29.10.2013 Views

F ortegnels©

F ortegnels©

F ortegnels©

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

F <strong>ortegnels©</strong><br />

over<br />

afd. Kobberstikker Erling C, W, Eckersbergs<br />

efterladte<br />

Bøger (ca. 600 Bind)<br />

fornemlig af historisk, geografisk og numismatisk Indhold,<br />

samt<br />

Haandtegninger, Raderinger og Kobberstik<br />

af og efter danske Kunstnere,<br />

Raderinger og Kobberstik af fremmede Kunstnere,<br />

Litografier, Fotografier, satiriske Blade, en Del raderede<br />

og stukne Kobberplader, samt 8 Oliemalerier og Skizzer<br />

af Professor C. W. Eckersberg, A. Kiichler og W. Mar-<br />

Straild m. fl., som bortsælges ved offentlig Auktion, der<br />

afholdes i Niels Jueisgade 6, Torsdag d. 20. Februar 1890,<br />

Formiddag Kl. 10 og Eftermiddag Kl. 5, mod Betaling<br />

til Overretssagfører J. Damkier, Skindergade 26.<br />

Bøgerne sælges Torsdag d. 20. Februar, Kl. 10<br />

Formiddag, Oliemalerier og Kobberplader samme Dag,<br />

Kl. 12 Middag, Haandtegninger e. t. c., Eftermiddag<br />

Kl. 5 og følgende Eftermiddage.<br />

Oliemalerier, Skizzer og Haandtegninger ere<br />

til Eftersyn paa Auktionsstedet, Onsdag den 19. Februar<br />

d. A., Kl. 10— 2.<br />

Kjøbenhavn.<br />

E, C. Løsers Bogtrykkeri (M. A . Loser), Store Kjobmagergade 26.<br />

1890.<br />

•2 o ,■ ;


Konditioner.<br />

1.<br />

Alt sælges saaledes, som det ved Auktionen er og<br />

forefindes; det ligger fra Tilslaget for Kjøberens Regning<br />

og Risiko i enhver Henseende,<br />

2 .<br />

Kjøberne kunne ikke efter Hammerslaget klage over<br />

mulige Mangler ved det Kjøbte.<br />

3.<br />

Den, som byder for en anden, forpligter sig derved<br />

som Selvskyldnerkautionist.<br />

4.<br />

Det Kjøbte betales ved Hammerslaget eller paa Anfordring;<br />

dog kunne de Kjøbere, hvis Vederhæftighed er<br />

mig bekjendt, erholde Hen&tand med Betalingen i 6 Uger<br />

fra Dato, imod, naarsomhelst af mig paafordres, at stille<br />

saadan Sikkerhed for det skyldige Beløb, som af mig maatte<br />

ansés betryggende. Stilles Sikkerheden ikke paa Anfordring,<br />

er Betalingen til enhver Tid strax, uden Hensyn til den<br />

vedtagne Kredit, forfalden,<br />

5.<br />

Erlægges Betalingen ikke i rette Tid, have Kjøberne,<br />

enten de sagsøges eller ej, at tilsvare 6 pCt. aarlig Rente<br />

af den budte Sum fra Hammerslaget.<br />

I Søgsmaalstilfælde ere Kjøberne underkastede Retsforfølgning<br />

efter Frdn. 25. Januar 1828 og pligtige at lide<br />

Tiltale og Dom ved Kjøbenhavns Forligskommission og<br />

Landsover- samt Hof- og Stadsretten, begge Dele, efter<br />

"Varsel som til indenbys Mand, uden Hensyn til, hvor de<br />

bo eller have Ophold, ligesom de i saa Fald ere pligtige<br />

at tilsvare skadesløse Omkostninger.<br />

Kjøbenhavn, den 20de Februar 1890.<br />

J. Damkier,<br />

Overretssagfører,<br />

Skindergade Nr. 26.<br />

Kommissioner modtages af d’Herrer Boghandler H,<br />

H. J. Lynge og Kunstantikvar V. Hermann.<br />

Beger.<br />

1-5. Dansk Folkekalender, udg. af Selskabet for Trykkefrihedens<br />

rette Brug 1841-44. Kbh.<br />

6. Dansk Folkekalender for 1846, udg. af Fr. Frølund.<br />

ib.<br />

7. Flinchs Almanak 1866-72, 74, 76-81, 88. ib.<br />

8 . Folkekalender for Danmark 1852-55, 73-76. ib.<br />

9. Holberg, Niels Klims underjordiske Reise, overs.<br />

af Baggesen, m. Kobbere, udg. af J. Levin.<br />

ib. 1867.<br />

10. 27 Bl. Kobbere til Peder Paars af Wiedewelt og<br />

Clemens.<br />

11. Holberg, L., Trende Epistler til ***. Kbh. 1745.<br />

12. Hoedt, F. L., Lyriske Studier I. ib. 1844.<br />

13. Oehlenschlåger, A., Aladdin, udg. ved F. L. Liebenberg.<br />

ib. 1864.<br />

14. — Nordens Guder. ib. 1852.<br />

15. En Pakke Almanakker m. m.<br />

16-17. Goethe, J. W., Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1-2.<br />

Stuttg. u. Tiibingen. 1836.<br />

18. — Herman og Dorothea, overs. af Oehlenschlåger.<br />

Kbh. 1841.<br />

19. Schiller, F., Såmmtliche Werke in emem Bande.<br />

Stuttg. u. Tiibingen. 1830.<br />

20-22. Seume, J. G., Spaziergang nach Syrakus. 1-3.<br />

Leipzig 1817.<br />

23-29. Illustrirter Kalender (Weber). 1847-53. Leipzig.<br />

30. En Pakke Gubitz, Volks-Kalender.<br />

-31. En Pakke tydske Bøger.


4<br />

32. Almanach de 1 Illustration *(en Pakke).<br />

33. Almanach du magazin pittoresque. 1851-54, 56-70.<br />

34. En Pakke forskjellige franske Almanakker og<br />

Comedier.<br />

35-36. Dumas, A., Les trois mousquetaires. 1-2. Paris<br />

1863.<br />

37. — Souvenirs de voyage. Bruxelles 1841.<br />

38-40. Hugo, V., Notre Dame de Paris, 1-3. ib. 1831.<br />

41. — Bug Jargal. ib. 1834.<br />

42-45. Koch. P. de, Ce Monsieur, 1-4. ib. 1842.<br />

46-47. — L’homme aux trois culottes, 1-2. ib. 1841.<br />

48. — Monsieur Choublanc. Paris. s. a.<br />

49. — Le profesSeur Fichelaque. ib.<br />

50. — La dame aux trois corsets. ib.<br />

51. — Madame Pantalon. ib.<br />

52. — Sæur Anna. ib. 1835.<br />

53. — Le barbier de Paris. ib. 1835.<br />

54. — En stor Pakke illustr. Romaner i 4to.<br />

55-59. Lesage, Histoire de Gil Blas, 1-5. Paris 1833.<br />

60. Sand, G., Un hiver au midi de l’Europe. Bruxelles<br />

1841.<br />

61-65. Sue, E., Le juif errant, 1-5. ib. 1845.<br />

66. En Pakke franske Bøger.<br />

67. Bulwer, Ernst Maltravers. Leipzig 1842.<br />

68. — Alice. ib. 1841.<br />

69. — Pelham. ib. 1842.<br />

70. — Zanoni. ib. 1842.<br />

71. — The last days of Pompeii. ib. 1842.<br />

72-73. Cameron, Across Africa, 1-2. Leipzig 1887.<br />

74-76. Chamier, Ben Brace, 1-3. London 1836.<br />

77. Cooper, Fem Romaner paa Engelsk.<br />

78. Dickens, Pictures from Italy. Leipzig. 1846.<br />

79-81. Fielding, H., The history of Tom Jones, 1-3.<br />

London.<br />

82. Ir wing, W., The sketch book. Leipzig 1843.<br />

83. — The life of Mahomet. ib. 1850.<br />

84. — Lives of the successors of Mahomet. ib 1850.<br />

85. — Tales of the Alhambra. Celle 1873.<br />

86. Marryat, Mr. Midshipman Easy. Leipzig 1869.<br />

87. — Peter Simple, ib. 1842.<br />

88. — Monsieur Violet, ib. 1843.<br />

89. — Percival Keene. ib. 1842.<br />

90. Marryat, The mission, ib. 1845.<br />

91. — Japhet. ib. 1843.<br />

92. — Joseph Rushbrook. ib. 1842.<br />

93. — Rattlin the Reefer. Paris 1836<br />

94. Scott, W., Quentin Durward. Leipzig 1845.<br />

95. — 4 Romaner.<br />

96. En Pakke engelske Bøger.<br />

97-98. Smollet. Roderik Randoms Begivenheder 1-2.<br />

Kbh. 1816.<br />

99. Eastwick, E., Munshi Lutfullah. ib. 1857.<br />

100-4. Nordisk Conversations - Lexicon, 1-5. Kbh.<br />

1858-63.<br />

105-6. Conversations - Lexikon zum Handgebrauch,<br />

1-2. Leipzig 1846. 4to.<br />

107. Harboe, C. L., Dansk Marine-Ordbog. Kbh. 1839.<br />

108. Grønberg, B. C., Tydsk-dansk Haand-Ordbog.<br />

ib. 1824.<br />

109. — Dansk-Tydsk Haand-Ordbog, ib. 1851.<br />

110. Webster, F. A., Pocket dictionary of the english<br />

and german languages. Leipzig 1845.<br />

111. Briccolani, Dictionnaire de poche frangais-italien.<br />

Paris 1834.<br />

112. Rivarol, Dictionnaire classique de la langue frangaise.<br />

Paris 1834.<br />

113. Diezmann, A., Dictionnaire supplémentaire de la<br />

langue frangaise. Leipzig 1851.<br />

114. Ingerslev, C.F., Latinsk-dansk Ordbog. Kbh. 1849.<br />

115. Freitag,* G. W .. Lexicon Arabico Latinum.<br />

Halis Saxonum 1837. 4to.<br />

116. Paulmier, A., Dictionnaire frangais arabe (idiome<br />

parlé en Algérie). Paris 1880.<br />

117. Rask, R. K., Veiledning til det Islandske. Kbh.<br />

1811.<br />

118. Bresemann, F.. Tydsk-svensk Parleur. Lund 1845.<br />

119. Fleischauer,J. F., VollståndigehollandischeSprachlehre.<br />

Amsterdam 1834.<br />

120. Mocenni, E. D., Italiensk Grammatik. Kbh. 1805.<br />

121. Noriéga, F. M., Nouvelle méthode pour apprendre<br />

la langue espagnole. Paris 1842.<br />

122. Meisling. S., Grundtrækkene af det spanske<br />

Sprogs Grammatik. Kbh. 1841.


123. Wollheim, A. E .. Portugiesische Sprachlehre.<br />

Hamburg 1849.<br />

124. Bresemann, F., Italiensk dansk Parleur. Kbh. 1S45.<br />

125. Heym, J., Russische Sprachlehre. Riga 1804.<br />

126. Preindl, Essai d’une grammaire turque. Schleswigue<br />

1787.<br />

127. Vater, J. S., Vergleichungstafeln der europaischen<br />

Stamm-Sprachen und Slid-West-Asiatischer.<br />

Halle 1822.<br />

128. — Handbuch d. Hebraischen, Syrischen, Chal-<br />

dåischen u. Arabischen Grammatik. Leipzig.<br />

1802.<br />

129. Boisen, L. N.. Kortfattet arabisk Grammatik.<br />

Kbh. 1831.<br />

130. Catelle, H., Dialogues Arabes. Alger.<br />

131 Bopp, F., Grammatik der Sanskrita Sprache.<br />

Berlin 1834.<br />

132. Wilken, F., Auctarium ad chrestomatiam suam<br />

Persicam. Leipzig 1805.<br />

133. Ziegenbalg, B., Grammatica Damulica. Halæ 1716<br />

■ito.<br />

134. Tasso, La Gerusalemme liberata. Firenze 1846.<br />

135. Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quixote de<br />

la Mancha. Paris 1844.<br />

136. Apuleius, PsycheogCupido, overs. afSchaldemose.<br />

Kbh. 1819.<br />

137. Homer, Odyssee, overs. afChr. Wilster. Kbh. 1837.<br />

138-39. — Ilias verdeutscht von L. Graf v. Stollberg.<br />

1-2. Flensburg u. Leipzig. 1778.<br />

140-44. Plutarch, Lives translated by John Langhorne,<br />

i & 3-6. London 1774.<br />

145. Æschylos, Agamemnon, overs. af Brøndsted.<br />

Kbh. 1842.<br />

146. Lokman, Fables en Arabe et en Frangais par<br />

Léon et Henri Hélot. Paris 1847.<br />

147. En Pakke sprogl. Bøger.<br />

148. Biblia. Kbh. 1819.<br />

149-52. Bibelen, paany gjennemset Udg. m. 82 Billeder<br />

i Træsnit, ib. 1819.<br />

153-56. Natiirliche Geschichte d. grossen Propheten<br />

v. Nazareth, 1-4. Bethlehem 1806.<br />

157-58. Geschichte d. Urchristenthums. 1-2. Rom 1807.<br />

7<br />

159. Monod, A., Qvinden, hendes Hverv og hendes<br />

Liv. Kbh. 185;.<br />

160. Der Koran, herausgegeben von F. E Boysen.<br />

Halle 1775.<br />

161-63. Vita di Benvenuto Cellini scritta da lui me-<br />

desimo 1-3. Leipzig 1835.<br />

164. Leben des Benvenuto Cellini, iibersetzt v. Goethe.<br />

Tiibingen 1803.<br />

165. Birdwood, G., Indiens Kunstindustri. Kbh. 1882.<br />

166. Bosse, A., Traité des maniéres de graver en<br />

taille douce. Paris 1645.<br />

167. Bruun Neergaard, T. C., Sur la situation des<br />

beaux arts en France. Paris 1801.<br />

168. Delécluze, E. J., Notice sur la vie et les ouvrages<br />

de Léopold Robert. Paris 1838.<br />

169. Guyot de Fere, Statistique des beaux arts en<br />

France, ib. 1835.<br />

170. Jacoby, L. D., G. F. Schmidts Werke. Berlin 1815.<br />

171. Kobell, Fr., Die Galvanographie. Miinchen 1846.<br />

172. Perrot, A., Manuel du graveur. Paris 1830.<br />

173. Stockel, H. F. A., Praktisches Handbuch fiir<br />

Kunstler, Lackirliebhaber u. Oehlfarben An-<br />

streicher. Niirnberg 1817.<br />

174. Ursin, G. F., Formskærerkunsten og Kobberstikkerkunsten<br />

m. Atlas. Kbh. 1844.<br />

175. — Lithographien eller Stentrykkerkunsten m.<br />

Atlas, ib. 1844.<br />

176. Barreswil u. Davanne, Handbuch d. Photographen.<br />

Leipzig 1854.<br />

177. Lemling, J., Der praktische Photograph. Braunschweig<br />

1862.<br />

178-85. Illustreret Katalog over Kunstudstillingen paa<br />

Charlottenborg 1881-88. Kbh.<br />

186-87. Illustreret Katalog over den nordiske og franske<br />

Kunstudstilling 1883 og 1888. Kbh.<br />

188. Baden, T., J. F. J. Salys Fortjenester af Kunstacademiet.<br />

Kbh. 1820.<br />

189. Lange, J., Antik Skulptur, ib. 1887.<br />

190. Spengler, J. C., Artistiske Efterretninger som<br />

Bidrag til dansk Kunsthistorie, ib. 1818.<br />

191. Weilbach, Ph., Kunst og Æsthetik, ib. 1870.<br />

192. Weinwich, N. PI., Maler-, Billedhugger-, Kobber-


stik., Bygnings- og Stempelskjærer"Kunstens<br />

Historie i Danmark, ib. 1811.<br />

193-94. Thiele, J. M., Thorvaldsen og hans Værker.<br />

Kobbere. 1-2. Kbh. 1831. 4to.<br />

195. Retsch, Outlines to Shakespeare. Leipzig 1828.<br />

4to.<br />

196. Den nordiske Industri- og Kunstudstilling 1872.<br />

Løse Blade fra den danske Afdeling. Kbh. 1872.<br />

Fol.<br />

197. En Pakke , kunsthist. Skrifter.<br />

198. En Pakke Kunstcataloger.<br />

199-202. Fire do. do.<br />

203. Hauberg, P., Danmarks Myntvæsen og Mynter<br />

1241-1377. Kbh. 1885.<br />

294. — Danmarks Myntvæsen 1377-1481, ib. 1886.<br />

205. Mansfeld-Biillner, Afbildninger af samtlige hidtil<br />

kjendte.danske Mønter 1241-1377, ib. 1887.<br />

206 Bergsøe. V., Danske Forenings-Tegn, udstedte af<br />

Gilder, Corporationer og Lav, ib 1888. 4to.<br />

207-9. O. Devegge’s Mynt- og Medaille-Samling. 1-3,<br />

ib. 1851-66.<br />

210. Fortegnelse over A. C. Mohrs Samling af Skandinaviens<br />

Mynter og Medailler, ib. 1847.<br />

211-17. Catalogue de la collection de monnaies de<br />

feu Chr. J. Thomsen, I. partie 1-2. II. partie 1-3.<br />

III. partie 1-2. Copenh. 1867-76.<br />

218. do. do. Les monnaies grecques, ib. 1869.<br />

219-21. Fortegnelse over G. F. Timms Mynt- og<br />

Medaille-Samling. 1-3, ib. 1831-34.<br />

222. do. 2. Del, ib. 1832.<br />

223. Adler, J. G. C., Collectio nova numorum Cuficorum<br />

seu Arabicorum veterum. Hafniæ 1792.<br />

4to.<br />

224. Bartholomaei, J., Lettres numismatiqnes et archéologiques<br />

relatives å la Transcaucasie. St.<br />

Petersbourg 1859. 4to.<br />

225. Bergmann, E., Beitrage z. muhammedanischen<br />

Miinzkunde. s. 1. & a.<br />

226. Blau, O., Die orientalischen Miinzen des Museums<br />

zu Odessa. Odessa 1876. 4to.<br />

227. Dombay, Fr., Beschreibung d. gangbaren marok-<br />

9<br />

kanischen Gold-, Silber- und Kupfer-Munzen.<br />

Wien 1803.<br />

228. Fraehn, C. M., Opusculorum postumorum pars II<br />

ed B. Dorn. Petropoli 1877.<br />

229. — De II Chanorum seu Chulaguidarum numis.<br />

s. 1. & a. 4to.<br />

230. — Drei Miinzen der Wolga-Bulgharen aus d.<br />

X. Jahrh. s. 1. & a. 4to.<br />

231. — Beitrage z. muhammedanischen Mtinzkunde<br />

aus St. Petersburg. Berlin.<br />

232. — Das muhammedanische Miinzkabinet d.<br />

asiatischen Museums z. St. Petersburg. St. Petersburg<br />

1821.<br />

233. Ghiron, J., Monete Arabische del cabinetto di<br />

Milano. Milano 1878. 4to.<br />

234. Hallenberg, J., Collectio nummorum Cuficorum.<br />

Stockholmiæ 1800.<br />

235. Karabacek, J., Die Kufischen Miinzen des Joanneums<br />

in Graz. Wien 1868.<br />

236. Kehr, G. J., Monarchæ Mogolo Indici vel Mogolio<br />

Magni Aurenk Szeb numisma Indo-Persicum.<br />

Lipsiæ 1725. 4to.<br />

237. Krehl, L., De numis Muhammadanis in numophylacio<br />

regio Dresdensi asservatis commentatio.<br />

Lipsiæ 1856.<br />

238. Lavoix, H., Monnaies å légendes Arabes frappées<br />

en Syrie par les croisés. Paris 1877.<br />

239. Lindberg, J. C., Lettre å P. O. Brøndsted sur<br />

quelques médailles cufiques dans le cabinet du<br />

roi de Danemark. Copenh. 1830. 4to.<br />

240. Descrizione di alcune monete Cufiche del museo<br />

di Stefano de Mainoni. Milano 1820. 4to.<br />

241. Mordtmann, A. D., Erklårung d. Miinzen mit<br />

Pehlewi-Legenden. s. 1. & a.<br />

242. Nesselmann, F. H. F., Die orientalischen Miinzen<br />

des akad. Miinzkabinets in Konigsberg. Leipzig<br />

1858.<br />

243. Olshausen, J., Die Pehlewi-Legenden auf den<br />

Miinzen der letzten Sasaniden. Kopenh. 1843.<br />

244. Stickel, J. G., Das grossherzogliche orientalische<br />

Miinzcabinet in Jena. 2tes Heft. Aelteste muhammedanischen<br />

Miinzen. Leipzig 1870. 4to.


10<br />

245. Thunberg, C. P., Abhandlung v. d. Miinzsorten<br />

im Kaiserthum Japan. Stendal 1784.<br />

246. Tornberg, C. J., Numi Cufici regii numophylacii<br />

Holmensis. Upsaliæ 1848. 4to.<br />

247. En Pakke Afhandlinger især om cufiske Mynter.<br />

248. En Pakke Myntcataloger.<br />

249-57. Rotteck, K., Allgemeine Geschichte vom An-<br />

fang d. hist. Kenntniss bis auf unsere Zeiten.<br />

1-9. Freiburg 1832.<br />

258. Retzius, G., De ældste Spor af Menneskets Tilværelse<br />

paa Jorden. Kbh. 1877.<br />

259. Guillemin, J. J., Histoire ancienne de 1’Orient.<br />

Paris 1869.<br />

260. Kremer, A., Culturgeschichte des Orients. Ister Bd.<br />

Wien 1875.<br />

261. Sawaszkiewicz, L. L., Le génie de 1’Orient commenté<br />

par ses monuments monétaires. Bruxelles<br />

1846.<br />

262. Tegnér, E ., Ninives och Babylons kilskrifter.<br />

Stockholm 1875.<br />

263. Lieblein, J., Det gamla Egypten, ib. 1877.<br />

264. Mehren, A. F., Gravmonumenter paa Kerafat<br />

eller de Dødes Stad. Kbh. 1869. 4to.<br />

265. Weil, G., Geschichte der islamitischen Volker.<br />

Stuttgart 1866.<br />

266-67. Keightley, Th., Geschichte von Indien. 1-2.<br />

Leipzig 1857.<br />

268. Bekker. W, A., Charikles. Kbh. 1846.<br />

269. Dinesen, A. W., Abd-el-Kader, ib. 1840.<br />

270. Niebuhr, C., Det tyrkiske Riges polit. og milit.<br />

Forfatning, ib. 1790.<br />

271. Grosse, E., Spanische Charakten. Leipzig 1836.<br />

272-73. Agapida, A., The conqeist of Granada. 1-2.<br />

Philadelphia 1829.<br />

274-76. Prescott, W., Philip den Anden. 1-3. Kbh.<br />

1858.<br />

277-85. Scott, W., The life of Napoleon Bonaparte. 1-9.<br />

Paris 1827.<br />

286. Blanc, L., Julirevolutionens Historie. Kbh. 1844.<br />

287-88. Beauchamp, A., Histoire de la conquéte du<br />

Pérou. 1-2. Paris 1808.<br />

289-90. Prescott, W., Erobringen af Peru. 1-2. Kbh. 1857.<br />

11<br />

291. Prescott, W., Erobringen af Mexico. 1-2, ib. 1856.<br />

292-93. To Pakker hist. Bøger.<br />

294. Worsaae, J. J. A., Danmarks Oldtid oplyst ved<br />

ved Oldsager og Gravhøie. Kbh. 1843.<br />

295. — Afbildninger fra det kgl. Museum for nordiske<br />

Oldsager, ib. 1854. 4to.<br />

296. Barfod, Fr., Fortællinger af Fædrelandets Historie.<br />

Kbh. 1853.<br />

297. Hammerich, Fr., Danmark i Valdemarernes Tid.<br />

1-2, ib. 1847.<br />

298. Allen, C. F., De tre nordiske Rigers Historie.<br />

5te Bd., ib. 1872.<br />

299. Mylius, G. E. P., Beretning om det store danske<br />

Gesandtskab til Rusland 1578, ib. 1834.<br />

300. Reverdil, Struensée et la cour de Copenhague<br />

1760-1772. Paris 1858.<br />

301. Holst, W., Felttogene 1848-49-50. Kbh. 1852.<br />

302. To Hundrede Træsnit. Tegninger fra Krigen i<br />

Danmark 1864. Kbh. 1864. Fol.<br />

303. Lauridsen, P., Vitus J. Bering, ib. 1885.<br />

304. Til Cancelliraad J. Deichmanns Minde, ib. 1853.<br />

305. Smith, S. Birket, Leonora Christina på Maribo<br />

Kloster, ib. 1872.<br />

306. Richardt, F. og Secher, C. E., Danske Kirker,<br />

Slotte, Herregaarde og Mindesmærker. 1867<br />

1.-8. H. og 1868 1.-4. H., ib. 4to.<br />

307. Both, L., Kongeriget Danmark, en hist, topogr.<br />

Beskrivelse, ib. 1873.<br />

308. Erslev, E., Den danske Stat, ib. 1857. 4to.<br />

309. Andersen, C., Rosenborg, ib. 1867. 4to.<br />

310. Worsaae, J. J. A., Optegnelser om Rosenborg<br />

Samlingen 1858-1883, ib. 1886.<br />

311. Vargas Bedemar, Om vulcanske Produkter fra<br />

Island, ib, 1817.<br />

312. Schytte, J. C., Hekla og dens sidste Udbrud,<br />

ib. 1847.<br />

313. Graah, W. A., Undersøgelses-Reise til Østkysten<br />

af Grønland 1828-31, ib. 1832. 4to.<br />

314-16.'Rink, H., Grønland. 1-2, ib. 1852-57.<br />

317. En Pakke danske hist. og topogr. Smaaskrifter.<br />

318-28. Le magasin pittoresque 1834-36 & 1846-53.<br />

Paris. 4to.


12<br />

329-34. F ra alle IAande, udg. af Mariboe og Biuhme<br />

186G, 68 & 69. Kbh.<br />

335-37. Illustreret Tidsskrift for de nyeste Rejsebeskrivelser,<br />

redig. af Tuxen. 1-3, ib. 1868-70.<br />

4to.<br />

338-42. Magazin for de allernyeste Rejsebeskrivelser,<br />

overs. af N. T. Bruun, ib. 1817-19.<br />

343. Magazin for Reiseiagttagelser, udg. af R. Nyerup.<br />

1-4, ib. 1820-25.<br />

344. Annales des voyages dirigées par V. A. Malte-<br />

Brun. Paris 1869.<br />

345. Borsum, J. F. J., Reise til Constantinopel, Palæstina<br />

og Ægypten. Kbh. 1830.<br />

346. Brun, Fr., Reise von Genf in das stidliche Frankreich<br />

u. nach Italien. Mannheim 1816.<br />

347-48. Brøndsted, P. O., Reise i Grækenland. 1-2.<br />

Kbh. 1844.<br />

349-50. Cochrane. J. D., Narrative of a journey through<br />

Russia and Tiberian Tartary. 1-2. London 1825.<br />

351. Friis, J. A., En Sommer i Finmarken, Russisk<br />

Lapland og Nordkarelen. Chr. 1871.<br />

352. Gautier, Th., Constantinople. Paris 1856.<br />

353. Gontard, Meine Reise nach Constantinopel im<br />

Jahre 1845. Frankfurt 1846.<br />

354. Gierlew, A. C., Breve over Italien og Sicilien i<br />

1803 og 1804. Kbh. 1807.<br />

355-56. Heeringen, G., Meine Reise nach Portugal im<br />

Jahre 1836. 1-2. Leipzig 1838.<br />

357. Humboldt, A., Reiser i det europæiske og asiatiske<br />

Rusland. Kbh. 1856.<br />

358-59. Lantier, Voyage en Espagne. 1-2. Paris 1809.<br />

360-62. Molbech, C., Reise gjennem en Del af Tydsk-<br />

land, Frankrig, England og Italien i 1819 og<br />

1820. 1-3. Kbh. 1821.<br />

363-64. Murhard, F., Gemålde d. griech. Archipelagus.<br />

1-2. Berlin 1807.<br />

365. Messeliére. Voyage å Pétersbourg. Paris 1803.<br />

366. Kjell mann, F. R., Svenska Polar-Expeditionen år<br />

1872-73 under A. E. Nordenskjold. Stockholm<br />

1875.<br />

367. Nyerup, R ., Antikvariske Optegnelser paa en<br />

Reise til Munchen 1821. Kbh. 1822.<br />

13<br />

368. Ployen, C., Erindringer fra en Reise til Shetlandsøerne,<br />

ib. 1840.<br />

369. Pouqueville, Gemålde von Griechenland. Leipzig<br />

1852.<br />

370. Raczynski, E., Malerische Reise in einigen Provinzen<br />

des osmanischen Reichs. Breslau 1825.<br />

371. Rigel, F. X., Erinnerungen aus Spanien. Mannheim<br />

1839.<br />

372. Schmidt, V., Reise i Grækenland. Kbh. 1863.<br />

373. Skjoldebrand, A. F., Voyage pittoresque au Cap<br />

Nord. Stockholm 1805.<br />

374-75. Slade, A ., Records of travels in Turkey,<br />

Greece e. t. c. 1-2. Philadelphia 1833.<br />

376-79. Stolberg, F. L., Reise in Deutschland der<br />

Schweiz, Italien und Sicilien. 1-4. Konigsberg<br />

1794.<br />

380. Svedenstjerna, E. Th., Resa igenom en del af<br />

England og Skottland 1803 och 1804. Stockholm<br />

1804.<br />

381. Tromholt, S., Under Nordlysets Straaler. Kbh.<br />

1885.<br />

382. Ussing, I7. L., Griechische Reisen und Studien,<br />

ib. 1857.<br />

383. White, Ch., Drei Jahre in Constantinopel. Stuttgart<br />

1851.<br />

384-85. Wilm, Ueber London und Paris nach Rom.<br />

1-2. Berlin 1853.<br />

386. Zeilau, Th., Fox-Expeditionen i 1860. Kbh. 1861.<br />

387-96. Voyage du jeune Anacharsis en Gréce 1-9 &<br />

Atlas. Deux-Ponts 1793.<br />

397. Barbreck, D. C., Landreise nach Indien. Altona<br />

1796.<br />

398. San Bartolomeo, Reise nach Ostindien. Berlin 1798.<br />

399. Beauvoir, Java, Siam, Canton. Paris 1870.<br />

400-1. Bell, J. S., Dagbog under et Ophold i' Circassien<br />

i 1837, 38 og 39. 1-2. Kbh. 1844.<br />

402-3. Bingham, J. E., Narrative of the expedition to<br />

China in 1812. 1-2. London 1843.<br />

404. Bock, C., Hovedjægerne paa Borneo. Chr. 1884.<br />

405. Burnes, A., Reise paa Indusfloden. Kbh. 1839.<br />

406. Busch, Journal of a cruise amongst the Nicobar<br />

islands. Calcutta 1845.


14<br />

407-9. Chardin, Voyages en Perse et autres lieux de<br />

. 1 Orient. 1-3. Amsterdam 1735. 4to.<br />

10-1L Davidson, C. I. C., Travels in Upper-India.<br />

1-2. London 1843.<br />

fi1? '1 .^ ilis; tH;V,V° ya&e en Chine. 1-2. Paris 1818.<br />

414. Elliot, H W., Alaska og Sæløerne. Kra. 1888.<br />

4J0. Le Gentil, Reisen in den indischen Meeren 1761<br />

„ 1769. Hamburg 1781.<br />

416-17. Héber R., Voyage å Calcutta et å Bombay.<br />

1-2. Paris 1830. y<br />

418-19. Narrative of a journey through the<br />

upper provinces of India. 1-2. London 1844.<br />

Hansteen, Chr., Reise-Erinnerungen aus Sibirien<br />

Leipzig 1854.<br />

421. Layard, A. H., Populairer Bericht iiber die Aus-<br />

grabungen zu Niniveh. Leipzig 1852,<br />

Murawiew, Reise durch Taurien im Jahre 1820<br />

Berlin 1825.<br />

423. Maundrell, H., A journey from Aleppo to Jerusalem<br />

1697. London 1810.<br />

f l - \ ,? la,y,nard’ Fra Delhi tM Khanpur. Kbh. 1858.<br />

4^o-^7. Masson, C., Reisen in Beludschistan, Afghani-<br />

9n st,a.n l'nd ? em Pendschab. 1-3. Stuttgart 1843.<br />

4_S-2J. Mundy, Journal of a tour in India. 1-2. London<br />

1832.<br />

430. Mohl, K. E., Breve fra Indien. Kbh. 1840.<br />

431. Niebuhr, C., Beschreibung von Arabien. Kopenh.<br />

1 t l ' 2 . 4to. 1<br />

432. Nordenskjold, A. E., Vegas Reise omkring Asia<br />

og Europa. Kristiania 1^81.<br />

433. Pin to, F. M., Abenteuerliche Reise durch China.<br />

Jena 1868.<br />

4o4. Symes,M.,Gesandschaftsreise nachd.Konigchreiche<br />

Ava. im 1795. Hamburg 1800.<br />

435-36. Thunberg, K. P., Reise hauptsachlich in Japan<br />

in 1


16<br />

into the interior parts af Africa. 1-2. London<br />

1790.<br />

474-76. — Second voyage dans l’intérieur de<br />

l’Afrique. 1-3 Bruxelles 1797.<br />

477. En Pakke Rejsebeskrivelser af Reiser i Afrika.<br />

478. Bartram, W., Reisen durch Nord u. Siid-Carolina.<br />

Berlin 1793.<br />

479. Beder, P., Reiseerindringer fra et Besøg i America.<br />

Kb h. 1877.<br />

480. Belmann, E., Erindringer fra mit Ophold og<br />

mine Reiser i Brasilien, ib. 1833.<br />

481-82. Chastellux, Voyages dans l’Amérique septen-<br />

trionale 1780, 81-82. 1-2. Paris 1788.<br />

483. Eggers, H., Erindringer fra Mexico. Kbh. 1869.<br />

484. Fremont, J. C., Report of the exploring expedition<br />

to the Rocky mountains in 1842. Washington<br />

1845.<br />

485. Gregg, J ., Karawanenziige durch die westl.<br />

Prairieen. Dresden 1848.<br />

486. Hunter, J. D., Memoirs of a captivity among the<br />

Indians af North-America. London 1824.<br />

487-90. Humboldt, A ., Reise in die Aequinoctial-<br />

Gegenden des neuen Continents 1-4. Stuttg.<br />

u. Tiibingen 1815-23.<br />

491. Justin, P., Geschichte d. Insel Hayti. Ronneburg<br />

1827.<br />

492-93. Irwing, W., Astoria or anecdotes of an entrepise<br />

beyond the Rocky mountains 1-2. Philadelphia<br />

1836.<br />

494. Kane, P ., En Kunstners Vandringer blandt<br />

Indianerne i Nordamerika. Kbh. 1863.<br />

495. Mollien, G., Voyage dans la république de<br />

Colombia en 1823. Paris 1824.<br />

496. Mollhausen, B., Vandringer gjennem det vestlige<br />

Nordamerikas Prairier. Kbh. 1862.<br />

497. Pontoppidan, D., Reise til Sydamerika, ib. 1841.<br />

498. Poppig, E., Reise i Chili og Peru, ib. 1842.<br />

499. Reichardt, C. F., Centro-Amerika. Braunschweig<br />

1851.<br />

500. Lumholtz, C., Blandt Menneskeædere. Kbh.<br />

1887.<br />

501-2. To Pakker Rejsebeskrivelser af Reiser i Amerika.<br />

17<br />

503. Ross, J., Second voyage in search of a Northwest<br />

passage. Paris 1835.<br />

504. Petersen, C., Den sidste Franklin Expedition.<br />

Kbh. 1860.<br />

505. — Erindringer fra Polarlandene 1850-55, ib.<br />

1857.<br />

506. Mac Clure, R., Opdagelsen af Nordvestpassagen,<br />

ib. 1858.<br />

507-9. Steen Bille, Beretning om Corvetten Galatheas<br />

Reise omkring Jorden 1-3, ib. 1849 51.<br />

510. Spry, W. J., Corvetten Challengers Reise omkring<br />

Jorden, ib. 1878.<br />

511-12. Lesson, F., Voyage autour du monde sur la<br />

corvette la Coquille 1-4. Bruxelles 1839.<br />

513-14. Darwin, Ch., Naturwissenschaftliche Reisen 1-2.<br />

Braunschweig 1844.<br />

515-17. Tre Pakker Reisebeskrivelser og Kort.<br />

518. Artus, W., Lehrbuch der Chemie. Leipzig 1846.<br />

519. Berge, F., Conchylienbuch m. 726 Afbildinger.<br />

Stuttgart 1855. 4to.<br />

520. Beudant, F. S., Traité de minéralogie. Paris<br />

1824.<br />

521. Blum, R., Lithurgik. Stuttgart 1840.<br />

522. Chenu, J. C., Legons sur l’histoire naturelle.<br />

Conchyliologie. Paris 1847. 4to.<br />

523. — Encyclopédie d’historie naturelle. Coléop-<br />

téres, ib. 4to.<br />

524. Combe, A ., Physiologiens Hovedlærdomme.<br />

Kbh. 1851.<br />

525. Corneliussen, O. A., Store Opfindelser. Kbh.<br />

1881.<br />

526-27. Djørup, M., Haandbog i Pharmacologien 1-2.<br />

Kbh. 1834.<br />

528. Edwards, Milne, Zoologie. Paris 1847.<br />

529. Ellinger, H. O. G., Lærebog i Magnetisme og<br />

Elektricitet. Kbh. 1887.<br />

530. Esmarch, Fr., Den første Hjælp ved pludselige<br />

Ulykkestilfælde, ib. 1887.<br />

531-32. Eschricht, D. F., Folkelige Foredrag I & II<br />

2 H., ib. 1855-59.<br />

533. Hinnerup, P. R., Haandbog for Juvelere, ib 1839.<br />

534-37. Humboldt, A., Kosmos 1-4, ib. 1855-58.


18<br />

538. Jensen, J. A. D., Om Indlandsisen i Grønland,<br />

ib. 1888.<br />

539. Jiirgensen, Chr., Grafisk Fremstilling af de<br />

menneskelige Fødemidlers kemiske Sammensætning,<br />

ib. 1888.<br />

540. Kaiser, F., Stjernehimlen, ib. 1867.<br />

541-42. Kohi, T., Den astronomiske Husven, ib. 1883<br />

(2 Expl.)<br />

543. Leonhard, K., Lehrbuch d. Geognosie u. Geologie.<br />

Stuttgart 1835.<br />

544. Lovén, S., Index molluscorum litora Scandinaviæ<br />

occindentalia habitantium Holmiæ 1846.<br />

545. Liitken, Chr. F., Dyreriget. Kbh. 1855.<br />

546-47. — Almeenfattelige Naturskildringer 1-2, ib.<br />

1863.<br />

548. Martin, A., Repertorium der Galvanoplastik u.<br />

Galvanostegie. Wien 1856.<br />

549. Naumann, C. F., Elemente de Mineralogie.<br />

Leipzig 1850.<br />

550. Prytz K., Electriciteten. Kbh. 1883.<br />

551. Puggaard, C., Møens Geologie, ib. 1851.<br />

552. Rostrup, E., Veiledning i den danske Flora, ib.<br />

1860.<br />

553. Ruff, I., Illustreret Sundhedslexicon, ib 1884.<br />

554. Sommer, Chr. H., Aglaia eller om Smykkestene,<br />

ib. 1830.<br />

555. Steenstrup, J., Om Forplantning og Udvikling,<br />

ib. 1842. 4to.<br />

556. Vaupell, Chr., De nordsjællandske Skovmoser,<br />

ib. 1851. ■ 4to.<br />

557. — De danske Skove, ib. 1863.<br />

558-59. Vogt, C., Lehrbuch, d. Geologie u. Petrefacten-<br />

kunde 1-2. Braunschweig 1846.<br />

560. Zeise, W. C., Haandbog i de organiske Stoffers<br />

alm. Chemie. Kbh. 1847.<br />

561. Ørsted, H. C., Aanden i Naturen. Kbh. 1856.<br />

562-64. Forhandlinger ved de skand. Naturforskeres<br />

2det, 5te og 8de Møde. Kbh. 1841, 49 & 61.<br />

565. Gruner, H., Der praktische Blumengårtner.<br />

Leipzig.<br />

566. Bentzien, J. A., Stuegartneren. Kbh. 1877.<br />

567. Schwartz, W., Dank Spillebog, ib. 1863.<br />

19<br />

568. Schou, O. A., Skak-Haandbog, ib. 1884.<br />

569. Kønig, J., Veil. til Kogekunsten, bearbejdet af<br />

Rumohr, ib. 1832.<br />

570. Ørsted, A. S., Formularbog, ib. 1855.<br />

571-78. Tidsskrift for Physik og Chemi, udg. af A.<br />

og J. Thomsen, 1-7 Aarg., ib. 1862-68 og 2den<br />

Række, 4-10 Bind, 1-3 Hefte, ib. 1883-89.<br />

579-80. Industriforeningens Qvartalsberetninger og<br />

Maanedsskrift (2 Pakker).<br />

581. Dansk Maanedsskrift redig. af M. Steenstrup<br />

1855. Kbh.<br />

582. Historisk Archiv 1873, ib.<br />

583-89. Das Pfennig-Magazin 1-7. Leipzig 1834-39. 4to*<br />

590-91. To Pakker naturvidensk. og andre Bøger.<br />

592. En Mappe m. Kort e. t. c.<br />

593-94 Endel forskjellige Bøger i 2 Pakker.


20<br />

Haandtegninger.<br />

1. Abildgaard, N. A., Allegorisk kvindelig Figur. Pen<br />

og Tusch.<br />

2. — Oceanus. Pen og Tusch.<br />

3. — Studieblad. Pen.<br />

4—11. — 8 forsk. Bl. Tegninger.<br />

12. Andersen, C. E.. En sovende Mand. Miinchen<br />

1843. Bly.<br />

13. — Parti ved Passau. 1843. Bly.<br />

14-15. Bendz, W. F., 2 Bl. Prospekter fra Starnberger<br />

Sø. 1831. Bly.<br />

16. — En syende Dame m. m. Bly.<br />

17-19. — 3 Bl. Tegninger.<br />

20. Bissen, H. V., En svævende Apolio. Bly.<br />

21. Bloch, Carl, Hoved af en ung Pige. Bly.<br />

22. Bunsow, N., En Rødkælk. Akvarel.<br />

23. Camradt, T. L., En Passionsblomst. Akvarel.<br />

24. Carmiencke, H., Kastanietræer. Tyrol 1842. Bly.<br />

25-29. — 5 Bl. Bjærg-Landskaber. Bly.<br />

30-34. — 5 Bl. Tegninger. Bly.<br />

35. Cramer, P., En syngende Mand. Rødkridt.<br />

36. — »Jan Vaabendrager«. Bly.<br />

37. — En Mumie i et Landskab (Gravmonument).<br />

Pen og Tusch.<br />

38. Dahl, J. C., 3 staaende Figurer. Bly.<br />

39. Dahl, N. C. M. F., Skroget af en Orlogs-Brig. Tusch,<br />

40-41. — 2 Bl. Skibe. Bly.<br />

42.<br />

43.<br />

44.<br />

45.<br />

46.<br />

47.<br />

48.<br />

49.<br />

50.<br />

51.<br />

52.<br />

53.<br />

54.<br />

55.<br />

56-1<br />

58.<br />

1 59.<br />

60.<br />

61.<br />

V '* , 62.<br />

63.<br />

64.<br />

65.<br />

> .66 .<br />

< 'S 67.<br />

ya68.<br />

•Af 69.<br />

70.<br />

71.<br />

3¥ 72.<br />

% 7 3 .<br />

21<br />

Eckersberg, C. W., Badende Piger. 1811-13. Pen<br />

og Tusch, udf.<br />

— Telemak beder Odysseus at spare Medons og<br />

Phemios Liv. 1811-13. Pen og Tusch, udf.<br />

— To mandlige Figurer. 1811-13. Pen og<br />

Tusch, udf.<br />

— En Kriger fra Middelalderen. 1831. Bly.<br />

— Nøgen kvindelig Figur. 1806. Pen.<br />

— Et hollandsk Linieskib under Sejl. Sign. Zeuw<br />

,4/fi 1834. Tusch, udf.<br />

— Parti ved Elben. August 1810. Pen.<br />

— Tegning til et Loft. Sign. E. 1836. Bly og Pen.<br />

— Nøgen kvindelig Figur. 1813-15. Bly.<br />

— Judas forraader Kristus. 1831. Pen og<br />

Tusch, udf.<br />

—' 3 Bl. Tegninger til O. O. Bagges Fabler.<br />

1832. Bly.<br />

— Frieriet ved Leddet. 1823. Bly.<br />

— Athen. 1823. Pen.<br />

— 2 Skibe. a% 1827. Bly,<br />

>7. — 2 Bl. Skibe. 1827 og 1829. Bly og Tusch.<br />

— En Skonnert. 1836. Bly.<br />

— Nornerne ved Asken Ygdrasil. 1817. Bly.<br />

— 2 flagsmykte Skibe. 1 Vg 1825. Bly.<br />

— Mandlig Figur. 1814. Bly.<br />

— Portræt af Biskop N. F. S. Grundtvig. Sepia, udf.<br />

— 2 Skibe. 29/4 1827. Bly.<br />

— Kristi Opstandelse. 1823. Bly.<br />

— Parti fra Svendborg i Juni 1830. Bly.<br />

— Familiescene. 1813-16. Bly.<br />

— Modelfigur. 1813-16. Sortkr.<br />

— Parti i Tivoli. 1815. Bly.<br />

— Italiensk Prospekt. 1813-16. Bly og Tusch.<br />

— »I en Port nærved Quaterfontane«. 1813-16.<br />

Bly og Tusch.<br />

— To Elever af»Ecolepolytechnique«. 1811-13. Bly.<br />

— En Moder med sit Barn. Sign. 1810. Tusch,<br />

meget udf.<br />

— Odysseus forklædt som Betler. 1812-13, Pen<br />

og Tusch.


S V¥ 75.<br />

76.<br />

/ £ y 77.<br />

22<br />

74. Eckersberg, C. W., »Pandion, Philomela, Prokne og<br />

Tereus«. (Ovids Metamorfoser). 1811-13. Tusch.<br />

- Venus og Amor. 1811-13. Sepia, udf.<br />

- Kvindelig Figur. 1811-13. Sortkr.<br />

- En spindende Kone. 1813-16. Bly og Tusch,<br />

meget udf.<br />

- J. P. Møller set fra Ryggen. 1811-13. Bly.<br />

- Napoleonshohe bei Cassel. 18/9 1810. Tusch.<br />

- Et Beværtningssted ved Paris. 1812. Tusch, udf.<br />

- En lille Pige med en Kande. 1812. Tusch.<br />

,3/<br />

/T 78.<br />

/ 79.<br />

80.<br />

S t<br />

'U 81.<br />

t ' q1/ 82. — En Moder med sit Barn. 1809-10. Tusch, udf.<br />

7> 83.<br />

'b 84.<br />

-— Englændernes sidste Daad 'w/t 6 1807. Bly og Pen.<br />

— »Alexander und Philippus«. April 1805. Pen.<br />

vx, 85. — Nadverens Indstiftelse. 1841. (Udkast til<br />

Altertavlen i Kjøbelev Kirke paa Lolland). Tusch.<br />

VK, 86. — Loke og Sigyn. 1807-9. Sortkr.<br />

87. — En Søjlehal. 1838. Tusch, udf.<br />

1 \ — Kristus opstanden fra de Døde. (Noli me<br />

tangere). Studie til Altertavlen i Snodstrup Kirke.<br />

1842. Meget udf. Akvarel.<br />

— Et læsende Barn. Paris. Tusch, udf.<br />

— En Fregat. 1828. Tusch, udf.<br />

— Pjerrot og Harlekin som Kunstdommere.<br />

Bly, udf.<br />

1824.<br />

— do. do. 1824. Tusch, udf.<br />

4 . - 2 Blade Skibe. #/n 182G og 1827. Bly<br />

og Tusch.<br />

— Nadverens Indstiftelse. 1826. Bly.<br />

— Hjemkomne Fiskere. n /8 1825. Bly.<br />

— Transparent til<br />

Akvarel.<br />

Kongens Klub. 1/n 1828.<br />

88.<br />

89 .<br />

r 7. 90.<br />

91.<br />

;0’4 92.<br />

93-!<br />

1_ 95.<br />

!K 96.<br />

5 V 97.<br />

98. — St. Lorenzo fuori le mura. 1813-16. Tusch<br />

6 [ °s B]y-<br />

99-100. — Agerdyrkning og Skibsfart. Allegor. Figurer.<br />

1828. Tusch. 2 Bl.<br />

101. — To mandlige Figurer. 1813-16. Bly.<br />

’ v 102. — Hesseløen set sydfra. 13/7 1827. Bly.<br />

103. — 2 Skibe. 1829. Bly.<br />

" '104. — Mytologisk Fremstilling. 1826. Bly.<br />

6 v 105.<br />

1 106.<br />

'107.<br />

'i 108.<br />

L K 109.<br />

/Å 110.<br />

n in.<br />

£"412.<br />

-7 113.<br />

' 114.<br />

> ^ 1 1 5 .<br />

^ 116.<br />

/o 117.<br />

^ 118.<br />

^ 119.<br />

S 120.<br />

-4, 121.<br />

» / 1 2 2 “<br />

\124.<br />

125.<br />

ti<br />

.126.<br />

:* 127.<br />

128.<br />

y / 129.<br />

‘UV130.<br />

% 131.<br />

f 132.<br />

133.<br />

Eckersberg, C. W., Madonna med Barnet, Johannes<br />

og Elisabeth. 1813-16. Bly.<br />

— Parti i Rom. 1815. Bly.<br />

— »Fragment af en antik Aquaduct 1814«. Bly.<br />

— »Et Partie af St. Peterspladsen og Vatikanet<br />

1814«. Bly.<br />

— Den bodfærdige Magdelene. 1813. Bly og<br />

Tusch, udf.<br />

— Penelope henter i Vaabenkamret Odysseus<br />

Yndlingsbue. 1812-13. Sepia og Tusch, meget udf.<br />

— Pareerne spinde Livets Traad. 1808. Udført<br />

Akvarel.<br />

— Sovende Parisere i St. Cloud. ’% 1811. Pen.<br />

— En Mand faar sine Sko pudsede. 1812.<br />

Sepia udf.<br />

— Et Skib. 1807-9. Pen og Tusch.<br />

— Tiden som svæver over Jorden og Pareerne.<br />

Sepia og Tusch. 2 Bl.<br />

— Allegorisk Fremstilling. »July 1806«. Tusch.<br />

— Kristian d. IV paa »Trefoldigheden«. 1803.<br />

Tusch meget udf.<br />

— Kobenhavns Toldbod. 1804-6. Bly og Pen.<br />

— Gourmanden. 1805-7. Bly.<br />

— Toppen af Bloksbjærg. 1810. Tusch.<br />

— Parti af Bodenthal. 1810. Tusch.<br />

23. — Marmorblokke. 1812. Tusch. 2 Bl.<br />

— Telegraf bygningen paa Montmartre. 1812. Pen.<br />

— Parti af Palais des quatre fontaines. 1811-13.<br />

Pen.<br />

— En Bygning omgiven af Trær. 1812. Bly<br />

og Tusch.<br />

— Langebro set fra Kristianshavn. 1807. Bly.<br />

— »Die Belagerung«. 1806. Pen.<br />

— Mand og Kvinde samtalende. 1806-7. Pen.<br />

— Pandora. 1806—8. Pen og Bly.<br />

— Forfængelighed. 1808-9. Pen og Bly.<br />

Odysseus taler med de Afdødes Genfærd ved<br />

Nedgangen til Underverdenen. 1807-9. BlyogPen.<br />

Studie til Englen i »Kvinderne ved Kristi<br />

Grav«. 1814. Bly.


134. Eckersberg, C. W.,<br />

Sortkr.<br />

En kvindelig Figur. 1813-16.<br />

135. — En siddende Kvinde. 1813-16.<br />

‘4 3 6 . — En knælende mandlig Figur. 1813-16. Sortkr.<br />

137. — Forskellige Maskerade-Figurer. 1813-16. Bly.<br />

138. — Bygninger. 1813-16. Bly.<br />

^V.139, — Parti i Villa Borgheses Have. 1813. Bly.<br />

140. — Parti i Via St. Susanna. Sepia. 1813.<br />

'-v 141. — Indgang til Klosteret Araceli. 1813-16. Bly.<br />

— Maria Magdalena og Maria møde Kristus efter<br />

Opstandelsen. 1823. Bly.<br />

143. — Parti taget fra Kastelsvolden. 1822. Bly.<br />

^‘4 144. — do. do. 1822. Bly.<br />

145. — En Lodsbaad gaar ud af Havnen ved Dragør.<br />

1825. Bly.<br />

146. — Skroget af et Skib. 1827. Pen og Tusch.<br />

V<br />

147.<br />

148.<br />

— Drapperi-Studie. 1833. Bly.<br />

— 2 Bl. Heste. 1835. Bly.<br />

149. — Portræt af Kong Frederik VI. 1838. Akvarel.<br />

■ • 150. — Thorvaldsens Hjemkomst. 1838. Pen.<br />

151. — En liggende kvindelig Figur. 1811-13. Sepia.<br />

152. — En mandlig Figur. 1811-13. Bly.<br />

153. — En Mand og Kvinde. 1806. Bly.<br />

154. — Formerne prøves. 1813-15. Bly.<br />

155. — Faderglæde. 1813-15. Bly.<br />

’ . 156-57. — Siddende mandlige Figurer. 1813-15.<br />

Bly. 2 Bl.<br />

158. — 8 Bl. Studier<br />

’M 5 9 . — 4 do. do.<br />

160. — 8 do. do.<br />

161. — 10 do. do.<br />

/ % 162. — 10 do. do.<br />

163. — 10 do. do.<br />

164. — 10 do. do.<br />

/ 165. — 10 do. do.<br />

/v„ 166. — 8 do. do.<br />

167. — 9 do. do.<br />

168. — 6 do. Studier af Skibe.<br />

169. — 10 do. forsk. Tegninger.<br />

170. — Forsk. Studietegninger.<br />

do. 1805-9. Bly.<br />

do. 1810-16. Bly og Tusch,<br />

do. 1813-16. Bly.<br />

do. 1813—16. Bly og Tusch,<br />

do. 1817-48. Bly.<br />

do. 1817-48. Bly.<br />

do. 1817-48. Bly.<br />

do. 1817-23.<br />

do. 1824-38.<br />

,171-72. Eckersberg, C. W., 2 Luftstudier. Oliefarve.<br />

172a. — 3 BL Model-Figurer. Sortkr.<br />

173. Eckersberg, Erling C. W., Liggende kvindelig Model-<br />

Figur. 23/ 1() 1833. Tusch, udf.<br />

174. — Portræt af Johannes Ewald. 1842. Tusch,<br />

meget udf.<br />

7_ 175. — Portræt af Jakob Langebek efter S. Abildgaards<br />

Maleri 1751. Tusch, meget udf.<br />

176. — Nadveren. April 1833 efter C. W. Eckersberg.<br />

Tusch, meget udf.<br />

177. — Studie af Anders Sandøe Ørsted efter Bissen.<br />

4/6 1841. Tusch, meget udf.<br />

/ 178. — Portræt af Jon Erichson. 1828. Sepia,<br />

meget udf.<br />

/ 1 7 9, — Salomon Thurcowitsch fra Warschau. 27/,0<br />

1833. Bly, meget udf. .<br />

/ 180. — Portræt-Medaillon af Frederik V II’s Dronning<br />

Caroline Charlotte Mariane. Efter Alb. Wolff 1841.<br />

Sepia, meget udf.<br />

181. — Kvindelig Modelfigur. 1833. Sepia og Tusch,<br />

meget udf.<br />

'V 182. — Kristusbarnet. Parma 1837. Bly.<br />

183. — Marmorstatue. Sepia, meget udf.<br />

184. — Thorvaldsens Medaille. 1850. Pen og Tusch.<br />

185. — Portræt af Frederik V I’s Datter Prinsesse<br />

Vilhelmina. 1826. Sepia, meget udf.<br />

7 v 186. — Portræt af Hans Christian Ørsted. 1827.<br />

Tusch, meget udf.<br />

2 187. — Portræt af Ludvig Holberg. Efter Roslins<br />

Maleri. Tusch, meget udf.<br />

188. — Portræt af C. F. Brorson. Efter E. Bærentzens<br />

Maleri. Sepia, meget udf.<br />

J 189. — Portræt af Frederik VI. Sepia, meget udf.<br />

190. — Portræt af Eremina Ruspaggiari. Parma. Jan.<br />

1837. Sepia og Farve, meget udf.<br />

/■ 1 9 1. — Portræt af Signora Catharina Baistrocchi. (nata<br />

1761). Parma April 1837. Tusch og Sepia,<br />

meget udf.<br />

, 192. — Ubekjendt Herre-Portræt. Paris 11. Septbr.<br />

1834. Sepia, meget udf.<br />

25


193. Eckersberg, Erling C. W., 5 Bl. Landskaber. Tusch.<br />

194. — 3 do. do. do.<br />

195. — 8 do. italienske Landskaber og Bygninger. Bly.<br />

196. — 11 do. Landskaber og Bygninger. Bly.<br />

197. — 6 do. anatomiske Figurer. Kalkering.<br />

198. — 5 do. Kalkeringer af middelalderl.Miniaturer etc.<br />

199. — 7 do. Tegninger.<br />

200. — 4 do. do.<br />

201. — 25 do. Modelfigurer. Sortkr. og Bly.<br />

202. — 18 do. do. do.<br />

203. — En offentlig Gadeskriver i Rom. 1838. Efter<br />

E. Meyer. Sepia.<br />

204. — Moses. Statue af Michel Angelo. 1838. Sepia.<br />

205. — Falskspillerne. 1839. Sepia, meget udf.<br />

206. — Portræt af Ole Rømer. 1827. Sepia, meget udf.<br />

207. Exner, J. J., En Mand, som læser et Brev. 1878<br />

sign. udf. Pen.<br />

208. Fabritius de Tengnagel, Parti ved Middelfart. 1825.<br />

Bly og Tusch.<br />

209. — Spjellerup Kirke. .1839. Bly.<br />

210-11. — 2 Bl. Tegninger.<br />

212. — 9 Bl. Træ-Studier.<br />

213. Friedlcinder, J., En Trappist-Munk. Rom 1843.<br />

Sortkr. med Farve.<br />

214. —* Ved Franciskaner-Klostret i Subiaco. 1843.<br />

Sepia og Bly.<br />

i 215. — Parti fra Capri. 1843. Sepia og Bly.<br />

216. — Grotta Matrimonia paa Capri. 1843. Sepia<br />

og Bly.<br />

217. — Strada Ranella i Amalfi. 1843. Bly.<br />

218-20. — 3 Bl. Tegninger.<br />

) 221-22. — 2 do. Dyr. Bly.<br />

L 223. Frisch, J. D., Ved en Bondegaard. Sign. Unterlohma.<br />

1862. Tusch.<br />

''I 224. Fritzsch, C. D., Alderdom beskytter ikke for Daarskab.<br />

Sortkr.<br />

225. Frølich, Lor., Grev Otto lader Erkedegn Arnfred<br />

udjage af Ribe Kongsgaard. Tusch, meget udf.<br />

226. — Heste. Bly.<br />

26<br />

Z '1- ) 227. Gebauer, C. D., Et Jagtselskab. 1813. Tusch<br />

og Farve. sign.<br />

/ . — 228. — En Ivarrét og to Ryttere. Akvarel.<br />

229. — To Heste. Tusch.<br />

y y 230. — En Jæger med Heste og Hunde. Bly.<br />

j 231-32. — To Bl. Heste. Bly og Tusch.<br />

233. Gertner, J. W., Portræt af Prof. C. Otto. Bly,<br />

meget udf.<br />

j / 234. — Portræt af en ældre Mand. Sign. Trondhjem<br />

23/j 1843. Blv, meget udf.<br />

V y 235-37. — 5 Bl. Model-Figurer. Bly.<br />

‘' / j 238. Hansen, Constantin, To Løver. Bly.<br />

239-40. — 2 Bl. Dyr. Tusch.<br />

A . 241-42. — 5 do. Tegninger.<br />

243. Hansen, Christ., En Tronstol (komponeret) benyttet<br />

af C. W. Eckersberg til Maleriet »Hertug Adolf af<br />

Slesvig etc.« Tusch.<br />

244. Haslund, O., Et Kohoved. 1861. Et Bondehus.<br />

2 Bl. Pen.<br />

, 245. Holm, Chr. F. C., En Kriger i Rustning. Bly.<br />

' ' 246. — Slagscene. Tusch.<br />

247. — 3 staaende Figurer. Bly.<br />

A 248. — 4 Bl. Tegninger. Bly.<br />

j j 249. Høyer, C. F., David spiller for Kong Saul. Sign.<br />

Tusch.<br />

- y 250. — Protagoras og Demokrit. Akvarel.<br />

. , j C 251-52. Jensen, J. L., 2 Bl. Planter. Bly.<br />

' 1 1 253. Juel, J., Niels Klim skal begynde sin underjordiske<br />

254.<br />

255.<br />

2:1, * 6.<br />

$ 257.<br />

3Vv 258.<br />

ith 2-£ -9 -<br />

27<br />

Rejse. Bly.<br />

— Karrikatur. Pen.<br />

— Apollo omgivet af musicerende Engle. Sign.<br />

Tusch.<br />

— Minerva og Engle med Attributer for Malerkunsten.<br />

Sign. 1764. Tusch.<br />

— Selvportræt. Bly.<br />

— En Amagerkone m. m. Bly.<br />

— Portræt af Juels Kone i hel Figur. Bly<br />

og Rødkr. ■<br />

260-61. Juul, A., 2 Bl. Tegninger.<br />

262. Kiærschou, F. C., Parti i Frederiksdal Skov. Bly, udf.<br />

____


28<br />

268. Klingberg, H. M. W., 2 Bl. Tegninger. Pen.<br />

f % 264. Kloss, F. T., Skibe i Øresund. Bly med Farve.<br />

265. — Udsigt fra Stranden ved Kulla Gunnarstop.<br />

1830. Bly. *<br />

266. Kraft, E. F., Et Egetræ. Bly.<br />

% 267. — Bjærglandskab. Pélée og Bly.<br />

268. — En Kronhjort. Bly.<br />

269. Krohn, Pietro, En Brønd. Rundforbi 1863. Pen.<br />

Flora efter Antik. Bly.<br />

zy 270. Kuchler, A., Hoved af en gammel Kone. Bly.<br />

271. Kyhn, Vilh., Parti af Højlyngen paa Bornholm. ♦.<br />

26/8 1842. Sepia.<br />

3 272. — Arco naturale paa Capri. V3 1851. Pen<br />

og Tusch.<br />

273. Købke, C. S., Major Krohn, Bagermester Købke<br />

og en Underofficer i Kastellet. 1831. Bly.<br />

;/y 274-75. — 2 Bl. Tegninger. Bly.<br />

•2/y 276-77. — 3 do. Model-Figurer. Bly.<br />

278-81. — 4 do. Tegninger. Bly. 1<br />

'/tf 282-85. — 4 do. do. do.<br />

286. — En italiensk Bondekone. Bly.<br />

f Zy 287-88. — 2 Bl, Tegninger. Bly.<br />

* /z 289-91. — 5 do. do. do.<br />

•/y 292-95. — 4 do. do. do.<br />

296. Kølle, C. A., Villa Tusculana. 3/6 1861. Bly.<br />

nnr7 297. Larsen, Emanuel, Fra Stranden ved Snedkersten.<br />

* /y<br />

6/7 1847. Akvarel.<br />

S 298. — En Kuf i Helsingørs Havn. Pen.<br />

% 299. — En Tartane. Pen.<br />

/'I 800. — 6 Bl. Skibe.<br />

301-<br />

1y\ 303.<br />

. Lorentzen, C. A., 2 Bl. Tegninger. Bly.<br />

/<br />

304.<br />

305.<br />

% 306.<br />

307.<br />

308.<br />

% 309.<br />

Rom. 1816. Rød- og Sortkridt.<br />

— Efter Badet. Rom 1816. Bly.<br />

.und, Troels, Charon. Bly.<br />

—<br />

—<br />

Hoved af en Mand med Hjelm.<br />

Fader og Datter. Bly.<br />

Bly.<br />

— 2 Hoveder. Bly.<br />

— Et Kvindehoved. Bly.<br />

310. Lundbye, J. Th.} Hjorte, Bly.<br />

0<br />

O<br />

^811. Lundbye, J. Th., 2 Rævehoveder og en Kat. (Paa<br />

Bagsiden Heste.) Pen.<br />

^81 2 . Lyngbye, L. R., En Brig. Bly.<br />

(313. Løffler, C., Pompejansk Væg-Dekoration. Akvarel.<br />

7 814. Marstrand, N. W., En ridende Bondekarl. Pen.<br />

/O 315. — Et elskende Par. Pen.<br />

jU, 316. — Tegning efter Eckersbergs Maleri; Kristian I ’s<br />

Hylding. 1827. Bly.<br />

^ fx , 317. — Studier til »Barselvisiten«. Pen.<br />

/Vt. 818. — Bachus med to Bachantinder. Pen.<br />

■" 319. — Paris’ Dom. Pen.<br />

3 'j 820. — Et Blad med forsk. Tegninger. Pen og Bly.<br />

821. — Don Quichote og Sancho Panza. Forsk. Udkast.<br />

Pen.<br />

322. — Portræt af Koncertmester Frølich. Bly.<br />

823. — Portræt af Violloncellist Fr. Funch. Bly.<br />

2 : 824-25. — 2 Bl. Tegninger.<br />

3J26. Meyer, Ernst, En italiensk Bondekone. Bly,<br />

y , 827. —- Italiensk Kystparti. Akvarel.<br />

^ 828. — Et Vindue. Akvarel.<br />

329. Muller, Adam, En Munk, hel Figur. Bly.<br />

h ' 330. — Parodi paa: Nausicaa lader bringe Klæder og<br />

Føde til Odysseus (Odyseen). Pen.<br />

j y 331. — Sovende Søfolk. Bly.<br />

( 332. Møller, J. P., Lykønskningsblad til Eckersbergs<br />

f Fødselsdag. 2/j 1808. Pen og Tusch.<br />

/V 333. — Landskab. Sepia.<br />

334. — Parti ved Lausanne. Tusch.<br />

r ^ 335. — Parti fra Møens Klint. 1814. Sepia.<br />

5 j 336. — Rhinfaldet ved Lauffen. 1813. Sepia.<br />

'/ 337. — Barriere de Montmartre. % 1811. Tusch.<br />

338. — Udsigt til Pont royale og Tuillerierne fra et<br />

Vindu i Møllers og C. W. Eckersbergs Bolig i<br />

Paris. 6/3 1812. Tusch.<br />

‘ i 339-41. — 3 Bl. Tegninger. Tusch.<br />

/'A342. — Elletræer i Charlottenlund. 1822. Bly.<br />

343-45. — 3 Bl. Tegninger.<br />

, 346. Normann, E., En Skonnert og nogle andre Skibe<br />

/ under Sejl. Sepia.<br />

29


S47. Normann, E., Nyholms Bro med Orlogsskibene.<br />

1848. Akvarel.<br />

848. Petersen, S. H., Parti fra Innsbruck. 1825. Sepia.<br />

340. — Jusdalen i Tyrol. 1825. Sepia.<br />

350. — Fugle-Perspektiv af København fra Nikolaj<br />

Taarn. Tusch.<br />

851. Petzholdt, F., Baade paa Stranden ved Palermo.<br />

1831. Bly.<br />

352. Richardt, F., Parti med Søllerød Kirke. 1865. Bly.<br />

353. Rumohr, C. F., Bjærgparti. Pen.<br />

354. Rørbye, M., En Dame med Parasol. Tusch og Sepia.<br />

355. — Skulda og Yrsa. 1828. Sepia og Tusch.<br />

356. — Harald Haarderaade sender Spejdere ud for<br />

at prøve sine Undersaatters Troskab. 1831. Sepia.<br />

857. — En Kælderhvælving. 1830. Sepia.<br />

858. — Parti af en Kirke. Sepia.<br />

, 859. — Parti fra Skagen. Bly.<br />

360. — »I Sogne Dal paa Ringeriget. Oppegaarden<br />

d. nU 1832«. Bly.<br />

361. — Parti af en af Portene i Harlingen. 1834.<br />

Bly og Tusch.<br />

362. — Parti af Drackenfels. 19/„ 1834. Sepia og Bly.<br />

363. — Fra Buskerud. 8/8 1830. Bly.<br />

364. — Finster Schlucht i Aar-Thal. Septbr. 1834.<br />

Bly og Sepia.<br />

365. — Parti Palazzo vecchio. Florenz 1834. Sepia<br />

og Bly.<br />

366. — Parti i Klosteret Ara Coeli. Rom 1834. Bly.<br />

367. — En Kvinde fra Neltuno. 1840. Bly med Farve.<br />

368. — Badende ved Amalfi. 1835. Bly med Farve.<br />

369. — Den koryliske Grotte. Spileon paa Parnasset.<br />

1836. Akvarel.<br />

370. — En staaende Tyrk. Bly med Farve.<br />

371. — En Græker. Bly.<br />

372. — En Procession paa Øen Procida. 1835. Bly<br />

med Farve.<br />

373. — Parti af Corfu fra St. Decan. Bly.<br />

374. — En Kaktus. Girgenti 1840. Bly.<br />

375-76. — 2 Bl. Tegninger,<br />

% 377. Senn, J. H., En Amagerkone med en Flødekande<br />

i Haanden. sign. meget udf. Akvarel.<br />

378. Storch, F. L., Portræt af Laur. Engelstoft. 1829.<br />

Tusch, meget udf.<br />

, 379. Stub, Kratzenstein, Amor og Psyche. Bly.<br />

380. Sødring, F., Akacier i Kongens Have. 1827. Bly.<br />

381. Sødring, Fru, f. de Bang, Skovparti. Bly.<br />

382. Sørensen, C. F., Udfor Dordrecht i Holland. 1859.<br />

sign. Akvarel, 'o<br />

Z 383. Wallich, A., Parti i Rom. Bly.<br />

/ / 384-86. — 3 Bl. arkitektoniske Tegninger.<br />

387. Westphal, F. B., En Ridder. Bly og Tusch.<br />

. 388. — do. do.<br />

389. — En Dame (Theater-Kostume). Akvarel.<br />

390. Wolff, E., Udsigt over Nissedals-Vandet i Øvre-<br />

Tellemarken. 1829. Tusch.<br />

>kf 391. Zeuthen, C., 7 Bl. Tegninger af Detailler og Interiører<br />

fra Lunds Domkirke. 1842.<br />

/ 392. — 6 Bl. Tegninger, Bautastene etc. i det sydlige<br />

" Sverig. 1844. Bly og Sepia.<br />

31<br />

Raderinger, Kobberstik etc. af danske Kunstnere.<br />

393. Andersen, C. C., Portræt af Skuespiller Ch. N.<br />

Rosenkilde.<br />

394. — Portræt af Rembrandt.<br />

395. — do. af Skuespillerinde Fru Gjørling.<br />

396. — do. af Johan Odenberg (Hans Overberg).<br />

1870.<br />

397. — do. af Thomas Thaarup. 1870.<br />

398. — do. af Prof. F. F. Petersen og Prof. N. L.<br />

Høyen.<br />

399. »— do. af Arveprinds Frederik. Prøvetryk.<br />

j


32<br />

400. Andersen, C. C , Portræt af Kapelmusikus Mozart<br />

Petersen. 1874.<br />

401. — do. af Peder Wibe til Gierdrup. 1879.<br />

402-5. Bagge, O. O., Aarstiderne. 4 Bl.<br />

406. — Pennefejden (mellem Oehlenschlæger og Bagge-<br />

sen). Eckersberg, del. kolor.<br />

407. — Fremtiden. (Kr. 1325). Eckersberg del.<br />

408. — • Fredens Genius. (Kr. 1324). Eckersberg del.<br />

409. Ballin, J. J., Huslig Scene. 1856.<br />

410. — En læsende Abbate. Rørbye p.<br />

411. Bartsch, F. C., En Tyr i Stald.<br />

412. — Samme Blad. Hvilende Faar. 2 Bl.<br />

413. — Collins Gaard i Bredgade. F. Petzholdt p.<br />

414. — Et lille Dyrskue.<br />

415. — Heste i Stald.<br />

416. — En drikkende Ko.<br />

417. — Kvæg paa Marken. 1876.<br />

418. Behrens, Carol., Portræt af Medaillør C. Christensen.<br />

1846. W. F'. Bendz del.<br />

419. Bloch, Carl, En leende gammel Kone. 1881.<br />

420. — Brystbillede af en lille Pige. 1880.<br />

421. Biilow, J., Landskab med en Vippebro. (Kr. 849).<br />

422. Carmiencke, H., En Brønd i Olevano 1849. —<br />

Parti i Bayern 1849. 2 Bl.<br />

423. — Parti ved Berchtesgaden. 1849. — Parti ved<br />

Muldofloden. 1849. 2 Bl.<br />

424. — Parti i Bøhmen. — Skovsø ved Hellebæk.<br />

1850. 2 Bl.<br />

425. — En Granskov. 1850.<br />

426. — Klippeparti ved Kulien. 1850. — Elben<br />

ved Flottback. 1850. 2 Bl.<br />

427. — Silkeborg Mølle. 1849.<br />

428. — Parti ved Fursøen. 1849.<br />

429. — Parti i Subjaco. 1849.<br />

430. — Skovsø ved Hellebæk. 1850.<br />

431. — Strandparti mellem Helsingør og Hellebæk.<br />

1850.<br />

432. — Mølledalen ved Amalfi. 1850.<br />

433. — Grotta di Sorento. 1850.<br />

434. —- Parti i Dyrehaven. 1850.<br />

33<br />

435. Carmiencke, H., Ostia nuova. 1850.<br />

436. — Parti af Grotta Ferrata. 1850.<br />

437. — Ruinen Har tenstein. 1850.<br />

438. — Kirken i Sachsen Altenburg. 1850.<br />

439. — Klippetrappe ved Wexelburg. 1849.<br />

440. — En Skovsø ved Hellebæk. 1837.<br />

441. — Parti af Byen Ronciglione. 1850. Udenfor<br />

Dyrehave-Hegnet. 1850. 2 Bl.<br />

442. Clemens, J. F., To Høns. 1787. Abildgaard inv.<br />

(Kr. 794).<br />

443. — Følgeblad til Kobberet Slaget 2den April 1801.<br />

(Kr. 805).<br />

444. — Den hellige Familie. 1777. Taraval p.<br />

445. — Portræt af Charles Bonnet. 1778. Juel p.<br />

446. — do. af Juliana Maria. Høyer p.<br />

447. — do. afOveHøegh Guldberg. 1782. J.Juel p.<br />

448. — Samme Blad. 1ste Prøve-Tryk.<br />

449. — Portræt af J. J. Berger. 1781.<br />

450. — do. af J. S. Augustin.<br />

451. — do. af H. Hjelmstjerne. 1782. Juel p.<br />

452. — do. af Chr. Bastholm. 1782. Juel p.<br />

453. — do. af C. A. Damkiær. Juel p.<br />

454. — do. af Lovisa Augusta. 1785. Juel p.<br />

455. — do. af Frederik VI som Kronprins. Juel p.<br />

456. — Kobbere til Holbergs »Niels Klims underjordiske<br />

Reise«. Abildgaard og Juel del. 16 Bl.<br />

457. — Ossian. 1787. Abildgaard p.<br />

458. — Homere. 1813. Abildgaard p.<br />

459. — Samme Blad.<br />

460. — Portræt af Paul Egede. Juel del. 1787.<br />

461. — do. af Kong Frederik Vilhelm II. H.<br />

Schrøder p.<br />

462. — do. af Børge Riisbrigh. 1798. Juel p.<br />

463. — do. af Jens Juel. 1801. Juel del.<br />

464. — do. af Buonaparte. de Lera del.<br />

465. — . do. af H. V. Riber.<br />

466. — Lykkens Tempel. 1780. Abildgaard inv.<br />

(Kr. 783).<br />

467. — Portræt af Arne Magnussen.<br />

468. — do. af A. P. Bernstorfif. Juel p.


34<br />

469. Clemens, J. F., Sanderumgaard.<br />

470, — Portræt af Fr. de Coninck. Arlaud p.<br />

471 — Kristus i Gethsemane. Eckersberg p.<br />

472’. _ Portræt af J. F. Clemens. 1824. Eckersberg p.<br />

473t — Menneskets Alder fra 1 til 20 Aar. L.<br />

Jordani inv.<br />

474, Lodtrækning af den Atheniensiske Ungdom<br />

bestemt at offres Minotaurus. 1827. Péron inv.<br />

475, — Richelieu hos Rhadomanthes. Efter Abildgaard.<br />

Aquatinta.<br />

476, — Samme Blad.<br />

477, __ Nøglen til Københavns Skilderi.<br />

478! Clemens, Mad., f. Crevoisier, Portræt af Skuespiller<br />

Schwartz. Juel p.<br />

479. — Portræt af Charl. Amalie Rose. Erichsen p.<br />

480. Dahl, J. C., Norsk Landskab. 1828.<br />

481. _ En Klippekyst. 1819. m. skreven Dedikation,<br />

482. — En Brig og en Lodsbaad. 1828.<br />

483. Dalsgaard, Ch., En Natmand og Viborg Domkiike.<br />

2 Bl. Kemitypi.<br />

484. Eckersberg, C. W., Kristian IVs Besøg hos Tycho<br />

Brahe. 1831. (Kr. 1363).<br />

485. — Baaden trækkes i Land, 1827. (Kr. 1358).<br />

Skibe i aaben Sø. 1843. (Kr. 1376). 2 Bl.<br />

486. — Axel og Valborg. (Kr. 1355). 1824.<br />

487. — Kvinderne ved Kristi Grav. (Kr. 1356). 1824.<br />

488. — Fornuften. 1830. (Kr. 1359).<br />

489. — En Bæltsmakke som tørrer Sejl. 1831. (Kr.<br />

13ø2). — En nordamerikansk Brig. 1831.<br />

(Kr. 1365). 2 Bl.<br />

490. — Dækket af et Orlogsskib. 1834. _ (Kr. 1366).<br />

491. — En Gadescene. 1841. (Kr. 1373).<br />

492. .— Foran en Kirke-Dør. 1841. (Kr. 13/4).<br />

493. — Samme Blade. (Kr. 1373-74).<br />

494-95. — Linearperspektiven anvendt paa ^ Maler«<br />

kunsten. 1841. (Kr. 1371). »Tab. IV. Fig. 1—2.<br />

2 Expl.<br />

496-97. — do. Tab. V. Fig. 1-2. 2 Expl,<br />

498-506, — do. Tab. VI. Fig. 1-4. 5 Expl.<br />

507-9. — do i Tab. V IL Fig. 1-2. 3 Expl,<br />

35<br />

510-13. Eckersberg, C. W., Linearperspektiven anvendt<br />

paa Malerkunsten 1841. (Kr. 1371.) Tab. V III.<br />

Fig. 1-2. 4 Expl.<br />

514. — do. Tab. IX. Fig. 1-2.<br />

515-17. — do. Tab. X. Fig. 1-2. 3 Expl.<br />

518. — Et Gaardsrum. 1841. t (Kr. 1372).<br />

519. Eckersberg, Erling C. W., L ’Écrivain public å Rome.<br />

E. Meyer p. 16 Expl. (sep.)<br />

520-21. — To Hellige. 1833. Joh. van Eyck p.<br />

2 Expl. (sep.)<br />

522-23. — Samme Blad. av. 1. 1. 2 Expl. (sep.)<br />

524. — Eudamidas fra Corinth. 1841. N. Poussin p.<br />

8 Expl. (sep.)<br />

525. — Madonna med Barnet. 1837. B. Luini p.<br />

7 Expl. (sep.)<br />

526. — Fiskere fra Hornbæk redde Captainen fra et<br />

strandet Skib. 1836. C. W. Eckersberg p. 27<br />

Expl. (sep.)<br />

527. — En Dame som spiller paa Harpinel. 1827.<br />

528. — »Salomon Thurcovitsch fra Warschau 1833«.<br />

1851. 4 Expl. (sep.)<br />

528a. — En Kone blæser til Ilden under en Gryde med<br />

en Puster. 1878. C. W. Eckersberg del. 1812.<br />

528b. — Prøveblad. Ossian m. m.<br />

528c. — En Moder lærer sin lille Pige at læse. Rad.<br />

i Zink.<br />

528d. — Parti i Carrara. I9/6 1838.<br />

528e. — Kvindelig Modelfigur sét fra Ryggen.<br />

528f. — En knælende Kvinde.<br />

528g. — Scene af »Hamlet«.<br />

529. — Portræt af J. Collin. 1844. Marstrand p.<br />

530. — do. af L. Holberg. 1843. A. Roslin p.<br />

531. — do. af C. W. Eckersberg. 1843. Marstrand.<br />

p.<br />

532. — do. af Orla Lehman. Stylogr.<br />

533 36. — 4 Scener af Æschylos’ Orestias. Efter<br />

Flaxmann.<br />

537. — Diplom fra Videnskabernes Selskab.<br />

538. — Det sidste Angreb. 1839. Steuben p.<br />

539. ■— Portræt af B. Thorvaldsen. 1850.


36<br />

540. Eckersberg, Erling C. W., Portræt af C. F. Brorson.<br />

1839. Bærentzen p.<br />

541-42. — do. af M. Rørbye. 1852. A. A. Muller<br />

p. 1834. 2 Expl. (sep.)<br />

543. — Samme Blad. av. 1. 1.<br />

544. — Portræt af Jacob Langebek. 1847. S. Abildgaard<br />

p. 1751. 4 Expl. (sep.)<br />

545-47. — Portræt af Kong Frederik VI. 1846. C.<br />

W. Eckersberg p. 3 Expl. (sep.)<br />

548-49. — Parti i Coliseo i Rom. 1834. 2 Expl. (sep.)<br />

550. — Scene af »De Uadskillelige«. 1827.<br />

551. — Portræt af Prinds Frederik Carl Christian<br />

(Frederik VII).<br />

552. — do. af .H. C. Ørsted. C. W. Eckersberg p.<br />

av. 1. 1. <<br />

553-54. — do. af Chr. Hansteen. 1828. 2 Expl.<br />

555. — do. af Skuespillerinde B. E. Andersen,<br />

f. Olsen. 1825.<br />

556-57. — Medailler over B. Thorvaldsen og Frederik<br />

VII.<br />

558. — Portræt af Jon Eyriksson.<br />

559. -— do. af Frederik VII.<br />

560-61. — Medaille over B.Thorvaldsen. Christensen<br />

2 Expl.<br />

562. -— Portræt af Kobberstikker Bagge. 1827. av. 1.1.<br />

563. — do. af Ole Romer.<br />

564-65. — Portræt-Buste af Thorvaldsen. N. Simonsen<br />

del. 1831. 2 Expl.<br />

566-67. — Portræt af Urban Jiirgensen. 1839. C.<br />

A. Jensen p.<br />

568. — Portræt afBiskop Grundtvig. C.W.Eckersberg p.<br />

569. — do. af J. P. Mynster. 1832. C. Hansen p.<br />

570. — En nøgen Mand. 1829.<br />

571. — Portræt af Laur. Engelstoft. 1830. Storch del.<br />

572. — Køkkenscene. A. Kiichler p.<br />

573-76. — Portræt af J. C. Dahl. 1850. C. W.<br />

Eckersberg p. 1818. 4 Expl. (sep.)<br />

577-78. — Den sovende Kone efter Metsu. 2 Expl.<br />

(sep.)<br />

37<br />

&79~83. Eckersberg, Erling C. W., Portræt af Niels Juel<br />

og Statue af A. S. Ørsted efter Bissen. 3 Expl. (sep.)<br />

o84. —~ Forskellige naturhistoriske og antikvariske Afbildninger,<br />

Prøver etc. 20 Bl.<br />

585. — Konturer efter Thorvaldsens Arbejder. 87 Bl.<br />

586. — do. efter do. do. 15 Bl.<br />

587. Exner, J. J., »Her klinkes«.<br />

588. Flint, A., Brage spillende paa Harpe. (Kr. 1206.)<br />

589. Hjalmar og Ingeborg. Thorvaldsen inv.<br />

(Kr. 1190.)<br />

590. Frølich, Lor., Hundens Historie. 9 Bl.<br />

591. — En Bondekarl med en Flok Heste. 1837.<br />

592. — Tre Hunde foran en Stalddør. 1837.<br />

593. — En Tyrekalv og en Hind. 1837.<br />

594. — En tysk Fragtvogn. 1837.<br />

595. — Tre Tiggerbørn. 1839.<br />

596. De to Kirketaarne. 1844. 9 Bl.<br />

597. Visen om Dronning Dagmar. 1863. 6 Bl.<br />

598. Gebauer, C. D., En Løve. 1830. (Kr. 1298.)<br />

599. — Et ridende Postbud ved Aarhus. 1828. (Kr.<br />

1292.) — To Væddere. 1825. (Kr. 1288.) 2 Bl.<br />

600. — En Hoppe med sit Føl. 1827. (Kr. 1286.)<br />

— En Kosak, som fanger Heste. 1813. (Kr.<br />

1268 A.) 2 Bl.<br />

601. — Overfald paa en Marketender. 1814. (K r.l274)<br />

— Fem Stutteri-Heste i fri Tilstand. 1822. (Kr.<br />

1283.) 2 Bl.<br />

602. — En Kavalleri-Fægtning. 1813. (Kr. 1273 A.)<br />

603. — En Kosak, som stiger til Hest. 1813. (Kr<br />

1266 A.) V<br />

604. — Digebrud ved Gluckstadt. 1818. (Kr. 1275.)<br />

— LesVoyageurs d’Artistes. 1825. (Kr. 1290.) 2 Bl.<br />

605. — To Kosakker ved deres Heste m. m. 1813<br />

(Kr. 1269.)<br />

606. — Sommerlandskab med Dyr. 1829. (Kr. 1293.)<br />

607-10. — Illustrationer til Reineke Fuchs. 1829.<br />

4 Bl. (Kr. 1294-97.)<br />

611. — Chiens de chasse. 1821. 15 Bl. (Kr. 1280).<br />

612. — Et Kvægmarked. 1831. (Kr. 1300.)<br />

613. — Max. 1819. (Kr. 1277.)


så<br />

814- 17. Gebauer, C. D., 4 Blade ny Aftryk af Raderinger.<br />

(Kr. 1266 B., 68 B., 73 B. og 74 B.)<br />

618. •— 13 Bl. Illustrationer til O. O. Bagges Fabler<br />

for Børn. (Kr. 1299.)<br />

619. Gertner, J. V., En hundredaarig Olding. 1837.<br />

620-21. — Guttenbergs Statue efter Thorvaldsen samt<br />

A. P. og J. H. E. Bernstorfifs Portræter. 2 Bl.<br />

622-23. — Aarstiderne efter Thorvaldsen. 4 Bl.<br />

624. — Portræter af Oehlenschlager og Thorvaldsen.<br />

2 Bl.<br />

625. Gram, O. P., Iluminatemes Møde i Logen. 1813.<br />

(Kr. 1903.)<br />

626. Grove, Nord., Landskab med Træer og et Led.<br />

627. Guldberg, E. L. Høegh-, Et Kohoved o. fl. Figurer.<br />

628. — Et Hestehoved. 1849. ,<br />

629. — Et Kohoved. 1831.<br />

630. — Faust og Mefistofeles.<br />

631. — To Køer. 1831.<br />

632. Gurlitt, L., Bjærglandskab. 1834.<br />

633. — Parti af Bleking i Sverrig. 1834.<br />

634. Haas, J. J. G., Den sunamitiske Kvindes Ankomst<br />

til Elisæum. 1776.<br />

634a-b. — Et Slagsmaal og et Maaltid. 2 Bl.<br />

635. Haas, Meno, Titelvignet. 1805. (Kr. 957.)<br />

636. Hammer, H. J., Illustration til Hertz’: »Jeg gik mig<br />

ud en Sommerdag« etc. 1842.<br />

637. — Husmandsfamilien. 1855.<br />

638. — Modelfamilien i Via purificazione i Rom. 1860.<br />

639. — Ved Sundeved. 1848.<br />

640. Hansen, C. C. Const., En russisk Marinesoldat paa<br />

Toldboden. 1827.<br />

641. — Herkules efter Thorvaldsen. 1827.<br />

642. — En Jæger og en lille Pige. 1832.<br />

643. — Titelblad til Sange for Studenterforeningen.<br />

1833.<br />

644. — Det Indre af Ringsted Kirke. 1830.<br />

645. — Medaillør Krohn paa Rejse. 1835.<br />

646. — Kronborg.<br />

647. — Portræt af W. Marstrand. 1854.<br />

648. Hansen, H. P., Portrætfigur af Baron Pechlin.<br />

39<br />

649. Hansen, Heinr,, Det Indre af Moskeen i Cordova.<br />

1852.<br />

650. — S-Broen ved Frederiksborg.<br />

651. — Det Indre af Collins Gaard i Bredgade. 1850.<br />

652. — Rosenborg Slot set fra Volden. 1850.<br />

653. — Rosenborg Slot set fra Haven. 1850.<br />

654. Haslund, O., Den lille Violinspiller. 1865.<br />

655. — Fra Tryggerød. 1863.<br />

656. —- Piletræer ved en Aa.<br />

657. — Figurer ved et Bondehus. 1874.<br />

658. — Landskab med en ridende Bondedreng. 1874.<br />

659. — Tre Æselshoveder. 1874.<br />

660-63. Hetsch, G. F., 4 arkitektoniske Bl. 1819.<br />

664. — Et antikt Løvehoved. 1811.<br />

665. Heuer,V., Thorvaldsens Portræt. C.W. Eckersberg p.<br />

666-67. — Samme Blad. Prøvetryk. 2 Expl.<br />

668. Hoflfmann, G , Roskilde Domkirke. Fr. Lund del.<br />

669. Holm, S. C., Landskab med Figurer.<br />

670-71. Holm, C , En Vandhund. 1831. 2 Expl.<br />

672. — 2 Bl. Køer. 1821.<br />

673. —• En Tyr og en græssende Hest. 2 Bl.<br />

674. — Et Kvægmarked, efter Gebauer. 1832.<br />

675. — Rensdyr. 1834.<br />

676-78. Holm, J , Kjøbenhavn-Fredensborg-Dronning-<br />

gaard. H. G. F. Holm del. 3 Bl.<br />

679. Ilsted, P., Et Munkehoved, efter Rubens. 1882.<br />

680. Juuel, A. T., Fiskerkonen ved Landstedet. 1850.<br />

681. Jurgensen, Fritz, Humoristiske Tegninger. 96 Bl.<br />

682. Kjellerup, T. J., En Dogge.<br />

683-84. Kittendorf, A. T , 3 Bl. fra Krigen 1848-50,<br />

efter Dalgas. Kemityp.<br />

685. — Scene af Erasm. Montanus 1845, efter Marstrand.<br />

Xylogr.<br />

686. Klæstrup, P. C., Portræt-Figur af Alexander Weihe.<br />

1870.<br />

687. Kornerup, J., Sokrates’ Byste.<br />

688. — Væ Kirke i Skaane. 1858.<br />

689. — Himmeløv Kirke. 1856.<br />

690. — Søborg Kirke. 1856.<br />

691. — Meerløse Kirke. 1854.


40<br />

692. Kornerup, j., Roskilde Domkirke. 1855.<br />

U9d. — Landsbyringeren. 1855.<br />

ro r' ~~ En Zamel Skærsliber. 1854.<br />

' 'DomHrU11^ ^ Margrethes Monument i Roskilde<br />

696' "udvendigt S ? ‘ " *<br />

roQ- ’ J „ A ’ Romersk Karnevalsscene. Rom 1829.<br />

099 VW Y 1Gtr% f r^stbiIlede af et Barn. 1868.<br />

699. — Maren Krohn. 1863. Kobke del.<br />

/uU. — Portræt af E. Aarestrup. 1863.<br />

701. Erindring fra Thurø. 1865.<br />

703.' Z pSvJwad6 ^ 1 8 8 5 '<br />

704. — Das steinerne Herz. 1866.<br />

✓ 0o. Til H. Krohn 23/, 1868.<br />

706’ Randte^ninf tn Kantate ved Jubelfesten for<br />

Metropohtanskolens Rektor. 1869.<br />

707. Kyhn, Vilh., Bjernede Kirke. 1852.<br />

- ' Strandparti ved Frederikssund. 1849.<br />

? rti ved Ponte rotto 1 Rom- 1860.<br />

/UJa. Det Indre af en Skov. 1854.<br />

710. — Skoven ved Vintertid. 1866. '<br />

711. — Bakker ved en Mose. 1849.<br />

lio' ~ Hammershus paa Bornholm. ' Xylo*r.<br />

(16. Peer Oldermand 1850.<br />

714. — Kystparti fra Bornholm. 1847.<br />

via ved Marnefloden. 1850.<br />

716. — Samme Blad.<br />

7 1«’ ~ Landskab ved Roskilde Landevej. 1849<br />

7 ia ~ 2 yG■ 185°- Hammer del.<br />

^ Bondehus, galvanogr.<br />

720. Købke, C. S , Tre Portræt-Figurer. 1831.<br />

(dl. — En antik Hund. 1836.<br />

7 oq’ ~ ? et Indre af Aarhus Domkirke. 1831.<br />

7 0 a ~ ? amme Blad- 1ste Prøveaftryk.<br />

*4* Jens^ Fisker. Brystbillede. 1836.<br />

7 oa ? rtl af Frederiksborg Slot. 1837.<br />

7 0 7 ~~ Portræter af Holberg og H. V. Bissen. 2 Bl<br />

727. — Portræt af H. V. Bissen.<br />

728. Kølle, C. A , Ved Maribo Sø.<br />

729. — Ved Vesterborg Sø.<br />

730. — Et Aaløb i en Skov.<br />

731. — Samme Blad.<br />

732-34. Lahde, G. L , 3 forsk. Blade.<br />

735. Lange, S. L., Parti af Møens Klint<br />

ntn arsen’ Fmanuel, Geiser paa Island. 1849.<br />

738' ~ ?iCkla w « I/ Iand' 1849 2 ExP‘- (f° rsk )<br />

/d«. — Akreyri (Øefjord). 1850.<br />

7 ?n 1 Thorshavn paa Færøerne. 1850.<br />

741 " Lodsbaad ved Kronborg. 1849.<br />

Ilo ~ c t rti V6d Re^kiav% Paa Island. 1850.<br />

I ao Silfrastadir Kirke paa Island. 1850.<br />

7 aa Almannagjau ved Tingvalla paa Island. 1849.<br />

En Kanonbaad. Kemitypi.<br />

745. Larsen, Eerd, N ørrePort. 1865. Eckersberg del.<br />

746. Lehman Edv., Fremstillingen i Templet. 1841<br />

A. Muller p.<br />

n f o' “ Liden Gunver °g Havmanden. 1841.<br />

748. Libert, G. E , Landskab. 1841.<br />

749. Landskab. Buntzen p.<br />

750. Tordenskjold, efter Borup. 1841.<br />

Kristian IV, efter Thorvaldsen. 1841.<br />

Id' ~ En Hj’°rt’ efter Ad Herbst. 1841.<br />

H a Rebekka vedBrønden, efter Thorvaldsen. 1841.<br />

754. Locher, C., Stille Vejr paa Søen. 1887.<br />

755. Liibschitz, J , Norsk Bjærglandskab. 1885.<br />

/56. Lund, J. L., Madonna med Barnet.<br />

757. Lundbye, J. Th., Faar ved en Gravhøj. 1838<br />

758. — Et Æsel. 1834.<br />

759. Portræt af Toldkasserer Bonnevie. 1847.<br />

760. — Alléen ved Billesborg. 1845.<br />

761. — Ved Himlingøje. 1845.<br />

762-63. — Sakuntala, Skuespil af Kalidasas. 1844.<br />

2 Bl.<br />

764. — Snip, jydsk Rævemynde. 1842.<br />

765. — En Tyrekalv. 1844.<br />

766. — Sydsiden af Refsnæs. 1844.<br />

767. En Moder fra Cava i Sabinerbjærgene. 1845<br />

768. — Et Kalvehoved. 1842.


42<br />

7G9. Lundbye, J. Th., Terry. 1842.<br />

770. En Nisse skærer en Pen. 1847.<br />

771. — Samme Blad.<br />

772. — 4 Bl. Træsnit.<br />

773. Lunding, H. M. V., 6 Figurer. _ 1831.<br />

774. Læssøe, Th., Indkørselsporten til Vallø. 1839.<br />

775. Madsen, A. P , Faar paa en Kæmpehøj. 1868.<br />

7 7 ø — Langdysse i Gunderslevholms Skov. 1862.<br />

7 7 7. — Gravhøi med 2de Kamre. 1862.<br />

778. — Rolf. 1860, rad. 1861.<br />

7 7 9 _ — 5 Æ nder. 1855.<br />

780. — Faar paa Marken. 1855.<br />

781. — 2 Køer. 1854.<br />

782. __ J. Th. Lundbyes Grav paa Bedsted Kirke*<br />

gaard. 1854.<br />

7 8 3_ — Parti i Kjær By paa Als. 1855. ^<br />

784. — Hørup Mølle paa Als. 1851.<br />

7 8 5. — Faar paa Marken. 1883.<br />

786. — 3 Gæs. 1850.<br />

787. — Efter en Tegning af Md. Clemens.<br />

788. Marstrand, N. W , Portræt af Etatsr. Weis. 1846-47.<br />

789. -— Prøveblad. 1846-47.<br />

790. __ Scene udenfor en Konsumtionsbod.<br />

7 9 1 . — En Bondefamilie. 1831.<br />

792. — 9 Bl. til Bagges Fabler for Børn.<br />

793^ Melbye, D. H. A , P o r t r æ t af Kapelmusikus Simonsen.<br />

1838.<br />

794 — En Kuf i stille Vejr. 1841.<br />

795 — Et Linieskib. 1841.<br />

796. Meyer, Emma, En Skovvej. 1884.<br />

797. Meyer, Ernst, 12 Portræter af Danske i Rom Juleaften<br />

1825. (Kr. 1533 )<br />

7 9 8 . — Finessen-Seppl., hel Figur. 1822. (Kr. 1531.)<br />

7 9 9’ Mikel Glisner. Model ved Kunstakademiet.<br />

1821. (Kr. 1529.)<br />

800. Middelbo, B., Skovparti. 1886.<br />

801. — I et Køkken. 1887.<br />

802. — Svensk Landskab. 1886.<br />

803. Muller, A d , Et Blad med forsk. Figurer. 1832.<br />

804. — Den saarede Herluf Trolle. 1833.<br />

43<br />

805. Muller, Ad., Portræt af Rabbi S. Thurcowitsch. 1834.<br />

806. — En hvilende Jæger. 1832.<br />

807. — 2 svævende Engle. 1844. 2 Expl. (forsk.)<br />

808. — Samme Blad<br />

809 Muller, Cath. M , Et Barnehoved. (Kr. 719.)<br />

810. Munter, Fr., Homers Brystbilled. 1779. (Kr. 1024.)<br />

811. — Bjærgegn. 1777. (Kr. 1020 )<br />

812. — Flodparti. 1778. (Kr. 1022.)<br />

813. — En Ruin med en Taarnbygning. 1777 (Kr.<br />

1021 )<br />

814. — Aussicht d. Triimmer bey Miihlberg in Thuringen.<br />

1784. (Kr. 1025 )<br />

815. Mygind, S , Landskab. (Kr. 1382 )<br />

816. Møller, J P , Skovegn (Kr. 1340 )<br />

817. — Prøveblad. 1829 (Kr. 1339 )<br />

818. — Krogkleven ved Kristiania. 1834. (Kr. 1346 )<br />

819 — Bjærgparti ved Meyringen 1833. (Kr. 1344.)<br />

820. — Parti i Charlottenlund. 1830. (Kr. 1341.)<br />

821. — Klippeparti 1833. (Kr. 1342 )<br />

822. — Bjærgegn i Tyrol 1833. (Kr. 1345 )<br />

823. Olrik, H., Portræt af Ernst Meyer. Xylogr.<br />

824. Petersen, Edv , Piletræer ved Stadsgraven. 1873.<br />

825. — Vinter i Skoven 1871.<br />

826. — Koen ved Leddet. 1886.<br />

827. — Pigen med Gæssene. 1886.<br />

828. — Torvet i Sulmona. 1886.<br />

829. Petersen, Magnus, Portræt-Figur af H. C. Andersen.<br />

1864. J. V Gertner del<br />

830. — En blind Spillemand.<br />

831. — Billede af Kjøbenhavns Folkeliv. 1871.<br />

832. — Portræt af N. W. Marstrand. 1873.<br />

833. Petersen, S H , Skovparti med en Bondegaard. 1831.<br />

834. — Et Orlogsskib og to Fregatter afsejle fra en<br />

Ankerplads. 1843. Eckersberg p.<br />

835. — Studier efter Naturen. 1816. 7 Bl.<br />

836-37. Preisler, J. G., La reveuse. 1782. Zick p.<br />

2 Expl Prøvetryk.<br />

838. — Bacchus og Muserne.<br />

839. Preisler, J. M , Portræt af Tullin.<br />

840. — Portræt af Balth. Munter. 1775.


44<br />

841 Preisler, J. M., Portræt af Henr Stampe. Juel p.<br />

842. — Portræt af M Luther L. Cranach p.<br />

843. Price, Alb , Eget Portræt 1866<br />

844. Ravn-Hansen, Louise, Fra Frederikssunds Færgelund<br />

1881.<br />

8 45 — Ved Vintertid 1886.<br />

846. — En Kornmark. 1886.<br />

847 . — Bondehuset ved Vejen. 1882.<br />

848. — Ved Gyrstinge Sø 1882.<br />

849. — Ved Fursø. 1887.<br />

8 5 0 — Ved Roskilde Fjord. 1882<br />

851. — Fra Jægerspris 1880.<br />

852. Richardt, F., En Dam med Svaner.<br />

853-54. — 2 Bl Zinkografier.<br />

855. Roed, J , Roskilde Domkirke.<br />

856. — Samme Blad.<br />

8 5 7 . — Parti af Frederiksborg Slot. 1836.<br />

858. — Samme Blad.<br />

8 5 9 . — Bacchus og Ariadne. 1828.<br />

860. — Ribe Domkirke. 1842.<br />

861. _ Portræt af S. Danneskjold-Samsøe. 1848.<br />

862 — Portræt af G Sarauw. 1845.<br />

863. — Portræt af Alb. Kuchler. (Fra Pietro ) 1861.<br />

864—65. ■— Samme Blad. 2 Expl. Prøvetryk.<br />

866. Rosenbaum, J , Portræt af Direktør Rob Watt. 1886.<br />

867. — Parti ved Stadsgraven. 1887.<br />

868. — Portræt af en gammel Dame. 1885.<br />

869. Rørbye, M , Borgerskabet i Thisted. 1830.<br />

870. — En Torvedag i Viborg 1831.<br />

8 7 1 . — Buskerud °^8 1830.<br />

8 72 — Fra Thisted. 1830.<br />

873. Schack, S., Mindeblad om G. Carstensen 1858.<br />

8 7 4 . — Kunstnerens Flyttedag. 1841.<br />

875 _ Scene foran en romersk Hattemager-Butik.<br />

Kuchler p 1841.<br />

876. — »Sorgen« af Palud -Muller. 184o.<br />

877. Schleisner, C A , Genrebillede. 1832.<br />

878 Schou, LA., En strikkende Bondekone lb 6 4 ‘<br />

879. Schøler, P C., En Savskærer i Miinchen 1844.<br />

Schleisner p.<br />

45<br />

880. Schøler, P. C., Et Vandfald. Ruisdael p.<br />

881. — En Ruin. de Vries p.<br />

882. — Den kgl. Skydebane i Kbh.<br />

883. Schønheyder-Møller, Grantræer ved et Led.<br />

884. Simonsen, N., Billet til Kunstnernes Karneval.<br />

885. — Korsaren og hans Brud. 1847.<br />

886. — Prøveblad med forsk. Hoveder. 1846-47.<br />

887. Simonsen, S., Heste ved en Mølle. 1878.<br />

888. — Æ nder i en Bondegaard. 1879.<br />

889. Skovgaard, P., Portræt af J. Th. Lundbye. 1848.<br />

890. — do. do. 18,4 1845.<br />

891. Skovgaard., N. K., Ved en Bondegaard. Vi 1883.<br />

892-93. Smith, L. A., 2 Bl. efter Bissen. 1841.<br />

894. Sonne, C. E., Scene i et Osterie. W. Marstrand p.<br />

895. — Gnieren. N. Simonsen p.<br />

896. — Portræt af Giulio II. Rafael p.<br />

897. — En Rytterfægtning. Wouwermans p.<br />

898. — 4 Bl. Konturer af Arbejder udst. 1826.<br />

899. Sonne, J. W., Landhusholdnings-Diplom. Prøvetryk.<br />

1842.<br />

900. — De danske Hjælpetropper i Slaget ved<br />

Ramilliers. 1826.<br />

901. — Slaget ved Lutzen. 1828.<br />

902. — Titelblad til Rungs italienske Folkesange.<br />

1841.<br />

903. Thiele, J. M , Landskab. 1832. (Kr. 1499).<br />

904. — Tre Piletræer. 1832. (Kr. 1498.)<br />

905. — Parti ved Skarritsø ved Holbæk. 1845.<br />

(Kr. 1501.)<br />

906. — Bjærgegn ved Klostret Seefeld. 1832.<br />

(Kr. 1500.)<br />

907. — Ved Ariccia. (Kr. 1502.)<br />

908-11. Viborg,K. F., 4 Bl. Illustrat. til »EnMollaccord«.<br />

913. Willumsen, J., Ægteskab. 1886.<br />

914. Zillen, J. W., Køerne drives i Stald. 1865.<br />

915. — 2 Geder. 1858.<br />

916. — Et Pakæsel. 1858.<br />

917-20. — 4 Bl. Dyr.<br />

921. — Paa Vejen til Markedet. O. Bache p.<br />

922. — Et brægende Faar. 1859.<br />

923. — En Gedestald. 1859.


46<br />

924. Zillen, J. W., Køer paa Marken. 1858.<br />

925. — En Kostald. 1859.<br />

926. — En Ko paa Marken. 1858.<br />

927. — En spindende Bondekone.<br />

928. 25 Bl. Illustr. til O. O. Bagges: Fabler for Børn.<br />

Raderinger og Kobberstik af fremmede Kunstnere.<br />

929-30. Adam, G., 2 Bl. Raderinger.<br />

931. Aldegrever, H., Hyrdernes Tilbedelse. 1553.<br />

932. — Herkules dræber Hydra. 1556.<br />

933-35. Amsier, S., 3 Bl. efter Thorvaldsen.<br />

936. Anderloni, F., Portræt af Val. Aloysio Brera.<br />

Gozzini del.<br />

937. St. Aubin, A. de, Portræt af Necker. Duplessis p.<br />

938. Audouin, P., Portræt af Kejser Alexander L<br />

Bourdon del.<br />

939. Backhausen, L., Skibe. 1736.<br />

940-41. Badalocchio, S., 2 Bl. Josephs Historie efter<br />

Rafael.<br />

942-43. Baillu, P. de, Portræter af Anton Moret af<br />

Bourbon m. Gemalinde. A. v. Dyck p. 2 Bl.<br />

944. Bause, J. F., Portræt af Prinsesse Lovisa Augusta<br />

Grafif p.<br />

9 4 5 — Portræt af Dronning Christiana af Bøhmen.<br />

Grafif p.<br />

946. Bega, C., Manden med Kruset. B. 16.<br />

947. — Tre Bønder. B. 29.<br />

9 43 — Konen med Dunken. B. 12.<br />

949. Beham, H. S., Trajan. 1537. B. 82.<br />

950. Berghem, N., Kvæget vandes.<br />

951. — 2 Bl. Hunde.<br />

952. — 2 Bl. Faar.<br />

953. Beurny, A. Delia, 11 Bl. efter Vernet, Janet o. A .<br />

954. BoissieuJ.J.de, Ruiner i et Landskab. 1773. Rig. 83..<br />

955-56. — 2 Bl. Landskaber.<br />

957. Bolswert, S., Den drukne Silen. A. v. Dyck p.<br />

9 5 8 . _ Koncerten. J. Jordaens p.<br />

47<br />

959. Both, J., Landskab med Figurer.<br />

960. Bourgeois, E., Portræt af J. Louis David. Rouget p.<br />

961. Bovinet, Parti i Rom. Claude Lorrain p.<br />

962. Bretin, Huset paa Bakken. P. Wouwermans p.<br />

963. Busse, G., Ruiner af Ciceros Villa Tusculana ved<br />

Frascati. 1842.<br />

964. — Æ tnas Krater. 1839.<br />

965-66. — 2 Bl. Raderinger.<br />

967. Bye, M. de, En hvilende Løve. P. Potter del.<br />

968. — 2 Bl. Køer.<br />

969. Calame, Landskab ved Geneve. 1838.<br />

970-71. Callot, J., 2 Bl. Raderinger.<br />

972. Catel, F., Mane Thecel Phares.<br />

973-74. — 2 Bl. Raderinger.<br />

975. Chereau, J., Portræt af Dronn. Marie af Frankrig<br />

Vanloo p.<br />

976. Chodowiecki, D., 3 Blade.<br />

977. — Canti Folium Stultorum vom Pater Abraham<br />

v. Santa Clara. 12 Bl.<br />

978. Cornacchia, G., Portræt af M.Ortalli. P.Toschidel.<br />

979. Cort, C., Marias Bebudelse. Titian p.<br />

980. Daret, Maria med Barnet. S. Vouet p.<br />

981. David, C., En Herre holder et Spejl for en Dame.<br />

982. Delaunay, N., Les vierges sages et folies. Schalcken<br />

p.<br />

983. — Endimion. Pierre p.<br />

984. — La chute dangereuse. F. Meyer p.<br />

985. Delfini, Kristus Hoved. 1837.<br />

986. Denon. 3 Løver.<br />

987. Desnoyers, A. B., La vierge å la chaise. Raphael p.<br />

988. Dien, Ste Cecilie. J. Romano p. Prøvetryk.<br />

989. Dietricy, C. W. E., Bissekræmmeren. 1741.<br />

990. — Landskab med et Vandfald. 1764.<br />

991. — Venus med Amoriner i et Landskab. 1742.<br />

992-93. — 2 Bl. Raderinger.<br />

994. Drevet, C., S. Bruno. Fondateur de l’Ordre<br />

de Chartreux.<br />

995. — Portræt af Mad. Le Bret. 1728. H .R igaudp.<br />

996. — Portræt af Rob. la Cotte. H. Rigaud p.<br />

997. — Portræt af L. A. de Noailles. H. Rigaud p.<br />

998. Duchange, Portræt af Charles de la Fosse. H.<br />

Rigaud p.


48<br />

999. Dujardin, K., Faar og Geder. B. 33.<br />

1000. — To Faar og en Ged.<br />

1001. Durer, Alb., Madonna med Barnet. B. 40.<br />

1002. — En Engel med Svededugen etc. 1516.<br />

Rad. i Jærn.<br />

1003. — Kristus med Korset. (Store Passion) Træsnit<br />

1004. — Den vantro Thomas. (Lille Passion) do.<br />

1005. — Af Marias Historie. 1609. Træsnit.<br />

1006. Dusart, C., Bondelystighed. 1685. B. 16.<br />

1007. Edelinck, G., Portræt af C. Gottvaldt. A. Stech p.<br />

1008. — Portræt af P. Tallemant. Coypel p.<br />

1009. — Le Deluge. A. Veronese p.<br />

1010. — Portræt af M. v. d. Baugart. (Des Jardins).<br />

H. Rigaud p.<br />

1011. — Den hell. Carl Borromæus knælende foran<br />

Krusifikset. C. le Brun p.<br />

1012. Eichens, V.E., DieVisiondesEzechiel. Raphaelp.<br />

1013. Ellenrieder. M., Mandlig Portræt efter Titian.<br />

1014. — En skægget Mand efter Rembrandt. 1815.<br />

1015. Erhard, J. C., Eingang in. d. Guttensteiner Thal.<br />

1817.<br />

1016-17. — 2 Bl. Raderinger.<br />

1018. — 2 Bl. Raderinger.<br />

1019. Everdingen, A. v., 2 Bl. Raderinger. B. 17 og 25.<br />

1020. — 2 Bl. Raderinger. B. 48 og 52.<br />

1021-22. — 2 Bl. Raderinger. B. 34 og 69.<br />

1023-24. — 2 do. do. B. 12 og 50.<br />

1025-26. Flamen, A., 2 Bl. Fisk. B. 27 og 30.<br />

1027-28. — 2 Bl. Fisk. B. 10 og 21.<br />

1029. Folo, G., Christus efter Thorvaldsen.<br />

1030-31. Fortier, C., 2 Bl. Landskaber.<br />

1032-33. — 2 Bl. Landskaber.<br />

1034-35. — 2 do. do.<br />

1036. Frey, J., Sanct Bernardus Abbas Clarcuallis.<br />

Maratti p.<br />

1037. — Mands-Portræt. 1797. Rembrandt p.<br />

1038. Friedrich, En Koncert. Træsnit.<br />

1039. Frommel, C., Grotta delle Sirene a Tivoli. 1814.<br />

1040. — Ponte Lupo a Tivoli. 1815.<br />

1041. — Landskab.<br />

1042. Gail, W., Brønd i Padua.<br />

1043. Gaultier, Leon., Dommedag.<br />

1044. Genoels, A., Landskab. 1684. B. 29.<br />

1045-49. Gessner, S., 8 Bl. Raderinger.<br />

1050. — 9 Bl. Raderinger.<br />

1051. Gmelin, W. F., Les Cascatelles de Tivoli.<br />

1052. — Aussicht im untern Stocke d. Villa d.<br />

Maecenas zu Tivoli. 1796.<br />

1053. — Avanzi della Villa di Orazio. 1809.<br />

1054. Goltzius, H., Portræt af Johannes Zurenus.<br />

1055. — Apolio Pythius.<br />

1056. — Alkmena og Zeus.<br />

1057. Grimm, L. E., Portræt af Mahler Fr. Muller.<br />

181(5.<br />

1058. — Tre Børnehoveder. 1815.<br />

1059. Gubitz, Landskab med et Vandfald.<br />

1060. Gueriti, C., Mon pére.<br />

1061-62. Hammer. 2 Blade.<br />

1063. Hess, C. L., Portræt af en ung Mand efter<br />

Rembrandt.<br />

1064-67. — 4 Bl. Raderinger.<br />

1068. Heydeck, C. v., Et Pakæsel. 1831.<br />

1069. Hollar, W., Et Kvinde-Hoved. B. 65.<br />

1070. Hondius, W., Selv-Portræt. A. v. Dyck p.<br />

1071. Hooghe, R. de, Johan III Sobiesky af Polen<br />

til Hest. 1674.<br />

1072. — Kejser Karl og Bispen.<br />

1073. — 3 Blade Raderinger.<br />

1074. HoubrakenJ., Portræt af R. de Hooghe. H.Bos p.<br />

1075. — Portræt af J. C. Rucker. 1841. H .v.d.M yp.<br />

1076. Huchtenburgh, J. v., 2 Bl. Raderinger. B. 29 og 30.<br />

1077. Hueber, H., Skovparti. 1843.<br />

1078. Huquier, La fille a l’oyseau. Boucher del.<br />

1079. — Portræt at G. M. Oppenart. se ipse. p.<br />

1080-84. Joubert, 5 Blade efter L. Robert.<br />

1085. Kilian, B., Portræt af B. Hopffer. 1685. C. T.<br />

Hopfifer p.<br />

1086. — Portræt af Abr. Hosennestel.<br />

1087. — Portræt af Bernh. Verzascha. 1678.<br />

1088. Kirchner, E. A., Bjærglandskab. 1846.<br />

1089. Klauber, J. S., Portræt af C. Vanloo. P. Lesueur p.<br />

1090. — Portræt af C. G. Allegram. Duplessis p.<br />

1091-93. Klein, J. A., 3 Blade Raderinger.<br />

1094-96. — 3 Blade Raderinger.


50<br />

1097-99. Klein, J. A., 3 Blade Raderinger.<br />

1100-2. — 3 do. do.<br />

1103-6. — 5 do. do.<br />

1107-8. Klengel, J. C., 2 Bl. Landskaber. Rad.<br />

1109. Kobell, F„ En Vandmølle. 1771.<br />

1110-12. — (i Bl. Raderinger.<br />

1113. Kolbe, K. W., Die Hirschjagd.<br />

1114. — Le pécheur. Gessner p.<br />

1115. — Damon et Phillis. Gessner p.<br />

1116. Kiichler, C , Portræt af Fr. Overbeck. 1837.<br />

1117-19. Kølbi, A., 5 Bl. Landskaber. Rad.<br />

1120. Le Bas, J. P., Les ecosseuses de prix. Greuze p.<br />

1121. — A la gloire de Dieu. Rembrandt p.<br />

1122. — Le Seigneur guérissant les Malades. Rembrandt<br />

p.<br />

1123. — Landskab med Bønder. Teniers p.<br />

1124. — Environs d’Anvers.<br />

1125. Lépicié, Portræt af Ph. Orry. 1737. H. Rigaud p.<br />

1126. — Bacha malende sin Elskerinde. Vanloo p.<br />

1127. Leroux, Portræt af Duplessis de Grenedan.<br />

Gerard p.<br />

1128. — Léda. Leon. da Vinci p.<br />

1129-31. 3 Bl. Kobberstik.<br />

1132. Le Veau, J., Le juge ou la cruche cassée.<br />

Debucourt p.<br />

1133. Lievens, J., Hoved af en skægget Mand. B. 22.<br />

1134. Longhi,G , BorgomastroOlandese. Rembrandt p.<br />

1135. — Syrinx forfulgt af Pan. 1814.<br />

1136. — En Tyrk. Rembrandt p.<br />

1137. — Kristusbarnet. Carrachi p.<br />

1138. — En Mand med Pibekrave. Rembrandt p.<br />

1139. Lucas af Leyden, Kristus med Korset. 1521.<br />

B. 51. Kopi.<br />

1140. — Kvindelig Figur. 1513.<br />

1141. Maratti, Carla, Maria og Elisabeth.<br />

1142. — Maria med Barnet.<br />

1143. Masson, A., Portræt af P. Dupuis. Mignard p.<br />

1144. Mecliau, T., Porta di Giovanni. 1795.<br />

1145. Mechau, J. B., Johannes halshugges.<br />

1146. Mignard, N., Æneas bærer Anchises fra det<br />

brændende Troja. Carracci p.<br />

1147. Migneret, Pierre le Grand. Steuben p.<br />

51<br />

1148. Molardot, C., Skovparti m. Fugle.<br />

1149. Morgenstern, C., Norsk Bjærglandskab. 1828.<br />

1150. — Skovparti. Miinchen 1842.<br />

1151. Morghen, Raph., Angelica og Medoro. T.<br />

Matteini inv.<br />

1152. — Portræt af Cam. Jordan. Godefroi p.<br />

1153. Nanteuil, R., Dame-Portræt. 1656.<br />

1154. — Portræt af P. Poncet. 1660.<br />

1155. — Portræt af Jacques de Castelnau. 1658.<br />

1156. — Portræt af F. de la Mothe le Vayer. 1661.<br />

1157. — Portræt af J. B. Budes de Guebriant.<br />

1158. — Portræt af Regnauldin de Berey. 1658.<br />

1159. — Portræt af F. T. de Nesmond. 1653.<br />

1160. — Portræt af Fr. Servien.<br />

1161. Nerly, F., En liggende Hund. 1828.<br />

1162. Overbeck, F., En Rytter af Thorvaldsens<br />

Alexandertog. 1815.<br />

1163. Paris, G., Landskab.<br />

1164. Perelle, G., 2 Bl. Raderinger.<br />

1165. Perignon, Landskab.<br />

1166-67. Pescheck, 2 Bl. Raderinger.<br />

1168. Petit, Portræt af K. J. de Rohan. H. Rigaud p.<br />

1169-70. Pinelli, B., 2 Bl. efter Thorvaldsen.<br />

1171. — Overfaldet.<br />

1172. — Det romerske Folk hylder Pius VII.<br />

1173. — Scene af den romerske Historie.<br />

1174. Pitau, N., Portræt af Th. Bignon. P. de<br />

Champagne p.<br />

1175. Quaglio, D., Isar Thor zu Miinchen.<br />

1176. Rechberger, F., Skovparti med en Aa.<br />

1177. Reinhart, C., Bjærglandskab 1794.<br />

1178. — Et Vandfald. 1799.<br />

1179. — Parti ved Tivoli 1793.<br />

1180. — En Bjærgegn. 1799.<br />

1181. — Skovparti. 1795.<br />

1182. — En Vandmølle. 1800.<br />

1183-87. — 5 Bl. Raderinger.<br />

1188. Rembrandt, P., Portræt af en Mand med Baret.<br />

1637. B. 268.<br />

1189. — Korsfæstelsen. B. 80.<br />

1190-91. — 2 Bl. Kopier.<br />

1192. Ribera, J., Den hellige Hjeronymus.


52<br />

1193. Richomme, J., Den hellige Familie. Raphael p.<br />

Prøvetryk.<br />

1194. —• Neptune et Amphitrite. 1818. Jul.<br />

Romain p.<br />

1195-96. Richter, L., 2 Bl. Raderinger.<br />

1197. Ridinger, J. E., En Løve.<br />

1198. Riepenhausen, 10Bl. efter Thorvaldsens Arbejder.<br />

1199. Rode, B., Kejser Friederich I. Død ved Seleuca.<br />

1781.<br />

1200. Ruisdal, Straahytten. Et omstyrtet Træ ved<br />

en Bakke.<br />

1201-3. Ruschewegh, F., Den hell. Nadver. 1821.<br />

3 Bl;<br />

1204. Sadeler, Egid., Kvinderne paa Vejen til Kristi<br />

Grav. 1G00. B. Spranger inv.<br />

1205. — Kristi Gravlæggelse. F. Barotius inv.<br />

1206. Saenredam, J., De fem kloge Jomfruer. 1605.<br />

1207. Schmidt, G. F., Portræt af Ant. Pesne. 1752.<br />

Pesne p.<br />

1208. — Portræt af J. Law. Rigaud p.<br />

1209. — Portræt af J. T. Eller. A. Pesne p.<br />

1210. — Portræt af S. de Coccejus. 1751. Pesne p.<br />

1211. — En gammel Mand med laadden Hue<br />

(Hirsch Michel). 1762.<br />

1212. — Persianeren. 1756. Rembrandt p.<br />

1213. — Kristus opvækker Jairi Datter. Rembrandt p.<br />

1214. — St. Peter. 1770. F. Bol p.<br />

1215. — Rembrandts Portræt 1771. Rembrandt p.<br />

1216. — Rembrandts Moder. 1762. Rembrandt p.<br />

1217. — Mandsportræt. 1754. Rembrandt p.<br />

1218. — Portræt af Lieberkuhn. 1757.<br />

1219. — Anchises. 1768. Rembrandt p.<br />

1220. — En Pige med en Hund. 1766. G.<br />

Flinck p.<br />

1221. — Portræt af en Mand med Pelshuse. 1763.<br />

Rembrandt p.<br />

1222. — Den gamle Tobias. 1773. Rembrandt p.<br />

1223. Schultze, C. G., Drengen med Hunden. 1779.<br />

Greuze p.<br />

1224. v. Schuppen, P., Portræt af S. Bochart. 1699.<br />

1225. Schiitz, L., Die Wetterhørner in d. Schweitz.<br />

Sparmann p.<br />

53<br />

1226. — Seesttick mit einem Damme. Grahlig p.<br />

1227. Støber, F., Portræt af Em. de Schimoni-Schi-<br />

monski. Brauer del.<br />

1228. Støltzel, Moses bei d. Amalekiter Schlacht.<br />

Jager p.<br />

1229. Surugue, L., Portræt af S. F. Geoffroy. N. de<br />

Largilliere p.<br />

1230. Swanevelt, H. v., Trægrubben. B. 115.<br />

1231. Tardieu, F., L’Estaminette tranquille. Teniersp.<br />

1232. Testa, P., Achilles dyppes i det fortryllede Bad.<br />

1233. Tiepolo, D., Madonna og Helgeninderne.<br />

1234. Travalloni, L., Portræt af G. Galilei. Sustermann<br />

del.<br />

1235. Wagner, F., Nadveren. L. da Vinci p.<br />

1236. Waterloo, A., Mælkekonen. B. 70.<br />

1237. — Skov-Landskab.<br />

1238. — Den lille Bro. B. 121.<br />

1239. — Et gammelt Slot ved en Flod. B. 26.<br />

1240. — Skov-Parti. B. 52.<br />

1241. — Udkanten af en Skov.<br />

1242. — Broen over Aaen.<br />

1243. Waumans, C., Portræt af Ant. de Zuniga.<br />

A. v. Dyck p.<br />

1244. — Portræt af Frederik Henrik af Oranien<br />

A. v. Dyck p.<br />

1245. Weyss, B. J., En gammel Mand med Pelshue.<br />

1246. — En læsende gammel Mand, efter Rembrandt.<br />

1247. Weirotter, F. E., Strandparti.<br />

1248. Weisbrod, Fremstillingen i Templet. Rembrandt<br />

p.<br />

1249. v. d. Veide, A., Køer.<br />

1250. — Manden med Tyren.<br />

1251. Wille, J. G., Portræt af T. de Hofman. Tocqué p.<br />

1252. — Portræt af M. E. de Largilliere. N. de<br />

Largilliere p.<br />

1253. — Portræt af N. R. Berrier, de Lyen p.<br />

1254. — Portræt af Moritz af Sachsen. H. Rigaud. p.<br />

1255. Visscher, C. de., Portræt af J. v. d. Vondel.<br />

1256-57. Visscher, J.. 2 Bl. efter Berghem.<br />

1258. Witthøft, 3 Bl. efter Malerier.<br />

1259. Voltz, Fr., Geder. 1843.<br />

1260. — En Ko med sin Kalv. 1846.


54<br />

1261-62. Wiirthle, F., 2 Bl. Raderinger.<br />

1263. Zeemann, R., Skibe.<br />

1264. — Skibe i Storm.<br />

1265-66. — 2 Bl. Skibe.<br />

1267. Zingg, A., 2me vue d’Autriche. Brandt p.<br />

1268. 10 Blade forsk. Kobberstik og Raderinger.<br />

1269. 20 do. do. do.<br />

1270. 20 do. do. do.<br />

1271. 10 do. do. do.<br />

1272. 10 do. do. do.<br />

1273. 20 do. do. do.<br />

1274. 13 do. do. do.<br />

1275. 6 Blade efter Thorvaldsens Arbejder.<br />

1276-78. 3 Bl. Kobberstik.<br />

1279. 6 Bl. danske Kobberstik og Litografier.<br />

Litografier, Fotografier, Satiriske Blade, Kobberplader<br />

m. m.<br />

1280. Familieliv i Albano. Kiichler p., Monies lith.<br />

1281. Italiensk Familieliv. E. Meyer p., Tegner & K.<br />

lith.<br />

1282. Fiskere ved Skagen. Rørby p., Tegner & K.<br />

lith.<br />

1283. Ragnarok. Frise i Relief af H. Freund m. Text<br />

af N. Høyen.<br />

1284. Portræt af C. F. Brorson. Monies lith.<br />

1285. — J. P. Møller. Monies p. Tegner lith.<br />

1286. — C. W. Eckersberg. J. W. Gertner lith.<br />

1287. 6 Bl. Litografier etc.<br />

1288. 10 Bl. Fotografier fra Rom.<br />

1289. 10 Bl. do, do.<br />

1290. 7 Bl. do. do.<br />

1291. 11 Bl. forsk. Fotografier.<br />

1292. 13 Bl. do. do.<br />

55<br />

1293. Nu altfor sildig. 1787. (Krohn Nr. 1729).<br />

1294. Troldmandens selsomme Forestilling. 1787.<br />

(Kr. 1719).<br />

1295. Nota bene. 1787. (Kr. 1712).<br />

1296. Tryghed. Ao. 1787. (Kr. 1715).<br />

1297. Landsbye-Junkerens tidlige Ridder-Spil. 1787.<br />

(Kr. 1720).<br />

1298. Tidernes Smag. 1787. (Kr. 1722).<br />

1299. I Anledning af Tidernes Smag. 1787. (Kr. 1723)<br />

1300. Appendix til Kiøbenhavns Skilderie. 1787.<br />

(Kr. 1714.)<br />

1301. Hevn. 1807. (Kr. 1882).<br />

1302. Israelchen hat einen Ducaten verschluckt.<br />

(Kr. 1849).<br />

1303. Kiærligheds.Erklæring. (Kr. 1934).<br />

1304. Billeder til en Danmarks Historie. 1864. Nr. 1.<br />

1305. Politiet og Nytaarsrevolten 1860. 8 Skitser.<br />

Hoffensberg lith.<br />

1306. Hr. Sørensen som Ægtemand, Forbryder og<br />

Arrestant. 8 Skitser. Hoffensberg lith.<br />

1307-9. 3 Bl. af »Konge-Loven« i Fol. A. Reinhard<br />

sc.<br />

1310. Forestilling af Branden i Kiøbenhavn, som den<br />

viiste sig den 5/e 1795 om Aftenen. C. F . Stanley<br />

del. A. Flint sc.<br />

1311. 7 Bl. Fremstill, fra Krigen 1848-50. F. C. Lund<br />

del.<br />

1312. Prospect af d. kgl. Residens-Slott Christiansborg.<br />

J. J. Bruun del. J. Haas sc.<br />

1313. 25 Bl. Thorvaldsens Arbejder.<br />

1314-15, 2 Pakker Billeder.<br />

1316. Kobberpladen til E. Eckersbergs Kobberstik:<br />

Den sovende Kone efter Metsu.<br />

1317. Kobberpladen til E. Eckersbergs Kobberstik:<br />

Gadeskriveren efter E. Meyer.<br />

1318. Kobberpladen til E. Eckersbergs Kobberstik:


56<br />

Fiskere fra Hornbæk redde Kaptejnen fra et<br />

strandet Skib efter C. W. Eckersberg.<br />

1319. Kobberpladen til E. Eckersbergs Kobberstik:<br />

Den hellige Families Tilbedelse efter v. Eyck.<br />

1320. Kobberpladen til E. Eckersbergs Kobberstik:<br />

M. Rørbyes Portræt efter Ad. Muller.<br />

1321. Kobberpladen til E. Eckersbergs Kobberstik:<br />

J. C. Dahis Portræt efter C. W. Eckersberg.<br />

1322. Kobberpladen til E. Eckersbergs Kobberstik:<br />

Salomon Thurcowitsch fra Warschau.<br />

1323. Staalpladen til E. Eckersbergs og C. S. Købkes<br />

Portræter af Bissen, Holberg, Niels Juel og<br />

Ørsted.<br />

1324. Zinkpladen til »Fornuften« af C. W. Eckersberg.<br />

1325. Kobberpladen til E. Eckerbergs Portræt af<br />

C. W. Eckersberg (galvanogr.)<br />

1326. Kobberpladen til »En lille Pige har stukket sig<br />

paa en Rose« efter C. W. Eckersberg.<br />

1327. Kobberpladen til Portræt af Frederik VI. efter<br />

C. W. Eckersberg. (4 Stkr.)<br />

1328. Forskjellige Kobber-, Staal- og Zinkplader (separ.)<br />

Oliemalerier.<br />

1329. C. W. Eckersberg: Kong Frederik III. giver<br />

Peder Schumacher Befaling til at udarbejde<br />

Konge-Loven. Udført Skizze 1824. 11" h.<br />

81 2" br.<br />

1330. E. V. Normann: Marinebillede. Parti udfor<br />

Kristiansø. sign. Septbr. 1833. 8" h. 13" br.<br />

1331. C. W. Eckersberg: En Opgang i Colossæum.<br />

Udført Skizze (1813-16). 13VV' h. 9" br.<br />

1332. — Et Skib paa Bedding. Skizze. 12" h.<br />

16" br.<br />

1333. — Parti ved Fontano Asitoso (1813-16).<br />

Udført Studie. I 2 V2" h. I 9 V2" br.<br />

1334. Marinebillede. Sejlere ved Sol-Nedgang. 10" h.<br />

15l/2" br.<br />

1335. Alb. Kiichler: Portræt af Kunstnerens Søster.<br />

24" h. 2 IV2" br.<br />

1336. W. Marstrand, En antik Buste. Malet graat i<br />

graat.<br />

1337. Et Fyrretræs Skab til Billeder.<br />

1338. En Trækasse m. m.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!