Danske Revisorer - Revisor-Team A/S

revisor.team.dk

Danske Revisorer - Revisor-Team A/S

12

rientering om de

aftaler om køb af erhvervsejendomme

i mere og mere eksotiske

steder, og helst steder hvor

de danske myndigheder ikke

har haft en ”kinamands” chance

for at kontrollere den erhvervede

ejendom, og at ejendommen

opfyldte betingelserne for

genanbringelse m .v . Sådan som

reglerne har været, så har Skatterådet

ikke haft mulighed for

at nægte genanbringelse, idet

ejendommene med baggrund

i de fremlagte oplysninger opfyldte

betingelserne for genanbringelse

.

De nye regler skal således sikre

at skattemyndighederne har en

mulighed for at udøve en tilfredsstillende

skattekontrol .

Udlejede

landbrugsejendomme:

Der er umiddelbart ingen særlig

begrundelse for at avance

på udlejede landbrugsejendomme

fortsat skal være undtaget,

og da der sker en større

og større udbredelse af at landbrugsejendomme

indrettes

med henblik på udlejning til

turister m .v . så ophæves denne

særregel for landbrugsejendomme,

således at avance på

udlejede landbrugsejendomme

ikke med virkning for afståelser

den 22 . april 2009 eller senere

er omfattet af genanbringelsesreglerne

.

Ejendomme i udlandet:

Som nævnt har der ikke hidtil

været begrænsninger i hvor i

verden den nyerhvervede ejendom

kunne være beliggende,

når den blev anvendt til andet

erhverv end udlejning .

Danske Revisorer 2-2009

Fremover kan der kun ske genanbringelse

i ejendomme beliggende

i EU- og EØS-lande

og kun hvis Danmark har en

dobbelt-beskatningsaftale eller

anden aftale med det pågældende

land om udveksling af op-

lysninger .

Reglerne gælder også her for afståelse

af ejendomme den 22 .

april 2009 og senere .

Ejendomme erhvervet til ud-

lejning til behersket selskab:

I de nye regler er indsat en bestemmelse

om, at der kan ske

genanbringelse i fast ejendom,

der udlejes til et selskab, hvor

man har bestemmende indflydelse

. Ved bestemmende indflydelse

forstås at man direkte

eller indirekte ejer mere end

50 % af aktiekapitalen eller råder

over mere end 50 % af stemmerne

i selskabet, der lejer ejendommen

.

Hvis den bestemmende indflydelse

ophører skal den genanbragte

fortjeneste beskattes på

det tidspunkt hvor den bestemmende

indflydelse ophører .

Reglerne gælder også her for afståelse

af ejendomme den 22 .

april 2009 og senere .

3. Selskabers aktiebeskatning:

Når der i det efterfølgende skrives

aktier omfatter det både aktier

og anparter .

Hidtil har de generelle regler været,

at selskaber har kunnet afstå

aktier med en ejertid over 3 år

skattefrit .

Gevinst og tab ved salg af aktier

og anparter med en ejertid

på under 3 år skulle medregnes

i selskabets skattepligtige indkomst

. Men dog således at evt .

tab kun kunne modregnes i andre

gevinster i det pågældende

år eller fremføres til fremtidige

indkomstår .

Tab og gevinst skulle som udgangspunkt

ske på det tidspunkt

hvor aktierne blev afstået efter

realisationsprincippet, idet der

ikke var adgang til for almindelige

selskaber at anvende et lagerprincip

.

Samtidig skulle udbytte af porteføljeaktier

(under 10 % ejerandel)

medregnes med 66 % .

I forbindelse med finansiering af

forårspakken og et ønske om at

forenkle aktieavancebeskatningen

blev det aftalt, at der skulle

ske nogle radikale ændringer i

aktiebeskatningen for selskaber .

Der indføres bl .a . en tvungen lagerbeskatning

af aktier i selskaber,

hvor ejerandelen er under

10 % (porteføljeaktier) . Dog er

der mulighed for at unoterede

aktier fortsat kan opgøres efter

et realisationsprincip .

Det tidligere krav om 3 års ejertid

for at datterselskabsaktier

kan sælges skattefrit ophæves,

og datterselskabsaktier kan efter

loven nu sælges skattefrit inden

3 år .

De nye regler gælder som udgangspunkt

for indkomståret

2010, hvilket betyder at mange

selskaber med forskudt regnskabsår

allerede er omfattet af

reglerne . Man skal derfor alle-

rede nu til at rådgive med udgangspunkt

i reglerne .

Indførelsen af skattepligt for

porteføljeaktier ejet over 3 år

betød i første omgang, sådan

som lovforslaget var fremsat,

at der kunne opstå situationer,

hvor selskaber ville blive beskattet

af avancer, som aldrig

havde været opnået, idet indgangsværdien

skulle være aktiernes

handelsværdi ved indgangen

af indkomståret 2010 .

Denne værdi kunne ofte kunne

være lavere end aktiernes faktiske

anskaffelsessum, og fremtidige

kursstigninger mellem den

faktiske anskaffelsessum og ultimokurserne

ville derfor medføre

beskatning af en fiktiv gevinst,

som aktieejeren aldrig

havde haft .

Eksempel:

Porteføljeaktier anskaffet

i 2005 for 100.000 kr.

Værdi ved begyndelsen af

indkomståret 2010 80.000 kr.

Værdi ved udgangen af

indkomståret 2010 95.000 kr.

Dette ville efter det oprindelige

forslag betyde en skattepligtig

avance ved udgangen af i

ndkomståret 2010 på 15.000 kr.

Det ville på trods af det er åbenlyst,

at der er reelt er sket et kurstab fra

købet og til udgangen af indkomståret

2010 på 5.000 kr., medføre en

beskatning af kursgevinst på aktier

med 15.000 kr.

I sidste øjeblik blev skatteministeren

overbevist om denne

urimelighed i lovforslaget, og

loven indeholder nu nogle be-

More magazines by this user
Similar magazines