Skolevejsredegørelse 2010 - Lyngby Taarbæk Kommune

ltk.dk

Skolevejsredegørelse 2010 - Lyngby Taarbæk Kommune

3.5 Trafikintensitet

Der foretages løbende trafiktællinger i kommunen på trafikvejene for at følge udviklingen i

trafikken. Der gennemføres kun få trafiktællinger på lokalvejene.

Figur 5: Årsdøgntrafikken 2008, angiver antallet af køretøjer pr. dag på vejen sammenlagt for

alle kørebaner.

Figuren viser, at der kører flest på fjerntrafikvejene, at der kører færre på de overordnede

trafikveje og primære trafikveje, mens der kører færrest biler på sekundære trafikveje.

3.6 Hastighedsplanlægning

Hastighederne på vejene tilpasses de enkelte vejklasser og det omgivende miljø.

Det kommunale vejnet inddeles i følgende hastighedsklasser:

Lyngby Omfartsvej 90 km/t

Fjerntrafikveje, Kongevejen Virum 70 km/t

Overordnede trafikveje 50–60 km/t

Primære trafikveje 50 km/t

Sekundære trafikveje og lokalveje 30–50 km/t

På de primære trafikveje søges hastighedsgrænsen nedsat til 50 km/t, og lokalt kan der i

udvalgte konfliktpunkter etableres fartdæmpende foranstaltninger for at fremme sikkerheden

og trygheden, eksempelvis på skoleveje.

Skolevejsredegørelse 2010 – 2013”, april 2010

11

More magazines by this user
Similar magazines