FORTEGNELSE

kunstbib.dk

FORTEGNELSE

FORTEGNELSE

y t / / / C/?

’< J S ’ c \£ Z S ( / 'Cxs C c- C t 'C- ” 0 ^ 4 ' € ' ‘6

over endeel

Itå fW M 1* / * f H*

Biscuitfigurer, deels danske fra den kongelige Porcel-

lainsfabrik, deels franske, Lithophanier i bronceret

Indfatning, Varer i antike Former, Gibsfignrer, tildeels

efter Thorvaldsen, en meget betydelig Samling af

Kobberstik og Lithographier efter Horace Vernet, Leopold

Robert, Belanger, Paul Delaroche, samt mange

andre, deriblandt endeel couleurte, endeel Raderinger m. v.,

som bortsælges ved offentlig Auction, der afholdes i Hotel du Nord,

Kongens Nytorv Nr l , Torsdagen den 14de December d. A., Formiddag

Kl. 10, og følgende Dage, imod Betaling til Procurator

J. L. Simonsen, Stormgade Nr. 199, hvor denne Fortegnelse erholdes.

Kj obenhavn 1854.

Trykt hos S. Trier.


Aactions - Conditioner.

s i

Det Solgte modtages i den Stand, hvori det ved Tilslaget findes,

og henstaaer fra samme for Kjoberens Regning og Risico.

S *•

Betalingen erlægges i Rigsmynt enten ved Tilslaget eller paa Anfordring;

dog kunne Kjribere, hvis Vederhæftighed er Incassator bekjendt,

vente at tilstaaes 6 Ugers Henstand med Betalingen.

S 3.

Kjttberne have i Auctions Omkostninger at betale udenfor Kjobesummen

6 Sk. pr. Rdlr.

§ 4.

De KjObere, der ikke i rette Tid betale deres Debet paa min

Bopæl, have, hvad enten de blive sagsogte, eller ikke, at tilsvare

Incassator 4 % Rente pro anno fra Tilslaget indtil Betaling skeer,

samt alle Omkostninger skadeslest, og ere i Stfgsmaalstilfælde pligtige

at give Mode for KjObenhavns Forligelsescommission og at lide Dom

ved Kjøbenhavns Jnrisdietion, hvorhos de ere undergivne den i Forordningen

af 25de Januar 1828 anordnede hurtige Retsforfølgning.

KjObenhavn, den 6te December 1854.

J. L. Simonsen.

1 Staaende Biscuitfigur, Lamartine.

2 Apollo (fra Porcellainsfabrikken).

3 Flødekande med ophoiede Figurer.

4 Biscuitgruppe, Barn ved Kilden.

5 do., Barn med en Fugl.

6 do., et liggende Barn.

7 do., Jagtpartie, beskadiget.

8 do., Nouveau seigneur.

9 Buste af Frederik den 7de (den kgl. Porcellainsfabrik).

10 do. af Napoleon. (do.)

11 Biscuitfigur, St. Andreas.

12 Biscuitgruppe, Pigen ved Bronden, beskadiget.

13 do., Madonna med Jesusbarnet.

14 do., Ariost.

15 Mercur (den kgl. Porcellainsfabrik).

16 Basreliefs, Nemesis & Jupiter.

17 do., Minerva begaver Mennesket med Sjælen.

18 do., Æsculap & Hygea.

19 do., Christus velsigner Bornene.

20 do., Kong Frederik den 7de.

21 do., Vinteren.

22 Biscuitgruppe, Christus i Emaus.

i


4

23 Biscuitfigur, Pluto (fra Porcellainsfabr. i Berlin).

24 do., Paris. do.

25 do., St. Paul.

26 do., fransk Bonde.

27 do., Sangerske.

28 Hyrdedrengen (fra den kgl. Porcellainsfabrik).

29 Buste af Neander (Berliner-Porcellainsfabr.)

30 Biseuitgruppe, Sylphider.

31 do., det gjenfundne Barn.

32 Buste af Christian den 8de (fra den kgl. Porcellainsfabrik).

33 do. af Dronning Caroline Amalie. do.

34 Biscuitfigur, Liebe (Berliner-Porcellainsfabr.)

35 do., Madonna med Barnet.

36 do., Joseph.

^'37 do., St. Michel.

38 do., Capel, beskadiget.

39 Lord Byron (fra den kgl. Porcellainsfabrik).

40 Basreliefs fra Porcellainsfabrikken, Aarets Genius.

41 do. do., Kong Frederik den 7de.

42 do. do., Hercules & liebe.

43 do. do.. Nemesis & Jupiter.

44 do. do., Evangelisten Johannes.

45 do. do., Madonna della Sedia.

46 Biscuitfigur, St. Vincent.

47 Biseuitgruppe, die Weiber von Weinsberg (Berliner-Fabrik.

48 do., Mauvais Noel.

49 do., Born med en Gjed.

50 do., Blomsterpige.

51 Biseuitgruppe, en Pige med en Vase.

52 Flodekande.

53 En liggende Love (fra den kgl. Fabrik).

5

54 Basreliefs fra Porcellainsfabr., Minerva&Prometheus.

55 do. do., Hymen.

56 do. do., Æsculap & Hygea.

57 do. do., Tro, Haab og Kjærlighed.

58 do. do., Amor og en Bachantinde.

59 do. do., Billedhuggerkunstens Genius.

60 Biscuitfigur, den lille Rodhætte.

61 Buste af Schiller (fra Fabrikken i Berlin).

62 Biscuitfigur, en liggende Qvinde.

63 do., Ricoquelets.

64 do., do.

65 do., Washington.

66 do., en Hyrdedreng.

67 Psyche (fra den kgl. Fabrik), beskadiget.

68 Basreliefs, fra do., Hymen,

69 do. do., Jesus Christus.

70 do. do., en Bachantinde og en Satyr.

71 do. d., Aarets Genius.

72 do. do., Æsculap & Hygea.

7 3 do. do., Minerva og Prometheus.

74 Biscuitfigur, Penelope (fra Berliner-Porcellainsfabr).

75 do., Madonna.

76 En liggende Love (fra den kgl. Porcellainsfabrik).

77 Biseuitgruppe, Kat og Killinger.

78 do., Marchand d'esclaves.

79 do., Abekatte.

180 Biseuitgruppe, Vertshuusscene.


7

81 Biscuitgruppe, Madonna med Barnet.

82 do., liggende Faar.

83 do., Christusbarn.

84 do., Chineser.

85 Bibelsk Gruppe.

87 do. do., Amor & Ganymedes.

88 do. do., Nemesis.

89 do. do., Madonna della Sedia.

90 do. do., Aarets Genius.

91 do. do., Amor & Psyche.

92 Biscuitgruppe.

93 do.

>94 do.

86 Basreliefs fra Porcellainsfabrikken, Christus velsigner

Bornene.

95 do., liggende Faar.

96 Den seirende Amor (fra Porcellainsfabrikken).

97 Buste.

98 do.

89 do. af Oehlenschlåger.

100 Amor paa Svanen.

1 Biscuitgruppe, Lovinde.

2 Basreliefs fra Porcellainsfabr., Aarets Genius.

3 do. do.. Frederik den 7de.

4 do. do., Hymen.

5 do. do., Amorine-Reden.

6 do. do., Efteraaret.

7 do. do., Madonnna della Sedia.

8 Buste.

9 Biscuitgruppe.

110 Amor & Bachus (fra Porcellainsfabrikken).

11 Dandserinden. do.

12 Biscuitfigur, Munk.

13 do., Madonna.

14 Basreliefs fra Porcellainsfabr., Nemesis og Jupiter.

15 do. do., Evangelisten Johannes.

16 do. do., Aarets Genius.

17 do. do., Evangelisten Johannes.

18 do. do., Christus.

19 do. do., Hymen.

120 do. do., Efteraaret.

21 do. do., Madonna della Sedia.

22 do. do., Amor og en Bachantinde.

23 Buste af Oehlenschlæger.

24 Amor med Pilen.

25 Adonis.

26 Gruppe (beskadiget).

27 do. do.

28 Lille Gruppe.

29 Staaende Love (beskadiget).

130 Kurv med Blomster.

31 Buste.

32 Basreliefs fra Porcellainsfabrikken, Aarets Genius.

33 do. do., do. do.

34 do. do., do. do.

35 do. do., do. do.

36 do. do., Nemesis og Jupiter.

37 do. do., Hymen.

38 do. do., do.

39 do. do., Amor og en Bachantinde.


8

140 Basreliefs fra Porcellainsfabr., Amor og Pliysche.

41 do. do., Kjærlighedens Aldre.

42 do. do., Amorine Reden.

43 do. do., Tro Haab og Kj ærlighed.

44 do. do., Minerva og Prometheus.

45 do. do., Nemesis og Jupiter.

46 do. do., Amor og Pliysche.

47 do. do., Billedhuggerkunstens Genius.

48 do. do., Frederik den 7de.

49 do. do., Jesus Christus.

150 do. do., Malerkunstens Genius.

51 do. do., Christus velsigner Bornene.

52 do. do., Foraaret.

53 do. do., Efteraaret,.

54 do. do., Vinteren.

55 do. do., Æskulap i Hygea.

56 do. do., Hercules og Hebe.

57 do. do., Amor


10

200 Lvseskjærm i Bronce med 2 Litophanier.

200a Natlampe do. med Lithophanier.

200b do. do. do.

1 Lysekrone do. do.

2 do. do. do.

3 do. do. do.

4 Toiletspeil, Papier maché, Indfatn

5 Hest, do.

6 Hjortegruppe, do.

7 Hund, do.

8 Gibsfigur, Psyche.

9 do., Venus med Æblet.

210 do., Dandserinde.

11 do., Psyche.

12 do., Frederik den Syvende.

13 do., Christian den Fjerde.

14 do., Oehlenschlæger.

15 do., Amor og Psyche.

16 Buste af Frederik den Syvende.

17 Figur, Valkyrien.

18 do., Rose gagné.

19 do., Rose perdu.

220 do., Stærkodder (Model).

21 Gruppe med Abekatte.

22 Terra cotta Figur, Juno.

23 do. do. Hercules.

24 do. do. Flora.

25 do. do.

26 do. do.

27 Gjennemtrukket Gibsfigur.

11

228 Gjennemtrukket Gibsfigur.

29 Gruppe musicerende Abekatte.

Sorte Hoveder.

1 1 Etude d'apres Julien.

2 1 do. do.

3 1 do. do.

4 1 do. do.

5 1 do. do.

6 1 do. do.

7 1 do. do.

8 1 do. do.

9 1 do. do.

10 1 do. * do.

11 1 do. do.

12 1 do. do.

13 1 do. Emile L

14 1 do. do.

15 1 do. do.

16 1 do. do.

17 1 do. do.

18 1 do. do.

19 1 do. do.

20 1 do. Julien.

21 1 do. do.

22 1 do. do.

23 1 do. do.

24 1 do. do.


12

25 1 Etude d’apres Julien.

26 1 do. do.

27 1 do. do.

28 1 do. do.

29 1 do. Emile Lasselle.

30 1 do. Paul Delaroche.

31 1 do. do.

32 1 do. do.

33 1 do. Julien.

34 1 do. do.

35 1 do. Fra Bartoloméo.

Couleurte Hoveder.

36 Marie d’Autriehe, Janet-Lauge p., samme Lith.

37 La Princesse de Lamballe, do. do.

38 Louise de Lorraine, do. do.

39 Gabrielle de Polastron, do. do.

40 Isabelia Claire Eugenie d’Autriehe, do. do.

41 Musée Enfantin, H. Bioir p., Régnier lith.

42 do. do. do.

43 do. do. do.

44 do. do. do.

45 Teda, Dom Papety p., Alophe lith.

46 Costume Espagnol, L. Marigny p., Lemercier impr.

47 do. do., Becguer p., A. Deveria lith.

48 Cornelia Faleon, A. Deveria p., Cattier lith.

49 Dame Indienne, do. do.

50 Costume d’Elisabeth, do. do.

51 Armide, Numa p., Regnier & Bettannier lith.

52 Clorinde, do. do.

13

53 L’Herbagére, J. Vallou de Villeneuve p., s. lith.

54 N’en dites rien, do. do.

55 Jeannette, do. do.

56 La Cricoteuse, do. do.

57 Priére å la Madone, do. do.

58 Le Médaillon, do. do.

59 Inspiration, do. do.

63 A few of iny fair admirers.

60 1775, Louis Lassalle p., samme Lith.

61 1788, do. Formeutin & Comp. impr.

62 La Bouquetiére, Vallou de Villeneuve p., J. Patrois

lith.

64 Jean qui pieure et Jean qui rit! E. Lassalle p.,

samme Lith.

C 5 Eugénie Garcia, Etex p., Gsell lith.

66 La figure, E. Sevrin p., Lassalle lith.

67 1 couleurt Hoved, Bonvenne p.

68 Tony, Vidal p., E. Desmaisons lith.

69 A la fontaine, F. Latour p., do. lith.

70 Mélaneolie, Feion p., Ducollet lith.

71 Melodie, do. do.

72 Teda, Dom Papety p., E. Lassalle lith.

73 Pippo, do. do.


14

Gouleurte Genrestykker.

74 1 la cene, p. Leonard he Yinci, lith. Ruphy.

75 1 the new patent steam converting machine,

p. Spooners, lith. Kohier & l’Enfant.

76 1 Emeline and her mother, p. Numa, 1. Regnier.

77 Cassy and Tom, do. do.

78 Topsy and Mrs. St. Clare, do. do.

79 Mrs. Marie St. Clare, do., 1. Bettannier.

80 Lucy and her child, do. do.

81 Evangeline and Tom, do. do.

82 Mrs. Bird, do., 1. Regnier.

83 Eliza and George Harris, do. do.

84 le Tournoi par Victor Adam.

85 do. do.

86 do. do.

87 do. do.

88 do. do.

89 do. do.

90 do. do.

91 do. do.

92 do. do.

93 do. do.

94 do. do.

95 do. do.

96 le bon fardinier, p. Valerio, 1. Auguste Bry.

97 le Benedicte, do. do.

98 les enfans de la chaumiére, do. do.

99 la jeune famille, p. Compte-lalix, 1. Regnier &

Bettanier.

100 les petites eleves, do. do.

1 the great sin, p. Bargue, 1. Massard.

15

3 le roi D’ivetot, p. Aeh. Giroux, 1. do.

2 Avant la faute, p. Verheyden, 1. Regnier & Bettanier.

4 l’image du bon cure, p. Corréard, 1. Bettanier

fréres.

5 la salutation Angéligue, p. Romainslazes, 1. Leon.

Noel.

6 leeon d’Amour, p. André, 1. Regnier & Bettanier.

7 les soins maternels, p. Alpli. Koéhn, 1. Lafosse.

8 11 m’aime, p. Frappaz, 1. Delaplante.

9 un monsieur tres poli, p. Lesecq, 1. Jacott.

110 blanc & noir, p. Lengiet, 1. Bettanier.

11 route de montretout, p. Lepoittevin, 1. Regnier

& Bettanier.

12 les Maris s’insurgent, p. Ballangér, 1. Bettanier

13 une halte en Bourgogne, do. do.

14 partie carrée, 1. Celestin Deslays.

15 partie eontre carrée, do.

16 Dieu et patrie, p. Compte Calix, 1. Jacott.

fréres.

17 l’ami des petits enfants, p. Corréard, 1. Battanier

fréres.

18 Rognons au vin de champagne, p. Lepoittevin,

1. Regnier Bettanier.

19 Baleiniers, p. Durand-Brager, 1. De Laplante $

Durand-Brager.

120 Duguay Crouin forcant 1entree de Rio Janeiro,

21 For Toilettet.

p. & 1. Ferd. Perrot.


16

Lithographier.

122 La Yierge Mystique, p. Emile Signol, 1. L. Noel.

23 Christus den Untergang Jerusalems weissagend,

p. C. Begas, 1. Y. Sehcrtle.

24 Jésus-Christ Fait Son Entrée Triomphante å Jerusalem,

p. Champin & Bagas, 1. Champin.

25 do., p. Grona, 1. Haufstangl.

26 La Vierge Au Silinei, p. A. Carraehi, 1. Sudri.

27 Cromwell vor der Schlacht bei Dunbar, p. Sehorn,

1. Fischer, Ch.

28 Germania et Italia, p. Overboeck, 1. Pilott, Dm.

29 Weinkeller, p. Hamclever, 1. .Jentzen, Dm.

130 Un Mariage de Convenance et Prudent Choice,

p. Barker, 1. Regnier.

31 Der Tabulettenkramer, p. Lindon, 1. Haufstangl.

32 Don Juan, p. Deveria, 1. Lavigne.

33 Der verlorene Sohn, p. Stinlender, 1. Becker.

34 Résurrection du Tils de la Yeuve å Main, p. Overbeck,

1. Leon. Noel.

35 Eine Bauerin aus Braumberg, p. Willer, 1 Haufstangl.

36 Maler Molorosa, p. Murello, 1. Lavigne.

37 Deir Stalking Nr. 1 Penck, p. Davis, 1. Fairland.

38 Deir Stalking Nr. 2 War, do. do.

39 Guter Rath, p. Emil Roller in Miinchen.

140 Das Leere-Blatt, do.

41 Eine Anfrage, do.

42 Die edle Seele, do.

43 Alte Bekanntschaft, do.

17

144 Ursache und YVirkung, p. E. Roller in Miinchen.

45 Leon, p. Nama, 1. Regnier fy Bettanier.

46 A sa Sainteté Pie IX, p. Colin, 1. Lafosse.

47 Jesus Christ au Mont des Oliviers, p. Champin,

1. Bazat.

48 Der Kunstverein in Augsburg, p. Giger, 1. Woelfile.

49 Jésus Christ Portant sa Croix, p. Raphael de

Urbin, 1. Martin Lavigne.

150 Cherubini, p. Ingres, 1. Sudre.

31 Mile de Champ mesle Chez Racine, p. Canon,

1. Lafosse.

52 La Liberté, p. C. L. Muller, 1. Lassalle.

153 Mahmud II.

Portraiter.

54 Eugenie, p. Abophe, 1. Jacomme.

55 Louis Philippe I., p. Winterhalter, 1. E. Lassalle.

56 Hertug Alba, p. van Haast, 1. Kaufmann.

57 Dembinski, p. Kurowski, 1. Duriert.

58 Louise Fernanda de Montpensier, p. Deverai,

1. Deverai.

59 Fran c ois D’Orleans, p. Winterhalter, 1. Lassalle.

160 Frederik den YI, 1. Scheppelern.

61 Napoleon, p. Maurin, 1. Lemercier.

62 Eugenie, 1. Jacomme.

63 Napoleon III, p. & 1. Lafosse.

64 Célébrités Contemporaines Mile Rachel, p. Charpentier,

1. E. Lassalle.

2


18

165 Henry, p. Letronne, 1. Maurin et Letronne.

66 Engenie, p. Abophe, 1. Jacomme.

67 Victoire, Duchesse de Nemours, p. Winterhalter,

68 Mahmud II.

69 Eugenie, p. Olivier, 1. Bettanier.

1. Yogt.

170 Les Prineipaux Artistes Lyriques et Dramatiques

de Paris, 1. d’apres nature par H. Raunheim.

7 1 Eugenie, 1. Jacomme.

72 Richard Cobden, 1. Cattier.

73 Jellacic, p. Krichuben, 1. Håfelich.

74 Meyerbeer, p. Krichuben, 1. Cattier.

75 Bem, 1. Cattier.

7 6 Henry.

77 Bianci, p. Prinzhofer, 1. Rau.

78 Radetzki, 1. Cattier.

79 Gagern, p. llasselhorst, 1. Lehnhart.

180 Alfred Prince de Windisch - Graetz, p. Colette,

1. Cattier.

81 Jellachich, 1. Cattier.

82 Diefenbach, 1. Lemertier.

83 Johan Kempen von Fichtenstamm, p. Sterio,

1. Hålfelich.

84 Maria Christiana de Bourbon, p. et 1. Deverai.

Gravures an fiurin,

187 Morning, A. Salomon p., W. Holl sc.

19

88 The Passion-Flower, A. Bouvier p., Hunt sc.

89 Evening, Salomon p., W. Holl sc.

190 The Sunny Hour, A. Bouvier p., Mote sc.

91 The Forget-me-not, A. Bouvier p., Mote sc.

92 La Bouquetiére, A. Valetini p., W Holl sc.

93 The Lily, A. Bouvier p., C. Holl sc.

94 La Cantatrice, A. Valetini p., F. Holl sc.

95 La Bouquetiére, do. do.

96 The Bal Masque, E. L’Ami pv Heath sc.

97 Le Matin, Taylor p., Cornilliet sc.

98 Scene From The Beggars Opera, Newton p.,

Einden sc.

99 The Smuggiers Intrusion, D. Wilkie p., Bacon sc.

200 Pinsix Poutmax, Vivum p., Barth sc.

1 My Wife, E. Landseer pv Ryali sc.

2 Die Heimkehr im Sturme, Gauermann p., Passini

sc.

3 Un Sermon sur la Tempérance, L. Leroy p.,

Bougeard sc.

4 The Tirst Éar ring, D. Wilkie p., William sc.

;> Die Lurley, C. Begas p., E. Mandel sc.

6 Portio und Bassanio, Newton p., J. Dov sc.

7 La Vierge å la Vigne, Delaroehe p., Yesi sc.

8 The Schule Scailin, G. Harvey p., Howison sc.

9 The Rubber, Webster p., Stocks sc.

185 La Grisette, Scaulan p., W. Holl sc.

86 Meditation, Widal p., Posselwhite sc.

2 *


20

Couleurte Frugt- og Blomsterstykker.

210 Vase de Fleurs et Ananas, Mine Elisa Champin

p. et 1.

11 Groupe de Fleurs et de Fruits, Th. Gronlandp.,

Nap. Franco 1.

12 Etudes de Fleurs d’aprés Jullien.

13 do. do.

14 do. do.

15 do. do.

16 Fleurs a L’Aquarelle d’aprés Mme Girardin.

17 Tableaux de Fleurs et de Fruits, Th. Gronland p.,

N. Franco 1.

18 Etudes de Fleurs d’aprés Jullien.

19 Bouquets Composes, Mme Vincent p., Chapwy ss.

220 do., Ign. Strenzel p., Trentsensky 1.

21 do., Mme Vincent p., Chapwy sc.

22 do., A. Pascal p.

23 do., Elisa Champin p.

24 do. do.

25 do, do.

26 do. do.

27 do., A. Pascal p.

28 do., Mme Vincent p., Chapwy sc.

29 do. do.

230 do., A. Pascal p.

31 do. do.

32 do. do.

33 Enkelte Blomster, do.

34 do., Laure Deréria p.

21

235 Enkelte Blomster, Laure Deréria p.

36 do., E. Denisse p.

37 do. do.

38 do., Laure Deréria p.

39 do., A. Pascal p.

240 do.. Laure Deréria p.

Landskaber.

241 Vue de Bologna, Praut p., Sorrieu 1.

42 Depart pour la ville, Ferogio p., Bry sc.

43 Britania tubular bridge, malet og lith. af Hawkins.

44 Theater-Decoration, Storch p. Winchelmann 1.

45 Lac des quatres cantons, Sabatier p. Cattier 1.

46 Vallée de Chamouni, do. do.

47 Vallée de Grindelwald, do. do.

Gravure å la maniére noire.

248 the first parting, p. Thos. Brooks, 1. Simmons.

49 the morning call, p. Earl, 1. Gilliers.

250 my ehickens for sale E. H. Corboald, 1. Bellin.

51 Happyas a prince, p. W. Hensel, 1. W. Gillier.

52 winter, p. Bouvier, 1. Robert,

53 summer, do., 1. Holl.

54 my wife.

55 don’t you wish you may get it, p. Battemann,

1. Engelheart.


22

256 the white and red rose Bouvier, 1. Holl.

57 the bitter bit., Bateman, 1. Wass.

58 Henri IY au tombeau de Fleurette, p. Bezard,

59 Wagram, p. Bellangé, g. Kollet.

260 Somo-Sierra, do. do.

s. Martinet.

61 Louis Napoleon Bonaparte, President, p. Vernet,

62 the noble army of martyres praise thee, p. Lejeune,

1. Egleton.

63 Smolensk, p. Odier, 1. Manceau.

64 Jeannie Dreans cliez Reuben Butler, p. Rimbaut-

Borrel, 1. Maile.

65 Bénediction, p. Mozin, s. Legrand.

66 Riche & pauvre, p. Alfred de Dreux, s. Alfred

67 la guerre, p. do., s. Alex. Manceau.

Corniliet.

68 Henriette fy Beatrice Hamilton, p. E. Landseer,

s. R. fy A. Rollet.

69 Napolitaine pleurant sur les ruines de sa maison

Leopold Robert, s. Prevot.

270 Faust fy Marguerite, p. Decaisne, s. Rollet.

71 Voltaire fy Melle du Noyer, p. Schlessinger, g.

Alfred Martinet.

72 Jesus couronné d’épines, p. Vandyck, g. Gerard.

73 Cavalcatore conduisant des Boeufs, p. H. Vernet,

g. Jazet.

74 Voltaire fy Melle du Noyer, p. Schlessinger, g.

Alfred Martinet.

75 les apprets de féte, p. Leopold Robert, g. Jazet.

23

Heste og Jagtstykker.

27 6 Etudes variées, A. de Dreux p., Jaime

77 do. do. do.

78 do. do. do.

79 do. do. do.

280 do. do. do.

81 Motifs Equestres, do., Locillot et C

82 do. do. do.

83 do. do. db.

84 do. do. do.

85 Chevaux célébres, d’aprés Victor Adam

86 do. do.

87 do. do.

88 do. do.

89 do. do.

290 do. do.

91 Les Amazones, Horace Vernet p., Girouz et Sebatier

1.

92 Rendezvous pour une chasse å courre, Montpezat

p., La Fosse 1.

93 Départ pour la chasse, Grenier p., L. Noel 1.

Couleurte Hoveder paa sort Bund.

294 Etude Choisie, Emil Lasalle.

95 do. do.

96 do. do.


24

297 Etude Choisie, Emil Lasalle.

98 do. do.

99 do. do.

300 do. do.

1 do. do.

2 do. do.

3 do. do.

4 do. do.

5 do. do.

305a do. do.

305b do. do.

305e do.

/

do.

306 Etude d’aprés Julien.

7 do.

8 do.

9 do.

310 do.

11 do.

12 do.

13 do.

14 do.

15 do.

16 do.

17 do.

18 do.

Sorte Hoveder.

25

319 Etude d’aprés Julien.

320 do.

21 do.

22 do.

23 do.

24 do.

25 do.

26 Etude d’aprés Jacob §f Leveille.

27 do.

28 Etude d’aprés E. Lasalle.

29 do.

330 do.

31 do.

32 do.

33 do.

34 do.

35 do.

36 do.

37 do.

38 do.

39 do.

340 Etude d’aprés Julien.

41 do.

42 do.

43 do.

44 do.

45 do.

46 Etude d’aprés H. Vernet.

47 do. Meguier.


26

348 France en

Prospecter.

miniature, Deroy p

49 do. do.

350 do. do.

51 do. do.

52 do. do.

53 do. do.

54 do. do.

55 Milan. do.

56 Un Beiron, E. Tudot p.

57 Yiew of the great Exhibition, Walker p., Day

Son 1.

58 do. do. do.

59 Caserte, Ph. Benoist p. et I.

360 Porche de St. Urbain å Troyes, Chapuy p., Villemin

1.

61 The Interior of the Exhibition, G. F. Bragg p. et 1.

62 The Opening of the Exhibition.

63 Yiew of the great Exhibition, V. Brooks p.

64 Navc and Transept, of the Exhibition, do.

65 The Opening of the Exhibition.

66 do. do.

67 Distribution des aigles å L’Armée.

68 Vue D’Odessa, Borremans 1.

69 Souvenirs des Eaux de Baden-Baden, Jacollet p. et 1.

370 Pouzzole L’Amphithéatre, Ph. Benoist p. et 1.

71 Jungirau et Chute du Staubbaeh, Chapuy p.

72 Vue de Florence, Boys p., Vogel sc.

27

37 3 I)as Innere des Miinsters zu Freiburg, Chapuy p.,

Basheher 1.

74 Ancien Couvent de la Margeride, Tudot p.

75 Vue de Chatéau-Lesroches, Tudot p.

Couleurte Genrestykker.

376 For Toilettet, Berling 1.

77 Scener af den russisk-tyrkiske Krig, Destouches 1.

78 do. do.

79 do. do.

380 do. do.

81 do. do.

82 do. do.

83 do. do.

84 do. do.

85 do. do.

86 do. do.

87 'do. do.

88 do. do.

89 do. do.

390 do. do.

91 do. do.

92 do. do.

93 do. do.

94 do. do.

95 do. do.

96 do. do.


28

397 Scener af den russisk-tyrkiske Krig, Destouches 1.

98 do. do.

99 do. do.

400 do. do.

1 do. do.

2 do. do.

3 do. do.

4 Honni soit qui mal y Voit, Guirand p., Régnier

§f Bettanier 1.

5 Picture Pécuse, Auguste p., Procédé 1.

6 Re pere nourricier, do.

7 Souvenir du Tyrol italien, do.

8 La ticlure de Baccace, Muller p., Bettannier 1.

9 L’Aumone Au Pélerin, Giraud p., Prévost 1.

410 Dernier amour de J. J. Rousseau, Dovel Lecanius

p, Teissier 1.

11 Le Propriétaire et Son Fermier, Brun p., Regnier

Bettannier 1.

12 Ma Foi, tant pis, Caléx p., Bettannier 1.

13 Ma Foi, tant Mieux, do.

14 L’Art au Regiment, Guellemin p., Bettannier 1.

15 Le Conte de Fees, Auguste p., Procédé 1.

419 The forget-me-not, Bouvils pinx, Mote sculp.

420 The Lily, do. C. Holl sculp.

21 The mild honeysuckle, do. Haut & do.

29

22 La Bouquetiére, Yaletini pinx, W. Hooll sculp.

23 La Cantatrice, do. F. Holl schulp.

24 The twelft night, E. Landseer pinx, W. Holl sculp.

25 Carl Wagner, I. Buddeus excudit, Schiilzen,

Aettendorlf imps.

27 La Céue, Raphael pinx, Jeanueret sculp,

26 The breakfast Party, E. Landseer pinx, E. Trinden

sculp.

28 The sunny hour, Bouvier pinx, Mote sculp.

29 The Mantilla, E. Laudseer pinx, I. Robinson

sculp.

430 Combat des Huns, Kaulbach pinx, I. Tkaeter

sculp.

31 Quod perierat, requiram, E. Steinle pinx, F.

Keller sculp.

32 The town and castle of Heildelberg, Turner pinx,

Prior sbulp.

33 Bataille de Isly, H. Vernet pinx, Girardet sculp.

34 Napoleon et Pape, Wilkie pinx, Robinson sculp.

35 Harvey, Demonstrating to Charles the first, R.

Haunah pinx, H. Lemon sculp.

Gravures aux burin.

416 Le nid aux secrets, Vidal pinx. Porsælvhite sculp.

17 La curieuse, do. do.

18 L’Ecouteuse, do. do.

Gravnres å la maniére noire.

436 Féte de la Madonna de l’arc, Robert pinx Prevoust

sculp.


30

437 l’Improvisateur, Robert pinx, Prevoust sculp.

38 Christ au calvaire, Steuben pinx. Jazet sc.

39 Pierre le grand sauvé par sa mere, Steuben pinx,

440 Oli f Fitzgerald pinx, Davey sc.

Jazet sc.

41 the Woodcutter, Landseer pinx, Lewis sc.

42 The hearts misgivings,Frank Stone pinx,Bellier sc.

43 The happy mothers, Ansdell pinx, Mitchell sc.

44 the mountain spring, Taylor pinx, Brownley.

45 Islay, Landseer pinx, Davey sc.

46 the morning call, Earl pinx, Giiler sc.

47 the maid of the miil, Corbould pinx, Bellin sc.

48 Louis XI demandant la vie, Gosse pinx, Rollet sc.

49 Waiting for the ferry boat, Herring pinx, Gilier sc.

450 Frugal Meal, Hamme pinx, Burnet.

51 Napoleon å Essling, Bellangé pinx, Jazet sc.

52 Puppy and frog, Landseer pinx, VYass sc.

53 First appeal, Frank Stone pinx, Bellin sc.

54 First parting, Brooks pinx, Simmons sc.

55 Last appeal, Frank Stone pinx, Bellin.

56 Spring, Bouvier, Hunt.

57 Autumn, — Cyland.

58 Winter, — Roberts.

59 Summer, — Huli,

460 Moise sauvé des eaux, Schopin, Jazet.

61 Cross purposes, Frank Stone, Bellin.

62 Italiennes å la fontaine, Winterhalter, Geraid.

63 Somo Sierra, Bellangé pinx, Rollet sculp.

64 Albert §f Ida, Wulfaert pinx, Pound.

65 Présentation du futur.

31

466 L’avare surpris.

67 Kate INicklcby, Futh pinx, Holl.

68 Le^on d’Anatomie Rembrandt pinx, Comeelliet.

69 Don Juan §f Haydeé.

470 There is no place like home, Landseer pinx,

Davey.

71 Le favori du Serail, Schlesinger pinx, Garniu.

72 Suspense, Landseer pinx, Gibon.

73 Sortie de l’eglise, Roehn pinx, Allais.

74 Out for a day’ssport, Armfield pinx, Tomkius.

75 the sleeping bloodhoundt, Landseer pinx, T.

Couleurte Genrestykker.

476 liigolette, Staal, Regnier, Bellanur.

77 The White and red Rose, Bouyur, W.

78 The Rivals.

79 Le Bal d’Enfants, Beaumont, Thuller.

480 do. — __

81 do. ---- ---

82 do. — - __

83 do. --- ---

84 do. ---- ---

85 oo. ---- ---

86 do, — __

87 do. ---- ---

88 do. ---- ---

89 do. - .

Landseer.


32

490 La Peche du Vendredi, F. Gumier, Lemercier.

91 La Séduction, Derancourt, Lemercier, Benard.

92 Une Halte, Beaume, Regnur.

93 S. Yincent de Paule, Jules David, Lemercier,

Benard.

94 Senoras Andaluzas, Regner, Buzal.

95 The School Boy.

69 Matil d’Aquarelle, Auguste Brg.

97 do. —

98 do. —

99 Les Enfans du Cliateau Delarue, Auguste Brg.

500 11 plent il plent Bergére, Compte Calix, Regnier

& Bettanier.

1 Le Député et l’Electeur Blun, do. & do.

2 Ma Commére quand je danse Compte Calix,

Regnier & Bettanier.

3 Uncle Toms Cabin, Lemercier.

4 • do. —

5 do. —

6 do. —

7 do. — —

8 do. —

9 do. — —

510 do. —

11 Tout est perdu, Hors l’Honneur, Qverard, Dolier.

12 Tu n’auras pas ma Rose, R. R. Aiffre, Lafasse.

13 Enfoncé les Grenadiers, Marlon, Lemercier.

44 Caught Napping, Bargui, Massara.

13 Premier amour de I. I. Rousseau, Duval Licamus,

Soulange Teissien.

516 II m’aime, Trappaz Delaplanta.

17 Le mardi Gras, Jeannin, Formentin $ Co.

18 Le Dimanche Gras, — __

19 Innon Allaitant Hercule, Bulla, Lemercier.

520 Etudes variées, T. Grenier.

21 Le Gage d’Amour, Destouches, Godefroy.

22 Motif d’Aquarelle, Gihout, Auguste Bry.

23 do. _ _

33

24 Rissons Unis, Lemercier.

25 De Vice Amiral Tuysch, Perrot, Dessine.

26 Episodes Maritimes, Mayer, __

27 Le Chemin du Mariage, Sewrin, Lemercier.

28 do. — __

29 do. — __

530 Motif d’Aquarelle, Gihout, Auguste Bry.

Prospecter.

531 Lac de Come, Beroy, lith.

32 Lago di Como, — do.

33 View of Exhibition, Walker, pinx, Daysson sc.

34 do. — __

35 Catane, Binoist, pinx, Jacottet lith.

36 Aurillac, Tudot do.

37 Riva, Adam, do. Beer do.

38 Empfang der Herzoginn Elisabeth.

39 Annales de la République frangaise, Adam, pinx,

Arnout.

540 Mosquée de Schweisingen, Chapuy, pinx, Arnout.

3


34

uO

541 Bénédiction des drapeaux, daguerr. p. Thomson,

Arnout.

42 Interior of Exhibition, George Bragg, pinx,

l’Enfant.

43 Basilique St. Laurent å Rome, Chapuy, pinx,

Cicivilier.

44 Alonza, Benoist, pinx, Bachelier, lith.

45 Milano, Deroy do., Benard, do.

46 Annales de la Révolution frangaise, Adam del.

Am out, lith.

47 Catania, Benoist, pinx, Benoist, lith.

48 Interior of Exhibition, G.Bragg,pinx, l’Enfant, lith.

49 Vue des Caves d’Heidelberg, Chapuy, pinx, Bachelier,

lith.

550 Panorama de Paris, Monthelier, pinx, Monthelier,

lith.

51 Interior of Exhibition, G. Bragg, pinx, l’Enfant.

Heste og Jagtstykker.

552 Britannia del. Z. Gengembre.

53 do. Alfred de Dreux, lith. Formentin.

54 Aragon, del. Sf lith. Y. Adam.

55 Quaterne del. Z. Gengembre.

56 Richemond, —

57 Roquencourt, —

58 L’apogée, del. V. Adam, lith. Formentin.

59 do. del. lith., Alfred de Dreux.

560 do. do. —

561 L’apogée, del. $ lith. Alfred de Dreux.

62 do. do. —

35

63 d°- del. — lith. Cattier.

64 do. do. _ do.

65 Eylau del. Gengembre.

66 Décadence, del. V. Adam, lith. Formentin.

67 Une rencontre de fashionables, del. $ lith. Loillot.

68 Départ pour la chasse, do. __

69 Motifs équestre del Alfred de Dreux, lith. Gengembre.

570 Cours des haies, d. Guerard, 1. Geroux & Sabatier.

71 do. ehars, — __

72 Les amazones, d. Alfred de Dreux, 1. Cattier.

73 do. — __

74 do. — __

75 do. — __

76 do. __ __

77 Marché aux chevaux, c. & 1. V. Adam.

78 do. —.

79 La le^on d’équitation, c. & 1. Loillot.

580 Frétillon, del. Gengembre.

81 do. Alfred de Dreux, 1. Cattier.

82 Le cheval en marché, c. & 1. Loillot.

83 Triste fin, del. V. Adam, 1. Formentin.

Portraiter.

584 C. Th. v. Kiistner, l’Allemand, p. Weldt 1.

85 Eugenie de Guzman, Impératrice des Francais.

3*


36

586 Mdmselle Rachel, E. Lassalle p.

87 Eugenie de Guzman, Impératrice des Fran


38

640 Startled twins, Ansdell p., Mitchell.

41 Jean Jacques Rousseau, Lansac p., Jazet.

42 Mdsll. Rachel, Charpentier p., Sixdenier.

43 Jenny, André p., Garnier.

44 Fleurs d’amour, Rubio p., Cornilliet.

45 Heureux age, Horace Yernet p., —

Sorte Hoveder.

646 Etude aux deux crayons, Julien.

47 do. —

48 do. —

49 do. —

650 do. —

51 do. —

52 do. —

53 do. —

54 do. • —

55 do. Joseph-Felon.

56 do. —

57 do. F. Leyboldt.

58 do. Julien.

59 do. —

660 do. —

61 do. —

62 do. —

63 do. —

64 do. —

65 do. ^

39

666 Etude aux deux crayons, Lafosse.

67 do. —

68 do. Marochettie.

69 do. Lassalle.

670 do. Lafosse.

71 do. Belordeaux.

72 do. Julien.

_ f.

73 Etude d’aprés Julien.

74 do. —

01)

75 do. —

76 do. —

77 do. —

78 do. —

79 do. —

680 do. —

81 do. Lassalle.

82 do. Delaroche.

83 do. —

84 do. Fr. Bart.

85 do. Hemmelunk de Bruges,

86 do. André del Sarte.

87 do. Schou sen.

Couleurte Frugt- og Blomsterstykker.

688 Enkelte Blomster, Mde Elisa Champin.

89 do. do.

690 do. do.

91 do. do.


40

692 Enkelte Blomster, Elisa Champin.

93 do. do.

94 do. do.

95 do. do.

96 do. do.

97 do. do.

98 do. do.

99 do. do.

700 do. do.

1 do. Laure Deriria.

2 do. Elisa Champin.

3 do. Laure Deriria.

4 do. do.

5 do. do.

6 do. do.

7 Bouquets Composes, Elisa Champin.

8 do. do.

9 do. do.

710 do. do.

11 do. do.

12 do. do.

13 do. do.

14 do. do.

15 do. do.

16 do» do.

17 ■ do. do.

18 do. Redouté.

19 do. do.

720 Le Guépier Daulinmåle, Auguste.

21 do. do.

722 Frugt-Stykke, Gihaut.

23 do., Jensen.

41

24 do., Th. Gronland, N. Franco.

25 do., Bouvier, Bouvier 1.

26 do. do.

Lithographier.

727 Odessa, A. Borreman 1.

28 Bleuettes, Anais Colin p., Dreys 1.

29 Elle Aime, Scheffer p., Bettannier 1.

7 30 Aimer, do.

31 Der Christ Morgen, Minde p., Bergmann 1.

32 Café Restaurant des Fréres Provenceaux, Chapuy

p., Adam 1.

33 Premieres Cérises, Jules Laure p., Leon Noel 1.

34 A Tous les Peuples, Nanteuil p., Lemercier 1.

35 Une Conquéte, Grenier p., Noel 1.

36 Mazagran, Gengembre p., Bzeet 1.

37 Bataille d’Oltenitza, Aman p., Bazet 1.

38 Odalisque, Ingris p., Sudre 1.

39 le Rapt, Schapin p., Leon Noel 1.

7 40 Eine Proeidanerin mit ihrem Kinde, August Rédel

p., Schertli 1.

41 L’Education de la Vierge, Murillo p ., Eichen 1.

42 Die Kreuztragung Christi, Raphael p., Schapin I.

43 Rothkåppchen, Steinbriick p., Berndt 1.

44 Le Gibier du Seigneur, Giraud p., Noel 1.


42

745 Der Tabulettenkråmer, Lindau p., Hanfstångl 1.

46 Fleur des Champs, Giraud p., Noel I.

47 La Gharité Chrétienne, Rollin p., Desmaisons I.

49 Jeune fille, Ameil p., Noel 1.

48 Der wandernde Monch in Italien, Hohe p., Kammiren

1.

750 Le rappel des Chevres, Giraud p., Lavigne 1.

51 Christus von zwei Engelen betrauert, de Mars p.,

52 La foi, Dubuffé p., Raunheim 1.

Zollner 1.

53 Sainte Elisabeth reine de Hongrie, Murillo p.,

Lafosse 1.

54 Der geographische Unterricht, Pistorits g., Oldermann

1.

55 Die Ohnmacht, Miéres g., Wolphile 1.

56 Saint Amélie, Delaroche g., Rumhaim L

57 La sainte Vierge, Ingres p., Sudre 1.

58 Le Martyr, Leloir p., Lafosse 1.

59 La Main chaude, Beaume p., Cavigne 1.

760 The farmers pets, Herring p., Giles 1.

61 La Liberté, Muller p., Lasalle 1.

62 La Case de l’oncle Tom, Bazot p., Bettannier 1.

63 do. do.

64 do. do.

65 do. do.

66 do. do.

*

67 do. do.

68 do. do.

69 do. do.

770 do. do.

43

771 La Case de l’onclc Tom, Bazot p., Bettannier 1.

72 do. do.

73 do. do.

74 1 Hefte la Chasse, Grenier p. et 1.

75 Bataille d’Oltenitza, Armand p., Bazot 1.

76 Vindredi chair, Hillaire Lengiet p., Vogt 1.

-sdo : ' J - • -.0 : !•;*. 00*

Prospecter og Portraiter.

777 Eugenie de Guzman, Impératriee de Fran^ais.

78 do. do.

79 Custom house & London bridge, Shephard p.

7 80 The tower of London, Patten p. et se.

81 St. Pauls Cathedral, Shephard p., Redeway se.

82 The Treasury buildings, do.

83 Interior of the great Exhibition, Read p., Clerk se.

b4 Army and navy club, Shephard p., Patten sc.

85 Interior of the great Exhibition, Chavane p. et sc.

86 New house of Parliament. I

87 The royal Exchange.

88 Zoological Gardens, Shephard p., Le Petit sc.

89 Apsley House and Entrance to Hyde-Park.

790 Buckingham-Palace, Shephard p., Le Petit sc.

91 The british Museum.

92 East India House, Shephard p., Wallase sc.

94 The Marble Arch, Shephard p., Lasey sc.

93 Hungerford Suspension Bridge, Shephard p., Barnard

sc.


44

795 The Horse Guards, Willams p., Le Petit sc.

96 do. do. (couleurt.)

97 Hungerford Suspension Bridge, Shephard p., Barnards

se. (coul.)

98 The Treasury building, Shephard p., Redeway se.,

(coul.)

99 Army and navy Club, Shephard p., Patten sc.,

(coul.)

800 James Wylds Monster Glob, Shephard p., Chavanne

sc. (coul.)

1 East India house, Shephard p., Wallase sc. (coul.)

2 James Wylds Monster Glob, Shephard p., Chavane

sc. (sort).

3 Custom house and London bridge, do. (coul.)

4 Trafalgar Square, Shephard p., Alais sc.

5 Residence of the late Robert Peel, (coul.)

6 Napoléon III, L. Noel, (coul.)

7 Eugenie de Guzman (sort).

8 Etude d’aprés Julien.

9 do. do.

810 do. Joseph-Felon.

11 do. Emile Lassale.

12 do. Julien.

13 do. Lafosse.

14 do. do.

15 L’Impératrice des Fran^ais, Olivier p., Bettannier 1.

45

Gravnres å la maniére noire.

816 Does he mean it, Stone p., Simmons sc.

17 The forest flower, Bouvier p., Hunt sc.

18 The spring blossom, do. p., Holl sc.

19 Bioom of the heather, do. p., Hunt sc.

820 Lion dog from Malta, Landseer p., Davey sc.

21 Praga, Cognict p., Jazet sc.

22 Louis Napoleon Bonaparte, Horace Yernet p.,

Jazet sc.

23 Napoleon regoit le portrait de son fils, Bellangép.,

Rollet sc.

24 Canterbury pilgrims at the Tabard, Cerbould p.,

Waystaff sc.

25 The frugal Meal, Herring p., Burnet sc.

26 Gloria Patrie, Barroud p., Davey sc.

27 Affections first offerings, Brooks p., Simmons sc.

28 Duke of Wellington & Sir Rob. Peel, Winterhalter

p., Faer sc.

29 The autic council discussing, Pearch p., James

830 Laitiére russe, Schopin p., Jazet sc.

31 Catharine, Frith p., Holl sc.

32 Bianca, do. do.

33 My horse, Landseer p., Ryail sc.

34 The Reverie, Absalon p., Lemon sc.

35 The Smithy, Landseer p., Lewis sc.

36 Ellen, D’Orsay p., Lemon sc.

37 Marguerite, do. do.

Scott sc.

38 Rappel du conscrit, Bellangé p., Jazet sc.


46

839 Hivernages dans les glaces, Lepoitevin p., Rollet

sc.

840 La Prédiction accomple, Roehn p., Allais sc.

41 The dying camel in the dessert, Warren p.,

Smith sc.

42 The lady and spaniels, Landseer p., Davey sc.

43 Famille afligée, Robert p., Prevoust sc.

44 Helena, Stone p., Simmons sc.

r.45 Catharine Seyton, Landseer p., do.

46 The Cornflower, Bouvier p., Holl sc.

,47 Saint Yincent de Paule, Canon p., Girard sc.

48 Battue aux loups, Duval le Camus p., Chollet sc.

^49 The first reformers, Cattermole p., Walker sc.

850 Yictoire navale de Navarine, Garneray p., Jazet sc.

51 Death of the Stag, Ansdell p., Ryali sc.

52 Virtuose Champétre, Bouterweck p., Sixdeniers sc.

53 Rencontre å l’église, Roehn p., Allais sc.

.54 L’ami de l’enfance, Beaume p., Garnier sc.

55 Fleur de Marie, Court p., do.

Couleurte Genrestykker & Hoveder.

856 Scener af den Russisk-Tyrkiske Krig.

57

do.

58

do.

59

do.

860

do.

61

do.

62

do.

863 Scener af den Russisk-Tyrkiske Krig.

64 do.

65 La morale en action, p. Célestin Deshays.

47

66 do. do.

67 do. do.

68 Défaite de l’Amazone, d. et 1. Y. Adam.

69 Camille, reines des Amazones, do.

870 Victoire de F Amazone, do.

71 Promenades équestres, p. Alfred de Dreux, 1. Jaime.

72 do. do. do.

7 3 do. do. do.

74 do. do. do.

75 do. ,3 do. d&

76 do. do. do.

77 The bioom of the heather, d. Bouvier e Hunt.

78 The corn flower, do. do.

79 Ah qu’y sera beau, p. Senglet, 1. Jacott.

880 Sentille perdue, p. Compte Calix, 1. Thielley.

81 Honni soit qui mal y voit, p. Guerard, 1. Regnier.

82 Baiser rendu, p. Sanct Lange, 1. Bettannier.

83 Retour de la féte å N oisy-le-sec, p. Cottin,

1. Bettannier.

84 Ah! que c’est bete, p. Senglet, 1. Jacott.

85 Tout est perdu hors Fhonneur, p. Guerard,

1. Collet.

86 Les passions rafraichies, p. Cottin, 1. Bettannier.

87 Une partie d’ånes å Montretout, p. Cottin, do.

88 Une plaine eau å Charenton, do. do.

89 La Guirlande, Numa, Regnier, Bettannier.

890 Steffani et Myrza, do. do.


48

891 Aminthe et Zoé, Numa, Regnier, Bettannier.

92 Annais et Juliette, do. do.

93 La Guirlande, do. do.

94 do. do.

95 do. do.

96 do. do.

97 Yirginie, Leloir, Desmaisons.

98 Soldat francais, Comte Calix, Aloff.

99 Chasse au levrier, Giroux comp. lith.

900 Motifs équestres, Alfred de Dreux, E. Ceciri.

1 Chasse au levrier, Giroux comp. lith.

2 Aprés la faute, Yerheyden, Regnier, Bettannier.

3 La vie parisienne.

4 do.

5 La Case de l’oncle Tom, Numa, Regnier.

6 do. do.

7 do. do.

8 do. do.

9 do. do.

910 do. do.

11 do. do.

12 do. do.

13 Femmes revées.

14 Mile de la Valliere, Grevedon.

15 La figure, Lassalle p. 1.

16 Le Tournoi, Yictor Adam p. 1.

17 do. do.

18 do. do.

19 do. do.

49

920 le Tournoi, Victor Adam p. 1.

21 do. do.

Kobbere og Raderinger.

922 Rosini, Avanzi della Curia Ostilia.

23 Yeduta di ponte Fabricio.

24 Avanzi della Rupe Tarpeia.

25 Kiiekler p., Familieliv i Albano.

26 Lempereur se., Le jardin d’amour, Rubens p.

27 Schnauzer, St. Ambroise et Theodose, id. p.

28 — Mucius Seævola, id. p.

29 Guttenberg, Die Auferweckung des Lazarus,

Dietrick p.

930 — Die Riickkehr d. verlornen Sohns, id. p.

31 Raab, Der Sturm, Becker p.

32 Isola Madre.

33 W. Kolbe, Das Landhaus.

34 — Das Gasthaus.

35 C asp ar, Die Parzen, Daege, p.

36 Marchetti, Hyrdedrengen, Thorwaldsen sc.

37 Raimbach, Yillage politicians, Wilkie p., godt Aftr.

38 Schuler, Die Nonne von Oviedo, van Bree p.

39— 40 Chodowieeki, Til Vos’s Louise, 6 Bl.

940a — Die Hotlichkeit, sjelden.

41 Dujardin, Les arbres å radices d’econt, B. 17.

42 F. Kobell, Broen over Bækken.

43 — Klosterkirken.

44 Klein, En Maler paa et Esel, 1838, chin. Pap.

4


50

945— 46 Morgenstern, En Fjeldegn og en Skov.

47 Boissieu, Gjennembrud af et Dige, Asselin p.

48 — Les peres de Desert.

49 Voltz, En Tyr gnider sig imod en Pæl, udm. Rad.

950 — 2 Koer og 5 Faar, 1813, ligel.

51 Nathe, Samlung rad. Blåtter, 10 Blade.

52 Piranesi, Castel St. Angelo.

53 — Terme di Tito.

54 Hegi, Falkenstein og Geneve, Haeckert p.

55 — 2 Vuer af Geneve, Lory p.

56 W eisbrodt, Vue des environs de Sienne, Bergbem

p.

57 Erhard, Eingang in der Guttensteiner Thal.

58 Bellers, Et Hefte med 8 Bl. engelske Landsk.

59 Rabl, Landskab, G. Poussin p., uden Underskr.

960 Gesner, 6 forskjellige Raderinger.

61 Schlicht, En Færge, Berghem p.

62 Hegi, En Kat med sin Killing, Mind p.

63 L. Hess, 3 raderede Blade.

64 Stengel, Le ehateau de Starenberg.

65 Schonberger, En Steenbro over en Bæk.

66 — 2 Landskaber med Vandfald.

67 Dies, Tempio di Giove in Villa Adriana.

68 — Ponte lupo a Tivoli.

69 Richter, Stærkt Uveir.

970 — Rocca di Mezzo.

71 Rechberger, Skov og Bjerglandskab.

72 Dujardin, 4 Koer og 1 Faar.

73 Dietricy, 1744, En Træbro forer til et Kloster.

7 3 a _ _ 2 rad. Blade, L. 130 og 156.

974 Thieli, 1743, Der Brunnen bey Schoenburg.

51

75 Felix Meyer, Skovrigt Landskab.

76 — Klippeegn med en Flod, hvorover en Bro.

76a Hess, 3 Blade rad. Bjergegne.

77 — Schweizerlandsk. aq. tint., sjelden.

78 Louterburg, Etudes de Soldates, 8 Bl.

79 Boissieu, Paysages å l’eau forte, 6 Bl.

980 Berghem, 4 Bl. med Koer og Heste, B. 13— 16.

81 Porporati, Le devoir naturel.

82 Wille, Gazettiere Hollandoise, Terburg p.

83 Battie, Landskab med en Drift Qvæg.

84 Carmiencke, 2 Landskaber, raderede.

85 Eckersberg jun., 1846, Fredericus VI, Eckersberg

sen. p.

85a Gebauer, 4 raderede Blade med Kosakker.

86 Reinhard, Friderico Schiller.

87 Teichel, Procidanerinnen, Robert p.

88 Gessner, 10 Paysages, ded. å Mr. Watelet.

Tegninger.

989 Kniel. Vue de Genéve, Aquarel.

89a — Et Kloster ved Trident, en gouache.

990 H. Adam, Konigsalpen bei Tegernsee, Aquar.

91 Klots, Bergen-op-soom, ligel.

92 Reinhard, 1783, Den hellige Familie under en

stor Kastanie, ligel.

93 W arnberger, Rhinegn, ligel.

94 Bleuler, Lago di Garda, Maaneskin, ligel.

4


52

995 Schmuzer, 1803, Flad Egn med en hvilende

Familie, Sepia.

96 Franz Kobel, Skov og Klippeegn, Tusk.

97 — 2 Blade flade Egne, Blyant.

98 E. Frolich, En Hjort og en Hind, ligel.

99 Palamedes, Et Selskab, der spiller Dam, meget

udfort, Sepia.

1000 Mieris, Loth und seine Tochter, meget udfort,

Blyant.

1 Ritz p., Portrait, yderst flittig udfort i Oliefarve.

2 Schonfeldt, Die Aukirehe in Miinchen, Sepia.

3 M essmann, Studier af Træer, Blyant, 3 Blade.

4 H. Roos, En liggende Ko, ligel.

5 — Et Oxehoved, Rodkridt.

6 Klengel, Skovrigt Landskab med 4 Koer, Aquar.

7 Nathe, En Kalkovn i en Skovegn, en gouaehe.

8 F. Kobel, Stor Trægruppe ved et Vand, Sepia.

9 Zingg, En Bygning mellem Træ er ved et Vandfald,

ligel.

1010 En Kasse med fine Afstøbninger.

1011 L’accordée de Village, A. Watteau, de Larmesin.

12 La nappe d’eau, Dietricy, P. Benozech.

13 Den bodfærdige Magdalene, 1. le Brun, p. Schiavonetti.

14 Naufrage aux Indes, Peters, Charpentier.

15 Départ pour la péche, Vernet, le Bas.

16 Golf pres de Naples, Ziugg.

53

1017 Caréme-prenant, Theneau Voyez.

18 Les navigateurs au desespoir, J. Vernet, Poley.

19 Romersk Landskab, Fr. Mielly, Chatelin et

Vivares.

1020 La tentation de St. Antoine, D. Teniers, le Bas.

21 Landskab, Brandt, Bradt.

22 Landskab, Claudio, Gelé.

23 La forest dangereuse, Ph. W owerman, Tousinet.

24 Herminie Clorinde, Pierre, FefFard.

25 Kirke, Piranesi.

26 Pantheon, A. Parboni.

27 'Titusbuen, do.

28 Le testam ent déchiré, Greuze, Levassuir.

29 Badende Nympher, Tormer, Kluge.

1030 Jernovn, Lorentzen lith.

31 Landskab, Grosch, Grosch.

32 2 Blade Botzen, J. H. Petersen.

33 11 Blade forskjelligt Indhold.

34 10 do. do. efter Holbein.

35 12 do. forskjelligt Indhold.

36 8 Omrids efter forskj. Kunstnere, Strixner lith.

37 16 do. do.

38 Ruin, lith. af O. Grosch.

39 11 Blade forskjelligt Indhold.

1040 Landskab, 1. E. Dardoize.

41 Landskab, Papier-pellé Tegning, N. Grove.

42 do. do.

43 Landskab, Haandtegning.

44 Frederiksborg Slot, Richart 1.

^ 45 So-Skitse, N. Grove.


T

54

1046 8 Blade forskjelligt Indhold.

47 Mappen.

Lithographier.

1048 Ed. Lehmann, Wilhelm Mieris, efter Frants

Mieris den Yngre (Tontryk).

49 — Luthspilleren, efter Hans Holbein den

Yngre (Tontryk).

1050 — Den Gjerrige og Doden do.

51 Kauffmann § Lehmann, Maane skin s stykke, efter

Arthus van der Neer.

52 J. W. Vos, Det Indre af en Vertshuusgaard,

efter Thomas Wyk.

53 Ed. Lehmann, Laurentius Cybo, efter Francesco

Mazzuoli.

54 — Portrait af en Læge, efter Wolfgang

Heimback.

55 Kjersehow, Soslag mellem Christne og Tyrker,

efter Wilhelm van der Welde.

56 A. H. jHunæus, Mandsportrait, efter Gerhard

Terburg.

57 Kauffmann, Grev Ulrich Fredrik Gyldenlove,

efter Frants Mieris den Ældre (Tontr.)

58 Ed. Lehmann, En flandersk Bondestue, efter

David Tennier den Unge.

59 A. H. Hunæus, Et Mandsportrait, efter Gerhard

Terburg.

55

1060 Kjersehow, Soslag mellem Christne og Tyrker,

efter Wilhelm van der Welde.

61 Ed. Lehmann, Portrait af en Læge, efter Wolfgang

Heimback.

(52 — Laurentius Cybo, efter Francesco Mazzuoli.

63 J. W. Yos, Det Indre af en Vertshuusgaard,

efter Thomas Wyk.

64 Kauffmann 6c Lehmann, Maaneskinsstykke, efter

Arthus van der Neer.

65 Ed. Lehmann, Wilhelm Mieris, efter Frants

Mieris den Yngre (Tontryk).

66 Regnier et Bettannier, Andre Imprudence (lontryk,

coul.)

67 — Couquetterie do.

68 Schuppan, Der kiihne Reiter.

69 H. W usteneck, Honni soit qui mal y voit,

efter Guérard (Tontryk, coul.)

1070 Regnier et Bettannier, Si Madame me \ oyait,

efter E. Giraud (Tontryk, coul.)

71 N. G. F. Holm, Den sydvestlige Deel af Staden

Rjobenhavn, seet fra Nicolai Taarn (Tontr.)

72 Mindeblad om Danmarks Hædersdag den 2den

April 1801 (paa chinesisk Papir).

73 L. Lanta, La Communion, efter Leloir.

74 Regnier et Bettannier, Ste Elisabeth de Hongrie,

efter Compte-Calix (paa chinesisk Pap.)

75 C. Paalzow, Die gute Prise, efter Correård (Tontryk,

coul.)

76 W. Ammon, Der Christabend. do.


56

1077 Emile Lassalle, Etudes Choisies.

78 — do.

79 Regnier et Bettannier Aimante, efter G. Schefler.

1080 J. Fertig, Aus der koniglich bayrischen Penakothek

zu Miinchen, efter Netscher.

81 Jab, Die Unschuld.

82 Marin - Lavigne, La veille d’un Bataille, efter

Charlet.

83 Zollner § Miitzel, Das Brautgeleite, efter Lichtenberger

i Rom.

84 Kauffmann, Portrait af A. Meitens (Tontryk).

85 Lehmann, Wilhelm Mieris, efter Frants Mieris

den Yngre (Tontr.)

86 Kauffmann $ Lehmann, Maaneskinsstykke, efter

Arthus van der Neer.

87 L. W. Vos, Det Indre af en Vertshuusgaard,

efter Thomas Wyk.

88 Ed. Lehmann, Laurentius Cybo, efter Francesco

Mazzuoli.

89 — Portrait af en Læge, efter Wolfgang

Heimback.

1090 — En flandersk Bondestue, efter David

Tenniers den Unge.

91 Kjerschow, Soslag mellem Christne og Tyrker,

efter Wilhelm van der Welde.

92 A. H. Hunæus, Mandsportrait, efter Gerhard

Terburg.

93 Kauffmann & Lehmann, Maaneskinsstykke, efter

Arthus van der Neer.

57

1094 L. W. Vos, Det Indre af en Vertshuusgaard,

efter Thomas Wyk.

95 Ed. Lehmann, Laurentius Cybo, efter Francesco

Mazzuoli.

96 Kauffmann, Spillerne, efter Michel Angelo (Tontr.)

97 J. W. Vos, Domkirken i Delft, efter Hoekgeest

(Tontr.)

98 Kauffmann, Den aftvungne Tilstaaelse, efter Cornelius

Sachtleven.

99 J. W. Vos, Det Indre af en Yerthuusgaard,

efter Thomas Wyk.

1100 — Lystslot mellem Ilaarlem og Leyden,

efter Jan van Hagen.

1 A. H. Hunæus, Mandsportrait, efter Gerhard

Terburg.

2 Bettannier, le Cirque Olympique, efter Feichel

(Tontryk, coul.)

3 Regnier et Bettanier, Les coulisses de l’Opera,

efter Gavarne (Tontryk, coul.)

4 Jab, Die Unschuld.

5 H. G. F. Holm, Den sydvestlige Deel af Staden

Kjobenhavn, seet fra Nicolai Taarn (Tontr.)

6 Mindeblad om Danmarks Hædersdag den 2den

April 1801 (paa chin. Papir).

7 Belange, Napoleon in Spanien.

8 Abfarth der englischen Ostseeflotte.

9 Abd-ul-Medjid-Khan.

1110 Marechall Armand Jacques le Roy de St. Arnåud.

11 Omer Pascha.


58

1112 S. Bryggemann, Riickkehr aus der Stadt (Ton

tryk, coul.)

13 — Reise zur Stadt do.

14 Benseler, Ah! superbe! do.

15 — A h ! excelent! do.

16 W . von Ammon, Hengste auf der Weide do.

17 — Stute und Fullen do.

18 Peter Plumps Hochzeit do.

19 — Der Hochzeitsnacht do.

1120 G. Bartsch, Cambrinus, Konig von Flandern und

Brabant (Tontryk, coul.)

21 Schwabe, Sommer do.

22 — Herbst do.

23 — Friihling do.

24 Petersen, Frederiksborg Slot (coul.)

25 W . Ammon, Pferdestudien (Tontr., coul.)

26 A. H. Hunæus, Mandsportrait, efter Gerhard

Terburg.

27 Kauffmann & Lehmann, Maaneskinsstykke, efter

Arthus van der Neer.

28 J. W . V os, Det Indre af en Vertshuusgaard,

efter Thomas Wyk.

29 Ed. Lehmann, Laurentius Cybo, efter Francesco

Mazzuoli.

1130 — Wilhelm Mieris, efter Frants Mieris den

Yngre.

31 J. W . Vos, Domkirken i Delft, efter G. Hockgeest.

32 Ed. Lehmann, Portrait af en Læge, efter W olfgang

Heimbach.

59

1133 Lehmann, En flandersk Bondestue, efter David

Tenniers den Unge.

34 Kjerschow, Soslag mellem Christne og Tyrker,

efter Wilhelm van der Wrelde.

35 Ed. Lehmann, Laurentius Cybo, efter Francesco

Mazzuoli.

36 A. H. Hunæus, Mandsportrait, efter Gerhard

Terburg.

37 Kauffmann & Lehmann, Maaneskinsstykke, efter

Arthus van der Neer.

38 J. W . V os, Det indre af en Yertshuusgaard,

efter Thomas WTyk.

39 A. Kauffmann, Gabriel Mezzu (Tontryk).

1140 Ed. Lehmann, Abbed van Stern, efter Peter Paul

Rubens (Tontr.)

41 Kauffmann, Den aftvungne Tilstaaelse, efter Cornelius

Sachtleven.

42 W. Westal, WTaterloo Bridge.

43 Abd-ul-Medjid-Khan (Tontryk).

44 Omer Pascha do.

45 Abfarth der englischen Ostseeflotte.

46 Marschall Armand Jacques le Roy de St. Arnaud

(Tontryk).

47 Kalafat und seiner Verschanzungen.

48 W . Ammon, Pferdestudien (Tontryk, coul.)

49 Litfas, Giinstling do.

1150 Gut getroffen! do.

51 Schlecht speculirt! do.

52 Schwabe Herbst do?


60

1153 W. v. Ammon, Hengste auf der Weide (Tontryk,

coul.)

54 — Stute und Fullen do.

55 H. G. F. Holm, Den sydvestlige Deel af Staden

Kjobenhavn, seet fra Nicolai Taarn (chin. Papir.)

56 Jules David, Les Charmes de la Musique (Tontryk,

eoul.)

57 A. St. Aulaire, A Bas les Pattes! efter Vallon

de Villeneveuve (Tontryk, coul.)

58 E. Desmaisons, Henriette d'Angleterre, efter

Devéria (coul.)

59 Jullien et Deroy, Les Tiralleurs do.

1160 Lafosse, Le cliat Sauveur, efter Braceller (Tontryk,

coul.)

61 Geoffroy, Italie do.

62 Leon Noel, Grisette do.

63 L’Archevéquc de Paris Blessé est Transporté

a L’archevéché, efter Raunheim & Cossmann

(Tontryk, coul.)

64 A. H. Hunæus, Mandsportrait, efter Gerhard

Terburg.

65 Kjerschow, Soslag mellem Christne og Tyrker,

efter Wilhelm van der Welde.

66 J. W. Vos, Det Indre af en Vertshuusgaard,

efter Thomas Wyk.

67 Ed. Lehmann, Portrait af en Læge efter Wolfgang

Heimbach.

68 — Laurentius Gybo, efter Francesco Mazzuoli.

61

1169 Kauffmann $ Lehmann, Maaneskinsstykke, efter

Arthus van der Neer.

1170 Ed. Lehmann, Wilhelm Mieris, efter Frants

Mieris den Yngre (Tontr.)

71 — En Ilandersk Bondestue, efter David

Teniers den Unge.

72 J. Wr. Vos, Det Indre af Domkirken i Delft,

efter G. Hoekgeest (Tontr.)

73 — Haarlem, seet fra Veien til Amsterdam,

efter A. Beerstraaten, 1664 (Tontr.)

7 4 Kauffmann, Den aftvungne Tilstaaelse, efter Cornelius

Sachtleven.

75 A. Borum, Et hollandsk Sostykke, efter Wilhelm

Vitringa.

76 Kauffmann, Den hellige Margarethe, efter Luca

Penne.

77 Steingriibel, Et Dyrstykke, efter A. van der

Welden.

78 Wr. Westal, Westminster Bridge.

79 A. Kauffmann, Ansicht der Vorstadt St. Pauli

und des Hafen Hamburg, efter Freyse.

1180 Dehne & Muller, Der Zahnartzt, efter Cornelius

Molenaer.

81 Derancourt, L’abbc galant (Tontr.)

82 — La Favorite do.

83 — Le doux Souvenier do.

84 — La Réconciliation do.

85 Desmaisons, Si tu voulais (coul.)

86 — L’Aveu (Tontr.)


62

1187 Singer, Patience, efter Compte-Calix (Tontryk).

88 — Humilité, efter Samme do.

89 E. Meyer, Der storische Esel, efter Landseer

(Tontryk, coul.)

1190 Par Valerio do.

91 Funcke, Rothkåppchen, efter Steinbriiek (paa

chin. Papir).

92 de Lemercier, La Sortie du Bal, efter Lafosse.

93 F. Grenier, Etudes variées.

94 H. Eichens, La Pirouette, efter Guerard.

95 Sante Marquis!

96 Melle V. Drevss, A en Désert, efter Aug. Bouvier

(Tontryk, coul.)

97 A. Arnold, Maria mit dem Kinde, efter Holbein.

98 Reg'nier et Bettannier, Douce Harmonia, efter

A. Collin (Tontr., coul.)

99 J. W. Vos, Domkirken i Delft, efter G. Hoekgeest.

1200 Ed. Lehmann, Wilhelm Mieris, efter Frants

Mieris den Yngre.

1 Kjerschow, Soslag mellem Christne og Tyrker,

efter Wilhelm van der Yelde.

2 Ed. Lehmann, Portrait af en Læge, efter Wolfgang

Heimbach.

3 A. H. Hunæus, Mandsportrait, efter Gerhard

Terburg.

4 Ed. Lehmann, Laurentius Cybo, efter Franeesco

Mazzuoli.

5 J. W. Vos, Det Indre af en Vertshuusgaard,

efter Thomas Wyk.

63

1206 J W. Vos, Haarlem seet fra Veien til Amsterdam,

efter A. Beerstraaten 1664 (Tontr.)

7 Kauffmann $ Lehmann, Maaneskinsstykke, efter

Arthus van der Neer.

g — Den aftvungne Tilstaaelse, efter Cornelius

Sachtleven.

9 F. Piloty, Genrestykke.

1210 Werner, Alexandra Feodorowna, Kaiserinn von

Rusland, mit Ihren erhabenen Kindern, efter

G. Dawe.

11 Carl Heindell, Genrestykke, efter Th. Heinrich

(chin. Papir).

12 Flachenecher, Genrestykke, efter Gottfred van

Schalken.

13 Marin-Lairgne, Bataille de Vauchamps, efter C.

Langlois.

14 Jab, Ein Abend in Venedig, efter Gudin (Tontryk,

coul.)

15 Regnier et Bettannier, Tendre Amitié, efter A.

Colin (Tontr., coul.)

16 — Douce Harmonie, efter Samme do.

17 Lafosse, La Figure do.

18 H. Eichens, Contentement Passe Richesse, efter

Hornung (paa chin. Papir.)

19 A. Legrand, Cancans du Lavoir, efter A. Delacroix

(Tontr., coul.)

1220 Regnier et Bettannier, Amour Devin, efter G.

Marin (Tontr., coul.)

21 Napoleon å Waterloo (paa chin. Papir).

22 La Féte de la Flotte de Pierre le Grand do.


64

1223 Le Tapis Franc, efter Jules David (Tontryk).

24 E. Lehmann, Romerske Piger ved Bronden,

efter Kiichler.

25 La Rencontre å l’église.

26 Frederik le grand å Rosback, (Chinesisk Pap.)

27 La Féte de la Flotte de Pierre le Grand, do.

28 Kauffmann, den aftvungne Tilstaaelse, efter Cornelius

Sachtleven.

29 A. H. Hunæus, Mandsportrait, efter Gerhard

Terburg.

1230 J. W. Yos, det Indre af en Yertshuusgaard,

efter Thomas Wyk.

31 Kauffmann fy Lehmann, Maaneskinsstykke, efter

Arthus van der Neer.

32 Ed. Lehmann, Laurentius Cybo, efter Francesco

Mazzuoli.

33 W. Flachenecher, Bibelsk Billede, efter F.

Zurhaven.

34 F. Peloty, Bibelsk Billede, efter A. Diirer.

35 F. Winterhalter, do., efter Carl Maratti.

36 Ed. Lehmann, Wilhelm Mieris, efter Frants

Mieris den Yngre.

37 i. W. Yos, Domkirken i Delft, efter G. Hoekgeest

(Tontryk).

38 Ed. Lehmann, Portrait af en Læge, efter Wolfgang

Heimback.

39 — En tlandersk Bondestue, efter

David Teniers den Yngre.

1240 Kjerschow, Soslag imellem Christne og Tyrker,

efter W'ilhelm van der Welde.

65

1241 Napoleon å Waterloo, (Chinesisk Pap).

42 Frederik le Grand å Rosbach, do.

43 La Féte de la Flotte de Pierre la grand, do.

44 Omer Pascha (Tontryk).

45 Abd-ul-Medjid-Rhan, do.

46 Marechal Armand Jacques le Roy de St. Arnaud

(Tontryk).

47 Abfahrt der englischen Ostseeflotte.

48 Kauffmann, Den aftvungne Tilstaaelse, efter

Cornelius Sachtleven (coul.)

49 J. W. Yos, Lystslot mellem Haarlem og Leyden,

efter Jan van Haagen (coul.)

1250 J. A. Mavr, Genrebillede, efter Gottfred

Scalken (coul.)

51 J. Arnout fy V. Adam, Aux Armes! Ou nous

trahit! (Tontryk);*

52 Bayot, Vengoance! Aux Armes! do.

53 Compte Calix, Devouemcnt de Mrs. Denis Auguste

Affre, Arche-veque de Paris (Tontr., coul.)

54 V. Adam et A. Mourin, Mrs. Denis Auguste,

Affre blessc Mortellement (Tontryk).

55 Regnier et Bcttanier, La Hausse, efter Langlet

(Tontryk, coul.)

56 — La Baisse, efter Langlet

(Tontryk, coul.)

57 Ed. Lehmann, Laurentius Cybo, efter Francesco

Mazzuoli.

58 — Portrait at en Læge, efter Wolfgang

Heimback.

5


66

1259 A. H. Hunæus, Mandsportrait, efter Gerhard

Terburg.

1260 Kauffmann


68

1297 Emile Lafosse, La Figure (Tontryk, coul.)

98 INobis, Ecce Homo, do.

99 ISapoleon å Waterloo (paa Chinesisk Pap).

1300 Frederik le grand å Rossback, do.

1 L. Blau, Der Brunsthirseh (Tontryk, coul.)

2 — Das verfolgte Reh, do.

3 Benseler, Ah superbe! do.

4 Dumler, Quinte et Quatorze, do.

5 L. Blau, Fiichse am Bau, do.

6 — Der durstige Hirsch, do.

7 — Das verfolgte Reh, do.

8 — Der Brunsthirseh, do.

9 Lehmann, Laurentius Cybo, efter Francesco

Mazzuoli.

1310 Kjerschou, Soslag mellem Christne og Tyrker,

efter Wilhelm van der Welde.

11 A. H. Hunæus, Mandsportrait, efter Gerhard

Terburg.

12 Kauflmann $ Lehmann, Maaneskinsstykke efter

Arthus van der Pseer.

13 V. Adam $ Cortin, Lamartine harangue le

Peuble (Tontryk).

14 — § J. Arnout, Funerailles des Vietimes

de Février (Tontryk).

15 J. Arnout §' V. Adam, Le Peuple brulele

Throne (Tontryk).

1G V. Adam $ J. Arnout, Féte de la Fraternité

(Tontryk).

17 Sehuppan, Pass auf! (Tontryk, coul.)

18 Bartsch, Trinkers Lust, do.

1319 Bartsch, Der fidele Zecher, (Tontryk, coul.)

69

1320 Sehuppan, So ist’s ! do.

21 — Mach sclion! do.

22 — Pass auf! do.

23 Et Dameportrait (coul.)

24 Domler, Caput, (Tontryk, coul.)

25 Schwabe, Serenade auf der Archipel, do.

26 Bohmer, In Circus (hinter dem Vorhange) do.

27 E. Lehmann, Laurentius Cybo, efter Francesco

Mazzuoli.

28 J. W. Vos, Det indre af en Vertshuusgaard,

efter Thomas VVyk.

29 A. H. Hunæus, Mandsportrait, efter Gerhard

Terburg.

1330 Kauffmaun Lehmann, Maaneskinsstykke, efter

31 Abd-ul-medjid-Khan (Tontryk).

32 Omer Pascha do.

Arthus van der iNeer.

33 Marechal Armand Jacques le Roy de St. Arnaud

(Tontryk).

34 L. Blau, Fiichse am Bau (Tontryk, coul.)

35 — Der durstige Hirsch, do.

36 — Das verfolgte Reh, do.

37 — Der Brunsthirseh, do.

38 Bartsch, Der fidele Zecher, do.

39 — Trinkers Lust, do.

1340 Emile Lassalle, La Figure (Tontryk).

41 PSobis, Ecce Homo (Tontryk, coul.)

42 Sehuppan, Drei Mitglieder des Masigkcits Vereins

(Tontryk).


70

1343 Schuppan, Das einfache Malil, (Tontryk).

44 Regniei § Bettannier, Amour Maternel, efter G.

Marin (Tontryk, coul.)

45 Dclaune, Les Fleurs, do.

46 — Les Fruits, do.

47 Kauffmann Lehmann, Maaneskinsstykke, efter

Arthus van der Neer.

48 A. H. Hunæus, Mandsportrait, efter Gerhard

Terburg.

49 J. W. Yos, Det Indre af en Yertshuusgaard,

efter Thomas Wyk.

1350 Ed. Lehmann, Laurentius Cybo, efter Franceseo

Mazzuoli.

51 J. Arnout et Y. Adam, Yive la Reforme ! et

Bas Guizot (Tontryk).

52 — — Le Peuple brulele Throne, do.

53 V. Adam


72

1383 L. Blau, Der durstige Hirsch (Tontr. coul.)

84 1 Lithographie, Carricatur (coul.)

85 1 do. do.

86 1 do. do.

87 1 do. do.

88 1 do. do.

89 1 do. do.

1390 E. Lehmann, Laurentius Cybo, efter Francesco

Mazzuoli.

91 — do. do.

92 — do. do.

93 A. H. H unæus, Mandsportrait efter Gerhard

Terburg.

94 — do. do.

95 — do. do.

96 J. W. Vos, Det Indre af en Vertshuusgaard,

97 — do. do.

efter Thomas Wyk.

98 — do. do.

99 Kauffmann $ Lehmann, Maanesskinstykke efter

1400 — do. do.

1 — do. do.

2 La Cachette (coul.)

3 Genrestykke (Tontryk).

4 do. do.

5 Die Gefahr in Cameur.

6 Die Verbannung.

7 Frederikstads Bombardement.

Arthus van der Neer.

73

1409 Petit & Berlaus, P. Ramus.

1410 M. Alophe, Mile Pauline Leroux et Mr. Elie.

11 4 Lithographier.

12 Freudenberger, La petite Féte imprévue (coul.)

13 — Les Chanteuse du Mois de May, do.

14 8 Lithographier (coul.)

15 6 do. do.

16 Kauffmann & Lehmann, Maaneskinsstykke efter

17 — do. do.

18 — do. do.

Arthus van der Neer.

19 E. Lehmann, Laurentius Cybo, efter Francesco

1420 — do. do.

Mazzuoli.

21 A. H. Hunæus, Mandsportrait efter Gerhard

22 — do. do.

23 — do. do.

Terburg.

24 J. W . Vos, Det Indre af en Vertshuusgaard,

25 Die heilige Elisabeth, Staalstik.

efter Thomas Wyk.

26 Romische Pilger und Pilgerinnen gehen durch

einen Bach, Staalstik.

27 Der Zahnbrecher in einem Romischen Stådtchen,

Staalstik.

28 Abendandacht vor einem Madonnabilde, Gegend

am Monte Serone, Staalstik.

29 2 Blade Raderinger.

8 do. do.


74

Portraiter.

1430 Kauffmann, Kong Chr. VIII, efter C. Rahl (paa

chinesisk Pap.)

31 — do. do.

32 — do. do.

33 Heuer, Thorvaldsen (Kobberstik) efter Eckersberg.

34 Kauffmann, Conferentsraad Tresehow, efter W.

35 iNapoleon, Kobberstik.

36 Ernst Peter Otto, do.

37 Leonard Euler, do.

38 General Uminski, Staalstik.

Marstrand (paa cliin. Pap.)

39 Heiier, W. Bendz, efter Kobke.

1440 Joh. Jacoby (paa chin. Pap.)

41 do. do.

42 Joseph Kapuscinski.

43 Bronislaus v. Dobrowski.

44 3 Portraiter.

45 Bendixen, Gothe.

46 Fiirst Windisch-Gråtz, Staalstik.

47 do. do.

48 do. do.

49 do. do.

1450 do. do.

51 Jellachich.

52 do.

53 do.

54 Portrait af Atala (paa chin. Pap.)

75

1455 Bartsch, Pepita de Oliwa, efter E. Treisse

56 Mindeblad om Chr. VIII.

57 Japonaise (Tontryk).

(Tontryk).

58 Bettannier et Regnier, Fru de Harville (Paris’

Mysterier) efter Numa (Tontr. coul.)

59 — do. do.

1460 — Rigolette, do. do.

61 — do. do.

62 — Fleur de Marie, do. do.

63 — do. do.

More magazines by this user
Similar magazines