jordvarmeanlaeg_treldenaesvej_127 - Fredericia Kommune

fredericia.dk

jordvarmeanlaeg_treldenaesvej_127 - Fredericia Kommune

Klaus Kjær Nielsen

Trelde Næsvej 217

7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Trelde Næsvej 217, 7000 Fredericia.

29-04-2013

Sags id.: 13/1931

Sagsbehandler:

Mette Schjødt

Afgørelse

Fredericia Kommune giver herved tilladelse efter lov om miljøbeskyttelse og den tilhørende

bekendtgørelse om jordvarmeanlæg til at etablere et jordvarmeanlæg på Trelde Næsvej 217, 7000

Fredericia, matrikel nr. 5o Trelde, Fredericia Jorder.

Med henvisning til de bygge- og beskyttelseslinier, der berører ejendommen, betinges tilladelsen af,

at arealet retableres straks efter nedgravning af jordvarmeanlægget.

Vilkår

Generelt:

1. Jordvarmeanlægget skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen og supplerende

oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser der fremgår af vilkårene nedenfor.

2. Tilladelsens driftsvilkår skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører

driften. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på adressen.

3. Der skal senest 14 dage efter færdiggørelse af anlægget fremsendes færdigmelding af arbejdet

til kommunen. Færdigmeldingen skal vedlægges:

- en målfast ledningsplan, der viser placering i forhold til skel og bygninger og

samlingers placering.

- en kopi af tæthedsprøvningen jf. vilkår 16.

Indretning og drift:

4. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand-

og kloakrør, skal være isoleret mod kondens.

5. Varmeslangerne skal ligge mindst 0,6 m fra skel, medmindre der foreligger en skriftlig

tilladelse fra naboejendommens ejer.

6. Varmeslanger skal nedgraves, så de har mindst 0,6 m jorddækning.

Team Industri

DK-7000 Fredericia

Tlf. 72107648

E-mail: Mette.schjodt@fredericia.dk

www.fredericia.dk


7. Der skal udlægges et markeringsnet i en afstand af mindst 30 cm over de udlagte slanger til

sikring mod beskadigelse ved fremtidigt gravearbejde på ejendommen.

Konstruktion:

8. Fabrikantens krav til bøjningsradius skal overholdes. På svejsede anlæg skal svejsningerne

opfylde standarderne for de pågældende materialer og skal være trykprøvet ved leveringen.

9. Slangekredsløbet skal være udformet som et lukket system med et hviletryk på mindst 150

kPa (absolut tryk).

10. Varmeslanger skal være af typen PE40, SDR11 eller PE80, SDR17. Slangerne skal være DSgodkendt

og mærket ”SBC” eller polygodkendt og mærket med ”EN13244”.

11. Som frostsikringsmiddel må kun anvendes ethanol, IPA-sprit eller

ethylenglycol/propylenglycol. Brinen må højst indeholde 35% frostsikringsmiddel.

12. Jordvarmeanlægget skal være tæt og være forsynet med et trykovervågningssystem

(pressostat eller niveauvagt), alarm og sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i

varmesystemet stopper anlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

13. Anlægget må ikke overdækkes på en måde, som vanskeliggør eller hindrer inspektion og

reparation af nedgravede dele af anlægget.

14. Varmeslanger må kun føres igennem fundamenter i bøsningsrør.

15. Til samling af varmeslanger skal anvendes elektrosvejsefittings, der er kompatible med de

anvendte PE-slanger i anlægget, eller trækfast fittings til mekaniske samlinger, der opfylder

kravene i EN 12201-3. Samlingsstedet skal være tilgængeligt for inspektion.

16. Inden ibrugtagning af et nyt jordvarmeanlæg, og ved genstart af et bestående anlæg efter

reparation eller vedligeholdelse af den nedgravede del af anlægget, skal ejer eller bruger af

jordvarmeanlægget gennemføre en tæthedsprøve.

Tæthedsprøven skal gennemføres med rent vand. Prøvetrykket skal være 1,5 gange

driftstrykket. Under hele prøven må ingen dele af slangerne være udsat for direkte sol.

Slangerne pumpes op til prøvetrykket, som herefter holdes. Slangerne luftes ud om

nødvendigt. Når trykket falder, pumpes rørene op til prøvetrykket igen. Dette gentages, indtil

prøvetrykket er konstant. Efter 15 minutter kontrolleres, om trykket er faldet. Er trykket

faldet, skal lækagen findes og repareres, hvorefter der igen pumpes op til prøvetrykket. Dette

gentages indtil trykket er konstant på 1,5 gange driftstrykket i 15 minutter fra sidste

oppumpning.

Egenkontrol:

17. Jordvarmeanlægges ejer skal mindst en gang årligt lade anlægget efterse af en sagkyndig i

jordvarmeanlæg.

Forhold, som skal undersøges ved det årlige eftersyn:

- udførelsen af eventuelle reparationer,

2


- rør og samlinger, driftstryk,

- trykovervågningssystemet,

- frostsikringsvæske, type og mængde,

- efterfyldning af brine, antal liter.

18. Ejer skal opbevare resultaterne i mindst 10 år og fremvise dem på kommunens foranledning.

19. Fredericia Kommune kan til enhver tid kræve, at der foretages tæthedsprøvning eller anden

kontrol af jordslangerne.

20. Ejeren og brugeren af jordvarmeanlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan

vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan

ske forurening af grundvand, jord og undergrund, herunder må der ikke være væsentlige

synlige tæringer af rørsystemet.

21. Hvis ejeren eller brugeren af jordvarmeanlægget konstaterer, eller får begrundet mistanke om,

at anlægget er utæt, skal vedkommende straks træffe egnede foranstaltninger til at bringe en

eventuel udstrømning til ophør. Kommunen skal herefter underrettes uden unødigt ophold

med en redegørelse for, hvad der er blevet gjort for at bringe den eventuelle udstrømning til

ophør.

Ophør:

22. Hvis anlægget ikke længere benyttes, skal det sløjfes senest 3 måneder fra det er taget ud af

drift. Sløjfningen skal anmeldes til Fredericia Kommune senest 14 dage efter at arbejdet er

afsluttet.

23. Ved sløjfning tømmes varmeoptagningssystemet for væske, hvorefter slangekredsløbet

gennemskylles med rent vand og slangen aflukkes. Hvis sløjfningen af anlægget er forårsaget

af, at slangen ikke længere lever op til kravene til en varmeslange, skal slangen frakobles

anlægget på en måde, så det ikke er muligt at sætte den i drift igen. Væskerne skal bortskaffes

i overensstemmelse med kommunens gældende regulativ for farligt affald.

Begrundelse for tilladelsen og vilkårene

Opfylder jordvarmeanlægget ovennævnte vilkår mht. teknisk indretning, placering, drift og

sløjfning, er det Fredericia Kommunes vurdering, at anlægget lever op til de krav, der bør stilles for

at minimere risikoen for forurening af jord og grundvand. Samtidig vurderer kommunen, at

placeringen og etableringen ikke udgør en væsentlig og uacceptabel risiko for påvirkning af dyre-

og plantearter, der er beskyttet i henhold til EU´s habitatdirektiv.

Der er redegjort nærmere herfor i den miljøtekniske vurdering.

Gyldighed og retsbeskyttelse

Tilladelsen er gyldig fra I har modtaget dette brev. Vær opmærksom på, at tilladelsen bortfalder,

hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter modtagelsen.

3


I skal samtidig være opmærksomme på, at Sundhedsstyrelsen, klageberettigede foreninger og

enhver med en væsentlig individuel interesse har mulighed for at klage til Natur- og

Miljøklagenævnet over tilladelsen. Hvis der klages, kan Natur- og Miljøklagenævnet ophæve eller

ændre tilladelsen. Derfor vil det være for jeres egen regning og risiko, hvis I udnytter tilladelsen

inden klagefristen udløbet.

Hvis der opstår fare for forurening af vandforsyningsanlæg eller for miljøet i øvrigt, kan Fredericia

Kommune til enhver tid ændre eller tilbagekalde tilladelsen uden erstatning.

Frister og yderligere information kan ses i klagevejledningen nedenfor.

Klagevejledning

Denne tilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af jer, Sundhedsstyrelsen,

klageberettigede foreninger eller enhver anden der har væsentlig, individuel interesse i sagen. I får

besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Tilladelsen annonceres i Budstikken og Fredericia Kommunes hjemmeside den 7. maj 2013.

Klagefristen er 4 uger fra denne dato. Klagen skal sendes til Fredericia Kommune, Natur & Miljø,

Gothersgade 20, 7000 Fredericia eller pr. mail til kommunen@fredericia.dk og skal være modtaget

sendes den 5. juni 2013 kl. 12.

Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er

indgået i sagens bedømmelse.

Det gøres opmærksom på, at der til enhver tid er aktindsigt i sagen.

Klagegebyr

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler

et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis

medhold i klagen. Efter modtagelse af klagen fra kommunen, sender Natur- og Miljøklagenævnet

en opkrævning på gebyret til klageren. Betales gebyret ikke inden den fastsatte frist, vil klagen blive

afvist uden nærmere behandling.

Hvis afgørelsen ønskes afprøvet ved domstolene, skal sagsanlæg være anlagt senest 6 måneder

efter, at denne afgørelse er modtaget.

Lovgrundlag

Tilladelsen er givet i henhold til:

- § 19, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010

(miljøbeskyttelsesloven)

4


- § 4 i bekendtgørelse nr. 1019 af 25. oktober 2009 om jordvarmeanlæg

(jordvarmebekendtgørelsen)

Kravene til jordvarmeanlægs tekniske indretning, placering, drift og sløjfning fremgår af

jordvarmebekendtgørelsens §§ 7-20.

Reglerne om tilladelsens gyldighed fremgår af § 78a i lov om miljøbeskyttelse.

Reglerne om adgang til at klage og om søgsmål, samt en klages virkning fremgår af kapitel 11 i

miljøbeskyttelsesloven.

Kommunens ret til at ændre eller tilbagekalde tilladelsen, hvis der opstår miljømæssig fare eller

risiko, fremgår af § 20 i miljøbeskyttelsesloven.

Andre oplysninger

En del af matrikel 5o Trelde, Fredericia Jorder er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen. Det

betyder, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af det areal der ligger mellem strandbredden

og strandbeskyttelseslinjen jf. §15 i naturbeskyttelsesloven. I overensstemmelse med hidtidig

praksis for strandbeskyttelseslinjen kan midlertidige terrænændringer som fx nedgravning af rør

eller ledninger dog ikke anses for at være tilstandsændringer, såfremt terrænet straks retableres.

Dette gælder udelukkende hvis arealet ikke er omfattet af andre beskyttelseshensyn eller såfremt

arealet ikke er sårbart overfor indgrebet.

Nedgravning af slanger til jordvarmeanlæg kan således foretages uden dispensation fra

naturbeskyttelsesloven på arealet, da dette ikke indeholder værdifuld natur.

Spørgsmål og kontaktperson

Hvis der er spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 7210 7648 eller

e-mail mette.schjodt@fredericia.dk.

Venlig hilsen

Mette Schjødt

Kopi til:

Dansk Varmepumpe Industri, Nymøllevej 17,9240 Nibe, att; Erik Kirkeby

5


Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Du har ansøgt om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg ved brev af 15. februar 2013.

Af ansøgningen fremgår, at der er tale om udlægning af 300 m ø40 mm jordslanger i en dybde af 1

meter under terræn. Det er oplyst at slangerne overholder DS/EN 13244. Der anvendes vand som

varmetransmissionsmiddel tilsat frostvæske i form af IPA sprit (30 %). Derud over er der ikke tilsat

kemikalier.

Anlægget bliver etableret med trykovervågningssystem til overvågning af trykfald samt visuel

alarm og sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget.

Dermed lever anlæggets tekniske udformning og de kemiske stoffer, der skal anvendes, op til

kravene i Jordvarmebekendtgørelsens §§ 11, 12 og 13.

6


Varmeforsyning i området

Området er omfattet af lokalplan nr76. Område nord for Trelde Næsvej. Lokaplanen indeholder

ingen bestemmelser om varmeforsyning. Ejendommen er i dag opvarmet vha. elvarme.

Vandforsyning i området

Ejendomme i området forsynes med vand fra et alment vandforsyningsanlæg (TRE-FOR) og der er

ingen enkeltvandsforsyningsanlæg indenfor 50 m fra den påtænkte placering af jordvarmeanlægget.

Afstanden til nærmeste almene vandforsyningsboring er ca. 11 km fra den påtænkte placering af

jordvarmeanlægget.

Afstandskravene i jordvarmebekendtgørelsens § 7 er dermed overholdt.

Ejendommen ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser.

Beskyttet natur

Af naturbeskyttelsesloven fremgår det at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af natur der er

beskyttet af lovens § 3 i Bekendtgørelse af lov nr. 933 af 24/09 2009 om naturbeskyttelse

Nærmeste § 3-område, et overdrev, ligger ca. 80 m mod nordvest. Det vurderes, at det planlagte

projekt ikke vil påvirke det omtalte § 3 område.

En tilladelse i henhold til § 19, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse må ikke gives, hvis der kan opstå

risiko for at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde

for de dyrearter, der er optaget på habitatsdirektivets bilag IV, litra a. Tilladelse må heller ikke

gives, hvis der kan opstå risiko fro at ødelægge de plantearter, som er optaget på habitatdirektivets

bilag IV, litra b, i alle livsstadier. Dette fremgår af § 11, jf. § 8 i habitatbekendtgørelsen,

bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af

visse arter.

De relevante arter i området er: sydflagermus, vandflagermus, markfirben og stor vandsalamander.

Der er ikke direkte kendskab til nogle af disse arter på arealet. Det kan dog ikke udelukkes, at der

findes bilag IV-arter i området. Ingen af arterne har dog deres naturlige levested på arealer, som det

ansøgte, der er en villahave (græsplæne) ud mod kysten.

Det vurderes derfor, at et jordvarmeanlæg som det ansøgte, ikke vil indskrænke eller forringe

egnede levesteder for vilde arter af planter eller dyr, herunder bilag IV-arter i området.

7

More magazines by this user
Similar magazines