Views
3 years ago

utvecklingen-av-korkortsinnehav-bland-unga-mojliga-forklaringar-konsekvenser-och-trender

utvecklingen-av-korkortsinnehav-bland-unga-mojliga-forklaringar-konsekvenser-och-trender

from these studies

from these studies indicate that driver licensing, like car ownership/car usage, appears tobe declining among young people on low incomes, and among young people living inurban areas with high density, land use mix and access to good public transportservices. More studies are, however, necessary to confirm this pattern.On the basis of current research results and level of knowledge, it is difficult to reachany conclusions regarding how the current trends of declining licensing rates, carownership and car usage among young people will develop in the long term. Theresearch does, however, suggest that changing urban land use and transportinfrastructure planning, which reduce car reliance for all groups of young people, mayresult in these trends continuing and possibly becoming stronger, even if the economypicks up and youth unemployment falls.6 VTI rapport 824A

Utvecklingen av körkortsinnehav bland unga. Möjliga förklaringar, konsekvenseroch trender.av Åsa Aretun, VTI och Susanne Nordbakke, TØIVTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut581 95 LinköpingSammanfattningDenna kunskapsöversikt syftar till att undersöka vad som påverkar utvecklingen ikörkortsinnehav bland unga i olika åldersgrupper, socioekonomiska grupper ochregionala kontexter. Trender, prognoser och bedömningar om framtida utveckling avkörkortsinnehav i dessa grupper utforskas också. I kunskapsöversikten undersöks ävendet internationella kunskapsläget kring vilken påverkan på välfärd ett körkort har förolika grupper av ungdomar samt eventuella kopplingar mellan minskat körkortsinnehavoch minskad bilanvändning bland unga.Genomgången av litteraturen visar att det är många faktorer som påverkar den nedgångi körkortstagande bland unga som har observerats i många industrialiserade länder.Dessa är: längre ungdomsperiod, ökad urbanisering, förbättringar i utbud avkollektivtrafik, sämre ekonomi, populationsförändringar/fler med utländsk bakgrund(lägre inkomstgrupp), förändringar i körkortsutbildningen/svårare utbildning, minskadtillgång till handledare för övningskörning, ökad användning av IKT (informations- ochkommunikationsteknologi), samt förändringar i föreställningar om och intresse för bil.De flesta studier är bivariata och det finns ett behov av fler multivariata studier för att tareda på vilken relativ betydelse olika faktorer har. Det saknas även forskning som bådemäter körkortsinnehav och hypotetiska orsaker i samma studie. Studier som beräknareffekter av hypotetiska orsaker har inte gått att finna. För att kunna göra prognoser avframtida trender kring körkortsinnehav, behövs fler nationella studier om vilkenbetydelse de olika orsakerna har.När det gäller välfärd så visar de studier som har gåtts igenom på tydliga sambandmellan körkortsinnehav, tillgång till bil och förvärvsarbete. Resultaten rör unga som integår vidare till högre utbildning. Körkortsinnehav fungerar både som en kvalifikationsom ökar anställningsbarheten, samt möjliggör (formellt) användandet av bil för attsöka, få och upprätthålla ett arbete. Forskningen pekar på att arbetsmarknaden för dessaunga har förändrats på sätt som gör dem mer beroende av körkort och tillgång till bil föratt kunna söka och upprätthålla ett arbete. Utsatta grupper av unga tillhör hushåll där detsaknas ekonomiska resurser för att de ska kunna ta körkort och använda bil. De bor igeografiska kontexter (sub- och peri-urbana områden, småorter och landsbygd), medbegränsade arbetstillfällen lokalt, och med begränsad kollektivtrafikförsörjning till engeografiskt större arbetsmarknad.Idag finns endast ett fåtal studier som har utforskat kopplingar mellan minskatkörkortsinnehav och minskad bilanvändning bland unga. Dessa visar att körkortsinnehav,i likhet med bilanvändning, minskar bland unga med lägre inkomster, ochbland unga som bor i stadsområden med hög densitetet, funktionsblandning och gottkollektivtrafikutbud. Fler studier behövs dock för att belägga dessa mönster.Sammantaget visar översikten att det är svårt att på basis av nuvarandeforskningsresultat och kunskapsläge dra några slutsatser kring hur pågående trenderVTI rapport 824A 7

Utvecklingsrådet för barn och unga vuxna - Vgregion.se
och grundvattenanalyser för 2008 (rapport 1 av 4)
Att uppskatta och reducera långsiktiga risker vid strålbehandling av ...
Porterhypotesen och värdet av att gå före i miljöpolitiken: Teori och ...