Twórczość Jana Kochanowskiego - Pedagogiczna Biblioteka ...

pbw.kielce.pl

Twórczość Jana Kochanowskiego - Pedagogiczna Biblioteka ...

Bibliografia podmiotowaI. Druki zwarte:1. Kochanowski, Jan : Pieśni / Jan Kochanowski; oprac. LudwikaSzczerbicka-Slęk. – Wyd. 4 zm. – Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 1998 Sygn. 28413 Wypożyczalnia2. Kochanowski, Jan : Treny / Jan Kochanowski; oprac. Maria RenataMayenowa. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983Sygn. 2128 Wypożyczalnia3. Kochanowski, Jan : Z łacińska śpiewa Słowian muza : elegie, foricenia,liryki / Jan Kochanowski; wstępem poprzedził Zygmunt Kubiak . – Wyd.2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982Sygn. 20381 Wypożyczalnia4. Kochanowski, Jan : Tam, gdzie „brzegi bursztynem świecą” / JanKochanowski; wybrał i wstępem opatrzył Edmund Kotarski. – Gdańsk :Wydawnictwo Morskie, 1984Sygn. 23107 Wypożyczalnia5. Kochanowski, Jan : Satyr albo Dziki Mąż / Jan Kochanowski; oprac iposłowiem opatrzyła Paulina Buchwald-Pelcowa. – Warszawa :Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 1983Sygn. 21838 Wypożyczalnia6. Kochanowski, Jan : Odprawa posłów greckich / Jan Kochanowski; il.Feliks Topolski. – Wyd. 29. – Warszawa : Państwowy InstytutWydawniczy, 1982Sygn. 21291 Wypożyczalnia7. Kochanowski, Jan : Psałterz Dawidów / Jan Kochanowski. – Warszawa :Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982Sygn. 20780 Wypożyczalnia8. Kochanowski, Jan : Fraszki / Jan Kochanowski; il. Andrzej Czeczot. –Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982Sygn. 20210 Wypożyczalnia9. Kochanowski, Jan : Ja dobrej myśli zawżdy chcę używać / JanKochanowski; oprac. Ewa Wojnicz-Pawłowska i posłowiem opatrzyłJanusz Siatkowski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981Sygn. 19535 Wypożyczalnia10. Kochanowski, Jan : Sobie śpiewam a Muzom… antologia / JanKochanowski; wyboru dokonała Kazimiera Żukowska. – Wyd. 3. –Państwowy Instytut Wydawniczy,1980Sygn. 19042 Wypożyczalnia11. Kochanowski, Jan : Elegie Jana Kochanowskiego / Jan Kochanowski;oprac. Wacław Walecki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,19762


Sygn. 14639, 14760 Wypożyczalnia12. Kochanowski, Jan : Dzieła polskie. T. 1 / Jan Kochanowski; oprac. JulianKrzyżanowski. – Wyd. 8. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,1976Sygn. 13146 Wypożyczalnia13. Kochanowski, Jan : Dzieła polskie. T. 2 / Jan Kochanowski; oprac. JulianKrzyżanowski. – Wyd. 8. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,1976Sygn. 13147 Wypożyczalnia14. Kochanowski, Jan : Wybór poezji / Jan Kochanowski; oprac. RomanSobol. – Wyd. 2. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956Sygn. 795 WypożyczalniaBibliografia przedmiotowaI. Druki zwarte:1. Abramowska, Janina : Arkadia w Czarnolesie („Pieśń świętojańska oSobótce” Jana Kochanowskiego) // W : Lektury i problemy / wybór ioprac. Janusz Maciejewski. – Warszawa : Ludowa SpółdzielniaWydawnicza, 1976. – S. 11-20Sygn. 13492 Wypożyczalnia2. Barycz, Henryk : Z zaścianka na Parnas : drogi kulturalnego rozwojuJana Kochanowskiego i jego rodu / Henryk Barycz. – Kraków :Wydawnictwo Literackie, 1981Sygn. 20055 Wypożyczalnia3. Ceccherelli, Andrea : Renesans : Jan Kochanowski // W : Historialiteratury polskiej / pod red. Luigiego Marinellego. – Wrocław : ZakładNarodowy im. Ossolińskich, 2009. – S. 70-87Sygn. 30596 Czytelnia4. Gąsiorowska-Szmydtowa, Zofia : Jan Kochanowski / Zofia Gąsiorowska-Szmydtowa. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe WydawnictwoNaukowe, 1979Sygn. 18362 Wypożyczalnia5. Grzeszczuk, Stanisław : „Treny” Jana Kochanowskiego / StanisławGrzeszczuk. – Wyd 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne iPedagogiczne, 1988Sygn. 26435 Wypożyczalnia6. Grzeszczuk, Stanisław : „Treny” Jana Kochanowskiego : próbainterpretacji / Stanisław Grzeszczuk. – Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 19793


Sygn. 1015 P Wypożyczalnia7. Grzeszczuk, Stanisław : „Wsi spokojna, wsi wesoła…”. Pieśń Panny XII zSobótki Jana Kochanowskiego // W : Arcydzieła literatury polskiej. T. 1 /pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak. – Rzeszów : KrajowaAgencja Wydawnicza, 1990. – S. 17-36Sygn. 25397 Wypożyczalnia8. Grzeszczuk, Stanisław : Jan Kochanowski-„Pieśń IV” z „fragmentów albopozostałych pism” // W : Lektury Polonistyczne : Średniowiecze-Renesans-Barok. T. 2 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S.Gruchały. – Kraków : Wydawnictwo „Universitas”,1997. – S. 169-195Sygn. 29085 Wypożyczalnia9. Grzeszczuk, Stanisław : Kochanowski i inni : studia, charakterystyki,interpretacje / Stanisław Grzeszczuk . – Wyd. 2 zm. – Katowice :Wydawnictwo„Śląsk”, 1988Sygn. 26203 Wypożyczalnia10. Grzeszczuk, Stanisław : Manifest poetycki i filozoficzny-„Czego chceszod nas Panie…?” Jana Kochanowskiego // W : Arcydzieła literaturypolskiej. T. 2 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak. –Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – S. 29-53Sygn. 26516 Wypożyczalnia11. Grzeszczuk, Stanisław : Treny Jana Kochanowskiego-o przygodachczłowieka myślącego epoki Renesansu // W : Arcydzieła literaturypolskiej. T. 1 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak. –Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – S. 36-56Sygn. 25397 Wypożyczalnia12. Grzeszczuk, Stanisław : Zapoznane arcydzieło liryki refleksyjnej-Pieśń IVz fragmentów Jana Kochanowskiego // W: Arcydzieła literatury polskiej.T. 3 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak. – Rzeszów :Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – S. 5-25Sygn. 27279 Wypożyczalnia13. Jan Kochanowski i epoka renesansu : w 450 rocznicę urodzin poety1530-1980 / pod red. Teresy Michałowskiej. – Warszawa : PaństwoweWydawnictwo Naukowe, 1984Sygn. 22806 Wypożyczalnia14. Jan Kochanowskiego : interpretacje / pod red. Jana Błońskiego. –Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989Sygn. 26615 Wypożyczalnia15. Jana Kochanowski „Treny” / oprac. Stanisław Grzeszczuk. – Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988Sygn. 26435 Wypożyczalnia16. Jastrun, Mieczysław : Poeta i dworzanin : rzecz o Janie Kochanowskim /Mieczysław Jastrun. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowy Instytut4


Wydawniczy, 1980Sygn. 18696, 18781 Wypożyczalnia17. Jęśko, Jolanta : Jan Kochanowski / Jolanta Jęśko. – Warszawa :Biblioteka Narodowa, 1985Sygn. 23863 Wypożyczalnia18. Kleiner, Juliusz : Zarys dziejów literatury polskiej / Juliusz Kleiner. –Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. – S. 59-81 : JanKochanowskiSygn. 9641 Czytelnia19. Kochanowski : z dziejów badań i recepcji twórczości / wybór i oprac.Mirosław Korolko. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,1980Sygn. 19107, 19190 Wypożyczalnia20. Korolko, Mirosław : Jana Kochanowskiego żywot i sprawy : materiały,komentarze, przypuszczenia / Mirosław Korolko. – Warszawa :Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 1985Sygn. 24041 Wypożyczalnia21. Kotarski, Edmund : „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego /Edmund Kotarski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1991 Sygn. 27626 Wypożyczalnia22. Krzyżanowski, Julian : Dzieje literatury polskiej / Julian Krzyżanowski. –Wyd. 3. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – S.77-86 : Poezja Jana KochanowskiegoSygn. 17090 Czytelnia23. Krzyżanowski, Julian : Historia literatury polskiej : alegoryzmpreromantyzm/ Julian Krzyżanowski. – Wyd. 2. – Warszawa :Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. – S. 171-194 : Jan KochanowskiSygn. 3605 Czytelnia24. Krzyżanowski, Julian : Poeta czarnoleski : studia literackie / JulianKrzyżanowski; wybór i oprac. Maria Bokszczanin i Helena Kapełuś;wstępem poprzedził Tadeusz Ulewicz. – Warszawa : Państwowy InstytutWydawniczy, 1984Sygn. 22425, 22510 Wypożyczalnia25. Kubiak, Zygmunt : Wędrówki po stuleciach / Zygmunt Kubiak. – Kraków :Wydawnictwo Znak, 1969. – S. 114-131 : Co zawdzięczamy JanowiKochanowskiemu?Sygn. 6649 Wypożyczalnia26. Lektury polonistyczne : Jan Kochanowski / pod red. AlbertaGorzkowskiego. – Kraków : Wydawnictwo „Universitas”, 2001Sygn. 29087 Wypożyczalnia27. Malicki, Jan : Legat wieku rycerskiego : studia staropolskie / Jan Malicki.– Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. – S. 79-96 : „Jan5


fraszki pisze”Sygn. 26846 Wypożyczalnia28. Malicki, Jan : Legat wieku rycerskiego : studia staropolskie / Jan Malicki.– Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. – S. 97-110 :Poezja i retoryka. „Treny”Sygn. 26846 Wypożyczalnia29. Malicki, Jan : Legat wieku rycerskiego : studia staropolskie / Jan Malicki.– Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. – S. 111-122 :Człowiek – tak, ale jaki? O konwencjach antropologicznych w twórczościJana Kochanowskiego (rekonesans)Sygn. 26846 Wypożyczalnia30. Mayenowa, Maria Renata : O języku poezji Jana Kochanowskiego /Maria Renata Mayenowa. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983Sygn. 22041 Wypożyczalnia31. Mrowcewicz, Krzysztof : Czemu wolność mamy? : antynomie wolności wpoezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa-Sarzyńskiego / KrzysztofMrowcewicz. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987Sygn. 25631 Wypożyczalnia32. Nadolski, Bronisław : Jan Kochanowski : życie, twórczość, epoka /Bronisław Nadolski. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowe ZakładyWydawnictw Szkolnych, 1966Sygn. 4430 Wypożyczalnia33. Niewolak-Krzywda, Anna : W kręgu rzeczy czarnoleskiej / AnnaNiewolak-Krzywda. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987Sygn. 25438, 25484 Wypożyczalnia34. Nowacka, Teresa : Od starożytności do oświecenia / Teresa Nowacka. –Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo „NRT”, 1994. – S. 99-107 : JanKochanowski „Odprawa posłów greckich”Sygn. 27799 Wypożyczalnia35. Nowicka-Jeżowa, Alina : Sens życia w Trenie XIX Jana Kochanowskiego// W : Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza :rok XXXII (1997). – Warszawa, 1998 : Zarząd Główny TowarzystwaLiterackiego im. A. Mickiewicza, 1998. – S. 37-56Sygn. 28563 Wypożyczalnia36. O „Trenach” Jana Kochanowskiego // W : „Treny” Jana Kochanowskiego/ oprac. Julian Krzyżanowski. – Warszawa : Państwowy InstytutWydawniczy, 1970. – S. 5-13Sygn. 8175 Wypożyczalnia37. Od Kochanowskiego do Staffa : antologia liryki polskiej / ułożył WacławBorowy. – Wyd. 4. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981Sygn. 19694 Wypożyczalnia38. „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego / oprac. Edmund6


Kotarski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991Sygn. 27626 Wypożyczalnia39. Pelc, Janusz : „Treny” Jana Kochanowskiego / Janusz Pelc. – Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 1969Sygn. 6303 Wypożyczalnia40. Pelc, Janusz : Jan Kochanowski : szczyt renesansu w literaturze polskiej/ Janusz Pelc. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.– S. 270-308 : „Fraszki nieprzepłacone”Sygn. 25855 Wypożyczalnia41. Pelc, Janusz : Jan Kochanowski : szczyt renesansu w literaturze polskiej/ Janusz Pelc. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe WydawnictwoNaukowe, 1987. – S. 378-397 : „Pasterz… proste pieśni… faunowie”Sygn. 25855 Wypożyczalnia42. Pelc, Janusz : Jan Kochanowski : szczyt renesansu w literaturze polskiej/ Janusz Pelc. – Wyd.2. – Warszawa : Państwowe WydawnictwoNaukowe, 1987. – S. 333-378 : „Pieśni… nad złoto droższe”Sygn. 25855 Wypożyczalnia43. Pelc, Janusz : Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej (od XVIdo połowy XVIII wieku) / Janusz Pelc. – Wyd. 8. – Warszawa :Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965Sygn. 3915 Wypożyczalnia44. Pelc, Janusz : Optymizm i tragizm człowieka Renesansu // W : Oliteraturze polskiej / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. – Wyd. 2 zm.– Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1971. – S. 38-50Sygn. 12089 Wypożyczalnia45. Pelc, Janusz : Wprowadzenie do „Trenów” Jana Kochanowskiego // W:Literatura polska w szkole średniej / pod red. Franciszka Bielaka iStanisława Grzeszczuka. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkole iPedagogiczne, 1975. – S. 76-96Sygn. 17329 Wypożyczalnia46. Poeta z Czarnolasu : w czterechsetną rocznicę śmierci JanaKochanowskiego : zbiór rozpraw / pod red. Pauliny Buchwald-Pelcowej iJana Pacławskiego. – Radom : Radomskie Towarzystwo Naukowe wRadomiu, 1984Sygn. 23346 Wypożyczalnia47. Rytel Jadwiga : Jan Kochanowski / Jadwiga Rytel. – Warszawa : WiedzaPowszechna, 1967Sygn. 4833 Wypożyczalnia48. Skwarczyńska, Stefania : Aspekt genologiczny „Fraszek” JanaKochanowskiego // W : Prace Polonistyczne. Seria XLI (1985) / pod red.Zdzisława Skwarczyńskiego. – Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 1986. – 53-867


Sygn. 24738 Wypożyczalnia49. Szmydtowa, Zofia : Jan Kochanowski / Zofia Szmydtowa. – Warszawa :Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968Sygn. 5991 Wypożyczalnia50. Szmydtowa, Zofia : Poeci i poetyka / Zofia Szmydtowa. – Warszawa :Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – S. 5-37 : „Odprawa posłówgreckich”: studium morfologiczneSygn. 3571 Wypożyczalnia51. Szmydtowa, Zofia : Poeci i poetyka / Zofia Szmydtowa. – Warszawa :Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – S. 139-159 : Kochanowskina tle polskiego i europejskiego RenesansuSygn. 3571 Wypożyczalnia52. Szmydtowa, Zofia : Poeci i poetyka / Zofia Szmydtowa. – Warszawa :Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – S. 37-61 : Refleksje nadoryginalnością „Odprawy posłów greckich”Sygn. 3571 Wypożyczalnia53. Szmydtowa, Zofia : Studia i portrety / Zofia Szmydtowa. – Warszawa :Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. – S. 5-35 : Nowa Ariadna, czyliRzecz o „Pamiątce Janowi na Tęczynie”Sygn. 7216 Wypożyczalnia54. Treny Jana Kochanowskiego / oprac. Julian Krzyżanowski. – Warszawa :Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970Sygn. 8175 Wypożyczalnia55. Ulewicz, Tadeusz : „Odprawa posłów greckich” Kochanowskiego // W : Oliteraturze polskiej : materiały / wybór i opracowanie Andrzej Z.Makowiecki. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne iPedagogiczne, 1974. – S. 51-60Sygn. 12089 Wypożyczalnia56. Ulewicz, Tadeusz : Kochanowski Jan // W : Literatura Polska :przewodnik encyklopedyczny. T. 1 / red. nauk. Rafał Łąkowski. –Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. – S. 452-454Sygn. 22753 Czytelnia57. Ulewicz, Tadeusz : Oddziaływanie europejskie Jana Kochanowskiego :od renesansu do romantyzmu / Tadeusz Ulewicz. – Wyd. 2. – Wrocław :Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976Sygn. 14689 Wypożyczalnia58. Walecki, Wacław : Jan Kochanowski-poezje łacińskie // W : LekturyPolonistyczne : Średniowiecze-Renesans-Barok. T. 2 / pod red. AndrzejaBorowskiego i Janusza S. Gruchały. – Kraków : Wydawnictwo„Universitas”1997. – S. 115-137Sygn. 29085 Wypożyczalnia59. Walecki, Wacław : Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby8


Oświecenia / Wacław Walecki. – Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 1979Sygn. 17384 Wypożyczalnia60. Walecki, Wacław : Wokół „Trenów” // W: Literackie wizje i re-wizje :materiały pomocnicze dla szkoły średniej / pod red. Mariana Stępnia iWacława Waleckiego. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne iPedagogiczne, 1980. – S. 31-37Sygn. 18503 Wypożyczalnia61. Weintraub, Wiktor : Rzecz czarnoleska / Wiktor Weintraub. – Kraków :Wydawnictwo Literackie, 1977Sygn. 15041 Wypożyczalnia62. Wit Labuda, Aleksander : Fraszki Jana Kochanowskiego-poeta w teatrzeświatła // W: Glosariusz od starożytności do pozytywizmu : materiały dokształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka.– Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – S. 90-97Sygn. 27479 Wypożyczalnia63. Ziomek, Jerzy : Renesans / Jerzy Ziomek. – Wyd. 6. – Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. – S. 253-329 : Jan KochanowskiSygn. 28253 CzytelniaII.Artykuły z prasy:1. Bagiński, Paweł : Jana Kochanowskiego „Odprawa posłów greckich” wklasie IX / Paweł Bagiński // „Polonistyka”. – 1958, nr 5, s. 52-582. Chałońska, Joanna : Człowiek, dom i świat w twórczości Mikołaja Reja iJana Kochanowskiego / Joanna Chałońska // „Język Polski w SzkoleŚredniej”. – 1995/1996, nr 1, s. 44-583. Czyżewska-Kasińska, Izabela : O dialogu tekstów z różnych epok /Izabela Czyżewska-Kasińska // „Język Polski w Gimnazjum”. –2006/2007, nr 2, s. 35-374. Gierszal, Krzysztof : Od Orwella do Kochanowskiego. Czyżby? /Krzysztof Gierszal // „Język Polski w Gimnazjum”. – 2007/2008, nr 4, s.46-595. Glencowa, Krystyna : Ojciec, dziecko i treny Jana Kochanowskiego /Krystyna Glencowa, Piotr Skowronek // „Język Polski w Gimnazjum”. –2001/2002, nr 2, s. 20-346. Grzeszczuk, Stanisław : „Czego chcesz od nas Panie…?-manifestpoetycki i filozoficzny Jana Kochanowskiego / Stanisław Grzeszczuk //„Język Polski w Szkole Średniej. – 1986/1987, nr 3, s. 13-267. Grzeszczuk, Stanisław : Legenda „Hymnu” Jana Kochanowskiego /Stanisław Grzeszczuk // „Wiadomości Kulturalne”. – 1995, nr 41, s. 149


8. Hernas, Czesław : Dylematy wartościowania w liryce J. Kochanowskiegoi M. Sępa Szarzyńskiego / Czesław Hernas // „Warsztaty Polonistyczne”.– 1998, nr 2, s. 65-709. Imańska, Danuta : Śladami Jana Kochanowskiego. Scenariusz konkursudla uczniów gimnazjum / Danuta Imańska, Agnieszka Kaczmarska,Elżbieta Kramek // „Biblioteka w Szkole”. – 2008, nr 9, 23-2410. Jagoszewska, Krystyna : Jak przybliżać uczniom poezję JanaKochanowskiego?: „Na dom w Czarnolesie” w klasie VII / KrystynaJagoszewska // „Warsztaty Polonistyczne”. – 1997, nr 2, 13-1611. Jaroszewska, Ewelina : Szkoły życia Kochanowskiego / EwelinaJaroszewska // „Polonistyka”. – 2006, nr 9, s. 18-2212. Kasprzakowa, Barbara : Radość czytania Kochanowskiego / BarbaraKasprzakowa // „Polonistyka”. – 1997, nr 5, s. 283-28513. Kiraga-Wójcik, Ewa : O interpretacji Muzy Jana Kochanowskiego.Literatura staropolska a współczesna dydaktyka szkolna / Ewa Kiraga-Wójcik // „Język Polski w Liceum”. – 2008/2009, nr 1, s. 68-7314. Kobylińska, Józefa : Analiza stylistyczno-językowa „Trenów” JanaKochanowskiego (na przykładzie Trenu IV) / Józefa Kobylińska //„Polonistyka”. – 1991, nr 1, s. 3-1015. Kotwicka, Irena : Lekcje z pomysłem, czyli jak wnikać w poezję J.Kochanowkiego / Irena Kotwicka // „Warsztaty Polonistyczne”. – 1998, nr2, s. 7-1016. Krzyworączka, Mariola : O sztuce mówienia do władców, czyli dlaczegowarto czytać teksty staropolskie / Mariola Krzyworączka // „Polonistyka”.– 2009, nr 6, s. 56-6017. Kubiak, Zygmunt : Poeta czarnoleski / Zygmunt Kubiak // „Polonistyka”. –1997, nr 5, s. 280-28218. Łaganowska, Maria : O zbieraniu doświadczeń i noszeniu ludzkichprzygód (propozycja metodyczna) / Maria Łaganowska // „Język Polski wGimnazjum”. – 2007/2008, nr 4, s. 60-7119. Łopata, Andrzej : Z Kochanowskim we współczesność. Walory i warunkilektury aktualizującej / Andrzej Łopata // „Język Polski w Gimnazjum”. –2007/2008, nr 4, s. 26-4520. Maćkowska, Anna : O „Trenach” i „niebiosów pustkowiu” / AnnaMaćkowska // „Warsztaty Polonistyczne”. – 1997, nr 4, s. 27-3221. Obremski, Krzysztof : „Księga psalmów”-„Skała pięknej Kallijopy”? /Krzysztof Obremski // „Pamiętnik Literacki”. – 1995, nr 1, s. 139-14022. Ostrowska, Ewa : Dwie fraszki Jana Kochanowskiego / Ewa Ostrowska //„Język Polski”. – 1974, nr 3, s. 161-17123. Otrębski, Bogdan : Liryka miłosna Jana Kochanowskiego / Bogdan10


Otrębski // „Polonistyka”. – 1980, nr 6, s. 416-42124. Otrębski, Bogdan : Przyroda w twórczości Jana Kochanowskiego /Bogdan Otrębski // „ Polonistyka”. – 1984, nr 5/6, s. 341-34525. Pokrzywniak, Józef : O potędze literatury słów kilka / Józef Pokrzywniak// „Polonistyka”. – 2009, nr 6, s. 6-926. Prosnak, Jan : Jan Kochanowski-poeta renesansowego piękna (1530-1584) / Jan Prosnak // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”. – 1980, nr 5,s. 247-25927. Przybyła, Wiesław : Kochanowski jako twórca i mistrz polszczyzny /Wiesław Przybyła // „Język Polski w Gimnazjum”. – 2007/2008, nr 4, s.17-2528. Rzepecka-Roszak, Elżbieta : Sprawy ostateczne na miarę gimnazjalisty /Elżbieta Rzepecka-Roszak // „Język Polski w Gimnazjum”. – 2007/2008,nr 4, s. 80-8829. Skubis-Rafalska, Agnieszka : Poeta-dworzanin. Dialog ucznia z epoką /Agnieszka Skubis-Rafalska // „Język Polski w Gimnazjum”. – 2008/2009,nr 1, s. 69-8530. Sokolski, Jacek : „Fortuna radzi…” czyli uwagi o dwóch fraszkach JanaKochanowskiego / Jacek Sokolski // „Pamiętnik Literacki”. – 1995, nr 2, s.133-13731. Sokolski, Jacek : „Sybilla prorokuje…” O fraszce „Do Stanisława” (I 63)Jana Kochanowskiego / Jacek Sokolski // „Pamiętnik Literacki”. – 1999,nr 3, s. 149-15232. Sokolski, Jacek : Nad „Fraszkami” Jana Kochanowskiego / JacekSokolski // „Pamiętnik Literacki”. – 1997, nr 2, s. 161-17233. Stec, Wiesław : Publicystyka Jana Kochanowskiego / Wiesław Stec //„Polonistyka”. – 1984, nr 5/6, s. 323-34034. Stec, Wiesław J : Jan Kochanowski w świetle najnowszych badań /Wiesław J. Stec // „Polonistyka”. – 1980, nr 6, s. 403-41635. Szczepańska, SAgata : W labiryncie „Fraszek” Jana Kochanowskiego /Agata Szczepańska // „Warsztaty Polonistyczne”. – 2000, nr 4, s. 32-3936. Szczerbicka-Slęk, Ludwika : „Treny” Jana Kochanowskiego w świetleestetyki recepcji i oddziaływania / Ludwika Szczerbicka-Slęk // „PamiętnikLiteracki”. – 1973, nr 4, s. 3-2237. Ślękowa, Ludwika : „Język giętki” Jana Kochanowskiego : próbastylistycznej analizy „Marszałka i Muzy” / Ludwika Ślękowa //„Polonistyka”. – 1995, nr 4, s. 196-20038. Ulewicz, Tadeusz : Z badań porównawczych nad twórczościąKochanowskiego. Gawęda filologiczna polonisty / Tadeusz Ulewicz //„Ruch Literacki”. – 1975, nr 5, s. 287-30311


39. Walecki, Wacław : O Kochanowskim i Krasickim. Kilka uwag z dziejówliterackich powiązań / Wacław Walecki // „Ruch Literacki”. – 1975, nr 5, s.327-33340. Waligóra, Janusz : Warunki interpretacji tekstu literackiego w szkoleponadgimnazjalnej : na przykładzie fraszki Jana Kochanowskiego „Dogór i lasów” / Janusz Waligóra // „Polonistyka”. – 2007, nr 2, s. 40-4541. Weintrab, Wiktor : Religia Kochanowskiego a polska kulturarenesansowa / Wiktor Weintrab // „Pamiętnik Literacki”. – 1974, nr 1, s. 3-2242. Włostowski, Stanisław : „Ars poetica”, czyli poeci o poezji (Pieśń XXIV J.Kochanowskiego i „Oda do Mecenasa Horacego”) / Stanisław Włostowski// „Język Polski w Szkole Średniej”. – 1995/1996, nr 4, s. 52-5943. Ziemba, Kwiryna : Klemens Janicjusz-Jan Kochanowski : dwie koncepcjeelegii neołacińskiej / Kwiryna Ziemba // „Pamiętnik Literacki”. – 1998, nr4, s. 125-13712

More magazines by this user
Similar magazines