Views
2 years ago

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ - ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2

ง.

ง. ชมพูเหลืองฟาเขียว 107. กระสุนปก.ขนาด 7.62 คูณ 51 มม. ระยะที่ดินสงกระสองวิถีเผาไหมหมดกี่เมตร ก. 900 ม. หรือไกลกวา ข. 1,100 ม. หรือไกลกวา ค. 2,000 ม. หรือไกลกวา ง. 3,725 ม. หรือไกลกวา 108. แรงเหนี่ยวไกของปลย.M16 A.2 กี่กิโลกรัม ก. 1.2 ถึง 1.8 กก. ข. 2.1 ถึง 2.9 กก. ค. 2.49 ถึง 4.31 กก. ง. ไมมีขอถูก 109. ขอความดังตอไปนี้เปนขอมูลทางเทคนิคของอาวุธชนิดใด 4 เกลียววนขวาครบรอบที่ระยะ 12 นิ้ว ก. ปก.ขนาด 7.62 มม. M.60 ข. ปก.ขนาด 7.62 มม. MAG.58 ค. ปก.ขนาด 7.62 มม. M.219 ง. ถูกหมดทุกขอ - 18 - 110. การเบิกกระสุนที่ใชในการยิงทดสอบเครื่องกลไกอาวุธของหนวยซอมบํารุงประเภทในสนามเบิกกระสุน ค.M.79 และ M.203 ไดกี่นัดตอ 1 กระบอก ก. 2 นัดตอ 1 กระบอก. ข. 3 นัดตอ 1กระบอก ค. 4 นัดตอ 1 กระบอก ง. 5 นัดตอ 1กระบอก 111. มีคุณสมบัติการชําระลางเขมาดินปนหลอลื่นและปองกันสนิม เปนผลิตภัณฑทําความสะอาดชนิดใด ก. Cp 111 ข. ดรายคลีนนิ่งโซลเจน ค. CLP ง. LUBRICATING OIL 112. อัตราขั้นตนของกระสุนที่ใชในการยิงทดสอบเครื่องกลไกอาวุธปพ.86,ปกม.86, ปกม.88 ชนิดกระสุน

ปพ.86 ของหนวยซอมบํารุงประเภทในสนามสะสมไดจํานวนกี่นัดตอหนวย ก. 50นัด / หนวย ข. 60นัด / หนวย ค. 70นัด / หนวย ง. 80นัด / หนวย 113. เครื่องควบคุมการยิงคือเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชชี้ทิศทางควบคุมการยิงใหลูกกระสุนเคลื่อนที่เขาสู เปาหมายไดอยางถูกตองและแมนยําสามารถแยกความมุงหมายเปนหัวขอไดดังนี้ คือ ก. ใชตรวจการณ –ใชเล็งตอเปาหมาย – ใชหาระยะยิง – ใชวัดมุมทางดิ่งและทางระดับ ข. ใชตรวจการณ – ใชเล็งตอเปาหมาย – ใชหาระยะยิง – ใชเล็งตรง ค. ใชเล็งตรง – ใชเล็งจําลอง – ใชเปนเครื่องถือชวย ง. สําหรับภาคพื้นดิน – สําหรับภาคอากาศยาน – สําหรับน้ําสูอากาศ 114. การแบงประเภทเครื่องควบคุมการยิงแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆได คือ ก. 1. AAM 2. SAM ข. 1. ประจําที่ 2. เคลื่อนที่ ค. 1.สําหรับอาวุธทางดิ่ง 2.สําหรับอาวุธทางระดับ ง. 1. สําหรับอาวุธภาคพื้นดิน 2. สําหรับตอสูอากาศยาน 115. เครื่องควบคุมสําหรับเล็งตรงคือเครื่องควบคุมการยิงที่สามารถมองเห็นเปาหมายโดยเล็งผานกลอง โดยตรงปกติจะใชกับปนใหญวิถีราบกลอง TELLESCOPE M.79 ใชกับปนใหญอะไรบาง ก. ค.ขนาด 120 มม. ข. ปนใหญรถถังขนาด 76 มม.บนถ.เบา M. 41 ค. ปนใหญสนามขนาด 105 มม. ง. ปนร. 20 ขนาด 155 ม. M.71 - 19 - 116. เครื่องควบคุมการยิงสําหรับเล็งจําลองคือเครื่องควบคุมการยิงซึ่งใชสําหรับการเล็งที่มองไมเห็นเปาหมาย ปกติจะใชกับปนใหญสนามวิถีโคงมุงตอเปาหมายที่มีสิ่งกีดขวางกลอง SIGHT UNIT M.34 ใชกับอาวุธ ชนิดใด ก. ค.81 มม. ข. ปรส. 106 มม. ค. ค.ขนาด 40 มม. ง. ถูกหมดทุกขอ

ตัวอยา งที่ 2 - กรมสุขภาพจิต
พ.ศ.๒๕๕๕พ
ผลสอบเทียบ
2 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
Download >> เอกสารได้ที่นี่
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
วารสาร ส่วนที่ 1 - กรมสุขภาพจิต
ดาวน์โหลดจุลสาร คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
หลักสูตร - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 - กรมสุขภาพจิต
ปีที่ 11 ฉบับที่ 63 ส.ค. - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
จดหมายข่าว
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
แม่ฮองสอน - จอง ที่พัก จอง โรงแรม
ปีการศึกษา 2549 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนที่ 3 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ 120 : 25 มิ.ย. - สกอ.
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
แฟชั่นดีไซน์ ม.รังสิต - มหาวิทยาลัยรังสิต
สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ
บทที่ 3 การตรวจสอบข้อผิดพลาด
อาการไมพึงประสงคจากยา ที่มีผลตอดวงตา
ปีที่ 10 ฉบับที่ 53 ธ.ค. 2550 - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
งานแสดงเทคโนโลยีนานาชาติ
สำรอง1 คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
ประชากรและการสุมตัวอยาง
เอกสารชุดที่ 6
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
บทที่2
การชนกันของเพลทส่วนทวีป