryk af „111. Tid.“.

2165. — 5 forskell. Blade. Xylogr. og Lystryk.

2166. E r n s t B ojesen,* Smaaskitser for Børn. 1873. m. 16 kol.

Bl. Stentr.

2167. — 3 forskell. Blade. Tegn. paa Sten.

2168-70. C. B o rc h , 3 Bl. Xylografier efter Skulpturer.

2171. T. B o ru p , Døde-Dansen. 37 Bl. Træsnit.

2172. — 22 Bl. forskell. Træsnit.

2173. F. L. B ra d t, Landskab med Sø. 1785. v. Hagen p. Kobb.

2174. — „Prospect af Kiøbenhavn, taget i Dvrehaugen ved Fortunen“.

1781. Juel p. Kobb.

2175. — Samme Blad senere Omarbejdelse.

2176. — Prospekt af Egnen om Jægerspris. Juel p. Kobb.

2177. — „Prospect af den nye anlagte Vey uden for Stadens

Nørre P ort“. Kobb.

2178. — Mindestøtte for Holberg. 1784. (Kr. 742). Kobb.

2179. — Historisk Fremstilling. Kobb.

2180. — Videnskaben. Vignet. 1781. Abildgaard inv. 2 forskell.

Aftryk. Kobb.

2181. — Forblommet Antique i Fredensborg Hauge efter Friderich

d. Vtes af Wiedewelt udførte Tanke. Juel p. Kobb.

'2182. — Mindestøtte for Hertug Ferdinand af Brunsvig. Juel p.

Kobb.

2183. — Scener af „Den Stundesløse“. 4 Blade. 1784. (Kr,

744—47).

2184-85. J. H. B r a n d t, Kystpartier paa Bornholm. 2 Bl. X t

og Lystryk.


55

2186. H. O. B ra se n , 8 Bl. Fotografier efter Malerier.

2187-88. — Husarer vande Heste. 2 Bl. Litografi og Xylogr.

2189. — Paradepladsen ved Kongejagten i Grønholdt Vang. Oktober

1889. Platinotypi.

2190. N. B re d a l, Ruinerne af Lyse Kloster ved Bergen. Zinkogr.

2191. — 5 Bl. københavnske Prospekter. Særtryk af „111. Tid.“.

2192. — 12 forskeil. Blade. Xylogr.

2193-95. H. A. B re n d e k ild e , 3 forskeil. Blade.

2196-2201. Th. B re n d s tru p , 6 Blade danske Prospekter. A. Nay

og Hellesen lith.

2202. — Italiensk Landskab med Cypresser. Kittendorff' lith.

2203. G. B ro lin g , Vagtparaden paa Amalienborg. Xylogr.

2204-7. — 4 Bl. københavnske Prospekter. Xylogr.

2208-9. — 2 Bl. Teaterforestillinger. Xylogr.

2210. H an s B riig g e m a n n , Altertavlen i Slesvigs Domkirke, samt

Indbydelse til Udgivelsen af en litograf. Fremstilling af

samme ved C. Bøhndel. 1824.

2211-12.— Altertavlen i Slesvigs Domkirke. 1521. Litograf, af C.

C. A. Bøhndel. 29 Blade. 1833.

2212a. M .T .B riinnich, Scene af „Recensenten og Dyret“. Buchhorn sc.

2213. A. M. B ru u n , 9 Blade Illustrationer. Xylogr.

2214. J. J. B ru u n , Vordingborg Slots Ruiner. 1744. A. Nay lith.

2215. J. C. B ru u n , Prospekt af Kolding med Omegn. 1848. Kittendorff

lith.

2210. H. B u n tz e n , Die Burg-Ruinen der Dynasten von Manderscheid

in d. Eifel. 1840. Litogr.

2217. — I Villa Borgheses Have ved Rom. Kittendorft' lith.

2218. E. B æ re n tz e n , Portræt af Andrea Castellan. J. W. Tegner

lith.

2219. C. B øgh, I Birkeskoven. Fotogravure af E. Albert.

2220. — Sommer. Fotogravure af E. Albert.

2221. — Theaternissen. Th. Bergb lith.

2222-20. — Illustrationer til Anton Nielsen: Bondeliv. 10 Bl.

Litogr.

2227. — Katten og Lænkehunden. 1859. Overtryk af Pennetegning.

2228. — 13 Blade Scener af Livet i Paris. Særtryk af „111. Tid.“.

2229. — 8 Blade Heste. Særtryk af „111. Tid.“.

2230. — 10 Blade forskeli. Dyr. Xylogr.

2231-34. — 6 Blade Illustrationer. Xylogr.

2235-39. — 6 forskeil. Blade. Xylogr.

2240. H a n n a B øhm , Illustr. til H. C. Andersens Billedbog uden

Billeder. 5 Bl. Xylogr.

2241. J. H. C ab o tt, Stucchi figurati esistenti in un antico sepolcro

fuori delle mura di Roma. 1795. 21 BI. (Kr. 990).

2242. J. C alm ey er, Carl-Johans-Værn, Horten. J. Hellesen lith.

2243-44. H. C ap p eleli, 2 Bl. norske Landskaber. Xylogr. Særtryk*

2245. C arl C a rlse n , 6 forskell. Blade. Xylogr.

2246. H. C a rm ie n c k e , Holsteiner Miihle. Pescheck sc. 1836.

2247. A. J. C a rs te n s , Fotografier efter sex Tegninger og Aquareller.

1869. 6 Bl.

2248-50. — Scener af Dantes: Helvede. Koch rad. 3 Blade.

2251. — Amor og Bacchus. Gottschick sc.

2252. — Charon. Jul. Thaeter rad.

2253. A. C. R iis C a rs te n s e n , Prospekter etc. fra Grønland. 10

Blade.

2254. — 12 forskell. Blade. Xylogr.

2255. A n th o n o re C h ris te n s e n , Aarets 12 Maaneder. Similigravure.

7 Bl.

2256. C. F. C h ris te n s e n , Teltene i Charlottenlund. J. Gray sc.

2257-59. — Kongens Palais, Børsen, Thorvaldsens Museum. J. Gray

sc. 3 Bl.

2260-62. — Nikolaj Taarn, Rosenborg Slot, Skuespilhuset. J. Gray

sc. 3 Bl.

2263-65. — Toldboden, Christiansborg Slot, Rundetaarn. J. Gray

sc. 3 Bl.

2266-67. — Frue Kirke, Parti af Bredgade. J. Gray sc. 2 Bl.

2268-72. — Helsingør og Kronborg (2 Expl.), Møens Klint, Sorgenfri

Slot, Roskilde Domkirke. J. Gray sc. 5 Bl.

2273. — Rasmus Rasks Monument paa Assistents Kirkegaard.

Litogr.

2274. G otfr. C h ris te n s e n , Eftermiddag i August. Chromotypogravure.

2275. — Ved Furesø. F. Larsen lith.

2276. — 25 forskell. Xylografier og Ætsninger efter Tegninger og

Malerier.

2277. G. N. C h ris te n s e n , 11 Blade jyske Prospekter etc. Xylogr.

2278. R ich. C h ris tia n s e n , 11 Blade Xylografier og Ætsninger efter

Tegninger og Malerier.

2279-80. C. G. C ib b e r, Den dansk-norske Kirke i London, udvendig

og indvendig. J. Kip sc. 1697. 2 Bl.

2281. J. F. C lem en s, Bataillen d. 2 April 1801 paa Københavns

Rhed. C. A. Lorentzen p.

2282 — Samme Blad.

2283. — Samme Blad. Prøvetryk før Dedikationen.

2284. — En Mand med et Ølkrus. P. Cramer p.

2285. — Brillesælgersken. P. Cramer p.

2286. — 8 Bl. Illustrationer til Holberg: Peder Paars. J. Wiedewelt

del. Prøvetryk (nogle før Skriften).

2287. — Den hellige Familie. 1777. Taraval p.

2288. — Pesten. 1777. Bourdon inv.

2289. — Niels Klim svævende i Rummet. Juel del. (Kr. 796).

2290. — Le sort d. artistes. 1786. Abildgaard p.

2291. — Samme Fremstilling til d. modsatte Side. Konturstik

skygget med Aquatinta.


2292 J.

2293.

2294.

2295.

2296.

2297.

2298.

2299.

2300.

2301.

2302.

2303.

2304.

2305.

2306-8

2309.

2310.

2311.

2312.

2313.

2314.

2315.

2316.

2317.

2318.

2319.

2320-21. •

2322.

2323.

2324.

2325.

56

F. Clemens, Adam og Eva. Abildgaard inv. (Kr. 787).

- Socrates. N. Abildgaard p.

- Partier i Sanderumgaards Have. 1824. 14 Bl. efter

Hancks Tegninger. (Kr. 806).

- „Udsigt i Sanderumgaards H auge“.

- En Pige med en Vandkande. Prøvetryk før Skriften.

- Englændernes sidste Daad i København. 1807.

- Homer. 1813. N. Abildgaard p.

- Samme Blad.

- Ossian. N. Abildgaard p. Fotolitografi.

- Kristus i Getsemana Have. 1822. Eckersberg p.

Samme Blad. Prøvetryk før Underskriften.

P ortræ t af Naturforskeren Ch. Bonnet. 1778. Juel p.

1777.

Portræ t af C. A. D(amkjær) „le Soufleur ou le Philosophe

Hermetique“. Juel p. 1783.

- Portræ t af Greve A. G. Moltke. 1816. Juel p. 1796.

- Den muhammedanske, d. mosaiske og d. christelige Religion.

Abildgaard p. Kgl. Stentrykkeri. 1825. 3 Bl.

- Lodtrækning af d. Atheniensiske Ungdom, bestemt at

offres Minotaurus. 1827. Péron inv.

- Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

- Illustrationer til C. Niebuhr: Reisebeschreibung nach

Arabien. 1774. 8 Blade. (Kr. 781).

- Portræ t af Carst. Niebuhr. Brun del. (Str. 2003).

- Frihed, Lighed, Broderskab. 1798. Abildgaard del.

- Historisk Komposition efter Metzu.

- Bonaparte med Vægtskaalen.

- Mindestøtte over Digteren Riber.

- Vignet til Schytte: Staternes indv. Regiering. 1774.

- Menneskets Alder fra 1 til 20 Aar. L. Jordani inv.

- To Høns. 1788. Abildgaard inv.

- Vignetter til A. Hennings: Philosoph. Versuche. 1779.

Abildgaard inv. 2 Bl.

- Portræ t af Buonaparte. de Lera del.

- Hans Egede hos de Syge i Grønland. E. Pauelsen p.

- Portræ t af Frederik d. Store. Kgl. Stentr.

- Portræ t af Kong Frederik Vilhelm II. 1793. H.

Schrøder p.

2326. - P ortræ t af Ch. Bonnet. A. Schule sc. 1821.

2327. J. la C o u r, Træer ved Stranden. Xylogr.

2328-32. ■ - 5 Blade Xylografier efter Tegninger og Malerier.

2333. P. Cramer, Vignet. 1752. (Kr. 493).

2334. - Portræ t af Dr. med. prakt. Læge i Aalborg Nic. Benzon,

meget sjældent (ej hos Strunk, Krohn eller Mørch).

2335. - Jfr. Cramer som Callista. 1765. Ætsn.

57

2336. C. Dahl, Frederiksborg Slot. Kemitypi.

2337. — 2 Bl. Partier fra Færøerne. 1862. Xylogr.

2338. J. C. Dahl, Labrofos ved Kongsberg i Norge. Fleischmann rad.

2339. — „Norwegische Gegend“. 1833. Hammer sc.

2340. — „Schiffsstrandung an d. Norwegischen Kiiste“ 1835. Beichling

rad.

2341. — Frederiksborg Slot. 1821. Lizars sc.

2342. — Gentofte Kirke. 1823. Lizars sc.

2343. — Parti af Esrom Sø. 1821. Lizars sc.

2344. V. Dahl er up, 8 Bl. københavnske Bygninger og Partier.

Xylogr.

2345-46. — 2 forskeli. Blade.

2347-48. C. Dalgas, Scener fra Krigen 1848—50. Kittendorff kemityp.

2 Bl.

2349. — En Faareflok. Kittendorff og Grove lith.

2350. C. Dalsgaard, Scene fra Stengangen paa Sorø Akademi.

1872. Fotografi.

2351. — Afskeden. 1860. F. Larsen lith.

2352. — I Lynghuset. Kemitypi.

2353. — Natmænd. 1855—56. Kemitypi. 2 Bl.

2354-55. — 2 Bl. Illustrationer til Chr. W inther: Træsnit. Særtryk.

2356-59. — 5 Bl. Kemitypier.

2360. — 4 Bl. Kemitypier til J. Heins Læsebog.

2361. — 7 Bl. Litogr., Kemityp. og Xylogr. efter Malerier og

Tegninger.

2362-63. Danchell, 24 Bl. Scener af Danmarks Historie. Litogr.

2364-65. — Bedstemo’ers Kappe og Bedstefa’ers Paryk. 2 Bl. Kgl.

Stentr.

2366-67. — 2 Bl. Litografier. Kgl. Stentr.

2368. Defehrt, 27 Bl. Illustr. til C. Niebuhr: Reisebeschreibung

nach Arabien. Kobb.

2369. C. Deichmann, 24 forskeli. Blade. Kemityp. og Xylogr.

2370. — 10 Bl. Kemitypier. Særtryk af „Sværmere1'.

2371. — 5 Bl. københavnske Partier og Interiører.

2372. F. M. Dodt, Briggen Lougen angribes ved St. Thomas af 2

engelske Fregatter 3/s 1801. Kobb.

2373. A. Dorph, En gammel Kone og Portræ t af Margrete Lønborg

Jensen, (f. 30/3 1874) lith. af H arald Jensen. (Litogr.

Prøveblad).

2374-77. — „Fra Kysten11 og „Om V interen1' 1864. Sorte og kolor.

4 Bl. Stentr.

2378. — Smaapiger lege i Klitterne. 1868. Kittendorff lith.

2379. — 7 Bl. Xylogr. efter Malerier og Tegninger.

2380-81. N. V. Dorph, 2 forskeil. Blade. Ætsninger.

2382. Holger Drachmann', 34 forskeil. Blade. Xylogr.

2383. D. Dreyer, Bolbjerg med Skareklit. Kemit.


58

2384. C. Eckardt, 10 forskeil. Blade. Xylogr.

2385. J. F. Eckersberg, Yiews in Madeira. 9 Bl. Arnz & Co.

lith. Kolor. m. Text.

2386. — Romsdalshornet. Xylogr.

2387. C. W. Eckersberg, Den veed bedst hvor Skoen trykker som

har den paa. Xylogr. (Kr. 1380).

2388-93. — Lotterisedlen. J. F. dem ens sc. 6 Bl.

2394. — Fiskerbaaden sættes ud. P. Gemzøe lith.

2395. — Samme Blad.

2396. — Sundet ud for Kronborg. 1821. W. H. Lizars sc.

2397. — Kronborg Slot set fra Kattegat. 1823. Lizars sc.

2398. — Skibe paa Rheden. 1823. Stentr.

2399. — Menneskets Alders Trappetrin. Anon. sc.

2400. — Menneske Aldrene. Anon. sc. Kolor.

2401. — Ved Kirsten Pils Kilde i gamle Dage. Træsnit.

2402-3. — Kristian IV hos Tycho Brahe paa Hveen. 2 forskell.

Xylogr.

2404. — PI. IV af „Linearperspektiven“ Litografi. (Prøve, ej benyttet).

2404a. — En vandrende Kunstner, tre dansende Par. 1825. Stentryk.

2405. — Parti af Nørreport. 1805. Fotografi.

2406-7. — 2 Blade Træsnit efter Malerier.

2408. — Scene af „Jeppe paa Bjærget11. Bærentzen lith.

2409. — E t Parti af Monte Aventino. Fotografi efter Tegning.

2410. Erling C. W. Eckersberg, Scene af Hamlet. Konturstik.

2411. — Det sidste Angreb. Steuben p.

2412. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften. 1838.

2413. — Samme Blad. do. 1839.

2414. — Den hellige Antonius og en knælende Mand, efter J. v.

Eyck. 1833.

2415. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

2416. — L ’écrivain public å. Rome. 1843. E. Meyer p.

2417. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften. 1842.

2418. — Samme Blad. do. do. 1843.

2419. — Madonna med Barnet. Bern. Luini p.

2420-22. — Samme Blad. 3 forskeli. Prøvetryk før Skriften 8/2, 12/8

og »/8 1837.

2423. — Eudamidas fra Corinth. N. Poussin p.

2424. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften. 1841.

2425. — Fiskere fra Hornbæk redde Kaptajnen fra et strandet

Skib (Ao. 1775). 1836. C. W. Eckersberg p.

2426-28. — Samme Blad. 3 forsk. Prøvetryk før Skriften. 2/10 1835.

og 27/4 1836.

2429-31. — Aristoteles. 1840. 3 forskeil. Aftryk.

2432-33. — Rammer til Prins Frederiks og Prinsesse Wilhelmines

Portræ ter. 1828. 2 forskeil. Prøvetryk.

2434-35. — Den sovende Frugtkone. Metzu p. 2 forskeil. Prøvetryk.

59

^436. E rling C. AV. Eckersberg. 23 forskellige Blade. Kobberstik,

Prøver etc.

2437. — Spillende Krigere. 1840. 4 forskeli. Prøvetryk.

2438. — 8 Stkr. kobberstukne Vexel-Blanketter.

2439. — Portræ t af Laurits Engelstoft. 1830. F. L. Storch del.

2440. — P ortræ t af Præsten C. F. Brorson. 1839. Bærentzen p.

(Str. 428). Prøvetryk før Skriften.

2441. — Samme Blad.

2442. — Portræt af Kronometermager Urban Jiirgensen. 1839.

C. A. Jensen p.

2443. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

2444. — Portræ t af Gehejmearkivar Jak. Langebek. 1847. S.

Abildgaard p. Prøvetryk før Skriften.

2445. — Portræ t af Landskabsmaler J. C. Dahl. 1850. C. W.

Eckersberg p. Prøvetryk før Skriften.

2446. — Portræ t af Prof. C. W. Eckersberg. 1843. W. Marstrand

p. Prøvetryk før Skriften.

2447. — 90 Blade efter Thorvaldsen. Prøvetryk. Konturstik.

2448. J. J. Eckersberg, Fabriken Rabeshave i København. Bing

& Ferslew lith.

2449-50. C. J. Ernst, Ansicht von Ratzeburg. 2 Bl. Kolor. Kobb.

2451-52. — Samme Blade. Kolor.

2453. O. Evens, 6 Blade Xylografier og Æ tsninger efter Skulpturer.

2454. J. E x ner, Blindebuk. 1866. Tegner & Kittendorff lith.

2455. — Præsentation for en Kjender. 1890. Fotogravure.

2456. — Besøg hos Bedstefaderen. Gemzøe lith.

2457. — E t Frieri. F. Larsen lith. Farvetryk.

2458-59. — En selskabelig Sammenkomst. Xylogr. 2 Expl.

2460. — Scene i et Køkken. Tegner & Kittendorff lith.

2461. — 14 Blade Xylografier, Ætsninger, Litografier og Fotografier

efter Malerier.

2462-64. — 3 Bl. Illustr. til Chr. W inther: Træsnit. Særtryk.

2465-68. — 5 Bl. Xylografier efter Tegninger.

2469. G. Fahrenholtz, Titelkobber til „Carl v. Carlsberg“. 1797.

(Kr. 994).

2470. — Overraskelsen. 1798. (Kr. 996).

2471. — En Jubel-Rose. 1800. (Kr. 997). Trykt paa Silke.

2472-73. — 2 forskeil. kobberst. Blade.

2474-76. V. Fauerholdt, 4 forskell. Bl. Xylografier.

2477. Th. Fearnley, „Nordische Gegend“. 1829. T. Faber rad.

2478. — „Mondschein“. 1830. Beichling rad.

2479-80. L. F e h r, Scener i en Bad-Stue. Illustr. til W endt: Den

veneriske Sygdom i Danmark. 2 Bl. Loses Stentr.

2481-88a.— Dr. Syntax’s Rejse at opsøge det Pictoreske. 19 Blade.

Litogr.

2489. — Parti af Eidsvold. F. Gjøs del. Litogr.


60

2490-91. L. F e h r, Portræ ter af Dr. Bell og Jos. Lancaster. 1819.

2 Bl. Litogr.

2492. — Portræ t af Violoncellisten A. Gehrmann. Litogr.

2493. — Herreportræt. Litogr.

2494. — Ruiner af Stegeborg. Paludan del. Litogr.

2495. Y ald. F je ld s k o v , E t Drikkehorn. Fotografi.

2496. — Thor i Jotunheim. Xylografi.

2497-2501. A ug. F is c h e r, Rosenborg Slot, Thorvaldsens Museum,

Botanisk Have, Langelinie, Skodsborg. F. Larsen og

Har. Jensen lith. Farvetryk. 5 Bl.

2502. — Fra Kalkbrænderiet ved København. F. Larsen lith.

Farvetryk.

2503-4. — 2 Bl. efter Malerier. Litogr. og Xylogr.

2505. H a n s F is c h e r, 8 Bl. Xylografier efter Tegninger og Malerier.

2506. L. F is c h e r , Herreportræt. Litogr.

2507-8. P o u l F is c h e r, Tivolis Basarbygning, Udstillingsbygningen

1888. Har. Jensen lith. Farvetr. 2 Bl.

2509-12. — Ørstedsparken, Dyrehaven, National, Tivolis Concertsal.

Har. Jensen og F. Larsen lith. Farvetr. 4 Bl.

2513. — 31 Bl. københavnske Scener og Prospekter. Xylogr. og

Ætsn.

2514. — 6 Bl. Scener af københavnske Teaterforestillinger m. m.

Xylogr. og Ætsn.

2515-16. V ilh. F is c h e r, 2 Bl. Dyr. Litogr. og Ætsn.

2517. A. C. F. F lin c h , 39 Bl. Xylografier af „Dansk Penning Magazin“.

2518. — Den Schoustrupske Gaard paa Amagertorv, Kirsten Piils

Kilde, Boskilde Domkirke. 3 Bl. Xylogr.

2519. — 8 Bl. forskell. Xylografier.

2520. A. F li n t, Fisltum Foss i Norge. 1811. Gunnerus del. Kolor.

Kobb.

2521-22. — Æreminde for P. B. Prytz. 2 Bl. Kobb.

2523. — Utaknemlighed. Kobb.

2524. -— Scene af P. A. Heiberg: De Vonner og Vanner. 1793.

J. Juel p. Prøvetryk.

2525. — Scene af Oehlenschlager: Axel og Valborg. Eckersberg del.

2526. — 5 Blade kobberst. Vignetter og mindre Stik.

2527. — Portræ t af Anna Boleyn.

2528. — Den svenske Kong Carl Gustavs Flugt fra Amager 10/10

1658. C. A. Lorentzen p.

2529. — Samsøes Minde. 1796. Thorvaldsen del. (Kr. 1201).

2530. — Giordano. 1791. Abildgaard del. (Kr. 1193).

2531. — Moses ved den brændende Busk. 1792. N. Poussin p.

2532. — Herreportræt.

2533. A. O. F lin t, Prospekt af et isbedækt Land. Kobb.

2534. O. N. F lin t. Utaknemlighed. Kobb.

61

2535-36. J. F lin t, Gibraltar og Parti i Pisa. 2 Bl. Kobb.

2537. J. F lin to e , Gausta og Norsk Deligencebefordring. Kemit.

2538. E. F o r t li n g , Den hjemkomne Pirat. E. Magnus p. Litogr.

2539. — Svaninge Kirke. Kgl. Stentr.

2540. — Madonna efter Rafael. Litogr.

2541. Jo h . F o sie , Kobberst. Titelblad til O. Bangs Samlinger. 1743.

2542-44. H ar. F o ss, 3 Blade Xylogr. og Fotografier efter Malerier.

2545-47. C. F r e u n d , 3 Bl. Xylogr. og Stentryk efter Skulpturer.

2548. J. F rie d la n d e r , En Russer, der handler med en Amagerkone.

E. Fortling lith.

2549. — En Lotteriscene. Gemzøe lith.

2550. — En Linedansertrup. Kittendorff lith.

2551. J. F r ie d le in , Parti i Frederiksborg Slots-Kirke. 1703. G.

Moinichen del.

2552-54. — 3 forskell. kobberst. Blade.

2555. J. G. F r id r ic h , Forestilling af d. ulykkelige Masquerade, hvor

Kongen af Sverrig Gustav II I blev skudt i Stockholm

27/4 1792. Kobb. Kolor.

2556. — Scener af den franske Revolution. 1793-94. 12 Blade

Kobb.

2557. — Den hellige Familie. 1781. Correggio p.

2558. — Portræ t af Admiral Lord Nelson.

2559. — Portræ t af Friderich II d. Store. 1790.

2560. — 7 Bl. kobberst. lllustr. til Gambo*jg: Jesu Moral. 1801.

2561. — Actie-Brev i d. foren. Pram- og Steenfører-Laug i København.

1785.

2562. — St. Bendts Kirke i Ringsted. 1777. (Kr. 673).

2563. — Prospekt af København. (Svendebrev for Bagerlauget).

2564. — 7 forskell. kobbert. Blade.

2565-67. H a n s F riis , 3 forsk. Blade Xylograf, efter Malerier og

Tegninger.

2568-69. J. D. F ris c h , En Hjorts Liv. 1865. 7 Bl, Xylogr.

2570-72. — 4 forsk. Blade Xylograf, efter Tegninger.

2573-77. A. Fritz, 5 Bl. Xylograf, efter Malerier.

2578. J. F. Fritz, Prospekt af København. Stentryk.

2579-85. — Skabelsesdagene. 7 Bl. Stentryk.

2586. — Parti af Charlottenlund. 1824. Stentryk.

2587. — Parti af Hildenburghausen. Stentryk.

2588. J. C. G. Fritz s ch, E t Kompas fra J. Kieding i Bergen.

Kobb.

2589. Lorentz Frølich, Mindeblad om Kunstner-Karnevalet d.

3/3 1854. Litogr.

2590. — E n ung Pige ved en Kilde. Kemityp.

2591. — Thor og Heimdal. 1846. Xylogr. af Klæstrup.

2592. — Uglspil hes Slagteren. Xylogr.

2593. — Julebillede. 1874. Xylografi. Prøvetryk paa kines. Papir.


I

62

63

■2594. Lorentz Frølich, Sex Blade til Hjortens Flugt af Chr.

Winther. Litogr.

2595. — Italiensk Folkeliv. Kittendorff lith.

2596. — Svend Tveskæg paa Jomsborg. 1877. Træsnit.

2597. — Gambaruk og Hungersnøden. 1877. Træsnit.

2598-2600.— 5 forsk. Blade. Xylogr.

2601-2. — Lille Marie og Poppedrengen. 7 Bl. Xylogr.

2603-4. — Løven som Dommer. 4 Bl. Xylogr. Aftryk paa kines.

Papir.

2605. — Heste, Køer, Faar og Svin. 12 Bl. Litogr.

2606. — Uglspil ved Gralgen. Træsnit.

2607-8. — 4 Blade Kemitypier.

2609. — 6 Bl. smaa Vignetter. Træsnit. Aftryk paa kines. Papir.

2610. — 111. Titelblad til Weyses 50 Kæmpevise-Melodier. Stentr.

2611-12. — Scener af Børnelivet. 6 Bl. Xylogr. 2 Expl.

2613. — Mile. Lili å la campagne. 27 Blade.

2614. — Ringen paa Hastrup. Sagn fra Heden. 8 Bl. Xylogr.

2615-17. — 9 forskeil. Blade. Xylogr.

2618. — Ridderen ved Kulsvierhytten. Xylogr.

2619. — og J. Th. Lundbye, 11 Bl. nordiske Guder. 1845.

Overtryk af Pennetegning.

2620. — Brage, Overtryk af Pennetegning, koloreret af Kunstneren.

2621. — Askepot. 9 Blade. Xylogr.

2622. — Danne-Virke. 1855. Stentr.

2623. — En Elefantjæger. 1839. Træsnit af Flinch. Særtryk.

2624-25. — Læsebog for Smaadrenge og Smaapiger. 1854. 4 Bl.

Kemitypi.

2626. — 18 Bl. Illustrationer til Fabricius: 111. Danmarks Historie.

Særtryk.

2627. — 13 Bl. af Samme. Særtryk.

2628. — 10 forsk. Blade Kemitypier og Xylografier efter Tegninger.

2629. — 10 do. do. do.

2630. — 10 do. do. do.

2631. — 10 do. do. do.

2632. — 10 do. do. do.

2633. — 10 do. do. do.

2634. — 10 do. do. do.

2635. — 10 do. do. do.

2636. — 10 do. do. do.

2637. — 6 do. do. do.

2638. H. Funck, Billeder fra Dyrelivet. 1878. 8 Bl. Kemityp.

2639. J. Fæster, 3 Bl. danske Landskaber. Xylogr. -

2640. K. Gamborg, 30 Bl. Prospekter og Scener fra Københ;

Xylogr.

2641. — 25 Bl. do. do. do.

■2642. K. Gamborg, 19 Bl. Scener af københavnske Teaterforestillinger.

Xylogr.

2643. — 52 forskeil. Blade Xylogr.

2644. — 17 Bl. Partier og Scener i Norge. Xylogr.

2645. — 53 forskeil. Blade. Xylogr. og Stentr.

2646. — 15 Bl. Lllustr. til Davidsen: Fra d. gamle Kongens København.

Aftryk paa kines. Papir.

2647-54. C. D. Gebauer, 8 Bl. Heste af „Det kgl. danske Stutteri

i Frederiksborg11. Kolor. Litogr.

2655. — Kosakker og Baschkirer. 1813. Kittendorff lith.

2656. J. V. Gertner, Portræ t af Aug. Møser. Tegner lith.

2657. — P ortræ t af S. Tlialberg. 1847. Tegner lith.

2658. C. G. Glasing, 88 Bl. Illustrationer til „Reynike Foss“. 1747.

Træsnit.

2659. H. A. Greys, Mindeblad over Fru Ida Lange (f 1649). 1651.

Kobb.

2660. — Mindeblad over F ru Lisbeth Gyldenstjerne ( f 1651).

1651. Kobb.

2661. — Mindeblad over F ru Mette Dresselberg. Kobb.

2662. — Mindeblad over F ru Ida Juul til Kjeldsgaard. Kobb.

2663. — 5 forskeli. kobberst. Blade.

2664. H. A. Grosch, Emilie Kilde ved Strandvejen. 1794. Juel p.

1784.

2665. ' — Portræ t af Dr. S. I. Gall. Pløtz og Eckersberg del.

2666. — Hygæas Offer (i Anledn. af Bernstorffs Helbredelse).

Kolor. Kobb.

2667. — Prospekt af Viborg. Wandall del.

2668. — Prospekt af Odense. Wandall del.

2669. — Prospekt af Aalborg. W andall del.

2670. — Prospekt af Hobro. W andall del.

2671. — Levninger af Niels Ebbesens Borg Nørreriis mellem Randers

og Aarhus. E. Storch del.

2672. — Helvede paa Eger. C. A. Lorentzen p. Kolor.

2673. — Sarpefossen fra Borgegaard Side. Lorentzen p. Kolor.

2674. — Tistedals Elven fra Veedengaard til Frederikshald. Lorentzen

p. Kolor.

2675. — La Valée de Dockenhude. 1797. Kolor.

2676. — Landskab efter Juel. Kobb.

2677. — Færgemand Lars Bagge gaar ud i Stormvejr. Abildgaard

inv.

2678. V ilh. Groth, 7 Bl. Xylografier efter Tegninger og Malerier.

2679. Nord. Grove, Skovparti fra Dyrehaven. Litogr.

2680-81. — Strandparti og Landskab. 2 Bl. Litogr.

2682. — Landskabsfortegninger. 9 Bl. Tegner & Kittendorff lith.

2683. — Parti med Søllerød Kirke. Litogr.


64

2684. N ord. G rove, Udsigt over København set fra Syd. Tegner

& Kittendorff lith.

2685. — 2 Bl. Partier fra Silkeborg. Kemityp.

2686. — Fortunen. Kittendorff lith.

2687. — 8 forskeli. Blade. Kemityp. og Xylogr.

2688. M. G rø n v o ld , 4 Blade Xylografier. Særtryk af „111. Tid.“

2689. F. C. Gr øger, Portræt af Chr. Ad. Overbeck. 1821. Suhrlandt

p. Litogr.

2690. — Portræt af Joh. Heinr. Voss. 1801. A. Schule sc. 1822.

2691. — Portræt af Hertug Adolph Frederik af Cambridge. Aldenrath

lith.

2692. — Portræt af Heinr. Wilh. v. Schwartz, Chef for Revisionskontoret

v. d. kgl. Lotteri i Altona og Wandsbeck.

Wohlien lith.

2693. — Portræt af Digteren Friedr. Gerstacker. 1820. Aldenrath

lith.

2694. — Portræt af Joh. Matth. Tesdorph, Borgermester i Liibeck.

1823. Suhrlandt p.

2695. — Portræt af Lægen Georg Heinr. Behn. 1830. Litogr.

2696. — Portræt af Skuespiller Ludv. Devrient. 1822. Litogr.

2697. — Portræt af Amand. A. Abendroth. Kiesel lith.

2698. H. G ude, Hjemvendende Fiskere i Kristianiafjord. Lystryk.

2699. — 6 forskeil. Xylogr. og Ætsn. efter Tegninger og Malerier.

2700. L. G u rlitt, Tusindaarig Eg ved Jægerspris. Bærentzen & Co.

lith.

2701. — Egnen ved Silkeborg. A. Nay lith.

2702-3. — Zeichen-Schule. 12 Bl. Litogr.

2704. Jo n . H aas, Elektriske Forsøg i København. 1754. Cramer p.

2705. — Portræt af Digteren N. Boileau. 1756.

2706. — Portræt af Prins Adolf Frederik af Holsten Gottorp,

senere Konge af Sverige.

2707. — Portræt af Samme. 1744.

2708. — Samme Blad.

2709. — Portræt af Prins Carl Wilh. Heinr. Friso af Oranien og

Nassau. 1747.

2710. — Portræt af M. Luther. L. Cranach p. 1534.

2711. — Portræt af Samme. 1773.

2712. — 7 Bl. Partier og Detailler af Trondhjems Domkirke. 1762.

2713. — Portræt af Fr. Ad. Lampe. 1751.

2714. — Portræt af Joach. Westphal. 1748.

2715. — Frederikskirken i København. J. Bang del. 1764 og

1765. 2 forskell. Blade.

2716-17. — Jellinge og Jellinge-Stenene. 2 Bl.

2718. — En Jordemoder. 1754. P. Cramer del. (Kr. 261) samt 3

forskell. kobberst. Vignetter.

2719. — 6 Bl. forskell. kobberst. Vignetter.

65

2720. Jon. H aas, Portræt af Dronning Christine af Sverige. 1774.

2721. — Portræt af Kristian VII som Kronprins. 1761. (Str. 780).

2.22. — Prospekt af Lande- eller Provste Mødet udi Roeskilde

1754. Cramer del. (Kr. 257).

2723. — Prospect af Høyeste-Ret i Kong Friderich d. Femtes Tiid.

1754. (Kr. 256).

2724. — Trondhjems Domkirke. 1762. (Kr. 284).

2725. — Portræter af Ærkebiskopperne Absalon og Jakob Erlandsen.

Miller del.

2726. — Prospekt af Møens Klint. 1754.

2727-32. — Prospekter af Nexø, Aakirkeby, Hammershus, Rønne,

Svaneke og Hasle. 1754. 6 Bl.

2733. — Perspect. Abbildung von d. Ruinen d. eingeascherten St.

Michaelis Kirche in Hamburg. 1751. C. M. Muller del.

2734. — Slægtskabs-Grader. Kobb.

2735. J. J. G eorg H aas, Hercule et Dioméde. 1782. Pierre p.

2736. — „Rigernes Kron Prinds og Kronprindsesse“. 1793.

2737. — Tre Mænd ved en Træstub. 1771. P. Cramer p.

2738. — „Fremstilling af de antændte Begkrantze som saaes da H.

M. Kong Chr. 7 med Følge giorde Kahne Fahrt i Kiøbenhavn

1771“. Cramer p. (Kr. 984).

2739. — Récréation d. Bacchantes. Walderite p.

2740. — Samme Blad. Prøvetryk før Dedikationen.

2741. — 11 Bl. kobberst. Illustr. til Niebuhr: Reise nach Arabien.

2742. — Prospekt af Frederikshald i Norge. Lorentzen p. Kolor.

2743. — Parti af Hammer Foss i Norge. Lorentzen p. Kolor.

2744. — Prospekt af Roe ved Frederikshald. Lorentzen p. Kolor.

2745. — Parti af Lerfoss ved Trondhjem. Lorentzen p. Kolor.

2746. — Prospekt af Vækkero ved Kristiania. Lorentzen p. Kolor.

2747. — Aggershus Fæstning. Lorentzen p. Kolor.

2748. — „Stubbe Lian“ ved Kristiania. Lorentzen p. Kolor.

2749. — „Paradis-Bakken“. Kolor.

2750. — „Houg-Foss“ ved Modum. Lorentzen p. Kolor.

2751. — „Lille Leer-Foss“. Kolor.

2752. — Bogstad ved Kristiania. Lorentzen p. Kolor.

2753. — „Silke Saugen“ ved Hønefos. Lorentzen p. Kolor.

2754. — Tistedals-Fos i Norge. Lorentzen p. Kolor.

2755. — Sarps-Fos i Norge. Lorentzen p. Kolor.

2756. — „Cataracte pres de Vieux Brugs Hammer". Lorentzen p.

2757. — Prospekt af Moss i Norge. Lorentzen p. Kolor.

2758. — Parti af Svinesund i Norge. Lorentzen p. Kolor.

2759. — Samme Blad.

2760. — Prospekt af Drammen. Lorentzen p. Kolor.

2761. — Parti af Hønefos i Norge. Lorentzen p. Kolor.

2762. — Parti i Bergen. Lorentzen p. Kolor.

2763-65. — Et Jernstøberi i Norge. Lorentzen p. 3 Bl. Kolor.

5


66

2766. J. J. G eorg H aas, Den sunamitiske Kvindes Ankomst til

Elisæum paa Carmels Bjerg. 1776.

2767. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

2768. — 3 Bl. kobberst. Vignetter. Prøvetryk.

2769. — Udsigt over Store Bælt ved Korsør. 1772. Cramer p.

2770-71. P e te r H aas, 2 Bl. Vignetter til Gesner: Samti. Skrifter.

1781.

2772-76. — 5 Bl. kobberst. Illustr. til Niebuhr: Reise nach Arabien.

(Kr. 968).

2777. — „Prospect d. Schiitzenplazes nebst d. neuerbauten Schiitzen-Hause“.

F. Calau del. Kolor.

2778. J. M eno H aas, Portræt af Friedrich Wilhelm III. 1798.

Plotz & Hornemann del.

2779. — Portræt af Grev v. Benningsen. Schmeidler p.

2780. — Portræt af Isid. Bianchi. neapolit. Legationspræst i København.

1775. C. Høyer del.

2781. — 18 Bl. kobberst. Illustr. til G. Høst: Efterretn. om Marokos

og Fes. 1779.

2782. — Prospekt af København (Svendeprøve-Lærebrev for Glarmestre).

C. Thielemann del. (Kr. 960).

2783. — Indløbet til den slesvigholstenske Kanal. 1781. (Kr.

955).

2784. — Medaille for Arveprins Frederik. 1774.

2785. — Napoleon paa Lit de Parade. Kolor.

2786. — 12 forskeil. Blade kobberst. Portræter.

2787. — 13 forskell. kobberstukne Blade.

2788-90. — 3 Bl. kobberst. Vignetter.

2791. Alb. H aelw eg, „Flora“ samt Foraaret, Sommeren og Høsten.

4 Bl. (af S. Paulli. Flora Danica).

2792. — Kobberst. Titelblad til Seneca: Skrifter overs. af Birgitte

Thott.

2793. — Portræt af Grev Edward Montagu. Alb. Wuchters p.

2794. — Portræt af Kong Ferdinand IV af Ungarn og Bøhmen.

2795. — Portræt af Prins Johan Georg III af Sachsen.

2796. — Simon Paullis Vaaben samt to andre Blade.

2797-98. H. J. H am m er, Beltfart om Vinteren. Kemityp. 2 Expl.

2798 a. — En Markedsdag i Fredericia. 1871. Kittendorff lith.

2799-2800. — 2 Bl. Børneportræter (Børn af d. amerikanske Minister

i København). Litogr.

2801-2. W. H am m er, Partier af Torre del Greco. 3 Bl. Xylogr.

2803-5. A xel H an se n , 3 forskell. Blade. Xylogr.

2806. A. H ansen, 7 Bl. Træsnit til „Dansk Penning Magazin“.

2807. — 5 Bl. danske Bygninger, Træsnit og Kobb.

2808. — 4 Bl. kobberst. Portræter.

2809. C o n sta n tin H an sen , Adam og Evas Udjagelse af Paradiset.

1856. Kittendorff & Aagaard xyl.

67

2810. C o n sta n tin H an sen , Mindeldad i Anledn. af Etatsr. L. N.

Hvidts og Hustrus Guldbryllup 1850. A. Nay lith.

2811. — Ægers Gæstebud. Stentryk.

2812. — En Forelæser paa Moloen i Neapel. Kittendorff lith.

2813. — Samme. Fotografi.

2814. — En italiensk Dreng. Th. Bergh lith.

2815. — Nordens Guder. 24 Blade. Xylogr. Særtryk.

2816. — Illustrationer til Chr. Winthers ABC. 13 Blade. Xylogr.

2817. — Bannerne fra de nord. Studentermøder. 4 Bl. Xylogr.

2818. — Drenge med en So og en Moder med sine Børn. 2 Bl.

Kemit.

2819-21. — Illustr. til H. Hertz: Tyrfing. 5 Bl. Xylogr.

2822. — Portræt af Biskop Absalon. Xylogr.

2823. — Memento mori. Kittendorff & Aagaard xyl. '

2824. — En gudfrygtig og christelig Huus-Velsignelse. Kittendorff

& Aagaard xyl. —

2825-26. — Illustr. til Chr. Winther: Træsnit. 2 Bl. Xylogr.

Særtryk.

2827-28. — Ægers Gæstebud. Rosenstand xyl. 2 Expl.

2829. — Afgangs-Bevis fra Kunstakademiet. Stentryk. -

2830. — Kronborg. C. M. Tegner lith.

2831-32. — 3 forskell. Blade af „Gæa“. Kemit.

2833. — Kentauren Chiron underviser Achilleus. Kittendorff &

Aagaard xyl.

2834. — 9 forskellige Blade.

2835. H ansen, Ansicht d. Bade-Anstalt zu Kiel. Anon. sc. kolor.

2836. H einr. H an se n , Christian IVs Bedekammer i Frederiksborg

Slotskirke. A. Nay lith. Farvetr.

2837-38. — Thorvaldsens Museum og Amagertorv. A. Nay og Kittendorff

lith. 2 Bl.

2839. — Kongens Nytorv. Kittendorff lith. Kolor.

2840. — Den Collinske Gaard i Bredgade. F. Larsen lith.

2841-42. — Frederiksborg Slot. A. Nay og Kittendorff lith. 2 Bl.

2843-44. — 3 Fotografier efter Malerier.

2845. — Frue Kirkes Indre. Hellesen lith.

2846. — Parti af Børsen i København. Tegner & Kittendorff lith.

2847. — Vor Frelsers Kirke. A. Nay lith.

2848. — Vor Frelsers Kirke. Ad. Kittendorff. lith.

2849-53. — Aarhus Domkirke. 5 Blade. Hellesen og Nay lith.

2854-55. — Domkirken i Roskilde. Kittendorff lith. 2 Expl. (det

ene kolor.)

2856-57. — Portalen og det Indre af Frue Kirke. Nay lith. 2 Expl.

2858. — Christiansborg Slot. Nay lith.

2859-60. — Thorvaldsens Museum. Tegner & Kittendorff lith. 2

Expl. (det ene kolor.)

2861. — Kristian d. IVs Værelse paa Rosenborg. Lystryk.

5*


68

2862*68. Heinr. Hansen, Et Skab i Krist. IVs Stil og et Fortepiano

i Renaissance Stil. Nay og H. Jensen lith. 2 Bl.

F arvetr.

2864. — 18 Bl. danske Kirkebygninger og Slotte. H. Jensen lith_

2865. — Diplom („Hæderlig Omtale“) for Industri-Udstillingen i

København 1872. Kittendorff lith. Farvetr.

2866. — Medlems-Diplom fra Foreningen „Fremtiden11. 1865.

Tegner & Kittendorff lith.

2867. — 5 forskell. Blade.

2868. H. Christ. H ansen, Kong Hans’ Gravsten i St. Knuds Kirke

i Odense. Hanck del. Kobber.

2869. — Vestibulen i Christiansborg Slot. C. F. Hansen del.

Kobb.

2870. — Facade af Christiansborg Slot imod Ridebanen. C. F.

Hansen del. Kobb.

2871. — Universitetets astronomiske Observatorium. Anon. sc.

2872. — „Facade d. Administrationsgebåude gegen d. Landseite‘£

Linassi e Co. lit. (Triest).

2873. Hans Nik. Hansen, Diplom frad. nord. Industri-, Landbrugsog

Kunstudstilling i København 1888. Ætsn.

2874. — 9 Bl. Scener, Dragter etc. fra Færøerne og Island.

Xylogr.

2875. — 20 forskell. Blade Xylografier og Ætsninger efter Tegninger

og Malerier.

2876. — 11 do. do. do. do.

2877. J. T. H ansen, Gamle og ny københavnske Bygninger. 9 Bl.

Xylogr.

2878. — 9 forskell. Blade Litogr. og Xylogr.

2880. Sigv. H ansen, I Udkanten af Granskoven. Vinterdag.

F. Larsen lith. Farvetryk.

2881. — 7 Bl. Xylografier efter Tegninger og Malerier.

2882. Theofilus Hansen, Restauration des d. Erzherzog Leopold

gehor. Schlosses Hornstein. Wien 1862. 9 Bl.

2883. — Udkast til en Rigsdagsbygning i København. 1886. 7

Bl. Lystryk.

2884-86. — Planer til Restaurering og Ombygning af Kristiansborg

Slot og Slotsholmen. 1887. 3 Bl. Lystryk.

2887-88. — 2 Bl. Bygninger i Wien. Kobberst.

2889. — 5 forsk. Blade Xylogr.

2890. K. Han s en-R eistrup, 13 Blade Xylografier efter Tegninger.

2891. H. H arder, Prospekt af Søllerød. Lizarfe sc.

2892. — Sorø Akademi. Nord. Grove lith.

2893. — Ruinerne af Koldinghus Slot med Omgivelser. P. Aagaard

lith.

2894. A. H artvig, 12 Bl. Dyr. Xylogr. efter Tegninger.

69

2895. Fr. H artv ig , Calendarium Danicum. 1888. Stentr.

2896. — 14 forskell. Blade Ætsn.

2897. — 111. Sang til Erik Bøgh. 1885. Stentr.

2898. O. H aslund, En Koncert. Fototypi.

2899. — Køer ved et Bondehus. H. P. Hansen xyl.

2900. — Romerske Abbater ryge i Smug. Kittendorff lith.

2901. — Øehlenschlægers Fødehus ved den tidligere „Jærnport“

paa Vesterbro. Xylogr.

2902. — Paa Bakkegaarden. 1lli 1887. H. P. Hansen xyl.

2903-6. — En gammel Kone ved sit Arbejde, En gammel Ulk, To

Gamle. 4 Bl. Xylogr.

2907. — Illustrationer til „Billedbog for Børn“ af J. Krohn 1871.

9 Bl. Stentr. Prøvetryk før Skriften.

2908. — Drengen med Kalkunerne. Den sovende Dreng og de to

Faar. 2 Bl. Stentr.

2909. — (og P. Krohn) Historien om Skibet, der kunde sejle uden

Vind og Vand. 1865. Stentr.

2910. — Samme Blad kolor.

2911-12. — Fra Landet. 2 Bl. Stentr. kolor.

2913. .— 13 forskell. Blade. Xylogr., Ætsninger og Stentryk efter

Tegninger og Malerier.

2914. P. H auberg, 7 Bl. Partier etc. fra Bornholm. Xylogr.

2915. — 13 forskell. Blade Xylogr. Særtryk af „111. Tid.“.

2916. A. H eckel, Orientalske Musikinstrumenter. Kobb.

2917-20. A. H eim burger, 4 Bl. Prospekter af København og Omegn.

Xylogr.

2921. W. F. G. Heins, Det nye Fiskeprincip. Tegner & Kittendorff

lith.

2922. J. Hel le sen, Parti ved Klampenborg. Litogr.

2923-24. — Partier ved Sorø og Nykøbing paa S. Litogr. 2 Bl.

2925-28. — Frederiksberg Slot, Bistrup, Tyrsbæk, Herlufsholm.

Litogr. 4 Bl.

2929. A. H elsted, Abbaten med sin Lærer. J. Ballin sc.

2930. — 11 Bl. Xylogr. efter Tegninger og Malerier.

2931. H. C. H enneberg, Historisk Komposition. Xylogr.

2932. E rik H enningsen, Fra d. skand.Naturforskermøde i København

1847. Fotogravure.

2933. — 40 Bl. Xylografier og Ætsninger. Københavnske Scener,

Portræter, Scener af Skuespil etc.

2934. Frants Henningsen, Børnerim af J. Krohn. 2 Saml. 1884.

kolor.

2935. — Stella. Har. Jensen lith. Farvetr.

2936. — Randtegning til en Sang 5/2 1891. Stentr.

2937. — Pløjescene. 1880. Fototypi.

2938. — En Begravelse. 1883. Fototypi.

2939. — 26 forskell. Blade Xylografier etc. efter Malerier og

• Tegninger.


71

2940. P ra m H e n n in g s e n , Gardisten paa Besøg. 1882. Fotografi.

2941. C arst. H e n r ic h s e n , Skovparti. Overtr. af Pennetegning.

2942-43. — Gammel Eg og Parti ved Strandmøllen. 2 Bl. Xylogr.

2944. S. H e n r iq u e s , En Bissekræmmer, som gør Kortkunster. E.

Westerberg lith.

2945-49. J. D. H e r h o ld t, Københavnske og andre danske Bygninger.

5 Bl. Kemityp. og Xylogr.

2950. O. A. H e rm a n s e n , Diplom for „Foran. t. Fjerkræavlens

Fremme 1 ved Udstillingen 1885. Stentr.

2951. — Scener af Dyrelivet, Prospekter, Illustrationer etc. 26

Blade. Xylogr. og Ætsn.

2952. O. H e rs c h e n d , 7 Bl Xylografier efter Malerier og Tegninger.

2953. G. F. H e ts c h , Projekt til en „Begravelses-Anstalt 1 ved

Holmens Kirke. Stentr.

2954. — „Bygningen til d. elektromagnet. Telegraf i Kjøbenhavn“.

Tegner lith.

2955. W ilh. H e u e r, Portræ t af Friderikke Dorothea Vilholmine,

Dronning af Sverige. Kobb.

2956. — Scene af Holberg: Barselstuen. Lorentzen p. Prøvetryk

før Skriften.

2957. — Job. 1810. Lanfranco p. Kobb.

2958. — Cato. 1814. Carlo Lotti p. Kobb.

2959. — Prospekt af Bønne. Rawert del. Kobb.

2960. — Portræ t af Marie Stuart. Litogr.

2961. — Hertugen af Berry paa Dødslejet. Litogr.

2962. — Hofvinhandler Waagepetersens Børn. Kgl. Stentr.

2963. — St. Cecile. Kgl. Stentr.

2964-65. — 2 kobberst. Portræter.

2966. — 16 Bl. slesvigske og holstenske Prospekter. Litogr.

2967-68. — 2 Bl. Illustrat. til „Wandsbecker Bote“ 1846. Xylogr.

2969. G. R. F. H o ffm ann, Vignet paa „Det foren. Velgørenheds

Selskabs1* Kvittering. 1832.

2970-71. H. J. H olm , Diplom for „Selsk. til Havedyrkningens Fremme1*.

Har. Jensen lith. 2 forsk. Aftr.

2972-72a. C hr. H o lm , 2 Blade Stentr.

2973. H. G. F. H o lm , Søbade-Anstalten ved Ryssensteens Bastion.

1839. Kobb.

2974. — „Badeanstalten ved Ryssensteen“. J. Gray sc.

2975-77. — 3 Bl. til Graah: Rejse i Grønland. J. Holm sc.

2978-79. — Rosenborg og Runde-Taarn (kolor.) J. Holm sc.

2980. — Frederiksborg Slot. J. Holm sc.

2981. — Herlufsholm. Anon. sc.

2982. — Runde Taarns Indre. J. Holm sc.

2983. — Parti af Kongens Nytorv med Skuespilhuset. (J. Holm sc.)

2984. — Udsigt over Højbroplads. Anon. sc.

2985. — „Hotel d’Angleterre in Copenhagen“. Anon. sc.

2986. H. G. F. H o lm , Samme Blad. Aftryk før Skriften.

2987. — „Hotel du Nord in Copenhagen**. J. Holm sc.

2988. — Rosenborg Slot.

2989. — „Utsigt af Kopenhamn från Frederiksberg11. Stentr.

2990. — Den vestre Side af Kultorvet med Nørreport. 1856.

Wolff & Co. lith.

2991. — Marienlyst ved Helsingør. 1821. Lizars sc.

2992. — Sorgenfri Slot. 1823. W. H. Lizars sc.

2993. — Eremitagen. 1823. W. H. Lizars sc.

2994. — Parti af Brede. 1823. W. H. Lizars sc.

2995. — Parti af „Nye Mølle“ ved Raavad. 1823. W. H.

Lizars sc.

2996. — Frederiksborg Slotsgaard. 1821. W. H. Lizars sc.

2997-99. — Frue Kirkes Ydre og Indre. Hetsch del. 3 Bl.

3000. — Frederiksberg Slot. J. Gray sc.

3001. T. R. H o lst, „Øvelses Gravering1*. 8/5 1835.

3002. H o p p e , Islandsk Bolig ved Aar 1000. Kobb.

3003. C. H o rn e m a n n , Portræ t af C. M. Weber. Træsnit.

3004. H. A. H æ g e r, Chorpartiet af Mariekirken i Haderslev. Kemit.

3005. J. J. H ø ru p , Segeberger Kalkberg, J. Trube lith.

3006. — Das Pioner Schloss. S. Bendixen lith. 1825.

3007. C. H ø y e r, Charl. Dorothea Biehl kastrerer Holberg. Fotografi

efter Tuschtegning.

3008. V. J a s t r a u , 6 Bl. Xylografier efter Tegninger.

3009. J. L. J e n s e n , 12 Bl. Frugter. Kobb.

3010. — Blomster og Frugter. 11 Bl. Kgl. Stentr.

3011. — Vase med Blomster. A. Senefelder lith.

3012. — Vindruer og andre Frugter. W. Koch lith.

3013. — En Bouket afskaarne Blomster. Litogr.

3014. — Vindruer og Oranger. Litogr.

3015. — Frugter i en Kurv. W. Koch lith.

3016. H a r a ld J e n s e n , Danmarks Kort med Prospekter og Vignetter.

Stentr.

3017. — 8 Bl. Hingste og Tyre. Litogr.

3018. — København paa Frederik d. Tredies Tid. Stentr.

3019. — København paa Frederik d. Femtes Tid. ca. 1750.

Stentr.

3020. — København. 1860. Stentr.

3021. — Sønderborg. 1862. Grundtegning og Prospekter. Stentr.

3022-23. — Lungholm og den gamle Kirke paa Pelworm. Stentr.

3024. K a rl J e n s e n , 13 Bl. københavnske og andre danske Prospekter

og Interiører. Xylogr.

3025. L o u is J e n s e n , Udsigt fra Kongebroskoven ved Middelfart.

Bentzon lith. Farvetryk.

3026. M ilto n J e n s e n , 7 Bl. danske Prospekter. Xylogr. og Ætsn.

3027. M. J e p s e n , Gudstjeneste i en Landsbykirke. (Uby Kirke),

Har. Jensen lith.


72

3028-32. J. A. J e r ic h a u , 5 Bl. Statuer. Xylogr.

3033. — 6 Bl. Xylogr. efter Tegninger.

3034. Fru E lisab . J e r ic h a u , Paa Marken. 1852. Kittendoff lith.

3035. — Madonna med Barnet. 1881. Fotografi.

3036. — Rebecca. P. Baumann sc.

3037. — „Danmark“. Farvetr.

3038. — 17 Bl. Xylografier efter Malerier og Tegninger.

3039. H a r a ld J e r ic h a u , 5 Bl. Xylogr. efter Malerier og Tegninger.

3040. A. J e r n d o rff, Venedig ved Solnedgang. F. Larsen lith.

3041-43. 3 forskeli. Blade. Scener af Børnelivet. Xylogr.

3044. — 17 BL Xylografier efter Malerier og Tegninger.

3045. V iggo J o h a n s e n , 6 Bl. Ætsninger og Lystryk efter Malerier

og Tegninger.

3046. V. Ir m in g e r , En Hoppe med sit Føl. F. Larsen lith.

3047. — 7 Bl. Xylogr. og Ætsninger efter Malerier og Tegninger.

3048. J. J u e l , Portræ t af Naturforskeren C. Bonnet. Anon sc.

3049. A. J u u e l, Københavns loldbod med den nye Indgang til Esplanaden.

Bing & Ferslew lith.

3050. — Skuespilhuset i København, Uranienborg, St. Knuds

Kirke, Roskilde Domkirke og Parti i Øresund. 5 Bl.

Kemit. og Xylogr.

3051. — Prospekt af Aabenraa. A. Nay lith.

3052. — 8 Bl. Xylogr. og Kemityp. af „Dansk Folkekalender“ o. a.

3053. F ritz J iirg e n s e n , lllustr. Omslag og Titelbillede til Ad. Reckes

Viser. Tegner & Kittendorff lith.

3054. E i l e r J ø r g e n s e n ,8 Bl. danske Prospekter og Interiører. Xylogr.

3055. L. K a b e 11, Sommereftermiddag ved Flintemose i Præstøegnen.

Har. Jensen lith. Farvetryk.

3056. — Udenfor Kirkemuren. Heliogravure.

3057-59. — 3 Bl. forskeil. Xylogr. efter Malerier og Tegninger.

3060. A. K a u ffm a n n , Portræt af General Lafayette. Kgl. Stentr.

3061. — Portræt af Kong Ludvig Philip. Kgl. Stentr.

3062. — Første Dandseskole. Kgl. Stentr.

3063. M. K eyl. Prospekt af Eremitagen. 1746. Kobb.

3064-65. — Hirschholm Slot set fra Hoved-Indgangen samt Riddersalen.

2 Bl. 1746. Kobb.

3066-67. — Alteret og Prædikestolen i Frederiksborg Slots Kirke.

2 Bl. 1746. Kobb.

3068. — Frederik den Tredies Kiste. Kobb.

3069. A x e l Th. K itte n d o rff, Prøver af Træsnit.

3070-71. — 5 Bl. Træsnit. Prøvetryk.

3072. — 19 Bl. Træsnit (under Vejledn. af Flinch) af „Dansk

Penning-Magazin“.

3073. — Illustrationer til P. Tordenskjolds Levnetsbeskrivelse.

1846. 7 Bl. Træsnit.

3074-75. — En Mand malker en Ko. En Fiskerdreng med en Hund.

2 Bl. Xylogr. Prøvetryk.

73

3076. A x el Th. K itte n d o rff. Thorvaldsens Bolig i Rom. Træsnit

efter M. Rørbye.

3077. — Prospekt af København (Svendebrev fra „Filzmacher“-

Lauget). Xylogr.

3078. — Kogende Smaapiger. Xylogr.

3079. — f 19 Bl. Portrætter etc. af Fabricius: 111. Danmarks Historie.

3080-81. J. A d o lf K itte n d o rf f, 2 Bl. Litografier efter Rosa Bonheur.

3082. — Diplom fra Hjørring Amts Landboforenings Udstilling.

Litogr.

3083. — 8 Bl. Scener af Danmarks Historie. Litogr.

3084. — Curt Adelaers Gravmonument i Vor Frue Kirke. Litogr.

3085. — Æslet faar ny Sko. 1871. Xylogr.

3086. — lllustr. til E. Hornemanns Sang: Juletræet.

3087. F. C. K jæ rsc h o u , En Trægruppe. 1865. Raderet paa Glas.

3088. — Kystparti syd for Kronborg. 1842. Litogr.

3089-95. — Egnen ved Faaborg, Kallø, Ved Silkeborg Sø, Haddeby

Kirke, Greisdalen, Rye Mølle, Dannevirke. 7 Bl. Litografier.

3096. — 6 Bl. danske Prospekter. Kemityp.

3097. — Gottorp Slot. H. Jensen lith.

3098. T. K le v e , „Dette giører til min Ihukommelse11. 1779. Stanley

inv. Kobb. (Kr. 765).

3099. — Portræt af Virgil. Kobb.

3100. — Titelbillede til „Det Harmoniske Selskabs Love“. Kobb.

3101. — Apolio og de ni Muser, efter Wiedewelt. 1776. Kobb.

11 Bl.

3102-5. T. K l o ss, 4 Bl. islandske Prospekter. A. Kauffmann og

Vos lith.

3106-7. P. C. K læ s tru p , En musikalsk Café. Et kjøbenhavnsk Optog

med Musik. 2 Bl. Litogr.

3108. — Landsoldatens Drømme. 1856. m. 17 Kemityp.

3109. — Sommerferien eller de forvildrede Skoledrenge. 1848.

m. 4 Bl. Stentr.

3110. — Billed-Almanak for Børn 1862. m. 6 Litogr.

3111. — Sanglege fra d. københavnske Børneverden. 1873. m.

12 Stentr.

3112-13. — Confirmandens og Confirmandindens Liv af Cl. Rosenhoff.

1854. m. Xylogr.

3114. — De to Smede af O. Adler. 1857. m. Xylogr.

3115. — Portræter af An. Th. Welding og Hustru. 1872. Stentr.

3116. — Gjensyn. Episoder af en Kjøbenhavners Liv. 1869. m.

6 Stentr.

3117-19. — 23 lllustr. til „Jeppe paa Bjærget“. Xylogr.

3120-21. — Danske Uniformer. 2 Bl. Stentr. Kolor.

3122-26. — Kostumer til „Peder Tordenskjold som Skrædderdreng“,


74

„Redaktionssekretæren41, „Den skjønne Helene“, „Dronning

Crinoline11, „Orpheus i Underverdenen". 5 Bl.

Stentryk.

3127-31. P. C. K læ stru p , Erindringer fra Tivolitheatret m. fl. BL

5 Bl. kolor. Stentr.

3132. — 35 Bl. forskell. Illustrationer. Xylogr.

3133. — 47 Bl. do. do.

3134. — 10 forskell. Stentryk og Xylogr.

3135. — Portræter af Restauratør Rasmus Petersen og Hustru.

1876. Stentr.

3136. — Den norske Violinspiller Thorg. Audunsson (Møllergutten).

Xylogr. Særtryk.

3137. — 18 Bl. mest københavnske Scener m. m. Litogr. og

Xylogr.

3138. — En stor Pakke Xylografier og Kemitypier.

3139. J. P. K o rn b e ck , Klosterforhalle. Motiv fra Gardasøen. 1880.

F. Larsen lith. Farvetryk.

3140. J. K o rn e ru p , Uvelse, Meerløse, Bjernede, Kallundborg, Roskilde

og Thorsager Kirke. 6 Bl. Kemit.

3141-43. — Partier af Dannevirke. H. Jensen lith. 3 BL

3144. — 16 Bl. danske Kirkebygninger. Kemitypier.

3145. — 9 Bl. danske Herregaarde og Kirker. Litogr.

3146. — 9 forskell. Blade. Xylografier og Kemitypier.

3147. Pietro Krohn, Diplom fra Fælles-Landbomødet i Haderslev

1869. Har. Jensen lith.

3148. — Diplom fra d. Ilte danske Landmandsforsamling 1869.

Har. Jensen lith. Farvetr.

3149. — Samme. 1ste Plade (af 6).

3150. — Diplom fra d. 13de Landmandsforsamling i Viborg 1875.

3151. — Samme. Prøvetryk.

3152. — Diplom fra Aabenraa Amts Landboforening. Stentr.

3153-54. — „Fra Landet“. „Fra Zoologisk Have“. 2 Bl. kolor.

Stentr.

3155. — Paa et Gadehjørne i Ærøskjøbing. A. Kittendorff lith.

3156. — Gildet i Skoven. Folkevise m. 6 kol. Stentr.

3157-61. — 5 Blade Illustrationer. Stentr. og Xylogr.

3162. — Illustr. til J. Krohn: Børnehistorier. 10 Bl. 1872. Xylogr.

3163. — 7 Bl. Xylografier og Stentryk.

3164-67. N. B. K ro ssin g , 4 Bl. Litografier. Portræter m. m.

3168. K r uger, Greve Otto Thotts Vaaben. Kobb.

3169. P. S. K røyer, 14 Bl. Xylografier, Lystryk og Ætsninger efter

Malerier og Tegninger.

3170. A. K iichler, En Kunstners Atelier. 1828. P. Gemzøe lith.

3171. — Samme. Fotografi.

3172-73. — Samme. Bærentzen & Co. lith. 2 Expl.

3174. — Scene paa Fælleden. E. Lehmann lith.

75

3175. A. K iichler, Scene i et Køkken. A. Hunæus lith.

3176. — Italienske Piger ved en Brønd. E. Lehmann lith.

3177. — Romerske Børn. E. Bærentzen lith.

3178. — Samme. E. Bærentzen & Co. lith.

3179-81. — 3 Bl. Litografier og Fotografi efter Malerier og Tegning.

3182. — En italiensk Brud. E. Bærentzen & Co. lith.

3183-84. V ilh. K yhn, Fiskeren i Taagen. Hoved af en Orientaler.

2 Bl. Xylogr. og Kemit.

3185-86. — Trondhjems og Roskilde Domkirke. 2 Bl. Kemit.

3187-94. — 12 Bl. danske Landskaber. Kemityp.

3195. — (Peters og Zillen). Illustr. til J. Heins Læsebog. 12 Bl.

Xylogr.

3196. — Skovparti. 1847. Kemitypi.

3197. — Vinterbillede. Xylografi. Særtryk.

3198-99. — 4 Blade Landskaber. Kemitypier.

3200. — 21 Blade Xylografier og Kemitypier efter Tegninger og

Malerier.

3201. C. S. K øbke, En Sommermorgen paa Østerbro. 1836. Fotogravure.

3202. — Den gamle Matros. Fotografi.

3203. — Frederiksborg Slot. F. Larsen lith. Farvetryk.

3203 a. — Frederiksborg Slot (Aften). 1835. Kittendorff lith.

3204. — Italienske Fiskere paa Stranden. 1847. Fotografi efter

Haandtegning.

3205-6. — Det Indre af en Kirke. En Kone, der piller Æ rter.

2 Bl. Fotografi og Ætsn. efter Haandtegninger.

3207. G. L. L ahde, En Amagerpige efter J. Juel. Kobb.

3208. — Terpsichore og Calliope. 1791. Guercino p.

3209. — Portræt af Prof. theol. C. G. L. Meister. 1797.

3210. — Forskellige Hatte-Former. Kobb.

3211. — Portræt af Præsten J. D. Nicolai. 1797.

3212. — Portræt af Kongen af Rom.

3213. — Abraham og Hagar. 1792.

3214. — Guldhornet. 1805.

3215. — Christiansborg Slots Brand 26/2 1794.

3216-18. — 3 Bl. kobberst. Portræter.

3219-20. — 9 Bl. efter Thorvaldsen.

3221. — Herkules Loge i Rosenborg Have. C. W. Eckersberg del.

1809.

3222. — 9 forskell. kobberst. Blade.

3223. S. L. L an g e, „Kapellet1* paa Møen. I. A. Darnstedt sc.

3224. — Kæmpehøj ved Røddinge paa Møen. Kobb.

3225. V iggo (H ansen) L an g er, 18 Bl. Xylografier efter Malerier

og Tegninger.

3226. E m an u el L a rse n , Geysir paa Island. Vesterberg lith.

3227-30. — 9 Bl. Illustr. til Krigen 1848—50. Kemityp. og Xylogr.

3231-32. — Prospekter fra Island. 2 Bl. Kemitypi og Xylogr.


76

3233. F. L a rs e n , „Gothersmøllen“. Litogr.

3234. — Peder Madsens Gang set fra Grønnegade. Litogr.

3235. — 5 Bl. københavnske Prospekter m. m. Xylogr.

3236. K n u d L a rs e n , Sommeraften ved By. Fototypi.

3237. P. I. L a rs e n , En Hedebopige. Kittendorff lith.

3238. — Sjællandsk Bondebryllup. Kittendorff lith.

3239. E dv. L e h m a n n , „Gammelt og Nyt“. En Bog for ældre Børn.

1858, m. 6 Bl. Litogr.

3240. — Aarstidernes Glæder. 4 Bl. Kemitypi.

3241-43. — Jenny og Fanny. En svær Lektie (Portræt af Nanna

Fortling). Landsbydoktoren. 3 Bl. Litogr.

3244. — En flandersk Bondestue efter D. Teniers. Kgl. Stentr.

3245-46. — Frieri paa Trappen. Den allerstørste Sæbeblære. Den

første Kidetour. 3 Bl. Litogr.

3247-54. — Kjøbenhavnske Albumsblade 1854. Ad. Kittendorff lith.

8 Bl.

3255. — Marketendersken. Scene fra Krigen 1848. Litogr.

3256. — Scene af „Elverhøj“. C. M. Tegner lith.

3257. — 9 forskeli. Litografier efter Malerier.

3258-61. — 4 Bl. origin. Litografier.

3262-64. — Scener af „Et Æ ventyr i Rosenborg Have“ m. m. 3 Bl.

Ætsn. og Xylogr.

3265. S eb. L e 11 in, Mindeblad over Birgitte Ramelles til Elkier med

hendes 16 Ahner. Kobb.

3266. H. C. L e y , Eventyr om Nisser af Cl. Rosenhoff, m. kolor.

Litogr.

3267. — Scener af danske Søheltes Bedrifter af Cl. Rosenhoff m.

8 kol. Litogr.

3268. — Kong Haddings Rejse til de Levendes Land af Cl. Rosenhoff,

m. 8 kol. Litogr.

3269. — Billeder til B. S. Ingemanns Eventyr og Fortællinger.

1848. 4 Bl. Litogr.

3270-73. — Julebilleder. 4 Bl. Litogr.

3274-77. — Fra Dyrehavsbakken. Fra Tivoli. Fra Kongens Have.

Fra Gaden. 4 Bl. kol. Litogr.

3278-81. — Danske Uniformer. 4 Bl. kolor. Litogr.

3282-86. — Nisser, Børnelege, Nationaldragter og Paaklædninger. 5

Bl. kolor. Litogr.

3287. — Industriudstillingsbygningen i København. Kol. Litogr.

3288-95. — Teaterdekorationer og Costumer. 8 Bl. kol. Litogr.

3296-97. — 9 Bl. Nisser. Træsnit.

3298-3303. — 6 Bl. Prospekter etc. af d. gamle København. Xylogr.

3304. G. Em. L ib e r t, Johns Kapel paa Bornholm. O. Bentzon lith.

F arvetryk.

3305. — Parti i Nærh. af Kirsten Piils Kilde i Jægersborg Dyrehave.

Xylogr.

3306. — Kristian I Vs Sten i Frederiksborg Slots Have. Xylogr.

77

3307. G. Em. L ib e r t, Maaneskinsnat paa Målaren. F. Larsen lith.

F arvetryk.

3308. — Portræ t af P. Tordenskjold. Flinch xylogr.

3309. — Bakkegaarden. Frederiksborg Slot. 2 Bl. Kemitypier.

3310. — Ved Øresund. Har. Jensen lith. Farvetryk.

3311. — Parti fra Bornholm med Hammershus. F. Larsen lith.

F arvetryk.

3312. — 7 Bl. Kemitypier og Xylografier af Flinchs Almanak,

Gæa o. a. Steder.

3313. — 7 Bl. københavnske Prospekter. Særtryk af „111. Tid.“

3314. — 29 Bl. norske og svenske Prospekter. Xylogr.

3315. — 29 Bl. danske Prospekter etc. Xylogr.

3316. A. L illie n b e r g , Rogna-Vandfald i Romsdalen. Rader.

3317. — Agershus-Fæstning. Rader.

3318. — Aarhus Domkirke. Rader.

3319. — Portræ ter af J. Baggesen, Lars Bagge, N. Ryberg, P.

Oxe, H. Callisen, Joh. v. Ewald, Curt Adelaer og A. P.

Bernstorff. 8 Bl. Kobb.

3320. — Asiatisk Kompagni. Frederiksberg Slot. 1834. 2 Bl.

Kobb.

3321. — Charlottenlunds Slot. 1835. Kobb.

3322. — Fredensborg Slot, Lethraborg, Sophienholm i Frederiksdal,

Herlufsholm, Sorgenfri, Vallø. 1834. 6 Bl. Kobb.

3323. — Liselund paa Møen, Gottorp Slot, Ratzeburg. 1834. 3

Bl. Kobb.

3324. — Ryen Kirke i Hitterdal, Nordkap, Falun, Riddarholms

Kirken. 1835. 4 Bl. Kobb.

3325. — 78 Bl. forskeil. Kobberstik.

3326. — Studiehoved. Kgl. Stentr.

3327. J. C. L in d b e r g , Runamo-Indskriften. 1841, m. Forkl. Stannogr.

3328. H. P. L in d e b u r g , 12 forsk. Bl. Xylografier.

3329. C arl L o c h e r, Fra Stranden ved Lønstrup. F. Larsen lith.

Farvetryk.

3330-33. — 4 Bl. Xylografier efter Malerier og Tegninger. Særtryk

af „Hl. Tid.“ i Folio.

3334. — 30 Bl. Xylografier og Æ tsninger efter Malerier og Tegninger.

3335. A le x ia v. L o d e , Prospekt af Kristiansborg Slot. 1755. Kobb.

3336-37. A. A. C. de L o d e, Prospekter af Saltholmen og Amager.

1756. 2 Bl. Kobb.

3338-39. — Amagernes Dragter. 2 Bl. Kobb.

3340. G. de Lode, Landskab med forskeil. Dyr. Kobb.

3341. — Mindeblad i Anl. af Kapt. Hans Høyers og Johanna

Holmsteds Bryllup. 1752. Kobb.

3342. O. H. de Lode, Portræ t af M. Luther. Kobb.


78

3343. O. H. de L ode, Apostlenes Gerninger Kap. 16 Y. 26. Kobb.

3344. — Prospekt af Mariager Kloster og Kiøbstad.

3345. — Peder Lassons Stamtavle med Randtegninger. P. Cramer

del. Kobb.

3346. — Porestilling af Johannes Aabenbaring. Kobb.

3347-48. — 2 Bl. Scener af „Gram og Signe11. P. Cramer del.

3349-50. — „Det kgl. Ridder-Academie paa Sorøe“. Hertzog del.

(Kr. 93). — Souverainitetens Overdragelse. 1756. P.

Cramer del. 1756, samt 4 andre mindre kobberst. Blade.

6 Bl.

3351. — Portræt af Justitiarius Peder Lasson. Cramer del. (Str.

1620).

3352. C. A. L o re n tz en , Yiew of the Waterfall called the little Leer-

Foss in the vicinity of Drontheim Norway. P. Vanlerberghe

p. I. Merigot sc.

3352 a. — Høne-Foss i Norge. C. E. Weber sc.

3353. — 7 Bl. Scener af Holbergs Komedier. Bærentzen & Co.

lith.

3354. M elchior Lorichs, Portræt af Rustan-Bassa. Kobb.

3355. — Portræt af Nassuh-Bassa. Kobb.

3356. — Portræt af Amerath.IV, hel Figur. Kobb.

3357. — Portræt af Ibrahim I, hel Figur. Kobb.

3358. — Hoved af en Orientaler. Træsnit.

3359-61. — 3 Bl. orientalske Dragter. Træsnit.

3362. — Sophiamofekéen i Konstantinopel. Træsnit.

3363. Anker Lund, Historisk Komposition. Raderet i Glas.

3364. — 30 Bl. Xylografier efter Tegninger.

3365. F. Lund, Lethraborg. A. Nay lith.

3366-67. F. C. Lund, Paa Landet og Paa Søen. 1853. Tegner &

Kittendorff lith. 2 Bl.

3368. — En Soldat fra 1848. Stentr.

3369-72. -— Jokum, Ellen, Jens og Lisbeth. A. Gilbert lith. Kolor.

4 Bl.

3373-76. — Jokum, Lisbeth (2 Expl.) og Ellen. A. Gilbert lith.

Kolor. 4 Bl.

3377-83. — Prospekter af Augustenborg, Hoyerswort, Graasten, Det

Bjelkeske Palais, Gottorp Slot og Anstalten for Sindssyge

ved Slesvig. H. Jensen lith. 7 Bl.

3384. — Tapet paa Frederiksborg Slot. Stentr.

3385. — Parti af Højbroplads med Kristiansborg Slot. Litogr.

3386. — Bernstorff Slot. Xylogr.

3387-90. — Afbildninger af Værelser paa Rosenborg Slot og Frederiksborg

Slot. 4 Bl. Xylogr.

3391-94. — 4 Bl. Nationaldragter. Xylogr. og Litogr.

3395. — 13 forskeil. Blade Xylogr. efter Tegninger og Male-

79

3396. J. L. Lund, Madonna. 1827. Puccio Capanna p. Overtryk

af Pennetegning. (Kr. 1310).

3397. — Bey Carrara. F. Wolff sc.

3398. — Parti ved Bagsvær Sø. 1823. W. H. Lizars sc.

3399. — Madonna med Barnet. Stentr.

3400. — Kristus, hel Figur. Bendixen del. Kgl. Stentr.

3401-2. — 2 Bl. Litografier. Kgl. Stentr.

3403. P. Lund, Udsigt mod Kjøbenhavn fra Valbybakke. Staalstik.

3404. — Kjøbenhavn set fra Frederiksberg Bakke. Kobb.

3405-7. — Holtet ved Esrom, Sorø, Akropolis samt 6 andre Kemitypier.

9 Bl.

3408. — Landevejen forbi Herregaarden Yognserup. 1861. P.

Skovgaard p. 1849. Kobb.

3409-13a. J. Th. Lundbye, „Fabler for Børn“ af Kaalund. 10 Bl.

Xylogr.

3414. — Samme Suite paa ét Blad.

3415. — Samme Blad.

3416. — Hankehøj. Efteraarslandskab. Lystryk.

3417-18. — To Kalve og Et Æselshoved. 2 Bl. Litogr.

3419. — En Bondemand ved et Led. 1847. Fotografi efter Haandtegning.

3420. — 14 Bl. Xylografier efter Haandtegninger (af „Ude og

Hjemme“, til Dels Særtryk).

3421. — En strikkende Bondepige. 1847. Lystryk.

3422. — Den lille Pige med Svovlstikkerne. Træsnit af Flinch.

(Dansk Folkekalender 1846).

3423. •— Riibezalil. Træsnit. (Flinchs Almanak 1842).

3424. — 3 Bl. Kæmpehøje. Træsnit af Kittendorff. (Worsaae,

Danmarks Oldtid 1843).

3425-26. — En Lama. Træsnit af Flinch. Original. 2 Expl. (det

ene Særtryk).

3427. — Det fattige Barns Begravelse. Træsnit af Kittendorff.

Særtryk.

3428. — 10 Blade Træsnit (af Flinchs Almanak o. andre Steder).

Originaler.

3429. — »Spøg og Alvor“, udg. af Frølund og Flinch 1844, indeh.

bl. a. 5 Træsnit efter Lundbyes Tegninger.

3430-33. — 4 forskeil. Træsnit efter Tegninger og Malerier.

3434. — Billeder i Træsnit med Digte af Holger Drachmann.

1884.

3435. N. A. Lytzen, 14 Bl. forskell. Xylografier efter Tegninger.

3436. Thorald Læssøe, Det gamle Københavns Slot. Rothweiler

xyl. 1841. Aftryk paa kines. Papir.

3437-40. I. B. Løffler, 4 Bl. danske Kirkebygninger. Litogr.,

Kemityp. og Xylogr.

3441. A. Mackeprang, En Kronhjort. 1868. Kittendorff lith.


80

3442-45. A. M a c k e p ra n g . Udsigt fra Højderne ved Faaborg. 4 BL

Nord. Grove lith.

3446. — 13 Bl. Xylografier efter Malerier og Tegninger.

3447. A. P. M ad se n , 10 Bl. Heste og Køer, Landskaber etc. Kemityp.

og Xylogr.

3448. C. v. M an d er, Den gamle danske Hund. Ætsning efter Maleri.

3449. — Tapet paa Frederiksborg Slot. F. C. Lund del. Xylogr.

3450-51. J. H. M an sa, 2 Bl. Stentryk. Kgl. Stentr.

3452. W. M a r s tr a n d , To fulde Sømænd. 1830. P. Gemzøe lith.

3453. — En Dame i Vinden. D. Monies lith.

3454. — Romersk Gadescene. E. Lehmann lith.

3455. — En gastronomisk Samtale. Gemzøe lith.

3456. — En Folketaler i ct Værtshus. Litogr.

3457. — Fredmans Epistel Nr. 83. Bærentzen & Co. lith.

3458. — En Ægtepagt. Ætsning efter Haandtegning.

3459. — Scene af „Erasmus Montanus“. 1845. Kittendorff xyl.

Særtryk paa kines. Papir.

3460. — 3 Bl. Illustr. af „Dansk Folkekalender 1844“. Kittendorff

xyl.

3461. — Kristian IV paa „Trefoldigheden“. Xylogr.

3462. — Kristian I Vs Dom over Christoffer Rosenkrantz. Xylogr.

3463. — Illustrationer til „Don Quixote11. 9 Bl. Stentr.

3464. — Illustrationer til „Peder Paars11. 6 Bl. Stentr.

3465. — Oehlenschlager læser op. Overtryk af Pennetegning.

3466. — * Jeppe og Ridefogdens Kone. Lystryk.

3467. — En romersk Smed i sit Værksted. Gemzøe lith.

3468. — En Gadescene i Hundedagene. Lehmann lith.

3469. — En uheldig Frier. Bærentzen & Co. lith.

3470-77. — 8 Bl. Illustr. til Holbergs Komedier. Xylografier. Særtryk.

3478-82. — 5 Bl. do. do. Xylografier.

3483. — Udenfor et romersk Fængsel. Bærentzen lith.

3484. — Scene vor einem Gefångnisse in Italien. P. Gemzøe lith.

3485. — Kaffebordsscenen i „Den politiske Kandestøber1*. Westerberg

lith.

3486. — Barselstuen 4de Akt 4de Scene. Gemzøe lith.

3487. — Dansere paa Ischia. 1848. Fototypi.

2488. — Scene af ,,Don Ranudo11. Stentr.

3489. — Universitetets Indstiftelse i Frue Kirke. Fotogravure.

3490. — 11 Bl. Xylografier, Fotografier etc. efter Tegninger og

Malerier.

3491. — 7 Bl. efter Malerier og Tegninger (af „Ude og Hjemme“).

3492. — Scene fra Oktoberfesten i Rom. 1841. F. Hanfstaengel

lith.

3493. — Scene af „Den polit. Kandestøber1'. H. Raunhelm lith.

3494. — Samme Blad.

81

3495. W. M a r s tr a n d , „Den politiske Kandestøber11. P. Gemzøe

lith.

3496. J. M a rte n sse n , Et Stamtræ. Træsnit.

3497. C. C. M a rtin , 21 Bl. Indskrifter med Hieroglypher etc. Kobb.

(Niebuhrs Rejse i Arabien).

3498-3500. Ose. M a tth ie s e n , 3 Bl. Xylografier og Ætsn. efter Malerier.

3501. L. M e islin g , Studiehoved. Xylogr.

3502. A n to n M elb y e, Marinebillede. 1859. Stentr.

3503. — Vindstille i Middelhavet. 1860. Kittendorff lith.

3504. — Eddystone Fyrtaarn. Fotografi.

3505. — Merimac og Monitor. 1862. 2 Fotografier.

3506. — Vraget. Ætsning efter Kultegning.

3507. — Aftenstemning paa Havet. 1864. Xylogr. Særtryk.

3508-9. — 2 Bl. Xylografier efter Maleri og Tegning.

3510. F. M elb y e, Parti fra Cruxbay (St. John). Kemitypi.

3511-12. V ilh. M elbye, 2 Bl. Ætsn. og Xylogr. efter Malerier.

3513. F. M eld ah l, Frederikskirken i København med Omgivelser.

Xylogr.

3514. L. M essm an n , Vandkur- og Søbade-Anstalten ved Klampenborg.

Bærentzen & Co. lith.

3515. — lOOOaarig Eg i Nordskov ved Jægerspris. Litogr.

3516. — Samme Blad.

3517. — Parti i Frederiksberg Have. Maaneskin. Litogr.

3518. — Svaneapotheket i Aalborg, Hesselagergaard, Rundkirke

paa Bornholm m. m. 6 Bl. Kemityp.

3519. — Landskab. Overtryk af Pennetegning.

3520. — Skovparti. do. do.

3521. — 5 Blade danske Landskaber og Bygninger. Kemitypier.

3522-24. — 3 forskeil. Blade Xylogr. og Litogr.

3525. E r n s t M eyer, Søfolk sætte Rejsende i Land paa Capri. Kittendorff

lith.

3526. — Bedstemoderen og den lille Abbate. Kittendorff lith.

3527. — Italiensk Kone og et lille Barn. Bærentzen & Co. lith.

3528. — En italiensk Moder med sit Barn. Kittendorff lith.

Farvetryk.

3529. — En Time i Strikning. Kittendorff lith. 1877. Farvetryk.

3530. — En Hund og et lille Barn ved Foden af et Træ. Kemitypi

af Lund.

3531. — Den gamle Fisker i sin Dør. Bærentzen lith.

3532. — En offentlig Skriver i Rom. Bærentzen & Co. lith.

3533. — do. E. Lehmann lith.

3534. — Italienske Børn. 1859. Tegner & Kittendorff lith.

3535. — En romersk Dreng bringes til Klostret af sine Forældre.

Gemzøe lith.

6


82

3536. G ust. M ic h e ls e n , Portræ t af Landøkonomen Alb. Thaer.

1830. Stentr.

3537. M ic h e ls e n , Statue af Odin. F. Tegner lith.

3538-42. B ern h . M id d e lb o e , 5 Bl. Xylografier og Lystryk efter

Tegninger.

3543. D. M o n ies, Pengebrevet. Bærentzen & Co. lith.

3544. — Børnene ved Aaen. D. Monies lith.

3545'. — Køkkenscene. Bærentzen & Co. lith.

3546. — En Lystrejse med Caledonia. Monies lith.

3547. — Bn fransk Landsbypræst, som køber Blomster. Lehmann

lith.

3548, — Malerne og den sovende Bondemand. F. C. Kjærschou

lith.

3549, — Steins Anatomiske Tavler. 1ste Hefte. 1831. 6 Bl.

Litogr.

3550-55. L. v. M o tz. Slottet Gliicksborg, Segeberg, Liitjenburg og

2 Udsigter til Pløn. 6 Bl. kolor. Litografier.

3556. A dam M u lle r, Kristus, hel Figur. Kittendorff xyl.

3557. — Saul og David. Kittendorff lith.

3558. — Apion. Træsnit af Aagaard.

3559. — Lutber paa Rigsdagen i Worms. Xylogr.

3560-61. .T. P. M ø lle r, Parti af Frederiksdal. 1823. W. H. Lizars

sc. 2 Expl.

3562-63. — St. Knuds Kirke i Odense. Kemitypi. 2 Expl.

3564-66. — Hald Ruiner, Viborg, Parti ved Vordingborg. Nay og

Hellesen lith. 3 Bl.

3567-71. Chr. M ø lste d , 5 Bl. Xylogr. og Ætsninger efter Tegninger

og Malerier.

3572-75. P. M ø n ste d , 4 Bl. Træsnit, Lystryk og Farvetryk efter

Malerier og Tegninger.

3576-77. A. Nay, Møens Klint og Roskilde Domkirke. 2 Bl. Litogr.

3578-80. — W arverort, Busum og Kolding. 3 Bl. Litogr.

3581-85. — Vallø, Nørlund, Kokkedal, Skodsborg, Raadhuset i Helsingør.

5 Bl. Litogr.

3586. — 11 Bl. danske Prospekter og Herregaarde m. m.

Xylogr.

3587. N. S. N e b e lo n g , Krypten i Viborg Domkirke. Kemitypi.

3588. R. N e e r g a a r d , Sorgen. W ehnert p. Xylogr.

3589. C. N e u m a n n , Strandparti. 1859. Overtryk af Pennetegning.

3590-92. — 3 Bl. Xylografier. Aftryk paa kines. Papir.

3 5 9 3. — Skibbrud paa Jyllands Vestkyst. Kemitypi.

3594. — 31 Bl. danske Prospekter, Kystpartier etc. Xylografier

(til Dels Særtryk af „111. Tid.“).

3595. — 21 Bl. Xylografier efter Malerier og Tegninger.

3596. — 19 Bl. do. do. do.

3597. R. N. Nielsen, Scene af „Cypresse-Krandsen“. 1837. Kobb.

83

3598. R. N. N ie ls e n , Portræ t af W alter Scott. 1836. Kobb.

3599. — Portræ t af Jos. Gusikow og hans Xylofon. Litogr.

3600-1. — Portræ ter af B. Franklin og Napoleon III. 2 Bl. Kobb.

3602. — Guldhornene. Kobb.

3603-6. — Prospekter af Nyborg, Odense, Kristiania og København.

4 Bl. Kobb.

3607. — Universitetsbygningen i København. Kobb.

3608-9, — 2 Bl. af Napoleons Historie. Kobb.

3610-12. — 3 Bl. Litografier.

3613-15. — Panorama af St. Petersborg. 1837. 3 Bl. Kobb.

3616. — Feernes Dronning. (Kr. 1927). Kobb.

3617. J. C. N ie lse n , 8 Bl. Zinkografier. Londonske Gadetyper.

3618. C. V. N ie ls e n , Frederiksborg Slotskirke. Xylogr.

3619. — 23 Bl. københavnske Prospekter. Xylogr. (Særtryk af

„111. Tid.“).

3620. — 20 Bl. danske Prospekter, Bygninger etc. Xylogr.

(Særtryk af „111. Tid.“).

3621. Th. N i ss, Vinterdag. Motivet fra Frederiksborg. Foto typi.

3622. — Vinter. 1884. Fototypi.

3623. — Skovsø i Præstevangen ved Frederiksborg. F. Larsen

lith. Farvetryk.

3624. — Oktoberdag. Frugthøst. Kittendorff lith.

3625. — Sommeraften ved Skipperhusene ved Fredensborg.

H. Jensen lith. Farvetryk.

3626. — Tidlig Vinter. Motiv fra Dyrehaven. Fototypi.

3627. — 19 Bl. danske Landskaber efter Tegninger og Malerier.

Xylogr. og Ætsninger.

3628. H. O lrik , En Nonne om Morgenen i sin Celle. 1863. Kittendorff

lith.

3629. — En Opsats. Fotografi.

3630-37. — Julebilleder. 8 Bl. Xylografier.

3638. — Valkyrierne. Xylogr.

3639-45. — 10 forskell. Blade efter Malerier og Tegninger. Xylografier

og Ætsninger.

3646. B e rn h . O lsen , 28 Bl. Illustrationer og Vignetter. Xylografier.

Prøvetryk paa kines. Papir.

3647. — 28 Bl. Illustrationer, Xylografier og Kemitypier.

3648. — 33 Bl. københavnske Prospekter, Interiører etc. Xylografier

og Kemitypier. Særtryk.

3649-53. — 7 forskell. Blade. Xylografier og Kemitypier.

3654. — 26 forskell. Blade Xylografier. Særtryk af „111. Tid.“.

3655-56. O. D. O tte s e n , 3 Blade. Blomster og Frugter. Kemityp.

og Xylogr.

3657. V ilh. P a c h t, „Prøver af Heliotypier“. 13 Bl.

3658. — 6 Bl. Heliotypier.

3659. — 11 Bl. københavnske Scener, Illustrationer m. m.

Xylogr.

6 *


84

3660. S im o n de P a s , Mindeblad over Fru Helle Steens D atter f.

Laxmand med hendes Aner. Kobb.

3 6 6 1 . — Kobberst. Titelblad til Kristian IVs Bibel. 1633.

3662. E r ik P a u el sen , Vandfaldet Hof-Foss i Ringerige. 1789. Kobb.

3663. — Samme Blad. Kolor.

3664. — Samme Blad. Kolor.

3665. Penick, Landskab med en Bro. Litogr.

3666-68. C. Peters, Indenlandske Kunstflidsarbejder. H. Jensen

lith. Farvetryk. 3 Bl.

3669. — Diplom ved den i Nakskov 1868 afh. Industri- og landøkonom.-Udstilling.

Tegner & Kittendorff lith.

3670-76. — 7 forskeil. Blade Xylogr. og Kemityp.

3677-78. V ilh . Peters, 4 Bl. Billeder fra Norge. Xylogr.

3679. Edv. Petersen, Italienske Vaskepiger. 1882. Fototypi.

3680-81. — En strikkende lille Pige. Heliotypi. 2 forskeil. Blade.

3682. — 9 forskeli. Blade efter Malerier og Tegninger.

3683. H. Petersen, Udsigt gennem en Søjlegang. 1834. Thibault

del.

3684. F. W. Petersen, De flittige Murere. T. Hosemann del.

Farvetryk.

3685. Magnus Petersen, P arti af Rosenborg, Charlottenborg,

Frederiksberg Slot, Kristian d. Fjerdes Kapel. 4 Bl.

Kemitypier.

3686. — 34 Bl. forskeil. Illustrationer. Xylografier.

3687-91. — 5 forsk. Blade Kemitypier og Xylografier.

3692. — 9 Bl. Illustr. til: Erslev „Den danske S tat“ og Fabricius

Illustr. Danmarkshistorie. Kemitypier.

3 6 9 3 . — 32 Bl. G ravstene, Brakteater m. m. Kemitypier.

3 6 9 4 . — 37 Bl. nordiske Oldsager, Runestene m. m. Kemitypier

og Xylografier.

3 6 9 5. — 32 Bl. Afbildninger af Genstande fra Middelalderen, moderne

Kunstgenstande m. m. Kemitypier og Xylogr.

3696. — 22 Bl. danske Kirker, Herregaarde, Ruiner m. m. Kemitypier.

3 6 9 7 . — 22 Bl. Oldsager, Runestene m. m. Kemitypier og Litografier.

3698. — 20 Bl. Prospekter, Illustrationer m. m. Kemitypier og

Xylografier.

3699. — E t Blad med 14 Afbildn. af Runestene, Segl, Stenkors

m. m. Kemityp.

3700. — Samme Blad.

3701. T om Petersen, 12 Bl. københavnske Prospekter og In teriører.

Xylogr.

3702. — 14 Bl. danske do. do. do.

3703. — 31 forskell. Bl. Illustrationer, Genrebilleder m. m. Lystryk,

Xylogr. og Ætsning.

85

3704. S. H. Petersen, Studier efter Naturen. 1816. 8 Bl. Kobb.

3705. — Parti i Schweiz. (Sydlige Del). 1855. J. H ackaert p.

3706. — E t Vandfald. 1839. Everdingen p.

3707. — København set fra Frederiksberg Have.

3708. — Samme Blad. Kolor.

3709. — Genfersøen. 1849. J. P. Møller p. 1847.

3710. — Landskab med Bøgetræer. 1826. Litografi.

3711. — Landskab (,,Italia“). 1832. J. Both p. Aftryk før

Skriften.

3712. — Le matin des bergers. 1825. Wehle del. 1800.

3713. — Samme Blad. Aftryk før Skriften.

3714. — Skovparti. 1838. Hobbema p.

3715. — Skovparti ved Hellebæk. Aftryk før Skriften.

3716. — Frederiksborg. 1818, efter J. C. Dahl.

3717. — Vandfald ved Hohenschwangau. 1845—46. F. Sødring

p. 1845.

3718. — Le soir des bergers. 1828. C. Fahlcrantz p.

3719. — Norsk Søkyst. 1823. J. 0. Dahl p.

3720-21. Vilh. Petersen, 5 Blade Kemitypier.

3722. — 20 Bl. Illustrationer. Xylogr.

3723. — 20 Bl. do. do.

3724. — 20 Bl. do. do.

3725. — 10 Bl. do. do.

3726. — 16 Bl. do. til H. C. Andersens

Xylogr.

3727. — 5 Bl. do. efter Tegninger. Xylog]

og Hjemme").

3728. Viggo Pedersen, (og Emilie Mundt) Illustrationer til Børnenes

Kalender 1882 af S. Bugge. Heliotypier.

3729. — 6 Bl. Landskaber m. m. efter Tegninger og Malerier.

Xylogr.

3730. F. Petzholdt, P arti af de Pontiske Sumpe. 1837. Kittendorff

lith.

3731. Th. Philipsen,. 9 Bl. efter Malerier og Tegninger. Xylografier.

3732. A. Plum, E t Bondebryllup. Gemzøe lith.

3733. — En westphalsk Bonde. 1859. Kittendorff- lith.

3734-36. — 6 Bl. Illustrationer til Rosenkilde: Lars og Mette.

Xylogr.

3737-39. — 4 Bl. Xylografier efter Tegninger.

3740. C. v. Pløtz, Portræ t af Fyrst Bliicher v. W ahlstadt. L. Fehr

lith.

3741. — Portræ t af Poniatowski. Litogr.

3742. J. M. Preisler, David og Abigael. G. Reni p.

3743. — „L’apparition å St. P ierre“. 1778. G. Reni p.

3744-45. — „L’heureuse et la mauvaise rencontre1*. 2 Bl. Kobb.

3746. — „Bacanale“. 1752. Pierre p.


86

3747. J. M. Preisler, „Lot avec ses filles". Raphael p.

3748. — „Ganimedes“. 1743. Pierre p.

3749. — Samme Fremstilling (til den modsatte Side). 1774.

Pierre p.

3750. — P ortræ t af Kardinal Bullionius. 1744. H. Rigaud p.

3751-55. — Apollo og fire Muser. Statuer. 5 Bl. Kobb.

3756-61. — Moses, Herkules, Leda, Bacchus. Statuer. 6 Bl. Kobb.

3762-69. — Flora, Prometheus, Meleager, Silen m. fl. Statuer. 8 Bl.

Kobb.

3770. — Madonna della Sedia. 1784. Raphael p.

3771. — P ortræ t af M. Luther. Kobb.

3772. — Portræ t af Ærkebiskop Jac. Benzelius. 1751. Kobb.

3773. — Ninus og Semiramis. 1755. Gr. Reni p.

3774. — Samme Blad.

3775. — „Place Royale de Friderichstadt å Copenliague“. Le

Clerc del.

3776-79. — 4 Bl. kobberst. Vignetter.

3780. J. G. P r e i s le r , Susanne i Badet. 1781. A. Franchi p.

3781. — Dædalus og Ikarus. 1787. Yien p.

3782. — „Moses i sin hellige Iver over Jødernes Afguderi1'. 1776.

M. Schuster p.

3783. — La reveuse. 1782. J. Zick p.

3784. — Samme Blad. Prøvetryk.

3785. — og G. Haas, Illustrationer til Ch. Doroth. Biehls Oversættelse

af Don Quichotte. 23 Blade Kobb.

3786. A lb. Price, En gammel Bekjendt (Pjerrot). 12 Bl. Stentryk.

3787. — Kostumer af Jacob v. Tyboe. Bærentzen & Co. lith.

Kolor.

3788. — Holbergske Scener og Figurer. Bærentzen & Co. lith.

3789. — Samme Blad. Kolor.

3790. — E t Blad med humoristiske Tegninger. 1865. Bærentzen

& Co. lith.

3791. P. Raadsig, Guldbrylluppet efter Stavnsbaandets Løsning. E.

Bærentzen lith.

3792-93a.— Brage og Idun. Litogr. — Gadescene. (2 Expl.)

Xylogr. 2 Bl.

3794. N. G. Rademacher, Regensens Gaard med Udsigt mod Rundetaarn.

Litogr.

3795. J. E. Carl Rasmussen, 7 Bl. Prospekter og Folkelivsbilleder

fra Grønland. Xylogr.

3796. — 6 Bl. Xylografier og Æ tsninger efter Tegninger og

Malerier.

3797. C arst. Ravn, 11 Bl. forskeli. københavnske Interiører etc.

Æ tsninger og Xylogr.

3798. Retsch, Pigen med Masken. Kemitypi af Ballin.


89

3852. V ilh. R o se n sta n d , 15 31. Xylografier, Kemitypier og Æ tsninger

efter Tegninger og Malerier.

3853. R o th w e ile r, 3 Bl. Xylografier.

3854. H. R oy, Ivobberst. Titelblad til „Den danske Pillegrim“.

3855. C. R u d o lp h , Billeder fra Grønland. 1852. 4 Bl. Kolor.

Litogr.

3856. Gr. R um p, Udsigt over Skærgaarden ved Elleholm i Bleking.

Kittendorff lith.

3857-58. W alt. R u n e b e rg , Bj. Bjørnsons Buste. Psyche. 2 Bl.

Xyl. Særtryk af „111. Tid.“

3859. Eg. R u s c hk e, Prospekter og Grundtegning af Ribe. 1858.

Litogr.

3860. — Prospekt af Herregaarden Pederstrup. Litogr.

3861. M. R ø rb y e , En rygende Tyrk. Flinch xyl. m. Farve.

3862. — Fiskere ved Skagen. 1847. Fotografi efter Haandtegning.

3863. M. Rø s si er, Portræ t af Biskop Josephus Dominicus. Kobb.

3864. A. Y. S a a b y e, 8 Bl. Skulpturer. Xylogr.

3865. Soph. S ch ack , „Bidrag til d. danske Nations Karakteristik

1848—50“. m. 18 Kemitypier. 1860.

3866-67. F. S c h e p e le rn , 2 Bl. Litografier. Kgl. Stentr.

3868. — Portræt af Frederik II af Preussen. Litogr.

3869. — Drengeportræt. Kobb.

3870. S. v. S c h jø d t, Prospekt af Trondhjem. J. B. Høssel se.

3871. A u g. S c h iø tt, Folkeliv udenfor d. hellige Gravs Kirke i

Jerusalem. Lystryk. (Særtryk i 25 Expl.)

3871a. — En Fader frier for sin Søn. Telemarken. Kittendorff

lith.

3872. S. S c h iø tt, Prospekt af Vordingborg. Kobb.

3873. — Prospekt af København. Kobb.

3874. — do. do. forskelligt. Kobb.

3875. — Toldboden i København. Kobb.

3876. — „Tivoli Concert Salon“. Kobb.

3877. N. F. S c h jø tz -J e n s e n , Parti ved Masnedsund. Autotypi.

3878-84. — 8 Bl. Xylografier og Ætsninger efter Malerier og Tegninger.

3885. C. S c h le is n e r, „Kjøbenhavnsposten“. E. Lehmann lith.

3886. — Brev fra Sønnen. Fortling lith.

3887-91. — Den gamle Kjældersvend, Skomagerdrengene,! Bedstemoder,

Gadebarberen, En Røverscene. 5 Bl. Litografier.

3892-94. — Dragter fra Fanø. 2 Bl. Prospekt af Vyk. 3 Bl. Litogr.

3895-96. — Den blinde Clarinetspiller. 1846. Xylogr. 2 Expl.

3897. A. S ch m id t, Folke-Højskolen i Rødding. Bærentzen & Co.

lith.

3898. A lfr. S c h m id t, Aktie i Københavns Røgkompagni. 1885.

Stentr.

3899.. — 11 Bl. københavnske Scener m. m. Xylogr.

3900. A lfr. S c h m id t, 66 Bl. satiriske og humoristiske Billeder. Xylogr.

3901. C a rl H. F. S c h m id t, 16 Bl. Illustrationer. Xylogr.

3902-4. A. S c h n e id e r , Hallingen. Helligtrekonger paa Vestlandet i

Norge. En Søndagskvæld i Sætersdalen. 3 Bl. Xyl.

Særtryk.

3905. L. A. S ch o u , Italienske Bønder i Rom. Kittendorff lith.

3906. — Romerske Arbejdsfolk transportere en antik Statue r

xyl. af O. Bache.

3907-11. Ax. S c h o v e lin , 5 Bl. Landskaber. Xylogr.

3912. — Parti af Landsbyen Jenbach i Tyrol. Pen paa Sten.

Overtryk.

3913. — Samme Blad.

3914. — Parti i Charlottenlund. Pen paa Sten. Overtryk.

3915. — Samme Blad.

3916. — Skovparti ved Charlottenlund. Pen paa Sten. Overtryk.

3917. J. C. S c h r ø d e r , Tidlig Morgen paa Adriaterhavet. F. Larsen

lith. Farvetryk.

3918-20 — 3 Bl. danske Prospekter. Xylogr. Særtryk.

3921. G. C. S c h u le , Scene af Virgils Æneide. 1782. Cochin inv.

Kobb.

3922. — Prospekt af Helsingør og Kronborg. 1799. Kobb.

(Kr. 1107).

3923. — Frihedsstøtten i København. 1803. Kobb. (Kr. 1108).

3924. — Illustrationer til Smollett: „Peregrine Pickles Tildragelser14.

4 Bl. Litogr.

3925-29. — 5 Blade kobberst. Portræter.

3930-34. — 5 Blade do. do.

3935-39. — 5 Blade do. do.

3940-43. — 4 Blade do. do.

3944. — „La malheureuse Comtesse de la Motte“. 1786. La Viviette

del. (Kr. 1101).

3945. — Kavalergangen i Rosenborg Have. 1785. Tegnet af

B. Olsen. Xylogr.

3946. — Samme Blad.

3947. — Parti af Indgangen til Frederiksberg Have. 1786. Tegnet

af B. Olsen. Xylogr.

3948. — Bernstorffs Mindestøtte paa Gentofte Mark. 1783. Kobb.

(Kr. 1092).

3949. — Prospekt af Roskilde Dornkirkes Indre. (Kr. 1109).

3950. J u l iu s S c h u ltz , Medaillon over H. C. Andersen. Fotografi.

3951. F. S c h u e re r , En Dreng med Ænder. 1786. Cramer inv. et

del. Kobb.

3952-54. F ra n tz S c h w a rtz , 3 Bl. Illustr. Xylografier.

3955. P. Schøler, Landskab med Ruiner, de Vries p. Kobb.

3956. — E t Gravkors. Stylogr.


90

3957. P. S c h ø le r, Gravsten over H. B. Melchior. Freund fec.

Stylogr.

3958-64. — Viborg Krypt, Bjernede Kirke, Vestervig Kirke m. fl.

7 Bl. Stylogr.

3965. — 6 Portræ ter af Lord Byron. Stylogr.

3966-67. S c h ø n e m a n n , 3 Bl. ATignetter. Kobb.

3968. K. S ed iv y , 17 Bl. københavnske Prospekter. Xylogr. og

Stentr.

3969. — 20 Bl. danske Prospekter. Xylogr.

3970. — 11 bl. Prospekter fra Island, Norge og Sverige. Xylogr.

3971. — ‘20 Bl. forskeli. Xylografier.

3972-75. F. S e h e s te d , 8 Bl. Prospekter fra Jyllands Vestkyst.

Xylogr.

3975a. J. S e n n , Portræ t af Napoleon I. Kobb.

3976. N. S im o n s e n , Landsoldaten skrivende paa en Port.

Stentr.

3977. — Vignet til Lumbyes Champagne-Galop. Stentr.

3978. — Mindeblad om Kunstner-Karnevalet u /$ 1852. Kittendorff

lith.

3979. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

3980-81. — 2 Bl. Krigsbilleder fra 1848. Kemitypier.

3982. — Eli flygtende Araber. 1878. Xylogr.

3983. — Fostbroderskab. (De nordiske Bigers foren. Krigsmagt).

C. M. Tegners lith. Inst.

3984. — Melding om en Stranding paa Jyllands Vestkyst. Bærentzen

& Co. lith.

3985. — Scene fra Tilbagetoget fra Dannevirke. Xyl.

3986. — Artilleriets Øvelser paa Amager Fælled. 1854. Kittendorff

lith.

3987-90. — Scene af Kampen ved Midsunde d. 12 Septbr. 1850.

Kittendorff lith. 4 Expl. separ.

3991. S. S im o n se n , 6 Billeder til: Fem Fortællinger af Budde,

Krohn og Schjørring. Farvetr.

3 9 9 2. — Campagnoler jage Tyren fra Flokken. Kittendorff lith.

3993. — Hundene komme med Mikkel. Kittendorff lith.

3 9 9 4. — 18 Bl. Hunde og Scener af Hundenes Liv. Xylogr.

3 9 9 5. — 26 Bl. Scener af Dyrenes Liv m. m. Xylografier efter

Tegninger.

3996-4001. — 6 forskeli. Blade. Xylografier efter Tegninger.

4002-7. — 7 do. do. do.

4008. St. S in d in g , 6 Bl. Xylografier efter Skulpturer.

4009. P. C. S k o v g a a rd , Gudruns Hævn. Tegnet paa Træ. 1845.

4010. — Samme Blad. Særtryk. — Ænder. 1846. Tegnet paa

Træ. 2 Bl.

4011. — Sommerspiret paa Møen. — Møens Klint. 2 Bl. Kemityp.

91

4012-13. P. C. S k o v g a a rd , Møens Klint. — Stevns med Højerup

Kirke. (2 Expl.) 3“ Bl. Kemityp.

4014-15. — Kongestenen. — Grundtvigs Grav. 2 Bl. Xylogr.

4016-18. — Scener af Hjortens Liv. 3 Bl. Xylogr. Særtryk.

4019. — En Træstamme. Træsnit. Kittendorff & Aagaard.

4020. — En sjællandsk Landevej. Lystryk.

4021. — Parti ved Udkanten af Tidsvilde Skov. 1845. K ittendorff

lith.

4022. — Vejle. J. Hellesen lith.

4023-24. — 4 Bl. Palmer m. m. Tegnet paa Træ.

4025. — Strandparti. 1884. Fototypi.

4026-27. — 2 Bl. Landskaber. Xylogr. og Ætsn.

4028. J o ak. S k o v g a a rd , Foraarsfaareklipning paa Laaland. 1878.

Kittendorff lith.

4029. — 7 Bl. Xylografier og Æ tsninger efter Tegninger og Malerier.

4030. N ie ls K. S k o v g a a rd , Udbygninger til en gammel Herregaard.

1877. H. Jensen lith. Farvetryk.

4031. H a n s S m ith , En Taterfamilie paa Heden. Kittendorff lith.

4032. — 13 Bl. danske Prospekter, Illustrationer m. m. Xylogr.

4033. L. A. S m ith , Portræ t af Overintendant E. O. Mygind (som

Barn). Litogr.

4034-35. — 2 Blade. Xylografier.

4036. — En kjøbenhavnsk Familie. 1860. Tegner & Kittendorff

lith.

4037-38. I. J. S o n n e , 2 Bl. kobberst. Titelblade med Vignetter.

4039. J. V. S o n n e , St. Hans Fest i Tisvilde. 1858. Kittendorff

lith.

4040-45. — Scener af Bævens Liv. 6 Bl. Xylografier af Henneberg

o. A. Særtryk.

4046-47. — Børn plukke Blomster, Hoppe med Føl, Hjorte i Skoven.

3 Bl. Xylogr.

4048-49. — 2 Bl. Illustr. til Chr. Winther: Træsnit. Særtryk.

4050. — Høstmesse i d. romerske Campagne. Kittendorff lith.

4051-53. — Landlig Skizze. En Carnevalscene (2 Expl.). 3 Bl.

Litografier.

4054-55. — 4 Bl. Scener fra Krigen 1848—50. Kemitypier.

4056. — Illustration til „Sakuntala“. Xylogr. af Kittendorff-. Aftryk

paa kines. Papir.

4057. — Storkene, Ved Vintertid i Skoven. 2 Bl. Kemityp.

4058-63. — 6 Bl. Xylografier efter Malerier og Tegninger.

4064. C. E. Sonne, Dobbelte Dragon-Vedetter. Kobb.

4065. — Portræ t af D. G. Monrad. Prøvetryk.

4066. — Kaalspiserne. 1860. C. Bloch p.

4067. — Abbaten og den unge Pige. 1859. Ernst Meyer p.

Sortekunst.


92

4068. C. E. S o n n e , Gnieren. 1861. N. Simonsen p.

4069. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

4070. — En italiensk Kone kysser en Præst paa Haanden. 1873.

W. M ar strand p.

4071. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

4072. — En lille italiensk Pige med en Kat. 1871. Marstrand p.

4073. — Kristus i Emaus.

4074. — Maria med Barnet. Raphael p.

4075. — Portræ t af en Mand med et Tørklæde i Haanden. Prøvetryk

før Skriften.

4076. — En lille Pige med en Buket Blomster.

4077. — Dame-Portræt. Prøvetryk før Skriften.

4078. — En romersk Pige i sit Vindue under Karnevalet. Exner p.

4079. — Bataillestykke efter P. v. W(ouwerman).

4080. — Samme Blad. Prøvetryk.

4081. — Samme Blad. Prøvetryk, ufuldført.

4082. — Kavalleri-Fægtning. P. Wouwerman p. Prøvetryk.

4083. — Stor Slagscene. Prøvetryk.

4084. — Luther paa Rigsdagen i Worms. Ad. Muller p.

4085. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

4086. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften og Rammen.

4087. — Rebekka ved Brønden. Prøvetryk.

4088. — Diplom til de norske og svenske Frivillige i d. slesvigske

Krig 1848-50. Const. Hansen og Hilker tegn.

4089. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

4090. — Samme Blad. Prøvetryk før Skriften.

4091. — Scene fra Kristendommens første Dage i Danmark. I. L.

Lund p.

4092. — Familiescene efter Fr. v. Mieris. Prøvetryk.

4093. G. S ta u lu n d , 6 Blade københavnske Scener, Prospekter, Scener

af Komedier etc. Xylogr. og Stentr.

4094. Th. S te in , Ludv. Holbergs Statue. Fotografi.

4095. — 5 Bl. Statuer. Xylogr.

4096. H. C. S tillin g , Moské-Gaard i Kairo. 1854. Tegner lith.

Inst. Farvetryk.

4097. — Københavns Sygehjem. Meyer & Søns lith. Inst.

4098. — „Stort Hotel i Forbindelse med en Passage og en Bazar“.

1846. 3 Bl. m. Text. Brødr. Berlings lith. Inst.

4099-4100. — 2 Bl. Xylografier efter Tegninger.

4101. F. L. S to rc h , Psyches Bortførelse. 1844. F. Hanfstaengl

lith.

4102. — Alfernes Dans. 1842. F. Hohe lith.

4103. K r a tz e n s te in S tu b , Ossian og Alpin lyttende til Harpen.

Fotogr.

4104. — Amor og Psyche. E. Fortling styl. Fortling & Hansen

lith. Trykk. m. Farve.

93

4105. K r a tz e n s te in S tu b , Haandtegninger, stukne af Wentzler og

Senn. 18 Blade m. Text.

4106. — Fingal, Agandecca og Starno. Wentzler sc.

4107. — Danaiderne. Wentzler sc.

4108. A. S tø ttr u p , Portræ t af Maria Antoinette. Kobb.

4109. — Portræ t af Fr. V. Reinhard. 1793. Gøbel p.

4110. P. H. S v e n se n , „Alle Menschen sind Erde und Staub“.

Havniæ 1767. Kobb.

4111. F. S ø d rin g , Prospekt af Rønneby-Vandfald i Bleking i Sverrig.

Kgl. Stentr.

4112-13. — Illustr. til „Marie“, Fortæll. af Carl Bernhard. L itogr.—

Søslag 1848—50. Xylogr. 2 Bl.

4114. C. S ø re n s e n , Vejle set nordfra, H. Jensen lith. Farvetryk.

4115-16. — 2 Bl. Prospekter fra Vejle. Xylogr. Særtryk.

4117-20. C. F. S ø re n s e n , Bovbjerg, Sundet ved Kronborg, Sønderborg,

Stranden ved Fanø. A. Nay lith. 4 Bl.

4121-22. — Strandingsscener paa Vestkysten af Jylland. 2 Bl. E.

W esterberg lith.

4123. — Christiansø. E. Ruschke lith.

4124-25. — Øresund med Kronborg. 1859. Kemitypi. — Sundet ud

for Kronborg. 1860. Xylogr. 2 Bl.

4126-29. — 4 Blade Xylogr. efter Tegninger.

4130. H. T e gner, 13 Bl. københavnske Scener etc. Xylogr.

4131. — 114 Bl. forskeil. Illustrationer, humorist. Billeder etc.

Xylogr., Kemityp. og Ætsninger.

4132-35. — 4 Stkr. illustrerede Sange. Stentr. og Ætsn.

4136. C. M. T e g n e r, Prospekt af Trondhjem. 1842. Litogr.

4137. — Meelhuus ved Trondhjem. 1842. Litogr.

4138. — St. Olufs Støtte paa Stiklestad i Verdalen. Litogr.

4139. M. T h e r k ild s e n , Hestehoveder. F. Larsen lith.

4140. — 13 Bl. Xylogr., Ætsninger og Lystryk efter Tegninger og

Malerier.

4141. J. H. T h ie l, Runde Taarn i København (Turris Astronomica

Havniensis). Kobb. (Kr. 121).

4142-43. T. T h ie le m a n n , Mindesmærke over H. A. Brorson. Th.

Bergh lith. — Slavinden. Xylogr. 2 Bl.

4144. A. T h ie s s, Illustr. Program til Forestillingen paa Hofteatret

20/2 1881. Stentr.

4145. — 12 forskeli. Bl. Xylogr. og Ætsninger.

4146. C arl T h o m se n , Kamma Rahbek ved sit Skrivebord. Æ tsning.

4147. — 18 Bl. Xylografier af „Ude og Hjemme" efter Tegninger.

4148. — 12 Bl. do. af „Illustr. Tidende“ efter Tegninger. Særtryk.

4149. — 22 Bl. Xylografier og Ætsninger efter Tegninger.

4150-55. — 6 Bl. Stentryk og Xylografier efter Tegninger.


94

4156. A. T h o re n fe ld , Parti af d. jydske Hede. F. Larsen lith.

Farvetryk.

4157. — Fra Svendborg Sund. O. Bentzon lith. Farvetryk.

4158. — Stille Sommerdag i Hellebæk. F. Larsen lith. Farvetryk.

4159-61. — 4 Bl. danske Prospekter. Xylogr. efter Malerier og Tegninger.

4162-64. A lb. T h o rv a ld se n , 3 Bl. efter Skulpturer. M. E. Klug sc.

4165-67. — 3 Bl. do. F. Garzali sc.

4168-69 — 2 Bl. do. S. Amsier sc.

4170-71. — 2 Bl. do. A. Testa sc.

4172-77. — 6 Bl. do. Riepenhausen sc.

4178-82. — 5 Bl. do. Anon. sc.

4183-88. — 6 Bl. do. Litografier.

4189. — Værker efter Originalerne. 12 Bl. Fotografier af Gr. E.

Hansen & Co.

4190. — „Igia, ed Amore“. B. Pinelli sc.

4191. — „Ansicht d. Werkstatte in d. Feisen, in welchem d. Denkmal

d. Schweizer-Gården v. 10/8 1792 nach Thorvaldsens

Modeli ausgefiihrt wird“. Hegi del. et lith.

4192. — Portræt af Prof. C. U. D. v. Eggers. 1795. S. Halle sc.

(Str. 721).

4193. — 2 Bl. efter Skulpturer. W. Greatbach sc.

4194. — Schillers Statue. Guilelmi del. A. Barre sc.

4195-98. — Forskellige Arbejder. Stentr. 4 Bl.

4199. — Ganymed. Fotografi.

4200. — 4 Hæfter med Gengivelser af Th.’s Arbejder m. m.

4201. Fr. T høm ing, Fregatten Freya. Litogr.

4202. — Holtenau. Hamb. Steindr.

4203. Ad. T idem and, Bondeliv i Norge. 10 Bl. med Text af A.

Munch. Bærentzen & Co. lith.

4204. — Portræt af Violinspilleren Thorgeir Audunsson (Møllergutten).

Træsnit af H. C. Henneberg. Særtryk.

4205-6. — „Afskeden1* og „Raadgiversken“. 2 Bl. Fotografier.

4207-10. — 4 Bl. Xylografier efter Malerier. Særtryk.

4211-16. V. Tilly, 6 Bl. københavnske Scener etc. Xylogr.

4217. W. T o rn ø e , Scene i et Værtshus. Lystryk.

4218. — 7 Bl. Xylogr. og Ætsninger efter Malerier.

4219. N. T ru slew , Kobberst. Titelblad til „Tibull“.

4220. M. T u sch er, H. Hjelmstjerne’s „Ex-libris“. Kobb.

4221. — Portræt af Benv. Cellini. H. Rossi sc.

4222. L. T u x en , 9 Bl. Xylografier efter Malerier og Tegninger.

4223. M. Un na, Brevet fra Sønnen. Kittendorff lith.

4224. J. S. W ahl, Portræt af Joh. Christ. Wolf. Fritzsch sc.

4225. — Portræt af J. A. Fabricius. Fritzch sc.

4226. J. E. C. W a lte r, Cathmor og Sulmalla. 1823. Abildgaard p.

4227. — Hamlet i Samtale med Dronningen. Abildgaard p.

4228. W. T. W alter, Det københavnske Vaisenhus. Solem’s lith.

Etabi.

4229. Th. G. W egener, Illustr. efter Digtet „Valdemar d. Store og

hans Mænd“. Bærentzen & Co. lith.

4230. — Samme Blad.

4231. — Dronning Dagmars Ankomst til Danmark ved Ribe 1205.

Kittendorff lith.

4232. — 14 Bl. Illustr. til Danmarks Historie. Xylogr. (af Fabricius

111. Danmarks Historie).

4233-34. — 2 Bl. Illustr. til Chr. Winther: Træsnit. Særtryk.

4235. — Illustrationer til „111. Calender for 1852“.

4236. — 8 Bl. Kemityp. og Xylografier. Scener af Danmarks Historie

m. m.

4237. B. W egm ann, 4 Bl. Xylografier og Ætsninger efter Malerier

og Tegninger.

4238-43. C. W eidem ann, 6 Bl. humoristiske Billeder fra København.

4244. H. W enzler, Et Træ ved en Brønd. Litogr.

4245. O. A. W erg elan d , Skogmote hass Torgjer Sjelle. 1873. 7

Bl. Stentr.

4246-48. — Scener af Livet i Norge. Xylogr. og Ætsning.

4249. J. F. N. V erm ehren, Reservesoldatens Afsked med sin Familie.

P. Gemzøe lith.

4250. — Huslig Syssel i en fattig Bondestue. Kittendorff lith.

4251. — Faarehyrden paa Heden. Henneberg xyl.

4252. — Samme Blad. Særtryk.

4253. — Samme Fremstilling. Kittendorff lith.

4254. — Sædemanden. Fotografi.

4255. — Et gammelt Postbud. 1879. Ætsning efter Haandtegning.

4256-58. — 3 Blade Xylografier efter Tegninger.

4259. E. W e ste rb e rg , Parti ved Skagen. Litogr.

4260. F. W estphal, Skizzer til Fru Gyllembourgs Noveller. 12 Bl.

Gemzøe lith.

4261. — Randtegninger til: Kjøge. Sang af Ingemann. Stentr.

4262-65. — Skildvagten. Sangerens Lykke, Behager De Portefeuillen ?

En Høkerloge. Lelimann & Monies lith. 4 Bl.

4266-67. — Roger paa Alcinas 0. — Titelblad til „Nye Romancer

Litogr. 2 Bl.

4268. A. M. W eyers (?), Ligtorneoperationen. D. Brouwer p. Kobb.

4269-70. O. J. W eyse, 2 Bl. kobberst. Vignetter.

4271. W ichm ann, Guldhornet fra Tønder. Kobb.

4272. L. A. W in s tru p og H. O lrik, Diplom fra Udstill. til Bedste

for de i Krigen Saarede og de Faldnes Efterl. 1864.

Tegner & Kittendorff lith.

4273. — Diplom ved d. landøkonom, og industr. Udstilling for

Sorø og Præstø Amter. Tegner & Kittendorff lith.


96

4274. L. A. W in s tr u p , Diplom ved Udstill. i Nakskov 1867. Hoffensberg

lith. Etabi.

4275. — Haderslev ny lærde Skoles Bygning. 1854. Litogr.

4276. E. W in s tr u p , Skodborg Kirke. H. Jensen lith.

4277. J. F. W illu m se n , 7 Blade Æ tsninger m. Farve i Mappe.

4278. F r. W in th e r, 13 Bl. Lystryk og Xylografier. Københavnske

o. a. danske Prospekter m. m.

4279. N. W iw el, Illustr. til „Den bekymrede Moder“. 1895. Lystryk.

4280. — 49 Bl. Æ tsninger og Xylografier efter Tegninger.

4281. — 7 Bl. „Danske Billeder1'. Bærentzen & Co. lith.

4282. I v a n W o lff, Plan og Prospekter af Fredensborg Slotshave.

Bærentzen & Co. lith.

4283. C. L. W iist, Prospekt af d. kgl. Akademies Bygninger i Sorø.

Kobb. (Kr. 248).

4284. — Prospekt af d. kgl. Slot Yallø. Kobb.

4285. — Prospekt af Herlufsholm. Kobb.

4286. — Prospekt af Nykøbing Slot. Kobb.

4287. P. G. W ø rm e r, Diplom for Horsens Landbrugsforening. Tegner

& Kittendorff lith.

4288. C hr. Z a c h o , Sommer. Parti ved Fursøen. Lystryk.

4289-95. — 7 Bl. Landskaber. Xylogr. og Ætsninger.

4296. Kr. Z a h rtm a n n , Under Psalmesangen. Kittendorff lith.

4297. — Leonore Kristine Ulfeldt i Fængsel. Fototypi.

4298. Chr. Z c u th e n , Synagogen i København. Kobb.

4299. — Frederiksborg Slotskirke i oprindelig Stil. Fotografi.

4300-1. — Stensætninger ved Mørrum i Blekinge. Bærentzen & Co.

lith. 2 Bl.

4302-7. — 6 Bl. Afbildninger af Værelser og Genstande paa Rosenborg.

Xylogr.

4308-13. — 6 Bl. Afbildninger fra Kronborg o. a. St. Xylogr.

4314. W. Z ille n , 6 Bl. Skizzer af Natur og Folkeliv i Jylland. H.

Jensen lith. Farvetryk.

4315. — 13 Bl. Scener af Dyrelivet. Kemityp.

4316-19. — 4 Bl. Xylogr., Litograf, og Ætsn. efter Malerier og Tegninger.

4320. 48 Bl. Xylografier og Æ tsninger af og efter danske Kunstnere.

Særtryk af „Illustr. Tidende1'.

4321. 14 Bl. Xylografier, Ætsninger og Litografier af og efter norske

Kunstnere.

4322. 61 Bl. Litografier, Ætsninger, Xylografier m. m. af og efter

danske Kunstnere.

4323. 10 Bl. Litografier udførte i d. kgl. Stentrykkeri.

97

4324. 9 Bl. Litografier udførte i d. kgl. Stentrykkeri. Ryttere, Soldater

m. m.

4325-30. 72 Stkr. Afbildninger af danske Haandværkere. Kgl. Stentrykkeri,

udg. af Bogh. C. Steen.

4331. 11 Bl. danske Raderinger af ubekendte Kunstnere (af Fosie’s

Lære-Klude).

4332. „Danske Billeder". E. Bærentzen & Co. lith. Etabl. 16 Blade

kolor.

4333. 20 Bl. danske Raderinger og Kobberstik af ubekendte Kunstnere.

4334. 20 Bl. do. do. do.

4335. 26 Bl. do. do. do.

4436. 20 Bl. Stentryk af danske Kunstnere.

4337. 25 Bl. do. do.

4338. 50 Bl. Xylografier og Kemitypier af danske Kunstnere.

4339. 35 Bl. do. do. do.

4340. 21 Bl. do. do. do.

4341. 6 Bl. kolor. Kobberstik af Bogh. Steens Børnebøger.

Billedværker etc.

4342. Billeder efter danske Malere, lithograferede af A. Kittendorff,

udg. af Tegner & Kittendoff. Nr. 1—186.

4343. Nyere dansk Malerkunst. E t Billedværk. Texten ved Sig.

Muller. Kbh. 1884.

4344. 25 Billeder for smaa Børn af M. Rørby med Text af Chr.

Winther. Kbh. 1846.

4345. Fortællinger og Yers for Børn ved Gotfred Rode med 100 Træ ­

snit. Kbh.

4346. Fortællinger og Vers for Store og Mindre, udg. af Gotfr. Rode,

m. 63 Billeder. Kbh. (1858).

4347. Fabler for Børn af H. V. Kaalund og I. T. Lundbye. Kbh,

1845.

4348. Fabler for Børn. 50 Billeder af J. T. Lundby m. Text af H.

V. Kaalund. 2 Opl. Kbh. 1866.

4349. En Billedbog. Fortællinger og Vers ved Chr. Richardt og G.

Rode m. Billeder. Kbh.

4350. Fortællinger og Vers for Store og Smaa, ved Chr. Richardt

og G. Rode, m. 34 Billeder. Kbh.

4351. Billedbog for Store og Smaa ved Chr. Winther. Kbh. 1871.

4352. — — 2. Udg. Kbh. 1877.

4353. Træsnit af Chr. W inther med Tegninger af danske Kunstnere.

Kbh. 1871.

7


99

4354. Nye Romancer af Oehlenschlåger, Ingemann, Hauch, Aarestrup,

W inther og Holst, udg. af H. P. Holst m. Randtegninger

af W estphal. Kbh. 1843.

4355. 50 Fabler for Børn af W. Hey med Billeder af Speckter overs.

af Chr. W inther. 2 Opl. Kbh. 1848. (Billederne af M.

Rørby).

4356. Endnu 50 Fabler for Børn med Billeder af Speckter overs. af

Chr. W inther (Billederne raderede af W. Kyhn). Kbh. 1853.

4357. Fabler for Ungdommen af Fr. Schaldemose med 20 Lithografier.

Kbh. 1853.

4358. Danske Fabler saml. og udg. af Fr. Schaldemose med 12 Lithografier.

Kbh.

4359. Scener af en Hests Liv med 8 illum. Billeder. Kbh.

4360. Perspectivkassen i 12 Billeder med Text af G. Holting overs.

af Fr. Schaldemose. Kbh. 1845.

4361. Billeder med veiledende Yers. 1ste Hefte. Kbh.

4362. Krigerliv, en Billedbog med Text af Cl. Rosenhoff. Kbh.

4363. Fastelavn i dette Aarhundrede, m. 4 Lithograf. af Cl. Rosenhoff.

Kbh.

4364. Lille Hannes første Skoleaar af en Børneven, m. 4 Billeder.

Kbh. 1853.

4365. Pantgivernes Historier af Cl. Rosenhoff, m. 4 ill. Billeder. Kbh.

4366. Paaskeæggene. En Fortælling for Ungdommen, m. 3 Bill. Kbh.

4367. Lærkefamilien, et Eventyr af Joh. Barner, m. 4 Bill. Kbh. 1853.

4368. N atur og Folkeliv i Jylland. Rejseskizzer af L. Both m. 6

Bill. af W. Zillen. Kbh. 1862.

4369. Almanak eller Huskalender for 1842, udg. af Frølund og Flinch,

Kbh., m. Træsnit af Lundbye og Andre.

4370-71. Folkelæsning 1847, redig. af F. Frølund. April—Septbr.

1847, m. Træsnit.

4372-73. Nordstjærnens Aarsrevue 1886 og 1891. Kbh. m. Bill.

4374. Grankogler, udg. af M. Bruhn, A. Fenger og O. Høpfner m. 111.

4375. Børnenes Julehilsen, udg. af S. Horten, m. 111.

4376. Børnenes Juleroser. 2den Aarg. 1885. Kbh., m. 111.

4377. Sommer, m. 111. Kbh.

4378. Jule-Roser. 1881—94 og 1896. Kbh., m. 111.

4379. Hurtig-Pressen. Journalistforeningens Festorgan. 22/9 1894,

m. 111.

4380. V ort Bal. Journalistforeningen. 28/2 1896, m. 111.

4381. Illustrirte Yolks- u. Vaterlandslieder, gesamm. v. I. H. Mowing

(m. Træsnit efter Lor. Frølichs Tegninger). Lpzg.

m. 111.

4382. For smaae Børn, med 12 Ulustrat. (af Lor. Frølich). Kbh.

4383. Læsebog med 22 Billeder for Smaadrenge og Smaapiger tegnede

af Lor. Frølich. Kbh. 1854.

4384. Fem Digte af Theokritos, illustr. af Lor. Frølich overs. af Sig.

Muller. Kbh. 1872.

4385. Morale familiére par P. J. Stahl av. dessins p. Frølich et autres.

Paris. Eleg. indb.

4386. Histoire d’une bouchée de pair) par J. Macé, av. illustr. par

Lor. Frølich. Paris. Eleg. indb.

438 i . L Aritmétique de Mademoiselle Lili par J. Macé, av. illustr. p.

Frølich. Paris.

4388. Hvorledes Dagen gaar for Lille Lise. Billederne af L. Frølich.

Texten efter P. J. Stahl. Kbh.

4389. Le roi Dagobert, av. dessins p. L. Frølich. Paris. 4to.

4390. Monsieur de la Palisse, av. dessins p. L. Frølich. Paris. 4to.

4391. Le royaume des Gourmands p. P. J. Stahl av. vignettes p. L.

Frølich. Paris. 4to. eleg. indb.

4392. Julekongen. Legende og Fortællinger af J. H. og J. L. Rosenkrantz,

m. 24 Illustr. Kbh. 1872.

4393. Brogede Reisebilleder af Elisabeth Jerichau-Baumann, m. 20

Illustr. Kbh. 1881. 4to. indb.

4394. Elverskud, med Tegninger af Carl Thomsen. Kbh. 1888. Fol.

4395. Fra Søndmør i Bergens Stift i Norge. Sex Tegninger af S.

Larpent. Lithogr. af Nord. Grove. Kbh. 1868.

4396. Hans T egler Album, m. 96 PI. Kbh. 4to.

4397. Carl Bloch Album. Fotografier efter Genre- og Historiemalerier

af Prof. Carl Bloch. 30 Fotografier i Mappe. Fol.

4398. Romancer og Digte, danske og norske. Illustrerede med Vignetter

og Tegninger af Aug. Jerndorff. Udg. af Chr.

Richardt. Kbh. 1882, indb.

4399. Billeder af danske Kunstnere til Digte af ældre og nyere Forfattere,

udg. af „Fremtiden11. 1—6, 8 og 10 Hefte. Kbh.

1884—93.

4400-1. — — 3die og 5te Hefte. 1886—88.

4402. Scener af danske Digteres Liv. 13 Bl. Fotografier efter Malerier

af danske Kunstnere.

4403. Begyndelses-Grunde til frie Haands Tegnekonsten for Begyndere,

bestaaende af 7 Kobber Tavler. Kbh. 1790. 4.

4404. Skizzer af Ornamenter og Arabesker fra Pompeji, Herculanum

og Stabiæ. 4 Hæfter m. 24 Tavler. Fol.

4405. Conturer af de antike Fresco-Malerier i Pompeji, Herculanum og

Stabiæ. 1—9 Hæfte m. 54 Kobbere af A. Lillienberg. Fol.

4406. Fabler for det smukke Kiøn, overs. af det Engelske Sprog af

St(anley). Kbh. 1760, m. 16 Raderinger. (Exempl. paa

tykt og stort Papir). Indb. m. Guldsnit.

4407. Den christelige H ustrue udi Hollandske Vers beskreffven aff

Jacob Catz oc fordansket aff Severin Terckelsen, forziret

med Kaaber-Plader. Kbh. 1675. 4to, indb.

4408. Joh. Albr. v. Mandelslo MorgenlSndische Reyse-Beschreibung

hrsg. durch Ad. Olearium. Schleswig 1658. 4to. m. Raderinger

af Chr. L. Rothgiesser, indb.

7 *


100

4409. Venners Minde eller udv. Samling af danske, tydske, engelske

og svenske Stambogsstykker af Abrahamson, Baggesen,

M. C. Bruun, Evald, P. A. Heiberg o. A. med 34 Kobbere.

Kbh. 1815, indb.

4410. Elementår-Studier i Ornamentfaget. 9 Bl. Kgl. Stentrykkeri.

4411. 50 Billeder af Danmarks Historie. Originaltegninger af O.

Bache, Eckersberg, L. Frølich o. A. udførte af Aagaard,

Hansen, Henneberg o. A. Kbh.

4412. 22 Mapper, ensartede med Mollskind og Rygtitler, separ.

4413. 8 forskeil. Mapper, separ.

4414. Et poleret Fyrretræs Skab med Hylder til Billeder.

Tillæg.

4415. Ju l. A ag a ard , Det Indre af en Bondegaard. Rad.

4416. C. C. A n d ersen , Portræt af Kardinal Antonelli. Rad.

4417-24. C. E. A n d ersen , 14 Bl. bibelske og andre Billeder. Xylogr.

4425. L. C. B., Parti i den romerske Campagne. 1742. (Kr. 406). Rad.

4426-29. O tto B ache, 10 Blade Xylografier etter Tegninger.

4430-33. J. B allin, Apollon, Birger Jarl, Odin, Jeanne d’ Arc.

4 Bl. Kobb. Prøvetryk. (Kunstnertryk med Kunstnerens

Dedikation).

4434. F. S. B irch , Bakkanttog. 1834. Rad.

4435. D. C. B lu n ck , Romerske Gadedrenge. E. Lehmann lith.

4436. B oyesen, Ruiner af Hammers Domkirke. — Kong Beles

Gravhøj. — Trondhjems Domkirke. Winthers Stentryk.

1832—33. 3 Bl.

4437. F. L. B rad t, Dejlige Sigrid! Vil du aldrig gifte Dig? E.

Paulsen inv. (Kr. 753).

4438. Clir. B ru u n , Prøveblad med Kunstnerens Portræt. Rad.

4439. J e ss B undsen, Parti ved en Kirke. Rad. (Kr. 1166).

4440. — En Kirkegaard. Rad. (Kr. 1167).

4441. — En Pige som vasker. 1792. Rad. (Kr. 1165).

4442-49. C arl B øgh, Illustr. til Erik Bøghs Digte. 8 Bl. Rad.

4450. — Lænkehunden og Katten. Overtryk af Pennetegning. 1859.

4451. H. C. C a sp e rse n , Udenfor en Smedie. 1895. Rad.

4452. J. F. C lem ens, Homere. 1813. N. Abildgaard p.

4453. — Ossian. Abildgaard p. Fotolitogr.

4454. — Nils Klim reddes fra Skibbrud. 1789. Abildgaard p.

4455. E. C. W. Eckersberg, Parti i Coliseo i Rom. 1834. C. W.

Eckersberg del. Rad.

4456. Eibe, En gammel Mand ved et Baal. Rad.

4457-58. A. Flint, 6 Bl. Vignetter til Suhms Skrifter. 1798. (Kr.

1186—91).

4459. — Hunden Giordano. Abildgaard del. (Kr. 1193).

101

4460-66. J. F lin to e , 7 Bl. norske Prospekter. Anon sc.

4467. C. E. F o rtlin g , En Eneboer. Chodowiecki del. Stylogr.

4468. — Et Hestehoved. Kemitypi.

4469. Jo h a n n e Fosie, Kristi Bespottelse. 1741. (Kr. 372). Rad.

Rødt Tryk.

4470. J. G. F rid ric h , „En Fiske-Huckert paa Cabliau Fangst under

Island“. 1785. (Kr. 680).

4471. Joh. F rim odt, Parti fra Hveen. 1895. Rad.

4472. Lor. F rølich, Visen om Dronning Dagmars Ankomst til

Danmark. 1863. 6 Bl. Rad.

4473. G. M. F uchs, En Mand med laadent Hovedtøj. 1774. (ad.

Kr. 233).

4474. C. D. G ebauer, Hunden „Max“. 1819. (Kr. 1277).

4475. — Hingsten „Velskabt11. Kgl. Steentr. Kolor.

4476. H. A. G rosch, Prospekt af Middelfart. C. H. Wandall del.

4477. Meno H aas, „Pietas Augusta1'. 1776. (Medaille i Anledn.

af Prinsesse Augustas Inoculation). Kobb.

4478. A ngelo H aase, Landskab. 1860. Rad.

4479-80. H. J. Ham m er, Roskilde Domkirke. 1857. Rad. 2 Expl.

4481. C. Const. H ansen, En Jæger viser en lille Pige en skudt

Skade. Rad.

4482. H ans Nik. H an sen , Visen om de tre Skalke. 3 Bl. Raderinger

i Omslag.

4483. Sigv. H ansen, Landskab i September. Fotolitogr.

4484. O. A. H erm ansen, En Hund ved en Kurv. 1882. Xylogr.

4485. Axel Holm, Landskab. Sommerdag. 1895. Rad.

4486. C hr. Holm, Sjællandske Landsenere. Kgl. Stentrykkeri.

4487. — Pierrot et sa famille. (A. Price og Familie). Kgl. Stentr.

4488. Th. Holm, Samson med Løven. Rad.

4489. A. Je rn d o rff, Den barmhjærtige Samaritan. 1870. Fotografi.

4490. H. Je sp e rse n , Solglød i Skoven. A. Jacobsen lith. Etabi.

Farvetr.

4491. V. K., Karle, som læsse nogle Vogne. 1741. Rad. (Kr. 405).

4492-98. A. K auffm ann, 7 Bl. litogr. Portræter.

4499-4501. A. K ittendorff, 3 Bl. Xylografier.

4502-7. F. C. K iæ rschou, 9 Bl. danske o. a. Landskaber.

Kemityp.

4508. M. K leinsorg, Parti fra Niirnberg. 1894. Rad.

4509. — Skoven ved Vinter. Rad.

4510. J. K o rn eru p , Bjernede Kirke. 1859. (Den halve Plade).

Prøvetryk.

4511. N. K ro g stru p , Landskab med Ruiner. Sign. „Othenis 1774“.

Rad.

4512. P ie tro Krohn, Prøveblad med Strandvagter 1864 m. m. Rad.

4513. Diplom fra d. Ilte danske Landmandsforsamling. 1869.

Har. Jensen lith. Farvetryk.

4514. — Diplom fra d. danske Landmandsforsamling. Kittendorff lith.


102

4515. P i e tro K r oh n, Randtegninger til Sang til Hans Friis. 17/e 1879.

Stentr.

4516. — do. til do. til H. Krolin 23/, 1868. Stentr.

4517. V ilh . Kyhn, Klippekyst paa Bornholm. 1847. Rad.

4518-20. Gr. L. Lahde, 11 Bl. V ignetter til „Saml. af fortjente danske

Mænds P ortræ ter“.

4521. — og Senn, E t østerrigsk Cavalleri Angreb. 1805. Prøvetryk

før Skriften. (Kr. 1141).

4522. — Monument for Niels Ebbesen. 1798. (Kr. 1133).

4523. Georgia Lange, Parti i en Landsby. 1849. Rad.

4524. — Landskab med et Bondehus. Rad.

4525. S. L. Lange, Christiansfeld fra d. vestre Side. 1822. Rad.

4526. — Apenrade. 1822. Rad.

4527-28. — Vejle fra Nord- og Sydvest. 1822-23. 2 Blade. Rad.

4529. — Kæmpehøj ved Røddinge paa Møen. Kobb.

4530. — Samme Blad.

4531. V. C. Lange, To Dragoner. N. Simonsen del. Rad.

4532-33. Emanuel Larsen, Scener fra Krigen 1848-50. 2 Bl. Xylogr.

4534. F. Laub, Bjærgegn. 1741. Rad. (Kr. 419). Rødt Tryk.

4535-37. G-. E. Libert, 3 forskeli. Blade.

4538-44. A. Lili enb erg, 7 Bl. K onturer efter Relieffer paa Christiansborg

Slot af N. Simonsen. Rad.

4545. Carl Locher, Fiskekutterne gaa ud. 1897. Rad.

4546. J. Liibschitz, Hoved af en lille Pige. Rad.

4547. J. L. Lund, Staaende Kristusfigur. O. Bendixen del. Litogr.

4548. — To svævende Engle. 1827. Rad. i Sten. (Kr. 1308).

4549-50. — Dagen og Natten. 2 Bl. Rad.

4551. — Kristus i Gethsemane. Rad.

4552. — Den hellige Magdalene. 1827. Rad. (Kr. 1306).

4553. — St. Peter, med flere Prøver. Rad. (Kr. 1305).

4554-56. — 3 Bl. dansende Genier. Rad.

4557-58. J. P. Lund, 7 Bl. italienske Ruiner. 1764. (Kr. 497—503). Rad.

4559. Søren Lund, En Tyrekalv. 1894. Rad.

4560. J. T. Lundbye, E n romersk Moder, som fører sit Barn i

Ledebaand. 1845. Rad.

4561. — E t Æselshoved. Litogr.

4562. F. Lunding, K arrikaturer. Rad.

4563-69. J. B. Løffler, 7 Bl. Detailler fra Sorø Kloster. Har.

Jensen lith.

4570. A. P. M a d s e n , Langdysse i Gunderslevholms Skov. 1862. Rad.

4571. — En Lænkehund. 1847. Rad.

4572-74. — 3 Bl. Oldsager. 1862. Rad.

4575. W. Marstrand, En Dame i Vinden. Monies lith.

4576. — Den dramatiske Snedker. Henneberg xyl.

4577. E. Meier, Italiensk Landskab. Rad. (Kr. 487).

4578. L. Messmann, Ved et Gærde. 1850. Pen paa Sten.

4579. D. Monies, Køkkenscene. Bærentzen & Co. lith.

103

4580. Ad. Mii lier, To svævende Engle. 1844. Rad.

4581-85. F r. Munter, 5 Bl. Raderinger. (Kr. 1020—22 og 24—25).

4586. J. P. Møller, Øresund ved Kronborg. Rad.

4587. — Landskab med en Brosætning. Rad. (Kr. 1351).

4588. A. Nay, Prospekt af Kolding. Litogr.

4589. Nebelong, Krypten i Viborg Domkirke. Kemitypi.

4590. C. Neumann, Strandparti. 1859. Overtryk af Pennetegning.

4591-96. R. N. Nielsen, 6 Bl. Prospekter etc. Kobb.

4597-98. H. Olrik, Pløjescene og Køer paa Marken. 2 Bl. Raderinger.

4599. — 15 Bl. Kemitypier og Xylografier.

4600. E. Pauelsen, Vignet til „Sir C. Grandisons Historie11. 1782.

(Kr. 766). Rad.

4601. — E t Besøg. Rad. (Kr. 774).

4602. — Knud d. Store dadler sine Hofmænds Smiger. 1782. Rad.

4603. Viggo Pedersen, Parti fra Lirifloden. 1887. Rad.

4604. T. Vilh. Pedersen, Dyreborg Slots-Banke. Rad.

4605-7. — 4 Bl. Xylografier.

4608. Magnus Petersen, P ortræ t af Shakspeare. Kobb.

4609. — P ortræ t af W alter Scott. Kobb.

4610. — Gumløse Kirke i Skåne. Kornerup del. Rad.

4611. — Døbefont i K ristrup Kirke m. m. Rad.

4612-14. — Anders Sunesøns Grav. Tegner & Kittendorff lith. samt

to andre Blade. Kemitypi.

4615. S. H. Petersen, Fredensborg Slot. Kobb.

4616. — „Fredensborg1*. Kobb.

4617. — Bjærglandskab. Kobb.

4618-19. — 2 Bl. Træer. Karlsruhe. 1826. Litogr.

4620. — 5 Bl. Prospekter. Kobb.

4621-24. — Koldinghus, Valdemars Taarn, Kronborg, Roskilde Domkirke.

4 Bl. Kobb.

4625-26. — Koldinghus Ruiner. (Ruinæ arcis Coldingensis). Kobb.

2 Expl.

4627. J. M. Preisler, „Tibi“. (Grev Otto Thott til Gaunø). 1775.

J. W(iedewelt) inv. Rad. (Kr. 1649).

4628. H. Qvist, Prospekt af Vordingborg. 1761. J. J. Bruun del.

(Kr. 582).

4629. P. Raadsig, En Munk. 1859. Overtryk af Pennetegning.

4630. C. D. F. R e v en t i o w , Kristi Bespottelse. 1773. Rad. (Kr. 762).

4631. N. Ringe, D et Indre af St. Knuds Kirke i Odense set fra

Daaben. 1840. Schreiber lith.

^632. J. R o ed , P ortræ t af Greve S. Danneskjold Samsøe. 1848. Rad.

4633. G. E. Rosenberg, E n Sarkofag. 1763. Rad. (Kr. 651).

4634. F r. Rosenberg, Bondehuse ved en Aa. Rad. (Kr. 1003).

4635. Vilh. Rosenstand, 16 Bl. Kemitypier og Xylografier efter

Tegninger.

4636. C. F. L. v. Rumo hr, En Ildebrand. Rad. (Kr. 1395).

4637. — Landskab. 1812. (Kr. 1389).


104

4638. C. F. L. v. R u m o h r, En Krostue. 1811. (Kr. 1387).

4639-40. — Prøveblad med Portræter. 1811. (Kr. 1385.) 2 Expl.

4641. — Prøveblad med flere mindre Hoveder og Figurer. Rad.

4642. — Samme Blad mere udført.

4643. — Kunstnerens eget Portræt. Rad.

4644.' — En Dødsmesse. 1812. Rad.

4645. — En Begravelse 1812. (Kr. 1390).

4646. — Dans i en Bondestue. 1811. (Kr. 1386).

4647. — Landskab med en Sø. 1812. Rad.

4648-49. S. S c h jø d t, Sverresborg ved Trondhjem. Kobb. 2 Expl.

4650. A. C. S c h le isn er, Den syge Bedstemoder. Bærentzen & Co. lith.

4651. F. C. S c h o lte n , En Stad ved en Flod. 1743. (Kr. 430).

4652. — E t Slot ved en Vej. 1743. (Kr. 429).

4653. — Forskellige Figurer i et Landskab. 1742.

4654. C. S ch u le , En Dame ved Bredden af en Sø. 1785. (Kr. 1097).

4655. — Scene af „Peregrine Pickles Tildragelser1'. 1786. Rad.

4656. P. S c h ø le r, Ulustr. til Bagges Fabler for Børn. 1831. 2

Bl. Rad.

4657. I. C. S e e h u se n , 4 Bl. Vignetter til Suhms Saml. Skrifter. 4

Bl. (Kr. 1030—33).

4658. I. H. S en n , Prospect af Ilsvigen. (Kr. 1217).

4659. — Norsk Fjeld-Prospect. (Kr. 1220).

4660. — Foraaret. Kobb.

4661. N. S im o n sen , Brystbillede af en Araber. Stylogr.

4662. C. E. S o n n e , En Carnevalscene. Bærentzen & Co. lith.

4663. J. W. S o n n e, Jens .Tuel og hans Kone. J. Juel p. Kobb.

4663a. C. F. S ø re n s e n , Fra Mandals Kleven. Aftenstemning. F.

Larsen lith.

4664. H. Ti mm, Der Staubbach. J. Møller p. (Kr. 1467).

4665. J. V. T op, Brystbillede af en Tyrk. 1847. Stylogr.

4666-68. F. W e s tp h a l, En Høkerloge, Sangerens Lykke, Skildvagten.

Monies og Lehmann lith. 3 Bl.

4669. K r. Z a h rtm a n n , Leonore Christine Ulfeldts „Jammers-Minde“

i Tegninger. Fototyperede af Paclit & Crone. 1890. 9 Bl.

4670-71. J. V Z ille n , En Ged. — To Faar. 2 Bl. Rad.

4672. P. Ø lste d , Det Indre af en Bondegaard. Rad.

4673. Haandtegninger af Carl Bøgh, Const. Hansen, Marstrand, Melbye

o. A., udg. af Th. Bergh. 12 Bl. Autogr.

4674. 4 Trækasser til Billeder.

More magazines by this user
Similar magazines