kommunens præsentation her - Frederikshavn Kommune

frederikshavn.dk

kommunens præsentation her - Frederikshavn Kommune

Velkommen

Forslag til

Stiføring i Gammel Skagen

Borgermøde i Skagens Kulturhus, Kappelborg

Tirsdag den 3.april 2012


Dagsorden

Velkomst og formål

v/ Centerchef Søren Vestergaard

Rammerne for stiplanlægning

- lovgivning vedr. private fællesveje, landzone, §3-beskyttet natur, klitfredning

v/ Civilingeniør Line Schulz

Forslag til Stiføring i Gl. Skagen

- præsentation af det udarbejdede materiale

v/ Civilingeniør Line Schulz

Det endelige produkt og den fremtidige proces

v/ Centerchef Søren Vestergaard

Stiføring i Gammel Skagen, 3.april 2012


Formål

Offentlighedens adgang

Formålet med sti-registreringen er, at sikre beboernes og offentlighedens

adgang nu og i fremtiden til naturen og havet i Gl. Skagen.

Dette danner også grundlag for, at offentligheden i højere grad respekterer

de private arealer, hvor der ikke er offentlig adgang.

Frivillighed

Offentlighedens adgang baseres på frivillige aftaler med de pågældende grundejerne.

Aftalerne tinglyses.

Samarbejde

Forslaget til stiføringen er udarbejdet i samarbejde med Grundejerforeninger

og vejlaug i Gl. Skagen.

Stiføring i Gammel Skagen, 3.april 2012


Rammerne for stiplanlægning

Stiplanlægning er komplekst!

Flere love og regler er i spil, når vi har med stiplanlægning at gøre:

- Naturbeskyttelsesloven

- Adgangsbekendtgørelsen

- Mark- og Vejfredsloven

- Planloven

- Vejloven

- Privatvejsloven

Herunder er der særlige hensyn i forhold til f.eks. klitfredede arealer, som er

væsentlige, når vi arbejder i naturskønne, kystnære områder som Gl. Skagen.

Stiføring i Gammel Skagen, 3.april 2012


Private fællesveje

Udlagte privat fællesvej:

Det er muligt at tinglyse offentlighedens adgang på privat fællesvej,

ved indgåelse af frivillig aftale med grundejeren.

Stiføring i Gammel Skagen, 3.april 2012


Landzone

Landzonen - det åbne land:

I landzonen har offentligheden ret til at færdes på stier til fods, på cykel og

evt. til hest - hvad enten de er beliggende på offentlige eller private arealer.

Denne ret er ikke gældende i byzone eller sommerhusområder.

Stiføring i Gammel Skagen, 3.april 2012


Landzone >< Planlagte arealer

Lokalplanlagte arealer


§3-beskyttet natur

§3-beskyttet natur, hede:

Alle lokalplanlagte arealer i Gammel Skagen har været planlagte før 1992.

Love vedr. beskyttet hede håndhæves således ikke på disse arealer.

Stiføring i Gammel Skagen, 3.april 2012


§3-beskyttet natur

Beskyttet hede

Lokalplanlagte arealer

før 1992


Klitfredede arealer

Klitfredede arealer:

På klitfredede arealer gælder, at offentligheden har ret til frit at færdes til fods

- hvad enten det er på offentlige eller private arealer.

Det er tilladt at cykle på veje og stier.

Det er ikke tilladt at tage ophold nærmere end 50 m fra beboelsesbygninger.

Der kan desuden søges om forbud mod at færdes nærmere end 50 m fra beboelsesbygninger.

Der er ikke praksis for, at give dispensation til etablering af nye stier indenfor

klitfredede arealer jf. Naturstyrelsen, Aalborg.

Stiføring i Gammel Skagen, 3.april 2012


Klitfredede arealer

Klitfredning


Registrering af stier

Der er udarbejdet et kort og et katalog over alle stierne i Gl. Skagen.

56 stier er registreret, beskrevet og kortlagt.

Katalog

> Beskrivelse

> Plangrundlag (landzone/byzone, klitfredning, §3-beskyttet natur...)

> Ejerskab (M=Privat fællesvej, P=privat, K=kommunalt)

> Bemærkninger fra grundejerforening og vejlaug

> Konklusion

- Igangsæt forhandling med grundejer om tinglysning af sti

- Igangsæt tinglysning på kommunale arealer

- Offentligheden har ret til at færdes på klitfredede arealer

> Foto

Stiføring i Gammel Skagen, 3.april 2012


Nr. Ejendom Beskrivelse og Plangrundlag M P K Bemærkninger og Konklusion Billede

15 293e og 293dt

begge

Skagen

Markjorder

16 272h

(fællesareal)

Skagen

Markjorder

17 272bx, 272cr

(fælles)

Skagen

Markjorder

Forbinder Søstjernevej med

Redningsvej.

Omfattet af Lokalplan SKA.211-s og

dermed udlagt til

sommerhusområde.

Forbinder Vesterklit, Redningsvej og

Søstjernevej.

Omfattet af Lokalplan SKA.211-s og

dermed udlagt til

sommerhusområde.

Forbinder Vesterhede med

Søstjernevej og Redningsvej.

Omfattet af Lokalplan SKA.211-s og

dermed udlagt til

sommerhusområde.

X Redningsvejlauget, Højen: Stien bærer

præg af at blive benyttet ofte.

Nansbokvarterets grundejerlav: Stien

er meget benyttet af områdets beboere

som forbindelse mellem Nansbokvarteret og

købmanden. Stien har været benyttet af

områdets beboere i alderstid uantastet.

Konklusion: Det forudsætning at ejer

accepterer tinglysning af stien uden

vederlag.

X Redningsvejlauget, Højen: Stien er

meget benyttet.

Konklusion: Stien er beliggende på

fællesareal. Kommunen igangsætter

forhandling om tinglysning af sti.

X Redningsvejlauget, Højen: Stien

benyttes

Konklusion: Stien er delvist beliggende på

fællesareal. Kommunen igangsætter

forhandling med grundejere om tinglysning

af sti.

9/25


Registrering af stier

Kort

> Registrerede stier med henvisningsnummer til kataloget

> Eventuel alternativ stiføring

> Private fællesveje

> Kommuneveje

> Kommunalt ejede arealer

Stiføring i Gammel Skagen, 3.april 2012


Forslag til

Stiføring i Gammel Skagen


Produktet

Lokalplan:

En lokalplan kan sikre, at der ikke opføres bebyggelse på arealer udlagt til sti.

En ny lokalplanen for Gl. Skagen kan ikke alene sikre offentlighedens ret til at

færdes på stierne.

Tinglysning:

Ved at tinglyse stierne sikres offentlighedens ret til at færdes på stierne.

Tinglysningen foretages på baggrund af frivillige aftaler med grundejerne.

Det er ikke nødvendigt at tinglyse på klitfredede arealer, dog tilstræbes frivillige

aftaler.

Produktet = Tinglysning af deklaration

Stiføring i Gammel Skagen, 3.april 2012


Alternativer til de frivillige aftaler

Anlæg af ny sti

Anlæg af ny sti i Gl. Skagen er stort set umuligt, da langt størstedelen af

arealerne er omfattet af fredninger.

Der kan søges dispensation, men det kan være svært at få disse igennem,

da der allerede er et rimeligt antal af stier, som sikre muligheden for

alternative forbindelser.

Ekspropriation

Eksproriation vil kræve en politisk beslutning

Stiføring i Gammel Skagen, 3.april 2012


Den fremtidige proces

> 8 ugers offentlig debat

> Frivillige aftaler med grundejerne

- aftaler om vedligeholdelse

- aftaler om typen af færdsel: gående, cyklende osv.

> Sikre sammenhæng med Helhedsplanen

> Tinglysning af deklaration

Stiføring i Gammel Skagen, 3.april 2012


Fremlagt til offentlig debat

8 ugers offentlig debat (4.april - 30.maj 2012)

stikort og -katalog kan ses på kommunens hjemmeside

under Borger > Planer, Bolig, Byggeri > Rekreativ Infrastruktur

Idéer, kommentarer og meninger fremsendes skriftligt til

tf@frederikshavn.dk

Stiføring i Gammel Skagen, 3.april 2012


Tak for interessen!

Se materialet på www.frederikshavn.dk

Borger > Planer, Bolig, Byggeri > Rekreativ Infrastruktur

Spørgsmål kan rettes til Line Schulz

LSSC@frederikshavn.dk, tlf.: 98 45 62 75

More magazines by this user
Similar magazines