Årets Apotek 2009 Side 6 - 9 Apotekerkonference Side 10 - 21 - Elbo

infolink2003.elbo.dk

Årets Apotek 2009 Side 6 - 9 Apotekerkonference Side 10 - 21 - Elbo

Til dine patienter med primær hyperkolesterolæmi eller kombineret dyslipidæmi

Ved risici fra fl ere sider, tilføj en

tresporet lipidbehandling.

NY TREDAPTIVE ®*

Sænker LDL-C

Sænker TG

Øger HDL-C 1

www.tredaptive.dk

Præparatbeskrivelse

TREDAPTIVE®* (nicotinsyre/laropiprant, MSD)

() INDIKATION: TREDAPTIVE er indiceret til behandling af dyslipidæmi, især hos patienter med kombineret dyslipidæmi og hos patienter med primær hyperkolesterolæmi. TREDAPTIVE bør anvendes

sammen med statiner, når den kolesterolsænkende effekt af monoterapi med statiner er utilstrækkelig. () LÆGEMIDDELFORM OG DOSERING: Tabletter med modifi ceret udløsning, 1000 mg/20 mg.

Startdosis: 1 tablet én gang dagligt. Efter fi re uger bør dosis øges til en vedligeholdelsesdosis på to tabletter én gang dagligt (2000 mg/40 mg). Bør tages p.o. sammen med mad, om aftenen eller ved sengetid.

Samtidig indtagelse af alkohol eller varme drikke kan forstærke fl ushingeffekten. () KONTRAINDIKATIONER: Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller fl ere af hjælpestofferne. Signifi kant eller

uforklarlig leverinsuffi ciens. Aktivt ulcus pepticum. Arteriel blødning. () INTERAKTION: Forsigtighed bør udvises ved samtidig indtagelse af ganglieblokerende stoffer, vasoaktive lægemidler (såsom

nitrater, calciumkanalblokkere og adrenerge receptorblokkere), midazolam og galdesyrebindende lægemidler. TREDAPTIVE sammen med acetylsalicylsyre og clopidogrel bør monitoreres tæt pga. potentiel

forlængelse af blødningstiden. () GRAVIDITET OG AMNING: Bør ikke anvendes. () BIVIRKNINGER OG RISICI: Samlede bivirkninger ved TREDAPTIVE: Meget almindelige (>1/10): Flushing. Almindelige

(>1/100, 1/1000,

More magazines by this user
Similar magazines