VorNyt 16, marts 2011 - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk

VorNyt 16, marts 2011 - Vordingborg Kommune

16. udgave, marts 2011

Fælles OPTIK

i kommunen

Side 2 3

Side 5

Effektivisering og

innovation

God smag i

Centralkøkkenet

Biblioteket i en

omstillingstid

Side 6 7

Side 8

Festlig fastelavn

på Plejecenter

Solvang

Håndværkergården

Side 11

Vi har ventet længe. Men nu er foråret også ved at nå vores

breddegrader. Et af de sikre tegn på, at vi er på vej mod lysere

tider er den årlige fastelavnsfest, som jo ikke kun er børnenes

fest.

På Plejecenter Solvang havde personalet derfor inviteret beboere

og pårørende til tøndeslagning med efterfølgende hjemmebagte

fastelavnsboller samt kaffe og hyggeligt samvær. Det

blev en hyggelig eftermiddag, hvor både personale og beboere

var udklædte og alle havde en rigtig festlig eftermiddag.


Leder

Planer for nyt rådhus og kommunens udvikling

2011 er startet vejrmæssigt koldt, men

bestemt ikke begivenhedsmæssigt stille

i Vordingborg Kommune. Der arbejdes

på højtryk med implementering af de

ændringer, der blev besluttet i budget

2011-2014. Samtidig arbejder vi også på

en række områder med udviklingsmuligheder

for kommunen i de kommende år.

Administrationsbygninger

Et af kommunens bygningsmæssige

smertensbørn er Vordingborg Rådhus.

Bygningen mangler tilstrækkeligt varmeanlæg,

ventilation og isolation og er

desværre belastet af en række indeklimaproblemer,

der gør at der er behov for en

betydelig ombygning med en udgift, der

svarer til cirka halvdelen af nybyggeri.

Der skal tages stilling til, om Vordingborg

Rådhus skal ombygges eller der eventuelt

skal foretages en gradvis nedrivning

med efterfølgende nybyggeri på stedet

eller med en helt anden placering. Der

er derfor blevet gennemført en analyse

af administrationsbygningerne med det

formål at udarbejde en samlet strategi for

anvendelsen af bygningerne over en 10-

20 årig periode.

Der beskrives 3 hovedmodeller i rapporten.

Model 1 hvor eksisterende

administrationsbygninger renoveres, så

de opfylder arbejdsmiljøkravene. Model

2 hvor kontorpladser fra Marienbergvej

og Langebæk flyttes til Vordingborg, hvor

eksisterende rådhus nedrives og nyt rådhus

opføres. Præstø og Stege renoveres,

VorNyt marts 2011

Ansvh. redaktør: Thomas Uhlenfeldt

Redaktion: Thomas Uhlenfeldt, Anette Nøddelund,

John Nielsen, alle fra Fællessekretariatet

samt Randi Jakobsen fra HR og Ulrik Jensen

fra Biblioteket.

Fotos: Vordingborg Kommune og Colourbox.

Layout og grafisk produktion: Pihl – grafisk design

Trykkeri: Grafikom A/S.

Trykt på Svanemærket, CyclusPrint papir.

så de opfylder arbejdsmiljøkravene. Og

endelig en Model 3 hvor hele administrationen

samles i Vordingborg i et nyt

rådhus og de øvrige tidligere administrationsbygninger

sælges.

Konklusionen på rapporten er, at kommunen

over en årrække kan spare penge

ved at samle administrationen helt eller

delvist (model 2 eller 3). Det er derfor besluttet,

at direktionen skal komme med et

forslag, der kan indgå i budgetlægningen

for 2012-2015. Der arbejdes nu på dette

forslag, der bliver fremlagt inden sommer.

Men tidligst til efteråret ved vi altså hvilken

af modellerne, der bliver valgt.

Udvikling i Vordingborg Kommune

Der stilles også skarpt på kommunens

udvikling i de kommende år. En ny planstrategi

er under udarbejdelse og kommunalbestyrelsen

holder den 17. marts et

temamøde om kommunens udvikling.

Mange spændende tanker er på tegnebrættet,

men der er endnu ikke en endelig

vedtaget strategi. Jeg forventer dog, at en

færdig strategi vil sætte nye mål indenfor

områder som bosætning, erhverv, landdistrikternes

udvikling og kommunens

klimaindsats. Og frem for alt vil strategien

udmønte sig i nogle konkrete indsatser

og forslag til at nå disse mål, så Vordingborg

Kommune forhåbentlig kan vende

den negative befolkningsspiral og blive et

udviklingsområde hvor mennesker og arbejdspladser

flytter til i de kommende år.

Tomas Therkildsen, kommunaldirektør

Oplag: 4.300 stk.

Bestilling af VorNyt kan ske hos John Nielsen

på tlf. 55 36 27 15

Du kan være med til at præge bladets indhold:

Skriv et indlæg eller kom med idéer til artikler.

Sidste frist for forslag til næste nr. er den 1. maj 2011.

Kontakt redaktionen på kommunikation@vordingborg.dk

eller tlf. 55 36 27 13, 55 36 27 14 eller 55 36 27 15.

Næste nummer forventes at udkomme i juni 2011.

I foråret 2010 startede Vordingborg

Kommune på projekt OPTIK. Projektet

kører 2 ½ år og skulle gerne føre

til – som overskriften siger – et fælles

optik i kommunen. Helt præcis står

OPTIK for:

OPkvalificering af den Tidlige Indsats i

Kommunerne.

Målgruppen er børn fra 0 – 10 år og

formålet er at fremme og harmonisere

den tidlige opsporing og indsats i kommunen

overfor børn der mistrives i skole,

dagtilbud eller hjemme.

Der sker en masse gode tiltag rundt

omkring hos sundhedsplejen, i de

enkelte dagtilbud og på kommunens

skoler, og målet med projektet er, at

harmonisere disse mange gode tiltag

og inspirere hinanden tværfagligt, så

det gode samarbejde og herigennem

også den mest optimale og tidligst

mulige indsats opnås.

Målsætningen gør det til et stort projekt,

og det er derfor nødvendigt, at der

på projektplan er et tæt samarbejde

mellem fagsekretariaterne sundhed,

dagtilbud og skoler samt Familierådgivningen.

Et samarbejde der meget

gerne skal have en afsmittende effekt

på faggrupperne under sekretariaterne,

så det også opstår lokalt i kommunens

seks områder, mellem de personaler

der er tættest på børnene i dagligdagen

– ”de varme hænder”.


Fælles OPTIK i kommunen

OPTIK har været i gang som projekt i et

år nu. I projektets første periode har arbejdet

været meget koncentreret om at

udvikle nye og harmoniserede redskaber,

der kan understøtte de forskellige

personalegruppers arbejde med tidlig

sporing og indsats. Konkret har det

udmøntet sig i et ”Trivselsskema”, der

skal hjælpe til at optimere, at alle børn

bliver set i en travl hverdag, overgangsskemaer

”Barnets bog”, som gør, at

der kommer det samme fokus på alle

overleveringer af børn fra et tilbud/en

institution til en anden, samt endelig en

”OPTIK handleguide” der henvender

sig til alle ”varme hænder”, og som skal

fungere som opslagsværk, inspiration

og generel støtte i hverdagen i forhold

til den tidlige opsporing og indsats.

Der er desuden arbejdet med mødetyperne

i kommunen. Hvornår afholder

vi hvilke slags møder og hvem skal

deltage? Det har afstedkommet en

beslutning om seks mødetyper. Mødetyper

der alle skal afholdes efter en fast

struktur og med faste deltagere.

En af projektets hjørnesten er forældreinddragelse

og trygheden i samarbejdet

mellem hjem og institution. Netop ved

at gribe tingene ens an og holde de

samme slags møder i hele Vordingborg

Kommune, opstår der en genkendelighed

og en overordnet ensartethed i

forhold til det tilbud, vi kan give borgerne,

og det skaber tryghed. Forhåbentlig

både for borgere og medarbejdere.

I øjeblikket er OPTIK i gang med implementeringen

af de udviklede redskaber

og værktøjer. Det betyder, at vi er

påbegyndt arbejdet i sundhedsplejen,

hos dagplejerne, i vuggestuerne og for

en stor dels vedkommende også i børnehaverne.

Skolerne har i indeværende

skoleår haft mulighed for at deltage, og

fra august er alle skoler med på vognen.

Udover at OPTIK grupperne (både

arbejds- og styregruppen) har arbejdet

målrettet med projektet, har arbejdet i

de driftige grupper også afstedkommet

nye måder at tænke på. Konkret bl.a. i

forbindelse med indstillingsprocedure til

støttebørn i daginstitutionerne, og generelt

i forhold til arbejdsgange mellem

de enkelte sekretariater og fagområder.

Og netop fokus på tværfagligheden

er, udover alle de gode tiltag i selve

projektet, en af de største sidegevinster

ved arbejdet.

OPTIK har fået deres eget rum på kommunens

intranet. Du finder det under

”Projektrum”.

Her vil du efterhånden som resultaterne

i arbejdet skrider frem kunne følge med

i, hvor vi er henne i projektet. Det er

også meningen, at vi på denne side

skal videndele de gode erfaringer, vi

allerede har og løbende får med brugen

af redskaber og værktøjer. Forhåbentlig

til glæde og gavn for alle medarbejdere.

På siden er der også mulighed for at

finde og hente ”OPTIK handleguiden”,

”Barnets bog” samt trivselsskemaer til

brug hos sundhedsplejersken, dagplejeren,

pædagogen eller læreren.

Du kan også finde kontaktinformationer

på både projekt- og arbejdsgruppe.

Projektperioden løber i godt et år

endnu og i den periode er det væsentligt,

at arbejdet med implementering og

forankring af projektet er i højsædet.

Formålet med projektet er alt for godt

og vigtigt til ikke at blive fulgt ordentligt

til dørs.

Mette Due Hansen

Projektmedarbejder OPTIK

2 3


Fem nye chefer

Da den nye organisation blev indført 1. oktober 2010, skete der en omorganisering af ledere.

Blandt andet kom der to nye medlemmer af Chefforum – Marita Dalsgaard og Susanne Johansen.

Siden er tre andre chefstole blevet besat. I den anledning præsenterer vi her alle de fem nye

chefer. Det har desværre ikke været muligt at fremskaffe fotos af alle fem.

Psykiatri- og

handicapchef

Marita

Dalsgaard

Marita

Dalsgaard

er 50 år og

er uddannet

cand.oecon.

Hun er tiltrådt

som fagchef for det nye Psykiatri og

Handicapsekretariat, hvor hun før var

leder af visiteringen til hele det sociale

voksenområde.

Marita har altid haft stort fokus på at

se og analysere problemstillinger på

tværs af traditionelle områder og skabe

synergi gennem engagement. Hendes

mål er at være det enzym, som giver

fagsekretariatet og dets virksomheder

rammerne til at skabe gode og rummelige

tilbud til borgerne.

Marita bor i Stege med sin mand og to

børn og rejser meget gerne i sin fritid

sammen med familie, gode venner og

gode bøger.

Børne- og

familiechef

Annika

Hermansen

Annika

Hermansen

er 46 år og

er uddannet

som psykolog.

Annika

kommer fra et job som leder af PPR

i Køge Kommune. I sit arbejde som

børne- og familiechef brænder Annika

for inklusion i bred forstand. Det vil sige

inklusion i skolen og dagtilbuddet, men

også i familien og lokalmiljøet.

Annika bor i Lejre med sin mand og to

børn.

Dagtilbudschef Annie Røn

Annie Røn er tiltrådt som dagtilbudschef pr. 1. februar

i år. Hun uddannet cand.scient.pol. og har suppleret

dette med videreuddannelse som blandt andet kvalitetsinstruktør.

Annie har tidligere arbejdet i forskellige

kommuner og konsulentfirmaer. Den røde tråd i hendes

forskellige ansættelser har primært været børne- og

ungeområdet og det pædagogiske område i forhold til

at skabe helhed og sammenhæng mellem økonomiske

og faglige indsatser. Hun har i den forbindelse ofte været

med til at udvikle og afprøve nye tiltag på børne- og ungeområdet.

Privat bor Annie i Næstved. Hun er 41 år, gift og har fire børn i alderen 9-19 år. I

fritiden træner Annie speedskating – hurtigløb på inlinere – både som instruktør for

22 børn på 10-16 år og som aktiv udøver. Hun har med sådanne hjul under fødderne

gennemført flere maratonløb.

Kultur- og fritidschef Jesper Kjærulf

Jesper Kjærulf er 58 år og kommer fra en stilling som fagchef

for pædagogik her i kommunen. Tidligere har Jesper

været skoleleder og skolechef.

Jesper ser kulturen som dynamo for både den lokale, regionale

og også den grænseoverskridende udvikling. Han

brænder for at værne om ildsjælene, så de ikke brænder

unødigt ud, og øge antallet af brugere af kulturtilbud. Han

ønsker at stimulere til øget kvalitet og faglighed og at

udvikle samarbejdet mellem kulturinstitutioner og f.eks.

uddannelses- og ældreområderne.

Jesper er far til fire og bor i Præstø, hvor fritiden går med blandt andet cykling, korsang

og ikke mindst aktiviteter med børnene.

Ældrechef Susanne Johansen

I den nye organisation er Susanne Johansen blevet fagchef

i det selvstændige fagsekretariat Ældre. Susanne

har en baggrund som sygeplejerske og har suppleret

dette med blandt andet en HD i Organisation og personale.

Før hun kom til Vordingborg Kommune var Susanne

Johansen områdeleder i Greve Kommune.

Susanne betragter forebyggelse og sundhedsfremme

som grundlaget for indsatsen på ældreområdet. Hun ønsker

at sætte borgeren i centrum i både det visiterende

og det udførende arbejde og har som mål, at vi giver den nødvendige og tilstrækkelige

ydelse i bæredygtige løsninger med mindst mulig indgriben. Susanne er 51

år, gift og har to voksne børn og en hjemmeboende på 15 år. Hun bor på Møn og

dyrker i fritiden speedskating med børn, unge og voksne i Østmøn Inlinere.

Anette Nøddelund


Effektivisering og innovation

i Vordingborg Kommune

Kommunalbestyrelsen har netop

vedtaget Vordingborg Kommunes nye

effektiviserings- og innovationsstrategi.

Strategien skal være med til at sikre,

at der arbejdes vedholdende på at få

mest muligt ud af ressourcerne.

Fremover skal vi i Vordingborg Kommune

være bedre at finde nye løsninger,

vi skal blive bedre til at udnytte andres

erfaringer, vi skal blive bedre til at samle

op på vores egne erfaringer og dele

dem med andre. Vi skal sætte udviklingen

af gode idéer i system, og vi skal

løbende arbejde med at forbedre vores

metoder, processer og arbejdsgange.

Vi skal finde frem til nye metoder til at

styrke medarbejdernes aktive deltagelse

i udviklingen af kommunen som

organisation og serviceleverandør.

Som et led i effektiviserings- og innovationsstrategien

opstartes to arbejdsgrupper,

som har fået til opgave at

sætte effektivisering og innovation på

dagsordenen internt i kommunen. Den

ene arbejder med at skabe økonomisk

råderum i vores organisation – målet

er at skabe luft i vores økonomi, så

vi offensivt og proaktivt kan udvikle

vores organisation. Den anden arbejder

med medarbejderdreven innovation

og metoder til systematisk at inddrage

medarbejdernes viden i udviklingen af

ny metoder og arbejdsgange.

Kommunalbestyrelsen har også besluttet

at etablere en effektiviserings- og

innovationspulje på 3 mio. kroner, der

giver mulighed for at understøtte innovative

tiltag. Puljen administreres af

direktionen og kan bruges til hel eller

delvis finansiering – f.eks. medfinansiering

til projekter under ABT fonden.

Du kan læse hele effektiviserings- og

innovationsstrategien på intranettet

under ”Organisation” – ”Effektivisering

og innovation”.

Kim Dejbjerg Jensen, Udviklingsstaben

Effektivisering handler om at levere de samme ydelser som nu, men med

anvendelse af færre ressourcer – eller levere bedre ydelser med anvendelse af

de samme ressourcer.

Innovation handler om, på baggrund af ny viden, at udvikle nye muligheder,

der når de udnyttes skaber merværdi. Ofte opstår de nye muligheder i krydsfeltet

mellem forskellige typer viden, eller når kendte elementer kombineres på

nye måder.

En kort præsentation af Chefforum

Den sidste tirsdag i hver måned

mødes direktionen med kommunens

18 fagsekretariats- og stabchefer.

Møderne holdes på skift på de tre

administrative rådhuse under betegnelsen

Chefforum.

Chefforum er Vordingborg Kommunes

næstøverste administrative ledelsesforum

og har en vigtig rolle som omdrejningspunkt

for udvikling og drift af

kommunen. Gruppen skal medvirke til,

at der tages hensyn til helheden, når

der træffes beslutninger i kommunen.

Chefforum skal blandt andet medvirke

til, at vi har en effektiv organisation, der

præsterer resultater i overensstemmelse

med de politiske prioriteringer

og beslutninger. Møderne i Chefforum

giver fagsekretariats- og stabscheferne

mulighed for at bidrage til de strategiske

overvejelser og udviklingen af vores

organisation.

Udviklingen af Vordingborg Kommune

som en attraktiv arbejdsplads er også

et af de væsentlige temaer i Chefforum,

hvor vi blandt andet drøfter mulighederne

for at fremme den værdibaserede

ledelsesform og samarbejdskultur.

Derudover bruger vi også møderne til

at afdække og løse problemer, som går

på tværs af organisationen.

Kommunaldirektøren koordinerer arbejdet

i chefforum, udarbejder dagsorden

og leder møderne, som tager udgangspunkt

i vores personalepolitiske værdier.

På møderne arbejder Chefforum

ud fra det vedtagne ledelsesgrundlag

”kodeks for god ledelse i Vordingborg”.

Helle Munk, sekretariatschef

4 5


God smag fra Centralkøkkenet

på Vintersbølle Strand

117 liter paprikagryde, 80 liter kartoffelmos

af 68 kg kartofler i skrællet

vægt, 30 kg sauteret grønt – ligeledes

i skrællet vægt, forloren and af

30 kg hakket kød og 70 liter stikkelsbærgrød.

Jo, der er travlhed i Centralkøkkenet

på Vintersbølle strand,

hvor medarbejderne er i gang med at

producere velsmagende mad til en

stor del af Vordingborg Kommunes

ældre og hjemmehjælpsmodtagere.

Køkkenet er arbejdsplads for 22

medarbejdere. To økonomaer, 15

ernæringsassistenter, fire ernæringsassistentelever,

alle kvinder samt en

mandlig specialarbejder. Ledende

økonoma er Henny Skov Jørgensen,

som har været med i 33 år.

Tuberkulosesanatorium

Bygningerne blev opført i 1938 som

sanatorium for børn med tuberkulose.

Siden blev det til fælles plejehotel for

Vordingborg og Langebæk kommuner.

I dag er hovedbygningen solgt til et

boligselskab som vil indrette lejligheder

med vandudsigt, mens sidefløjen, hvor

køkkenet hører til i kælderen, på de

andre etager benyttes som ældrecenter.

Men selvom der under de forskellige

brugere altid har været køkken i kælderen,

så var det ikke der Vordingborg

kommunes madservice startede. Den

startede i 1977 på Brænderigården,

men flyttede på grund af pladsmangel

til Vintersbølle i 1986. I 90-erne blev

køkkenet totalrenoveret og siden er

der sket løbende moderniseringer. Det

betyder, at køkkenet i dag råder over

en stor maskinpark som har gjort det

ellers tunge arbejde væsentligt lettere.

Den 1. april kan Centralkøkkenet fejre

25 års jubilæum på Vintersbølle.

Kæmpe produktion

Medarbejderne producerer mad fem

dage om ugen og alt produceres så

tæt på spisetidspunktet som muligt.

Ilten tages ud når maden vacuumpakkes.

Det bliver for øjeblikket til omkring

450 hovedretter til hver af ugens dage

samt omkring 260 gange kold mad

og 30 frokostanretninger til borgere i

eget hjem. Ligeledes til hver af ugens

dage. Fremover bliver der imidlertid

endnu mere travlt. En omstrukturering

på hele Vordingborg Kommunes køkkenområde,

som skal træde i kraft i

forsommeren, betyder at der fremover

skal produceres mellem 700 og 800

hovedretter til alle ugens dage.

En god arbejdsplads

At medarbejderne trives i køkkenet og

under Hennys ledelse er der ingen tvivl

om. ”Vi har rigtigt gode arbejdsforhold.

Vi har det meget frit og har rigtig meget

medbestemmelse,” siger Anja Strange

som har været ansat i 14 1/2 år og ikke

kunne tænke sig at være andre steder.

”Ja, vi bestemmer stort set selv,

hvordan vores hverdag fungerer. Vi

tilrettelægger selv, hvem der skal gøre

hvad og sørger for, at ingen står ved

det samme hele tiden,” siger Camilla

Rasmussen, som er tillidsmand for

ernæringsassistenterne og har været

ansat i fem år.


Det gode samarbejde

i køkkenet er også noget som

glæder Henny. ”Det giver jo en meget

sjovere hverdag at kunne samarbejde

om tingene, og jeg har et meget dygtigt

og et fantastisk fleksibelt personale. Det

er guld værd,” siger hun.

Brugerne har førsteprioritet

De mange borgere som modtager mad

fra Centralkøkkenet i Vintersbølle har

absolut førsteprioritet blandt medarbejdere

og ledelse. ”Vores fornemste

opgave er at sørge for, at borgerne får

en god madoplevelse, og det gør vi

alt for at give dem,” siger Henny Skov

Jørgensen.

Henny Skov Jørgensen ved en af de store gryder.

Kostplanene udarbejdes for en måned

af gangen og ideerne til, hvad der skal

på kostplanen har mange udspring. ”Vi

tager udgangspunkt i danske madtraditioner

og vælger så ud fra både

borgerønsker, årstider og egne ideer. Vi

går utroligt meget op i den kulinariske

kvalitet, men tager også hensyn til farvesammensætningen

og sørger selvfølgelig

for, at det er friske og sunde råvarer vi

benytter. Og vi bruger absolut ikke

tilsætningsstoffer,” siger

Henny Skov, som kan glæde

sig over at køkkenet har en elitesmiley.

Fisk er fast på programmet én gang

om ugen, men er der borgere som

ikke kan lide fisk eller dagens menu og

måske mere har lyst til noget andet, så

er det heller ikke noget problem. ”Alle

har mulighed for at ringe og bede om

noget andet end det, der er på kostplanen,

og så gør vi vores yderste for at

opfylde deres ønske,” siger Anja.

To medarbejdere sørger for diætkost

som blandt andet omfatter specielt

fedtfattige retter, dialysemad osv.

Vigtigt i forhold til madproduktionen er

også at tage hånd om de småtspisende,

som har behov for flere kalorier end

de normalt har lyst til at indtage. Derfor

beriges deres mad med proteiner og

kulhydrater, ligesom de har mulighed

for at få proteindrikke.

Omstrukturering

Lige nu er køkkenet inde i en spændende

omlægningsfase, fordi det

politisk er blevet besluttet, at der fra

forsommeren kun vil være to produktionskøkkener

i kommunen mod

i dag seks. Det bliver Vintersbølle og

Ulvsund, som samtidig overgår fra at

producere kølemad til at producere

køle-vakuum mad. De fire andre produktionskøkkener

omdannes til cafeer

ligesom der indrettes en cafe på Brænderigården

– for øvrigt i samme lokaler

som Madservice startede i tilbage i

1977. I cafeerne skal køkkenpersonale

modtage den hel eller delproducerede

mad til færdiggørelse og anretning,

ligesom caféerne vil kunne tilbyde kaffe

og kage, tag-med-hjem måltider m.m.

til borgere der har tilknytning til hjemmeplejen.

At gå fra kølemad til køle/vakuummad

betyder, at borgerne får mad, der vil

smage endnu bedre. Under pakningen

fjernes ilten fra emballagen, så der er

under en procent ilt tilbage. Det giver

både en væsentlig bedre holdbarhed

og en bedre smag end ved kølemad,

fordi det er ilten som kan ødelægge

smagen. Den længere holdbarhed

betyder også, at der kan spares en

udbringning om ugen. Hvor der i dag

køres mad ud fra køkkenet tre gange

ugentligt vil der derfor fremover kun

blive kørt to gange ugentligt.

Konkurrence

Hensigten med ændringerne på køkkenområdet

er at sikre en konkurrencedygtig

pris samt en fortsat levering

af høj kvalitet af mad til beboere på

plejecentre og til borgere, som er visiteret

til madservice. Også på madserviceområdet

er konkurrencen nemlig

stor. En af de helt store konkurrenter på

markedet er Kram Madservice, som i

1996 blev oprettet af Køge Kommune

og Roskilde Amt. De har produktionskøkken

i Køge og leverer dagligt til

mere end 5.500 borgere. Så sent som

i december 2010 overtog Kram også

Kaisergårdens Madservice i Vålse på

Nordfalster.

”Men heldigvis besluttede vores

politikere ikke at udlicitere madservicen

i Vordingborg Kommune i første

omgang. Vores opgave er derfor at

bevise, at vi kan gøre det mindst lige

så godt og være lige så effektive som

for eksempel Kram,” siger Henny Skov.

Selvom det er benhårdt at konkurrere

mod en kæmpevirksomhed som Kram,

så er hun ikke i tvivl om, at hun har

medarbejderne som kan gøre det.

”Og så er det også en fordel, at vi er

så tæt på vores kunder og derfor kan

omstille meget hurtigt,” siger hun. Også

medarbejderne er glade for politikernes

beslutning. ”Den tillid politikerne har vist

os, gør også at vi får lyst til at give den

en ekstra skalle, for at vise, at vi kan det

her, og at vi er gode til det,” siger Anja.

John Nielsen

6 7


Drenge ved bibliotekets computere.

Biblioteket i en omstillingstid

Forestillingen om biblioteket som

et støvet sted med en masse bøger

trives i bedste velgående – især hos

de borgere, som sjældent har sat

deres ben på biblioteket. Sandheden

er imidlertid, at det moderne folkebibliotek

er meget, meget mere end

bøger. Ja nærmest alt mulig andet,

fristes man næsten til at sige.

Det tredje rum

Diamanten i København er netop

udnævnt til at være et førende ”scorested”

hos det yngre publikum. Om

man kan bruge samme betegnelse om

bibliotekerne i Vordingborg, Præstø og

Stege kan man jo altid diskutere. Et faktum

er imidlertid, at biblioteket er blevet

et sted, hvor man har gode muligheder

for at møde ligesindede. Med hyggekroge

og magelige siddemøbler lægger

indretningen op til, at man slår sig ned

og bruger biblioteket som dagligstue.

Benyttelsen måles ikke alene i antal

udlånte materialer, men også i antal

besøgende. Små og store udstillinger

og skiftende arrangementer hører med

til de tilbud, som skal give brugerne lyst

til at komme på biblioteket.

Digitalisering

Men der er også modsatrettede tendenser.

I nutidens digitale verden kan

mange af bibliotekets tilbud nås, uden

at man nogensinde at sætter sine ben

på biblioteket – bortset fra den første

gang, hvor man bliver oprettet som

bruger. Musik, film, spil, lydbøger og

e-bøger kan downloades fra computeren

derhjemme. Det er ganske gratis

– biblioteket betaler. Øvrige materialer

kan bestilles via bibliotekets hjemmeside

eller den landsdækkende base

Bibliotek.dk. Når materialerne er klar til

afhentning kommer besked på sms og

e-mail.

Kulturarkadens nye interiør.

Borgerservice

I Præstø er borgerservice flyttet ind på

biblioteket. Foreløbig er der alene tale

om lokalefællesskab, men på mange

biblioteker er det allerede samme personale,

som vejleder i biblioteksspørgsmål

og som udsteder pas og kørekort.

Seven-eleven

Vordingborg Bibliotekerne er godt med

i forhold til selvbetjening, idet både

filialen i Lundby og Præstø Bibliotek

holder åbent for selvbetjening næsten i

døgndrift. Fra 7 morgen til 11 aften kan

brugerne selv låse sig ind med deres

sygesikringskort og en pinkode og

betjene sig selv. Personalet træffes kun

i afgrænsede perioder. Alt er baseret på

selvbetjening, hvilket jo er vældig smart

for dem, der kan, men knapt så godt

for de IT-fremmede. Børnene bliver

også ladt lidt i stikken, idet kun brugere

over 14 år har adgang til det selvbetjente

bibliotek.

Bibliotekarens nye roller

Bibliotekaren, der higer og søger i gamle

bøger hører fortiden til. I dag foregår det

meste informationssøgning via internettet,

hvor mængden af information til

gengæld er så overvældende, at det er

en god ide at afprøve flere forskellige

søgemaskiner og vigtigt at have kendskab

til de bedste og mest troværdige

kilder. Diverse former for formidling hører

stadig med til bibliotekarrollen, men den

er i dag udvidet med undervisning på

diverse IT-kurser, hjemmesideredigering,

PR og kommunikation osv. osv.

Ulrik Jensen, Vordingborg Bibliotekerne


Nyt fra hovedudvalget

Ny MED-aftale og ledelsesevaluering

undervejs

Den nuværende MED-aftale blev

godkendt af forhandlingsorganet

den 17. december 2008 og trådte i

kraft 1. januar 2009. Forhandlingsorganet

består af kommunaldirektøren,

direktionen samt repræsentanter fra

organisationerne.

MED-aftalen skal løbende evalueres.

Vi tilrettelagde derfor på vores møde i

januar 2011 en proces for evalueringen

og nedsatte en arbejdsgruppe, som

primært skulle se på den nuværende

MED-struktur og gennemgå indholdet

i aftalen medblik på at komme med

forslag til rettelser. Arbejdsgruppen,

som bestod af Randi Jakobsen, Helle

Linnet, Nina Andersen og Carsten

Olesen samt Maj Britt Otto (tilknyttet

ad hoc som arbejdsmiljøkonsulent) har

stort set afsluttet dette arbejde.

Aftalen er opbygget med teksten fra

selve rammeaftalen om medindflydelse

og medbestemmelse samt vores egen

lokale tolkning/beslutning af rammeaftalens

bestemmelser. Hovedudvalget

har besluttet en række procedurer og

bilag, som skal sikre, at der skabes det

nødvendige fokus på MED-arbejdet.

I forslaget til en ny MED-aftale er der

indskrevet en del ændringer på lovgivning

omkring arbejdsmiljøområdet

og fra vores egen politik omkring

arbejdsmiljøet. Det er arbejdsgruppens

vurdering, at arbejdsmiljøet er en vigtig

faktor at få beskrevet i lokalaftalen. Arbejdstilsynet

udsendte i efteråret 2010

en ny bekendtgørelse om samarbejde

om sikkerhed og sundhed. Bekendtgørelsen

beskriver en række opgaver,

som arbejdsmiljøorganisationen skal

løse, både strategiske, overordnede

og daglige opgaver. Det er vigtigt med

et sundt arbejdsmiljø og den enkelte

medarbejders trivsel.

Strukturen på områdeudvalgsniveau har

også givet anledning til en bred dialog.

Er den nuværende struktur passende

eller bør det tilrettes i forhold til sektorniveau/udvalgsaftaler?

Arbejdsgruppen

har på sit sidste møde valgt at lægge

op til, at den nuværende struktur bevares,

men beskriver i et oplæg til hovedudvalget

et alternativ til den nuværende

struktur. Dermed er der mulighed for en

drøftelse af dette i hovedudvalget.

Processen for evaluering af MED-aftalen

ser således ud:

Oktober: forhandlingsorganet

afholder 1. og

evt. 2. forhandlingsmøde

December: NY MED

aftale i Vordingborg

kommune pr. 1

januar 2012

August: Hovedudvalget

behandler

den 24 august

høringsvar fra

lokaludvalg og

områdeudvalg

Januar: Hovedudvalget

godkender proces for

evaluering

April-maj: lokaludvalg

og områdeudvalg

behandler forslag til

MED aftale

Vi vil opfordre til, at I tager del i evalueringen

af MED-aftalen på arbejdspladserne.

MED-aftalen er et meget vigtigt

dokument, som kan være med til at

sikre, at vi har optimal indflydelse på

vores eget arbejde, på vores egen arbejdsplads.

De muligheder som aftalen

giver, skal være med til at de udmøntes

på den enkelte arbejdsplads blandet andet

gennem vedtagelse af retningslinjer.

Den nuværende MED-aftale kan ses på

kommunes intranet under personaleforhold/MED-systemet.

I trepartsaftalen fra 2007 indgået af Regeringen,

KL og Danske Regioner, er et

af indsatsområderne ledelse. I aftalens

§ 41 er tilkendegivet, at alle offentligt

ansatte ledere bør have evalueret deres

ledelsespraksis mindst hvert 3. år med

henblik på at udvikle deres ledelseskompetence.

Den enkelte kommune

bestemmer selv, hvordan det skal

foregå, men medarbejderne skal inddrages

i evalueringen af ledelsespraksis.

Ledelsesevaluering er tænkt som

et godt afsæt til at udvikle den enkelte

leders kompetencer og forbedre ledelseskvaliteten

i organisationen - målet er

altså udvikling – ikke kontrol.

Der er nu udarbejdet et forslag, der

har været behandlet i både

direktion, chefforum og hovedudvalget,

så vi nu har et

samlet forslag til, hvordan ledelsesevaluering

skal foregå

i Vordingborg Kommune.

Forslaget indebærer at:

• Der lægges vægt på dialog,

læring og udvikling.

• Der arbejdes med 180

gr. evaluering, hvilket vil

sige at medarbejderne

evaluerer deres leder og

lederens chef gennemgår

evalueringen i en dialog

med lederen i forbindelse

med LUS-samtalen.

• Der måles på kernekompetencerne

i ledelse, jf. ledelsesgrundlaget og

kommunens personalepolitiske

værdier.

• Den enkelte leder har ejerskab og

ansvar for planlægning og gennemførsel.

• Der stiles mod en enkel model med

lavt resurseforbrug.

April: Hovedudvalget

behandler den 4 april

udkast til MED aftale

Der er nu udvalgt 4 arbejdspladser,

som har lyst til at afprøve konceptet, inden

det implementeres i hele organisationen.

Formålet er at høste erfaringer

på, hvor brugbart det er i praksis og få

mulighed for at tilpasse det yderligere.

Derefter skulle vi gerne være klar til at

udrulle evalueringen i hele organisationen

fra efteråret 2011.

Formand for hovedudvalget Tomas Therkildsen

og næstformand Nina Andersen

8 9


Ledelsesevalueringen skal foregå i en åben og konstruktiv dialog.

I år skal alle medarbejdere evaluere

deres nærmeste leder

På forrige side under Nyt fra hovedudvalget

kan du læse, at alle ledere

med personaleansvar fremover skal

evalueres af medarbejderne.

Formålet er, som beskrevet, at styrke

ledelsen i Vordingborg Kommune samt,

at den enkelte leder i dialog med sine

medarbejdere og sin egen leder får

kvalificeret feedback til brug for udvikling

i lederjobbet.

Selve evalueringsforløbet kan opdeles

i tre trin: 1) Medarbejdernes evaluering

af lederen, 2) Lederens gennemgang af

evalueringen med sin egen leder, og 3)

Lederens tilbagemelding til medarbejderne.

De tre trin uddybes kort nedenfor:

Medarbejdernes evaluering af

lederen

Lederen indkalder medarbejderne til

evalueringsmøde i god tid, og præsenterer

baggrund, formål og proces samt

spilleregler for dialogen. Mødet består

af to dele. En anonym del med spørgeskema

og en åben del med dialog. Det

er lederens ansvar at holde fast i, at

dagsorden og spilleregler følges.

Hver medarbejder får udleveret et spørgeskema

med værdiscore 1-4 Skemaet

udfyldes anonymt på mødet, lægges

i kuvert og afleveres til lederen. Herefter

er der dialog i grupper, hvor medarbejderne

skal drøfte spørgsmålene:

• Hvad gør lederen rigtig godt?

• Hvad ønsker jeg, lederen vil gøre

mere af?

Der vælges en talsmand for hver

gruppe, som i plenum fremlægger det,

man i gruppen er enige om. Talsmanden

nyder immunitet – det vil sige, må

ikke kritiseres personligt for udtalelser

på personalets vegne.

Lederen har lejlighed til at stille uddybende

og afklarende spørgsmål. Når

dette er afsluttet afleverer talsmanden

papir med stikord fra gruppearbejdet til

lederen.

Lederen åbner efter mødet kuverten

med de anonyme spørgeskemaer,

læser indholdet og skriver herefter svarene

ind i et overbliksskema.

Lederens gennemgang af

evalueringen med sin egen leder

Lederen tager den samlede oversigt

over svarene fra spørgeskemaet og

tilbagemeldingerne fra gruppearbejdet

med til sin leder til den årlige LUS-samtale.

Her føres dialog om lederens egen

refleksion over medarbejdernes tilkendegivelser,

og der gives feedback fra

lederens leder. Plan for udviklingsmål

aftales og indskrives i den individuelle

udviklings- og uddannelsesplan som

er knyttet til MUS-konceptet (findes på

intranettet – siden personaleforhold).

Lederens tilbagemelding til

medarbejderne

Lederen giver en kort tilbagemelding

til medarbejdergruppen på resultatet,

hvad pågældende fik ud af processen

og redegør for, hvordan pågældende vil

arbejde videre med sin udvikling.

Se hele konceptet på intranettet

Du kan se hele konceptet for henholdsvis

ledelsesevaluering og ledelsesgrundlag

på intranettet – siden

personaleforhold – under rubrikken personalepolitikker.

Sparring og rådgivning

om ledelsesevaluering fås ved henvendelse

til HR- og Personalestaben.

Eva Ahrenst Rasmussen,

HR- og Personalestaben


Snup en cykel fra Håndværkergården

Et godt og sundt initiativ på vej til

kommunens vejledere. Håndværkergården

leverer transportmidler til

Vordingborg Kommunes medarbejdere

på Jobcenteret.

På Håndværkergården, et af Vordingborg

Kommunes aktiveringsprojekter,

er man begyndt at sætte gamle cykler i

stand til kommunens vejledere. Senest

er det blevet til 2 cykler, som Jobcenteret

i Vordingborg har fået. Cyklerne

er malet i jobcenterets farver og med

Jobcenterets logo på. Nu står cyklerne

til fri afbenyttelse for jobcenterets medarbejdere.

Snup en cykel i stedet for bilen

Håbet er, at medarbejderne snupper en

cykel i stedet for deres bil, når de lige

skal en smut i byen, til rådhuset eller ud

til en borger. Mange gange er det nemmere

at snuppe en cykel i stedet for bilen,

og så slipper man for at skulle lede

efter parkering i midtbyen. Det er en

oplagt mulighed for medarbejderen at

få et afbræk i arbejdsdagen med frisk

luft og motion. Desuden er det også

en økonomisk gevinst for kommunen,

idet der ikke skal udbetales km penge.

Samme ydelse kan tilbydes til andre

institutioner i kommunen, som ønsker

Håndværkergården i Præstø.

at få motion ind i dagligdagen og spare

på kørepengekontoen. Kontakt Håndværkergården

for at høre om pris.

På Håndværkergården startede cykelprojektet

som en del af de aktiveringstilbud,

som er på håndværkergården. ”Vi

får cyklerne fra Politiets hittegods, cykler

som man ikke har kunnet finde ejerne

på og som har stået længe og egentlig

bare skal kasseres” fortæller Carsten

Borén, som er leder af Håndværkergården.

”Vi sætter cyklerne i stand, ordner

bremser og lys, skifter kæde og dæk

hvis det er slidt. Cyklen bliver f.eks malet

og pudset op i Jobcenterets farver og

der bliver påsat logo. Det er derfor ikke

en ny cykel men en nyistandsat cykel,

som er funktionsdygtig efter færdselslovens

regler. Foreløbig er der blevet

lavet 10 cykler, som kan bruges frit af

borgerne på Håndværkergården. De

bor i lokalområdet og sparer derved

buspenge. Og de får motion og frisk luft

samtidig.”

Tanken bag Håndværkergårdens cykel,

læner sig op ad Københavner-cyklen.

En cykel der i farve og design var let

genkendelig og som kunne bruges frit

af borgerne.

Tine Winther Jørgensen, Praktisk Service

Nyt om navne

Her bringer vi navnene på jubilarer samt kolleger, der er fratrådt til

pension eller efterløn. Husk at indberette navnene fra jeres enhed

til det lønteam, I hører under.

25 års jubilæum

Navn

Arbejdssted

Annette Christensen

Dagplejen

Ingolf Kwitting

Vej og Park

Kirsten Fabricius

Borgerservice

Lene Hansen

Dagplejen

Marion Ravn

Autismecenter Storstrøm

Randi Lonny Hansen

Bo og Naboskab Præstø

Fratrådte på grund af pension/efterløn

Navn

Arbejdssted

Anders Hagsted Andersen Marienberg Skole

Anne Birgit Hansen

Ydelseskontoret

Annie May Larsen

Birthe Edith Poulsen

Finn Behrentz

Gorm Schack Grunddahl

Hans Flemming Rasmussen

Helene Grønbæk

Inge Birte Andersen

Inger Margrethe Dyring

Jørgen Raa Olsen

Kate Buchwaldt

Lis Ruus Thomsen

Torben Rasmussen

Parkhavens Børnehave

Fjordgården

Børn og Unge

Fællessekretariatet

Bo og Naboskab Vordingborg

Solvang

Solvang

Socialpsykiatrien Vordingborg

Bo og Naboskab Møn

Skovbo

SFO Hasselitten

Direktionen

10 11


Interne kursus- og uddannelsestilbud

I den kommende tid udbyder vi disse kursus- og uddannelsestilbud:

Velkomstmøde for nyansatte

Tid: 19. maj kl. 8.30 - 11.30

Sted: Handelsskolen, Auditoriet,

Chr. Richardtsvej 43, Vordingborg

Tilmeldingsfrist: 12. maj 2011

Tid: 31. august 2011 kl. 8.30 - 11.30

Sted: Handelsskolen, Auditoriet,

Chr. Richardtsvej 43, Vordingborg

Tilmeldingsfrist: 24. august 2011

Tid: 24. november 2011 kl. 8.30 - 11.30

Sted: Handelsskolen, Auditoriet,

Chr. Richardtsvej 43, Vordingborg

Tilmeldingsfrist: 16. november 2011

Kursus for ledere, MUS-samtaler

Tid: 11. maj kl. 8.30 - 15

Sted: Vordingborg Rådhus, Lokale 2,

Valdemarsgade 43, Vordingborg

Tilmeldingsfrist: 29. april 2011

Diplomlederuddannelse for ledere

Nye hold starter 7. september 2011.

Ansøgningsskema samt orientering om procedure og vilkår ligger på kursusportalen.

Sted: Køge eller Næstved Handelsskole

Tilmeldingsfrist: 5. august 2011

Der er studiestart 2 gange årligt, nemlig i september og marts.

De enkelte moduler er planlagt så du i løbet af ca. 2 1/2 år kan blive færdig med en hel

Diplomuddannelse i ledelse. Men du kan også tage uddannelsen over en længere periode

på op til 6 år.

Undervisningen er tilrettelagt med en hel undervisningsdag (9.00-15.30) ca. hver uge.

Kursusbeskrivelser og tilmeldingsprocedure

Se kursusbeskrivelserne på kursusportalen, som er tilgængelig på intranettet under personaleforhold

– kurser og uddannelse.

Send – efter aftale med din nærmeste leder – tilmelding gennem kursusportalen eller pr. mail

til eara@vordingborg.dk

Hvis du er usikker på, hvordan det skal gøres, eller ikke har adgang til intranettet, kan kontakt

rettes til HR- og Personalestaben,

tlf. 55 36 27 83 eller 55 36 27 82.

Kast et blik på kursusportalen. Der kan være kommet nye kurser, siden dette blad gik i trykken.

HR- og Personalestaben

Eva Ahrenst Rasmussen

More magazines by this user
Similar magazines