Beskrivelse af Bluespot.pdf - Fredericia Kommune

fredericia.dk

Beskrivelse af Bluespot.pdf - Fredericia Kommune

Fredericia Kommune

Bluespot

NOTAT

Udarbejdet i forbindelse med Bluespotkort.

Projektleder

Peter Duus-Nielsen

Udarbejdet af Michael Juul Lønborg

Kvalitetssikring Peter Duus-Nielsen

Revisionsnr. 0

Godkendt af Peter Duus-Nielsen

Udgivet Februar 2009

Bluespot

Bluespotkortet er en risikoscreening for, hvor der er størst risiko for våde eller oversvømmede

områder i forbindelse med kraftige regnhændelser.

Bluespot kortet viser ”det topografiske wetness index” (TWI), hvor de blå nuancer angiver

risikoen. De mørke nuancer angiver områderne med den største risiko, hvilket eksempelvis

kan ses på nedenstående figur.

Figur 1: Eksempel på Bluespot.

Orbicon A/S

CVR 21 26 55 43

Ringstedvej 20

4000 Roskilde

Tlf. 46 30 03 10

Fax 46 30 03 11

www.orbicon.dk

info@orbicon.dk


Anvendelse

Bluespotkortet er en screening, der giver et overblik over risikoområder i kommunen. Angivelsen

af risikoområderne betyder ikke nødvendigvis, at der er problemer nu eller i

fremtiden. Dette afhænger af afvandingskapaciteten i jorden, dræn og kloakeringen.

Bluespotkortets angivelser af risikoområderne bør i forbindelse med en konkret sag undergå

en analyse i hvilken der tages hensyn til kloakering, dræn og jordart.

Bluespotkortet kan anvendes til udpegning af byområder, hvor der bør tages særligt hensyn

til bortledning af overfladevand i fremtiden. Bluespotkortet kan ligeledes sammenholdes

med allerede oplevede oversvømmelseshændelser.

Uden for byområder kan Bluespotkortet anvendes til udpegning af vandløbsnære oplande

med risiko for oversvømmelser fra vandløb. Bluespot kortet kan også sammenholdes med

jordartskort for udpegning af arealer, hvor dræning vil være nødvendig for at undgå beskadigelser

af afgrøder gennem længere oversvømmelsesperioder.

I anvendelsen af Bluespotkortene bør det bemærkes, at risikoscreeningen af oversvømmelserne

ikke er kvantitativ og derfor ikke kan anvendes til bestemmelse af oversvømmelsers

udbredelse eller dimensionering af afvanding.

For en kvantitativ bestemmelse af oversvømmelserne bør der udføres nærmere analyser

f.eks. med hydrodynamiske kloak- og vandløbsmodeller koblet med overflademodeller.

Disse modeller kan efterfølgende anvendes til udarbejdelse af løsningsforslag.

Baggrund

Det topografiske wetness index (TWI) er beregnet på baggrund af kommunens digitale

terrænmodel (DTM) i en opløsning på 10 m X 10 m. Den digitale terrænmodel angiver terrænkoterne

i kommunen. Det betyder, at modellen er renset for bygninger, vegetation

osv.

I beregningen af TWI anvendes et oplandsareal samt en hældning på terrænet. Overfladen

regnes som impermeabel og der tages ikke hensyn til nedsivning, dræning og kloakering.

TWI beregnes efter nedenstående formel:

TWI = ln(A/tan(β))

Hvor:

TWI er det topografiske wetness index.

A er oplandsarealet.

β er hældningen på terrænet.

Kalibrering

Bluespotkortet er kalibreret efter orthofoto af kommunen. Risikoområderne for oversvømmelse

tilpasset efter synlige tegn på allerede forekommende våde eller oversvømmede

områder. Disse tegn kan eksempelvis være områder på landbrugsarealer, hvor afgrøderne

er beskadigede.

Fredericia Kommune, Bluespot 2/3


Der kan være enkelte søer/vådområder i området, som ikke fremstår som ”bluespots” på

det fremstillede kort. Dette kan enten skyldes, at søerne har et meget lille topografisk opland

eller at søerne er kunstig anlagt (udgravet).

Generelt gælder, at et stort opland giver en høj TWI-værdi og omvendt. Samtidig gælder

det, at en lille hældning giver en høj TWI-værdi og omvendt. Det skal også bemærkes, at

områder med lille hældning godt kan have lave TWI-værdier hvis oplandet er lille.

Det skal bemærkes, at der ikke er lavet kvalitetssikring af den digitale terrænmodel, hvilket

vil sige, at der ikke er korrigeret for eventuelle fejlbehæftede terrænkoter ved broer

og lignende.

Endelig skal der gøres opmærksom på, at det er den relative forskel i terrænkoten, der

benyttes i beregningen af TWI, og ikke den absolutte terrænkote. Derfor har lavtliggende

områder ikke nødvendigvis en høj TWI-værdi. I stedet bør der kigges på kort over terrænkoten

og evt. kort, der viser hvilke områder der i givet fald risikerer at blive oversvømmet

ved en given havstigning eller vandspejlsstigning i søer og vådområder.

Fredericia Kommune, Bluespot 3/3

More magazines by this user
Similar magazines