10.11.2014 Views

Folder om afradikalisering

Folder om afradikalisering

Folder om afradikalisering

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AFRADIKALISERING<br />

MÅLRETTET<br />

INTERVENTION<br />

INTRODUKTION TIL ET PILOTPROJEKT<br />

UDVIKLING AF METODER TIL AT STØTTE OG RÅDGIVE UNGE<br />

KONTORET FOR DEMOKRATISK FÆLLESSKAB OG FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING 2011


Unge med ekskluderende<br />

adfærd – hvad kan man gøre?<br />

Hvad gør man, når et ungt menneske pludselig udviser grov ekskluderende<br />

adfærd over for andre grupper i nærmiljøet eller giver udtryk for ekstremistiske<br />

holdninger? Flere og flere SSP-medarbejdere i hele landet har oplevet dette.<br />

Men ofte mangler de redskaberne til at handle og tage hånd <strong>om</strong> deres bekymring<br />

for den unge. Denne folder præsenterer et pilotprojekt, s<strong>om</strong> sigter mod<br />

at udvikle metoder og redskaber til at forebygge og håndtere situationer, hvor<br />

unge mennesker er i berøring med ekstremistiske miljøer.<br />

Pilotprojekt: “Afradikalisering – Målrettet intervention”<br />

Pilotprojektet gennemføres af Kontoret for Demokratisk Fællesskab og Forebyggelse<br />

af Radikalisering (Demokratikontoret) under titlen “Afradikalisering<br />

– Målrettet intervention”. Projektet er støttet af EU og gennemføres i perioden<br />

2009 -12. Projektet udvikles i tæt samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste<br />

(PET), Øst-jyllands Politi, Københavns K<strong>om</strong>mune og Aarhus K<strong>om</strong>mune.<br />

Formål: Udvikle metoder<br />

Projektets formål er at udvikle metoder til at:<br />

hjælpe unge ud af ekstremistiske miljøer og/eller<br />

forebygge at de involveres i ekstremistiske miljøer<br />

Det skal ske ved at udvikle værktøjer, s<strong>om</strong> kan give den unge individuel<br />

og længerevarende støtte og rådgivning, der hjælper ham eller hende til<br />

at k<strong>om</strong>me ud af eller tage afstand fra et ekstremistisk fællesskab.<br />

02<br />

INTRODUKTION TIL PILOTPROJEKT<br />

AFRADIKALISERING - MÅLRETTET INTERVENTION


Målgruppe: Unge<br />

Projektet er rettet mod unge, s<strong>om</strong>:<br />

allerede er i et ekstremistisk miljø og/eller<br />

viser tegn på radikalisering<br />

Erfaringer fra udlandet<br />

Flere EU-lande gør i disse år en særlig indsats for at få unge ud af ekstremistiske<br />

miljøer. Særligt Storbritannien, Holland, Tyskland, Norge og Sverige<br />

har erfaringer med såkaldte <strong>afradikalisering</strong>sprogrammer. Programmerne har<br />

forskellige tilgange. Men fælles er, at der er gode erfaringer med individuelle<br />

indsatser og støtteforanstaltninger til de unge og deres netværk. De unge<br />

støttes gennem mentorer, kontaktpersoner og andre, s<strong>om</strong> kan vejlede dem i<br />

at finde alternative fællesskaber, uddannelsesvalg, bolig, job osv. Erfaringerne<br />

viser også, at man skal arbejde med både handlinger og holdninger hos de<br />

unge for også på længere sigt at holde dem ude af ekstremisme.<br />

INTRODUKTION TIL PILOTPROJEKT<br />

AFRADIKALISERING - MÅLRETTET INTERVENTION 03


To koncepter: Mentorforløb og EXIT-samtaler<br />

Projektet skal lede til udvikling af to koncepter:<br />

Koncept for forebyggende og coachende samtaler – de såkaldte EXITsamtaler.<br />

Denne del koordineres af PET<br />

Koncept for mentorforløb og ressourcepersoner. Denne del koordineres<br />

af hhv. Københavns K<strong>om</strong>mune og Aarhus K<strong>om</strong>mune/Østjyllands<br />

Politi<br />

Projektet udvikles i en arbejdsgruppe, s<strong>om</strong> består af alle projektets partnere.<br />

Arbejdsgruppens opgave er at udvikle og koordinere de forskellige opgaver<br />

i projektet og sikre dets fremdrift i projektet. Arbejdsgruppen danner ligeledes<br />

rammen for værdifuld erfaringsudveksling. Arbejdsgruppen behandler<br />

udelukkende problemstillinger, der vedrører projektet og personføls<strong>om</strong>me<br />

oplysninger deles ikke.<br />

04<br />

INTRODUKTION TIL PILOTPROJEKT<br />

AFRADIKALISERING - MÅLRETTET INTERVENTION


Styregruppe<br />

ØP - ÅK - DK - PET - KK<br />

Demokratikontoret<br />

Arbejdsgruppe<br />

ØP - ÅK - DK - PET - KK<br />

EXIT-samtaler<br />

Mentorprojekt<br />

PET Koordinator<br />

Koordinering<br />

Koordinator<br />

Demokratikontoret<br />

Samtaleledere<br />

Københavns K<strong>om</strong>mune<br />

Østjyllands Politi og<br />

Aarhus k<strong>om</strong>mune<br />

Ressourcepersoner<br />

Mentorer<br />

Personer i en tidlig<br />

radikaliseringsproces<br />

Unge s<strong>om</strong> viser tegn på<br />

radikalisering<br />

ØP: Østjyllands Politi ÅK: Aarhus K<strong>om</strong>mune KK: Københavns K<strong>om</strong>mune<br />

DK: Demokratikontoret PET: Polititets Efterretningstjeneste<br />

INTRODUKTION TIL PILOTPROJEKT<br />

AFRADIKALISERING - MÅLRETTET INTERVENTION 05


EXIT-samtaler<br />

PET’s forebyggelsescenter uddanner samtaleledere til at gennemføre individuelle<br />

EXIT-samtaler med personer, der færdes i voldelige ekstremistiske miljøer.<br />

Udvikle og afprøve samtalemetoder<br />

S<strong>om</strong> en del af pilotprojektet skal samtalelederne udvikle, afprøve og evaluere<br />

metoder inden for samtaleteknikker til EXIT-samtaler. Målgruppen er personer,<br />

s<strong>om</strong> befinder sig i en tydelig radikaliseringsproces, og s<strong>om</strong> accepterer vold<br />

s<strong>om</strong> et legitimt middel til at opnå et personligt og politisk mål. Derudover er<br />

målgruppen oftest personer, der ikke umiddelbart kan håndteres af det ordinære<br />

system, for eksempel på grund af deres alder eller sagens karakter.<br />

Personlig kontakt og egen motivation<br />

Erfaringen viser, at det gennem personlig kontakt er muligt at påvirke personer<br />

til at forlade et ekstremistisk miljø – men det kræver, at personen er motiveret.<br />

Selv<strong>om</strong> motivationen ofte er til stede, kan det af forskellige årsager i praksis<br />

være svært at forlade miljøet.<br />

Afsæt i den konkrete situation og handlemuligheder<br />

Forløbet består af flere samtaler og gør brug af en række dialogværktøjer,<br />

herunder coaching og motivationsteknik, der skal påvirke personen i en konstruktiv<br />

retning. I EXIT-samtalerne tager samtalelederen afsæt i den konkrete<br />

situation og personens egen motivation. Samtalelederen forsøger at skabe en<br />

forståelse for konsekvenserne af en ekstremistisk og kriminel løbebane. Samtidig<br />

præsenterer samtalelederen legitime alternativer til den aktuelle situation.<br />

Hensigten er at skabe en fælles forståelse, s<strong>om</strong> kan lede til en konkret handlingsplan.<br />

Andre myndigheder og lokale kræfter kan efterfølgende inddrages.<br />

Det er vigtigt, at han eller hun igen bliver en del af det samfund, s<strong>om</strong> ligger<br />

uden for det ekstremistiske fællesskab.<br />

06<br />

INTRODUKTION TIL PILOTPROJEKT<br />

AFRADIKALISERING - MÅLRETTET INTERVENTION


Formidling af erfaringerne<br />

S<strong>om</strong> en del af pilotprojektet er PET også ansvarlig for at formidle deres<br />

anbefalinger og erfaringer med at uddanne samtaleledere og udvikle og<br />

afprøve samtaleteknikker.<br />

Målet er, at deres viden og erfaringer kan bruges til at styrke k<strong>om</strong>munernes<br />

forebyggelsesindsats.<br />

Mentorprojektet<br />

Formålet med mentorprojektet er at udvikle metoder til individuelle<br />

mentorforløb for unge, s<strong>om</strong> vurderes at være sårbare overfor ekstremisme.<br />

Disse metoder vil på lang sigt også kunne anvendes af andre k<strong>om</strong>munale<br />

aktører.<br />

Pilotprojekt i København og Aarhus<br />

Mentorprojektet er en del af forebyggelsesindsatserne i Københavns<br />

K<strong>om</strong>mune og Aarhus K<strong>om</strong>mune. De to indsatser har forskelligt fokus:<br />

I København fokuserer man især på ressourcepersoner, s<strong>om</strong> kan støtte<br />

medarbejdere i deres arbejde med unge<br />

I Aarhus arbejder man med mentorer, der kan yde direkte støtte<br />

til den unge<br />

Der er ansat i alt 20 mentorer og ressourcepersoner med forskellige faglige<br />

baggrunde og erfaringer med radikalisering. De er alle blevet undervist i konfliktløsning,<br />

forebyggelse af radikalisering og ekstremisme samt mentorrollen.<br />

INTRODUKTION TIL PILOTPROJEKT<br />

AFRADIKALISERING - MÅLRETTET INTERVENTION 07


Københavner-modellen<br />

I Københavns K<strong>om</strong>mune <strong>om</strong>fatter projektet:<br />

Rådgivning af medarbejdere<br />

En-til-en kontakt med unge<br />

Trekantssamtaler med ung, medarbejder og ressourceperson<br />

Vidensformidling og dialogmøder for medarbejdere vedrørende radikalisering,<br />

konfliktløsning, interkulturel dialog mv.<br />

Medarbejder retter<br />

henvendelse med<br />

bekymring for en ung,<br />

der udviser tegn<br />

på mulig radikalisering<br />

VINK:<br />

Indledende drøftelse af<br />

sagen med medarbejderen<br />

og beslutning <strong>om</strong> tilbud af<br />

støtte til medarbejderen<br />

Ressourcepersoner<br />

Københavns K<strong>om</strong>mune har tilknyttet et panel af ressourcepersoner med<br />

særlig faglig viden. Ressourcepersonerne kan tilbyde rådgivning, støtte og<br />

vidensoplæg til de medarbejdere, der henvender sig. Medarbejderne henvender<br />

sig, fordi de er bekymrede for en konkret ung og har brug for støtte<br />

og viden til at håndtere udfordringer med ekstremisme og radikalisering.<br />

Ressourcepanelet dækker en bred vifte af fagpersoner med vidt forskellig<br />

baggrund, f.eks. folkeskolelærer, gadeplansmedarbejder, jobkonsulent, psykolog<br />

m.fl. Fælles for dem er, at de har erfaring med arbejdet med udsatte<br />

og marginaliserede unge.<br />

Forankret i VINK<br />

I København er projektet forankret i VINK (Viden, Inklusion, København).<br />

VINK er en videns - og rådgivningsindsats for medarbejdere med ungekontakt<br />

i Københavns K<strong>om</strong>mune rettet mod tidlig forebyggelse af radikalisering<br />

og ekstremisme. Det er en del af k<strong>om</strong>munens bredere inklusionsindsats,<br />

og VINK samarbejder bl.a. med SSP. VINKs overordnede formål er at øge<br />

inklusion og samfundstilknytning for unge, der kan være tiltrukket af grupper<br />

og ideologier af ekstremistisk karakter.<br />

08<br />

INTRODUKTION TIL PILOTPROJEKT<br />

AFRADIKALISERING - MÅLRETTET INTERVENTION


Medarbejderen modtager<br />

støtte og sparring fra<br />

ressourceperson til<br />

håndtering af den unge<br />

Mentortilbud til den unge<br />

f.eks. trekantssamtaler med<br />

den unge, medarbejder og<br />

ressourceperson<br />

RESULTAT:<br />

Der er ikke længere<br />

bekymring for<br />

radikalisering af den unge<br />

Tilbud <strong>om</strong> videns oplæg <strong>om</strong><br />

metoder til forebyggelse<br />

af radikalisering for<br />

medarbejderen og<br />

medarbejdergrupper<br />

Henvisning til andet<br />

tilbud til den unge<br />

INTRODUKTION TIL PILOTPROJEKT<br />

AFRADIKALISERING - MÅLRETTET INTERVENTION 09


Aarhus-modellen<br />

Aarhus K<strong>om</strong>mune tilbyder unge i målgruppen et mentorforløb. Gennem<br />

personlig støtte til den unge kan mentoren medvirke til at forebygge og forhindre,<br />

at den unge k<strong>om</strong>mer ind i ekstremistiske fællesskaber. De unge, s<strong>om</strong><br />

tilbydes et mentorforløb, er s<strong>om</strong> oftest henvist af gadeplansmedarbejdere,<br />

lærere eller andre, der bliver opmærks<strong>om</strong>me på den unges adfærd.<br />

Henvendelse til Infohuset<br />

<strong>om</strong> bekymring<br />

for en ung, der udviser<br />

tegn på mulig<br />

radikalisering<br />

INFOHUSET:<br />

Bekymringssagen<br />

undersøges nærmere<br />

Sagen frem<br />

og drøfte<br />

tværfaglige<br />

gruppe<br />

beslutnin<br />

handl<br />

Frivilligt tilbud<br />

Mentorforløbet er et frivilligt tilbud for unge under 18 år. Tilbuddet skal<br />

accepteres af den unge og den unges forældre.<br />

Tværfaglig arbejdsgruppe vurderer, hvem der får tilbuddet<br />

Projektet er forankret i en tværfaglig arbejdsgruppe mellem Aarhus k<strong>om</strong>mune<br />

og Østjyllands Politi, s<strong>om</strong> arbejder med forebyggelse af diskrimination<br />

og radikalisering i Aarhus. Det er arbejdsgruppen, s<strong>om</strong> vurderer, hvornår en<br />

ung person tilbydes en mentor.<br />

Der er i alt ni mentorer tilknyttet indsatsen. Fire af arbejdsgruppens medlemmer<br />

fungerer s<strong>om</strong> mentorkonsulenter, s<strong>om</strong> mentorerne løbende kan sparre<br />

med.<br />

Infohus<br />

I januar 2010 blev der etableret et Infohus bemandet af en deltidsansat<br />

politiassistent. Infohuset tager sig af borgerhenvendelser <strong>om</strong> bekymrende<br />

adfærd blandt unge i relation til ekstremisme og radikalisering. I samarbejde<br />

med den tværfaglige arbejdsgruppe vurderer Infohuset, <strong>om</strong> der eksempelvis<br />

er tale <strong>om</strong> “uskyldigt ungd<strong>om</strong>soprør”, eller <strong>om</strong> der er basis for en nærmere<br />

udredning af den unges <strong>om</strong>gangskreds, skolegang m.m.<br />

10<br />

INTRODUKTION TIL PILOTPROJEKT<br />

AFRADIKALISERING - MÅLRETTET INTERVENTION


lægges<br />

s i den<br />

arbejdsinkl.<br />

g <strong>om</strong><br />

ing<br />

Mentor bliver tilknyttet<br />

den unge<br />

Andre muligheder<br />

for den unge<br />

RESULTAT:<br />

Der er ikke længere<br />

bekymring for radikalisering<br />

af den unge<br />

INTRODUKTION TIL PILOTPROJEKT<br />

AFRADIKALISERING - MÅLRETTET INTERVENTION 11


Videns- og metodeindsamling<br />

En væsentlig del af projektet er at indsamle og formidle viden og metoder <strong>om</strong><br />

interventioner over for unge, hvor der er bekymring for ekstremisme.<br />

Håndbog<br />

Derfor vil projektet munde ud i en håndbogsserie, Forebyggelse af ekstremisme.<br />

Formålet med håndbogen er at formidle baggrundsviden <strong>om</strong> ekstremisme<br />

og radikalisering og konkrete handlingsforslag til, hvordan k<strong>om</strong>munale aktører<br />

kan styrke den forbyggende indsats. Der er bl.a. udarbejdet 14 praksiseksempler<br />

<strong>om</strong> k<strong>om</strong>munale medarbejderes arbejde med unge og radikalisering, s<strong>om</strong><br />

også vil indgå i håndbogen.<br />

Værktøjskasse<br />

Der er i tilknytning til projektet iværksat et studie af de anvendte metoder i<br />

projektet. På baggrund af studiets resultater vil der blive udviklet en værktøjskasse<br />

for mentor-forløbet, s<strong>om</strong> bl.a. vil indeholde redskaber til dokumentation<br />

og dialog med den unge.<br />

Afradikalisering - målrettet intervention<br />

I denne folder præsenteres pilotprojektet Afradikalisering – Målrettet<br />

intervention. Projektet er gennemført af Demokratikontoret i tæt samarbejde<br />

med en række partnere. Det er støttet af EU.<br />

KONTORET FOR DEMOKRATISK FÆLLESSKAB<br />

OG FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING<br />

With the support of the Prevention of and Fight<br />

against Crime Programme European C<strong>om</strong>mission –<br />

Directorate General Justice, Freed<strong>om</strong> and Security<br />

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!