Vejledning om effektive statslige indkøb - Finansministeriet

fm.dk

Vejledning om effektive statslige indkøb - Finansministeriet

9(-/('1,1* 20 ())(.7,9( 67$76/,*( ,1'.‘%

udveksler elektroniske data med leverandørerne i en sammenhængende

indkøbsproces i form af bl.a. ordrer, fakturaer og bogføring.

udbyder og indgår indkøbsaftaler i elektronisk form.

En undersøgelse af de statslige institutioner viser, at elektronisk handel

kun udnyttes i meget begrænset omfang.

Formålet med at integrere elektronisk handel i statens indkøbspolitik er at

effektivisere den traditionelle indkøbsproces ved at gøre de processer og

papirbaserede arbejdsgange, der er forbundet med indkøb, elektroniske.

Gevinsterne ved en effektivisering af indkøbene vil blandt andet komme

fra automatisering af arbejdsprocesser i forbindelse med ordreafgivelse,

attestering, betaling, fakturering, budgetkontrol, revision og arkivering.

Øget brug af e-handel vil også give mulighed for at realisere en række

finansielle fordele - eksempelvis gennem en mere målrettet styring af

likviditet i form af f.eks. cash-flow management.

Hertil kommer bedre logistik, da e-handel gør det enklere konsekvent at

købe ind efter ”just-in-time”-princippet, hvilket betyder en reduktion af

lagre og dermed en rentegevinst, mindre spild og færre ukurante varer.

E-handel kan samtidig skabe grundlag for en bedre politisk og administrativ

styring af institutionens og ministerområdets indkøb. Et bedre styringsgrundlag

vil eksempelvis gøre det nemmere at omsætte politiske mål

som "en grøn indkøbspolitik" og opnåelse af volumenrabatter ved koordinering

samt give bedre muligheder for hurtig budgetopfølgning.

Alene den administrative gevinst ved indførelse af e-handel vurderes til at

ligge på mellem 25-150 kr. pr. faktura 1

, hertil kommer gevinsten ved et

mere transparent marked.

+YRUGDQ HIIHNWLYLVHUHV VWDWHQV LQGN¡E"

I det følgende gives en redegørelse for, hvordan de nye tiltag på indkøbsområdet

skal håndteres.

1

Jf. "Vejen til E-handel i kommunerne" (Kommunernes Landsforening, 1999) og "Elektronisk

handel för kommuner, landsting og stat" (Svenska Kommunforbündet, 1997).

More magazines by this user
Similar magazines