17.09.2015 Views

Entreprise 1210.R10

BUT_E1150_E1210.pdf - Leverandørportal - Vejdirektoratet

BUT_E1150_E1210.pdf - Leverandørportal - Vejdirektoratet

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

udbudsbetingelser<br />

<strong>Entreprise</strong> <strong>1210.R10</strong><br />

Rådgivning vedrørende frihøjdemåling<br />

Frederikssundmotorvejens Etape 1 & del af Motorring 3<br />

Roskilde - Fløng<br />

september 2012


INDHOLD <strong>1210.R10</strong><br />

SIDE<br />

2 af 13<br />

INDHOLDSFORTEGNELSE<br />

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD .................................................................................. 3<br />

1. Alment ................................................................................................................................... 3<br />

2. Orientering ............................................................................................................................ 3<br />

3. Udbud .................................................................................................................................... 3<br />

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) ...................................................................................................... 5<br />

1. Alment ................................................................................................................................... 5<br />

2. Rådgiveren ............................................................................................................................ 5<br />

3. Honorering ............................................................................................................................ 5<br />

5. Tidsfrister .............................................................................................................................. 6<br />

6. Ansvar ................................................................................................................................... 6<br />

GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER .......................................................................................... 7<br />

1. Vejdirektoratets ydelser ........................................................................................................ 7<br />

2. Rådgiverens ydelser ............................................................................................................. 7<br />

3. Projektforudsætninger ........................................................................................................... 7<br />

4. Rådgiverens dokumentation ................................................................................................. 7<br />

BILAG ............................................................................................................................................... 8<br />

YDELSESBESKRIVELSER (YB) ..................................................................................................... 9<br />

Laserscanning............................................................................................................................. 10<br />

Frihøjdmåling på Bygværker ...................................................................................................... 11<br />

Frihøjdmåling på portaler ............................................................................................................ 13


BUT <strong>1210.R10</strong><br />

SIDE<br />

3 af 13<br />

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD<br />

1. ALMENT<br />

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om<br />

det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud.<br />

BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder.<br />

2. ORIENTERING<br />

Nærværende Udbudsbetingelser gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale<br />

om rådgivning vedr. mobil laserscanning og måling af frihøjder på bygværker og<br />

portaler på to nyåbnede motorvejsstrækninger: Frederikssundmotorvejen etape 1 inkl.<br />

Motorring 3 imellem Roskildevej og Slotsherrensvej samt Roskilde-Fløng.<br />

Opgaven betegnes herefter som ”rådgivning vedrørende frihøjdemåling”<br />

Der skal gennemføres en mobil laserscanning af begge strækninger i deres fulde længde<br />

inkl. skærende veje. Punktskyen, evt. optagne foto og video skal leveres sammen<br />

med målinger af frihøjderne på samtlige broer og portaler på strækningerne.<br />

Laserscanningen udføres i oktober 2012, og data inkl. frihøjder leveres i november<br />

2012.<br />

3. UDBUD<br />

Opgaven udbydes i underhåndsbud i henhold til tilbudsloven.<br />

Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.<br />

3.1 Bedømmelse<br />

Tildelingen sker på basis af laveste pris.<br />

3.2 Tilbuddet<br />

Tilbudsfristen er tirsdag den.16. oktober 2012 kl. 10.00. Tilbud afgivet efter dette tidspunkt<br />

vil ikke komme i betragtning.<br />

Tilbuddet vedstås i 10 dage efter tilbudsfristen. Aftalen forventes indgået i oktober 2012.<br />

Tilbud mærket ”Udbud <strong>1210.R10</strong>. E1150_E1210 Frihøjdemåling” fremsendes på E-mail<br />

på adressen udbud@vd.dk med kopi til sve@vd.dk<br />

Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen og evt. kontraktindgåelse.<br />

Alt tilbudsmateriale skal være mærket med rådgiverens navn.<br />

Tilbud skal indeholde:


BUT <strong>1210.R10</strong><br />

SIDE<br />

4 af 13<br />

• Pris ved udfyldt tilbudsliste indeholdende tro- og loveerklæring vedr. ubetalt forfalden<br />

gæld til det offentlige<br />

• Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud.<br />

En erklæring om, at rådgiveren ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til Rådets<br />

direktiv 92/50/EØF med senere ændringer, kan efter særskilt anmodning fra Vejdirektoratet<br />

blive krævet af det enkelte firma.<br />

Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på<br />

www.skat.dk, om miljøbeskyttelse på www.mst.dk og om sikkerhed på arbejdspladsen<br />

på www.at.dk.<br />

3.3 Spørgsmål til udbudsmaterialet<br />

Spørgsmål, der modtages senest 10 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud,<br />

vil blive besvaret senest 5 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud.<br />

Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil blive tilstræbt besvaret, afhængigt af<br />

spørgsmålets karakter.<br />

Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens/brevets emnebeskrivelse: ” Udbud<br />

E1150_E1210 Frihøjdemåling. Spørgsmål vedr. ………”<br />

Dersom noget i udbudsmaterialet er den bydende uklart, skal vedkommende indhente<br />

nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet.<br />

Spørgsmål skal sendes til: udbud@vd.dk med kopi til sve@vd.dk<br />

Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på www.vejdirektoratet.dk under ”Udbud”.


SB <strong>1210.R10</strong><br />

SIDE<br />

5 af 13<br />

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)<br />

1. ALMENT<br />

ad 1.0<br />

ad 1.0.1<br />

Reglernes anvendelse og formål<br />

Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til ABR 89 for udbuddet. De enkelte<br />

numre refererer til ABR 89.<br />

2. RÅDGIVEREN<br />

ad 2.1<br />

ad 2.1.1<br />

Rådgivningsaftalen<br />

Aftale indgås på grundlag af:<br />

a. Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen<br />

b. Tilbudsliste (TBL)<br />

c. Udbudsbetingelser (UB)<br />

d. Vejdirektoratets standardvilkår for aftaler om rådgivning og bistand, februar 2011 –<br />

som kan findes på leverandørportalen på Vejdirektoratet.dk under standardvilkår<br />

e. Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand – ABR 89<br />

Oversigt over forkortelser kan findes på leverandørportalen på Vejdirektoratet.dk under<br />

entrepriseudbud<br />

ad 2.3<br />

ad 2.3.1<br />

Rådgivningens faser<br />

Rådgiverens bistand ydes i følgende faser:<br />

• Fase 5, Anlæg<br />

3. HONORERING<br />

ad 3.1<br />

ad 3.1.1.1<br />

Honorarformer<br />

Udførte mængder.<br />

Rådgivningsydelserne afregnes efter enhedspriserne i tilbudslisten (TBL).<br />

ad 3.2<br />

ad 3.2.1<br />

Udlæg<br />

Rådgiveren afholder selv samtlige udlæg forbundet med udførelse af rådgivningsopgaverne<br />

og eventuelle ekstraydelser, herunder CAD udgifter og interne arbejdskopier,<br />

medmindre andet er fastsat nedenfor eller konkret aftalt mellem Vejdirektoratet og rådgiveren.<br />

En sådan aftale skal være skriftlig.


SB <strong>1210.R10</strong><br />

SIDE<br />

6 af 13<br />

5. TIDSFRISTER<br />

ad 5.1 Rådgivningen igangsættes den 17. oktober 2012.<br />

Laserscanningen skal være gennemført 9. november 2012<br />

Levering af punktsky, frihøjder og evt. fotos og video skal være gennemført 23. november<br />

2012.<br />

Opgaven kan påregnes overdraget umiddelbart efter kontraktindgåelsen og kan igangsættes<br />

umiddelbart derefter.<br />

Leveringsfristen på følgende ydelser er belagt med dagbod:<br />

A. Gennemførsel af laserscanning<br />

B. Levering af punktsky, frihøjder.<br />

6. ANSVAR<br />

ad 6.1<br />

Ansvar for tidsfristoverskridelser<br />

Bodsstørrelser pr. påbegyndt uge efter tidsfristerne angivet i ad 5.1 er:<br />

A kr. 1.000,-<br />

B kr. 1.000,-<br />

ad 6.2<br />

ad 6.2.2<br />

Ansvar for fejl og forsømmelser<br />

Rådgiveren skal have sit professionelle ansvar forsikret med personskade på minimum<br />

5 i mio. kr. og for tingskade minimum 4 i mio. kr..<br />

Rådgiveren kan ikke begrænse ansvaret for denne opgave til mindre end den ovennævnte<br />

forsikringssum.<br />

Forsikringssummen skal til enhver tid være til rådighed i den periode aftalen gælder.


Grundlag <strong>1210.R10</strong><br />

SIDE<br />

7 af 13<br />

GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER<br />

1. VEJDIREKTORATETS YDELSER<br />

Det tilgængelige materiale for opgavens løsning stilles til rådighed for rådgiveren.<br />

Vejdirektoratet deltager aktivt i dialogen med rådgiveren og tager løbende stilling til oplæg<br />

fra rådgiveren.<br />

Vejdirektoratet leverer i øvrigt de ydelser, som i henhold til ABR 89 er pålagt Vejdirektoratet.<br />

2. RÅDGIVERENS YDELSER<br />

Rådgiveren udfører mobil laserscanning, beregning af punktsky, måling af frihøjder i<br />

punktskyen, så de opfylder specifikationer stillet af klienten. Opgaverne skal, med mindre<br />

andet aftales, udføres i overensstemmelse med ydelsesbeskrivelserne nedenfor.<br />

3. PROJEKTFORUDSÆTNINGER<br />

Intet til dette punkt<br />

4. RÅDGIVERENS DOKUMENTATION<br />

4.1 Teknisk dokumentation<br />

Punktskyen, frihøjdemålingerne, evt. foto- og videooptagelser og al dokumentation der<br />

udarbejdes under og i forbindelse med opgaven er Vejdirektoratets ejendom. Data og<br />

dokumentation opbevares hos rådgiveren i op til 5 år efter at opgaven er afsluttet. Data<br />

og dokumentation skal på Vejdirektoratets forlangende udleveres.<br />

4.2 Kvalitetsstyring<br />

Rådgiveren skal anvende et dokumenteret kvalitetssystem, som tager udgangspunkt i<br />

DS/EN ISO 9001:2008 eller lignende relevant standard. Til dokumentation heraf skal<br />

rådgiveren på forlangende forelægge kvalitetshåndbog samt anden relevant dokumentation<br />

for Vejdirektoratet.


Grundlag <strong>1210.R10</strong><br />

SIDE<br />

8 af 13<br />

BILAG<br />

Bilag 1: Kortskitse der viser udstrækningen af områderne<br />

• 1A: Frederikssundmotorvejen<br />

• 1B: Roskilde Fløng<br />

Bilag 2: Datafiler zip-komprimeret<br />

• Excel fil med bygværksnumre og beskrivelser<br />

• Bygværksnumre og omtrentlig placering i Mapinfo og KML-format<br />

• Afgrænsning af områderne i mapinfo og KML-format


ørumovre<br />

Bilag 1A<br />

Oversigtskort E1210 Frederikssundmotorvejen etape og<br />

Motorring 3, Roskildevej - Slotsherrrensvej<br />

Interesseområde for mobil laserscanning<br />

Ågerup<br />

BALLERUP<br />

111<br />

Ballerup<br />

7<br />

8<br />

9<br />

Oversigtskort E1210 Frederikssundmotorvejen etape og<br />

Motorring 3, Roskildevej - Slotsherrrensvej<br />

Interesseområde for mobil laserscanning<br />

SKOVLUNDE<br />

HERLEV<br />

BALLERUP<br />

HERLEV<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

6<br />

7<br />

8<br />

BISPEB<br />

6<br />

Vridsløsemagle<br />

Ledøje<br />

Nybølle<br />

HERSTEDØSTER<br />

Risby<br />

Vridsløsemagle<br />

Ledøje<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14 EJBY<br />

HERSTEDØSTER<br />

ISLEV<br />

12<br />

Glostrup<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

47<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12 9<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

BRØNSHØJ<br />

VANLØSE<br />

ISLEV<br />

Københavns<br />

Rødovre<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

45<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

46<br />

8<br />

BRØNSHØJ<br />

FREDERIKSBERG<br />

13<br />

Frederiksberg<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Sengeløse<br />

4<br />

9<br />

0<br />

1<br />

0<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

HERSTEDVESTER<br />

Albertslund<br />

2<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18<br />

18 ALBERTSLUND<br />

GLOSTRUP<br />

BRØNDBYØSTER<br />

HERSTEDVESTER<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

48<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

49<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

50<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

RØDOVRE<br />

BRØNDBYØSTER<br />

11<br />

7<br />

8<br />

FREDERIKSBERG<br />

VALBY


llinge<br />

Bilag 1B<br />

Oversigtskort E1150 Roskilde - Fløng<br />

Interesseområde for mobil laserscanning<br />

Oversigtskort E1150 Roskilde - Fløng<br />

Interesseområde for mobil laserscanning<br />

Marbjerg<br />

Store<br />

Lille<br />

Valby<br />

Veddelev<br />

Valby<br />

4<br />

5<br />

6<br />

Marbjerg<br />

Soderup<br />

Vasby<br />

Ågerup<br />

Vridsløse<br />

Sengeløse<br />

Kattinge<br />

Kornerup<br />

Trællerup<br />

Herslev<br />

ndby<br />

Gevninge<br />

Lindenborg<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

43<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44 ROSKILDE<br />

Svogerslev<br />

Kornerup<br />

Marbjerg<br />

Vindinge<br />

ROSKILDE<br />

HIMMELEV<br />

136<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

32<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

33<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

0<br />

Marbjerg<br />

Reerslev<br />

Vindinge<br />

HEDEHUSENE<br />

FLØNG<br />

7<br />

Høje-Taastrup<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

27<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

Torslunde<br />

Høje<br />

Taastrup<br />

11<br />

Høje-Taastrup<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

Kornerup<br />

Lejre<br />

sserup<br />

Gammel<br />

Lejre<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

40<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

Gøderup<br />

Darup<br />

Glim<br />

Kornerup<br />

Øm<br />

102<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39<br />

39 34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

36<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

37<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

38<br />

Vindinge<br />

Kamstrup<br />

Skalstrup<br />

Tjæreby<br />

Vor Frue<br />

138<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

34<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

35<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

Stærkende<br />

Reerslev<br />

Vindinge<br />

TUNE<br />

Greve<br />

Kildebrønde<br />

Greve<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23


Ydelsesbeskrivelser <strong>1210.R10</strong><br />

SIDE<br />

9 af 13<br />

YDELSESBESKRIVELSER (YB)<br />

Følgende ydelsesbeskrivelser er gældende<br />

• Laserscanning<br />

• Frihøjdemåling på bygværker<br />

• Frihøjdemåling på portaler


Ydelsesbeskrivelser <strong>1210.R10</strong><br />

SIDE<br />

10 af 13<br />

LASERSCANNING<br />

Den mobile laserscanning skal primært udføres med henblik på at kunne måle frihøjder på samtlige<br />

bygværker og portaler på strækningerne. Sekundært ønsker bygherren at data indsamles så<br />

de er anvendelige til andre registreringsformål, som ikke er fastlagt på nuværende tidspunkt.<br />

Punktskyen skal derfor have en tæthed og en relativ nøjagtighed som muliggør at frihøjden kan<br />

bestemmes og måles med en nøjagtighed på 3 cm på alle bygværker og portaler. Den absolutte<br />

nøjagtighed i forhold til referencesystem skal være bedre end 1 meter.<br />

Punktskyen skal leveres med intensitet på retursignalet.<br />

Referencesystemet er UTM32/ETRS89 i planen og DVR90 i højden<br />

Klienten (Vejdirektoratet) leverer:<br />

• Afgrænsning for laserscanningen som er udleveret som bilag til udbudsbetingelserne<br />

• 1 sekunds GNSS-korrektionsdata til virtuelle referencestationer. Rådgiver oplyser position<br />

og tidsrum. Korrektionsdata leveres på Rinex-format.<br />

Rådgiverens ydelser:<br />

• Laserscanning 360º omkring kørselsretning med georeferering med GNSS/IMU.<br />

• Sammenregning af de forskellige striber (kørsler), så den resulterende punktsky fremtræder<br />

sammenhængende og kontinuert i overlappene mellem striberne.<br />

• Beregning af absolut orientering af punktskyen, baseret på GNSS/IMU data og 1 sekunds<br />

GNSS-data leveret fra klienten eller tilsvarende af samme eller bedre kvalitet.<br />

• Georefererede foto og videoer som systemet indsamler sammen med laserscanningen.<br />

Dette er et sekundært produkt og der stilles ikke specifikt krav om tæthed og kvalitet, da<br />

dette er afhængigt at systemet der anvendes til laserscanningen.<br />

Leverance til Klienten:<br />

• Punktsky med intensitet på retursignalet. Punktskyen leveres i LAS/LAZ-format, og de<br />

opdeles i filer som er håndterlige. Opdeling aftales mellem rådgiver og klient.<br />

• Oversigtsfil i Microstation dgn-format der viser afgrænsningspolygoner for filerne med laserscanningsdata.


Ydelsesbeskrivelser <strong>1210.R10</strong><br />

SIDE<br />

11 af 13<br />

FRIHØJDMÅLING PÅ BYGVÆRKER<br />

Vejdirektoratet lagrer i broregistret en frihøjde på samtlige broer på statsvejnettet .<br />

Frihøjden måles som mindste lodrette afstand i punktskyen, mellem overside af kørebane og underside<br />

af bygværk.<br />

Frihøjden skal måles med en nøjagtighed på 3 cm.<br />

Klienten (Vejdirektoratet) leverer:<br />

• Afgrænsning af området hvor der skal måles frihøjder<br />

• Liste med bygværksnumre og deres omtrentlige placering. Placeringen af bygværker i listen<br />

kan i nogle tilfælde være op til ca. 100 m forkert.<br />

Rådgiverens ydelser:<br />

• Måling af frihøjder på samtlige broer. Frihøjderne måles over kantstriber og kørebaneadskillelser<br />

på det laveste sted under broen. Som udgangspunkt måles ved brokanten på<br />

begge sider af broen, Hvis der er lavere frihøjde inde under broen, suppleres der med<br />

målinger her. Se eksempler på figur 1, 2 og 3.<br />

Figur 1 eksempel frihøjdemåling på bro med mange kørespor


Ydelsesbeskrivelser <strong>1210.R10</strong><br />

SIDE<br />

12 af 13<br />

Figur 2 Eksempel på frihøjder på bro med 2 kørespor.<br />

Figur 3 Eksempel på måling af frihøjde under bro med supp. målinger<br />

midt under broen<br />

• Frihøjderne afleveres som et koordinatsæt bestående af (BYGIDENT, BYGREGNR, Northing,<br />

Easting, Frihøjde), hvor BYGIDENT og BYGREGNR er bygværksidentifikationen<br />

fra listen udleveret af klienten, Northting, Easting er i angivet i UTM32/ETRS89 og frihøjden<br />

er den lodrette afstand i meter med 2 decimaler.<br />

Leverance til Klienten:<br />

• For hver strækning leveres frihøjdemålingerne som en punktfil med en frihøjde pr. linje.


Ydelsesbeskrivelser <strong>1210.R10</strong><br />

SIDE<br />

13 af 13<br />

FRIHØJDEMÅLING PÅ PORTALER<br />

Vejdirektoratet lagrer i broregistret en frihøjde på samtlige portaler på statsvejnettet<br />

Frihøjden måles som mindste lodrette afstand i punktskyen, mellem overkant af kørebane og laveste<br />

punkt på portalen.<br />

Frihøjden skal måles med en nøjagtighed på 3 cm.<br />

Klienten (Vejdirektoratet) leverer:<br />

• Afgrænsning af området hvor der skal måles frihøjder.<br />

• Liste med bygværksnumre og deres omtrentlige placering. Placeringen af bygværker i listen<br />

kan i nogle tilfælde være op til ca. 100 m forkert.<br />

Rådgiverens ydelser:<br />

• Måling af frihøjder på samtlige portaler. Frihøjderne måles 2-3 steder hvor det skønnes at<br />

portalen har den laveste frihøjde (på skilteportaler vil det oftest være undersiden af skilt<br />

eller armatur) Ved flere skilte på en portal, måles frihøjde til alle skilte. Se figur 4.<br />

Figur 4 Eksempel portal<br />

• Frihøjderne afleveres som et koordinatsæt bestående af (BYGIDENT, BYGREGNR, Northing,<br />

Easting, Frihøjde), hvor BYGIDENT og BYGREGNR er bygværksidentifikationen<br />

fra listen udleveret af klienten, Northting, Easting er i angivet i UTM32/ETRS89 og frihøjden<br />

er den lodrette afstand i meter med 2 decimaler.<br />

Leverance til Klienten:<br />

• For hver strækning leveres frihøjdemålingerne som en punktfil med en frihøjde pr. linje.


Vejdirektoratet har lokalkontorer<br />

i Aalborg, Fløng, Middelfart,<br />

Næstved og Skanderborg samt<br />

hovedkontor i København.<br />

Find mere information<br />

på vejdirektoratet.dk.<br />

VEJDIREKTORATET<br />

Niels Juels Gade 13<br />

Postboks 9018<br />

1022 København K<br />

Telefon 7244 3333<br />

vd@vd.dk<br />

vejdirektoratet.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!