Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

Lietuvos standartizacijos departamentoBIULETENIS2009Nr. 4VILNIUS, 2009


Lietuvos standartizacijos departamentasT. Kosciuðkos g. 30LT-01100 VilniusTelefonas: (8~5) 270 9360El. paðtas: lstboard@lsd.ltInterneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 4STANDARTIZACIJAIÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAITK 1 ELEKTRONIKALST EN 50521:2009 enFotovoltiniø sistemø jungtys. Saugos reikalavimai ir bandymaiQ (62 Lt)LST EN 60286-2:2009 enKomponentø pakavimas automatizuotajam perkëlimui.2 dalis. Komponentø su vienkrypèiais iðvadais pakavimas antbegaliniø juostø (IEC 60286-2:2008)Nuo 2011-12-01 pakeièia LST EN 60286-2:2001,LST EN 60286-2:2001/A1:2004Q (62 Lt)LST EN 60297-3-100:2009 enMechaniniai elektroninës árangos dariniai. 482,6 mm(19 in) serijos mechaniniø dariniø matmenys. 3-100 dalis.Priekiniø skydø, sekcijø, karkasø, stovø ir spintø pagrindiniaimatmenys (IEC 60297-3-100:2008)Nuo 2011-12-01 pakeièia LST HD 493.1 S1:2002,LST HD 493.2 S1:2002H (39 Lt)LST EN 60297-3-105:2009 enMechaniniai elektroninës árangos dariniai. 482,6 mm (19 in) serijosmechaniniø dariniø matmenys. 3-105 dalis. 1U karkasømatmenys ir projektavimo aspektai (IEC 60297-3-105:2008)H (39 Lt)LST EN 60730-2-14:2000/A2:2009 enBuitiniai ir panaðios paskirties automatiniai elektriniai valdymoátaisai. 2-14 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniamspaleidikliams (IEC 60730-2-14:1995/A2:2007, modifikuotas)D (27 Lt)LST EN 60758:2009 enSintetinio kvarco kristalas. Techniniai reikalavimai irnaudojimo gairës (IEC 60758:2008)Nuo 2011-12-01 pakeièia LST EN 60758:2005T (73 Lt)LST EN 61883-8:2009 enPlataus vartojimo garso ir (arba) vaizdo áranga. Skaitmeninissietuvas. 8 dalis. ITU-R BT.601 tipo skaitmeniniø vaizdoduomenø perdavimas (IEC 61883-8:2008)S (68 Lt)LST EN 62007-1:2009 enSkaidulinës optikos sistemose naudojami puslaidininkiniaioptoelektroniniai átaisai. 1 dalis. Pagrindiniø vardiniøparametrø ir charakteristikø apraðo modelis(IEC 62007-1:2008)Nuo 2011-12-01 pakeièia LST EN 62007-1:2002R (65 Lt)LST EN 62024-2:2009 enAukðtadaþniai induktyvieji komponentai. Elektrinëscharakteristikos ir matavimo metodai. 2 dalis. Nuolatinëssrovës keitiklio á nuolatinæ srovæ induktyvumo ritës vardinësrovë (IEC 62024-2:2008)H (39 Lt)LST EN 62471:2009 enFotobiologinë lempø ir jø sistemø sauga (IEC 62471:2006,modifikuotas)Nuo 2011-09-01 ið dalies pakeièiaLST EN 60825-1+A11+AC:2000,LST EN 60825-1+A11+AC:2000/A1:2002,LST EN 60825-1+A11+AC:2000/A2:2002,LST EN 60825-1+A11+AC:2000/A2:2002/AC:2005T (73 Lt)TK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAILST EN ISO 1736:2009 enSausasis pienas ir sausieji pieno gaminiai. Riebalø kiekionustatymas. Gravimetrinis metodas (pamatinis metodas)(ISO 1736:2008)Pakeièia LST EN ISO 1736:2000,LST EN ISO 1736:2001J (42 Lt)TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJALST ISO/IEC 27002:2009 enInformacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijossaugumo valdymo praktikos kodeksas (tapatusISO/IEC 27002:2005)XA (103 Lt)LST ISO/IEC 29500-1:2009 enInformacijos technologija. Dokumentø apraðymas irapdorojimo kalbos. Rinkmenos Office Open XML formatai.1 dalis. Pagrindiniai principai ir þenklinimo kalbos nuoroda(tapatus ISO/IEC 29500-1:2008)XL (197 Lt)LST ISO/IEC 29500-2:2009 enInformacijos technologija. Dokumentø apraðymas irapdorojimo kalbos. Rinkmenos Office Open XML formatai.2 dalis. Atvirojo pakavimo taisyklës (tapatusISO/IEC 29500-2:2008)XB (111 Lt)LST ISO/IEC 29500-3:2009 enInformacijos technologija. Dokumentø apraðymas irapdorojimo kalbos. Rinkmenos Office Open XML formatai.3 dalis. Þenklinimo suderinamumas ir iðpleèiamumas(tapatus ISO/IEC 29500-3:2008)R (65 Lt)LST ISO/IEC 29500-4:2009 enInformacijos technologija. Dokumentø apraðymas irapdorojimo kalbos. Rinkmenos Office Open XML formatai.4 dalis. Pereinamojo perkëlimo poþymiai (tapatusISO/IEC 29500-4:2008)XL (197 Lt)TK 5 ELEKTROTECHNIKALST EN 50063:1999/AC:2009 de, en, frSaugos reikalavimai, keliami kontaktinio suvirinimo ir panaðiøprocesø árangos konstrukcijai ir árengimuiLST EN 50085-2-2:2009 enKabeliø dëþiniø kanalø ir kabeliø kanalø sistemos elektraiárengti. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kabeliødëþiniø kanalø ir kabeliø kanalø sistemoms, árengiamoms pogrindimis, grindyse arba ant grindøP (60 Lt)LST EN 50342-3:2009 enRûgðtinës paleidimo akumuliatoriø baterijos. 3 dalis.36 V vardinës átampos baterijø gnybtø sistemaE (29 Lt)5


2009 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 60335-2-34(2002):2003/A2:2009 enBuitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.2-34 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami varikliniamskompresoriams (IEC 60335-2-34:2002/A2:2008)E (29 Lt)LST EN 60357:2003/A2:2009 en, frHalogeninës lempos (ne transporto priemoniø).Eksploatacinës charakteristikos (IEC 60357:2002/A2:2008)E (29 Lt)LST EN 60404-4:2001/A2:2009 enMagnetinës medþiagos. 4 dalis. Magnetiðkai minkðtømedþiagø nuolatinës srovës magnetiniø savybiø matavimometodai (IEC 60404-4:1995/ A2:2008)XZ (7 Lt)LST EN 60519-21:2009 enElektriniø kaitinimo árenginiø sauga. 21 dalis. Ypatingiejireikalavimai, keliami varþinio kaitinimo árangai. Stiklo kaitinimoir lydymo áranga (IEC 60519-21:2008)Nuo 2011-12-01 pakeièia LST EN 60519-21:2000,LST EN 60519-21:2002D (27 Lt)LST EN 60670-23:2009 enBuitiniø ir panaðios paskirties stacionariøjø elektriniø árenginiøelektriniø pagalbiniø reikmenø dëþutës ir gaubtai. 23 dalis.Ypatingieji reikalavimai, keliami grindinëms dëþutëms irgaubtams (IEC 60670-23:2006, modifikuotas)F (33 Lt)LST EN 60703:2009 enElektrinio kaitinimo árenginiø su elektronø proþektoriaisbandymo metodai (IEC 60703:2008)Nuo 2011-12-01 pakeièia LST 1760:2001G (36 Lt)LST EN 61857-1:2009 enElektrinës izoliacijos sistemos. Ðiluminio ávertinimoprocedûros. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai. Þemoji átampa(IEC 61857-1:2008)Nuo 2011-12-01 pakeièia LST EN 61857-1:2005H (39 Lt)LST HD 632 S2:2009 enNuo 36 kV (Um = 42 kV) iki 150 kV (Um = 170 kV) vardiniøátampø galios kabeliai su ekstruzine izoliacija ir pagalbiniai jøreikmenysNuo 2011-10-01 pakeièia LST 1747:2001,LST 1747:2001/A1:2002XK (187 Lt)TK 7 DANGOSLST EN ISO 2081:2009 enMetalinës ir kitos neorganinës dangos. Papildomai apdorotoselektrocheminës cinko dangos ant geleþies arba plieno(ISO 2081:2008)Pakeièia LST EN 12329:2001, LST ISO 2081:2003J (42 Lt)LST EN ISO 2082:2009 enMetalinës ir kitos neorganinës dangos. Papildomai apdorotoselektrocheminës kadmio dangos ant geleþies arba plieno(ISO 2082:2008)Pakeièia LST EN 12330:2001K (46 Lt)LST EN ISO 26945:2009 enMetalinës ir kitos neorganinës dangos. Elektrocheminës alavoir kobalto lydinio dangos (ISO 26945:2008)G (36 Lt)TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMASLST EN 61000-4-30:2009 enElektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-30 dalis.Bandymø ir matavimo bûdai. Elektrinio maitinimo kokybësmatavimo metodai (IEC 61000-4-30:2008)Nuo 2011-12-01 pakeièia LST EN 61000-4-30:2004V (84 Lt)TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKALST EN 1870-1:2007+A1:2009 ltMedienos apdirbimo maðinø sauga. Diskinës pjaustymostaklës. 1 dalis. Stalinës diskinës pjaustymo staklës (suslankiuoju stalu ir be jo), formatinio pjaustymo irstatybvietëse naudojamos staklësXA (103 Lt)LST EN 1870-13:2008 ltMedienos apdirbimo maðinø sauga. Diskinës pjaustymostaklës. 13 dalis. Horizontaliosios plokðèiø pjaustymo staklëssu prispaudimo skerseV (84 Lt)LST EN 1870-13:2008/P:2009 enMedienos apdirbimo maðinø sauga. Diskinës pjaustymostaklës. 13 dalis. Horizontaliosios plokðèiø pjaustymo staklëssu prispaudimo skerseLST EN ISO 11680-1:2009 enMiðkø ûkio maðinos. Stiebiniø varikliniø genëtuvø saugosreikalavimai ir bandymai. 1 dalis. Árenginiai su ámontuotuvidaus degimo varikliu (ISO 11680-1:2000)Nuo 2009-12-28 pakeièiaLST EN ISO 11680-1+AC:2004Q (62 Lt)LST EN ISO 11680-2:2009 enMiðkø ûkio maðinos. Stiebiniø varikliniø genëtuvø saugosreikalavimai ir bandymai. 2 dalis. Árenginiai su ant nugarosneðiojamu energijos ðaltiniu (ISO 11680-2:2000)Nuo 2009-12-28 pakeièiaLST EN ISO 11680-2+AC:2004L (50 Lt)LST EN ISO 11681-1:2009 enMiðkø ûkio maðinos. Neðiojamøjø grandininiø pjûklø saugosreikalavimai ir bandymai. 1 dalis. Miðko darbø grandininiaipjûklai (ISO 11681-1:2004, áskaitant keitiná Amd.1:2007)Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 11681-1:2004,LST EN ISO 11681-1:2004/A1:2007M (53 Lt)LST EN ISO 11681-2:2009 enMiðkø ûkio maðinos. Neðiojamøjø grandininiø pjûklø saugosreikalavimai ir bandymai. 2 dalis. Grandininiai pjûklaimedþiams genëti (ISO 11681-2:2006)Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 11681-2:2006N (55 Lt)LST EN ISO 22867:2009 enMiðkø ûkio maðinos. Neðiojamøjø rankiniø maðinø su vidausdegimo varikliu vibracijø tyrimo taisyklës. Rankenø vibracija(ISO 22867:2004, áskaitant Cor.1:2006)Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 22867:2006,LST EN ISO 22867:2006/AC:2008L (50 Lt)LST EN ISO 22868:2009 enMiðkø ûkio maðinos. Neðiojamøjø rankiniø maðinø su vidausdegimo varikliu triukðmo tyrimo taisyklës. Ekspertinismetodas (2-oji tikslumo klasë) (ISO 22868:2005)Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 22868:2007N (55 Lt)6


2009 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 302 288-1 V1.3.1:2009 enElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters(ERM); Short Range Devices; Road Transport and TrafficTelematics (RTTT); Short range radar equipment operating inthe 24 GHz range; Part 1: Technical requirements andmethods of measurementS (68 Lt)LST EN 302 288-1 V1.4.1:2009 enElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters(ERM); Short Range Devices; Road Transport and TrafficTelematics (RTTT); Short range radar equipment operating inthe 24 GHz range; Part 1: Technical requirements andmethods of measurementS (68 Lt)LST EN 302 326-1 V1.2.2:2009 enFixed Radio Systems; Multipoint Equipment and Antennas;Part 1: Overview and Requirements for Digital MultipointRadio SystemsV (84 Lt)LST EN 302 435-1 V1.2.1:2009 enElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters(ERM); Short Range Devices (SRD); Technical characteristicsfor SRD equipment using Ultra WideBand technology(UWB); Building Material Analysis and Classificationequipment applications operating in the frequency band from2,2 GHz to 8 GHz; Part 1: Technical characteristics and testmethodsS (68 Lt)LST EN 302 454-1 V1.1.1:2009 enElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters(ERM); Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to beused in the 1 668,4 MHz to 1 690 MHz frequency range;Part 1: Technical characteristics and test methodsR (65 Lt)LST EN 302 500-1 V1.2.1:2009 enElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters(ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra WideBand(UWB) technology; Location Tracking equipment operating inthe frequency range from 6 GHz to 8,5 GHz; Part 1:Technical characteristics and test methodsR (65 Lt)LST EN 302 510-1 V1.1.1:2009 enElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters(ERM); Radio equipment in the frequency range 30 MHz to37,5 MHz for Ultra Low Power Active Medical MembraneImplants and Accessories; Part 1: Technical characteristicsand test methodsR (65 Lt)LST EN 302 536-1 V1.1.1:2009 enElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters(ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in thefrequency range 315 kHz to 600 kHz; Part 1: Technicalcharacteristics and test methodsP (60 Lt)LST EN 302 537-1 V1.1.2:2009 enElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters(ERM); Short Range Devices (SRD); Ultra Low PowerMedical Data Service Systems operating in the frequencyrange 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz; Part 1:Technical characteristics and test methodsU (76 Lt)LST EN 302 583 V1.1.1:2009 enDigital Video Broadcasting (DVB); Framing Structure,channel coding and modulation for Satellite Services toHandheld devices (SH) below 3 GHzV (84 Lt)TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEISPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGALST EN 13219:2009 enGimnastikos áranga. Batutai. Funkciniai ir saugos reikalavimai,bandymo metodaiPakeièia LST EN 13219:2002J (42 Lt)TK 21 TEKSTILËLST EN 14878:2007/AC:2009 enTekstilë. Vaikiðkø naktiniø drabuþiø degumas. TechniniaireikalavimaiTK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGALST EN 14710-1:2005+A2:2009 enGaisriniai siurbliai. Iðcentriniai gaisriniai siurbliai be oroiðsiurbiklio. 1 dalis. Klasifikacija, bendrieji ir saugosreikalavimaiNuo 2009-12-28 pakeièiaLST EN 14710-1:2005+A1:2008P (60 Lt)LST EN 14710-2:2005+A2:2009 enGaisriniai siurbliai. Iðcentriniai gaisriniai siurbliai be oroiðsiurbiklio. 2 dalis. Bendrøjø ir saugos reikalavimø tikrinimasNuo 2009-12-28 pakeièiaLST EN 14710-2:2005+A1:2008N (55 Lt)TK 28 DUJOSLST EN 1474-1:2009 enSuskystintø gamtiniø dujø árenginiai ir áranga. Transportavimojûra sistemø projektavimas ir bandymai. 1 dalis. Ápylimo iriðpylimo svirèiø projektavimas ir bandymaiPakeièia LST EN 1474:2001W (90 Lt)LST EN 1474-2:2009 enSuskystintø gamtiniø dujø árenginiai ir áranga. Transportavimojûra sistemø projektavimas ir bandymai. 2 dalis.Transportavimo þarnø projektavimas ir bandymaiP (60 Lt)LST EN 1474-3:2009 enSuskystintø gamtiniø dujø árenginiai ir áranga. Transportavimojûra sistemø projektavimas ir bandymai. 3 dalis.Transportavimo jûra sistemosN (55 Lt)LST EN 15001-2:2009 enDujø tiekimo sistemos. Didesnio kaip 0,5 bar eksploatacinioslëgio pramoniniø árenginiø ir didesnio kaip 5 bar pramoniniøir nepramoniniø árenginiø dujø vamzdynas. 2 dalis. Priëmimoeksploatuoti, eksploatavimo ir techninës prieþiûros detalûsfunkciniai reikalavimaiL (50 Lt)TK 31 AKUSTIKALST EN 1032:2003+A1:2009 enMechaniniai virpesiai. Judamøjø maðinø bandymai vibracijosintensyvumui nustatytiNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1032:2003,LST EN 1032:2003/P:2005, LST EN 1032:2004P (60 Lt)8


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 4LST EN 1299:2001+A1:2009 enMechaniniai virpesiai ir smûgiai. Maðinø vibracijos izoliavimas.Ðaltiniui izoliuoti reikalinga informacijaNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1299:2001K (46 Lt)LST EN 13490:2002+A1:2009 enMechaniniai virpesiai. Pramoniniai krautuvai. Operatoriaussëdynës vibracijø laboratorinis ávertinimas ir techniniaireikalavimaiNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13490:2002L (50 Lt)LST EN ISO 4869-3:2007 ltAkustika. Klausos apsaugai. 3 dalis. Apsauginiø ausiniøáneðtinio silpninimo matavimas naudojant akustiná bandymoátaisà (ISO 4869-3:2007)H (39 Lt)TK 32 SVEIKATALST EN ISO 7405:2009 enOdontologija. Odontologijoje naudojamø medicinos priemoniøbiologinio suderinamumo ávertinimas (ISO 7405:2008)Pakeièia LST EN ISO 7405:1998R (65 Lt)TK 35 DARBØ SAUGALST 1952:2009 lt, enDarbuotojø saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Vadovas(tapatus BS 8800:2004)Pakeièia LST 1952:2004XC (117 Lt)LST CWA 15740:2009 lt, enEuropos pramonei skirtos rizika pagrásto tikrinimo irtechninës prieþiûros procedûrosXA (103 Lt)LST EN 1093-1:2009 enMaðinø sauga. Ore sklindanèiø pavojingøjø medþiagøiðmetimo nustatymas. 1 dalis. Bandymo metodø parinkimasNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1093-1:1999,LST EN 1093-1:2002H (39 Lt)LST EN 1492-1:2002+A1:2009 enTekstiliniai stropai. Sauga. 1 dalis. Bendrosios paskirtiesplokðtieji austiniai juostiniai stropai, pagaminti ið cheminiopluoðtoNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1492-1:2002,LST EN 1492-1:2002/AC:2006R (65 Lt)LST EN 1492-2:2002+A1:2009 enTekstiliniai stropai. Sauga. 2 dalis. Bendrosios paskirtiesapvalieji stropai, pagaminti ið cheminio pluoðtoNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1492-2:2002,LST EN 1492-2:2002/AC:2006N (55 Lt)LST EN 1492-4:2004+A1:2009 enTekstiliniai stropai. Sauga. 4 dalis. Bendrosios paskirtieskëlimo stropai, pagaminti ið natûraliojo ir cheminio pluoðtovirviøNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1492-4:2004S (68 Lt)LST EN 1493:2000+A1:2009 enTransporto priemoniø keltuvaiNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1493:2000U (76 Lt)LST EN 1494:2002+A1:2009 enJudamieji arba kilnojamieji këlikliai ir susijusi këlimo árangaNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1494:2002S (68 Lt)LST EN 1677-1:2002+A1:2009 enStropø komponentai. Sauga. 1 dalis. Kaltiniai plieniniaikomponentai. 8 klasëNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1677-1:2002K (46 Lt)LST EN 1677-4:2002+A1:2009 enStropø komponentai. Sauga. 4 dalis. Grandys. 8 klasëNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1677-4:2002K (46 Lt)LST EN 1677-5:2002+A1:2009 enStropø komponentai. Sauga. 5 dalis. Kaltiniai plieniniai këlimokabliai su uþraktu. 4 klasëNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1677-5:2002K (46 Lt)LST EN 1677-6:2002+A1:2009 enStropø komponentai. Sauga. 6 dalis. Grandys. 4 klasëNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1677-6:2002J (42 Lt)LST EN 12941:1999/A2:2009 enKvëpavimo organø apsaugos priemonës. Varikliniai filtravimoátaisai su ðalmu arba gaubtu. Reikalavimai, bandymai,þenklinimasD (27 Lt)LST EN 12942:2000/A2:2009 enKvëpavimo organø apsaugos priemonës. Orpûtiniai filtravimoaparatai su iðtisine kauke, puskauke arba ketvirtine kauke.Reikalavimai, bandymai, þenklinimasD (27 Lt)LST EN 13414-3+AC:2004+A1:2009 enPlieniniø vieliniø lynø stropai. Sauga. 3 dalis. Þiediniai irlyniniai stropaiNuo 2009-12-28 pakeièiaLST EN 13414-3+AC:2004,LST EN 13414-3+AC:2004/P:2005,LST EN 13414-3+AC:2005N (55 Lt)LST EN 13889:2004+A1:2009 enKaltinës plieninës àsos bendrosioms këlimo reikmëms.D ir iðlenktos àsos. 6-oji klasë. SaugaNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13889:2004,LST EN 13889:2004/P:2006, LST EN 13889:2006P (60 Lt)LST EN 14985:2007 ltKranai. Kranai su pasukamàja strëleU (76 Lt)LST EN 15532:2009 enDviraèiai. TerminijaT (73 Lt)LST EN ISO 13857:2008 ltMaðinø sauga. Saugûs atstumai, trukdantys virðutinëmis irapatinëmis galûnëmis pasiekti pavojingàsias zonas(ISO 13857:2008)L (50 Lt)LST EN ISO 13857:2008/P:2009 enMaðinø sauga. Saugûs atstumai, trukdantys virðutinëmis irapatinëmis galûnëmis pasiekti pavojingàsias zonas(ISO 13857:2008)TK 36 APLINKOS APSAUGALST EN 15170:2009 enDumblo apibûdinimas. Ðilumingumo verèiø nustatymasL (50 Lt)9


2009 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 15483:2009 enAplinkos oro kokybë. Paþemio oro matavimas taikant Furjëspektroskopijà (FTIR)V (84 Lt)LST EN ISO 11348-1:2009 enVandens kokybë. Vandens mëginiø slopinanèio poveikioVibrio fischeri ðvytëjimui nustatymas (ðvytinèiøjø bakterijøtyrimas). 1 dalis. Metodas, naudojant kà tik iðaugintasbakterijas (ISO 11348-1:2007)Pakeièia LST EN ISO 11348-1:2000M (53 Lt)LST EN ISO 11348-2:2009 enVandens kokybë. Vandens mëginiø slopinanèio poveikioVibrio fischeri ðvytëjimui nustatymas (ðvytinèiøjø bakterijøtyrimas). 2 dalis. Metodas, naudojant dehidratuotasbakterijas (ISO 11348-2:2007)Pakeièia LST EN ISO 11348-2:2000M (53 Lt)LST EN ISO 11348-3:2009 enVandens kokybë. Vandens mëginiø slopinanèio poveikioVibrio fischeri ðvytëjimui nustatymas (ðvytinèiøjø bakterijøtyrimas). 3 dalis. Metodas, naudojant sublimuotas bakterijas(ISO 11348-3:2007)Pakeièia LST EN ISO 11348-3:2000M (53 Lt)LST ISO 10523:2009 enVandens kokybë. pH nustatymas (tapatus ISO 10523:2008)Pakeièia LST ISO 10523:2008G (36 Lt)TK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOSLST EN 1858:2009 enDûmtraukiai. Komponentai. Betoniniai dûmtakio blokaiNuo 2010-09-30 pakeièia LST EN 1858:2003U (76 Lt)LST EN 1997-1:2005/AC:2009 enEurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis.Pagrindinës taisyklësTK 39 APSAUGALST CLC/TS 50131-7:2009 enPavojaus signalizavimo sistemos. Ásibrovimo ir apiplëðimopavojaus signalizavimo sistemos. 7 dalis. Taikymo gairësPakeièia LST CLC/TS 50131-7:2006U (76 Lt)LST CLC/TS 50398:2009 enPavojaus signalizavimo sistemos. Kombinuotos ir integruotospavojaus signalizavimo sistemos. Bendrieji reikalavimaiPakeièia LST CLC/TS 50398:2005K (46 Lt)TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRALST EN 13445-3:2002/A16:2009 enNekaitinamieji slëginiai indai. 3 dalis. ProjektavimasG (36 Lt)LST EN ISO 148-2:2009 enMetalai. Ðarpio smûginio tàsumo bandymas. 2 dalis.Bandymo maðinø patikra (ISO 148-2:2008)Nuo 2011-03-31 pakeièia LST EN 10045-2:2000,LST EN 10045-2:2000/AC:2004S (68 Lt)LST EN ISO 148-3:2009 enMetalai. Ðarpio smûginio tàsumo bandymas. 3 dalis. Ðarpiobandiniø su V ápjova, skirtø ðvytuokliniams muðtuvamsnetiesiogiai patikrinti, paruoðimas ir apibûdinimas(ISO 148-3:2008)Nuo 2011-03-31 pakeièia LST EN 10045-2:2000,LST EN 10045-2:2000/AC:2004L (50 Lt)LST EN ISO 15011-4:2006/A1:2009 enSuvirinimo ir panaðiø procesø higiena bei sauga. Laboratorinisdûmø ir dujø mëginio ëmimo metodas. 4 dalis. Dûmøduomenø lapai. 1 keitinys (ISO15011-4:2006/Amd.1:2008)XZ (7 Lt)TK 42 PAKAVIMASLST EN 15507:2009 enPakuotës. Gabenamosios pavojingø kroviniø pakuotës.Palyginamieji ávairiø rûðiø polietileno bandymaiG (36 Lt)LST EN ISO 12777-1:2001/A1:2009 enPadëklo jungèiø bandymo metodai. 1 dalis. Padëklø viniø,kitokiø kaiðtiniø tvirtinimo detaliø ir kabiø atsparumo lenkimuinustatymas. 1 keitinys (ISO 12777-1:1994/Amd.1:2008)XZ (7 Lt)TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTASLST CEN/TS 45545-1:2009 enGeleþinkelio taikmenys. Prieðgaisrinë apsauga geleþinkeliotransporto priemonëse. 1 dalis. Bendrieji dalykaiG (36 Lt)LST CEN/TS 45545-2:2009 enGeleþinkelio taikmenys. Prieðgaisrinë apsauga geleþinkeliotransporto priemonëse. 2 dalis. Medþiagø ir komponentøelgsenos ugnyje reikalavimaiW (90 Lt)LST CEN/TS 45545-3:2009 enGeleþinkelio taikmenys. Prieðgaisrinë apsauga geleþinkeliotransporto priemonëse. 3 dalis. Prieðgaisriniø uþtvarøatsparumo ugniai reikalavimaiL (50 Lt)LST CEN/TS 45545-4:2009 enGeleþinkelio taikmenys. Prieðgaisrinë apsauga geleþinkeliotransporto priemonëse. 4 dalis. Prieðgaisrinës saugosreikalavimai projektuojant geleþinkelio riedmenisG (36 Lt)LST CEN/TS 45545-6:2009 enGeleþinkelio taikmenys. Prieðgaisrinë apsauga geleþinkeliotransporto priemonëse. 6 dalis. Prieðgaisrinës ir gaisrogesinimo sistemosH (39 Lt)LST CEN/TS 45545-7:2009 enGeleþinkelio taikmenys. Prieðgaisrinë apsauga geleþinkeliotransporto priemonëse. 7 dalis. Prieðgaisrinës saugosreikalavimai, keliami degiøjø skysèiø ir dujø árenginiamsH (39 Lt)LST CLC/TS 45545-5:2009 enGeleþinkelio taikmenys. Prieðgaisrinë apsauga geleþinkeliotransporto priemonëse. 5 dalis. Prieðgaisrinës saugosreikalavimai, keliami elektros árangai, áskaitant troleibusø,bëginiø autobusø ir transporto priemoniø su magnetinepagalve elektros árangàH (39 Lt)10


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 4LST EN 13232-6:2005 ltGeleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Ieðmai ir bëgiøsankryþos. 6 dalis. Paprastøjø ir bukøjø kryþmiø ðerdys sufiksuotomis smailëmisP (60 Lt)LST EN 13232-7:2006 ltGeleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio kelias. Ieðmai ir bëgiøsankryþos. 7 dalis. Kryþmiø ðerdys su judamosiomisdalimisV (84 Lt)LST EN 15611:2009 enGeleþinkelio taikmenys. Stabdymas. Pneumatinës relësU (76 Lt)LST EN 15612:2009 enGeleþinkelio taikmenys. Stabdymas. Stabdþiø vamzdynogreitinimo átaiso voþtuvasL (50 Lt)TK 44 ALIEJINGOSIOS SËKLOS, GYVÛNINIAIIR AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUSBEI JØ ÐALUTINIAI PRODUKTAILST EN ISO 3960:2009 enGyvûniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus. Peroksidø skaièiausnustatymas. Jodometrinis (vizualus) nustatymas pagalekvivalentiná taðkà (ISO 3960:2007)Pakeièia LST EN ISO 3960:2005G (36 Lt)LST EN ISO 6886:2009 enGyvûniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus. Atsparumooksidacijai nustatymas (pagreitintos oksidacijos metodas)(ISO 6886:2006)Pakeièia LST ISO 6886:2006H (39 Lt)TK 45 ELEKTROS ENERGETIKALST EN 50194-1:2009 enElektriniai degiøjø dujø aptiktuvai, naudojami buitiespatalpose. 1 dalis. Bandymo metodai ir eksploataciniøcharakteristikø reikalavimaiNuo 2011-09-01 pakeièia LST EN 50194:2002,LST EN 50194:2003L (50 Lt)LST EN 50341-3:2002/AC:2009 enAukðtesnës kaip 45 kV kintamosios átampos oro linijos.3 dalis. Nacionaliniai norminiai reikalavimaiLST EN 50423-3:2005/AC:2009 enAukðtesnës kaip 1 kV, bet nevirðijanèios 45 kV kintamosiosátampos oro linijos. 3 dalis. Nacionaliniai norminiai reikalavimaiLST EN 60700-1:2001/A2:2009 enTiristoriniai aukðtosios átampos nuolatinës srovës energijosperdavimo ventiliai. 1 dalis. Elektriniai bandymai(IEC 60700-1:1998/A2:2008)F (33 Lt)LST EN 62040-1:2009/AC:2009 enNepertraukiamojo maitinimo sistemos (NMS). 1 dalis.NMS bendrieji ir saugos reikalavimai (IEC 62040-1:2008 +2008 m. rugsëjo mën. pataisa)LST EN 62535:2009 enIzoliaciniai skysèiai. Bandymo metodas aptikti potencialiaikorozinæ sierà naudotoje ir nenaudotoje izoliacinëje alyvoje(IEC 62535:2008)H (39 Lt)TK 50 ÐILDYMO IR VËDINIMO SISTEMOSLST EN 15316-4-7:2009 enPastatø ðildymo sistemos. Sistemos energijos poreikio irsistemos naðumo skaièiavimo metodas. 4-7 dalis. Biomasædeginanèios, patalpoms ðildyti skirtos ðilumos gamybossistemosU (76 Lt)TK 51 MAISTO ANALIZËLST CEN ISO/TS 11133-1:2009 enMaisto ir paðarø mikrobiologija. Mitybos terpiø ruoðimo irgamybos gairës. 1 dalis. Mitybos terpiø ruoðimolaboratorijoje kokybës uþtikrinimo bendrosios gairës(ISO/TS 11133-1:2009)Pakeièia LST L ENV ISO 11133-1:2003L (50 Lt)LST EN 12393-1:2009 enAugaliniai maisto produktai. Daugelio pesticidø likuèiønustatymo metodai, naudojant dujø chromatografijà. 1 dalis.Bendrosios nuostatosPakeièia LST EN 12393-1:2000J (42 Lt)LST EN 12393-2:2009 enAugaliniai maisto produktai. Daugelio pesticidø likuèiønustatymo metodai, naudojant dujø chromatografijà. 2 dalis.Ekstrahavimo ir gryninimo metodaiPakeièia LST EN 12393-2:2000R (65 Lt)LST EN 12393-3:2009 enAugaliniai maisto produktai. Daugelio pesticidø likuèiønustatymo metodai, naudojant dujø chromatografijà. 3 dalis.Nustatymas ir patvirtinimo tyrimaiPakeièia LST EN 12393-3:2000G (36 Lt)TK 52 AKIØ OPTIKALST EN ISO 11553-1:2009 enMaðinø sauga. Lazerinio apdorojimo maðinos. 1 dalis.Bendrieji saugos reikalavimai (ISO 11553-1:2005)Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 11553-1:2005,LST EN ISO 11553-1:2006L (50 Lt)LST EN ISO 11553-2:2009 enMaðinø sauga. Lazerinio apdorojimo maðinos. 2 dalis.Saugos reikalavimai, keliami rankiniams lazerinio apdorojimoátaisams (ISO 11553-2:2007)Nuo 2009-12-28 pakeièiaLST EN ISO 11553-2:2007M (53 Lt)LST EN ISO 11979-4:2009 enOftalmologiniai implantai. Intraokuliniai læðiai. 4 dalis.Þenklinimas ir informacija (ISO 11979-4:2008)Pakeièia LST EN ISO 11979-4:2002,LST EN ISO 11979-4:2002/P:2007D (27 Lt)TK 54 PAGALBOS PRIEMONËSASMENIMS SU NEGALIALST EN ISO 16061:2009 enInstrumentai, naudojami kartu su neaktyviaisiais chirurginiaisimplantais. Bendrieji reikalavimai (ISO 16061:2008)Pakeièia LST EN 12011:2000L (50 Lt)11


2009 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISTK 55 BANKØ IR SU JAIS SUSIJUSIOSFINANSINËS PASLAUGOSLST EN 14890-1:2009 enLustiniø korteliø, naudojamø saugiems elektroniniamsparaðams sukurti, taikomøjø programø sàsaja. 1 dalis.Pagrindinës paslaugosXD (126 Lt)LST EN 14890-2:2009 enLustiniø korteliø, naudojamø saugiems elektroniniamsparaðams sukurti, taikomøjø programø sàsaja. 2 dalis.Papildomosios paslaugosW (90 Lt)TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN 15609:2009 enSuskystintø naftos dujø (SND) áranga ir pagalbiniaireikmenys. Valèiø, jachtø ir kitokiø laivø SND varytuvai.Árengimo reikalavimaiQ (62 Lt)LST EN 15800:2009 enCilindrinës spiralinës spyruoklës, pagamintos ið apvalios vielos.Ðaltai formuotø spaudþiamøjø spyruokliø kokybës reikalavimaiJ (42 Lt)LST EN ISO 11961:2009 enNaftos ir gamtiniø dujø pramonë. Plieniniai græþimo vamzdþiai(ISO 11961:2008)Pakeièia LST EN ISO 11961:2000,LST EN ISO 11961:2002XA (103 Lt)LST EN ISO 13500:2009 enNaftos ir gamtiniø dujø pramonë. Græþimo skysèiømedþiagos. Techniniai reikalavimai ir bandymai(ISO 13500:2008)Pakeièia LST EN ISO 13500:2006X (97 Lt)LST EN ISO 14310:2009 enNaftos ir gamtiniø dujø pramonë. Græþiniø áranga. Pakeriai irtiltiniai kamðèiai (ISO 14310:2008)Pakeièia LST EN ISO 14310:2002P (60 Lt)LST EN ISO 14691:2009 enNaftos, naftos chemijos ir gamtiniø dujø pramonë.Lanksèiosios movos mechaninei galiai perduoti. Bendrosiospaskirties taikmenys (ISO 14691:2008)Pakeièia LST EN ISO 14691:2002Q (62 Lt)LST EN ISO 15783:2003/A1:2009 enDinaminiai siurbliai be sandarikliø. II klasë. Techniniaireikalavimai. 1 keitinys (ISO 15783:2002/Amd.1:2008)E (29 Lt)LST EN ISO 25457:2009 enNaftos, naftos chemijos ir gamtiniø dujø pramonë. Naftosperdirbimo ir naftos chemijos ámoniø bendrosios paskirtiesdeglø apibûdinimas (ISO 25457:2008)XB (111 Lt)TK 57 TRÀÐOSLST EN 15704:2009 enKalkinimo medþiagos. Granuliuotø kalcio bei kalcio ir magniokarbonatø skilimo veikiant vandeniui nustatymasD (27 Lt)LST ISO 10381-7:2009 ltDirvoþemio kokybë. Ëminiø ëmimas. 7 dalis. Dirvoþemio dujøëminiø ëmimo vadovas (tapatus ISO 10381-7:2005)S (68 Lt)12TK 58 UGNIAI ATSPARIOS MEDÞIAGOSLST EN ISO 10058-1:2009 enMagnezitiniø ir dolomitiniø ugniai atspariø gaminiø cheminëanalizë (metodas alternatyvus rentgenofluorescencineianalizei). 1 dalis. Aparatûra, reagentai, tirpinimas irgravimetrinis silicio dioksido kiekio nustatymas(ISO 10058-1:2008)Pakeièia LST EN ISO 10058:2000H (39 Lt)LST EN ISO 10058-2:2009 enMagnezitiniø ir dolomitiniø ugniai atspariø gaminiø cheminëanalizë (metodas alternatyvus rentgenofluorescencineianalizei). 2 dalis. Skystoji cheminë analizë(ISO 10058-2:2008)Pakeièia LST EN ISO 10058:2000L (50 Lt)LST EN ISO 10058-3:2009 enMagnezitiniø ir dolomitiniø ugniai atspariø gaminiø cheminëanalizë (metodas alternatyvus rentgenofluorescencineianalizei). 3 dalis. Liepsnos atominë absorbcinëspektrofotometrija (FAAS) ir induktyviai susietos plazmosatominë emisinë spektrometrija (ICP-AES)(ISO 10058-3:2008)Pakeièia LST EN ISO 10058:2000H (39 Lt)LST EN ISO 20565-1:2009 enChromo turinèiø ugniai atspariø gaminiø ir chromo turinèiøþaliavø cheminë analizë (metodas alternatyvusrentgenofluorescencinei analizei). 1 dalis. Aparatûra,reagentai, tirpinimas ir gravimetrinis silicio dioksido kiekionustatymas (ISO 20565-1:2008)M (53 Lt)LST EN ISO 20565-2:2009 enChromo turinèiø ugniai atspariø gaminiø ir chromo turinèiøþaliavø cheminë analizë (metodas alternatyvusrentgenofluorescencinei analizei). 2 dalis. Skystoji cheminëanalizë (ISO 20565-2:2008)P (60 Lt)LST EN ISO 20565-3:2009 enChromo turinèiø ugniai atspariø gaminiø ir chromo turinèiøþaliavø cheminë analizë (metodas alternatyvusrentgenofluorescencinei analizei). 3 dalis. Liepsnos atominëabsorbcinë spektrometrija (FAAS) ir induktyviai susietosplazmos atominë emisinë spektrometrija (ICP-AES)(ISO 20565-3:2008)J (42 Lt)TK 59 GEOTECHNIKALST EN ISO 25619-1:2009 enGeosintetika. Elgsenos gniuþdant nustatymas. 1 dalis.Gniuþdomasis valkðnumas (ISO 25619-1:2008)Pakeièia LST EN 1897:2001L (50 Lt)LST EN ISO 25619-2:2009 enGeosintetika. Elgsenos gniuþdant nustatymas. 2 dalis.Elgsenos, veikiant trumpalaikiam gniuþdymui, nustatymas(ISO 25619-2:2008)E (29 Lt)TK 60 LANGAI IR DURYSLST EN 1279-5:2005+A1:2009 enStatybinis stiklas. Stiklo paketai. 5 dalis. Atitikties ávertinimasPakeièia LST EN 1279-5:2005,LST EN 1279-5:2006P (60 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 4LST EN 12635:2003+A1:2009 enPramonës, prekybos pastatø ir garaþø durys bei vartai.Árengimas ir naudojimasNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12635:2003H (39 Lt)LST EN 13126-6:2009 enStatybiniai apkaustai. Langø ir prancûziðkøjø langø reikalavimaiir bandymo metodai. 6 dalis. Keièiamos geometrijos inkariniailankstai (su stabdymo sistema arba be jos)Pakeièia LST CEN/TS 13126-6:2006M (53 Lt)LST EN 13126-10:2009 enStatybiniai apkaustai. Langø ir prancûziðkøjø langø reikalavimai irbandymo metodai. 10 dalis. Balansuojamosios sàvarinës sistemosPakeièia LST CEN/TS 13126-10:2006F (33 Lt)LST EN 13126-11:2009 enStatybiniai apkaustai. Langø ir prancûziðkøjø langøreikalavimai ir bandymo metodai. 11 dalis. Virðuje átvirtintiiðsikiðæ apgræþiamieji apkaustaiPakeièia LST CEN/TS 13126-11:2006F (33 Lt)LST EN 13126-12:2009 enStatybiniai apkaustai. Langø ir prancûziðkøjø langøreikalavimai ir bandymo metodai. 12 dalis. Viename ðoneátvirtinti iðsikiðæ apgræþiamieji apkaustaiPakeièia LST CEN/TS 13126-12:2006G (36 Lt)LST EN 14351-1:2006/P:2009 lt, enLangai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinëscharakteristikos. 1 dalis. Langai ir áeinamøjø durø sàrankos, iðskyrusatsparumo ugniai ir (arba) dûmø skverbimuisi charakteristikas, betáskaitant stoglangiø atsparumà ugniai ið iðorësTK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAILST EN 1626:2009 enKriogeniniai indai. Kriogeninës paskirties sklendësPakeièia LST EN 1626:2001F (33 Lt)LST EN 13648-1:2009 enKriogeniniai indai. Saugos átaisai apsaugai nuo virðslëgio.1 dalis. Kriogeninës paskirties saugos voþtuvaiPakeièia LST EN 13648-1:2003, LST EN 13648-1:2004G (36 Lt)TK 64 ERGONOMIKALST EN ISO 9241-300:2009 enÞmogaus ir sistemos sàveikos ergonomika. 300 dalis. Ávadas áelektroniniams vaizduokliams keliamus reikalavimus(ISO 9241-300:2008)F (33 Lt)LST EN ISO 9241-302:2009 en, frÞmogaus ir sistemos sàveikos ergonomika. 302 dalis.Elektroniniø vaizduokliø terminija (ISO 9241-302:2008)Pakeièia LST EN 29241-3+A1:2001,LST EN 29241-3+A1:2001/P:2008, LST EN ISO 13406-1:2001,LST EN ISO 13406-2:2002, LST EN ISO 9241-7:2001,LST EN ISO 9241-7:2001/P:2008, LST EN ISO 9241-8:2001,LST EN ISO 9241-8:2001/P:2008X (97 Lt)LST EN ISO 9241-303:2009 enÞmogaus ir sistemos sàveikos ergonomika. 303 dalis.Reikalavimai, keliami elektroniniams vaizduokliams(ISO 9241-303:2008)Pakeièia LST EN 29241-3+A1:2001,LST EN 29241-3+A1:2001/P:2008, LST EN ISO 13406-2:2002,LST EN ISO 9241-7:2001, LST EN ISO 9241-7:2001/P:2008,LST EN ISO 9241-8:2001, LST EN ISO 9241-8:2001/P:2008T (73 Lt)LST EN ISO 9241-304:2009 enÞmogaus ir sistemos sàveikos ergonomika. 304 dalis.Elektroniniø vaizduokliø naudotojo nustatomø darbiniøcharakteristikø tyrimo metodai (ISO 9241-304:2008)Pakeièia LST EN 29241-3+A1:2001,LST EN 29241-3+A1:2001/P:2008M (53 Lt)LST EN ISO 9241-305:2009 enÞmogaus ir sistemos sàveikos ergonomika. 305 dalis. Optiniailaboratoriniai elektroniniø vaizduokliø bandymo metodai(ISO 9241-305:2008)Pakeièia LST EN 29241-3+A1:2001,LST EN 29241-3+A1:2001/P:2008, LST EN ISO 13406-1:2001,LST EN ISO 13406-2:2002, LST EN ISO 9241-7:2001,LST EN ISO 9241-7:2001/P:2008, LST EN ISO 9241-8:2001,LST EN ISO 9241-8:2001/P:2008XD (126 Lt)LST EN ISO 9241-306:2009 enÞmogaus ir sistemos sàveikos ergonomika. 306 dalis. Elektroniniøvaizduokliø vaizdo lauko vertinimo metodai (ISO 9241-306:2008)T (73 Lt)LST EN ISO 9241-307:2009 enÞmogaus ir sistemos sàveikos ergonomika. 307 dalis.Elektroniniø vaizduokliø analizës ir atitikties nustatymo metodai(ISO 9241-307:2008)Pakeièia LST EN 29241-3+A1:2001,LST EN 29241-3+A1:2001/P:2008, LST EN ISO 13406-2:2002,LST EN ISO 9241-7:2001, LST EN ISO 9241-7:2001/P:2008XE (130 Lt)TK 66 NEARDOMIEJI BANDYMAILST EN 583-6:2009 enNeardomieji bandymai. Ultragarsinë kontrolë. 6 dalis.Nevienalytiðkumø aptikimas ir jø matmenø nustatymas lëkiotrukmës difrakcijos metoduPakeièia LST L ENV 583-6:2001L (50 Lt)LST EN 15305:2008/AC:2009 enNeardomieji bandymai. Bandymo metodas, skirtas liekamøjøátempiø analizei, taikant rentgeno spinduliuotës difrakcijàLST EN ISO 3452-5:2009 enNeardomieji bandymai. Bandymas skverbikliais. 5 dalis.Bandymas skverbikliais aukðtesnëse kaip 50 laipsniø Celsijaustemperatûrose (ISO 3452-5:2008)E (29 Lt)LST EN ISO 3452-6:2009 enNeardomieji bandymai. Bandymas skverbikliais. 6 dalis.Bandymas skverbikliais þemesnëse kaip 10 laipsniø Celsijaustemperatûrose (ISO 3452-6:2008)D (27 Lt)TK 68 PLASTIKAILST EN 15702:2009 enAkytieji plastikai. Lanksèiojo ir kietojo poliuretano akuèiøskaièiavimo procedûraC (23 Lt)LST EN ISO 9994:2006/P:2009 ltÞiebtuvëliai. Saugos reikalavimai (ISO 9994:2005)LST ISO 1629:2003/A1:2009 enKauèiukai ir lateksai. Nomenklatûra. 1 keitinys (tapatusISO 1629:1995/Amd.1:2007)XZ (7 Lt)TK 70 PLAUÐIENA, POPIERIUS, KARTONASLST EN ISO 7263:2009 enVidurinis gofruotojo kartono sluoksnis. Laboratorijoje gofruotokartono atsparumo plokðtuminiam gniuþdymui nustatymas (ISO7263:2008)Pakeièia LST EN ISO 7263:2001F (33 Lt)TK 72 TRANSPORTO IR LOGISTIKOS PASLAUGOSLST CEN/TR 14310:2009 enKroviniø veþimo paslaugos. Ekologiniø charakteristikø, susijusiøsu kroviniø veþimo grandinëmis, deklaravimas ir ataskaitaF (33 Lt)13


2009 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 15696:2009 enSavitarnos sandëliavimo sistema. Savitarnos sandëliavimopaslaugø techniniai reikalavimaiG (36 Lt)TK 74 KONVEJERIAILST EN 12881-1:2005+A1:2008 ltKonvejerio juostos. Degumo bandymas imituojant gaisrà.1 dalis. Bandymai propano degikliuN (55 Lt)LST EN 12881-2:2005+A1:2008 ltKonvejerio juostos. Degumo bandymas imituojant gaisrà.2 dalis. Gaisrinis natûraliø matmenø juostos bandymasE (29 Lt)LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST CWA 15902-1:2009 enPramogø verslo renginiø scenø ir kitø aikðteliø këlimo irlaikanèioji áranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (iðskyrusaliuminines ir plienines santvaras ir bokðtus)W (90 Lt)LST EN 12921-2:2005+A1:2009 enPramonës gaminiø pavirðiaus valymo ir parengiamojoapdorojimo maðinos, naudojanèios skysèius arba garus.2 dalis. Maðinø, naudojanèiø vandeninius valymo skysèius,saugaNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12921-2:2005K (46 Lt)LST EN 12921-3:2005+A1:2009 enPramonës gaminiø pavirðiaus valymo ir parengiamojoapdorojimo maðinos, naudojanèios skysèius arba garus.3 dalis. Maðinø, naudojanèiø lengvai uþsiliepsnojanèiusvalymo skysèius, saugaNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12921-3:2005R (65 Lt)LST EN 12921-4:2005+A1:2009 enPramonës gaminiø pavirðiaus valymo ir parengiamojoapdorojimo maðinos, naudojanèios skysèius ir garus. 4 dalis.Maðinø, naudojanèiø halogenintus tirpiklius, saugaNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12921-4:2005Q (62 Lt)LST EN 13019:2002+A1:2009 enKelio pavirðiaus valymo maðinos. Saugos reikalavimaiNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13019:2002M (53 Lt)LST EN 13021:2003+A1:2009 enÞiemos keliø prieþiûros maðinos. Saugos reikalavimaiNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13021:2003P (60 Lt)LST EN 15061:2008+A1:2009 enMaðinø sauga. Juostø apdorojimo linijos maðinø ir árenginiøsaugos reikalavimaiNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 15061:2008X (97 Lt)LST EN 15095:2008+A1:2009 enVarikliniai judamieji stelaþai ir lentynos, sukieji stelaþai irsandëliø keltuvai. Saugos reikalavimaiNuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 15095:2008S (68 Lt)LST EN 15166:2009 enMaisto perdirbimo maðinos. Automatinës skerdenøpjaustymo maðinos, naudojamos skerdyklose. Saugos irhigienos reikalavimaiR (65 Lt)LST EN 15629:2009 enPlieninës stacionariosios sandëliavimo sistemos. Sandëliavimoárangos techniniai reikalavimaiQ (62 Lt)LST EN 15635:2009 enPlieninës stacionariosios sandëliavimo sistemos. Sandëliavimoárangos naudojimas ir techninë prieþiûraV (84 Lt)LST EN 15707:2009 enSpaudiniø skaitytojø nuomonës analizë. Aiðkinamasisþodynas ir paslaugos reikalavimaiL (50 Lt)LST EN ISO 10472-5:2009 enPramoniniø skalbyklø maðinø saugos reikalavimai. 5 dalis.Plokðtieji skalbiniø lygintuvai, tiektuvai ir lankstytuvai(ISO 10472-5:1997)Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 10472-5:2000,LST EN ISO 10472-5:2002M (53 Lt)LST EN ISO 10472-6:2009 enPramoniniø skalbyklø maðinø saugos reikalavimai. 6 dalis.Lyginimo ir dvilypavimo presai (ISO 10472-6:1997)Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 10472-6:2000,LST EN ISO 10472-6:2002J (42 Lt)LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS 2)LST EN 2206:2009 enAerospace series - Steel FE-PL1502 (25CrMo4) -650 MPa ≤ Rm ≤ 850 MPa - Bars - De ≤ 150 mmC (23 Lt)LST EN 2209:2009 enAerospace series - Steel FE-PL1502 (25CrMo4) -900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Sheets, strips and plates -0,5 mm ≤ a ≤ 20 mmC (23 Lt)LST EN 2438:2009 enAerospace series - Steel FE-PL2102 (35NiCr6) -900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Bars - De ≤ 40 mmC (23 Lt)LST EN 2446:2009 enAerospace series - Steel FE-PL1503 (35CrMo4) -1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa - Bars - De ≤ 25 mmC (23 Lt)LST EN 2448:2009 enAerospace series - Steel FE-PL1503 (35CrMo4) -900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Bars - De ≤ 40 mmC (23 Lt)LST EN 2542:2009 enAerospace series - Steel FE-PL1502 (25CrMo4) - Annealed -Bar and wire - De ≤ 40 mm - For prevailing torque nutsC (23 Lt)2) Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2006 m. vasario 24 d. posëdþio protokolas Nr. TKP-6) Europos standartizacijoskomiteto technikos komiteto AECMA standartø (iðskyrus darniuosius), perimamø kaip Lietuvos standartø, antraðtës neverèiamos á lietuviø kalbà.Parengë Dalia Reginienë14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 4NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAINetekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaTK 1 ELEKTRONIKALST EN 50200:2002 Neapsaugotø plonø kabeliø, naudojamø rezervinës paskirties LST EN 50200:2006grandinëse, atsparumo ugniai bandymo metodasLST EN 50361:2002 Pagrindinis savitosios sugerties koeficiento, siejamo su LST EN 62209-1:2006mobiliøjø telefonø sukeliamø elektromagnetiniø laukø (300 MHz – 3 GHz)poveikiu þmogui, matavimo standartasLST EN 60352-2+A1:2001, LST EN 60352-2+A1:2001/A2:2002 Nelituotiniai LST EN 60352-2:2006sujungimai. 2 dalis. Nelituotiniai apspaudþiamieji sujungimai. Bendriejireikalavimai, bandymo metodai ir praktiniai nurodymai(IEC 60352-2:1990+A1:1996)LST EN 60730-2-2+A11+A1+A2:1999 Buitiniai ir panaðios paskirties automatiniai LST EN 60730-2-2:2002elektriniai valdymo átaisai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai varikliø ðiluminiamssaugikliams (IEC 60730-2-2:1990, modifikuotas)LST EN 61300-2-14:2001 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji LST EN 61300-2-14:2006komponentai. Pagrindinës bandymo ir matavimo procedûros. 2-14 dalis.Bandymai. Didþiausioji áëjimo galia (IEC 61300-2-14:1997)LST HD 485 S1:2002 Sistemø patikimumo analizës metodai. Gedimø rûðiø LST EN 60812:2006ir pasekmiø analizë (FMEA) (IEC 60812:1985)TK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAILST EN ISO 1736:2000 en, LST EN ISO 1736:2001 lt Sausasis pienas ir sausieji LST EN ISO 1736:2009pieno produktai. Riebalø kiekio nustatymas. Gravimetrinis metodas(pamatinis metodas) (ISO 1736:2000)TK 5 ELEKTROTECHNIKALST 1704:2000, LST 1704:2000/2K:2002, LST 1704:2000/A4:2004 Elektros LST HD 605 S2:2008kabeliai. Papildomieji bandymø metodai (HD 605 S1:1994+HD 605 S1:1994/A1:1996)LST EN 60071-1:2001 Izoliavimo parinktis. 1 dalis. Apibrëþimai, principai LST EN 60071-1:2006ir taisyklës (IEC 60071-1:1993)LST EN 60335-2-90:2003, LST EN 60335-2-90:2003/A1:2003 Buitiniø ir panaðios LST EN 60335-2-90:2006paskirties elektriniø prietaisø sauga. 2-90 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliamiverslinëms mikrobangø krosnelëms (IEC 60335-2-90:2002)LST EN 60400+A1+A2:2003 Vamzdiniø liuminescenciniø lempø ir jø paleidikliø LST EN 60400:2001lizdai (IEC 60400:1996+A1:1997+A2:1997)LST EN 60454-3-8:2001 Slëgiui jautrios elektrotechninës lipniosios juostos. LST EN 60454-3-8:20063 dalis. Specialiøjø medþiagø techniniai reikalavimai. 8 lapas. Stiklo audinyssu slëgiui jautria lipniàja medþiaga (IEC 60454-3-8:1998)LST EN 60454-3-9:2001 Slëgiui jautrios elektrotechninës lipniosios juostos. LST EN 60454-3-8:20063 dalis. Specialiøjø medþiagø techniniai reikalavimai. 9 lapas. Celiuliozësacetato juostos su kauèiuko termoreaktingàja lipniàja medþiaga (IEC 60454-3-9:1998)LST EN 60454-3-13:2001 Slëgiui jautrios elektrotechninës lipniosios juostos. LST EN 60454-3-8:20063 dalis. Specialiøjø medþiagø techniniai reikalavimai. 13 lapas. Reikalavimai,keliami celiuliozës ir viskozës juostoms, ið vienos pusës padengtoms termoplastine,ið kitos – kauèiuko termoreaktingàja lipniàja medþiaga (IEC 60454-3-13:1995)LST EN 60704-3:2000 Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai átaisai. LST EN 60704-3:2006Spinduliuojamojo akustinio oro triukðmo tyrimas. 3 dalis. Deklaruojamøjøspinduliuojamojo triukðmo dydþiø nustatymas ir tikrinimas (IEC 60704-3:1992)LST EN 61058-1+A1:1999 Prietaisø jungikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai LST EN 61058-1:2003(IEC 61058-1:1990)LST HD 611.4.1 S1:2002 Elektros izoliaciniø medþiagø atsparumo ðilumai savybiø LST EN 60216-4-1:2006nustatymo vadovas. 4 dalis. Sendinimo krosnys. 1 skyrius. Vienkamerës krosnys(IEC 60216-4-1:1990)TK 7 DANGOSLST EN 12329:2001 Metalø apsauga nuo korozijos. Papildomai apdorotos LST EN ISO 2081:2009elektrolitinës cinko dangos ant geleþies arba plieno15


2009 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNetekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaLST EN 12330:2001 Metalø apsauga nuo korozijos. Elektrolitinës kadmio dangos LST EN ISO 2082:2009ant geleþies arba plienoLST ISO 2081:2003 Metalinës dangos. Elektrolitinës cinko dangos ant geleþies LST EN ISO 2081:2009arba plieno (tapatus ISO 2081:1986)TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMASLST EN 61000-4-3+A1:2003 en, LST EN 61000-4-3+A1:2004 lt, LST EN 61000-4-3:2006LST EN 61000-4-3+A1:2003/IS1:2007 en, LST EN 61000-4-3+A1:2003/P:2004 enElektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-3 dalis. Bandymø ir matavimopriemonës. Atsparumo spinduliuojamam elektromagnetiniam radijo daþniølaukui bandymas IEC 61000-4-3:2002+A1:2002)TK 17 MEDIENALST EN 14081-4:2006+A3:2008 Medinës konstrukcijos. Pagal stiprá surûðiuota LST EN 14081-4:2006+A4:2009staèiakampio skerspjûvio statybinë mediena. 4 dalis. Maðininis rûðiavimas.Maðininës kontrolës sistemø rûðiavimo maðinø parametrø reguliavimasLST L ENV 13696:2000 Medienos ir parketo grindys. Elastingumo ir atsparumo LST EN 13696:2009dilimui nustatymasTK 18 TELEKOMUNIKACIJOSLST EN 61300-3-18:2002 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji LST EN 61300-3-18:2006komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros. 3-18 dalis.Tyrimai ir matavimai. Jungties kampuotu galiniu pavirðiumi sujungimotikslumas (IEC 61300-3-18:1995)TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGALST EN 13219:2002 Gimnastikos áranga. Batutai. Paskirties ir saugos LST EN 13219:2009reikalavimai, bandymo metodaiTK 28 DUJOSLST EN 1474:2001 Suskystintøjø gamtiniø dujø naudojimo sistema ir árenginiai. LST EN 1474-1:2009Ápylimo-iðpylimo þarnø konstrukcija ir bandymasTK 32 SVEIKATALST EN ISO 7405:1998 Dantø gydymas. Medicinos gaminiø, naudojamø dantims LST EN ISO 7405:2009gydyti, ikiklinikinis biologinio suderinamumo ávertinimas. Dantø gydymo medþiagøbandymo metodai (ISO 7405:1997)TK 35 DARBØ SAUGALST 1952:2004 Darbuotojø saugos ir sveikatos vadybos sistemø vadovas LST 1952:2009(tapatus BS 8800:1996)TK 36 APLINKOS APSAUGALST EN ISO 11348-1:2000 Vandens kokybë. Vibrio fischeri ðvytëjimà slopinanèio LST EN ISO 11348-1:2009vandens mëginiø poveikio nustatymas (ðvytinèiøjø bakterijø tyrimas). 1 dalis.Metodas, naudojant kà tik iðaugintas bakterijas (ISO 11348-1:1998)LST EN ISO 11348-2:2000 Vandens kokybë. Vibrio fischeri ðvytëjimà slopinanèio LST EN ISO 11348-2:2009vandens mëginiø poveikio nustatymas (ðvytinèiøjø bakterijø tyrimas). 2 dalis.Metodas, naudojant dehidratuotas bakterijas (ISO 11348-2:1998)LST EN ISO 11348-3:2000 Vandens kokybë. Vibrio fischeri ðvytëjimà slopinanèio LST EN ISO 11348-3:2009vandens mëginiø poveikio nustatymas (ðvytinèiøjø bakterijø tyrimas). 3 dalis.Metodas, naudojant sublimuotas bakterijas (ISO 11348-3:1998)LST ISO 10523:2008 Vandens kokybë. pH nustatymas (tapatus ISO 10523:1994) LST ISO 10523:200916


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 4Netekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaTK 39 APSAUGALST CLC/TS 50131-7:2006 Pavojaus signalizavimo sistemos. Ásibrovimo pavojaus LST CLC/TS 50131-7:2009signalizavimo sistemos. 7 dalis. Taikymo þinynasLST CLC/TS 50398:2005 Pavojaus signalizavimo sistemos. Kombinuotos ir LST CLC/TS 50398:2009integruotos pavojaus signalizavimo sistemos. Bendrieji reikalavimaiTK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTASLST EN 61377+AC:2001 Elektrinë trauka. Riedmenys. Varikliø su kintamosios LST EN 61377-1:2006srovës atvirkðtiniu maitinimu reguliavimas ir bandymas (IEC 61377:1996)TK 44 ALIEJINGOSIOS SËKLOS, GYVÛNINIAI IR AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS BEI JØÐALUTINIAI PRODUKTAILST EN ISO 3960:2005 Gyvûniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus. Peroksidø LST EN ISO 3960:2009skaièiaus nustatymas (ISO 3960:2001)LST ISO 6886:2006 Gyvûniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus. Atsparumo oksidacijai LST EN ISO 6886:2009nustatymas (pagreitintos oksidacijos metodas) (tapatus ISO 6886:2006)TK 45 ELEKTROS ENERGETIKALST EN 60282-1:2003 Aukðtosios átampos saugikliai. 1 dalis. Srovæ ribojantys LST EN 60282-1:2006saugikliai (IEC 60282-1:2002)TK 51 MAISTO ANALIZËLST EN 12393-1:2000 Neriebalingi maisto produktai. Daugiapakopis pesticidø LST EN 12393-1:2009likuèiø nustatymas dujø chromatografijos metodu. 1 dalis. Bendrieji teiginiaiLST EN 12393-2:2000 Neriebalingi maisto produktai. Daugiapakopis pesticidø LST EN 12393-2:2009likuèiø nustatymas dujø chromatografijos metodu. 2 dalis. Ekstrahavimo ir valymometodaiLST EN 12393-3:2000 Neriebalingi maisto produktai. Daugiapakopis pesticidø LST EN 12393-3:2009likuèiø nustatymas dujø chromatografijos metodu. 3 dalis. Nustatymas iratitikties ávertinimo tyrimaiLST L ENV ISO 11133-1:2003 Maisto ir paðarø mikrobiologija. Mitybos terpiø LST CEN ISO/TS 11133-1:2009ruoðimo ir gamybos rekomendacijos. 1 dalis. Kokybës uþtikrinimas ruoðiantmitybos terpes laboratorijoje. Bendrosios rekomendacijos (ISO/TR 11133-1:2000)TK 52 AKIØ OPTIKALST EN ISO 11979-4:2002, LST EN ISO 11979-4:2002/P:2007 Oftalmologiniai LST EN ISO 11979-4:2009implantatai. Intraokuliniai læðiai. 4 dalis. Þenklinimas ir informacija (ISO 11979-4:2000)TK 54 PAGALBOS PRIEMONËS ASMENIMS SU NEGALIALST EN 12011:2000 Instrumentai, naudojami su neaktyviaisiais chirurginiais LST EN ISO 16061:2009implantatais. Bendrieji reikalavimaiTK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN ISO 11961:2000 en, LST EN ISO 11961:2002 lt Naftos ir gamtiniø dujø LST EN ISO 11961:2009pramonë. Plieniniai vamzdþiai, naudojami kaip græþimo vamzdþiai. Techniniaireikalavimai (ISO 11961:1996)LST EN ISO 13500:2006 Naftos ir gamtiniø dujø pramonë. Græþimo skysèiø LST EN ISO 13500:2009medþiagos. Techniniai reikalavimai ir bandymai (ISO 13500:2006)LST EN ISO 14310:2002 Naftos ir gamtiniø dujø pramonë. Giluminë græþimo LST EN ISO 14310:2009áranga. Pakeriai ir tiltiniai kamðèiai (ISO 14310:2001)LST EN ISO 14691:2002 Naftos ir gamtiniø dujø pramonë. Lanksèiosios LST EN ISO 14691:2009mechaninës galios perdavimo movos. Bendroji paskirtis. Taikymas (ISO 14691:1999)17


2009 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNetekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaTK 58 UGNIAI ATSPARIOS MEDÞIAGOSLST EN ISO 10058:2000 Magnezitai ir dolomitai. Cheminë analizë (ISO 10058:1992) LST EN ISO 10058-1:2009,LST EN ISO 10058-2:2009,LST EN ISO 10058-3:2009TK 59 GEOTECHNIKALST EN 1897:2001 Geotekstilë ir su geotekstile susijæ produktai. Gniuþdomojo LST EN ISO 25619-1:2009valkðnumo nustatymasTK 60 LANGAI IR DURYSLST CEN/TS 13126-10:2006 Langø ir prancûziðkøjø langø statybiniai apkaustai LST EN 13126-10:2009ir jungiamosios detalës. Reikalavimai ir bandymo metodai. 10 dalis. Áleistiniøvirðuje kabinamø sàvarø sistemosLST CEN/TS 13126-11:2006 Langø ir prancûziðkøjø langø statybiniai apkaustai LST EN 13126-11:2009ir jungiamosios detalës. Reikalavimai ir bandymo metodai. 11 dalis. Virðujeátvirtinti iðsikiðæ apgræþiamieji apkaustaiLST CEN/TS 13126-12:2006 Langø ir prancûziðkøjø langø statybiniai apkaustai LST EN 13126-12:2009ir jungiamosios detalës. Reikalavimai ir bandymo metodai. 12 dalis. Vienameðone átvirtinti iðsikiðæ apgræþiamieji apkaustaiLST CEN/TS 13126-6:2006 Langø ir prancûziðkøjø langø statybiniai apkaustai LST EN 13126-6:2009ir jungiamosios detalës. Reikalavimai ir bandymo metodai. 6 dalis. Keièiamosgeometrijos inkariniai lankstai (su stabdymo sistema arba be jos)LST EN 1279-5:2005 en, LST EN 1279-5:2006 lt Statybinis stiklas. Stiklo paketai. LST EN 1279-5:2005+A1:20095 dalis. Atitikties ávertinimasTK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAILST EN 13648-1:2003 en, LST EN 13648-1:2004 lt Kriogeniniai indai. Saugos LST EN 13648-1:2009átaisai apsaugai nuo virðslëgio. 1 dalis. Kriogeninës paskirties saugos voþtuvaiLST EN 1626:2001 Kriogeniniai indai. Kriogeninës paskirties sklendës ir voþtuvai LST EN 1626:2009TK 66 NEARDOMIEJI BANDYMAILST L ENV 583-6:2001 Neardomieji bandymai. Ultragarsinë kontrolë. 6 dalis. LST EN 583-6:2009Nevienalytiðkumo nustatymas ir matavimas ðviesos difrakcijos metoduTK 70 PLAUÐIENA, POPIERIUS, KARTONASLST EN ISO 7263:2001 Gofruotasis vidurinis sluoksnis. Atsparumo plokðtuminiam LST EN ISO 7263:2009gniuþdymui nustatymas po laboratorinio gofravimo (ISO 7263:1994)LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST EN 60512-13-1:2001 Elektromechaniniai elektroninio árenginio komponentai. LST EN 60512-13-1:2006Pagrindinës bandymø procedûros ir matavimø metodai. 13 dalis. Mechaniniaiveikimo bandymai. 1 podalis. 13a bandymas. Sukabinimo ir atskyrimo jëgos(IEC 60512-13-1:1996)LST EN 61078:2001 Veikimo patikimumo analizës bûdai. Patikimumo struktûrinës LST EN 61078:2006diagramos metodas (IEC 61078:1991)Parengë Dalia Reginienë18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 4NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAILietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2009 m. kovo 20 d. posëdþioprotokolas Nr. TKP-9) nuo 2009 m. birþelio 1 d. skelbiami netekusiais galios ðie Lietuvos standartai.Lietuvos standarto þymuoPastabaLST L ENV ISO 14904:2003 Informacijos apie keliø transportà ir eismà –apdorojimo bei perdavimo priemonës. Elektroninis mokesèiø rinkimas.Techninis sietuvo apraðas, skirtas operatoriø tarpusavio atsiskaitymui(ISO/TS 14904:2002)Parengë Valteris Mûþas* * *Lietuvos standarto þymuoPastabaLST EN 61277:2001 Antþeminës fotovoltinës galios sistemos. –Bendrieji dalykai ir þinynas (IEC 61277:1995)Parengë Kornelija Kirvaitienë* * *Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2009 m. balandþio 3 d. posëdþioprotokolas Nr. TKP-10) nuo 2009 m. birþelio 1 d.skelbiamas netekusiu galios ðis Lietuvos standartas.Lietuvos standarto þymuoLST ISO 11014-1:1999 Cheminiø produktø saugos duomenø lapas.1 dalis. Turinys ir skyriø tvarka (tapatus ISO 11014-1:1994)PastabaReikalavimai, taikomi cheminës medþiagos ar preparatosaugos duomenø lapui, nustatyti 2006 m. gruodþio 18 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB)Nr. 1907/2006 dël cheminiø medþiagø (REACH), kuriuoremiantis ásteigiama Europos cheminiø medþiagøagentûra, ið dalies pakeièiama Direktyva 1999/45/EB irpanaikinami Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 793/93,Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1488/94, Tarybosdirektyva 76/769/EEB bei Komisijos direktyvos91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB, 2000/21/EB.Parengë Povilas Beiðys19


2009 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISTARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØBEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI, KURIUOSDEPARTAMENTAS GAVO KOVO MËN.TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAIISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-2:2001/Cor 3:2009Information technology - Open SystemsInterconnection - The Directory: Models - Part 2: -Technical Corrigendum 3ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-2:2005/Cor 1:2009Information technology - Open SystemsInterconnection - The Directory: Models - Part 2: -Technical Corrigendum 1ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-3:2001/Cor 3:2009Information technology - Open SystemsInterconnection - The Directory: Abstract servicedefinition - Part 3: - Technical Corrigendum 3ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-3:2005/Cor 1:2009Information technology - Open SystemsInterconnection - The Directory: Abstract servicedefinition - Part 3: - Technical Corrigendum 1ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-4:2001/Cor 2:2009Information technology - Open SystemsInterconnection - The Directory: Procedures fordistributed operation - Part 4: - TechnicalCorrigendum 2ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-4:2005/Cor 1:2009Information technology - Open SystemsInterconnection - The Directory: Procedures fordistributed operation - Part 4: - TechnicalCorrigendum 1ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-5:2001/Cor 1:2009Information technology - Open SystemsInterconnection - The Directory: Protocol specifications- Part 5: - Technical Corrigendum 1ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-5:2005/Cor 1:2009Information technology - Open SystemsInterconnection - The Directory: Protocol specifications- Part 5: - Technical Corrigendum 1ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-6:2001/Cor 3:2009Information technology - Open SystemsInterconnection - The Directory: Selected attributetypes - Part 6: - Technical Corrigendum 3ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-6:2005/Cor 1:2009Information technology - Open SystemsInterconnection - The Directory: Selected attributetypes - Part 6: - Technical Corrigendum 1ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9594-10:2001/Cor 1:2009Information technology - Open SystemsInterconnection - The Directory: Use of systemsmanagement for administration of the Directory -Part 10: - Technical Corrigendum 1ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 24771:2009Information technology - Telecommunications andinformation exchange between systems - MAC/PHYstandard for ad hoc wireless network to support QoSin an industrial work environment20ISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 18013-3:2009Information technology - Personal identification -ISO-compliant driving licence - Part 3: Access control,authentication and integrity validationISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 31:2009Information technology - Coding of audio-visual objects- Part 4: Conformance testing - Amendment 31:Conformance testing for SVC profilesISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-11:2005/Amd 6:2009Information technology - Coding of audio-visual objects- Part 11: Scene description and application engine -Amendment 6ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23000-7:2008/Amd 1:2009Information technology - Multimedia application format(MPEG-A) - Part 7: Open access application format -Amendment 1: Conformance and reference softwarefor open access application formatISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 18004:2006/Cor 1:2009Information technology - Automatic identification anddata capture techniques - QR Code 2005 bar codesymbology specification - Technical Corrigendum 1ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC TR 24729-4:2009Information technology - Radio frequency identificationfor item management - Implementation guidelines -Part 4: Tag data securityISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 9541-1:1991/Amd 4:2009Information technology - Font information interchange- Part 1: Architecture - Amendment 4: Extension tofont resource architectureISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 9541-2:1991/Amd 2:2009Information technology - Font information interchange- Part 2: Interchange format - Amendment 2: Extensionto font referenceISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 9541-3:1994/Amd 2:2009Information technology - Font information interchange- Part 3: Glyph shape representation - Amendment 2:Additional shape representation technology for OpenFont FormatISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 9541-4:2009Information technology - Font information interchange- Part 4: Harmonization to Open Font FormatISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC 24756:2009Information technology - Framework for specifying acommon access profile (CAP) of needs andcapabilities of users, systems, and their environmentsISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 24708:2008Information technology - Biometrics - BioAPIInterworking ProtocolISO/REMCO ISO/TR 10989:2009Reference materials - Guidance on, and keywordsused for, RM categorizationISO/TC 6/SC 2 ISO 15754:2009Paper and board - Determination of z-directionaltensile strength


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 4ISO/TC 8 ISO 30000:2009Ships and marine technology - Ship recyclingmanagement systems - Specifications for managementsystems for safe and environmentally sound shiprecycling facilitiesISO/TC 8/SC 1 ISO 15371:2009Ships and marine technology - Fire-extinguishingsystems for protection of galley cooking equipmentISO/TC 17/SC 11 ISO 4993:2009Steel and iron castings - Radiographic inspectionISO/TC 17/SC 16 ISO 15835-1:2009Steels for the reinforcement of concrete -Reinforcement couplers for mechanical splices of bars- Part 1: RequirementsISO/TC 17/SC 16 ISO 15835-2:2009Steels for the reinforcement of concrete -Reinforcement couplers for mechanical splices of bars- Part 2: Test methodsISO/TC 20/SC 9 ISO 7718-1:2009Aircraft - Passenger doors interface requirements forconnection of passenger boarding bridge - Part 1:Main deck doorsISO/TC 20/SC 9 ISO 7718-2:2009Aircraft - Passenger doors interface requirements forconnection of passenger boarding bridge - Part 2:Upper deck doorsISO/TC 20/SC 10 ISO 8829-1:2009Aerospace - Test methods for polytetrafluoroethylene(PTFE) inner-tube hose assemblies - Part 1: Metallic(stainless steel) braidISO/TC 21/SC 2 ISO 7165:2009Fire fighting - Portable fire extinguishers - Performanceand constructionISO/TC 21/SC 3 ISO 7240-27:2009Fire detection and alarm systems - Part 27: Point-typefire detectors using a scattered-light, transmitted-lightor ionization smoke sensor, an electrochemical-cellcarbon-monoxide sensor and a heat sensorISO/TC 21/SC 8 ISO/TS 12854:2009Gaseous media fire-extinguishing systems - Physicalproperties and system design - Scaling factors forClass B fuels other than heptaneISO/TC 21/SC 8 ISO/TS 13075:2009Gaseous-media fire-extinguishing systems -Engineered extinguishing systems - Flow calculationimplementation method and flow verification andtesting for approvalISO/TC 22/SC 2 ISO 26865:2009Road vehicles - Brake lining friction materials - Standardperformance test procedure for commercial vehicleswith air brakesISO/TC 22/SC 12 ISO 27956:2009Road vehicles - Securing of cargo in delivery vans -Requirements and test methodsISO/TC 23/SC 14 ISO 3767-2:2008Tractors, machinery for agriculture and forestry,powered lawn and garden equipment - Symbols foroperator controls and other displays - Part 2: Symbolsfor agricultural tractors and machineryISO/TC 34/SC 4 ISO 11085:2008Cereals, cereals-based products and animal feedingstuffs - Determination of crude fat and total fat contentby the Randall extraction methodISO/TC 34/SC 5 ISO 3356:2009Milk - Determination of alkaline phosphataseISO/TC 34/SC 11 ISO 3961:2009Animal and vegetable fats and oils - Determination ofiodine valueISO/TC 34/SC 11 ISO 29822:2009Vegetable fats and oils - Isomeric diacylglycerols- Determination of relative amounts of 1,2- and1,3-diacylglycerolsISO/TC 34/SC 11 ISO 29841:2009Vegetable fats and oils - Determination of thedegradation products of chlorophylls a and a’(pheophytins a, a’ and pyropheophytins)ISO/TC 35/SC 14 ISO 20340:2009Paints and varnishes - Performance requirements forprotective paint systems for offshore and relatedstructuresISO/TC 38/SC 20 ISO 23606:2009Textiles - Knitted fabrics - Representation and patterndesignISO/TC 42 ISO 18932:2009Imaging materials - Adhesive mounting systems -SpecificationsISO/TC 43/SC 1 ISO/TS 7849-1:2009Acoustics - Determination of airborne sound powerlevels emitted by machinery using vibrationmeasurement - Part 1: Survey method using a fixedradiation factorISO/TC 43/SC 1 ISO/TS 7849-2:2009Acoustics - Determination of airborne sound powerlevels emitted by machinery using vibrationmeasurement - Part 2: Engineering method includingdetermination of the adequate radiation factorISO/TC 43/SC 1 ISO 9612:2009Acoustics - Determination of occupational noiseexposure - Engineering methodISO/TC 43/SC 1 ISO 13473-5:2009Characterization of pavement texture by use ofsurface profiles - Part 5: Determination of megatextureISO/TC 45/SC 2 ISO 1431-1:2004/Amd 1:2009Rubber, vulcanized or thermoplastic - Resistance toozone cracking - Part 1: Static and dynamic straintesting - Amendment 1ISO/TC 45/SC 2 ISO 9924-3:2009Rubber and rubber products - Determination of thecomposition of vulcanizates and uncured compoundsby thermogravimetry - Part 3: Hydrocarbon rubbers,halogenated rubbers and polysiloxane rubbers afterextractionISO/TC 46/SC 9 ISO 21047:2009Information and documentation - InternationalStandard Text Code (ISTC)ISO/TC 54 ISO 8902:2009Oil of lavandin Grosso (Lavandula angustifolia Mill.× Lavandula latifolia Medik.), French typeISO/TC 68/SC 7 ISO 11649:2009Financial services - Core banking - Structured creditorreference to remittance informationISO/TC 71/SC 1 ISO 1920-8:2009Testing of concrete - Part 8: Determination of dryingshrinkage of concrete for samples prepared in thefield or in the laboratoryISO/TC 71/SC 1 ISO 1920-9:2009Testing of concrete - Part 9: Determination of creep ofconcrete cylinders in compressionISO/TC 72/SC 1 ISO 96-1:2009Textile machinery and accessories - Rings andtravellers for ring spinning and ring twisting frames -Part 1: Flange rings T and SF and their travellersISO/TC 72/SC 1 ISO 96-2:2009Textile machinery and accessories - Rings andtravellers for ring spinning and ring twisting frames -Part 2: HZ- and J-rings and their travellers21


2009 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISISO/TC 72/SC 8 ISO 9902-1:2001/Amd 1:2009Textile machinery - Noise test code - Part 1: Commonrequirements - Amendment 1ISO/TC 72/SC 8 ISO 9902-2:2001/Amd 1:2009Textile machinery - Noise test code - Part 2: Spinningpreparatory and spinning machinery - Amendment 1ISO/TC 72/SC 8 ISO 9902-3:2001/Amd 1:2009Textile machinery - Noise test code - Part 3: Nonwovenmachinery - Amendment 1ISO/TC 72/SC 8 ISO 9902-4:2001/Amd 1:2009Textile machinery - Noise test code - Part 4: Yarnprocessing, cordage and rope manufacturingmachinery - Amendment 1ISO/TC 72/SC 8 ISO 9902-5:2001/Amd 1:2009Textile machinery - Noise test code - Part 5: Weavingand knitting preparatory machinery - Amendment 1ISO/TC 72/SC 8 ISO 9902-6:2001/Amd 1:2009Textile machinery - Noise test code - Part 6: Fabricmanufacturing machinery - Amendment 1ISO/TC 72/SC 8 ISO 9902-7:2001/Amd 1:2009Textile machinery - Noise test code - Part 7: Dyeingand finishing machinery - Amendment 1ISO/TC 74 ISO 29581-1:2009Cement - Test methods - Part 1: Analysis by wetchemistryISO/TC 83/SC 4 ISO 9523:2008Touring ski-boots for adults - Interface with touringski-bindings - Requirements and test methodsISO/TC 85/SC 2 ISO 18589-4:2009Measurement of radioactivity in the environment - Soil- Part 4: Measurement of plutonium isotopes(plutonium 238 and plutonium 239 + 240) by alphaspectrometryISO/TC 85/SC 2 ISO 18589-5:2009Measurement of radioactivity in the environment - Soil- Part 5: Measurement of strontium 90ISO/TC 85/SC 2 ISO 18589-6:2009Measurement of radioactivity in the environment - Soil- Part 6: Measurement of gross alpha and gross betaactivitiesISO/TC 91 ISO 8799:2009Surface active agents - Sulfated ethoxylated alcoholsand alkylphenols - Determination of content ofunsulfated matterISO/TC 111/SC 3 ISO 8539:2009Forged steel lifting components for use with Grade 8chainISO/TC 113/SC 2 ISO 26906:2009Hydrometry - Fishpasses at flow measurementstructuresISO/TC 114 ISO 12819:2009Methods of evaluation of the battery life of a batterypoweredwatchISO/TC 121/SC 3 ISO/TR 13154:2009Medical electrical equipment - Deployment,implementation and operational guidelines forindentifying febrile humans using a screeningthermographISO/TC 127/SC 3 ISO 23727:2009Earth-moving machinery - Wheeled loader couplerfor attachmentsISO/TC 130 ISO 28178:2009Graphic technology - Exchange format for colour andprocess control data using XML or ASCII textISO/TC 131/SC 3 ISO 6099:2009Fluid power systems and components - Cylinders -Identification code for mounting dimensions andmounting typesISO/TC 131/SC 3 ISO 8139:2009Pneumatic fluid power - Cylinders, 1 000 kPa (10 bar)series - Mounting dimensions of rod-end spherical eyesISO/TC 131/SC 3 ISO 8140:2009Pneumatic fluid power - Cylinders, 1 000 kPa (10 bar)series - Mounting dimensions of rod-end clevisesISO/TC 131/SC 6 ISO 2941:2009Hydraulic fluid power - Filter elements - Verification ofcollapse/burst pressure ratingISO/TC 131/SC 7 ISO 6194-2:2009Rotary shaft lip-type seals incorporating elastomericsealing elements - Part 2: VocabularyISO/TC 131/SC 7 ISO 6194-4:2009Rotary shaft lip-type seals incorporating elastomericsealing elements - Part 4: Performance testproceduresISO/TC 135/SC 2 ISO 3452-5:2008Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 5:Penetrant testing at temperatures higher than50 degrees CISO/TC 135/SC 2 ISO 3452-6:2008Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 6:Penetrant testing at temperatures lower than10 degrees CISO/TC 138/SC 2 ISO 15877-1:2009Plastics piping systems for hot and cold waterinstallations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C)- Part 1: GeneralISO/TC 138/SC 2 ISO 15877-2:2009Plastics piping systems for hot and cold waterinstallations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C)- Part 2: PipesISO/TC 138/SC 2 ISO 15877-3:2009Plastics piping systems for hot and cold waterinstallations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C)- Part 3: FittingsISO/TC 138/SC 2 ISO 15877-5:2009Plastics piping systems for hot and cold waterinstallations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C)- Part 5: Fitness for purpose of the systemISO/TC 146/SC 2 ISO 17735:2009Workplace atmospheres - Determination oftotal isocyanate groups in air using1-(9-anthracenylmethyl)piperazine (MAP) reagentand liquid chromatographyISO/TC 147/SC 2 ISO/TS 13530:2009Water quality - Guidance on analytical quality controlfor chemical and physicochemical water analysisISO/TC 147/SC 2 ISO 16265:2009Water quality - Determination of the methylene blueactive substances (MBAS) index - Method usingcontinuous flow analysis (CFA)ISO/TC 147/SC 5 ISO 21427-2:2006/Cor 1:2009Water quality - Evaluation of genotoxicity bymeasurement of the induction of micronuclei - Part 2:Mixed population method using the cell line V79 -Technical Corrigendum 1ISO/TC 148 ISO 10821:2005/Amd 1:2009Industrial sewing machines - Safety requirements forsewing machines, units and systems - Amendment 1ISO/TC 150 ISO 16061:2008Instrumentation for use in association with non-activesurgical implants - General requirementsISO/TC 150/SC 4 ISO 14242-3:2009Implants for surgery - Wear of total hip-joint prostheses- Part 3: Loading and displacement parameters fororbital bearing type wear testing machines andcorresponding environmental conditions for test22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 4ISO/TC 158 ISO 6145-7:2009Gas analysis - Preparation of calibration gas mixturesusing dynamic volumetric methods - Part 7: Thermalmass-flow controllersISO/TC 159/SC 4 ISO 9241-920:2009Ergonomics of human-system interaction - Part 920:Guidance on tactile and haptic interactionsISO/TC 163/SC 2 ISO 15927-3:2009Hygrothermal performance of buildings - Calculationand presentation of climatic data - Part 3: Calculationof a driving rain index for vertical surfaces from hourlywind and rain dataISO/TC 173/SC 1 ISO 7176-21:2009Wheelchairs - Part 21: Requirements and test methodsfor electromagnetic compatibility of electricallypowered wheelchairs and scooters, and batterychargersISO/TC 173/SC 1 ISO 16840-4:2009Wheelchair seating - Part 4: Seating systems for usein motor vehiclesISO/TC 181 ISO 8124-1:2009Safety of toys - Part 1: Safety aspects related tomechanical and physical propertiesISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 22745-1:2009Industrial automation systems and integration - Opentechnical dictionaries and their application to masterdata - Part 1: Overview and fundamental principlesISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 22745-2:2009Industrial automation systems and integration - Opentechnical dictionaries and their application to masterdata - Part 2: VocabularyISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 22745-11:2009Industrial automation systems and integration - Opentechnical dictionaries and their application to masterdata - Part 11: Guidelines for the formulation ofterminologyISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 22745-13:2009Industrial automation systems and integration - Opentechnical dictionaries and their application to masterdata - Part 13: Identification of concepts andterminologyISO/TC 184/SC 4 ISO/TS 22745-20:2009Industrial automation systems and integration - Opentechnical dictionaries and their application to masterdata - Part 20: Procedures for the maintenance of anopen technical dictionaryISO/TC 190/SC 4 ISO 10381-6:2009Soil quality - Sampling - Part 6: Guidance on thecollection, handling and storage of soil under aerobicconditions for the assessment of microbiologicalprocesses, biomass and diversity in the laboratoryISO/TC 201/SC 2 ISO 18117:2009Surface chemical analysis - Handling of specimensprior to analysisISO/TC 201/SC 8 ISO/TS 15338:2009Surface chemical analysis - Glow discharge massspectrometry (GD-MS) - Introduction to useISO/TC 202/SC 2 ISO 14594:2003/Cor 1:2009Microbeam analysis - Electron probe microanalysis -Guidelines for the determination of experimentalparameters for wavelength dispersive spectroscopy- Technical Corrigendum 1ISO/TC 204 ISO 22178:2009Intelligent transport systems - Low speed following(LSF) systems - Performance requirements and testproceduresISO/TC 205 ISO 16484-6:2009Building automation and control systems (BACS) -Part 6: Data communication conformance testingISO/TC 211 ISO/TS 19129:2009Geographic information - Imagery, gridded andcoverage data frameworkISO/TC 213 ISO/TS 16610-30:2009Geometrical product specifications (GPS) - Filtration -Part 30: Robust profile filters: Basic conceptsISO/TC 213 ISO/TS 16610-32:2009Geometrical product specifications (GPS) - Filtration -Part 32: Robust profile filters: Spline filtersISO/TC 215 ISO/TS 22220:2009Health Informatics - Identification of subjects of healthcare23


2009 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISTARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAIIEC CISPR 12:2009Vehicles, boats and internal combustion engines -Radio disturbance characteristics - Limits and methodsof measurement for the protection of off-boardreceiversTC 1 IEC 60050-617:2009International Electrotechnical Vocabulary - Part 617:Organization/Market of electricityTC 2 IEC 60034-15:2009Rotating electrical machines - Part 15: Impulse voltagewithstand levels of form-wound stator coils for rotatinga.c. machinesTC 9 IEC 62505-1:2009Railway applications - Fixed installations - Particularrequirements for a.c. switchgear - Part 1: Single-phasecircuit-breakers with Un above 1 kVTC 9 IEC 62505-2:2009Railway applications - Fixed installations - Particularrequirements for a.c. switchgear - Part 2: Single-phasedisconnectors, earthing switches and switches withUn above 1 kVTC 9 IEC 62505-3-1:2009Railway applications - Fixed installations - Particularrequirements for a.c. switchgear - Part 3-1:Measurement, control and protection devices forspecific use in a.c. tractions systems - ApplicationguideTC 9 IEC 62505-3-2:2009Railway applications - Fixed installations - Particularrequirements for a.c. switchgear - Part 3-2:Measurement, control and protection devices forspecific use in a.c. traction systems - Single-phasecurrent transformersTC 9 IEC 62505-3-3:2009Railway applications - Fixed installations - Particularrequirements for a.c. switchgear - Part 3-3:Measurement, control and protection devices forspecific use in a.c. traction systems - Single-phaseinductive voltage transformersTC 32 IEC/TR 60943:2009Guidance concerning the permissible temperaturerise for parts of electrical equipment, in particular forterminalsTC 45 IEC 62003:2009Nuclear power plants - Instrumentation and controlimportant to safety - Requirements for electromagneticcompatibility testingTC 45 IEC/TR 62096:2009Nuclear power plants - Instrumentation and controlimportant to safety - Guidance for the decision onmodernizationTC 46 IEC/PAS 61169-18:2009Radio-frequency connectors - Part 18: Sectionalspecification - Radio frequency coaxial connectors oftype SSMATC 46 IEC/PAS 61169-19:2009Radio-frequency connectors - Part 19: Sectionalspecification for SSMB series R.F. coaxial connectorsTC 46 IEC/PAS 61169-35:2009Radio-frequency connectors - Part 35: Sectionalspecification - Radio frequency coaxial connectors oftype 2,92TC 47 IEC 60747-16-3-am1:2009Amendment 1 - Semiconductor devices - Part 16-3:Microwave integrated circuits - Frequency convertersTC 47 IEC 60747-16-4-am1:2009Amendment 1 - Semiconductor devices - Part 16-4:Microwave integrated circuits – SwitchesTC 57 IEC 61850-7-420:2009Communication networks and systems for power utilityautomation - Part 7-420: Basic communication structure- Distributed energy resources logical nodesTC 62 IEC 60601-2-50:2009Medical electrical equipment - Part 2-50: Particularrequirements for the basic safety and essentialperformance of infant phototherapy equipmentTC 68 IEC/TR 62518:2009Rare earth sintered magnets - Stability of the magneticproperties at elevated temperaturesTC 73 IEC 60909-3:2009Short-circuit currents in three-phase AC systems -Part 3: Currents during two separate simultaneousline-to-earth short circuits and partial short-circuitcurrents flowing through earthTC 86 IEC 60793-1-47:2009Optical fibres - Part 1-47: Measurement methods andtest procedures - Macrobending lossTC 86 IEC 61290-10-1:2009Optical amplifiers - Test methods - Part 10-1:Multichannel parameters - Pulse method using anoptical switch and optical spectrum analyzerTC 86 IEC 61300-2-48:2009Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents - Basic test and measurement procedures- Part 2-48: Tests - Temperature-humidity cyclingTC 86 IEC 61300-3-3:2009Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents - Basic test and measurement procedures- Part 3-3: Examinations and measurements - Activemonitoring of changes in attenuation and return lossTC 86 IEC/PAS 62614:2009Fibre optics - Launch condition requirements formeasuring multimode attenuationTC 86 IEC/TR 62547:2009Guidelines for the measurement of high-power damagesensitivity of single-mode fibres to bends - Guidancefor the interpretation of results24


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 4RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.ASD/ELEC EN 3155-074:2009Aerospace series - Electrical contacts used inelements of connection - Part 074: Contacts, electrical,quadrax, size 8, male, type E, crimp, class R - ProductstandardASD/ELEC EN 3155-075:2009Aerospace series - Electrical contacts used inelements of connection - Part 075: Contacts,electrical, quadrax, size 8, female, type E, crimp,class R - Product standardASD/ELEC EN 4641-001:2009Aerospace series - Cables, optical, 125 µm diametercladding - Part 001: Technical specificationASD/ELEC EN 4644-003:2009Aerospace series - Connector, electrical and optical,rectangular, modular, rectangular inserts, operatingtemperature 175 °C continuous - Part 003:Rectangular inserts - Product standardASD/MAT EN 2205:2009Aerospace series - Steel FE-PL1502 (25CrMo4) -900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Bars - De ≤ 40 mmASD/MAT EN 2543:2009Aerospace series - Steel FE-PL1502 (25CrMo4) -Annealed - Sheet and strip - 0,3 mm ≤ a ≤ 2 mm - Forprevailing torque nutsASD/MAT EN 3330:2009Aerospace series - Steel FE-PL1503 (35CrMo4) -Annealead - Bar and wire - De ≤ 40 mm - For prevailingtorque nutsASD/MECH EN 4301:2009Aerospace series - Identification marking methods forengine items - Engineering requirementsASD-STAN EN 3373-002:2009Aerospace series - Terminal lugs and in-line splicesfor crimping on electric conductors - Part 002: Generaland list of product standardASD-STAN EN 3373-014:2009Aerospace series - Terminal lugs and in-line splicesfor crimping on electric conductors - Part 014: In-linesplices, insulated and sealed, for crimping on copperconductors, temperature up to 200 °C - ProductstandardASD-STAN EN 3375-008:2009Aerospace series - Cable, electrical, for digital datatransmission - Part 008: Single braid - Star Quad100 ohms - Type KD - Product standardASD-STAN EN 3475-417:2009Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use -Test methods - Part 417: Fire resistance of cablesconfined inside a harnessASD-STAN EN 3475-809:2009Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use -Test methods - Part 809: Resistance unbalanceASD-STAN EN 3475-811:2009Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use -Test methods - Part 811: Unbalance attenuationASD-STAN EN 3660-017:2009Aerospace series - Cable outlet accessories forcircular and rectangular electrical and opticalconnectors - Part 017: Cable outlet, style A, straight,unsealed, with cable tie strain relief - Product standardASD-STAN EN 3660-018:2009Aerospace series - Cable outlet accessories forcircular and rectangular electrical and opticalconnectors - Part 018: Cable outlet, style A, 90°,unsealed, with cable tie strain relief - Product standardASD-STAN EN 9121:2009Aerospace series - Quality management systems -Assessment applicable to stockist distributors (basedon ISO 9001:2000)CEN/SS H01 EN 15744:2009Film identification - Minimum set of metadata forcinematographic worksCEN/SS H10 EN ISO 10821:2005/A1:2009Industrial sewing machines - Safety requirements forsewing machines, units and systems - Amendment 1(ISO 10821:2005/Amd 1:2009)CEN/TC 19 EN 15691:2009Ethanol as a blending component for petrol -Determination of dry residue (involatile material) -Gravimetric methodCEN/TC 55 EN ISO 20795-1:2008/AC:2009Dentistry - Base polymers - Part 1: Denture basepolymers (ISO 20795-1:2008/Cor 1:2009)CEN/TC 74 EN 1591-1:2001+A1:2009Flanges and their joints - Design rules for gasketedcircular flange connections - Part 1: CalculationmethodCEN/TC 89 EN ISO 15927-3:2009Hygrothermal performance of buildings - Calculationand presentation of climatic data - Part 3: Calculationof a driving rain index for vertical surfaces from hourlywind and rain data (ISO 15927-3:2009)CEN/TC 98 EN 1398:2009Dock levellers - Safety requirementsCEN/TC 104 EN 12350-1:2009Testing fresh concrete - Part 1: SamplingCEN/TC 104 EN 12350-2:2009Testing fresh concrete - Part 2: Slump-testCEN/TC 104 EN 12350-3:2009Testing fresh concrete - Part 3: Vebe testCEN/TC 104 EN 12350-4:2009Testing fresh concrete - Part 4: Degree ofcompactabilityCEN/TC 104 EN 12350-5:2009Testing fresh concrete - Part 5: Flow table testCEN/TC 104 EN 13263-1:2005+A1:2009Silica fume for concrete - Part 1: Definitions,requirements and conformity criteriaCEN/TC 104 EN 13263-2:2005+A1:2009Silica fume for concrete - Part 2: Conformity evaluationCEN/TC 107 EN 489:2009District heating pipes - Preinsulated bonded pipesystems for directly buried hot water networks - Jointassembly for steel service pipes, polyurethane thermalinsulation and outer casing of polyethyleneCEN/TC 107 EN 14419:2009District heating pipes - Preinsulated bonded pipesystems for directly buried hot water networks -Surveillance systems25


2009 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISCEN/TC 112 EN 316:2009Wood fibre boards - Definition, classification andsymbolsCEN/TC 112 EN 14279:2004+A1:2009Laminated Veneer Lumber (LVL) - Definitions,classification and specificationsCEN/TC 114 EN 953:1997+A1:2009Safety of machinery - Guards - General requirementsfor the design and construction of fixed and movableguardsCEN/TC 114 EN 1760-3:2004+A1:2009Safety of machinery - Pressure sensitive protectivedevices - Part 3: General principles for the designand testing of pressure sensitive bumpers, plates,wires and similar devicesCEN/TC 114 EN ISO 13849-1:2008/AC:2009Safety of machinery - Safety-related parts of controlsystems - Part 1: General principles for design(ISO 13849-1:2006/Cor 1:2009)CEN/TC 121 EN 1011-1:2009Welding - Recommendations for welding of metallicmaterials - Part 1: General guidance for arc weldingCEN/TC 121 EN 15617:2009Non-destructive testing of welds - Time-of-flightdiffraction technique (TOFD) - Acceptance levelsCEN/TC 121 CEN/TR 15068:2009Gas welding equipment - Measurement of noiseemitted by blowpipe for welding, cutting, heating,brazing and soldering - Measurement methodCEN/TC 123 EN ISO 11810-2:2009Lasers and laser-related equipment - Test method andclassification for the laser-resistance of surgical drapesand/or patient-protective covers - Part 2: Secondaryignition (ISO 11810-2:2007)CEN/TC 124 EN 15228:2009Structural timber - Structural timber preservative treatedagainst biological attackCEN/TC 127 EN 15882-3:2009Extended applications of results from fire resistancetests for service installations - Part 3: Penetration sealsCEN/TC 144 EN 12733:2001+A1:2009Agricultural and forestry machinery - Pedestriancontrolled motor mowers - SafetyCEN/TC 144 EN 14930:2007+A1:2009Agricultural and forestry machinery and gardeningequipment - Pedestrian controlled and hand-heldmachines - Determination of accessibility of hot surfacesCEN/TC 151 EN 500-4:2006+A1:2009Mobile road construction machinery - Safety - Part 4:Specific requirements for compaction machinesCEN/TC 151 EN 996:1995+A3:2009Piling equipment - Safety requirementsCEN/TC 147 EN 13155:2003+A2:2009Cranes - Safety - Non-fixed load lifting attachmentsCEN/TC 151 EN 12418:2000+A1:2009Masonry and stone cutting-off machines for job site -SafetyCEN/TC 151 EN 13862:2001+A1:2009Floor cutting-off machines - SafetyCEN/TC 151 EN 15027:2007+A1:2009Transportable wall saw and wire saw equipment forjob site - SafetyCEN/TC 151 EN 15059:2009Snow grooming equipment - Safety requirementsCEN/TC 153 EN 1672-2:2005+A1:2009Food processing machinery - Basic concepts - Part 2:Hygiene requirementsCEN/TC 155 EN 1119:2009Plastics piping systems - Joints for glass-reinforcedthermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Testmethods for leaktightness and resistance to damageof non-thrust resistant flexible joints with elastomericsealing elementsCEN/TC 155 EN 1401-1:2009Plastics piping systems for non-pressure undergrounddrainage and sewerage - Unplasticized poly(vinylchloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes,fittings and the systemCEN/TC 155 EN 1447:2009Plastics piping systems - Glass-reinforcedthermosetting plastics (GRP) pipes - Determination oflong-term resistance to internal pressureCEN/TC 155 EN 1852-1:2009Plastics piping systems for non-pressure undergrounddrainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 1:Specifications for pipes, fittings and the systemCEN/TC 155 EN ISO 15877-1:2009Plastics piping systems for hot and cold waterinstallations - Chlorinated poly(vinyl chloride)(PVC-C) - Part 1: General (ISO 15877-1:2009)CEN/TC 155 EN ISO 15877-2:2009Plastics piping systems for hot and cold waterinstallations - Chlorinated poly(vinyl chloride)(PVC-C) - Part 2: Pipes (ISO 15877-2:2009)CEN/TC 155 EN ISO 15877-3:2009Plastics piping systems for hot and cold waterinstallations - Chlorinated poly(vinyl chloride)(PVC-C) - Part 3: Fittings (ISO 15877-3:2009)CEN/TC 155 EN ISO 15877-5:2009Plastics piping systems for hot and cold waterinstallations - Chlorinated poly(vinyl chloride)(PVC-C) - Part 5: Fitness for purpose of the system(ISO 15877-5:2009)CEN/TC 156 EN 15665:2009Ventilation for buildings - Determining performancecriteria for residential ventilation systemsCEN/TC 162 EN 13158:2009Protective clothing - Protective jackets, body andshoulder protectors for equestrian use: For horseriders and those working with horses, and for horsedrivers - Requirements and test methodsCEN/TC 162 EN 13277-7:2009Protective equipment for martial arts - Part 7: Additionalrequirements and test methods for hand and footprotectorsCEN/TC 164 EN 899:2009Chemicals used for treatment of water intended forhuman consumption - Sulphuric acidCEN/TC 164 EN 12903:2009Products used for the treatment of water intended forhuman consumption - Powdered activated carbonCEN/TC 164 EN 12907:2009Products used for treatment of water intended forhuman consumption - Pyrolyzed coal materialCEN/TC 164 EN 12915-1:2009Products used for the treatment of water intended forhuman consumption - Granular activated carbon -Part 1: Virgin granular activated carbonCEN/TC 164 EN 12915-2:2009Products used for the treatment of water intended forhuman consumption - Granular activated carbon -Part 2: Reactivated granular activated carbonCEN/TC 164 EN 13752:2009Products used for treatment of water intended forhuman consumption - Manganese dioxide26


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 4CEN/TC 164 EN 13753:2009Products used for treatment of water intended forhuman consumption - Granular activated aluminaCEN/TC 164 EN 13754:2009Products used for treatment of water intended forhuman consumption - BentoniteCEN/TC 170 EN ISO 14534:2009Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lenscare products - Fundamental requirements(ISO 14534:2002)CEN/TC 170 EN ISO 14889:2009Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Fundamentalrequirements for uncut finished lenses(ISO 14889:2003)CEN/TC 175 EN 975-1:2009Sawn timber - Appearance grading of hardwoods -Part 1: Oak and beechCEN/TC 180 EN 416-1:2009Single burner gas-fired overhead radiant tube heatersfor non-domestic use - Part 1: SafetyCEN/TC 180 EN 777-1:2009Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heatersystems for non-domestic use - Part 1: System D -SafetyCEN/TC 180 EN 777-2:2009Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heatersystems for non-domestic use - Part 2: System E -SafetyCEN/TC 180 EN 777-3:2009Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heatersystems for non domestic use - Part 3: System F -SafetyCEN/TC 180 EN 777-4:2009Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heatersystems for non-domestic use - Part 4: System H -SafetyCEN/TC 184 CEN/TS 15866:2009Advanced technical ceramics - Ceramic composites -Determination of the thermal diffusivity of ceramicfibresCEN/TC 184 CEN/TS 15867:2009Advanced technical ceramics - Ceramic composites -Guide to the determination of the degree ofmisalignment in uniaxial mechanical testsCEN/TC 185 EN 14399-9:2009High-strength structural bolting assemblies forpreloading - Part 9: System HR or HV - Direct tensionindicators for bolt and nut assembliesCEN/TC 185 EN 14399-10:2009High-strength structural bolting assemblies forpreloading - Part 10: System HRC - Bolt and nutassemblies with calibrated preloadCEN/TC 190 EN ISO 8062-3:2007/AC:2009Geometrical Product Specifications (GPS) -Dimensional and geometrical tolerances for mouldedparts - Part 3: General dimensional and geometricaltolerances and machining allowances for castings(ISO 8062-3:2007/Cor 1:2009)CEN/TC 191 EN 671-3:2009Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 3:Maintenance of hose reels with semi-rigid hose andhose systems with lay-flat hoseCEN/TC 192 EN 1777:2004+A1:2009Hydraulic platforms (HPs) for fire fighting and rescueservices - Safety requirements and testingCEN/TC 192 EN 1846-2:2001+A3:2009Firefighting and rescue service vehicles - Part 2:Common requirements - Safety and performanceCEN/TC 192 EN 14043:2005+A1:2009High rise aerial appliances for fire service use -Turntable ladders with combined movements - Safetyand performance requirements and test methodsCEN/TC 192 EN 14044:2005+A1:2009High rise aerial appliances for fire service use -Turntable ladders with sequential movements - Safetyand performance requirements and test methodsCEN/TC 203 EN 969:2009Ductile iron pipes, fittings, accessories and their jointsfor gas pipelines - Requirements and test methodsCEN/TC 211 EN ISO 11689:1996/AC:2009Acoustics - Procedure for the comparison of noiseemissiondata for machinery and equipment(ISO 11689:1996/Cor 1:2007)CEN/TC 214 EN ISO 9902-1:2001/A1:2009Textile machinery - Noise test code - Part 1: Commonrequirements - Amendment 1 (ISO 9902-1:2001/Amd 1:2009)CEN/TC 214 EN ISO 9902-2:2001/A1:2009Textile machinery - Noise test code - Part 2: Spinningpreparatory and spinning machinery - Amendment 1(ISO 9902-2:2001/Amd 1:2009)CEN/TC 214 EN ISO 9902-3:2001/A1:2009Textile machinery - Noise test code - Part 3: Nonwovenmachinery - Amendment 1 (ISO 9902-3:2001/Amd 1:2009)CEN/TC 214 EN ISO 9902-4:2001/A1:2009Textile machinery - Noise test code - Part 4: Yarnprocessing, cordage and rope manufacturingmachinery - Amendment 1 (ISO 9902-4:2001/Amd 1:2009)CEN/TC 214 EN ISO 9902-5:2001/A1:2009Textile machinery - Noise test code - Part 5: Weavingand knitting preparatory machinery - Amendment 1(ISO 9902-5:2001/Amd 1:2009)CEN/TC 214 EN ISO 9902-6:2001/A1:2009Textile machinery - Noise test code - Part 6: Fabricmanufacturing machinery - Amendment 1(ISO 9902-6:2001/Amd 1:2009)CEN/TC 214 EN ISO 9902-7:2001/A1:2009Textile machinery - Noise test code - Part 7:Dyeing and finishing machinery - Amendment 1(ISO 9902-7:2001/Amd 1:2009)CEN/TC 215 EN ISO 8835-3:2009Inhalational anaesthesia systems - Part 3: Transfer andreceiving systems of active anaesthetic gasscavenging systems (ISO 8835-3:2007)CEN/TC 215 EN ISO 8835-5:2009Inhalational anaesthesia systems - Part 5: Anaestheticventilators (ISO 8835-5:2004)CEN/TC 215 EN ISO 10079-1:2009Medical suction equipment - Part 1: Electricallypowered suction equipment - Safety requirements(ISO 10079-1:1999)CEN/TC 215 EN ISO 10079-2:2009Medical suction equipment - Part 2: Manually poweredsuction equipment (ISO 10079-2:1999)CEN/TC 215 EN ISO 10079-3:2009Medical suction equipment - Part 3: Suctionequipment powered from a vacuum or pressuresource (ISO 10079-3:1999)CEN/TC 215 EN ISO 17510-1:2009Sleep apnoea breathing therapy - Part 1: Sleep apnoeabreathing therapy equipment (ISO 17510-1:2007)CEN/TC 215 EN ISO 17510-2:2009Sleep apnoea breathing therapy - Part 2: Masks andapplication accessories (ISO 17510-2:2007)27


2009 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISCEN/TC 215 EN ISO 18777:2009Transportable liquid oxygen systems for medical use- Particular requirements (ISO 18777:2005)CEN/TC 215 EN ISO 23328-2:2009Breathing system filters for anaesthetic and respiratoryuse - Part 2: Non-filtration aspects (ISO 23328-2:2002)CEN/TC 215 EN ISO 23747:2009Anaesthetic and respiratory equipment - Peakexpiratory flow meters for the assessment of pulmonaryfunction in spontaneously breathing humans(ISO 23747:2007)CEN/TC 226 EN 1463-1:2009Road marking materials - Retroreflecting road studs -Part 1: Initial performance requirementsCEN/TC 229 EN 1168:2005+A2:2009Precast concrete products - Hollow core slabsCEN/TC 230 EN ISO 10304-1:2009Water quality - Determination of dissolved anions byliquid chromatography of ions - Part 1: Determinationof bromide, chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphateand sulfate (ISO 10304-1:2007)CEN/TC 230 EN ISO 21427-2:2009Water quality - Evaluation of genotoxicity bymeasurement of the induction of micronuclei - Part 2:Mixed population method using the cell line V79(ISO 21427-2:2006)CEN/TC 235 EN 14382:2005+A1:2009Safety devices for gas pressure regulating stationsand installations - Gas safety shut-off devices for inletpressures up to 100 barCEN/TC 238 EN 437:2003+A1:2009Test gases - Test pressures - Appliance categoriesCEN/TC 247 EN ISO 16484-6:2009Building automation and control systems (BACS) -Part 6: Data communication conformance testing(ISO 16484-6:2009)CEN/TC 248 EN 15618:2009Rubber- or plastic-coated fabrics - Upholstery fabrics- Classification and methods of testCEN/TC 248 EN ISO 23606:2009Textiles - Knitted fabrics - Representation and patterndesign (ISO 23606:2009)CEN/TC 249 EN 438-8:2009High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheetsbased on thermosetting resins (Usually calledLaminates) - Part 8: Classification and specificationsfor design laminatesCEN/TC 249 EN 15701:2009Plastics - Thermoplastic jackets for insulation productsfor building equipment and industrial installations -Requirements and test methodsCEN/TC 250 EN 1991-1-1:2002/AC:2009Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: Generalactions - Densities, self-weight, imposed loads forbuildingsCEN/TC 250 EN 1991-1-2:2002/AC:2009Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: Generalactions - Actions on structures exposed to fireCEN/TC 250 EN 1991-1-3:2003/AC:2009Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: Generalactions - Snow loadsCEN/TC 250 EN 1991-1-5:2003/AC:2009Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: Generalactions - Thermal actionsCEN/TC 250 EN 1993-1-2:2005/AC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2:General rules - Structural fire designCEN/TC 250 EN 1993-1-10:2005/AC:2009Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10:Material toughness and through-thickness propertiesCEN/TC 250 EN 1995-1-2:2004/AC:2009Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2:General - Structural fire designCEN/TC 250 EN 1998-2:2005/A1:2009Eurocode 8: Design of structures for earthquakeresistance - Part 2: BridgesCEN/TC 252 EN 12790:2009Child use and care articles - Reclined cradlesCEN/TC 256 EN 13103:2009Railway applications - Wheelsets and bogies - Nonpoweredaxles - Design methodCEN/TC 256 EN 13104:2009Railway applications - Wheelsets and bogies -Powered axles - Design methodCEN/TC 256 EN 13260:2009Railway applications - Wheelsets and bogies -Wheelsets - Product requirementsCEN/TC 256 EN 13261:2009Railway applications - Wheelsets and bogies - Axles -Product requirementsCEN/TC 256 EN 14865-1:2009Railway Applications - Axlebox lubricating greases -Part 1: Method to test the ability to lubricateCEN/TC 256 EN 15437-1:2009Railway applications - Axlebox condition monitoring -Interface and design requirements - Part 1: Track sideequipment and rolling stock axleboxCEN/TC 256 EN 15551:2009Railway applications - Railway rolling stock - BuffersCEN/TC 261 EN 15653:2009Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method tocheck the resistance of the internal protective coatingagainst ammoniaCEN/TC 262 EN 15646:2009Electrodeposited coatings - Electroplated coatingsof aluminium and aluminium alloys with supplementarytreatment - Requirements and test methodsCEN/TC 264 EN 15267-1:2009Air quality - Certification of automated measuringsystems - Part 1: General principlesCEN/TC 264 EN 15267-2:2009Air quality - Certification of automated measuringsystems - Part 2: Initial assessment of the AMSmanufacturer’s quality management system and postcertification surveillance for the manufacturing processCEN/TC 274 EN 1915-1:2001+A1:2009Aircraft ground support equipment - Generalrequirements - Part 1: Basic safety requirementsCEN/TC 274 EN 1915-2:2001+A1:2009Aircraft ground support equipment - Generalrequirements - Part 2: Stability and strengthrequirements, calculations and test methodsCEN/TC 274 EN 1915-3:2004+A1:2009Aircraft ground support equipment - Generalrequirements - Part 3: Vibration measurement methodsand reductionCEN/TC 276 EN ISO 8799:2009Surface active agents - Sulfated ethoxylated alcoholsand alkylphenols - Determination of content ofunsulfated matter (ISO 8799:2009)CEN/TC 287 EN ISO 19136:2009Geographic information - Geography MarkupLanguage (GML) (ISO 19136:2007)28


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 4CEN/TC 290 EN ISO 463:2006/AC:2009Geometrical Product Specifications (GPS) -Dimensional measuring equipment - Design andmetrological characteristics of mechanical dial gauges(ISO 463:2006/Cor 1:2007/Cor 2:2009)CEN/TC 290 EN ISO 3650:1998/AC:2009Geometrical product specifications (GPS) - Lengthstandards - Gauge blocks (ISO 3650:1998/Cor 1:2008)CEN/TC 298 EN ISO 1248:2008/AC:2009Iron oxide pigments - Specifications and methodsof test (ISO 1248:2006 including TechnicalCorrigendum 1:2007 and Cor 2:2008)CEN/TC 305 EN 15089:2009Explosion isolation systemsCEN/TC 313 EN 12547:1999+A1:2009Centrifuges - Common safety requirementsCEN/TC 331 CEN/TS 15873:2009Postal Services - Open Standard Interface - AddressData File Format for OCR/VCS Dictionary GenerationCEN/TC 332 EN 15154-3:2009Emergency safety showers - Part 3: Non plumbed-inbody showersCEN/TC 332 EN 15154-4:2009Emergency safety showers - Part 4: Non plumbed-ineyewash unitsCEN/TC 333 EN 15532:2008/AC:2009Cycles - TerminologyCEN/TC 336 EN 1429:2009Bitumen and bituminous binders - Determination ofresidue on sieving of bituminous emulsions, anddetermination of storage stability by sievingCEN/TC 336 EN 1430:2009Bitumen and bituminous binders - Determination ofparticle polarity of bituminous emulsionsCEN/TC 336 EN 1431:2009Bitumen and bituminous binders - Determination ofresidual binder and oil distillate from bitumen emulsionsby distillationCEN/TC 336 EN 12847:2009Bitumen and bituminous binders - Determination ofsettling tendency of bituminous emulsionsCEN/TC 336 EN 12848:2009Bitumen and bituminous binders - Determination ofmixing stability with cement of bituminous emulsionsCEN/TC 336 EN 12849:2009Bitumen and bituminous binders - Determination ofpenetration power of bituminous emulsionsCEN/TC 336 EN 12850:2009Bitumen and bituminous binders - Determination ofthe pH value of bituminous emulsionsCEN/TC 336 EN 13075-1:2009Bitumen and bituminous binders - Determination ofbreaking behaviour - Part 1: Determination of breakingvalue of cationic bituminous emulsions, mineral fillermethodCEN/TC 336 EN 13075-2:2009Bitumen and bituminous binders - Determination ofbreaking behaviour - Part 2: Determination of finesmixing time of cationic bituminous emulsionsCEN/TC 336 EN 13303:2009Bitumen and bituminous binders - Determination ofthe loss in mass after heating of industrial bitumenCEN/TC 336 EN 13304:2009Bitumen and bituminous binders - Framework forspecification of oxidised bitumensCEN/TC 336 EN 13305:2009Bitumen and bituminous binders - Framework forspecification of hard industrial bitumensCEN/TC 336 EN 15626:2009Bitumen and bituminous binders - Determination ofadhesivity of cut-back and fluxed bituminous bindersby water immersion test - Aggregate methodCEN/TC 338 EN ISO 3093:2007/AC:2009Wheat, rye and respective flours, durum wheatand durum wheat semolina - Determination of theFalling Number according to Hagberg-Perten(ISO 3093:2004/Cor 1:2008)CEN/TC 344 EN 15512:2009Steel static storage systems - Adjustable palletracking systems - Principles for structural designCEN/TC 351 CEN/TR 15855:2009Construction products - Assessment of release ofdangerous substances - Barriers to tradeCEN/TC 351 CEN/TR 15858:2009Construction products - Assessment of the release ofregulated dangerous substances from constructionproducts based on the WT, WFT/FT proceduresCEN/TC 372 EN 15744:2009Film identification - Minimum set of metadata forcinematographic worksECISS/TC 23 EN 10088-5:2009Stainless steels - Part 5: Technical delivery conditionsfor bars, rods, wire, sections and bright products ofcorrosion resisting steels for construction purposesECISS/TC 23 EN 10343:2009Steels for quenching and tempering for constructionpurposes - Technical delivery conditionsECISS/TC 27 EN 10152:2009Electrolytically zinc coated cold rolled steel flatproducts for cold forming - Technical deliveryconditionsECISS/TC 27 EN 10346:2009Continuously hot-dip coated steel flat products -Technical delivery conditionsECISS/TC 29 EN 10208-1:2009Steel pipes for pipelines for combustible fluids -Technical delivery condi-tions - Part 1: Pipes ofrequirement class AECISS/TC 29 EN 10208-2:2009Steel pipes for pipelines for combustible fluids -Technical delivery conditions - Part 2: Pipes ofrequirement class BECISS/TC 29 EN ISO 21809-2:2007/AC:2009Petroleum and natural gas industries - Externalcoatings for buried or submerged pipelines used inpipeline transportation systems - Part 2: Fusionbondedepoxy coatings (ISO 21809-2:2007/Cor 1:2008)29


2009 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISRATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOSKOMITETO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.CLC/SC 31-1 EN 60079-10-1:2009Explosive atmospheres - Part 10-1: Classificationof areas - Explosive gas atmospheresCLC/SR 40 EN 60286-5:2004/A1:2009Packaging of components for automatic handling- Part 5: Matrix trays (IEC 60286-5:2003/A1:2009)CLC/SR 46F EN 61169-38:2009Radio-frequency connectors - Part 38: Sectionalspecification - Radio frequency coaxial connectorsmodel, slide-in (rack and panel applications) -Characteristic impedance 50 Ω (type TMA) -50 Ω applications (IEC 61169-38:2008)CLC/SR 49 EN 60689:2009Measurement and test methods for tuning forkquartz crystal units in the range from 10 kHz to200 kHz and standard values (IEC 60689:2008)CLC/SR 85 EN 61557-9:2009Electrical safety in low voltage distribution systemsup to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipmentfor testing, measuring or monitoring of protectivemeasures - Part 9: Equipment for insulation faultlocation in IT systems (IEC 61557-9:2009)CLC/SR 85 EN 61557-11:2009Electrical safety in low voltage distribution systemsup to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipmentfor testing, measuring or monitoring of protectivemeasures - Part 11: Effectiveness of residualcurrent monitors (RCMs) type A and type B in TT,TN and IT systems (IEC 61557-11:2009)CLC/SR 86C EN 62007-2:2009Semiconductor optoelectronic devices for fibreoptic system applications - Part 2: Measuringmethods (IEC 62007-2:2009)CLC/SR 91 EN 61249-2-35:2009Materials for printed boards and otherinterconnecting structures - Part 2-35: Reinforcedbase materials, clad and unclad - Modifiedepoxide woven E-glass laminate sheets of definedflammability (vertical burning test), copper-cladfor lead-free assembly (IEC 61249-2-35:2008)CLC/SR 91 EN 61249-2-36:2009Materials for printed boards and otherinterconnecting structures - Part 2-36: Reinforcedbase materials, clad and unclad - Epoxide wovenE-glass laminate sheets of defined flammability(vertical burning test), copper-clad for lead-freeassembly (IEC 61249-2-36:2008)CLC/SR 91 EN 61249-2-37:2009Materials for printed boards and otherinterconnecting structures - Part 2-37: Reinforcedbase materials, clad and unclad - Modified nonhalogenatedepoxide woven E-glass laminatesheets of defined flammability (vertical burningtest), copper-clad for lead-free assembly(IEC 61249-2-37:2008)CLC/SR 91 EN 61249-2-38:2009Materials for printed boards and otherinterconnecting structures - Part 2-38: Reinforcedbase materials, clad and unclad - Non-halogenatedepoxide woven E-glass laminate sheets of definedflammability (vertical burning test), copper-cladfor lead-free assembly (IEC 61249-2-38:2008)CLC/SR 96 EN 61558-1:2005/A1:2009Safety of power transformers, power supplies,reactors and similar products - Part 1: Generalrequirements and testsCLC/TC 2 EN 60034-30:2009Rotating electrical machines - Part 30: Efficiencyclasses of single-speed, three-phase, cageinductionmotors (IE-code)CLC/TC 14 EN 50216-9:2009Power transformer and reactor fittings - Part 9:Oil-to-water heat exchangersCLC/TC 14 EN 50216-10:2009Power transformer and reactor fittings - Part 10:Oil-to-air heat exchangersCLC/TC 17B EN 61095:2009Electromechanical contactors for household andsimilar purposesCLC/TC 20 EN 50143:2009Cables for signs and luminous-discharge-tubeinstallations operating from a no-load rated outputvoltage exceeding 1 000 V but not exceeding10 000 VCLC/TC 26A EN 60974-8:2009Arc welding equipment - Part 8: Gas consolesfor welding and plasma cutting systems(IEC 60974-8:2009)CLC/TC 61 EN 60335-2-31:2003/A2:2009Household and similar electrical appliances -Safety - Part 2-31: Particular requirements forrange hoods and other cooking fume extractorsCLC/TC 61 EN 60335-2-40:2003/A2:2009Household and similar electrical appliances -Safety - Part 2-40: Particular requirements forelectrical heat pumps, air-conditioners anddehumidifiersCLC/TC 61 EN 60335-2-80:2003/A2:2009Household and similar electrical appliances -Safety - Part 2-80: Particular requirements for fansCLC/TC 79 CLC/TS 50131-2-7-1:2009Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -Part 2-7-1: Intrusion detectors - Glass breakdetectors (acoustic)CLC/TC 79 CLC/TS 50131-2-7-2:2009Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -Part 2-7-2: Intrusion detectors - Glass breakdetectors (passive)CLC/TC 79 CLC/TS 50131-2-7-3:2009Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -Part 2-7-3: Intrusion detectors - Glass breakdetectors (active)CLC/TC 79 EN 50131-3:2009Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -Part 3: Control and indicating equipmentCLC/TC 82 EN 50513:2009Solar wafers - Data sheet and product informationfor crystalline silicon wafers for solar cellmanufacturingCLC/TC 82 EN 60904-7:2009Photovoltaic devices - Part 7: Computation of thespectral mismatch correction for measurementsof photovoltaic devices (IEC 60904-7:2008)30


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 4CLC/TC 86BXA EN 61300-2-2:2009Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents - Basic test and measurementprocedures - Part 2-2: Tests - Mating durability(IEC 61300-2-2:2009)CLC/TC 86BXA EN 61300-3-2:2009Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents - Basic test and measurementprocedures - Part 3-2: Examinations andmeasurements - Polarization dependent loss in asingle-mode fibre optic device (IEC 61300-3-2:2009)CLC/TC 86BXA EN 61300-3-34:2009Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents - Basic test and measurementprocedures - Part 3-34: Examinations andmeasurements - Attenuation of random matedconnectors (IEC 61300-3-34:2009)CLC/TC 86BXA EN 61754-25:2009Fibre optic connector interfaces - Part 25: TypeRAO connector family (IEC 61754-25:2008)CLC/TC 106X EN 62369-1:2009Evaluation of human exposure to electromagneticfields from short range devices (SRDs) in variousapplications over the frequency range 0 GHz to300 GHz - Part 1: Fields produced by devicesused for electronic article surveillance, radiofrequency identification and similar systems(IEC 62369-1:2008)CLC/TC 108X EN 60950-1:2006/A11:2009Information technology equipment - Safety -Part 1: General requirementsCLC/TC 210 EN 55015:2006/A2:2009Limits and methods of measurement of radiodisturbance characteristics of electrical lightingand similar equipment (CISPR 15:2005/A2:2008)CLC/TC 210 EN 55016-2-1:2009Specification for radio disturbance and immunitymeasuring apparatus and methods - Part 2-1:Methods of measurement of disturbances andimmunity - Conducted disturbance measurements(CISPR 16-2-1:2008)31


2009 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISRATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.ETSI EG 202 116 V1.2.2 (2009-03)Human Factors (HF); Guidelines for ICT products andservices; “Design for All”ETSI EG 202 396-1 V1.2.3 (2009-03)Speech and multimedia Transmission Quality (STQ);Speech quality performance in the presence ofbackground noise; Part 1: Background noise simulationtechnique and background noise databaseETSI EN 300 440-1 V1.5.1 (2009-03)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Short range devices; Radio equipmentto be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range;Part 1: Technical characteristics and test methodsETSI EN 300 440-2 V1.3.1 (2009-03)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Short range devices; Radio equipmentto be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range;Part 2: Harmonized EN covering essential requirementsof article 3.2 of the R&TTE DirectiveETSI EN 300 468 V1.9.1 (2009-03)Digital Video Broadcasting (DVB); Specification forService Information (SI) in DVB systemsETSI EN 302 217-4-1 V1.3.1 (2009-03)Fixed Radio Systems; Characteristics and requirementsfor point-to-point equipment and antennas; Part 4-1:System-dependent requirements for antennasETSI EN 302 217-4-2 V1.4.1 (2009-03)Fixed Radio Systems; Characteristics and requirementsfor point-to-point equipment and antennas; Part 4-2:Antennas; Harmonized EN covering the essentialrequirements of article 3.2 of the R&TTE DirectiveETSI EN 302 567 V1.1.1 (2009-03)Broadband Radio Access Networks (BRAN); 60 GHzMultiple-Gigabit WAS/RLAN Systems; HarmonizedEN covering the essential requirements of article 3.2 ofthe R&TTE DirectiveETSI ES 202 336-2 V1.1.1 (2009-03)Environmental Engineering (EE); Monitoring and controlinterface for infrastructure equipment (Power, Coolingand environment systems used in telecommunicationnetworks); Part 2: DC power system control andmonitoring information modelETSI TR 102 377 V1.3.1 (2009-03)Digital Video Broadcasting (DVB); DVB-HImplementation GuidelinesETSI TR 102 529 V1.1.1 (2009-03)Speech and Multimedia Transmission Quality (STQ);SMS Testing Guidelines; Measurement Methodologiesand Quality AspectsETSI TR 102 612 V1.1.1 (2009-03)Human Factors (HF); European accessibilityrequirements for public procurement of products andservices in the ICT domain (European CommissionMandate M 376, Phase 1)ETSI TR 102 644-2 V1.1.1 (2009-03)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); RFID Plugtests to investigate theinteroperability of tags manufactured by differentvendors; Part 2: Test plan and preliminary testsETSI TR 102 680 V1.1.1 (2009-03)Reconfigurable Radio Systems (RRS); SDR ReferenceArchitecture for Mobile DeviceETSI TR 131 900 V8.0.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; SIM/USIM internal and external interworkingaspects (3GPP TR 31.900 version 8.0.0 Release 8)32ETSI TR 131 919 V8.0.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 2G/3G Java Card Application ProgrammingInterface (API) based applet interworking(3GPP TR 31.919 version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 102 250-4 V1.3.1 (2009-03)Speech and multimedia Transmission Quality (STQ);QoS aspects for popular services in GSM and3G networks; Part 4: Requirements for Quality of Servicemeasurement equipmentETSI TS 102 470-1 V1.2.1 (2009-03)Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast:Program Specific Information (PSI)/Service Information(SI); Part 1: IP Datacast over DVB-HETSI TS 102 545-2 V1.2.1 (2009-03)Broadband Radio Access Networks (BRAN); HiperMAN;Conformance Testing for WiMAX/HiperMAN 1.3.1; Part 2:Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)ETSI TS 102 624-3 V1.1.1 (2009-03)Broadband Radio Access Networks (BRAN);HiperMAN; Conformance Testing for the Network layerof HiperMAN/WiMAX terminal devices; Part 3: AbstractTest Suite (ATS)ETSI TS 102 829 V1.1.1 (2009-03)Grid Component Model (GCM); GCM FractalArchitecture Description Language (ADL)ETSI TS 121 101 V6.9.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical Specifications and Technical Reports for aUTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101version 6.9.0 Release 6)ETSI TS 121 101 V7.4.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical Specifications and Technical Reports for aUTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101version 7.4.0 Release 7)ETSI TS 121 101 V8.0.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical Specifications and Technical Reports for aUTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 121 201 V8.0.0 (2009-03)Technical Specifications and Technical Reports relatingto an Evolved Packet System (EPS) based 3GPP system(3GPP TS 21.201 version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 121 202 V8.0.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Technical Specifications and Technical Reportsrelating to the Common IP Multimedia Subsystem (IMS)(3GPP TS 21.202 version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 122 011 V8.7.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Service accessibility (3GPP TS 22.011version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 122 101 V7.12.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Service aspects; Service principles(3GPP TS 22.101 version 7.12.0 Release 7)ETSI TS 122 101 V8.11.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Service aspects; Service principles(3GPP TS 22.101 version 8.11.0 Release 8)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 4ETSI TS 122 101 V9.3.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Service aspects; Service principles(3GPP TS 22.101 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 122 112 V8.0.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; USIM toolkit interpreter; Stage 1 (3GPP TS 22.112version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 123 009 V8.1.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Handover procedures (3GPP TS 23.009version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 123 040 V7.2.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Technical realization of Short Message Service(SMS) (3GPP TS 23.040 version 7.2.0 Release 7)ETSI TS 123 040 V8.4.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Technical realization of Short Message Service(SMS) (3GPP TS 23.040 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 123 041 V8.2.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS)(3GPP TS 23.041 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 123 060 V8.4.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; General Packet Radio Service (GPRS); Servicedescription; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 8.4.0Release 8)ETSI TS 123 122 V8.5.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Non-Access-Stratum (NAS) functions related toMobile Station (MS) in idle mode (3GPP TS 23.122version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 123 167 V8.3.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) emergencysessions (3GPP TS 23.167 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 123 203 V7.10.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Policy and charging control architecture(3GPP TS 23.203 version 7.10.0 Release 7)ETSI TS 123 203 V8.5.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Policy and charging control architecture(3GPP TS 23.203 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 123 204 V7.6.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Support of Short Message Service (SMS) overgeneric 3GPP Internet Protocol (IP) access; Stage 2(3GPP TS 23.204 version 7.6.0 Release 7)ETSI TS 123 204 V8.4.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Support of Short Message Service (SMS) overgeneric 3GPP Internet Protocol (IP) access; Stage 2(3GPP TS 23.204 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 123 216 V8.3.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC);Stage 2 (3GPP TS 23.216 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 123 228 V8.8.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2(3GPP TS 23.228 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 123 237 V8.3.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity;Stage 2 (3GPP TS 23.237 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 123 246 V8.3.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System(UMTS); LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service(MBMS); Architecture and functional description(3GPP TS 23.246 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 123 251 V8.1.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network sharing; Architecture and functionaldescription (3GPP TS 23.251 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 123 272 V8.3.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Circuit Switched (CS) fallback in Evolved PacketSystem (EPS); Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 8.3.0Release 8)ETSI TS 123 292 V8.3.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia System (IMS) centralized services;Stage 2 (3GPP TS 23.292 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 123 327 V8.3.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Mobility between 3GPP-Wireless Local Area Network(WLAN) interworking and 3GPP systems(3GPP TS 23.327 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 123 401 V8.5.0 (2009-03)General Packet Radio Service (GPRS) enhancementsfor Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 8.5.0Release 8)ETSI TS 123 402 V8.5.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Architecture enhancements for non-3GPP accesses(3GPP TS 23.402 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 124 002 V8.1.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; GSM - UMTS Public Land Mobile Network (PLMN)Access Reference Configuration (3GPP TS 24.002version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 007 V8.1.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobile radio interface signalling layer 3; GeneralAspects (3GPP TS 24.007 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 008 V7.14.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobile radio interface Layer 3 specification; Corenetwork protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008version 7.14.0 Release 7)ETSI TS 124 008 V8.5.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobile radio interface Layer 3 specification; Corenetwork protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 124 011 V8.1.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Point-to-Point (PP) Short Message Service (SMS)support on mobile radio interface (3GPP TS 24.011version 8.1.0 Release 8)33


2009 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 124 109 V8.1.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Bootstrapping interface (Ub) and networkapplication function interface (Ua); Protocol details(3GPP TS 24.109 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 167 V6.7.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP IMS Management Object (MO); Stage 3(3GPP TS 24.167 version 6.7.0 Release 6)ETSI TS 124 167 V7.5.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP IMS Management Object (MO); Stage 3(3GPP TS 24.167 version 7.5.0 Release 7)ETSI TS 124 167 V8.1.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP IMS Management Object (MO); Stage 3(3GPP TS 24.167 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 173 V7.8.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IMS Multimedia telephony service andsupplementary services; Stage 3 (3GPP TS 24.173version 7.8.0 Release 7)ETSI TS 124 173 V8.4.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IMS Multimedia telephony service andsupplementary services; Stage 3 (3GPP TS 24.173version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 124 182 V8.1.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) CustomizedAlerting Tones (CAT); Protocol specification(3GPP TS 24.182 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 216 V7.4.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Communication Continuity ManagementObject (MO) (3GPP TS 24.216 version 7.4.0 Release 7)ETSI TS 124 216 V8.1.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Communication Continuity ManagementObject (MO) (3GPP TS 24.216 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 229 V6.21.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); Stage 3(3GPP TS 24.229 version 6.21.0 Release 6)ETSI TS 124 229 V7.15.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); Stage 3(3GPP TS 24.229 version 7.15.0 Release 7)ETSI TS 124 229 V8.7.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); Stage 3(3GPP TS 24.229 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 124 237 V8.1.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity;Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 238 V8.1.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Session Initiation Protocol (SIP) based userconfiguration; Stage 3 (3GPP TS 24.238 version 8.1.0Release 8)34ETSI TS 124 239 V8.1.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Flexible Alerting (FA) using IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem; Protocol specification(3GPP TS 24.239 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 259 V8.1.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Personal Network Management (PNM); Stage 3(3GPP TS 24.259 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 285 V8.0.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Allowed Closed Subscriber Group (CSG) List;Management Object (MO) (3GPP TS 24.285version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 124 292 V8.1.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Core Network subsystemCentralized Services; Stage 3 (3GPP TS 24.292version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 301 V8.1.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for EvolvedPacket System (EPS); Stage 3 (3GPP TS 24.301version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 302 V8.1.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Access to the Evolved Packet Core (EPC) vianon-3GPP access networks; Stage 3 (3GPP TS 24.302version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 303 V8.1.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobility management based on Dual-Stack MobileIPv6; Stage 3 (3GPP TS 24.303 version 8.1.0Release 8)ETSI TS 124 305 V7.4.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Selective Disabling of UE Capabilities (SDoUE)Management Object (MO) (3GPP TS 24.305version 7.4.0 Release 7)ETSI TS 124 305 V8.1.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Selective Disabling of UE Capabilities (SDoUE)Management Object (MO) (3GPP TS 24.305version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 312 V8.1.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Access Network Discovery and Selection Function(ANDSF) Management Object (MO) (3GPP TS 24.312version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 323 V8.1.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP IP Multimedia Subsystem (IMS) service leveltracing management object (MO) (3GPP TS 24.323version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 327 V8.1.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Mobility between 3GPP Wireless Local Area Network(WLAN) interworking (I-WLAN) and 3GPP systems;General Packet Radio System (GPRS) and 3GPP I-WLANaspects; Stage 3 (3GPP TS 24.327 version 8.1.0Release 8)ETSI TS 124 341 V7.3.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Support of SMS over IP networks; Stage 3(3GPP TS 24.341 version 7.3.0 Release 7)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 4ETSI TS 124 341 V8.1.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Support of SMS over IP networks; Stage 3(3GPP TS 24.341 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 404 V7.4.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);TISPAN; PSTN/ISDN simulation services:Communication Diversion (CDIV); Protocol specification(3GPP TS 24.404 version 7.4.0 Release 7)ETSI TS 124 503 V8.4.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);TISPAN; IP Multimedia Call Control Protocol based onSession Initiation Protocol (SIP) and Session DescriptionProtocol (SDP) Stage 3 [3GPP TS 24.229 (Release 7),modified] (3GPP TS 24.503 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 124 504 V8.4.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);TISPAN; PSTN/ISDN simulation services:Communication Diversion (CDIV); Protocol specification(3GPP TS 24.504 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 124 604 V8.3.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Communication Diversion (CDIV) using IP Multimedia(IM)Core Network (CN) subsystem; Protocolspecification (3GPP TS 24.604 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 124 605 V8.3.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Conference (CONF) using IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem; Protocol specification(3GPP TS 24.605 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 124 610 V8.3.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Communication HOLD (HOLD) using IP Multimedia (IM)Core Network (CN) subsystem; Protocol specification(3GPP TS 24.610 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 124 615 V8.1.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Communication Waiting (CW) using IP Multimedia (IM)Core Network (CN) subsystem; Protocol Specfication(3GPP TS 24.615 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 124 616 V8.3.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); Malicious CommunicationIdentification (MCID)using IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem; Protocol specification(3GPP TS 24.616 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 124 629 V8.2.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Explicit Communication Transfer (ECT) using IP Multimedia(IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol specification(3GPP TS 24.629 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 124 642 V8.1.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Completion of Communications to Busy Subscriber(CCBS) and Completion of Communications by No Reply(CCNR) using IP Multimedia (IM)Core Network (CN)subsystem; Protocol Specification (3GPP TS 24.642version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 125 101 V6.19.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.101 version 6.19.0 Release 6)ETSI TS 125 101 V7.15.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.101 version 7.15.0 Release 7)ETSI TS 125 101 V8.6.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.101 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 125 102 V7.14.0 (2009-03Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(TDD) (3GPP TS 25.102 version 7.14.0 Release 7)ETSI TS 125 102 V8.3.0 (2009-03) - (1419 kbUniversal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(TDD) (3GPP TS 25.102 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 125 104 V8.6.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.104 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 125 113 V8.4.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base station and repeater electromagnetic compatibility(EMC) (3GPP TS 25.113 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 125 123 V8.2.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (TDD) (3GPP TS 25.123 version 8.2.0Release 8)ETSI TS 125 133 V6.24.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (FDD) (3GPP TS 25.133 version 6.24.0Release 6)ETSI TS 125 133 V7.14.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (FDD) (3GPP TS 25.133 version 7.14.0Release 7)ETSI TS 125 141 V8.6.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (FDD)(3GPP TS 25.141 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 125 142 V4.13.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (TDD)(3GPP TS 25.142 version 4.13.0 Release 4)ETSI TS 125 142 V5.11.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (TDD)(3GPP TS 25.142 version 5.11.0 Release 5)ETSI TS 125 142 V6.9.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (TDD)(3GPP TS 25.142 version 6.9.0 Release 6)ETSI TS 125 142 V7.11.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (TDD)(3GPP TS 25.142 version 7.11.0 Release 7)ETSI TS 125 142 V8.2.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (TDD)(3GPP TS 25.142 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 125 144 V8.1.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) and Mobile Station (MS) overthe air performance requirements (3GPP TS 25.144version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 125 211 V7.7.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical channels and mapping of transport channelsonto physical channels (FDD) (3GPP TS 25.211version 7.7.0 Release 7)35


2009 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 125 211 V8.4.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical channels and mapping of transport channelsonto physical channels (FDD) (3GPP TS 25.211version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 125 212 V7.10.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Multiplexing and channel coding (FDD)(3GPP TS 25.212 version 7.10.0 Release 7)ETSI TS 125 212 V8.5.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Multiplexing and channel coding (FDD)(3GPP TS 25.212 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 125 213 V8.4.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Spreading and modulation (FDD) (3GPP TS 25.213version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 125 214 V7.11.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214version 7.11.0 Release 7)ETSI TS 125 214 V8.5.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 125 215 V8.3.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer; Measurements (FDD) (3GPP TS 25.215version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 125 221 V8.4.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical channels and mapping of transport channelsonto physical channels (TDD) (3GPP TS 25.221version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 125 222 V5.8.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Multiplexing and channel coding (TDD)(3GPP TS 25.222 version 5.8.0 Release 5)ETSI TS 125 222 V6.3.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Multiplexing and channel coding (TDD)(3GPP TS 25.222 version 6.3.0 Release 6)ETSI TS 125 222 V7.10.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Multiplexing and channel coding (TDD)(3GPP TS 25.222 version 7.10.0 Release 7)ETSI TS 125 222 V8.4.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Multiplexing and channel coding (TDD)(3GPP TS 25.222 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 125 223 V8.3.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Spreading and modulation (TDD) (3GPP TS 25.223version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 125 224 V7.10.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer procedures (TDD) (3GPP TS 25.224version 7.10.0 Release 7)ETSI TS 125 224 V8.3.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer procedures (TDD) (3GPP TS 25.224version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 125 225 V8.2.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer; Measurements (TDD) (3GPP TS 25.225version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 125 301 V8.5.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio interface protocol architecture (3GPP TS 25.301version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 131 112 V8.0.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Subscriber Identity Module ApplicationToolkit (USAT) interpreter architecture description;Stage 2 (3GPP TS 31.112 version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 131 113 V8.0.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Subscriber Identity Module ApplicationToolkit (USAT) interpreter byte codes (3GPP TS 31.113version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 131 114 V8.0.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Subscriber Identity Module ApplicationToolkit (USAT) interpreter protocol and administration(3GPP TS 31.114 version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 131 120 V8.0.0 (2009-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; UICC-terminal interface; Physical, electrical andlogical test specification (3GPP TS 31.120 version 8.0.0Release 8)ETSI TS 136 143 V8.0.0 (2009-03)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Repeater conformance testing (3GPP TS 36.143version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 151 010-1 V7.12.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1:Conformance specification (3GPP TS 51.010-1version 7.12.0 Release 7)ETSI TS 151 010-1 V8.0.0 (2009-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1:Conformance specification (3GPP TS 51.010-1version 8.0.0 Release 8)ETSI TS 183 043 V2.3.1 (2009-03)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);IMS-based PSTN/ISDN Emulation; Stage 3 specificationETSI TS 186 009-1 V2.1.1 (2009-03)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);SIP-ISUP Interworking between the IP Multimedia (IM)Core Network (CN) subsystem and Circuit Switched(CS) networks; Part 1: Protocol ImplementationConformance Statement (PICS)ETSI TS 186 009-2 V2.1.1 (2009-03)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);SIP-ISUP Interworking between the IP Multimedia (IM)Core Network (CN) subsystem and Circuit Switched(CS) networks; Part 2: Test Suite Structure and TestPurposes (TSS&TP)ETSI TS 186 011-1 V1.1.1 (2009-03)Technical Committee for IMS Network Testing (INT);IMS NNI Interworking Test Specifications; Part 1: TestPurposes for IMS NNI InterworkingETSI TS 186 011-1 V2.2.1 (2009-03)Technical Committee for IMS Network Testing (INT);IMS NNI Interworking Test Specifications; Part 1: TestPurposes for IMS NNI InterworkingETSI TS 186 011-2 V1.1.1 (2009-03)Technical Committee for IMS Network Testing (INT);IMS NNI Interworking Test Specifications; Part 2: Testdescription for IMS NNI Interworking.ETSI TS 186 011-2 V2.2.1 (2009-03)Technical Committee for IMS Network Testing (INT);IMS NNI Interworking Test Specifications; Part 2: Testdescription for IMS NNI InterworkingParengë Lyda Maþeikienë36


Lietuvos standartizacijos departamentasDirektorius .............................................................................................................................................................. 270 9360Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345Patarëjas teisës ir personalo klausimais .................................................................................................................. 279 1140Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135Vyriausiasis specialistas tarptautiniams ryðiams .................................................................................................... 270 9358Kokybës vadybos ekspertas .................................................................................................................................... 279 1131Faksas 212 62521-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai. Mësa ir mësos produktai, maisto analizë ............................................................... 270 9361Þaislai, kokybës vadyba, techniniai brëþiniai, paslaugos ....................................................................................... 279 1134Tekstilë, dujos, nafta ir naftos produktai, ............................................................................................................... 279 1134Cheminë analizë, kietasis biokuras, plastikai .......................................................................................................... 270 9365Pieno, grûdø, þuvies, vaisiø ir darþoviø produktai, paðarai, dangos .................................................................... 270 9365Tràðos, klijai, aplinkos apsauga, kosmetika ........................................................................................................... 270 93672-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................................. 234 8399Akø optika ................................................................................................................................................................ 234 8396Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, juvelyriniai dirbiniai ......................................................... 234 8397Korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas, neardomieji bandymai ...................................................................... 234 8397Mechanika, metalai, suvirinimas .............................................................................................................................. 234 8396Sveikata, pakavimas ................................................................................................................................................. 234 8396Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai .................................................................................... 234 83973-iasis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëjas. Bendrieji klausimai, informacijos ir ryðiø technologija, telekomunikacijos ........................................... 270 9342Informaciniø sistemø standartizavimas, informacijos saugumas, orlaiviai, erdvëlaiviai ir kosmosas, apsauga . 270 9349Elektronika ................................................................................................................................................................ 279 1151Elektrotechnika ......................................................................................................................................................... 279 1151Elektromagnetinis suderinamumas ......................................................................................................................... 279 1151Elektros energetika ................................................................................................................................................... 270 9349Telekomunikacijos .................................................................................................................................................... 270 93494-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëjas. Bendrieji klausimai ................................................................................................................................... 279 1150Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341Prieðgaisrinë sauga, techninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos ............................................ 279 1150Baldai, mediena ....................................................................................................................................................... 279 1141PLANAVIMO IR TIKRINIMO SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9366Standartizacijos darbø planavimas ......................................................................................................................... 279 1143Lietuviø kalbos ekspertizë ........................................................................................................................................ 270 9371 279 1153Terminø standartizavimas ........................................................................................................................................ 279 1137INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJØ SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347Informacijos technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364BIBLIOTEKA .......................................................................................................................................................... 279 1142LEIDYBOS IR PLATINIMO SKYRIUSVedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas .................................................................................... 270 9348Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUSVedëja ..................................................................................................................................................................... 270 9346203 kab.206 kab.309 kab.401 kab.204 kab.310 kab.312 kab.318 kab.318 kab.311 kab.311 kab.308 kab.302 kab.303 kab.304 kab.304 kab.303 kab.303 kab.304 kab.218 kab.216 kab.216 kab.216 kab.216 kab.216 kab.216 kab.319 kab.317 kab.319 kab.313 kab.212 kab.210 kab.209 kab.217 kab.403 kab.213 kab.214 kab.213 kab.213 kab.315 kab.307 kab.306 kab.305 kab.201 kab.Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344Kokybës vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9359Projektø vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9356Rinkodaros vadovas ................................................................................................................................................ 270 9356Vyriausiasis finansininkas ........................................................................................................................................ 270 9356Faksas 270 9356


2009 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASDepartamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartusu suinteresuotomis Lietuvos RespublikosVyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis irorganizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikàstandartizacijos srityje.Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijosdarbus ir metodiðkai jiems vadovauja.Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvosstandartø projektams rengti.Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijosSutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausøtarnybos funkcijas.Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijosnacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijosstandartizacijos forume nuo 1999 m.Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europosorganizacijose:Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narysnuo 2008 m.;Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –asocijuotasis narys nuo 1996 m.;Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo2003 m.Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;Europos ryðiø standartø institute (ETSI) – narys nuo 1996 m.38

More magazines by this user
Similar magazines