Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

Turinys

STANDARTIZACIJA .................................................................................. 5

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI ............................................................... 5

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI ................................................ 14

SIÛLOMI SKELBTI NETEKSIANÈIAIS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI ... 19

NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI .................................... 19

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,

KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO LAPKRIÈIO MËN. ............................ 20

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI ................................ 20

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI .................................... 24

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ............................. 25

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ... 30

RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI ............................... 32

REDAKCINË KOLEGIJA

Redagavo A. Treèiokaitë

Maketavo B. Meðkënienë

2009-12-10

© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2009


Lietuvos standartizacijos departamento

BIULETENIS

2009

Nr. 12

VILNIUS, 2009


Lietuvos standartizacijos departamentas

T. Kosciuðkos g. 30

LT-01100 Vilnius

Telefonas: (8~5) 270 9360

El. paðtas: lstboard@lsd.lt

Interneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 12

STANDARTIZACIJA

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 50491-3:2009 en

Bendrieji reikalavimai, keliami elektroninëms namø bei

pastatø sistemoms (ENPS) ir pastatø automatizavimo bei

valdymo sistemoms (PAVS). 3 dalis. Elektros saugos

reikalavimai

Nuo 2012-03-01 ið dalies pakeièia

LST EN 50090-2-2+AC:2000,

LST EN 50090-2-2+AC:2000/A1:2002,

LST EN 50090-2-2+AC:2000/A2:2007

J (42 Lt)

LST EN 60068-2-14:2009 en

Aplinkos poveikio bandymai. 2-14 dalis. Bandymai.

N bandymas. Temperatûros kitimas (IEC 60068-2-14:2009)

Nuo 2012-07-01 pakeièia

LST EN 60068-2-14:2001, LST EN 60068-2-33:2001

J (42 Lt)

LST EN 60268-5:2003/A1:2009 en

Garso sistemø áranga. 5 dalis. Garsiakalbiai

(IEC 60268-5:2003/A1:2007)

XZ (7 Lt)

LST EN 60286-3-1:2009 en

Komponentø pakavimas automatizuotajam perkëlimui.

3-1 dalis. Pavirðiuje montuojamø komponentø pakavimas ant

begaliniø juostø. V tipas. Presuotieji juostiniai tiekikliai

(IEC 60286-3-1:2009)

F (33 Lt)

LST EN 60286-3-2:2009 en

Komponentø pakavimas automatizuotajam perkëlimui.

3-2 dalis. Pavirðiuje montuojamø komponentø pakavimas ant

begaliniø juostø. VI tipas. 4 mm ploèio blisterinis juostinis

tiekiklis (IEC 60286-3-2:2009)

E (29 Lt)

LST EN 60393-1:2009 en

Elektroninës árangos potenciometrai. 1 dalis. Bendrasis

rûðinis apraðas (IEC 60393-1:2008)

XA (103 Lt)

LST EN 60534-2-4:2009 en

Technologinio proceso valdymo sklendës. 2-4 dalis.

Pralaidumas. Savosios tekëjimo charakteristikos ir

reguliavimosi koeficientas (IEC 60534-2-4:2009)

E (29 Lt)

LST EN 60728-1-2:2009 en

Kabeliniai televiziniø ir garsiniø signalø bei dialoginiø

paslaugø tinklai. 1-2 dalis. Eksploataciniø charakteristikø

reikalavimai, keliami veikianèios sistemos iðëjimo átaiso

signalams (IEC 60728-1-2:2009)

Q (62 Lt)

LST EN 60950-22:2006/A11:2008/AC:2009 en

Informacijos technologijos áranga. Sauga. 22 dalis. Lauke

árengiama áranga

LST EN 60966-2-1:2009 en

Aukðtadaþniø ir bendraaðiø kabeliø sàrankos. 2-1 dalis.

Atskirasis rûðinis lanksèiøjø bendraaðiø kabeliø sàrankø

apraðas (IEC 60966-2-1:2008)

Nuo 2012-07-01 pakeièia LST EN 60966-2-1:2004

J (42 Lt)

LST EN 60966-2-3:2009 en

Aukðtadaþniø ir bendraaðiø kabeliø sàrankos. 2-3 dalis.

Detalioji lanksèiøjø bendraaðiø kabeliø sàrankø specifikacija.

Daþniø juosta nuo 0 iki 1000 MHz, IEC 61169-8 atitinkanèios

jungtys (IEC 60966-2-3:2009)

Nuo 2012-07-01 pakeièia LST EN 60966-2-3:2004

C (23 Lt)

LST EN 60966-2-4:2009 en

Aukðtadaþniø ir bendraaðiø kabeliø sàrankos. 2-4 dalis.

Detalioji radijo ir televizijos imtuvø kabeliø sàrankø

specifikacija. Daþniø juosta nuo 0 iki 3000 MHz,

IEC 61169-2 atitinkanèios jungtys (IEC 60966-2-4:2009)

Nuo 2012-07-01 pakeièia LST EN 60966-2-4:2003

D (27 Lt)

LST EN 60966-2-5:2009 en

Aukðtadaþniø ir bendraaðiø kabeliø sàrankos. 2-5 dalis.

Detalioji radijo ir televizijos imtuvø kabeliø sàrankø

specifikacija. Daþniø juosta nuo 0 iki 1000 MHz,

IEC 61169-2 atitinkanèios jungtys (IEC 60966-2-5:2009)

Nuo 2012-07-01 pakeièia LST EN 60966-2-5:2003

D (27 Lt)

LST EN 60966-2-6:2009 en

Aukðtadaþniø ir bendraaðiø kabeliø sàrankos. 2-6 dalis.

Detalioji radijo ir televizijos imtuvø kabeliø sàrankø

specifikacija. Daþniø juosta nuo 0 iki 3000 MHz,

IEC 61169-24 atitinkanèios jungtys (IEC 60966-2-6:2009)

Nuo 2012-07-01 pakeièia LST EN 60966-2-6:2004

D (27 Lt)

LST EN 61076-3-114:2009 en

Elektroninës árangos jungtys. Gaminio reikalavimai.

3-114 dalis. Staèiakampës jungtys. Apsauginiai korpusai,

pritaikyti 8 takeliø ekranuotoms ir neekranuotoms jungtims,

tinkantys iki 600 MHz, naudojami pramoninëse aplinkose ir

turintys 60603-7 serijos sujungimo priemones. 11 variantas,

susijæs su IEC 61076-3-106. Kaiðtiniø jungèiø korpusai

(IEC 61076-3-114:2009)

L (50 Lt)

LST EN 61076-3-117:2009 en

Elektroninës árangos jungtys. Gaminio reikalavimai.

3-117 dalis. Staèiakampës jungtys. Apsauginiø korpusø,

pritaikytø 8 takeliø ekranuotoms ir neekranuotoms jungtims,

naudojamø pramoninëse aplinkose ir turinèiø

IEC 60603-7 serijos sietuvà, detalusis apraðas. 14 variantas,

susijæs su IEC 61076-3-106. Ástumiamos-iðtraukiamos jungtys

(IEC 61076-3-117:2009)

J (42 Lt)

LST EN 61188-7:2009 en

Spausdintinës plokðtës ir jø sàrankos. Konstravimas ir

naudojimas. 7 dalis. Nulinë elektroniniø komponentø

orientacija, naudojama kompiuterizuotojo projektavimo

bibliotekos konstravimui (IEC 61188-7:2009)

J (42 Lt)

LST EN 61249-4-14:2009 en

Spausdintiniø plokðèiø ir kitø jungiamøjø dariniø medþiagos.

4-14 dalis. Neplakiruotø prepregø (skirtø daugiasluoksnëms

plokðtëms gaminti) atskirøjø rûðiniø apraðø rinkinys.

Apibrëþto degumo (nustatomo vertikaliojo degimo bandymu)

prepregas ið epoksidine derva ámirkyto E stiklo audinio,

skirtas beiðvadëms sàrankoms (IEC 61249-4-14:2009)

G (36 Lt)

5


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 61249-4-15:2009 en

Spausdintiniø plokðèiø ir kitø jungiamøjø dariniø medþiagos.

4-15 dalis. Neplakiruotø prepregø (skirtø daugiasluoksnëms

plokðtëms gaminti) atskirøjø rûðiniø apraðø rinkinys.

Daugiafunkcis apibrëþto degumo (nustatomo vertikaliojo

degimo bandymu) prepregas ið epoksidine derva ámirkyto

E stiklo audinio, skirtas beiðvadëms sàrankoms

(IEC 61249-4-15:2009)

G (36 Lt)

LST EN 61249-4-16:2009 en

Spausdintiniø plokðèiø ir kitø jungiamøjø dariniø medþiagos.

4-16 dalis. Neplakiruotø prepregø (skirtø daugiasluoksnëms

plokðtëms gaminti) atskirøjø rûðiniø apraðø rinkinys.

Daugiafunkcis apibrëþto degumo (nustatomo vertikaliojo

degimo bandymu) prepregas ið nehalogeninta epoksidine

derva ámirkyto E stiklo audinio, skirtas beiðvadëms

sàrankoms (IEC 61249-4-16:2009)

G (36 Lt)

LST EN 61249-4-17:2009 en

Spausdintiniø plokðèiø ir kitø jungiamøjø dariniø medþiagos.

4-17 dalis. Neplakiruotø prepregø (skirtø daugiasluoksnëms

plokðtëms gaminti) atskirøjø rûðiniø apraðø rinkinys.

Apibrëþto degumo (nustatomo vertikaliojo degimo bandymu)

prepregas ið nehalogeninta epoksidine derva ámirkyto

E stiklo audinio, skirtas beiðvadëms sàrankoms

(IEC 61249-4-17:2009)

G (36 Lt)

LST EN 61300-2-34:2009 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø

procedûros. 2-34 dalis. Bandymai. Jungiamøjø komponentø

ir korpusø atsparumas tirpikliams ir skystiesiems terðalams

(IEC 61300-2-34:2009)

Nuo 2012-06-01 pakeièia LST EN 61300-2-34:2002

E (29 Lt)

LST EN 61754-15:2009 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Skaiduliniø optiniø jungèiø sietuvai. 15 dalis.

LSH jungèiø ðeima (IEC 61754-15:2009)

Nuo 2012-07-01 pakeièia LST EN 61754-15:2002

G (36 Lt)

LST EN 61754-24-11:2009 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Skaiduliniø optiniø jungèiø sietuvai. 24-11 dalis.

SC-RJ jungèiø su apsauginiais korpusais, atitinkanèiais

IEC 61076-3-117, sietuvo standartas (IEC 61754-24-11:2009)

F (33 Lt)

LST EN 61754-24-21:2009 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Skaiduliniø optiniø jungèiø sietuvai. 24-21 dalis.

SC-RJ jungèiø su apsauginiais 06 varianto korpusais,

atitinkanèiais IEC 61076-3-106, sietuvo standartas

(IEC 61754-24-21:2009)

E (29 Lt)

LST EN 61869-1:2009 en

Matavimo transformatoriai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

(IEC 61869-1:2007, modifikuotas)

V (84 Lt)

LST EN 61883-1:2009 en

Plataus vartojimo garso ir (arba) vaizdo áranga. Skaitmeninis

sietuvas. 1 dalis. Bendrieji dalykai (IEC 61883-1:2008)

Nuo 2012-07-01 pakeièia LST EN 61883-1:2003

S (68 Lt)

LST EN 61937-3:2009 en

Skaitmeninis garsas. Netiesine impulsine kodine moduliacija

(IKM) koduotø garso bitø srautø sietuvas, atitinkantis

IEC 60958. 3 dalis. Netiesine IKM koduoti bitø srautai,

atitinkantys AC-3 ir patobulintà AC-3 formatus

(IEC 619373:2007)

Nuo 2012-07-01 pakeièia LST EN 61937-3:2004

G (36 Lt)

6

LST EN 61966-5:2009 en

Multimedijos sistemos ir áranga. Spalvø matavimas ir

valdymas. 5 dalis. Áranga su plazminiais vaizduokliais

(IEC 61966-5:2008)

Nuo 2012-07-01 pakeièia LST EN 61966-5:2002

Q (62 Lt)

LST EN 61984:2009 en

Jungtys. Saugos reikalavimai ir bandymai (IEC 61984:2008)

Nuo 2012-06-01 pakeièia LST EN 61984:2002

T (73 Lt)

LST EN 62295:2009 en

Multimedijos sistemos. Bendrasis ryðio protokolas, skirtas

abipusiam sujungimui ávairialyèiuose tinkluose sudaryti

(IEC 62295:2007)

V (84 Lt)

LST EN 62365:2009 en

Skaitmeninis garsas. Skaitmeninis áëjimo ir iðëjimo sietuvas.

Skaitmeniniø garsiniø signalø perdavimas asinchroninës

persiuntimo veikos (ATM) tinkluose (IEC 62365:2009)

Nuo 2012-06-01 pakeièia LST EN 62365:2005

N (55 Lt)

LST EN 62379-2:2009 en

Bendrasis valdymo sietuvas, skirtas á tinklà ájungtiems

skaitmeniniams garso ir vaizdo átaisams. 2 dalis. Garso

áranga (IEC 62379-2:2008)

X (97 Lt)

LST EN 62424:2009 en

Procesø valdymo technologijos atvaizdavimas. Uþklausos

P&I diagramose ir duomenø mainai tarp P&ID ir

PCE-CAE priemoniø (IEC 62424:2008)

XB (111 Lt)

LST EN 62448:2009 en

Multimedijos sistemos ir áranga. Multimedijos el. leidyba ir

el. knygos. Bendrasis el. leidybos formatas (IEC 62448:2009)

XC (117 Lt)

LST EN 62480:2009 en

Multimedijos namø tinklas. Tinklo plokðtës tinklo sietuvai

(IEC 62480:2008)

XA (103 Lt)

LST EN 140101-806:2008/AC:2009 en

Detalioji specifikacija. Pastovieji maþos galios plëveliniai

varþai. Metaliniai plonasluoksniai varþai ant aukðtos kokybës

keramikos su apvalkaline danga arba aplieti ir su aðiniais ar

forminiais iðvadais

LST EN 140401:2009 en

Lentelinë detalioji specifikacija. Pastovieji maþos galios,

plëveliniai, pavirðiuje montuojami varþai

Nuo 2012-03-01 pakeièia LST EN 140401:2003

P (60 Lt)

TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJA

LST CEN ISO/TS 17574:2009 en

Elektroninis mokesèiø rinkimas. Saugos apsauginiø profiliø

gairës (ISO/TS 17574:2009)

Pakeièia LST CEN ISO/TS 17574:2006

V (84 Lt)

LST ISO 32000-1:2009 en

Dokumentø tvarkyba. PDF formatas. 1 dalis. DF 1.7 (tapatus

ISO 32000-1:2008)

XN (230 Lt)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST EN 50366:2004/IS1:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai.

Elektromagnetiniai laukai. Ávertinimo ir matavimo metodai


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 12

LST EN 60311:2003/A2:2009 en

Buitinës ar panaðios paskirties elektrinës laidynës.

Eksploataciniø charakteristikø matavimo metodai

(IEC 60311:2002/A2:2009)

E (29 Lt)

LST EN 60745-2-5:2007/P:2009 en

Rankiniai varikliniai elektriniai árankiai. Sauga. 2-5 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami diskiniams pjûklams

(IEC 60745-2-5:2006, modifikuotas)

LST EN 60745-2-20:2004/P:2009 en

Rankiniai varikliniai elektriniai árankiai. Sauga. 2-20 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami juostiniams pjûklams

(IEC 60745-2-20:2003, modifikuotas)

LST EN 61547:2009 en

Bendrosios paskirties apðvietimo áranga. EMS atsparumo

reikalavimai (IEC 61547:2009)

Nuo 2012-07-01 pakeièia LST EN 61547:2000,

LST EN 61547:2000/A1:2002

J (42 Lt)

LST EN 61643-21:2002/A1:2009 en

Þemaátampiai apsaugos nuo virðátampiø átaisai. 21 dalis.

Prie telekomunikacijø ir signalizavimo tinklø prijungti psaugos

nuo virðátampiø átaisai. Eksploataciniø charakteristikø

reikalavimai ir bandymo metodai

(IEC 61643-21:2000/A1:2008, modifikuotas)

L (50 Lt)

LST EN 61857-21:2009 en

Elektrinës izoliacijos sistemos. Ðiluminio ávertinimo

procedûros. 21 dalis. Specialieji reikalavimai, keliami

bendrosios paskirties modeliams. Taikymas apvijoms

(IEC 61857-21:2009)

Nuo 2012-06-01 pakeièia LST EN 61857-21:2005

H (39 Lt)

LST EN 62386-101:2009 en

Skaitmeninis apðvietimo valdymo sietuvas. 101 dalis.

Bendrieji reikalavimai. Sistema (IEC 62386-101:2009)

Nuo 2012-07-01 ið dalies pakeièia

LST EN 60929:2006, LST EN 60929:2006/AC:2007

H (39 Lt)

LST EN 62386-102:2009 en

Skaitmeninis apðvietimo valdymo sietuvas. 102 dalis.

Bendrieji reikalavimai. Valdymo átaisas (IEC 62386-102:2009)

Nuo 2012-07-01 ið dalies pakeièia

LST EN 60929:2006, LST EN 60929:2006/AC:2007

XB (111 Lt)

LST EN 62386-201:2009 en

Skaitmeninis apðvietimo valdymo sietuvas. 201 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami valdymo átaisams.

Liuminescencinës lempos (0 tipo átaisas)

(IEC 62386-201:2009)

Nuo 2012-07-01 ið dalies pakeièia

LST EN 60929:2006, LST EN 60929:2006/AC:2007

F (33 Lt)

LST EN 62386-202:2009 en

Skaitmeninis apðvietimo valdymo sietuvas. 202 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami valdymo átaisams.

Autonominiai avarinio apðvietimo blokai (1-ojo tipo átaisas)

(IEC 62386-202:2009)

XA (103 Lt)

LST EN 62386-203:2009 en

Skaitmeninis apðvietimo valdymo sietuvas. 203 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami valdymo átaisams; iðlydþio

lempos (iðskyrus liuminescencines lempas) (2-ojo tipo átaisas)

(IEC 62386-203:2009)

M (53 Lt)

LST EN 62386-204:2009 en

Skaitmeninis apðvietimo valdymo sietuvas. 204 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami valdymo átaisams; þemosios

átampos halogeninës lempos (3-iojo tipo átaisas)

(IEC 62386-204:2009)

R (65 Lt)

LST EN 62386-208:2009 en

Skaitmeninis apðvietimo valdymo sietuvas. 208 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami valdymo átaisams.

Perjungimo funkcija (7-ojo tipo átaisas) (IEC 62386-208:2009)

W (90 Lt)

LST EN 80000-14:2009 en

Dydþiai ir vienetai. 14 dalis. Telebiometrija, skirta þmogaus

fiziologijai (IEC 80000-14:2008)

V (84 Lt)

TK 6 VAISIØ IR DARÞOVIØ PRODUKTAI

LST EN ISO 676:2009 de, en, fr

Prieskoniai ir pagardai. Botaninë nomenklatûra

(ISO 676:1995, áskaitant Cor.1:1997)

S (68 Lt)

LST EN ISO 6571:2009 en

Prieskoniai, pagardai ir prieskoninës þolës. Eterinio aliejaus

kiekio nustatymas (hidrodistiliacijos metodas) (ISO 6571:2008)

Pakeièia LST ISO 6571:2008

F (33 Lt)

TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS

LST EN 55012:2008/A1:2009 en

Transporto priemonës, laivai ir vidaus degimo varikliai. Radijo

trikdþiø charakteristikos. Iðoriniø imtuvø apsaugos nuo

trikdþiø ribinës vertës ir jø matavimo metodai

(CISPR 12:2007/A1:2009)

XZ (7 Lt)

LST EN 55016-1-4:2007/A2:2009 en

Radijo trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo prietaisø

techniniø reikalavimø bei matavimo metodø apraðas.

1-4 dalis. Radijo trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo

prietaisai. Pagalbinë áranga. Spinduliuojamieji trikdþiai

(CISPR 16-1-4:2007/A2:2008)

XZ (7 Lt)

LST EN 61000-4-13:2003/A1:2009 en

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-13 dalis.

Bandymø ir matavimo bûdai. Atsparumo harmonikoms ir

tarpinëms harmonikoms, áskaitant signalizavimo signalus

kintamosios srovës tinklo ávade, þemøjø daþniø srityje

bandymai (IEC 61000-4-13:2002/A1:2009)

D (27 Lt)

LST EN 61000-4-14:2001/A2:2009 en

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-14 dalis.

Bandymø ir matavimo bûdai. Árangos, kurios vienos fazës

áëjimo srovë nevirðija 16 A, atsparumo átampos svyravimams

bandymas (IEC 61000-4-14:1999/A2:2009)

C (23 Lt)

LST EN 61000-4-34:2007/A1:2009 en

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-34 dalis.

Bandymø ir matavimo bûdai. Árenginiø, kuriø tinklo vienos

fazës srovë stipresnë kaip 16 A, atsparumo átampos

kryèiams, trumpiesiems pertrûkiams ir kitimams bandymai

(IEC 61000-4-34:2005/A1:2009)

E (29 Lt)

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST EN 15322:2009 en

Bitumas ir bituminiai riðikliai. Skiestøjø ir minkðtintøjø bituminiø

riðikliø specifikavimo sistema

N (55 Lt)

7


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKA

LST EN 13525+A1:2007 lt

Miðkø ûkio maðinos. Medienos smulkintuvai. Sauga

TK 15 GRÛDAI, GRÛDØ PRODUKTAI,

DUONA, PAÐARAI

R (65 Lt)

LST CEN ISO/TS 16634-2:2009 en

Maisto produktai. Visuminio azoto kiekio nustatymas pagal

Diuma (Dumas) principà ir þaliø baltymø kiekio

apskaièiavimas. 2 dalis. Varpiniø ir ankðtiniø javø grûdai ir jø

malti produktai (ISO/TS 16634-2:2009)

N (55 Lt)

LST EN 15587:2008+AC:2009 lt

Grûdai ir jø produktai. Priemaiðø nustatymas minkðtuosiuose

kvieèiuose (Triticum aestivum L.), kietuosiuose kvieèiuose

(Triticum durum Desf.), rugiuose (Secale cereale L.) ir

paðariniuose mieþiuose (Hordeum vulgare L.)

M (53 Lt)

LST EN 15781:2009 en

Paðarai. Amonio maduramicino nustatymas atvirkðtinës fazës

efektyviosios skysèiø chromatografijos metodu, taikant

pokolonëliná antriniø junginiø gavimà

G (36 Lt)

LST EN 15782:2009 en

Paðarai. Nikarbazino nustatymas. Efektyviosios skysèiø

chromatografijos metodas

E (29 Lt)

LST EN ISO 5983-2:2009 en

Paðarai. Azoto kiekio nustatymas ir þalio baltymo kiekio

apskaièiavimas. 2 dalis. Blokø suardymo ir distiliavimo garais

metodas (ISO 5983-2:2009)

Pakeièia LST EN ISO 5983-2:2005

J (42 Lt)

TK 16 CHEMINË ANALIZË

LST EN ISO 24998:2009 lt

Plastikiniai laboratoriniai indai. Vienkartinës mikrobiologiniø

tyrimø Petri lëkðtelës (ISO 24998:2008)

H (39 Lt)

TK 17 MEDIENA

LST EN 599-1:2009 en

Medienos ir medienos gaminiø ilgalaikiðkumas. Profilaktiniø

medienos konservantø efektyvumas, nustatytas biologiniais

bandymais. 1 dalis. Techniniai reikalavimai pagal naudojimo

klases

Pakeièia LST EN 599-1:2000

R (65 Lt)

LST EN 15736:2009 en

Medinës konstrukcijos. Bandymo metodai. Ðtampuotø

metalo lakðto tvirtikliø, naudojamø gamyklinëms santvaroms

transportuoti ir árengti, atsparumas iðtraukimui

E (29 Lt)

LST EN 15737:2009 en

Medinës konstrukcijos. Bandymo metodai. Atsparumas

medsraigèiø ásukimui

D (27 Lt)

TK 19 BETONAS IR GELÞBETONIS

LST EN 480-10:2009 en

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedai. Bandymo

metodai. 10 dalis. Vandenyje tirpiø chloridø kiekio nustatymas

Pakeièia LST EN 480-10:2000

D (27 Lt)

LST EN 933-9:2009 en

Bandymai uþpildø geometrinëms savybëms nustatyti.

9 dalis. Smulkeliø ávertinimas. Bandymas naudojant metileno

mëlynàjá

Pakeièia LST EN 933-9:2000, LST EN 933-9:2002

G (36 Lt)

LST EN 933-10:2009 en

Bandymai uþpildø geometrinëms savybëms nustatyti.

10 dalis. Smulkeliø ávertinimas. Mikrouþpildø granuliometrinë

sudëtis (orasrautis sijojimas)

Pakeièia LST EN 933-10:2003

E (29 Lt)

LST EN 934-2:2009 en

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio ámaiðiniai priedai.

2 dalis. Betono ámaiðiniai priedai. Apibrëþtys, reikalavimai,

atitiktis, þenklinimas ir etikeèiø tvirtinimas

Pakeièia LST EN 934-2:2003,

LST EN 934-2:2003/A1:2005,

LST EN 934-2:2003/A2:2006,

LST EN 934-2:2003/P:2005

L (50 Lt)

LST EN 934-4:2009 en

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio ámaiðiniai priedai.

4 dalis. Átempiamosios armatûros injekcinio skiedinio

ámaiðiniai priedai. Apibrëþtys, reikalavimai, atitiktis,

þenklinimas ir etikeèiø tvirtinimas

Pakeièia LST EN 934-4:2003,

LST EN 934-4:2003/A1:2004

K (46 Lt)

LST EN 1097-8:2009 en

Bandymai uþpildø mechaninëms ir fizikinëms savybëms

nustatyti. 8 dalis. Akmens poliruojamumo nustatymas

Pakeièia LST EN 1097-8:2000

P (60 Lt)

TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI

SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGA

LST EN 71-1:2006+A8:2009/P:2009 en

Þaislø sauga. 1 dalis. Mechaninës ir fizikinës savybës

Pastaba. LST EN 71-1:2006+A8:2009 pakeièia

LST EN 71-6:1995, LST EN 71-1:2006+A6:2008

LST EN 14619:2005 lt

Rieduèiø sporto áranga. Paspirtukai. Saugos reikalavimai ir

bandymo metodai

G (36 Lt)

TK 21 TEKSTILË

LST EN 15777:2009 en

Tekstilë. Ftalatø tyrimo metodas

TK 23 KERAMIKA

LST EN 12808-4:2009 en

Plyteliø glaistai. 4 dalis. Susitraukimo nustatymas

Pakeièia LST EN 12808-4:2002

G (36 Lt)

F (33 Lt)

8


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 12

LST EN 14618:2009 en

Aglomeruotasis akmuo. Terminija ir klasifikavimas

Pakeièia LST EN 14618:2005

F (33 Lt)

LST EN ISO 9168:2009 en

Odontologija. Þarnø jungtys, skirtos rankiniams, suslëgtu oru

varomiems odontologiniams instrumentams (ISO 9168:2009)

Pakeièia LST EN 29168:2002

G (36 Lt)

TK 25 RIÐAMOSIOS MEDÞIAGOS IR

SILIKATINIAI DIRBINIAI

LST EN 13279-1:2008 lt

Gipsiniai riðikliai ir gipsatinkiai. 1 dalis. Apibrëþtys ir reikalavimai

L (50 Lt)

TK 28 DUJØ SISTEMOS

LST EN 525:2009 en

Ne didesnës kaip 300 kW grynosios tiekiamosios ðiluminës

galios nebuitiniai dujiniai priverstinës konvekcijos patalpø oro

ðildytuvai be ðilumokaièiø

Pakeièia LST EN 525:1999

W (90 Lt)

TK 31 AKUSTIKA

LST EN ISO 3382-1:2009 en

Akustika. Patalpø akustiniø parametrø matavimas. 1 dalis.

Pramoginiø renginiø salës (ISO 3382-1:2009)

Pakeièia LST EN ISO 3382:2002

N (55 Lt)

TK 32 SVEIKATA

LST EN 794-3:2002+A2:2009 en

Plauèiø vëdintuvai. 3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami

skubios pagalbos ir transporto priemonëse naudojamiems

plauèiø vëdintuvams

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN 794-3:2002,

LST EN 794-3:2002/A1:2005

S (68 Lt)

LST EN 1282-2:2005+A1:2009 en

Tracheostominiai vamzdeliai. 2 dalis. Pediatriniai vamzdeliai

(ISO 5366-3:2001, modifikuotas)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN 1282-2:2005

K (46 Lt)

LST EN 1782:2001+A1:2009 en

Trachëjiniai vamzdeliai ir jungtys

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN 1782:2001

Q (62 Lt)

LST EN 1820:2005+A1:2009 en

Anestezijos aparato pûslës (ISO 5362:2000, modifikuotas)

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN 1820:2005

K (46 Lt)

LST EN 13544-1:2007+A1:2009 en

Kvëpavimo terapijos áranga. 1 dalis. Purðkiamosios sistemos

ir jø komponentai

Nuo 2010-03-21 pakeièia LST EN 13544-1:2007

S (68 Lt)

LST EN 45502-2-2:2008/AC:2009 en

Aktyvieji implantuojami medicinos átaisai. 2-2 dalis. Ypatingieji

reikalavimai, keliami aktyviesiems implantuojamiems

medicinos átaisams, naudojamiems tachiaritmijai gydyti

(áskaitant implantuojamuosius defibriliatorius)

LST EN ISO 4073:2009 en

Odontologija. Informacinë sistema, skirta odontologinei

árangai iðdëstyti burnos prieþiûros paslaugø teikëjo darbo

zonoje (ISO 4073:2009)

Pakeièia LST EN ISO 4073:2005

D (27 Lt)

TK 34 METROLOGIJA

LST ISO 80000-9:2009 en

Dydþiai ir vienetai. 9 dalis. Fizikinë chemija ir molekulinë fizika

(tapatus ISO 80000-9:2009)

Pakeièia LST ISO 31-8:1996,

LST ISO 31-8:1996/A1:2002

R (65 Lt)

LST ISO 80000-11:2009 en

Dydþiai ir vienetai. 11 dalis. Bûdingieji nedimensiniai

parametrai (tapatus ISO 80000-11:2008)

Pakeièia LST ISO 31-12:1996,

LST ISO 31-12:1996/A1:2002

E (29 Lt)

LST ISO 80000-12:2009 en

Dydþiai ir vienetai. 12 dalis. Kietojo kûno fizika (tapatus

ISO 80000-12:2009)

Pakeièia LST ISO 31-13:1996,

LST ISO 31-13:1996/A1:2002

N (55 Lt)

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 149:2002+A1:2009 en

Kvëpavimo organø apsaugos priemonës. Filtruojamosios

puskaukës apsaugai nuo daleliø. Reikalavimai, bandymas,

þenklinimas

Pakeièia LST EN 149:2002,

LST EN 149:2002/AC:2003, LST EN 149+AC:2003

S (68 Lt)

LST EN 405:2002+A1:2009 en

Kvëpavimo organø apsaugos priemonës. Filtruojamosios

puskaukës su voþtuvais apsaugai nuo dujø arba dujø ir

daleliø. Reikalavimai, bandymas, þenklinimas

Pakeièia LST EN 405:2002, LST EN 405:2004

S (68 Lt)

LST EN 1037:2000+A1:2008 lt

Maðinø sauga. Netikëto paleidimo prevencija

H (39 Lt)

LST EN 13034:2005+A1:2009 en

Apsauginë apranga nuo skystøjø chemikalø. Trumpalaikës

apsauginës aprangos nuo skystøjø chemikalø naudojimo

reikalavimai (6 ir PB [6] tipo áranga)

Pakeièia LST EN 13034:2005,

LST EN 13034:2005/P:2007

G (36 Lt)

LST EN 13743:2009 en

Dengtøjø abrazyviniø gaminiø saugos reikalavimai

Pakeièia LST EN 13743:2002

J (42 Lt)

LST EN 14605:2005+A1:2009 en

Apsauginë apranga nuo skystøjø chemikalø. Apsauginës

aprangos su skysèiams (3 tipo apranga) arba purðkimui

(4 tipo apranga) nepralaidþiomis jungtimis, áskaitant jos

elementus, apsauganèius tik tam tikras kûno dalis (PB [3] ir

PB [4] tipø apranga), naudojimo reikalavimai

Pakeièia LST EN 14605:2005

F (33 Lt)

9


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 36 APLINKOS APSAUGA

LST EN ISO 23210:2009 en

Stacionariøjø ðaltiniø iðmetamieji terðalai. Kietøjø daleliø KD10

ir KD2,5 masës koncentracijos iðmetamosiose dujose

nustatymas. Maþø koncentracijø matavimas naudojant

ëmiklius (ISO 23210:2009)

S (68 Lt)

TK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOS

LST EN 1997-2:2007 lt

Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo

tyrinëjimai ir bandymai

XC (117 Lt)

LST EN 1997-2:2007/P:2009 en

Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo

tyrinëjimai ir bandymai

LST EN 1999-1-3:2007 lt

Eurokodas 9. Aliumininiø konstrukcijø projektavimas.

1-3 dalis. Nuovargiui jautrios konstrukcijos

X (97 Lt)

TK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAI

LST EN 15779:2009 en

Naftos produktai ir riebalø bei aliejaus dariniai. Riebalø

rûgðèiø metilesteriai (RRME), skirti dyzeliniams varikliams.

Polinesoèiøjø (≥4 dvigubojo ryðio) riebalø rûgðèiø

metilesteriø (PRRM) nustatymas naudojant dujø

chromatografijà

E (29 Lt)

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

LST EN 10225:2009 en

Suvirinamieji konstrukciniai plienai, skirti stacionariosioms

jûrinëms konstrukcijoms. Techninës tiekimo sàlygos

Pakeièia LST EN 10225+AC:2002

W (90 Lt)

LST EN 10238:2009 en

Automatiðkai ðratasrauèiu nuvalyti ir gruntuoti konstrukcinio

plieno gaminiai

Pakeièia LST EN 10238:2000

F (33 Lt)

LST EN ISO 2503:2009 en

Dujinio suvirinimo áranga. Suvirinimui, pjaustymui ir

panaðiems procesams naudojamø dujø balionø iki 300 bar

slëgio reguliatoriai ir slëgio reguliatoriai su srautmaèiais

(ISO 2503:2009)

Pakeièia LST EN 13918:2004,

LST EN ISO 2503+AC:2000

Q (62 Lt)

TK 42 PAKAVIMAS

LST EN 12707:2009 en

Plastikinës statinës. 210 l ir 225 l vardinës talpos statinës su

nenuimamuoju (pritvirtintu) dangèiu

Pakeièia LST EN 12707:2001

F (33 Lt)

LST EN 12714:2009 en

Plastikinës statinës. Nuo 25 l iki 60 l vardinës talpos statinës

su nuimamuoju dangèiu (atviru virðumi)

Pakeièia LST EN 12714:2002

E (29 Lt)

10

LST EN 15178:2007 lt

Gaminiø identifikavimo elementai skubios pagalbos atvejais

F (33 Lt)

LST EN 15178:2007/P:2009 en

Gaminiø identifikavimo elementai skubios pagalbos atvejais

LST EN ISO 9100-3:2005/AC:2009 en

Stiklinë tara. Srieginiai graiþai vakuuminiam uþdarymui.

3 dalis. 38 tipas, normalusis. 1 techninë pataisa

(ISO 9100-3:2005/Cor.1:2009)

LST EN ISO 9100-4:2005/AC:2009 en

Stikline tara. Srieginiai graiþai vakuuminiam uþdarymui.

4 dalis. 38 tipas, vidutinis. 1 techninë pataisa

(ISO 9100-4:2005/Cor.1:2009)

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS

LST EN 14067-4:2006+A1:2009 en

Geleþinkelio taikmenys. Aerodinamika. 4 dalis. Laisvo

geleþinkelio kelio aerodinamikos reikalavimai ir bandymo

procedûros

Pakeièia LST EN 14067-4:2006

R (65 Lt)

LST IEC 60050-821 lt

Tarptautinis elektrotechnikos þodynas. 821 dalis. Geleþinkeliø

signalizacijos ir saugos árenginiai (tapatus

IEC 60050-821:1998)

XC (117 Lt)

TK 44 ALIEJINGOSIOS SËKLOS, GYVÛNINIAI IR

AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS BEI JØ

ÐALUTINIAI PRODUKTAI

LST EN ISO 659:2009 en

Aliejingosios sëklos. Aliejaus kiekio nustatymas (pamatinis

metodas) (ISO 659:2009)

Pakeièia LST EN ISO 659:2000

H (39 Lt)

LST EN ISO 17059:2009 en

Aliejingosios sëklos. Aliejaus iðskyrimas ir triglicerido riebalø

rûgðèiø metilesteriø paruoðimas analizei naudojant dujø

chromatografijà (spartusis metodas) (ISO 17059:2007)

D (27 Lt)

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST CLC/TR 62271-303:2009 en

Aukðtosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiai.

303 dalis. Sieros heksafluorido (SF6) naudojimas ir

tvarkymas (IEC/TR 62271-303:2008)

W (90 Lt)

LST EN 50341-1:2002/A1:2009 en

Aukðtesnës kaip 45 kV kintamosios átampos oro linijos.

1 dalis. Bendrieji reikalavimai. Bendrosios techninës

charakteristikos

G (36 Lt)

LST EN 60059:2001/A1:2009 en

Tarptautinës elektrotechnikos komisijos (IEC) standartizuotø

sroviø charakteristikos (IEC 60059:1999/A1:2009)

XZ (7 Lt)

LST EN 60079-0:2009 en

Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Áranga. Bendrieji

reikalavimai (IEC 60079-0:2007)

Nuo 2012-06-01 pakeièia LST EN 60079-0:2006,

LST EN 61241-0:2007

XA (103 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 12

LST EN 60079-10-2:2009 en

Sprogiosios atmosferos. 10-2 dalis. Zonø klasifikavimas.

Degiøjø dulkiø atmosferos (IEC 60079-10-2:2009)

Nuo 2012-06-01 pakeièia LST EN 61241-10:2004

P (60 Lt)

LST EN 60196:2009 en

IEC standartiniai daþniai (IEC 60196:2009)

B (21 Lt)

LST EN 60947-7-1:2009 en

Þemosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiai. 7-1 dalis.

Pagalbinë áranga. Variniø laidø gnybtynai

(IEC 60947-7-1:2009)

Nuo 2012-06-01 pakeièia LST EN 60947-7-1:2003

Q (62 Lt)

LST EN 60947-7-2:2009 en

Þemosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiai. 7-2 dalis.

Pagalbinë áranga. Apsauginiø laidø gnybtynai, skirti

variniams laidams (IEC 60947-7-2:2009)

Nuo 2012-06-01 pakeièia LST EN 60947-7-2:2003

J (42 Lt)

LST EN 61111:2009 en

Darbai esant átampai. Elektros izoliaciniai kilimëliai

(IEC 61111:2009)

Pakeièia LST CLC/TS 61111:2007

P (60 Lt)

LST EN 61112:2009 en

Darbai esant átampai. Elektros izoliaciniai apklotai

(IEC 61112:2009)

Pakeièia LST CLC/TS 61112:2007

S (68 Lt)

LST EN 61482-1-1:2009 en

Darbai esant átampai. Apsauginë apranga nuo ðiluminio

pavojaus, kurá sukelia elektros lankas. 1-1 dalis. Bandymo

metodai. 1-asis metodas. Aprangai naudojamø ugniai

atspariø medþiagø apsaugos nuo lanko poveikio parametro

(ATPV ar EBT50) nustatymas (IEC 61482-1-1:2009)

R (65 Lt)

LST EN 61558-2-6:2009 en

Iki 1100 V átampos transformatoriø, reaktoriø, maitinimo

ðaltiniø ir panaðiø gaminiø sauga. 2-6 dalis. Izoliuojamøjø

saugos transformatoriø ir maitinimo ðaltiniø su izoliuojamaisiais

saugos transformatoriais ypatingieji reikalavimai ir bandymai

(IEC 61558-2-6:2009)

Nuo 2012-07-01 pakeièia LST EN 61558-2-6:2000

G (36 Lt)

LST EN 61822:2009 en

Aerodromø apðvietimo ir signaliniø ðvyturiø elektriniai

árenginiai. Pastoviosios srovës reguliatoriai (IEC 61822:2009)

Nuo 2012-06-01 pakeièia LST EN 61822:2004

M (53 Lt)

LST EN 62271-104:2009 en

Aukðtosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiai.

104 dalis. 52 kV ir didesnës vardinës átampos kintamosios

srovës perjungikliai (IEC 62271-104:2009)

Nuo 2012-06-01 pakeièia

LST EN 60265-2+A1+A2:2001

T (73 Lt)

LST EN 62369-1:2009 en

Þmogaus, kurá veikia ið ávairiose srityse naudojamø trumpojo

nuotolio átaisø sklindantys nuo 0 GHz iki 300 GHz daþniø

diapazono elektromagnetiniai laukai, apðvitos ávertinimas.

1 dalis. Laukai, kuriuos kuria átaisai, naudojami elektroninio

objektø stebëjimo, radijo daþniø atpaþinimo ir panaðiose

sistemose (IEC 62369-1:2008)

Nuo 2012-03-01 pakeièia LST EN 50357:2002

W (90 Lt)

LST EN 62501:2009 en

Átampos ðaltinio, naudojamo aukðtosios nuolatinës átampos

energijai perduoti, keitiklio ventiliai. Elektriniai bandymai

(IEC 62501:2009)

S (68 Lt)

TK 47 INFORMACIJA IR DOKUMENTAVIMAS

LST ISO 10957:2009 en

Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinis standartinis

muzikos leidinio numeris (ISMN) (tapatus ISO 10957:2009)

Pakeièia LST ISO 10957:1998

G (36 Lt)

LST ISO 23081-2:2009 en

Informacija ir dokumentavimas. Dokumentø metaduomenø

valdymas. 2 dalis. Koncepcijos ir realizacijos klausimai

(tapatus ISO 23081-2:2009)

Pakeièia LST ISO/TS 23081-2:2008

Q (62 Lt)

TK 50 ÐILDYMO IR VËDINIMO SISTEMOS

LST EN 13941:2009 en

Centralizuoto ðilumos tiekimo ið anksto neardomai izoliuotø

vamzdþiø sistemø projektavimas ir árengimas

Pakeièia LST EN 13941:2004

XA (103 Lt)

TK 51 MAISTO ANALIZË

LST CEN/TS 15606:2009 en

Maisto produktai. Acesulfamo K, aspartamo, neohesperidino

dihidrochalkono ir sacharino nustatymas. Efektyviosios

skysèiø chromatografijos metodas

L (50 Lt)

LST EN 13751:2009 en

Maisto produktai. Apðvitinto maisto aptikimas

fotoliuminescencijos bûdu

Pakeièia LST EN 13751:2002

F (33 Lt)

TK 52 AKIØ OPTIKA

LST EN ISO 7944:2000/AC:2009 fr

Optika ir optiniai prietaisai. Etaloniniai bangø ilgiai

(ISO 7944:1998/Cor.1:2009)

LST EN ISO 8596:2009 en

Oftalmologinë optika. Regos aðtrumo tikrinimas. Standartinis

optotipas ir jo pateikimas (ISO 8596:2009)

Pakeièia LST EN ISO 8596:2000,

LST EN ISO 8596:2000/P:2007

D (27 Lt)

LST EN ISO 10343:2009 en

Oftalmologiniai prietaisai. Oftalmometrai (ISO 10343:2009)

Pakeièia LST EN ISO 10343:2000

E (29 Lt)

LST EN ISO 10940:2009 en

Oftalmologiniai prietaisai. Aparatai akies dugnui fotografuoti

(ISO 10940:2009)

Nuo 2011-12-31 pakeièia LST EN ISO 10940:2000

H (39 Lt)

LST EN ISO 11981:2009 en

Oftalmologinë optika. Kontaktiniai læðiai ir jø prieþiûros

priemonës. Kontaktiniø læðiø ir jø prieþiûros priemoniø fizinio

suderinamumo nustatymas (ISO 11981:2009)

Pakeièia LST EN ISO 11981:2000,

LST EN ISO 11981:2000/AC:2009

D (27 Lt)

LST EN ISO 15254:2009 en

Oftalmologinë optika ir prietaisai. Elektrooptiniai átaisai silpnai

regai gerinti (ISO 15254:2009)

Pakeièia LST EN ISO 15254:2002

E (29 Lt)

11


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 54 PAGALBOS PRIEMONËS

ASMENIMS SU NEGALIA

LST EN ISO 25539-1:2009-11 en

Ðirdies ir kraujagysliø sistemos implantai. Vidiniai

kraujagysliø átaisai. 1 dalis. Vidiniai kraujagysliø protezai

(ISO 25539-1:2003, áskaitant keitiná Amd.1:2005)

Nuo 2010-03-21 pakeièia

LST EN ISO 25539-1:2009

X (97 Lt)

LST EN ISO 25539-2:2009-11 en

Ðirdies ir kraujagysliø sistemos implantai. Vidiniai

kraujagysliø átaisai. 2 dalis. Kraujagysliø stentai

(ISO 25539-2:2008)

Nuo 2010-03-21 pakeièia

LST EN ISO 25539-2:2009

X (97 Lt)

TK 55 BANKØ IR SU JAIS SUSIJUSIOS

FINANSINËS PASLAUGOS

LST EN 1332-1:2009 en

Atpaþinimo korteliø sistemos. Þmogaus ir maðinos sietuvas.

1 dalis. Vartotojo sietuvo projektavimo principai

Pakeièia LST EN 1332-1:2001,

LST EN 1332-1:2001/A1:2007

N (55 Lt)

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN ISO 10407-2:2009/AC:2009 en

Naftos ir gamtiniø dujø pramonë. Sukamojo græþimo áranga.

2 dalis. Naudojamø græþimo kolonos elementø kontrolë ir

klasifikavimas. 1 techninë pataisa

(ISO 10407-2:2008/Cor.1:2009)

LST EN ISO 10644:2009 en

Plieninës sraigtø ir plokðèiøjø poverþliø sàrankos. 200 HV ir

300 HV kietumo klasiø poverþlës (ISO 10644:2009)

Pakeièia LST EN ISO 10644:2001

E (29 Lt)

LST EN ISO 10673:2009 en

Sraigtø ir poverþliø sàrankø plokðèiosios poverþlës. Maþoji,

normalioji ir didþioji serijos. A klasës gaminys

(ISO 10673:2009)

Pakeièia LST EN ISO 10673:2001

E (29 Lt)

TK 57 TRÀÐOS

LST CEN/TS 15919:2009 en

Tràðos. 2 % skruzdþiø rûgðtyje tirpaus fosforo ekstrahavimas

C (23 Lt)

LST CEN/TS 15920:2009 en

Tràðos. 2 % citrinø rûgðtyje tirpaus fosforo ekstrahavimas

C (23 Lt)

LST CEN/TS 15921:2009 en

Tràðos. Tirpiojo fosforo ekstrahavimas pagal Petermanà

65 °C temperatûroje

D (27 Lt)

LST CEN/TS 15922:2009 en

Tràðos. Tirpiojo fosforo ekstrahavimas pagal Petermanà

aplinkos temperatûroje

D (27 Lt)

LST CEN/TS 15923:2009 en

Tràðos. Joulie ðarminiame amonio citrate tirpaus fosforo

ekstrahavimas

D (27 Lt)

12

LST CEN/TS 15924:2009 en

Tràðos. Minkðtøjø gamtiniø fosfatø malinio smulkio nustatymas

D (27 Lt)

LST CEN/TS 15925:2009 en

Tràðos. Visuminës ávairiø formø sieros ekstrahavimas

C (23 Lt)

LST CEN/TS 15926:2009 en

Tràðos. Vandenyje tirpios ávairiø formø sieros ekstrahavimas

C (23 Lt)

LST EN 13040:2008 lt

Dirvoþemio gerinimo medþiagos ir auginimo terpës. Mëginiø

paruoðimas cheminiams ir fizikiniams tyrimams, sausøjø

medþiagø kiekio, drëgnio ir laboratorijoje tankinto piltinio

tankio nustatymas

H (39 Lt)

TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAI

LST CEN ISO/TS 15877-7:2009 en

Karðto ir ðalto vandens árenginiø plastikiniø vamzdynø

sistemos. Chlorintasis polivinilchloridas (PVC-C). 7 dalis.

Atitikties ávertinimo vadovas (ISO/TS 15877-7:2009)

Pakeièia LST CEN ISO/TS 15877-7:2004

H (39 Lt)

TK 62 KLIJAI

LST EN 15274:2008 lt

Bendrosios paskirties klijai konstrukcijoms sujungti.

Reikalavimai ir bandymo metodai

G (36 Lt)

TK 68 PLASTIKAI

LST EN ISO 527-5:2009 en

Plastikai. Tempiamøjø savybiø nustatymas. 5 dalis.

Vienkrypèiu pluoðtu armuotø plastikø kompozitø bandymo

sàlygos (ISO 527-5:2009)

Pakeièia LST EN ISO 527-5:2000

H (39 Lt)

LST EN ISO 1889:2009 en

Sustiprinamieji siûlai. Ilginio tankio nustatymas

(ISO 1889:2009)

Pakeièia LST EN ISO 1889:2000

E (29 Lt)

LST EN ISO 15106-1:2005 lt

Plastikai. Plëvelës ir lakðtai. Vandens garø perdavimo

koeficiento nustatymas. 1 dalis. Drëgmës aptiktuvo metodas

(ISO 15106-1:2003)

E (29 Lt)

LST EN ISO 15106-1:2005/P:2009 en

Plastikai. Plëvelës ir lakðtai. Vandens garø perdavimo

koeficiento nustatymas. 1 dalis. Drëgmës aptiktuvo metodas

(ISO 15106-1:2003)

LST EN ISO 15106-3:2005 lt

Plastikai. Plëvelës ir lakðtai. Vandens garø perdavimo

koeficiento nustatymas. 3 dalis. Elektrolitinio aptiktuvo

metodas (ISO 15106-3:2003)

E (29 Lt)

LST EN ISO 15106-3:2005/P:2009 en

Plastikai. Plëvelës ir lakðtai. Vandens garø perdavimo

koeficiento nustatymas. 3 dalis. Elektrolitinio aptiktuvo

metodas (ISO 15106-3:2003)

LST EN ISO 15512:2009 en

Plastikai. Vandens kiekio nustatymas (ISO 15512:2008)

Pakeièia LST EN ISO 15512:2004

K (46 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 12

LST EN ISO 20200:2005 lt

Plastikai. Plastikiniø medþiagø irimo laipsnio nustatymas

darant tyrimus laboratorijoje modeliuojamomis

kompostavimo sàlygomis (ISO 20200:2004)

F (33 Lt)

LST EN ISO 20200:2005/P:2009 en

Plastikai. Plastikiniø medþiagø irimo laipsnio nustatymas

darant tyrimus laboratorijoje modeliuojamomis

kompostavimo sàlygomis (ISO 20200:2004)

TK 76 SPROGIOSIOS ATMOSFEROS

LST EN 15188:2007 lt

Dulkiø sankaupø savaiminio uþsidegimo parametrø

nustatymas

LST EN 15188:2007/P:2009 en

Dulkiø sankaupø savaiminio uþsidegimo parametrø

nustatymas

K (46 Lt)

TK 71 KIETASIS BIOKURAS IR KIETASIS

ATGAUTASIS KURAS

LST CEN/TS 15442:2007 lt

Kietasis atgautasis kuras. Ëminiø ëmimo metodai

S (68 Lt)

LST EN 15233:2007 lt

Apsauginiø sistemø, naudojamø potencialiai sprogiose

atmosferose, funkcinës saugos vertinimo metodika

L (50 Lt)

LST EN 15233:2007/P:2009 en

Apsauginiø sistemø, naudojamø potencialiai sprogiose

atmosferose, funkcinës saugos vertinimo metodika

TK 73 NANOTECHNOLOGIJOS

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST CEN ISO/TS 27687:2009 en

Nanotechnologijos. Nanoobjektø terminija ir apibrëþtys.

Nanodalelë, nanoskaidula ir nanoplokðtelë

(ISO/TS 27687:2008, pataisyta 2009-02-01 versija)

Pakeièia LST CEN ISO/TS 27687:2008

E (29 Lt)

TK 75 KOSMETIKOS GAMINIAI

LST EN ISO 18416:2009 lt

Kosmetikos gaminiai. Mikrobiologija. Baltojo balkðvagrybio

(Candida albicans) aptikimas (ISO 18416:2007)

J (42 Lt)

LST EN ISO 21149:2009 lt

Kosmetikos gaminiai. Mikrobiologija. Aerobiniø mezofiliniø

bakterijø skaièiavimas ir aptikimas (ISO 21149:2006)

M (53 Lt)

LST EN ISO 22717:2009 lt

Kosmetikos gaminiai. Mikrobiologija. Þaliamëlës

pseudomonos (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas

(ISO 22717:2006)

J (42 Lt)

LST EN ISO 22718:2009 lt

Kosmetikos gaminiai. Mikrobiologija. Auksinio stafilokoko

(Staphylococcus aureus) aptikimas (ISO 22718:2006)

J (42 Lt)

LST EN 81-3:2004+A1:2008+AC:2009 lt

Liftø konstravimo ir árengimo saugos taisyklës. 3 dalis.

Elektriniai ir hidrauliniai krovininiai liftai

X (97 Lt)

LST EN 81-21:2009 en

Liftø konstravimo ir árengimo saugos taisyklës. Keleiviniai ir

krovininiai liftai. 21 dalis. Nauji keleiviniai ir krovininiaikeleiviniai

liftai, árengti eksploatuojamuose pastatuose

Q (62 Lt)

LST EN 1006:2009 en

Modernioji techninë keramika. Monolitinë keramika. Bandiniø,

skirtø savybëms ávertinti, atrinkimo nurodymai

Pakeièia LST L ENV 1006:2003

F (33 Lt)

LST EN 12159:2002+A1:2009 en

Þmonëms ir kroviniams skirti statybø keltuvai su vertikaliai

judanèiomis kabinomis

Pakeièia LST EN 12159:2002,

LST EN 12159:2002/P:2004, LST EN 12159:2004

V (84 Lt)

LST EN ISO 19141:2009 en

Geografinë informacija. Judanèiø objektø schema

(ISO 19141:2008)

U (76 Lt)

Parengë Dalia Reginienë

13


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 130800:2002, LST EN 130800:2002/A1:2004 Atskirasis rûðinis apraðas. LST EN 60384-3:2007,

Tantaliniai pavirðinio montavimo kondensatoriai

LST EN 60384-3:2007/AC:2009

LST EN 130801:2003 Lentelinë detalioji specifikacija. Tantaliniai pavirðinio LST EN 60384-3-1:2007,

montavimo kondensatoriai

LST EN 60384-3-1:2007/AC:2009

LST EN 61300-3-24:2002 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji LST EN 61300-3-24:2007

komponentai. Pagrindiniai bandymø ir matavimø metodai. 3-24 dalis. Tyrimai ir

matavimai. Poliarizacijà iðlaikanèios skaidulos optiniø jungèiø sujungimo tikslumas

(IEC 61300-3-24:1999)

LST EN 61788-7:2003 Superlaidumas. 7 dalis. Elektroniniø charakteristikø matavimai. LST EN 61788-7:2007

Pavirðinë superlaidininkø varþa mikrobangø daþniø srityje (IEC 61788-7:2002)

LST EN 61937-5:2003 Skaitmeninis garsas. Netiesine impulsine kodine moduliacija LST EN 61937-5:2007

(IKM) koduotø skaitmeniniø garso srautø sàsaja pagal IEC 60958. 5 dalis.

Skaitmeniniai netiesinës IKM STS (skaitmeniniø teatro sistemø) formato(-ø) srautai

(IEC 61937-5:2002)

TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJA

LST CEN ISO/TS 17574:2006 Informacijos apie keliø transportà ir eismà apdorojimo LST CEN ISO/TS 17574:2009

bei perdavimo priemonës. Elektroninis mokesèiø rinkimas (EMR). EMR saugos

apsauginiø profiliø rekomendacijos

LST ISO 2382-22:1995 Informacijos apdorojimo sistemos. Terminai ir apibrëþimai. –

22 dalis. Skaièiuotuvai

LST ISO/IEC 13888-1:2007 Informacijos technologija. Saugumo metodai. –

Negalëjimas iðsiþadëti. 1 dalis. Bendrieji dalykai (tapatus ISO/IEC 13888-1:2004)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST EN 60309-1:2002/A11:2004 Pramoniniai kiðtukai, iðvadiniai kiðtukiniai lizdai ir LST EN 60309-1:2002/A1:2007

jungtys. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

LST EN 60309-2:1999/A11:2004 Pramoniniai kiðtukai, kiðtukiniai lizdai ir jungtys. LST EN 60309-2:1999/A1:2007

2 dalis. Reikmenø su kontaktiniais kiðtukais ir lizdais matmenø sukeièiamumo

reikalavimai

LST EN 60317-30+A1:2002, LST EN 60317-30+A1:2002/A2:2006 Kai kuriø tipø –

apvijiniø laidø charakteristikos. 30 dalis. 220 klasës poliimidu emaliuotas

staèiakampis varinis laidas (IEC 60317-30:1990+A1:1997)

LST EN 60335-2-24+AC:2002/A11:2005 Buitiniø ir panaðios paskirties elektriniø LST EN 60335-2-24:2003

prietaisø sauga. 2-24 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami ðaldymo ir ledø

aparatams bei ledo generatoriams

LST EN 60745-2-5:2004 Rankiniø elektriniø varikliniø árankiø sauga. 2-5 dalis. LST EN 60745-2-5:2007

Ypatingieji reikalavimai, keliami diskiniams pjûklams (IEC 60745-2-5:2003,

modifikuotas)

LST EN 61061-1:2001 Elektrotechninës paskirties neimpregnuota sutankinta LST EN 61061-1:2007

sluoksninë mediena. 1 dalis. Apibrëþimai, þymëjimas ir bendrieji reikalavimai

(IEC 61061-1:1998)

LST EN 61212-2:2001 Elektrotechniniai pramoniniai kietieji apvalieji sluoksniniai LST EN 61212-2:2007

vamzdþiai ir strypai ið termoreaktingøjø dervø. 2 dalis. Bandymo metodai

(IEC 61212-2:1995)

LST EN 61347-2-7:2002 Lempø valdymo átaisai. 2-7 dalis. Ypatingieji reikalavimai, LST EN 61347-2-7:2007

keliami nuolatine srove maitinamiems elektroniniams avarinio apðvietimo lempø

balastams (IEC 61347-2-7:2000)

TK 6 VAISIØ IR DARÞOVIØ PRODUKTAI

LST ISO 6571:2008 Prieskoniai, pagardai ir prieskoninës þolës. Eterinio aliejaus LST EN ISO 6571:2009

kiekio nustatymas (hidrodistiliacijos metodas) (tapatus ISO 6571:2008)

14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 12

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS

LST EN 55011:1999, LST EN 55011:1999/A1:2001, LST EN 55011:1999/A2:2004 LST EN 55011:2007

Pramonës, mokslo ir medicinos (PMM) radijo daþnio árenginiai. Radijo trikdþiø

charakteristikos. Leistinosios ribos ir matavimo metodai (CISPR 11:1997, modifikuotas)

LST EN 55016-1-1:2005, LST EN 55016-1-1:2005/A1:2005 Radijo trikdþiø ir LST EN 55016-1-1:2007

atsparumo trikdþiams matavimo prietaisø techniniø reikalavimø bei matavimo

metodø apraðas. 1-1 dalis. Radijo trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo

prietaisai. Matavimo prietaisai (CISPR 16-1-1:2003)

LST EN 55016-2-3:2005, LST EN 55016-2-3:2005/A1:2005, LST EN 55016-2-3:2007

LST EN 55016-2-3:2005/A2:2005 Radijo trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo

prietaisø techniniø reikalavimø bei matavimo metodø apraðas. 2-3 dalis. Trikdþiø

ir atsparumo trikdþiams matavimo metodai. Spinduliuojamøjø trikdþiø matavimas

(CISPR 16-2-3:2003)

TK 15 GRÛDAI, GRÛDØ PRODUKTAI, DUONA, PAÐARAI

LST EN ISO 5983-2:2005 Paðarai. Azoto kiekio nustatymas ir þalio baltymo kiekio LST EN ISO 5983-2:2009

apskaièiavimas. 2 dalis. Struktûrø suardymo ir distiliavimo vandens garais metodas

(ISO 5983-2:2005)

TK 17 MEDIENA

LST EN 599-1:2000 Medienos ir medienos produktø ilgaamþiðkumas. Profilaktiniø LST EN 599-1:2009

medienos konservantø reikalavimai, nustatyti biologiniais bandymais. 1 dalis.

Techniniai reikalavimai pagal pavojingumo klases

TK 18 TELEKOMUNIKACIJOS

LST EN 61300-2-37:2002 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji LST EN 61300-2-37:2007

komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros. 2-37 dalis.

Bandymai. Kabelio korpuso lankstymas (IEC 61300-2-37:1995)

LST EN 61300-3-14:2002 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji LST EN 61300-3-14:2007

komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros. 3-14 dalis. Tyrimai

ir matavimai. Kintamojo silpnintuvo silpninimo rodmenø tikslumas ir

pakartojamumas (IEC 61300-3-14:1995)

LST EN 61300-3-15:2002 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji LST EN 61300-3-15:2007

komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros. 3-15 dalis. Tyrimai

ir matavimai. Iðgaubtai poliruotos movos galinio pavirðiaus ekscentriðkumas

(IEC 61300-3-15:1995)

TK 19 BETONAS IR GELÞBETONIS

LST EN 1097-8:2000 Uþpildø mechaniniø ir fizikiniø savybiø nustatymo metodai. LST EN 1097-8:2009

8 dalis. Akmens poliruojamumo nustatymas

LST EN 480-10:2000 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedai. Bandymo LST EN 480-10:2009

metodai. 10 dalis. Vandenyje tirpiø chloridø kiekio nustatymas

LST EN 933-10:2003 Uþpildø geometriniø savybiø nustatymo metodai. 10 dalis. LST EN 933-10:2009

Smulkeliø ávertinimas. Mikrouþpildø granuliometrinë sudëtis (frakcionavimas

oro srautu)

LST EN 933-9:2000 en, LST EN 933-9:2002 lt Uþpildø geometriniø savybiø LST EN 933-9:2009

nustatymo metodai. 9 dalis. Smulkiausiøjø daleliø ávertinimas. Metilenmëlynojo

metodas

LST EN 934-2:2003, LST EN 934-2:2003/A1:2005, LST EN 934-2:2003/A2:2006, LST EN 934-2:2009

LST EN 934-2:2003/P:2005 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio ámaiðiniai

priedai. 2 dalis. Betono ámaiðos. Apibrëþtys, reikalavimai, atitiktis, þenklinimas

ir etikeèiø tvirtinimas

LST EN 934-4:2003, LST EN 934-4:2003/A1:2004 Betono, statybinio ir injekcinio LST EN 934-4:2009

skiedinio ámaiðiniai priedai. 4 dalis. Injekcinio átemptosios armatûros kanalø

skiedinio priedai. Apibrëþimai, reikalavimai, atitiktis, þenklinimas ir etiketës

15


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGA

LST EN 71-6:1995 Þaislø sauga. 6 dalis. Grafinis amþiaus grupës áspëjamasis LST EN 71-1:2006+A8:2009,

þenklas LST EN 71-1:2006+A8:2009/ P:2009

TK 23 KERAMIKA

LST EN 12808-4:2002 Plyteliø glaistai. 4 dalis. Susitraukimo nustatymas LST EN 12808-4:2009

LST EN 14618:2005 Aglomeruotasis akmuo. Terminija ir klasifikavimas LST EN 14618:2009

TK 28 DUJØ SISTEMOS

LST EN 525:1999 Ne daugiau kaip 300 kW ðilumos átëkio, pagal maþàjà LST EN 525:2009

ðilumingumo vertæ, nebuitiniai atviros dujø liepsnos priverstinës konvekcijos

patalpø oro ðildytuvai

TK 32 SVEIKATA

LST EN 29168:2002 Odontologiniai antgaliai. Jungtys (ISO 9168:1991) LST EN ISO 9168:2009

LST EN ISO 4073:2005 Odontologijos áranga. Odontologijos árangos elementø LST EN ISO 4073:2009

iðdëstymas darbo vietoje. Identifikavimo sistema (ISO 4073:1980)

TK 34 METROLOGIJA

LST ISO 31-12:1996, LST ISO 31-12:1996/A1:2002 Dydþiai ir vienetai. 12 dalis. LST ISO 80000-11:2009

Bûdingieji nedimensiniai parametrai

LST ISO 31-13:1996, LST ISO 31-13:1996/A1:2002 Dydþiai ir vienetai. 13 dalis. LST ISO 80000-12:2009

Kietojo kûno fizika

LST ISO 31-8:1996, LST ISO 31-8:1996/A1:2002 Dydþiai ir vienetai. 8 dalis. LST ISO 80000-9:2009

Fizikinë chemija ir molekulinë fizika

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 13034:2005, LST EN 13034:2005/P:2007 Apsauginë apranga nuo skystøjø LST EN 13034:2005+A1:2009

chemikalø. Trumpalaikës apsauginës aprangos nuo skystøjø chemikalø naudojimo

reikalavimai (6 ir PB [6] tipo áranga)

LST EN 13743:2002 Dengtøjø ðlifuojamøjø medþiagø saugos reikalavimai LST EN 13743:2009

LST EN 14605:2005 Apsauginë apranga nuo skystøjø chemikalø. Apsauginës LST EN 14605:2005+A1:2009

aprangos su skysèiams (3 tipo apranga) arba purðkimui (4 tipo apranga)

nepralaidþiomis jungtimis, áskaitant jos elementus, apsauganèius tik tam tikras

kûno dalis ([3] PB tipo ir [4] PB tipo apranga), charakteristikø reikalavimai

LST EN 149:2002 en, LST EN 149:2002/AC:2003 en, LST EN 149+AC:2003 lt LST EN 149:2002+A1:2009

Kvëpavimo organø apsaugos priemonës. Filtruojamosios puskaukës apsaugai

nuo daleliø. Reikalavimai, bandymas, þenklinimas

LST EN 405:2002 en, LST EN 405:2004 lt Kvëpavimo organø apsaugos priemonës. LST EN 405:2002+A1:2009

Filtruojamosios puskaukës su voþtuvais apsaugai nuo dujø arba dujø ir daleliø.

Reikalavimai, bandymas, þenklinimas

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

LST EN 10225+AC:2002 Nustatytos struktûros suvirinamasis konstrukcinis plienas. LST EN 10225:2009

Techninës tiekimo sàlygos

LST EN 10238:2000 Automatiniu ðratasrauèiu nuvalyti ir gruntuoti konstrukcinio LST EN 10238:2009

plieno gaminiai

LST EN 13918:2004 Dujinio suvirinimo árenginiai. Suvirinimo, pjovimo ir panaðiø LST EN ISO 2503:2009

procesø balionuose naudojami integruoti debitmaèio reguliatoriai. Klasifikavimas,

techniniai reikalavimai ir bandymai

LST EN ISO 2503+AC:2000 Dujinio suvirinimo árenginiai. Suvirinimui, pjovimui ir LST EN ISO 2503:2009

panaðiems procesams iki 300 barø slëgio naudojamø dujø balionø reguliatoriai

(ISO 2503:1998)

16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 12

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 42 PAKAVIMAS

LST EN 12707:2001 Plastikinës statinës. 210 l, 220 l ir 225 l vardinës talpos LST EN 12707:2009

statinës su nenuimamuoju (pritvirtintu) dangèiu

LST EN 12714:2002 Plastikinës statinës. Nuo 25 l iki 220 l vardinës talpos statinës LST EN 12714:2009

su nuimamuoju dangèiu (atviru virðumi)

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS

LST EN 14067-4:2006 Geleþinkelio taikmenys. Aerodinamika. 4 dalis. Laisvo

geleþinkelio kelio aerodinamikos reikalavimai ir bandymo procedûros

LST EN 14067-4:2006+A1:2009

TK 44 ALIEJINGOSIOS SËKLOS, GYVÛNINIAI IR AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS

BEI JØ ÐALUTINIAI PRODUKTAI

LST EN ISO 659:2000 Aliejingosios sëklos. Aliejaus kiekio nustatymas (Pamatinis LST EN ISO 659:2009

metodas) (ISO 659:1998)

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST CLC/TS 61111:2007 Elektrotechninës paskirties kilimëliai ið izoliacinës LST EN 61111:2009

medþiagos (IEC 61111:1992 + 2000 m. geguþës mën. pataisa + A1:2002)

LST CLC/TS 61112:2007 Elektrotechninës paskirties apklotai ið izoliacinës LST EN 61112:2009

medþiagos (IEC 61112:1992+ 2000 m. geguþës mën. pataisa + A1:2002)

TK 47 INFORMACIJA IR DOKUMENTAVIMAS

LST ISO 10957:1998 Informacija ir dokumentai. Tarptautinis standartinis muzikos LST ISO 10957:2009

leidinio numeris (ISMN)

LST ISO/TS 23081-2:2008 Informacija ir dokumentavimas. Dokumentø valdymo LST ISO 23081-2:2009

procesai. Dokumentø metaduomenys. 2 dalis. Koncepcijos ir realizacijos klausimai

(tapatus ISO/TS 23081-2:2007)

TK 50 ÐILDYMO IR VËDINIMO SISTEMOS

LST EN 13465:2004 Pastatø vëdinimas. Skaièiuojamieji metodai nustatyti oro srautø –

debità bûste

LST EN 13941:2004 Centralizuoto ðilumos tiekimo ið anksto neardomai izoliuotø LST EN 13941:2009

vamzdþiø sistemø projektavimas ir árengimas

TK 51 MAISTO ANALIZË

LST EN 13751:2002 Maisto produktai. Apðvitinto maisto aptikimas LST EN 13751:2009

fotoliuminescencijos bûdu

LST EN 14524:2004 Maisto produktai. Okadaiko rûgðties dvigeldþiuose –

moliuskuose nustatymas. Efektyviosios skysèiø chromatografijos metodas

ir antriniø junginiø gavimas bei gryninimas kietosios fazës ekstrahavimu

ir fluorimetrine detekcija

TK 52 AKIØ OPTIKA

LST EN ISO 10343:2000 Oftalmologiniai prietaisai. Oftalmometrai LST EN ISO 10343:2009

(ISO 10343:1997)

LST EN ISO 11981:2000, LST EN ISO 11981:2000/AC:2009 Oftalmologinë optika. LST EN ISO 11981:2009

Kontaktiniai læðiai ir jø prieþiûros priemonës. Kontaktiniø læðiø ir jø prieþiûros

priemoniø fizinio suderinamumo nustatymas (ISO 11981:1999)

LST EN ISO 15254:2002 Oftalmologinë optika ir prietaisai. Elektrooptiniai átaisai LST EN ISO 15254:2009

silpnai regai gerinti (ISO 15254:2002)

LST EN ISO 8596:2000, LST EN ISO 8596:2000/P:2007 Oftalmologinë optika. LST EN ISO 8596:2009

Regos aðtrumo tikrinimas. Standartinis optotipas ir jo pateikimas (ISO 8596:1994)

17


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 54 PAGALBOS PRIEMONËS ASMENIMS SU NEGALIA

LST EN 60118-4+A1:2002 Klausos aparatai. 4 dalis. Magnetinio lauko stipris LST EN 60118-4:2007

garsinio daþnio indukcinëse kilpose, skirtose klausos aparatams

(IEC 60118-4:1981+A1:1998)

TK 55 BANKØ IR SU JAIS SUSIJUSIOS FINANSINËS PASLAUGOS

LST EN 1332-1:2001, LST EN 1332-1:2001/A1:2007 Atpaþinimo korteliø sistemos. LST EN 1332-1:2009

Þmogaus ir maðinos sietuvas. 1 dalis. Vartotojo sietuvo projektavimo principai

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN ISO 10644:2001 Sraigtø ir poverþliø rinkiniai su plokðèiosiomis poverþlëmis. LST EN ISO 10644:2009

200 HV ir 300 HV kietumo poverþliø klasës (ISO 10644:1998)

LST EN ISO 10673:2001 Sraigtø ir poverþliø rinkiniø plokðèiosios poverþlës. Maþoji, LST EN ISO 10673:2009

normalioji ir didþioji serijos. A gaminiø klasë (ISO 10673:1998)

TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAI

LST CEN ISO/TS 15877-7:2004 Karðto ir ðalto vandens plastikiniø vamzdynø LST CEN ISO/TS 15877-7:2009

sistemø árengimas. Chlorintasis polivinilchloridas (PVC-C). 7 dalis. Atitikties

ávertinimo vadovas (ISO/TS 15877-7:2003)

TK 67 PAÐTO PASLAUGOS

LST ISO 269:2004 Vokai. Þymëjimas ir formatai (tapatus ISO 269:1985) –

LST ISO 415:2004 Vokai, atvirukai ir panaðûs gaminiai. Spaudo vieta –

(tapatus ISO 415:1975)

LST ISO 416:2004 Atvirukai. Adreso raðymo vieta (tapatus ISO 416:1974) –

TK 68 PLASTIKAI

LST EN ISO 15512:2004 Plastikai. Vandens kiekio nustatymas (ISO 15512:1999) LST EN ISO 15512:2009

LST EN ISO 1889:2000 Armuojantieji siûlai. Tankio nustatymas (ISO 1889:1997) LST EN ISO 1889:2009

LST EN ISO 527-5:2000 Plastikai. Tempiamøjø savybiø nustatymas. 5 dalis. LST EN ISO 527-5:2009

Nekryptingai pluoðtu armuotø plastikø kompozitø bandymø sàlygos (ISO 527-5:1997)

TK 73 NANOTECHNOLOGIJOS

LST CEN ISO/TS 27687:2008 Nanotechnologijos. Nanoobjektø terminija ir LST CEN ISO/TS 27687:2009

apibrëþtys. Nanodalelës, nanoskaidulos ir nanoplokðtelës (ISO/TS 27687:2008)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST EN 12159:2002 en, LST EN 12159:2002/P:2004 en, LST EN 12159:2004 lt LST EN 12159:2002+A1:2009

Þmonëms ir kroviniams skirti statybø keltuvai su vertikaliai judanèiomis kabinomis

LST EN ISO 449:2001 Laivai ir jûrø technologija. Magnetiniai kompasai, naktouzai –

ir azimuto rodyklës. A klasë (ISO 449:1997)

LST EN ISO 613:2002 Laivai ir jûrø technologija. Magnetiniai kompasai, naktouzai –

ir azimuto rodyklës. B klasë (ISO 613:2000)

LST EN ISO 694:2002 Laivai ir jûrø technologija. Magnetiniø kompasø padëties –

nustatymas laivuose (ISO 694:2000)

LST L ENV 1006:2003 Modernioji techninë keramika. Monolitinë keramika. LST EN 1006:2009

Bandomøjø pavyzdþiø atrinkimas savybiø ávertinimui. Vadovas

LST L ENV 12212:2002 Modernioji techninë keramika. Unifikuotas klasifikavimo –

metodas

Parengë Dalia Reginienë

18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 12

SIÛLOMI SKELBTI NETEKSIANÈIAIS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2009 m. lapkrièio 14 d. posëdþio protokolas

Nr. TKP-26) siûlomi skelbti neteksianèiais galios ðie Lietuvos standartai.

Lietuvos standarto

ar kito leidinio

þymuo

LST 1921:2003 Kiauliø

skerdenos ir jø dalys

(tapatus UN/ECE/AGRI/

135:1998)

LST L 1945:2003 Galvijø

skerdenos ir jø dalys

(UN/ECE/AGRI)

LST 226:2003 Þvëriena ir

laukinë paukðtiena

Siûlymo

pagrindas

Galioja Jungtiniø Tautø Europos ekonominës komisijos

(JT EEK) standartas Porcine meat - carcases and cuts, kurio

naujausio leidimo tekstà galima rasti JT EEK tinklalapyje adresu

http://www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.htm.

Galioja Jungtiniø Tautø Europos ekonominës komisijos

(JT EEK) standartas Bovine meat - carcases and cuts, kurio

naujausio leidimo tekstà galima rasti JT EEK tinklalapyje adresu

http://www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.htm.

Vadovautis 2004 m. balandþio 29 d. Europos Parlamento ir

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 853/2004, nustatanèiu

konkreèius gyvûninës kilmës maisto produktø higienos

reikalavimus, 2004 m. balandþio 29 d. Europos Parlamento ir

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 854/2004, nustatanèiu

specialiàsias gyvûninës kilmës produktø, skirtø vartoti

þmonëms, valstybinës kontrolës taisykles, ir Lietuvos

Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2004 m. spalio 21 d. ásakymu Nr. B1-918 „Dël Gyvûniniø

produktø, skirtø þmoniø maistui, gamybos, tiekimo á rinkà ir

importo reikalavimø patvirtinimo“ (Þin., 2004, Nr. 161-5904).

Informacijà teikiantis

Departamento darbuotojas

(v., pavardë, tel., el. p. adresas)

Ramunë Rukðënienë,

tel. (8~5) 270 9361,

el. p. ramune.rukseniene@lsd.lt

Dël iðsamesnës informacijos praðom kreiptis á nurodytà Departamento darbuotojà. Pagrástas pastabas ir

pasiûlymus dël siûlomø skelbti neteksianèiais galios Lietuvos standartø praðom siøsti á Lietuvos standartizacijos

departamentà elektroniniu paðtu dalia.reginiene@lsd.lt, faksu (8 ~ 5) 212 5262 arba paðtu (T. Kosciuðkos g. 30,

LT-01100 Vilnius) iki 2010 m. kovo 1 d. Jei iki nurodytos datos nebus gauta pastabø, Lietuvos standartai nuo 2010 m.

geguþës 3 d. bus skelbiami netekusiais galios.

Parengë Ramunë Rukðënienë

NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2009 m. lapkrièio 19 d. posëdþio protokolas

Nr. TKP-28) nuo 2010 m. vasario 1 d. skelbiami neteksianèiais galios ðie Lietuvos standartai.

Lietuvos standarto þymuo Pastaba

LST EN 61076-6:2004 Elektroninës árangos jungtys. 6 dalis. Kontaktai kaip atskiros dalys. –

Atskirasis rûðinis apraðas (IEC 61076-6:2004)

LST EN 61076-5:2002 Jungtys, naudojamos nuolatinës srovës ir þemadaþnëse analoginëse bei –

skaitmeninëse sparèiojo duomenø apdorojimo sistemose. 5 dalis. Ávertintos kokybës lizdai su

eilëmis iðdëstytais kontaktais “in-line” tipo korpusams. Atskirasis rûðinis apraðas (IEC 61076-5:2001)

Parengë Kornelija Kirvaitienë

* * *

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2009 m. gruodþio 3 d. posëdþio protokolas

Nr. TKP-30) nuo 2010 m. vasario 1 d. skelbiamas neteksianèiu galios ðis Lietuvos standartas.

Lietuvos standarto þymuo Pastaba

LST EN 60601-2-9+AC:2000 Elektrinë medicinos áranga. 2 dalis. Specialieji saugos –

reikalavimai spindulinëje terapijoje naudojamiems paciento dozimetrams su elektriðkai

prijungtais spinduliuotës detektoriais (IEC 60601-2-9:1996)

Parengë Vida Julë Jocienë

19


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ

BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI, KURIUOS

DEPARTAMENTAS GAVO LAPKRIÈIO MËN.

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI

CIE ISO 11664-5:2009

Colorimetry – Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour space

and u’, v’ uniform chromaticity scale diagram

ISO/IEC JTC 1/SC 23 ISO/IEC 13170:2009

Information technology – 120 mm (8,54 Gbytes per

side) and 80 mm (2,66 Gbytes per side) DVD

re-recordable disk for dual layer (DVD-RW for DL)

ISO/IEC JTC 1/SC 23 ISO/IEC 29171:2009

Information technology – Digitally recorded media

for information interchange and storage – Information

Versatile Disk for Removable usage (iVDR) cartridge

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-12:2008/Amd 1:2009

Information technology – Coding of audio-visual

objects – Part 12: ISO base media file format –

Amendment 1: General improvements including hint

tracks, metadata support and sample groups

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 15444-12:2008/Amd 1:2009

Information technology – JPEG 2000 image coding

system – Part 12: ISO base media file format –

Amendment 1: General improvements including hint

tracks, metadata support and sample groups

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23000-11:2009

Information technology – Multimedia application

format (MPEG-A) – Part 11: Stereoscopic video

application format

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC TR 15938-8:2002/

Amd 4:2009

Information technology – Multimedia content

description interface – Part 8: Extraction and use of

MPEG-7 descriptions – Amendment 4: Extraction of

audio features from compressed formats

ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 15423:2009

Information technology – Automatic identification and

data capture techniques – Bar code scanner and

decoder performance testing

ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 15944-7:2009

Information technology – Business Operational View

– Part 7: eBusiness vocabulary

ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC TR 15944-6:2009

Information technology – Business Operational View

– Part 6: Technical introduction to e-Business

modelling

ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 19794-2:2005/Cor 1:2009

Information technology – Biometric data interchange

formats – Part 2: Finger minutiae data – Technical

Corrigendum 1

ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 19794-5:2005/Amd 2:2009

Information technology – Biometric data interchange

formats – Part 5: Face image data – Amendment 2:

Three-dimensional face image data interchange

format

ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 19794-7:2007/Cor 1:2009

Information technology – Biometric data interchange

formats – Part 7: Signature/sign time series data –

Technical Corrigendum 1

ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-8:2005/Cor 2:2009

Information technology – Open Systems

Interconnection – The Directory: Public-key and

attribute certificate frameworks – Part 8: – Technical

Corrigendum 2

ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 15909-2:2009

Software and system engineering – High-level Petri

nets – Part 2: Transfer Format

ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 19770-2:2009

Information technology – Software asset management

– Part 2: Software identification tag

ISO/REMCO ISO Guide 34:2009

General requirements for the competence of reference

material producers

ISO/TC 110/SC 2 ISO 3691-5:2009

Industrial trucks – Safety requirements and verification

– Part 5: Pedestrian-propelled trucks

ISO/TC 117 ISO 13351:2009

Fans – Dimensions

ISO/TC 12 ISO 80000-1:2009

Quantities and units – Part 1: General

ISO/TC 121/SC 3 ISO 26782:2009/Cor 1:2009

Anaesthetic and respiratory equipment – Spirometers

intended for the measurement of time forced expired

volumes in humans – Technical Corrigendum 1

ISO/TC 122 ISO 17364:2009

Supply chain applications of RFID – Returnable

transport items (RTIs)

ISO/TC 122 ISO 17365:2009

Supply chain applications of RFID – Transport units

ISO/TC 122 ISO 17366:2009

Supply chain applications of RFID – Product

packaging

ISO/TC 122 ISO 17367:2009

Supply chain applications of RFID – Product tagging

ISO/TC 131/SC 7 ISO 3601-1:2008/Cor 2:2009

Fluid power systems – O-rings – Part 1: Inside

diameters, cross-sections, tolerances and designation

codes – Technical Corrigendum 2

ISO/TC 131/SC 7 ISO 6194-3:2009

Rotary shaft lip-type seals incorporating elastomeric

sealing elements – Part 3: Storage, handling and

installation

ISO/TC 135/SC 2 ISO 12706:2009

Non-destructive testing – Penetrant testing –

Vocabulary

20


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 12

ISO/TC 138/SC 5 ISO 12162:2009

Thermoplastics materials for pipes and fittings for

pressure applications – Classification, designation and

design coefficient

ISO/TC 147 ISO 10704:2009

Water quality – Measurement of gross alpha and gross

beta activity in non-saline water – Thin source deposit

method

ISO/TC 150/SC 4 ISO 14243-1:2009

Implants for surgery – Wear of total knee-joint

prostheses – Part 1: Loading and displacement

parameters for wear-testing machines with load control

and corresponding environmental conditions for test

ISO/TC 150/SC 4 ISO 14243-2:2009

Implants for surgery – Wear of total knee-joint

prostheses – Part 2: Methods of measurement

ISO/TC 156 ISO 8407:2009

Corrosion of metals and alloys – Removal of corrosion

products from corrosion test specimens

ISO/TC 159/SC 3 ISO 11228-3:2007

Ergonomics – Manual handling – Part 3: Handling of

low loads at high frequency

ISO/TC 163/SC 2 ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009

Thermal performance of windows, doors and shutters

– Calculation of thermal transmittance – Part 1: General

– Technical Corrigendum 1

ISO/TC 164/SC 4 ISO 148-1:2009

Metallic materials – Charpy pendulum impact test –

Part 1: Test method

ISO/TC 171/SC 1 ISO 29861:2009

Document management applications – Quality control

for scanning office documents in colour

ISO/TC 171/SC 2 ISO/TR 10255:2009

Document management applications – Optical disk

storage technology, management and standards

ISO/TC 172/SC 5 ISO 19012-2:2009

Optics and photonics – Designation of microscope

objectives – Part 2: Chromatic correction

ISO/TC 173/SC 1 ISO 7176-9:2009

Wheelchairs – Part 9: Climatic tests for electric

wheelchairs

ISO/TC 176/SC 2 ISO 9004:2009

Managing for the sustained success of an organization

– A quality management approach

ISO/TC 184/SC 4 ISO 10303-104:2000/Cor 1:2009

Industrial automation systems and integration –

Product data representation and exchange –

Part 104: Integrated application resource: Finite

element analysis – Technical Corrigendum 1

ISO/TC 184/SC 4 ISO 8000-110:2009

Data quality – Part 110: Master data: Exchange of

characteristic data: Syntax, semantic encoding, and

conformance to data specification

ISO/TC 194 ISO 10993-7:2008/Cor 1:2009

Biological evaluation of medical devices – Part 7:

Ethylene oxide sterilization residuals – Technical

Corrigendum 1

ISO/TC 198 ISO 11737-2:2009

Sterilization of medical devices – Microbiological

methods – Part 2: Tests of sterility performed in the

definition, validation and maintenance of a sterilization

process

ISO/TC 2/SC 1 ISO 3506-1:2009

Mechanical properties of corrosion-resistant stainless

steel fasteners – Part 1: Bolts, screws and studs

ISO/TC 2/SC 1 ISO 3506-2:2009

Mechanical properties of corrosion-resistant stainless

steel fasteners – Part 2: Nuts

ISO/TC 2/SC 1 ISO 3506-3:2009

Mechanical properties of corrosion-resistant stainless

steel fasteners – Part 3: Set screws and similar

fasteners not under tensile stress

ISO/TC 2/SC 1 ISO 3506-4:2009

Mechanical properties of corrosion-resistant stainless

steel fasteners – Part 4: Tapping screws

ISO/TC 20/SC 14 ISO 22009:2009

Space systems – Space environment (natural and

artificial) – Model of the earth’s magnetospheric

magnetic field

ISO/TC 20/SC 14 ISO 26870:2009

Space systems – Launch pad and integration site

operational documents

ISO/TC 20/SC 4 ISO 12256:2002/Cor 1:2009

Aerospace – Drives, internal, cruciform, ribbed –

Metric series – Technical Corrigendum 1

ISO/TC 204 ISO 17264:2009

Intelligent transport systems – Automatic vehicle and

equipment identification – Interfaces

ISO/TC 204 ISO 17267:2009

Intelligent transport systems – Navigation systems –

Application programming interface (API)

ISO/TC 204 ISO 25111:2009

Intelligent transport systems – Communications

access for land mobiles (CALM) – General

requirements for using public networks

ISO/TC 204 ISO/TS 12813:2009

Electronic fee collection – Compliance check

communication for autonomous systems

ISO/TC 215 ISO/HL7 10781:2009

Electronic Health Record-System Functional Model,

Release 1.1

ISO/TC 215 ISO/HL7 27951:2009

Health informatics – Common terminology services,

release 1

ISO/TC 215 ISO/TR 11633-1:2009

Health informatics – Information security management

for remote maintenance of medical devices and

medical information systems – Part 1: Requirements

and risk analysis

ISO/TC 215 ISO/TR 11633-2:2009

Health informatics – Information security management

for remote maintenance of medical devices and

medical information systems – Part 2: Implementation

of an information security management system (ISMS)

ISO/TC 215 ISO/TS 22600-3:2009

Health informatics – Privilege management and access

control – Part 3: Implementations

ISO/TC 219 ISO 10874:2009

Resilient, textile and laminate floor coverings –

Classification

ISO/TC 22/SC 1 ISO 6550-4:2009

Road vehicles – Sheath-type glow-plugs with conical

seating and their cylinder head housing – Part 4:

M8 x 1 glow-plugs

ISO/TC 22/SC 12 ISO/PAS 13396:2009

Road vehicles - Sled test method to enable the

evaluation of side impact protection of child restraint

systems - Essential parameters

ISO/TC 22/SC 12 ISO/TS 29062:2009

Road vehicles - Child restraint systems - Sled test

method to enable the evaluation of side impact

protection

ISO/TC 22/SC 2 ISO 26866:2009

Road vehicles – Brake lining friction materials –

Standard wear test procedure for commercial vehicles

with air brakes

21


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ISO/TC 23/SC 18 ISO 11545:2009

Agricultural irrigation equipment – Centre-pivot and

moving lateral irrigation machines with sprayer or

sprinkler nozzles – Determination of uniformity of water

distribution

ISO/TC 23/SC 3 ISO 10975:2009

Tractors and machinery for agriculture – Autoguidance

systems for operator-controlled tractors and

self-propelled machines – Safety requirements

ISO/TC 28/SC 5 ISO 29945:2009

Refrigerated non-petroleum-based liquefied gaseous

fuels – Dimethylether (DME) – Method of manual

sampling onshore terminals

ISO/TC 34/SC 4 ISO 712:2009

Cereals and cereal products – Determination of

moisture content – Reference method

ISO/TC 34/SC 5 ISO 5536:2009

Milk fat products – Determination of water content –

Karl Fischer method

ISO/TC 34/SC 5 ISO/TS 27106:2009

Cheese – Determination of nisin A content by LC-MS

and LC-MS-MS

ISO/TC 37/SC 1 ISO 704:2009

Terminology work – Principles and methods

ISO/TC 37/SC 2 ISO 639-6:2009

Codes for the representation of names of languages

– Part 6: Alpha-4 code for comprehensive coverage

of language variants

ISO/TC 38 ISO 10325:2009

Fibre ropes – High modulus polyethylene – 8-strand

braided ropes, 12-strand braided ropes and covered

ropes

ISO/TC 38 ISO 10547:2009

Polyester fibre ropes – Double braid construction

ISO/TC 38 ISO 10554:2009

Polyamide fibre ropes – Double braid construction

ISO/TC 38 ISO 10556:2009

Fibre ropes of polyester/polyolefin dual fibres

ISO/TC 38 ISO 10572:2009

Mixed polyolefin fibre ropes

ISO/TC 38 ISO 1833-1:2006/Cor 1:2009

Textiles – Quantitative chemical analysis – Part 1:

General principles of testing – Technical

Corrigendum 1

ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-F10:1989/Amd 1:2009

Textiles – Tests for colour fastness – Part F10:

Specification for adjacent fabric: Multifibre –

Amendment 1

ISO/TC 39 ISO 23848-1:2009

Machine tools – Ball splines – Part 1: General

characteristics and requirements

ISO/TC 39 ISO 23848-2:2009

Machine tools – Ball splines – Part 2: Dynamic and

static load ratings and rating life

ISO/TC 39 ISO 369:2009

Machine tools – Symbols for indications appearing

on machine tools

ISO/TC 42 ISO 5-1:2009

Photography and graphic technology – Density

measurements – Part 1: Geometry and functional

notation

ISO/TC 42 ISO 5-2:2009

Photography and graphic technology – Density

measurements – Part 2: Geometric conditions for

transmittance density

ISO/TC 42 ISO 5-3:2009

Photography and graphic technology – Density

measurements – Part 3: Spectral conditions

ISO/TC 42 ISO 5-4:2009

Photography and graphic technology – Density

measurements – Part 4: Geometric conditions for

reflection density

ISO/TC 44/SC 3 ISO 14343:2009

Welding consumables – Wire electrodes, strip

electrodes, wires and rods for arc welding of stainless

and heat resisting steels – Classification

ISO/TC 48 ISO 10991:2009

Micro process engineering – Vocabulary

ISO/TC 54 ISO 22769:2009

Oil of Australian sandalwood (Santalum spicatum

(R.Br.) A.DC.)

ISO/TC 60/SC 1 ISO 4468:2009/Cor 1:2009

Gear hobs – Accuracy requirements – Technical

Corrigendum 1

ISO/TC 61/SC 10 ISO 1926:2009

Rigid cellular plastics – Determination of tensile

properties

ISO/TC 61/SC 13 ISO 3375:2009

Textile glass – Determination of stiffness of rovings

ISO/TC 61/SC 2 ISO 6721-12:2009

Plastics – Determination of dynamic mechanical

properties – Part 12: Compressive vibration – Nonresonance

method

ISO/TC 61/SC 9 ISO 8986-1:2009

Plastics – Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion

materials – Part 1: Designation system and basis for

specifications

ISO/TC 61/SC 9 ISO 8986-2:2009

Plastics – Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion

materials – Part 2: Preparation of test specimens and

determination of properties

ISO/TC 63 ISO 9100-2:2005/Cor 1:2009

Glass containers – Vacuum lug finishes – Part 2:

33 medium – Technical Corrigendum 1

ISO/TC 67/SC 2 ISO 15590-1:2009

Petroleum and natural gas industries – Induction

bends, fittings and flanges for pipeline transportation

systems – Part 1: Induction bends

ISO/TC 67/SC 2 ISO 21809-4:2009

Petroleum and natural gas industries – External

coatings for buried or submerged pipelines used in

pipeline transportation systems – Part 4: Polyethylene

coatings (2-layer PE)

ISO/TC 67/SC 4 ISO 13624-1:2009

Petroleum and natural gas industries – Drilling and

production equipment – Part 1: Design and operation

of marine drilling riser equipment

ISO/TC 67/SC 4 ISO 15136-1:2009

Petroleum and natural gas industries – Progressing

cavity pump systems for artificial lift – Part 1: Pumps

ISO/TC 71/SC 3 ISO 22966:2009

Execution of concrete structures

ISO/TC 76 ISO 8536-6:2009

Infusion equipment for medical use – Part 6: Freeze

drying closures for infusion bottles

ISO/TC 83/SC 4 ISO 9462:2006/Amd 1:2009

Alpine ski-bindings – Requirements and test methods

– Amendment 1

ISO/TC 87 ISO 8724:2009

Cork decorative panels – Specification

ISO/TC 89/SC 2 ISO 16894:2009

Wood-based panels – Oriented strand board (OSB)

– Definitions, classification and specifications

ISO/TC 98/SC 2 ISO 13824:2009

Bases for design of structures – General principles on

risk assessment of systems involving structures

22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 12

ISO/TMB ISO 31000:2009

Risk management – Principles and guidelines

ISO/TMB ISO Guide 73:2009

Risk management – Vocabulary

JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-1:2008

Information technology – Open Systems

Interconnection – The Directory: Overview of concepts,

models and services

JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-10:2008

Information technology – Open Systems

Interconnection – The Directory: Use of systems

management for administration of the Directory

JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-2:2008

Information technology – Open Systems

Interconnection – The Directory: Models

JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-3:2008

Information technology – Open Systems

Interconnection – The Directory: Abstract service

definition

JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-4:2008

Information technology – Open Systems

Interconnection – The Directory: Procedures for

distributed operation

JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-5:2008

Information technology – Open Systems

Interconnection – The Directory: Protocol

specifications

JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-6:2008

Information technology – Open Systems

Interconnection – The Directory: Selected attribute

types

JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-7:2008

Information technology – Open Systems

Interconnection – The Directory: Selected object

classes

JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-8:2008

Information technology – Open Systems

Interconnection – The Directory: Public-key and

attribute certificate frameworks

23


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI

TC 110 IEC 61988-5:2009

Plasma display panels - Part 5: Generic specification

TC 110 IEC 62341-5:2009

Organic light emitting diode (OLED) displays - Part 5:

Environmental testing methods

TC 112 IEC 60587:2009

Electrical insulating materials used under severe

ambient conditions - Test methods for evaluating

resistance to tracking and erosion

TC 15 IEC 60893-3-6:2009

Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets

based on thermosetting resins for electrical purposes

- Part 3-6: Specifications for individual materials -

Requirements for rigid laminated sheets based on

silicone resins

TC 15 IEC 60893-3-7:2009

Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets

based on thermosetting resins for electrical purposes

- Part 3-7: Specifications for individual materials -

Requirements for rigid laminated sheets based on

polyimide resins

TC 17 IEC/TR 62271-305:2009

High-voltage switchgear and controlgear - Part 305:

Capacitive current switching capability of air-insulated

disconnectors for rated voltages above 52 kV

TC 20 IEC 60502-1:2009

Power cables with extruded insulation and their

accessories for rated voltages from 1 kV (U m = 1,2 kV)

up to 30 kV (U m = 36 kV) - Part 1: Cables for rated

voltages of 1 kV (U m = 1,2 kV) and 3 kV (U m = 3,6 kV)

TC 21 IEC/TR 62540:2009

Radio frequency identification (RFID) for stationary

lead acid cells and monoblocs - Tentative requirements

TC 22 IEC/TS 62578:2009

Power electronics systems and equipment - Operation

conditions and characteristics of active infeed

converter applications

TC 23 IEC 62423:2009

Type F and type B residual current operated circuitbreakers

with and without integral overcurrent

protection for household and similar uses

TC 31 IEC 60079-29-4:2009

Explosive atmospheres - Part 29-4: Gas detectors -

Performance requirements of open path detectors

for flammable gases

TC 47 IEC 60747-5-2:2009

Discrete semiconductor devices and integrated

circuits - Part 5-2: Optoelectronic devices - Essential

ratings and characteristics

TC 47 IEC 60747-5-3:2009

Discrete semiconductor devices and integrated

circuits - Part 5-3: Optoelectronic devices - Measuring

methods

TC 48 IEC 60917-1:2009

Modular order for the development of mechanical

structures for electronic equipment practices - Part 1:

Generic standard

TC 55 IEC 60851-1-am2:2009

Amendment 2 - Winding wires - Test methods - Part 1:

General

TC 59 IEC 60436:2009

Electric dishwashers for household use - Methods for

measuring the performance

TC 61 IEC 60335-2-73:2009

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion

heaters

TC 61 IEC 60335-2-74:2009

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-74: Particular requirements for portable

immersion heaters

TC 68 IEC 60404-3-am2:2009

Amendment 2 - Magnetic materials - Part 3: Methods

of measurement of the magnetic properties of electrical

steel strip and sheet by means of a single sheet tester

TC 78 IEC 61243-3:2009

Live working - Voltage detectors - Part 3: Two-pole

low-voltage type

TC 86 IEC 61280-1-4:2009

Fibre optic communication subsystem test procedures

- Part 1-4: General communication subsystems - Light

source encircled flux measurement method

TC 86 IEC 61300-3-35:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement procedures

- Part 3-35: Examinations and measurements - Fibre

optic connector endface visual and automated

inspection

TC 86 IEC 61753-111-7:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components performance standard - Part 111-7:

Sealed closures for category A – Aerial

TC 86 IEC 61753-111-8:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components performance standard - Part 111-8:

Sealed closures for category G - Ground

TC 86 IEC 61753-111-9:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components performance standard - Part 111-9:

Sealed closures for category S – Subterranean

TC 86 IEC 62150-4:2009

Fibre optic active components and devices - Test and

measurement procedures - Part 4: Relative intensity

noise using a time-domain optical detection system

TC 86 IEC/PAS 61753-1-3:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components performance standard - Part 1-3: General

and guidance for performance standards - Singlemode

fibre optic connector performance for harsh

industrial operating conditions

TC 89 IEC 60695-1-10:2009

Fire hazard testing - Part 1-10: Guidance for assessing

the fire hazard of electrotechnical products - General

guidelines

24


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 12

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ASD/ELEC EN 2240-002:2009

Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 002:

Main characteristics

ASD/ELEC EN 2714-014:2009

Aerospace series - Cables, electrical, single and

multicore for general purpose - Operating

temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 014:

DR family, 5 to 10 cores, taped, screened (braided)

and jacketed, UV laser printable - Product standard

ASD/ELEC EN 3660-003:2009

Aerospace series - Cable outlet accessories for

circular and rectangular electrical and optical

connectors - Part 003: Grommet nut, style A for

EN 2997 and EN 4067 - Product standard

ASD/ELEC EN 3660-004:2009

Aerospace series - Cable outlet accessories for

circular and rectangular electrical and optical

connectors - Part 004: Cable outlet, style A, straight,

unsealed with clamp strain relief for EN 2997 and

EN 4067 - Product standard

ASD/ELEC EN 3660-005:2009

Aerospace series - Cable outlet accessories for

circular and rectangular electrical and optical

connectors - Part 005: Cable outlet, style A, 90°,

unsealed with clamp strain relief for EN 2997 and

EN 4067 - Product standard

ASD/ELEC EN 3660-062:2009

Aerospace series - Cable outlet accessories for

circular and rectangular electrical and optical

connectors - Part 062: Cable outlet, style K, 90°, for

heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking

for EN 3645 - Product standard

ASD/ELEC EN 3660-063:2009

Aerospace series - Cable outlet accessories for

circular and rectangular electrical and optical

connectors - Part 063: Cable outlet, style K, straight,

for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking

for EN 3645 - Product standard

ASD/ELEC EN 3660-064:2009

Aerospace series - Cable outlet accessories for

circular and rectangular electrical and optical

connectors - Part 064: Cable outlet, style K, straight,

for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking

for EN 2997 and EN 4067 - Product standard

ASD/ELEC EN 3660-065:2009

Aerospace series - Cable outlet accessories for

circular and rectangular electrical and optical

connectors - Part 065: Cable outlet, style K, 90°, for

heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking

for EN 2997 and EN 4067 - Product standard

ASD/ELEC EN 4645-002:2009

Aerospace series - Connectors, optical, circular, single

and multipin, coupled by threaded ring, self-locking

1,25 mm diameter ferrule with removable alignment

sleeve holder - Part 002: Specification of performance

and contact arrangements

ASD/ELEC EN 4645-003:2009

Aerospace series - Connectors, optical, circular, single

and multipin, coupled by threaded ring, self-locking

1,25 mm diameter ferrule with removable alignment

sleeve holder - Part 003: Square flange receptacle -

Product standard

ASD/ELEC EN 4645-004:2009

Aerospace series - Connectors, optical, circular, single

and multipin, coupled by threaded ring, self-locking

1,25 mm diameter ferrule with removable alignment

sleeve holder - Part 004: Jam nut receptacle - Product

standard

ASD/ELEC EN 4645-005:2009

Aerospace series - Connectors, optical, circular, single

and multipin, coupled by threaded ring, self-locking

1,25 mm diameter ferrule with removable alignment

sleeve holder - Part 005: Plug - Product standard

ASD/MAT EN 2817:2009

Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5)

- Consumable electrode remelted - Solution treated

and precipitation treated - Bar for machining - a or

D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 070 MPa

ASD/MECH EN 2865:2009

Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating,

two lugs, with counterbore, in heat resisting steel,

MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient

temperature) / 315 °C

ASD/MECH EN 2866:2009

Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating,

one lug, with counterbore, in steel, cadmium plated,

MoS2 lubricated - Classification: 1 110 MPa (at ambient

temperature) / 235 °C

ASD/MECH EN 2867:2009

Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating,

one lug, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2

lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient

temperature) / 315 °C

ASD/MECH EN 2869:2009

Aerospace series - Nuts, hexagonal, slotted/

castellated, normal height, normal accross flats, in

heat resisting steel, passivated - Classification:

1 100 MPa (at ambient temperature) / 650 °C

ASD/MECH EN 3757:2009

Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating,

self-aligning, two lugs, in heat resisting steel, MoS2

lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient

temperature) / 315 °C

ASD/MECH EN 4073:2009

Aerospace series - Screws, pan head, six lobe recess,

coarse tolerance normal shank, medium length thread,

in alloy steel, cadmium plated - Classification

1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C

ASD/MECH EN 4078:2009

Aerospace series - Inserts, threaded, thin wall, locked

and self-locking, in heat resisting steel, MoS2

lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient

temperature) / 315 °C

ASD/MECH EN 4084:2009

Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed,

two lug, with counterbore, in alloy steel, cadmium

plated, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPA

(at ambient temperature) / 235 °C

ASD/MECH EN 4138:2009

Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform

recess, coarse tolerance normal shank, medium length

thread, in alloy steel, cadmium plated - Classification:

1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C

25


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ASD/MECH EN 4161:2009

Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform

recess, coarse tolerance normal shank, long thread,

in alloy steel, cadmium plated - Classification:

1 100 PMa (at ambient temperature) / 235 °C

ASD/MECH EN 4162:2009

Aerospace series - Screws 100° countersunk normal

head, offset cruciform recess, coarse tolerance normal

shank, medium length thread, in alloy steel, cadmium

plated - 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C

ASD/MECH EN 4163:2009

Aerospace series - Screws 100° countersunk normal

head, offset cruciform recess, coarse tolerance normal

shank, long thread, in alloy steel, cadmium plated -

1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C

ASD/MECH EN 4178:2009

Aerospace series - Screws, pan head, six lobe recess,

coarse tolerance normal shank, medium length thread,

in titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated -

1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C

ASD/MECH EN 6069:2009

Aerospace series - Rivet, 100° reduced flush head,

close tolerance - Inch series

ASD/QUAL EN 4179:2009

Aerospace series - Qualification and approval of

personnel for non-destructive testing

CEN/SS B02 EN ISO 9047:2003/AC:2009

Building construction - Jointing products -

Determination of adhesion/cohesion properties of

sealants at variable temperatures (ISO 9047:2001/

Cor 1:2009)

CEN/TC 10 CEN/TR 115-3:2009

Safety of escalators and moving walks - Part 3:

Correlation between EN 115:1995 and its amendments

and EN 115-1:2008

CEN/TC 107 EN 13941:2009/AC:2009

Design and installation of preinsulated bonded pipe

systems for district heating

CEN/TC 112 EN 622-4:2009

Fibreboards - Specifications - Part 4: Requirements

for softboards

CEN/TC 112 EN 622-5:2009

Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements

for dry process boards (MDF)

CEN/TC 112 EN 1058:2009

Wood-based panels - Determination of characteristic

5-percentile values and characteristic mean values

CEN/TC 12 EN ISO 13500:2008/AC:2009

Petroleum and natural gas industries - Drilling fluid

materials - Specifications and tests (ISO 13500:2008/

Cor 1:2009)

CEN/TC 12 EN ISO 13624-1:2009

Petroleum and natural gas industries - Drilling and

production equipment - Part 1: Design and operation

of marine drilling riser equipment (ISO 13624-1:2009)

CEN/TC 12 EN ISO 15136-1:2009

Petroleum and natural gas industries - Progressing

cavity pump systems for artificial lift - Part 1: Pumps

(ISO 15136-1:2009)

CEN/TC 12 EN ISO 15463:2003/AC:2009

Petroleum and natural gas industries - Field inspection

of new casing, tubing and plain-end drill pipe

(ISO 15463:2003/Cor 1:2009)

CEN/TC 12 EN ISO 17078-2:2007/AC:2009

Petroleum and natural gas industries - Drilling and

production equipment - Part 2: Flow-control devices

for side-pocket mandrels (ISO 17078-2:2007/

Cor 1:2009)

CEN/TC 12 EN ISO 28300:2008/AC:2009

Petroleum, petrochemical and natural gas industries

- Venting of atmospheric and low-pressure storage

tanks (ISO 28300:2008/Cor 1:2009)

CEN/TC 121 EN ISO 14343:2009

Welding consumables - Wire electrodes, strip

electrodes, wires and rods for arc welding of stainless

and heat resisting steels - Classification

(ISO 14343:2009)

CEN/TC 121 EN ISO 17638:2009

Non-destructive testing of welds - Magnetic particle

testing (ISO 17638:2003)

CEN/TC 121 EN ISO 23277:2009

Non-destructive testing of welds - Penetrant testing of

welds - Acceptance levels (ISO 23277:2006)

CEN/TC 121 EN ISO 23278:2009

Non-destructive testing of welds - Magnetic particle

testing of welds - Acceptance levels (ISO 23278:2006)

CEN/TC 121 EN ISO 5821:2009

Resistance welding - Spot welding electrode caps

(ISO 5821:2009)

CEN/TC 127 EN 15254-5:2009

Extended application of results from fire resistance

tests - Non-loadbearing walls - Part 5: Metal sandwich

panel construction

CEN/TC 127 EN 15269-7:2009

Extended application of test results for fire resistance

and/or smoke control for door, shutter and openable

window assemblies, including their elements of

building hardware - Part 7: Fire resistance for steel

sliding doorsets

CEN/TC 136 EN 15649-1:2009

Floating leisure articles for use on and in the water -

Part 1: Classification, materials, general requirements

and test methods

CEN/TC 136 EN 15649-2:2009

Floating leisure articles for use on and in the water -

Part 2: Consumer information

CEN/TC 136 EN 15649-3:2009

Floating leisure articles for use on and in the water -

Part 3: Additional specific safety requirements and

test methods for Class A devices

CEN/TC 136 EN 15649-5:2009

Floating leisure articles for use on and in the water -

Part 5: Additional specific safety requirements and

test methods for Class C devices

CEN/TC 136 EN 15649-6:2009

Floating leisure articles for use on and in the water -

Part 6: Additional specific safety requirements and

test methods for Class D devices

CEN/TC 136 EN 15649-7:2009

Floating leisure articles for use on and in the water -

Part 7: Additional specific safety requirements and

test methods for class E devices

CEN/TC 142 EN 848-1:2007+A1:2009

Safety of woodworking machines - One side moulding

machines with rotating tool - Part 1: Single spindle

vertical moulding machines

CEN/TC 142 EN 848-2:2007+A1:2009

Safety of woodworking machines - One side moulding

machines with rotating tool - Part 2: Single spindle

hand fed/integrated fed routing machines

CEN/TC 142 EN 859:2007+A1:2009

Safety of woodworking machines - Hand fed surface

planing machines

CEN/TC 143 EN 12622:2009

Safety of machine tools - Hydraulic press brakes

26


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 12

CEN/TC 144 EN 13140:2000+A1:2009

Agricultural machinery - Sugar beet and fodder beet

harvesting equipment - Safety

CEN/TC 144 EN 15503:2009

Garden equipment - Garden blowers, vacuums and

blower/vacuums - Safety

CEN/TC 144 EN 15695-1:2009

Agricultural tractors and self-propelled sprayers -

Protection of the operator (driver) against hazardous

substances - Part 1: Cab classification, requirements

and test procedures

CEN/TC 144 EN 15695-2:2009

Agricultural tractors and self-propelled sprayers -

Protection of the operator (driver) against hazardous

substances - Part 2: Filters, requirements and test

procedures

CEN/TC 146 EN 415-5:2006+A1:2009

Safety of packaging machines - Part 5: Wrapping

machines

CEN/TC 150 EN ISO 3691-5:2009

Industrial trucks - Safety requirements and verification

- Part 5: Pedestrian-propelled trucks (ISO 3691-5:2009)

CEN/TC 151 EN 12001:2003+A1:2009

Conveying, spraying and placing machines for

concrete and mortar - Safety requirements

CEN/TC 151 EN 13042-1:2007+A1:2009

Machines and plants for the manufacture, treatment

and processing of hollow glass - Safety requirements

- Part 1: Gob feeder

CEN/TC 151 EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

Ceramic machines - Safety - Transfer platforms and

cars

CEN/TC 154 EN 1744-1:2009

Tests for chemical properties of aggregates - Part 1:

Chemical analysis

CEN/TC 154 EN 933-11:2009/AC:2009

Tests for geometrical properties of aggregates -

Part 11: Classification test for the constituents of

coarse recycled aggregate

CEN/TC 155 EN 13598-2:2009/AC:2009

Plastics piping systems for non-pressure

underground drainage and sewerage - Unplasticized

poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and

polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes

and inspection chambers in traffic areas and deep

underground installations

CEN/TC 155 EN 14636-1:2009

Plastics piping systems for non-pressure drainage

and sewerage - Polyester resin concrete (PRC) -

Part 1: Pipes and fittings with flexible joints

CEN/TC 155 EN ISO 12162:2009

Thermoplastics materials for pipes and fittings for

pressure applications - Classification, designation and

design coefficient (ISO 12162:2009)

CEN/TC 156 EN ISO 13351:2009

Fans - Dimensions (ISO 13351:2009)

CEN/TC 162 EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

Protective clothing - Protection against rain

CEN/TC 162 EN 420:2003+A1:2009

Protective gloves - General requirements and test

methods

CEN/TC 163 EN 15200:2007/AC:2009

Sanitary appliances - Multifunction shower cabinets

CEN/TC 164 EN 1017:2008/AC:2009

Chemicals used for treatment of water intended for

human consumption - Half-burnt dolomite

CEN/TC 164 EN 1018:2006/AC:2009

Chemicals used for treatment of water intended for

human consumption - Calcium carbonate

CEN/TC 164 EN 15030:2006/AC:2009

Chemicals used for treatment of water intended for

human consumption - Silver salts for intermittent use

CEN/TC 172 EN 1230-1:2009

Paper and board intended to come into contact with

foodstuffs - Sensory analysis - Part 1: Odour

CEN/TC 172 EN 1230-2:2009

Paper and board intended to come into contact with

foodstuffs - Sensory analysis - Part 2: Off-flavour (taint)

CEN/TC 180 EN 1020:2009

Non-domestic forced convection gas-fired air heaters

for space heating not exceeding a net heat input of

300 kW incorporating a fan to assist transportation of

combustion air or combustion products

CEN/TC 180 EN 621:2009

Non-domestic gas-fired forced convection air heaters

for space heating not exceeding a net heat input of

300 kW, without a fan to assist transportation of

combustion air and/or combustion products

CEN/TC 183 EN 1501-1:1998+A2:2009

Refuse collection vehicles and their associated lifting

devices - General requirements and safety

requirements - Part 1: Rear-end loaded refuse

collection vehicles

CEN/TC 183 EN 1501-2:2005+A1:2009

Refuse collection vehicles and associated lifting devices

- General requirements and safety requirements -

Part 2: Side loaded refuse collection vehicles

CEN/TC 185 EN ISO 3506-1:2009

Mechanical properties of corrosion-resistant stainless

steel fasteners - Part 1: Bolts, screws and studs

(ISO 3506-1:2009)

CEN/TC 185 EN ISO 3506-2:2009

Mechanical properties of corrosion-resistant stainless

steel fasteners - Part 2: Nuts (ISO 3506-2:2009)

CEN/TC 185 EN ISO 3506-3:2009

Mechanical properties of corrosion-resistant stainless

steel fasteners - Part 3: Set screws and similar fasteners

not under tensile stress (ISO 3506-3:2009)

CEN/TC 185 EN ISO 3506-4:2009

Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel

fasteners - Part 4: Tapping screws (ISO 3506-4:2009)

CEN/TC 19 EN 14214:2008+A1:2009

Automotive fuels - Fatty acid methyl esters (FAME) for

diesel engines - Requirements and test methods

CEN/TC 192 EN 15182-1:2007+A1:2009

Hand-held branchpipes for fire service use - Part 1:

Common requirements

CEN/TC 192 EN 15182-2:2007+A1:2009

Hand-held branchpipes for fire service use - Part 2:

Combination branchpipes PN 16

CEN/TC 192 EN 15182-3:2007+A1:2009

Hand-held branchpipes for fire service use - Part 3:

Smooth bore jet and/or one fixed spray jet angle

branchpipes PN 16

CEN/TC 192 EN 15182-4:2007+A1:2009

Hand-held branchpipes for fire service use - Part 4:

High pressure branchpipes PN 40

CEN/TC 195 EN 1822-1:2009

High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) -

Part 1: Classification, performance testing, marking

CEN/TC 195 EN 1822-2:2009

High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) -

Part 2: Aerosol production, measuring equipment,

particle counting statistics

CEN/TC 195 EN 1822-3:2009

High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) -

Part 3: Testing flat sheet filter media

27


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CEN/TC 195 EN 1822-4:2009

High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) - Part 4:

Determining leakage of filter elements (scan method)

CEN/TC 195 EN 1822-5:2009

High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) -

Part 5: Determining the efficiency of filter elements

CEN/TC 200 EN 13112:2002+A1:2009

Tannery machines - Splitting and bandknife shearing

machines - Safety requirements

CEN/TC 200 EN 13114:2002+A1:2009

Tannery machines - Rotating process vessels - Safety

requirements

CEN/TC 204 EN ISO 11737-2:2009

Sterilization of medical devices - Microbiological

methods - Part 2: Tests of sterility performed in the

definition, validation and maintenance of a sterilization

process (ISO 11737-2:2009)

CEN/TC 205 EN 1060-2:1995+A1:2009

Non-invasive sphygmomanometers - Part 2:

Supplementary requirements for mechanical

sphygmomanometers

CEN/TC 205 EN 1060-3:1997+A2:2009

Non-invasive sphygmomanometers - Part 3:

Supplementary requirements for electro-mechanical

blood pressure measuring systems

CEN/TC 205 EN 455-2:2009

Medical gloves for single use - Part 2: Requirements

and testing for physical properties

CEN/TC 206 EN ISO 10993-7:2008/AC:2009

Biological evaluation of medical devices - Part 7:

Ethylene oxide sterilization residuals - Technical

Corrigendum 1 (ISO 10993-7:2008/Cor 1:2009)

CEN/TC 207 EN 1335-3:2009/AC:2009

Office furniture - Office work chair - Part 3: Test

methods

CEN/TC 215 EN ISO 26782:2009/AC:2009

Anaesthetic and respiratory equipment - Spirometers

intended for the measurement of time forced expired

volumes in humans - Technical Corrigendum 1

(ISO 26782:2009/Cor 1:2009)

CEN/TC 216 EN 1656:2009

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative

suspension test for the evaluation of bactericidal activity

of chemical disinfectants and antiseptics used in the

veterinary area - Test method and requirements

(phase 2, step 1)

CEN/TC 226 EN 12966-1:2005+A1:2009

Road vertical signs - Variable message traffic signs -

Part 1: Product standard

CEN/TC 227 CEN/TS 15901-1:2009

Road and airfield surface characteristics - Part 1:

Procedure for determining the skid resistance of a

pavement surface using a device with longitudinal

fixed slip ratio (LFCS): RoadSTAR

CEN/TC 227 CEN/TS 15901-10:2009

Road and airfield surface characteristics - Part 10:

Procedure for determining the skid resistance of a

pavement surface using a device with longitudinal

block measurement (LFCSK): the Skiddometer BV-8

CEN/TC 227 CEN/TS 15901-2:2009

Road and airfield surface characteristics - Part 2:

Procedure for determining the skid resistance of a

pavement surface using a device with longitudinal

controlled slip (LFCRNL): ROAR (Road Analyser and

Recorder of Norsemeter)

CEN/TC 227 CEN/TS 15901-3:2009

Road and airfield surface characteristics - Part 3:

Procedure for determining the skid resistance of a

pavement surface using a device with longitudinal

controlled slip (LFCA): The ADHERA

28

CEN/TC 227 CEN/TS 15901-4:2009

Road and airfield surface characteristics - Part 4:

Procedure for determining the skid resistance of

pavements using a device with longitudinal controlled

slip (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT)

CEN/TC 227 CEN/TS 15901-5:2009

Road and airfield surface characteristics - Part 5:

Procedure for determining the skid resistance of a

pavement surface using a device with longitudinal

controlled slip (LFCRDK): ROAR (Road Analyser and

Recorder of Norsemeter)

CEN/TC 227 CEN/TS 15901-6:2009

Road and airfield surface characteristics - Part 6:

Procedure for determining the skid resistance of a

pavement surface by measurement of the sideway

force coefficient (SFCS): SCRIM®

CEN/TC 227 CEN/TS 15901-7:2009

Road and airfield surface characteristics - Part 7:

Procedure for determining the skid resistance of a

pavement surface using a device with longitudinal

fixed slip ratio (LFCG): the GripTester®

CEN/TC 227 CEN/TS 15901-8:2009

Road and airfield surface characteristics - Part 8:

Procedure for determining the skid resistance of a

pavement surface by measurement of the sidewayforce

coefficient (SFCD): SKM

CEN/TC 227 CEN/TS 15901-9:2009

Road and airfield surface characteristics - Part 9:

Procedure for determining the skid resistance of a

pavement surface by measurement of the longitudinal

friction coefficient (LFCD): DWWNL skid resistance

trailer

CEN/TC 230 CEN ISO/TR 15462:2009

Water quality - Selection of tests for biodegradability

(ISO/TR 15462:2006)

CEN/TC 230 EN 15708:2009

Water quality - Guidance standard for the surveying,

sampling and laboratory analysis of phytobenthos in

shallow running water

CEN/TC 248 EN ISO 105-G02:1997/AC:2009

Textiles - Tests for colour fastness - Part G02: Colour

fastness to burnt-gas fumes (ISO 105-G02:1993,

including Technical Corrigendum 1:1995/Cor 2:2009)

CEN/TC 249 CEN/TR 15822:2009

Plastics - Biodegradable plastics in or on soil -

Recovery, disposal and related environmental issues

CEN/TC 249 EN 13245-2:2008/AC:2009

Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)

profiles for building applications - Part 2: PVC-U profiles

and PVC-UE profiles for internal and external wall and

ceiling finishes

CEN/TC 249 EN ISO 14855-1:2007/AC:2009

Determination of the ultimate aerobic biodegradability

of plastic materials under controlled composting

conditions - Method by analysis of evolved carbon

dioxide - Part 1: General method (ISO 14855-1:2005/

Cor 1:2009)

CEN/TC 249 EN ISO 8986-1:2009

Plastics - Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion

materials - Part 1: Designation system and basis for

specifications (ISO 8986-1:2009)

CEN/TC 249 EN ISO 8986-2:2009

Plastics - Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion

materials - Part 2: Preparation of test specimens and

determination of properties (ISO 8986-2:2009)

CEN/TC 250 EN 1993-1-3:2006/AC:2009

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3:

General rules - Supplementary rules for cold-formed

members and sheeting


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 12

CEN/TC 250 EN 1999-1-4:2007/AC:2009

Eurocode 9 - Design of aluminium structures -

Part 1-4: Cold-formed structural sheeting

CEN/TC 250 EN 1999-1-5:2007/AC:2009

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5:

Shell structures

CEN/TC 251 EN ISO 10781:2009

Electronic Health Record-System Functional Model,

Release 1.1 (ISO 10781:2009)

CEN/TC 256 EN 13146-9:2009

Railway applications - Track - Test methods for

fastening systems - Part 9: Determination of stiffness

CEN/TC 256 EN 13674-4:2006+A1:2009

Railway applications - Track - Rail - Part 4: Vignole

railway rails from 27 kg/m to, but excluding 46 kg/m

CEN/TC 256 EN 13803-2:2006+A1:2009

Railway applications - Track - Track alignment design

parameters - Track gauges 1 435 mm and wider -

Part 2: Switches and crossings and comparable

alignment design situations with abrupt changes of

curvature

CEN/TC 256 EN 14811:2006+A1:2009

Railway applications - Track - Special purpose rail -

Grooved and associated construction

CEN/TC 256 EN 15689:2009

Railway applications - Track - Switches and crossings

- Crossing components made of cast austenitic

manganese steel

CEN/TC 261 EN 13029:2009

Packaging - Light-gauge metal packaging -

Apertures for plug-in plastic closures

CEN/TC 261 EN ISO 9100-2:2005/AC:2009

Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 2:

33 medium - Technical Corrigendum 1

(ISO 9100-2:2005/Cor 1:2009)

CEN/TC 263 EN 1143-1:2005+A1:2009/AC:2009

Secure storage units - Requirements, classification

and methods of test for resistance to burglary - Part 1:

Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms

CEN/TC 264 EN 15841:2009

Ambient air quality - Standard method for

determination of arsenic, cadmium, lead and nickel in

atmospheric deposition

CEN/TC 271 EN 1539:2009

Dryers and ovens, in which flammable substances

are released - Safety requirements

CEN/TC 278 CEN ISO/TS 12813:2009

Electronic fee collection - Compliance check

communication for autonomous systems

(ISO/TS 12813:2009)

CEN/TC 278 EN ISO 17264:2009

Intelligent transport systems - Automatic vehicle and

equipment identification - Interfaces (ISO 17264:2009)

CEN/TC 287 CEN ISO/TS 19139 :2009

Geographic information - Metadata - XML schema

implementation (ISO/TS 19139:2007)

CEN/TC 296 EN 13094:2008/AC:2009

Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic

tanks with a working pressure not exceeding 0,5 bar

- Design and construction

CEN/TC 332 EN ISO 10991:2009

Micro process engineering - Vocabulary

(ISO 10991:2009)

CEN/TC 334 EN ISO 11545:2009

Agricultural irrigation equipment - Centre-pivot and

moving lateral irrigation machines with sprayer or

sprinkler nozzles - Determination of uniformity of water

distribution (ISO 11545:2009)

CEN/TC 335 EN 14774-2:2009

Solid biofuels - Determination of moisture content -

Oven dry method - Part 2: Total moisture - Simplified

method

CEN/TC 335 EN 14775:2009

Solid biofuels - Determination of ash content

CEN/TC 335 EN 15148:2009

Solid biofuels - Determination of the content of volatile

matter

CEN/TC 338 EN ISO 712:2009

Cereals and cereal products - Determination of

moisture content - Reference method (ISO 712:2009)

CEN/TC 340 EN 15129:2009

Anti-seismic devices

CEN/TC 345 CEN ISO/TS 21268-1:2009

Soil quality - Leaching procedures for subsequent

chemical and ecotoxicological testing of soil and soil

materials - Part 1: Batch test using a liquid to solid

ratio of 2 l/kg dry matter (ISO/TS 21268-1:2007)

CEN/TC 345 CEN ISO/TS 21268-2:2009

Soil quality - Leaching procedures for subsequent

chemical and ecotoxicological testing of soil and soil

materials - Part 2: Batch test using a liquid to solid

ratio of 10 l/kg dry matter (ISO/TS 21268-2:2007)

CEN/TC 345 CEN ISO/TS 21268-3:2009

Soil quality - Leaching procedures for subsequent

chemical and ecotoxicological testing of soil and soil

materials - Part 3: Up-flow percolation test

(ISO/TS 21268-3:2007)

CEN/TC 345 CEN ISO/TS 21268-4:2009

Soil quality - Leaching procedures for subsequent

chemical and ecotoxicological testing of soil and soil

materials - Part 4: Influence of pH on leaching with

initial acid/base addition (ISO/TS 21268-4:2007)

CEN/TC 375 EN 15838:2009

Customer Contact Centres - Requirements for service

provision

CEN/TC 38 EN 46-1:2009

Wood preservatives - Determination of the preventive

action against recently hatched larvae of Hylotrupes

bajulus (Linnaeus) - Part 1: Application by surface

treatment (laboratory method)

CEN/TC 38 EN 46-2:2009

Wood preservatives - Determination of the preventive

action against recently hatched larvae of Hylotrupes

bajulus (Linnaeus) - Part 2: Ovicidal effect (laboratory

method)

CEN/TC 47 EN 267:2009

Automatic forced draught burners for liquid fuels

CEN/TC 58 EN 14459:2007/AC:2009

Control functions in electronic systems for gas burners

and gas burning appliances - Methods for

classification and assessment

CEN/TC 67 EN 14891:2007/AC:2009

Liquid applied water impermeable products for use

beneath ceramic tiling bonded with adhesives -

Requirements, test methods, evaluation of conformity,

classification and designation

CEN/TC 69 EN 1349:2009

Industrial process control valves

CEN/TC 70 EN 3-10:2009

Portable fire extinguishers - Part 10: Provisions for

evaluating the conformity of a portable fire extinguisher

to EN 3-7

CEN/TC 88 EN 14303:2009

Thermal insulation products for building equipment

and industrial installations - Factory made mineral wool

(MW) products - Specification

29


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CEN/TC 88 EN 14304:2009

Thermal insulation products for building equipment

and industrial installations - Factory made flexible

elastomeric foam (FEF) products - Specification

CEN/TC 88 EN 14305:2009

Thermal insulation products for building equipment

and industrial installations - Factory made cellular glass

(CG) products - Specification

CEN/TC 88 EN 14306:2009

Thermal insulation products for building equipment

and industrial installations - Factory made calcium

silicate (CS) products - Specification

CEN/TC 88 EN 14307:2009

Thermal insulation products for building equipment

and industrial installations - Factory made extruded

polystyrene foam (XPS) products - Specification

CEN/TC 88 EN 14308:2009

Thermal insulation products for building equipment

and industrial installations - Factory made rigid

polyurethane foam (PUR) and polyisocyanurate foam

(PIR) products - Specification

CEN/TC 88 EN 14309:2009

Thermal insulation products for building equipment

and industrial installations - Factory made products of

expanded polystyrene (EPS) - Specification

CEN/TC 88 EN 14313:2009

Thermal insulation products for building equipment

and industrial installations - Factory made polyethylene

foam (PEF) products - Specification

CEN/TC 88 EN 14314:2009

Thermal insulation products for building equipment

and industrial installations - Factory made phenolic

foam (PF) products - Specification

CEN/TC 88 EN 15715:2009

Thermal insulation products - Instructions for mounting

and fixing for reaction to fire testing - Factory made

products

CEN/WS CID CWA 16036:2009

Cyber-Identity - Unique Identification Systems For

Organizations and Parts Thereof

CEN/WS ODR CWA 16026:2009

Standardisation of Online Dispute Resolution Tools

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS

KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

CLC/BT 1 EN 60603-7-2:2009

Connectors for electronic equipment - Part 7-2:

Detail specification for 8-way, unshielded, free

and fixed connectors, for data transmissions

with frequencies up to 100 MHz

(IEC 60603-7-2:2007)

CLC/BT 1 EN 60603-7-5:2009

Connectors for electronic equipment - Part 7-5:

Detail specification for 8-way, shielded, free

and fixed connectors, for data transmissions

with frequencies up to 250 MHz

(IEC 60603-7-5:2007)

CLC/SR 100 EN 61606-1:2009

Audio and audiovisual equipment - Digital

audio parts - Basic measurement methods of

audio characteristics - Part 1: General

(IEC 61606-1:2009)

CLC/SR 100 EN 61606-2:2009

Audio and audiovisual equipment - Digital

audio parts - Basic measurement methods of

audio characteristics - Part 2: Consumer use

(IEC 61606-2:2009)

CLC/SR 104 EN 60068-2-38:2009

Environmental testing - Part 2-38: Tests - Test Z/

AD: Composite temperature/humidity cyclic

test (IEC 60068-2-38:2009)

CLC/SR 105 EN 62282-6-300:2009

Fuel cell technologies - Part 6-300: Micro fuel

cell power systems - Fuel cartridge

interchangeability (IEC 62282-6-300:2009)

CLC/SR 110 EN 61988-2-3:2009

Plasma display panels - Part 2-3: Measuring

methods - Image quality: defects and

degradation (IEC 61988-2-3:2009)

30

CLC/SR 110 EN 61988-3-2:2009

Plasma display panels - Part 3-2: Interface -

Electrical interface (IEC 61988-3-2:2009)

CLC/SR 32B EN 60269-4:2009

Low-voltage fuses - Part 4: Supplementary

requirements for fuse-links for the protection of

semiconductor devices (IEC 60269-4:2009)

CLC/SR 34A EN 60630:1998/A6:2009

Maximum lamp outlines for incandescent lamps

(IEC 60630:1994/A6:2009, modified)

CLC/SR 36 EN 62223:2009

Insulators - Glossary of terms and definitions

(IEC 62223:2009)

CLC/SR 40 EN 60738-1:2006/A1:2009

Thermistors - Directly heated positive

temperature coefficient - Part 1: Generic

specification (IEC 60738-1:2006/A1:2009)

CLC/SR 47 EN 60749-20:2009

Semiconductor devices - Mechanical and

climatic test methods - Part 20: Resistance of

plastic encapsulated SMDs to the combined

effect of moisture and soldering heat

(IEC 60749-20:2008)

CLC/SR 48B EN 60603-7:2009

Connectors for electronic equipment - Part 7:

Detail specification for 8-way, unshielded, free

and fixed connectors (IEC 60603-7:2008)

CLC/SR 48B EN 60603-7-1:2009

Connectors for electronic equipment - Part 7-1:

Detail specification for 8-way, shielded, free

and fixed connectors (IEC 60603-7-1:2009)

CLC/SR 48B EN 60603-7-2:2009

Connectors for electronic equipment - Part 7-2:

Detail specification for 8-way, unshielded, free


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 12

and fixed connectors, for data transmissions

with frequencies up to 100 MHz

(IEC 60603-7-2:2007)

CLC/SR 48B EN 60603-7-3:2009

Connectors for electronic equipment - Part 7-3:

Detail specification for 8-way, shielded, free

and fixed connectors, for data transmissions

with frequencies up to 100 MHz

(IEC 60603-7-3:2008)

CLC/SR 48B EN 60603-7-5:2009

Connectors for electronic equipment - Part 7-5:

Detail specification for 8-way, shielded, free

and fixed connectors, for data transmissions

with frequencies up to 250 MHz

(IEC 60603-7-5:2007)

CLC/SR 56 EN 60300-3-11:2009

Dependability management - Part 3-11:

Application guide - Reliability centred

maintenance (IEC 60300-3-11:2009)

CLC/SR 65E CLC/TR 62453-41:2009

Field device tool (FDT) interface specification -

Part 41: Object model integration profile -

Common object model (IEC/

TR 62453-41:2009)

CLC/SR 65E CLC/TR 62453-501:2009

Field device tool (FDT) interface specification -

Part 501: Communication implementation for

common object model - IEC 61784 CPF 1

(IEC/TR 62453-501:2009)

CLC/SR 65E CLC/TR 62453-502:2009

Field device tool (FDT) interface specification -

Part 502: Communication implementation for

common object model - IEC 61784 CPF 2

(IEC/TR 62453-502:2009)

CLC/SR 65E CLC/TR 62453-503-1:2009

Field device tool (FDT) interface specification -

Part 503-1: Communication implementation for

common object model - IEC 61784 CP 3/1 and

CP 3/2 (IEC/TR 62453-503-1:2009)

CLC/SR 65E CLC/TR 62453-503-2:2009

Field device tool (FDT) interface specification -

Part 503-2: Communication implementation for

common object model - IEC 61784 CP 3/4,

CP 3/5 and CP 3/6 (IEC/TR 62453-503-2:2009)

CLC/SR 65E CLC/TR 62453-506:2009

Field device tool (FDT) interface specification -

Part 506: Communication implementation for

common object model - IEC 61784 CPF 6

(IEC/TR 62453-506:2009)

CLC/SR 65E CLC/TR 62453-509:2009

Field device tool (FDT) interface specification -

Part 509: Communication implementation for

common object model - IEC 61784 CPF 9

(IEC/TR 62453-509:2009)

CLC/SR 65E CLC/TR 62453-515:2009

Field device tool (FDT) interface specification -

Part 515: Communication implementation for

common object model - IEC 61784 CPF 15

(IEC/TR 62453-515:2009)

CLC/SR 65E CLC/TR 62453-61:2009

Field device tool interface (FDT) specification -

Part 61: Device type manager (DTM) -

Styleguide for common object model

(IEC/TR 62453-61:2009)

CLC/TC 17B EN 60947-7-3:2009

Low-voltage switchgear and controlgear -

Part 7-3: Ancillary equipment - Safety

requirements for fuse terminal blocks

(IEC 60947-7-3:2009)

CLC/TC 17D EN 61439-1:2009

Low-voltage switchgear and controlgear

assemblies - Part 1: General rules

(IEC 61439-1:2009, modified)

CLC/TC 17D EN 61439-2:2009

Low-voltage switchgear and controlgear

assemblies - Part 2: Power switchgear and

controlgear assemblies (IEC 61439-2:2009)

CLC/TC 210 EN 55011:2009

Industrial, scientific and medical equipment -

Radio-frequency disturbance characteristics -

Limits and methods of measurement

(CISPR 11:2009, modified)

CLC/TC 215 EN 50173-1:2007/A1:2009

Information technology - Generic cabling

systems - Part 1: General requirements

CLC/TC 22X EN 60633:1999/A1:2009

Terminology for high-voltage direct current

(HVDC) transmission (IEC 60633:1998/A1:2009)

CLC/TC 22X EN 62040-3:2001/A11:2009

Uninterruptible power systems (UPS) - Part 3:

Method of specifying the performance and test

requirements

CLC/TC 34Z EN 62386-205:2009

Digital addressable lighting interface - Part 205:

Particular requirements for control gear -

Supply voltage controller for incandescent

lamps (device type 4) (IEC 62386-205:2009)

CLC/TC 34Z EN 62386-206:2009

Digital addressable lighting interface - Part 206:

Particular requirements for control gear -

Conversion from digital signal into d. c. voltage

(device type 5) (IEC 62386-206:2009)

CLC/TC 34Z EN 62386-207:2009

Digital addressable lighting interface - Part 207:

Particular requirements for control gear - LED

modules (device type 6) (IEC 62386-207:2009)

CLC/TC 62 EN 60601-2-20:2009

Medical electrical equipment - Part 2-20:

Particular requirements for the basic safety

and essential performance of infant transport

incubators (IEC 60601-2-20:2009)

CLC/TC 82 EN 60904-4:2009

Photovoltaic devices - Part 4: Reference solar

devices - Procedures for establishing

calibration traceability (IEC 60904-4:2009)

CLC/TC 86BXA EN 61300-2-1:2009

Fibre optic interconnecting devices and

passive components - Basic test and

measurement procedures - Part 2-1: Tests -

Vibration (sinusoidal) (IEC 61300-2-1:2009)

CLC/TC 86BXA EN 61300-2-12:2009

Fibre optic interconnecting devices and

passive components - Basic test and

measurement procedures - Part 2-12: Tests -

Impact (IEC 61300-2-12:2009)

CLC/TC 86BXA EN 61753-086-2:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components performance standard - Part 086-2:

Non-connectorised single-mode bidirectional

1490/1550 nm downstream 1310 nm upstream

WWDM devices for category C - Controlled

environment (IEC 61753-086-2:2009)

CLC/TC 86BXA EN 62074-1:2009

Fibre optic interconnecting devices and

passive components - Fibre optic WDM

devices - Part 1: Generic specification

(IEC 62074-1:2009)

CLC/TC 86BXA EN 62134-1:2009

Fibre optic interconnecting devices and

passive components - Fibre optic closures -

Part 1: Generic specification

(IEC 62134-1:2009)

31


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ETSI EN 300 019-1-3 V2.3.2 (2009-11)

Environmental Engineering (EE); Environmental

conditions and environmental tests for

telecommunications equipment; Part 1-3: Classification

of environmental conditions; Stationary use at

weatherprotected locations

ETSI EN 301 166-1 V1.3.2 (2009-11)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment

for analogue and/or digital communication (speech

and/or data) and operating on narrow band channels

and having an antenna connector; Part 1: Technical

characteristics and methods of measurement

ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 (2009-11)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment

for analogue and/or digital communication (speech

and/or data) and operating on narrow band channels

and having an antenna connector; Part 2: Harmonized

EN covering essential requirements of article 3.2 of

the R&TTE Directive

ETSI TR 102 643 V1.0.0 (2009-11)

Human Factors (HF); Quality of Experience (QoE)

requirements for real-time communication services

ETSI TR 102 661 V1.2.1 (2009-11)

Lawful Interception (LI); Security framework in Lawful

Interception and Retained Data environment

ETSI TR 102 678 V1.1.1 (2009-11)

Speech and multimedia Transmission Quality (STQ);

QoS Parameter Measurements based on fixed Data

Transfer Times

ETSI TR 102 717 V1.1.1 (2009-10)

Speech and multimediaTransmission Quality (STQ);

Quality of Service Implications of NGN Architectures

ETSI TR 102 741 V1.1.1 (2009-11)

Broadband Radio Access Networks (BRAN); Test Report

Template for testing to EN 301 893 V1.5.1 (R&TTE)

ETSI TR 102 775 V1.3.1 (2009-11)

Speech and multimediaTransmission Quality (STQ);

Guidance on objectives for Quality related Parameters

at VoIP Segment-Connection Points; A support to NGN

transmission planners

ETSI TR 102 805-1 V1.1.1 (2009-11)

User Group; End-to-end QoS management at the

Network Interfaces; Part 1: User’s E2E QoS - Analysis

of the NGN interfaces (user case)

ETSI TR 102 805-2 V1.1.1 (2009-11)

User Group; End-to-end QoS management at the

Network Interfaces; Part 2: Control and management

planes solution - QoS continuity

ETSI TR 105 174-2-1 V1.1.1 (2009-10)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

(ATTM); Broadband Deployment - Energy Efficiency

and Key Performance Indicators; Part 2: Network sites;

Sub-part 1: Operator sites

ETSI TR 105 174-4 V1.1.1 (2009-10)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM);

Broadband Deployment - Energy Efficiency and Key

Performance Indicators; Part 4: Access networks

ETSI TR 105 174-5-1 V1.1.1 (2009-10)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM);

Broadband Deployment - Energy Efficiency and Key

Performance Indicators; Part 5: Customer network

infrastructures; Sub-part 1: Homes (single-tenant)

32

ETSI TR 105 174-5-2 V1.1.1 (2009-10) -

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

(ATTM); Broadband Deployment - Energy Efficiency

and Key Performance Indicators; Part 5: Customer

network infrastructures; Sub-part 2: Office premises

(single-tenant)

ETSI TR 145 914 V8.2.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Circuit switched voice capacity evolution for GSM/EDGE

Radio Access Network (GERAN) (3GPP TR 45.914

version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 100 392-18-3 V1.1.1 (2009-11)

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data

(V+D) and Direct Mode Operation (DMO); Part 18:

Air interface optimized applications; Sub-part 3: Direct

mode Over The Air Management protocol (DOTAM)

ETSI TS 101 331 V1.3.1 (2009-10)

Lawful Interception (LI); Requirements of Law

Enforcement Agencies

ETSI TS 101 671 V3.5.1 (2009-11)

Lawful Interception (LI); Handover interface for the lawful

interception of telecommunications traffic

ETSI TS 101 733 V1.8.1 (2009-11)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CMS

Advanced Electronic Signatures (CAdES)

ETSI TS 102 474 V1.2.1 (2009-11)

Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast over

DVB-H: Service Purchase and Protection

ETSI TS 102 624-1 V1.2.1 (2009-11) -

Broadband Radio Access Networks (BRAN);

HiperMAN; Conformance Testing for the Network layer

of HiperMAN/WiMAX terminal devices; Part 1: Protocol

Implementation Conformance Statement (PICS)

proforma

ETSI TS 102 624-2 V1.2.1 (2009-11)

Broadband Radio Access Networks (BRAN);

HiperMAN; Conformance Testing for the Network layer

of HiperMAN/WiMAX terminal devices; Part 2: Test Suite

Structure and Test Purposes (TSS&TP)

ETSI TS 102 624-3 V1.2.1 (2009-11)

Broadband Radio Access Networks (BRAN);

HiperMAN; Conformance Testing for the Network layer

of HiperMAN/WiMAX terminal devices; Part 3: Abstract

Test Suite (ATS)

ETSI TS 102 693 V1.1.2 (2009-11)

Digital Audio Broadcasting (DAB); Encapsulation of DAB

Interfaces (EDI)

ETSI TS 102 726-1 V1.1.1 (2009-10)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Conformance testing for Mode 1 of the

digital Private Mobile Radio (dPMR) Part 1: Protocol

Conformance Implementation Statement (PICS)

proforma

ETSI TS 102 726-2 V1.1.1 (2009-10)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Conformance testing for Mode 1 of the

digital Private Mobile Radio (dPMR); Part 2: Test Suite

Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification

ETSI TS 102 726-3 V1.1.1 (2009-10)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Conformance testing for Mode 1 of the

digital Private Mobile Radio (dPMR); Part 3:

Interoperability Test Suite Structure and Test Purposes

(TSS&TP) specification


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 12

ETSI TS 102 795 V1.1.1 (2009-10)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Testing for Modes 1, 2 and 3 of the

Digital Private Mobile Radio (dPMR); Testing for

Modes 1, 2 and 3 of the Digital Private Mobile Radio

(dPMR); Requirements catalogue

ETSI TS 102 826 V1.2.1 (2009-11)

Digital Video Broadcasting (DVB); DVB-IPTV Profiles

for TS 102 034

ETSI TS 102 836-1 V1.1.1 (2009-11)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

(ATTM); Lawful Interception (LI); Part 1: Interception

of IP Telephony Service on Cable Operator’s

Broadband IP Network: Internal Network Interfaces

ETSI TS 102 836-2 V1.1.1 (2009-11)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

(ATTM); Lawful Interception (LI); Part 2: Interception

of IP Data Service on Cable Operator’s Broadband

IP Network: Internal Network Interfaces

ETSI TS 102 845 V1.1.1 (2009-11)

User Group; Quality of ICT Services; Requirements and

Method for checking Metering and Billing systems

ETSI TS 103 737 V1.1.1 (2009-11)

Speech and multimedia Transmission Quality (STQ);

Transmission requirements for narrowband wireless

terminals (handset and headset) from a QoS

perspective as perceived by the user

ETSI TS 103 738 V1.1.1 (2009-11)

Speech and multimedia Transmission Quality (STQ);

Transmission requirements for narrowband wireless

terminals (handsfree) from a QoS perspective as

perceived by the user

ETSI TS 103 739 V1.1.1 (2009-11)

Speech and multimedia Transmission Quality (STQ);

Transmission requirements for wideband wireless

terminals (handset and headset) from a QoS

perspective as perceived by the user

ETSI TS 103 740 V1.1.1 (2009-11)

Speech and multimedia Transmission Quality (STQ);

Transmission requirements for wideband wireless

terminals (handsfree) from a QoS perspective as

perceived by the user

ETSI TS 105 174-1 V1.1.1 (2009-10)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

(ATTM); Broadband Deployment - Energy Efficiency

and Key Performance Indicators; Part 1: Overview,

common and generic aspects

ETSI TS 105 174-2-2 V1.1.1 (2009-10)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

(ATTM); Broadband Deployment - Energy Efficiency

and Key Performance Indicators; Part 2: Network sites;

Sub-part 2: Data centres

ETSI TS 105 174-5-4 V1.1.1 (2009-10)

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing

(ATTM); Broadband Deployment - Energy Efficiency

and Key Performance Indicators; Part 5: Customer

network infrastructures; Sub-part 4: Data centres

(customer)

ETSI TS 123 002 V8.6.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Network architecture (3GPP TS 23.002

version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 123 060 V8.6.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General Packet Radio Service (GPRS); Service

description; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 8.6.0

Release 8)

ETSI TS 123 078 V5.12.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Customized Applications for Mobile network Enhanced

Logic (CAMEL) Phase X; Stage 2 (3GPP TS 23.078

version 5.12.0 Release 5)

ETSI TS 123 078 V6.10.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Customized Applications for Mobile network Enhanced

Logic (CAMEL) Phase X; Stage 2 (3GPP TS 23.078

version 6.10.0 Release 6)

ETSI TS 123 078 V7.10.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Customized Applications for Mobile network Enhanced

Logic (CAMEL) Phase X; Stage 2 (3GPP TS 23.078

version 7.10.0 Release 7)

ETSI TS 123 078 V8.1.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Customized Applications for Mobile network Enhanced

Logic (CAMEL) Phase X; Stage 2 (3GPP TS 23.078

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 123 205 V8.7.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Bearer-independent circuit-switched core network;

Stage 2 (3GPP TS 23.205 version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 123 221 V8.5.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Architectural requirements (3GPP TS 23.221

version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 123 228 V8.10.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2

(3GPP TS 23.228 version 8.10.0 Release 8)

ETSI TS 125 104 V7.13.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(FDD) (3GPP TS 25.104 version 7.13.0 Release 7)

ETSI TS 125 104 V8.8.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(FDD) (3GPP TS 25.104 version 8.8.0 Release 8)

ETSI TS 125 106 V8.2.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRA repeater radio transmission and reception

(3GPP TS 25.106 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 125 123 V8.4.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements for support of radio resource

management (TDD) (3GPP TS 25.123 version 8.4.0

Release 8)

ETSI TS 125 133 V7.15.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements for support of radio resource

management (FDD) (3GPP TS 25.133 version 7.15.0

Release 7)

ETSI TS 125 133 V8.8.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements for support of radio resource

management (FDD) (3GPP TS 25.133 version 8.8.0

Release 8)

ETSI TS 125 141 V7.14.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) conformance testing (FDD)

(3GPP TS 25.141 version 7.14.0 Release 7)

33


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 125 141 V8.8.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) conformance testing (FDD)

(3GPP TS 25.141 version 8.8.0 Release 8)

ETSI TS 125 142 V8.4.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) conformance testing (TDD)

(3GPP TS 25.142 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 125 143 V8.3.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRA repeater conformance testing (3GPP TS 25.143

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 125 222 V8.6.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Multiplexing and channel coding (TDD)

(3GPP TS 25.222 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 125 453 V8.2.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iupc interface Positioning Calculation

Application Part (PCAP) signalling (3GPP TS 25.453

version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 125 461 V8.2.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iuant interface: Layer 1 (3GPP TS 25.461

version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 125 467 V8.3.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN architecture for 3G Home Node B (HNB);

Stage 2 (3GPP TS 25.467 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 125 469 V8.3.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iuh interface Home Node B (HNB) Application

Part (HNBAP) signalling (3GPP TS 25.469 version 8.3.0

Release 8)

ETSI TS 129 060 V7.14.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling

Protocol (GTP) across the Gn and Gp interface

(3GPP TS 29.060 version 7.14.0 Release 7)

ETSI TS 129 060 V8.9.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling

Protocol (GTP) across the Gn and Gp interface

(3GPP TS 29.060 version 8.9.0 Release 8)

ETSI TS 129 163 V7.16.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS)

networks (3GPP TS 29.163 version 7.16.0 Release 7)

ETSI TS 129 163 V8.8.0 (2009-10) -

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS)

networks (3GPP TS 29.163 version 8.8.0 Release 8)

ETSI TS 129 213 V8.5.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Policy and charging control signalling flows and

Quality of Service (QoS) parameter mapping

(3GPP TS 29.213 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 129 228 V8.6.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Subsystem Cx and Dx

Interfaces; Signalling flows and message contents

(3GPP TS 29.228 version 8.6.0 Release 8)

34

ETSI TS 129 229 V6.11.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Cx and Dx interfaces based on the Diameter

protocol; Protocol details (3GPP TS 29.229

version 6.11.0 Release 6)

ETSI TS 129 229 V7.9.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Cx and Dx interfaces based on the Diameter

protocol; Protocol details (3GPP TS 29.229

version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 129 229 V8.7.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Cx and Dx interfaces based on the Diameter

protocol; Protocol details (3GPP TS 29.229

version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 129 230 V8.7.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Diameter applications; 3GPP specific codes and

identifiers (3GPP TS 29.230 version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 129 231 V8.3.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Application of SIP-I Protocols to Circuit Switched (CS)

core network architecture; Stage 3 (3GPP TS 29.231

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 129 235 V8.4.0 (2009-10) -

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Interworking between SIP-I based circuit-switched

core network and other networks (3GPP TS 29.235

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 129 272 V8.4.0 (2009-10) -

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Evolved Packet System (EPS); Mobility

Management Entity (MME) and Serving GPRS Support

Node (SGSN) related interfaces based on Diameter

protocol (3GPP TS 29.272 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 129 273 V8.3.0 (2009-10) -

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Evolved Packet System (EPS); 3GPP EPS AAA

interfaces (3GPP TS 29.273 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 129 274 V8.3.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP Evolved Packet System (EPS); Evolved

General Packet Radio Service (GPRS) Tunnelling

Protocol for Control plane (GTPv2-C); Stage 3

(3GPP TS 29.274 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 129 274 V8.3.1 (2009-11)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

3GPP Evolved Packet System (EPS); Evolved General

Packet Radio Service (GPRS) Tunnelling Protocol for

Control plane (GTPv2-C); Stage 3 (3GPP TS 29.274

version 8.3.1 Release 8)

ETSI TS 129 275 V8.4.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) based Mobility and

Tunnelling protocols; Stage 3 (3GPP TS 29.275

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 129 276 V8.3.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Optimized Handover Procedures and Protocols

between EUTRAN Access and cdma2000 HRPD

Access (3GPP TS 29.276 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 129 277 V8.3.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Optimized Handover Procedures and Protocols

between EUTRAN Access and 1xRTT Access

(3GPP TS 29.277 version 8.3.0 Release 8)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 12

ETSI TS 129 280 V8.2.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Evolved Packet System (EPS); 3GPP Sv interface

(MME to MSC, and SGSN to MSC) for SRVCC

(3GPP TS 29.280 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 129 281 V8.3.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; General Packet Radio System (GPRS) Tunnelling

Protocol User Plane (GTPv1-U) (3GPP TS 29.281

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 129 292 V8.3.0 (2009-10) -

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem (IMS) and MSC Server for

IMS Centralized Services (ICS) (3GPP TS 29.292

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 129 303 V8.3.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Domain Name System Procedures; Stage 3

(3GPP TS 29.303 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 129 305 V8.3.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; InterWorking Function (IWF) between MAP based

and Diameter based interfaces (3GPP TS 29.305

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 129 328 V5.16.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Sh interface;

Signalling flows and message contents

(3GPP TS 29.328 version 5.16.0 Release 5)

ETSI TS 129 328 V6.15.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Sh interface;

Signalling flows and message contents

(3GPP TS 29.328 version 6.15.0 Release 6)

ETSI TS 129 328 V7.11.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Sh interface;

Signalling flows and message contents

(3GPP TS 29.328 version 7.11.0 Release 7)

ETSI TS 129 328 V8.6.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Sh interface;

Signalling flows and message contents

(3GPP TS 29.328 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 129 364 V8.3.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Application Server

(AS) service data descriptions for AS interoperability

(3GPP TS 29.364 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 129 658 V8.3.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; TISPAN; SIP Transfer of IP Multimedia Service

Tariff Information; Protocol specification

(3GPP TS 29.658 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 131 102 V8.7.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Characteristics of the Universal Subscriber Identity

Module (USIM) application (3GPP TS 31.102

version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 131 111 V4.17.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)

Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111

version 4.17.0 Release 4)

ETSI TS 131 111 V5.12.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)

Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111

version 5.12.0 Release 5)

ETSI TS 131 111 V6.13.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)

Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111

version 6.13.0 Release 6)

ETSI TS 131 111 V7.12.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)

Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111

version 7.12.0 Release 7)

ETSI TS 131 111 V8.7.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)

Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111

version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 133 203 V8.7.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3G security; Access security for IP-based services

(3GPP TS 33.203 version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 133 223 V8.5.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Generic

Bootstrapping Architecture (GBA) Push function

(3GPP TS 33.223 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 133 401 V8.5.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE);

Security architecture (3GPP TS 33.401 version 8.5.0

Release 8)

ETSI TS 133 402 V8.5.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE);

Security aspects of non-3GPP accesses

(3GPP TS 33.402 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 134 108 V8.8.0 (2009-11)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Common test environments for User Equipment

(UE); Conformance testing (3GPP TS 34.108

version 8.8.0 Release 8)

ETSI TS 134 114 V8.2.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; User Equipment (UE) / Mobile Station (MS) Over

The Air (OTA) antenna performance; Conformance

testing (3GPP TS 34.114 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 134 121-1 V8.8.0 (2009-11)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification; Radio

transmission and reception (FDD); Part 1: Conformance

specification (3GPP TS 34.121-1 version 8.8.0

Release 8)

ETSI TS 134 121-2 V8.8.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification; Radio

transmission and reception (FDD); Part 2:

Implementation Conformance Statement (ICS)

(3GPP TS 34.121-2 version 8.8.0 Release 8)

35


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 134 122 V8.3.0 (2009-11)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Terminal conformance specification, Radio transmission

and reception (TDD) (3GPP TS 34.122 version 8.3.0

Release 8)

ETSI TS 134 123-1 V8.8.0 (2009-11)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification;

Part 1: Protocol conformance specification

(3GPP TS 34.123-1 version 8.8.0 Release 8)

ETSI TS 134 123-2 V8.8.0 (2009-11)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification;

Part 2: Implementation conformance statement (ICS)

specification (3GPP TS 34.123-2 version 8.8.0

Release 8)

ETSI TS 134 123-3 V8.3.0 (2009-11)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification;

Part 3: Abstract test suites (ATSs) (3GPP TS 34.123-3

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 134 229-1 V8.3.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call control

protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and

Session Description Protocol (SDP); Part 1: Protocol

conformance specification (3GPP TS 34.229-1

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 134 229-2 V8.3.0 (2009-10)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call control

protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and

Session Description Protocol (SDP); Part 2:

Implementation Conformance Statement (ICS)

specification (3GPP TS 34.229-2 version 8.3.0

Release 8)

ETSI TS 136 101 V8.7.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(3GPP TS 36.101 version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 136 101 V9.1.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(3GPP TS 36.101 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 136 104 V8.7.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(3GPP TS 36.104 version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 136 104 V9.1.0 (2009-10) -

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(3GPP TS 36.104 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 136 106 V8.3.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

FDD repeater radio transmission and reception

(3GPP TS 36.106 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 136 141 V8.4.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Base Station (BS) conformance testing

(3GPP TS 36.141 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 136 143 V8.2.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

FDD repeater conformance testing (3GPP TS 36.143

version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 136 211 V8.8.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Physical channels and modulation (3GPP TS 36.211

version 8.8.0 Release 8)

ETSI TS 136 213 V8.8.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Physical layer procedures (3GPP TS 36.213

version 8.8.0 Release 8)

36

ETSI TS 136 214 V8.7.0 (2009-10) -

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Physical layer - Measurements (3GPP TS 36.214

version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 136 300 V9.1.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); Overall description; Stage 2

(3GPP TS 36.300 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 136 304 V9.0.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

User Equipment (UE) procedures in idle mode

(3GPP TS 36.304 version 9.0.0 Release 9)

ETSI TS 136 305 V9.0.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); Stage 2 functional specification of User

Equipment (UE) positioning in E-UTRAN

(3GPP TS 36.305 version 9.0.0 Release 9)

ETSI TS 136 321 V9.0.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Medium Access Control (MAC) protocol specification

(3GPP TS 36.321 version 9.0.0 Release 9)

ETSI TS 136 331 V8.7.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Radio Resource Control (RRC); Protocol specification

(3GPP TS 36.331 version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 136 331 V9.0.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

Radio Resource Control (RRC); Protocol specification

(3GPP TS 36.331 version 9.0.0 Release 9)

ETSI TS 136 401 V8.7.0 (2009-10) -

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); Architecture description (3GPP TS 36.401

version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 136 413 V8.7.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

S1 Application Protocol (S1AP) (3GPP TS 36.413

version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 136 413 V9.0.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

S1 Application Protocol (S1AP) (3GPP TS 36.413

version 9.0.0 Release 9)

ETSI TS 136 423 V8.7.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); X2 Application Protocol (X2AP)

(3GPP TS 36.423 version 8.7.0 Release 8)

ETSI TS 136 423 V9.0.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN); X2 Application Protocol (X2AP)

(3GPP TS 36.423 version 9.0.0 Release 9)

ETSI TS 136 508 V8.3.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Packet Core (EPC); Common test

environments for User Equipment (UE) conformance

testing (3GPP TS 36.508 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 136 509 V8.3.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Packet Core (EPC); Special conformance

testing functions for User Equipment (UE)

(3GPP TS 36.509 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 136 521-1 V8.3.1 (2009-11) -

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

User Equipment (UE) conformance specification; Radio

transmission and reception; Part 1: Conformance

testing (3GPP TS 36.521-1 version 8.3.1 Release 8)

ETSI TS 136 521-2 V8.2.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

User Equipment (UE) conformance specification; Radio

transmission and reception; Part 2: Implementation

Conformance Statement (ICS) (3GPP TS 36.521-2

version 8.2.0 Release 8)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 12

ETSI TS 136 521-3 V8.1.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);

User Equipment (UE) conformance specification; Radio

transmission and reception; Part 3: Radio Resource

Management (RRM) conformance testing

(3GPP TS 36.521-3 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 136 523-1 V8.3.2 (2009-11)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE)

conformance specification; Part 1: Protocol

conformance specification (3GPP TS 36.523-1

version 8.3.2 Release 8)

ETSI TS 136 523-2 V8.3.0 (2009-10)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE)

conformance specification; Part 2: ICS

(3GPP TS 36.523-2 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 136 523-3 V8.0.0 (2009-11)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE)

conformance specification; Part 3: Test suites

(3GPP TS 36.523-3 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 143 064 V8.3.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Overall

description of the GPRS radio interface; Stage 2

(3GPP TS 43.064 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 144 018 V7.18.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile radio interface layer 3 specification; Radio

Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018

version 7.18.0 Release 7)

ETSI TS 144 018 V8.8.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile radio interface layer 3 specification; Radio

Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018

version 8.8.0 Release 8)

ETSI TS 144 031 V8.4.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Location Services (LCS); Mobile Station (MS) - Serving

Mobile Location Centre (SMLC) Radio Resource LCS

Protocol (RRLP) (3GPP TS 44.031 version 8.4.0

Release 8)

ETSI TS 144 060 V7.18.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station

(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link

Control / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol

(3GPP TS 44.060 version 7.18.0 Release 7)

ETSI TS 144 060 V8.6.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station

(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link

Control / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol

(3GPP TS 44.060 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 144 318 V6.13.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Generic Access Network (GAN); Mobile GAN interface

layer 3 specification (3GPP TS 44.318 version 6.13.0

Release 6)

ETSI TS 144 318 V7.8.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Generic Access Network (GAN); Mobile GAN interface

layer 3 specification (3GPP TS 44.318 version 7.8.0

Release 7)

ETSI TS 144 318 V8.6.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Generic Access Network (GAN); Mobile GAN interface

layer 3 specification (3GPP TS 44.318 version 8.6.0

Release 8)

ETSI TS 145 001 V6.9.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Physical layer on the radio path; General description

(3GPP TS 45.001 version 6.9.0 Release 6)

ETSI TS 145 001 V7.9.0 (2009-10) - (283 kb) -

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Physical layer on the radio path; General description

(3GPP TS 45.001 version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 145 001 V8.1.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Physical layer on the radio path; General description

(3GPP TS 45.001 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 145 003 V7.10.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Channel coding (3GPP TS 45.003 version 7.10.0

Release 7)

ETSI TS 145 003 V8.3.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Channel coding (3GPP TS 45.003 version 8.3.0

Release 8)

ETSI TS 145 005 V6.15.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005

version 6.15.0 Release 6)

ETSI TS 145 005 V7.19.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005

version 7.19.0 Release 7)

ETSI TS 145 005 V8.6.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005

version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 145 008 V7.16.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008

version 7.16.0 Release 7)

ETSI TS 145 008 V8.4.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 148 018 V8.4.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Base Station

System (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN);

BSS GPRS protocol (BSSGP) (3GPP TS 48.018

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 148 103 V8.2.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System - Media GateWay (BSS-MGW)

interface; User plane transport mechanism

(3GPP TS 48.103 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 151 010-1 V8.3.0 (2009-11)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1:

Conformance specification (3GPP TS 51.010-1

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 151 010-4 V4.13.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification; Part 4:

Subscriber Identity Module (SIM) application toolkit

conformance test specification (3GPP TS 51.010-4

version 4.13.0 Release 4)

ETSI TS 151 010-4 V4.14.1 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification; Part 4:

Subscriber Identity Module (SIM) application toolkit

conformance test specification (3GPP TS 51.010-4

version 4.14.1 Release 4)

37


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 151 010-5 V8.3.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification; Part 5:

Inter-Radio-Access-Technology (RAT) (GERAN /

UTRAN) interaction Abstract Test Suite (ATS)

(3GPP TS 51.010-5 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 151 021 V7.7.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System (BSS) equipment specification;

Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 7.7.0

Release 7)

ETSI TS 151 021 V8.4.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System (BSS) equipment specification;

Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 8.4.0

Release 8)

ETSI TS 151 026 V7.2.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System (BSS) equipment specification;

Part 4: Repeaters (3GPP TS 51.026 version 7.2.0

Release 7)

ETSI TS 151 026 V8.2.0 (2009-10)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System (BSS) equipment specification;

Part 4: Repeaters (3GPP TS 51.026 version 8.2.0

Release 8)

ETSI TS 183 067 V3.1.1 (2009-11)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networks (TISPAN);

Mapping of multicast and unicast transport control

protocols to Re - stage 3

ETSI TS 186 001-3 V2.1.1 (2009-10)

Technical Committee for IMS Network Testing (INT);

Network Integration Testing; Part 3: Test Suite Structure

and Test Purposes (TSS&TP) for SIP-SIP

ETSI TS 186 002-3 V1.2.1 (2009-11)

Telecommunications and Internet Converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Interworking between Session Initiation Protocol (SIP)

and Bearer Independent Call Control Protocol (BICC)

or ISDN User Part (ISUP); Part 3: Test Suite Structure

and Test Purposes (TSS&TP) for Profile C

Parengë Lyda Maþeikienë

38


Lietuvos standartizacijos departamentas

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9360

Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345

Patarëjas teisës ir personalo klausimais .................................................................................................................. 279 1140

Vyriausioji specialistë teisëkûrai ............................................................................................................................... 279 1143

Vyriausioji specialistë mokymui ir archyvui ............................................................................................................ 270 9360

Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135

Vyriausiasis specialistas tarptautiniams ryðiams .................................................................................................... 270 9358

Faksas 212 6252

1-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Mësa ir mësos produktai, maisto analizë ............................................................... 270 9361

Þaislai, kokybës vadyba, techniniai brëþiniai, paslaugos ....................................................................................... 270 9365

Tekstilë, dujos, nafta ir naftos produktai, popierius ............................................................................................... 279 1134

Cheminë analizë, kietasis biokuras, plastikai, pieno, grûdø, þuvies produktai, paðarai ...................................... 279 1134

Tràðos, klijai, aplinkos apsauga, kosmetika, vaisiø ir darþoviø produktai, dangos .............................................. 270 9365

2-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................................. 234 8399

Akiø optika ................................................................................................................................................................ 234 8396

Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, juvelyriniai dirbiniai ......................................................... 234 8397

Korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas, neardomieji bandymai ...................................................................... 234 8397

Mechanika, metalai, suvirinimas .............................................................................................................................. 234 8396

Sveikata, pakavimas ................................................................................................................................................. 234 8396

Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai .................................................................................... 234 8397

3-iasis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëjas. Bendrieji klausimai, informacijos ir ryðiø technologija, telekomunikacijos ........................................... 270 9342

Informaciniø sistemø standartizavimas, informacijos saugumas, orlaiviai, erdvëlaiviai ir kosmosas, apsauga ..... 270 9349

Elektronika ................................................................................................................................................................ 279 1151

Elektrotechnika ......................................................................................................................................................... 279 1151

Elektromagnetinis suderinamumas ......................................................................................................................... 279 1151

Elektros energetika ................................................................................................................................................... 270 9349

Telekomunikacijos .................................................................................................................................................... 270 9349

4-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëjas. Bendrieji klausimai ................................................................................................................................... 279 1150

Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341

Prieðgaisrinë sauga, techninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos ............................................ 279 1150

Baldai, mediena ....................................................................................................................................................... 279 1141

PLANAVIMO IR TIKRINIMO SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Standartizacijos darbø planavimas .......................................................................... 270 9366

Lietuviø kalbos ekspertizë ........................................................................................................................................ 270 9371

279 1153

Terminø standartizavimas ........................................................................................................................................ 279 1138

INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJØ SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362

Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347

Informacijos technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364

Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364

BIBLIOTEKA .......................................................................................................................................................... 279 1142

203 kab.

206 kab.

309 kab.

207 kab.

205 kab.

401 kab.

204 kab.

312 kab.

311 kab.

318 kab.

318 kab.

311 kab.

302 kab.

303 kab.

304 kab.

304 kab.

303 kab.

303 kab.

304 kab.

218 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

319 kab.

317 kab.

319 kab.

313 kab.

212 kab.

209 kab.

217 kab.

202 kab.

213 kab.

214 kab.

213 kab.

213 kab.

315 kab.

LEIDYBOS IR PLATINIMO SKYRIUS

Vedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas .................................................................................... 270 9348 307 kab.

Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343 306 kab.

Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139 305 kab.

FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Vedëja ..................................................................................................................................................................... 270 9346 201 kab.

Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,

LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)

VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)

(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344

Kokybës vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9359

Projektø vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9356

Rinkodaros vadovas ................................................................................................................................................ 270 9356

Vyriausiasis finansininkas ........................................................................................................................................ 270 9356

Faksas 270 9356


2009 Nr. 12 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

Departamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartu

su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos

Vyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis ir

organizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikà

standartizacijos srityje.

Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijos

darbus ir metodiðkai jiems vadovauja.

Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvos

standartø projektams rengti.

Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijos

Sutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausø

tarnybos funkcijas.

Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos

nacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijos

standartizacijos forume nuo 1999 m.

Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europos

organizacijose:

Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narys

nuo 2008 m.;

Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –

asocijuotasis narys nuo 1996 m.;

Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo

2003 m.

Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete

(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;

Europos ryðiø standartø institute (ETSI) – narys nuo 1996 m.

40

More magazines by this user
Similar magazines