Views
3 years ago

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ - ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2

- 68 - 441.

- 68 - 441. คลังแสงหมายถึงสถานการณสงกําลังกระสุนของกองทัพบกซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยใหอยูในความรับผิดชอบ ของใครในการสนับสนุนหนวยในกองทัพบกเปนสวนรวม ก. ผบ.ทบ. ข. กบ.ทบ. ค. สพ.ทบ. ง. ผิดทุกขอ 442. ความตองการสป.5 ไดแบงความตองการออกเปนกี่ประเภทตามระเบียบทบ.วาดวยการสงกําลังสป.5 พ.ศ. 2542 ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท 443. ใหหนวยใชเสนอความตองการกระสุนตามโครงการฝกพิเศษตามสายบังคับบัญชาและสายการสงกําลัง กอนปฏิบัติอยางนอยกี่วัน ก. 120 วัน ข. 60 วัน ค. 90 วัน ง. ผิดทุกขอ 444. ผูมีอํานาจอนุมัติในการโอนกระสุนฝกผูบังคับหนวยที่ควบคุมเครดิตกระสุนฝกของหนวยโอนและหนวย รับโอนนั้นๆเปนผูมีอํานาจอนุมัติสําหรับหนวยขึ้นตรงกองทัพบกใครเปนผูอนุมัติ ก. ผบ.ทบ. ข. จก.ยศ.ทบ. ค. จก.สพ.ทบ. ง. จก.กบ.ทบ. 445. ในการจัดสถานที่รับ-จายควรแบงสวนตางๆดังนี้ขอใดไมถูกตอง ก. สวนรับกระสุน

ข. สวนเก็บรักษา ค. สวนบรรจุหีบหอ ง. สวนจาย 446. ความรับผิดชอบในการเก็บรักษากระสุนที่อยูในความครอบครองของหนวยใหอยูในสภาพใชงานได ปลอดภัยถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของใครรับผิดชอบ ก. ผบ.พัน ข. ผบ.บชร. ค. ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ง. ผบ.มทบ. และผบ.ทบ. - 69 - 447. รอบคลังกระสุนตองมีเขตกั้นเพลิงซึ่งปราศจากวัสดุที่ติดไฟไดเพื่อปองกันเพลิงลุกลามเขาไปยังคลัง กระสุนมีความกวางไมนอยกวาเทาไร ก. 50 ฟุต ข. 100 ฟุต ค. 50 เมตร ง. 100 เมตร 448. การจายหมายถึง ก. การออกคําสั่งจาย ข. การเตรียมจาย ค. การจายกระสุน ง. ก. , ข., ค. รวมกัน 449. กระสุนตามโครงการพิเศษและโครงการฝกพิเศษสําหรับกระสุนที่ใชทําการรบไมไดใครเปนผูอนุมัติจาย ก. จก.กบ.ทบ. ข. จก.ยศ.ทบ. ค. จก.สพ.ทบ. ง. ผบ.ทบ.. 450. การซอมบํารุงกระสุนที่กองทัพบกรับผิดชอบมี3ระดับอะไรบาง ก. ระดับหนวย, ระดับคลังและระดับสนับสนุนทั่วไป ข. ระดับหนวย, ระดับสนับสนุนโดยตรงและระดับคลัง ค. ระดับหนวย, ระดับสนับสนุนโดยตรงและระดับสนับสนุนทั่วไป ง. ผิดทุกขอ

บทที่ 2 รากของสมการตัวแปรเดียว
Download >> เอกสารได้ที่นี่
ตัวอยา งที่ 2 - กรมสุขภาพจิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
พ.ศ.๒๕๕๕พ
ผลสอบเทียบ
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ
ประชากรและการสุมตัวอยาง
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
เกมพอเพียง - มหาวิทยาลัยรังสิต
2 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
ทอสีสัมพันธ์ - โรงเรียนทอสี
สวัสดีครับและแล้วงาน - Factory Max CO., LTD
ล ำดับที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุล No Group Topic 1 55440301 นายก - SIT
การสอบเทียบความเขมของการสองสวาง
ความรู้เรื่องอาเซียน - สถาบันพระปกเกล้า
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก - Office of Science and ...
3. โครงสร้างบันทึกที่มีชีวิต
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการกีฬา
รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก - Office of Science and ...
บทที่6 สื่อกลางในการส่งข้อมูล
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 3 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ 120 : 25 มิ.ย. - สกอ.
FullText - สืบค้น แบบ ไล่ เรียง - กรมทรัพยากรธรณี
ฉบับที่ 160 : 01 เม.ย. - สกอ.
ปีที่ 10 ฉบับที่ 53 ธ.ค. 2550 - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
สำรอง1 คลิกที่นี่ - eTATjournal.com