Views
2 years ago

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ - ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2

- 68 - 441.

- 68 - 441. คลังแสงหมายถึงสถานการณสงกําลังกระสุนของกองทัพบกซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยใหอยูในความรับผิดชอบ ของใครในการสนับสนุนหนวยในกองทัพบกเปนสวนรวม ก. ผบ.ทบ. ข. กบ.ทบ. ค. สพ.ทบ. ง. ผิดทุกขอ 442. ความตองการสป.5 ไดแบงความตองการออกเปนกี่ประเภทตามระเบียบทบ.วาดวยการสงกําลังสป.5 พ.ศ. 2542 ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท 443. ใหหนวยใชเสนอความตองการกระสุนตามโครงการฝกพิเศษตามสายบังคับบัญชาและสายการสงกําลัง กอนปฏิบัติอยางนอยกี่วัน ก. 120 วัน ข. 60 วัน ค. 90 วัน ง. ผิดทุกขอ 444. ผูมีอํานาจอนุมัติในการโอนกระสุนฝกผูบังคับหนวยที่ควบคุมเครดิตกระสุนฝกของหนวยโอนและหนวย รับโอนนั้นๆเปนผูมีอํานาจอนุมัติสําหรับหนวยขึ้นตรงกองทัพบกใครเปนผูอนุมัติ ก. ผบ.ทบ. ข. จก.ยศ.ทบ. ค. จก.สพ.ทบ. ง. จก.กบ.ทบ. 445. ในการจัดสถานที่รับ-จายควรแบงสวนตางๆดังนี้ขอใดไมถูกตอง ก. สวนรับกระสุน

ข. สวนเก็บรักษา ค. สวนบรรจุหีบหอ ง. สวนจาย 446. ความรับผิดชอบในการเก็บรักษากระสุนที่อยูในความครอบครองของหนวยใหอยูในสภาพใชงานได ปลอดภัยถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของใครรับผิดชอบ ก. ผบ.พัน ข. ผบ.บชร. ค. ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ง. ผบ.มทบ. และผบ.ทบ. - 69 - 447. รอบคลังกระสุนตองมีเขตกั้นเพลิงซึ่งปราศจากวัสดุที่ติดไฟไดเพื่อปองกันเพลิงลุกลามเขาไปยังคลัง กระสุนมีความกวางไมนอยกวาเทาไร ก. 50 ฟุต ข. 100 ฟุต ค. 50 เมตร ง. 100 เมตร 448. การจายหมายถึง ก. การออกคําสั่งจาย ข. การเตรียมจาย ค. การจายกระสุน ง. ก. , ข., ค. รวมกัน 449. กระสุนตามโครงการพิเศษและโครงการฝกพิเศษสําหรับกระสุนที่ใชทําการรบไมไดใครเปนผูอนุมัติจาย ก. จก.กบ.ทบ. ข. จก.ยศ.ทบ. ค. จก.สพ.ทบ. ง. ผบ.ทบ.. 450. การซอมบํารุงกระสุนที่กองทัพบกรับผิดชอบมี3ระดับอะไรบาง ก. ระดับหนวย, ระดับคลังและระดับสนับสนุนทั่วไป ข. ระดับหนวย, ระดับสนับสนุนโดยตรงและระดับคลัง ค. ระดับหนวย, ระดับสนับสนุนโดยตรงและระดับสนับสนุนทั่วไป ง. ผิดทุกขอ

ตัวอยา งที่ 2 - กรมสุขภาพจิต
พ.ศ.๒๕๕๕พ
ผลสอบเทียบ
2 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
Download >> เอกสารได้ที่นี่
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
วารสาร ส่วนที่ 1 - กรมสุขภาพจิต
แม่ฮองสอน - จอง ที่พัก จอง โรงแรม
ดาวน์โหลดจุลสาร คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
ปีการศึกษา 2549 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตร - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 - กรมสุขภาพจิต
ปีที่ 11 ฉบับที่ 63 ส.ค. - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
บทที่ 3 การตรวจสอบข้อผิดพลาด
จดหมายข่าว
อาการไมพึงประสงคจากยา ที่มีผลตอดวงตา
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
ส่วนที่ 3 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ 120 : 25 มิ.ย. - สกอ.
สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ
แฟชั่นดีไซน์ ม.รังสิต - มหาวิทยาลัยรังสิต
หนังสือชีวิตเปลี่ยนเพราะการลงทุน
CMU
ปีที่ 10 ฉบับที่ 53 ธ.ค. 2550 - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ประชากรและการสุมตัวอยาง
สำรอง1 คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
งานแสดงเทคโนโลยีนานาชาติ
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง