10.08.2013 Views

Bilag 2 - Produkt plakat til foyer

Bilag 2 - Produkt plakat til foyer

Bilag 2 - Produkt plakat til foyer

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hvad bringer fremtiden?<br />

Global opvarmning, istid eller mere u<strong>til</strong>regneligt vejr?<br />

DRIVHUSEFFEKTEN<br />

Igennem de sidst 15 år har klimadebatt en fået mere og mere plads i medierne.<br />

Lovgivningen er ligeledes strammet op med grønne afgift er, glødepæren er ved<br />

at forsvinde fra buti kkernes hylder og erstatt es af energisparepærer. Alt<br />

sammen små skridt i en retning der skal forbedre klimaet på Jorden.<br />

Man hører en masse ord og begreber i medierne, men hvad betyder de?<br />

Det kan være svært at gennemskue, hvad der er siges fra forskelligt hold.<br />

Klimaforandringerne, som vi oplever dem ude omkring i verden, vil måske<br />

blive værre og værre og årene frem påvirke os, vores børn og børnebørn.<br />

Det vi læser i aviser og ser i fj ernsynet er, at isen på Jorden smelter.<br />

Gletschere rundt om i verden forsvinder og isen i Grønland, Syd- og Nordpolen<br />

smelter hurti gere end forudsagt. Store områder oplever tørke, mens andre<br />

steder oplever skybrud med store oversvømmelser ti l følge.<br />

Fremti dens klima på Jorden vil måske gøre, at ressourcer som mad og vand<br />

bliver en mangelvare. Dyrelivet vil ikke kunne nå at omsti lle sig det hasti gt<br />

ændrede klima og mange arter vil måske uddø. Hvis alt is på Jorden forsvinder,<br />

vil verdenshavene sti ge med op ti l 60 m. Det meste af verdens befolkning vil<br />

stå uden tag over hovedet. Store områder vil være oversvømmet. Resultatet<br />

kan man kun gisne om, men sandsynligvis vil vi opleve hungersnød,<br />

sygdomme, massevandringer og fl ygtninge - klimafl ygtninge som i teorien<br />

kunne blive os selv! Krige og konfl ikter vil sandsynligvis blive en uundgåelig<br />

konsekvens.<br />

Hvad er det egentlig der sker med vores planet?<br />

Udsti llingen her forsøger at sti lle spørgsmål og give nogle af svarene. Ikke<br />

alle svar er enkle og mange svar fører nye spørgsmål med sig. Målet med<br />

udsti llingen er derfor ikke at forklare alt, for det kan ikke engang forskerne<br />

og alverdens kloge. Målet er at vække jeres nysgerrighed, så I selv kan<br />

sætt e jer lidt mere ind i klimaproblemati kken, da den vedrører os alle.<br />

På bordet ved pc-øen ligger henvisninger og søgeti ps ti l bøger, magasiner,<br />

fi lm og udsti llinger omkring klima.<br />

På internett et kan man foreksempel ’’google” ord og begreber fra<br />

plancherne og blive klogere. Der er ligeledes spændende hjemmesider<br />

der forklarer, hvad der sker med vores planet.<br />

Bli’ klædt på <strong>til</strong> fremtidens<br />

klimaforandringer!


Ozonhuller<br />

Der har været en tendens ti l at forveksle<br />

ozonlagproblemati kken og drivhuseff ekten.<br />

De to problemer er vidt forskellige, selvom<br />

de måske begge udspringer af øget forurening.<br />

Ozon nedbrydes af CFC-gasser som<br />

freon, og huller i ozonlaget gør at solen skadelige<br />

stråling kan ramme dyr og mennesker.<br />

Indti l nu er det mest over Antarkti s at hullerne<br />

er observeret.<br />

Hvad sker der når permafrosten smelter?<br />

Permafrost er udtryk for jord, der er permanent frossen. Udbredelsen af permafrost kan ændres som følge<br />

af klimaforandringer, hvilket man blandt andet er begyndt at se i den sibiriske tundra, hvor de frosne moser<br />

ellers binder store mængder af drivhusgassen metan. Metan er 21 gange så stærk en drivhusgas som<br />

kuldioxid. Når permafrosten tør frigives drivhusgasserne ti l atmosfæren og forværrer drivhuseff ekten.<br />

I dag er ca. 20% af Jordens landmasse dækket af permafrost.<br />

Hvor hurtigt kan den<br />

næste istid komme?<br />

Tidligere troede forskerne, at en isti d kom snigende med gradvist koldere<br />

klima. Nu har forskerne fundet ud af, at en isti d kan slå igennem på bare<br />

10 år. Vi ved ikke hvad der sker når mennesket piller ved klimaet på<br />

jorden. Og om Jordens reakti on på en opvarmning måske er en pludselig<br />

afk øling!?<br />

Hvorfor indtraf den sidste istid,<br />

og hvorfor forsvandt isen igen?<br />

Det er I følge Milankovitch-teorien geometrien i Jordens bane om Solen, der gør at<br />

vi får istid. Faktisk er det normalt med istid da vi i Jordens historie har vi haft istid<br />

80% af tiden. Lige nu er vi i en mellemistid med mildere klima. Man regner med at<br />

næste istid indtræffer om 50.000 - 600.000 år. Men det er svært at sige.<br />

I 1970’erne troede man at istiden var lige om hjørnet fordi forurening og udledning<br />

af partikler ville skygge for Solens stråler og dermed køle Jorden ned.<br />

En række <strong>til</strong>bagekoblingsfænomener, de såkaldte feedbackmekanismer, øger tendenserne<br />

mod global opvarmning. Nogle feedbackmekanismer er yderst kraftigt<br />

virkende og kan overraske, da man i flere <strong>til</strong>fælde ikke kan beregne dem med<br />

sikkerhed.<br />

Hvad var den ”lille” istid?<br />

Den lille istid var en kold periode fra ca. 1300 - 1850 og afløste middelalderens<br />

varmeperiode. Den lille istid betød blandt andet at storebælt frøs <strong>til</strong> om vinteren,<br />

og isen var så stærk, at svenskerne i 1658 kunne marchere over isen, hvorefter<br />

Danmark mistede Skåne, Halland og Blekinge.<br />

NORDPOLEN SMELTER!<br />

Om 5-10 år er den væk!?<br />

Verdenshavene vil sti ge og oversvømme<br />

lavt liggende lande og byer. Når først<br />

isen begynder at smelte går det<br />

hurti gere og hurti gere, da den hvide is<br />

der ellers refl ekterer Solens stråler<br />

forsvinder.<br />

Teknisk forklaring:<br />

Albedo er et udtryk for intensiteten i ti lbagekastet lys. I klimatologien<br />

beregnes en overfl ades albedo som forholdet mellem<br />

ti lbagekastet og modtaget stråling. Man bruger oft e en skala, hvor<br />

0 svarer ti l sort, dvs. et legeme helt uden ti lbagekastning, mens<br />

1 svarer ti l hvid, altså et legeme, der ti lbagekaster al den elektromagneti<br />

ske stråling, det modtager.<br />

Forskellige overfl ader har vidt forskellig albedo:<br />

Havoverfl ade (albedo = 3,5%)<br />

Sumpområder (albedo = 9-14%)<br />

Løvfældende skov (albedo = ca. 13%)<br />

Græsområder (albedo = 20%)<br />

Sand (albedo mellem 25 og 30%)<br />

Jordens overfl ade (albedo (gennemsnit) = 37-39%)<br />

Is (albedo = 30-50%)<br />

Overfl aden på Antarkti s (albedo = 81 %)<br />

Sne (albedo op ti l 80-85%)<br />

Skyer (albedo op ti l 70-80%)<br />

Albedo virker også i det små. Folk, der går med mørkt tøj i sommerti<br />

den, har stor risiko for at få hedeslag, modsat dem i hvidt tøj.<br />

Hvis områder med tyndt snedække bliver varmet op, vil sneen<br />

begynde at smelte. Det sænker albedo, og derfor smelter der<br />

endnu mere sne (det kaldes is-albedo feedback). Det er baggrunden<br />

for forudsigelser om, at den globale opvarmning vil føre<br />

ti l en sti gende hasti ghed i afsmeltningen af polarområderne.<br />

ISTID?


Sort hul<br />

sol-eruption<br />

Fænomener der kan få Jorden <strong>til</strong> at gå under:<br />

* Solen dør: Om 5 mia. år svulmer Solen op og bliver den så stor at<br />

den opsluger Merkur, Venus og vores egen planet der brænder op.<br />

* Gammastråling: Når en stjerne dør (supernova) kan den udsende<br />

en dødbringende stråle, der kan ramme Jorden. 6,7 lysår fra Jorden<br />

er en stjerne ved at dø.<br />

* Sorte huller: I Universet findes sorte huller hvis tyngdekraft er så<br />

stærk at selv ikke lyset kan undslippe.<br />

Fænomener der kan udslette ”alt” liv på Jorden:<br />

* Supervulkaner: Der findes 6-7 supervulkaner i verden blandt andet i<br />

Yellowstone National Park i Wyoming USA.<br />

* Global opvarmning.<br />

* Sol-eruptioner: Store energiudladninger fra solen kan lamme vores<br />

elektroniske verden og alt levende blive udsat for skadelig stråling<br />

* Atomkrig.<br />

* Verdensomspændende pandemier/ bioterror.<br />

* Meteornedslag: d.13/4-2029 vil en meteor suse<br />

tæt forbi Jorden.<br />

* Istid.<br />

I løbet af de sidste 150 år, siden<br />

industrialiseringens indtog i verden,<br />

er der udledt store mængder fossilt<br />

brændstof og dermed CO2, og herved<br />

har mennesket påvirket Jordens<br />

klima, men hvor meget? Er Jorden i<br />

stand <strong>til</strong> selv at genoprette balancen<br />

eller skal vi hjælpe den på vej?<br />

Al Gore<br />

Albert Arnold ”Al” Gore, Jr. (født 31. marts 1948), amerikansk politi ker og<br />

erhvervsmand, som var den 45. amerikanske vicepræsident fra 1993 ti l<br />

2001, med Bill Clinton som præsident.<br />

Ved Oscar-uddelingen i 2007 vandt dokumentarfi lmen ”An Inconvenient<br />

Truth” en Oscar for bedste dokumentarfi lm. Filmen bygger på Al Gores<br />

multi medie-foredrag om truslen ved global opvarmning, og har således Al<br />

Gore som ’hovedperson’. Filmen advarer om en forestående global klimakrise.<br />

Al Gores foredrag og dokumentarfi lm har haft ti l formål at oplyse<br />

politi ske beslutningstagere rundt om i verden omkring farerne ved den<br />

globale opvarmning.<br />

Bjørn Lomborg<br />

Bjørn Lomborg (født 6. januar 1965), dansk politolog, der blev<br />

verdenskendt på grund af bøger og arti kler med hovedtesen at mange af<br />

miljøforkæmpernes forudsigelser og påstande er overdrevne. På dansk udkom<br />

bogen ”Verdens sande ti lstand” i 1998; den udkom i 2001 på engelsk<br />

med ti tlen The Skepti cal Environmentalist, og er sidenhen udkommet på<br />

mange andre sprog. Senere Bjørn Lomborg redigeret en bogeb med<br />

resultaterne af den såkaldte ”Copenhagen Consensus”- konference i 2004<br />

og udgivet bogen ’Cool it’.<br />

COP15<br />

Hvad er COP15?<br />

COP står for Conference of the Parties (partskonference). Konferencen<br />

i København er den 15. i rækken. COP indledtes i 1995 i Berlin med COP 1.<br />

Hvem kommer?<br />

COP er FN’s øverste organ for FN’s klimakonventioner og består af<br />

miljøministre, der mødes én gang året.<br />

Ud over ministrerne deltager regeringsdelegationer, som omfatter de ministre,<br />

forhandlere, pressefolk og logistikere mm., som det enkelte land ønsker at<br />

have med i delegationen <strong>til</strong> konferencen.<br />

Pressen, repræsentanter for NGO’er, repræsentanter for internationale organisationer<br />

såsom WTO, IMF, og Verdensbanken kan også være repræsenteret på<br />

konferrencen.<br />

Hvad er på spil på klimakonferrencen<br />

i København, og hvad handler det om?<br />

Klimatopmødet i København ses af mange som et vigtigt skridt på vejen <strong>til</strong> en<br />

juridisk bindende klimaaftale, men i første omgang ser det ud <strong>til</strong> kun at blive en<br />

politisk bindende aftale.<br />

På konferencen er det meningen, at et stort udsnit af verdens lande, skal nå <strong>til</strong><br />

enighed om en global aftale, der skal reducere de mennskeskabte<br />

udledninger af drivhusgasser og imødegå den globale opvarmning.<br />

Hvad er der sket siden sidst?<br />

COP 15 i København skal munde ud i en aftale der fra 2012 skal afløse Kyotoprotokollen,<br />

som trådte i kraft i 2005. Kyotoprotokollen (Kyoto-aftalen) blev indgået<br />

den 11. december 1997 i Kyoto i Japan, og er en international aftale, hvis<br />

formål er at beskytte Jordens klima. De lande der <strong>til</strong>træder traktaten forpligter<br />

sig dermed <strong>til</strong> at begrænse og senere reducere udledningen af kuldioxid, metan,<br />

lattergas, svovl hexafluorid, hydrofluorcarboner, og perfluorcarboner.<br />

Aftalen indebærer, at de globale udslip af drivhusgasser skal reduceres med<br />

5,2 % i forhold <strong>til</strong> 1990-niveau frem <strong>til</strong> perioden 2008–2012. Der har været<br />

kritik af protokollen da flere lande prøver at undgå regelsættet, foreksempel ved<br />

at rykke produktionen <strong>til</strong> fattige lande og dermed fjerne CO2-en fra hjemlandet<br />

eller ved at købe CO2-kvoter, så der reelt ikke sker en positiv udvikling i forhold<br />

<strong>til</strong> CO2-reduktionen på verdensplan.<br />

Debatt en om klimaforandringer præges i høj grad af to markante personer.<br />

Den ti dligere amerikanske vicepræsident Al Gore og den danske ”miljø-guru”<br />

Bjørn Lomborg. I 2006 kom Gores fi lm om den globale opvarmning i biograferne. Den<br />

skabte megen debat, og fi lmen endte med at få en Oscar-statuett e for bedste<br />

dokumentar. Bjørne Lomborg var meget kriti sk over for fi lmen, som Lomborg har kaldt<br />

for ”fundamentalt set et DK4-foredrag”.<br />

Herunder ses nogle af kriti kpunkterne:<br />

Folk har en forpligtelse ti l at handle på klimaforandringer,<br />

fordi vi indser at det er et problem (Al Gore)<br />

Der er mange andre globale problemer, der med lethed<br />

kunne løses: kurér problemer vedr. HIV, diarré og malaria,<br />

fejl- og underernæring, uddannelse og manglen på rent drikkevand (Lomborg)<br />

2% af Antarkti s er blevet er blevet væsentligt varmere<br />

98% er over de sidste 35 år væsentligt koldere<br />

Havisen på den nordlige halvkugle er aft agende<br />

Havisen på den sydlige halvkugle er ti ltagende<br />

Sti gninger i vandstanden på op ti l 7 meter vil oversvømme bl. a.<br />

Florida, Holland, Calcutt a og Beijing<br />

FN’s klimapanel forventer at Antarkti s vil få mere is over<br />

en 100 års periode, hvilket vil modvirke vandstandssti gningen<br />

Orkanen Katrina der ødelagde New Orleans i 2005, var forårsaget af<br />

global opvarmning<br />

Orkanen var faldet i styrke fra en kategori 5 ti l en kategori 3<br />

Ødelæggelserne blev katastrofale fordi digerne kollapsede pga.<br />

dårlig vedligeholdelse og dårligt design<br />

Al Gore gæster klimatopmødet den 16. december, hvor han i et foredrag vil<br />

præsentere sin nye bog ”Vores valg”, der bl.a. indeholder reviderede oplysninger<br />

om fænomenet global opvarmning, og hvad han mener man kan gøre for at løse<br />

problemet.<br />

Miljøforkæmperen vs. Miljøguruen


El Niño, eller mere korrekt El Niño – sydlig oscillati on, er et globalt fænomen,<br />

der opstår i havet og atmosfæren. El Niño (opvarmning) og modstykket<br />

La Niña (afk øling) er store temperatursvingninger i overfl adevandet i<br />

den tropiske del af det østlige Sti llehav. Navnene kommer fra de spanske<br />

udtryk for «den lille dreng» (El Niño) og «den lille pige» (La Niña). Navnet<br />

”El Niño” refererer ti l Jesusbarnet, fordi fænomenet oft e starter omkring<br />

juleti d udenfor vestkysten af Sydamerika.<br />

El nino er en global og naturlig del af klimaet på Jorden, og om intensiteten<br />

eller frekvensen af fænomenet vil ændre sig som følge af global opvarmning<br />

er et meget vigti gt spørsmål. Man har fundet beviser for at fænomenet<br />

varierer i løbet af en meget længere ti dsskala, og man kan have<br />

ti år med kraft igere El Niño-hændelser, og andre ti der som er roligere.<br />

Klimaændringerne, som vi oplever dem i dag, medfører fl ere ti lfælde af<br />

ekstreme varme- og tørkeperioder, ekstreme storme og ekstrem nedbør<br />

med oversvømmelser og mudderskred ti l følge, hvor hele landsbyer bliver<br />

begravet og veje skyllet væk. Og vi oplever hyppigere ti lfælde af fænomenet<br />

El Niño.<br />

I oceanerne fi ndes hvad man populært kan kalde en ”klima-maskine”. En<br />

joker i det menneskepåvirkede klima-spil. Denne joker har evnen ti l at påvirke<br />

vejret på kortere sigt, op ti l 80 år frem i ti den, eller på længere sigt,<br />

op ti l 500 år frem, og ændringerne den bringer med kan være svære at<br />

forudse.<br />

Studier af marinesedimenter viser med stor sandsynlighed at afslutningen<br />

på middelalderens varmeti d kan ti lskrives ændringer i verdenshavet. En<br />

tydelig sammenhæng mellem havenes overfl adetemperatur og årsti dsbestemte<br />

vejrforhold kan ses i troperne, hvor fænomenet El Niño præsterer<br />

en opvarmning af det østlige Sti llehav. Under normale omstændigheder<br />

sker der en ophobning af varmt overfl adevand som følge af passatvindens<br />

blæsen fra øst ti l vest i den tropiske del af det vestlige Sti llehav;<br />

samti dig sti ger koldt bundvand op ti l overfl aden i den østlige del.<br />

El Niño<br />

El Niño-fænomenet forekommer med to ti l syv års mellemrum, og er et produkt af<br />

uregelmæssigheder i passatvinden, som bevirker at vandet i den østlige del bliver<br />

varmt. Disse lokale og regionale ændringer eft erfølges af massive forandringer i de<br />

globale mønstre for årsti dsafh ængig nedbør og regionale atmosfæretemperaturer.<br />

Verdenshavenes rolle for klimaet på Jorden er stadig et uudforsket område, der<br />

måske i fremti den kan give forklaringen på vores vejr og hvilke mekansimer der<br />

påvirker klimaet på Jorden. At Grønlands is smelter og måske afk øler den varme<br />

Golf-strøm der strømmer fra ækvator op mod Nordeuropa og er med ti l at give os<br />

et mildt klima i Danmark, varer måske ikke ved. Golfstrømmen kan måske ændre<br />

retning eller måske helt ophøre.<br />

Verdenshavenes rolle for klimaet


CO2<br />

Fotosyntese i træer og planters<br />

blade<br />

omdanner C02 <strong>til</strong> ilt.<br />

Hvad sker der når regnskoven<br />

forsvinder?<br />

Når regnskovene fældes for at<br />

udvinde det kostbare træ, eller<br />

brændes af for at give plads <strong>til</strong><br />

at dyrke jorden for verdens fattige<br />

befolkning, er problemet at<br />

balancen ændres i forholdet<br />

mellem ilt, kuldioxid og kvælstof<br />

i Jordens atmosfære. En balance<br />

som er essentiel for at dyr<br />

og mennesker kan trække<br />

vejret. Samtidig bliver den jord<br />

der dyrkes omkring ækvator<br />

hurtigt udpint og efter få år<br />

omdannet <strong>til</strong> ørken.<br />

Hvad er CO2?<br />

CO2 (kuldioxid, carbondioxid, kultveilte) er en atmosfærisk luftart/hvis molekyler<br />

består af ét kulstof- og to iltatomer.<br />

CO2 er en farveløs, ugiftig gas som frigives <strong>til</strong> luften ved blandt andet afbrænding<br />

af fossile brændstoffer som olie, kul, naturgas og træ.<br />

De store syndere for C02-regnskabet er:<br />

Udledning af gasser fra biler, fly og andre transportmidler<br />

Olie- og kulkraftværker,<br />

Sværindustri,<br />

Gylle fra landbruget<br />

Rydning af regnskove ved skovafbrænding.<br />

Atmosfærens indhold af CO2 er steget fra 0,028% en <strong>til</strong> 0,036% i løbet af de<br />

seneste 300 år.<br />

CO2 i atmosfæren er med <strong>til</strong> at holde på varmen fra solen. Uden CO2 ville<br />

temperaturen på Jorden være 33º lavere.<br />

Når dyr og mennesker ånder ud udledes ca. 450 liter CO2 om dagen.<br />

Planter absorberer CO2 ved fotosyntese dvs. levende organismers omdannelse<br />

af energi fra solen <strong>til</strong> kemisk energi, der er energigrundlaget for stort set alle<br />

klodens økosystemer.<br />

Hvorfor er C02 et<br />

problem?<br />

CO2 er en såkaldt drivhusgas ligesom metan, lattergas og cfc-gasser (bl.a. freon).<br />

Drivhusgasser har den egenskab at de opfanger Solens varmestråling.<br />

Når Solens stråler rammer Jorden, reflekteres cirka halvdelen <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> verdensrummet,<br />

men drivhusgasserne i Jordens atmosfære forhindrer et alt for<br />

stort varmetab. Det betyder, i takt med at vi afbrænder mere og mere fossilt<br />

brændstof, at mængden af drivhusgasser stiger - og at mindre og mindre varme<br />

slipper væk, ligesom i et drivhus. Jorden bliver dermed opvarmet. Dette kaldes<br />

for drivhuseffekten.<br />

Der er internationale, politiske diskussioner i gang om at begrænse udledningen<br />

af CO2, men landene har svært ved at blive enige - og der er ikke politisk vilje <strong>til</strong><br />

at gennemføre ændringer, der er meget små ud fra en global betragtning.<br />

CO2 er endda ikke hele problemet, for den meget kraftige stigning i atmosfærens<br />

indhold af kvælstoffer har også en stor - og formentlig i høj grad overset<br />

betydning.<br />

Hvad bliver der gjort?<br />

Den 3. verdens befolkning bliver langsomt<br />

rigere og rigere og forbruger mere og mere.<br />

I Indien, hvor der bor over en milliard<br />

mennesker, har selv fattige nu råd <strong>til</strong> en bil i<br />

form af en Nano Tata.<br />

Hvad vil det betyde for klimaet?<br />

Det er klart at lande som Kina, Indien og<br />

Brasilien, der oplever en hastig udvikling<br />

og som snart vil være på niveau med de<br />

industrialiserede lande som USA, Japan og<br />

landene i Europa, er vigtige at få med på<br />

det rette klimaspor.<br />

Befolkningen i den 3. verden ønsker de<br />

samme goder som vi har, men der er ingen<br />

grund <strong>til</strong> at det skal være på bekostning af<br />

Jordens ressourcer eller klima. Der er ingen<br />

grund <strong>til</strong> at de skal gentage vores fejl.<br />

Det gælder derfor om at få disse lande med<br />

på den grønne bølge og tænke i nye vedvarende<br />

energiformer.<br />

I Kenya er Vestas ved at etablere Afrikas største vindmøllepark. Indti l videre<br />

er seks vindmøller opsti llet, men planen er, at der i 2012 skal stå hele 365<br />

vindmøller i det tørre område omkring Turkana-søen i det nordlige Kenya<br />

I Brasilien er regnskovsfældning reduceret med over 45% siden sidste år.<br />

Den brasilianske regering har indført bedre satellitovervågning af regnskoven<br />

og er kommet med en række bæredygti ge alternati ver ti l skovbønderne.<br />

En 470 meter lang cykel- og gangbro er netop blevet indviet i Brisbane i<br />

Australien. På broen er der monteret 84 solpaneler, der skal levere mellem<br />

75-100% af den nødvendige strøm ti l belysningen. Det giver en årlig<br />

CO2-besparelse på 37,8 ton.<br />

På Maldiverne har man ambiti oner om at blive verdens første CO2-neutrale<br />

land allerede inden for de næste 10 år. Her vil man udnytt e både sol, vind og<br />

bølger, og landets befolkning skal uddannes ti l selv at gøre en akti v indsats.<br />

Inden 2020 skal 10% af Los Angeles’ energiforbrug stamme fra solceller.<br />

Solcellerne skal både placeres i egentlige solcelleparker og monteres på<br />

private og off entlige bygninger.<br />

En forsker fra Columbia University har medvirket ti l udviklingen af en prototype<br />

på en ”CO2-støvsuger”. ”Støvsugeren” skal absorbere luft ens indhold af CO2 på<br />

plasti kfi bre, hvoreft er kulstoff et fj ernes fra fi brene ved hjælp af damp.<br />

På den skotske ø Islay er man i gang med et projekt hvor man vil udnytt e<br />

ti devands- og bølgeenergi ti l at levere strøm ti l øens ca. 3.500 indbyggere og<br />

ti l øens berømte whiskey-desti llerier. I dag får øen strøm fra en atomreaktor<br />

på fastlandet, men strømforsyningen herfra er ustabil, så man hilser det nye<br />

ti ltag velkomment. Anlægget forventes sat i funkti on i 2011


Alternati ve energiformer:<br />

Solenergi, bølgeenergi, vandkraft ,<br />

vindmøller og (atomkraft )<br />

Klimaprojekter i Danmark<br />

På Samsø udleder hver borger 3,6 tons CO2 mindre om året. Øen<br />

kaldes ”den energiske ø”, for øen er selvforsynende med el og varme,<br />

og eksporterer vedvarende energi. Samsø er blevet verdensberømt<br />

og har skabt håb om, at det kan lade sig gøre at stoppe for importen<br />

af fossile brændstoff er.<br />

På Samsø er oprett et et energiakademi. Her samler man viden om<br />

energi, energibesparelser og vedvarende energi. Man har gennem<br />

årene oparbejdet en stor viden via arbejdet med øens såkaldte<br />

ve-ø-projekter (ve-ø=vedvarende energi ø) fx vindmøller, halmbaseret<br />

fj ernvarme, rapstraktorer, og solfangere.<br />

Samsø er velbesøgt af udenlandsk presse, og har alene i 2009 haft<br />

besøg fra eksempelvis Tyskland, Nepal, Chile, Canada og mange fl ere.<br />

Derudover gør øens klima-guru, Søren Hermansen, et stort internati<br />

onalt arbejde, for at bringe budskabet fra Samsø ud ti l hele verden.<br />

Nordens største solcelleanlæg bliver en integreret del af det nyopførte<br />

Copenhagen Towers i Ørestaden. Selskabet Gaia Solar står bag projektet<br />

og er i gang med at installere solcellerne, der forventes at<br />

producere de første kilowatt -ti mer allerede inden klimatopmødet går<br />

i gang.<br />

Verdens største off shore-installati on, vindmølleparken Horns Rev II,<br />

ligger 30 km vest for Blåvandshuk, og er netop blevet indviet.<br />

Vindmølleparken kan producere strøm ti l ca 200.000 husstande –<br />

ca. svarende ti l Fyn.<br />

I København har kommunen leveret en plan, der i 2025 skal gøre<br />

byen ti l verdens første CO2-neutrale hovedstad. Hustage skal dækkes<br />

af grønne planter, vindmøllekapaciteten skal øges og skolebørn skal<br />

undervises i bæredygti ghed.<br />

Hvad kan du gøre?<br />

Der er en række ti ng man selv kan gøre for at spare miljøet<br />

Nogle løsninger er på kort sigt dyre, men det vil stort set alti d kunne betale sig i<br />

længden at tage hensyn ti l miljøet. Nogle af ti ngene kan virke banale og måske forkerte,<br />

men det handler om at være bevidst om de valg vi træff er i hverdagen og at<br />

alle bør tage sti lling ti l klimaets forandringer som vi oplever dem. Vi kommer selvfølgelig<br />

ikke uden om de virkelige store ti ng der kan ændre vores udledning og som betyder<br />

noget på den korte bane.<br />

Løsninger:<br />

Sluk for stand-by-lamper/ anvende besparende strømskinner.<br />

Tag cyklen i stedet for bilen eller brug de off entlige transportmidler<br />

Brug sparepærer.<br />

Husk at tage et par stofposer med på indkøb, så sparer du både miljøet<br />

og penge ved ikke at købe plasti kposer.<br />

Tag kortere bade.<br />

Vask tøj ved lavere temperatur.<br />

Tør tøjet på tørresnor i stedet for i tørretumbler.<br />

Vælg dansk-producerede varer og køb årsti dens frugt og grønt; s<br />

å sparer du transporten jorden rundt.<br />

Spis mindre kød, da dett e er dyrt i CO2 at fremsti lle.<br />

Vælg hårdehvidevare der mindst er mærket A++<br />

Udnyt jordvarme<br />

Anvend solenergi<br />

Køb CO2-kvoter


Elsker du<br />

softice?<br />

- for Nordpolen smelter!<br />

I anledningen af FN’s klimatopmøde i København i denne måned, har vi en spændende uds<strong>til</strong>ling<br />

ved indgangen <strong>til</strong> læsesalen på første sal, hvor du kan sætte dig ind i centrale klimabegreber.<br />

Tag en søgevejledning ved pc-øen og bliv inspireret <strong>til</strong> videre læsning.<br />

God fornøjelse!<br />

Bli’ klædt på <strong>til</strong> fremtidens<br />

klimaforandringer!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!