29.07.2013 Views

gadeplan - Region Midtjylland

gadeplan - Region Midtjylland

gadeplan - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GADEPLAN<br />

KLIMATILPASNING OG BYFORNYELSE<br />

AF KØBENHAVN GENNEM<br />

TRANSFORMATION AF SPECIFIKKE<br />

NEDSLAGSPUNKTER I VEJSTRUKTUREN


GADEPLAN<br />

STREET PLAN<br />

KLIMATILPASNING OG BYFORNYELSE<br />

AF KØBENHAVN GENNEM<br />

TRANSFORMATION AF SPECIFIKKE<br />

NEDSLAGSPUNKTER I VEJSTRUKTUREN<br />

CLIMATE ADAPTATION AND URBAN<br />

DEVELOPMENT OF COPENHAGEN VIA<br />

TRANSFORMATION OF SPECIFIC FOCUS<br />

POINTS IN THE ROAD STRUCTURE


Kolofon<br />

Gadeplan - Klimatilpasning og byfornyelse af København gennem transformation af specifikke nedslagspunkter i vejstrukturen<br />

30 ECTS point speciale i Landskabsarkitektur og Urban Design<br />

Forfattere:<br />

Jacob Coln mpx633<br />

jacobcoln@gmail.com<br />

Søren Schaumburg Jensen dtq920<br />

sorenschaumburg@gmail.com<br />

Faglige vejledere:<br />

Professor Marina Bergen Jensen<br />

Postdoc Antje Backhaus<br />

Forsidefoto og layout:<br />

Forfatterne<br />

Skov & Landskab<br />

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet<br />

Københavns Universitet<br />

December 2012<br />

Alle kort er orienteret mod nord med mindre andet er angivet<br />

Alle billeder er taget af forfatterne selv med mindre andet er angivet


FORORD<br />

Specialet udspringer af en interesse for de<br />

klimatiske udfordringer som omgiver os alle. Og<br />

er i samspil med en undren over byens dysfunktionelle<br />

areal anvendelse, blevet til grundlaget<br />

for en lyst til at adressere denne problemstilling.<br />

Opgaven søger, at give et bud på hvorledes det<br />

er muligt, at tilpasse byen til naturen snare end at<br />

kontrolere den. Tilgangen har været, at udvikle en<br />

metode og analyse til brug for at kunne imødegå<br />

og undersøge disse klimatiske udfordringers effekt<br />

på byen. Og slutteligt illustrere en konceptuelt<br />

alternativ anvendelse til et af disse dysfunktionelle<br />

Jacob Coln<br />

arealer på baggrund af den udviklede analyse. Det<br />

har været et interesserant felt at arbejde indenfor.<br />

Ikke mindst grundet det faktum, at det har været<br />

nødvendigt, at arbejde i flere skala og med varierende<br />

kontekst. Og samtidig har vi kunnet arbejde<br />

med både analyse og design.<br />

Projektet er udarbejdet som et 30 ECTS point<br />

speciale inden for faget Landskabsarkitektur og<br />

Urban Design ved Center for Skov & Landskab,<br />

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved<br />

Københavns Universitet.<br />

Søren Schaumburg Jensen<br />

En stor tak til vejlederne på projektet, professor<br />

Marina Bergen Jensen og post doc. Antje Backhaus<br />

for den konstruktive kritik, deres engagement og<br />

inspirerende vejledning under processen. Tak til<br />

Københavns Kommune<br />

Københavns Universitet, December 2012


ABSTRACT<br />

Street Plan - Climate change adaptation and<br />

regeneration of Copenhagen through the transformation<br />

of specific points of impact on the<br />

streets of Copenhagen. This thesis is a 30 ECTS<br />

point master thesis in Landscape Architecture and<br />

Urban Design at Forest & Landscape, The Faculty<br />

of Science, University of Copenhagen.<br />

The thesis deals with the development and illustration<br />

of a method for climate adaptation of<br />

cities using the municipality of Copenhagen as an<br />

example. With a focus on the existing use of the<br />

streets in Copenhagen, the thesis points out the<br />

discrepancy between the current unilateral use of<br />

the streets and the changing need for an alternative<br />

use of the areas that the streets occupy.<br />

Through attention to this discrepancy combined<br />

with a focus on the climatic challenges that<br />

Copenhagen is facing, this thesis addresses and<br />

illustrates a method for identifying specific streets<br />

for transformation and adaptation to climate<br />

change. The method suggests juxtaposition of<br />

three GIS-based maps (the urban heat island<br />

effect, the normalized difference vegetation<br />

index and the accumulation of stormwater) for<br />

a climatic analysis of the city in order to identify<br />

relevant areas for adaptation to climate change in<br />

Copenhagen.<br />

By the methodological approach a number of<br />

areas, which is facing excessive climatic challenges,<br />

are selected. Subsequently, the area<br />

around the meatpacking district of Vesterbro is<br />

selected for further analysis. This is mainly due<br />

to the fact, that this area has major problems<br />

with accumulation of stormwater, the urban heat<br />

island effect, and the abundance of vegetation. At<br />

the same time the area is a densely populated part<br />

of the city. The area is analysed further in order to<br />

locate a specific street, which is relevant to use<br />

for transformation and adaptation to the climate<br />

change. The analysis of the area addresses the<br />

traffic conditions, the stormwater conditions and<br />

statistics together with the conditions of the urban<br />

structure. This argues and directs the attention<br />

towards Gasværksvej as a possible street to transform<br />

and adapt to the climate changes. After an<br />

analysis of Gasværksvej a conceptual proposal for<br />

the transformation of Gasværksvej is presented.<br />

The thesis illustrates a method for analysing the<br />

Municipality of Copenhagen, or any other place,<br />

in order to identify a specific street and illustrates<br />

what a transformation could look like. The transformation<br />

conceptually demonstrates how this<br />

former street area will be able to handle much of<br />

the area’s stormwater in everyday and extreme<br />

situations, and how the increase of vegetation<br />

can be added in order to mitigate the urban heat<br />

island effect. This is tailored to create and improve<br />

conditions for the green mobility, and illustrate<br />

how the area has gained a new recreational space.<br />

This use of street space for climate adaptation of<br />

cities is questioning the mono-functional use of<br />

the street, which takes place today. It provides a<br />

proposal for an alternative use turning the street<br />

space into places for people.<br />

Based on the methodology and analysis that<br />

moves from city scale across area scale to the<br />

street scale, this master thesis describes how the<br />

city can be renewed, improved and adapted to<br />

climate change.


RESUME<br />

Gadeplan - Klimatilpasning og byfornyelse af<br />

København gennem transformation af specifikke<br />

nedslagspunkter i vejstrukturen. Opgaven er et<br />

30 ECTS point speciale i Landskabsarkitektur og<br />

Urban Design ved Skov & Landskab Det Natur-<br />

og Biovidenskabelige Fakultet under Københavns<br />

Universitet . Specialet omhandler udvikling og<br />

illustration af en metode til klimatilpasning af byer<br />

og bruger Københavns Kommune som eksempel.<br />

Med et fokus på den eksisterende brug af vejarealerne<br />

i Københavns Kommune påpeger specialet<br />

misforholdet mellem den nuværende ensidige<br />

brug af og det ændrede behov for, en alternativ<br />

anvendelse af de arealer som gaderne optager.<br />

Gennem opmærksomheden på dette misforhold<br />

kombineret med et fokus på de klimatiske udfordringer<br />

som Københavns Kommune står overfor,<br />

omhandler og illustrerer specialet en metode og<br />

analyse til identificering af specifikke gader med<br />

henblik på transformation og klimatilpasning.<br />

Opgaven indeholder ligeledes et konceptuelt<br />

forslag, som illustrerer hvorledes en sådan transformation<br />

kunne tage sig ud. Metoden viser, at<br />

ved at sammenstille tre kort baseret på GIS data,<br />

(henholdsvis varmeøeffekt, det normaliserede<br />

vegetationsindeks og regnvandsakkumulering)<br />

kan relevante områder til klimatilpasning i<br />

Københavns Kommune identificeres. På bagrund<br />

af den udarbejdede analyse identificeres en<br />

række områder i Københavns Kommune, som<br />

står overfor store klimatiske udfordringer.<br />

Efterfølgende bliver området omkring Kødbyen<br />

på Vesterbro valgt ud til en videre analyse i en<br />

ny kontekst. Dette område udvælges grundet<br />

det faktum, at området har store problemer<br />

med akkumulering af regnvand, varmeøeffekt<br />

og mangel på vegetation. Samtidig er dette<br />

område en tæt beboet del af byen. Dette udvalgte<br />

område analyseres yderligere med henblik på, at<br />

udvælge en specifik gade til brug for en konkret<br />

transformation og klimatilpasning. Analysen af<br />

området omhandler primært de trafikale forhold,<br />

regnvandsscenarier samt statistiske og bystrukturelle<br />

forhold. Analysen af området udvælger<br />

Gasværksvej som en mulig gade til transformation.<br />

På baggrund af en analyse i mindre skala af<br />

Gasværksvej, illustreres slutteligt en konceptuel<br />

transformation af den udvalgte gade.<br />

Opgaven illustrerer således en metode til analyse<br />

af Københavns Kommune, eller hvilket som<br />

helst andet sted, med henblik på at identificere<br />

en specifik gade samt illustrerer hvorledes en<br />

transformation af en særligt udsat gade kunne<br />

tage sig ud. Transformationen viser, konceptuelt,<br />

hvorledes dette tidligere gadeareal vil kunne<br />

håndtere store mængder af områdets regnvand<br />

ved hverdags- og ekstremregnssituationer, og<br />

hvordan en begrønning kan udføres med henblik<br />

på, at reducere varmeøeffekten. Dette er tilpasset<br />

således, at der kan skabes bedre forhold for den<br />

grønne mobilitet, og viser hvordan området<br />

tilføres et nyt rekreativt rum.<br />

Denne anvendelse af gadearealet til klimatilpasning<br />

af byen sætter spørgsmålstegn ved den<br />

ensidige brug af gaden som finder sted i dag og<br />

kommer samtidig med et forslag til en alternativ<br />

anvendelse af gaderummet. Baseret på metode<br />

og analyse, som strækker sig fra ’by skala’ over<br />

’område skala’ til ’gade skala’, beskriver opgaven<br />

hvorledes byen kan fornyes, forbedres og<br />

klimatilpasses.


INDHOLSDFORTEGNELSE<br />

Forord 5<br />

Abstract 6<br />

Resume 7<br />

1 Introduktion 12<br />

1.1 Formål 12<br />

1.2 Motivation 14<br />

1.3 Afgrænsning og metode 20<br />

8<br />

1 2 2.2<br />

2 Analyse 24<br />

2.1 By analyse 26<br />

2.1.1 UHI 28<br />

2.1.2 UHI - resultat 34<br />

2.1.3 H2O 36<br />

2.1.4 H2O - resultat 38<br />

2.1.5 NDVI 40<br />

2.1.6 NDVI - resultat 42<br />

2.1.7 Samlet resultat 44<br />

2.1.8 Sammenfattende analysekort 46<br />

2.1.9 Gennemgang af fokusområder 48<br />

2.1.10 Tre områder 52<br />

2.1.11 Valgt fokusområde 54<br />

Område analyse 56<br />

2.2.1 Områdeafgrænsning 58<br />

2.2.2 Statiske forhold og bystruktur 62<br />

2.2.3 Regnvandsscenarier 66<br />

2.2.4 Trafikforhold 70<br />

2.2.5 Opsamling af trafikforhold 76<br />

2.2.6 Gadeafgrænsning 82<br />

2.3 Vej analyse 88<br />

2.3.1 Funktioner og rumlighed 92<br />

2.3.2 Regnvandsscenarier 96<br />

2.3.3 Det lokale opland 98


3 4 5<br />

3 Forslag 110<br />

3.1 Felter og funktioner 112<br />

3.4.1 Lokal regnvandshåndtering 118<br />

3.4 Plan 122<br />

4 Konklusion 124<br />

3.1 Perspektivering 126<br />

5 Litteraturliste 128<br />

9


INTRODUKTION<br />

11


1 INTRODUKTION<br />

1.1 FORMÅL<br />

Opgaven består af en analyse af de klimatiske<br />

forhold i Københavns Kommune og har til formål,<br />

at belyse en metodisk fremgangsmåde til brug for<br />

identificering af egnede gader til klimatilpasning af<br />

byen. Gennem en metodisk analyse udvælges en<br />

del af Gasværksvej til lukning og omdannelse med<br />

klimatilpasning, grøn mobilitet og sociale aspekter<br />

som de primære fokus områder. Slutteligt er det<br />

ligeledes opgavens formål at illustrere et eksempel<br />

på en sådan transformation. Omdannelsen af<br />

Gasværksvej vil blive underbygget af analysen<br />

og skal kunne formidle alternative funktioner til<br />

dette vejareal. Transformationen vil påpege at<br />

vejarealet udover at kunne klimatilpasse, også<br />

vil være i stand til at sætte spørgsmålstegn ved<br />

den nuværende ensidige brug af de arealer som<br />

vejnettet optager.<br />

12


Problemformulering<br />

Klimaets massive udfordringer og forandringer har<br />

en stærk indflydelse på byens udvikling, og behovene<br />

for at skabe nye fremtidssikrede løsninger er<br />

særdeles aktuelle. Byens situation og præmis er<br />

ved at ændre sig, og vi står midt i et paradigmeskift.<br />

En tredjedel af arealet i Københavns Kommune<br />

består af veje, hvilket også er det areal der<br />

rummer fremtidige løsningsmuligheder, da især<br />

oversvømmelsesproblematikkerne færdes her.<br />

Derfor bør dette store areal revideres. Samtidig<br />

bevæger orienteringen sig fra, at planlægge byens<br />

rum for den motoriserede trafik til, i stigende<br />

grad, at fremme den grønne mobilitet. Dette sker<br />

i takt med Københavns Kommunes ambitioner<br />

og branding af byen som international cykelby.<br />

Tilmed stilles der krav til, at de offentlige rum både<br />

skal kunne rumme det mangfoldige sociale liv og<br />

håndtere de klimatiske udfordringer.<br />

Kan det lade sig gøre, at tilpasse byen til disse<br />

komplekse udfordringer.<br />

>>Er det muligt, at opbygge en metodisk baseret<br />

klimaanalyse til brug for identificering af nedslags<br />

punkter?<br />

>>Er det muligt på baggrund af denne analyse, at<br />

udvælge og transformere et offentligt areal så det<br />

kan understøtte klimatilpasning af byen, forbedre<br />

den grønne mobilitet og skabe rum til byens<br />

borgere?<br />

13


1.2 MOTIVATION<br />

Som landskabsarkitekter og urbanister er vi meget<br />

optagede af byens rum og rummets funktioner.<br />

Derfor bliver vi nysgerrige, når vi oplever et misforhold<br />

mellem rum og funktion. Vi oplever, at dette<br />

misforhold sommetider kan funderes i tankeløshed<br />

eller i det faktum, at byens behov ændrer sig over<br />

tid. I denne opgave er det gaderummet og dettes<br />

funktion vi fokuserer på. Det faktum at 28% af<br />

byens overflade areal er optaget af vejenes monofunktionelle<br />

brug, er for os at se, et misforhold<br />

som kan udfordres ved at tage dele af disse arealer<br />

tilbage med henblik på at gentænke dette rum og<br />

dets funktion. Reduktion af motoriseret trafik i tæt<br />

beboede områder, bedre grøn mobilitet, klimatilpasning<br />

af byen, nye rekreative og multifunktionelle<br />

rum nedlagt som taktiske akupunkturnedslag for at<br />

understøtte de strategier der er for byen. Sådanne<br />

nedslag kan underbygge Københavns Kommunes<br />

nye blå og grønne strukturplan om klimatilpasning,<br />

mobilitet og byfornyelse.<br />

14<br />

Vi fandt, at det kunne være interessant, at give<br />

et bud på en alternativ metodisk tilgang og<br />

strategi til brug for klimatilpasning af en storby,<br />

med København som eksempel. Metoden skulle<br />

fokuserer på gader og veje som grundlag for<br />

klimatilpasningen, og samtidig tilsigte at debattere<br />

anvendelsen af de arealer som optages af<br />

byens vejnet. Ydermere ville det være relevant,<br />

at forklare denne metode ved at give et konkret<br />

eksempel på hvorledes en sådan tilgang kan<br />

føre til et konkret nedslagspunkt. Dernæst give<br />

et eksempel på hvordan dette nedslagspunkt<br />

kunne tage sig ud efter en omdannelse. Metoden<br />

skal kortlægge og formidle de klimatiske udfordringer<br />

for Københavns Kommune. Efterfølgende<br />

indkredses de områder i kommunen som er mest<br />

klimatisk belastede.<br />

I den anden ende af skalaen ønsker vi at illustrere<br />

et konkret eksempel på omdannelse og klimatisk<br />

Udregning af arealfordelingen i Københavns Kommune.<br />

Alt areal foruden bebyggede* = 4800 ha<br />

Samlet areal af gader og veje = 1388,5 ha<br />

Procentdel af veje i det offentlige rum: = 28,93 %<br />

*(offentlige formål + grønne områder + havne områder + veje m.m.)<br />

Kilde: Københavns Kommune, 2004. Areal og inddelinger - A.1<br />

tilpasning af en af byens mest belastede gader.<br />

Kort og firkantet kan dette deles i to sammenhængende<br />

størrelser. Som den ene del, en analyse af<br />

København med udspring i de klimatiske udfordringer,<br />

og som den anden del, en transformation<br />

og tilpasning af et, på baggrund af analysen,<br />

dysfunktionelt areal i byen.<br />

Ved sidst nævnte sættes anvendelsen af de<br />

arealer som byens veje optager til debat. Vi finder<br />

det interessant, at sætte et alternativt forslag til,<br />

hvad disse arealer kunne anvendes til. Både når<br />

det angår klimatilpasning af byen, sundhed, mere<br />

sikker og sammenhængende grøn mobilitet og<br />

bedre social interaktion i lokalmiljøet.<br />

Ydermere har vi diskuteret relevansen ved, at sætte<br />

spørgsmål ved den måde, som den nuværende<br />

byfornyelses- og byudviklingstilgang udvælger<br />

indsatsområder på. Samt sætte spørgsmål ved,


hvad disse udvalgte indsatsområder kan rumme,<br />

både når det drejer sig om omfang og funktioner.<br />

Rekonfiguration<br />

Byen som vi kender den i dag, er resultatet af en<br />

100 årig lang byudvikling på biltrafikkens betingelser.<br />

Dette paradigme er ved at ændre sig og er<br />

ikke i samme grad prioriteret, som det en by skal<br />

kunne håndtere. Vi er i en anti-automobil alder,<br />

der forstår problemerne ved forurening og social<br />

eksklusion. Trafiksikkerhed er et vedvarende større<br />

krav til et velfungerende liv i byen og forgængere<br />

og cyklende bør i nutidig bylivskvalitet ikke underlægge<br />

sig biltrafikken. Trafik bør segregeres.<br />

Eksisterende torve, pladser og gader bliver i<br />

disse år bygget om på baggrund af nye ideer<br />

om, hvad en by skal kunne. Hvor det tidligere<br />

har været prioriteret, at byen kunne håndtere<br />

store mængder biltrafik, indrettes byrum i dag på<br />

måder, der imødekommer andre brugeres behov.<br />

”Torve, pladser og gader er de rum, der giver liv til<br />

byen. De åbne fællesrum er ofte arrangeret med<br />

træer, bænke og lamper, for herigennem at invitere<br />

folk til at blive og nyde stedet. Byens fælles<br />

rum skal bruges til at gå på café, til slentreture,<br />

til gadefester og loppemarkeder og meget mere.<br />

Det er igennem den måde, vi bruger rummene<br />

på, at byens særlige karakter kan mærkes.” (citeret<br />

fra SLA på udstillingen New Nordic på Louisiana<br />

Museum of Modern Art)<br />

Trafikfordampning<br />

Trafikfordampning er et fænomen, der er resultatet<br />

af en strategisk fjernelse af gadearealer, der<br />

tidligere var dedikeret til motorkøretøjer. Men<br />

det er ikke det forventede resultat med værre<br />

trafikale vilkår. Det er dog muligt, at forbedre<br />

trafikstrømmen ved at lukke veje eller baner<br />

for biler. Ved at anerkende dette fænomen,<br />

og forstå de nødvendige faktorer for at opnå<br />

trafikfordampning, nyder nogle progressive byer<br />

rundt om i verden en reduktion af trafikken,<br />

hvilket de har opnået ved sekvestration og<br />

transformation af visse taktisk udvalgte offentlige<br />

rum. Derved er disse steder ført tilbage til folket.<br />

Nogle af de mest gennemgribende eksempler på<br />

transformation af gader for mennesker finder i<br />

øjeblikket sted over hele New York City. Men der<br />

er flere amerikanske byer der tager dristige skridt<br />

mod udlevering af plads til deres borgere. San<br />

Francisco har etableret en offentlig park i en af<br />

deres mest farlige vejkryds.<br />

Europa-Kommissionen er en af de første til formelt<br />

at anerkende og demonstrere dette fænomen i<br />

deres rapport fra 2004: Reclaiming city streets for<br />

people — Chaos or quality of life?<br />

15


Væk fra den rigide by<br />

Det er vigtigt, at de transformationsprocesser<br />

og de tiltag som sker i disse år, på en og samme<br />

tid bevæger sig væk fra den rigide og kontrollerede<br />

struktur og hen imod et mere robust<br />

og tilpasningsdygtigt system. Et system, som<br />

gør det muligt for byen, at tilpasse sig en uvis<br />

fremtid. Hertil er det vigtigt, at finde en metode<br />

til, på konstruktiv vis, at udvikle sig imod et ukendt<br />

resultat eller udfald.<br />

Byer har i dag meget svært ved, at tilpasse sig<br />

det uplanlagte, som indebærer alt det man ikke<br />

kan forudsige, så som ændringer i lovgivning, i<br />

finansiel og økonomisk udvikling, i klima og trafik,<br />

i forureningstyper og sygdomme, i fødevareproduktion,<br />

i affaldsmængder og typer blandt<br />

så meget andet. I dag forstår vi naturen og dens<br />

processer meget bedre, og det giver os mulighed<br />

for at tilpasse byudviklingen. Denne indsigt kan vi<br />

16<br />

bruge, til at transformere den eksisterende strukturelle<br />

byplan og skabe facetter i et system, som<br />

ikke har et på forhånd kendt eller forudbestemt<br />

udtryk. Bæredygtighed kan være, at tilpasse sig til<br />

nye og dynamiske situationer.<br />

Vi finder, at tre af byens arealer er særlig interessante<br />

at udvikle på. Henholdsvis tage, vand og veje.<br />

Vi ønsker, at fokusere på vejene af den grund, at det<br />

her er muligt at imødekomme både klimatilpasning<br />

og den grønne mobilitet. Samtidig er der mulighed<br />

for, at tilgodese sociale aspekter ved at bearbejde<br />

den uretfærdighed, som ligger i adgangen til og<br />

brugen af disse veje og gaders arealer.<br />

Kvarterets grænser, som de er sat i dag, er utidssvarende<br />

og adskiller sig fra det oplevede kvarters<br />

grænser. I stedet for, at beskæftige sig med et<br />

kvarter ad gangen, burde man måske fokusere<br />

på enkelte nedslagspunkter, der efterfølgende vil<br />

kunne sprede sig til det reelle og fornemmede<br />

kvarter. Ved at lave mere specifikke nedslag,<br />

kontra det at foretage hele kvarterløft, opnår byen<br />

en økonomisk besparende og formentlig en mere<br />

robust og dynamisk transformationsproces. Så at<br />

sige, en mere taktisk løsning. Hvis strategien er, at<br />

tilpasse byen til det paradigme som er fremherskende<br />

eller til den situation som byen befinder<br />

sig i, er taktikken ved de specifikke nedslag eller<br />

akupunkturnedslag, at lave tidssvarende permanente<br />

og tilpasningsdygtige løsninger i den lille<br />

skala. For på denne måde, at minimere tabet af<br />

et givent indgrebs resultat der ikke fungerer efter<br />

hensigten. Kort kan det siges, at hvis rummet er<br />

en succes, er det blevet det for små midler og<br />

derefter kan initiativerne underbygges yderligere.<br />

Samtidig kan erfaringen deles og bruges ved<br />

omdannelsen af den næste gade eller byrum. Hvis<br />

ikke rummet er en succes, har det ikke kostet så<br />

meget og man er erfaringen rigere.


Ved at foretage fornyelse og tilpasning af en eller<br />

flere gader rundt i byen, med klimatilpasningen<br />

som argument, undgås stigmatisering af socialt<br />

belastede områder.<br />

Ideen om at klimatilpasse byen gennem en<br />

transformation af vejnettet, tilgodeser den store<br />

efterspørgsel på bedre forhold for cyklister og<br />

fodgængere, og det er ingen sag, at indpasse<br />

disse bedre forhold i en gade uden motoriseret<br />

trafik. Det er en effektiv og konsekvent måde, at<br />

segregere trafikken på. Ydermere vil reduktionen<br />

af motoriseret trafik, betyde mindre støj og<br />

forurening og derved føre til en øget menneskelig<br />

komfort og kvalitet i byrummet, hvilket medfører<br />

generel bedre folkesundhed. Dette har især relevans<br />

i de tæt beboede områder, hvor densiteten<br />

er høj og trafikken tung, samt områder uden så<br />

meget grønt pr. indbygger.<br />

Disse nye grønnere og roligere rum i byen, vil<br />

uden tvivl tilføje mulighed for at gøre holdt og<br />

rekreere i den travle storby. Som tidligere nævnt<br />

i citatet fra SLA, ”Byens fælles rum skal bruges<br />

til at gå på café, til slentreture, til gadefester og<br />

loppemarkeder og meget mere.”<br />

Et urbant laboratorie<br />

De mindre akupunkturindgreb vil, i kontrast til<br />

hele kvarterløft, åbne op for nye muligheder for<br />

test og afprøvning af flere nye ideer, der tilmed<br />

vil kunne udvide grænserne for hvad et byrum<br />

skal kunne og være. Ved at tillade en grad af<br />

eksperimentering kan forståelser og opfattelser<br />

udfordres og nye kan skabes, ikke kun indenfor<br />

kvarterets grænser, men i hele byen. Så at sige<br />

vil disse transformerede gader og veje kunne<br />

fungere som urbane laboratorier til afprøvning af<br />

forskellige omdannelsesmetoder og designideer.<br />

Nedslagene giver mulighed for, at se hvad som<br />

virker, og efterfølgende tage de gode erfaringer<br />

med sig.<br />

Denne lukning af gader frigør, et tabula rasa, som<br />

kan hjælpe byen med at tilpasse sig sin skiftende<br />

situation. De nye urbane rum vil, med den øgede<br />

grønne mobilitet og bedre opholdsmuligheder,<br />

kunne fungere godt til at formidle byens udfordringer.<br />

Både klimatiske, men også sociale forhold.<br />

Som det er nu, er det kun folk med kørekort og<br />

adgang til bil som har lov til at bruge kørebanen.<br />

Her ligger en social uretfærdighed, som vi ønsker<br />

at sætte spørgsmålstegn ved. Yderligere vil de<br />

nye mellemrum føre til, at borgere ikke længere<br />

behøver at lukke sig om sig selv og deres karréer.<br />

Sagt på en anden måde vil det være muligt at<br />

samles og mødes på tværs af gaden i kontrast til<br />

at lukke sig om sin egen gårdhave. Nye rum, nye<br />

fællesskaber.<br />

17


Ved det, at byen tilføres en ny udfordring i kraft af<br />

øgede mængder af nedbør og urbane varmeøer,<br />

tilføres byen også et krav om at håndtere mere og<br />

andet end tidligere. Det er mere end nogensinde<br />

relevant, at de tiltag som bliver skabt i de urbane<br />

rum, er i stand til at imødegå både den udvikling<br />

som kommer indefra (et ønske om øget grøn<br />

mobilitet og generel trafiksikkerhed) og samtidig<br />

at tiltagene er i stand til at håndtere den øgede<br />

mængde af regnvand og reducere temperaturen<br />

ved varmeøerne. Byens situation kræver, at der<br />

implementeres robuste og alsidige funktioner,<br />

som både kan løse de rekreative og trafikale<br />

forhold, og samtidig håndtere de stigende klimatiske<br />

udfordringer.<br />

Når vi ønsker, at klimatilpasse København, må<br />

vi også kigge på hvilke arealer som er mulige at<br />

anvende til dette formål. Ved at fokusere på gader<br />

og veje er det muligt, at anvende disse som en<br />

18<br />

taktisk brik i den strategiske planlægning. Hvis vi<br />

anskuer klimatilpasning som udgangspunktet for<br />

en byudviklingsstrategi er de metodisk udvalgte<br />

gader til omdannelse de taktiske brikker. På denne<br />

måde er det muligt, at omdanne og tilpasse lidt<br />

efter lidt i en løbende og vedvarende proces.<br />

Argumenterne for denne indgriben kan spænde<br />

over trafikregulering, klimatilpasning, kvarterløft<br />

etc. Det vigtige her er, at ikke hele bydele<br />

gennemgår en uniform transformation, men at<br />

det akupunkturindgreb, som omdannelsen af en<br />

enkelt gade er, vil kunne underbygge strategien<br />

flere steder på samme tid, men med et forskelligt<br />

udtryk. Tilmed er der mulighed for, at anskue<br />

denne taktik som et urbant laboratorium, hvor<br />

erfaringer kan videregives til næste transformation<br />

og projekt. På denne måde bliver løsningerne<br />

dynamisk. Ligeledes ender bydele ikke som<br />

homogene størrelser, men som mangfoldige<br />

og alsidige rum, der understøtter de levede liv<br />

på det givne sted. Taktikken gør det med andre<br />

ord muligt for færre penge at tilgodese byens<br />

mangfoldighed.<br />

Et godt design skal ikke blot implementeres i<br />

byen, men også i mennesket.


1.3 AFGRÆNSNING OG METODE<br />

Afgrænsning<br />

Opgaven er delt i to. En analysedel til forståelse<br />

af konteksten og som fundament for forslagsdelen.<br />

Og en forslagsdel baseret på analysedelen.<br />

Analysedelen rummer tre forskellige skalaer: By,<br />

Område og Gade. Forslagsdelen er et dispositionsforslag<br />

til udformningen af det valgte<br />

nedslagspunkt i Gade skala og anvender analysedelen<br />

som fundament. De tre skalaer, som i<br />

samspil definerer nedslagspunktet, er indbyrdes<br />

forbundet og hvert skridt ned i skala foreskriver<br />

næste skridts afgrænsning.<br />

Emnemæssigt afgrænses opgaven til en landskabsarkitektonisk<br />

analyse af og løsning på de<br />

klimamæssige udfordringer København står<br />

overfor i dag. Det fokuserer på veje som løsningsarealet,<br />

og ligger op til en redefinering af arealet<br />

som bymæssig typologi. Dette areal indbefatter<br />

faktorer vi har søgt indskrænket til de mest basale<br />

20<br />

og de adresseres hovedsageligt i Område og<br />

Gade skala analysen samt i forslagsdelen.<br />

Opgaven skaber et eksempel på en metodisk<br />

tilgang med klimaet som udgangspunkt, og<br />

indeholder et konceptuelt forslag som løsningseksempel.<br />

Dette forslag skal formidle transformationens<br />

potentialer. Derved beskriver opgaven<br />

hele processen ved en omdannelse, at analysere,<br />

programmere og eksemplificere.<br />

Geografisk afgrænsning<br />

Vi har valgt at fokusere på Københavns Kommune,<br />

da denne opgave ønskes til at give input til den<br />

kommende grønne og blå strukturplan for<br />

Københavns Kommune.<br />

Da analysedelen opererer på tre forskellige skalaer<br />

danner de retning for bestemmelserne af de<br />

geografiske afgrænsninger på de efterfølgende<br />

skalaer. I denne forbindelse opløses den gængse<br />

forståelse af kvarterets størrelse og definerer<br />

område og sted på baggrund af de klimatiske<br />

analyser i By skala. Dette kan ydermere være med<br />

til at undgå stigmatisering af specifikke bydele<br />

og befolkningsgrupper. Her er argumentet ikke<br />

social belastning men klimaet. I forslagsdelen<br />

ønsker vi, at give et konkret bud på et design og<br />

en transformation.


Metode<br />

Metoden består af en sammenkædning<br />

mellem skala, som er baseres på analyserne.<br />

Fremgangsmåden er inddelt i tre analysedele på<br />

de tre forskellige sammenbundne skalaer - By,<br />

Område og Gade.<br />

Metoden består af en analyse der kan bruges som<br />

en strategisk tilgang til at specificere og udpege<br />

nedslagspunkter til løsningen af byens klimaudfordringer.<br />

Jo længere ned i skala opgaven<br />

kommer, jo flere og anderledes analyser er der<br />

taget i brug for at tilpasse analyserne denne nye<br />

kontekst.<br />

Forslaget ligger som løsning på de forudgåede<br />

analyser og som eksempel på en konkret transformation<br />

og udformning.<br />

By skala Område skala Gade skala<br />

0 5 10m<br />

21


ANALYSE<br />

23


2 ANALYSE<br />

Analysedelen består af tre afsnit der danner<br />

grundlag for opgavens forslagsdel. De tre analyse<br />

afsnit er By, Område og Gade, og disse afsnit er<br />

indbyrdes afhængige af hinanden, da de bevæger<br />

sig fra den store by-skala ned til den lille vejskala.<br />

Derved spænder analysen skalamæssigt<br />

bredt og kan således anvendes til identificering af<br />

nedslagspunkter andre steder end i Københavns<br />

Kommune.<br />

Denne metodiske tilgang beskriver en analyse der<br />

kan bruges som et strategisk værktøj til specificering<br />

af nedslagspunkter med henblik på en<br />

løsning af byens klimaudfordringer.<br />

24


Klimatisk analysekort over Københavns Kommune på by skala. Analysekort på område skala. Analysekort på gade skala.<br />

0 5 10m<br />

25


2.1 BY ANALYSE<br />

Dette er første del af den samlede analyse, der<br />

starter i stor skala, og som rummer og begrænser<br />

sig til Københavns Kommune.<br />

Det første skridt ved den anvendte metode er,<br />

at bruge denne analyse til at definerer nedslagspunkter,<br />

som leder os videre til område analysen.<br />

Her fokuseres på Københavns klimaudfordringer,<br />

som er inddelt i emnerne varmeøeffekt (UHI), 100<br />

års regnhændelser (H2O) og vegetationsindeks<br />

(NDVI).<br />

Analysematerialet i dette afsnit er baseret på GIS<br />

data, og er efterfølgende præciseret for at gøre<br />

dem andvendelige til at identificere de væsentligste<br />

områder.<br />

26 By analyse<br />

Analysekort fra følgende by analyse


REFSHALEØEN<br />

Billedet viser en stor del af Københavns Kommune centreret omkring den indre by.<br />

CHRISTIANSHAVN<br />

INDRE BY<br />

FÆLLEDPARKEN<br />

HOVEDBANEGÅRDEN<br />

SØERNE<br />

By analyse 27


2.1.1 UHI<br />

Forklaring af varmeøeffekt<br />

I byer der er etableret eller udvides med f.eks.<br />

asfaltbelægning og bebyggelse, der har lavere<br />

albedo og højere varmekapacitet end det naturlige<br />

miljø, ændres mikroklimaet, og en varmeø opstår.<br />

En urban varmeø (UHI - Urban Heat Island)<br />

betegner et byområde, der har højere temperatur<br />

i forhold til temperaturen i de ubebyggede omgivelser.<br />

Varmeøeffekten er ifølge RIZWAN Ahmed<br />

Memon et al. (2007) hovedsageligt forårsaget<br />

på grund af den antropogene varmeudstråling<br />

fra køretøjer, kraftværker, air condition og andre<br />

varmekilder, og resulterer i et stigende energiforbrug.<br />

For mange mennesker kan det være<br />

belastende, at opholde sig i meget varme klima,<br />

hvor også luftforurening øges (især ved dannelsen<br />

af ozon). I ekstreme tilfælde med hedebølger kan<br />

det føre til sygdom og dødsfald blandt udsatte, så<br />

som astma-patienter, ældre og spædbørn.<br />

28 By analyse<br />

Ifølge RIZWAN Ahmed Memon et al. (2007) og<br />

efter Voogt, J.A. og Oke, T.R. (2003), skyldes den<br />

urbane varmeøs højere temperaturer især de<br />

valgte bygningsmaterialer, den urbane geometri<br />

og den valgte anvendelse af grønne og blå arealer<br />

i byen. Mikroklimaet ændres, og byens temperatur<br />

stiger fordi:<br />

• Asfalt og andre bygningsmaterialer har lav<br />

albedo og høj varmekapacitet.<br />

• En tæt bystruktur med en kombination af<br />

smalle gader og høje bygninger opfanger<br />

meget af solens stråling (både som reflekteret,<br />

kortbølget stråling og som absorberet, langbølget<br />

stråling).<br />

• Atmosfærisk turbulens reducerer udskiftning<br />

af luft på <strong>gadeplan</strong>.<br />

• ”Vandtætte” overflader reducerer fordampningsbaseret<br />

afkøling af området fordi regnvand<br />

strømmer af på overfladen og ledes ud<br />

i kloaksystemet frem for at sive ned i jorden<br />

hvorfra det kunne fordampe.<br />

• Energiforbrug og bygningers isoleringsgrad<br />

har betydning for udledningen af menneskeligt<br />

tilført energi (såkaldt forbrugt energi) fra<br />

huse og biler.<br />

Varmeøeffekten i København kendetegnes ved<br />

stigende lokale temperaturændringer, hvilket<br />

påvirker vejret ved stærkere dynamiske ændringer.<br />

Den rumlige udstrækning af en varmeø varierer<br />

alt efter byens struktur og udvikling, derfor er den<br />

yderst vigtig at tænke ind i fremtidige udviklingsplaner.<br />

Dette beskrives i rapporten ’Urban Heat<br />

Island i København’ fra 2010, og her er listet flere<br />

konklusioner på varmeøeffektens tilstedeværelse.


an<br />

boelse<br />

+<br />

+2<br />

+<br />

Denne figur viser UHI karakteristikker. (a) Snit af lufttemperatur målt i<br />

UCL (urban canopy layer) og overfladetemperatur observeret af sensor<br />

fra satelit under optimale forhold for en varmeø om dagen (ii) og om<br />

natten (i) for forskellige stereotype områder fra land til by.<br />

(b) Plan over lufttemperaturens rumlige mønster som udgør en<br />

urban varmeø om natten. Af diagrammerne kan man aflæse, at<br />

overfladetemperaturen om dagen svinger med de forskellige overflader<br />

(bemærk f.eks. forskellen mellem sø og bebyggelse) og er højest i<br />

byområder. Til sammenligning er lufttemperaturen Overfladeforholdsvis<br />

ens over<br />

hele profilen om dagen, mens den om natten falder uden for byen,<br />

men forbliver høj inde i byen.<br />

Luft<br />

Kilde: Grafisk modifiseret fra Voogt, J. A. (2002)<br />

En af dem lyder f.eks. ”Urban Heat Island er en<br />

realitet i Københavns Kommune. For den undersøgte<br />

sommer 2006 er der konstateret absolutte<br />

forskelle i overfladetemperaturer på op til 12 °C<br />

mellem for eksempel Park Suburban områder Land uden for byen og<br />

Downtown<br />

bycenter<br />

+<br />

de indre kvarterer. Vesterbro fremstår som det<br />

varmeste kvarter.” Detaljer herom kan findes i KU<br />

rapporten ’Urban Heat Island i København’ fra<br />

2010, der indeholder en beskrivelse af fænomenet<br />

og en vurdering af dets omfang, samt input til<br />

strategi for håndtering af varmeøeffekten.<br />

Registrering af UHI<br />

UHI referere ifølge Voogt, J. A. (2002), oftest til<br />

en stigning + i lufttemperaturen Park +2 +1 i det overfladenære<br />

lag i atmosfæren i byer i forhold til det omkring-<br />

+5<br />

+4<br />

beboelse<br />

Overfladetemperatur (Dag)<br />

Lufttemperatur (Dag)<br />

Lufttemperatur (Nat)<br />

Overfladetemperatur (Nat)<br />

Luft<br />

Overflade<br />

liggende landskab. +2 Observationer af de fleste<br />

varmeøer er fra målinger af lufttemperaturen<br />

under bygningstoppe og træer, også kendt som<br />

’urban canopy layer’ (UCL).<br />

(a)<br />

(b)<br />

T<br />

(ii)<br />

T<br />

(i)<br />

Dag<br />

Nat<br />

Vind<br />

UCL<br />

Land<br />

Suburban Dam<br />

beboelse<br />

+1<br />

Vind<br />

+3<br />

+3<br />

Industri Urban<br />

beboelse<br />

+<br />

+1 +<br />

+<br />

+5<br />

+4<br />

+<br />

+1<br />

+<br />

+2<br />

Downtown<br />

bycenter<br />

Figure 1 UHI characteristics. (a) Cross-sections of air temperatures measured within the UCL (urban canopy layer) and<br />

surface temperatures (e.g., as observed by aremote sensor) under optimum heat island conditions during (i) nighttime<br />

and (ii) daytime. (b) Plan view of spatial patterns of air temperature, which make up the nighttime UHI<br />

+<br />

+4<br />

+<br />

Park Suburban<br />

beboelse<br />

Land<br />

Park +2<br />

+2<br />

+1<br />

Overfladetemperatur (Dag)<br />

Lufttemperatur (Dag)<br />

Lufttemperatur (Nat)<br />

Overfladetemperatur (Nat)<br />

Overflade<br />

Luft<br />

Luft<br />

Overflade<br />

By analyse 29


I nyere tid, jævnfør Voogt, J.A. og Oke, T.R. (2003),<br />

er sensorer, der opererer i det termisk infrarøde<br />

bølgelængdeområde, monteret på luftfartøjer eller<br />

satellitter blevet anvendt til at observere overfladens<br />

varmeøeffekt med høj rumlig opløsning.<br />

Sensorerne registrerer stråling der udsendes og<br />

reflekteres fra overfladen snarere end temperaturen<br />

direkte. Derfor benævnes deres output ofte<br />

som den tilsyneladende overfladetemperatur.<br />

Temperaturen kan være væsentligt forskellig fra<br />

den egentlige overfladetemperatur på grund af<br />

sensorens ortogonale betragtning af vandrette<br />

flader, reduceret transmission af stråling på grund<br />

af atmosfæren og refleksionsevnen af sensorens<br />

frekvensbånd. Overfladetemperaturen er meget<br />

følsom overfor ændringer i overfladeforhold, og<br />

viser derfor meget større rumlig og tidsmæssige<br />

variation mellem dag og nat end lufttemperaturen.<br />

Derfor bør det bemærkes, at de ikke er ens selvom<br />

de er beslægtede, men der bør skelnes mellem dem.<br />

30 By analyse<br />

Materialer og urban geometri<br />

RIZWAN Ahmed Memon et al. (2007) understreger,<br />

at de fysiske egenskaber og måden en by<br />

er konstrueret på har stor betydning for de lokale<br />

temperaturforhold. I planlægning og design af<br />

byen har valget af materialer og anvendelsen af<br />

grønne og blå (åbne vådområder) arealer stor<br />

betydning for den urbane varmeø’s højere temperaturer<br />

og kan medføre temperaturstigninger og<br />

ændrede mikroklimaer. En bystrukturs ratio og<br />

forhold mellem husene er parametre der er med<br />

til at opfange meget af solens stråling. I en tæt<br />

bystruktur med smalle gader og høje bygninger<br />

kan solens stråler opfanges både som reflekteret<br />

kortbølget stråling og som absorberet langbølget<br />

stråling. Her har solens stråler svært ved at slippe<br />

ud og blive reflekteret tilbage i rummet, men<br />

bliver i stedet fanget i byrummet.<br />

Albedo<br />

Efter RIZWAN Ahmed Memon et al. (2007) antages<br />

det, at albedo, det reflekterede lys i forhold til det<br />

indfaldende lys, er meget lavt i byer på grund af<br />

den typiske urbane geometriske street canyon<br />

konfiguration, og er en af de vigtigste årsager til<br />

høje lufttemperaturer. De konstruktionsmæssige<br />

værdier af albedo er derfor en af de vigtige<br />

faktorer i skabelsen af en varmeø. Dette kan være<br />

forårsaget af materialer med lav albedo og høj<br />

varmekapacitet, så som asfalt. Grundlæggende<br />

har mørke overflader en lav albedoeffekt og<br />

mulighed for at absorbere meget varme, som<br />

bliver lagret i materialet og derefter udstråler<br />

varmen over længere tid.


Luftforurening<br />

Det vurderes ifølge RIZWAN Ahmed Memon et al.<br />

(2007), at luftforurening, især aerosoler (luftbårne<br />

smådråber eller partikler i form af sod og støv),<br />

som der er rigelige af i forurenede byområder,<br />

kan absorbere og tilbagekaste langbølget stråling<br />

(varmestråling). Dette forhindrer refleksion af<br />

solens stråler, hvorefter strålingen omdannes til<br />

varme. Og ligeledes forhindrer det den tilsvarende<br />

mulighed for radiativ overfladekøling og frembringer<br />

en pseudo-drivhuseffekt, hvilket forårsager<br />

dannelsen af varmeøer. Grundet en øget<br />

forurening i bymæssige sammenhænge forekommer<br />

dette betydeligt mere i byer end udenfor<br />

byer. Desuden nævnes det i U.S. Environmental<br />

Protection Agency (2008), at udover stigninger i<br />

luftemissioner, øger forhøjede lufttemperaturer<br />

chancen for jordnær ozondannelse, som frembringes<br />

når NOx og flygtige organiske forbindelser<br />

(VOC) reagerer i sollys. Hvis alle andre variable er<br />

ens - såsom graden af prækusorer emissioner<br />

eller vindhastighed og retning - vil den jordnære<br />

ozondannelse være højere i lysere og varmere<br />

vejr.<br />

Atmosfærisk turbulens<br />

Ved steder med atmosfærisk turbulens, fortæller<br />

RIZWAN Ahmed Memon et al. (2007), at udskiftningen<br />

af luft reduceres på <strong>gadeplan</strong>, hvilket<br />

medfører en formindsket nedkøling af luften<br />

og derved bidrager det til en opretholdelse af<br />

temperaturen. Der vidererefereres til Oke (1988),<br />

der bekræfter, at de kraftigt bebyggede urbane<br />

byområder er ansvarlige for den voksende<br />

varmeflux, der varierer i forhold til den bebyggede<br />

overflade.<br />

By analyse 31


2. juni 2006 (12-32° C) 18. juni 2006 (12-44° C) 20. juli 2006 (12-47° C) 22. september 2006 (12-33° C)<br />

Kort over overfladetemperaturer i og omkring København på fire dage i 2006. Hhv. d. 2. juni, d. 18. juni, d. 20.<br />

juli og d. 22. september. Kortene er fremstillet ud fra en bearbejdning af Landsat-data. Rød markerer graden af<br />

høje temperaturer og blå markerer de kolde områder. Intensiteten af farven er indstillet til det enkelte billede, og<br />

spænder fra minimum til maximum temperatur. De hvide pletter er skyer og kan derfor ikke regnes med.<br />

Der har været data stillet til rådighed fra fire målte<br />

dage i sommeren 2006. Det ses tydeligt, at der<br />

er en klar tendens til varmere temperaturer ved<br />

områder med bebyggelse. De koldeste (blå)<br />

områder er søer og hav, men er også skovområder<br />

så som Dyrehaven, Vestskoven og skovene<br />

ved Furesø. Overfladetemperaturen varierer<br />

tydeligvis efter arealanvendelsen i forhold til om<br />

det er befæstet eller ej. Ifølge Bühler, et al (2010)<br />

er den største registrerede temperaturforkel, på<br />

den varmeste dag, er ca. 10 o C. Dette er mellem<br />

et område med industri (varm) og skov (kold).<br />

Yderligere fremstår der forskelle mellem høj og<br />

lav bebyggelse på ca. 3 o C. Og ligeledes er det<br />

bemærkelsesværdigt, at lav bebyggelse ikke kan<br />

skelnes fra grønne områder.<br />

Sommerens varmeste dag var d. 20. juli, der resulterede<br />

i en overfladetemperatur på op til 47 o C.<br />

I DMIs beskrivelse af sommeren 2006 er denne<br />

dag også fremhævet.<br />

32 By analyse<br />

DMI facts om sommeren 2006<br />

Kalendersommeren 2006 var som helhed meget<br />

solrig, varmere end normalt og det regnede kun<br />

lidt mere, end det plejer. Det rigtige sommervejr<br />

kom omkring den 12. juni og varede helt frem til<br />

starten af august. Juli måned blev helt exceptionel<br />

varm med en middeltemperatur på 19,8 °C,<br />

hvilket er 0,3 °C over den tidligere rekord fra 1994.<br />

Torsdag den 20. juli blev den hidtil varmeste dag<br />

i Danmark i 2006. Samtidig viser analyser, at juni<br />

2006 globalt blev meget varmt og at det første<br />

halvår af 2006 ligger i den meget varme ende.<br />

Som grundlag for vores analyse har vi valgt den<br />

varmeste dag af dem vi har haft stillet til rådehed.<br />

Dette er d. 20. juli 2006.<br />

Overfladetemperatur vs. lufttemperatur<br />

Eftersom menneskelig komfort og<br />

temperaturreduktioner oftest er beskrevet<br />

i lufttemperatur i modsætning til<br />

overfladetemperatur er det væsentligt, at<br />

sammenligne disse. Dette er nødvendigt, da det er<br />

lufttemperaturen der er den følte temperatur, og<br />

dermed giver en bedre forståelse af problemets<br />

realitet. Rapporten ’Urban Heat Island i København’<br />

fra KU-LIFE (2010) har konkluderet at København<br />

oplever en varmeøeffekt ved lufttemperaturen<br />

i sommer månederne. Og ifølge Swedish<br />

Commission on Climate and Vulnerability (2007)<br />

er solstik og udmattelse særlig farligt i nordiske<br />

klimaer, hvor varme temperaturer er uvant for<br />

befolkningen, og i særdeleshed for ældre og syge.<br />

Ligningen y=0,812x - 2,2692 fra rapporten ’Urban<br />

Heat Island i København’ fra KU-LIFE (2010) er<br />

benyttet til at omregne overfladetemperaturen


Hedeindeks fra Dansk<br />

Meteologisk Institut (DMI),<br />

der beskriver oplevelsen<br />

af lufttemperaturen ved<br />

vedvarende påvirkning<br />

til lufttemperatur. Denne ligning er fundet på<br />

baggrund af en række målinger af LANDSAT<br />

satellitten og lufttemperatur målinger fra<br />

DMIs målestation ved København Universitets<br />

Biovidenskabelige Fakultet. Ligningen har en høj<br />

determinantkoefficient (R 2 = 0,975), hvilket vil<br />

sige, at 97,5% af variationen i lufttemperatur kan<br />

forklares ved ændringer i overfladetemperatur<br />

på disse steder. Herefter er de varmeste områder<br />

isoleret på baggrund til DMI’s hedeindeks, der<br />

er udtryk for den oplevede temperatur som<br />

funktion af den målte aktuelle lufttemperatur og<br />

luftfugtighed.<br />

Ved denne sammenligning fremgår det, at<br />

overfladetemperaturen har en betydelig<br />

indvirkning på lufttemperaturen, og kan derved<br />

påvirkes ved, at ændre overfladetemperaturen -<br />

altså ændre overfladen til et marteriale, der ikke<br />

optager samme mængde varme.<br />

Legend<br />

Københavns Kommune grænse<br />

Varmeøeffekt (UHI AIR) - 20. juli 2006<br />

Lufttemperatur i celcius<br />

NoData<br />

32 - 33<br />

33 - 34<br />

34 - 35<br />

Varmeøeffekt (UHI) - 20. juli 2006<br />

Overfladetemperatur i celcius<br />

NoData<br />

40 - 41<br />

41 - 42<br />

42 - 43<br />

43 - 44<br />

44 - 45<br />

45 - 46<br />

46 - 47<br />

1:50.000<br />

Legend<br />

0 1 2 3<br />

0,5 km<br />

UHI analysekort af en sammenligning mellem luft- og overfladetemperaturer over Københavns Kommune<br />

By analyse 33<br />

Københavns Kommune græ<br />

Varmeøeffekt (UHI AIR) -<br />

Lufttemperatur i celcius<br />

NoData<br />

32 - 33<br />

33 - 34<br />

34 - 35<br />

Varmeøeffekt (UHI) - 20.<br />

Overfladetemperatur i celc<br />

NoData<br />

40 - 41<br />

41 - 42<br />

42 - 43<br />

43 - 44<br />

44 - 45<br />

45 - 46<br />

46 - 47<br />

1:50.000<br />

0 0,5 1


2.1.2 UHI - resultat<br />

Varmeøeffekt - analysekort<br />

Varmeøeffekten er dokumenteret i København og<br />

har en negativ betydning for menneskers almene<br />

velbefindende. Detaljer herom kan findes i KU<br />

rapporten ’Urban Heat Island i København’ fra<br />

2010.<br />

UHI kortet består af overfladetemperaturer fra<br />

satellitbaserede målinger af jordens varmestråling<br />

- i dette tilfælde fra LANDSAT remote-sensing<br />

data i 60x60m celler, da denne type satellitsensor<br />

har den højeste rumlige opløsning. Denne data er<br />

blevet gjort tilgængelig i raster format via GRAS<br />

og har tidligere været brugt i KU rapporten ’Urban<br />

Heat Island i København’ fra 2010. Ud fra de fire<br />

forskellige dage der er blevet registreret, anvender<br />

opgaven den 20. juli 2006, som er den varmeste<br />

af disse dage og giver det tydeligste billede af<br />

varmeøeffekten.<br />

34 By analyse<br />

Behandling af data<br />

Ved hjælp af ’raster calculator’ funktionen i ArcGIS<br />

er enheden på overfladetemperaturen konverteret<br />

fra Kelvin til Celsius. Derefter er de øverste<br />

værdier fremhævet ved, at skjule de resterende.<br />

Dette får områderne med varmeø til at træde<br />

tydeligt frem.


UHI analysekort af overfladetemperatur over Københavns Kommune<br />

By analyse 35


2.1.3 H2O<br />

Forklaring af nedbørsakkumulering<br />

Størstedelen af de europæiske, de nordamerikanske<br />

og de asiatiske byer står overfor store udfordringer<br />

hvad angår regnvandshåndtering, i form af ekstreme<br />

skybrud og længere tørkeperioder, og København<br />

er ingen undtagelse. Det er uvist hvor voldsomt<br />

problemets omfang i fremtiden vil være, men det<br />

er i følge Københavns Kommunes ”Skybrudsplan,<br />

Udkast” (2012) anerkendt, at udfordringerne<br />

bliver mere og mere synlige. Endvidere forklares i<br />

skybrudsplanen, at regnvandshåndtering, der gør<br />

brug af det urbane landskab og håndterer regnvandet<br />

lokalt og på overfladen, giver byen muligheder<br />

for løsninger der både er omstillingsparate<br />

og derved robuste. Ved at fange og tilbageholde<br />

regnvandet lokalt inden det når kloakledningerne,<br />

kan oversvømmelser mindskes. Men det er ikke<br />

muligt, at sikre mod alle former og størrelser af<br />

skybrud. Og det vil være uforholdsmæssigt dyrt, at<br />

sikre byen mod statistiske sjældne skybrud.<br />

36 By analyse<br />

Oversvømmelseskort og Sårbarhedskort<br />

Opgaven gør brug af Center for Park og Natur under<br />

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune<br />

raster data, udarbejdet af COWI i 2010. Denne data<br />

beskriver nedbørsakkumuleringen ved en oversvømmelse<br />

fra regnvand ved en 100 års hændelse.<br />

COWI’s koncept for deres udarbejdede oversvømmelseskort<br />

kombinerer topografisk information<br />

fra DTM (Digital Terrain Model), havspejlsstigning,<br />

stormflod, nedbør/overfladeafstrømning og viden<br />

om økonomiske værdier af ejendomme osv. i det<br />

gældende område. Ideen bruger stormflod defineret<br />

som sårbarhed i form af økonomisk værdi ganget<br />

med sansynligheden for oversvømmelse i et givent<br />

område. Ifølge Københavns Kommunes ”Copenhagen<br />

Climate Adaptation Plan” (2011) er der på COWI’s kort<br />

modelleret en 100 års hændelse og de realistiske<br />

konsekvenser i de følgende 2 uger (14. august 2010,<br />

København)<br />

Til sammenligninganvender opgaven et sårbarhedskort<br />

fra Rambøll der viser både 100 års og 10<br />

års hændelser, hvor der er taget højde for kloakoversvømmelse<br />

og kloakledninger. Her er kun vist<br />

100 års hændelsen, da det er den samme som på<br />

COWI’s kort. De to kort er ikke ens, men giver et<br />

indblik i hvordan en 100 års regnhændelse kan se<br />

ud, og hvilke områder der er mere sårbare end<br />

andre.<br />

Herfra arbejder opgaven videre med COWI’s kort,<br />

da det er mere detaljeret og derved egner sig<br />

bedre i den videre analyse. Såfremt nye data og<br />

kort bliver stillet til rådighed skal analysegrundlaget<br />

selvfølgelig opdateres, så metoden forbliver<br />

relevant.


Kortet er fra COWI og illustrerer oversvømmelse fra regn ved en 100 års hændelse i 2010 Kortet er et sårbarhedskort fra Rambøll baseret på en 100 års regnhændelse i 2010<br />

By analyse 37


2.1.4 H2O - resultat<br />

Nedbørsakkumulering - analysekort<br />

Nedbørsakkumulerings data (H2O) er Københavns<br />

Kommune, der i samarbejde med COWI har<br />

fremstillet kortet ’Oversvømmelse fra regn 100<br />

års hændelse i 2010’.<br />

38 By analyse<br />

Behandling af data<br />

Disse data er forblevet uændret gennem opgavens<br />

behandling, og er blot fritlagt fra grundkortet<br />

over København af hensyn til sammenlægningen<br />

af alle kortene.


Kortet illustrerer oversvømmelse fra regn ved en 100 års hændelse i 2010<br />

By analyse 39


2.1.5 NDVI<br />

Forklaring af vegetationsindeks<br />

Vegetationsindeks data (NDVI) i form af<br />

Normalized Difference Vegetation Index (på<br />

dansk Normaliseret Vegetations Indeks) er blevet<br />

gjort tilgængeligt fra GRAS i raster format. Data’en<br />

består af LANDSAT remote sensing data (30 x 30<br />

meter celler) fra sommeren 2006, og har tidligere<br />

været brugt i rapporten ’Urban Heat Island i<br />

København’ fra KU (2010).<br />

Vegetationsindekset er et dimensionsløst<br />

normaliseret mål for nær-infrarøde og røde<br />

frekvensbånd på en 0-1 skala, der har en høj<br />

korrelation med vegetation leaf area index. NDVI<br />

er det bedst kendte grønhedsindeks og varierer i<br />

teorien fra -1 til 1, men i praksis vil landoverfladen<br />

dog have værdier fra 0 til 1. Jo nærmere 0, desto<br />

mindre vegetation, og jo tættere på 1, desto mere<br />

vegetation.<br />

40 By analyse<br />

Fire dages målinger har været tilgængelige og<br />

opgaven benytter data’en fra den 20. juli 2006,<br />

da dette er den samme som den valgte UHI dato<br />

og giver det tydeligste billede af NDVIs forhold til<br />

varmeøeffekten.<br />

Kortet fungerer som substitut aflæsninger for en<br />

relativ biomasse, der er den fælles betegnelse for<br />

al det organiske stof, som dannes ved planternes<br />

fotosyntese med solen som energikilde. Et vegetationsindeks<br />

er en simpel numerisk indikator for<br />

vegetationens tilstand og udviklingsstadie. Hvis<br />

planten er stresset pga. sygdom eller mangel på<br />

vand falder NDVI, hvorimod planter i sund vækst<br />

vil have et relativt højere NDVI. NDVI har dog<br />

nogle indbyggede svagheder, bl.a. at det mætter<br />

ved høje vegetationstætheder og at det har vist<br />

sig følsomt overfor variationer i jord-baggrund. Til<br />

trods herfor har NDVI dog gennem de seneste tre<br />

årtier gang på gang vist sig som et yderst robust<br />

vegetationsmål, der giver pålidelig information<br />

på tværs af vegetationstyper og plantezoner (KU<br />

rapporten ’Urban Heat Island i København’ fra<br />

2010 vidererefererer til Carlson & Ripley 1997).<br />

Vegetation har en generel nedkølende effekt<br />

på bymiljøet og overfladetemperaturen kan<br />

sammenlignes med vegetationsindekset som et<br />

negativt billede. Endvidere kunne NDVI kortet<br />

kombineres med en bufferzone der underbygges<br />

af Spronken-Smith og Okes (1998) ’one park<br />

width’ horisontale kølingsprincip. Så parkens<br />

kølende dimension er lig med bufferzonens<br />

afstand til parken og fra lignende forskningsartikler<br />

nævnes at parker der indeholder træer har<br />

en general større kølende effekt end græsarealer.<br />

(Spronken-Smith og Okes, 1999, Ng et al., 2012<br />

og Saito et al., 1990).


Rapporten ’Urban Heat Island i København’ KU<br />

LIFE (2010) fandt en signifikant rumlig relation<br />

mellem overfladetemperatur og NDVI med en<br />

determinantkoefficient på R 2 =0,428 (på den 20.<br />

juli 2006), der indikerer variation på 42,8% i overfladetemperaturen<br />

der kan justeres ved at ændre<br />

NDVI-værdier. Det ”beskriver en faldende overfladetemperatur<br />

for et stigende grønhedsindeks. Jo<br />

mere grønt, des lavere er overfladetemperaturen”<br />

(Bühler, O., Tøttrup, C., Borgstrøm, R. og Jensen,<br />

M.B., 2010).<br />

Hvad der ikke er kvantitativt diskuteret var i hvor<br />

høj grad forholdet mellem vegetation og temperatur<br />

er under indflydelse af relativ evapotranspiration<br />

eller albedoeffekt. Begroede overflader<br />

er kendt for ikke kun at reducere overflade- og<br />

lufttemperatur via transpiration, men også at have<br />

højere refleksionskoefficienter end asfalt. (Alskog,<br />

E., 2012).<br />

Kortet viser det Normaliserede Vegetations Indeks over Københavns Kommune<br />

By analyse 41


2.1.6 NDVI - resultat<br />

Vegetationsindeks - analysekort<br />

Kortmaterialet består af et NDVI (Normalized<br />

Difference Vegetation Index) der repræsenterer<br />

et udtryk for vegetationstætheden i form af raster<br />

data. Det kan antages som et negativ af UHI<br />

kortet, der direkte viser en afhjælpende virkning<br />

ved vegetationens nedkølende effekt.<br />

Vegetationsindeks - NDVI hedder på dansk<br />

Normaliseret Vegetations Indeks og er et udtryk<br />

for vegetationstætheden. I denne del af by-klima<br />

analyse står det som et slags svar på kortlægning<br />

af en vegetationstæthed der giver et kølende<br />

modspil til varmeøeffekten og som en tilnærmende<br />

beskrivelse af biodiversitet (dog kan et<br />

træ med høj NDVI værdi have en ringe biodiversitet).<br />

For eksempel er græsarealer stort set ikke<br />

synlige på dette kort, og de har ligeledes en ringe<br />

kølende effekt og en lav biodiversitet. Dette er<br />

for det meste grundet at det hurtigt udtørrer og<br />

42 By analyse<br />

holdes nede (klippes). Af disse årsager og for at<br />

tydeliggøre de mest relevante områder er det kun<br />

værdier fra 50-100 % (0,5-1,0) vegetationstæthed<br />

der er visualiseret.<br />

Behandling af data<br />

Ved hjælp af ’raster calculator’ funktionen i ArcMap<br />

har vi konverteret enheden på overfladetemperaturen<br />

fra Kelvin til Celsius. Derefter er de øverste<br />

værdier fremhævet ved at skjule de resterende.<br />

Det får områderne med varmeø til at træde frem.


Kortet viser intensiteten fra 50 % og opefter på det Normaliserede Vegetations Indeks over Københavns Kommune<br />

By analyse 43


2.1.7 Samlet resultat<br />

De tre anvendte klimakort er indbyrdes relaterede<br />

til hinanden. UHI som udtryk for et lokalt klima der<br />

påvirker nedbøren i form af H2O-kortet og som<br />

modsvares af NDVI. Ligeledes virker H2O-kortet<br />

med en kølende effekt på varmeøeffekten som<br />

er kortlagt gennem UHI-kortet. NDVI kortet<br />

modsvarer, som det eneste positive kortlægning<br />

af det grønne forholdstilstand, begge de andre<br />

kort ved at indeholde en stærk mitigerende effekt<br />

i form af at det indebærer evaporationsevnen. Her<br />

står NDVI kortet tilmed som et bindeled mellem<br />

H2O og UHI-kortet - det udnytter nedbøren til at<br />

køle varmeøen.<br />

44 By analyse


UHI (20. juli 2006, 12-47° C)<br />

H2O (100 års hændelse i 2010 - COWI) NDVI (20. juli 2006, 50-100 %)<br />

By analyse 45


2.1.8 Sammenfattende analysekort<br />

Analysen af Københavns Kommune består af<br />

de tre forskellige kort hhv. varmeøeffekt (UHI),<br />

nedbørsakkumulering (H2O) samt vegetationsindeks<br />

(NDVI). Kortene er lagt i lag med henblik<br />

på at finde sammenfald. Ved at forsimple de<br />

komplekse klimatiske sammenhænge i disse kort<br />

kommer vi frem til specifikke områder, hvor de<br />

tre problematikker alle er tilstede og relevante at<br />

arbejde med.<br />

46 By analyse<br />

Diagrammet viser hvorledes de klimatiske kort og et kort over Københavns kommune sammenlægges<br />

NDVI<br />

H2O<br />

UHI


Sammenlagt viser de forskellige kort de mest<br />

kritiske områder i Københavns Kommune set fra<br />

et klimatisk perspektiv. Altså områder hvor der<br />

opstår et sammenfald mellem fravær af NDVI,<br />

tilstædeværelse af regnvands akkumulering samt<br />

en høj varmeøeffekt.<br />

Diagrammet viser en sammenlægning af de klimatiske kort over Københavns Kommune<br />

By analyse 47


2.1.9 Gennemgang af fokusområder<br />

Her ses de områder som er hårdets ramt af<br />

de klimatiske sammenfald. Områderne vil på<br />

de efterfølgende sider blive gennemgået med<br />

henblik på at identificere det mest relevante og<br />

bedst egnede område.<br />

48 By analyse<br />

RENTEMESTERVEJ & FREDERIKSBORGVEJ UNICEF - NORDHAVN BASSIN<br />

GRØNDALS CENTRET<br />

GRØNTORVET<br />

VESTERBRO - KØDBYEN<br />

KOMPONISTKVARTERET<br />

SUNDBY IDRÆTSPARK<br />

PRAGS BOULEVARD<br />

Kortet viser de områder i Københavns Kommune, som er hårdest ramt af de anvendte klimaproblematikker


Udfra by analysen er følgende 8 lokaliteter valgt<br />

ud. Alle lokaliteter har klimatiske problemstillinger,<br />

der bør vægtes højt i København Kommune. I den<br />

følgende gennemgang udvælges én af lokaliteterne,<br />

som repræsenterer et område, hvor det er<br />

muligt at udvælge en vej og hvor der er potentiale<br />

for omdannelse til gavn for klimaet såvel som<br />

byens borgere. I den følgende gennemgang vil<br />

det hurtigt stå klart at en stor del af de udvalgte<br />

områder kan kasseres på baggrund af deres<br />

belliggenhed, da en stor andel af områderne er<br />

opstået på grund af massiv industri eller en massiv<br />

bygnings masse.<br />

RENTEMESTERVEJ & FREDERIKSBORGVEJ UNISEF - NORDHAVN BASSIN<br />

GRØNDALS CENTRET<br />

GRØNTORVET<br />

VESTERBRO - KØDBYEN<br />

KOMPONISTKVARTERET<br />

SUNDBY IDRÆTSPARK<br />

Kortet viser de otte udvalgte områder i Københavns Kommune<br />

PRAGS BOULEVARD<br />

By analyse 49


Grøndalscentret<br />

+55° 42’ 0.29”, +12° 31’ 0.52”<br />

Mangel på veje, samt beboelse og regnvandsproblemer<br />

kombineret med at lokaliteten er domineret<br />

af kommerciel industri danner grundlag<br />

for en fravælgelse. Varmeøeffekten er primært<br />

forårsaget af bygningens overflademateriale og<br />

store areal.<br />

- FRAVALGT<br />

50 By analyse<br />

Grøntorvet<br />

+55° 39’ 17.72”, +12° 30’ 16.66”<br />

UHI hotspot’et centreret omkring Grøntorvet er<br />

den varmeste af dem alle. Men den manglende<br />

beboelse og den kommercielle industri ligger til<br />

grund for fravælgelsen. Grøntorvet ligner situationen<br />

ved Grøndalscentret.<br />

- FRAVALGT<br />

Komponistkvarteret<br />

+55° 38’ 55.49”, +12° 32’ 21.49”<br />

Industribygningen fra Nomeco og en lav NDVIværdi<br />

er den primære årsag til den høje UHI.<br />

Lokaliteten har mindre regnvandsproblemer<br />

primært orienteret mod havnekanten. En omdannelse<br />

af de sekundære veje vil ligge i periferien af<br />

dette område og gør det derfor svært at arbejde<br />

med.<br />

- FRAVALGT


Sundby Idrætspark<br />

+55° 38’ 55.49”, +12° 36’ 6.13”<br />

Lokaliteten har i forhold til de andre områder en<br />

svag UHI, den er formentlig hovedsageligt kommet<br />

til udtryk på grund af tørke på græsarealet.<br />

- FRAVALGT<br />

UNICEF - Nordhavn Bassin<br />

+55° 42’ 13.11”, +12° 35’ 36.35”<br />

Fravalgt grundet industri og dermed mangel på<br />

beboelse. Argumenterne for omdannelse af veje<br />

i området er meget svage.<br />

- FRAVALGT<br />

By analyse 51


2.1.10 Tre områder<br />

Potentialet for de tre områder ligger i det faktum,<br />

at de alle rummer en forholdsvis høj varmeøeffekt,<br />

at de alle er plagede af regnvandsakkumulering<br />

efter skybrud samt at alle tre områder har en<br />

svag NDVI faktor. Ydermere og ikke mindre vigtigt<br />

er det, at de alle tre er beboelses områder. Det<br />

at de tre områder er beboelsesområder muliggør<br />

at transformationen vil kunne mærkes og være til<br />

gavn for byens borgere.<br />

52 By analyse<br />

RENTEMESTERVEJ & FREDERIKSBORGVEJ<br />

VESTERBRO - KØDBYEN<br />

PRAGS BOULEVARD<br />

Kortet viser tre områder som alle er stærkt relevante emner for klimatilpasning


Prags Boulevard<br />

+55° 39’ 57.37”, +12° 37’ 16.08”<br />

Lokaliteten rummer både beboelse og industri i<br />

forskellig fremtoning. Muligheden for at forbedre<br />

den grønne mobilitet i kombination med det<br />

grønne strøg langs Prags Boulevard er nærliggende.<br />

Regnvandsproblematikker er tilstede<br />

sammen med en lav NDVI-værdi. Lokalitetens<br />

UHI er spredt over et stort areal uden et konkret<br />

hot spot, men er i særdeleshed et område præget<br />

af varmeøeffekten. Når lokaliteten sammenholdes<br />

med de andre potentielle lokaliteter fravælges<br />

denne på grundlag af den mindre stærke UHI<br />

faktor.<br />

- FRAVALGT<br />

Rentemestervej & Frederiksborgvej<br />

+55° 42’ 20.27”, +12° 31’ 55.48”<br />

En Interessant lokalitet, både hvad angår<br />

akkumulering af regnvand og den lave NDVIværdi.<br />

Der er god mulighed for at forbedre den<br />

grønne mobilitet. Dog er UHI koncentrationen<br />

noget svag og spredt, og det er dette grundlag<br />

som lokaliteten fravælges på.<br />

- FRAVALGT<br />

Vesterbro - Kødbyen<br />

+55° 40’ 3.81”, +12° 33’ 34.42”<br />

UHI hotspot’et centreret omkring Kødbyen på<br />

Vesterbro er en af de varmeste af alle hotspots<br />

i København. Varmeøeffekten dækker et stort<br />

område og NDVI-værdien er stort set fraværende.<br />

Der er en voldsom akkumulering af regnvand<br />

grundet områdets lavtliggende placering og dets<br />

lukkede overflader. Området rummer mange<br />

sekundære veje og en høj bebyggelses- og<br />

beboelsesdensitet. Samtidig er der mangel på<br />

segregerede cykelforbindelser til at bakke op om<br />

områdets grønne mobilitet. Ved dette centralt<br />

beliggende område ville en omdannelse ikke blot<br />

hjælpe til at klimatilpasse et hårdt tiltrængt område<br />

i byen, men også være til gavn og tilgængeligt for<br />

en stor del af byens øvrige borgere.<br />

By analyse 53


2.1.11 Valgt fokusområde<br />

Her ses det valgte område ved Kødbyen på<br />

Vesterbro.<br />

54 By analyse<br />

VESTERBRO - KØDBYEN<br />

Kortet viser det udvalgte område på Vesterbro


Kortet viser området omkring Kødbyen på Vesterbro<br />

By analyse 55


2.2 OMRÅDE ANALYSE<br />

Analysekort for område skala<br />

Introduktion<br />

I denne analyse vil vi afsøge muligheder for<br />

valg af en specifik vej på baggrund af følgende<br />

diagrammer der viser de eksisterende forhold<br />

som gør sig gældende i denne skala. Analysen er<br />

inddelt i tre emner (statiske forhold og bystruktur,<br />

regnvandsscenarier og trafikforhold) som relaterer<br />

til de foregående klimatiske analyser (UHI,<br />

H2O og NDVI).<br />

56 Område analyse<br />

Historie<br />

I historisk perspektiv har Vesterbro gennemgået<br />

en udvikling fra, at indeholde en af Københavns<br />

mest belastede gader (Istedgade), med dårligt lys,<br />

forurenet luft og ringe boligforhold, til et af byens<br />

foretrukne miljøer, hvor det er blevet populært at<br />

flytte til. Gennem tiden har litterære frontfigurer<br />

som Tove Ditlevsen, Tom Kristensen og Dan Turèll<br />

på forbilledligvis beskrevet Vesterbros særpræg.<br />

Trods de sidste 20 års sanering er det lykkedes,<br />

at bibeholde det særpræg, der udgør Istedgades<br />

unikke og afslappede identitet.<br />

Karakter<br />

Vesterbro er karakteriseret ved, at være en tætbefolket<br />

bydel med karréstruktur, få rekreative arealer<br />

og stor trafikbelastning. Området afgrænses af<br />

jernbaneterrænnet, Søerne samt Frederiksberg,<br />

og er i direkte forbindelse med Hovedbanegården<br />

og Københavns centrum. Området er kendetegnet<br />

ved mange småerhverv og butikker, fortrinsvis i<br />

<strong>gadeplan</strong>. At bysaneringen i området er relativt<br />

vellykket, kan tilskrives, at gadernes autenticitet er<br />

bibeholdt, mens renoveringsindsatsen har været<br />

koncentreret om miljøforbedringer i karréernes<br />

bolig- og gårdrum, men er blevet negligeret i<br />

byrummene. Blandingen af gode lejligheder og et<br />

kontrastfyldt, aktivt gadeliv har tiltrukket mange<br />

nye beboere.


SØNDER BOULEVARD<br />

SØERNE<br />

ISTEDGADE<br />

Billedet viser området omkring Kødbyen på Vesterbro med typiske kendetegn<br />

HOVEDBANEGÅRDEN<br />

KØDBYEN DGI BYEN DYBBØLSBRO STATION<br />

KARRÉBEBYGGELSE JERNBANETERRÆN<br />

Område analyse 57


2.2.1 Områdeafgrænsning<br />

58 Område analyse<br />

Kortet viser varmeøeffekten (UHI) omkring Kødbyen på Vesterbro. Cirklen<br />

markerer varmeøeffektens midtpunkt og udgør feltet af det område vi vil<br />

fokusere på.<br />

Kortet viser regnvandsakkumuleringen (H2O) omkring Kødbyen på Vesterbro<br />

ved en 100 års hændelse som i 2010. Rektanglen markerer et af de mest<br />

udsatte lavtliggende felter på Vesterbro, hvilket er det område vi vil fokusere på.


Kortet viser en overlapning af feltet for varmeøeffekten (UHI) og feltet for<br />

regnvandsakkumuleringen (H2O) omkring Kødbyen på Vesterbro<br />

Kortet viser en sammenlægning af de to geometriske felter, som<br />

tilnærmelsesvis afgrænser det område vi vil fokusere på.<br />

Område analyse 59


Afgrænsningen af området er placeret således,<br />

at sammenfaldet mellem varmeø hotspot’et<br />

og regnvandsakkumuleringen er mest udtalt.<br />

Samtidig er vegetationsindekskortet fraværende,<br />

hvilket er begrundet manglen af grønt.<br />

60 Område analyse<br />

Her er markeret de eksisterende bygninger inden for det udvalgte område. Derefter er det udvalgte område tilpasset til den lokale bygningsstruktur,<br />

som giver os det egentlige felt at fokusere på.


Det valgte område på Vesterbro er afgrænset<br />

således, med hovedbanegården i øst, søerne i<br />

nord og Dybbølsbro Station i syd. Denne afgrænsning<br />

bygger på de foregående kort og er således<br />

funderet i analyser af de klimatiske forhold, som<br />

beskrevet i by analysen.<br />

GAMMELKONGEVEJ<br />

VESTERBROGADE<br />

ISTEDGADE<br />

SØNDERBOULEVARD<br />

INGERSLEVSGADE<br />

0 50 100 200<br />

Kortet viser det valgte område, der herfra fokuseres på.<br />

HOVEDBANEGÅRDEN<br />

Område analyse 61


2.2.2 Statiske forhold og bystruktur<br />

Befolkning og ejerforhold<br />

Som det fremgår af søjlediagrammet over<br />

’Befolkning efter alder’ rummer befolkningen på<br />

Vesterbro op i mod 60 % på mellem 25 og 49 år.<br />

I denne aldersgruppe befinder sig også langt de<br />

fleste børnefamilier. Og det er ofte dem, som er<br />

aktive brugere af de rekreative arealer, så som<br />

legepladser etc. De kræver mulighed for, at kunne<br />

komme ud og er langt de mest aktive. Det er også<br />

typisk for denne aldersgruppe, at benytte sig af de<br />

muligheder, som de mange caféer og butikker kan<br />

tilbyde. Diagrammet underbygger derved tesen<br />

om, at det kunne være tiltrængt og værdifuldt at<br />

transformere et gadeareal, for at tilgodese et eksisterende<br />

stort behov fra især denne aldersgruppe.<br />

Ikke blot med klimaet som argument, men tillige<br />

for at forbedre beboernes miljø, muligheder og<br />

adgang til grønne områder. Tilmed kan det udledes<br />

af diagrammet, at Vesterbro tilnærmelsesvis ligger<br />

sig op af den generelle fordeling i hele København.<br />

62 Område analyse<br />

Af søjlediagrammet ’Bolig efter ejerforhold’<br />

fremgår det, at private andelsboligforeninger er<br />

dominerende på Vesterbro. Og at denne kategori<br />

omtrent udgør et dobbelt så stort ejerforhold,<br />

sammenlignet med hele København. Dette<br />

kan beskrive befolkningssegmentet og give en<br />

antydning af den socialistiske fælleskabsånd som<br />

Vesterbro er kendt for. Ligeledes beskriver det<br />

den gennemsnitlige indkomst og økonomiske<br />

fordeling af beboere, som formentlig tilhører<br />

middelklassen.<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

GRØNNE HØJESTE OMRÅDER FULDFØRTE PER UDDANNELSE<br />

BORGER I M²<br />

m² grønt område per borger<br />

160 35%<br />

140 30<br />

120 25<br />

100 20<br />

80<br />

15<br />

60<br />

10<br />

40<br />

5<br />

20<br />

0<br />

Vesterbro<br />

Indre By<br />

Indre By<br />

Almen gymnasial<br />

Østerbro<br />

Nørrebro<br />

BEFOLKNING EFTER ALDER<br />

60%<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Erhvervsgymnasial<br />

Vesterbro/Kgs. Enghave<br />

Erhvervsfaglig<br />

Valby<br />

BEFOLKNING HUSSTANDE MED EFTER EN ALDER BRUTTOINDKOMST PÅ (1000 kr.)<br />

60% 45%<br />

40<br />

50<br />

35<br />

40 30<br />

25<br />

30<br />

20<br />

20 15<br />

10<br />

10<br />

5<br />

0<br />

0-2 år-99 3-5 6-15 100-299 16-18 300-499 19-24 25-49 500-699 50-59 60-64 700- 65- år<br />

Vesterbro<br />

HUSSTANDE Hele København MED EN BRUTTOINDKOMST PÅ (1000 kr.)<br />

Vesterbro/Kgs. Engh<br />

Valby<br />

HØJESTE BOLIGER EFTER FULDFØRTE EJERFORHOLD UDDANNELSE<br />

70% 35%<br />

60<br />

30<br />

50<br />

25<br />

40<br />

20<br />

30<br />

15<br />

20<br />

10<br />

10<br />

5<br />

0<br />

0<br />

0-2 år 3-5 6-15 16-18 19-24 25-49 50-59 60-64 65- år<br />

Vesterbro<br />

Ejerbol<br />

ig<br />

Almen gymnasial<br />

Østerbro<br />

Nørrebro<br />

Erhvervsgymnasial<br />

Erhvervsfaglig<br />

Privat<br />

udlejn<br />

ing<br />

Kilde: Københavns Kommune, (2010). Bydelsplan for Vesterbro<br />

45% / Kongens Præsentation Enghave. Bydelsplan for Vesterbro-Kongens Enghave 11<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

Vanløse<br />

Kort Vanløse videregående<br />

Kort videregående<br />

Brønshøj-Hu<br />

Brønshøj-Husum<br />

Bispebjerg<br />

Mellemlang<br />

Bispebjerg videregående<br />

Mellemlang<br />

videregående<br />

Almennyttigt<br />

Amager Øst<br />

Bachelor Amager Øst<br />

Bachelor<br />

Amager Vest<br />

Amager Vest<br />

Hele København<br />

Lang videregående<br />

Hele København<br />

Lang videregående<br />

Privat<br />

andels<br />

-<br />

boligforening


Områdeinddeling<br />

Området mod Hovedbanegården er karakteriseret<br />

ved de mange hoteller, der gør denne del<br />

mere anonym.<br />

Den store erhvervsdel rummer DGI byen, Kødbyen<br />

og Øksnehallen, der anvendes til mange forskellige<br />

arrangementer og aktiviteter. Industrien er på<br />

vej ud af området og nye virksomheder, så som<br />

caféer, barer og kreative fællesskaber overtager<br />

mere plads. I dag fungerer de side om side.<br />

Beboelsesdelen er gennemgående karrébebyggelse<br />

og meget karakteristisk for København. Der<br />

findes bygninger fra forskellige tidsperioder, og<br />

nogle af Københavns ældste bygninger ligger her.<br />

Densiteten er meget høj og tætheden af beboelse<br />

og industri gør Vesterbro til et ultra urbant<br />

område. I vejstrukturen er der referencer til de<br />

tidlige markskel fra landbrugstiden.<br />

Diagrammet viser områdets inddeling efter anvendelse.<br />

0 50 100 200<br />

Områdeinddeling<br />

Hoteller<br />

Erhverv<br />

Bolig<br />

Kilde: Egen registrering<br />

HOVEDBANEGÅRDEN<br />

Område analyse 63


Grønne områder<br />

Det fremgår tydeligt af diagrammet, at Vesterbro<br />

er i stort underskud hvad grønne områder angår.<br />

Området indeholder færrest grønne områder per<br />

borger sammenlignet med resten af Københavns<br />

kvarterer. Denne mangel indvirker på klimaet<br />

såvel som på beboerne i området. Der er jævnfør<br />

de klimatiske forhold, som by analysen viser, og<br />

beboersammensætningen i området et udtalt<br />

behov for flere grønne og rekreative områder.<br />

64 Område analyse<br />

15<br />

10<br />

HUSSTANDE MED EN BRUTTOINDKOMST PÅ (1000 kr.)<br />

45%<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

BOLIGER GRØNNE EFTER OMRÅDER EJERFORHOLD PER BORGER I M²<br />

m² grønt område per borger<br />

160 70%<br />

140 60<br />

120 50<br />

100 40<br />

3080<br />

2060<br />

1040<br />

20<br />

0<br />

0<br />

Ejerbol<br />

ig<br />

Privat<br />

udlejn<br />

ing<br />

Vesterbro<br />

BEFOLKNING Hele København EFTER ALDER<br />

60%<br />

50<br />

40<br />

5<br />

0<br />

Vesterbro<br />

-99 100-299 300-499 500-699 700-<br />

Indre By<br />

Almen gymn<br />

Østerbro<br />

Er<br />

Nørrebro<br />

Vesterbro/Kgs. Enghave<br />

E<br />

Valby<br />

Præsentation Bydelsplan for Vesterbro-Kongens Enghave<br />

Kort videre<br />

Vanløse<br />

Brønshøj-Husum<br />

Mell<br />

vide<br />

Almennyttigt<br />

Kilde: Københavns Kommune, (2010). Bydelsplan for Vesterbro / Kongens Enghave.<br />

Bispebjerg<br />

Bachelor<br />

Amager Øst<br />

Amager Vest<br />

Lan<br />

Hele København<br />

Privat<br />

andels<br />

-<br />

boligforening<br />

11


Rekreative områder og pladser<br />

Vesterbro har det mindste antal grønne kvadratmeter<br />

pr. indbygger, og de enkelte parker bliver<br />

meget brugt. Pladserne på Vesterbro er omtrent<br />

ligeså besøgt som de grønne områder. Ifølge<br />

Københavns Kommunes ”Bydelsplan for Vesterbro<br />

/ Kongens Enghave” (2010) er en af grundende<br />

hertil, at beboerne ikke altid har adgang til grønne<br />

gårdrum. Derfor anvendes gadens rum i stigende<br />

grad til rekreation.<br />

De få grønne områder bevæger sig primært<br />

gennem området i sydvestlig og nordøstlig retning<br />

ad Sønder Boulevard, og det ses, at der mangler<br />

grønne forbindelser mellem Ingerslevsgade over<br />

Istedgade til Søerne i nord. Det centrale grønne<br />

strøg på Sønder Boulevard og Halmtorvet kan<br />

nemt understøttes og udbygges så området bliver<br />

”syet” sammen, og derved ved tilføres et mere<br />

sammenhængende grønt udtryk.<br />

0 50 100 200<br />

Diagrammet viser fordeling, placering og omfang af rekreative områder og pladser.<br />

Rekreative områder og pladser<br />

Grønne områder<br />

Grå områder<br />

Kilde: Egen registrering.<br />

Område analyse 65


2.2.3 Regnvandsscenarier<br />

100 års regnhændelse<br />

Ved dette simulerede sårbarhedskort gives et<br />

forholdsvist nøjagtigt indtryk af, hvor regnvandet<br />

vil samle sig i tilfælde af en 100 års regnhændelse.<br />

Rambølls kort viser desuden dybden på det akkumulerede<br />

overfladevand.<br />

Det ses tydeligt at vandet på området samler sig<br />

på primært tre lokaliteter. Henholdsvis på den<br />

nordøstlige side af Skælbækgade, på Absalongade<br />

og på et større område bestående af Gasværksvej,<br />

et stykke af Istedgade og den østlige del af<br />

Eskildsgade.<br />

Vi kan udlede fra diagrammet, at det ville<br />

være fornuftigt at fokusere indgreb på disse<br />

tre lokaliteter i en sammenhængende plan for<br />

regnvandshåndtering.<br />

66 Område analyse<br />

0 50 100 200<br />

100 års regnhændelse<br />

Meter vand på terræn<br />

0,04 - 0,1<br />

0,1 - 0,2<br />

0,2 - 0,5<br />

0,5 - 1<br />

1 - 2<br />

> 2<br />

Kilde: Regnvandsoversvømmelser er<br />

baseret på Rambølls Sårbarhedskort, 2010<br />

Diagrammet illustrerer hvorledes overfladevandet vil fordele sig, og viser dybden af vand på terrænnet ved en 100 års regnhændelse


Vejhældninger<br />

Vandets bevægelse på overfladen bestemmes<br />

af vejenes hældninger og mængden af overfladevand.<br />

Dette diagram giver fortrinsvist indtryk<br />

af, hvordan regnvandet vil opføre sig ved en 100<br />

års hændelse som på modstående side. Det viser<br />

hvilken vej vandet vil løbe og stemmer tilnærmelsesvist<br />

overens med de steder hvor det vil samle<br />

sig.<br />

Vigtigt at bemærke er, at det kun er i tilfælde af<br />

ekstremregnssituationer, at alle disse promiller vil<br />

påvirke vandet afstrømning. I mindre regnhændelser,<br />

så som en hverdagssituation, vil vandet<br />

bevæge sig af vejhældningerne fra 7 promille og<br />

op efter, og ikke blive påvirket af lavere hældninger<br />

(Jørgensen et al, 2010).<br />

0 50 100 200<br />

Vejhældninger<br />

> 7 ‰<br />

5 - 7 ‰<br />

3 - 5 ‰<br />

0 - 3 ‰<br />

0 ‰<br />

Kilde: Promilleberegninger er baseret på<br />

GIS data fra DTM (1,6 m grid) fra KMS.<br />

Diagrammet viser overfladevandets afstrømningsretning ved vejhældninger i promille. Ikke alle promiller er lige<br />

væsentlige - fortrinsvist promiller fra 7 og op efter.<br />

Område analyse 67


Nedsivning og grundvandsspejl<br />

En ligefrem metode til at håndtere overfladevandet<br />

ville være, at lade det nedsive lokalt.<br />

Men mulighederne for dette er begrænsede og<br />

besværlige at få tilladelse til på Vesterbro, da det i<br />

København kræver lokale undersøgelser forinden.<br />

Grunden til dette er de forurenede jordlag der<br />

nedsives igennem, også selvom overfladevandet<br />

i forvejen er renset og rent. Jordkomprimering,<br />

jordtype og grundvandsspejlets højde er faktorer,<br />

der tages højde for i en sådan undersøgelse.<br />

Den gamle kystlinie<br />

På kortet fra 1810 (se modstående side) kan<br />

man se kystlinien, som den så ud på daværende<br />

tidspunkt. Områdets silhuet er markeret og<br />

viser at kystlinien har gået direkte herigennem.<br />

Dronningens Enghave er det markante mørke<br />

område og forbandt den nuværende Sønder<br />

Boulevard, der gik langs kysten og førte til Valby.<br />

68 Område analyse<br />

De langstrukne smalle skel forbinder den daværende<br />

forstadsbebyggelse langs Vesterbrogade<br />

og molen ved kysten. I nord er starten på Søerne<br />

tegnet ind.<br />

I nyere tid er kystlinien blevet rykket til fordel for<br />

nyt erhverv og udvidelse af industrien, så som<br />

datidens gasværk og senere Kødbyen. Terrænet<br />

er blevet hævet ved tre punkter langs baneterrænnet<br />

og danner derved en slags topografisk<br />

gryde, der er med til at forklare opstuvningen<br />

af regnvand. Tilmed kan det antages, at grundvandsspejlet<br />

generelt ligger højt i området, og<br />

derfor kan nedsivning være problematisk. I stedet<br />

bør regnvandshåndteringen lokalt sammenkobles<br />

med det nuværende kloaksystem. Det kan give<br />

længere dræningsperioder og lokalt opmagasinering<br />

af regnvand på og under overfladen. Der<br />

skal selvfølgelig tages højde for typer af overflade<br />

vand.


0 50 100 200<br />

Billedet viser et gammelt kort over Københavns daværende forstæders grunde fra 1810 med det nuværende udvalgte område lagt ovenpå.<br />

Område analyse 69


2.2.4 Trafikforhold<br />

Vejstatus<br />

Her ses at alle veje, på nær dem i industriområdet,<br />

er offentlige.<br />

Parkeringsbelægning<br />

Vesterbro er generelt belastet af biltrafik og de<br />

fleste parkeringspladser er overbookede med en<br />

belægning på over 100% af kapaciteten. Bemærk<br />

parkeringsbelægningen på Gasværksvej, der er<br />

overbelastet i alle de statistiske tilfælde - hele<br />

dagen.<br />

70 Område analyse<br />

Diagrammet viser vejenes status i området<br />

0 50 100 200<br />

Vejstatus<br />

Offentlig vej (kommunal)<br />

Privat vej<br />

Privat fællesvej<br />

Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen,<br />

Københavns Kommune, 2011.


Parkeringsbelægning<br />

over 100 %<br />

90 - 100 %<br />

80 - 90 %<br />

Parkeringsplads<br />

Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen,<br />

Københavns Kommune, marts 2011.<br />

Parkeringsbelægning - Marts 2011 kl. 12 Parkeringsbelægning - Marts 2011 kl. 17 Parkeringsbelægning - Marts 2011 kl. 22<br />

Område analyse 71


Antallet af biler<br />

Trafikken i København går hovedsageligt ad H.<br />

C. Andersens Boulevard, Lyngbyvej og Kavlebod<br />

Brygge.<br />

Zoomer man ind på området fremgår det, at de<br />

fire øst-vest gående veje er de primære færdselsårer,<br />

men at det på tværs af denne retning<br />

primært er Gasværksvej og Skælbækgade der<br />

bliver benyttet. Ved et enkelt besøg på disse to<br />

gader er det tydeligt at fornemme, at trafikken er<br />

tung, truende og hektisk - specielt i myldretiden.<br />

72 Område analyse<br />

Kortet viser årsdøgntrafik (antal biler) i Københavns Kommune.<br />

Kilde: ”Københavns Kommune Trafiktal 2007-2011”, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Trafik, sommer 2012


GL. KONGEVEJ 15.000-19.999<br />

SØNDER BOULEVARD 5.000-9.999<br />

VESTERBROGADE 15.000-19.999<br />

ISTEDGADE 10.000-14.999<br />

INGERSLEVSGADE 10.000-14.999<br />

Kortet viser årsdøgntrafik (antal biler) i det valgte område.<br />

Kilde: ”Københavns Kommune Trafiktal 2007-2011”, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Trafik, sommer 2012<br />

0 50 100 200<br />

Område analyse 73


Antallet af cykler<br />

Situationen på en hverdag kl. 6-18.<br />

Trafikforholdende for cykler og knallerter ligner<br />

til forvæksling samme fordeling som den motoriserede<br />

trafik. Dog er det værd at bemærke, at<br />

Skælbækgade ikke er medregnet i statistikken.<br />

Årsagen til dette kan enten være, at den ikke er talt<br />

med eller at den ikke har været relevant at tælle.<br />

Hvis det ikke har været relevant kan det formodes,<br />

at forholdet for cyklister er acceptabelt. Gaden er<br />

også betydeligt bredere en Gasværksvej.<br />

74 Område analyse<br />

Kortet viser årsdøgntrafik (antal cykler og knallerter) en hverdag kl. 6-18 i Københavns Kommune.<br />

Kilde: ”Københavns Kommune Trafiktal 2007-2011”, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Trafik, sommer 2012


VESTERBROGADE 6.000-7.999<br />

SØNDER BOULEVARD 2.000-3.999<br />

GL. KONGEVEJ 10.000-11.999<br />

VESTERBROGADE 8.000-9.999<br />

ISTEDGADE 4.000-5.999<br />

Kortet viser årsdøgntrafik (antal cykler og knallerter) en hverdag kl. 6-18 i det valgte område.<br />

Kilde: ”Københavns Kommune Trafiktal 2007-2011”, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Trafik, sommer 2012<br />

0 50 100 200<br />

Område analyse 75


2.2.5 Opsamling af trafikforhold<br />

Trafik tællingerne indikere, at området omkring,<br />

tillige med selve Gasværksvej, er et trafikalt<br />

belastet område. Det faktum at der kører mellem<br />

5000 og 10000 biler på Gasværksvej i døgnet kan<br />

underbygges af vejens status som indfaldsvej.<br />

Disse tal er højst sandsynligt højere i dag grundet<br />

metrobyggeriet og den dertil hørende trafik. Det<br />

er en typisk vej, der dirigeres ad på eksempelvis<br />

GPS, som mange erhvervstrafikanter kører efter.<br />

Blot ved at ændre vejens status, til f.eks. skolevej,<br />

vil det muligvis omdirigere nogle GPS orienterede<br />

køretøjer. En åbning til Kødbyen kunne overvejes<br />

ved Ingerslevsgade og måske en trafikrampe<br />

fra enden af Ingerslevsgade ned på siden af<br />

Hovedbanegården kunne være en løsningsmulighed.<br />

Men i stedet for, at give den motoriserede<br />

trafik bedre plads et andet sted burde der måske<br />

stiles efter at få den dæmpet i hele området. At<br />

flytte problemet er ingen løsning. I stedet burde<br />

trafikforholdene ændres, så et naturligt valg vil<br />

76 Område analyse<br />

omdirigere trafikken.<br />

Statistikken fortæller også, at Gasværksvej er<br />

en hyppigt anvendt rute for cyklister. Grunden<br />

til dette kan være den direkte vej til cykelstien<br />

ved Søerne, samt den nyere cykel- og gangbro,<br />

der leder til området fra Islandsbrygge. Disse to<br />

punkter leder til segregerede cykelstier. Ved at<br />

forbinde dem og krydse Sønder Boulevard vil<br />

man kunne styrke den grønne mobilitet og ændre<br />

området markant til fordel for både borgere og<br />

klima.<br />

Skulle man se på det helt pragmatisk kunne man<br />

inddele vejens areal efter procentvis anvendelse.<br />

Hvis 10000 biler og 4000 cyklister anvender<br />

vejen i døgnet er 100% i alt 14000 transportenheder.<br />

Heraf udgør biler 71 % og cyklister 29<br />

%. Helt firkantet set burde arealet så fordeles<br />

derefter. Men realiteten er noget andet, og her<br />

har cyklister slet ingen dedikeret plads, men blot<br />

hensynet fra den motoriserede trafik. Samtidig<br />

optages en stor andel af pladsen af parkerede<br />

biler. På Gasværksvej er parkeringsbelægningen<br />

på over 100% af kapaciteten. Og dertil kommer,<br />

at transportenhederne har forskellig størrelse og<br />

skrøbelighed. Cyklister er decideret udsatte og<br />

det er langt fra en ideel situation.<br />

Trafikken er til stor gene for børn, forældre og<br />

øvrige beboere og brugere af gaden. Det er at<br />

foretrække at trafikken nedsættes.


Trafikfordampning<br />

Trafikfordampning er et fænomen, der viser sig<br />

som resultatet af en strategisk fjernelse af det<br />

gadeareal, der tidligere var dedikeret til motorkøretøjer.<br />

Hvor der ikke planlægges nye og alternative<br />

ruter for den motoriserede trafik, finder den<br />

motoriserede trafik selv nye alternativer. Selvom<br />

det ikke er det forventede resultat når der lukkes<br />

et gadeareal for motoriseret trafik, kan det til tider<br />

forbedre trafikstrømmen. Ved at anerkende dette<br />

fænomen, og forstå de nødvendige faktorer for at<br />

opnå trafikfordampning, nyder nogle progressive<br />

byer rundt om i verden godt af en reduktion af<br />

trafikken, hvilket de har opnået ved sekvestration<br />

og transformation af visse taktisk udvalgte<br />

offentlige rum. Derved er disse arealer ført tilbage<br />

til folket, der så kan bruge rummet til at lege,<br />

shoppe, slappe af og mødes. Nogle af de mest<br />

gennemgribende eksempler på transformation af<br />

gader for mennesker finder i øjeblikket sted over<br />

hele New York City. Men der er flere amerikanske<br />

byer der tager progressive skridt mod udlevering<br />

af plads til deres borgere. San Francisco har etableret<br />

en offentlig park i en af deres mest farlige<br />

vejkryds.<br />

Europa-Kommissionen er en af de første til formelt<br />

at anerkende og demonstrere dette fænomen i<br />

deres rapport fra 2004: Reclaiming city streets for<br />

people — Chaos or quality of life?<br />

Det har længe været kendt, at hvis man anlægger<br />

nye veje for at imødekomme forventet trafik, vil<br />

selve eksistensen af vejen være et stimulus for en<br />

voksende trafik. Dette var ifølge Michael Quinion<br />

(2012) indlysende f.eks. efter konstruktionen af<br />

den enorme ringmotorvej M25 omkring London<br />

(http://en.wikipedia.org/wiki/M25_motorway).<br />

Men hvis man ved, at bygge nye veje genererer<br />

mere trafik, burde det logisk set reducere<br />

trafikken at mindske adgangen til veje. Og ifølge<br />

hans hjemmeside har Michael Quinion (2012)<br />

fundet en undersøgelse fra London Transport og<br />

Department of the Environment, Transport and the<br />

<strong>Region</strong>s, der foreslår, at vejspærringer kan påvirke<br />

mange bilister til at skifte til andre transportformer,<br />

ikke bare mens overbelastning fra vejspærringen<br />

forekommer, men permanent. Det er dette<br />

fænomen, der er blevet døbt trafikfordampning<br />

(traffic evaporation) af vejingeniører. Det ser ud<br />

til at forekomme, når bilister har mulighed for at<br />

vælge alternative transportformer såsom offentlig<br />

transport, når deres normale vej rute er lukket. Og<br />

så bliver de vant til at rejse på den nye måde og<br />

skifter ikke tilbage, når den spærrede vej genåbner.<br />

Rapporten forventes, at have en stor effekt på<br />

vejpolitik i byområder, hvor der er flere metoder<br />

til transport end blot den private bil, og kan endda<br />

fremme tilblivelsen af nye offentlige transportforbindelser<br />

sideløbende med vejbegrænsninger.<br />

Område analyse 77


I den videnskabelige artikel af Cairns et al. (2001)<br />

nævnes, at indføringen af en kontroversiel<br />

omdannelsen af en gade bør have en god ordning<br />

i let reversible trin, og at det samtidig er vigtigt at<br />

sikre, at fordelene er indlysende. Desuden understreges,<br />

at kvaliteten af det resulterende gaderum<br />

kan være afgørende for dets accept. Og videre,<br />

at veldesignede og velgennemførte ordninger, til<br />

at omfordele gadearealer fra almindelig trafik, kan<br />

bidrage til at forbedre forholdene for fodgængere,<br />

cyklister eller brugere af offentlig transport,<br />

uden en væsentlig forøgelse af trængsel og<br />

andre relaterede problemer. Tilmed fremhæves,<br />

at man ved lignende ordninger kan bidrage til<br />

at opnå en bred vifte af fordele, herunder færre<br />

ulykker, bedre luftkvalitet, reducering af områdets<br />

fratrædelse, øgede erhvervsmæssige investeringer,<br />

forbedret detailhandels vitalitet og mere<br />

attraktive omgivelser for leve- og arbejdsvilkår.<br />

Disse beviser som Cairns et al. (2001) omtaler, er<br />

78 Område analyse<br />

relaterede til en specifik lokal begivenhed eller<br />

politik, og dermed ikke, på det pågældende tidspunkt,<br />

en generel trend observeret på nationalt<br />

niveau. Men der kan være en sammenhæng med<br />

observationer af den samlede stabilisering og fald<br />

i trafikmængden ved lignende undersøgelser. Og<br />

der er i nyere tid, globalt set, blevet implementeret<br />

mange relaterede projekter, men der synes ikke at<br />

have været en nylig indsamling og gennemgang<br />

af nye beviser. Andet end Europa-Kommissionens<br />

rapport fra 2004.


Eventuelle byrumsforløb<br />

Som modpol til den tunge og belastende trafik der<br />

eksisterer på Gasværksvej ønskes, at understøtte<br />

den grønne mobilitet ved, at videreudbygge og<br />

forbinde nettet af Københavns grønne cykelsti.<br />

Der er et manglende led fra Søerne i nord til<br />

Dybbølsbro Station i syd. En grøn cykelsti eksisterer<br />

allerede på Sønder Boulevard, hvilket er<br />

med til at styrke grundlaget for etableringen af en<br />

anden tværgående forbindelse.<br />

Her er en samling af forskellige bud på eventuelle<br />

nord syd gående forbindelser.<br />

0 50 100 200<br />

Kortet viser eventuelle byrumsforløb, der understøtter og udbygger den grønne cykelsti. Alle alternativerne ligger sig op ad den eksisterende<br />

cykelforbindelse på Sønder Boulevard. De flest mulige løsninger går gennem Skælbækgade og Gasværksvej.<br />

Område analyse 79


Grøn mobilitet - cykelforbindelser<br />

Her ses det samlede net der udgør Den Grønne<br />

Cykelrute for Københavns Kommune tillagt<br />

cykelmuligheder der er segregerede fra motoriseret<br />

trafik. Disse strækninger udgør et trafiksikkert<br />

grundlag for Københavns cyklisme og<br />

understøtter den grønne mobilitet. Det er derfor<br />

vigtigt for Københavns fremtidige klima og status<br />

som ”cykelby”, at forbedre sammenhængen<br />

og netværket, så det bliver lettere, mere sikkert<br />

og underbygger tendenser som cyklisme der<br />

fremmer den grønne mobilitet.<br />

80 Område analyse<br />

Kortet viser den segregerede cykeltrafik i Københavns Kommune


Grøn mobilitet - cykelforbindelser<br />

Planlagte ruter<br />

Realiserede ruter og ruter under anlæg<br />

Cykelmulighed langs Søerne<br />

Eksisterende cykelsti langs trafikeret vej<br />

Kommende cykelsti langs trafikeret vej<br />

Kilde: ”Det grønne cykelrutenet 2009, Realiserede og<br />

planlagte ruter”, 2010.<br />

”Flere går mere, forgængerstrategi for København”, 2011<br />

(Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune)<br />

Kortet viser planlagte og realiserede cykelruter på området<br />

0 50 100 200<br />

Området på Vesterbro mangler bedre forhold for<br />

cyklister. Behovet ses tydeligt i <strong>gadeplan</strong> såvel<br />

som hos Københavns Kommune i deres kortlægning<br />

af realiserede og planlagte cykelruter.<br />

Område analyse 81


2.2.6 Gadeafgrænsning<br />

Områdeinddeling.<br />

Som resultat på den forudgående analyse er<br />

gasværksvej udvalgt, som det videre fokusområde.<br />

Vejen er medtaget i Københavns Kommunes plan<br />

for grøn mobilitet som en del af den forbindelse<br />

der skal forbinde Dybbølsbro Station i syd med<br />

søerne i nord. Den samlede forbindelse består af<br />

Skælbækgade, Sønder Boulevard/Halmtorvet og<br />

Gasværksvej. Grunden til at vi har valgt at fokusere<br />

på Gasværksvej er at finde i det faktum at den<br />

er placeret i et tæt bebygget boligområde, at den<br />

er et led i kommunes strategi for grøn mobilitet<br />

samt at gaden gennem vores trafikale analyser<br />

har vist sig at være meget trafikeret.<br />

82 Område analyse<br />

Trafikale forhold i området.<br />

0 50 100 200<br />

Diagrammet viser den planlagte grønne cykelrute samt en markering af Gasværksvej


Funktioner i stueplan<br />

Gasværksvej strækker sig fra Halmtorvet i syd<br />

til Vesterbrogade i nord. Gaden befinder sig i et<br />

tæt bebygget område med karrébebyggelser<br />

på begge sider. Disse karrébebyggelser rummer<br />

i stor stil erhverv i stueplan og Gasværksvej må<br />

betragtes som en handelsgade.<br />

_VESTERBRO TORV<br />

_FRISØR<br />

_ESTATE MÆGLERNE<br />

_CAFÉ<br />

_TØJ<br />

_SHIATSU<br />

_FETISH FASHION DENMARK<br />

_FRISØR<br />

_FRISØR<br />

_LAZIO PIZZA<br />

_AFRO SHOP<br />

_SHOP-6<br />

_MØNT VASK<br />

_LE BASTILIE<br />

_REJSE BURO<br />

_NEGLE DIMS<br />

_WORM A/S<br />

_REJSER<br />

_THAI REJSER<br />

_BØRNETØJ<br />

_FITNESS WORLD<br />

_BØRNETØJ<br />

_FORENINGEN CLIK<br />

+DANSK BIBLIOTEKS REKLAME A/S<br />

+DANMARKS MAVEDANSERSKOLE<br />

_THAI ESAN MARKET<br />

_NETTO<br />

_INTERNATIONAL KIOSK<br />

_RADIO BØRSEN<br />

_BØRNETØJS BUTIK<br />

_AFRO SHOP<br />

_GASVÆRKSVEJ SKOLE<br />

_SHAH TRAVEL<br />

_HAIR STUDIO<br />

Kortet viser erhverv og institutioner på Gasværksvej<br />

_RESTAURANT O MO NIM<br />

_FRISØR<br />

_HALAL SLAGTER<br />

_RESTAURANT THAI CORNER<br />

_CORNER BAR<br />

_JAFFAS SHAWARMA<br />

_REDEN<br />

_CAFE´ CENTRALEN<br />

_CAFÉ<br />

MAN HYGGER SIG HOS TOVE<br />

_BAR<br />

_LONES KRO<br />

_FÆLLESLOKALE<br />

Område analyse 83


Diagrammet viser den planlagte grønne cykelrute i området, samt en<br />

markering af den sydlige del af Gasværksvej<br />

Københavns Kommunes plan for grøn mobilitet<br />

udpeger Gasværksvej som en del af den rute der<br />

skal forbinde Dybølsbro station i syd med søerne<br />

og Gammelkongevej i nord. Ved at fokusere på<br />

den sydlige ende af Gasværksvej kobler denne<br />

nye strækning sig op på den transformation af<br />

Halmtorvet og Sønder Boulevard som allerede<br />

har fundet sted.<br />

84 Område analyse<br />

Diagrammet illustrerer opstuvning og mængde af overfladevandet på<br />

terrænnet ved en 100 års regnhændelse og viser en markering af den<br />

sydlige ende af Gasværksvej<br />

Vores områdeanalyse udpeger den sydlige ende<br />

af Gasværksvej, nærmere bestemt strækningen<br />

mellem Halmtorvet i syd og Istedgade i nord, som<br />

et af de steder på forbindelsen for den grønne<br />

mobilitet som bliver hårdest ramt ved en 100 års<br />

regnhændelse. Tillige peger analysen af vejhældningerne<br />

på en kraftig akumulering af vandet på<br />

denne strækning.<br />

Diagrammet viser varmeøeffekten i området, samt en markering af den<br />

sydlige ende af Gasværksvej<br />

Denne sydlige ende af Gasværksvej er ydermere<br />

et af de steder på ruten for den grønne mobilitet<br />

hvor varmeøeffekten og regnvands akumuleringen<br />

overlapper betydeligt.


Rekreative arealer 100 års regnhændelse<br />

Trafikale forhold<br />

UHI<br />

Grøn mobilitet<br />

Områdeafgrænsning<br />

Områdeinddeling<br />

Vejhældninger Byrumsforløb<br />

Trafikale forhold<br />

Parkering<br />

Vejstatus<br />

Område analyse 85


Hvor på Gasværksvej?<br />

Konklusionen på analysen af Gasværksvej og<br />

området omkring Gasværksvej, leder frem til, at<br />

det mest relevante er at omdanne den sydlige<br />

ende. Nærmere bestemt strækningen mellem<br />

Halmtorvet i syd og Istedgade i nord. Det er<br />

på denne strækning, at regnvandet samler sig.<br />

Og det er her, at den lokale skole er placeret.<br />

Desuden er vejen meget belastet af den tunge<br />

trafik bl.a. grundet det faktum, at Gasværksvej har<br />

status som indfaldsvej. Og det har efterfølgende<br />

konsekvenser, så som den dertilhørende støj,<br />

forurening og general utryghed blandt skolebørn,<br />

forældre og øvrige beboere i området. Af disse<br />

årsager er Gasværksvej at betragte som det mest<br />

fornyelsesmodne areal i området. Dette er også<br />

en af de primære grunde til, at vi finder den sydlige<br />

ende særlig relevant at arbejde med.<br />

86<br />

0 50 100 200<br />

Kortet viser den planlagte grønne cykelrute i området, samt en markering af den sydlige del af Gasværksvej


ABSALONSGADE<br />

VESTERBROGADE<br />

ESKILDSGADE<br />

ISTEDGADE<br />

ERIKSGADE<br />

GASVÆRKSVEJ<br />

ABEL CATHERINES GADE<br />

VIKTORIAGADE<br />

HALMTORVET<br />

Diagrammet viser den sydlige ende af Gasværksvej og de<br />

omkringliggende gader.<br />

INTERNATIONAL<br />

KIOSK<br />

GASVÆRKSVEJ SKOLE<br />

HALAL SLAGTER<br />

THAI CORNER (Restaurent)<br />

CORNER<br />

BAR<br />

GASVÆRKSVEJ<br />

ISTEDGADE<br />

JAFFAS SHAWARMA<br />

REDEN<br />

CAFÉ<br />

CENTRALEN<br />

CAFÉ MAN HYGGER<br />

SIG HOS TOVE<br />

FREDDYS BAR<br />

CAFÉ NUUK<br />

LONES KRO<br />

Diagrammet viser erhverv og institutioner på den sydlige ende af Gasværksvej<br />

Område analyse 87


2.3 VEJ ANALYSE<br />

88 Vej analyse<br />

GASVÆRKSVEJ<br />

0 5 10m<br />

Analysekort for vej analyse<br />

Introduktion<br />

Vestre Gasværk i København var byens første<br />

gasværk som blev opført 1856-57 på grunden,<br />

hvor Den Hvide Kødby ligger i dag. Det meste<br />

af den grund som gasværket blev opført på var<br />

strandarealer som var opfyldt med brokkerne fra<br />

bombardementet i 1807.<br />

Gasværksvej går fra Vesterbrogade over Istedgade<br />

ned til Halmtorvet og er opkaldt efter værket.<br />

De tre ejendomme som oprindelig lå hvor<br />

Prangerhuset ligger i dag blev opført omkring<br />

1870. I 1923 ansøgte boghandler Hedemark om<br />

lov til at opføre et toetagers grundmuret hus<br />

bag Halmtorvet 24. Stueetagerne på de tre ejendomme<br />

rummede butikker, helt fra husene blev<br />

opført. I 1957 var der f.eks. mejeri i hjørneejendommen.<br />

Ejendommen Halmtorvet 26-30 har<br />

rummet smørrebrødsforretninger, Inger Eriksens<br />

kiosk og ikke at forglemme ”Åses sexbutik”.<br />

Gasværksvej 33<br />

Ejendommen blev opført i 1857 af tømrermester<br />

H. Jensen. I 1882 lod ejeren Hestehandler P.<br />

Christiansen, ved arkitekt Chr. Prahl, den lange<br />

en-etages sidebygning opføre som hestestald og<br />

vognremise - karlen sov ovenpå stalden. I 1925<br />

fik hestehandleren tilladelse til automobilgarage i<br />

gården. I 1932 blev staldbygningen ombygget til<br />

lagerbygning for grosserer N. Flintenborg. I 1978<br />

blev ejendommen brandsikret.<br />

Gasværksvej 31<br />

Forhuset blev opført i 1867 og baghuset året efter.<br />

Tømrermester C. A. Kyhn købte i 1856 parcellen<br />

af Julius Petersen. Allerede i 1909 blev forhuset<br />

forsynet med WC og gårdlatrinen indskrænkes<br />

derfor. I 1927 var der en bemærkning i byggesagen<br />

om, at den 44 m 2 store taglejlighed med aterliervinduer,<br />

som blev indrettet i baghuset, ikke<br />

måtte udlejes til tilflyttere, da den er vendt mod<br />

Rådhuset. I 1927 blev det ene af de to cykelskure<br />

udskiftet med et vaskehus på 6 m 2 , fordi den<br />

gamle vaskekælder i forhuset, med lofthøjde 1,8<br />

m, ikke havde afløb. Og i 1928 opføres garage<br />

til tre benzindrevne automobiler. I 1955 blev der<br />

indrettet tapesererværksted i baghusets tidligere<br />

port.<br />

Gasværksvej 29<br />

Handelshuset Larsen & Co solgte i 1856 grunden<br />

til malermester Christian Frederik Schmidt. Han<br />

opførte i 1859 forhuset med 10 beboelseslejligheder.<br />

I 1871 blev en femetages bagbygning<br />

til beboelse opført. I 1926 blev der installeret<br />

WC i forhusets fem etager, og der blev opført<br />

en værkstedsbygning, som havde adgang<br />

gennem en passage i beboelsesbaghuset. Der<br />

var en pølsemager i baghuset. I 1935 blev der, til


Billedet viser den sydlige ende af Gasværksvej i retning mod Kødbyen.<br />

SKOMAGERHUSET FRA 1858<br />

KØDBYEN ERIKSGADE ESKILDSGADE<br />

GASVÆRKSVEJ SKOLE<br />

Vej analyse 89


stuebeværtningen i forhuset, lavet en tilbygning<br />

med indendørs herre- og dame toilet.<br />

Gasværksvejens Skole blev bygget som en af de<br />

første offentlige skoler i København. Det skete i<br />

1879-1880. Skolen har på et tidspunkt rummet<br />

over 1700 børn, som dengang gik i skole på skift.<br />

Ovenstående skrevet udfra følgende kilder:<br />

Skomagerkarréen (2012) og Wikipedia (2012).<br />

90 Vej analyse<br />

Eriksgade<br />

Forurening på Gasværksvej<br />

Fagbladet Ingeniøren skriver følgende:<br />

”Gasværksvej i København, der er en af kommunens<br />

mest forurenede, er netop ved at få nedlagt<br />

fliser, der er imprægneret med titaniumdioxid for<br />

at undersøge, om det er en genvej til at sænke<br />

forureningsniveauet i byerne.” (Ingeniøren -<br />

Byggeri, 2012).<br />

Endvidere fra Ingeniøren - Energi & Miljø (2012).<br />

”Måleområdet er beliggende på Gasværksvej på<br />

Vesterbro og består af to målestationer der måler<br />

NOx-niveauet i 2m højde.<br />

De første målinger indikerer, at ligeledes her<br />

overskrides EU grænseværdierne for NOx dagligt.<br />

Målingerne af NOx-niveauet i den første måleperiode,<br />

som slutter omkring sommeren 2012 skal<br />

fungere som en reference.<br />

Gasværksvej Skole<br />

Til sommer udskiftes fortovsbelægningen nemlig<br />

med betonfliser der er produceret med en<br />

cement indeholdende UV-aktiveret 1.generations<br />

titandioxid. Målestationerne på Gasværksvej skal<br />

efterfølgende dokumentere effekten af disse ved<br />

at måle den lokale reduktion i NOx-niveauet.”w


Skomagerhuset<br />

Bygningsfacader<br />

Facaderne på Gasværksvej vidner om en lang<br />

historie, der danner ramme for byrummet. Der<br />

er en alsidig karakteristik i facaderne af alt fra<br />

bevaringsværdigt røde murstensbyggerier til<br />

hurtigt og billigt byggede almene boliger med<br />

en kold fremtoning. I enden ved Istedgade ligger<br />

Skomagerhuset og Gasværksvej Skole, der har<br />

samme karakter i byggestil og røde mursten.<br />

Tilsammen, og i deres relation til hinanden, danner<br />

de et større rum mellem sig. Dette er forstærket<br />

ved, at skolen er trukket tilbage fra gaden og<br />

omkranset af en mur i samme stil og fremtoning<br />

som Skomagerhuset og skolen selv. Det gør, at<br />

byrummet fornemmes større her og afstanden<br />

mellem bygningerne lader mere sollys nå gaden.<br />

Endvidere medfører dette, at fornemmelsen af en<br />

smal gade forstærkes i resten af Gasværksvej mod<br />

Sønderboulevard. Denne del er karakteriseret ved<br />

typisk københavnsk karrébebyggelse med undtagelse<br />

af det sidste fag på den østlige side, der<br />

syner af et billigt og forholdsvis nyt bygget alment<br />

boligbyggeri.<br />

Erikgade’s møde med Gasværksvej er bemærkelsesværdigt<br />

med gadens brostensbelægning, og<br />

man får associationer til det gamle København fra<br />

før saneringen i 1970’erne. Men i kontrast til dette<br />

gamle charmerende udtryk hænger der to store<br />

solceller spændt ud fra tag til tag, der bevidner<br />

om en bevidst nutidig teknologi.<br />

I stueetagen er denne del af Gasværksvej<br />

domineret af caféer og pubber, der fremstår<br />

indadvendte og lukkede udadtil. Men disse steder<br />

rummer et potentiale, der kan forstærkes ved en<br />

tranformation af denne gade til et folkets rum.<br />

Diagrammet viser bygningsfacaderne.<br />

Vej analyse 91


2.3.1 Funktioner og rumlighed<br />

Funktioner i stueplan<br />

Reden<br />

Et være- og rådgivningssted, hvor narkoprostituerede<br />

kvinder kan henvende sig anonymt. En del<br />

af KFUKs sociale arbejde.<br />

Gasværksvej skole<br />

En kommunal folkeskole (tidligere privatskole). At<br />

skabe ro og tryghed omkring skolen ligger både<br />

beboere og politikkere på sinde. For mere information<br />

se www.sikker-skolevej.dk.<br />

Caféer og butikker<br />

Fælles for de eksisterende caféer og butikker<br />

er muligheden for, at understøtte disse steder<br />

med udeservering. Eller blot at facilitere ophold<br />

til glæde for områdets besøgende, der kan øge<br />

kundepotentialet.<br />

92 Vej analyse<br />

INTERNATIONAL<br />

KIOSK<br />

GASVÆRKSVEJ SKOLE<br />

HALAL SLAGTER<br />

THAI CORNER (Restaurent)<br />

CORNER<br />

BAR<br />

JAFFAS SHAWARMA<br />

REDEN<br />

CAFÉ<br />

CENTRALEN<br />

CAFÉ MAN HYGGER<br />

SIG HOS TOVE<br />

FREDDYS BAR<br />

CAFÉ NUUK<br />

Diagrammet viser funktionerne i stueplan på den sydlige del af Gasværksvej<br />

LONES KRO


Skyggediagram<br />

Diagrammet viser skyggernes placeringen i<br />

tidsrummet kl. 9-17 d. 20. juli, hvilket er samme<br />

dag på året som den anvendte data til kortet over<br />

varmeøeffekten. Skyggerne er blevet simuleret<br />

for hver time og herefter lagt lag på lag i samme<br />

diagram. Herved kommer arealerne med mest<br />

skygge til syne i form af de felter der dannes af<br />

den mørkeste farve. Ligeledes bliver de skyggefrie<br />

felter fremtrædende. På skyggediagrammet<br />

kan det ses, at primært den nordlige ende af<br />

Gasværksvej rummer potentiale for at skabe plads<br />

til ophold i solen. Og området ud for Eriksgade er<br />

kun i skygge fra sen eftermiddag.<br />

Diagrammet viser skyggernes placeringen i tidsrummet kl. 9-17 d. 20. juli, hvilket er samme dag på året som de<br />

anvendte data til kortet over varmeøeffekten.<br />

Vej analyse 93


Døre og porte<br />

Diagrammet viser døre og porte som vender ud<br />

mod Gasværksvej. Det fortæller således, hvor i<br />

rummet det ikke er muligt at etablere permanente<br />

strukturer, som lukker af for disse ind og<br />

ud-gange. Ydermere fortæller diagrammet hvor<br />

der skal tages højde for renoversion, flytnings- og<br />

udrykningskøretøjer, samt hvor det ville være<br />

uhensigtsmæssigt at lade en cykelrute løbe tæt<br />

forbi. Kort fortalt anslår dette diagram hvor det<br />

ikke er muligt at placere større volumener på<br />

overfladen.<br />

94 Vej analyse<br />

Diagrammet viser placeringen af døre og porte på den sydlige del af Gasværksvej.


Diagrammet viser et mindre ikke udnyttet på det sydlige hjørne i krydset<br />

ved Gasværksvej og Istedgade<br />

Dimensioner<br />

Til højre ses dimensionerne på Gasværksvej og<br />

de tilstødende arealer. Der er angivet højder på<br />

husene tillige er gadens dimensioner angivet i<br />

meter.<br />

Det lille befæstet areal på 16 m 2 som ses ovenfor<br />

kan med rette inddrages ved en transformation.<br />

Dette areal er det eneste deciderede opholdsareal<br />

på Gasværksvej, når der ses bort fra fortovs- og<br />

vejarealer.<br />

19 m<br />

15 m<br />

Højde 14m<br />

22 m<br />

18 m<br />

25 m<br />

Højde 16m<br />

Højde 9,6m<br />

12 m<br />

1802,58 m 2<br />

16 m<br />

Højde 16m<br />

100 m<br />

Højde 16m<br />

Diagrammet viser dimensionerne i og omkring den sydlige ende af Gasværksvej, samt arealet der vil kunne transformeres.<br />

16 m<br />

Vej analyse 95


2.3.2 Regnvandsscenarier<br />

100 års regnhændelse<br />

Diagrammet viser hvor regnvandet vil akkumulere<br />

sig ved en hundrede års regnhændelse. Samtidig<br />

understøtter diagrammet konklutionen på<br />

vejhældningerne, at vandet blandt andet samler<br />

sig i den sydlige ende af Gasværksvej.<br />

96 Vej analyse<br />

GASVÆRKSVEJ<br />

100 års regnhændelse<br />

Meter vand på terræn<br />

0,04 - 0,1<br />

0,1 - 0,2<br />

0,2 - 0,5<br />

0,5 - 1<br />

Diagrammet viser akkumuleringen af overfladevandet i og omkring Gasværksvej ved en 100 års regnhændelse.<br />

1 - 2<br />

> 2<br />

Kilde: Regnvandsoversvømmelser er<br />

baseret på Rambølls Sårbarhedskort, 2010


Vejhældninger<br />

Diagrammet viser vejhældninger og overfladevandets<br />

afstrømningsretning<br />

Diagrammet viser vejhældninger mellem tre og<br />

syv promille. Og indikere hvor vejvandet kommer<br />

fra og hvor det vil samle sig på Gasværksvej.<br />

Vejvandet er langt mere forurenet end for<br />

eksempel tagvandet og skal derfor håndteres ved<br />

en simpel forsinkelse. Diagrammet hjælper med at<br />

udpege hvilke steder det er muligt at understøtte<br />

den lokale topografi med henblik på håndtering<br />

af regnvand.<br />

Diagrammet viser vejhældninger og overfladevandets afstrømningsretning<br />

Vejhældninger<br />

> 7 ‰<br />

3 - 5 ‰<br />

Kilde: Promilleberegninger er baseret på<br />

GIS data fra DTM (1,6 m grid) fra KMS.<br />

Vej analyse 97


2.3.3 Det lokale opland<br />

Det lokale opland<br />

På diagrammet ses det lokale opland inddelt i tag,<br />

vej og fortorv.<br />

98 Vej analyse<br />

Diagrammet illustrerer arealfordelingen af det lokale opland.<br />

Det lokale opland<br />

Overfladetyper og deres areal i m 2<br />

Tagarealer (1335,55 m 2 )<br />

Vejarealer (1150,58 m 2 )<br />

Fortovsarealer (652 m 2 )<br />

Samlet areal (3138,13 m 2 )<br />

Tilstrømsretninger<br />

Nedløbsrør<br />

Kilde: Opmålt i CAD program på baggrund<br />

af København Kommunes digitale 2D kort.


Tagarealer omkring Gasværksvej<br />

Skole bygning<br />

Tag A = 647,19 m 2 A red (1,0) = 647,19 m 2<br />

Øst-karréen<br />

Tag A = 515,88 m 2 A red (1,0) = 515,88 m 2<br />

Eriksgade nord<br />

Tag A = 68,66 m 2 A red (1,0) = 68,66 m 2<br />

Eriksgade syd<br />

Tag A = 103,82 m 2 A red (1,0) = 103,82 m 2<br />

Samlet A = 1335,55 m 2<br />

Vejareal på Gasværksvej<br />

Asfalt A = 1150,58 m 2 A red (0,9) = 1035,52 m 2<br />

Fortov A = 652 m 2 A red (0,5) = 326 m 2<br />

Samlet A = 1802,58 m 2 A red = 1361,52 m 2<br />

Total A = 3138,13 m 2<br />

A red = 2697,07 m 2<br />

Følgende er regnet vha. programmet ”SVK LAR<br />

Dimensionering v1 0.xls” fra Splidevandskomiteen<br />

Nødvendige m 2 ved en 10 års hændelse:<br />

Regnbed (dybde = 0,5 m) A = 207,3 m 2<br />

Opstuvningsvolumen = 158,46 m 3<br />

Faskine volumen = 166,80 m 3<br />

Regn, der holdes umiddelbart = 118,65 mm<br />

plus - Vandtårn (over cykelsti r = 6 m, H = 2 m) A<br />

= 28,2743 m 2<br />

Opstuvningsvolumen = 56,5486 m 3<br />

Regn, der holdes umiddelbart = ? mm<br />

Faskine (a la cykelsti B = 4 m, D = 1 m) L = 41,7 m<br />

Opstuvningsvolumen = 103,65 m 3<br />

Regn, der holdes umiddelbart = 67,18 mm<br />

Vej analyse 99


Udregning af regnvandsscenarier<br />

Ved udregning af regnvandsscenarier er det<br />

nødvendigt, at indhente data om nedbørsmængder,<br />

hændelser og de intensiteter som<br />

regnen falder med. Ud fra historiske optagelser<br />

og statistikker af regnintensiteter kan man<br />

estimere, hvor stor en regnmængde man kan<br />

forvente. De statistiske data er samlet i de danske<br />

regnserier, som i omkring 30 år er blevet registreret<br />

på lokaliteter spredt ud over det ganske<br />

land, med en tendens til flest målestationer på<br />

Jyllands østkyst samt i Københavnsområdet er<br />

der således i Danmark et veldefineret grundlag for<br />

en nøjagtig bestemmelse af dimensionsgivende<br />

regn ved projektering af afløbssystemer. Men<br />

klimaændringer har allerede medført ændringer<br />

i nedbørsstrukturen og denne udvikling må<br />

forventes at fortsætte. Der vil komme færre<br />

regnhændelser, men de ekstreme regnhændelser<br />

vil blive væsentligt kraftigere. Det er påvist, at de<br />

100 Vej analyse<br />

allerede observerede ændringer er statistisk signifikante<br />

(Arnbjerg-Nielsen, K., 2008). Derfor bør<br />

der regnes med en klimafaktor, der tager højde<br />

for de fremtidige regnhændelsers intensitet.<br />

Spildevandskomiteens anbefalinger er estimater<br />

for klimaændringer for ekstremregn, og siger,<br />

at ”klimafaktoren stiger med stigende gentagelsesperiode<br />

og faldende varighed af hændelsen”<br />

(Arnbjerg-Nielsen, K., 2008). Klimafaktoren ligger<br />

derfor i intervallet 1,1-1,5 for gentagelsesperioder<br />

mellem 2 år og100 år og varigheder mellem 10<br />

minutter og 24 timer.<br />

”Klimafaktorer på 1,2, 1,3 og 1,4 for gentagelsesperioder<br />

på hhv. 2, 10 og 100 år vurderes på<br />

Det foreliggende grundlag er skøn i forhold til en<br />

planlægningshorisont på 100 år. Der er set bort<br />

fra klimafaktorens afhængigheden af varighed,<br />

da denne er vanskelig at håndtere i praksis og<br />

desuden vurderes mindre betydningsfuld end<br />

afhængigheden af<br />

gentagelsesperioden.” (Arnbjerg-Nielsen, K.,<br />

2008).<br />

Spildevandskomiteens forslag til klimafaktorer ved dimensionering<br />

og analyse af afløbssystemer i henhold til metoderne i Skrift 27 for en<br />

forventet teknisk levetid på 100 år. (Tabel 5 i IDA Spildevandskomiteens<br />

Skrift 29, side 33).


Da LAR elementer er begrænset af volumen og<br />

ikke intensiteten af en regnhændelse er det vigtigt<br />

at beregne hvor stort det samlede system skal<br />

være, så man almindeligvis undgår oversvømmelser<br />

og statistisk set kan regne på hvornår de<br />

vil forekomme. Samtidig er det vigtigt at tage<br />

højde for hvordan scenariet vil udspille sig ved<br />

regnhændelser på over den dimensionsgivende<br />

regn - altså en Plan B. Det er hensigtsmæssigt<br />

at konstruere denne Plan B løsning med store<br />

forsinkelsesbassiner for at undgå overbelastninger<br />

af systemet.<br />

Et andet parameter der er vigtig at tage hensyn<br />

til er tidsrummet mellem regnhændelserne.<br />

Forekommer der f.eks. to intense regnskyl tæt<br />

på hinanden, og det første helt eller delvist har<br />

fyldt kapaciteten kan der opstå risiko for opstuvning.<br />

Disse kapacitetsproblemer er vanskelige<br />

at kalkulere med, men bør indberegnes i<br />

dimensioneringen af det samlede system selvom<br />

de er svære at forudse.<br />

Da en overbelastning af et afvandingsanlæg<br />

er tilladt for hvert tiende år er en 10 års regnhændelse<br />

valgt som den dimensionsgivende<br />

regn (det samme er gældende for kloakker).<br />

Regnvarigheden bør umiddelbart vælges ud fra<br />

den største regnintensitet (en 5 minutters regn).<br />

Men da det tager noget tid for vandet, at nå frem<br />

til forsinkelsesbassinerne, dimensioneres efter en<br />

10 minutters regn, hvilket er praksis (Jensen et<br />

al 2009). Den dimensionsgivende regnhændelse<br />

kaldes Plan A, og er tilpasset en hverdagssituation.<br />

Plan B er tilpasset til at supplere i tilfælde at<br />

en opstuvning af Plan A og kan efter hensigten<br />

håndtere den ekstra regnvandsmængde i en<br />

ekstremregnssituation.<br />

”Mens LAR-anlæg vil have en positiv effekt på<br />

vandmiljøet i recipienterne uanset størrelse, vil de<br />

kun kunne mindske risikoen for oversvømmelse,<br />

såfremt de dimensioneres, som om der slet ikke<br />

var et kloaksystem i området.” (Aabling et al<br />

2011). Af denne årsag søger vi, at håndtere alt det<br />

lokale regnvand i den sydlige del af Gasværksvej.<br />

Det være sig ved tilrettelæggelse af to sammenhængende<br />

håndteringsplaner - Plan A og Plan<br />

B. Ved 100 års hændelse (Plan B) er oplandet til<br />

den sydlige del af Gasværksvej meget stort og<br />

svært at definere, da lavningen ved Eriksgade er<br />

et af de laveste punkter på hele Vesterbro. Derfor<br />

bør lignende regnvandhåndtering indkorporeres<br />

i andre lokale sammenhænge indenfor dette<br />

opland, før regnvandet ender i den sydlige del af<br />

Gasværksvej. Til gengæld har vi søgt, at give et<br />

indtryk af, hvor stor en påvirkning en tilsvarende<br />

transformeret vej kan påvirke.<br />

Til dimensionering af de forskellige LAR elementer<br />

har vi benyttet Spildevandskomiteens notat om<br />

Vej analyse 101


dimensionering af LAR-anlæg (2011) med tilhørende<br />

regneark, der bruger en statistisk regnrække<br />

som beregningsgrundlag, hvilket er udarbejdet<br />

på baggrund af Skrift 28. Heri er indberegnet en<br />

sikkerhedsfaktor, der indeholder en klimafaktor<br />

og lyder således:<br />

”Sikkerhedsfaktor: Består af flere faktorer, der<br />

ganges sammen, fx:<br />

• Klimafaktor: 1,1 (regnen forventes 30% kraftigere<br />

inden for 100 år, med en levetid på 30 år<br />

giver det 10% forøgelse i levetiden).<br />

• Modelusikkerhed: 1,0 (hvis K skønnes lavt som<br />

anbefalet nedenfor).<br />

• Øget befæstelsesgrad: 1,0 (hvis befæstelsen<br />

forøges, vil der skulle bygges et nyt<br />

LAR-anlæg).<br />

Sikkerhedsfaktor er dermed normalt 1,1, idet den<br />

resterende usikkerhed håndteres ved at vælge en<br />

lav hydraulisk ledningsevne.” (Aabling et al 2011).<br />

102 Vej analyse<br />

Eksisterende regnvandsforhold<br />

Regnvandshåndteringen, som den fungerer i dag,<br />

sker udelukkende ved kloakering. Dvs. at alt overfladevand<br />

uanset om det er fra veje, pladser eller<br />

tage tranporteres til Lynettens rensningsanlæg på<br />

Refshaleøen, hvor det renses før det ledes ud i<br />

Øresund. Kloaknettet på Vesterbro blev etableret<br />

omkring år 1900, som en fællesløsning i samme<br />

kloakrør til al vandhåndteringen - inklusiv spildevand.<br />

Fordelingen af overfladevand (2/3) og spildevand<br />

(1/3) viser, at størstedelen af vandet, som<br />

bliver renset, er overfladevand, hvilket ikke kræver<br />

den samme rensningsprocedure som spildevand.<br />

Ved ikke at blande disse to typer af forurenet og<br />

beskidt vand, vil man kunne mindske mængden<br />

af forurenet vand, som rensningsanlægget skal<br />

håndtere. Og med introduktionen af LAR-anlæg<br />

(Lokal Afledning af Regnvand) vil man kunne<br />

håndtere størstedelen af overfladevandet.<br />

Overfladevand<br />

Fælleskloakering<br />

Spildevand


Fremtidens øgede regnvandsmængder og<br />

regnintensiteter er et særdeles seriøst problem<br />

for Vesterbro. Som bydelen ser ud i dag er kloakkapaciteten<br />

for lille og tilmed er densiteten,<br />

bebyggelses- og belægningsprocenten meget<br />

høj. Den store andel af impermeable overflader<br />

mindsker muligheden for naturlig infiltration<br />

og fordampning, og er med til at øge overfladeafstrømningen<br />

i betydelig grad, så regnvand<br />

samler sig på de topografisk lavest liggende<br />

steder - især ved ekstremregns situationer. Den<br />

øgende regnintensitet vil bevirke, at kloaksystemets<br />

kapacitet til tider ikke er tilstrækkelige, og<br />

derved opstår der problemer med opstuvning og<br />

oversvømmelser. Problemerne vil kun blive værre<br />

i fremtiden. Hvis denne udvikling skal ændres<br />

er det nødvendigt at klimatilpasse hele byen<br />

jævnfør Københavns Kommunes Skybrudsplan<br />

(Københavns Kommune, 2012. Skybrudsplan,<br />

Udkast). Den påpeger bl.a. at ”Skadesvoldende<br />

oversvømmelse betyder, at der står over 10 cm<br />

vand på f.eks. gader. Det vil være uforholdsmæssigt<br />

dyrt at sikre byen til mere end 100-års-regn i<br />

forhold til, hvad skaderne vil koste”. Det er vigtigt,<br />

at få aflastet kloaksystemet, gerne så hurtigt som<br />

muligt, hvilket kan ske ved tilpasninger i form<br />

af afkobling af overfladevandet, der lokalt kan<br />

kombineres med forskellige tiltag, som at øge<br />

muligheden for infiltration og fordampning, og<br />

forsinke tilløbet til kloaksystemet. Mulighederne<br />

afhænger af det pågældende sted, og skal<br />

tilpasses det lokale miljø.<br />

Nedsivning<br />

Før overfladevandet kan nedsives skal der<br />

søges tilladelse hertil, da det ifølge Københavns<br />

Kommune kræver lokale undersøgelser af jordens<br />

forhold. Jorden i København er generelt forurenet<br />

der hvor der ikke er påfyldt rent jord. Og selvom<br />

overfladevandet renses kan jorden indeholde<br />

forurening, hvilket kan udskilles ved nedsivning<br />

og risikere at ende i grundvandet. Endvidere skal<br />

der også tages højde for jordlagenes komprimering,<br />

jordtype og grundvandsspejlets højde, og<br />

disse faktorer spiller også ind i undersøgelsen om<br />

tilladelse til lokal nedsivning af overfladevandet.<br />

På Vesterbro er mulighederne for nedsivning<br />

begrænsede, da grundvandsspejlet står højt i<br />

forhold til andre steder i København.<br />

Vej analyse 103


Regneeksempel af LAR element<br />

Følgende volumenberegninger er udregnet på<br />

baggrund af de nationale regnserier fra Danmark<br />

baseret på målinger fra 1933-1962. Endvidere<br />

skal de omregnes med en klimafaktor på f.eks.<br />

130% (bemærk at denne skifter alt efter regnhændelsens<br />

statistiske tilbagevendelsestid).<br />

Spildevandskomiteen anvender en sikkerhedsfaktor<br />

hvor denne klimafaktor er indberegnet.<br />

Efter deres anbefalinger vil det sige, at hver<br />

enkelt regnhændelse er øget til f.eks. 130% af<br />

dens oprindelige værdi. I forvejen repræsenterer<br />

skemaet den største regnhændelse for varierende<br />

varigheder, der kan forventes ved en given<br />

frekvens. Og ydermere er der i sikkerhedsfaktoren<br />

taget højde for modellens usikkerhed og den<br />

eventuelle øgede befæstelsesgrad.<br />

104 Vej analyse<br />

T (år) \ t (min) 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 40 min 60 min 120 min<br />

20 350 280 240 205 172 149 119 86 64<br />

10 310 230 190 170 142 123 98 72 43<br />

5 260 190 160 128 108 94 76 56 33<br />

2 200 140 114 92 78 68 56 43 26<br />

1 150 110 88 72 61 54 44 33 21<br />

0,5 110 83 64 53 46 41 34 26 17<br />

0,2 80 52 40 34 29 26 22 17 11<br />

Tabel der viser regnintensiteten ved varheder pr. år. Regnserier fra Danmark. Regnintensitet (i) givet i l/(s*ha). Skemaet viser den største regnhændelse<br />

af forskellige varigheder udtrykt ved en forventet frekvens. National regnserie for Danmark baseret på målinger fra 1933-1962. Denne regnserie er ikke<br />

indberegnet en sikkerhedsfaktor, så som en klimafaktor på 130%.


Overflade Afløbskoefficient, fi<br />

Tag 1,0<br />

Beton og asfalt 0,9<br />

Belægning med fuger 0,6<br />

Grus 0,3<br />

Græsplæne, jord 0,2<br />

Rig vegetation 0,15<br />

Skov 0,05<br />

Afløbskoefficienter for forskellige typer af overflader.<br />

Enhedsoversigt<br />

A = Areal (m2 )<br />

A = Reduceret areal (m red<br />

2 )<br />

fi = Afløbskoefficient<br />

i = Intensitet (l/(s × ha))<br />

tr = Varighed (min)<br />

V = Volumen (m3 )<br />

Beregningsoversigt<br />

A red = A × fi<br />

V = Ared × i × tr × 60 s/min = l/ha<br />

l/ha / 10000 = l/m 2<br />

l/m 2 / 1000 = m 3<br />

Vej analyse 105


Regneeksempel<br />

Regneeksemplet tager udgangspunkt i en 10 års<br />

regnhændelse i en varighed på 10 minutter.<br />

A (vej) = 1150,58 m2<br />

fi (asphalt) = 0,9<br />

i (10 års) = 230 l/(s × ha) × 1,1 = 253 l/(s ×<br />

ha)<br />

tr = 10 min<br />

Sikkerhedsfaktor*<br />

= 1,1<br />

(*Efter Spildevandskomiteen anbefaling bestående<br />

af: Klimafaktor: 1,1 (regnen forventes<br />

30% kraftigere inden for 100 år, med en levetid<br />

på 30 år giver det 10% forøgelse i levetiden),<br />

Modelusikkerhed: 1,0 og Øget befæstelsesgrad:<br />

1,0)<br />

106 Vej analyse<br />

Estimering af afstrømningsvolumen<br />

Overfladevandets afstrømningsvolumen afhænger<br />

af overfladens type og dens afløbskoefficient. Et<br />

opland består ofte af flere forskellige overflade<br />

typer, men dette eksempel begrænser sig til et vej<br />

areal med en afløbskoefficient på 0,9 (se skema<br />

ovenfor). På denne måde kan man finde frem til<br />

et reduceret areal (A red ) og videre regne sig frem<br />

til afstrømningsvolumen ved hjælp af regnintensiteten<br />

for den valgte varighed og års hændelse.<br />

A red = A × fi = 1150,58 m 2 × 0,9<br />

= 1035,52 m 2<br />

V = A red × i × t r × 60 s/min<br />

= 1035,52 m 2 × 253 l/(s × ha) × 10 min × 60 s/min<br />

= 157.191.936,00 l/ha<br />

157.191.936,00 l/ha / 10000<br />

= 15.719,1936 l/m 2<br />

15.719,1936 l/m 2 / 1000<br />

= 15,7191936 m 3<br />

= 15,72 m 3<br />

Det er anbefalet, at LAR elementet skal kunne<br />

tømmes for vand i løbet af 24 timer, da dette<br />

øger muligheden for at håndtere andre mulige<br />

regnhændelser. Det vil sige, at LAR elementet skal<br />

have en tømningshastighed der svarer til 15,72 m 3<br />

i løbet af 24 timer.<br />

Tømningshastigheden, q<br />

= 15,72 m 3 / 24 t<br />

= 0,655 m 3 /t<br />

= (0,655 m 3 /t / 60 min/t) / 60 s/min<br />

= 0,00018194 m 3 /s<br />

= 1,8 x 10 -4 m 3 /s<br />

Dernæst skal den mættede hydrauliske ledningsevne<br />

bestemmes. Her er det nødvendigt, at lave


infiltrationsprøver på stedet, da denne faktor er<br />

afgørende for LAR elementets størrelse.<br />

Den mættede hydrauliske ledningsevne for<br />

forskellige jordtyper kan se således ud:<br />

Grus K = 10 -3 - 10 -1 m/s<br />

Sand K = 10 -5 - 10 -2 m/s<br />

Silt K = 10 -9 - 10 -5 m/s<br />

Ler K = 10 -10 - 10 -6 m/s<br />

Blåler K < 10 -9 m/s<br />

Jordtypen på Vesterbro er formentlig leret og til<br />

dette eksempel anvendes K = 10 -6 m/s.<br />

Så kan det nødvendige infiltrationsareal, A infil ,<br />

udregnes:<br />

A infil = q / K = 1,8 * 10 -4 m 3 /s / 10 -6 m/s<br />

= 181,94 m 2<br />

Der er således behov en umættet jordoverflade på<br />

181,94 m 2 for at den beregnede vandmængde kan<br />

nedsive. Der er forskellige muligheder for dette<br />

areal. Det kan infiltreres på eller under overfladen<br />

afhængigt af afstanden til grundvandsspejlet.<br />

Et regnbed på 18,194 m x 10 m = 181,94 m 2 med<br />

en dybde på 10-11 cm vil kunne rumme de 15,72<br />

m 3 . Den infiltrerede vand vil bevæge sig sidelæns<br />

(lateral transport) og blive fordelt i jordvolumen<br />

der støder op til infiltrationsområde, hvilket<br />

betyder, at en overflade nærmere grundvandsspejlet<br />

kan accepteres, hvis et naboareals jordvolumen<br />

er tilgængelig.<br />

En faskine med en bredde på 0,5 m og en dybde<br />

på 1,5 m har et infiltrationsareal på 3 m 2 pr.<br />

løbende meter. For at møde de 181,94 m 2 må<br />

længden være 181,94 m 2 / 3 m 2 /m = 60,65 m.<br />

Den tilsvarende volumen på 0,5 m x 1,5 m x 60,65<br />

m = 45,49 m 3 vil med lethed møde den fundne<br />

afstrømningsvolumen på 15,72 m 3 . Og en faskine<br />

kan konstrueres af mange typer materiale, så som<br />

sten og grus (med en porøsitet ned til 20 %) eller<br />

kassetter.<br />

For at faskinen kan fungere er det nødvendigt, at<br />

de tilstødende vægge er umættede, da en faskine<br />

oftest befinder sig 0,5 m under overfladen. Denne<br />

nedsivningsmetode kan være problematisk ved<br />

lerede jorde, hvis LAR elementet har et meget stort<br />

opland. Men det at den ligger under jorden gør, at<br />

længere tømningshastigheder kan godtages.<br />

Vej analyse 107


108


FORSLAG<br />

109


3 FORSLAG<br />

Vejvandsfelter<br />

Tagvandsfelter<br />

Opholdsfelter<br />

Cykelforbindelse<br />

Introduktion og koncept<br />

Konceptet er at tilføre rummet en række funktioner<br />

i form af betonelementer til håndtering<br />

af de klimatiske udfordringer. med klimatiske<br />

udfordringer tænkes der primært på håndtering<br />

af regnvand og begrønning til reduktion af<br />

varmeøeffekten. Forslaget vil tage hånd om regnvandssenarier,<br />

begrønne rummet med henblik på<br />

en reduktion af varmeøeffekten og understøtte<br />

den grønne mobilitet. Forslaget ligger hermed<br />

op til en underbyggelse af fire klimarelaterede<br />

temaer - varmeøeffekt (UHI), regn (H2O), vegetationsindeks<br />

(NDVI) og grøn mobilitet (MOB).<br />

Herved underbygges visionen om at klimatilpasse<br />

i Københavns Kommune. For at placere elementerne<br />

mest hensigtsmæssigt i rummet er der<br />

på baggrund af forudgående analyse udlagt en<br />

række felter som er de bedst egnede til at rumme<br />

elementer og funktioner.<br />

110 Forslag<br />

Samtidig vil felterne tildele byrummet en merværdi<br />

gennem disse nye elementer og funktioner.<br />

Ligeledes vil det være med til, at ændre stedet<br />

markant i retningen mod bedre bylivskvalitet og<br />

tillige øge incitamentet og muligheden for at<br />

vælge cyklen som primært transportmiddel.<br />

De elementer som i forslaget er placeret<br />

udformes til at rumme de respektive funktioner,<br />

og udformes således at de på en og samme tid<br />

skaber sammenhæng i rummet, understøtter<br />

ophold og giver mulighed for social interaktion.<br />

Visualiseringens orientering<br />

0 5 10m


Visualiseringen illustrerer Gasværksvej set fra Istedgade efter gennemgået transformation.<br />

Forslag 111


3.1 FELTER OG FUNKTIONER<br />

Vejvand<br />

Vejvandet vil blive håndteret i et forløb på langs<br />

af rummet i forbindelse med enkelte større felter<br />

undervejs. På denne måde sikres opsamling og<br />

forsinkelse effektivt.<br />

Felterne til håndtering af vejvand skal kunne<br />

rumme vand svarende til den mængde som<br />

kommer fra det lokale opland men det er ønskværdigt<br />

at felterne også er i stand til at håndtere<br />

vand fra det tilstødende opland. Den primære<br />

funktion for disse felter er at de er istand til at<br />

tilbageholde eller forsinke vandet for at tage en<br />

del af presset fra kloaknettet. Det langstrakte felt<br />

knytter sig til løsningen af den grønne mobilitet<br />

og de to forløb skal passes ind med hinanden.<br />

112 Forslag<br />

Diagrammet viser felter og forløb til håndtering af vejvand


Tagvand<br />

Her ses nedløbsrør og felter til håndtering af tagvand<br />

fra de omkringliggende bygninger. Felterne indikere<br />

hvor det ville være nærliggende at samle tagvandet<br />

fra bygningernes tage.<br />

Tagsvandsfelterne er udlagt med henblik på at<br />

rumme elementer til håndtering af tagvandet.<br />

Tagvand er at betragte som betydeligt renere end<br />

eksembelvis vejvand og vil derfor kunne benyttes til<br />

blandt andet vanding af beplantning. Formålet med<br />

felterne er således at de skal kunne håndtere de<br />

mængde tagvand som kommer fra det lokale opland.<br />

Med håndtere menes der i bedste fald at vandet ikke<br />

rammer kloakerne men istedet forsvinder gennem<br />

nedsivning og vanding af beplantning og dermed<br />

fordamper. Altså evaporation. Hvis dette senarie<br />

ikke er muligt at opnå vil der efterstræbes en effektiv<br />

forsinkelse af vandet med henblik på at tage en del<br />

af presset fra områdets kloak system.<br />

Diagrammet viser felter til opsamling af tagvand<br />

Forslag 113


Ophold<br />

Her ses fem felter som er lagt ud til ophold.<br />

Felterne er placeret så de indpasses felterne til<br />

håndtering af regnvand og begrønning. De er<br />

ligeledes placeret så de bedst muligt understøtter<br />

de funktioner som i forvejen befinder sig i rummet<br />

og så det er muligt at nyde de nye rekreative tilbud<br />

.<br />

Opholdsfelter er felter som er til mere fri disponering.<br />

Fri disponering at forstå som at de ikke<br />

nødvendigvis skal rumme funktioner til håndtering<br />

af de klimatiske udfordringer. Felterne<br />

skal derimod tilsigte at skabe rammer for social<br />

udfoldelse og interaktion men kan udenvidere<br />

kombineres med andre funktioner.<br />

114 Forslag<br />

Diagrammet viser felter til ophold.


Cykelforbindelse<br />

Cykel forbindelsen ad Gasværksvej vil blive<br />

placeret jævnfør de øvrige diagrammer så der<br />

tages højde for sol, beplantning, håndtering<br />

af tag- og vejvand. Cykelforbindelsen vil blive<br />

kombineret med det langstrakte felt som er lagt<br />

ud til håndtering af vejvand.<br />

Diagrammet viser cykelforbindelsens grove forløb. Knækkene langs forbindelse er med<br />

til at gøre oplevelsen af forløbet og byrummet til noget særligt for dette sted.<br />

Forslag 115


Vandhåndteringskoncept<br />

Diagrammet illustrerer regnvandets bevægelse<br />

fra det lander, tilbageholdes og om nødvendigt<br />

ender i kloakken. Så at sige vandets bevægelse,<br />

forsinkelse og opmagasinering.<br />

116 Forslag<br />

REGNVAND<br />

TAG<br />

#+M#<br />

REGNBED MED FASKINE/<br />

TILBAGEHOLDELSESKASSETTE<br />

EVAPORATION<br />

C#<br />

Diagrammet viser vandets bevægelse rundt i rummet<br />

VANDTÅRN<br />

CYKELSTI<br />

FASKINE/ TILBAGEHOLDELSESKASSETTE<br />

RESOURCE<br />

OVERFLADEVAND<br />

OVERFLADE RESERVOIR<br />

KLOAK<br />

NEDSIVNING


LAR element Volumen i m 3<br />

#1 2,47<br />

#2 4,63<br />

#3 8,54<br />

#4 3,64<br />

#5 3,06<br />

#6 2,49<br />

#7 14,48<br />

#8 13,60<br />

M#1 13,83<br />

M#2 12,97<br />

M#3 26,94<br />

M#4 24,21<br />

M#5 68,26<br />

M#6 24,40<br />

C#1 208,03<br />

C#2 211,35<br />

Samlet 642,09<br />

Vandtårn (Ekstra V) 56,55 m3<br />

Forslag 117


3.1.1 Lokal regnvandshåndtering<br />

Følgende er regnet vha. programmet ”SVK LAR<br />

Dimensionering v1 0.xls” fra Splidevandskomiteen<br />

Tagvand<br />

Samlet tagareal der skal håndteres i regnbede<br />

= 1335,55 m 2<br />

Samlet areal af regnbede = 223,52<br />

m 2<br />

Sikkerhedsfaktor 1,1:<br />

10 års regnhændelse:<br />

Gennemsnitsdybde på 0,5 m = 207,3 m 2<br />

Opstuvningsvolumen = 103,65 m 3<br />

Regn, umiddelbart = 67,18 mm<br />

Regn, der siver pr døgn = 67,18<br />

mm<br />

Tømmetid = 139 timer<br />

Gennemsnitsdybde på 1 m = 119,8 m 2<br />

Opstuvningsvolumen = 119,83 m 3<br />

Regn, umiddelbart = 82,34 mm<br />

118 Forslag<br />

Regn, der siver pr døgn = 7,11 mm<br />

Tømmetid = 278 timer<br />

Sikkerhedfaktor 1,2:<br />

100 års regnhændelse:<br />

Gennemsnitsdybde på 0,5 m = 404,0 m 2<br />

Opstuvningsvolumen = 202,01 m 3<br />

Regn, umiddelbart = 116,13 mm<br />

Regn, der siver pr døgn = 20,07<br />

mm<br />

Tømmetid = 139 timer<br />

Gennemsnitsdybde på 1 m = 216,8 m 2<br />

Opstuvningsvolumen = 216,78 m 3<br />

Regn, umiddelbart = 139,65 mm<br />

Regn, der siver pr døgn = 12,07<br />

mm<br />

Tømmetid = 278 timer<br />

Det kan herved vises, at der er plads til at håndtere<br />

tagvandet i regnbedene. Det eneste tilfælde hvori<br />

arealet bliver for lille er ved en 100 års hændelse,<br />

hvor gennemsnitsdybden er 0,5 m. Derfor vil vi<br />

anbefale en gennemsnitsdybde på 1 m.<br />

Endvidere er der placeret et vandtårn ved<br />

Eriksgade, der virker som ekstra sikkerhed i<br />

ekstremregnssituationer og som reservoir til<br />

tørkeperioder. Det har følgende mål:<br />

Radius = 3 m<br />

Højde = 2 m<br />

Areal = π x r 2 = 28,27 m 2<br />

Volumen = 56,55 m 3<br />

Overfladevand<br />

Samlet areal af brostensbelægning<br />

= 776,24 m 2 A red (0,5) = 338,12 m 2<br />

Samlet areal af cykelsti (lys asfalt)<br />

= 419,38 m 2 A red (0,9) = 377,44 m 2


Samlet areal af median (lys permeabel beton)<br />

= 155,67 m 2 A red (0,6) = 93,40 m 2<br />

Samlet NY overfladeareal<br />

= 1351,29 m 2 A red = 808,96 m 2<br />

Cykelsti kassette<br />

Samlet areal af cykelsti (lys asfalt) (208,03 m 2 +<br />

211,35 m 2 ) x 0,9 = 377,44 m 2<br />

Med en samlet bredde på 2 m og en samlet<br />

dybde på 2 m, giver de to cykelstiers kassetter en<br />

volumen på 377,44 m 3 . Og den skal kunne rumme<br />

følgende:<br />

Sikkerhedsfaktor 1,1:<br />

10 års regnhændelse:<br />

Minimumslængde = 41,8 m<br />

Areal = 83,6 m 2 Vol = 83,6 m 3<br />

Opstuvningsvolumen = 79,33 m 3<br />

Faskinevolumen = 83,50 m 3<br />

Regn, umiddelbart = 98,06 mm<br />

Effekt<br />

100 års regnhændelse<br />

af 10 min varighed på<br />

100 m transformeret gade<br />

Regn, der siver pr døgn = 4,67 mm<br />

Tømmetid = 504 timer<br />

Sikkerhedsfaktor 1,2:<br />

100 års regnhændelse:<br />

Minimumslængde = 70,0 m<br />

Areal = 140 m 2 Vol = 140 m 3<br />

Opstuvningsvolumen = 132,99 m 3<br />

Kassettevolumen = 139,99 m 3<br />

Regn, umiddelbart = 164,40 mm<br />

Regn, der siver pr døgn = 7,69 mm<br />

Tømmetid = 513 timer<br />

Ekstra tagvand i cykelsti faskine ved 100 års regnhændelse<br />

(regnbede 1 m dybe):<br />

377,44 m 2 - 216,8 m 2 = 160,64 m 2<br />

Ekstra opstuvningsvolumen<br />

= 216,78 m3 - 132,99 m3 = 83,78 m 3<br />

Dvs. at gadens regnvandshåndtering kan rumme<br />

100 % +<br />

32,7 %<br />

Diagram over effekten for regnvandhåndteringen af 100 m gade. Det viser, at<br />

tranformationen håndterer en del af det omkringliggende opland - i dette tilfælde 32,7 %<br />

af den samlede kapacitet. Beregningen er gjort efter en 100 års regnhændelse af 10 min<br />

varighed med Gasværksvej som eksempel og kan overføres til andre lignende gader.<br />

yderligere 83,78 m3 fra det omkringliggende<br />

opland. Vandet fra den tilstødende overflade<br />

må formodes at være forurenet og bliver derfor<br />

ledt direkte i faskinen under cykelstien. I tilfælde<br />

af opstuvning er der overløb til det eksisterende<br />

kloaknet.<br />

For at danne overblik over gadens effekt er der<br />

her udregnet den samlede procent af regnvand<br />

gaden håndterer. Dette kan bruges til at sammenligne<br />

gadens effekt med andre gader. Da gaden<br />

er 100 m lang danner den en god måleenhed.<br />

Mængden af regnvand, der falder ved en 100 års<br />

hændelse på en varighed på 10 min:<br />

Hele arealet uden afløbskoefficient = 1335,55<br />

m 2 + 1351,29 m 2 = 2686,84 m 2 . Dette svarer til<br />

en samlet regnvolumen på 256,19 m 3 . Tillægges<br />

den ekstra opstuvningsvolumen er det totale<br />

regnvolumen 339,97 m 3 , hvilket svarer til 132,7 %<br />

håndtering af regnvandet.<br />

Forslag 119


Hævede felters beplantningspotentiale<br />

De hævede felter kan tilbyde beplantningen en<br />

større jordvolumen og bedre plads til rødderne.<br />

120 Forslag


Latinsk navn Dansk navn Lysforhold Blomstring Farve Størrelse I cm<br />

Anvendelige arter til regnbede<br />

Iris pseudoacorus gul iris sol forsommer gul 70<br />

Iris sibirica sibirisk iris sol halvskygge forsommer blå 100<br />

Lythrum salicaria kattehale sol halvskygge sommer rosa 70<br />

Lysimachia ciliala fredløs sol, halv- skygge sommer gul 60<br />

Filipendula palmata mjødurt sol, halv- skygge sommer rosa 30<br />

Myosotis palustris eng- forglemmigej sol, halv- skygge, skygge forsommer til efter- sommer blå 30<br />

Carex riparai star (græs) sol 100<br />

Deschampsia cespi- tosa mosebunke (græs) sol, halv- skygge, skygge forsom- mer , sommer violet 60-125<br />

Ligularia hybrid nøkketunge sol, halv- skygge sommer gul 180<br />

Lychnis flos-cuculi trævlekro- ne sol forsommer rosa 30<br />

Cornus sanguinea rød kornel sol, halv- skygge forsommer hvid 150 x 150<br />

Ribes nigrum solbær sol, halv- skygge forsommer grøn 150 x 150<br />

Aronia melanocarpa surbær sol, halv- skygge, skygge hvid 150 x 150<br />

Viburnum opulus snebolle sol, halv- skygge, skygge forsommer hvid 250 x 300<br />

Vaccinium corymbo- sum amerikansk blåbær sol, halv- skygge forsommer hvid 150 x 100<br />

(store planter)<br />

Aronia melanocarpa surbær sol, halv- skygge, skygge<br />

Cornus spp. kornel – alle sorter<br />

Viburnum opulus kvalkved sol, halv- skygge, skygge forsommer hvid 300 x 300<br />

Hippophaë rhamnoi- des havtorn sol forår orange 250 x 200<br />

Sambucus nigra hyld sol, halv- skygge, skygge sommer hvid 400 x 500<br />

Prunus padus hæg sol, halv- skygge, skygge forsommer hvid 600 x 500<br />

Alnus cordata el sol, halvskygge forår 1000 - 1500<br />

Alnus glutinosa el sol, halvskygge, skygge forår 1000 - 300<br />

Acer negundo askbladet løn sol, halvskygge forår gul 1200 x1000<br />

Lythrum salicaria kattehale sol, halvskygge sommer blårød, violet 90<br />

Lysimachia ciliata fredløs sol, halv- skygge sommer gul<br />

Filipendula ulmaria mjødurt sol, halvskygge sommer hvid 150<br />

Eupatorium fistulo- sum hjortetrøst sol,halvskygge hvid 100<br />

Glyceria maxima sødgræs sol, halvskygge forsommer gul 125-100<br />

Anvendelige arter til trægrupper som tåler fluktuation<br />

Quercus robur stilkeg<br />

Quercus rubra rødeg<br />

Salix pil<br />

Alnus cordata el<br />

Alnus glutinosa el<br />

Forslag 121


3.2 PLAN<br />

Den konceptuelle plan er vedlagt i A1 format.<br />

122 Forslag<br />

#8<br />

GASVÆRKSVEJ SKOLE<br />

DRIVHUS<br />

PERMABEL<br />

BETON<br />

LEGEPLADS<br />

M#1<br />

C#2<br />

C#1<br />

#1<br />

CYKELSTI<br />

#7<br />

M#2<br />

INDGANG<br />

TIL SKOLEN<br />

M#3<br />

#6<br />

#2<br />

BROSTENS-<br />

BELÆGNING<br />

CYKELSTI<br />

#3<br />

M#4<br />

VANDTÅRN<br />

M#5<br />

#5<br />

#4<br />

LANGSOM<br />

NEDSIVNING<br />

PERMABEL<br />

BETON<br />

M#6<br />

SLOT DRAIN


Forslag 123


4 KONKLUSION<br />

>>Er det muligt, at opbygge en metodisk<br />

baseret klimaanalyse til brug for identificering af<br />

nedslagspunkter?<br />

>>Er det muligt på bagrund af denne analyse, at<br />

udvælge og transformere et offentligt areal så det<br />

kan understøtte klimatilpasning af byen, forbedre<br />

den grønne mobilitet og skabe rum til byens<br />

borgere?<br />

Opgaven illustrerer, at ved at fokusere på klimatisk<br />

tilpasning af København, som et overordnet mål,<br />

har det har været muligt at udvikle en klimaanalyse<br />

med en metodisk tilgang. Denne metode og<br />

analyse har vist sig, at danne et relevant grundlag<br />

til brug ved udvælgese af et klimatisk belastet<br />

område i byen. Analysen af de klimatiske faktorer<br />

har sikret, at den transformation som har fundet<br />

sted i det udvalgte område, har understøttet<br />

klimatilpasning af byen med tanke for de større<br />

124 Konklusion<br />

sammenhænge. Det område der er udvalgt<br />

på baggrund af den metodiske analyse, er et<br />

område, som det er relevant at sætte fokus på i<br />

en kommunal kontekst. Dette udvalgte område er<br />

blevet analyseret yderligere med henblik på ikke<br />

blot, at fokusere på de klimatiske udfordringer,<br />

men også at undersøge de trafikale forhold. Ikke<br />

mindst de planer der har været fra Københavns<br />

Kommune vedrørende grøn mobilitet.<br />

Denne yderligere analyse af området har hjulpet<br />

med til at sikre, at forslaget har kunnet tage højde<br />

for, at forbedringen af den grønne mobilitet<br />

kan sættes ind i kontekst med resten af byen.<br />

Samtidig har områdeanalysen gjort os i stand til,<br />

at udvælge den sydlige del af Gasværksvej som<br />

det endelige nedslagspunkt til lukning og transformation.<br />

Forslagsdelen viser, at ved lukning og<br />

en konceptuel transformation af Gasværksvej<br />

har det været muligt, at skabe rum til områdets<br />

beboere og samtidig understøtte den grønne<br />

mobilitet på en måde der tilgodeser klimatilpasning<br />

af Københavns Kommune. Det er lykkedes<br />

at begrønne gaderummet på Gasværksvej i en<br />

sådan grad et det vil kunne nedsætte varmeøeffekten<br />

betydeligt. Ydermere er forslaget i stand til<br />

at håndtere 132% af nedbøren på Gasværksvej.<br />

Opgaven har illustreret, at det har været muligt, at<br />

tilgå identificeringen af nedslagspunkter ved en<br />

metodisk baseret klimaanalyse. Og efterfølgende<br />

på baggrund af analysen, at komme med et<br />

forslag til transformation af et udvalgt nedslagspunkt<br />

til fordel for den klimatiske tilpasning af<br />

byen, udbygning af forholdene for den grønne<br />

mobilitet og med nye rekreative rum.


Konklusion 125


4.1 PERSPEKTIVERING<br />

Til trods for det faktum, at den GIS data som har<br />

været tilgængelig er af ældre dato. Og til trods for<br />

at de GIS kort som er udarbejde til brug for klimaanalysen<br />

udelukkende basere sig på fire dage.<br />

Mener vi at den anvendte data har været tilstrækkelig<br />

for at kunne illustrere den ønskede metode.<br />

Metoden vil kunne optimeres ved anvendelse<br />

af en mere omfangsrig samt mere tidssvarende<br />

data. Der er brugt en del tid på udarbejdelse<br />

af GIS kort, hvilket har resulteret i at den del af<br />

opgaven som omhandler analyse af område og i<br />

særdeleshed gade skala kunne være grundigere.<br />

Eksempelvis havde det været en mulighed at<br />

inddrage beboere, politikkere etc. til at belyse<br />

de sociale udfordringer ved den ønskede transformation.<br />

Således at opgaven havde sat et mere<br />

lige fokus på det klimatiske, på byens areal anvendelse<br />

samt på de sociale forhold. Så at sige kunne<br />

denne trekløver have været behandlet bedre både<br />

teoretisk og praktisk. Praktisk at forstå som den<br />

126 Konklusion<br />

konceptuelle plan af rummet. Samtidig har det<br />

været et valg at arbejde fra stor skala og helt ned<br />

på en forholdsvis lille skala. Dette har medført at<br />

opgaven kan opleves en smule overfladisk, men<br />

på samme tid skabe en forståelse af sammenhæng<br />

og metode. I fald at transformationen af<br />

gaden gøres mindre permanet vil arealet kunne<br />

betragtes som et urbant laboratorium til afprøvning<br />

af forskellige tilgange og løsninger. En taktisk<br />

brik i en strategi om at klimatilpasse og udbygge<br />

den grønne mobilitet i Københavns Kommune.


Dette kort viser sammenfaldet mellem varmeø (UHI) og<br />

regnvandsakkumulerings (H2O) kortet som røde felter. Ens for disse<br />

felter er manglen af vegetation. De grønne felter repræsenterer<br />

vegetationsindekset (NDVI).<br />

Begrønnes de røde felter kan Københavns Kommunes<br />

vegetationsindeks (NDVI) kort komme til at se således ud.<br />

Illustreret fremtidskort for varmeøeffekten i København. Hvis denne<br />

taktiske begrønning sker de viste steder kan den mindske store dele af<br />

Københavns varmeø omtrent således.<br />

Konklusion 127


5 LITTERATURLISTE<br />

BØGER<br />

Nielsen, Tom (2008): Gode intentioner og uregerlige<br />

byer. Arkitektskolens forlag og forfatteren.<br />

(ISBN: 978-87-9097-922-5)<br />

Andersen, steen & Toft-Jensen, Marie (red.)<br />

og bidragydere (2012): Byen bliver til - en<br />

urban håndbog. Forlaget PB43. (ISBN:<br />

978-87-995068-0-4)<br />

Jørgensen, K. T., Holgersen, S., Poulsen, H. W.,<br />

(2010). Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde.<br />

Danske Anlægsgartnere, Tryk: Jørn<br />

Thomsen/Elbo A/S.<br />

VIDENSKABELIG ARTIKEL<br />

Carlson, T.N. & Ripley, D.A. (1997). On the Relation<br />

between NDVI, Fractional, Vegetation Cover, and<br />

Leaf Area Index. Remote Sensing of Enviroment,<br />

vol 62, 1997.<br />

RIZWAN Ahmed Memon, DENNIS Y.C. Leung,<br />

LIU Chunho (2007). A review on the generation,<br />

determination and mitigation of Urban<br />

Heat Island. Journal of Environmental Sciences<br />

20(2008) 120-128.<br />

Fuller et al. (2007). Psychological benefits of<br />

greenspaces increases with biodiversity. Biology<br />

Letters (2007) 3, 390–394, Published online 15<br />

May 2007.<br />

Spronken-Smith, R. A. og Oke T. (1998). The<br />

thermal regime of urban parks in two cities with<br />

different summer climates. International Journal<br />

of Remote Sensing 19 (1998): 2085-2014.<br />

128<br />

Ng, E., L. Chen, Y. Wang, and C. Yuan (2012). A<br />

study on the cooling effects of greening in a<br />

high-density city: an experience from Hong Kong.<br />

Building and Environment 47 (2012): 256-271.<br />

Saito, I., O. Ishihara, T. Katayama (1990). Study of<br />

the effect of green areas on the thermal environment<br />

in an urban area. Energy and Buildings 15-16<br />

(1990/91): 493-498.<br />

Pigeon, G., D. Legain, P. Durand, and V. Mason<br />

(2007). Anthropogenic heat release in an old<br />

European agglomeration. International Journal<br />

of Climatology 27: 1969–1981 (2007). Published<br />

online 5 September 2007 in Wiley InterScience.<br />

Voogt, J. A. (2002). Urban Heat Island. In Munn,<br />

T. (ed.) Encyclopedia of Global Environmental<br />

Change, Vol. 3. Chichester: John Wiley and Sons.<br />

Voogt, J.A. og Oke, T.R. (2003). Thermal remote<br />

sensing of urban climates. Remote Sensing of<br />

Environment 86: 370-384.<br />

Oke T. R. (1988). The urban energy balance.<br />

Progress in Physical Geography, 12: 471–508.<br />

Cairns, S., Atkins, S. og Goodwin, P. (2001).<br />

Disappearing traffic? The story so far. Municipal<br />

Engineer 151: 13-22 (Marts 2002 udgave 1 -<br />

Roadspace reallocation schemes)<br />

Jensen, M. B., Backhaus, A. og Fryd, Ole. (2009).<br />

Stormwater management in the urban landscape<br />

- overview of elements and their dimensioning.<br />

Faculty of LIfe Science, University of Copenhagen.<br />

ARTIKLER FRA FAGBLADE<br />

Ingeniøren - Byggeri (2012). Dansk firma satser<br />

stort på NOx-ædende titaniumdioxid. Af Torben<br />

R. Simonsen, mandag 23. jul 2012 kl. 08:57. URL:<br />

http://ing.dk/artikel/130791-dansk-firma-satserstort-paa-nox-aedende-titaniumdioxid<br />

Ingeniøren - Energi & Miljø (2012). Vesterbro<br />

får NOx-spisende fliser. Af Torben R. Simonsen,<br />

mandag 16. jul 2012 kl. 13:40. URL: http://ing.<br />

dk/artikel/130725-vesterbro-faar-nox-spisendefliser<br />

VIDENSKABELIG RAPPORT<br />

Bühler, O., Tøttrup, C., Borgstrøm, R. og Jensen,<br />

M. B. (2010). Urban Heat Island I København.<br />

Beskrivelse af fænomenet, vurdering af omfang<br />

I København, input til strategi for håndtering.<br />

Udgivet af Skov & Landskab, KU-LIFE.<br />

Alskog, E. (2012). Investigating the UHI Effect<br />

in Copenhagen for Green Infrastructure<br />

Opportunities and Imperatives. MSc Thesis fra<br />

Skov & Landskab, KU-LIFE.<br />

Arnbjerg-Nielsen, K. (2008). Forventede<br />

ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer.<br />

Spildevandskomiteen, Skrift nr. 29. © IDA<br />

Spildevandskomiteen 2008.<br />

Aabling, T., Gabriel, S. og Arnbjerg-Nielsen,<br />

K. (2011). Dimensionering af LAR-anlæg.<br />

Spildevandskomiteen, Notat om dimensionering<br />

af LAR. © IDA Spildevandskomiteen 2011. Omtalte<br />

regneark kan rekvireres på denne hjemmeside:<br />

http://ida.dk/svk


Swedish Commission on Climate and Vulnerability,<br />

(2007). Sweden facing climate change – threats<br />

and opportunities. Final report from the Swedish<br />

Commission on Climate and Vulnerability,<br />

Stockholm 2007.<br />

U.S. Environmental Protection Agency, (2008).<br />

Reducing Urban Heat Islands: Compendium of<br />

Strategies. Climate Protection Partnership Division<br />

in the U.S. Environmental Protection Agency’s<br />

Office of Atmospheric Programs. http://www.<br />

epa.gov/heatisland/resources/compendium.htm.<br />

Europa-Kommissionen, (2004). Reclaiming city<br />

streets for people — Chaos or quality of life?<br />

European Commision, Directorate-General for<br />

the Environment.<br />

KØBENHAVNS KOMMUNE<br />

Københavns Kommune, (2010). Bydelsplan<br />

for Vesterbro / Kongens Enghave. Center for<br />

Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns<br />

Kommune.<br />

Københavns Kommune, (2012). Trafikken i<br />

København - Trafiktal 2007-2011. Center for<br />

Trafik, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns<br />

Kommune, Efterår 2012.<br />

Københavns Kommune, (2012). Skybrudsplan,<br />

Udkast. Teknik- og miljøministeriet, Københavns<br />

Kommune. Udarbejdet i samarbejde med COWI.<br />

Københavns Kommune, (2011). Fra god til verdens<br />

bedste - Københavns cykelstrategi 2011-2025.<br />

Høringsudgave 2011. Center for Trafik, Teknik- og<br />

Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.<br />

Københavns Kommune, (2011). Copenhagen<br />

Climate Adaptation Plan. Udarbejdet i samarbejde<br />

med COWI.<br />

WEB<br />

Michael Quinion, (2012). TRAFFIC EVAPORATION<br />

/ˈtræfˈk ˈˈvæpˈˈreˈˈˈn/. World Wide Words is<br />

copyright © Michael Quinion, 1996–2012. Dato:<br />

29.11.2012 URL: http://www.worldwidewords.<br />

org/turnsofphrase/tp-tra2.htm<br />

One Street, (2012). Traffic Evaporation. www.<br />

onestreet.org. Dato: 29.11.2012 URL: http://<br />

www.onestreet.org/resources-for-increasingbicycling/115-traffic-evaporation<br />

Skomagerkarréen, (2012). Ingen titel. Dato:<br />

7.11.2012 URL: https://sites.google.com/a/<br />

skomagerkarreen.dk/main/om-gaardlauget/<br />

leje--og-andelsforeninger/gasværksvej-31<br />

Wikipedia, (2012). Vestre Gasværk. Dato:<br />

7.11.2012 URL: http://da.wikipedia.org/wiki/<br />

Vestre_Gasværk<br />

Data og kort<br />

Varmeøkort - UHI. Serie af fire målinger fra hhv. d.<br />

2. juni, d. 18. juni, d. 20. juli og d. 22. september,<br />

2006. GRAS<br />

Vegetationsindekskort - NDVI. Normaliserede<br />

Vegetation Indeks (Normalised Difference<br />

Vegetation Index). Serie af fire målinger fra hhv. 8.<br />

juli XXXXXX, 2006. GRAS<br />

Oversvømmelse fra regn 100 års hændelse i 2010.<br />

Københavns Kommune. Udarbejdet af COWI d.<br />

25-08-2010.<br />

Rambøll, 2010, Sårbarhedskort CDS10 mf 1,0<br />

Scenarie 2010 for Lynettens og Damhusåens<br />

oplande, Klimatilpasning, Københavns Energi &<br />

Frederiksberg Forsyning, Rambøll.<br />

Rambøll, 2010, Sårbarhedskort CDS100 mf 1,0<br />

Scenarie 2010 for Lynettens og Damhusåens<br />

oplande, Klimatilpasning, Københavns Energi &<br />

Frederiksberg Forsyning, Rambøll.<br />

Københavns Kommune, 2010, Det grønne<br />

cykelrutenet 2009, Realiserede og planlagte<br />

ruter, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns<br />

Kommune.<br />

Københavns Kommune, 2004. Areal og inddelinger<br />

- A.1. Økonomiforvaltningen, 8. Kontor,<br />

Københavns Kommune.<br />

BILLEDER<br />

Alle billeder uden bemærkning er af forfatternes<br />

egen ophavsret.<br />

Side 28-32, 34: Google Maps.<br />

Side 41: Nokia Maps<br />

129

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!