28.07.2013 Views

6 - Grønt Miljø

6 - Grønt Miljø

6 - Grønt Miljø

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong><br />

4 GODE SPIREFORHOLD STYRKER ENGRAPGRÆS<br />

8 PARTNERSKAB I PARKFORVALTNINGEN<br />

10 ÅDALEN FRA GÅGADEN TIL SØEN<br />

16 DEN BILLIGE GOLFBANE KAN ENDE MED AT BLIVE DYR<br />

22 GOD SERVICEPRAKSIS FOR GRØN DRIFT<br />

26 TRÆETS SELVMORD<br />

28 LANDSKABETS STORE GRÆSSERE<br />

38 HELE VERDEN PÅ TI HEKTAR<br />

44 STEN I MOSAIKKER<br />

42 BØRNENE ER UDE I NATUREN<br />

50 SIG DET MED BLOMSTER<br />

52 LEVENDE BILLEDER FRA GAMLE BYER<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 1<br />

6<br />

2004 OKTOBER


2<br />

<br />

Tal med os om ideelle rammer omkring virksomhed,<br />

ejendom eller institution.<br />

leverandør af alle<br />

planteskoleartikler<br />

produktion af træer,<br />

buske og bunddækkeplanter<br />

i alle sorter<br />

og størrelser<br />

rekvirér vort katalog<br />

og aflæg besøg i<br />

planteskolen<br />

tilbud gives på alle<br />

leverancer<br />

Anlægsopgaver<br />

Vedligeholdelse<br />

Brolægning<br />

Aut. Kloakering<br />

OK grøn anlæg a/s<br />

Nebsmøllevej 54, 4100 Ringsted<br />

Tlf. 57 53 75 09<br />

e-mail: kontor@ok-as.dk<br />

www.ok-as.dk<br />

BIRKHOLM PLANTESKOLE<br />

FARREMOSEN<br />

3450 ALLERØD<br />

TLF. 48 17 31 26<br />

FAX 48 14 09 86<br />

E-mail: birk-holm@internet.dk<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

A/S<br />

P. MALMOS<br />

ANLÆGS-<br />

GARTNER-<br />

MESTER<br />

Vi bygger og<br />

plejer grønt<br />

ude og inde<br />

Nu også<br />

etablering af<br />

grønne tage<br />

Hovedgaden 92, Ubby<br />

4490 Jerslev<br />

59 59 53 42<br />

Per: 40 55 53 42<br />

Fax: 59 59 59 44<br />

www.pmalmos.dk<br />

pmalmos@pmalmos.dk<br />

kontakt@skag.dk · www.skag.dk<br />

SKÆLSKØR: T 5816 4700 · F 5819 0081 · Teglværksvej 2B, Tystofte, 4230 Skælskør<br />

ØLSTYKKE: T 4717 4700 · F 4717 4353 · Frederikssundsvej 235, 3650 Ølstykke<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


RUL DIN<br />

GRÆSPLÆNE UD<br />

ÅRET RUNDT<br />

SMÅ RULLER:<br />

40 x 250 x 1,5 cm<br />

= 1m 2 pr. rulle<br />

STORE RULLER:<br />

Bredde 50-81 cm.<br />

Længde op til 35 meter.<br />

Dansk<br />

Produceret<br />

1-24 m2 ..................................................... kr. 30,-<br />

25-99 m2 .................................................. kr. 25,-<br />

100-299 m2 ........................................... kr. 18,-<br />

300-999 m2 ........................................... kr. 15,-<br />

Over 1000 m2 ..................................... kr. 14,-<br />

Græstage, 1-39 m2 ....................... kr. 40,-<br />

Græstage, over 40 m2 Priser pr. m<br />

............... kr. 30,-<br />

2 excl. moms & transport:<br />

4100 Ringsted Tlf. 56 87 00 95<br />

www.leopolds-rullegraes.dk info@leopolds-rullegraes.dk<br />

KOMMENTAR<br />

GOLFBANEBOOM<br />

Er der en sport der har vinden med sig er det golfsporten<br />

med dens mange velhavende og indflydelsesrige udøvere.<br />

Banerne skyder op af jorden og der er planer om mange<br />

flere bakket op af tilsyneladende endeløs privat kapital og<br />

kommunal velvilje. Der smedes mens jernet er varmt og<br />

lokkes med at både denne og hin bane bliver en landskendt<br />

attraktion og landets bedste golfoplevelse. Der er<br />

tendens til at golfbaner indgår i byudviklingsprojekter og<br />

lige som dyre havnebyggerier ses som et middel i den absurde<br />

konkurrence om at tiltrække gode skatteydere.<br />

Men som altid når noget boomer er der grund til at være<br />

på vagt. Grundloven skrider, skrev en advokat i et sommernummer<br />

Greenkeeperen i sommers. Han henviser til eksempler<br />

hvor kommuner vil ekspropriere landbrug for at få<br />

jord til de stærkt pladskrævende golfbaner. Andre steder<br />

planlægges baner i fredede områder eller i andre områder<br />

hvor landskab og natur er højtprioriterede. Det forventes i<br />

alle tilfælde at myndighederne nok skal levere de nødvendige<br />

dispensationer. Hvad de åbenbart også gerne vil.<br />

Midt i anlægsboomet er der heller ikke tid til at tænke så<br />

alternativt, f.eks. med minibaner nær byen, baner integreret<br />

med skovrejsning og ‘landskabsgolf’ der går tæt på stedets<br />

betingelser. Og når banen så er anlagt viser det sig<br />

ofte at der problemer med den tekniske udførelse. Måske<br />

fordi bygherrerne typisk er ‘éngangs-bygherrer’ der ikke altid<br />

kan have den nødvendige professionalisme.<br />

Gør det så meget? Golfbaner er jo bedre for natur og økologi<br />

end dyrkede marker, der er mange der vil spille og folk<br />

kommer ud i naturen og den friske luft. Og fagfolket får<br />

arbejde. Ja, men golfbaner er tilbageskridt for naturen hvis<br />

de anlægges i naturområder og de virker også i landbrugslandet<br />

som et fremmed urbant indslag med trafik, flag og<br />

klippet græs. Ikke altid et kønt syn for det store flertal der<br />

ikke spiller golf. Og hvis golfen viser sig at være en modedille<br />

står vi om ti år med dyre halvtomme baner. Myndighederne<br />

bør derfor slå koldt vand i blodet. Og alle dem med<br />

de vidtløftige drømme bør besinde sig. Ikke alle golfbaner<br />

kan blive nationale attraktioner. Det er i alles interesse at<br />

holde benene på jorden og ikke drive golfen op som en<br />

boble der let kan briste.<br />

FORSIDEN<br />

Fra Bankpassagen i Silkeborg. Det smalle byrum, der let<br />

kunne være blevet en trist smøge, er anledning til at Jyske<br />

Bank fik Anlægsgartnerprisen 2004. ‘Med trappeforløbet,<br />

det rindende vand, materialevalget og den skulpturelle<br />

møblering har passagen både en sydlandsk stemning og et<br />

umiskendeligt nordisk præg’, lyder det i motivationen for<br />

prisen. Som metafor beskrives passagen som en ådal der<br />

forbinder bymidtens gågade med Silkeborg Langsø.<br />

Foto: Årstiderne Arkitekter A/S.<br />

GRØNT MILJØ<br />

Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg C<br />

Tlf. 3386 0860. Fax 3386 0850. www.grontmiljo.dk<br />

Redaktion: Søren Holgersen, ansv. (sign.: sh). sh@dag.dk. Tlf. 3386 0867.<br />

Annoncer: Steen Lykke Madsen. steen@mestertidende.dk. Tlf. 7011 5957.<br />

Adr.: MesterTidende, Marielundvej 46 D, 2730 Herlev. Fax 4485 8924.<br />

Udgiver: Danske Anlægsgartnere via serviceselskabet Pro Verte ApS.<br />

Tryk: Schultz Grafisk A/S. Trykoplag: 5.200.<br />

Distribueret: 1.7.03-30.6.04: 4.136 jf. Fagpressens Medie Kontrol.<br />

Abonnement: 225 kr. pr. år med moms. Udgives 7 gange pr. år.<br />

Medlem af Dansk Fagpresse. 22. årgang. ISSN 0108-4755.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 3


Gode spireforhold styrker engrapgræs<br />

Engrapgræs giver plænen slidstyrke, men udkonkurreres let af andre<br />

græsarter i nysåede plæner<br />

Af forsker Søren Ugilt Larsen, Skov & Landskab<br />

Plænegræs etableres oftest<br />

ved at så frøblandinger. Til<br />

sportsplæner indgår hyppigt<br />

almindelig rajgræs, rødsvingel<br />

og engrapgræs der sammensættes<br />

så deres forskellige<br />

egenskaber udnyttes bedst. Erfaringen<br />

viser imidlertid at<br />

artssammensætningen i den<br />

etablerede plæne er meget<br />

anderledes end i frøblandingen.<br />

Og at det er engrapgræsset<br />

der ikke slår til.<br />

Skov & Landskab har i et treårigt<br />

ph.d.-projekt belyst problemet.<br />

Det bekræfter at engrapgræs<br />

er svær at etablere.<br />

Trods stor frøandel er der ikke<br />

meget engrapgræs i plænen<br />

bagefter. Det er utilfredsstillende<br />

fordi frø af engrapgræs<br />

er relativt dyre, og fordi eng-<br />

4<br />

rapgræs bruges for at give<br />

plænen større slidstyrke og<br />

bedre evne til at regenerere<br />

efter slid. Dertil kommer at eftersåning<br />

med engrapgræs generelt<br />

ikke øger andelen af<br />

engrapgræs ret meget. Engrapgræsset<br />

skal derfor helst<br />

være der fra starten af.<br />

Etableringsforsøg<br />

Der blev udført markforsøg<br />

med en ’sportsblanding’ af<br />

40% almindelig rajgræs, 30%<br />

rødsvingel og 30% engrapgræs<br />

målt i vægt. Det er en<br />

blanding der typisk benyttes til<br />

fodboldbaner. Når der blev taget<br />

højde for tusindkornvægt,<br />

renhedsprocent og spireprocent<br />

svarede sammensætningen<br />

til ca. 20% almindelig raj-<br />

Tabel 1 ARTSSAMMENSÆTNING<br />

Artssammensætningen i frøblandingen og i en etableret plæne<br />

efter 9-12 måneder. Tabellen viser gennemsnit af to forsøg fra<br />

henholdsvis 2001 og 2002. Tallene i parenteser angiver laveste og<br />

højeste værdier.<br />

Andel i frøblanding<br />

(% spiredygtige frø)<br />

Andel i etableret plæne<br />

(% skud)<br />

2001 2002<br />

Alm. rajgræs 20% (17-23%) 57% (46-68%) 59% (51-63%)<br />

Rødsvingel 26% (24-27%) 26% (20-34%) 36% (33-42%)<br />

Engrapgræs 54% (50-59%) 18% (12-30%) 5% (1-8%)<br />

Fra hver parcel blev der udtaget propper (Ø 34 mm) som blev opbevaret<br />

2 uger i drivhus for at udvikle nye skud. Herefter blev skuddene<br />

artsbestemt og sammensætningen beregnet. Foto: Søren Ugilt Larsen.<br />

græs, 26% rødsvingel og 54%<br />

engrapgræs målt i procent spiredygtige<br />

frø.<br />

På en sandblandet lerjord<br />

blev der sået 2,5 kg frøblanding<br />

pr.100 m 2 i forsøgsparceller<br />

på 1,5 x 1,5 m. Hele arealet<br />

blev plejet som en sportsplæne<br />

med ca. 3,5 cm klippehøjde og<br />

90 kg kvælstof pr. ha/år. Forsøget<br />

blev gentaget 4 gange<br />

med såning i maj og august i<br />

både 2001 og 2002.<br />

Da plænen var fra 9 til 12<br />

måneder gammel blev der udført<br />

botanisk analyse. Fra hver<br />

parcel blev der taget jordpropper<br />

og græsplanter, og efter to<br />

uger i væksthus blev det talt<br />

op hvor mange skud der var af<br />

hver art. Artssammensætningen<br />

blev så beregnet som procent<br />

skud af hver art.<br />

Engrapgræs i bunden<br />

Det viste sig at engrapgræs er<br />

svær at etablere. Det fremgår<br />

klart af tabel 1 om end der er<br />

forskel på de to forsøgsår. Selv<br />

om blandingen i gennemsnit<br />

havde 54% frø af engrapgræs,<br />

var der kun 12% skud af engrapgræs<br />

i den etablerede plæne.<br />

Til gengæld førte de 20%<br />

frø af almindelig rajgræs til<br />

58% skud i plænen, mens rødsvingel-andelen<br />

var næsten<br />

ens i frøblanding og plæne.<br />

Resultatet kan skyldes tre<br />

ting og i reglen gør alle tre sig<br />

gældende:<br />

Engrapgræs har som regel en<br />

lavere fremspiringsprocent end<br />

rødsvingel og især almindelig<br />

ragjræs, også når der tages<br />

højde for andelen af spiredygtige<br />

frø i frøpartierne.<br />

Engrapgræs har en langsommere<br />

fremspiring end rødsvingel<br />

og især almindelig rajgræs.<br />

Engrapgræs har en langsommere<br />

kimplantevækst end rødsvingel<br />

og almíndelig rajgræs.<br />

Både langsom fremspiring<br />

og langsom kimplantevækst<br />

efter fremspiring medvirker til<br />

at engrapgræs har dårligere<br />

konkurrenceevne i etableringen.<br />

De hurtigere spirende og<br />

voksende arter kan derved nå<br />

at erobre mere plads i plænen,<br />

og en del kimplanter af engrapgræs<br />

udkonkurreres i den<br />

store plantetæthed.<br />

Forskudt såtidspunkt<br />

For at undersøge betydningen<br />

af engrapgræssets langsomme<br />

spiring og kimplantevækst<br />

blev der lavet forsøg med for-<br />

Figur 1. FORSKUDT SÅNING<br />

Etableringen af engrapgræs forbedres, når engrapgræs sås før<br />

almindelig rajgræs og rødsvingel. Jo større forskel i såtidspunkt (målt<br />

i dage eller graddage), desto større andel af skuddene udgøres af<br />

engrapgræs. Figuren viser resultatet for et forsøg etableret i august<br />

2001, og hvor artssammensætningen blev bestemt i maj 2002.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


På grund af langsom spiring og kimplantevækst har engrapgræs dårlig konkurrenceevne over for hurtigere spirende arter som almindelig rajgræs.<br />

Til venstre ses en lille kimplante af engrapgræs. Til højre ses en kraftigere plante af almindelig rajgræs, violet ved basis. Foto: Søren Ugilt Larsen.<br />

skudt såtidspunkt. Engrapgræs<br />

blev sået i renbestand før de to<br />

andre arter, og frøene blev<br />

ved rivning dækket med et<br />

tyndt lag jord. Efter 0, 1, 2, 3, 4<br />

eller 5 uger blev der sået frø af<br />

almindelig rajgræs og rødsvingel.<br />

Disse frø blev dækket af 8<br />

mm topdressing for ikke at<br />

skade spiret engrapgræs.<br />

På den måde fik engrapgræs<br />

et forspring fra 0 til 35 dage.<br />

For at tage højde for den svingende<br />

jordtemperatur, blev<br />

forskellen i såtidspunkt omregnet<br />

til graddage med en basistemperatur<br />

på 0 o C.<br />

I alle forsøgene medførte<br />

forspringet en større andel<br />

engrapgræs i den etablerede<br />

plæne. Figur 1 viser resultatet<br />

fra et forsøg etableret i august<br />

2001. Plænen bestod af 15%<br />

engrapgræs når alle arter blev<br />

sået samtidig. Når engrapgræs<br />

fik 35 dages forspring (svarende<br />

til 650 graddage), var der<br />

51% engrapgræs. Til gengæld<br />

faldt især andelen af almindelig<br />

rajgræs, mens andelen af<br />

rødsvingel kun faldt lidt.<br />

Andelen af engrapgræs steg<br />

gradvist jo større forspring arten<br />

fik, men virkningen var<br />

forskellig fra forsøg til forsøg.<br />

Ved en jordtemperatur på ca.<br />

15 o C medførte et forspring på<br />

35 dage (525 graddage) at andelen<br />

af engrapgræs blev øget<br />

med 11-42%. Trods denne variation<br />

viste forsøgene klart at<br />

langsom fremspiring og kimplantevækst<br />

medvirker til at<br />

engrapgræs ofte etableres dårligt<br />

i artsblandinger.<br />

Opsamlet varmesum<br />

For at forklare hvorfor engrapgræs<br />

ofte spirer langsomt,<br />

blev der lavet spiringsforsøg<br />

ved forskellige temperatur- og<br />

vandforhold i jorden. Et frø<br />

kan først spire når der er vand<br />

nok og varme nok. Et frø defineres<br />

som spiret når det har<br />

udviklet en synlig kimrod.<br />

For at spire skal minimumstemperaturen<br />

være 3-4ºC, selv<br />

om der kan være lidt forskel<br />

på forskellige sorter. Indtil da<br />

ligger frøene og venter, men<br />

kan under dårlige forhold også<br />

begynde at rådne.<br />

Spiringsprocessen i frøene<br />

går hurtigere jo højere temperaturen<br />

er, i hvert fald op til ca.<br />

25ºC. Frøene er tilsvarende<br />

hurtigere til at spire, idet frø-<br />

ene har brug for at akkumulere<br />

en bestemt ’varmesum’ for<br />

at spire. Den måles i graddage<br />

og beregnes som antal spiringsdage<br />

gange med forskellen<br />

mellem jordtemperatur og<br />

minimumtemperatur. Varmesummen<br />

nås altså hurtigt når<br />

temperaturen er høj.<br />

De enkelte frø i et frøparti<br />

har normalt samme minimumtemperatur,<br />

men behøver forskellig<br />

varmesum for at spire.<br />

Der kræves f.eks. større varmesum<br />

for at opnå 50% spiring<br />

end for at opnå 1%. Tabel 2 viser<br />

den varmesum de tre arter<br />

kræver for at begynde at spire<br />

Tabel 2 VARME & SPIRING<br />

Minimumtemperatur for spiring og varmesum for start af spiring og<br />

50% spiring. Resultaterne er gennemsnit for to sorter for hver art.<br />

Minimum<br />

temperatur<br />

(grader Celcius)<br />

og for at nå 50% spiring.<br />

Når man kender jordtemperaturen<br />

kan antallet af dage til<br />

start af spiring beregnes. F.eks.<br />

kræver almindelig rajgræs<br />

mindst 4 o C for at spire og skal<br />

akkumulere 32 graddage før<br />

spiringen begynder og 44<br />

graddage for at opnå 50% spiring.<br />

Er jordtemperaturen<br />

10ºC, vil spiringen begynde efter<br />

5,3 dage, og 50% spiring vil<br />

opnås efter 7,3 dage.<br />

Afhængig af græsart<br />

Mens de tre græsarter har omtrent<br />

samme minimumtemperatur<br />

for spiring, så kræver<br />

Varmesum for<br />

start af spiring<br />

(graddage)<br />

Varmesum for<br />

50% spiring<br />

(graddage)<br />

Alm. rajgræs 4 32 44<br />

Rødsvingel 3 37 64<br />

Engrapgræs 3 73 116<br />

Varmesum = Dspiring x (Tjord - Tmin) Dspiring = Varmesum / (Tjord - Tmin)<br />

Dspiring: Antal dage til spiring begyndes.<br />

Tjord: Jordtemperatur.<br />

Tmin: Frøets minimumstemperatur for at begynde spiring.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 5


Arterne er ikke lige længe om at spire. Fra venstre almindelig rajgræs, rødsvingel og engrapgræs 18 dage efter såning. Foto: Søren Ugilt Larsen.<br />

engrapgræs betydeligt større<br />

varmesum end rødsvingel og<br />

specielt almindelig rajgræs for<br />

at kunne spire. Som det ses af<br />

figur 2 er engrapgræs flere dage<br />

om at nå 50% spiring end<br />

de andre arter. Forskellen er<br />

tydeligst ved lave temperaturer.<br />

Ved 8 o C er engrapgræs 22<br />

dage om at nå 50% spiring,<br />

mens rødsvingel tager 12 dage<br />

og almindelig rajgræs 10 dage.<br />

Ved 24ºC tager de henholdsvis<br />

5, 3 og 2 dage.<br />

Når man sår en blanding<br />

med alle tre arter, udsættes de<br />

for samme jordtemperatur,<br />

men reagerer forskelligt på<br />

den. Derfor er det vigtigt hvor<br />

varm jorden er når man sår. Figur<br />

3 viser hvordan jordtemperaturen<br />

i 1 cm dybde typisk varierer.<br />

Trods store udsving fra<br />

dag til dag og år til år er mønstret<br />

karakteristisk med lunest<br />

jord i juli og august.<br />

Ud fra den gennemsnitlige<br />

jordtemperatur hen over året<br />

kan man beregne hvor lang tid<br />

de tre græsarter er om at nå<br />

50% spiring når de sås på forskellige<br />

tidspunkter. Alle arter,<br />

men især engrapgræs, er længe<br />

om det hvis frøene sås før<br />

maj eller efter september.<br />

For at få en hurtigere markfremspiring<br />

kan man forspire<br />

frø i f.eks. topdressingsand. De<br />

må bare ikke nå at spire før såning,<br />

da frøene da let kan udtørre.<br />

Hvis man kender den<br />

omtrentlige temperatur i topdressingen,<br />

kan man ud fra tabel<br />

2 anslå hvor mange dage<br />

der går før arterne begynder<br />

at spire. Man kan derved bedre<br />

planlægge arbejdet.<br />

Nok adgang til vand<br />

Frøene skal også have vand<br />

nok for at spire. Vandtilgængeligheden<br />

angives ofte som<br />

vandpotentialet der måles i<br />

6<br />

Figur 2 TEMPERATUR OG TID TIL SPIRING<br />

Tid til 50% spiring ved forskellige spiringstemperaturer<br />

for almindelig rajgræs, rødsvingel og engrapgræs.<br />

Resultaterne er baseret på gennemsnit af<br />

to sorter af hver art.<br />

Jordtemperatur (ºC)<br />

Tid til 50% spiring (dage)<br />

A<br />

Jan<br />

B<br />

Jan<br />

Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec<br />

Engrapgræs<br />

Rødsvingel<br />

Alm. rajgræs<br />

Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec<br />

Figur 3 JORDTEMPERATUR & SPIRING<br />

Øverst: Jordtemperatur i 1 cm dybde hen over året<br />

(udsving fra dag til dag samt gennemsnit af en treårs<br />

periode, målinger ved Taastrup). Nederst: Forventet<br />

tid til at opnå 50% spiring af almindelig rajgræs,<br />

rødsvingel og engrapgræs hvis frøene sås på<br />

forskellige tider af året.<br />

Tabel 3 VAND & SPIRING<br />

Minimum vandpotentiale for 50% spiring samt<br />

vandsum for at opnå 50% spiring ved 10ºC.<br />

Resultaterne er baseret på gennemsnit af to sorter<br />

af hver art.<br />

Minimum<br />

vandpotentiale<br />

for 50% spiring<br />

(MPa)<br />

Alm. rajgræs -1,4 8,7<br />

Rødsvingel -1,8 12,4<br />

Engrapgræs -1,2 20,6<br />

Vandsum = Dspiring x (Vjord - Vmin)<br />

Dspiring = Vandsum / (Vjord - Vmin)<br />

Dspiring: Antal dage til 50% spiring.<br />

Vjord: Jordens vandpotentiale.<br />

Vmin: Frøets minimumspotentiale for at<br />

begynde spiring.<br />

Vandsum<br />

for 50% spiring<br />

(MPa x dage)<br />

Figur 4 VAND & SPIRING<br />

Sammenhæng mellem vandpotentiale og spireprocent<br />

(øverst) og mellem vandpotentiale og tiden<br />

til 50% spiring ved 10ºC for almindelig rajgræs,<br />

rødsvingel og engrapgræs. Resultaterne er baseret<br />

på gennemsnit af to sorter af hver art. Der er brugt<br />

to forskellige skalaer for vandpotentiale!<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


megaPascal (1 MPa = 10 bar). I<br />

jord mættet til markkapacitet<br />

er vandpotentialet 0 MPa. Frøet<br />

har fuld vandtilgængelighed.<br />

Når jorden tørrer, falder<br />

vandpotentialet (bliver negativt).<br />

Der bliver mindre og mindre<br />

vand til frøspiringen.<br />

Ved en vis grænse kan frøene<br />

ikke længere spire, nemlig<br />

dér hvor jordens vandpotentiale<br />

er lavere end frøenes minimumvandpotentiale<br />

for spiring.<br />

Det svarer i princippet til<br />

planternes visnegrænse. De<br />

enkelte frø i et frøparti har forskelligtminimumvandpotentiale.<br />

I takt med at jorden bliver<br />

mere og mere tør, får flere og<br />

flere frø for lidt vand. Spireprocenten<br />

falder. Figur 4 viser<br />

hvordan spireprocenten for de<br />

tre græsarter falder med faldende<br />

vandpotentiale.<br />

De tre forskudte kurver viser<br />

også at arterne reagerer forskelligt.<br />

Spiringen af engrapgræs<br />

hæmmes mere end spiringen<br />

af de to andre arter.<br />

Hvis man f.eks. sår frø af de tre<br />

arter i en jord med et vandpotentiale<br />

på -1,5 MPa, vil engrapgræs<br />

opnå ca. 25% spiring,<br />

almindelig rajgræs 40% spiring<br />

og rødsvingel 70% spiring. Et<br />

udtryk for forskellene ses i tabel<br />

3 der angiver minimum<br />

vandpotentiale for 50% spiring<br />

for de tre arter.<br />

Engrapgræsplante med begyndende<br />

udvikling af rodudløbere. I modsætning<br />

til almindelig ragjræs spreder<br />

engrapgræs sig med rodudløbere der<br />

medvirker til at regenerere plænen.<br />

Foto: Søren Ugilt Larsen.<br />

Det betyder at for at opnå<br />

50% spiring af engrapgræs,<br />

må vandpotentialet være minimum<br />

-1,2 MPa. Almindelig rajgræs<br />

kan nå samme spireprocent<br />

ved -1,4 MPa og rødsvingel<br />

ved -1,8 MPa. Værdierne<br />

kan dog variere noget mellem<br />

forskellige sorter. Til sammenligning<br />

er planternes visnegrænse<br />

ofte ca. -1,5 MPa.<br />

Opsamlet vandsum<br />

Tør jord forsinker også spiringen<br />

for de frø der spirer. Når<br />

jordens vandpotentiale er tæt<br />

på 0 MPa går spiringen ret<br />

hurtigt, men farten aftager i<br />

takt med at vandpotentialet<br />

falder og nærmer sig minimumvandpotentialet<br />

for spiring.<br />

Det skyldes at frøene har<br />

brug for at akkumulere en bestemt<br />

’vandsum’ for at kunne<br />

spire - ligesom de behøver en<br />

vis varmesum.<br />

Vandsum måles i MPa x dage<br />

og beregnes som antal dage<br />

til spiring gange med forskellen<br />

mellem jordens vandpotentiale<br />

og minimumvandpotentialet<br />

til spiring.<br />

Når jorden er fugtig kan frøene<br />

hurtigt akkumulere den<br />

nødvendige vandsum. Det varer<br />

meget længere når jordens<br />

vandpotentiale er tæt på minimumvandpotentialet.<br />

Tabel 3 viser den vandsum<br />

som de tre arter hver især kræver<br />

for at spire 50%. Når man<br />

kender jordens vandpotentiale,<br />

kan man ud fra tabel 3 beregne<br />

det nødvendige antal<br />

dage til at opnå 50% spiring.<br />

Hvis jordens vandpotentiale<br />

f.eks. er -0,8 MPa kan, man for<br />

almindelig rajgræs opnå 50%<br />

spiring efter 14,5 dage.<br />

Hverken med hensyn til minimumvandpotentiale<br />

eller<br />

vandsum har arterne samme<br />

behov. De er derfor ikke lige<br />

længe om at nå 50% spiring.<br />

Figur 4 viser at hvis frøene sås i<br />

jord med 0 MPa vil rødsvingel<br />

og almindelig rajgræs være 6-7<br />

dage om at nå 50% spiring,<br />

mens engrapgræs tager 17 dage.<br />

I mere tør jord med -0,8<br />

MPa tager det henholdvis 13,<br />

17 og 51 dage. Engrapgræssets<br />

spiring påvirkes med andre ord<br />

mest af tør jord. For at få en rimelig<br />

etablering af engrapgræs<br />

må frøene derfor sås i en<br />

tilstrækkeligt fugtig jord.<br />

Optimalt såtidspunkt<br />

God spiring og etablering af<br />

især engrapgræs kræver altså<br />

at frøene sås i en jord som er<br />

både lun og fugtig. Jorden er<br />

lunest fra maj til september.<br />

Jorden er mest tør fra sidst i<br />

maj til starten af august - dog<br />

afhængig af at jorden har været<br />

dækket eller bar før så-<br />

ning. Kombinationen af et<br />

lunt og fugtigt såbed er derfor<br />

mest sandsynlig i maj og i august-september<br />

når man ser på<br />

et gennemsnit over flere år.<br />

At så under disse gode forhold<br />

er især vigtigt når man<br />

sår blandinger med engrapgræs.<br />

Så er forskellen mellem<br />

arternes spirehastighed nemlig<br />

mindst, og engrapgræs vil derved<br />

stå relativt bedre i konkurrencen.<br />

I praksis er det naturligvis<br />

vigtigt at tage højde for de aktuelle<br />

forhold. Specielt bør<br />

man søge at så lige inden en<br />

periode med nedbør. Det optimale<br />

er at denne nedbørsperiode<br />

er lang nok til både at sikre<br />

en god spiring og til at forhindre<br />

at de spirede frø tørrer<br />

ud. Vejret sikrer sjældent helt<br />

optimale forhold, men vanding<br />

kan i nogle situationer<br />

være en hjælp. Vandingen skal<br />

være hyppig, gerne hver dag,<br />

da jorden kan tørre meget<br />

hurtigt ud i den øverste cm<br />

hvor frøene bør sås. På lerjorder<br />

kan vanding dog have den<br />

ulempe at efterfølgende hård<br />

udtørring danne skorper der<br />

kan hæmme fremspiringen.<br />

Andre muligheder<br />

Ud over at gå efter optimale<br />

såtider er forskudt såtidspunkt<br />

én måde at øge plænens andel<br />

af engrapgræs. Det indebærer<br />

at der skal sås to gange hvilket<br />

ikke altid er praktisk eller økonomisk<br />

muligt. Alternativt kan<br />

man etablere engrapgræs i<br />

renbestand og tilføre almindelig<br />

rajgræs og rødsvingel ved<br />

traditionel eftersåning kombineret<br />

med topdressning. Det<br />

er en arbejdsgang der aligevel<br />

ofte indgår i plejen.<br />

Endvidere kan etableringen<br />

af engrapgræs givetvis forbedres<br />

ved at benytte en lidt mindre<br />

udsædsmængde, ligesom<br />

det har vist sig effektivt at begynde<br />

klipningen tidligt efter<br />

såning og i en relativt lav klippehøjde<br />

for at give mere plads<br />

til engrapgræs. ❏<br />

KILDER<br />

Larsen, S.U. 2003: A study of factors<br />

affecting germination, establishment<br />

and competition of the turfgrass species<br />

red fescue (Festuca rubra L. ssp.<br />

litoralis Vasey), perennial ryegrass<br />

(Lolium perenne L.), and Kentucky<br />

bluegrass (Poa pratensis L.).<br />

Ph.D.-afhandling, Skov & Landskab og<br />

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole,<br />

oktober 2003. 168 s. Udgives<br />

primo 2005 som rapport i serien Forrest<br />

and Landscape Research.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 7


Partnerskab i<br />

parkforvaltningen<br />

Nyt forskningsprojekt samfinansieret af<br />

Vejdirektoratet, Hedeselskabet og KVL sætter<br />

fokus på nye samarbejdsformer<br />

Af ph.d.-studerende Christian Lindholst, Skov & Landskab, KVL<br />

Hvordan vælger man kontrakt-<br />

og samarbejdsform<br />

og hvad skal der til for at et<br />

partnerskab lykkes? Det er de<br />

centrale spørgsmål der vil blive<br />

belyst i et nystartet forskningsprojekt<br />

der sætter fokus på<br />

nye kontrakt- og samarbejdsformer<br />

mellem offentlige vejog<br />

parkforvaltninger og private<br />

entreprenører. Målet er<br />

at nå en viden der kan hjælpe<br />

forvaltningerne til at få det<br />

fulde udbytte af private entreprenører<br />

i drifts- og vedligeholdsopgaverne.<br />

Forskningsprojektet udføres<br />

på baggrund af de erfaringer<br />

der i forvejen er gjort med udlicitering<br />

af driftsopgaver. Det<br />

konkrete afsæt er de udviklingsprojekter<br />

på det grønne<br />

område og i vejsektoren hvor<br />

Vejdirektoratet, Hedeselskabet<br />

A/S og Skov & Landskab, KVL<br />

har deltaget. De tre parter er<br />

gået sammen om at opnå ny<br />

viden om offentlig-privat samspil<br />

gennem samfinansieringen<br />

af et ph.d.-projekt ved Skov &<br />

Landskab, KVL.<br />

Traditionel udlicitering<br />

Udlicitering af offentlige driftsopgaver<br />

er almindeligvis en<br />

god strategi til driftsbesparelser.<br />

Det viser de samlede erfaringer<br />

med udlicitering af<br />

drifts- og vedligeholdsopgaver<br />

i vejsektoren. Her er effektiviseringer<br />

gennem udlicitering<br />

allerede bevist og dét uden at<br />

kvaliteten er blevet ringere.<br />

Ud over målet om driftsbesparelser<br />

er udlicitering og forberedelserne<br />

heraf i parkforvalt-<br />

8<br />

ningen også anvendt som en<br />

måde til at modernisere organisationen<br />

og synliggøre driftsopgaverne.<br />

Det har været gængs lærdom<br />

at forudsætningen for en<br />

vellykket udlicitering er et udbudsmateriale<br />

hvor serviceydelserne<br />

- i form af tid, sted,<br />

mængde og kvalitet - er blevet<br />

klart og tydeligt specificeret.<br />

Det har været forvaltningens<br />

opgave at sørge for at tilvejebringe<br />

det gode udbudsmateriale<br />

gennem rollen som ’bestiller’.<br />

Den private entreprenør<br />

har herefter skullet prissætte<br />

og levere de specificerede<br />

ydelser gennem sin rolle<br />

som ’udfører’.<br />

Den i princippet klare adskillelse<br />

af bestiller- og udførerrollerne<br />

fører også til at det er<br />

vanskeligt at foretage løbende<br />

driftsoptimeringer og justeringer<br />

hvor det ud fra en helhedsbetragtning<br />

er hensigtsmæssigt.<br />

Det kan føre til manglende<br />

udvikling og et ’statisk’<br />

præg i de grønne områder der<br />

ellers består af dynamiske og<br />

levende elementer. På sigt risikerer<br />

man derfor at de grønne<br />

områder forfalder og mister<br />

deres kvalitet og derfor ikke<br />

tilfredsstiller brugernes forventninger.<br />

Problemet forstærkes<br />

af at prioriteringerne i den<br />

kommunale virkelighed ofte<br />

sker efter kortsigtede økonomiske<br />

og politiske hensyn.<br />

Partnerskab<br />

Det tætte samarbejde i et partnerskab<br />

ændrer rollerne som<br />

bestiller og udfører. De kom-<br />

Hedeselskabet i sving for Vejdirektoratet. Nu er de gået sammen om at<br />

udvikle samarbejdet fra en forskningsvinkel. Foto: Knud Fryland.<br />

petencer parterne indbyrdes<br />

besidder bringes i spil. I den<br />

forbindelse skal man nøje<br />

overveje bl.a. incitamenter,<br />

f.eks. deling og geninvestering<br />

af opnåede driftsbesparelser,<br />

og overordnede mål, f.eks. et<br />

grønt områdes rekreative<br />

funktioner.<br />

Inden for forvaltningen af<br />

grønne områder gav projektet<br />

Helhedsorienteret Parkforvaltning<br />

(HelPark) et bud på hvordan<br />

et partnerskab om løsningen<br />

af driftsopgaver kan organiseres.<br />

Standardiserede og<br />

præcise værktøjer til at realisere<br />

HelParks visioner er dog<br />

endnu ikke helt udviklet.<br />

I dag kan man sige at der<br />

findes tre primære måder at<br />

varetage offentlige driftsopgaver<br />

på: offentlig egenproduktion,<br />

traditionel udlicitering og<br />

udlicitering i en partnerskabsmodel.<br />

I den traditionelle udlicitering<br />

er fokus på klart formulerede<br />

opgaver specificeret<br />

i en kontrakt, hvor et partnerskab<br />

også sætter fokus på fælles<br />

udvikling og tilpasning af<br />

opgavevaretagelsen. Den økonomiske<br />

effektivitet, som udlicitering<br />

almindeligvis forbindes<br />

med, bliver derfor i et partnerskab<br />

kombineret med større<br />

fleksibilitet.<br />

En lang række af de opgaver<br />

de offentlige forvaltninger løser,<br />

kræver ofte stor fleksibilitet.<br />

Derfor bør partnerskab<br />

være af umiddelbar interesse<br />

for de offentlige forvaltninger.<br />

Hvis de offentlige forvaltninger<br />

begynder at udbyde driftsopgaver<br />

efter en partnerskabs-<br />

model, kræves det også at de<br />

private entreprenører får nye<br />

faglige og organisatoriske<br />

kompetencer.<br />

Det er ikke fuldt afklaret<br />

hvornår traditionel udlicitering<br />

eller udlicitering i en partnerskabsmodel<br />

er hensigtsmæssig<br />

og hvilke organisatoriske og<br />

faglige betingelser der skal<br />

være opfyldte for at et partnerskab<br />

lykkes. Det er disse<br />

spørgsmål forskningsprojektet<br />

vil kaste mere lys over i løbet<br />

af de næste tre år.<br />

Samfinansiering<br />

Projektet er samfinansieret af<br />

Hedeselskabet A/S, Vejdirektoratet<br />

og KVL med en tredjedel<br />

hver. Parterne indgår i et fælles<br />

samarbejde om projektets<br />

realisering. Det sker gennem<br />

en ph.d.-stilling ved Skov &<br />

Landskab, KVL. Resultaterne vil<br />

være tilgængelige for alle.<br />

Gennem den særlige projekt-<br />

og finansieringsform,<br />

hvor et forskningsmiljø kobles<br />

sammen med praktiske udviklingsopgaver<br />

sikres at problemstillinger<br />

i forvaltningen<br />

belyses systematisk, og at<br />

forskningen forankres i et<br />

problemløsende perspektiv.<br />

Det fælles mål er ny viden om<br />

offentlig privat samspil der kan<br />

omsættes i praksis. ❏<br />

PROJEKTANSVARLIGE<br />

Hedeselskabet A/S: Carsten<br />

Damgaard.<br />

Vejdirektoratet: Søren Glusted.<br />

Skov & Landskab: Thomas B. Randrup;<br />

ph.d.-studeren-de Christian Lindholst.<br />

Kontakt & yderligere information:<br />

Christian Lindholst: tlf: 3528 1798 / email:<br />

chli@kvl.dk<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


Hundra<br />

Med over 300 års erfaring med ingeniørkunst kan Husqvarna tilbyde<br />

løsninger, som er førende på markedet, til pleje og pasning af skov,<br />

have og park. Med produkter, hvor professionel ydeevne og bruger-<br />

fokus kombineres optimalt, opnår du effektivitet, arbejdsglæde og<br />

resultater af højeste kvalitet.<br />

For yderligere information tlf. 45 877979, www.husqvarna.dk.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 9


Bankpassagen. Det lyder ikke<br />

som et interessant og<br />

prisværdigt udemiljø. Ikke desto<br />

mindre er Bankpassagen<br />

mellem Vestergade og Søgade<br />

i Silkeborg grunden til at Jyske<br />

Bank har fået Anlægsgartnerprisen<br />

2004. Da banken skulle<br />

modernisere og udvide sit hovedkontor<br />

blev passagen også<br />

fornyet. Og trods svære odds<br />

er der opstået et udemiljø med<br />

store kvaliteter i både formgivning<br />

og udførelse.<br />

Det smalle, faldende byrum<br />

er et stort trappeforløb møbleret<br />

med en central vandrende,<br />

flankeret af en hævet bevoksning<br />

og af markante skulpturer.<br />

Som metafor kan passagen<br />

ses som en ådal der forbinder<br />

bymidtens gågade med Silkeborg<br />

Langsø.<br />

Prisen, der uddeles af Danske<br />

Anlægsgartnere, blev overrakt<br />

af landsformand Lars Aarup.<br />

„Som virksomhed sætter<br />

Jyske Bank en ære i at skabe<br />

inspirerende indendørsmiljøer<br />

for kunder og medarbejdere<br />

og for Danske Anlægsgartnere<br />

er det dejligt at se at jeres mot-<br />

10<br />

Ådalen fra gågaden til søen<br />

Jyske Bank A/S fik Anlægsgartnerprisen 2004 for sin fornyelsen af Bankpassagen i Silkeborg<br />

to ‘Jyske Bank - gør en forskel’<br />

ikke stopper ved gangdøren,“<br />

sagde han da han overrakte<br />

prisen: 25.000 kr. og et billede<br />

af kunsteren Gitte Winther.<br />

Foruden æren.<br />

Prismodtager, administrerende<br />

direktør i Jyske Bank Anders<br />

Dam: ”Et veludført anlægsarbejde<br />

er for os prikken<br />

over i’et da det udgør rammen<br />

om bygningerne. Som med billedkunst<br />

kan en dårligt valgt<br />

og udført ramme ødelægge<br />

Juryen: „Vi kan også - som andre - glæde os over materialevalget og<br />

den håndværksmæssige udførelse der er af høj standard.“<br />

Foto: Årstiderne Arkitekter A/S<br />

Passagen ‘udmunder’ ender ved søen. Foto: Årstiderne Arkitekter A/S.<br />

helhedsindtrykket, mens den<br />

rigtige og veludførte ramme<br />

kan løfte helhedsindtrykket til<br />

højder, indholdet i sig selv ellers<br />

ikke berettiger.“<br />

Viljen til at forskønne<br />

I sin motivation beskriver juryen<br />

- Danske Anlægsgartneres<br />

markedsføringsudvalg - hvorfor<br />

valget faldt på bankpassagen:<br />

„Klemt inde mellem to<br />

bygninger kunne bankpassagen<br />

nemt være endt som en<br />

mørk, grim og oplevelsesfattig<br />

bagside. I stedet har viljen til<br />

forskønnelse ført til at der nu<br />

er en smuk passage der med<br />

en lang trappe forbinder byens<br />

pulserende hovedgade med en<br />

af Silkeborgs søer. Med trappeforløbet,<br />

det rindende vand,<br />

materialevalget og den skulpturelle<br />

møblering har passagen<br />

både en sydlandsk stemning<br />

og et umiskendeligt nordisk<br />

præg. At passere passagen<br />

vækker både ro, glæde og ærbødighed.“<br />

Og videre: „Når man vandrer<br />

gennem bankpassagen<br />

får man indtryk af en virksomhed<br />

der i høj grad ved hvad<br />

den vil, ikke går på kompromis<br />

og sætter kvalitet i højsædet.<br />

Er gedigen uden at være prangende.<br />

Har man lyst til at være<br />

kunde sådan et sted? Ja i høj<br />

grad. Jyske Bank har med andre<br />

ord en professionel holdning<br />

til sine udearealer. Det et<br />

dét som Danske Anlægsgartnere<br />

vil påskønne med Anlægsgartnerprisen.“<br />

Det anføres<br />

videre at foreningen også<br />

forsættes side12<br />

Landsformand for Danske Anlægsgartnere Lars Aarup (tv) og administrerende<br />

direktør i Jyske Bank Anders Dam med billedet af kunstneren<br />

Gitte Winther. Foto: Lars Sundshøj.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


WWW.ECHO.DK<br />

CS-4200<br />

• Effektfuld sav der klarer såvel<br />

fældning som afgrening<br />

• Velafbalanceret mellemklassesav<br />

med professionelle<br />

egenskaber,<br />

herunder kædestramning<br />

fra siden og<br />

dobbeltvirkende<br />

oliepumpe.<br />

CS-5100<br />

• Super professionel maskine<br />

med høj effekt<br />

• Automatisk dekompressionssystem<br />

for let start<br />

• Automatisk choker system<br />

• Lav vægt og smalt<br />

design<br />

• Leveres med SAIS<br />

elektronisk tændingsforstilling.<br />

- gennemtænkt til mindste detalje<br />

SAIS<br />

Elektronisk tændingsforstilling<br />

System der sikrer usædvanlig let og ubesværet start af motoren,<br />

hurtig acceleration og højere effekt. Op til 20% lavere<br />

brændstof forbrug.<br />

før 3.620,-<br />

SPAR 824,-<br />

NU 2.796,-<br />

Ekskl. moms<br />

før 4.740,-<br />

SPAR 1.064,-<br />

NU 3.676,-<br />

Ekskl. moms<br />

PB-650<br />

Den kraftigste løvblæser på markedet<br />

• Høj lufthastighed og god bærekomfort<br />

• Ekstra stor udstødning for lavt støjniveau<br />

• Minimal vedligeholdelse<br />

4.796,-<br />

Ekskl. moms<br />

2.876,-<br />

Ekskl. moms<br />

ES-2400<br />

ES-2400 den mest professionelle og effektive udendørs blæser/<br />

støvsuger der findes på markedet. Løvfald suges op og snittes<br />

med det samme, af den patenterede kniv med 1/12.<br />

• Patenteret indbygget kniv snitter blade, grene og affald 12:1<br />

• Pose og mundstykke medfølger<br />

• Starter let<br />

Priserne er gældende indtil 31.12.2004. Forbehold for trykfejl.<br />

Importør: Ketner Outdoor A/S. ECHO forhandlere: 2500 Valby · Contan2 · <strong>Grønt</strong>torvet 45 · tlf. 36461225 · 2605 Brøndby · Willemoes-Petersen Sliberi & Maskinhandel · Brøndbytoften 10 · tlf. 36752881 · 2610 Rødovre · BMI A/S · Jyllingevej 135 · tlf. 36709945 · 2640<br />

Hedehusene · L.N. Service & Værktøj Aps · Stærkendevej 226 · tlf. 46138401 · 2800 Lyngby · Sorgenfri Autoværksted Aps · Lyngby Hovedgade 8A · tlf. 45871516 · 2950 Vedbæk · Vedbæk Cykel & Græsteam · Vedbæk Stationsvej 12 · tlf. 45891032 · 3390 Hundested ·<br />

Grøn Teknik · Værkstedsbakken 5 B · tlf. 47980706 · 3400 Hillerød · Jens Junker A/S · Vølundsvej 5 · 48267722 · 3490 Kvistgård · Helsingør Plæneklipper Service · Gurrevej 394 · tlf. 49138725 · 3730 Nexø · Torben Brandt Motor Service · Gadebyvej 1 · tlf. 56488445 ·<br />

3770 Allinge · Nordbornholms Cykelforretning · Pilegade 1 · tlf. 56480291 · 4100 Ringsted · Ringsted Have og Skovhus · Vibevej 42 · tlf. 57616921 · 4200 Slagelse · Werner Nielsen Maskinhandel · Smedegade 65 · tlf. 58534464 · 4241 Vemmelev · Service-Gården ·<br />

Stationsvej 101 · tlf. 58382217 · 4262 Sandved · Sandved Smede & Maskinværksted · Langgade tlf. 48 · 55456379 · 4293 Dianalund · Dianalund Motor · Ventemøllevej 51 · tlf. 58265856 · 4300 Holbæk · Holbæk Agro Center A/S · Frejasvej 2 · tlf. 59434522 · 4400<br />

Kalundborg · Lundgårds Maskinforretning Aps · Kåstrupvej 15 · tlf. 59507014 · 4440 Mørkøv · T.P. Motor Service · Skamstrupvej 79 · tlf. 59275932 · 4500 Nykøbing Sj · Nykøbing Sj. Kædesaveservice · Grundtvigsvej 45 · tlf. 59911634 · 4600 Køge · Erik Jensen Leasing<br />

Aps · Københavnsvej 245 · tlf. 56661988 · 4700 Næstved · AAP Maskiner Aps · Indre Vordingborgvej 11D · tlf. 55722900 · 4800 Nykøbing F · LF - Park & Skovservice Aps · Herningvej 5A · tlf. 54820037 · 4840 Nr. Alslev · BSM Teknik · Egensevej tlf. 32 · 54431066 ·<br />

4900 Nakskov · Nakskov Slibecentral · Maribovej 97 · tlf. 54925571 · 5450 Otterup · Bladstrup Smedie · Bladstrup Bygade 5 · tlf. 65955353 · 5592 Ejby · Poul E. Rasmussen Gremmeløkke Maskinforretning · Gremmeløkkevej 25 · tlf. 64461556 · 5600 Faaborg · Øster<br />

Hæsinge Smedie · Øster Hæsingevej 37 · tlf. 62641282 · 5600 Fåborg · Aastrup Smedie og Maskinforretning · Pouls Gyde 6 · tlf. 62616101 · 5620 Glamsbjerg · Højrup Auto & Maskiner Aps · Højrupvej 66 · tlf. 64731905 · 5642 Millinge · Svanninge Auto og Traktor A/S<br />

· Assensvej 247 · tlf. 62619239 · 5771 Stenstrup · Firmaet E. Jensen Landbrugsartikler · Assensvej 174 · tlf. 62263056 · 5771 Stenstrup · Rødme Motorservice · Rødmevej 44 · tlf. 62263440 · 6000 Kolding · Kolding Plæneklipper Service Aps · Vejlevej 357 E · tlf. 75568566<br />

· 6040 Egtved · Egtved Auto- og Traktorværksted Aps · Søndergade 69 · tlf. 75551333 · 6230 Røde Kro · KP Elektro · Østergade 60 · tlf. 74661380 · 6230 Røde Kro · Kaj Homilius Auto- Traktor - & Smedeværksted · Brystrupvej 16 · tlf. 74669532 · 6261 Bredebro · Boi<br />

Davidsen Maskinforretning Aps · Brede Bygade 48 · tlf. 74711338 · 6270 Tønder · Texas Have & Parkcenter Tønder · Midtengvej 2A, Toft · tlf. 73721616 · 6310 Broager · Carsten`s Maskinværksted · Nejsvej 18 · tlf. 74449494 · 6372 Bylderup-Bov · Petersens Smede &<br />

Maskinforretning Bylderup-Bov A/S · Bovvej 2 · tlf. 74762236 · 6400 Sønderborg · Maskincenter Syd A/S · Stationsgade 3 · tlf. 74467364 · 6430 Nordborg · A/S Holger Jensens Maskinforretning · Stevninggade 13 · tlf. 74458545 · 6430 Nordborg · Hans Jørn Hvid ·<br />

Holmvej 32 · tlf. 74459689 · 6630 Rødding · Schmidts Traktor- & Plæneklipperservice · Gammelmark 1 · tlf. 74845090 · 6630 Rødding · P.N. Maskiner A/S · Koldingvej 17 · tlf. 74551114 · 6650 Brørup · Brørup Traktor- & Maskincenter Aps · Stenbro Alle 10 · tlf. 75382024<br />

· 6670 Holsted St. · Preben Paaske Aps · Søndergade 30 · tlf. 75392067 · 6752 Glejbjerg · Glejbjerg Motor og Slibeservice · Boldingvej 11 · tlf. 75198312 · 6760 Ribe · A.P. Jørgensen · Plantagevej 12 · tlf. 75420977 · 6830 Nr. Nebel · Blåbjerg Cykler & Plæneklipperservice<br />

· Toften 9 · tlf. 75287146 · 6870 Ølgod · Ole Jakobsen Maskinforretning A/S · Østvej 7 · tlf. 75245622 · 6870 Ølgod · Gaarde Smede- og Maskinforretning A/S · Stationsbakken 13 · tlf. 75241066 · 6920 Videbæk · Vibo Maskiner A/S · Nygade 17-19 · tlf. 97171677 · 6950<br />

Ringkøbing · Holmsland Maskinforretning · Vestervang 3, Kloster · tlf. 97337211 · 7200 Grindsted · Bakke Regn · Brunbjergvej 56 · tlf. 75348333 · 7200 Grindsted · Benny Lauridsen · Parallelvej 3 · tlf. 75337508 · 7200 Grindsted · Grindsted Maskincenter A/S · Varde<br />

Landevej 26A · tlf. 75322500 · 7330 Brande · Brande Maskincenter Aps · Fynsvej 1 · tlf. 97182100 · 7400 Herning · A. Flensborg Herning Maskinfabrik A/S · Mørupvej 13 · tlf. 97126300 · 7430 Ikast · ABC Maskinudlejning A/S · Eli Christensensvej 74 · tlf. 97250900 ·<br />

7441 Bording · Vibo Maskiner A/S · Klochsvej 67 · tlf. 86862444 · 7500 Holstebro · Skou Park & Have · Bukdalvej 15 · tlf. 96137700 · 7830 Vinderup · Vinderup Smede & Maskinforretning A/S · Nr. Bjertvej 7 · tlf. 97441700 · 7870 Roslev · Kaptains Smede & VVS ·<br />

Bystedvej 2 · tlf. 97592544 · 8000 Århus C · Elite Plæneklipper Service A/S · Finderupvej 10 · tlf. 86156301 · 8260 Viby J · EH Maskinservice · Jens Juulsvej 8 · tlf. 86288466 · 8444 Balle · Rosmus Smedie · Bækkevej 8 · tlf. 86337078 · 8471 Sabro · Lading Maskinforretning<br />

I/S · Viborgvej 854 · tlf. 86948466 · 8600 Silkeborg · Silkeborg Plæneklipper-service · Thrigesvej 26 · tlf. 86825000 · 8600 Silkeborg · Vangvedvængets Smede- og Maskinforretning · Vangvedvænget 1 · tlf. 86853222 · 8700 Horsens · Aaes Smede- & Maskinforretning<br />

· Engmarksvej 28 · tlf. 75669022 · 8722 Hedensted · Motor-Centret · Bredgade 28 · tlf. 75892099 · 8800 Viborg · Viborg Mini Traktor · Favervej 12 · tlf. 86612499 · 8830 Tjele · EN-Motor Service · Kirkegade 29 · tlf. 86651200 · 8850 Bjerringbro · Hjorthede Farm-Service<br />

· Hjorthedevej 52 · tlf. 86686066 · 8963 Auning · Auning Traktor og Maskinværksted · Østergade 32 · tlf. 86483040 · 8990 Fårup · Asferg Smede- og Maskinforretning I/S · Østergade 8 · tlf. 86443344 · 9200 Ålborg Sv · S.D. Kjærsgaard A/S · Nibevej 335 · tlf. 98343433<br />

· 9320 Hjallerup · Hjallerup Maskinforretning A/S · Navervej 1 · tlf. 98281411 · 9362 Gandrup · Gandrup Plæneklipperservice Aps · Borgergade 100 · tlf. 98259712 · 9380 Vestbjerg · Maskin Service Nord · Vang Mark 2 · tlf. 98297373 · 9460 Brovst · Øland Smede og<br />

Maskinforretning · Hammershøj 32 · tlf. 98236200 · 9500 Hobro · Agrotek A/S · Lupinvej 15 · tlf. 96574700 · 9530 Støvring · Støvring Maskinforretning · Mercurvej 7 · tlf. 98374277 · 9550 Mariager · Hou Motor og Plæneklipperservice · Hyrdehøjvej 1 · tlf. 98541713 ·<br />

9560 Hadsund · Ranch`s Maskinforretning · Smedevænget 1 · tlf. 98571109 · 9570 Vemb · Vemb Smede & VVS · Industrivej 30 · tlf. 97481628 · 9690 Fjerritslev · HP Autoservice · Vestergårdsvej 18 · tlf. 98212287 · 9700 Brønderslev · Manna Traktor · Bredningen 103<br />

· tlf. 98887611 · 9700 Brønderslev · Brønderslev Maskincenter A/S · Østergade 78 · tlf. 98822300 · 9750 Østervrå · Østervrå Motor- og Cykelcenter · Hjørringvej 408 · tlf. 98951216 · 9800 Hjørring · J.P.S. Entreprenørmateriel · Vandværksvej 25 · tlf. 98928382 · 9800<br />

Hjørring · Hjørring Maskincenter A/S · Læsøvej 9 · tlf. 98921833 · 9850 Hirtshals · Bojes Auto og Knallertdele · Mygdalvej 6 · tlf. 98971625 · 9900 Frederikshavn · JM Maskinservice · Sæbyvej 60 · tlf. 98486777<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 11


„Med trappeforløbet, det rindende vand, materialevalget og den skulpturelle møblering har passagen både en<br />

sydlandsk stemning og et umiskendeligt nordisk præg.“ Foto: Årstiderne Arkitekter A/S.<br />

gerne sende et signal til andre<br />

virksomheder om udearealerne<br />

kan bruges til at profilere<br />

virksomheden: „Et smukt anlæg<br />

og en professionel vedligeholdelse<br />

giver et godt førstehåndsindtryk<br />

der kan fjerne<br />

mange barrierer.“<br />

Desuden fremhæves bruger<br />

af materialerne: „Det fremtrædende<br />

materiale i passagen er<br />

naturstenen der findes i både<br />

belægning, bænke og skulpturer.<br />

Beplantning er der ikke<br />

meget plads til en i snæver<br />

passage. Alligevel er den mar-<br />

12<br />

kant og iøjnefaldende. Det<br />

skyldes både et valg af massive<br />

og overvejende stedsegrønne<br />

planter og at planterne er hævet<br />

og derfor i højde med den<br />

gående,“ anfører juryen der<br />

også glæder sig over materialevalget<br />

og den håndværksmæssige<br />

udførelse der er af<br />

høj standard.<br />

Entreprisen, som bankpassagen<br />

var en del af, blev udbudt<br />

både som hoved- og fagentreprise.<br />

Jyske Bank valgte fagentreprisen<br />

der var den billigste.<br />

Juryen: „Danske Anlægs-<br />

gartnere vil gerne påskønne,<br />

at man vælger både at udbyde<br />

i hoved- og fagentreprise. Valg<br />

af fagentreprise giver i langt<br />

højere grad mulighed for den<br />

rette dialog med tilsyn og bygherre<br />

og i sidste ende mulighed<br />

for at levere et stykke<br />

håndværk som håndværkeren<br />

kan være bekendt.“<br />

Samtidig fremhæver juryen<br />

at Jyske Bank også gik nye veje<br />

i styringen anlægsarbejdet: „I<br />

byggebranchen er det almindeligt<br />

med dagbøder hvis tidsfrister<br />

overskrides. I stedet for<br />

at bruge denne pisk, valgte Jyske<br />

Bank guleroden. Man<br />

udlovede bonus hvis arbejdet<br />

var færdigt til tiden. Virksomhederne<br />

var forpligtiget over<br />

for hinanden. Hvis én svigtede,<br />

gik det ud over de andre. Det<br />

er en utraditionel, men positiv<br />

tankegang som Danske Anlægsgartnere<br />

vil pege på som<br />

et eksempel til at efterfølge.“<br />

Den lokale inspiration<br />

I sin motivation lægger juryen<br />

også vægt på at Jyske Bank<br />

over for byens borgere har vist<br />

et ønske om at forskønne byen<br />

og at gøre det med lokal inspiration.<br />

I anlægget og i valget<br />

af kunst reflekteres byens historie.<br />

Tollundmanden - det<br />

berømte moselig fra jernalderen<br />

- er f.eks. temaet på en<br />

stor bronzekrukke udført af<br />

Peter Brandes. Jørgen Haugen<br />

Sørensen har udført en anden<br />

markant skulptur.<br />

Begge skulpturer står centralt<br />

i passagen forbundet med<br />

den faldende vandrende. Peter<br />

Brandes: „Dette vandforløb<br />

mellem bankens bygninger fra<br />

et gågadepunkt til et søpunkt,<br />

som en frembragt ådal, er en<br />

ret enestående udformning i<br />

et bybillede. Naturen er i sin<br />

bearbejdede form taget ind i<br />

arkitekturen og giver den gående<br />

en oplevelse som de to<br />

kunstværker, tror jeg, er med<br />

til at udbygge“. sh<br />

Bygherre: Jyske Bank A/S.<br />

Arkitekt: Årstiderne Arkitekter A/S<br />

Anlægsgartner:Anlægsgartnerne<br />

H. Hoffmann A/S<br />

Adresse: Søgade 8-16, Silkeborg<br />

Byggeår: 1999-2002<br />

Plan over bankpassagen udarbejdet af Årstiderne<br />

Arkitekter A/S. Målforhold her ca. 1: 900.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


Ny John Deere<br />

parkklippere<br />

To nye John Deere-parkklippere<br />

med rotorklip: model 1505<br />

med 180 cm arbejdsbredde og<br />

og model 1545 med 183 cm arbejdsbredde.<br />

Trods de enslydende<br />

tal er der stor forskel:<br />

Model 1505 (billedet) er en hydraulisk<br />

drevet maskine primært<br />

bygget til græsklipning<br />

og med en 31 kW motor. Model<br />

1545 driver sin klipper over<br />

PTO-akslen. Den har en 23 kWmotor<br />

og kan i højere grad<br />

fungere som en redskabsbæ-<br />

Vogne til maskiner<br />

og paller med mere<br />

Brenderup Trailers er på markedet<br />

med en ny serie professionelle<br />

vogne med ladlængder<br />

fra 260 til 620 cm og bredder<br />

på 180 cm (nok til Europapaller)<br />

og 205 cm. Der er lav<br />

læssehøjde og let opkørsel af<br />

bl.a. minigravere via slidsker<br />

og integreret slidskeophæng.<br />

Uden sider og hjørnestolper<br />

kan man transportere brede<br />

maskiner (parkklippere m.m.)<br />

der surres fast til udvendige<br />

surringskroge. Vognene kan<br />

Bæverne bliver<br />

Bæverne har fået lov at<br />

blive permanent i Danmark.<br />

Ringkøbing Amt har 9. august<br />

2004 svaret positivt på<br />

Skov- og Naturstyrelsens ansøgning<br />

om ubegrænset forlængelse<br />

af dispensationen<br />

til de 18 bævere der for 5 år<br />

siden blev sat ud i Flynderå<br />

på Klosterheden. Der skal<br />

bare senest om 10 år laves<br />

en ny forvaltningsplan for<br />

bæverne der klarer sig fint.<br />

De 18 er blevet til over 50.<br />

rere. I øvrigt fremhæver importøren,<br />

Nellemann Agro, maskinernes<br />

førerkomfort, støjsvage<br />

kabine, servostyring m.v. Tlf.<br />

4373 6400.<br />

forsynes med 80 cm netsider til<br />

transport af løv, brænde, flis<br />

m.m. samt presenningsopbygninger<br />

med indvendig højde<br />

op til 215 cm. Tlf. 6342 2200.<br />

Slammet bliver renere og renere<br />

71% af renseanlæggenes slam holder kravene for at bruge<br />

slammet på landbrugsjord. Det viser en undersøgelse fra<br />

Hedeselskabet, skriver Jens Schrøder i Vækst 3/2004. Han påpeger<br />

samtidig at andre undersøgelser ikke har kunnet påvise<br />

negativ effekt af miljøfremmede stoffer i jorden. Regeringens<br />

mål om at 50% af slammet i 2005-2008 genbruges<br />

på landbrugsjord kan altså opfyldes. Grænseværdierne for at<br />

bruge slam på landbrugsjord blev skærpet i 1990’erne hvor<br />

der var stor usikkerhed om slammets kvalitet. På grund af renere<br />

teknologi kommer der imidlertid stadig mindre mængder<br />

tungmetaller og miljøfremmede stoffer i spildevandet<br />

og dermed også i slammet. Slammets gødningsværdi dermed<br />

kan udnyttes med mindre risiko.<br />

Trident 4000 Park<br />

Plæneklipper<br />

■ Kommunalområder,<br />

sportspladser, parkanlæg m.v.<br />

■ Perfekt klipperesultat<br />

■ Lave veligeholdsomkostninger<br />

■ Enorm kapacitet<br />

Med Redexim – Charterhouse Verti-Drain kan du sørge for at din<br />

boldbane for nyt liv. Med Verti-Drain 7526 arbejder du i 2,6 m.<br />

bredde og en dybde på 400 mm. op til 24 mm. massive piber eller<br />

op til 32 mm. åbne piber.<br />

Hos Turf Rent A/S har du mulighed for at leje en stor del af de<br />

maskiner som du har behov for til plejning af jeres grønne arealer.<br />

Kontakt en af vores udlejningskonsulenter og få gode råd til hvilke<br />

maskiner, som kan være med til at sikre dine grønne områder.<br />

Turf Rent A/S tilbyder udlejning af maskiner til grønne arealer<br />

Tlf. 46 38 30 36 - Fax. 46 38 30 83 - salg@turfrent.dk<br />

NIELS HVASS<br />

Tree pruning basics<br />

TRÆPLEJEKURSER<br />

MASTERCLASS<br />

Fredag 3. december 2004 kl. 08.30 - 14.30<br />

Gennemgang af dr. Alex L. Shigos nye guide (2004)<br />

v. bytræskonsulent Niels Hvass.<br />

Pris: 950,- kr. excl. moms. Incl. guiden. Max. 16 deltagere.<br />

Forberedelseskursus til<br />

ETW (European tree worker) certificering<br />

Fredag 8. april 2005 kl. 08.30 - 14.30<br />

Introduktion til teorien v. Niels Hvass m.fl.<br />

Pris: 850,- kr. excl. moms. Max. 12 deltagere.<br />

STED: Træplejelokalerne SITAS, Skovvej 56, 2750 Ballerup.<br />

TILMELDING: tlf. 44 65 05 65 eller trees@sitas.dk<br />

ETW certificering finder sted på Skovskolen i Nødebo lørdag den 16. april 05.<br />

Specialist i vedligehold<br />

af grønne områder<br />

Vester Nebel • DK-6040 Egtved<br />

Tlf. 7555 3644 • Fax 7555 4243<br />

www.spearhead.dk<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 13


Til højre:<br />

Verbena Superbena, dark blue<br />

Verbena Superbena, lavender<br />

Osteospermum Symphony, milk<br />

Angelonia Angelface, blue bicolor<br />

Petunia Conchita, blueberry frost<br />

Sutera Suteranova, pink<br />

Kumme: Ciotola, h34/ø115<br />

Herunder<br />

Forrest<br />

Petunia Conchita, strawberry frost<br />

Verbena Superbena, lavender<br />

Petunia Conchita, twilight blue<br />

Nemesia Sunsatia, blackberry<br />

Kumme: Vaso, h63/ø78<br />

Bagerst<br />

Nemesia Sunsatia, mango<br />

Sanvitalia Sunbini, Peters gold rush<br />

Kumme: Vaso h55/ø67<br />

Til venstre<br />

Petunia Conchita, strawberry frost<br />

Nemesia Sunsatia, blackberry<br />

Nemesia Sunsatia, mango<br />

Kumme: Mezzo Vaso h44/ø92<br />

Kummer med blomster EKSEMPLER PÅ KOMPOSITIONER<br />

Kummer af terracotta med sommerblomster og vanding<br />

kan fås som pakkeløsning fra Mastellone i samarbejde<br />

med blomsterforædler Hansson DK. Mastellone er i forvejen<br />

kendt for sin handel med toscansk terracotta.<br />

Der tilbydes ni blomsterkompositioner, men man kan<br />

også vælge frit med plantesorterne. De ni kompositioner<br />

samt billedeksemplerne er sammensat af Lisbet Mastellone.<br />

Som priseksempel koster den store, lave plantekumme<br />

Ciotola (Ø103 cm) 2980 kr. med med blomster og vandingsanordning.<br />

Bestillinger modtages senest i februar med levering i begyndelsen<br />

af juni. Plantekummerne er frostresistente og<br />

kan stå ude hele året, eventuelt med stedsegrønt om vinteren.<br />

Blomsterne kan ses på www.pweurope.com og<br />

kummerne på www.mastellone.dk. sh<br />

14<br />

HERLIG BLÅ I VASO<br />

Nemesia Karoo Blue<br />

Verbena Superbena Dark Blue<br />

Calibrachoa Superbells Indigo<br />

Sutera Suteranova White<br />

Angelonia Angelface Blue Bicolor<br />

Scaevola<br />

VILD RØD I CIOTOLA<br />

Petunia Conchita Chili Red<br />

Calibrachoa Superbells Red Devil<br />

Nemesia Sunsatia Cranberry<br />

Verbena Superbena Ruby Red<br />

GLAD GUL I MEZZO VASO<br />

Argyranthemum vanilla<br />

Nemesia Sunsatia Lemon<br />

Sanvitalia Sunbini<br />

Bidens PW Bidens Peters Gold Carpet<br />

Angelonia Angelface Whita<br />

Ny DAFO-forening<br />

sikrer flere planter<br />

Omkring hver tredje af Dansk<br />

Planteskoleejerforenings medlemmer<br />

er gået sammen og<br />

har skudt penge i en ny DAFOforening<br />

for at styrke produktion<br />

og udvikling af plantemateriale.<br />

Det oplyser Peter F.<br />

Schjøtt, formand for Dansk<br />

Planteskoleejerforening, i<br />

Gartnertidende 18/2004. Den<br />

nye forening er rettet mod<br />

fremavl i DAFO-regi på opformeringsstationen<br />

i Lunderskov<br />

hvor beholdningen af eliteplanter<br />

nu er gennemgået, tilpasset<br />

og til dels fornyet. Planteopformeringsstationen<br />

blev<br />

på grund af bortfald af støtte<br />

og dårlig økonomi i 2003 overhændet<br />

til Dan Elite på et rent<br />

forretningsmæssigt grundlag.<br />

Med den nye DAFO-forening<br />

vil der kunne tilbydes ellers<br />

urentabelt plantemateriale.<br />

Gormshøjen udsat<br />

for smælderlarver<br />

En af landets største og mest<br />

kendte gravhøje, Gormshøjen i<br />

Jelling, har været slemt angrebet<br />

af smælderlarver i sommers,<br />

skriver Politiken 24.8.04.<br />

Larverne æder græsrødderne<br />

så der har været store visne<br />

pletter på højen hele sommeren.<br />

Og når græsset forsvinder<br />

kan jorden erodere væk. Så<br />

galt gik dog ikke. Menighedsrådet<br />

ved Jelling Kirke fik revet<br />

græsresterne af på 550 m 2 , og<br />

sået nye græsfrø.<br />

Finanslovforslag<br />

skærer i miljøet<br />

Regeringens forslag til finanslov<br />

for 2005, der blev fremsat<br />

sidst i august, fortsætter de<br />

varslede besparelser på miljøområdet<br />

der har været i gang i<br />

flere år. Det betyder at alle styrelser<br />

og forskningsenheder<br />

igen skal skære ned. Fra 2002<br />

til 2005 er bevillingerne skåret<br />

med over 25%. Som trøstpræmie<br />

er foreslået en ekstraindsats<br />

på 200 millioner kroner<br />

over fire år til vand- og naturområdet.<br />

Over halvdelen af<br />

beløbet kommer fra EU og via<br />

besparelser på tilskud til privat<br />

skovdrift. Den nye miljøminister<br />

Connie Hedegaard har fået<br />

opbakning til at stoppe miljøbesparelserne<br />

fra 2006.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


H.A. Fog overtager<br />

import af Nimos<br />

H.A. Fog har overtaget importen<br />

af Nimos redskabsbærere<br />

(billedet) fra Svogerslev Maskincenter<br />

som samtidig nu<br />

forhandler alle H.A. Fogs produkter.<br />

Årsagen er ifølge direktør<br />

Jens Dam, Svogerslev<br />

Maskincenter, at H.A. Fog har<br />

et bedre og landsdækkende<br />

forhandlernet, og at H.A. Fogs<br />

maskiner af bl.a. Antonio Carrarro-traktorer<br />

er et godt supplement<br />

til John Deere der er<br />

rygraden hos Svogerslev Ma-<br />

skincenter. Nimos redskabsbæreren<br />

beskriver Karsten Fog,<br />

H.A. Fog A/S, som en konkurrencedygtig<br />

maskine til bl.a.<br />

den kommunale sektor med<br />

hydrostatisk PTO, god førerkomfort<br />

med lav støj og god<br />

kabineplads. Tlf. 4396 6611.<br />

Sprøjtemidler i sår og skrammer<br />

Når man arbejder med sprøjtemidler skal man bruge handsker<br />

og skifte dem tit. Det råder <strong>Miljø</strong>styrelsen efter den nye<br />

undersøgelse ‘Hudpenetration af pesticider’ fra Syddansk<br />

Universitet. Handsker forsinker sprøjtemidlernes vej til huden.<br />

Engangshandsker bør naturligvis ikke tages af og på<br />

flere gange. Om handskerne er af latex eller nitril er mindre<br />

væsentligt blot man ikke bruger dem mere end et par timer.<br />

De hidtidige undersøgelser og råd har kun set på aktivstoffer<br />

og hænder uden sår og rifter. Og det gør en forskel.<br />

Blandinger af aktive stoffer og hjælpestoffer kan nemlig få<br />

sprøjtemidlet til at trænge langt hurtigere gennem huden.<br />

Samme virkning har en rift eller et myggestik på hånden. Se<br />

rapporten på www.mst.dk.<br />

Billige alu-ramper<br />

Lette fl eksible ramper - den rigtige løsning til sikker<br />

læsning af dine minimaskiner, plæneklippere og andet.<br />

Type R005: Sammenfoldelig, med<br />

perforeret dørkplade, bæreevne 675<br />

kg. pr. par. Sammenfoldet længde 1.15<br />

m. Udfoldet længde 2,3 m. Vægt 16,1<br />

kg. pr. stk.<br />

Kr. 1.775,- ekskl. moms<br />

Type R001MT: Ribbet, dobbelt bredde,<br />

sammenfoldelig på langs. Bæreevne 540<br />

kg. Længde 1.8 m. Foldet bredde 60 cm,<br />

udslået bredde 120 cm. Vægt 12 kg.<br />

Ideel til ATV’er.<br />

Kr. 1.260,- ekskl. moms.<br />

Type R004: Ribbet alu-rampe, bæreevne<br />

450 kg. pr. par. Længde 2.25 m. Vægt<br />

12,1 kg. pr. stk.<br />

Kr. 1.230,- ekskl. moms.<br />

Type R005M: Sammenfoldelig, med<br />

ribber, bæreevne 675 kg. pr. par.<br />

Sammenfoldet længde 1.15 m. Udfoldet<br />

længde 2,3 m. Vægt 15,1 kg. pr. stk.<br />

Kr. 1.700,- ekskl. moms.<br />

Tjek vores hjemmeside: www.interforst.dk. Tilbud, brugtbørs,<br />

nyeste udbud af Cabe og Kellfri, auktion og masser af læsestof<br />

Interforst K/S<br />

Blåkildevej 8<br />

Stubberup • 5610 Assens<br />

Tlf. 64 79 10 75<br />

Fax 64 79 11 75<br />

www.interforst.dk<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 15


Den billige golfbane kan<br />

ende med at blive dyr<br />

Det skulle være så godt, men så er det faktisk skidt.<br />

Omkvædet kunne passe på flere danske golfbaner<br />

Af Eva Meyle, fagkonsulent i Danske Anlægsgartnere<br />

Hvis bygherren gerne vil have<br />

en god bane til en billig<br />

pris, er det ikke tilsynet der<br />

skal spares på. Ikke desto mindre<br />

er det dét der normalt sker<br />

ved anlæg af golfbaner i Danmark.<br />

Man skal ikke forvente<br />

at alt går som det skal blot fordi<br />

bygherren vælger en entreprenør<br />

der har prøvet at anlægge<br />

golfbaner før og hyrer<br />

arkitekten til at føre tilsynet<br />

med arbejdet på banen.<br />

Jeg deltog i en gennemgang<br />

af et næsten færdigt golfbaneanlæg<br />

1. juni 2004. På dét<br />

grundlag har jeg beskrevet en<br />

række forhold der er vigtige at<br />

tage hensyn til i forbindelse<br />

med anlæg af en golfbane. I<br />

gennemgangen deltog også<br />

bygherre, golfklub, arkitekt og<br />

entreprenør. Det skal dog bemærkes<br />

at golfbanen ved besigtigelsen<br />

ikke var endeligt afleveret<br />

og godkendt af bygherren,<br />

og at de fejl og mangler<br />

jeg beskriver kan være helt<br />

eller delvist udbedret inden aflevering.<br />

Artiklen er videre ba-<br />

Opbindingen af de nyplantede træer fulgte ikke de<br />

faglige regler, men skulle nu være rettet.<br />

16<br />

seret på mine erfaringer opsamlet<br />

som banekonsulent i<br />

Dansk Golf Union 1993-2000.<br />

Golfanlægget omfatter 18<br />

hullers golfbane, en korthulsbane<br />

på 9 huller samt en 9 hullers<br />

pitch and put-bane samt<br />

drivingerange og puttinggren.<br />

Bygherren er ikke selve klubben,<br />

men et selvstændigt selskab<br />

der selv har stået for det<br />

overordnede tilsyn. Klubben<br />

har en vision om at banen bl.a.<br />

skal være Danmarks bedste<br />

golfoplevelse. Det kan måske<br />

nås, men begyndelsen har ikke<br />

været den bedste.<br />

Udbud<br />

Bygherren er selvfølgelig i første<br />

omgang tilfreds når der<br />

kan spares på den samlede<br />

anlægssum. Besparelsen kan<br />

dog være ensbetydende med<br />

problemer i plejen af banen<br />

mange år efter. De kan ende<br />

med at blive betydeligt dyrere<br />

end dét der spares ved at tage<br />

det billigste bud og tilmed bliver<br />

spillekvaliteten dårligere.<br />

Desværre er det svært at<br />

tage ved lære af egne eller andres<br />

fejl, når der hver gang er<br />

tale om en ny bygherre. Her er<br />

det vigtigt at Dansk Golf Union<br />

har mulighed for at hjælpe<br />

kommende klubber f.eks. med<br />

udarbejdelsen af udbudsmaterialet.<br />

Det er altid vigtig at have en<br />

grundig og præcis beskrivelse<br />

af anlægsopgaven, ellers kan<br />

det betyde ekstraarbejder.<br />

F.eks. var der i dette tilfælde<br />

mange sten i jorden. Hvis ikke<br />

det er præciseret i beskrivelsen<br />

hvor mange og hvor store sten<br />

der må være i overfladen ved<br />

aflevering, kan det ende med<br />

at det bliver klubbens problem<br />

at få fjernet bl.a. fairwayens<br />

sten der kan være til gene for<br />

både plejen og spillet.<br />

Terrænregulering<br />

Det har været arkitektens mål<br />

at begrænse indgrebet i naturen<br />

og at følge terrænets naturlige<br />

udformning, og det er<br />

alt andet lige også det der i<br />

Plantehullerne viste sig som diminutive plantehuller<br />

hvor pælene åbenlyst var banket ned igennem.<br />

sidste ende giver det smukkeste<br />

resultat.<br />

Selvom der ikke flyttes meget<br />

jord, så husk at retablering<br />

af arbejdsspor er meget vigtigt.<br />

Det er ikke altid at der<br />

afmærkes og køres i roughen.<br />

Sådanne komprimeringer forsvinder<br />

ikke i forbindelse med<br />

f.eks. frostvejr. Jorden skal grubes,<br />

vertidrænes eller til nød<br />

løsnes med en lergreb efterfølgende.<br />

Hvis ikke dette sker vil<br />

det gå ud over græssets vækst,<br />

og i værste fald kommer græsset<br />

slet ikke op.<br />

I forbindelse med dette golfanlæg<br />

skulle der ikke umiddelbart<br />

være sådanne problemer,<br />

men for en sikkerheds skyld<br />

bør der altid tages stikprøver<br />

f.eks. på fairways.<br />

Vækstlagsmateriale<br />

Det foreskrives normalt at der<br />

skal ligge 30 cm vækstlag på<br />

greens, hvilket også er tilfældet<br />

ved anlæg af greens på<br />

denne bane. Kontrolmålinger<br />

med jordbor på stedet den 1.<br />

juni viste imidlertid tykkelser<br />

fra omkring 50 cm vækstlag til<br />

ca. 24 cm. At lave det om vil<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


kræve afskrælning af græsturf<br />

og udregulering, og det vil betyde<br />

forsinkelse.<br />

Sådanne kontrolmålinger af<br />

vækstlagstykkelsen skulle være<br />

foretaget inden udsåning af<br />

græsfrø. Desuden kan det undre<br />

at der kun er valgt at lægge<br />

15 cm vækstlag ud på teestederne<br />

som i sæsonen altid<br />

er topbelastede - og næsten<br />

aldrig store nok.<br />

Ved nedstik med metalspyd<br />

kunne det ved gennemgangen<br />

i begyndelsen af juni registreres<br />

at der på de besigtigede 5<br />

greens var komprimeringer i<br />

spredte områder. Efterfølgende<br />

er der foretaget kontrol af<br />

alle greens og på alle er der<br />

fundet komprimerede partier.<br />

Det bør selvfølgelig udbedres<br />

før endelig aflevering.<br />

Græs til greens<br />

Det diskuteres løbende hvilken<br />

type græs der skal bruges til<br />

greens: ren krybende hvene eller<br />

rødsvingel blandet med almindelig<br />

hvene. I dette tilfælde<br />

er der valgt krybende hvene<br />

til greens. Selvfølgelig er<br />

det muligt at vælge krybende<br />

hvene til greens, men det bliver<br />

dyrere i drift i form af mere<br />

vand og gødning.<br />

Krybende hvene vokser<br />

bedst ved højt reaktionstal (Rt<br />

5,5-8, helst 6-7,5) og har større<br />

krav til kvælstof, fosfor og kalium<br />

end andre græsarter der<br />

anvendes på greens. Væksten<br />

begynder sent om foråret -<br />

jordtemperaturen skal være<br />

11-12 grader. Krybende hvene,<br />

tåler meget høj sommertemperatur,<br />

men går hurtigt af vækst<br />

i efteråret.<br />

Krybende hvene skal klippes<br />

ned meget hurtigt og topdresses<br />

ligeså meget som det er<br />

muligt at måtte ned i toplaget.<br />

Når det er etableret skal det<br />

klippes ned i 3 mm højde så<br />

hurtigt som jævnheden i<br />

greens tillader det. Det betyder<br />

at man skal være meget<br />

omhyggelig ved anlæg af<br />

greens for at opnå denne<br />

jævnhed. Desuden skal der<br />

foretages hyppige vertikalskæringer.<br />

Krybende hvene er endvidere<br />

mere modtagelig for svampesygdomme<br />

end rødsvingel,<br />

især ved dårlig gødningsbalan-<br />

ce. Da brugen af pesticider<br />

mange steder er begrænset<br />

eller lig nul, og der ikke er alternative<br />

metoder at bekæmpe<br />

svampe, er det med til at<br />

vanskeliggøre arbejdet med at<br />

holde gode greens og dermed<br />

også begrænse indmarch af<br />

enårigt rapgræs.<br />

Beplantning<br />

I lokalplaner foreskrives ofte at<br />

eksisterende beplantning skal<br />

bevares og fremtidig beplantning<br />

skal udformes så områdets<br />

nuværende karakter bibeholdes<br />

- i dette tilfælde en<br />

åben karakter. Både amtet og<br />

kommunen skulle godkende<br />

den endelige beplantningsplan<br />

og beplantningens karakter<br />

skal sikres ved fornyelse. De<br />

nye beplantede arealer skal<br />

normalt bestå af egnstypiske<br />

træer og buske - og i dette tilfælde<br />

er der tale om bøg, eg,<br />

ask, tjørn, hyld eller hassel.<br />

De spredte planter kan få<br />

det svært i etableringsperioden,<br />

og det bliver nok vanskeligt<br />

at få dem vandet og plejet.<br />

Det ville have været bedre at<br />

lave større sammenhængende<br />

Et blik ud over en nyanlagt golfbane.<br />

Det omfatter 18 hullers<br />

golfbane, en korthulsbane på 9<br />

huller samt en 9 hullers pitch and<br />

put bane samt drivingerange og<br />

puttinggren.<br />

beplantninger som på sigt blev<br />

tyndet ud til kun få individer,<br />

således at landskabets åbne<br />

karakter bevares.<br />

Opbindingen af de nyplantede<br />

træer fulgte ikke de faglige<br />

regler, men skulle nu være<br />

rettet. Plantehullerne i det nye<br />

græs viste også et diminutivt<br />

plantehul, hvor pælene åbenlyst<br />

var banket ned igennem.<br />

Vanding<br />

Hidtil har det været amterne<br />

der har skullet give tilladelse til<br />

vandindvinding og ifølge<br />

regionplanerne er det oftest<br />

kun greens og teesteder der<br />

må vandes - hvilket også er tilfældet<br />

for denne bane.<br />

Golfklubben har på nuværende<br />

tidspunkt tilladelse til at<br />

bruge 13.000 m³ vandingsvand.<br />

Det kan være for lidt i<br />

opstartfasen (3-5 første år) på<br />

grund af den meget vindudsatte<br />

bane, og især i tørre<br />

somre hvor også de nyplantede<br />

træer og buske kommer<br />

til at mangle vand.<br />

I dette tilfælde har der desuden<br />

været meget voldsomme<br />

regnskyl på hul 4’s fairway under<br />

anlæggelsen af banen, og<br />

der er behov for at efterså og<br />

derefter vande. Det er en situation<br />

som meget let kan opstå<br />

i løbet af anlægsperioden,<br />

men som ikke kan forudses.<br />

Det gjorde ikke situationen<br />

bedre at selve vandingsanlægget<br />

endnu ikke virkede tilfredsstillende<br />

1. juni hvor der<br />

var akut brug for vand til<br />

greens og til reparation af<br />

bare pletter.<br />

Tilsyn<br />

I forbindelse med anlæg af banen<br />

har det som i mange andre<br />

tilsvarende projekter været<br />

golfbanearkitekten som har<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 17


fået til opgave at holde tilsyn<br />

med entreprenøren. Banearkitekten<br />

er en vigtig person til<br />

kontrol af banens lay-out herunder<br />

greens og teestedplacering,<br />

onduleringer og lignende.<br />

Men der har ikke været tilknyttet<br />

en udefrakommende<br />

teknisk-faglig person som har<br />

kunnet føre tilsyn med entreprenøren.<br />

Selv om tilsyn af<br />

denne art er meget vigtig, er<br />

det desværre ofte fravalgt eller<br />

slet ikke på tale ved anlæg af<br />

nye baner og ved renovering<br />

af eksisterende baner.<br />

Det er ofte en fordel hvis én<br />

eller flere af banens kommende<br />

greenkeepere kan være<br />

med i arbejdet under anlægsfasen.<br />

Det giver et godt kendskab<br />

til selve banen og de eksisterende<br />

forhold. Men en<br />

greenkeeper skal ikke være<br />

ansat af entreprenøren og<br />

samtidig være tilsynsførende.<br />

Det vil sætte vedkommende i<br />

en vanskelig situation.<br />

Erfaringen viser desværre at<br />

det altid er når tilsynet ikke er<br />

tilstede at der eventuelt sker<br />

svigt. Og de fejl der eventuelt<br />

begås, er desværre ikke altid<br />

sådan lige at rette bagefter.<br />

Det kan være at drænlaget<br />

mangler, at vækstlaget har forkert<br />

tekstur eller at der er udlagt<br />

for meget eller for lidt<br />

vækstlagsmateriale og græsset<br />

har etableret sig.<br />

18<br />

Så kan det være svært for<br />

bygherre og klub at sige til investorer<br />

og spillere, at nu venter<br />

vi lige et år ekstra før vi åbner<br />

banen, fordi der skal rettes<br />

anlægsfejl. I stedet bliver det<br />

måske lappeløsninger eller løbende<br />

anlægsarbejder til gene<br />

for spillerne i flere år efter, og<br />

resultatet bliver måske heller<br />

ikke det forventede. Så kan<br />

det hurtigt ende med at det<br />

billigste bud blev det dyreste.<br />

Kontrol af vækstlagsmaterialets<br />

tekstur og tykkelse,<br />

drænlag, vandingssystem m.v.<br />

er meget vigtig. Det bør være<br />

den uvildige tilsynsførende eller<br />

bygherren der selv udtager<br />

prøver og sender disse til analyse<br />

samt modtager resultaterne<br />

af analyserne og får<br />

dem tolket.<br />

Dansk Golf Union burde i<br />

fremtiden anbefale eksisterende<br />

og kommende klubber<br />

at hyre teknisk-fagligt funderede<br />

tilsynsførende i forbindelse<br />

med nyanlæg. Det kunne<br />

spare mange klubber for efterfølgende<br />

ærgelser og penge.<br />

Aflevering og pleje<br />

Greenkeeperstaben tiltrådte 1.<br />

marts 2004, og de har ikke været<br />

med i selve anlæggelsen af<br />

banen. Greenkeeperne har<br />

imidlertid efter nærmere aftale<br />

udført den sidste finish i<br />

forbindelse med bunkers i henhold<br />

til tegningsmaterialet.<br />

For greenkeeperstaben er<br />

det vigtigt at alle punkter er<br />

udført som beskrevet i den respektive<br />

projektbeskrivelse, så<br />

ikke der senere dukker ubehagelige<br />

overraskelser op som vil<br />

kræve ekstra pleje og omkostninger<br />

for klubben - i værste<br />

fald omlægninger på en ny<br />

bane. Det vil som regel altid<br />

være til gene for spillerne. Hvis<br />

ikke den udførendes eventuelle<br />

udbedring af fejl og mangler<br />

bliver kontrolleret, kan man<br />

ikke være sikker på at der ikke<br />

er glemt noget.<br />

For greenkeeperne er en<br />

korrekt plan over drænplacering<br />

samt vandledninger også<br />

vigtige at få i forbindelse med<br />

anlæg af banen. Det burde<br />

også have været aftalt i forbindelse<br />

med anlæg af denne<br />

golfbane.<br />

Bedre i fremtiden?<br />

Hvis kommende bygherrer skal<br />

forsøge at gardere sig mod<br />

omtalte problemer, er det vigtigt<br />

at udbudsmaterialet er så<br />

fyldestgørende som muligt, og<br />

at der fra starten af anlægsfasen<br />

tilknyttes en uvildig og<br />

fagligt kompetent tilsynsførende.<br />

I denne sammenhæng er det<br />

vigtig at Dansk Golf Union får<br />

kontakt med bygherrerne så<br />

tidligt som muligt i forløbet, så<br />

der bliver mulighed for at give<br />

råd og vejledning. ❏<br />

Fairway med sten i overfladen og bare pletter der skyldes voldsomme regnskyl undervejs i anlægsfasen.<br />

Golfbaner<br />

skal sælge<br />

kommunen<br />

De myldrer frem med nye<br />

golfbaner. Og der er planer<br />

og idéer om flere. Golfbaner<br />

er med når visionerne<br />

skal på bordet i landets<br />

kommuner for at tiltrække<br />

vækst og gode skatteydere.<br />

Og så må alt andet ofte<br />

vige. Et udpluk refereres<br />

fra det seneste nummer af<br />

Greenkeeperen:<br />

Midtdjurs Kommune har<br />

fået en golfbane i området<br />

nord for Nimtofte. Det er<br />

en 9-hullers pay-and-play<br />

bane som et anpartsselskab<br />

står bag. Det har givet blod<br />

på tanden. Der er idéer om<br />

at etablere ‘Djurs Golf &<br />

Country Club’ med fire<br />

golfbaner, hotellejligheder<br />

og ferieboliger.<br />

I Ry planlægges et område<br />

med en 18-hullers<br />

golfbane omgivet af et nyt<br />

bykvarter med villaer, etageboliger,<br />

erhverv og offentlige<br />

formål. Første etape<br />

af den nye ‘Kildebjerg<br />

Ry’ er sendt i høring.<br />

I Middelfart er det eksklusive<br />

boligbyggeri Fænøsund<br />

Park ud til Lillebælt<br />

under planlægning. Hertil<br />

knyttes både golfbane og<br />

lystbådehavn.<br />

En ny golfbane er på vej<br />

mellem Hobro og Arden.<br />

Fredningsnævnet for Nordjyllands<br />

Amt har accepteret<br />

at den delvist kommer til at<br />

ligge i et fredet naturområde.<br />

Det forudsætter dog<br />

Naturklagenævnets godkendelse.<br />

Aktieselskabet<br />

for Hobro-Arden Fjord<br />

Golfbane står klar med en<br />

snes millioner.<br />

En anden bane planlægges<br />

ved Toftebjerg syd for<br />

Løgstør. Det foreløbige aktiesalg<br />

er på 2,9 mio. kr.<br />

Der planlægges både en 9hullers<br />

træningsbane og en<br />

stor 18-hullers bane.<br />

I Sejlflod Kommune er<br />

placering for en ny bane på<br />

plads ved Limfjorden nær<br />

Egense.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


El-bil stærk nok til<br />

professionel drift<br />

Toro har med sin Workman<br />

e2050 introduceret sit første<br />

eldrevne køretøj med en kraftig<br />

500 Amperes motor. Det er<br />

et transportkøretøj baseret på<br />

samme platform som de tilsvarende<br />

benzindrevne køretøjer.<br />

Køretøjet, der er forsynet med<br />

et robust lad, er bl.a. beregnet<br />

til golfbanedrift og kører angiveligt<br />

fint i hårdt terræn. En<br />

måleenhed, viser hvor meget<br />

strøm der er tilbage på batteri-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

erne, og når strømniveauet er<br />

lavt, sænker køretøjet selv fart<br />

og acceleration. Import: SC -<br />

Svend Carlsen A/S, tlf. 6610<br />

9200, www.toro.com.<br />

Med landskabet<br />

som golfbane<br />

Golf blev oprindeligt spillet i<br />

landskabet som det var. Det er<br />

stadig en mulighed som den<br />

35-årige amerikaner André<br />

Tolmé har praktiseret i ekstrem<br />

form på langs af Mongoliet: 18<br />

huller fordelt over 1985 km.<br />

Den 5. juni 2003 slog han første<br />

slag på det første 132 km<br />

lange par 711 hul. Det blev til i<br />

alt 12.170 slag. Se mere på<br />

www.golfmongolia.com hvor<br />

billedet også er taget fra. Fine<br />

baner behøves ikke altid.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

AMU kurser ................foråret 2005<br />

Anlæg i betonsten, lige linier (Anlægsgartnerteknik 1) 15 dage 10/1-28/1<br />

Anlæg i betonsten, buede linier (Anlægsgartnerteknik 2) 15 dage 31/1-18/2 21/2-11/3<br />

Anlæg i beton-, natursten og træ (Anlægsgartnerteknik 3) 15 dage 14/3-6/4<br />

Basiskursus for anlægsgartneri 20 dage 28/2-30/3 11/4-11/5<br />

Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner 10 dage 24/1-4/2 4/4-15/4<br />

Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave 5 dage 7/2-11/2<br />

Etablering og rådgivning om vandbassiner 10 dage 11/4-21/4<br />

Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg 15 dage 6/6-24/6<br />

Græs, vækstforhold og pleje (anlæg) 9 dage 11/4-21/4<br />

Plantebeskyttelse i gartneri (anlæg), Sprøjtecertifikat 10 dage 10/1-21/1<br />

Plantekundskab og plantepleje (anlæg) 9 dage 11/4-21/4<br />

Planteliv, økologi og miljølære 15 dage 10/1-28/1 31/1-18/2 23/5-10/6<br />

Plantevækst og etablering af grønne anlæg 15 dage 11/4-2/5 9/5-30/5<br />

Stentilhugning for anlægsgartner 10 dage 11/4-21/4<br />

Træer og buske om vinteren 15 dage 31/1-25/2 2/3-1/4<br />

Træbiologi, træpleje og byøkologi (Træpleje, trin 1) 5 dage 17/1-21/1 14/2-18/<br />

Træpleje og sundhedsforhold (Træpleje, trin 2) 5 dage 14/3-18/3<br />

Træpleje og vækstudvikling (Træpleje, trin 3) 5 dage 4/4-8/4 11/4-15/4<br />

Yderligere information og<br />

tilmeldingsskemaer på 8747 5711<br />

eller på www.dcj.dk<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 19


20<br />

En toårig<br />

videregående akademiuddannelse,<br />

som især retter sig<br />

mod lederjobs inden for det<br />

grønne område:<br />

Landskab & Anlæg<br />

• Private anlægsgartnerfirmaer<br />

• Offentlige parkforvaltninger<br />

• Selvstændig virksomhed<br />

• Uddannelse og rådgivning<br />

• Danmarks slotte og haver<br />

Natur & <strong>Miljø</strong><br />

• <strong>Miljø</strong>undersøgelse<br />

• <strong>Miljø</strong>styring og -ledelse<br />

• Natur- og miljøforvaltning<br />

• Natur- og miljøteknik<br />

• Naturpleje og genopretning<br />

Vi tilbyder også linierne Landbrug<br />

og Jordbrugsøkonomi.<br />

Ring efter en brochure på tlf.<br />

58 56 75 22. Eller kontakt vores<br />

studievejleder på tlf. 58 56 75 45<br />

eller 28 44 23 19.<br />

www.selandia-ceu.dk<br />

Jordbrugsteknolog<br />

Landskab & Anlæg<br />

Natur & <strong>Miljø</strong><br />

Selandia - Center for<br />

Erhvervsuddannelse er<br />

et af Danmarks største<br />

uddannelsescentre med<br />

mere end 50 uddannelser.<br />

Fordelen ved et stort<br />

center er bredden i uddannelserne,<br />

der giver<br />

dig mulighed for at vælge<br />

det forløb, der passer til<br />

dig. Samtidig prioriterer<br />

vi det nære faglige miljø<br />

højt. Du vil altid føle<br />

dig hjemme på Selandia,<br />

hvor du er med til at<br />

præge dagligdagen på<br />

enten Erhvervsskolen,<br />

ErhvervsAkademiet,<br />

Erhvervsgymnasiet eller<br />

Erhvervskursuscentret.<br />

Læs mere på<br />

www.selandia-ceu.dk<br />

ErhvervsAkademiet<br />

Willemoesvej 4<br />

4200 Slagelse<br />

Uden forstyrrelser forarmes skoven<br />

I det lange tidsperspektiv er<br />

skove ikke stabile og uforanderlige<br />

økosystemer. Uden omfattende<br />

forstyrrelser som<br />

skovbrande, nedisning eller<br />

vulkansk aktivitet, forarmes<br />

skovene efterhånden fordi de<br />

kommer til at mangle fosfor,<br />

skriver www.trae.dk på grundlag<br />

af tidsskriftet Science 23/<br />

2004. Tre forskere har undersøgt<br />

skovjordprofiler i Lapland,<br />

Alaska, Hawaii, Australien og<br />

Fra bagudkast til<br />

mulch uden stop<br />

Textron har lanceret to nye Jacobsen<br />

3-leds rotortrimklippere<br />

som afløser T-Plex 185<br />

cylinderklipperen. De to nye<br />

modeller er en TR3 og en 33<br />

hk AR3 med ens ydre og 180<br />

cm klippebredde. Forskellen er<br />

at AR3 er udstyret med et nyt<br />

design i rotordæk der under<br />

arbejdet kan konverteres fra<br />

bagudkast til mulching. De nye<br />

rotordæk har to fronthjul og<br />

bagruller i fuld bredde for at<br />

skabe den markering som så<br />

mange inspektører og greenkeepere<br />

ønsker. Tlf. 3250 2902.<br />

Får æder bjørneklo<br />

på broens ramper<br />

På den nordlige rampe ved Dr.<br />

Alexandrines bro til Møn har<br />

Storstrøms Amt med succes sat<br />

får til at bekæmpe bjørneklo,<br />

skriver Anders Müller i Dansk<br />

Vejtidsskrift 8/2004. At får er<br />

effektive til at bekæmpe bjørneklo<br />

er for længst fastslået.<br />

På stejle skråninger ved bl.a.<br />

broer og veje er fårene en særlig<br />

god idé fordi manuel bekæmpelse<br />

her en særlig vanskelig<br />

- og selv sprøjtning et<br />

ubehageligt arbejde i det stejle<br />

terræn. Det 1,4 ha store areal<br />

på rampen blev hegnet ind<br />

med hegn på det eksisterende<br />

autoværn og hegn fra vejen<br />

og ud i vandet. 12 får blev sat<br />

ud og har i sommer gnavet<br />

bjørnekloerne helt ned og<br />

New Zealand. De viser at skoven<br />

vokser bedst på middelgamle<br />

jorde og dårligst på<br />

gamle jorde der er ældre end<br />

tusind eller titusind år. Årsagen<br />

er at gammel jord mangler<br />

tilgængelig fosfor der ikke<br />

tilføres biologisk eller på anden<br />

vis. Der skal store forstyrrelser<br />

til. Hidtil har man troet<br />

at årsagen var mangel på<br />

kvælstof der imidlertid tilføres<br />

løbende bl.a. af jordbakterier.<br />

Husnumrene er<br />

ikke til at se<br />

Husnumrene er ikke altid lige<br />

synlige. F.eks. viser en stikprøve,<br />

som Esbjerg Kommunes Vej<br />

& Park har lavet på byens gågade,<br />

at der på 90% af adreserne<br />

enten mangler synligt<br />

nummer eller er fejl i forhold<br />

til kommunens adresseregister.<br />

Erhvervs- og Boligstyrelsen har<br />

i foråret 2004 opfordret bl.a.<br />

kommunerne til at informere<br />

deres borgere om at alle ejere<br />

af ejendomme har pligt til at<br />

sørge for synlige husnumre.<br />

Ikke kun af praktiske grunde<br />

men primært for at sikre at udrykningskøretøjer<br />

kan finde<br />

frem til den rigtige adresse. På<br />

Erhvervs- og Boligstyrelsens<br />

hjemmeside www.ebst.dk ligger<br />

bl.a. en vejledning i fastsættelse<br />

af adresser og informationsmateriale<br />

som kommunerne<br />

kan bruge til at informere<br />

om ‘synlige adresser’.<br />

Fårene holder pause under brofæstet.<br />

Foto af Anders Müller gengivet<br />

fra Dansk Vejtidsskrift.<br />

samtidig taget de nederste<br />

skud af buske og træer. Fårene<br />

passes at en privat fårehyrde.<br />

Hegningen kostede 36.000 kr.<br />

som tjenes ind på to år i sparede<br />

arbejdstimer. Det er planen<br />

til næste år at sætte får ud<br />

på broens sydlige rampe.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


Set lidt fra toppen i juni. Kolonihaverne ligger inde til venstre.<br />

Grøn støjskærm i åbent landskab<br />

Langs med den ny motorvej, der blev indviet 9. oktober, i<br />

Nordjylland kan man se en bølgende, grøn støjskærm ved et<br />

kolonihaveområde i Hirtshals. Skærmen, der blev ’plantet’ i<br />

maj med Vejdirektoratet som bygherre, er tilpasset det åbne<br />

kystlandskab og sikrer at kolonihavefolket får en støjdæmpning<br />

uden at landskabsoplevelsen ødelægges.<br />

Idéen er fra landskabsarkitekt Jette Lund Nielsen, Møller &<br />

Grønborg A/S: ”Designet på den kombinerede støjskærm og<br />

støjvold er inspireret af det bølgende klitlandskab transformeret<br />

til en organisk, grøn form - tilpasset landskabet, men<br />

dog et markant og tidssvarende landskabselement i skala<br />

med vejen, og med et formsprog der nærmer sig byens,” forklarer<br />

hun. Med afsæt i klitlandskabets linier er jordvolden<br />

lagt med et skiftende niveau fra 0,5 til 2 meters højde samt<br />

varierende bredde.<br />

Støjskærmen er Pilebygs ‘Det grønne element’. Den er en<br />

sandwichkonstruktion med skærme i levende pil og en kerne<br />

af stenuld. Det sikrer en levende, diffus og frodig overflade<br />

hvor oplevelsen også afhænger af om der er medlys eller<br />

modlys. Tlf. 9896 2071.<br />

Under opførelse. Pilene omgiver en kerne af stenuld.<br />

Professionel, hurtig<br />

og nøjagtig græssåning<br />

Eliet combi græssåmaskine<br />

To-speed 4-gear frem og 2-bak giver optimal mulighed for den<br />

rette hastighed til den givne opgave. Såmaskinen trækkes på begge<br />

tromler, hvilket gør den til den eneste maskine på markedet,<br />

som også kan bruges på skråninger og ujævnt terræn.<br />

Græsboksen har en kapacitet på 86 l. og maskinen kan så fra 0 til<br />

100 g/m 2 . Maskinen kan også arbejde uden såkassen, hvis man<br />

ønsker et forberedende stykke jordarbejde.<br />

Rysteriverne dækker omgående græsfrøene med et lag jord, og<br />

den bageste rulle trykker jorden lige nok til at frøene bliver<br />

ordentligt indkapslet. Jorden bliver dog ikke pakket mere, end at<br />

frøene hurtigt optager regn og fugt.<br />

Nærmeste forhandler anvises på tlf. 89 14 14 89<br />

Hvidemøllevej 9-11 . 8900 Randers<br />

Tlf. 89 14 14 89 . Fax 89 14 14 90 . www.flextrading.dk . salg@flextrading.dk<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 21<br />

A S


God servicepraksis<br />

for grøn drift<br />

Ny DS-vejledning retter fokus mod ledelsen<br />

Af fagkonsulent Kim Tang, Danske Anlægsgartnere<br />

God servicepraksis (GSP) for<br />

drift og vedligehold af<br />

grønne områder. Det er navnet<br />

på en ny vejledning fra<br />

Dansk Standard og resultatet<br />

af et udviklingsarbejde betalt<br />

af Erhvervs & Boligstyrelsen.<br />

‘God servicepraksis’ skal her<br />

opfattes meget bredt. Det omfatter<br />

borger- og politikerinddragelse,<br />

faglig udvikling af<br />

medarbejdere, effektivisering<br />

og metodeudvikling af driften,<br />

kvalitetsstyring og synliggørelse<br />

af driften foruden en række<br />

udbudsspørgsmål.<br />

Vejledningen beskriver ikke<br />

som ‘Pleje af grønne områder’<br />

og ‘Kvalitetsbeskrivelse for<br />

drift af grønne områder’ hvordan<br />

man griber driften an i<br />

praksis med f.eks. at klippe<br />

hæk og fjerne ukrudt. Den beskriver<br />

heller ikke som konceptet<br />

‘HelPark’ hvordan udbud<br />

og privat-offentligt samarbejde<br />

kan foregå.<br />

Den nye vejledning er et ledelsesværktøj<br />

der sætter fokus<br />

på processerne på arbejdspladsen<br />

- hvordan kommunikationen<br />

kan optimeres, og hvordan<br />

man tilgodeser både dem<br />

der har ansvar for driften og<br />

brugernes ønsker. Der er desuden<br />

retningslinjer for hvor-<br />

22<br />

dan man strukturerer udviklingen<br />

og opfylder visionerne.<br />

‘God service praksis’ kan på<br />

denne måde bruges som katalysator<br />

for udvikling af driften<br />

af grønne områder.<br />

Hæftet er bygget op om temaerne:<br />

Brugere<br />

Medarbejdere<br />

Politikere<br />

Samarbejdsmuligheder,<br />

metodeudvikling og<br />

effektivisering<br />

Kvalitet<br />

Synliggørelse<br />

Udbudsproblemstillinger<br />

For hvert tema er der en mindre<br />

introduktion på ca. 2 sider<br />

der beskriver temaets karakteristika<br />

og eventuelle særlige<br />

forhold. Hertil kommer<br />

spørgsmål med tilhørende skemaer<br />

hvor brugerne skal placere<br />

sin egen organisation og<br />

derefter tage stilling til om der<br />

skal ske yderligere udvikling.<br />

I skemaet er der hele tiden<br />

fire udviklingstrin at vælge<br />

imellem: god, acceptabel, udvikling<br />

mulig og udvikling anbefalet.<br />

Det er blot at sætte et<br />

kryds - og eventuelt komme<br />

med en kort bemærkning. På<br />

den måde kan man uden næv-<br />

neværdig forberedelse for alle<br />

indgå i diskussioner om nuværende<br />

udviklingstrin og udarbejde<br />

nye målsætninger.<br />

Med den enkle opbygning<br />

får læserne hurtigt et klart billede<br />

af hvor organisationen<br />

befinder sig og hvilke veje<br />

man kan gå. Materialet lægger<br />

også op til at stille nye spørgsmål<br />

med tilhørende udviklingsniveauer.<br />

Materialet er derfor<br />

velegnet som igangsætter for<br />

diskussioner om hvordan kommunale<br />

bestiller- og driftsorganisationer<br />

kan udvikles. Også<br />

private virksomheder kan med<br />

fordel bruge dele af materialet,<br />

især temaerne om medarbejderudvikling,effektivisering<br />

og metodeudvikling samt<br />

kvalitetsstyring og synliggørelse<br />

af driften.<br />

Specielt afsnittet om udbudsproblemstillinger<br />

er interessant<br />

og kan medvirke til<br />

bedre og mere gennemarbejdede<br />

udbud. Via en række temaer<br />

sættes fokus på problemstillinger<br />

der erfaringsmæssigt<br />

har givet problemer ved udbud<br />

af drift og vedligeholdelse<br />

af grønne områder.<br />

F.eks. lægges op til at der inden<br />

udbud udarbejdes en strategi<br />

for udbudets gennemfø-<br />

relse. En strategi som byrådet<br />

skal vedtage. Der lægges også<br />

op til at en del af kvalitetskontrollen<br />

udføres eksternt for at<br />

sikre og dokumentere at den<br />

beskrevne ydelse leveres uanset<br />

om vedligeholdelsen udføres<br />

af egen driftsafdeling eller<br />

privat.<br />

Derudover rettes opmærksomheden<br />

mod selve beskrivelserne<br />

og deres relation til nuværendevedligeholdelsesniveau<br />

ved bl.a. at spørge: Hvilke<br />

overvejelser er gjort for at sikre<br />

at beskrivelsen af plejen af de<br />

grønne områder udtrykker det<br />

nuværende niveau? Og hvad<br />

ønskes der?<br />

‘God servicepraksis’ er udarbejdet<br />

fra 2001 til 2003 af<br />

Dansk Standard i samarbejde<br />

med en bred personkreds fra<br />

både offentlige og private<br />

virksomheder hvoraf undertegnede<br />

var en af deltagerne.<br />

Hæftet kan købes for 349 kr.<br />

uden moms og forsendelse hos<br />

Dansk Standard, tlf. 3996 6101,<br />

www.ds.dk. Skemaerne kan<br />

dog hentes frit på www.ds.dk/<br />

2176.<br />

KILDE<br />

DS/INF 153:2004. God servicepraksis<br />

(GSP) for drift og vedligehold af grønne<br />

områder. Dansk Standard.<br />

Eksempel på første spørgsmål med tilhørende skema knyttet til temaer ‘medarbejdere’. De fire udviklingstrin<br />

defineres i de øverste farvede bokse. Herefter kan man afkrydse for status, målsætning og prioritering. Under<br />

‘bemærkninger’ kan men eventuelt nuancere definitionerne.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


Skimmelsvampe på terrasser af lærk<br />

Lærk har - delvist med urette -<br />

fået ry som træ der holder<br />

godt udendørs uden at være<br />

behandlet. Træbranchens Oplysningsråd<br />

har imidlertid i<br />

sommer konstateret problemer<br />

med terrasser af lærk, især på<br />

grund af skimmelsvampe, skriver<br />

www.trae.dk. Begroningerne<br />

kommer også på træ behandlet<br />

med træolier og linolier,<br />

også hvor olierne er tilsat<br />

fungicid. Det forklares at ubehandlet<br />

lærketræ i mange tilfælde<br />

er mere følsomme over-<br />

Handy Ventrac til<br />

mindre opgaver<br />

H.C. Petersens & Co. har suppleret<br />

sit program af Vitratraktorer<br />

med den mindre<br />

knækstyrede redskabsbærer<br />

Ventrac 3000 AWD fra USA.<br />

Den lille, handy maskine på 21<br />

hk har en venderadius på bare<br />

64 cm og en enkel betjening<br />

med hydrostatisk transmission.<br />

Føreren sidder midt over maskinen<br />

der kan monteres med<br />

førerhus og varmeanlæg. Redskabsprogrammet<br />

omfatter<br />

Kreativitet og harmoni<br />

se www.apentex.dk<br />

Blue Dragfaced<br />

Chamfered Paver<br />

DESIGNGRAFIK<br />

for skimmel end ubehandlet<br />

fyr og gran, især på vandrette<br />

overflader. Rådet peger derfor<br />

på at vælge trykimprægneret<br />

fyr eller mere varige træarter<br />

til terrasser. De bør udføres<br />

mindst af trykimprægneret fyr<br />

(klasse AB) eller af varige træarter<br />

som azobe, teak, bangkirai<br />

eller bilinga for at opnå tilstrækkelig<br />

levetid og enkel<br />

vedligeholdelse. Terrasser af<br />

almindelig nåletræ har ofte en<br />

levetid under 5 til 15 år og er<br />

svære at vedligeholde.<br />

bl.a. fejemaskine, elevatorskovl<br />

til planering, klippere i<br />

forskellige bredder og sand-/<br />

saltspreder. Tlf. 7673 1133.<br />

Buff Multi Dragfaced<br />

Chamfered Paver<br />

Red Brindled Dragfaced<br />

Chamfered Paver<br />

Den kreative løsning når<br />

det gælder belægning af<br />

• torve, gader og veje<br />

• indkørsler og<br />

indgangspartier<br />

• haveanlæg<br />

• indendørs rum og<br />

gangarealer<br />

Stort udvalg i farver,<br />

strukturer og dimensioner<br />

Apentex a/s<br />

Nybølnorvej 14<br />

6310 Broager<br />

Telefon: 74 44 12 36<br />

Telefax: 74 44 04 34<br />

E-mail: info@apentex.dk<br />

www: apentex.dk<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 23


Ved brug af blomsterløg som<br />

tulipaner og påskeliljer har der<br />

været tendens til at plante sorterne<br />

rent, men der er mange<br />

muligheder for at kombinere<br />

sorterne. Det kræver blot indsigt<br />

og viden om blomstringstider<br />

og væksten hos de enkelte<br />

sorter. I Holland og Frankrig<br />

har firmaet Verver Export i de<br />

seneste år gået foran i arbejdet<br />

med blandinger af blomsterløg.<br />

Ved at benytte færdige<br />

blandinger fås der sikkerhed<br />

for at det valgte mix af<br />

sorter blomstrer samtidigt.<br />

Ved at arbejde med flere<br />

farver i løgblandingen bliver<br />

det også en større udfordring<br />

at kombinere løgvæksterne<br />

med et matchende bunddække.<br />

Billede 1 og 2 viser eksempler<br />

på beplantninger med<br />

24<br />

BLANDEDE<br />

kombineret med<br />

bunddække<br />

Af hortonom Jan S. Iversen,<br />

Thuesen Jensen A/S<br />

ji@tj.dk<br />

LØG<br />

Billede 2. Blandingen ‘Jubilee’ med Myosotis som bundække. Paris.<br />

Billede 1. Blandingen ‘Maubege’ med stedmoder som bunddække. Paris.<br />

blomsterløg i Paris hvor der er<br />

benyttet bunddække af henholdsvis<br />

Viola og Myosotis.<br />

Ved at kombinere løg og<br />

bunddække kan man variere<br />

forholdet mellem løg og bunddække.<br />

Ved at benytte få løg<br />

pr. m 2 og et tæt bunddække<br />

fås f.eks. et lettere udtryk end<br />

hvis man planter tæt.<br />

Ved at arbejde med mix af<br />

mange sorter af påskeliljer op-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

når man at beplantningen får<br />

et mere naturligt udtryk, og at<br />

blomstringen strækkes ud over<br />

en længere periode. Billede 3<br />

viser et eksempler på en beplantning<br />

der er en blanding<br />

af ti sorter af påskeliljer<br />

Med flere af disse blandinger<br />

af blomsterløg er der også<br />

mulighed for at skabe spændende<br />

beplantninger i plantekummer.<br />

Man skal sørge for at<br />

vælge kummer der er lette at<br />

håndtere og beregnet til at<br />

blive flyttet gentagne gange.<br />

Ved sætning af løg i kummer<br />

om efteråret er det en god ide<br />

at flytte kummerne hjem på en<br />

beskyttet plads i gartneriet eller<br />

materielgården og først<br />

sætte dem ud til foråret igen.<br />

Endvidere skal man vælge korte<br />

og kompakte sorter der<br />

plantes tæt. ❏<br />

Billede 3. Blanding af ti slags narcisser i Vertou, Frankrig.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


Sitas træpleje solgt til K&S Treecare<br />

Sitas Træpleje er pr. 1. juli 2004<br />

solgt til K&S Tree Care ApS i<br />

forbindelse med generationsskifte.<br />

Sitas fortsætter under<br />

gartnertekniker Mimi Hvass’ ledelse<br />

som specialplanteskole<br />

for store træer og buske, træplantning<br />

samt salg af beskærer-<br />

og planteudstyr. Som noget<br />

nyt ydes planlægning af<br />

Vitra-traktoren har fået en storebror<br />

Den dansk producerede redskabsbærer<br />

Vitra, der har fire<br />

år og 100 maskiner på bagen,<br />

har udvidet sit program med<br />

den større og fuldt hydraulisk<br />

drevne Vitra City 2060 med 60<br />

hk. Producenten fremhæver<br />

bl.a. den store kabine med det<br />

gode udsyn og lave støjniveau<br />

have og anlæg ved landskabsarkitekt<br />

Viggo Folkmann,<br />

mens Niels Hvass rådgiver om<br />

træer og underviser i træets<br />

biologi, pleje og plantning.<br />

Kim Poulsen og Steen Kristensen<br />

står bag K&S Tree Care<br />

hvor alle træklatrere er certificerede.<br />

Sitas: tlf. 4465 0565, .<br />

K&S: tlf. 5918 5077.<br />

Plænegødning kan overdrives<br />

under 74 dB. Redskaberne betjenes<br />

med greb samlet i et<br />

konsol til højre hånd. Der er<br />

redskabsprogram af sneskrabere,<br />

fejemaskiner, saltvandssprøjter,<br />

sand- og saltspredere,<br />

fejesugeanlæg, græsklippere,<br />

brændere m.v. Import: H.C. Petersens<br />

& Co, tlf. 7673 1133.<br />

Græsk skifer<br />

til dansk grund<br />

Skifer eller brudfliser er velkendt<br />

til finere belægning og<br />

normalt indbygges de i polygonalt<br />

mønster når tilhugning<br />

alligevel er nødvendig. Græske<br />

brudfliser til indendørs og<br />

udendørs brug importeres nu<br />

af Søren Hee Lindhardts firma<br />

Abelona og brydes ved byen af<br />

samme navn. To typer: en grå<br />

med gule og brune strej og en<br />

sort-rødbrun-hvidlig. Tlf. 5930<br />

4311. www.abelona.dk.<br />

Kvælstofgødskning op til 120-180 kg ha pr. år øger plænegræssets<br />

slidstyrke, men overdriver man, svækkes slidstyrken,<br />

mens både penge og nitrat udvaskes. Det viser gødnings- og<br />

slidforsøg med rajgræs på DLT-Trifoliums Research Division<br />

på Stevns lerjord. Græsset blev sået i 2001 og gødet fra 0 til<br />

240 kg N/ha år som Sportscare 20-2-6 hvor kalium- og fosforniveauet<br />

fulgte med. Andet og tredje efterår blev græsset<br />

overkørt med slidmaskine. Senere måltes genvæksten der<br />

steg klart fra 0 til 120 kg N/ha, men derefter stagnerede og<br />

faldt. Det tilskrives at for meget kvælstof gør væksten løs og<br />

vandet uden større styrke. Der var kun små forskelle mellem<br />

de fire forsøgssorter, Taya S, Allegro, Merci S og Greenfair.<br />

KILDE. Nyholt, Asbjørn: Rajgræs - græs i tidsånden. Greenkepeeren 3/2004.<br />

16 - 28 hk benzin/diesel<br />

112 - 183 cm rotorklipper<br />

Tilbehørsmuligheder:<br />

Løvsuger/Sneslynge/<br />

Fejemaskine/Førerhus<br />

- så kan den bruges<br />

året rundt....<br />

Valget er enkelt.<br />

Skal klipperen front- eller<br />

midtmonteres?<br />

Du bestemmer selv, da<br />

Grasshopper er den eneste<br />

Z-turn på markedet der<br />

tilbyder begge dele.<br />

Anskaffelsespris - Driftsomkostninger - Effektivitet<br />

- Garanterer dig den laveste pris pr. m 2 slået græs. Prøv selv!<br />

Til<br />

professionelle<br />

Nyt eller<br />

brugt. Kontakt<br />

os eller din<br />

forhandler...<br />

-se mere på www.hafog.dk<br />

Lyngager 1-11 • 2605 Brøndby • Tlf.: 4396 6611 • Fax.: 43 26 66 26<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 25


Tel +46 414 242 60<br />

Fax +46 414 246 70<br />

Beskæringsarbejde en hel dag<br />

med batteridreven elsaks<br />

- for professionel beskæring<br />

Du arbejder hurtig, let, sikkert og<br />

øger din klippekapacitet. Skæret<br />

følger aftrykkeren præcis. Den<br />

kan tåle at man hugger, brækker<br />

og kører baglæns med skæret.<br />

Saksen er stærk, robust og klarer<br />

grene på 30 mm.<br />

www.lotico.se<br />

26<br />

Undgå<br />

belastningsskader!<br />

Alle stammer voksede opret med spidse indbyrdes vinkler. Den midterste stamme pressede de to andre udad.<br />

Træets selvmord<br />

Indvokset bark fik den flerstammede bøg til at flække sig selv<br />

Af træplejekonsulent Niels Hvass, Sitas A/S<br />

Det er kendt at enkeltstammede<br />

træer lever længst,<br />

men at flerstammede træer<br />

dør på grund af fejlkonstruktion<br />

hører til i den mere sjældne<br />

afdeling. Bøgen på billederne<br />

stod indtil for nylig som solitærtræ<br />

på en græsplæne i en<br />

københavnsk park. En sommerdag<br />

flækkede træet uden<br />

at årsagen kunne henføres til<br />

stærk vindpåvirkning.<br />

Træet var femstammet med<br />

en stammedeling i 0-1 meters<br />

højde. Alle stammer var opretvoksende<br />

med meget spidse<br />

vinkler mellem sig. Ved den årlige<br />

tilvækst kom stammerne<br />

langsomt til at konkurrere<br />

med hinanden, idet alle stammer<br />

pr. natur forsøger at blive<br />

cirkulære. Ved den proces blev<br />

mere og mere bark indesluttet,<br />

hvorved sammenvoksning af<br />

veddet stammerne imellem<br />

blev dårligere for til sidst at<br />

flække. Der skete heldigvis ingen<br />

skade på mennesker eller<br />

bygninger.<br />

På fotoet øverst ses en tydelig<br />

konkurrence mellem stammerne.<br />

Den midterste er ved at<br />

tabe til de to yderste. Den<br />

skubber ved sin tilvækst til de<br />

øvrige stammer og medvirker<br />

til at træet flækker lodret. På<br />

fotoet til højre ses det store sår<br />

med meget indvokset bark.<br />

Træet voksede sig til selvmord.<br />

Vi kan lære af dette eksempel.<br />

Træbiologen dr. Alex L.<br />

Shigo har i flere af sine bøger<br />

beskrevet fænomenet og advaret<br />

mod flerstammede træer<br />

Den indesluttede bark fik til sidst træet til at flække.<br />

hvor stammerne stræber opad.<br />

Det har i en del år været på<br />

mode at plante flerstammede<br />

træer i Danmark. Der er god<br />

grund til at se disse træer efter<br />

for at undgå problemer i fremtiden.<br />

❏<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


Teknolog-projekter efter erhvervets ønsker<br />

Opfordring til virksomheder om at melde sig med eksamensemner<br />

Af direktør Claus Christensen, DCJ, Beder, cc@dcj.dk<br />

Der er i øjeblikket et ret højt antal studerende<br />

på anlægsgartnerilinien til jordbrugsteknolog<br />

(tidligere gartneritekniker), og det er<br />

vigtigt at de der er i gang uddannes bedst<br />

muligt. Det indebærer bl.a. at uddannelsen<br />

skal være så tæt på anlægsgartnerbranchen<br />

som muligt.<br />

Det opnås naturligvis ved at lærerne følger<br />

med i erhvervets udvikling, at de studerende<br />

kommer ud og oplever udviklingen i branchen,<br />

f.eks. i forbindelse med uddannelsens<br />

praktikordning, og ved at undervisningen<br />

inddrager ny viden. En anden meget relevant<br />

faktor er at de studerende får mulighed for -<br />

ikke mindst i deres eksamensprojekt på uddannelsens<br />

fjerde og sidste semester - at arbejde<br />

med relevante og aktuelle problemstillinger<br />

og opgaver som tager udgangspunkt i<br />

konkrete behov inden for anlægsgartneri.<br />

På baggrund heraf skal vi på Dansk Center<br />

for Jordbrugsuddannelse (DCJ) opfordre anlægsgartnerne<br />

til at være opmærksom på<br />

dette. Har man en relevant opgave, noget<br />

man ønsker undersøgt og beskrevet, f.eks.<br />

virksomhedsstruktur, projektstyring, skitseog<br />

projekteringsopgaver, plejemetoder, logi-<br />

Den rene arbejdsglæde…<br />

Egholm Maskiner A/S · Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig<br />

Tel: +45 97 81 12 05 · Fax: +45 97 81 12 10<br />

E-mail: info@egholm.dk · www.egholm.dk<br />

stik m.v., kunne det eventuelt danne grundlag<br />

for et eksamensprojekt. Virksomheden<br />

kan få et forhåbentlig kvalificeret bud på en<br />

løsning af et problem eller få afdækket nogle<br />

muligheder, og den studerende får mulighed<br />

for at fordybe sig i et konkret problem og<br />

foreslå løsninger på en realistisk baggrund.<br />

Den direkte kontakt mellem uddannelsesinstitutionerne<br />

og erhvervet bliver mere og<br />

mere vigtig, både for at sikre en rationel ressourceudnyttelse<br />

og videnspredning, og ikke<br />

mindst for at sikre at både de nyuddannede<br />

faglærte og jordbrugsteknologerne har den<br />

viden der efterspørges og er nødvendig.<br />

Jeg er desuden overbevist om at det vil<br />

fremme både de studerendes jobmuligheder<br />

og anlægsgartnernes opfattelse af at jordbrugsteknologer<br />

er en arbejdskraft der bør<br />

og skal satses på. Som en af de to skoler i<br />

Danmark, som gennemfører undervisning på<br />

anlægsgartnerlinien, har vi en forpligtelse til<br />

at være med fremme, men vi kan ikke løse<br />

opgaven alene. Derfor denne opfordring til<br />

at henvende sig til skolen hvis man har et<br />

emne som kan være relevant som eksamensprojekt.<br />

❏<br />

Svingbar kost med<br />

salt-/grusspreder<br />

Når du først er blevet dus med din Egholm 2100,<br />

bliver det et venskab for livet. Den kompakte<br />

maskine er så effektiv og smidig, og så personligt<br />

et arbejdsredskab, at den bliver en uundværlig del<br />

af din hverdag – hele året.<br />

Egholm 2100 er uovertruffen til snerydning, saltning<br />

og grusning; men også om sommeren er du<br />

godt hjulpet. Med kun én maskine får du adgang<br />

til hele 20 forskellige specialredskaber, der tilsammen<br />

kan det hele: feje, suge og rive, rense<br />

ukrudt og fjerne løv, klippe græs og skære kanter<br />

– og, som sagt, holde vinteren i skak. Egholm<br />

2100 kan ganske enkelt holde udendørsarealerne<br />

i perfekt stand både sommer og vinter. Og samtlige<br />

redskaber skiftes på under 4 minutter, uden<br />

brug af værktøj.<br />

Arbejdsglæden?<br />

Den kommer helt af sig selv!<br />

Dozerblad Vipbar skovl<br />

Sneslynge<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 27<br />

Trailer


Landskabets store græssere<br />

Kødkvæget holdes i dag på gødede græsmarker, men deres fremtid<br />

er nok nærmere på mere udprægede naturarealer<br />

Der er 300 dyr på den nok<br />

25 hektarer store græsmark<br />

i Sidinge ned mod den<br />

tørlagte fjord. Køer og op til<br />

halvt år gamle kalve. Der er<br />

flest af de rødhvide Herefordkøer,<br />

men også helt røde Limousine-køer<br />

og blandinger.<br />

Der er også tre tyre, to Limousine<br />

og en helt sort Angus der<br />

minder om en spansk kamptyr.<br />

Det er kødkvæg, kraftige dyr<br />

hvor køerne typisk vejer 600<br />

kg, men har smidige bevægelser<br />

der ikke belastest af de<br />

unaturligt store yvere som<br />

malkekøerne har.<br />

Kødkvæg har sammen med<br />

andre husdyr, især får, fået en<br />

stigende rolle i natur- og landskabsplejen.<br />

Enge, heder og<br />

overdrev skal græsses for ikke<br />

at gro til i skov. I det seneste<br />

overdrevsprojekt, der støttes<br />

massivt af EU, skal næsten<br />

28<br />

1800 hektarer yderligere afgræsses.<br />

På grund af naturplejen<br />

venter kødkvægsbranchens<br />

organisationer selv gode tider<br />

selv om omlægningen af landbrugsstøtten<br />

fra nytår kan give<br />

et midlertidigt tilbageslag.<br />

Landbrugstøttens omlægning -<br />

og på sigt fald - kan også betyde<br />

at dele af landbruget<br />

ekstensiveres på marginale jorder.<br />

Det kan også give plads til<br />

flere kødkvæg.<br />

På gødet græs<br />

Marken ved Sidinge er dog<br />

ikke natur. Det er gødet græs i<br />

omdrift. I et fremtidsscenarium<br />

kan man forestille sig at kvæget<br />

mister de tørre og jævne<br />

gødede græsmarker, men bevarer<br />

de kuperede dele og<br />

brakmarken helt ned mod fjorden<br />

- og erobrer nyt land på<br />

den anden sige af afvandings-<br />

kanalen hvor der kan være<br />

lige fugtigt nok til intensiv<br />

landbrugsdrift.<br />

Kødkvægbedriften ejes af<br />

Kurt Gaarde der også driver<br />

maskinstation for landbruget<br />

og udfører kloakarbejde, entreprenørarbejde<br />

og oprensninger<br />

af åer, kanaler og søer.<br />

Men det er Morten Holgersen<br />

der gennem ti år har passet dyrene<br />

som der er i alt 600 af.<br />

Han kun hjælp når kalvene<br />

skal tages fra køerne og når<br />

dyr skal flyttes til en anden<br />

ejendom. Til arbejdet hører<br />

også det at lave folde og hele<br />

det administrative arbejde<br />

med at holde bog med kælvinger,<br />

slagtninger og medicinforbrug.<br />

„Vi har ikke dyr på jord helt<br />

uden for omdrift, men nogle<br />

af græsmarkerne ligger med<br />

græs i op til ti år. Så bliver de<br />

Morten Holgersen ved en af de nysgerrige Herefordkøer med de karakteristiske hvide tegninger.<br />

pløjet op til korn et par år før<br />

der sås græs igen. Det er nødvendigt<br />

fordi græsset forurenes<br />

med kvik, mælkebøtter,<br />

brændenælder, skræpper og<br />

tidsler så græsproduktionen<br />

falder. På marken her blev der<br />

høstet frøgræs først i august.<br />

Siden er græsset slået af til ensilage,<br />

og for en uge siden er<br />

køerne sat herud. Der er græs<br />

til en 14 dage her,“ fortæller<br />

Morten Holgersen der er landbrugsuddannet<br />

og før har haft<br />

egen bedrift.<br />

„Vi regner med næsten en<br />

hektar pr. ko på årsbasis når<br />

man regner kalvene med og<br />

det areal vi bruger til dyrenes<br />

vinterfoder af halm og ensileret<br />

græs og majs. På naturarealer<br />

ville arealet være større,“<br />

siger han. „Køerne kommer ud<br />

i begyndelsen af maj og bliver<br />

ude til i begyndelsen af november<br />

hvor der bliver for lidt<br />

græs og jorden jogges op. Vi<br />

fodrer kalvene lidt og sidst på<br />

efteråret kan vi også fodre køerne,<br />

men ellers klarer de sig<br />

selv. Om vinteren går de i en<br />

åben løsdriftsstald hvor de til<br />

dels går ude.“<br />

„Køerne bliver noget ældre<br />

end malkekøer, typisk 8-10 år.<br />

Så længe de kommer med en<br />

kalv om året og er sunde og<br />

raske, så får de lov at blive her.<br />

Ellers sættes de ud og sendes<br />

til slagtning efter en opfedning<br />

på majs,“ siger Morten<br />

Holgersen.<br />

Han forklarer at kalvene bliver<br />

sammen med køerne i et<br />

halvt år. Så kommer de i løsdriftsstald<br />

i et år, tyrekalvene<br />

dog for sig selv i stald det sidste<br />

halve år fordi de kan være<br />

meget urolige. Alle tyrekalve<br />

og halvdelen af kviekalvene<br />

sendes så til slagtning, mens<br />

den anden halvdel af kviekalvene<br />

løbes af en tyr. For at undgå<br />

indavl bliver det dog ikke<br />

med en af tyrene fra marken,<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


I dag går kvæget på gødet græsmark. Deres fremtidige terræn er nok skråninger og brakmarker ned mod den tørlagte fjord og dens fugtige dele.<br />

og af samme grund udskiftes<br />

tyrene typisk hver tredje år.<br />

Enten slagtes de eller sælges til<br />

anden avler.<br />

Moderne cowboy<br />

Morten Holgersen er en moderne<br />

cowboy, dog uden hest<br />

men med en kraftig firehjulsknallert<br />

til at komme rundt. En<br />

vigtig del af arbejdet er at<br />

mærke kalvene. I den klassiske<br />

amerikanske tradition mærkes<br />

kalvene med brændemærke<br />

når de er forholdvis store, og<br />

det udløser den dramatiske<br />

fangeteknik med lasso og hest<br />

som dyrkes på rodeoshows.<br />

Sådan gør Morten Holgersen<br />

ikke: „Vi skal mærke kalvene<br />

når de er små, og det skal ske<br />

med det samme, helst samme<br />

dag, ellers kan jeg ikke fange<br />

dem. Mærkningen foregår ved<br />

at sætte et skilt med kalvens<br />

nummer i hvert øre. Nogle køer<br />

kan være agressive. Så må<br />

jeg snige mig til det. Så kommer<br />

koen farende og jeg må<br />

væk. Næste dag kan jeg så<br />

komme til at mærke det andet<br />

øre,“ siger han. „Tyrene er der<br />

til gengæld ingen problemer<br />

med. Hvis bare de har nok at<br />

gøre med at løbe køer, gider<br />

de ikke være agressive mod<br />

mig. Man skal bare ikke lade<br />

dem vide man er bange. Men<br />

de kender mig også og det<br />

kan da godt være at de er<br />

mere agressive mod fremmede.“<br />

Hans arbejde foregår udendørs<br />

året rundt i et smukt landskab<br />

med udsigt til skoven på<br />

den anden side af den tørlagte<br />

fjord og den rigtige fjord i<br />

blink. „Ja, her er rart. især i<br />

pænt vejr, men skal jeg også<br />

arbejde herude når det regner,<br />

og når man går her til daglig,<br />

oplever man ikke at landskabet<br />

er smukt. Men det er også<br />

et frit arbejde, og man kan<br />

Limousinetyr. Ufarlig når den bare har nok at lave.<br />

svede og være beskidt som<br />

man vil. Det dårlige er når der<br />

er vrøvl med dyrene og jeg står<br />

alene med det. I det hele taget<br />

er landbrug ensomt arbejde,<br />

også på de store gårde.“<br />

Passende afstand<br />

På naturarealer forudsættes<br />

normalt er der er almindelig<br />

adgang. Og det er også realistisk,<br />

mener Morten Holgersen:<br />

„Kvæget skal bare være<br />

vant til mennesker, altså møde<br />

dem jævnligt. Og så skal man<br />

holde passende afstand til dyrene.<br />

Omkring et halvt hundrede<br />

meter til køer med kalve<br />

og omkring det halve til andre.<br />

Ellers kan de komme og<br />

stange, og det kan være slemt<br />

nok selv om de ikke har horn.<br />

Man skal tænke på at kødkvæget<br />

ikke er så tamt som<br />

malkekvæg som man har fat i<br />

hver dag. På vores mark synes<br />

jeg dog ikke det er en god idé<br />

at gå ind, men her står dyrene<br />

også meget tættere end de<br />

ville gøre på naturarealer.“<br />

Kødkvægdriften er som det<br />

øvrige danske landbrug afhængig<br />

af landbrugsstøtten.<br />

„Der er ammekopræmie og<br />

handyrpræmie hvor vi får<br />

støtte for tyrekalve der sendes<br />

til slagteriet. Så er der hektarstøtten<br />

oveni. Der er kun økonomi<br />

i det på grund af tilskuddene.<br />

Hvis vi skal klare os uden<br />

tilskud skal forbrugerne være<br />

villige til at betale mere for at<br />

få dansk kød. Men det hjælper<br />

selvfølgelig på det hvis dyrene<br />

kan græsse gratis på et naturareal<br />

eller hvis man tilmed får<br />

tilskud for at lade dem græsse<br />

der,“ siger han. Han peger dog<br />

samtidig på at omkostninger<br />

til transport og medicin let kan<br />

stige. sh<br />

Billeder og interview er fra 25. september<br />

2004.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 29


30<br />

Special Maskiner<br />

RABATTER, GRØFTER<br />

OG HEGN<br />

Dücker klippeteknik<br />

Arm- og front monteret rabatklipper.<br />

Arbejdende på højre og venstre<br />

side af køretøjet<br />

Rækkevidde fra 1,80 m til 7,30 m<br />

Special Maskiner v/Lennart Ahlefeldt-Laurvig<br />

Hedevejen 33, 5932 Humble<br />

Tlf. 62 56 16 67 . Mobil 30 34 15 67<br />

www.special-maskiner.com<br />

VEJARBEJDE . SKOV . GRÆS . SNERYDNING . SANDRENSNING<br />

At opleve dyr vægtes højt når man er på besøg i naturen. Og allerhelst<br />

må det være rådyr. Foto: Gert S. Laursen, Biofoto.<br />

Vildt og landskab<br />

Nyt forskningsprojekt skal belyse komplicerede<br />

sammenhænge - og ikke kun ud med jagtøjne<br />

Vildt og Landskab er navnet<br />

på et nyt forskningsprojekt der<br />

varetages af Skov & Landskab<br />

og Danmarks <strong>Miljø</strong>undersøgelser<br />

med sekratariat af Danmarks<br />

Jægerforbund, Kalø.<br />

Projektet detailplanlægges i år<br />

og ventes sat i gangsat omkring<br />

årsskiftet. Der er fire delprojekter:<br />

1) Dyrelivets betydning for<br />

samfundsøkonomien, befolkningen,<br />

jordbrugets økonomi<br />

og jægerne. Som led heri undersøges<br />

også den holdning,<br />

der ligger til grund for folks<br />

opfattelse af det fritlevende<br />

dyreliv. Oplysninger om jagtleje<br />

kædes sammen med<br />

mængden og typen af vildt og<br />

fordelingen af skov og mark<br />

på reviret. Den værdi som vildtet<br />

har for andre end jægere<br />

skal også måles.<br />

2) Forstyrrelse af vildt i relation<br />

til adgangsforhold i skoven,<br />

det åbne landskab og de<br />

bynære naturarealer. Det skal<br />

bl.a. undersøges hvordan naturen<br />

bruges rekreativt og<br />

hvordan færdselsmønstrene er<br />

når folk bruger naturen. Der<br />

skal desuden opnås mere viden<br />

om hvordan forskellige<br />

former for forstyrrelser påvirker<br />

vildtet.<br />

3) Markvildtets vilkår i agerlandskabet<br />

med fokus på hare<br />

og agerhøne. Man vil her belyse<br />

de vilkår i agerlandet der<br />

har betinget tilbagegangen<br />

for markvildtet gennem de sid-<br />

ste 50 år og som bl.a. har ramt<br />

hare og agerhøne. Det er også<br />

sigtet at foreslå tiltag for at<br />

vende udviklingen.<br />

4) Skovdrift og landskabspleje<br />

i relation til vildtinteresser.<br />

Her skal belyses de forskellige<br />

interesser som skovfolk og jægere<br />

har og som bl.a. løses<br />

med hegning. Da hegning er<br />

dyr og generer skovgæster, ledes<br />

efter dyrkningsmetoder<br />

som tilgodeser vildtet og skovbruget<br />

på samme tid, bl.a. ved<br />

at bruge med hjælpearter som<br />

vildtet foretrækker. Det skal<br />

samtidig undersøges hvordan<br />

vildt og naturplejende husdyr<br />

kan gå i spænd sammen.<br />

I et delprojekt af Berit Kaae<br />

og Frank Søndergaard Jensen<br />

på Skov & Landskab ses nærmere<br />

på hvilke dyrearter folk<br />

ser, gerne vil se og hvor ofte<br />

de ser de forskellige arter. Tidligere<br />

undersøgelser af friluftslivet<br />

har peget på at det opfattes<br />

meget positivt at opleve<br />

dyr som rådyr, egern og fasan<br />

opfattes meget positivt, mens<br />

myg - ikke uventet - opfattes<br />

meget negativt. Denne viden<br />

skal udvides samtidig med at<br />

man vil opnå mere detaljeret<br />

viden om synspunkterne på<br />

forskellige forvaltningsindgreb<br />

som f.eks. vildtremiser, vinterfodring,<br />

nye dyrearter, observationsmuligheder<br />

og lukning<br />

af arealer på grund af jagt.<br />

Man kan læse mere på<br />

www.vildtoglandskab.dk. sh<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


Svært at så inde i skoven<br />

Forsøg på stormfaldsarealer faldet dårligt ud<br />

At så eg på bar mark anses for<br />

en rimelig sikker metode, og<br />

man kan muligvis også godt så<br />

løvtræer inde i skoven med gode<br />

resultater. Det er bare endnu<br />

ikke sket i de forsøg der er<br />

etableret på Løvenborg Skovdistrikt<br />

i Vestsjælland, fremgår<br />

det af Ole Pedersens og Palle<br />

Madsens artikel 'Forsøg med<br />

såning af løvtræ af løvtræ i<br />

skovkulturer’ (Skoven 9/04).<br />

Forsøget omfatter bøg, eg,<br />

ask og fuglekirsebær der i efteråret<br />

2000 blev sået på et ti<br />

hektar stort stormfaldsareal.<br />

Det var på god jord hvor der<br />

før havde været gran. De<br />

pauvre resultater hidtil henføres<br />

især til mus og fugle der<br />

har taget frøene og jordbearbejdningen<br />

(primært plov med<br />

grubber) der gav et ringe såbed<br />

i den våde efterårsjord.<br />

Hvis man alligevel vil forsøge<br />

sig med såning, peger Pedersen<br />

& Madsen på otte gode<br />

råd: Dæk frøene passende,<br />

bøg 1-2 cm, eg 5-10 cm. Overlad<br />

forbehandling og vinteropbevaring<br />

af frø til professionelle.<br />

Prøv at så agern i direkte<br />

forlængelse af oldenindsamlingen<br />

om efteråret eller vent til<br />

næste forår. Så eg på så bar<br />

Sandrenseren der<br />

renser sandet<br />

Med en sandrenser som Budde-Engineering<br />

BC1000 kan<br />

man rense faldunderlag, sandkasser,<br />

golfbunkere, beachvolleybaner,<br />

små strande m.v.<br />

Sandet rystes ned over et sold<br />

der fås med 4, 6 og 12 mm masker.<br />

Skår, sten, kviste, skod,<br />

lort m.v. sorteres fra i affaldsbakken<br />

der rummer 20 liter og<br />

let afmonteres og tømmes. Arbejdsdybden<br />

reguleres trinløst<br />

Wedellsborgplov danner en blottet<br />

stribe med en grubbet rille hvor<br />

agern bredsås. Foto af Anders<br />

Fischer gengivet fra ‘Skoven’.<br />

jord som muligt så musene ikke<br />

finder skjul. Så ikke bøg på<br />

større blottede flader, men<br />

helst under skærm hvor bundfloraen<br />

er under kontrol. Tilbered<br />

såbeddet når jorden er bekvem<br />

og ikke for våd. Så ikke,<br />

men plant kirsebær.<br />

Forsøget har også vist at små<br />

arealer omgivet af mange gode<br />

frøkilder kan give gode resultater<br />

ved naturlig tilgroning.<br />

Arealerne var dog hegnet<br />

og der var blottet en del<br />

jord ved jordbearbejdning.<br />

Forsøgene i skovkulturer<br />

blev sat i værk på grund af interessen<br />

for at dæmpe kulturomkostningerne.<br />

Denne interesse<br />

er der stadig. Pedersen<br />

og Madsen har med egne ord<br />

ikke tabt modet og hælder nu<br />

til sen forårssåning. sh<br />

fra 0 til 20 cm. Arbejdsbredden<br />

er 75 cm og kapaciteten anføres<br />

op til 3000 m 2 pr. time. Maskinen<br />

vejer 180 kg og er 100<br />

cm bred. Import: Specialmaskiner,<br />

tlf. 6256 1667.<br />

Renovationsvogn<br />

i kombi-program<br />

Til ParkLand Maskinfabriks<br />

Combi-Trailer-program er der<br />

nu også en renovationsvogn til<br />

bl.a. boligselskaber og boligforeninger.<br />

Vognen produceres<br />

i størrelserne 4, 6 og 8 m³.<br />

Combi-Trailerprogrammet består<br />

i øvrigt af højtipvogne<br />

koblet med høster, komposter<br />

eller flishugger. Tlf. 5764 2105.<br />

Familien fra<br />

ParkLand Maskinfabrik A/S<br />

Målflytter<br />

• Monteres på klipperen<br />

• Flytter 7- og 11 mands mål<br />

• Gavner arbejdsmiljøet<br />

• Sparer tid og penge<br />

Fra kr. 73.000,-<br />

Grusafretter<br />

• Nivellerer grus inden<br />

nedlægning af fliser<br />

• 1 dags manuel afretning<br />

udføres på 1 time<br />

• Ingen skader på ryg og knæ<br />

Fra kr. 38.200,-<br />

Slagleklipper<br />

• Arbejdsbredde:1m - 2m<br />

• Kraftige- og specialhærdede<br />

knive<br />

• Kan sideforskydes manuelt<br />

eller hydraulisk<br />

Fra kr. 21.800,-<br />

Vejlemosevej 14 • 4160 Herlufmagle<br />

Tlf. 57 64 21 05 • Fax 57 64 21 16<br />

www.parkland.dk<br />

Combi Trailer<br />

• Vertikalskæring<br />

• Græsklipning<br />

• Løvsugning<br />

• Opsamling af affald<br />

• Opsamling af hækafklip<br />

• Arb. bredder 1,3m - 2,1m<br />

• Volumen 1,2m 3 - 2,5m 3 -<br />

3,5m 3- 5,0m 3 - 8,5m 3 - 10,0m 3<br />

Komposter<br />

• Kraftbehov: 20-40 hk<br />

• Kantvendte slagler og modskær<br />

• Bygningstræaffald, grene,<br />

buskafklip, kranse ect.,<br />

flænses og komposterer<br />

derfor hurtigt<br />

• Leveres også mont. på trailer<br />

med 27 HK dieselmotor<br />

Rotorskiveklipper<br />

• Perfekt klipning p.g.a. høj<br />

rotorhastighed<br />

(2800omdr./min.)<br />

• Stor frihøjde (16 cm.)<br />

• Effektiv spredning p.g.a.<br />

højre og venstre omløbsretning<br />

• Arbejdsbredde:1,5m - 5,7m<br />

Fra kr. 25.200,-<br />

Combiskovl<br />

• 375 kg eller 750 kg løfteevne<br />

• 3-punktsophæng eller<br />

A-ramme<br />

• Parallelløft for skovl<br />

• Dobbl. virk. cyl. for løft og<br />

kip af skovl<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 31<br />

kr. 39.200<br />

kr. 24.500<br />

kr. 68.100,-


32<br />

Effektive<br />

maskiner<br />

til vej og<br />

park…<br />

LM TRAC 385<br />

redskabsbærer er den stærke<br />

“bjørn, som virkelig arbejder,<br />

når det gælder. 53 HK, hydrostatisk<br />

transmission, 4-hjuls-træk, joystick styring og lille totalbredde. Kan monteres med 3- og 5-leds cylinderklipper<br />

eller rotorklipper op til 3 m’s arbejdsbredde. LM TRAC 490S (ny model) med 7-leds cylinder-klipper<br />

eller rotorklipper op til 4,2 m’s arbejdsbredde. Ligeledes fås Wulff 800 med 7-leds cylinder klipper - et effektivt<br />

græs-klipper-program.<br />

SCHANZLIN 304/504 kompakttraktorer<br />

arbejder sikkert og effektivt året rundt. 42/58 HK,<br />

hydrostatisk transmission, 4-hjuls-træk og lille totalbredde.<br />

Stor, rummelig 2-personers kabine med plant<br />

gulv gør arbejdsdagen til en ren fornøjelse. Stor løftekapacitet<br />

muliggør kørsel med meget store redskaber.<br />

Monteret med frontlæsser fremstår traktoren som en<br />

effektiv læssemaskine.<br />

NYHED<br />

BOSCHUNG S3 er en selvkørende feje-suge<br />

maskine med ikke mindre end 2,5 m³ effektiv smudsbeholder.<br />

85 HK, hydrostatisk transmission, joystick<br />

styring og lille totalbredde. 2-hjuls, 4- hjuls eller krabstyring<br />

samt topfart på op til 50 km/t er standard. Kan<br />

leveres med dobbelt lineært feje-system, frontkost<br />

ukrudtsbørste og håndsugeslange.<br />

Snedkervej 9, 2630 Taastrup Sjælland/Fyn: Leif Pedersen • Mobil 40305618<br />

Telefon 43 99 7999 • E-mail: og@ogmaskiner.dk Jylland: Claus Madsen • Mobil; 4038 9666<br />

www.ogmaskiner.dk<br />

Importør af: LM TRAC • Wulff • Schanzlin • BEMAB • Irus • Wiedenmann • Boschung • Küpper Weisser<br />

BROCK feje-sugemaskiner<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

HH public relations<br />

Minigraver med<br />

stor gravedybde<br />

Med sin nye model KX41-3V<br />

har Kubota præsenteret en 1,7<br />

tons minigraver der kan grave<br />

238 cm dybt - angiveligt rekord<br />

for sin klasse. Minigraveren<br />

har desuden en række tekniske<br />

forbedringer der er ved<br />

at blive almindelige: udskydelig<br />

undervogn, let serviceadgang,<br />

skjulte hydraulikslanger,<br />

kontrolsystem der overvåger<br />

maskinens tilstand samt rummeligere<br />

kabine og bedre førersæde.<br />

Import: V. Løwener<br />

A/S. Tlf. 4320 0300.<br />

Iseki-piruetter på<br />

græsplænen<br />

Når græsklipperen styres ved<br />

at regulere de to trækhjuls fart<br />

og omdrejningsretning kan<br />

den vende og dreje på en tallerken.<br />

Forhjulene følger bare<br />

med. Typen fås nu også som<br />

en Iseki Zero Turn SZ 330, en<br />

kraftig rotorklipper med 32 hk<br />

dieselmotor, 183 cm klippebredde,<br />

og hydrostatisk transmission.<br />

Med PTO-uatag bagtil<br />

kan maskinen også bruges til<br />

andre opgaver. Import: H.C.<br />

Petersens & Co tlf. 7673 1133.<br />

Overdrev på Røsnæs. Ole Malling/Skov- og Naturstyrelsen<br />

Overdrev skal plejes med EU-støtte<br />

Med et naturforvaltningsprojekt<br />

til 27 mio. kr., hvor EU betaler<br />

de 60%, skal Skov- og Naturstyrelsen<br />

og tre amter samarbejde<br />

om at pleje de få og<br />

små overdrev der er tilbage.<br />

Der skal bl.a. ryddes 1064 ha<br />

tilgroede overdrev, få skabt<br />

græsningspleje på 1780 ha og<br />

rydde 65 ha plantage anlagt<br />

på gammelt overdrev. Overdrevene<br />

ligger i internationale<br />

habitatområer på bl.a. Mols,<br />

Møn, Samsø og Røsnæs. De<br />

naturmæssigt rige overdrev<br />

var før en udbredt landskabstype<br />

med sin tørre græssede<br />

bund, spredte træer og krat,<br />

men findes nu kun hist og pist.<br />

De sårbare rester er tilmed truede<br />

fordi de ikke græsses af og<br />

gror til og fordi overdrevene<br />

er opsplittede i små isolerede<br />

områder. Den formelle beskyttelse<br />

af resterne er på plads<br />

med den nye naturbeskyttelseslov.<br />

Nu har også den praktiske<br />

beskyttelse fået et løft.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


Cykelskur med grønt tag. Set oppefra bliver den lille gård lidt grønnere.<br />

Grønne gårde med grønne tage<br />

Byens gårde ses mest oppefra<br />

vinduerne. Så hvorfor ikke<br />

gøre skurenes tage, halvtage<br />

m.v. grønne af bevoksning så<br />

gården bliver ekstra frodig når<br />

man ser den fra lejligheden?<br />

Den logiske tanke er taget op<br />

af bl.a. Grønne Gårde der er<br />

den afdeling i Københavns<br />

Kommune der tager sig af at<br />

forny gårdanlæg, hvilket især<br />

sker i tætte bebyggelser af ældre<br />

etageejendomme. I de senere<br />

år er også bevoksning på<br />

Engsøer holder<br />

fosfor fra Arresø<br />

Den knap 40 ha store Arresø,<br />

Danmarks største, får tilført<br />

langt mindre fosfor end før.<br />

Det skyldes især at spildevandet<br />

renses, men også at der er<br />

etableret nye engsøer ved de<br />

vandløb der fører til søen, skriver<br />

Torben S. Boisen og Henrik<br />

Vest Sørensen og Peter B. Jørgensen<br />

i Vækst 3/04. Når engsøerne<br />

er oversvømmet bundfældes<br />

fosforen og bindes i<br />

tørv eller planter som delvis føres<br />

væk med husdyrproduktionen.<br />

Frederiksborg Amt vedtog<br />

i 1993 Arresøplanen hvorefter<br />

syv vandområder skulle<br />

retableres. Det er kun blevet til<br />

fire (i alt 196 ha) med én mere<br />

på vej (110 ha). Engsøer blev<br />

på forhånd vurderet som omkostningseffektive,<br />

og det har<br />

holdt stik. Målinger i Solbjerg<br />

Engsø viser at at der samlet har<br />

været tilbageholdt næsten tre<br />

gange mere forfor end forventet:15<br />

tons fosfor siden 1994,<br />

men også at effekten varierer<br />

meget fra år til år. Man er nu<br />

nær målet om at Arresø højst<br />

må tilføres 6 tons fosfor pr. år.<br />

de flade tage kommet med,<br />

f.eks. i den lille Nørrebrokarré<br />

omkranset af Florsgade, Hiort<br />

Lorenzensgade og Laurids<br />

Skausgade. Men denne karré<br />

som repræsentant har Grønne<br />

Gårde i år fået den ‘Grønne<br />

Tag-pris’ fra International<br />

Green Roof Institute (IGRI) der<br />

lægger vægt på at de grønne<br />

tage er ført ind på stenbroen.<br />

Her er de grønne tage nok<br />

små, men de har stor virkning<br />

og ses af mange.<br />

Danmarks Have<br />

Skov og Landskab<br />

Be Bevar Be ar mig mig v vvel!<br />

v el!<br />

DL Høstkonference 2004<br />

I dag er det svært at bevare og frede<br />

danske haver og dansk landskabsitektur.<br />

Hvordan kan vi gøre det bedre? På<br />

konferencen vil problemet blive belyst<br />

med eksempler fra ind- og udland. Alle<br />

med interesse for emnet er velkomne<br />

fr fr freda fr fr eda edag edag<br />

g den den 29. 29. oktober oktober 2004<br />

2004<br />

9.30-16.30 på Copenhagen Business<br />

School, Solbjergvej 3, 2000 Frederiksberg.<br />

Tilmelding ilmelding senest senest den den den 21. 21. oktober oktober 2004<br />

2004<br />

til Danske Landskabsarkitekter,<br />

e-mail dl@landskabsarkitekter.dk<br />

Tilmeldingen er bindende. Ved afbud senere end 8<br />

dage før konferencen hæftes for hele<br />

deltagergebyret. Ved tidligere afbud hæftes for<br />

halvdelen af deltagergebyret.<br />

Pr Pris Pr is f ffor<br />

f or delta deltagelse delta else inklusiv inklusiv fr frok fr ok okost ok ost<br />

1.650 kr. for medlemmer af DL, Have- og<br />

Landskabsrådet samt Akademisk Arkitektforening.<br />

850 kr. for ledige medlemmer af DL.<br />

1950 kr. for ikke medlemmer af DL og AA.<br />

500 kr. for landskabsarkitektstuderende, der er<br />

medlem af DL. Alle beløb er excl. moms.<br />

Danske Landskabsarkitekter,<br />

Sankt Peders Stræde 39 3. sal,<br />

1453 København K<br />

AMU-kurser<br />

Kurserne afholdes på Sjælland og i Jylland med mulighed for<br />

kursusgodtgørelse, kost og logi.<br />

Vi har kurser under emnerne:<br />

Træfældning med motorsav<br />

Træklatring og beskæring<br />

Naturlegepladser<br />

Blokhusbyggeri<br />

Vandløbspleje<br />

Landskabspleje<br />

Publikumsfaciliteter<br />

Friluftsliv og naturbeskyttelse<br />

inden for det grønne<br />

NYE KURSER<br />

I 2005 OM<br />

NATUR I BYEN<br />

Tynding og beskæring i<br />

bynære skove og hegn<br />

Vandhulspleje og<br />

faunapassager i<br />

byerne<br />

Vi udbyder stadig brugerbetalte kurser som:<br />

European Treeworker Certificering<br />

Nedskæring fra lift<br />

Pleje af mindre træer<br />

GPS opmåling, skov og landskab<br />

Kursusbeskrivelser, ansøgningsskemaer: www.SL.kvl.dk, tlf. 3528 1505.<br />

Flere oplysninger: AMU-kursuskoordinatoren, lsv@kvl.dk eller<br />

koordinatoren for brugerbetalte kurser, bho@kvl.dk, tlf. 3528 1904.<br />

Skov & Landskab er et selvstændigt center for forskning, undervisning,<br />

formidling og rådgivning vedr. skov, landskab og planlægning ved Den Kgl.<br />

Veterinær- og Landbohøjskole (KVL). Se vores hjemmeside på www.SL.kvl.dk<br />

FRA VIDEN TIL HANDLING<br />

Velk elk elkomst elk omst<br />

v. formand, landskabsarkitekt Lise Schou<br />

Åbningstale<br />

Åbningstale<br />

Åbningstale<br />

Kulturminister Brian Mikkelsen<br />

Dansk Danske Dansk e f fforhold<br />

ff<br />

orhold<br />

Et overblik over den eksisterende lovgivning<br />

samt nøgleord til mangler i den. Kunsthistoriker<br />

Elisabeth Buchwald, Kulturarvsstyrelsen.<br />

Den Den eur europæisk eur opæisk opæiske opæiske<br />

e Landska Landskabsk<br />

Landska bsk bskon bskon<br />

on onvention on ention<br />

Præsentation af Europa Rådets Landskabskonvention<br />

samt orientering af SNS’s arbejde<br />

inden for landskabsområdet. Arkitekt Søren<br />

Rasmussen, Skov- og Naturstyrelsen.<br />

Dansk Danske Dansk e fr fr fredningssa<br />

fr fredningssa<br />

edningssa edningssager<br />

edningssa er er, er eksempler<br />

eksempler<br />

Gennemførte og ikke gennemførte<br />

fredningssager med fokus på sagsforløb og<br />

problemstillinger. Fredningsleder Jesper Refn,<br />

Danmarks Naturfredningsforening.<br />

Frok ok ok okost ok ost - - tur tur til til F FFreder<br />

FF<br />

eder ederiksber ederiksber<br />

iksber iksberg iksber g Ha Have Ha<br />

Landskabsarkitekt MDL Niels Mellergaard,<br />

Slots- og Ejendomsstyrelsen, viser rundt i<br />

Frederiksberg Have.<br />

Udenlandsk<br />

Udenlandske Udenlandsk e f fforbilleder<br />

f orbilleder<br />

Hvordan gør de i udlandet og kan vi lære noget<br />

heraf? Landskabsarkitekt MDL Jette Abel.<br />

Ny Ny Nye Ny Ny e r rreno<br />

r eno enover eno er eringspr er ingspr ingsprojekter<br />

ingspr ojekter<br />

Præsentation af internationale renoveringsprojekter<br />

der viser ny konceptuel og filosofisk<br />

tilgang. Dr. agro. landskabs- arkitekt MDL<br />

Malene Hauxner.<br />

Samtale Samtale og og debat<br />

debat<br />

Konferencens emne visualiseres i et diasshow,<br />

der panorerer gennem et bredt udsnit af<br />

bevaringsværdig dansk landskabsarkitektur.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 33


Maskinen fælder træet, løfter stammen til sporet, afgrener den og saver den op. Foto: Ckaus Haagesen, Chili.<br />

Skovningsmaskiner trykker skovjorden<br />

Nyt tung teknik skaber også risiko for traktose i skoven<br />

En skovningsmaskine i aktion<br />

med projektører, kran<br />

og larvefødder eller boogiehjul<br />

i en mørk skov, kan godt<br />

sætte en i science fiction stemning<br />

à la skovplaneten i ‘Return<br />

of the Jedi’. Ikke desto<br />

mindre er synet blevet almindeligt.<br />

Skovningsmaskinerne<br />

høster ca. 95% af de danske<br />

nåletræer og 10-15% af løvtræerne.<br />

De gamle løvtræer er<br />

trods alt for store og tunge.<br />

Med de store maskiner, der<br />

afløser manden med motorsav,<br />

forstærkes problemet med<br />

komprimering af skovjorden.<br />

Skovbruget får dermed også<br />

de traktoseproblemer som<br />

landbruget og anlægsgartneriet<br />

har haft i årtier.<br />

Skovbrugets måde at forholde<br />

sig til problemet på minder<br />

også om den måde som land-<br />

34<br />

Det stærke firkløver, når det gælder grønne uddannelser<br />

Ribe afdeling/Snepsgård<br />

Snepsgårdevej 20 · 6760 Ribe<br />

Tlf. 76 37 37 37<br />

www.amusyd.dk<br />

bruget og anlægsgartneriet<br />

gjorde før: man fokuserer på<br />

skaderne i de øvre jordlag og<br />

hjulets kontakttryk (marktryk)<br />

der så fordeles og nedsættes<br />

med brede dæk, lavt dæktryk,<br />

flere hjul, bælter m.v.<br />

For de store skovningsmaskiner<br />

er marktrykket 0,37-0,97<br />

kg/cm² afhængigt af maskinernes<br />

vægt, last og dæktype. Det<br />

er blot 1-3 gange så meget<br />

som vores fødder, skriver Anne<br />

Mette R. von Benzon, COWI<br />

Rådgivende Ingeniører A/S på<br />

www.trae.dk. Hun kommer<br />

ikke ind på at tunge maskiners<br />

totalvægt (akseltryk) kan påvirke<br />

jorden i dybden selv om<br />

marktrykket er lille. Marktrykket<br />

er kontaktrykket mellem<br />

hjul og jordoverflade.<br />

God planlægning og kørespor<br />

anfører Mette R. von Ben-<br />

De fire jyske gartnerskoler har indledt et nyt samarbejde, der skal sikre virksomhederne maksimal service ved tilrettelæggelse<br />

af grønne uddannelser for medarbejdere og ledere.<br />

Alle skoler har gode faciliteter med egen kostafdeling. Og frem for alt har de viljen til at sætte den enkelte virksomhed<br />

i centrum – hver gang. Kontakt skolerne i firkløveret for en snak om behov og ønsker.<br />

Ulfborg Kjærgaard<br />

Lystlundvej 14-18 · 6990 Ulfborg<br />

Tlf. 89 28 10 00<br />

www.eucmidt.dk<br />

zon dog som forebyggende<br />

foranstaltninger for at skåne<br />

jordbunden. Det svarer til det<br />

vigtigste krav i anlægsgartneriet:<br />

at holde den tunge trafik<br />

inden for bestemte zoner og<br />

at undgå at køre dér hvor der<br />

skal plantes. Derved undgår<br />

man både den overfladiske og<br />

dybere komprimering.<br />

Med skovningsmaskiner kan<br />

køresporene lægges langt fra<br />

hinanden, uden at man bliver<br />

nødt til at køre med tunge maskiner<br />

ind mellem sporene for<br />

at hente det fældede træ. Man<br />

kan derved undgå at køre på<br />

det meste af skovbunden.<br />

Ser man bort fra dybdekomprimeringen<br />

er skovbrugsmaskiner<br />

ikke i alle tilfælde dårligere<br />

for miljøet end fældning<br />

med motorsav. I de øvre jordlag<br />

dæmpes komprimeringen<br />

Damgårds Allé 5 · 8330 Beder<br />

Tlf. 87 47 57 00<br />

www.dcj.dk<br />

netop med brede dæk og<br />

mange hjul. Med boogie-montering<br />

kan maskinen let kravle<br />

over forhindringer uden at<br />

mase og rive jorden unødigt.<br />

For tiden udvikles skovningsmaskiner<br />

med katalysator og<br />

lavt dieselforbrug. De kan høste<br />

træerne med et lavere<br />

brændstofforbrug end traditionel<br />

fældning af en mand<br />

med motorsav og udkørsel. På<br />

én time bruger en skovningsmaskine<br />

i gennemsnit 15 liter<br />

diesel og skover 12-20 m³ træ.<br />

En mand med motorsav kan på<br />

en time fælde ca. 1 m³ ved et<br />

benzinforbrug på ca. 1 liter -<br />

hvortil kommer at udkørselsmaskinen<br />

skal køre mere rundt<br />

for at samle op.<br />

Skov- og Naturstyrelsen har<br />

fastsat miljøkrav til Statsskovbrugets<br />

skovmaskiner. De omfatter<br />

brændstof, hydraulikolie,<br />

kædesmøreolie, smørefedt,<br />

brugt olie og filtre, maskinrensning<br />

og vask, affald,<br />

hjul, dæk og lufttryk samt<br />

førermiljø.<br />

Skovningsmaskinen er en<br />

kæmpetraktor udstyret med<br />

en kran med et ‘skovningsaggregat’.<br />

Maskinen fælder træet,<br />

løfter stammen ud til køresporet,<br />

afgrener den og saver<br />

den i passende længder, mens<br />

maskinføreren sorterer træet i<br />

bunker efter tykkelse og længde.<br />

Bunkerne lægges nær køresporene,<br />

så arbejdet for udkørselsmaskinen<br />

lettes. Med<br />

computerteknologi kan stammernes<br />

tykkelse og længde<br />

måles og afpasses savværkernes<br />

ønsker. Meget rationelt.<br />

Ulempen skal først og fremmest<br />

findes 50-80 cm nede i<br />

jorden, og den skal især undgås<br />

ved at man kører i de samme<br />

kørespor hver gang. sh<br />

KompetenceCenter for<br />

Det grønne område -<br />

Sandmosen<br />

- en del af AMU Nordjylland<br />

Sandmosevej 55 · 9460 Brovst<br />

Tlf. 96 33 26 26<br />

www.amunordjylland.dk<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


Den sortsvedne plantage<br />

Branden i Thy den 2.-3. juni skaber hurtigt<br />

en ny og mere interessant skov<br />

Den 2. og 3. juni brændte 155<br />

hektar skov i Stenbjerg klitplantage<br />

i Thy. Det er en af de<br />

største skovbrande vi har set<br />

her i landet. Årsagen er<br />

ukendt, men skoven var meget<br />

tør efter en kølig, tør maj, og i<br />

den kraftige østenvind bredte<br />

ilden sig i spring på flere hundrede<br />

meter.<br />

Op mod 200 skovfolk, landmænd<br />

og entreprenører fik ilden<br />

under kontrol da vinden<br />

om aftenen løjede af. Der var<br />

da brændt et østvestgående<br />

bælte på 1,5 x 0,4 km. Aftenen<br />

og natten blev brugt til at lave<br />

brandbælter og gennemvande<br />

området hvor man forventede<br />

at vinden ville bære hen næste<br />

dag. Vinden skiftede som varslet<br />

til sydvest, men trods forberedelserne<br />

brød ilden alligevel<br />

igennem og bredte sig hurtigt<br />

mod nord indtil vinden om<br />

aftenen igen tog af.<br />

Herefter bredte ilden sig ikke<br />

mere. En truet ejendom<br />

blev skånet. Risikoen var der<br />

dog fortsat, og den 13. juni<br />

opstod der syv småbrande i<br />

kraftig vind, og op til seks uger<br />

efter var der behov for efterslukning.<br />

I nogle uger var skoven<br />

lukket for publikum.<br />

Under branden gik mus, myrer,<br />

firben m.v. under jorden<br />

og overlevede mens de større<br />

dyr løb væk. To rålam var døde<br />

og fem mere måtte aflives.<br />

Desuden blev der fundet enkelte<br />

hugorme og fuglekranier.<br />

Hvor der havde været myretuer<br />

var der bagefter dybe<br />

kratere fordi grannålene var<br />

brændt.<br />

I den forkullede skov har både<br />

plante- og dyrelivet været<br />

hurtigt til at indfinde sig. Urter,<br />

buske og træer har spiret<br />

hvor der før var tæt og ensartet<br />

skov. Branden har samtidig<br />

frilagt en række delvist skjulte<br />

gravhøje. „Det er trist at se årtiers<br />

planlægning gå op i flammer<br />

på få dage, men nu synes<br />

jeg at perspektiverne for plantagen<br />

ser yderst spændende<br />

ud,“ udtaler klitplantør Henrik<br />

Schjødt Kristensen til Jan Skriver<br />

i ‘Skoven’ (8/2004).<br />

Ifølge Skov- og Naturstyrelsens<br />

hjemmeside skal skovdriften<br />

nu have det fælles sigte at<br />

give plantagen et større naturindhold.<br />

Nogle steder vil de<br />

brændte og afsvedne stammer<br />

stå som et monument over en<br />

naturkatastrofe. Andre steder<br />

vil træerne blive skovet, så der<br />

genskabes indre lysninger. Andre<br />

steder igen plantes grupper<br />

af løvtræer som på langt<br />

sigt kan sprede frø og være<br />

med til at bryde plantagens<br />

dominans af nåletræer. sh<br />

Det grønne spirer hurtigt frem. Billedet er taget 13. august, godt to<br />

måneder efter branden. Foto: Henrik Schjødt Kristensen.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 35


36<br />

Juelsminde Planteskole<br />

er storproducent af<br />

ROSER &<br />

HÆKPLANTER<br />

Derfor er vi stand til at tilbyde fin kvalitet til<br />

fordelagtige priser. Vi har roser i alle mulige<br />

sorter og typer og hækplanter i bredt sortiment.<br />

Se på www.juelsminde-planteskole.dk<br />

Fri overnatning i 30 statsskove<br />

Fax 75694634<br />

Med et forsøg med fri overnatning i 30 skove tager statsskovene<br />

et lille skridt henimod den allemandsret som kendes<br />

fra Norge og Sverige. Man kan frit slå sit telt op overalt og<br />

komme tæt på naturen døgnet rundt. Man må dog kun<br />

overnatte én gang samme sted og højst med et trepersoners<br />

telt og højst med to telte samme sted. Man skal være uden<br />

for synsvidde fra bygninger, må ikke bruge motoriseret<br />

transport og åben ild og skal rydde godt op. Skovene kan<br />

ses på www.skovognatur.dk. De ligger fortrinsvist langt fra<br />

større byer og ingen sjællandske skove er med. Det nye forsøg,<br />

der gælder til 2006, supplerer de 186 ’primitive overnatningspladser’<br />

som statsskovene i forvejen har.<br />

Agria tohjuler kan<br />

forskyde hjulene<br />

De nye Agria-tohjulstraktorer,<br />

Bison og Taifun, kan forskyde<br />

hjulenes placering så vægten<br />

fordeles optimalt uanset om<br />

der køres med redskaber for<br />

eller bag. Det er især en fordel<br />

med tunge redskaber. Traktoren<br />

har desuden servostyring<br />

og hydrostatisk transmission.<br />

Bison har 10 eller 13 hk; Taifun<br />

18 hk. Der er enten rekylstart<br />

eller elstart. Import: H.G. Enemark,<br />

tlf. 4396 6677.<br />

Til venstre formand for Vej & Park, Henning Kristensen. Til højre formand<br />

for Entreprenørsektionen, Hans Holm. Foto: Torben Sigh.<br />

Maskinleverandører i to foreninger<br />

Brancheforeningen Maskinleverandørerne<br />

er nu formelt<br />

delt i to foreninger, men under<br />

samme hat med det gamle<br />

navn. Det blev besluttet på en<br />

ekstraordinær generalforsamling<br />

13. september. De foreninger<br />

hedder ‘Entreprenørsektionen’<br />

og ‘Vej & Park’. De har<br />

hver 15 medlemmer. Der vil<br />

fortsat være fælles aktiviteter,<br />

men kun når man finder det<br />

nødvendigt. De nye sektioner<br />

fortsætter under samme sekretariat<br />

som hidtil.<br />

En restgruppe på 11 medlemmer<br />

er ikke med nogen af<br />

stederne. Hertil hører Svenningsens<br />

og andre med et mere<br />

alsidigt sortiment. Til ‘Licitationen’<br />

oplyser Niels Svenningsen<br />

at der arbejdes på at etablere<br />

et tredje ben under arbejdstitlen<br />

‘Jord & <strong>Miljø</strong>’.<br />

HI-messe med<br />

for få besøgende<br />

Udstillingen HI Byggeri &<br />

Håndværk, som Messecenter<br />

Herning holdt 7.-10. september,<br />

blev en besøgsmæssig<br />

skuffelse med knap 21.000 besøgende<br />

på fire dage. En af de<br />

store sektorer på udstillingen<br />

var ‘Materiel & Grej’ med maskiner<br />

til entreprenører og vej<br />

& park. Det var hovedsagelig<br />

en hal-udstilling hvor entreprenørudstillerne<br />

forsøgte sig<br />

med ensartede stande uden<br />

egentlig standopbygning, altså<br />

som om det var udendørs. Det<br />

var en succes ifølge brancheforeningenMaskinleverandørerne<br />

der bl.a. forklarer det<br />

dårlige besøg med det fine<br />

sensommervejr. Efter en længere<br />

regnfuld periode var fagfolk<br />

nok meget ivrige efter at<br />

komme i gang med arbejdet.<br />

Bestyrelsen i ‘Vej & Park’ består<br />

af formand Henning Kristensen,<br />

H.C. Petersen & Co.,<br />

Per Darmer, H.G. Enemark og<br />

John Overgaard Jensen, Epoke<br />

A/S. Bestyrelsen i ‘Entreprenørsektionen’<br />

består af formand<br />

Hans Holm, JJM Gruppen, Per<br />

Stjernquist, Volvo Entreprenørmaskiner<br />

A/S og Chr. Harkjær<br />

fra Enmaco Maskiner.<br />

På udstillingssiden vil ‘Vej &<br />

Park’ ifølge Henning Kristensen<br />

satse på Have & Landskab<br />

og HI-messen hvert år på skift.<br />

Entreprenørsektionen vil ifølge<br />

Hans Holm lave en udstilling i<br />

eget regi målrettet maskinførerne.<br />

Den skal efter planen afløse<br />

Entreprenør & Grønen Anlæg<br />

og holdes i 2006. Begge<br />

sektioner anfører også landbrugsmaskinmessen<br />

Agromek<br />

som en mulighed.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


Palmer som gadetræer? Måske<br />

ikke, men det er en<br />

kendsgerning at sommerklimaet<br />

bliver varmere, og at det vil<br />

få stor betydning for byerne.<br />

Grønne områder er efter al<br />

sandsynlighed en del af løsningen.<br />

Det vurderer den nye professor<br />

i landskabsarkitektur<br />

ved Skov & Landskab, Stephan<br />

Pauleit, der holdt sin tiltrædelsesforelæsning<br />

14. september.<br />

Han skal arbejde med grønne<br />

områder som redskab til at forbedre<br />

bymiljøet. Der vil især<br />

blive fokus på planterne, bl.a.<br />

byens træer, og de økologiske<br />

sammenhænge.<br />

Stephan Pauleit ser bæredygtig<br />

udvikling af byerne som<br />

en af de største udfordringer<br />

for samfundet lige nu: „Byerne<br />

er vores kulturelle og økonomiske<br />

omdrejningspunkt, men<br />

der er brug for visionære beslutninger<br />

der kan reducere<br />

den negative påvirkning af<br />

miljøet og gøre byerne til et<br />

bedre sted at bo,“ siger han og<br />

Grønne bæredygtige byer<br />

Stephan Pauleit tiltrådt som ny KVL-professor i landskabsarkitektur<br />

Stephan Pauleit: Efterlyser<br />

visionære miljøbeslutninger.<br />

fremhæver at landskabsarkitekter<br />

og andre med biologisk<br />

baggrund vil spille en vigtig<br />

rolle i denne proces.<br />

Stephan Pauleit er tysk landskabsarkitekt<br />

og ekspert i byernes<br />

grønne struktur og økologi.<br />

Senest har han sammen<br />

med en gruppe tyske byplanlæggere<br />

og arkitekter arbejdet<br />

MS 260 FB<br />

Professionel mellemklasse sav. FarmBoss.<br />

Robust, komfortabel og lang levetid kendetegner<br />

denne sav. Dimensioneret til hårdt brug dag efter<br />

dag. Kan udbygges til hækkeklipper med HS 246.<br />

49 cm³ • 3,5 hk • 4,7 kg • sværd 37 cm<br />

SPAR 800,-<br />

3.196,-<br />

Excl. moms<br />

med at planlægge en ny bydel<br />

for 800.000 indbyggere i<br />

Shanghai i Kina. Stephan<br />

Pauleit er også involveret i det<br />

første europæiske projekt om<br />

klimaforandringernes konsekvenser<br />

for byer med Manchester<br />

som eksempel. Målet er at<br />

vise hvordan man imødegår<br />

problemerne med en gennemtænkt<br />

byplanlægning.<br />

„Et velplanlagt net af grønne<br />

områder vil helt sikkert<br />

komme til at spille en vigtig<br />

rolle, f.eks. i forhold til at<br />

håndtere det store mængder<br />

regnvand vi fremover vil se om<br />

vinteren,“ siger Stephan Pauleit<br />

der hos Skov & Landskab<br />

bliver leder af den forskergruppe<br />

der arbejder med bytræer,<br />

bymiljø og kvaliteten af<br />

grønne områder. Han får bl.a.<br />

ansvaret for at undervise de<br />

landskabsarkitektstuderende i<br />

brugen af planter - på engelsk,<br />

der nu for alvor indføres som<br />

undervisningssprog på landskabsarkitektstudiet.<br />

sh<br />

Skovjakke<br />

I bævernylon. Str. 46-64.<br />

Normalpris 556,-<br />

Sikkerhedsoverall<br />

I bævernylon. Str. 46-64.<br />

Normalpris 796,-<br />

WoodPro<br />

Vandtæt støvle med stålsnude.<br />

Str. 36-48. Normalpris 700,-<br />

Skovhjelm<br />

Komplet med høreværn og visir.<br />

Normalpris 396,-<br />

476,-<br />

Excl. moms<br />

700,-<br />

556,-<br />

STIHL oplyser nærmeste forhandler på Tel. 3686 0500 eller www.stihl.dk<br />

SPAR 144,-<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 37<br />

Excl. moms<br />

Excl. moms<br />

316,-<br />

Excl. moms<br />

Træfældning<br />

Stubfræsning<br />

Ultralydsmåling<br />

P.N. Bøjle<br />

Lærk/Douglas<br />

Savværk<br />

Hestehavevej 40 . Osted .<br />

4000 Roskilde. Tlf. 46 49 60 27<br />

www.bondeskovgaard.dk<br />

Statsskove i ny<br />

decentral struktur<br />

Skov- og Naturstyrelsen har<br />

omstruktureret sine statsskovdistrikter.<br />

Antallet er mindsket<br />

fra 25 til 20. De seks har samtidig<br />

fået status som landsdelscentre<br />

med ansvar for visse<br />

myndighedsopgaver, bl.a. ansøgninger<br />

om tilskud og skovrejsning.<br />

Tre distrikter (Buderupholm,<br />

Randbøl, Frederiksborg)<br />

varetager Skov & Naturstyrelsens<br />

maskindrift, handel<br />

med træ og udlicitering.<br />

op<br />

til<br />

Alle priser er excl. moms. Tilbud gældende t.o.m. 31.12.04


Hele verden på ti hektar<br />

Botanisk Have i København er med sin store samling af planter fra hele verden en kilde til<br />

viden om planteverdenens mangfoldighed - og samtidig en smuk og afvekslende park<br />

Af journalist Jette Møller Nielsen<br />

Da Københavns Universitets<br />

Botaniske Have i 2000 fejrede<br />

400 års jubilæum som institution,<br />

blev det bl.a. markeret<br />

med anlæg af et nyt stort<br />

rhododendron-bed. Det skete<br />

som led i en langsom fornyelse<br />

af haven der ellers i hovedtræk<br />

ser ud som da den i oktober<br />

1874 åbnede lågerne til haven<br />

på byens gamle voldterræn.<br />

Haven er fredet, men fornyelse<br />

og forandring må der til,<br />

for at haven kan opfylde sit<br />

formål: Botanisk Have skal som<br />

institut under Københavns<br />

Universitet have en righoldig<br />

levende plantesamling der kan<br />

bruges til forskning, undervisning<br />

og formidling af viden<br />

om planter og naturværdier.<br />

I Botanisk Have kan man<br />

komme verden rundt i planteriget,<br />

for her er vilde planter<br />

38<br />

fra alverdens kontinenter og<br />

klimaer. Haven har Danmarks<br />

største samling af levende<br />

planter: 24.000 eksemplarer<br />

fordelt på 13.000 arter eller ti<br />

gange så mange arter som i<br />

den danske natur og 2000 flere<br />

end i hele Europa. Men den<br />

fungerer også som en park<br />

hvis venlige, frodige og afvekslende<br />

udtryk både skyldes beliggenheden<br />

på voldterrænet<br />

og den haveplan som landskabsgartner<br />

H.A. Flindt udarbejdede<br />

omkring 1870.<br />

Den nuværende Botaniske<br />

Have er Københavns Universitets<br />

fjerde af slagsen. Den første<br />

blev oprettet i 1600 på en<br />

grund nær den nuværende<br />

Krystalgade, primært som medicinsk<br />

urtehave. Godt 150 år<br />

senere fik haven i nogle få år<br />

til huse i Frederiksstaden. I<br />

1778 blev den flyttet til slotsparken<br />

bag Charlottenborg.<br />

Charlottenborghaven kom<br />

ud over danske planter og lægeurter<br />

også til at omfatte<br />

mange udenlandske planter,<br />

en del indført ved ekspeditioner<br />

til fjerne lande. I 1840’erne<br />

var haven ved at være for lille,<br />

og man så sig om efter et ny<br />

sted. Det blev fundet da det i<br />

1850’erne besluttedes at sløjfe<br />

fæstningsvoldene rundt om<br />

København. I den forbindelse<br />

blev ti hektar reserveret til en<br />

ny botanisk have.<br />

Flindt, Rothe og Jacobsen<br />

Omkring 1870 indtrådte landskabsgartner<br />

H.A. Flindt, slotsgartner<br />

ved Rosenborg Tyge<br />

Rothe og brygger I.C. Jacobsen<br />

i en komité der skulle udforme<br />

den ny have. De tre havde tid-<br />

ligere arbejdet sammen om<br />

haven på Carlsberg. H.A. Flindt<br />

udarbejdede planerne for havens<br />

anlæg og udformningen<br />

af terrænet, mens Tyge Rothe<br />

og I.C. Jacobsen stod for at<br />

planlægge væksthusene.<br />

Flindt - der i sin karriere nåede<br />

at an- og omlægge en<br />

række store haver og parker,<br />

bl.a. Ørstedsparken, Glorup og<br />

Egeskov slotshaver - anlagde<br />

haven i engelsk landskabsstil<br />

med sirligt snoede gangstier.<br />

Voldterrænet med voldgrav<br />

blev modelleret en del om. Ca.<br />

170.000 m 3 jord blev flyttet i<br />

forbindelse med planering og<br />

opfyldning af vandgrave. Alligevel<br />

er der tydelige spor af<br />

den gamle befæstning. Den<br />

kommaformede sø i bunden af<br />

haven er rester af voldgraven.<br />

En del af de gamle volde og<br />

Der plantes i det ‘danske kvarter’ i maj. I hele haven kan man se 24.000 planter fordelt på 13.000 arter. Foto: Jette Dahl Møller, Botanisk Have.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


astioner er grundlag for bl.a.<br />

havens to stenhøje og ‘granbakken’<br />

fra søen op til Øster<br />

Voldgade og observatoriet.<br />

Tyge Rothe og I.C. Jacobsen<br />

tegnede væksthusene. Det store<br />

palmehus blev stærkt præget<br />

af bryggerens betagelse af<br />

Crystal Palace der blev bygget<br />

til verdensudstillingen i London<br />

i 1851. Jacobsen tegnede<br />

grundplanen til Palmehuset<br />

der blev placeret skråt på det<br />

tidligere glacis, d.v.s. det opfyldte<br />

terræn foran den gamle<br />

fæstningsgrav.<br />

„Man havde ti år til at forberede<br />

flytningen. Der blev oprettet<br />

en midlertidig planteskole<br />

på det nuværende Israels<br />

Plads så den ny have kunne få<br />

træer og buske af en vis størrelse,“<br />

fortæller lektor, cand.<br />

hort. Folmer Arnklit, ansat ved<br />

Botanisk Have siden 1970 og<br />

ansvarlig for en stor del af havens<br />

frilandsområder.<br />

Derudover blev der indkøbt<br />

nye planter, taget frø og stiklinger<br />

af planterne i Charlottenborghaven<br />

og overført levende<br />

planter herfra. Bl.a. den<br />

store sumpcypres som menes<br />

at stamme fra 1806, og som i<br />

dag står ved søen.<br />

Styrende principper<br />

Flindts haveplan er stadig styrende<br />

for haven. Men af hensyn<br />

til driften er der lavet en<br />

del forandringer og omlægninger.<br />

Da træerne i haven<br />

blev store, måtte nogle planter<br />

f.eks. flyttes fra bede til samlede<br />

kvarterer med bedre vækst-<br />

Planterne placeres bl.a. efter deres krav til voksested og økologi.<br />

Et eksempel er stenbedsplanterne på stenhøjen. En lille<br />

bæk skaber en særlig økologisk niche og en særlig oplevelse.<br />

Foto: Jette Dahl Møller, Botanisk Have.<br />

betingelser. Stisystemet er udvidet<br />

en del, og store dele af<br />

stenhøjene er omlagt.<br />

Oprindelig var planterne<br />

samlet efter plantefamilier, og<br />

den inddeling findes stadig<br />

mange steder. Men i dag grupperes<br />

der også efter andre<br />

principper, f.eks. efter planternes<br />

krav til voksested og økologi<br />

(her findes en mose, steppebede<br />

og surbundsbede) eller<br />

efter geografi (f.eks. dansk<br />

kvarter og østasiatisk kvarter). I<br />

væksthusene er der desuden<br />

skabt klimatiske betingelser<br />

lige fra regnskov til ørken.<br />

På stenhøjene er geografi<br />

og økologi kombineret: Her<br />

vokser planter fra Balkan, Pyrenæerne<br />

og Alperne i den<br />

jordbund der passer til dem.<br />

“De pyrenæiske planter gror i<br />

en veritabel grusbunke blandt<br />

Faxe kalksten. Det har vist sig<br />

at de trives bedst sådan, med<br />

grus og kølighed og fugtighed<br />

til rødderne,“ siger Folmer<br />

Arnklit. „Generelt må vi sige,<br />

at vi udendørs ikke kan holde<br />

os strikt til taksonomiske eller<br />

geografiske placeringer af<br />

væksterne. Nogle planter fra<br />

Nordamerika og Asien vil f.eks.<br />

gerne gro sammen. Så for at<br />

slippe nemt om ved tingene lader<br />

vi i høj grad planterne gro<br />

dér hvor de helst vil. På den<br />

måde udnytter vi også arbejdskraften<br />

optimalt.“<br />

Nedskæringer<br />

Optimal udnyttelse af arbejdskraften<br />

er blevet mere nødvendig<br />

efter at der i de seneste<br />

år er skåret ned på havens personale.<br />

Haven har i dag foruden<br />

lederen, professor Ole<br />

Hamann, fem videnskabelige<br />

medarbejdere og 36 fastansatte<br />

teknisk-administrative<br />

medarbejdere hvor der for få<br />

år siden var 42. Af de 36 er de<br />

26 gartnere.<br />

„Nedskæringerne har medført<br />

at vi har indskrænket åbningstiden.<br />

Vi har også omlagt<br />

områder så de kræver mindre<br />

pasning, bl.a. indgangspartierne,<br />

dele af stenhøjene, prydbedene<br />

og dele af dansk kvarter.<br />

Vinterdækning er der hverken<br />

tid eller råd til. Der er områder<br />

vi i dag slet ikke gør noget<br />

ved. F.eks. må nogle områder<br />

ved granbakken passe sig selv<br />

til der kommer bedre tider. Vi<br />

har fået flere græsarealer, og<br />

bruger i udstrakt grad naturligt<br />

bunddække. Mange steder<br />

er vi nødt til at lade ukrudtet<br />

gro indtil vi kan lave en samlet<br />

indsats mod det,“ siger Folmer<br />

Arnklit.<br />

Botanisk Have fungerer også som en park med mange smukke udsigter, f. eks. dette kig hen over søen til<br />

Palmehuset. Foto: Jette Dahl Møller, Botanisk Have.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 39


For tiden laves en samlet<br />

indsats for at bekæmpe de<br />

mange padderokker som plager<br />

haven. Der er braklagt og<br />

gravet op og dækket med fiberdug<br />

- foreløbig uden resultat.<br />

Så måske ender det med at<br />

man må bruge gift for at komme<br />

af med dem.<br />

Ansvarsområder<br />

Botanisk Have er arbejdsmæssigt<br />

inddelt i fire frilandsafdelinger<br />

og tre væksthusafdelinger.<br />

Til afdelingerne er knyttet<br />

både videnskabelige medarbejdere,<br />

gartnere og håndværkere.<br />

Gartnerne arbejder i<br />

grupper, men har hver sit ansvarsområde.<br />

Nogle grupper<br />

har en formand, andre ikke.<br />

De tilrettelægger selv arbejde,<br />

ferier og afspadsering.<br />

I gruppen ‘Friland I’ der omfatter<br />

de systematiske kvarterer<br />

- staudekvarteret, dansk<br />

kvarter og det etårige kvarter -<br />

passer én gartner staudekvarteret,<br />

én det etårige kvarter og<br />

to det danske kvarter. I feriesæsonen<br />

passer man hinandens<br />

område, for der kommer<br />

ikke afløsere på. Så må udtynding<br />

og lugning vente til alle<br />

er på arbejde igen.<br />

Der er også meget håndlugearbejde<br />

på Friland III som<br />

omfatter stenhøjene. Friland II<br />

kaldes arboretafdelingen. Den<br />

står for at vedligeholde træer<br />

foruden græsplæner og gang-<br />

40<br />

stier og bruger selvsagt maskiner.<br />

På Friland I og III bruges<br />

håndredskaber som kan læsses<br />

på en budcykel.<br />

Friland IV er afskæringsafdelingen<br />

som i sæsonen sørger<br />

for undervisningsmateriale til<br />

botanikundervisningen på universitetet,<br />

Farmeceutisk Højskole<br />

og et par aftenskoler.<br />

Palmehuset, der har fem rum<br />

med hver sit klima, udgør<br />

Væksthusafdeling I. Væksthusafdeling<br />

II omfatter de lave<br />

væksthuse med bl.a. sukkulenter,<br />

orkidéer og bromeliaceer,<br />

Væksthusafdeling III er en formeringsafdeling<br />

og står også<br />

for subtropiske stauder. Hertil<br />

kommer en forsøgsafdeling i<br />

Tåstrup med to gartnere.<br />

Specielle opgaver<br />

Udover de gængse gartneropgaver<br />

er gartnerarbejdet i Botanisk<br />

Have specielt fordi der<br />

arbejdes med forskellige slags<br />

vækstbetingelser og forskellige<br />

klimaer. Nogle af gartnerne<br />

høster også frø, tærsker og<br />

renser dem og pakker dem.<br />

Hvert år høstes frø af over<br />

6.000 planter. En del sås året<br />

efter i haven, andre frø sælges<br />

i havens butik eller sendes til<br />

andre botaniske haver som led<br />

i havernes indbyrdes bytning<br />

af frø og planter.<br />

Om vinteren har nogle af<br />

gartnerne til opgave at gravere<br />

skilte, enten til nye planter<br />

Vist kan der vokse palmer i Danmark.<br />

Disse to hørpalmer (Trachycarpus<br />

fortunei) fra Japan har<br />

stået ude i godt ti år. De kræver et<br />

klimamæssigt beskyttet sted og at<br />

vækstpunktet beskyttes mod frost<br />

de første år ude.<br />

eller for at erstatte ugyldige eller<br />

ubrugelige skilte. Hver vinter<br />

skrives 3-4.000 nye skilte.<br />

„Mange gartnere er interesserede<br />

i at blive ansat her, fordi<br />

arbejdet er afvekslende. Så<br />

lærer vi dem op og håber i øvrigt<br />

at de sørger for at skaffe<br />

sig specialviden i fritiden. Vi<br />

har også elever i sidste del af<br />

uddannelsesforløbet,“ siger<br />

Folmer Arnklit.<br />

Botanisk Have besøges hvert<br />

år af 3-500.000 mennesker.<br />

Regner man med. Da det er<br />

gratis at besøge haven, tælles<br />

de besøgende ikke. „Vi har dis-<br />

Botanisk Have har en stor rhododendron-samling, ikke mindst efter anlæggelsen af et nyt stort<br />

rhododendron-bed i forbindelse med havens 400 års jubilæum i 2000. Foto: Jette Dahl Møller, Botanisk Have.<br />

kuteret om vi ligesom mange<br />

andre botaniske haver skulle<br />

tage entré for at få flere indtægter,<br />

men vi vil helst ikke.<br />

Ganske vist opfattes Botanisk<br />

Have som et rekreativt område,<br />

men vi er her ikke for publikums<br />

skyld. De er en afledt<br />

funktion af haven. Det er vi<br />

godt tilfredse med,“ siger Folmer<br />

Arnklit.<br />

Fornyelser<br />

Også i en botanisk have øver<br />

naturen sin indflydelse, og det<br />

har ført til nogle af fornyelserne.<br />

Elmesygen gjorde det af<br />

med havens elmetræer ud<br />

mod Øster Farimagsgade. Her<br />

er nu plantet stiklinger af de<br />

tjørne som har stået neden for<br />

Palmehuset. Eller rettere ligget,<br />

lige siden de væltede under<br />

den store orkan sidst i<br />

1960’erne.<br />

På tjørnenes plads blev rhododendronbedet<br />

på 2000 m 2<br />

anlagt. Man ville gerne have<br />

buske her for at give fri udsigt<br />

til Palmehuset. Bedet rummer<br />

sjældne arter af vilde rhododendron<br />

fra Kina, Japan og<br />

Himalaya, mange skænket af<br />

private samlere.<br />

„I alt består bedet af 300<br />

planter fordelt på ca. 100 arter.<br />

Det er anlagt på grøn flis<br />

oven på lerbund med sphagnum-’badekar’<br />

til de enkelte<br />

planter. Vi har lagt sten og<br />

træstammer på jorden for at<br />

holde på sphagnummen. Som<br />

bunddække har vi bl.a. plantet<br />

forskellige ensianarter,“ fortæller<br />

Folmer Arnklit.<br />

I forvejen har haven en<br />

pænt stor rhododendron-samling,<br />

bl.a. fordi en tidligere<br />

overgartner var stærkt interesseret<br />

i rhododendron. Men det<br />

er en dyr fornøjelse. Der indkøbes<br />

sphagnum for 50.000 kr.<br />

om året, for det ny bed skal<br />

have tilført sphagnum hvert<br />

år. Det skyldes dels lerlaget nedenunder,<br />

dels at sphagnummen<br />

synker. Samtidig flyttes<br />

der rundt på planterne, så der<br />

til stadighed er sur bund under<br />

rødderne.<br />

Fra gammel tid har en skråning<br />

ved Geologisk Museum<br />

fungeret som ‘det ubestemte<br />

kvarter’ hvor planter er blevet<br />

anbragt til observation og bestemmelse.<br />

Her stod forskellige<br />

nåletræer som ikke groede<br />

nævneværdigt. De er nu blevet<br />

fældet for at skaffe plads<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


1 Stedsegrønne træer og buske<br />

2 Løvfældende træer og buske<br />

3 Østasiatiske træer og buske<br />

4 Fyrretræer med vedbend<br />

5 Botanisk Museum<br />

6 Historiske roser<br />

7 Danske planter<br />

8 Rhododendron<br />

9 Etårige planter<br />

10 Palmehuset<br />

11 Stenhøje<br />

12 Stauder<br />

NORD<br />

100 meter<br />

Ca.12 ha<br />

12<br />

til andre planter, og fordi gartnerne<br />

ikke havde tid til at<br />

passe området. På det ryddede<br />

område er nu plantet græs og<br />

træer fra Sibirien, bl.a. sibirisk<br />

røn der her står nær andre<br />

rønnetræsarter.<br />

Gennemsnitligt kommer der<br />

4-500 nye planter til haven om<br />

året. Nogle indsamles på botaniske<br />

ekspeditioner hvor der<br />

ofte er gartnere med. „De sibiriske<br />

træer er hentet fra ekspeditioner<br />

til Sibirien. Nogle<br />

svampefolk tager derover<br />

hvert år, og nogle af vores<br />

gartnere tager med for at finde<br />

andre planter,“ siger Folmer<br />

Arnklit.<br />

Unge kræfter<br />

Folmer Arnklit: „Gartnerne er<br />

ofte med på ekspeditioner, også<br />

til f.eks. Kaukasus eller Dolomitterne.<br />

Vi synes det er godt<br />

de kommer ud og ser de steder<br />

hvor planterne gror naturligt.<br />

De er også tit med på besøg i<br />

andre botaniske haver. Man<br />

kan betragte det som en slags<br />

Hawaiblomt. Der er meget gartnerarbejde i væksthusene med deres forskellige<br />

klimatiske betingelser. Foto: Jette Dahl Møller, Botanisk Have.<br />

10<br />

6<br />

11<br />

5<br />

8<br />

2<br />

3<br />

4<br />

7<br />

1<br />

personalepleje, en belønning<br />

for al deres møje her i haven.“<br />

Nedskæringerne har paradoksalt<br />

nok også ført til fornyelser<br />

af staben. Flere gartnere<br />

end nødvendigt tog nemlig<br />

imod fratrædelsestilbud, så i<br />

januar 2003 kunne haven ansætte<br />

seks nye gartnere.<br />

„Det er unge mennesker, og<br />

det har været godt at få folk<br />

ind som ser på tingene med<br />

nye øjne. De syntes f.eks., at<br />

det så grimt ud med efeu på<br />

fyrrestammerne på granbakken.<br />

Nu har vi savet efeu-stammerne<br />

over ved roden og fjernet<br />

grene og blade op i stigehøjde.<br />

Så i dag kan man se de<br />

smukke - og nu betydelig<br />

slankere - stammer på de øst-<br />

rigske fyrretræer. Samtidig er<br />

der kommet frit udsyn ned til<br />

søen,“ siger Folmer Arnklit.<br />

Han går i modsætning til en<br />

tidligere overgartner ikke ind<br />

for at planterne vokser ‘naturligt’<br />

i haven: „Der skal beskæres<br />

og fældes så planterne ikke<br />

står for tæt, men vokser harmonisk<br />

og giver et godt helhedsindtryk.<br />

Det betyder at<br />

ærværdige 100-årige træer ryger<br />

hvis de skygger for meget<br />

og får andre vækster til at vokse<br />

vandret. Vores målsætning<br />

for træer er at have ét eksemplar<br />

der er på sin højde, og ét<br />

der er på vej. Et træ i en botanisk<br />

have bør højst være 40 år,<br />

ellers bliver det for stort. Blade<br />

og blomster sidder for højt<br />

oppe, så det er svært at bruge<br />

det til undervisningsformål.“<br />

Botanisk Have har to undtagelser<br />

fra reglen om at alle<br />

planterne her skal være botaniske<br />

arter. Den ene er åkanderne<br />

i det runde bassin neden<br />

for Palmehuset. Bassinet udgør<br />

en del af et lille anlæg med<br />

lige bede og stier som blev anlagt<br />

af havearkitekten C. Th.<br />

Sørensen i 1929. Hensigten var<br />

at binde det firkantede præg<br />

ved husene sammen med havens<br />

i øvrigt runde præg.<br />

I bedene står den anden<br />

undtagelse: En samling historiske<br />

roser. De var ved at ryge<br />

ud i forbindelse med nedskæringerne.<br />

Men som Folmer<br />

Arnklit siger: „Hvor går man<br />

hen og finder en tilsvarende<br />

samling af historiske roser? Det<br />

er gamle sortsroser fra 1800tallet<br />

og begyndelsen af 1900tallet,<br />

så man kan sige at en<br />

del af rosernes stamtræ er udstillet<br />

her.“ ❏<br />

Vedbenden er savet over ved roden og grene og blade fjernet i<br />

stigehøjde. Nu kan man se fyrrenes stammer og søen kan atter anes.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 41<br />

9


Omkring hver tredje barn<br />

mellem 10 og 14 år er<br />

dagligt i kontakt med naturen<br />

og 77 procent af børnene får<br />

en naturoplevelse mindst én<br />

gang om ugen. Det viser en<br />

undersøgelse som Danmarks<br />

Naturfredningsforening har lavet<br />

i samarbejde med analyseinstituttet<br />

TNS Gallup. Den<br />

modsiger den udbredte forestilling<br />

om at børnene sidder<br />

foran computeren eller fjernsynet<br />

dagen lang.<br />

Det er især leg, badning,<br />

cykling og gåture som hitter<br />

på børnenes liste over de mest<br />

populære aktiviteter i naturen.<br />

Også de populære rollespil har<br />

fået - især drenge - op af stolene<br />

og skifte computerskærmen<br />

ud med oplevelser og teater<br />

i naturlige omgivelser.<br />

Undersøgelsen svarer til en<br />

undersøgelse fra 2002 hvor<br />

Forskningscentret for Skov &<br />

Landskab spurgte voksne om<br />

hvordan de brugte naturen og<br />

hvilke ønsker de havde til den.<br />

De ville typisk have fred og ro<br />

til at opleve naturen og komme<br />

på bedre tanker. At børn<br />

nok vil noget andet var baggrunden<br />

for den nye undersøgelse.<br />

Det er bekræftet.<br />

Børn vil have action. 7 ud af<br />

10 siger at de har leget i naturen<br />

inden for den sidste må-<br />

42<br />

HVAD BRUGTE DU NATUREN TIL SIDSTE<br />

GANG DU BESØGTE DEN?<br />

Børnene er ude i naturen<br />

Spørgeundersøgelse afliver myten om at<br />

børn kun er computernørder og indeplanter<br />

ned. På de næste pladser kommer<br />

at gå tur, cykle, løbe eller<br />

dyrke anden sport. Svarene peger<br />

også på at naturen ikke<br />

kun er kulisse for legen, men<br />

indgår som en del af oplevelsen.<br />

Børnene lægger stor vægt<br />

på at det er spændende at være<br />

i naturen, og at de kan dele<br />

oplevelserne med vennerne.<br />

Der er overensstemmelse<br />

mellem hvad de reelt siger de<br />

gør, og hvad de siger de bedst<br />

kan lide at gøre i naturen. Her<br />

kommer leg ind på førstepladsen<br />

tæt forfulgt af badning,<br />

cykling og gåture. Og hele<br />

80% svarer at de helst vil sammen<br />

med vennerne når de er<br />

ude i naturen. Over halvdelen<br />

svarer dog at de også gerne vil<br />

være sammen med deres familie<br />

i naturen.<br />

„Børnene vil godt på skovtur<br />

med resten af familien. Men<br />

det er en god ide at gøre den<br />

mere spændende og give børnene<br />

mulighed for at lege og<br />

udfolde sig fysisk. F.eks. at tage<br />

på myre-safari eller på anden<br />

måde garnere søndagsturen<br />

med et ekstra pift,“ siger<br />

Ole Laursen, leder af skoletjenesten<br />

i Danmarks Naturfredningsforening.<br />

Der er fortsat en restgruppe<br />

på ca. fem procent som højst<br />

er ude i naturen et par gange<br />

Naturen opleves helst med vennerne. Foto fra Bandmann 2004.<br />

om året eller mindre. “Vi ved<br />

ikke hvem det er, og hvorfor<br />

det forholder sig sådan. Det er<br />

en af fremtidens udfordringer<br />

at får svar på det, så de også<br />

får muligheden for at opleve<br />

glæden ved naturen,“ understreger<br />

Ole Laursen.<br />

Svarene viste visse forskelle<br />

mellem de yngre og ældre<br />

børn og mellem drenge og piger.<br />

Der er f.eks. tendens til at<br />

flest piger går tur, lufter hund,<br />

cykler en tur og rider, og flest<br />

drenge dyrker sport, fisker, leger<br />

rollespil og klatrer i træer.<br />

En anden tendens er at der er<br />

flest 13-14-årige der lufter<br />

hund, løber og dyrker sport,<br />

og flest 10-12-årige der leger,<br />

bader og klatrer i træer.<br />

Børnene er enige om at der<br />

skal være renere strande, fred<br />

og ro for dyr og planter, flere<br />

grønne områder i byerne, mere<br />

skov og flere søer, åer m.v.<br />

De forholder sig enigt eller<br />

neutralt til om der skal være<br />

mere vild natur, flere lejrpladser,<br />

nationalparker, fiskepladser<br />

og legepladser. Samtidig er<br />

der også stor opbakning til<br />

spørgsmålet om hvorvidt ’det<br />

er fint som det er nu’. Måske<br />

antyder det at disse fremtidsspørgsmål<br />

er for abstrakte.<br />

“Det er en opløftende undersøgelse<br />

i en tid hvor der er<br />

HVOR TIT ER DU UDE I NATUREN?<br />

meget fokus på børns fritidsvaner,<br />

deres stressede hverdag,<br />

fedme og mangel på naturfaglig<br />

viden. Langt de fleste danske<br />

børn kommer jævnligt i<br />

naturen. Og de er heller ikke<br />

ligeglade med natur og miljø<br />

og har mange forstillinger om,<br />

hvordan naturen kan udvikles<br />

og bruges i fremtiden,“ siger<br />

Ole Laursen.<br />

Undersøgelsen, der kan ses<br />

på www.dn.dk, er lavet i forbindelse<br />

med Danmarks Naturfredningsforenings<br />

aktuelle<br />

tema ‘Naturen - verdens største<br />

legeplads’. Undersøgelsen<br />

omfattede 1026 børn udvalgt<br />

som et repræsentativt udsnit<br />

blandt 10-14 årige i Danmark,<br />

blev spurgt i den kølig juni<br />

2004 via et spørgeskema sendt<br />

ud som e-post. I undersøgelsen<br />

er ‘natur’ defineret som skov,<br />

krat, hede, overdrev, strand,<br />

sø, å, eng og andre steder der<br />

har fået lov til at passe sig selv.<br />

Haver, parker, sportsarealer<br />

m.v. hører altså ikke med. sh<br />

KILDER<br />

TNS Gallup (2004): Rapport. Børn og<br />

Natur. Danmarks Naturfredningsforening.<br />

Bandmann, Hans; Svend Thaning<br />

(2004): Verdens største legeplads. Natur<br />

& <strong>Miljø</strong> 3/2004.<br />

www.dn.dk. Danske børn er vilde med<br />

natur. Pressemeddelelse 28.8.2004.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


GRØN FAGDAG<br />

Danske Anlægsgartnere præsenterer eksempler<br />

på ny viden og udvikling i anlægsgartnerfaget.<br />

Fagdagen henvender sig til alle der arbejder<br />

med og bestiller anlægsgartnerarbejde.<br />

Fuger i belægninger<br />

Fugede belægningers styrke, vandtæthed og ukrudtsproblemer<br />

er i høj grad knyttet til fugerne, fugematerialet<br />

og indbygningen af fugematerialet. Der præsenteres fugetyper,<br />

erfaringer og undersøgelser om hvordan grusfuger<br />

bør etableres så de bliver faste og ukrudtsfjendtlige.<br />

Ved ingeniør Søren Gleerup, Gleerup RCI og Søren Holgersen,<br />

Danske Anlægsgartnere.<br />

Helbredsrisiko ved arbejde med flis<br />

Flis indgår i mange anlægsgartneres arbejde. Det sker ikke<br />

uden risiko på grund af skimmelsvampe i flisen. Indåndes<br />

svampesporerne risikerer man at få en række helbredsproblemer.<br />

Der er nu iværksat et projekt som skal give anbefalinger<br />

til sikker brug af flis.<br />

Ved biolog Simon Skov, Skov & Landskab.<br />

Værdisætning af træer<br />

Værdisætning er ikke kun aktuelt når en skade skal prissættes.<br />

Det er også et godt planlægningsredskab. Den nye model<br />

‘Værdisætning af træer’, der nu bruges i retssager, beskrives<br />

med fokus på de svære og afgørende momenter:<br />

etableringspris, sundhedsvurdering og træets restlevetid.<br />

Ved træplejekonsulent Niels Hvass, Sitas A/S<br />

Nye normer for anlægsgartnerarbejde<br />

Efter 12 år foreligger omsider en afløser der tager højde for<br />

den hurtige faglige udvikling og de mange nye standarder<br />

der er dukket op. Som før tages udgangspunkt i eksisterende<br />

referencer med supplement i de efterladte huller, men<br />

formen er anderledes.<br />

Ved fagkonsulent Anne Stausholm, Danske Anlægsgartnere<br />

Kalkudfældninger<br />

Kalkudfældninger på beton kan forekomme og mange synes<br />

det skæmmer. Dansk Beton Industriforening, Betonvarekontrollen,<br />

Danske Anlægsgartnere og Aalborg Portland har<br />

sammen beskrevet og taget stilling til hvordan udfældningerne<br />

begrænses før, under og efter leveringen og i hvilken<br />

omfang kalkudfældningerne bør accepteres.<br />

Ved fagkonsulent Kim Tang, Danske Anlægsgartnere.<br />

Pesticider & gåsebiller<br />

Pesticidstoppet i det offentlige miljø har haft dokumenteret<br />

effekt og sat en effektiv teknologiudvikling i gang, men har<br />

også mødt indvendinger om at være for restriktiv og uøkonomisk.<br />

Status på pesticidaftalen og fremtiden.<br />

Ved seniorrådgiver Palle Kristoffersen, Skov & Landskab.<br />

Der kan være områder hvor den eneste realistiske mulighed<br />

er kemi - måske mod gåsebillelarver på fodbold- og golfbaner?<br />

Opsummering af nuværende erfaringer.<br />

Ved fagkonsulent Eva Meyle, Danske Anlægsgartnere.<br />

Nyborg Strand, torsdag 4. november 2004. kl. 9.00-16.00.<br />

Tilmelding: amp@dag.dk. Tlf. 3386 0861. Frist: 12. oktober.<br />

Pris: 1.975 kr. ex.moms. Ret til ændringer forbeholdes<br />

Danske Anlægsgartnere<br />

via serviceselskabet Pro Verte ApS<br />

Gartnerens barkflis<br />

Den rigtige dækbark<br />

til den rigtige pris<br />

Fra at være et ‘luksusbunddække’ er dækbark blevet en<br />

vare, mange efterspørger - og med god grund.<br />

Vi er klar med forskellige typer kvalitetsbark til omgående<br />

levering/afhentning. Hele læs (85 til 90 m<br />

Granbark - 0 til 120 mm ............ 120,- ................ 140,-<br />

Fyrrebark - ca. 20 til 60 mm ...... 170,- ................ 190,-<br />

Vedflis/træflis ........................... 130,- ................ 130,-<br />

Spagnum fra ............................ 160,- ................ 180,-<br />

3 ) leverer<br />

vi naturligvis fragtfrit.<br />

Pris kr./m3 excl. moms<br />

SJÆLLAND JYLLAND/FYN<br />

Varerne kan også afhentes ab lager på Midtsjælland.<br />

Ved større mængder: indhent venligst tilbud<br />

Udlægning af bark<br />

- er et af vore specialer. Ring og få et tilbud.<br />

STEMAS er markedets stærkeste partner,<br />

når det gælder maskiner op til 8 tons.<br />

Du kan vælge mellem 4 anerkendte mærker,<br />

der igennem mange år har bevist deres styrke.<br />

Vi kan tilbyde dig hele paletten fra små<br />

håndbetjente stampere, pladevibratorer og<br />

minilæssere over til fleksible og alsidige<br />

maskiner op til 8 tons.<br />

Du kan vælge mellem et bredt sortiment<br />

af tilbehør. Og du kan vælge mellem<br />

nye eller brugte maskiner.<br />

Oven i det får du stillet vores landsdækkende<br />

døgnservice til din rådighed.<br />

Vi gør det nemt for dig.<br />

...bare ring!<br />

Se vores brugte maskiner på: www.stemas.dk<br />

Opdateres dagligt.<br />

member of JMM GROUP, Scandinavia<br />

Vestjylland 21 42 66 76 Sydjylland/Fyn 20 25 88 98<br />

Midtjylland 20 32 70 34<br />

Nordjylland 20 31 90 99<br />

e-mail: stemas@stemas.dk<br />

Sjælland 40 30 75 49<br />

DSV Transport A/S<br />

www.dsv.dk<br />

Kumlehusvej 1, Øm, 4000 Roskilde<br />

Telefon 4752 4700. Fax 4752 4818.<br />

Mobil 4064 6810. richard@dsv.dk<br />

Richard Nielsen<br />

Vi gør<br />

det nemt<br />

for dig<br />

www.stemas.dk/ammann<br />

MARKEDETS<br />

STÆRKESTE<br />

PARTNER<br />

www.stemas.dk<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 43


PUBLIKATIONER<br />

Nye metoder i renovering<br />

af etageboligområder - fem<br />

europæiske eksempler. Erhvervs-<br />

og Byggestyrelsen<br />

2004. 73 sider. 80 kr. Kas ses på<br />

www.ebst.dk.<br />

Eksempler, resultater og erfaringer<br />

fra det europæiske<br />

partnerskabsprojekt It Takes<br />

Two første etape. Her er der<br />

arbejdet med helhedsorienteret<br />

fornyelse af fem nedslidte<br />

etageboligområder i Antwerpen,<br />

Leipzig, Göteborg, Dublin<br />

og San Sebastian. Friarealerne<br />

er en væsentlig del af byfornyelsen<br />

og rapporten.<br />

Den sandede odde<br />

44<br />

Arbejdsmiljø for Bygge og<br />

Anlæg. Af Erik Fog Larsen og<br />

Kurt Arend Hansen. 2. udgave.<br />

Erhvervsskolernes Forlag 2004.<br />

223 sider. 272 kr. Tlf. 7012<br />

0600. ISBN 8778813484.<br />

Undervisningsbog i arbejdsmiljø<br />

inden for byggeri og anlæg<br />

med fokus på bl.a. samarbejde,<br />

god vilje, pligter, ansvar,<br />

personlige værnemidler,<br />

sikkerhedsarbejde, arbejdspladsvurdering<br />

og ergonomi.<br />

Som stikordene lader ane er<br />

grundidéen at sundt arbejdsmiljø<br />

kun kan sikres hvis arbejdsgivere<br />

og -tagere arbejder<br />

godt sammen.<br />

Paris fra barrikade til boulevard<br />

1830-1870. Af Kristian<br />

Hvidt. Gyldendal 2004. 292 sider.<br />

239 kr. ISBN 87027054.<br />

Om den store byfornyelse<br />

hvor den tætte middelalderlige<br />

bystruktur i ‘byernes by’<br />

blev fornyet med bl.a. boulevarder,<br />

alléer, pladser, kloakering<br />

og nye dekorerede huse<br />

der skabte det moderne Paris.<br />

Især to personer satte dengang<br />

sit afgørende præg på<br />

byfornyelsen: Napoleon den 3.<br />

og Baron Haussmann.<br />

Bag om Skagens myter og malerhistorier<br />

Pernille Steensgaard: Skagen. Fotos af Anne Prytz Schaldemose.<br />

Gyldendal 2004. 28,5 x 28,5 cm. 275 sider. 299 kr. www.gyldendal.dk.<br />

ISBN 87 0202 0890.<br />

Fornuft og ufornuft i byggeriets<br />

organisering. Af<br />

Mikkel Andreas Thomassen. By<br />

og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut<br />

2004. 31 sider. 64<br />

kr. Tlf. 7012 0600.<br />

Diskussion af partnering og<br />

andre udviklingstiltag inden<br />

for byggeriet og skitse til en<br />

mere radikal vej til at udvikle<br />

branchen. Analyser og forsøgsordningen<br />

har der været flere<br />

af de sidste ti år. Grundlaget<br />

har været at der er noget galt i<br />

den måde som branchen, virksomhederne<br />

og byggeprojekterne<br />

er organiseret på.<br />

Byggeriets materialer. Af<br />

Lasse Bengtsson og Preben<br />

Selck. Nyt Nordisk Forlag Arnold<br />

Busck 2004. 386 sider. 399<br />

kr. ISBN 8717070872. Tlf. 7012<br />

0600.<br />

Revideret udgave af 1967udgaven.<br />

Kapitler om bl.a.<br />

træ, natursten, mørtler, metaller.<br />

Dertil kommer kapitler om<br />

materialernes anvendelse og<br />

færdiggørelse. Bogen er især<br />

rettet mod bygningskonstruktører,<br />

arkitekter m.v., men er<br />

også i et vist omfang relevante<br />

for grønne fagfolk.<br />

Spredte småhuse der dukker<br />

sig i klitten. Uden gader.<br />

Forsiden på Pernille Steensgaards<br />

nye bog ‘Skagen’ viser<br />

hvordan hele Skagen engang<br />

så ud. En usædvanlig dansk by<br />

i et særpræget landskab på en<br />

kæmpe sandodde hvor folk i<br />

et barskt liv ernærede sig ved<br />

strandinger og fiskeri, især efter<br />

sandflugten tog fart. Billedet<br />

er fra Højen (med det misvisende<br />

turistnavn Gammel<br />

Skagen). Her er den gamle bebyggelsesstil<br />

bevaret, om end<br />

husene står tættere end før og<br />

er blevet gule og røde hvor deres<br />

forgængere var sorttjærede<br />

træhuse med stråtag.<br />

Skagen er også historien om<br />

malerromantik og liebhaverturisme<br />

der er blevet suppleret<br />

med masseturisme i et landskab<br />

der stadig er specielt og<br />

tiltrækkende. Efter 50’erne og<br />

60’ernes fiskeriboom er fiskeriets<br />

betydning derimod stærkt<br />

dæmpet af kvoter og ny teknologi.<br />

Så den gigantiske havn<br />

er næsten uden liv. Lige bortset<br />

fra turisterne der om sommeren<br />

ikke blot fylder den<br />

Vores vand. Tema i Natur &<br />

<strong>Miljø</strong> 2003. <strong>Miljø</strong>ministeriet,<br />

<strong>Miljø</strong>styrelsen 2004. 40 sider.<br />

Kan ses på www.mst.dk. Tlf.<br />

7012 0211.<br />

Oversigtlig beskrivelse af de<br />

positive ændringer i vandmiljø<br />

som kan konstateres ud fra<br />

overvågninger af en række indikatorer.<br />

I de seneste 15 år er<br />

påvirkningen af vandmiljøet<br />

med pesticider og næringsstoffer<br />

blevet mindre, og spildevandsrensningen<br />

er mere effektiv.<br />

Dermed har vandkvaliteten<br />

i søer, vandløb og fjorde<br />

fået det bedre.<br />

gamle inderhavn, men i det<br />

hele taget præger Skagen.<br />

Med malerne i 1800-tallets sidste<br />

årtier indledtes en mondæn<br />

turisme der har varet ved.<br />

Især i Højen hvor alt er blevet<br />

feriehuse. Også gadehusene<br />

inde i Skagen sælges dyrt til feriegæster,<br />

mens de lokale fortrækker<br />

til de billige 60’er-typehuse<br />

i baglandet.<br />

Pernille Steensgaard causerer<br />

veloplagt og vidende om<br />

landskabet, sandflugten, malerne<br />

og husene. Hun ser gennem<br />

de gamle myter og malerskrøner<br />

og fokuserer på kontrasterne<br />

mellem feriegæster<br />

og fastboende. Tonen er ofte<br />

ironisk med underliggende kritik<br />

af bl.a. den til tider snobbede<br />

livsstilsturisme. En kritik der<br />

dog af og til kan virke letkøbt,<br />

f.eks. i spørgsmålet om bebyggelseskrav<br />

og landskabspleje.<br />

Ironi og kritik findes ikke i<br />

Anne Prytz Schaldemoses mange<br />

flotte billeder der støttes af<br />

bogens luksuriøse stil. De bygger<br />

videre på drømmen om<br />

det romantiske ferieparadis.<br />

Der også stadig kan opleves. sh<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


Sten i mosaikker<br />

Glimrende engelsk bog rammer ny tendens<br />

Af Ole Fournais, DCJ Beder Gartnerskole<br />

Maggy Howarths ‘The Complete<br />

Pebble Mosaic Handbook’<br />

er en aldeles glimrende<br />

bog om et snævert, men mere<br />

og mere populært emne: udsmykning<br />

af belægninger med<br />

små natursten i forskellige farver,<br />

former og mønstre så der<br />

opstår mosaikker.<br />

For en del år siden udgav<br />

Maggy Howarth den lille bog<br />

‘The art of Pebble Mosaics’ om<br />

samme emne. Siden har hun<br />

samlet mere materiale og selv<br />

lavet mange nye projekter,<br />

især i England hvor der er meget<br />

stor interesse for denne<br />

form for udsmykning. I den<br />

nye og langt bedre bog viser<br />

hun alle faser af skabelsen af<br />

sådanne belægninger og demonstrerer<br />

de forskellige teknikker.<br />

Samtidig understreger<br />

hun at man må se belægningerne<br />

i en større sammenhæng<br />

og altid udføre dem<br />

med respekt for omgivelserne.<br />

Bogen rummer i første afsnit<br />

nogle rigtig gode beskrivelser<br />

af forskellige detaljer, materialer,<br />

design og udførelse.<br />

Belægningerne kan udføres<br />

som forhåndsfremstillede elementer<br />

eller om det hele skal<br />

Mosaik i form af en ottebladet blomst i Cerro, Italien.<br />

udføres på det blivende sted,<br />

in situ. In situ bruges mest omkring<br />

Middelhavet og kræver<br />

megen akkuratesse, tålmodighed<br />

og sans for overblik og<br />

sammenhæng. Denne teknik<br />

møder man stadig i vore dage<br />

selv om den er ældgammel og<br />

nok stammer fra det gamle osmanniske<br />

rige hvis efterkommere<br />

i dag bor i Tyrkiet.<br />

I lidt koldere egne, f.eks.<br />

Nordvesteuropa kan man med<br />

fordel lave udsmykningen i<br />

elementer som dog aldrig bør<br />

være over 0,5 m 2 . De skal jo<br />

kunne flyttes. Denne teknik<br />

har den fordel at man kan arbejde<br />

indendøre, i tørvejr - og i<br />

en god arbejdsstilling lige til<br />

man skal samle de enkelte elementer<br />

til en helhed som f.eks.<br />

det imponerende projekt i<br />

Bournemouth.<br />

Med en spændende kavalkade<br />

af konkrete eksempler vises<br />

hvordan ‘pebbles’ er brugt<br />

i kulturer som oldtidens Grækenland,<br />

i de mauriske haver i<br />

Andalusien, i de moderne samfund<br />

omkring Middelhavet, i<br />

det gamle England, i det moderne<br />

USA og i både det gamle<br />

og moderne Kina.<br />

Stenmosaik i form af en angribende ørn.<br />

I bogens sidste afsnit gennemgås<br />

forskellige motiver<br />

som stjerner, sol, måne, spiral,<br />

kors, labyrint, border m.m., altid<br />

med gode og klare tegninger<br />

som nemt kan overføres til<br />

eventuelle egne projekter. Her<br />

får læseren mange ideer til<br />

enkle udsmykninger og konkrete<br />

anvisninger på at bruge<br />

klassiske mønstre i moderne<br />

projekter.<br />

I Danmark mærker man også<br />

et ønske om mere udsmykning<br />

i belægninger. Der er ingen<br />

tvivl om at der er tale om<br />

dyre belægninger, måske endda<br />

særdeles dyre. Ikke desto<br />

mindre ser vi dem på haveudstillinger<br />

både herhjemme<br />

og i udlandet. Det må være<br />

udtryk for at i hvert fald nogle<br />

er villige til at ofre hvad der<br />

skal til for at få et indbydende<br />

og anderledes indgangsparti<br />

eller terrasse. Som sådan er<br />

disse belægninger et naturligt<br />

led i den såkaldte retro-bølge<br />

hvor elementer fra tidligere<br />

kulturer sættes ind i en nutidig<br />

sammenhæng.<br />

Der er for mig ingen tvivl om<br />

at vi i de kommende år vil se<br />

elementer fra disse udsmyknin-<br />

ger i belægninger langt mere,<br />

også i Danmark. Man kan blot<br />

tænke på hvor mange byer har<br />

fået udsmykninger i granit og<br />

andre naturmaterialer.<br />

Denne bog kan anvendes af<br />

enhver dansk anlægsgartner<br />

og havearkitekt med ønske om<br />

at stifte bekendtskab med materialer,<br />

belægninger og design<br />

som kan give et spændende<br />

pift til en ordinært have eller<br />

byrum. Som vejledning ved<br />

kundebesøg kan de glimrende<br />

billeder uden problemer give<br />

inspiration og ideer som derefter<br />

kan tilpasses de lokale danske<br />

forhold.<br />

Under alle omstændigheder<br />

er denne bog yderst anvendelig<br />

både for den allerede erfarne<br />

i udsmykninger og for<br />

begynderen som nok bør starte<br />

i det små. Illustrationerne er<br />

tydelige, fotografierne velvalgte,<br />

stregtegningerne nemme<br />

at kopiere. Bogen har et<br />

smukt layout og det engelske<br />

sprog er enkelt og letlæseligt.<br />

Maggy Howarth: The Complete<br />

Pebble Mosaic Handbook. Francis<br />

Lincoln, London. ISBN 0-7112-<br />

2283-5.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 45


46<br />

Kursus i træbeskæring<br />

BySkovbrug og CAVI afholder den 13. januar 2005<br />

kursus i træbeskæring på Birkholm Planteskole i Allerød.<br />

Kurset henvender sig til den praktiske træbeskærer og<br />

andre med interesse for træpleje.<br />

Kurset er opbygget som et dagkursus med en teoretisk<br />

og en praktisk del.<br />

På kurset gennemgås den træbiologiske baggrund og<br />

den teoretiske viden med udgangspunkt i Dansk Træplejeforening’s<br />

guide ”Beskæring af træer”.<br />

Efter gennemgang af teorien vil deltagerne få mulighed<br />

for at afprøve teorien i praksis ved selv at anvende saks<br />

og sav på udvalgte træer.<br />

Undervisere: Bent Overby og Carsten Visler.<br />

Tilmelding: Senest den 16. december 2004 på<br />

cv@cavidanmark.dk eller tlf. 35 83 51 64.<br />

Kursusgebyr: 1.850 kr. excl. moms incl. forplejning, kursusmateriale<br />

og beskæringsguiden.<br />

Min. 5 og max. 20 deltagere.<br />

NB! Vi tilbyder også at afholde kurset i Deres egen<br />

virksomhed.<br />

Henvendelse til ovenstående for nærmere oplysninger.<br />

PUBLIKATIONER<br />

Bogens forside viser okulation af et frugttræ - et eksempel på at<br />

mennesket stadig er en vigtig produktionsfaktor.<br />

Planteskolebogen<br />

En ny lærebog i planteskoledrift har set dagens lys. Den erstatter<br />

‘Planteskoledrift’ fra 1982 med revision i 1988. I den<br />

nye bog er Erik Nymann Eriksen genganger som redaktør,<br />

men suppleres denne gang af Jens Thejsen og Poul Erik<br />

Brander. De har håndteret en gruppe på ikke mindre end 53<br />

bidragydere. Set i dét lys er bogen blevet ganske homogen i<br />

sin generelle del. Redaktørerne har uden tvivl redigeret med<br />

hård hånd og selv bidraget med meget stof.<br />

I den specielle del, hvor dyrkningen af de forskellige plantetyper<br />

gennemgås, er indholdet mere springende og præget<br />

af eksempler hvis udvalg ikke altid forekommer indlysende.<br />

Man får den tanke om ikke en anden typisering end den<br />

traditionelle med stedsegrønne prydbuske, surbundsplanter,<br />

roser, stauder m.v. kunne gøre stoffet lettere at overskue. De<br />

dyrkningsmæssige skel falder i hvert fald ikke helt sammen<br />

med de traditionelle typer.<br />

Målgruppen er erhvervsskoler, men som redaktørerne selv<br />

anfører henvender bogen sig også til planteskolefolk generelt<br />

og til andre inden for have og landskab. Hertil hører<br />

bl.a. anlægsgartnere og landskabsarkitekter. De kan finde<br />

masser af oplysninger der er relevante for deres arbejde,<br />

især i beskrivelsen af fysiologi, hegn og klima, skadegørere<br />

samt produkt og vare. Beskrivelsen af andre emner som formering,<br />

dyrkning, miljø, love og regler er mere specifikke for<br />

planteskolefolket, men også en god almen orientering,<br />

Planteskolebogen er alt i alt nødvendig i planteskolefaget.<br />

Og relevant i anlægsgartnerfaget, i hvert fald så længe dette<br />

fag stadig mangler sin egen målrettede plantebog. sh<br />

Poul Erik Brander, Erik Nymann Eriksen, Jens Thejsen (red.).<br />

Planteskolebogen. Fysiologi, formering og dyrkning. Biofolia 2004. 320<br />

sider. 475 kr. ISBN: 8791319056.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


Beskæring. Af Maren Korsgaard.<br />

Politikens Forlag i samarbejde<br />

med Det Danske Haveselskab.<br />

160 sider. 169 kr. Tlf.<br />

3347 0707.<br />

Ny håndbog på det umættelige<br />

havebogsmarked. Klar og<br />

velillustreret vejledning i at beskære<br />

træer og buske rigtigt,<br />

herunder metoder, redskaber<br />

og de enkelte plantetyper.<br />

Vejledning i partnering. Erhvervs-<br />

og Boligstyrelsen 2004.<br />

62 sider. 40 kr. Tlf. 7012 0600.<br />

ISBN 8778813484.<br />

Partnering er en arbejdskultur<br />

hvor byggeriets parter går<br />

fra modspil og mistillid til medspil<br />

og tillid. Sigtet er at hæve<br />

både produktivitet og kvalitet<br />

og at forebygge tvister. Vejledningen<br />

retter sig mest mod<br />

statslige bygherrer, d.v.s. byggeri<br />

omfattet af statsbyggeloven,<br />

og kan bruegs ved både<br />

nybyggeri og renoveringer.<br />

Skærby Strand - fra flyvesand<br />

til fritidsland. Af Marianne<br />

Kibenich. Skærby Strand<br />

Grundejerforening 2004. 191<br />

sider. Tlf. 7012 0600.<br />

En kulturhistorien om udviklingen<br />

i et sommerhusområde<br />

ved Nykøbing Sjælland fra udstykningen<br />

af flyvesandslodderne<br />

i 20’erne, sommerlivet<br />

fra før til nu, landskabstes forandring<br />

og overvejelser om<br />

områdets fremtid.<br />

Haven. Back to basics. Af<br />

Alan Titchmarsh. Lindhardt og<br />

Ringhof 2004. 264 sider. 240<br />

kr. ISBN 8761403776.<br />

Basis-havebog med engelsk<br />

grundlag. Forfatteren står bag<br />

populære haveudsendelser på<br />

BBC. Med trin-for-trin anvisninger,<br />

oversigter m.v. hjælpes<br />

nye haveejere på vej, mens erfarne<br />

havefolk får nye tips.<br />

Sorter af plænegræsser<br />

2004. Grøn Viden, Havebrug<br />

nr. 159. Af Jakob Willas Jensen.<br />

Danmarks Jordbrugsforskning<br />

2004. 16 sider. 187 kr. i abonnement.<br />

Tlf. 8999 1028.<br />

Den årlige publikation der<br />

beskriver resultaterne af den<br />

lovbestemte værdiafprøvning<br />

af plænegræsser. Den gør som<br />

vanligt status over anerkendte<br />

og ikke anerkendte sorter. Der<br />

har ikke været afsluttede afprøvninger<br />

i det forløbne år,<br />

men flere er på vej.<br />

Urban songlines. Hverdagslivets<br />

drømmespor. Af Gitte<br />

Marling. Aalborg Universitetsforlag<br />

2003. 229 sider. 159 kr.<br />

Tlf. 7012 0600.<br />

Ålborg-fortællinger med bud<br />

på hvordan byen bruges og<br />

opleves. Beboere har forskellige<br />

domæner, bevæger sig forskelligt<br />

i byen og knytter på<br />

hver sin måde sine oplevelser<br />

til byens rum og arkitektur.<br />

Hver menneske danner på<br />

denne måde et net af ‘songlines’<br />

der gør byen synlig og giver<br />

den identitet.<br />

Krak Bygge & Anlæg 2004/<br />

2005. Kraks Forlag 2004. 480<br />

sider. 420 kr. ISBN 8772258403.<br />

Tlf. 7012 0600.<br />

Opslagsværk med leverandører,<br />

agenturer, varemærker,<br />

messer, organisationer, konjunkturoversigter<br />

og omtale af<br />

aktuelle emner.<br />

Georginer. Af Arne Skytt Andersen<br />

med bidrag af Kristian<br />

Krøger. Foto: Jens Bull. Gyldendal<br />

2004. 128 sider. 169 kr.<br />

ISBN 8702032678.<br />

Georginer - eller dahliaer - er<br />

en gammel kending på vej tilbage<br />

i haverne. Bogen gennemgår<br />

blomstertyper, deres<br />

historie, vækstkrav, pasning,<br />

arkitektoniske virkning og giver<br />

idéer til deres anvendelse i<br />

haven.<br />

• 4-hjuls træk<br />

• Ergonomisk indretning<br />

• <strong>Miljø</strong>venlig<br />

Kubota-motor<br />

• Lille venderadius<br />

med<br />

Bi-speed turn<br />

Sdr. Ringvej 39 . 2605 Brøndby<br />

Tlf: 4363 6090 . Fax: 4363 6722<br />

www.belos.dk<br />

Nærmeste forhandler anvises<br />

– det sikre valg<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 47


48<br />

KURSER & KONFERENCER<br />

OKTOBER 2004<br />

Sprængning. Eldrupgård, Djursland<br />

4-8/10. 8000 kr. SL.<br />

Træ i udemiljø. Tåstrup 6/10.<br />

3400 kr. BC og Teknologisk Institut.<br />

Grøn og dynamisk hovedstadsregion.<br />

København 6/10. 300 kr.<br />

DN, FR, DB.<br />

Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse.<br />

Nødebo 6-8/10<br />

(modul 1) og Århus (modul 2) 3-4/<br />

11. 4500 kr. SL. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg.<br />

Træskulptur. Nødebo 18-22/10.<br />

5200 kr. SL.<br />

Temadag om overenskomst. 19/<br />

10. DAG. Kun for medl.<br />

Vejen og landskabet. Odense 19-<br />

21/10. 9850 kr. VEU.<br />

Vejbelysning. København 19-21/<br />

10. 8.000/7. 500 kr. LS.<br />

Formanden 2004 - Park og vej.<br />

Silkeborg 20-21/10. 3675 kr. FVC.<br />

Hovedstadens grønne kiler. København<br />

20/10. DB, DN, FR.<br />

Åmandstræf. Silkeborg 25/10 og<br />

Sjælland 24/10. 1125 kr. FVC.<br />

Temadag om organisation og<br />

personale. 26/10. DAG. Kun for<br />

medl.<br />

Entrepriseret AB 92. Vejle 26-27/<br />

10. 7350 kr. VEU.<br />

Nedskæring fra lift. Nødebo 29/<br />

10. 1500 kr. SL.<br />

Danmarks Have - Bevar mig vel!<br />

København 29/10.1650/1950 kr.<br />

DL. Høstkonference.<br />

Fornyelse af parcelhusområder<br />

fra 60’erne og 70’erne. Okt. DB.<br />

Bytræseminar. Næstved, okt.<br />

2000/2600 kr. SL. DTF.<br />

Lederkursus for greenkeepere.<br />

Oktober. DAG.<br />

NOVEMBER 2004<br />

Spildevandsledning i det åbne<br />

land. Århus 2/11, Tåstrup 10/<br />

Bygherrekursus - ledningsrenovering.<br />

Århus 3/11, Tåstrup 9/11.<br />

RTI.<br />

Vejafvanding. Nyborg 3/11. 7350<br />

kr. VEU.<br />

Detailprojektering af strækninger<br />

og pladser i byer. Odense 3/<br />

11. 8850 kr. VEU.<br />

Danske Anlægsgartneres Fagdag.<br />

4/11. DAG. Annonce s. 42.<br />

Terrænpleje. Kalø 9-11/11. 3700<br />

kr. VS.<br />

Udførsel af ledningsanlæg i veje.<br />

Skanderborg 10-11/11. 7350<br />

kr. VEU.<br />

Den administrative vandløbsmedarbejder.<br />

Silkeborg 10-11/11.<br />

3350 kr. FVC.<br />

Offentlig-privat samspil. Horsens<br />

15/11, Roskilde 16/11. 1475 kr.<br />

KTC.<br />

Grønne områders indflydelse på<br />

sundhed og helbred. Fyn 18/11.<br />

2400/3000 kr. SL.<br />

Herrer med kæder. Borgmester (tv) og oldermand på Vejle-brolægning.<br />

<br />

K A L E N D E R<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Planlægning, politik og ledelse.<br />

Odense 24-25/11. DB.<br />

Temadag om forurenet jord for<br />

den administrative medarbejder.<br />

Silkeborg 25/11. 1475 kr. FVC.<br />

Landbrugsbygninger & landskab.<br />

Århus, nov. 1800/2400 kr. SL,<br />

AA.<br />

DECEMBER<br />

Planlægning med elektroniske<br />

redskaber. Århus 1-2/12. DB.<br />

VINTER 2005<br />

Kontraktstyring af vejdrifts- og<br />

vejvedligeholdelse. Vejle 15-16/1<br />

‘05. 7395 kr. VEU.<br />

Træbeskæring. Januar 05. DAG.<br />

Indebeplantning. Vinter 05. BIB .<br />

Intro-kursus. Frederiksberg 3-4/3<br />

05. DAG. Kun for medl.<br />

UDSTILLINGER<br />

Too Perfect: Seven New Denmarks.<br />

Dansk Arkitektur Center,<br />

København 8/9 04 - marts 2005.<br />

Have & Landskab. Slagelse, 31/8-<br />

2/9 2005. Arr.: Skov & Landskab,<br />

Danske Anlægsgartnere, Dansk<br />

Planteskoleejerforening, Maskinleverandørerne.<br />

Tlf. 7588 2211.<br />

www.HL5.dk.<br />

AA Arkitektskolen i Aarhus. www.a-aarhus.dk. T 8936 0000.<br />

BC Byggecentrum. www.bygnet.dk. T 7012 0600.<br />

BIB Brancheforening for Indendørs Beplant.firm. www.bib-info.dk T 3386 0860..<br />

DAG Danske Anlægsgartnere. www.danskeanleagsgartnere.dk. T 3386 0860<br />

DB Dansk Byplanlaboratorium. www.byplanlab.dk. T 3313 7281.<br />

DGK De Grønne Kloakentreprenører. www.dgkloak.dk. Tlf. 3386 0860.<br />

DL Danske Landskabsarkitekter. www.landskabsarkitekter.dk. T 3332 2354.<br />

DN Danmarks Naturfredningsforening. www.dn.dk. T 3917 4000.<br />

DTF Dansk Træplejeforening. www.dansk-traeplejeforening.dk.<br />

FDK Foreningen af Danske Kirkegårdsledere. Tlf. 4586 0684.<br />

FR Friluftsrådet. www.friluftsraadet.dk. T 3379 0079.<br />

FVC Ferskvandscentret. www.ferskvandscentret.dk. T 8921 2121.<br />

HHS Havebrugshistorisk Selskab. Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.<br />

KTC Kommunalteknisk Chefforening. www.ktc.dk. T 8921 2113<br />

KVL Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. www.kvl.dk/kandidat.<br />

LS Lysteknisk Selskab. T 4717 1800. www.lysteknisk.dk.<br />

RTI Rørcentret, Teknologisk Institut. www.teknologisk.dk. Tlf. 7220 2290.<br />

SK Stads- og Kommunegart.for. www.stads-og kommunegartnerforeningen.dk.<br />

SL Skov & Landskab. www.SL.kvl.dk. krg@kvl.dk. T 3528 1710.<br />

VEU Vejsektorens Efteruddannelse (Vej-EU). www.vej-eu.dk T 4630 7168.<br />

VS Vildtforvaltningsskolen. www.vildtforvaltningsskolen.dk. T 8791 0600.<br />

Pris til smuk brolægning i Vejle<br />

Der er mange smukke brolægninger i Vejle midtby. For dem<br />

har Vejle Kommune fået Brolæggerlaugets brolæggerpris<br />

2004. Prisen blev den 25. august overrakt af laugets oldermand<br />

Søren Rasmussen til borgmester Flemming Christensen.<br />

„Belægningsarbejderne er blevet projekteret i et fint samarbejde<br />

mellem udenlandske og lokale arkitekter inspireret af<br />

kommunen og den tekniske forvaltning der selv har stået for<br />

de daglige tilsyn, og udført i suveræn medaljeklasse af vort<br />

dygtige medlem Dan Jord A/S,“ sagde Søren Rasmussen.<br />

Brolæggerlauget, der en sektion under Dansk Byggeri, har<br />

uddelt prisen siden 1986. Den gives for nytænkning og kreativitet<br />

knyttet til både materialeanvendelse og håndværkskvalitet.<br />

Prisens synlige bevis er en chaussésten med messingplade<br />

og et rejselegat på 25.000 kr.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


Pharmland. Skal Danmark være konkurrencedygtigt på et frit marked,<br />

skal landbrugsproduktionen kombineres med bioteknologi.<br />

Arkitekter viser ny global fremtid<br />

Hvad hvis Danmark fordoblede sin kystlinie af hensyn til<br />

europæisk turisme? Hvad hvis Nordeuropas superhavn blev<br />

bygget mellem Lolland og Fehmarn? Hvad hvis Grønland leverede<br />

vand til Afrika? Spørgsmålene er udgangspunkter for<br />

idéprojekter af international rækkevidde. Og projekterne er<br />

en del af udstillingen ‘Too Perfect: Seven New Denmarks’ i<br />

Dansk Arkitektur Center, København, fra 8. september 2004<br />

til marts 2005. Udstillingen er udviklet af den canadiske designer<br />

Bruce Mau og den danske tegnestue Plot. De giver<br />

dansk arkitektur og design skudsmålet: for perfekt! Man designer<br />

perfekte stole, lamper, tøj og facader, men glemmer<br />

de globale udfordringer. Dem viser udstillingen syv løsninger<br />

på sammen med eksempler på klassisk dansk designtradition.<br />

Fibertex<br />

Ukrudtsdug<br />

- det effektive underlag for professionelle fagfolk<br />

Fibertex Ukrudtsdug er en<br />

særdeles effektiv dug fremstillet<br />

af miljøvenlige og kemikaliefrie<br />

materialer. Dugen<br />

anvendes til have-, park- og<br />

trafikanlæg og sikrer gode<br />

og holdbare resultater med<br />

minimal vedligeholdelse.<br />

Ring og hør nærmere på<br />

tlf. 59 48 90 00 eller se mere<br />

på www.byggros.com<br />

• 100% vand- og luftgennemtrængelig<br />

• stor fleksibilitet gør dugen<br />

nem at arbejde med<br />

• mindre behov for tildækning,<br />

og dugen kan endda<br />

ligge utildækket i flere år<br />

• stor fibertæthed betyder<br />

mindre lysgennemtrængelighed<br />

og bedre ukrudtsbekæmpelse<br />

Byggros A/S<br />

Springstrup 11 · 4300 Holbæk<br />

Tlf. 59 48 90 00 · Fax 59 48 90 05<br />

info@byggros.dk · www.byggros.com<br />

www.jcb.dk jcb@jcb.dk<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 49


S<br />

P<br />

OGrønne<br />

temaer i litterære genrer<br />

T<br />

Af Birgitte Subileau-Ivertsen<br />

Sig det<br />

med<br />

blomster<br />

Udstillingen ‘Deep Forest Ectatic<br />

Ponderings’ kan ses hos Galleri<br />

Specta fra 17. september - 23. oktober<br />

2004. Adresse: Peder Skarms<br />

Gade 13, 1054 København K.<br />

www.specta.dk<br />

50<br />

Sensualitet og råstyrke forenes med ekstatisk ekspressivitet i<br />

billedkunstner Marianne Therese Grønnows blomstermotiver<br />

Det er som bekendt ikke til at<br />

vide hvad bier tænker, men<br />

flyver de forbi Galleri Specta i<br />

København hvor billedkunstneren<br />

Marianne Therese Grønnow<br />

udstiller sine velkendte<br />

blomstermotiver, vil jeg tro de<br />

tænker: wau!<br />

På udstillingen åbner Grønnow<br />

beskuerens øjne for de<br />

mange muligheder og den<br />

indlysende skønhed der ligger<br />

i blomstermotivet og dermed i<br />

naturens former. Hun piller<br />

ved vores forestillinger om naturens<br />

billedmateriale på en<br />

måde der burde få blomsterinteresserede<br />

folk fra Louisiana<br />

til at kigge forbi.<br />

Grønnow undersøger blom-<br />

Blomsterskov - technicolor wonderland med søjler af blomsterpapirklip.<br />

sternes bestanddele af støvfangere,<br />

kronblade og stilke og<br />

varierer sit motiv på stadig flere<br />

og imponerende måder. Det<br />

er enkelt uden at være overfladisk<br />

og sensuelt uden at være<br />

distanceret. Ikke mindst fordi<br />

blomsterne portrætteres i<br />

skarp technicolor så støvfangerne<br />

kommer til at virke besnærende<br />

kokette.<br />

Sædvanligvis forbinder vi<br />

blomstermotiver i kunst med<br />

romantiske eller naturalistiske<br />

opstillinger hvor vores forestilling<br />

om blomstens egenart<br />

præges af et 1800-tals interieur,<br />

et nature morte-fad eller<br />

den romantiske have. Men<br />

blomsten er andet end et objekt<br />

knyttet til borgerlig kærlighed<br />

eller nøgterne analyser.<br />

Grønnows værker har en<br />

forfinet vildskab der befrier<br />

beskueren for den gode gamle<br />

forplantningshistorie. Med en<br />

tyk marengslignende streg former<br />

hun blomstermotiver på<br />

rå kanvas. For at understrege<br />

mødet mellem sødme og hårdhed<br />

lader hun en farveudtrækning<br />

forstyrre marengsidyllen.<br />

Farveudtrækningen har desuden<br />

den effekt at den tilfører<br />

overfladen bevægelse, dels<br />

ved at antyde kvindelige kurver,<br />

dels ved at give beskueren<br />

det indtryk at kanvasen lang-<br />

somt ætses eller brændes op<br />

som papir i en kamin.<br />

Dette møde mellem det yndefulde<br />

og stærkt forgængelige<br />

er også på færde i Grønnows<br />

store væginstallationer<br />

og i blomsterskoven. Væginstallationen<br />

henter sin sprøde<br />

livlighed ved at inddrage kæder<br />

med sorte kugler der ligner<br />

de kokette støvfangere, nu<br />

i frit fald fra væggen.<br />

Blomsterskoven er et technicolor<br />

wonderland med søjler<br />

af hundrede af blomsterpapirklip.<br />

Alle skifter søjlerne udtryk<br />

op mod væggenes forskellige<br />

kradse farver. Dette blik ind i<br />

eventyrland vækker minder<br />

om H.C. Andersens papirklip,<br />

men det får også én til at træde<br />

nogle skridt nærmere og<br />

drage ind i et rum hvor virkeligheden<br />

er ophævet.<br />

At bevæge sig rundt mellem<br />

Grønnows søjlelignende blomstertræer<br />

er som at kigge ind i<br />

et fotoskop. Eller rettere som<br />

at være i ét fotoskop. Frem for<br />

blikket er det ens krop der bevæger<br />

sig rundt i værket og<br />

skaber det svimlende skift i farver<br />

og former. Som i ethvert<br />

godt eventyr skærpes ens sanser,<br />

og Grønnow tilbyder beskueren<br />

nye vinkler på tilværelsen.<br />

Eventyret venter lige<br />

om hjørnet. ❏<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


Parkdiplom TDP<br />

2. MODUL<br />

Intern og ekstern<br />

opgavedeling<br />

Udlicitering<br />

In & outsourcing<br />

Kontrakter<br />

Faglig kommunikation<br />

Kvalitetsstyring<br />

Modulet starter 10. februar 2005.<br />

Ansøgningsfrist 15. december 2004.<br />

Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge.<br />

Det er muligt kun at tage et enkelt modul.<br />

Yderligere information<br />

www.SL.kvl.dk, se under efteruddannelse<br />

Studieleder Karsten kring, kk@kvl.dk, tlf. 3528 1596<br />

Studiekonsulent Sally T. Enevoldsen, ste@kvl.dk, tlf. 3528 1608<br />

Skov & Landskab er et selvstændigt center for forskning, undervisning,<br />

formidling og rådgivning vedr. skov, landskab og planlægning ved Den<br />

Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL).<br />

FRA VIDEN TIL HANDLING<br />

Isekier i<br />

små nye modeller<br />

Isekis TF-serie af klassiske små<br />

traktorer er afløst af en ny TH<br />

4000-serie med flere kræfter,<br />

lettere betjening samt hydraulik-<br />

og PTO-faciliteter som passer<br />

til moderne redskaber. Serien<br />

importeres i tre størrelser<br />

med 25, 28 og 33 hk, alle med<br />

nye vandkølede dieselmotorer,<br />

4-hjulstræk og hydrostatisk<br />

transmission. Bredden er 112<br />

cm. I kabinen er støjniveauet<br />

under 83 dB. Import: H.C. Petersens<br />

& Co, tlf. 7673 1133.<br />

Rajgræsser med<br />

nye egenskaber<br />

Plænegræsarternes forædling<br />

gør at man ikke kan regne<br />

med arternes traditionelle forskelle<br />

når frøblandingen skal<br />

vælges. Almindelig rajgræs er<br />

kendt for at etablere sig sikrest<br />

og hurtigst og være mest slidstærke.<br />

Ulempen har været<br />

den bredbladede grove tuede<br />

vækst, men den er svær at se<br />

på nye sorter som ‘Sauvignon<br />

S’ og ‘Greenway’. Deres udseende<br />

og tilvækst minder om<br />

rødsvingel. ‘Greenfair’ klarer<br />

sig også i fugtig skygge, skriver<br />

Asbjørn Nyholt, Prodana<br />

Seeds, i Greenkeeperen (3/04)<br />

på baggrund af forsøg på DLT-<br />

Trifoliums Research Division.<br />

De nye typer kan også klippes<br />

ned i 8 mm højde hvor de ældre<br />

grove rajgræsser helst skal<br />

have 28-35 mm klippehøjde<br />

for ikke at se skalperede ud.<br />

Dynamit i en grøn<br />

dynamisk drift<br />

Sprængstoffer kan bruges til at<br />

fjerne træstubbe, fælde træer<br />

på stejle skråninger, kløve<br />

stammer , oprense vandløb og<br />

søer. I Jægersborg Dyrehave<br />

sprænges hvert toppen af 8-10<br />

ege- og bøgetræer for at få<br />

det til at se ud som om træerne<br />

er knækket naturligt. Kursus<br />

holdes af Skov & Landskab,<br />

næste gang 8.-12. november<br />

ved Michael Lund på Eldrupgård,<br />

Djursland. Kurset omfatter<br />

både teori og praktiske<br />

øvelser og fokuserer især på<br />

sikkerhed og den rigtige ladning.<br />

Bestået prøve giver et<br />

kursusbevis der giver ret til at<br />

ansøge politiet om tilladelse til<br />

at købe og opbevare op til 20<br />

kg dynamit. Derfor kræver deltagelse<br />

på kurset også ren<br />

straffeattest.<br />

Prikker i<br />

bredden<br />

122 cm prikkebredde<br />

og hjul inden for prikkerens<br />

bredde. Det er to fordele ved<br />

den nye Toro ProCore 648<br />

prikkemaskine beregnet til<br />

golfbaner m.v. for at modvirke<br />

komprimering. Der er konstant<br />

prikkedybde op til 10 cm og<br />

jævn prikning fordi tænderne<br />

går lodret i og op. SC Svend<br />

Carlsen, tlf. 6610 9200.<br />

Højtryksrenser<br />

genbruger vandet<br />

Højtryksrensning af bl.a. udemiljøets<br />

belægninger og inventar,<br />

herunder grafitti, kan<br />

nu ske uden at forurene. Aquilas<br />

nye mobile højtryksrenser<br />

renser og genbruger 95% af<br />

vandforbruget. Vandforbruget<br />

er kun 5% af det normale og<br />

man slipper for at fylde vand<br />

på. Højtryksrenseren leverer 20<br />

liter vand i minuttet med et<br />

konstant tryk på 300 bar. Filtreringen<br />

består af to trin der<br />

renser vandet for partikler ned<br />

til 1 micron. Tlf. 6441 5555.<br />

MFH 2500<br />

<strong>Miljø</strong>venlig<br />

Støjsvag<br />

4-hjulsstyring<br />

3 i 1 maskine<br />

Mulighed for<br />

udstyr til oliefjerning<br />

120 hk. Iveco Cammon Rail<br />

motor (euro 3)<br />

Kan på 2 min. laves om til<br />

komplet vandbeholder<br />

eller til ukrudtsfjerner<br />

Større sugeevne og mindre<br />

brændstof forbrug<br />

Kampagne:<br />

Spar netop nu<br />

40.000 kr.<br />

48 hk. (2,2 liter)<br />

Kubota motor (EURO 2)<br />

Galvaniseret chassis<br />

Kabine med lav ind stigning<br />

Totalhøjde (2 m)<br />

Løftearme ophængt bag<br />

foraksel, følger bedre<br />

terrænet<br />

Individuelt baghjulsophæng<br />

og affjedring med<br />

stabilisator (patenteret)<br />

KT50<br />

Udslip af<br />

fint støv er<br />

nedsat 95%<br />

takket været<br />

Koandasystemet<br />

Hegns- og rabatklippere<br />

Nye modeller til<br />

professionel brug<br />

Har fremskudt arm til<br />

bagmontering<br />

Hurtig på- og afmontering<br />

samt god sigt<br />

Vi kommer gerne og<br />

laver en demonstration<br />

DK 7400 Herning<br />

Tlf. 99 28 29 30<br />

Fax 99 28 29 38<br />

Århus-afd. tlf. 8610 9108<br />

mail@helmstmt.com.<br />

www.helmsmt.com<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 51


Levende billeder fra gamle byer<br />

Den Gamle By i Århus viser inspiration fra fortidens haver, belægninger og byrum<br />

Historien inspirerer. Det<br />

gælder også den gamle<br />

bykultur der bl.a. kan fortælle<br />

om haver, belægninger og<br />

byrum på en måde som fagfolk<br />

i dag kan drage nytte af.<br />

Den gamle bykultur kan man<br />

se levn af i mange byer. Og<br />

man kan se den i koncentreret<br />

form i Den Gamle By i Århus.<br />

Det gør over 300.000 gæster<br />

hvert år.<br />

Den Gamle By, med det supplerende<br />

navn Danmarks Købstadsmuseum,<br />

er et statsanerkendt,<br />

landsdækkende, kulturhistorisk<br />

specialmuseum ligesom<br />

f.eks. Frilandsmuseet og<br />

Nationalmuseet. Formålet er at<br />

dokumentere og belyse købstædernes<br />

historie. Der knytter<br />

sig derfor også en væsentlig<br />

forskning til museet.<br />

52<br />

Museet åbnede i 1914 med<br />

tre århusianske bygninger anført<br />

af Den Gamle Borgmestergård<br />

der var revet ned i 1908<br />

og i første omgang genopført<br />

til Landsudstillingen i Århus i<br />

1909. Drivkraften var Peter<br />

Holm (1873-1950). Han var en<br />

af de første der så hvordan industrisamfundet<br />

totalt ændrede<br />

byerne og at en vigtig<br />

kulturarv var ved at forsvinde.<br />

Han fik i de næste 30 år genopført<br />

et halvt hundrede købstadshuse<br />

i Den Gamle By.<br />

I dag rummer museet 75 huse<br />

fra 20 købstæder landet<br />

over, især fra Østjylland og<br />

især fra Århus, mens København<br />

primært er repræsenteret<br />

af den største bygning, Møntmestergården,<br />

der blev opført<br />

1998-2000.<br />

‘Prismet’ har gjort det svært at føle sig hensat til en rigtig gammel by.<br />

Husene er rejst så de giver et<br />

indtryk af en lille gammel købstad<br />

med brolagte gader, gårde<br />

og haver. De fleste huse er<br />

indrettet med originale interiører.<br />

Den Gamle By dækker<br />

perioden fra den borgerlige<br />

købstads opståen i middelalderen<br />

frem til lidt ind i 1900-tallet,<br />

men 1700- og 1800-tallet<br />

dominerer. Der er planer om<br />

at udvide med en 1900-talsby<br />

bestående af 6-12 huse.<br />

Den Gamle By ligger i et 3,4<br />

hektar stort hjørne af Botanisk<br />

Have hvor udvidelser også<br />

nødvendigvis skal ske. Jorden<br />

er kommunalt ejet. Kun i museets<br />

åbningstid, hvor der er<br />

adgang til husene, skal man<br />

betale entré. Ellers er museet<br />

åbent som en rigtig bydel.<br />

En række arrangementer tilfører<br />

liv og støtter økonomien,<br />

ikke mindst juleudstillingen<br />

der gør december til den mest<br />

besøgte måned. Teaterbygninen,<br />

Helsingør Teater fra 1817,<br />

indgår aktivt i Århus almindelige<br />

teater- og musikliv. Dertil<br />

kommer at sponsorer støtter<br />

de enkelte huse.<br />

Autenticiteten<br />

Autenticitet er et nøgleord for<br />

museet. Det skal så vidt muligt<br />

være de originale ting der vi-<br />

ses - og ellers skal det ligne så<br />

godt som muligt. Det gælder<br />

også belægninger, haver og<br />

byrum. Man skal føle sig hensat<br />

til fortiden.<br />

Der ligger grundige studier<br />

bag, så man regne med at<br />

f.eks. gadens belægning også<br />

er rigtig i materiale, bredde og<br />

profil - i hvert fald for en bestemt<br />

historisk epoke og med<br />

mindre der har været sikkerhedsmæssige<br />

grunde til at<br />

lempe de historiske krav.<br />

Autenticiteten gælder også<br />

haverne, helt ned til anvendte<br />

sorter. I gartneriet er plastpotter<br />

også næsten væk, men moderne<br />

dyrkningsmedier anvendes<br />

dog til de planter der sælges.<br />

Sorterne er heller ikke altid<br />

gamle nok. De ældste georginer<br />

man har kunnet finde<br />

hidtil er f.eks. fra 30’erne.<br />

Ønsket om autenticitet stiller<br />

store faglige krav til såvel anlæg<br />

og vedligehold. Det er<br />

med til at forklare hvorfor museet<br />

satser på eget personale.<br />

„Vi gør arbejdet selv og bruger<br />

ikke frivillige eller entreprenører.<br />

Vi skal have det til at se så<br />

autentisk ud som muligt og<br />

det kræver viden om gamle<br />

metoder. Den har vi, men forventer<br />

ikke at andre har den,“<br />

siger overgartner Gitte Røn.<br />

Rendestenen bruges ikke kun af regnen - også af pandevand.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


Knoldebro med trædesten der egentligt skulle ligge et stykke over over terræn. Gaden er uden grønt, men et træ titter frem bag en mur.<br />

Byen uden for kan dog ikke<br />

styres. Som nabo opførtes for<br />

få år siden kontorhøjhuset<br />

‘Prismet’ præget af mørkt glas.<br />

Det er meget synligt næsten<br />

hvorsomhelst man i Den Gamle<br />

By ser mod syd. Museumsinspektør<br />

og arkitekt Niels Meyer<br />

fortæller: „Der var mange<br />

indsigelser og stor modstand<br />

mod byggeriet, men det blev<br />

en typisk byrådsbeslutning der<br />

viser at man er mere i lommen<br />

på erhvervslivet end på kulturinteresserne.<br />

Argumentet for<br />

kontorhuset var at man ikke<br />

skulle bremse erhvervsudvidelser.<br />

Visse fremhævede også<br />

kontrasten mellem gammelt<br />

og nyt som en fordel.“<br />

Autenticiteten gør også at<br />

Den Gamle By ikke er handicapvenlig.<br />

Dårligt gående og<br />

kørestole har det svært på de<br />

toppede brosten. Det har til tider<br />

affødt kritik, men belæg-<br />

Møg og skidt sørger for at fylde fugerne - og oprindeligt lidt til.<br />

ningsbånd af f.eks. borduresten<br />

ville svække det historiske<br />

billede. Af samme grund er<br />

skiltene små. Det er byen selv<br />

der formidler budskabet.<br />

Museet ligner ikke bare en<br />

gammel by. Den er også - til en<br />

vis grad og på visse tidspunkter<br />

- befolket af mennesker i<br />

gammeldags tøj og som arbejder<br />

med f.eks. madlavning på<br />

den rigtige gammeldags måde<br />

over åben ild. Det giver også -<br />

ligesom husdyr som heste,<br />

høns og gæs - karakteristiske<br />

dufte som er gode til at vække<br />

erindringer. Gartnerne har tøj<br />

på som i 1880’erne og bruger<br />

redskaber og arbejdsmetoder<br />

fra dengang.<br />

Knoldebroen<br />

Belægningerne i gader og gårde<br />

er langt overvejende knoldebrolægning<br />

som har præget<br />

gaderne til et stykke ind i<br />

1800-tallet hvor de tilhuggede<br />

brosten vandt frem. En af gaderne<br />

er netop belagt med det<br />

vi i dag kalder kørebanebrosten,<br />

mens man leder forgæves<br />

efter chaussébrosten der først<br />

blev udbredt fra begyndelsen<br />

af 1900-tallet.<br />

Gaderne har nærmest facaden<br />

en zone omkring en meter<br />

belagt med små sten ud mod<br />

rendestenen. Her går man<br />

ikke, for faldet er stejlt og der<br />

falder vand fra tagene der ikke<br />

har tagrender. Først i løbet af<br />

1800-tallet kom der tagrender<br />

og fortovene kom ud til facaderne.<br />

Rendestenen er en åben Vformet<br />

grøft lagt i knoldebro.<br />

Det var oprindeligt en åben<br />

kloak. Der var dog langt mindre<br />

spildevand dengang end<br />

nu, og både dyrs og menneskers<br />

afføring var værdifuld<br />

gødning der så vidt muligt<br />

blev opsamlet. Brede rendestene<br />

er ved indgangsdøre<br />

dækket af et brædt.<br />

Belægningen ude i gaden<br />

følger et kraftigt oprundet<br />

profil. I en af gaderne, den<br />

fine Algade, danner en række<br />

store flade flæksten en behagelig<br />

ganglinie i gadens midte.<br />

Det var dens tids borduresten<br />

der i dag er almindelige i brolægning.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 53


Niels Meyer: „Brolægningen<br />

er genskabt, ikke flyttet, men<br />

det er de rigtige materialer og<br />

proportioner i gaden. Rendestenenes<br />

dybde og bredde er<br />

dog reduceret lidt af hensyn til<br />

sikkerheden. Der er heller ikke<br />

så meget skidt i gaderne som<br />

dengang hvor der var affald<br />

fra dyr og handels- og markedsaktiviteter.<br />

Selv om man<br />

fjernede møget blev der altid<br />

noget tilbage. Trædestenene i<br />

midten af Algade ligger i dag i<br />

plan med den øvrige belægning,<br />

men lå oprindeligt godt<br />

10 cm højere så man slap for at<br />

gå i mudder og skidt. Den kant<br />

har vi set bort fra for at undgå<br />

en farlig snublekant.“<br />

Knoldebrosten har store fuger,<br />

og i dag er det et problem<br />

af fugede belægninger bliver<br />

‘magre’. Fugematerialet forsvinder<br />

på grund af hurtige<br />

pumpende hjul og fejesugemaskiner.<br />

Sådanne findes ikke<br />

i Den Gamle By, men som i<br />

gamle dage kan erosionen i<br />

rendestenene frilægge belægningens<br />

sten. Problemet virker<br />

dog ikke påfaldende.<br />

Fugerne suppleres også hele<br />

hele tiden af skidt og møg. Det<br />

har der været meget af i gamle<br />

dage. Det kan de få heste,<br />

der er i den Gamle By i dag,<br />

give et indtryk af. Knoldebroen<br />

har nok været ret jævn og<br />

har nok mindet mere om armeret<br />

jord end om de magre<br />

toppede sten vi tit ser i dag.<br />

Brolægningen er kun rigtig<br />

gammeldags i toppen. „Under<br />

terræn vil vi ikke være histori-<br />

54<br />

Apotekerhaven. Den danske ingefær med de røde frugter studeres på lidt nærmere hold.<br />

ske, men gøre det så teknisk<br />

godt som muligt,“ forklarer<br />

Niels Meyer. Brolæggerarbejdet<br />

udeføres dels af murerafdelingen,<br />

dels af brolæggerfirmaer<br />

udefra, men Niels Meyer<br />

er utilfreds med kvaliteten:<br />

„Brolægningerne er ikke<br />

stærke nok når de skal holde<br />

til bl.a. lastbiler. Faktisk skal<br />

belægningen være stærkere<br />

end de var historisk set. Stenene<br />

skal ligge med en lang side<br />

ned i jorden. Moderne brolæggere<br />

er mere optaget af at få<br />

en stor pæn side til at vende<br />

opad, måske fordi de er vant<br />

til at piksten i dag kun bruges<br />

som dekorationen. Og så ligger<br />

stenene og vipper,“ siger<br />

Niels Meyer som oplyser at<br />

Den Gamle By nu søger en<br />

brolægger som kan håndværket<br />

og vil dyrke det.<br />

Gaden uden grønt<br />

Gaderne og pladserne er for<br />

det meste uden beplantning<br />

bortset fra enkelte opstammede<br />

træer ved åen. Som måske<br />

heller ikke burde være der.<br />

„Der har været et leben på<br />

gader og pladser og alt grønt<br />

har været spist eller trampet<br />

ned af dyrene. Sliddet har været<br />

alt for stort. Derfor er der<br />

hverken træer, stokroser langs<br />

husene eller noget andet. Det<br />

er med fuldt overlæg,“ fortæller<br />

Gitte Røn.<br />

Det betyder dog ikke at det<br />

grønne er helt væk. Fra gaden<br />

kan man her og der se træer<br />

der hælder ud over mure og<br />

gennem porte og låger får<br />

man glimt af haver. Oven åen<br />

kan man se ind i haver og<br />

gårde på den anden bred. Og<br />

landet - her Botanisk Have -<br />

fornemmes lige bag husrækkerne.<br />

Fortidens købstæder<br />

havde ikke parker før sent i<br />

1800-tallet, men gader og torve<br />

var før bilismen fællesareal,<br />

og der var meget kort ud til<br />

det grønne land.<br />

De private arealer bag husene<br />

er overvejende belagte gårde<br />

og som sådan beregnet til<br />

arbejdsplads. Haver i de gamle<br />

byer var mest urtehaver, selv<br />

om der kun er én af dem i Den<br />

Gamle By. Prydhaver var sta-<br />

Borgmestergårdens have er anlagt<br />

som en typisk renæssancehave. En<br />

buksbomhave på 6 x 7 meter et<br />

skabt på grundlag af plan i bogen<br />

Horticultura Danica af Hans Raszmussøn<br />

Block fra 1647 (herover).<br />

Haven kantes af rødmalede brædder<br />

med forgyldte knapper. I midten<br />

ses en agave på en lav sokkel.<br />

Om foråret er der enkelte tulipaner<br />

og vibeæg mellem hækkene<br />

og om sommeren forglemmigej.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


tussymboler oprindeligt forbeholdt<br />

de rige. Haverne måtte<br />

hegnes, ellers var de ikke i fred<br />

for dyrene, især gåseflokkene.<br />

Der er fire haver i Den Gamle<br />

By, en fra hver sin epoke.<br />

De gamle købstæder havde<br />

ikke så mange bænke eller andet<br />

inventar. „Hvis vi skal have<br />

dét, skal der helst være et billede,<br />

kobberstik eller lignende<br />

der viser at man har haft sådan<br />

noget. Der skal også være en<br />

tidsmæssig overensstemmelse<br />

med husene. Men mange turister<br />

mener nu der burde være<br />

flere bænke,“ bemærker Gitte<br />

Røn.<br />

Haver og gartneri<br />

Den ældste have er Borgmestergårdens<br />

renæssancehave.<br />

En buksbomhave på 6 x 7 meter<br />

er skabt efter en plan i bogen<br />

Horticultura Danica fra<br />

1647. Haven kantes af rødmalede<br />

brædder med forgyldte<br />

knapper. I midten ses en agave<br />

på en lav sokkel. Om foråret er<br />

der enkelte tulipaner og vibeæg<br />

mellem hækkene og om<br />

sommeren forglemmigej.<br />

En apotekerhave fra omkring<br />

1750 er præget af barokstilen<br />

med sine grusbelagte<br />

gangarealer og firkantede bede.<br />

Den er anlagt efter forbilleder<br />

af haver fra 1700-årene. I<br />

den 300 m 2 store have er der<br />

91 bede med hver sin planteart<br />

der har været brugt som helbredende<br />

urter, bl.a. bulmeurt,<br />

pigæble, mistelten, humle, galnebær,<br />

mistelten, ingefær og<br />

blå anemone hvoraf flere er<br />

giftige. Haven rummer også<br />

et lysthus fra 1750-erne.<br />

Fra 1800-tallet vises Købmandsgårdens<br />

have der både<br />

har en prydhave og en køkkenhave.<br />

Prydhavens centrum<br />

er et stort rundt staudebed<br />

med akeleje, ridderspore, nellike<br />

og sporebaldrian. I de øvrige<br />

bede kan man finde aurikler,<br />

madonnaliljer, franske anemoner,<br />

lammeører, lavendel,<br />

bregner og brogetbladet jordbær<br />

foruden buxbom, magnolia<br />

og gamle rosensorter. Køkkenhaven<br />

er adskilt fra prydhaven<br />

af et æbleespaliér. Foruden<br />

almindeligt kendte<br />

grøntsager dyrkes også grønt-<br />

sager som er mindre kendte,<br />

bl.a. strandkål, havrerod og<br />

rød rosenkål.<br />

1900-tallet er repræsenteret<br />

af Frk. Wahlstrøms have fra<br />

Lemvig 1920. Frk. Hedvig<br />

Wahlstrøm drev modehandel<br />

og havde ikke meget tid til havearbejde.<br />

Haven er derfor domineret<br />

af græs med grusstier.<br />

Køkkenhave er der kun i et<br />

hjørne. I to halvcirkelformede<br />

bede ses lavendel, gamle rosensorter<br />

og bonderoser. I haven<br />

ses også syrener, uægte<br />

jasmin, liljekonvaller, sommerblomster<br />

og frugttræer - foruden<br />

et grønt lysthus.<br />

Gamle By huser også et handelsgartneri<br />

fra 1800-tallet.<br />

Handelsgartneriet Bernstoff<br />

kan læse på skiltet ved porten i<br />

Vestergade. Navnet skyldes at<br />

det ene af de to drivhuse, ‘paradedrivhuset’,<br />

stammer fra<br />

Bernstorff slot. Det andet drivhus<br />

er et formeringsdrivhus<br />

der stammer fra Geelsgård ved<br />

Holte. De er begge fra perioden<br />

1830-1850.<br />

Gartneriet og drivhusene<br />

fungerer som et aktivt gartneri<br />

med salg om sommeren. I drivhusene<br />

dyrkes gammeldags<br />

potteplanter, især pelargonier<br />

og især duftpelargonier der<br />

førhen var meget populære i<br />

de ofte beklumrede stuer og<br />

soveværelser. I de udendørs<br />

bede dyrkes især krydderurter<br />

og georginer af gamle sorter. I<br />

alt sigtes efter at ligne 1880’erne,<br />

også gartnerens tøj.<br />

Simonsens tehave er et eksempel<br />

på et traktørsted og drives<br />

som sådan. De hvidmalede<br />

havemøbler står i perlesten -<br />

der dog virker lidt for store og<br />

skarpe. Man kan købe is i en<br />

kiosk fra Himmelbjerget først i<br />

1900-tallet. En musiktribune,<br />

der bruges til koncerter, er en<br />

rekonstruktion af en bygning<br />

fra omkring 1875 ved Frederikshøj<br />

Kro i Århus. Bag ved<br />

lukker bevoksningen sig. Musiktribuner<br />

lå tit ved de lystskove<br />

der kom på mode sidst i<br />

1800-tallet.<br />

Stykke historien sammen<br />

Alle haverne drives af overgartner<br />

Gitte Røn og hendes<br />

tre medhjælpere. Arbejdet<br />

Gitte Røn vander nypriklede salvieplanter i Handelsgartneriet Bernstorff der sælger krydderplanter og blomster. Gartnertøjet er fra 1880’erne.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 55


56<br />

4<br />

omfatter alt det grønne inden<br />

for lågerne, haver, træer, potteplanter.<br />

Hertil kommer at<br />

holde gårdene og gaderne<br />

med deres brolægning, også<br />

om vinteren.<br />

„Indtil 1990 var det kommunens<br />

gartnere der vedligeholdt<br />

Den Gamle By. Det ændrede<br />

sig da man ville lave flere haver<br />

og have gang i handelsgartneriet,“<br />

fortæller Gitte<br />

Røn der blev ansat som den<br />

første gartner i 1990. Hun er<br />

uddannet som planteskolegartner<br />

i Hedeselskabet og har<br />

bl.a. arbejdet i Tivoli og på Arboretet.<br />

Nu foregår arbejdet<br />

på et levende museum med<br />

gamle plantersorter, produktionsmetoder.<br />

Periodevist klædt<br />

i historiske dragter - og med<br />

Gitte Røn i rollen som ‘Enkefru<br />

Birk’ til at lede handelsgartneriet.<br />

Den rolle var det næsten<br />

kun enker der var i dengang.<br />

„Når vi sælger planter er det<br />

mest for at formidle historien<br />

om planterne og gøre museet<br />

levende. Det er ikke så meget<br />

økonomien. Både på grund af<br />

plantesalget og vores tøj kommer<br />

gæster og spørger til planterne<br />

og vores arbejde. Men<br />

det er specielt at arbejde i det<br />

gamle tøj. Jeg har gjort mig<br />

nogle tanker om hvordan kvinderne<br />

havde det dengang.“<br />

Om vinteren arbejder hun<br />

meget med at finde de rigtige<br />

historiske udtryk. „Vi har det<br />

1<br />

7<br />

problem at købstadshaverne<br />

ikke er beskrevet så godt som<br />

f.eks. herregårdshaverne, og at<br />

haverne ikke er bevaret som<br />

husene er det. Vi må stykke<br />

det sammen. Lemvighusets<br />

have fra 1920 er blevet til efter<br />

billeder og personlige erindringer.<br />

Ellers bruger vi mest generelle<br />

oplysninger og gamle bøger,<br />

f.eks. Horticultura Danica’<br />

fra 1647. Jeg bruger selv meget<br />

Johan Langes ‘Kulturplanternes<br />

indførelseshistorie’.“<br />

Hun fortsætter: „Vi må holde<br />

øjne og ører åbne. F.eks.<br />

var buksbomhaven ved Borgmestergården<br />

beplantet med<br />

margeritter. Så gik det op for<br />

os, bl.a. efter samtale med Johan<br />

Lange, at idéen med parterret<br />

var at se det oppe fra<br />

svalegangen. Så kom der farvet<br />

grus i bedene i stedet for.<br />

Vi gør også meget for at samle<br />

gamle potteplanter,“ siger Gitte<br />

Røn der har skrevet bogen<br />

‘Potteplanter fra oldemors tid’.<br />

Også i driften er det ambitionen<br />

at arbejdets resultat giver<br />

det rigtige udtryk: „Før<br />

blev brolægningen sprøjtet.<br />

Det gør vi ikke mere. Problemet<br />

er ikke så stort i gaderne<br />

hvor der er stort slid. Der må<br />

også gerne være noget<br />

ukrudt. I gårdene hvor sliddet<br />

er lille kan ukrudtet dog være<br />

et problem. Her må vi luge 3-4<br />

gange i sæsonen. Vi har også<br />

en gåseflok med fire gæs og<br />

2<br />

5<br />

fire gæslinger og har en idé<br />

om at de kan være med til at<br />

holde ukrudtet nede som de<br />

gjorde i gamle dage, men det<br />

kræver ligesom dengang at<br />

køkkenhaverne lukkes med låger.<br />

I vedligeholdelsen må vi<br />

også supplere med nyt fugemateriale,<br />

for der er meget der<br />

skyller væk. Der kommer dog<br />

meget nyt grus om vinteren<br />

hvor vi gruser i stedet for at<br />

salte. Før i tiden blev fugerne<br />

også fyldt med flere hestepæ-<br />

3<br />

6<br />

1 Apotekerhaven<br />

2 Borgmestergårdens have<br />

3 Frk. Wahlstrøms have<br />

4 Gartneriet Bernstorff<br />

6 Møntmestergården<br />

7 Simonsens tehave<br />

rer og andet skidt end nu,“<br />

fortæller Gitte Røn. Hun glæder<br />

sig over sit arbejde: „Det er<br />

et drømmejob, selvstændigt<br />

og spændende.“ Det bærer arbejdet<br />

også præg af. sh<br />

KILDER<br />

Interview med Gitte Røn 26.8.2004<br />

Interview med Niels Meyer 16.9.2004<br />

Registrering & foto 26.8.2004<br />

www.dengamleby.dk<br />

Mini-guide. Den Gamle By.<br />

Apotekerhaven. Den Gamle By.<br />

Gitte Røns bog ‘Potteplanter fra<br />

oldemors tid’ købes i den Gamle By,<br />

tlf. 8612 3188.<br />

Gennem en smøge i Vestergade kommer man til gartneriet.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


Driftsleder til entreprisestyring og grønne<br />

anlægsopgaver<br />

Driftscenter Tåstrup<br />

Har du lyst til at arbejde med styring af entrepriser og<br />

grønne anlægsopgaver, så har vi jobbet til dig!<br />

Hedeselskabet Skov og Landskabs aktiviteter på anlægsområdet<br />

er i kraftig vækst, og vi søger en erfaren driftsleder<br />

til vort driftscenter i Tåstrup til tiltrædelse snarest<br />

muligt. Du får ansvaret for anlægsopgaver inden for<br />

gårdrenoveringer, større anlægsentrepriser, beplantning,<br />

græs og belægninger. På driftscentret vil du indgå i vores<br />

velfungerende driftsleder-team, og efter en introduktionsperiode<br />

får du selvstændigt ansvar for anlægsområdet,<br />

som for tiden beskæftiger 15-20 mand. Driftscenter<br />

Tåstrup dækker Hovedstadsregionen, Nordsjælland og<br />

Køge Bugt-området, hvor vi arbejder med nyanlæg og<br />

plejeopgaver inden for park og vejområdet.<br />

Hedeselskabet Skov og Landskab er Danmarks førende<br />

service- og handelsvirksomhed inden for det grønne<br />

område. Vores stab af anlægsgartnere, landskabskonsulenter<br />

og skovfogeder er tilknyttet lokale driftscentre,<br />

hvor de indgår i et tæt samarbejde på tværs af forretningsområderne.<br />

Vores anlægsgartnere i marken samarbejder<br />

i selvstyrende teams om styring og udførelse af<br />

deres arbejdsopgaver.<br />

Jobbet:<br />

Du vil bl.a. forestå tilbudsgivning, projektledelse, kvalitetssikring<br />

og kundepleje i forbindelse med nyanlæg.<br />

Du vil indgå i et tæt samarbejde med engagerede kolleger,<br />

som løbende arbejder med at udbygge Hedeselskabets<br />

kunde- og forretningsgrundlag hos både offentlige<br />

og private kunder inden for anlægsgartneri, skov og<br />

landskab.<br />

Driftsleder til anlægsgartneri<br />

Driftscenter Sorø<br />

Hedeselskabet Skov og Landskab søger en driftsleder til<br />

Driftscenter Sorø til tiltrædelse snarest.<br />

Du skal fortsætte opbygningen af anlægsgartnervirksomheden<br />

i Vestsjælland i tæt samarbejde med kollegaer<br />

inden for Hedeselskabets øvrige grønne fagområder.<br />

Et team af skovfogeder, læplantningskonsulenter og<br />

anlægsgartnere er tilknyttet driftscenteret, hvor et tæt<br />

samarbejde forretningsområderne imellem er udgangspunktet<br />

for drift og udvikling af virksomheden.<br />

Du har en positiv indgangsvinkel til at videreudvikle en<br />

forretning. Du trives med kundekontakt, tilbudsgivning,<br />

tilsyn, arbejdsledelse, udvikling af nye forretningsområder<br />

m.v. og med gode kollegaer som sparringspartnere –<br />

også i startfasen.<br />

Vi lægger vægt på, at du:<br />

• er resultat- og kundeorienteret<br />

• har været selvstændig og/ eller er uddannet som<br />

anlægstekniker<br />

• er fagligt velfunderet med en bred interesse<br />

• har lysten til at udvikle en forretning og trives med<br />

udfordringer.<br />

Kvalifikationer:<br />

• Kundeorienteret og kvalitetsbevidst<br />

• Resultatorienteret med god økonomi- og forretningsforståelse<br />

• Erfaring med projektstyring og personaleledelse<br />

• Relevant faglig baggrund, f.eks. som byggeleder,<br />

anlægstekniker, anlægsgartner eller lignende<br />

• Teamspiller og en god kollega<br />

Vi tilbyder:<br />

• Fagligt og personligt udfordrende arbejde i et firma i<br />

positiv udvikling.<br />

• Kollegialt fællesskab og stort fagligt netværk lokalt<br />

såvel som på landsplan.<br />

• Karrieremuligheder med stor indflydelse på egne<br />

arbejdsområder.<br />

• Løn efter kvalifikationer.<br />

Vil du vide mere<br />

For yderligere oplysninger om stillingen, kontakt driftschef<br />

Jacob Hanstad Christiansen på tlf. 43 32 0013,<br />

mobil 21 72 50 12 eller mail jha@hedeselskabet.dk.<br />

Læs mere om Hedeselskabet på: www.hedeselskabet.dk.<br />

Ansøgning fremsendes senest 19. oktober 2004 til:<br />

Hedeselskabet<br />

Skov og Landskab A/S<br />

Att.: Driftschef Jacob Hanstad Christiansen<br />

Vandmestervej 22<br />

2630 Tåstrup<br />

Vi tilbyder:<br />

• et fagligt og personligt udfordrende arbejde i positiv<br />

udvikling<br />

• et kollegialt fællesskab og stort fagligt netværk såvel<br />

lokalt som på landsplan<br />

• karrieremuligheder med stor indflydelse på egne<br />

arbejdsområder<br />

• løn efter kvalifikationer.<br />

Vil du vide mere<br />

For yderligere oplysninger om stillingen, kontakt<br />

driftschef Thomas Møller på tlf. 55 45 45 46, mobil 20 44<br />

22 73 eller mail tm@hedeselskabet.dk. Læs mere om<br />

Hedeselskabet på: www.hedeselskabet.dk.<br />

Ansøgning fremsendes senest 19. oktober 2004 til:<br />

Hedeselskabet<br />

Skov og Landskab A/S<br />

Att.: Driftschef Thomas Møller<br />

Slagelsevej 112<br />

4180 Sorø<br />

Hedeselskabet<br />

medvirker på et<br />

højt fagligt og etisk<br />

niveau til løsning af<br />

opgaver vedrørende<br />

naturværdier og<br />

naturressourcer.<br />

Medarbejdere i alt:<br />

godt 1.000.<br />

Omsætning i alt:<br />

ca. 1.100. mio. kr.,<br />

heraf ca. 250 mio. kr.<br />

internationalt.<br />

Hedeselskabet<br />

medvirker på et<br />

højt fagligt og etisk<br />

niveau til løsning af<br />

opgaver vedrørende<br />

naturværdier og<br />

naturressourcer.<br />

Medarbejdere i alt:<br />

godt 1.000.<br />

Omsætning i alt:<br />

ca. 1.100. mio. kr.,<br />

heraf ca. 250 mio. kr.<br />

internationalt.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 57


58<br />

Weibull Danmark søger<br />

Salgskonsulent Golf og Anlæg<br />

Vi bygger videre på vores succes og søger en<br />

salgskonsulent til at servicere vores kunder i Jylland.<br />

Jobbet<br />

Du får ansvar for Weibulls kunder i Jylland, og dine<br />

primære arbejdsopgaver omfatter en udbygning af<br />

kundekredsen og opbygning af relationer.<br />

Hverdagen omfatter kundebesøg, opsøgende salgsarbejde,<br />

forberedelse og mødebooking, samt opfølgning på<br />

kampagner.<br />

Kunderne omfatter bl.a. anlægsgartnere, golfklubber og<br />

kommuner. Dine primære produkter er Weibulls græsfrø,<br />

rullegræs og gødning.<br />

Du refererer til Salgschef Jesper Månsson.<br />

Personen<br />

Du har viljen og evnerne til at skabe succes gennem tæt<br />

dialog med kunden. Du er ikke bleg for at tage fat og løbe<br />

stærkt i opbygningen af din kundekreds.<br />

Vi forventer at du er resultat-, og forretningsorienteret,<br />

samt besidder gennemslagskraft. Du kan begå dig blandt<br />

anlægsgartnere/greenkeepere og være meget<br />

serviceorienteret.<br />

Kvalifikationer<br />

Du er uddannet anlægsgartner, anlægsgartnertekniker eller<br />

greenkeeper.<br />

Du kan sælge og har et godt kendskab til græs, men<br />

behøver ikke være produkt-specialist – det skal vi nok<br />

sørge for.<br />

Du har økonomisk indsigt og forstår at skabe værdi for<br />

dine kunder. Har du kendskab til engelsk og svensk vil det<br />

være en fordel. Gode formuleringsevner, der bl.a. kommer<br />

til anvendelse ved udarbejdelse af tilbud.<br />

Du skal have kørekort. Bopæl i Midtjylland.<br />

Vi tilbyder<br />

En udfordrende og selvstændig stilling i en dynamisk og<br />

uformel virksomhed. Vi tilbyder en attraktiv lønpakke med<br />

firmabil, moderne IT- og kommunikationsmidler, samt<br />

pensionsordning. Du tilbydes relevant videreuddannelse.<br />

Internt vil du samarbejde med en Salgssupporter.<br />

Ansøgning og tiltrædelse<br />

Ansøgning sendes til Adm. Direktør Anders Lerche<br />

Frederiksen på alf@weibulls.com, eller Weibull Danmark<br />

A/S, Tonsbakken 10, 2740 Skovlunde. Yderligere info kan<br />

indhentes hos Jesper Månsson, eller Anders Lerche<br />

Frederiksen på tlf. 44 92 75 00.<br />

Tiltrædelse december 2004.<br />

Weibull Danmark A/S er et salgsselskab i vækst. Vi er en del af Svalöf<br />

Weibull-koncernen - en af Nordens største producenter af bl.a. græs og<br />

rullegræs, med en omsætning over 1 mia. dkr. I Danmark er vi 12 ansatte<br />

og omsætter for 40 mio. Vi betjener golfbaner, anlægsgartnere, havecentre,<br />

dagligvarehandlen og byggemarkeder med bl.a. portionsfrø, græs,<br />

rullegræs, gødning, løg og redskaber. Produkterne sælges under varemærkerne<br />

Weibulls og Hammenhögs.<br />

Anlægsgartnerier / Planteskoler købes<br />

Ungt anlægsgartneri med store fremtidsambitioner ønsker at<br />

købe mindre (kr. 500.000 - 3 mio. i omsætning) anlægsgartnerier<br />

og planteskoler med detailsalg i Storkøbenhavn / Sjælland.<br />

Dine grunde til at sælge kan være alt fra<br />

- går på pension<br />

- andre fremtidsplaner<br />

- flytter til en anden landsdel /udlandet<br />

- har arvet en hel masse penge og gider ikke ‘det her’ mere<br />

til... sell now, make som money now.<br />

Ring til .... Hans Sørensen 22 83 29 20<br />

Fax til ...... Hans Sørensen 33 22 29 20<br />

Skriv til .... Anlægsgartner Hans Sørensen<br />

Skjalms Hvides Gade 15, 4. tv, 1728 København V<br />

Er blevet bedre til at passe på vandet<br />

I de seneste 15 år er vores påvirkning<br />

af vandmiljøet med<br />

pesticider og næringsstoffer<br />

blevet mindre og vandkvaliteten<br />

i søer, åer og fjorde er blevet<br />

bedre. Det viser de indikatorer<br />

der bruges til at overvåge<br />

naturen. En oversigtlig beskrivelse<br />

kan ses i temahæftet ’Vores<br />

Vand’ som <strong>Miljø</strong>ministeriet<br />

offentliggjorde i august og<br />

som kan ses på www.mst.dk.<br />

Kvælstof- og fosforoverskuddet<br />

fra landbrugets marker er<br />

næsten halveret i fra1985 til<br />

Fra venstre: en almindelig benzindrevet klipper, derefter prototypen<br />

drevet af brændselsceller og sidst et designstudie for en salgsmodel.<br />

Plæneklipper med brændselsceller<br />

En haveplæneklipper drevet af<br />

brint i brændselsceller er præsenteret<br />

som prototype af Teknologisk<br />

Institut i samarbejde<br />

med AL-KO Ginge A/S. I modsætning<br />

til de stærkt forurenende<br />

benzinklippere støjer<br />

den ikke og sparer miljøet for<br />

partikler, kulbrinter, kvælstof,<br />

kulilte og CO 2. En serieproduktion<br />

afventer en billig masseproduktion<br />

og -distribution af<br />

2002, især fordi landbruget<br />

bruger mindre kunstgødning,<br />

husdyrgødning og slam. Hertil<br />

kommer en mere effektiv spildevandsrensning<br />

og naturretablering<br />

der øger naturens<br />

evne til at rense sig selv. „Tallene<br />

taler sit tydelige sprog og<br />

dokumenterer at indsatsen for<br />

at beskytte vandmiljøet virker.<br />

De første skridt er taget med<br />

Vandmiljøplan I og II, og nu tager<br />

vi yderligere skridt med<br />

Vandmiljøplan III,“ siger miljøminister<br />

Connie Hedegaard.<br />

brændselsceller. Når det engang<br />

sker kan den brintdrevne<br />

klipper blive næsten lige så billig<br />

som benzindrevne klippere<br />

- som derefter må forventes at<br />

forsvinde fra markedet. I det<br />

hele taget kan brint produceret<br />

på vedvarende energikilder,<br />

eller fossile brændsler i en<br />

overgangsperiode, om nogle<br />

år overtage store dele af energiforsyningen.<br />

Tlf. 9882 1000.<br />

GRØNT MILJØ 6/2004


JUBILÆUM & INDVIELSE<br />

Vi indvier vores nye administrationsbygning, holder<br />

40 års jubilæum for Steen Knudsen og Preben<br />

Guldberg og tager afsked med Lis Møller efter 23 år.<br />

INVITATION<br />

Velkommen til reception fredag den 22. oktober fra<br />

klokken 13 i nye lokaler på Mesterlodden 13.<br />

Sven Bech A/S er oprettet i 1921 af Axel Bech og den ældste<br />

igangværende anlægsgartnerforretning i Danmark. Firmaet blev overtaget<br />

af sønnen Sven Bech i 1961. Idag består ledelsen af fire mand med Steen<br />

Knudsen som alderspræsident. Sven Bech A/S hører til blandt landets store<br />

anlægsgartnervirksomheder.<br />

LANDSKABSENTREPRENØRER<br />

Mesterlodden 13, 2820 Gentofte<br />

Tlf. 3968 0655. Fax 3968 1127<br />

www.svenbech.dk svenbech@svenbech.dk<br />

Robert Smith<br />

Sørensen<br />

ANLÆGSGARTNERMESTER<br />

AUT. KLOAKMESTER<br />

Tlf. 48 18 33 18<br />

GRØNT MILJØ 6/2004 59


Afsender:<br />

PortoService ApS<br />

Hjulmagervej 13<br />

9490 Pandrup<br />

Ændring vedr. abonnement<br />

ring venligst 3386 0861<br />

60<br />

3504 jeppe reklame-vejen<br />

Returneres ved varig adresseændring<br />

Magasinpost<br />

New Holland TC/TCE<br />

TC21D TC27D TC40/45 TCE50<br />

Avanceret, alsidig<br />

og overkommelig i pris.<br />

New Holland TC Serie: Lille, men med store idéer. De små traktorer i TC serien arbejder<br />

perfekt og kan leve op til vidt forskellige behov. De kompakte og effektive modeller er<br />

konstruerede til på enestående vis at klare selv de mest specielle opgaver. Du kan vælge<br />

imellem manuel eller hydrostatisk transmission.<br />

New Holland TCE Serie: Kraft og ydeevne i en kompakt størrelse. Traktorerne i New<br />

Hollands TCE Serie byder på egenskaber der svarer til de store traktorer, avanceret<br />

formgivning og robust driftsikkerhed til lave omkostninger. Udstyret med egenskaber som<br />

1200 kg løftekapacitet, trækkontrol, fremragende manøvreevne, 3 hastigheder på PTO, fuldt<br />

låsbare differentialer, mulighed for frontlift og PTO samt mulighed for den nye rummelige<br />

kabine der giver yderlig komfort - er TCE modellerne specialdesignede til, året rundt, at<br />

imødekomme behovene på golfbaner, planteskoler, idrætsanlæg og på have/parkområdet.<br />

Alle New Holland traktorer i have-/parkprogrammet leveres som standard med Service Plus<br />

maskinforsikring med 2 års dækning.<br />

New Holland TC og TCE traktorer, fremragende og kvalificeret service, originale<br />

reservedele og individuelle finansieringsløsninger fra CNH Capital - fås kun hos din<br />

New Holland forhandler.<br />

Besøg vor hjemmeside: www.newholland.com/dk<br />

ID-nr. 46348<br />

Your success – Our specialty<br />

NEW HOLLAND ER ET MÆRKE UNDER CNH.<br />

CNH: EN AF VERDENS FØRENDE PRODUCENTER AF TRAKTORER, MEJETÆRSKERE OG PRESSERE.<br />

B<br />

GRØNT MILJØ 6/2004

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!