Natasha Carstens

toef.dk

Natasha Carstens

Kørselsanalyse rselsanalyse for 5 kommuner i

Trafiksamarbejdet

- Et tværkommunalt tv rkommunalt samarbejde

Trafiksamarbejdet består best r p.t. af 6 kommuner:

Albertslund, Brøndby, Br ndby, Glostrup, Hvidovre,

Ishøj Ish j og Vallensbæk Vallensb k kommuner

- Flere kommuner er velkomne i

Trafiksamarbejdet

Oplæg Opl g ved Trafiksamarbejdets trafikkoordinator,

Natasha Carstens


Ishøj

Albertslund

Vallensbæk

Glostrup

Analyse Analyse af de lukkede lukkede kørselsordninger k rselsordninger i i fem fem

kommuner kommuner på p Vestegnen Vestegnen – og synergi synergi med med

åbne bne kørsler k rsler

Brøndby

Hvidovre

Trafiksamarbejdet 2


Definitioner i analysen

Lukket kørsel: k rsel: De kommunalt visiterede

befordringsordninger

Åben ben kørsel: k rsel: De offentligt tilgængelige

tilg ngelige

busser og flextur (dvs. hvor der ikke

kræves kr ves visitering.)

Trafiksamarbejdet 3


Idéen/ Id en/ formålet form let med analysen:

Finde effektiviseringsmuligheder for de

lukkede kørsler k rsler - også ogs synergieffekter med

de åbne: bne:

- På tværs tv rs af kommuner (fx kørselskontor)

k rselskontor)

- På tværs tv rs af kørselsordninger

k rselsordninger

- Udbudsorienteret analyse (fx

fælleskommunalt lleskommunalt udbud)

Trafiksamarbejdet 4


Motivationen for kørselseffektivisering

k rselseffektivisering

(koordinering – og optimering)

Opdragsgiver: Trafiksamarbejdets styregruppe

(tekniske direktører direkt rer i det tidligere

Vestegnssamarbejdet)

Motivet: Kommunernes generelle ønsker nsker for at

effektivisere og spare.

Mulighed for større st rre effektivisering/ besparelse ved

kørselskoordinering rselskoordinering og -optimering optimering på p tværs tv rs af

kommunegrænser kommunegr nser og åben ben-lukket lukket kørsel. k rsel.

Trafiksamarbejdet 5


Inspiration og udfoldelse

- Flextur, Ballerup, Deloitte, Ishøj Ish

- Konsulenter: COWI A/S (generel analyse)

og Frogne A/S (delanalyse:

Kørselsoptimering, rselsoptimering, vha.

computersimulering)

- Organisering: Tværkommunal

Tv rkommunal

projektstruktur

- Status: Projekt i gang, slut primo 2013 -> >

Politisk behandling af forslag

Trafiksamarbejdet 6


Offentlig servicetrafik SWOT med PEST (Kilde: Frogne A/S)

Cases:

SWOT: Strengh, Weakness,Opertuneties, Threaths

PEST: Political, Economic, Social, Technica

Fokus på p hele værdik v rdikæden den og optimere systemer og service mellem aktører akt rer

Muligheder Begrænsninger

Fleksible kørselsordninger/Benchmark mellem kommuner

Insourcing

intern i kommune

Visitering

Bestilling

Koordinering

Bookning

Service

Kørsel

&

Køretøjer

Outsourcing til

extern operatør*

Administration,

statistik

&

Miljø

Trafikselskaber -----------------------------------------------

Ålborg -----------------------------------------------------------------------------------------------

Odense ---------------------------------------------------------

Vejen, Vejle --------------------------------------------------------------------------------------

Ishøj, Faxe --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Systemer og sammenhæng i hele værdikæden

Visitering – Bestilling – Koordinering – Bookning – Service – Kørsel – Køretøj -

Administration

Styrker Åbne standarder Svagheder

SUTI – Standard for Udveksling af Transport

Information


Metode

Indsamling og analyse af kørselsinfo:

k rselsinfo:

- Generelle info: Skemaer og interviews

- Optimering: Turdata til regneark (14 dages

normalperiode: Kørselsordning, K rselsordning, tid mm.)

Kvaliteten af indsamlede kørselsinfo:

k rselsinfo:

- Stort arbejde + grundighed/ krydstjek

Trafiksamarbejdet 8


Resultater

Generel analyse: ”In In progress” progress – status for 4

kommuner (enkeltvis + tværg tv rgående) ende)

Optimerings delanalyse: Næsten N sten færdig f rdig

Trafiksamarbejdet 9


Metode: Ordninger + Simulering for optimering af Frogne A/S

1 Lægek L gekørsel rsel S2

2 Genoptræning Genoptr ning efter hospitalsophold S1

3 Individuel handicapkørsel*

handicapk rsel*

4 Kørsel K rsel med normalklasseelever

5 Kørsel K rsel til specialundervisning, børn b rn

6 Kørsel K rsel til specialundervisning, voksne

7 Integration

Albertslund Brøndby Br ndby Glostrup Hvidovre Ishøj Ish Vallensbæk

Vallensb

8 Socialområdet

Socialomr det - handicappede børn/unge b rn/unge S3 S4

9 Socialområdet

Socialomr det - udsatte børn/unge b rn/unge

10 Socialområdet

Socialomr det - handicappede voksne

11 Varigt nedsat funktionsevne

12 Generelle dagcentertilbud

13 Hjælpemidler

Hj lpemidler

14 Beskæftigelse/aktivering

Besk ftigelse/aktivering

15 Eventuelle andre ordninger

16 Kørsel K rsel til sprogundervisning, førskoleb f rskolebørn rn -

sproggrupper

Trafiksamarbejdet 10


Resultater p.t. for optimering

Resultater opdelt per kommune og kørselstype, k rselstype, hvor

det er relevant (ud fra i alt 17.000 ture/ 110.000 km.

ved 1 passager pr. tur):

S1: Almindelig ”koordinering

koordinering” indenfor kommune og

ordning: Distance Distance kommuner kommuner i i alt: alt: 65.000 65.000 km; km;

Samlet sammensætningsgrad sammens tningsgrad (antal

passagerer/ture): ( (gennemsnitlig) gennemsnitlig) 1,7 1,7

S2: Sammensætning Sammens tning på p tværs tv rs af

kommunegrænserne:

kommunegr nserne: Distance Distance i i alt: alt: 56.000 56.000 km km

Besparelse Besparelse ift ift S1: S1: 14% 14%

S3: Sammensætning Sammens tning mellem kørselstyper, k rselstyper, men kun

indenfor samme kommune: Distance Distance i i alt: alt: 59.000 59.000 km km

(10% (10% bedre) bedre)

S4: Sammensætning Sammens tning på p tværs tv rs af kørselsordning k rselsordning og

kommunegrænser.

kommunegr nser. Distance Distance i i alt: alt: 54.000 54.000 km. km. (17%)

(17%)


Resultater p.t. for optimering (2)

Konsekvenser:

Længere ngere tid i bil (ca 1 minut)

Længere ngere ventetider eller tidligere ankomsttider

Krav til biltyper (store, små, sm , lift etc)

Yderligere simuleringer:

Konsekvenser af ændrede ndrede servicekrav samt ændrede ndrede

sammensætningsbetingelser.

sammens tningsbetingelser.


Løsningsmodeller til konkret, lokal vurdering i hver kommune

og på tværs:

Brug af åben kollektiv trafik (overførsel af visiterede brugere):

- Servicebus, Flextur

Sløjfning af ikke-lovpligtig kørsel:

- Frivillige aktiviteter, Ældrekørsel efter Serviceloven (til genoptræning/

vedligeholdende træning/generelle dagcenteraktiviteter

Lavere serviceniveau:

- "Besøgsfrekvens" (ældrekørsel, maks. antal besøg/uge),

- Ventetider (-x/+y minutter), Maksimal køretid pr. bruger/maksimal

omvejskørsel i forhold til direkte rute

- Grad af chaufførhjælp ("kantsten-til-kantsten", "gadedør-til-gadedør",

"entredør-til-entredør", "sofa-til-sofa")

Øget brugerbetaling (ældrekørsel, "§117-kørsel", frivillige aktiviteter)

Koordineret, kommunalt udbud (EU-udbud)

Øget brug af Movia Flextrafik

"Hjemtagning" af Movia-kørsel (åben og lukket)

Øget egenproduktion:

- "Institutionsbusser”, Kommunalt/tværkommunalt kørselskontor (udvidelse

af Ishøjs kørselsafdeling)

Trafiksamarbejdet 13


Samlede løsningspakker

…for hver kommune og på tværs, fx:

"Lille pakke"

(= samlet besparelse ca. 5%)

"Mellem pakke"

(= samlet besparelse ca. 10%)

"Stor pakke"

(= samlet besparelse ca. 20%)

Trafiksamarbejdet 14


Skitse til løsningsforslag OBS! Grov, foreløbig principskitse!

NB: Mange løsninger er alternativer - de økonomiske

effekter kan ikke sammenlægges Påvirket kørsel

Kommune: Albertslund

Nuvær.

nettoudgift

pr. år

Økonomisk

effekt af

enkeltforslag

"Lille

pakke"

"Mellem

pakke"

"Stor

pakke"

(1.000 kr.,

I 1.000

Løsningskategori Forslagstype (Befordringsområde/detailordning)

2012-niveau) I % kr./år 1.000 kr./år 1.000 kr./år 1.000 kr./år

A

Brug af åben

kollektiv trafik

A.1 Servicebus (1 linje) A.1a Nettodriftsudgift uden overførsel af visiterede brugere 1.100

(Movia-produkter)

A.1b Overførsel fra ældrekørsel til genoptræning/

vedligeholdende træning (SEL §86) 630 -25% -158

A.1c Overførsel fra ældrekørsel til almene

dagcenteraktiviteter (SEL §79) 638 -25% -160

A.2 Flextur A.2a Nettodriftsudgift uden overførsel af visiterede brugere 350 350

A.2b Overførsel fra ældrekørsel til genoptræning/

vedligeholdende træning (SEL §86) 630 -40% -252 -144

A.2c Overførsel fra ældrekørsel til almene

dagcenteraktiviteter (SEL §79) 638 -40% -255 -146

B Visitation B.1 Ikke-lovpligtig kørsel sløjfes B.1a Anden transport (SEL §117) 769 -100% -769 -769

C Serviceniveau C.1

B.1b Ældrekørsel til genoptræning/

vedligeholdende træning (SEL §86) 630 -100% -630 -630

B.1c Ældrekørsel til almene degcenteraktiviteter (SEL §79) 638 -100% -638 -638

B.2 Strammere

førstegangsvisitation

B.2a Lægekørsel 29 -5% -1

B.3 Årlig revurdering B.3a Lægekørsel 29 -10% -3

B.4 Kommunen

godkender/bestiller hver tur

B.4a Lægekørsel 29 -15% -4 -4

B.5

B.5a Ældrekørsel til genoptræning/vedligeholdende træning

Reduktion af besøgsfrekvens (SEL §86) (fra gns. 3,5 til 2 besøg/uge) 630 -43% -270 -270

C.2

C.1a Lægekørsel, kørsel til genoptræning efter hospitals-

Maksimal ventetid ift. ønsket ophold, ældrekørsel til genoptræning/vedligeholdende

tid øges (til -15/+45 minutter) træning/almene dagcenteraktiviteter, hjælpemiddelprøvning

og "§117-kørsel".

Maksimal køretid øges (til 60

minutter)

C.2a Lægekørsel, kørsel til genoptræning efter hospitalsophold,

ældrekørsel til genoptræning/vedligeholdende

træning/almene dagcenteraktiviteter, hjælpemiddelprøvning

og "§117-kørsel".

C.3 Chaufførhjælp reduceres Besparelsesmuligheder kan ikke pt. vurderes

2.643 -5% -132 -132 -132 -30

2.643 -10% -264 -264 -264 -60

D Brugerbetaling D.1 Betaling øges "maksimalt" D.1a Anden transport (SEL §117) (28->60 kr. pr. "besøg") -30 97% -29 -29

E

F

G

Koordineret,

kommunalt

udbud

Overflytning af

kørsel til Movia

Hjemtagning af

Movia-kørsel

F.1

(intet lovmæssigt maksimumsbeløb)

(15% passagerfrafald er indregnet)

Samlet EU-udbud af

nuværende kørsel på

kommunal kontrakt +

"taxametervilkår"

Movia/Flextrafik overtager

principielt al kørsel på

kommunal kontrakt +

"taxameterkørsel"

G.1 Lukning af åbne lokalruter

G.2

H Egenproduktion H.1

H.2

Hjemtagning af Flextrafikkørsel

(afventer simuelringsresultater +

detailanalyse af

Ishøj Kommunes kørselsafdelings

turpriser)

Tilladelsesfri kørsel

("institutionsbusser")

Erhvervsmæssig

personbefordring

("kørselskontor")

D.1b Ældrekørsel til genoptræning/ vedligeholdende træning

(SEL §86) (28->60 kr. pr. "besøg") -264 97% -256 -256

D.1c Ældrekørsel til almene degcenteraktiviteter (SEL §79)

(28->60 kr. pr. "besøg") -137 97% -133 -133

Læge/Speciallæge

Genoptræning efter hospitalsophold

Normalklasseelever

Specialundervisning for børn

Genoptræning/vedligeholdende træning

Generelle dagcentertilbud

Serviceloven §117

Læge/Speciallæge

Genoptræning efter hospitalsophold

Normalklasseelever

Specialundervisning for børn

Genoptræning/vedligeholdende træning

Generelle dagcentertilbud

Serviceloven §117

Isoleret besparelse på transport af skoleelever urealistisk

(pt.. 4 kr./persontur) 11.600

G.2a Kommunale ordninger (Kommunikationscentret) 264

G.2b Rute/Elev-kørsel (børn) 2.772

G.2c Rute/Bruger-kørsel (voksne) 2.216

Vurderes urealistisk til relle bespareller

6.900 5% -345 -345 -345

6.900 10% -690 -486

Trafiksamarbejdet 15

Vurderes umidelbart urealistisk i enkeltkommuner i

projektområdet. Skal kvalificeres i forhold til løsningen:

"Samlet kørselskontor for alle projektkommuner".

Nuv. totaludgift pr. år (1.000 kr.) = 12.951 Årlig besparelse i alt (1.000 kr.) -742 -1.374 -2.613


Tak for opmærksomheden

opm rksomheden

Natasha Carstens

Trafikkoordinator for Trafiksamarbejdet

Kontaktinformationer:

Mail: nacar@brondby.dk

Mobil: 5144 2383

Adr.: Brøndby Br ndby Rådhus, R dhus, Park Allé All 160, 2635 Brøndby Br ndby

Trafiksamarbejdet 16

More magazines by this user
Similar magazines