Skolevejsredegørelse 2010 - Lyngby Taarbæk Kommune

ltk.dk

Skolevejsredegørelse 2010 - Lyngby Taarbæk Kommune

Skemaerne med samtlige af de 123 udpegede lokaliteter med forvaltningens kommentarer og

eventuelle forslag er vedlagt som bilag 1.

For skolerne er skemaerne opbygget med udgangspunkt i de 10 hyppigste udpegninger fra

skolevejsanalysen ved hver deltagende skole, såfremt mindst 3 elever har udpeget lokaliteten.

Efterfølgende er problemstillinger og lokaliteter - udpeget af skolebestyrelsen eller

skoleledelsen - oplistet, og til sidst er eventuelle borgerhenvendelser oplistet.

For skolerne, der ikke har deltaget i skolevejsanalysen, og for børneinstitutioner og

områdecentre er problemstillinger og udpegninger fra den enkelte skole og institution oplistet,

og efterfølgende er eventuelle borgerhenvendelser oplistet.

Ved alle udpegede lokaliteter er angivet antallet af elever, der har udpeget stedet i

skolevejsanalysen, samt elevernes eventuelle begrundelse for utryghed ved lokaliteten.

Problemstillingerne og de udpegede lokaliteter er kommenteret af forvaltningen med eventuelle

forslag til en løsning af de påpegede problemstillinger. Lokaliteterne er kommenteret på

baggrund af, at forvaltningen har foretaget en visuel bedømmelse af de eksisterende vej- og

trafikforhold, vurderet trafikforholdene, og udarbejdet forslag til trafikale forbedringer.

Virkemidler, der er foreslået benyttet, er fra afsnit 4 ”Virkemidler” og valgt ud fra den enkelte

vejklassifikation som beskrevet i afsnit 3.3 og tilsvarende hastighedsplanlægning som

beskrevet i afsnit 3.6.

Det er ikke alle de udpegede utrygge lokaliteter, der går videre i prioriteringen idet:

• Ved en række af de udpegede lokaliteter henvises der til eksisterende projekter. Nogle

af disse eksisterende projekter har separat anlægsprojekt og vil blive udført, mens der

på andre projekter ikke kan sættes en tidsfrist.

- Cyklister Lyngby Hovedgade - ”Fokus-strategi for Lyngby Hovedgade” og

Kommuneplan 2009 – forslag”.

- Gyrithe Lemches Vej - fartdæmpning og anlæg af parkeringspladser. Projektet

afventer stillingtagen til placering af Idrætsbyen.

- Hjortekærsvej – trafiksanering på strækningen fra Fortunparken frem til

Rævehøjvej samt nedsættelse af hastigheden til 50 km/t. Der er i budgettet afsat

550.000 kr. til projektet.

- Skolebakken – fartdæmpning til en vejledende hastighed på 30 km/t. Der er i

budgettet afsat 400.000 kr. til projektet.

- Grønnevej ved Byagervej – forbedring af overgang. Der er i budgettet afsat

400.000 kr. til projektet.

- Cykelstier – anlæg af manglende cykelstier langs kommunens sekundære

trafikveje bliver medtaget under kommunens pulje for cykelstier.

- Brede Torv, Lystoftevej og I.C. Modewegs Vej – helhedsplan for området fra

2005, som indgår i den samlede prioriteringsliste. Marts 2010 har Teknik- og

Miljøudvalget besluttet at cykelsti langs I.C. Modewegs Vej udgår af

anlægsplanen.

- Signalanlæggene på Klampenborgvej fra Lyngbygårdsvej til Jernbanepladsen samt

på Engelsborgvej og Buddingevej til krydsene ved Nybrovej - projekt til forbedring

Skolevejsredegørelse 2010 – 2013”, april 2010

45