kun sthåndværk - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

kun sthåndværk - Bruun Rasmussen

information

A F H E N T N I N g

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 756

Afhentning af effekter købt på traditionel

auktion SKAL SKE senest 2 uger efter sidste

auktionsdag (eller efter aftale). Uafhentede

effekter vil herefter uden yderligere varsel

blive sendt til opbevaring for købers regning

og risiko.

S A L g S R E S U L T A T E R

Hammerslags-priser fra de seneste auktioner

kan ses på vores hjemmeside:

www.bruun-rasmussen.dk

Hammerslags-priser kan også fås ved at

ringe til vores automatiske telefonsvarer på

telefon: 33 43 69 08.

F O T O

Fotos af alle effekter kan ses på vores

hjemmeside: www.bruun-rasmussen.dk

E U R O

der bydes og faktureres i danske kroner.

Vurderinger i euro kan ses på

www.bruun-rasmussen.dk

B E V A R I N g S T I L S T A N d

Bruun Rasmussen henleder opmærksomheden

på, at katalognumrene som udgangspunkt

ikke er forsynet med oplysninger om

tilstand (jvf. købskonditionernes § 9). Vi

henviser imidlertid til vores hjemmeside:

www.bruun-rasmussen.dk, hvor der under

det enkelte katalognummer ofte er oplysninger

om bevaringstilstand, reparationer

o. lign. Er disse oplysninger ikke tilstrækkelige

kan én af afdelingens sagkyndige kontaktes

for yderligere informationer.

d I S P A T C H

Collection of purchases bought at

traditional auctions must be no later than

2 weeks after the last auctionday.

Uncollected items will without further

notice be sent into storage at the expence

and risk of the buyer.

S A L E S R E S U L T S

Sales results from the latest auctions are

available at our website:

www.bruun-rasmussen.dk

Sales results are also available at our

answering machine.

Please call: +45 33 43 69 08.

P H O T O

Photos of all items are available at our

website: www.bruun-rasmussen.dk

E U R O

Bids and invoicing are made in dKK.

Estimates in Euro can be seen at

www.bruun-rasmussen.com

C O N d I T I O N

Bruun Rasmussen draws attention to the

fact that, as a rule, no information is

provided regarding the condition of the lots

(cf. conditions of purchase § 9). However,

we refer to our website:

www.bruun-rasmussen.dk where information

regarding condition, repairs, etc.

can usually be found for the individual lot.

Should this information be insufficient,

further details can be obtained by contacting

one of the experts of the department.

211

More magazines by this user
Similar magazines