Mediepolitik for Klub 7000

fredericia.dk

Mediepolitik for Klub 7000

Mediepolitik

for

Klub 7000

1. Udgave 2013

1


Indholdsfortegnelse

Forord. ............................................................................................................................................................... 3

Formål ................................................................................................................................................................ 3

Afgrænsning ...................................................................................................................................................... 3

Spil ..................................................................................................................................................................... 4

Formål med spilaktiviteten ................................................................................................................................ 4

Regler for spil aktiviteten. ............................................................................................................................. 4

Valg af spil .......................................................................................................................................................... 5

TV/Film .............................................................................................................................................................. 5

Regler. ............................................................................................................................................................ 5

Musik/video/billeder ........................................................................................................................................ 6

Regler ............................................................................................................................................................. 6

Internet/chat/smart phones ............................................................................................................................ 6

Regler…….. ..................................................................................................................................................... 7

Facebook ........................................................................................................................................................... 7

Afrunding. .......................................................................................................................................................... 8

2


Forord.

Medier er blevet en stor del af alles hverdag og bruges til alt fra leg og underholdning til arbejde. Det er så

at sige et værk-/legetøj, der er kommet for at blive. I Klub 7000 ønsker vi at se muligheder frem for

begrænsninger i denne medieverden. Vi vil have en vejledende dialog/ tilgang til børn, unge og forældre

omkring børn og unges brug af medier.

Vi oplever ofte, at børn og unge færdes langt mere hjemmevant i de nye medier, end vi selv gør. Det er ikke

så mærkeligt. For dem er internettet, smartphones og ipads en helt naturlig forlængelse af deres fysiske

hverdag. Internettet er ikke et medie, det er et sted – lige som skolegården, legepladsen og

teenageværelset er det. Grænserne for ude og hjemme og offentlig og privat rum er udflydende, og de nye

generationer er vokset op med de nye medier.

Men selvom børnene færdes hjemmevant online, betyder det ikke, at de ikke har brug for de voksne. De

har måske nok de tekniske færdigheder, men når det kommer til at få udviklet de sociale og etiske

kompetencer, så har de stadig brug for støtte og vejledning fra voksne. Det ”digitale” jeg, spiller med andre

ord en stor rolle i socialiseringen.

Vi ser i Klub 7000 en nødvendighed i at være bevidste om denne udvikling. Dette vil vi forsøge at gøre med

følgende beskrivelser i vores mediepolitik. Udviklingen inden for området går stærkt, hvorfor vi også ser det

som en nødvendighed at revidere politikken løbende. Det vil være personalets refleksioner, erfaringer,

forældre feedback og pædagogiske overvejelser der vil forme nedenstående.

Formål

Formålet med Klub 7000´s mediepolitik er at synliggøre vores pædagogiske arbejde og overvejelser i

forbindelse med børn og unges brug af diverse medier i klubberne for herigennem at kunne komme

misforståelser og spørgsmål i forkøbet.

Derfor er den primære målgruppe forældre, der ønsker et indblik i og dialog omkring ovenstående.

Afgrænsning

Vi har i vores mediepolitik valgt, for overskuelighedens skyld, at beskrive og opdele medier i følgende

hovedkategorier; spil, tv/film, musik, video og billeder, netværk, chat, smartphones og ipads. Da emnerne

er ret omfattende, er det kun det, vi vurderer, der er relevant for os som klubber, der nedenstående vil

blive beskrevet.

Vi vurderer spillenes egnethed i forhold til alder, hvorfor der vil blive taget udgangspunkt i PEGI

aldersmærkningen. Dog vil der ikke heri være en beskrivelse af denne. Mere om den kan søges på nettet.

Der ud over tager vi også hensyn til børnenes ønsker, og tager derudover også en pædagogisk vurdering af

spillene. Der kan således godt forekomme, at børn under 16 år eksempelvis gerne må spille et + 16 spil,

hvis vi efter en pædagogisk vurdering finder spillet egnet til klubben. PEGI mærkningen er vejledende ikke

lovpligtig.

3


Mediepolitikken indeholder overordnede holdninger og synspunkter som er fælles for Klub 7000. Der vil

således ikke være beskrevet hvordan spilletider, rum osv. er organiseret i de enkelte klubber. Dette kan

findes i det enkelte ”hus”.

Spil

Mit barn spiller altid computer spil i klubben! Hvornår er det for meget og hvornår er det blevet en

afhængighed? Det er en problemstilling vi i klubberne er opmærksomme på. Der er ingen tvivl om, at børn

og unge higer efter at spille, når tilbuddet af spil er til stede.

Som før skrevet er den digitale verden en realitet, som vi hellere vil arbejde med frem for at bekæmpe.

Dermed ikke sagt, at man ikke skal gøre sig overvejelser om, hvor meget ens barn/ung gør brug af spil og

medier generelt. En god indgangsvinkel til, hvornår det er for meget, er at kigge på hvad barnet/den unge

foretager sig udover at spille computer. Der skulle gerne være god balance imellem pc spil og kropslig

aktivitet og andre oplevelser væk fra skærmen. Vi ser en tendens til, at de meget fysisk aktive børn har brug

for at koble fra og have et frirum i den digitale verden.

Formål med spilaktiviteten

Computer- og konsolspil er aktiviteter, hvor de ansatte kan opbygge og udvide relationer med børn og

unge. Samværet om spillene gør det lettere at få en føling med, hvordan de har det derhjemme, i skolen og

med andre børn og unge. Opbygning og udvidelse af relationer med og blandt medlemmerne er for de

ansatte den primære gevinst og computerrummet ses som et godt redskab for at opnå dette.

Ser man de ansatte sidde og spille med børn og unge, gøres det derfor ikke kun for underholdningens skyld,

men derimod som en del af arbejdet med relationer, for at vise nærvær og for at følge med i udviklingen.

Børn og unge synes ofte, at det er udfordrende og sjovt at spille mod og med de voksne præcis lige som i

andre fysiske aktiviteter. Klubberne ønsker at være synlige voksne i en medieverden.

Børn og unges aktivitet omkring spil er i høj grad social, da de erhverver sig ny viden, hjælp og udfordring

hos hinanden. Alle spil kræver adskillige kognitive kompetencer af spilleren. Disse er sammensat på vidt

forskellige måder. Disse kompetencer dækker over fx at kunne overskue indviklede handlingsforløb, et

omfattende persongalleri samt komplekse problemstillinger. Dette gælder typisk i spilgenrerne: strategi,

eventyr og rollespil. Herved trænes logik, hukommelse, overblik med f.eks. ressource analyse og samtidig

udvikles kompetencer i problemløsning og forståelser af sammenhænge. Spilleren lægger strategier, hvor

de hjælper hinanden, udvikler samarbejde og lytter til hinandens idéer – her er de demokratiske processer i

spil, hvor de laver rollefordeling og planlægning. Andre spil genre såsom action, sport og racing dækker

mere over de fysiske kompetencer, hvor det typisk er reaktionstiden og færdigheden på knapperne det

afhænger af, men disse spil har også nogle kognitive komponenter, som beskrevet ovenfor.

Regler for spil aktiviteten.

Som udgangspunkt er det op til de enkelte klubber (enheder) at forholde sig til reglerne omkring brug af

spil. Dette med udgangspunkt i at børn, grupper af børn og områder er forskellige og der derved også vil

være forskelligt behov for regler.

4


Dog er der enkelte generelle ting at sige om regler for spil aktiviteten.

Spil, der er mærket +18 er voksenspil og hører ikke hjemme i klubberne.

Der vil forekomme en differentiering i dags – og aftenklubberne pga. aldersforskellen. De store har

større frihed, men dermed også større ansvar.

Der skal være et ordentligt sprog omkring computerbruget.

De må ikke færdes på hjemmesider med skadeligt indhold. Ex. vold, pornografi eller gambling.

Valg af spil

Når der udvælges spil til klubbernes computere eller konsoller bliver følgende punkter overvejet.

Det sociale aspekt- fx multiplayer funktion.

Den fysiske udfoldelse – fx x-box Kinect og Wii.

Det lærerige indhold – fx problemløsning i puzzles.

Valg af pc-/konsolspil sker hovedsageligt ud fra børn og unges erfaring og efterspørgsel. Nye interessante

spil, bliver af en medarbejder afprøvet og undersøgt for, om spillene er pædagogisk egnede. Spillenes

indhold behøver ikke umiddelbart at være af pædagogisk karakter. Men de vurderes ud fra om de kan

bruges i pædagogiske sammenhænge, hvor børn og unge kan fremme den sociale kompetence, skal kunne

samarbejde, kan styrke koncentration/overblik og opbygge taktisk forståelse igennem strategi og

problemløsning.

De fleste spil i dag muliggør online spil/kommunikation, hvilket vi vælger at give delvis adgang til. Dette

giver mulighed for ikke kun at spille med hinanden i klubben, men også mod andre i hele verden. Et nyt

spændende element i spillet. Etikken omkring online kommunikation er, at det skal være et sprog, der er

spil relateret og i god omgangstone og derved ingen tilsvininger eller trusler.

Der findes et hav af gratis spil og hver dag kommer der nye til. Størstedelen er heldigvis gode og lærerige til

målgruppen 8-13 år. Man skal dog være opmærksom på, at mange af disse spil er skabt som platform for

marketing og reklame. Nogle gratis spil giver endda mulighed for, at købe ting eller medlemskab via mobil

regning. Dette er et univers og en kultur for sig selv, hvilket gør det umuligt for os som pædagoger at følge

med i. Derfor foregår valg af internet spil kun ud fra børn og unges lyst og behov, dog med tilsyn og dialog

omkring hvad de spiller.

TV/Film

Der vil fra tid til anden blive fremvist film/tv i klubberne. I det tilfælde vurderer medarbejderen ud fra

aldersmærkning og indhold om klubben kan tillade sig at vise den. I særlige tilfælde hvor der afholdes ex.

gyser aften lægges der op til, at børnene eller de unge får forældreunderskrift på, at det er i orden, at de

ser filmen.

Regler.

Klubberne skal have film licens (MPLC) for at fremvise film i klubberne.

Der må kun vises originale film og altså ikke kopier fra tv, dvd, download eller lignende.

5


Der tages udgangspunkt i aldersmærkning og – eller indholds/kendskabsvurdering af filmen.

Musik/video/billeder

Disse medier er i stor udstrækning tilgængelige på både smartphones, ipads og pcére. Dette er mere et

eksternt og individuelt medie klubbernes medlemmer gør brug af. Men derfor skal vi alligevel som klub

forholde os til dette.

Regler

Der må ikke kopieres musik fra et digitalt medie til et andet digitalt medie, hvilket udelukker stort

set al kopiering. Der må ikke downloades musik på klubbens computere, da mange fildelingssider

indeholder ulovligt materiale. Man er tit uvidende om ulovligheden af viderebringelse af filer. Dette

kan også gælde videoer og billeder. Børnene og de unge deler endvidere ofte filer på deres

telefoner. Da dette ikke kan overvåges 100 % rådes der til, at dette ikke finder sted i klubberne,

ligeledes for at overholde gældende lovgivning på området.

Digitalt billedmateriale skal varetages på samme måde som personfølsomme oplysninger. Det

inddeles i to kategorier og indholdet skal vurderes ud fra følgende.

Situationsbilleder: billeder som viser en aktivitet i klubben må gerne offentliggøres uden tilladelse.

Billederne skal være harmløse således at ingen føler sig udstillet eller krænket

Portræt billeder: Som kun forestiller en enkelt person, må ikke offentliggøres uden tilladelse fra

den portrætterede.

Ovenstående er også gældende for videomateriale. Det er vigtigt især at være opmærksomme på de

billeder eller video børn og unge tager af hinanden med deres telefoner. Børn, unge og ansatte skal kunne

sige fra, hvis der bliver taget portræt billeder eller bliver filmet. Klubben har ansvaret for at gøre børnene

og de unge bevidste om hvilke konsekvenser der findes, hvis ”uheldige” billeder sendes rundt eller

publiceres. De ansatte har altså her en vejledende og guidende rolle i forhold til

hensigtsmæssig/uhensigtsmæssig adfærd.

Internet/chat/smartphones og Ipads

Internet og smartphones er for børn og unge et åbent vindue til verden og deres dannelse af netværk, men

også de problemer og konflikter, der kan opstå. Unge i dag har stort set, når som helst og hvor som helst

adgang til internettet. Således kan de kommunikere med alt og alle. Dette sker også i klubberne, hvorfor

der skal skabes en tryg ramme for de unges brug. Dette for at være på forkant med eventuelle konflikter.

6


Regler

Vi bestræber os på at gøre følgende for at børn og unge bruger internettet, chatten og sms´er på ordentlig

vis;

Have en dialog med de unge om hvordan man taler til hinanden på internettet. Sproget er meget

vigtigt i de unges digitale kommunikation. Det der skrives på chatforums kan let misforstås. Mange

vælger at tale ”uden filter” når man skriver til hinanden eller om hinanden på chatten. Derfor kan

der opstå konflikter eller ”online/digital mobning” hvor nogle kan føle sig udenfor, udstillet eller

psykisk terroriseret.

Have en dialog med børn og unge om, at det er let at lyve på chatsider. Den man taler med kan

sagtens være en helt anden end man tror. Eller man kan selv vælge at udgive sig for at være en

anden, end den man er.

Der er ikke lagt et filter på vores pc´ere. Derved er sider med potentielt anstødeligt indhold ikke

låste. Vi bygger dette valg på tillid til, at børnene og de unge benytter internettet på forsvarlig vis.

Desuden skulle de gerne opleve et voksent nærvær, der forhindrer dette. Medier medbragt

hjemmefra hører under samme regler og retningslinjer, som de der forefindes i klubben.

Der tolereres så vidt hverken mobning eller ”online/ digital mobning” i klubberne. Børn og unge

skal være bevidste om, at al mobning medfører kontakt til hjemmet. Det er op til den ansatte at

vurderer situationen og en eventuel konsekvens.

Facebook

Facebook er et kapitel for sig og det sociale forum, som er mest udbredt. Mange børn og unge har i dag

en profil på Facebook. Facebook lægger op til, at man skal være fyldt 13 år for at have en profil. Dog

ser vi i klubberne eksempler på at børn under 13 har en profil derinde.

Det vil aldrig blive forbudt at benytte sig af Facebook i klubberne. Dog er oprettelser af profiler et

anliggende, der finder sted hjemme. Vi ser det som et godt værktøj til at socialisere og udtrykke sig

selv, hvorfor det aldrig vil blive forbudt, men heri ligger et kæmpe ansvar, vi ikke kan have indsigt i eller

kontrol over.

Mange klubber gør brug af Facebook som kommunikationsværkstøj. Her kan man formidle hvad der

sker i klubben. Det anbefales, at der som udgangspunkt, ikke skal være aktive medlemmer på den

ansattes venneliste med mindre der er særlige pædagogfaglige grunde hertil. – altså at det bliver en

pædagog faglig vurdering, der bliver udgangspunktet for venskabet. Det anbefales i stedet, at oprette

særlige grupper hvor ansatte og medlemmer kan være uden at skulle være ”venner” indbyrdes på de

personlige profiler.

I det øjeblik en ansat er venner med et aktivt medlem skal den ansatte være bevidst om;

At kunne opdele arbejdsliv- og privatliv

7


At private informationer, billeder m.m. kan være tilgængelige for medlemmer

Ikke at skabe eventuelle misforståelser igennem kommunikationen med medlemmerne

Afrunding.

Det forventes at alle medarbejdere i Klub 7000 er bekendte med ovenstående mediepolitik og forholder sig

til indholdet af den i den daglige pædagogiske praksis.

Mediepolitikken er overordnet, hvorfor der også lægges op til at organisering og praktiske forhold, der er

særlige for ”eget hus” beskrives individuelt. Børn, børnegrupper, ansatte og områder er forskellige, hvilket

skal afspejles i metodefrihed, der tager afsæt i vores fælles politik.

Vi håber, at vi med ovenstående kan synliggøre, at vi arbejder professionelt, forholder os og tager

medansvar for børn og unges brug af medier. Endvidere at forældregruppen, som primær målgruppe for

denne beskrivelse, har fået svar på nogle af de spørgsmål, de måtte sidde med.

8

More magazines by this user
Similar magazines