PERSONSKAT UPDATE DECEMBER 2009 - Kromann Reumert

kromannreumert.com

PERSONSKAT UPDATE DECEMBER 2009 - Kromann Reumert

PERSONSKAT UPDATE

DECEMBER 2009


PROGRAM

• Forårspakke 2.0 – skattelettelserne

• Multimedieskat

• Øvrige personalegoder

• Nye indberetningspligter

• Aktieløn

• Ind- og udstationering

• Debat og spørgsmål

2


FORÅRSPAKKE 2.0 - SKATTELETTELSERNE


SKATTELETTELSERNE

• Topskattegrænsen op med i alt 54.400 kr.

• 2010:

389.900 kr.

• Mellemskatten på 6 pct. afskaffes 1. januar 2010

• Bundskatten nedsættes med 1,5 pct. + 0,09 pct. til 3,67 pct. i

2010.

• Skatteloftet sænkes fra 1. januar 2010 til 51,5 pct.

(ekskl. AM-bidrag og kirkeskat)

• Effekt: Marginalskatten ned fra ca. 63 pct. til 56,5 pct.


SKATTEREFORMEN – MULIGHEDER?

• Udskyd løn til 2010?

• Ekstra stor pensionsindbetaling?


MULTIMEDIESKAT


HVAD KOSTER DET?

• Forhøjelse af den skattepligtige indkomst med 3.000 kr. (2010)

• Blot ét gode udløser hele skattepligten

• Ægtefæller/samlevende 3.000 kr. x 2

• Ingen modregning af private udgifter til telefon, computer,

internet

• Lønnedgang er ikke egenbetaling

• Egenbetaling af løn efter skat?


HVAD ER OMFATTET?

• Telefon

• Computer

• Datakommunikationsforbindelse


HVAD ER OMFATTET?

• ”Telefon”

• Fastnet

• Mobil

• PDA, smartphones el. lign.

• Telefonapparatet

• Oprettelses-, abonnements-, og forbrugsudgifter

• Telefonserviceydelser som telefonvækning,

telefonsvarerfunktion, ”vis nummer-funktion”

• Andre sædvanlige ydelser, der er en del af abonnementet


HVAD ER OMFATTET?

• ”Computer” inkl. sædvanligt tilbehør af almindelig

størrelse og standard

• Computerskærm

• Softwareprogrammer

• Printer mv.


HVAD ER OMFATTET?

• ”Datakommunikation via internetforbindelse”

• ISDN-/ADSL/bredbåndsforbindelser

• Mobil internetforbindelse

• Engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen

• Sædvanlige ydelser, som er en del af abonnementet

• ”Gratis” download af musik eller tv-kanaler – integreret/kan

ikke udskilles/må anses for sædvanlige?


HVAD ER IKKE OMFATTET?

• Ikke omfattet af multimedieskatten

• Udlæg efter regning (erhvervsmæssige opkald)

• Token (kodesystem til AG´s netværk)

• Software installeret på medarbejders private computer, der

kun giver adgang til arbejdsgivers netværk

• Fast månedligt telefontilskud

• Særydelser over telefonabonnementet – donationer,

parkeringsudgifter, ”vild med dans”-sms? etc.


HVEM ER OMFATTET?

Omfattet:

• Lønmodtagere

• Honorarmodtagere

• Medlemmer/medhjælpere for bestyrelser, udvalg,

kommissioner, råd, nævn, Folketinget, regionsråd og

kommunalbestyrelser

• Selvstændigt erhvervsdrivende


HVEM ER IKKE OMFATTET?

Ikke omfattet

• Frivillige, ulønnede medhjælpere for en forening

• Frivillige i hjemmeværnet

• Lønmodtagere, der får en skattefri arbejdsgiverbetalt

uddannelse efter LL § 31 kan få en computer

• betingelse: relevant og ”tro og love erklæring” om ikke

at anvende privat

• Lønmodtagere, der har firmabil/lastbil til (udelukkende)

arbejdsbrug med fastmonteret mobiltelefon/pc

• betingelse: aftale/”tro og love erklæring” om, at

mobiltelefon/pc ikke må fjernes fra bilen og at udstyret

ikke må anvendes privat?


HVORNÅR?

• For de fleste: 1. januar 2010

• Deltagere i den moderniserede hjemme-pc-ordning, etableret

inden den 22. april 2009 omfattes først fra 2013


RÅDIGHED

• Rådighed til privat brug

• Faktisk benyttelse uden betydning

• Del af året

• Pr. påbegyndt måned

• En måned i ny og næ?

• Lån af en ekstra bærbar computer til konkret privat anvendelse i

en nærmere afgrænset periode?

• Privat rådighed konstateret ved kontrol?


MULTIMEDIER PÅ ARBEJDSPLADSEN?

• HR: alm. privat brug fra arbejdspladsen udløser ikke

multimedieskat

• stationære multimedier

• mobile multimedier, på betingelse af:

• aftale mellem AG og AT

• AG foretager stikprøvekontrol


BÆRBARE MEDIER?

• AFTALE

• Aftale om, at bærbart multimedie kan tages med hjem:

+ skat

• Aftale om, at bærbart multimedie ikke kan tages med hjem:

÷ skat

• NB: Én gang taget med hjem = formodning for privat rådighed =

HR: + skat


MOBILTELEFON – MED HJEM -

UNDTAGELSERNE

• HR: Mobiltelefon med hjem én

gang = + skat

• U1: Arbejdsmobiltelefon

• U2: Tjenesterejse

• U3: Teknisk begrænset anvendelse


MOBILTELEFON – MED HJEM -

ARBEJDSMOBILTELEFON

• Betingelser:

• Nødvendig

• ”Tro og love erklæring”

• Kontrol

• NB – Ingen privat brug – heller ikke fra arbejdspladsen!


MOBILTELEFON – MED HJEM - TJENESTEREJSE

• Betingelser:

• Tjenesterejse

• Nødvendigt

• Ikke uden unødigt besvær hente/aflevere mobiltelefon

• ”Tro og love erklæring”

• Anvendes faktisk kun erhvervsmæssigt

• Arbejdsgiver fører kontrol

• NB – Mobiltelefonen må efterfølgende ikke bruges privat fra

arbejdspladsen!


MOBILTELEFON – MED HJEM - TEKNISK

BEGRÆNSET ANVENDELSE

• Teknisk umuligt at foretage opkald eksternt

• Ikke krav om yderligere kontrol


BÆRBAR COMPUTER OG MOBILT BREDBÅND –

MED HJEM

• HR: bærbar computer/mobilt

bredbånd med hjem én gang =

+ skat

• U1: Tjenesterejse

• U2: Computer med særligt

programmel til hjemlån

• U3: Teknisk begrænset anvendelse


BÆRBAR COMPUTER OG MOBILT BREDBÅND –

MED HJEM - TJENESTEREJSE

• Betingelser:

• Tjenesterejse

• Nødvendigt

• Ikke uden unødigt besvær hente/aflevere computer/mobilt

bredbånd

• Må kun anvendes erhvervsmæssigt/”Tro og love erklæring”?

• Anvendes faktisk kun erhvervsmæssigt

• NB – privat brug fra arbejdspladsen ok!


BÆRBAR COMPUTER OG MOBILT BREDBÅND –

MED HJEM – SÆRLIGT PROGRAMMEL

• Betingelser:

• Lån

• Særligt programmel/nødvendigt

• Begrænset antal computere til hjemlån

• Lån kun i ny og næ

• Støtte for, at computer må kun anvendes og anvendes kun

erhvervsmæssigt (!)


BÆRBAR COMPUTER OG MOBILT BREDBÅND –

MED HJEM – TEKNISK BEGRÆNSET ANVENDELSE

• Teknisk begrænset til erhvervsrettede funktioner

• Ikke krav om yderligere kontrol


FLERE AF SAMME GODE?

• Ok – hvis reel begrundelse

• Ikke stille ”direkte” til rådighed for ægtefælle/samlever/børn

• Flere boliger

• Privat mobiltelefon i lønpakke + erhvervsmobiltelefon fra

arbejdsgiver

• Privat computer i lønpakke + erhvervscomputer fra

arbejdsgiver


KONSEKVENSER

• A-skat og AM-bidrag

• + Indeholdelsespligt

• + Indberetningspligt

• Flere arbejdsgivere?

• Feriepengeberegning?

• Pensionsberegning?


ARBEJDSGIVER - OVERBLIK

• Hvilke multimedier har virksomheden?

• Til brug for hvilke medarbejdere?

• Kun stationært udstyr på arbejdspladsen?


ARBEJDSGIVER - OVERBLIK

• Udstyr fast installeret i medarbejdernes hjem?

• Bærbare medier

• Kun til brug på arbejdspladsen?

• Medarbejdere med erkendt/ønsket privat rådighedsbehov?

• Skal kunne tages med hjem uden privat

rådighedsbeskatning?

• Særlige situationer: uddannelse, arbejdsmobiltelefon,

tjenesterejse, fastinstalleret i arbejdsbil, computer med særligt

programmel, medie med begrænset anvendelse, flere af samme

gode


ARBEJDSGIVERS KONTROL

• De nemme:

• Kun stationære multimedier på arbejdspladsen

• Stationære multimedier hjemme

• Medarbejdere med mindst ét multimedie som medarbejderen

gerne må og gerne vil bruge privat


ARBEJDSGIVERS KONTROL

• De svære:

• Arbejdsmobiltelefoner

• Bærbare multimedier på arbejdspladsen

• Computer med særligt programmel til hjemlån

• Computer til medarbejdere under uddannelse

• Fastmonteret pc/telefon i arbejdsbil


ARBEJDSGIVERS KONTROL – HVAD SKAL

ARBEJDSGIVER HAVE?

1. Overblik – kunne dokumentere for SKAT hvilke medarbejdere, der

har hvad

2. Multimediepolitik

• Persondataloven!

3. ”Tro og love erklæringer”

4. Låsning af funktionaliteter (evt.)

5. ”Hjemlånsbog” (computer med særligt programmel) (evt.)


ARBEJDSGIVERS KONTROL – HVAD SKAL

ARBEJDSGIVER HAVE?

6. Kontrolprocedure

- Hvordan

-Hvor ofte

- Udvælgelseskriterier for stikprøvekontrol

- Hvad gør vi hvis ..

- Dokumentation for udførte kontroller


ARBEJDSGIVERS KONTROL

• Arbejdsmobiltelefoner

• Specificerede lister over udgående opkald fra hver

arbejdstelefon

• Overordnet gennemgang af alle regninger for unaturligt

forbrug – hver gang

• ”Passende antal” stikprøver af regninger. ”Normalt” årlige

stikprøver på 5 pct. af arbejdsmobiltelefonerne for en

regningsperiode på en måned


ARBEJDSGIVERS KONTROL

• Mistanke om private opkald – forpligtelse til nærmere tjek –

evt. i samarbejde med medarbejder (Persondataloven)

• Hvis uregelmæssigheder konstateres?

• Gå længere tid tilbage og tjekke opkaldslister for

medarbejder + indberette den pågældende

• Evt. flere stikprøver af øvrige medarbejdere


ARBEJDSGIVERS KONTROL

• Computer til brug for uddannelse

• Tjek aflevering når uddannelsen er afsluttet!

• Bærbare multimedier, der ikke må tages med hjem

• Minimum 2 årlige stikprøvekontroller

• Computer med særligt programmel til hjemlån

• Minimum 2 årlige stikprøvekontroller

• Computer/telefon fastmonteret i arbejdsbil

• ? Formentlig minimum 2 årlige stikprøvekontroller

• NB: Dokumentation for den gennemførte kontrol – dato, signatur,

resultat


FORDELE?

• ”Så mange goder som muligt”!?

• Computer kan fra 1. januar 2010

også indgå i en fleksibel lønaftale

(”bruttolønsordning”)


ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER

• Bestående eller ny ordning?

• Analyse af ansættelsesvilkår – behov for varsling?

• Beregningsgrundlag ferie, pension, godtgørelser mv.?

• Persondatalovgivningen?


ØVRIGE PERSONALEGODER


ØVRIGE PERSONALEGODER

• Firmabilsbeskatning

• Værdi af fri bil tillægges et miljøtillæg fra 1. januar 2010 =

den årlige ejerafgift/årlig vægtafgift

• Godt tidspunkt at købe nye brugte firmabiler el. sale- and

lease-back ordning for at få nyt beskatningsgrundlag?


ØVRIGE PERSONALEGODER

• Arbejdsgiverbetalt fitnessabonnement/medlemskab af sportsklub?

• Arbejdsgiverbetalt børnepasning?

• Arbejdsgiverbetalte cykler?

• Sponsorture – deltagerbeskatning?


NYE INDBERETNINGSPLIGTER -

PERSONALEGODER


PERSONALEGODER

• Ny bekendtgørelse på vej – foreløbig melding:

• HR:

• Indberetning hver måned af alle fordele (naturalier), der

er skattepligtige efter LL § 16

• dog kun (alligevel) de udtrykkeligt nævnte?

• 8 goder indberettes med værdi

• 1 gode indberettes med krydsmarkering

• U:

• Ikke indberetning, hvis udtrykkeligt undtaget

• 6 goder udtrykkeligt undtaget

• Ny eIndkomst indberetningsblanket på vej


AKTIELØN


AKTIELØN

• Medarbejderobligationer

fjernes

• HR: Virkning for udlodning af

obligationer efter 1. januar

2010

• U: Lønaftale indgået senest

22. april 2009 og lønaftalen

må højst række over 12

måneder – udlodning i 2010 ok


AKTIELØN

• Muligheden for ubegrænset at få købe- eller tegningsretter til

aktier til 15 pct. under markedskursen som led i en individuel

ordning (LL § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b) fjernes

• Retserhvervelse skal være sket inden 1. januar 2010 på

eksisterende ordninger


HVAD KAN MAN STADIG?

• Generelle ordninger

• Købe- eller tegningsretter til aktier til favørkurs – max. 10

pct. af årsløn + 5 års båndlæggelse (LL § 7 A, stk. 1, nr. 1)

• Medarbejderaktier (”gratisaktier”) – max. 22.800 kr. (2010)

+ 7 års båndlæggelse (LL § 7 A, stk. 1, nr. 2)

• Individuelle ordninger

• Købe- eller tegningsretter til aktier eller tildeling af aktier som

led i en individuel ordning – max. 10 pct. af årsløn og

virksomheden har ikke fradragsret for værdien (LL § 7 H)

• Tildeling af købe- og tegningsretter til aktier, hvor beskatning

af fordel for medarbejder og fradragsret for virksomhed

udskydes til udnyttelses- eller afståelsestidspunktet (LL § 28)


IND- OG UDSTATIONERING


IND- OG UDSTATIONERING

• Skatteordningen for forskere og højtlønnede medarbejdere:

• Arbejdsgiver skal være dansk!

• Ingen regulering af minimumslønkrav fra 2009 til 2010

• 63.800 kr./md (69.628 kr./md incl. AM-bidrag og ATP)

• Ny EU-forordning 883/2004 – fra 1. maj 2010

• Ny arbejdsmarkedsbidragslov – dog først fra 1. januar 2011

• Hotellejlighed – bolig ctr. bopæl – fuld skattepligt?


DEBAT OG SPØRGSMÅL


KONTAKT

Lene Juel, advokat

Direkte: 38 77 46 18

Mobil: 61 61 30 01

E-mail: lej@kromannreumert.com

Marianne Granhøj, partner

Direkte: 38 77 46 80

Mobil: 24 27 48 20

E-mail: mrg@kromannreumert.com


INDBERETNINGSPLIGT MED VÆRDI – foreløbig

melding

1. Firmabil

2. Helårsbolig, hvis betalt leje under markedsleje

3. Opvarmning, elektricitet, vand mv. ved en helårsbolig

4. Sommerbolig

5. Lystbåd

6. Medielicens

7. Multimedier til privat rådighed

8. Fri kost og logi efter Skatterådets satser


INDBERETNING MED KRYDSMARKERING –

foreløbig melding

• Frikort til offentlig befordring


INDBERETNING – SPECIFIKT UNDTAGET –

foreløbig melding

1. Bonuspoint optjent i forb. m. flyrejser og hotelovernatninger mv.

2. Firmabørnehave

3. Goder omfattet af bagatelgrænsen i LL § 16, stk. 3, 3. pkt.

4. Privat benyttelse af AG´s værktøj??

5. Lejlighedsvis privat benyttelse af goder omfattet af stk. 2??

6. Parkeringspladser??

NB – Personalelån??

More magazines by this user
Similar magazines