Entreprise 1435.201

leverandorportal.vejdirektoratet.dk
  • No tags were found...

PSS_1435.201.pdf - Vejdirektoratet

PSS - plan for sikkerhed og sundhed

Entreprise 1435.201

Jord, belægninger og broer nord

14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej

november 2012


DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE

7. nov. 2012 11/07480 KBKL ANL-TES 1 af 56

BILAG TIL

Plan for Sikkerhed

og Sundhed

PLAN FOR SIKKERHED OG

SUNDHED - PSS

MOTORVEJEN M14 HELSINGØRMOTORVEJEN

ENTREPRISE 1435.201

1.0 07.11.2012 KBKL

(COWI)

Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE

2 af 56

PSS - 1435.201

INDHOLDSFORTEGNELSE

0. Generelt ........................................................................................................................................ 3

1. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation ................................................................................... 4

2. Arbejdsområdeplaner ................................................................................................................... 4

3. Tidsplan – særlige forhold og særligt farlige arbejder .................................................................. 5

4. Færdselsområder ......................................................................................................................... 5

5. Områder med flere arbejdsgivere ................................................................................................. 6

6. Fælles sikkerhedsforanstaltninger ................................................................................................ 6

7. Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici ............................................................................ 9

8. Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger ............................................................... 12

9. Beredskabsplaner ....................................................................................................................... 12

10. Specifikke foranstaltninger vedr. særligt farligt arbejde .......................................................... 13

11. Myndigheder ........................................................................................................................... 13

12. Ajourføring ............................................................................................................................... 13

13. Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø ................................................................................... 13

Bilag 1:

Bilag 2:

Bilag 3:

Bilag 4:

Bilag 5:

Bilag 6:

Bilag 7:

Bilag 8:

Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Projektets adresseliste

Byggepladsindretning

Tidsplan

Fordeling af ansvar i fællesområder

Vurdering af særligt farligt arbejde

Arbejdsprocesbeskrivelse / Arbejdspladsvurdering

Beredskabsplan

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE

3 af 56

PSS - 1435.201

0. GENERELT

Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af

arbejdsmiljøarbejde og tager udgangspunkt i:

• Bekendtgørelse 1416 af 28. december 2008 om Bygherrens pligter

• Bekendtgørelse 1516 af 16. december 2010 om Bygge- og anlægsarbejder

• Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø

• Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø

Entreprisens projektmateriale

Bygherren er ansvarlig for, at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og afgrænser sikkerheden og

sundheden på arbejdspladsen og i arbejdsområdet.

Arbejdsmiljøkoordinatoren er ansvarlig for, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de

faktiske forhold på arbejdspladsen og beskrivelsen i PSS.

Entreprenøren er ansvarlig for at vedligeholde sine bidrag til PSS samt meddele ændringer hertil til

bygherrens arbejdsmiljøkoordinator.

Planen skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen.

Enhver arbejdsgiver (entreprenør, leverandør mv.) er ansvarlig for, at de beskæftigede på pladsen er

orienteret om planens indhold og ved, hvor planen forefindes.

Nærværende entreprise består af udvidelse af Helsingørmotorvejen fra to til tre spor i begge retninger,

fra syd for Elleslettegårdsvej til syd for Hørsholm Kongevej. Udvidelsen vil foregå både som en

symmetrisk og en asymmetrisk udvidelse. Derudover vil samtlige underføringer på strækningen blive

udvidet, og samtlige overføringer vil blive nedrevet og genopført.

Entreprisen omfatter bl.a. følgende arbejder:

• Rydning af arbejdsareal

• Nedrivning af overføringer af Elleslettegårdsvej og Gøngehusvej

• Fjernelse af kantbjælker, fløjvægge, overbeton og isolering på underføring for Sandbjergvej

• Udvidelse af underføring for Sandbjergvej (etablering af pæle, vægge, fundamenter og dæk,

opstilling af dækforskalling, armering af dæk, fugtisolerings- og belægningsarbejde)

• Opbygning af to nye overføringer ved Elleslettegårdsvej og Gøngehusvej (byggegrube i

midterrabat, etablering af midterfundament og midtersøjle, anlæg af endevederlag, pælefundering

ved det østlige endevederlag på Elleslettegårdsvej, stillads for brodæk, form- og

armeringsarbejde for brodæk, udstøbning og forspænding af brodæk, afforskalling og nedtagning

af stillads, sænkning af brodæk, fugtisolerings- og belægningsarbejde)

• Etablering af stitunnel under rampen på Elleslettegårdsvej

• Bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt- og brolægningsarbejder på motorvejsstrækning inkl. ramper til

motorvejsbroerne samt skærende veje samt kalkstabiliseringsarbejde på motorvejsstrækningen

• Opbrydning af eksisterende vejkasse (asfalt, beton, dele af bundsikring)

• Jord-, afvandings-, autoværns- og afmærkningsarbejder på motorvejsstrækningen inkl. ramper til

motorvejsbroerne

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE

4 af 56

PSS - 1435.201

• Nedrivning af støjskærme og fundamenter samt etablering af nye støjskærmsfundamenter og

søjler

• Etablering af støttevæg ved Elleslettegårdsvej ved st. 226.9 og Sandbjergvej ved st. 225.4

• Nedbringning af spuns i sø ved Elleslettegårdsvej

• Etablering af interimsspuns ved st. 225.58-225.62

• Etablering af regnvandsbassiner ved st. 224.6 (nord for Sandbjergvej), st. 226.6 (nord for

Elleslettegårdsvej) og udvidelse af bassin i rampekvadranten ved Elleslettegårdsvej

• Interimsafstivning for ITS-portaler ved st. 226.98 og st. 224.94

• Etablering af afvanding langs motorvejen

• Belysning på skærende veje, rampekryds, underføringer, cykelsti og portalbelysning

• Nedrivning af spuns og støttemur mellem Sandbjergvej og Gøngehusvej ved st. 225.680

• Nedrivning af tavleportaler, jordtavler og skur inkl. fundamenter

• Fjernelse af fundamenter for højspændingsmaster

• Fjernelse af eksisterende Nordvandsledning, som ikke er i drift

• Etablering af faunapassage ved st. 224.97

Entreprisen ventes færdig i 2016.

1. ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION

Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation indeholder navne på arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter

fra de respektive arbejdsgivere, entreprenører, leverandører m.v., som det fremgår af

bilag 1.

Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder hver 14. dag og på

ekstraordinære møder ved ulykker og nærvedulykker.

Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere periode i en

kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage.

Ved afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og

arbejdsmiljørepræsentant i henhold til arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne

skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen.

Inden hvert koordinerende arbejdsmiljømøde skal entreprenøren ved sin arbejdsmiljørepræsentant i

samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren gennemgå sikkerheden på entreprisen ved en

gennemgang (arbejdsmiljørundering) i henhold til tjekskemaer for mønsterarbejdsplads.

Projektets gældende adresseliste med kontaktoplysninger, firmaer og funktion m.v. er vedlagt i bilag 2.

2. ARBEJDSOMRÅDEPLANER

Entreprenøren skal på baggrund af arbejdsområdeplanerne, krav i udbudsmaterialet samt gældende

lovgivning udarbejde den endelige indretning af arbejdsområderne (inkl. anstillingspladserne).

Entreprenøren skal i hele udførelsesperioden løbende tilrette arbejdsområdeplanerne (inkl.

anstillingspladserne), så de er i overensstemmelse med de faktiske forhold på pladsen.

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE

5 af 56

PSS - 1435.201

Arbejdsområdeplanerne skal fremsendes til byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinatoren senest fem

arbejdsdage før opstart.

Entreprenøren skal opsætte arbejdsområdeplanerne inkl. revisioner i mandskabsskurene, så de er

tilgængelige og synlige for alle, der arbejder på pladsen.

Arbejdsområdeplanernes indretning og indhold fremgår af bilag 3 og skal som minimum vise, hvor der

er:

• Eksisterende risici på området og hvilke risici

• Adgangs-, transport- og flugtveje, herunder adskillelse af kørende og gående trafik

• Afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere

• Afsat plads til velfærdsforanstaltninger

• Tilslutning til el, vand og kloak

• Telefon, alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr

3. TIDSPLAN – SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER

Projektets til enhver tid gældende tidsplan er indsat som bilag 4. Tidsplanen skal angive de enkelte

arbejdsfaser, samt i hvilke perioder der skal foregå særligt farligt arbejde.

Entreprenøren udarbejder en detaljeret tidsplan for sit arbejde. Denne plan koordineres med hensyn til

særligt farligt arbejde på arbejdsmiljømøderne og skal som minimum angive:

1. Hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på arbejdspladsen, og hvor meget tid

der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser

2. Hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare og risici

Ovenstående tidsplan skal ses i sammenhæng med bilag 5, hvor det fastlægges, hvem der til ethvert

tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte sikkerhedsforanstaltninger i

fællesområder og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger samt sørge for orden og ryddelighed,

herunder snerydning, grusning og fjernelse af affald.

4. FÆRDSELSOMRÅDER

På arbejdsområdeplanerne, bilag 3, angives adgangsveje, og i bilag 5 ses, hvem der har ansvar for

etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af disse. Færdselsområder angives på

trafikafviklingsplanerne.

Hvor der skal foregå færdsel fra arbejdsområde til arbejdssted via skråning, eller hvor der skal

arbejdes på skråning, udføres interimstrapper med gelænder på begge sider bestående af hånd- og

knæliste og med en bredde på minimum 0,8 m.

På koordinerende arbejdsmiljømøder behandles detaljer vedr.: Regler for færdsel på

færdselsområderne, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje og adgang

for beredskabskøretøjer i detaljer.

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE

6 af 56

PSS - 1435.201

Generelt gælder:

• Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer efter nærmere aftale

med vejmyndigheden

• Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult blink på

køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så der ikke spærres for afvikling af trafikken

• Åbninger for til- og frakørsel skal placeres som angivet på trafikafviklings- og

afmærkningsplanerne eller som aftalt med vejmyndigheden

• Ind- og udkørsel skal altid ske i færdselsretningen

• Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes

• Der må under ingen omstændigheder ske færdsel på tværs af trafikerede motorvejsarealer

Der vil forekomme fælles adgangsveje med entreprise 1435.320 Støjskærmskassetter og

Beplantningsentreprisen. Derudover vil der være grænseflade til entreprise 1435.200.

5. OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE

Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt, vises på arbejdsområdeplanerne,

bilag 3, og beskrives og koordineres på de koordinerende arbejdsmiljømøder. Detaljerede oplysninger

kan læses i referatet for det seneste afholdte møde.

I nærværende entreprise kan der forekomme arbejder fra ledningsejere (DONG Energy, Energinet,

TDC, NiaNet, GlobalConnect, Telia, SøllerødNet, HMN Naturgas, Rudersdal forsyning (vand og kloak)

og Nordvand), som skal udføre omlægning af kabler og ledninger i entreprenørens arbejdsområde.

Der vil i nærværende entreprise forekomme arbejder fra andre entrepriser (1435.320

Støjskærmskassetter og Beplantningsentreprisen).

6. FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Entreprenørens aktuelle ansvarsområder vedrørende sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er

angivet i bilag 5, som ajourføres løbende.

Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator definerer, hvem der løbende er ansvarlig for at etablere,

vedligeholde og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger.

Entreprenøren er pligtig til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt på det tidspunkt, det

aftales på koordinerende arbejdsmiljømøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme

af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed, og som er nødvendig for egne og underentreprenørers

beskæftigede på arbejdspladsen.

Uden for fællesområder er arbejdslederen/arbejdsmiljørepræsentanten ansvarlig for sikkerheds- og

sundhedsforanstaltningerne for entreprenørens egne arbejder.

Det påhviler alle, herunder entreprenøren og dennes underentreprenører, at medvirke til orden og

ryddelighed på arbejdspladsen. Affaldet skal sorteres og henlægges i affaldscontainer.

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE

7 af 56

PSS - 1435.201

Entreprenøren har det overordnede ansvar for, at der på pladsen er orden og ryddeligt. Entreprenøren

skal løbende gennemgå pladsen for at registrere eventuelle ryddelighedsproblemer. Såfremt

oprydning ikke finder sted, vil arbejdsmiljøkoordinatoren og byggeledelsen få foretaget oprydning på

entreprenørens regning.

På arbejdspladsen gælder følgende bestemmelser og krav:

• Der skal altid anvendes selvlysende og reflekterende arbejdstøj i henhold til DS/EN 471 A1:2008

• Klasse 3 beklædning skal benyttes af personer, der jævnligt opholder sig uden for afspærringen

eller arbejder med trafikregulerende foranstaltninger

• Klasse 2 beklædning skal benyttes af personer, der lejlighedsvis kommer uden for det

afspærrede område

• Klasse 1 beklædning skal benyttes af besøgende samt byggeledelse og andet tilsyn

• Gennemført kurset "Vejen som arbejdsplads"

• Når der udføres arbejde på et område, skal minimum én af de beskæftigede på arbejdspladsen

kunne førstehjælp i det respektive arbejdsområde

Krav til udgravning

Udgravningerne skal etableres med skråningsanlæg eller afstivning. Pladsforhold i udgravningen,

adgangsveje og flugtveje skal opfylde krav i At-vejledning D.2.13, Gravearbejde.

Ved alle udgravninger skal der etableres forsvarlige flugt- og adgangsveje. Flugtvejen kan være en

fastgjort stige.

Krav i forbindelse med anhugning

I forbindelse med anhugning sker der generelt mange alvorlige ulykker. Der stilles derfor krav om, at

alle, som anhugger byrder, skal have fornøden uddannelse eller være grundigt instruerede.

Fornøden uddannelse eller instruktion skal dokumenteres for byggeledelsen eller arbejdsmiljøkoordinator,

hvis det skønnes nødvendigt.

Ved specielle løfteopgaver, f.eks. ved løft af spuns/pæle, stålbjælker, OT-elementer, betonskørter,

master og stillads, skal arbejdsprocedurer godkendes af byggeledelsen.

Bakkende lastbiler

Det skal alle steder på arbejdsområdet sikres, at bakkende lastbiler ikke forårsager ulykker. Hvis

lastbilen ikke er udstyret med bakalarm, eller der forekommer støj fra trafik osv., skal folk, som

opholder sig bag lastbilen, varskos på anden måde, f.eks. ved hjælp af flagmand.

Beredskab gennem arbejdsområdet

Der skal i alle arbejdsområder på eksisterende vejarealer i forbindelse med udskiftning af belægninger

og slidlagsarbejder være et 3,0 m frit areal, som redningskøretøjer skal kunne anvende i forbindelse

med udrykning. Arealet kan af entreprenøren anvendes til arbejdskørsel, men der må ikke parkeres

køretøjer uden fører eller opbevares materiel i dette område.

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE

8 af 56

PSS - 1435.201

Nedbringning af spuns, pæle og HEB-profiler for københavnervægge

Ved nedbringning af spuns, pæle, HEB-profiler og københavnervægge i arbejdsområdet skal

nedenstående forhold overholdes:

Maskiner, kraner, boremaskiner m.v. skal være sikret og stå på et stabilt underlag, så de ikke kan

vælte eller beskadige en eventuel afskærmning.

Ved anvendelse af kraner og lignende (borerigge), hvor der håndteres hængende byrder, skal der

tages hensyn til uforudsete svingninger og bevægelser af maskiner samt af svingende last 20 grader

fra lodlinjen (svarende til 38 cm pr. meter).

Ovennævnte medfører, at spunsjern, stålprofiler og lignende under håndtering skal være sikret med

kæder, som forhindrer, at stålprofiler og lignende kan tabes og vælte ud over naboområde, vej i drift

og arbejdsområde. Sikkerhedskæder skal monteres, inden emner løftes, og må først afmonteres, når

emnet står solidt plantet i jorden eller på anden måde er sikret.

Stålprofiler, stræk og lignende skal under håndtering og montering være sikret, så de ikke, heller ikke

ved uheld eller andre svigt, kan komme ud i eller over nærliggende trafikområde.

Der skal foreligge en af tilsynet accepteret arbejdsprocedure inden arbejdets opstart.

Arbejdsproceduren skal ud over de nævnte forhold beskrive de sikkerhedsmæssige retningslinjer og

foranstaltninger i relation til arbejdets udførelse. Der optegnes planer og snit, der beskriver de faktiske

afstandsforhold og sikkerhedsforanstaltninger.

Krav til arbejde med kalkstabilisering

For arbejde med kalkstabilisering i arbejdsområdet skal nedenstående forhold overholdes:

Omlæsning af kalk på brugsstedet fra tankvogn/silo til udlægger skal foregå på en måde, så risikoen

for at slange springer af minimeres.

Der må ikke opholde sig andre personer i området for omlæsning på grund af risikoen for stor støvsky,

hvis slangen springer af.

Ved udlægning, nedfræsning og komprimering skal alle holde sig på god afstand af arbejdsområdet.

Der må ikke lægges kalkstabilisering ud, hvis der er en vindhastighed på 10 m/s eller over målt på

arbejdsstedet 0,5 m over terræn.

Alle vinduer og døre i maskinerne skal holdes lukket under arbejdet. Maskinerne skal være forsynet

med overtryksventilation og udstyret med filter på luftindtag, som kan frafiltrere kalkstøv.

Efter udlægning af kalk og inden nedfræsning skal der være opmærksomhed på vindforhold, da kraftig

vind kan hvirvle kalk op.

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE

9 af 56

PSS - 1435.201

Krav til arbejder i nærheden af højspændingsledninger i jord

Følgende krav skal overholdes:

• Reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 5A § 7

• DONG Energys ledninger skal altid verificeres, inden der arbejdes/graves i nærheden

• Der må ikke reguleres terræn over DONG Energy Eldistributions ledninger i jorden

• DONG Energy kontaktes senest tre dage før, hvis der arbejdes nærmere end 1 m fra

højspændingskabler (10-132 kV)

• Vejledningerne i Dansk Energis pjece "Pas på ledningerne og livet" skal følges

Krav til arbejder i nærheden af højspændingsledninger i jord (132 kV)

Følgende krav skal overholdes:

• Reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 5A § 7

• Energinets ledninger skal altid verificeres, inden der arbejdes/graves i nærheden

• Energinet kontaktes senest otte dage før, hvis der arbejdes nærmere end 1 m fra

højspændingskabler (132 kV)

• Der må ikke plantes træer eller buske, der udvikler dybe rødder over højspændingsledninger

• Der skal foreligge en skriftlig dispensation/arbejdstilladelse forud for de nævnte aktiviteter

• Vejledningerne i Dansk Energis pjece "Pas på ledningerne og livet" skal følges

Krav til arbejder i nærheden af gasledninger

Følgende krav skal overholdes:

• Afstandskravene i "Pas på gasledninger!, teknisk forskrift for arbejder i nærheden af by- og

naturgasledninger", udgivet af de danske naturgasselskaber og Københavns Energi, 2012

• Kontakt HMN Naturgas' ledningsinformation for yderligere oplysninger

• Der må ikke graves med maskine nærmere end 2 m fra en gaslednings ydre grænse. Ved boring

nærmere end 2 m fra ledningen kræves tilsyn fra ledningsejeren

• Ledninger skal findes med håndgravning, inden der graves med maskine

• Der må ikke nedrammes pæle eller piloteres i nærheden af gasledninger

Krav til arbejder i nærheden af vandledninger (trykledning)

Følgende krav skal overholdes:

• Der må ikke færdes hen over ledningerne inden for det afspærrede areal

• Krydsning må kun ske på de etablerede overkørsler

• Nordvand skal kontaktes senest en dag før gravning inden for servitutarealet. Nordvand vil i hvert

enkelt tilfælde overveje, om der skal udføres tilsyn.

7. OMRÅDER, HVOR ARBEJDET MEDFØRER SÆRLIGE RISICI

Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici, er opført i bilag 6, som er en opfølgning på ”den

indledende kortlægning”, ”arbejdsmiljøplanen” og ”liste med særligt farligt arbejde”, der er udarbejdet

under projektering. Arbejder, som entreprenøren skal udarbejde arbejdsprocesbeskrivelse for,

placeres under bilag 7.

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE

10 af 56

PSS - 1435.201

Entreprenøren skal udarbejde en specifik arbejdsprocesbeskrivelse for nedenstående risikofyldte

arbejder:

Nedbringning af spuns, stålpæle og borede pæle

• Sikring af spuns/pæle således, at de ikke kan vælte ud over arbejdsområdet eller en trafikeret vej.

Krav til nedbringning af spuns/pæle skal overholdes.

Risiko for nedstyrtning, blive begravet, synke ned eller drukne

• Der skal etableres og arbejdes i byggegrube ned til ca. 5-6 m dybde. Afstivning af bygge- og

pressegruber, opstilling af rækværk og flugtveje fra udgravningen etableres.

• Udskiftning af blødbund

• Nedrivning af eksisterende brokonstruktioner

• Nedrivning af eksisterende OT-elementer

• Opsætning/nedtagning af stillads, opsætning af forskalling, broautoværn, rækværk og afstivning

af støbeforskalling for broarbejde

• Etablering af form til støbning af søjler under brodæk

• Etablering af form til støbning af stitunnel under Elleslettegårdsvej

• Nedsænkning af brodæk og fjernelse af stabler og vandret sikring

• Arbejde i højden ved stillads-, form- og armeringsarbejde

• Arbejde på skråninger med anlæg 2

• Arbejde i snævre rum i forbindelse med etablering af faunapassage

• Arbejde på vand i forbindelse med nedbringning af spuns i sø ved Elleslettegårdsvej

• Arbejde tæt ved vand i forbindelse med rydning af træer og buske i og omkring eksisterende

regnvandsbassiner

Kranarbejde i forbindelse med tunge løft

• Løft og demontering af støjskærme og eksisterende Nordvandsledning, som ikke er i drift, samt

DONG's højspændingsfundamenter

• Løft og montering af forskalling og stilladsmateriel

• Løft og montering af spuns/pæle, portaler, galgemaster, skilte, stålautoværn, nedgangsbrønde og

rør til faunapassage

• Løft og montering af broelementer (OT-elementer), stilladsdragere og betonforme

• Løft og montering af betonskørter og pæle til støjskærmkassetter

Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer

• Arbejde i forurenet jord. Rabatjorden er klassificeret som lettere forurenet. Ved udgravning af

eksisterende regnvandsbassiner skal der håndteres forurenet jord/sediment.

• Udsættelse for sundhedsskadelige stoffer i forbindelse med højtryksrensning/sandblæsning på

broer og af støbeskel

• Udsættelse for sundhedsskadelige stoffer ved arbejde med asfaltprodukter

• Udsættelse for sundhedsskadelige stoffer i forbindelse med arbejde med kalkstabilisering

• Udsættelse for sundhedsskadelige stoffer i forbindelse med arbejde med slagge

• Udsættelse for tunge kulbrinter og tungmetaller ved oprensning af regnvandsbassiner

• Arbejde med tynd isolation på fundamenter

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE

11 af 56

PSS - 1435.201

• Arbejde med epoxy i forbindelse med udlægning af fugtisolering på broer

• Udsættelse for kvartsstøv ved nedbrydning af beton

• Udsættelse for bly ved fjernelse af rækværk med blyholdig maling

• Udsættelse for udstødningsgas fra biler ved arbejde tæt op ad trafikeret vej i fx myldretid

Arbejde i nærheden af højspændingsledninger i drift

• Arbejde i nærheden af 132 kV højspændingsledning i jord, der krydser

motorvejen/arbejdsområdet ved st. 225.6 og løber tæt langs med arbejdsområdet fra st. 226.09 -

st. 226.9 og st. 225.86 - st. 226.80, motorvejens østside

• Arbejde i nærheden af 50 kV højspændingsledning i jord, der løber langs med arbejdsområdet på

vestsiden af vejen fra st. 226.1 - st. 227.2

Arbejde i nærheden af gasledninger i drift

• Arbejde i nærheden af en Ø63 gasledning, der krydser motorvejen/arbejdsområdet ved st. 226.7

og igennem broen ved Sandbjergvej ved st. 225.3

Arbejde tæt op ad hovedvandledning i drift (trykledning)

• Arbejdsområderne vest for motorvejen ligger tæt på/henover hovedvandledningerne Ø900/Ø800

fra Nordvand

Arbejde tæt op ad vej i drift

• Arbejdsområderne på strækningen fra Elleslettegårdsvej til Hørsholm Kongevej ligger ud mod

motorvejen

Arbejdsprocesbeskrivelsen kan med hensyn til arbejdsmiljø, erstattes af en arbejdspladsvurdering,

APV, der imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vigtigt, at alle beskæftigede på

arbejdspladsen er instruerede.

Alle arbejdsprocesbeskrivelser/APV'er skal indeholde vurdering af sikkerhedsforhold samt angive,

hvilke konkrete sikkerhedsforanstaltninger der skal benyttes for arbejdets gennemførelse, herunder:

• Brug af værnemidler

• Tekniske hjælpemidler

• Krav til uddannelse af udførende arbejdsstyrke

• Hvordan arbejdsstyrken instrueres angående sikkerhed og sundhed forud for udførelse af

arbejdet.

Arbejdsprocesbeskrivelserne/APV'erne for risikofyldt arbejde skal fremsendes til

arbejdsmiljøkoordinator for accept og kommentering, før de pågældende arbejder planlægges udført.

Afgrænsning af særligt farlige arbejder behandles på koordinerende arbejdsmiljømøder.

Entreprenøren skal sørge for, at der ikke anvendes et stof eller materiale, der kan være farligt for eller

i øvrigt forringe sikkerhed og sundhed, hvis det kan erstattes af et ufarligt eller mindre farligt eller

generende stof eller materiale.

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE

12 af 56

PSS - 1435.201

For arbejder med alle typer af stoffer og materialer gælder, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges

og udføres således, at unødig påvirkning fra stoffer og materialer undgås, at påvirkninger fra stoffer og

materialer under arbejdet nedbringes så meget, som det er teknisk muligt, samt at de fastsatte

grænseværdier overholdes.

Entreprenøren udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer, der anvendes i fællesområderne,

med tilhørende arbejdspladsbrugsanvisning. Listerne indsættes under fanebladet for den enkelte

entreprenør.

Ved arbejder med stoffer og materialer skal der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger jf. i øvrigt

retningslinjer i At-vejledningen, Arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer - C.0.11,

november 2005. Personer, der arbejder med de pågældende stoffer, skal have modtaget instruktion.

Såvel leverandørbrugsanvisning som de udarbejdede arbejdspladsbrugsanvisninger skal forefindes

på pladsen, være tilgængelige for de ansatte og kunne forevises for arbejdsmiljøkoordinator på

forlangende.

Brugsanvisninger vedrørende tekniske hjælpemidler osv. jf. i øvrigt Arbejdstilsynets bekendtgørelse

om anvendelse af tekniske hjælpemidler (BEK. nr. 1109 af 15. dec. 1992 med senere ændringer) skal

ligeledes forefindes på pladsen, være tilgængelige for de ansatte og kunne forevises

arbejdsmiljøkoordinator på forlangende.

Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder/materialevalg revideres listerne i form af

tilføjelser, så historikken bevares.

8. KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Entreprenøren skal udarbejde procedurer for løbende kontrol af elektriske installationer, maskiner,

komponenter og håndværktøj jf. krav i stærkstrømsbekendtgørelsen. Procedurerne skal forefindes på

pladsen og kunne forevises arbejdsmiljøkoordinator på forlangende.

Procedurer for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger skal indsættes i bilag

7, hvor der forefindes arbejdsprocesbeskrivelser og APV'er.

9. BEREDSKABSPLANER

Beredskabsplan findes under bilag 8. Beredskabsplanen skal ophænges synligt på arbejdspladsen.

Alle arbejdsgivere skal være bekendt med planen.

Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for entreprisen.

Entreprenøren udarbejder beredskabsplaner for egne arbejder. Disse er indsat under fanebladet for

entreprise 1435.201.

Ved arbejdsulykker eller nærvedulykker skal bygherrens arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres.

Entreprenøren skal efterfølgende foretage en analyse af årsagen og fremsende resultatet til

arbejdsmiljøkoordinatoren.

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE

13 af 56

PSS - 1435.201

Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje er angivet på

arbejdsområdeplanerne, bilag 3.

10. SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER VEDR. SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE

De særligt farlige arbejder er listet i bilag 6 og specifikke foranstaltninger i bilag 7 for udførelse og

håndtering heraf.

11. MYNDIGHEDER

Ved besøg af eller kontakt med Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinator

straks orienteres.

12. AJOURFØRING

Den systematiske opfølgning på arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold, herunder denne plan med

tilhørende bilag, sker på arbejdsmiljømøderne, hvor koordinering af kommende opgaver foretages.

13. VEJDIREKTORATETS POLITIK FOR ARBEJDSMILJØ

”Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde”.

Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at:

• Identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici.

• Samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer.

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


0 14 af 56

PSS – 1435.201

BILAG 1: ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION

SIDE

Bygherre

Vejdirektoratet

Projektleder: Jesper Glargaard

Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B)

Ass. arbejdsmiljøkoordinator (AAMK-

B)

Firma:

Firma:

Entreprise 1435.201

Entreprise 1435.320

Entreprenør 3

Tilsyn

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Underentreprenør 1.1

Underentreprenør 2.1

Underentreprenør 3.1

Firma:

Firma:

Firma:

Underentreprenør 1.2

Underentreprenør 2.2

Underentreprenør 3.2

Firma:

Firma:

Firma:

Underentreprenør 1.3

Underentreprenør 2.3

Underentreprenør 3.3

Firma:

Firma:

Firma:


SIDE

15 af 56

PSS – 1435.201

BILAG 2: PROJEKTETS ADRESSELISTE

Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer E-mail

Bygherre Vejdirektoratet Gladsaxe

Ringvej 51

2730 Herlev

Projektleder

Jesper

Glargaard

72443333 jgl@vd.dk

Arbejdsmiljøkoordinator

AMK-B

Assisterende

arbejdsmiljøkoordinator

AAMK-B

Arbejdsmiljøkoordinator

Hjælper AMK-B

Tilsyn Tilsynsleder

Fagtilsyn 1

Fagtilsyn 2

Fagtilsyn 3

Entreprenører

Entreprenør 1435.201 Arbejdsleder

Arbejdsmiljørepræsentant

Entreprenør 2 Arbejdsleder

Arbejdsmiljørepræsentant

Entreprenør 3 Arbejdsleder

Arbejdsmiljørepræsentant

Entreprenør 4 Arbejdsleder

Arbejdsmiljørepræsentant


SIDE

16 af 56

PSS – 1435.201

Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer E-mail

Forsyningsselskaber

El DONG Energy Nesa Allé 1

2820 Gentofte

EnergiNet.dk Lautruphøj 7

2750 Ballerup

TDC TDC Teglholmsgade

3

0900 Kbh. K

Vand

Vand

Rudersdal

Forsyning

Birkerød

Vandforsyning

Skovlytoften 27

2840 Holte

Biskop Svanes

Vej 16

3460 Birkerød

Vand Nordvand a/s Ørnegårdsvej

17

2820 Gentofte

Arbejdsleder Gert Sørensen 99558798

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsleder Christian S. 29484254

Andersen

Per Aagaard 23215027

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsleder

Flemming 66691357

Christensen

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsleder Jens K. Larsen 45470080

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsleder Stig Juliussen 45902485

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdslederleder

Arbejdsmiljørepræsentant

Elisabeth

Hartelius

39456782

Gas

Andre

HMN

Naturgas

Telia

Danmark

Global

Connect A/S

NiaNet A/S

Rudersdal

Forsyning

(Kloak)

Gladsaxe

Ringvej11

Holmbladsgade

139

2300 Kbh. S

Hørskætten 3

2630 Tåstrup

Ejby Industrivej

42

2600 Glostrup

Skovlytoften 27

2840 Holte

Arbejdsleder Jørn Laursen 62259290

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsleder Jørgen M. 28271220

Pedersen

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsleder Erich Nielsen 25507211

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsleder

Steen

40115773

Henriksen

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsleder Kim J. Koefoed 45470090

Arbejdsmiljørepræsentant


DOKUMENTNR. UDARBEJDET AF ENHED SIDE

71. nov. 2012 KBKL ANL-TES 17 af 56

BILAG TIL

Plan for Sikkerhed og Sundhed

BILAG 3: ARBEJDSOMRÅDEPLANER

Vejledning til indhold i Bilag 3

Byggepladsindretning/skurby/anstillingsplads

Projekterne kan være i det åbne land, bag et værn mod kørende trafik eller andet afgrænset område. I

alle tilfælde skal der tages hensyn til adgangsforholdene og indretning af områder til oplagring og

opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer og materialer og den arbejdsfri

zone. Herunder også i planlægningen af trafikafviklingen, trafikafviklingsplaner, valg af type trafikværn

m.v.

I projekteringen skal rammerne for byggepladsindretningen vise, hvor der er

• Eksisterende risici på arealet og hvilke risici

• Til- og frakørselsforhold

• Transportveje

• Flugtveje/redningsveje

• Plads til adskillelse af gående og kørende trafik

• Evt. interimsveje

• Tilstrækkelig plads til:

o

o

o

o

o

o

o

materialedepoter

jorddepoter (rå- og muldjord)

værksteder

affaldscontainere

mandskabscontainere

velfærdsforanstaltninger

p-pladser til maskiner, arbejdsgiver biler og ansatte

• Der angives områder, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (fællesområder), evt. på særskilt

plan

Indretning af anstillingsplads vil foregå i planlægnings- og dialogfasen.

I udførelsen skal byggepladsindretningen yderligere vise

Ovenstående informationer fra projekteringen skal entreprenørerne arbejde videre med i en sådan

detaljeringsgrad, at det er muligt at arbejde/opstille efter planerne.

Derudover skal der indarbejdes:

• Tilslutning på tegningen til

o el

o vand

o kloak

• Placering af brandudstyr

• Placering af førstehjælpsudstyr

• Oversigtsplan med adresser for indkørsel til arbejdspladsen med vejnavn og husnummer,

bronummer eller andet kendetegn


SIDE

18 af 56

PSS – 1435.201

• Kran, hejs og stilladser

• Angivelse af områder med særlig farligt arbejde i henhold til den indledende kortlægning og liste

med særligt farligt arbejde

Ligeledes skal der følges op på indretningen løbende gennem udførelsen.

For udformning af arbejdsområde, se følgende tegninger:

• Tegn. 1435-4082, -4083, -4084 og -4085


DOKUMENTNR. UDARBEJDET AF ENHED SIDE

71. nov. 2012 KBKL ANL-TES 19 af 56

BILAG TIL

Plan for Sikkerhed og Sundhed

BILAG 4: TIDSPLAN

Vejledning til indhold i Bilag 4

Projekteringen:

Tidsplanen skal vise

• Hvornår den enkelte arbejdsgiver/entreprenør har opgaver på byggepladsen.

• Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser, og om der afsat tilstrækkelig

tid til dem

• I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare (i henhold til Liste med særligt

farligt arbejde)

• Hvor mange beskæftigede, der er påtænkt på de enkelte arbejdsopgaver

Udarbejdelse af tidsplan vil foregå i planlægnings- og dialogfasen.

Udførelse:

Entreprenørens detaljerede tidsplaner

Entreprenørens detaljerede tidsplan skal gælde for fire-seks uger og angive fællesområder, særligt

farligt arbejde og antal mand beskæftiget på hver aktivitet. Tidsplanen udarbejdes af entreprenøren,

gennemgås på de koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder og indgår som en del af PSS’en.

Der kan angives stationeringer, så man kan se, om der er taget hensyn til andre beskæftigede og

arbejder, f.eks. epoxyarbejde på broerne.

Tidsplanens detaljeringsgrad skal være således, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at

vurdere, om projektet rent fysisk kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.


SIDE

20 af 56

PSS – 1435.201

BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER

Ansvarsområde Ansvarlig / navn Periode/dato

Generelt

Udarbejdelse af PSS Kristine B. Klint, COWI Projekteringsfasen

Anmelde byggeplads til Arbejdstilsynet AMK-B Udførelsesfasen

Ajourføring af PSS AMK-B Hele udførelsesfasen

Retningslinjer for opstart af arbejder, der kræver særligt hensyn Entreprenør 1435-201 Hele udførelsesfasen

til arbejdsmiljø, herunder særligt farlige arbejder

Afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder samt skrivning AMK-B

Hele udførelsesfasen

af referat

Orientere ansatte om indholdet i PSS og relevante

Entreprenør 1435-201 Hele udførelsesfasen

trafikafviklingsplaner

Ophænge gældende plan over arbejdsområder et synligt sted Entreprenør 1435-201 Hele udførelsesfasen

Koordinere arbejdsmiljøarbejdet i byggepladsens fællesområder AMK-B Hele udførelsesfasen

Gennemførelse af arbejdspladsrunderinger i samarbejde med

entreprenøren før hvert arbejdsmiljøkoordineringsmøde

Arbejdsområde

Opsætning af skiltning om brug af personlige værnemidler som

hjelm og sikkerhedsfodtøj m.v.

Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde udføres jf.

gældende regler

Opsætning og vedligeholdelse af skiltning til afgrænsning af

byggepladsen

Opsætning og vedligeholdelse af supplerende foranstaltninger

mod trafik i arbejdsområder

Arbejdsområdeindretning/anstillingsplads

Mandskabsvogne placeres i henhold til aftale med

arbejdsmiljøkoordinator jf. arbejdsområdeplan, bilag 3

Materielcontainere placeres i henhold til aftale med

arbejdsmiljøkoordinator jf. arbejdsområdeplan, bilag 3

Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af oplagspladser jf.

arbejdsområdeplan bilag 3

Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af installationer i

arbejdsområdet: El, vand, kloak, varme

AMK-B

Entreprenør 1435-201

Entreprenør 1435-201

Entreprenør 1435-201

Entreprenør 1435-201

Entreprenør 1435-201

Entreprenør 1435-201

Entreprenør 1435-201

Entreprenør 1435-201

Hele udførelsesfasen

Hele udførelsesfasen

Hele udførelsesfasen

Hele udførelsesfasen

Hele udførelsesfasen

Hele udførelsesfasen

Hele udførelsesfasen

Hele udførelsesfasen

Hele udførelsesfasen

Hele udførelsesfasen

Ophængning eller nedgravning af kabler og ledninger Entreprenør 1435-201 Hele udførelsesfasen

Rækværk m.v.

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af rækværker, hvor

der arbejdes i højden > 2 m

Entreprenør 1435-201

Hele udførelsesfasen

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af vejafspærringer Entreprenør 1435-201 Hele udførelsesfasen

Afdækning af brønde, huller og udsparinger Entreprenør 1435-201 Hele udførelsesfasen


SIDE

21 af 56

PSS – 1435.201

Ansvarsområde Ansvarlig / navn Periode/dato

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af stillads Entreprenør 1435-201 Hele udførelsesfasen

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af kran Entreprenør 1435-201 Hele udførelsesfasen

Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal Alle arbejdsgivere

retableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid, når et

Hele udførelsesfasen

arbejdsområde forlades

Adgangs- og flugtveje

Etablering, vedligehold og renholdelse samt fjernelse af fælles Entreprenør 1435.201

adgangsveje. Vejene skal have den nødvendige afvanding, så

Hele udførelsesfasen

de ikke opblødes af vejrliget.

Vanding af køreveje efter behov Entreprenør 1435.201 Hele udførelsesfasen

Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede Alle arbejdsgivere Hele udførelsesfasen

Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede for

beredskabet

Entreprenør 1435.201

Hele udførelsesfasen

Gangbroer over egne render/udgravninger Den enkelte arbejdsgiver Hele udførelsesfasen

Etablering og vedligehold af trapper og ramper Entreprenør 1435.201 Hele udførelsesfasen

Renholdelse af offentlige veje Entreprenør 1435.201 Hele udførelsesfasen

Vinterforanstaltninger

Etablering af orienteringsbelysning (min. 25 lux) samt tænding

og slukning af lyset

Entreprenør 1435.201

Hele udførelsesfasen

Snerydning, saltning og grusning af adgangsveje Entreprenør 1435.201 Hele udførelsesfasen

Oprydning, rengøring og affaldsordning

Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages til næste

entreprenør

Affaldshåndtering for "byggeaffald" i henhold til Rudersdal

Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Affaldshåndtering for dagrenovation fra anstillingsplads:

Etablering og tømning af containere, håndtering og bortskafning

i henhold til Rudersdal Kommunes regulativ for

husholdningsaffald

Førstehjælpskasse, øjenskyl, ildslukker

Entreprenør 1435.201

Entreprenør 1435.201

Entreprenør 1435.201

Hele udførelsesfasen

Hele udførelsesfasen

Hele udførelsesfasen

Hele udførelsesfasen

Førstehjælpskasse, øjenskyl m.v. i arbejdsområdet Entreprenør 1435.201 Hele udførelsesfasen

Nødtelefon: Der skal på pladsen være adgang til en telefon Entreprenør 1435.201 Hele udførelsesfasen

Ildslukker forefindes ved anstillingsplads og i arbejdsområdet Entreprenør 1435.201 Hele udførelsesfasen


DOKUMENTNR. UDARBEJDET AF ENHED SIDE

71. nov. 2012 KBKL ANL-TES 22 af 56

BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed

BILAG 6: LISTE MED SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Etape 1, 1435-201 Udvidelse af

Helsingørmotorvejen


Indhold af hovedposter

(Forklaring af hovedposter på efterfølgende sider).

SIDE

23 af 56

PSS – 1435.201

Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder, opbrydning af beton.

Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag

(geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt).

Belægningsarbejder: Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder).

Vejudstyr: Tavlearbejder (skilte, portaler og kantpæle), kørebaneafmærkning (afstribning), autoværn (vejautoværn, broautoværn,

rækværker), hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning og udstyr på sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg,

borde og bænke).

Teknisk udstyr: Belysning og øvrigt elektronisk udstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte).

Bro- og betonarbejder: Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton,

stålarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobelægninger (inkl. fuger).

Andre bygværker: Støttevægge og støjskærme, interimsafstivninger.

Regningsarbejder: Vejrligsforanstaltninger, arbejdsløn ved regningsarbejder og materiellejepriser.


SIDE

24 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Indledende arbejder Rydning af træer og buske Risiko for, at træer vælter ned over Hele vejstrækningen

personer og fald fra høje træer

Nedrivning af eksisterende

Risiko for kollaps af bro, nedstyrtning Bro 14-0-038.00 og 14-0-

brodæk

og at blive begravet

041.00

Udsættelse for støv, støj og

vibrationer.

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Vejledning om fældning- og

skovningsarbejde med håndbårne

motorkædesave og andet

håndværktøj.

At-vejledning:

D.2.8 Fældnings- og skovarbejde

Udarbejdelse af procedure for

nedrivningsarbejde, herunder

opsætning af robust og tæt skærm

mod kørende trafik, rækkefølge for

nedrivning, brug af maskiner og

værktøjer.

At-vejledning: D.2.15

NedrivningD.5.4 Åndedrætsværn

D.6.1 Støj

D.6.7 Helkropsvibrationer

D.6.2 Hånd-arm vibrationer

C.2.1 Kræftrisikable stoffer og

materialer


SIDE

25 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Fjernelse af rækværk med

Risiko for nedstyrtning ved arbejde Bro 14-0-038.00 og 14-0-

blyholdig maling

langs kanten på dæk

041.00

Risiko for indånding af blyholdigt støv

ved nedskæring af rækværk

Arbejde i højden ved montering Risiko for nedstyrtning ved

Bro 14-0-038.00, 14-0-

af interimsafstivning for

opsætning og nedtagning af

041.00

stabilisering af broer

interimsafstivning, arbejde langs

kanten på dæk

Nedrivning af OT-elementer Risiko for kollaps af bro, nedstyrtning Bro 14-0-038.00

og at blive begravet

Tab af last på grund af svigtende

kranmateriel eller for tung last

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Planlægning og sikring mod

nedstyrtning ved brug af faldsikring

el. lign. samtidig med, at arbejdet

udføres.

Udarbejdelse af procedure for

fjernelse af rækværk, så

udsættelse for blystøv undgås.

At-vejledning: A.2.1.

Nedstyrtnings- og

gennemstyrtningsfare på

byggepladser m.v.

C.0.8 Metallisk bly og

blyforbindelser

Planlægning og sikring mod

nedstyrtning ved opsætning af wire

til faldsikring el. lign.

At-vejledning: A.2.1.

Nedstyrtnings- og

gennemstyrtningsfare på

byggepladser m.v.

Udarbejdelse af procedure for

nedrivningsarbejde, herunder brug

af maskiner og værktøjer.

At-vejledning: D.2.15 Nedrivning

A.2.1. Nedstyrtnings- og

gennemstyrtningsfare på

byggepladser m.v.


SIDE

26 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Nedrivning af eksisterende søjler Risiko for nedstyrtning og at blive Bro 14-0-038.00 og 14-0-

og fundamenter

begravet

041.00

Udsættelse for støv, støj og

vibrationer

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Udarbejdelse af procedure for

nedrivningsarbejde, herunder brug

af maskiner og værktøjer.

At-vejledning: D.2.15 Nedrivning

A.2.1. Nedstyrtnings- og

gennemstyrtningsfare på

byggepladser m.v.

D.5.4 Åndedrætsværn

D.6.1 Støj

D.6.7 Helkropsvibrationer

D.6.2 Hånd-arm vibrationer

C.2.1 Kræftrisikable stoffer og

materialer


SIDE

27 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Fjernelse af øvre del af fløjvægge Risiko for nedstyrtning og at blive Bro 14-0-037

og kantbjælker

begravet

Udsættelse for støv/aerosoler, støj

og vibrationer ved nedbrydnnig af

betonkonstruktioner, evt. ved brug af

højtryksrensning

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Udarbejdelse af procedure for

arbejde med højtryksrensning,

herunder afspærring af

arbejdsområdet for andre personer.

Ved arbejde med højtryksrensere

over 800 bar må højtryksanlægget

ikke anvendes håndholdt pga.

strålens tilbageslagsvirkning. Ved

tryk over 25 bar skal der være

skridsikkert fodfæste, og hvis der

arbejdes mere end ½ time, skal der

anvendes skulderbøjle el. lign.,

som kan aflaste hændernes greb

om strålerøret.

At-vejledning:

D.2.20 Brug af vandtryk for

rengøring, afrensning, skæring mv.

D.3.2 Ensidigt, belastende arbejde

og ensidigt, gentaget

arbejdeD.2.15 Nedrivning

D.5.4 Åndedrætsværn

D.6.1 Støj

D.6.7 Helkropsvibrationer

D.6.2 Hånd-arm vibrationer


SIDE

28 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Fjernelse af støjskærme inkl. Tunge løft, risiko for tab af emner ind Vejstrækningen

fundamenter

over vej i drift og arbejdsområde.

Fjernelse af støttemur

Risiko for nedstyrtning og at blive Støttemur mellem

begravet. Der er risiko for, at

Sandbjergvej og

skråningsanlæg vælter ned over Gøngehusvej i ca. st.

arbejdsområdet ved fjernelse af 225.68 v.h.s.

spunsprofiler.

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver bl.a. sikring med kæder,

afskærmning m.v.

Anhuggeren skal være instrueret i

at udføre det pågældende arbejde

og skal være fortrolig med

anhugningsgrejets mærkning.

At-vejledning:

B.2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

Se SAB - Nedrivning

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver bl.a. sikring med kæder,

afskærmning, afstivning m.v.

Anhuggeren skal være instrueret i

at udføre det pågældende arbejde

og skal være fortrolig med

anhugningsgrejets mærkning.

At-vejledning:

B.2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

At-anvisning:

2.3.0.4 AnhugningSe SAB -

Nedrivning


SIDE

29 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Fjernelse af eksisterende

Tunge løft, risiko for tab af emner ind Vejstrækningen

Nordvandsledning, som ikke er i over vej i drift og arbejdsområde

drift, samt fundamenter til

DONG's gamle

højspændingsmaster

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver bl.a. sikring med kæder,

afskærmning m.v.

Anhuggeren skal være instrueret i

at udføre det pågældende arbejde

og skal være fortrolig med

anhugningsgrejets mærkning

At-vejledning:

B.2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

At-anvisning:

2.3.0.4 Anhugning

Se SAB - Nedrivning


SIDE

30 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Opbrydning af eksisterende Tunge løft, risiko for tab af emner ind Vejstrækningen

betonplader i vejen

over vej i drift og arbejdsområde

Arbejde ved trafikeret areal Risiko for påkørsel af

Bro 14-0-037.00, 14-

nedrivningsmandskab under

038.00 og 14-0-041.00

nedrivningsarbejde

Risiko for udsættelse for

udstødningsgas ved fx myldretid

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver bl.a. sikring af emner ved

løft over vej og arbejdsområde,

afskærmning m.v.

Anhuggeren skal være instrueret i

at udføre det pågældende arbejde

og skal være fortrolig med

anhugningsgrejets mærkning

At-vejledning:

B.2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

At-anvisning:

2.3.0.4 Anhugning

Forsvarlig afskærmning mellem

arbejdssted og trafik i henhold til

vejregler

Udarbejdelse af procedure for brug

af maskiner og værktøjer og

midlertidig lukning af vejen samt

brug af personlige værnemidler

At-vejledning: D.5.3

Advarselsklæder

For trafikværn, se SAB -

Arbejdsplads


SIDE

31 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Jord-, afvandings- og Udgravninger til

Risiko for at styrte ned og blive Pressegrube og

grusarbejder

afvandingsledning i ca. 5-6 m begravet

byggegruber ved ca. st.

dybde

225.406, st. 225.537, st.

225.570, 225.650 og st.

Presse-/modtagegruber for

226.58 - 226.70 og st.

underboringer i ca. 4-5 m dybde

224.980, st. 225.500,

226.490, 226.750

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Afstivning af byggegrube, opstilling

af rækværk, flugtveje fra

udgravning etableres

At-vejledning: D.2.13 Gravearbejde

Faunapassage i ca. 3-4 m dybde

Faunapassage ved st.

224.9

Blødbundsudskiftning

Risiko for at synke ned samt at

Udarbejdelse af procedure for

maskiner vælter

blødbundsarbejde, herunder brug

af maskiner og værktøjer

At-vejledning D.2.13 Gravearbejde

Se SAB - Jordarbejder, afsnit 3

Arbejde i nærheden af

højspændingsledninger i jord

Risiko for at ramme

spændingsførende ledning

Ved st. 225.6 samt ved st.

225.9 - st. 226.9 østsiden

Sikkerhed jf. ledningsejerens

sikkerhedsanvisning

Arbejde i nærheden af 132 kV

højspændingsledning

132 kV krydser motorvejen samt

løber langs motorvejen

Dansk Energis pjece "Pas på

ledninger og livet"

Afsnit 5A i

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Arbejde i nærheden af

Risiko for at ramme

Vestlige side af bro 14-0-

Sikkerhed jf. ledningsejerens

højspændingsledning i jord. Der

findes en 50 kV

højspændingsledning, som skal

sideflyttes ved brofundament ved

Gøngehusvej, og som løber langs

med motorvejens vestlige side.

spændingsførende ledning

038.10 samt langs med

vejen ved st. 226.1 - st.

227.2

sikkerhedsanvisning.

Dansk Energis pjece "Pas på

ledninger og livet"

Afsnit 5A i

Stærkstrømsbekendtgørelsen


SIDE

32 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Arbejde i nærheden af

Risiko for at ramme vandtrykledning Hele strækningen i v.h.s.

hovedvandledning fra Nordvand

Risiko for at ramme personer i

området med store mængder vand

under tryk

Arbejde i nærheden af gasledning Risiko for gasudslip, eksplosion og St. 226.7 og st. 225.3

brand

En Ø63 gasledning (transmission)

på 2,5 bar krydser ved bro 14-0-

037.10 og 14-0-041.10

Arbejde i lettere forurenet og Risiko for udsættelse for miljøfarlige Hele vejstrækningen.

kraftigt forurenet rabatjord stoffer

Bro 14-0-037.10, 14-0-

038.10 og 14-0-041.10.

Oprensning af regnvandsbassin Risiko for udsættelse for

Regnvandsbassiner:

sundhedsfarlige stoffer, tunge

St. ca. 224.950 v.v.s.

kulbrinter og tungmetaller

St. ca. 226.500 v.v.s.

St. ca. 227.000 v.h.s.

Sediment fra tre eksisterende

regnvandsbassiner er klassificeret

som forurenet

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Udarbejdelse af procedure for

arbejde ved siden af en trykledning

Sikkerhed jf. ledningsejerens

sikkerhedsanvisning

Udarbejdelse af procedure for at

arbejde tæt op ad en gasledning

Sikkerhed jf. ledningsejerens

sikkerhedsanvisning

Teknisk forskrift "Pas på

gasledningerne", 2012

Entreprenøren udarbejder en

procedure, der beskriver

håndtering af forurenet jord,

herunder håndtering af støvende

arbejde, personlige værnemidler og

personlig hygiejne

At-vejledning: D.2.23 Arbejde i

forurenet jord

Se SAB Jordarbejder, afsnit 7

Entreprenøren udarbejder en

procedure, der beskriver

håndtering af sundhedsfarlige

stoffer, herunder personlige

værnemidler og personlig hygiejne.

At-vejledning: D.2.23 Arbejde i

forurenet jord

C.2.1 Kræftrisikable stoffer og

materialer

Se SAB - Jordarbejder, afsnit 7


SIDE

33 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

Henvisning om forslag til

St. – st. eller f.eks. ”alle udførelsesmetode

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Rydning af træer og buske i og Risiko for, at personer og maskiner Ved regnvandsbassin 1, 2 Vejledning om fældning- og

omkring regnvandsbassiner falder i vandet

og 4a.

skovningsarbejde med håndbårne

motorkædesave og andet

håndværktøj

At-vejledning: D.2.8 Fældnings- og

skovarbejde

Kranarbejde i forbindelse med løft Risiko for tab af materialer

Nedgangsbrønde på hele Udarbejdelse af procedure, der

af nedgangsbrønde og

strækningen.

beskriver håndtering af materialer,

afvandingsledninger

der skal kranes

Anhuggeren skal være instrueret i

at udføre det pågældende arbejde

og skal være fortrolig med

anhugningsgrejets mærkning

At-vejledning:

B.2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

At-anvisning:

2.3.0.4 Anhugning

Krydsning af eksisterende veje Risiko for påkørsel Ved de skærende veje Arbejdet udføres i henhold til

vejreglerne og

trafikafviklingsplanerne

Medarbejdere skal have bestået

"Vejen som arbejdsplads trin I"


SIDE

34 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Belægningsarbejder Udlægning af asfalt Risiko for indånding af skadelige Hele strækningen samt

dampe ved høje temperaturer

skærende veje og

Kontakt med produktet kan give cykelstier

allergi

Arbejde ved trafikerede arealer Risiko for påkørsel af personer ved Hele strækningen på

ved fræsning/skæring samt udførelse af belægnings- og

motorvejsstrækningen

udlægning af asfalt

afmærkningsarbejder

samt skærende veje

Opsætning af trafikværn og

afmærkningsmateriel

Vejudstyr

Udgravninger til fundamenter for Risiko for nedstyrtning og at blive Portalfundamenter på

portaler, belysning etc. > 1,7 m begravet

motorvejsstrækningen

samt skærende veje.

Belysning på skærende

veje og cykelstier

Nedbringning af stålrørspæle Risiko for at pæle vælter ud over vej Portalpæle på

i drift og arbejdsområde

motorvejsstrækningen

samt skærende veje

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Udarbejdelse af procedure for

arbejde med asfalt, herunder

personlige værnemidler og

personlig hygiejne.

At-vejledning:

C.0.16 Arbejder med

asfaltmaterialer

Branchevejledning om udlægning

af asfalt, 2008

Forsvarlig afskærmning mellem

arbejdssted og trafik i henhold til

vejregler

At-vejledning:

D.5.3 Advarselsklæder

Afstivning af byggegrube, opstilling

af rækværk, etablering af

adgangsveje og flugtveje

At-vejledning:

D.2.13 Gravearbejde

Sikring mod væltning -

arbejdsprocedure udarbejdes med

bl.a. sikring med kæder,

afskærmning m.v.

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

At-anvisning:

2.3.0.4 Anhugning


SIDE

35 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Kranarbejde ved arbejde med Tunge løft, risiko for tab af emner Bro 14-0-038.10 og 14-0-

stålautoværn

eller drejning ind i andre

041.10

Vejstrækningen

Nedbringning af

Tunge løft, risiko for tab af emner ind Vejstrækningen

autoværnssceptere

over vej i drift og arbejdsområde

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver håndtering af materialer,

der skal kranes

Anhuggeren skal være instrueret i

at udføre det pågældende arbejde

og skal være fortrolig med

anhugningsgrejets mærkning

At-vejledning:

B.2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

At-anvisning:

2.3.0.4 Anhugning

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver bl.a. sikring med kæder,

afskærmning m.v.

Anhuggeren skal være instrueret i

at udføre det pågældende arbejde

og skal være fortrolig med

anhugningsgrejets mærkning

At-vejledning:

B.2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse- løfteog

transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

At-anvisning:

2.3.0.4 Anhugning


SIDE

36 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Kranarbejde i forbindelse med Risiko for nedstyrtning, klemning og

montering af galgemaster,

tab af materialer

master, standere og skilte samt

lysmaster

Bro- og betonarbejder Nedbringning af spunsprofiler og Risiko for at spuns og pæle vælter ud Bro 14-0-037.10, 14-0-

pæle

over vej i drift og arbejdsområde. 038.10 og 14-0-041.10.

Spunsvægge: Syd for

Sandbjergvej v.v.s.

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver håndtering af materialer,

der skal kranes.

Anhuggeren skal være instrueret i

at udføre det pågældende arbejde

og skal være fortrolig med

anhugningsgrejets mærkning

At-vejledning:

B.2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

At-anvisning:

2.3.0.4 Anhugning

Sikring mod væltning - arbejdsprocedure

udarbejdes med bl.a.

sikring med kæder, afskærmning

m.v.

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

At-anvisning:

2.3.0.4 Anhugning


SIDE

37 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Kranarbejde i forbindelse med Risiko for tab af materialer Bro 14-0-037.10, 14-0-

opsætning af stillads og

038.10 og 14-0-041.10

forskalling

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver håndtering af materialer,

der skal kranes og instruktion og

brug af egnede tekniske

hjælpemidler.

Anhuggeren skal være instrueret i

at udføre det pågældende arbejde

og skal være fortrolig med

anhugningsgrejets mærkning

At-vejledning:

B2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

At-anvisning:

2.3.0.4 Anhugning


SIDE

38 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Arbejde i forbindelse med

Risiko for indånding af aerosoler med Bro 14-0-037.10, 14-0-

sandblæsning/højtryksrensning sundhedsfarlige stoffer, høj

038.10 og 14-0-041.10

støjpåvirkning, skæreskader og

overbelastning af kroppen

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Udarbejdelse af procedure for

arbejde med højtryksrensning. Ved

arbejde med højtryksrensere over

25 bar skal arbejdsområdet

afspærres for andre personer. Der

skal være skridsikkert fodfæste.

Hvis der arbejdes mere end ½

time, skal der anvendes

skulderbøjle el. lign., som kan

aflaste hændernes greb om

strålerøret. Der skal afskærmes

mod andre. Ved vådsandblæsning

kræves der specialuddannelse.

At-vejledning:

D.2.20 Brug af vandtryk for

rengøring, afrensning, skæring

m.v.

D.2.1 Sandblæsning


SIDE

39 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Arbejde i højden ved stillads-, Risiko for nedstyrtning ved

Bro 14-0-037.10, 14-0-

form- og armeringsarbejde opsætning og nedtagning af

038.10 og 14-0-041.10

stillads/form, arbejde langs kanten

på dæk og søjler

Kranarbejde i forbindelse med løft Risiko for tab af materialer Bro 14-0-037.10, 14-0-

af broelementer (OT-elementer),

038.10 og 14-0-041.10

spunsprofiler og pæle

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Planlægning og sikring mod

nedstyrtning ved opsætning af

rækværk, wire til faldsikring el.

lign.. Sikre plads til teleskopløfter

el. lign.. Sikre, at der kan laves

platforme på stillads/form, når der

skal arbejdes inde i formen, samt

evt. trinløse plateauer.

At-vejledning: A.2.1 Nedstyrtningsog

gennemstyrtningsfare på byggeog

anlægspladser m.v.

D.5.4 Opstilling og brug af

stilladser

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver håndtering af materialer,

der skal kranes.

Anhuggeren skal være instrueret i

at udføre det pågældende arbejde

og skal være fortrolig med

anhugningsgrejets mærkning.

At-vejledning:

B2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

At-anvisning:

2.3.0.4 Anhugning


SIDE

40 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Arbejde med nedsænkning af Risiko for kollaps (klemning),

Bro 14-0-038.10 og 14-0-

brodæk:

nedstyrtning ved fjernelse af stabler 041.10

- Brodæk

og vandret sikring under dæk

- Stabling

- Vandret sikring

Støbning af søjler efter

Risiko for kollaps og nedstyrtning ved Bro 14-0-038.10 og 14-0-

nedsænkning af brodæk

etablering af form under dæk

041.10

Etablering af form og

teleskopstænger under dæk

Støbning af søjler i midterrabat Risiko for påkørsel og nedstyrtning Bro 14-0-038.10 og 14-0-

ved arbejde under snævre

041.10

pladsforhold og tæt op ad vej i drift

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Det hydrauliske system skal

indrettes med sikkerhedslås, så

fald/sætning begrænses, og kollaps

forebygges. Udarbejdelse af

procedure, der beskriver metode,

instruktion af medarbejdere.

Leverandørens

sikkerhedsanvisning.

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver metode, instruktion af

medarbejdere.

At-vejledning: A.2.1 Nedstyrtningsog

gennemstyrtningsfare på byggeog

anlægspladser m.v.

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver metode, instruktion af

medarbejdere. Forsvarlig

afskærmning mellem arbejdssted

og trafik.

At-vejledning: A.2.1 Nedstyrtningsog

gennemstyrtningsfare på byggeog

anlægspladser m.v.


SIDE

41 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Arbejde med fugtisolering

Risiko for hudallergi ved kontakt med Bro 14-0-037.10, 14-0-

(epoxy)

epoxyprodukter samt indånding af 038.10 og 14-0-041.101

sundhedsfarlige stoffer

Arbejde med tyndisolation på Risiko for indånding af

Bro 14-0-037.10, 14-0-

fundamenter

sundhedsfarlige stoffer

038.10 og 14-0-041.10

Udgravninger til fundamenter og Risiko for nedstyrtning og at blive Bro 14-0-038.10 og 14-0-

søjler i midterrabat til bro i ca. 5 begravet

041.10

m dybde

Risiko for påkørsel af personer ved

arbejde i midterrabat

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Udarbejdelse af procedure for

arbejde med epoxy, herunder

personlige værnemidler,

afskærmning af arbejdsområde,

affaldshåndtering og personlig

hygiejne.

At-vejledning:

C.0.7 Epoxyharpikser og

isocyanater

Udarbejdelse af procedure for

arbejde med sundhedsskadelige

stoffer, herunder personlige

værnemidler og personlig hygiejne

C.0.7 Epoxyharpikser og

isocyanater

Afstivning af byggegrube, opstilling

af rækværk, flugtveje og

adgangsveje fra udgravning

etableres.

Forsvarlig afskærmning mellem

arbejdssted og trafik i henhold til

vejreglerne.

At-vejledning:

D.13 Gravearbejde

A.2.1 Nedstyrtnings- og

gennemstyrtningsfare på bygge- og

anlægspladser m.v.


SIDE

42 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Arbejde i forbindelse med

Risiko for personskade, hvis armering Bro 14-0-038.10 og 14-0-

forspændt armering

svirper tilbage og rammer personer, 041.10

som arbejder bag ved armeringen

Arbejde nær trafikeret areal Risiko for påkørsel af personer Bro 14-0-038.10 og 14-0-

041.10

Risiko for påkørsel af stillads

Vejstrækning

Arbejde på skråning med anlæg Risiko for, at mandskab falder ned Bro 14-0-038.10 og 14-0-

2. Der skal udføres

fra skråning

041.10

skråningsbeklædning under

broer.

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver håndtering af forspændt

armering, herunder instruktion af

medarbejder og sikkerhedsforanstaltninger

Leverandørens sikkerhedsanvisning

skal følges

Forsvarlig afskærmning mellem

arbejdssted og trafik i henhold til

vejreglerne

Forsvarlig afskærmning af stillads

mod trafik.

Etablering af højdealarm,

trafikplader eller visuel advarsel

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver håndtering af materialer,

arbejde på skråning, afskærmning

mod trafik etc.

At-vejledning:

A.2.1 Nedstyrtnings- og

gennemstyrtningsfare på bygge- og

anlægspladser m.v.

D.3.1 Løft, træk og skub

D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og

skeletbesvær


SIDE

43 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Fjernelse af interimsspunsvægge Risiko for, at spuns vælter ud over Bro 14-0-037.10, 14-0-

vej i drift og arbejdsområde

038.10 og 14-0-041.10

Andre bygværker Kranarbejde i forbindelse med Risiko for tab af materialer St. 224.58 - 225.59

montering af betonskørter, pæle

østsiden og st. 226.27 -

til støjskærme og elementer til

226.86 vestsiden

faunapassage

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Sikring mod væltning -

arbejdsprocedure udarbejdes med

bl.a. sikring med kæder,

afskærmning m.v.

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

At-anvisning:

2.3.0.4 Anhugning

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver håndtering af materialer,

der skal kranes.

Anhuggeren skal være instrueret i

at udføre det pågældende arbejde

og skal være fortrolig med

anhugningsgrejets mærkning.

At-vejledning:

B2.1.1 Krancertifikat

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej


SIDE

44 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Nedbringning af spuns og HEBprofiler

Risiko for, at spuns HEB-profiler Faunapassage: St. 224.97

vælter ud over arbejdsområde eller Interimsafstivning: St.

vej i drift

224.94 og st. 226.98

Spuns: St. 225.56 -

225.62

Arbejde i forbindelse med

Risiko for forbrændinger og brand af Langs vejstrækningen

nedskæring af spuns

letantændelige materialer

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Sikring mod væltning -

arbejdsprocedure udarbejdes med

bl.a. sikring med kæder,

afskærmning m.v.

At-meddelelse:

2.02.10 Anvendelse af hejse-,

løfte- og transportredskaber

2.02.11 Anhugningsgrej

At-anvisning:

2.3.0.4 Anhugning

Udarbejdelse af procedure, der

beskriver, bl.a. afskærmning,

arbejde med skæring/svejsning i

metal, personlige værnemidler,

beredskab m.v.

At-vejledning: D.2.16 Svejsning,

skæring m.v. i metal


SIDE

45 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Arbejde i forbindelse med

Risiko for indånding af aerosoler med

højtryksrensning ved afrensning sundhedsfarlige stoffer, høj

af støbeskel for betonskørter støjpåvirkning, skæreskader og

overbelastning af kroppen

Arbejde i snævre rum i

Risiko for fastklemning, iltmangel. St. ca. 224.98

forbindelse med etablering af

faunapassage

Ulykker i forbindelse med brug af

håndværktøj og maskiner

Henvisning om forslag til

udførelsesmetode

Sikre pladsforhold i

arbejdsområdet. Udarbejdelse af

procedure for arbejde med

højtryksrensning.

Ved arbejde med højtryksrensere

over 25 bar skal arbejdsområdet

afspærres for andre personer. Der

skal være skridsikkert fodfæste.

Hvis der arbejdes mere end ½

time, skal der anvendes

skulderbøjle el. lign., som kan

aflaste hændernes greb om

strålerøret.

At-vejledning:

D.2.20 Brug af vandtryk for

rengøring, afrensning, skæring

m.v.

D.3.2 Ensidigt, belastende arbejde

og ensidigt, gentaget arbejde

Udarbejdelse af procedure for

arbejde i snævre rum, herunder

adgangs- og flugtveje,

beredskabsplaner, vagtplan, brug

af personlige værnemidler og

tidsbegrænset arbejdstid.

Branchevejledning om arbejde i

krybekældre, 2012


SIDE

46 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

Henvisning om forslag til

St. – st. eller f.eks. ”alle udførelsesmetode

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Arbejde på vand ved

Risiko for, at maskiner og mandskab Søen ved

Sikre, at maskiner bliver fikseret,

nedbringning af spuns i søen ved falder i vandet, druknefare

Elleslettegårdsvej

så de ikke vælter

Elleslettegårdsvej

Udarbejde procedure for arbejde på

vand, herunder brug af specielt

redningsudstyr, redningsvest,

nødhjælpsudstyr og beredskab

Bekendtgørelse/teknisk forskrift:

9186/4 Prammes bygning og

udstyr m.v.

Andet Arbejde med kalkstabilisering Risiko for ætsningsskade Hele strækningen Udføres i henhold til VD dokument

nr. 11/01291-3

Sikkerhedsvejledning for

kalkstabilisering

Arbejde med slagge Risiko for ætsningsskade Hele strækningen Udføres i henhold til VD dokument

nr. 11/01291-2

Sikkerhedsvejledning for

slaggearbejde

Se rapport om slagge (74689-

MILU-TEK-132)


DOKUMENTNR. UDARBEJDET AF ENHED SIDE

71. nov. 2012 KBKL ANL-TES 47 af 56

BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed

BILAG 6: LISTE MED SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Etape 1, Entreprise 1435-201, ITS


SIDE

48 af 56

PSS – 1435.201

Indhold af hovedposter

(Forklaring af hovedposter på efterfølgende sider).

Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder.

Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler,

armeringsnet, BG, SG, knust asfalt).

Belægningsarbejder: Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder.

Vejudstyr: Tavlearbejder (skilte, portaler og kantpæle), kørebaneafmærkning (afstribning), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), hegn (vildt-

og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning og udstyr på sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke).

Teknisk udstyr: Belysning, signalanlæg og øvrigt elektronisk udstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte).

Bro- og betonarbejder: Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton, stålarbejder (inkl.

overfladebehandling), fugtisolering og brobelægninger (inkl. fuger).

Andre bygværker: Støttevægge og støjskærme.

Diverse arbejder: Diverse.

Regningsarbejder: Vejrligsforanstaltninger, arbejdsløn ved regningsarbejder og materiellejepriser.


SIDE

49 af 56

PSS – 1435.201

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Indledende arbejder

Henvisning om forslag til udførelsesmetode

Jord-, afvandings-

og

grusarbejder

Arbejder nær skrænter

Nedstyrtning:

Alle arbejder nær højdeforskelle i

omgivende terræn

Hele strækningen Note 2)

Belægningsarbejder

Vejudstyr Underskydning Påkørsel ved måling:

Udførelse af underskydninger

under trafikeret vejareal

Note 3) og

BAR´s ”håndbog for afmærkning og

vejarbejder m.m.)

Teknisk udstyr

Arbejder med beskadigede

kabler, el-skabe m.v.

Stød:

Arbejder med beskadigede kabler,

eksisterende såvel som nye

Hele strækningen 4)

Bro- og

betonarbejder

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering

St. – st. eller f.eks. ”alle

brønde” eller ”hele

strækningen” eller ”ved

lokalitetsbetegnelse”

Henvisning om forslag til udførelsesmetode


SIDE

50 af 56

PSS – 1435.201

Andre bygværker

Diverse arbejder

Regningsarbejder

Andet

Jord-, afvandings- og grusarbejder

2) Mandskab skal have det fornødne sikkerhedsudstyr og instruktion i arbejder nær skrænter.

Vejudstyr

3) Ekstra mand til at holde øje med trafik

Teknisk udstyr

4) Faguddannet arbejdsleder (LAUS), Instruktion: Rør ikke, før faguddannet har afbrudt.


SIDE

51 af 56

PSS – 1435.201

BILAG 7: ARBEJDSPROCESBESKRIVELSER/APV

Der skal udarbejdes en arbejdsprocesbeskrivelse (APV) for ethvert særligt farligt arbejde.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Entreprenøren udarbejder en APV i henhold til At-vejledningen eller Branchevejledningen, så den

passer til det aktuelle arbejde.

Beredskabsplanen for de farlige arbejder skal indgå i bilag 8.

Instruktion i forbindelse med udførelsen af særligt farlige arbejder

Alle brugere skal være instrueret i brugen heraf, og det skal dokumenteres, at denne instruktion er

givet af en kompetent person.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og

varighed, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri

måde. Der skal gives oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med

deres arbejdet, herunder om arbejdsmedicinske undersøgelser, den ansatte har adgang til.

Opfølgning herpå sker løbende i anlægsfasen i samarbejde med bygherrens arbejdsmiljøkoordinator.


SIDE

52 af 56

PSS – 1435.201

Bilag 8: Beredskabsplan

Vejledning til indhold i Bilag 8

Projekteringen:

Den overordnede beredskabsplan

Planen er en overordnet gældende for alle arbejdsgivere/entreprenører.

Udarbejdes af arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen (AMK-P), og der følges op af

arbejdsmiljøkoordinatoren i udførelsen (AMK-B).

Udførelsen

AMK-B følger op på den overordnede beredskabsplan udarbejdet i projekteringen.

Den enkelte entreprenørs beredskabsplan

Planen er specifik for den enkelte entreprenørs arbejde, og den er bilag til den overordnede

beredskabsplan og PSS.

Der skal indføjes oplysninger for ansvarlige personer inkl. telefonnumre i forbindelse med uheld.

Beredskabsplanen skal beskrive redningstiltag i forbindelse med udførelse af særligt farlige arbejder,

beskrevet i bilag 6, samt ved de farlige stoffer og materialer, som entreprenøren bruger.

Entreprenøren har ansvaret for udarbejdelsen og ajourføringen af planen.


0 53 af 56

PSS – 1435.201

SIDE

BILAG 8: OVERORDNET BEREDSKABSPLAN

HÆNGES OP ET SYNLIGT STED PÅ BYGGEPLADSEN OG MEDBRINGES I MARKEN

BEREDSKABSPLAN

I forbindelse med ulykker med personskade:

Første hjælp

Skab sikkerhed:

• Stands ulykken

• Skab sikkerhed for dig selv og andre

Vurder personen

• Skab fri luft

• Se, føl og lyt

• Bleg, kold og klam hud

• Omtåget

Tryk 112 og oplys

• Hvem du er

• Hvor du ringer fra: Byggepladsen, vej nr. km/bro nr.

• Hvad er der sket

• Hvor er ulykken sket

• Hvor mange tilskadekomne

• Bliv ved telefonen, indtil meldingen er forstået

• ”Vejviser” sendes til mødested for at guide redningskøretøjer

Trinvis hjælp

• Giv første hjælp og tilkald hjælp fra en kollega

Kommunikation

• Giv Vejdirektoratets arbejdsmiljøkoordinator besked, navn og tlf. nr.


0 54 af 56

PSS – 1435.201

SIDE

Hvad sker der?

Specielle

kendetegn

Personskade Stands ulykken og yd

førstehjælp eller få

hjælp hertil

Brand Afspær området ved

risiko for yderligere

uheld samt ved risiko

for eksplosion af

gasflasker

Støvgener Stop arbejdet ved ikke

kontrollerbart og

Personpåkørsel

tog/trafik

Brud på gasledning

Brud på

højspændingskabler

Over 10.000 V

Stålledning med sort

PE-belægning eller

gul PEM-ledning

Advarselsbånd GUL

Ligger minimum 0,70

m – 1,50 m nede.

Advarselsbånd RØD,

udvendig kappe

RØD.

(Ældre kabler er

beskyttet med

mursten eller

lignende, udvendig

kappe

BLÅ/SORT/GRÅ)

Hvad gør du? Hvem kontaktes? Telefonnumre

uventet støv

Stop arbejdet.

Udfør nødvendig

førstehjælp

Stop arbejdet og

maskiner

Afspær området i en

radius af 50 m

Undgå antændelse af

gas

Stop arbejdet.

Røm område, hvor der

er brud

Hold afstand og undgå

kontakt

Afbryd strømmen, hvis

muligt

Lad aldrig området

være ubevogtet, hvis

der er spænding på

Ved alvorlige personskader ringes

straks til

Ved personskader, der kræver lægelig

behandling, ringes til nærmeste

skadestue/akutklinik

112

Bemærkninger

1813 Akuttelefonen

112 Brandmateriel er angivet på

byggepladsplanen

112

Gasselskabet HMN Naturgas 62 25 93 06

Evt. politi/brandvæsen 112

Lokalt forsyningsselskab Energinet 23 21 50 27

DONG Energy 99 55 87 98

Evt. politi/brandvæsen 112

Arbejdsmiljøkoordinator vurderer

situationen

Kontaktperson: Helge Schmidt

Kontaktperson: Christian Andersen,

Per Aagaard

Kontaktperson: Dennis Nielsen

Kontaktperson: Gert Sørensen


0 55 af 56

SIDE

PSS – 1435.201

Hvad sker der?

Brud på

lavspændingskabler

Under 10.000 V

Specielle

kendetegn

Ligger minimum 0,35

– 1,00 m nede.

Ved dybde 0,35 m, så

brug af kabelrør/

svært plastdækbånd.

Advarselsbånd RØD,

udvendig kappe GRÅ.

Hvad gør du? Hvem kontaktes? Telefonnumre

Stop arbejdet

Undgå kontakt

Afbryd strøm, hvis

muligt

Lad aldrig området

være ubevogtet, hvis

der er spænding på

Lokalt forsyningsselskab DONG Energy 99 55 87 98

Bemærkninger

Kontaktperson: Gert Sørensen

Brud på

svagstrømskabler

0V-50V

Brud på

lyslederkabler

Brud på telekabler

(Lidt ældre kabler:

Advarselsbånd GUL

evt. mærket

”Stærkstrøm”,

udvendige kappe

SORT).

Advarselsbånd

ORANGE, udvendige

kappe

HVID/GUL/ORANGE.

Lysledere ligger i

Ø40-70 trækrør eller

alene (gule/sorte)

Telekabler er oftest

orange/gule (evt.

sorte)

Stop arbejdet

Undgå kontakt

Afbryd strøm, hvis

muligt

Ledninger må ikke

berøres

Ender frigraves og

pakkes ind i plastik

Ledningsejer står ofte

på kabel/rør

Er ikke strømførende

og er ikke farlige

Ledningsejer

Ledningsejer

Teleselskab Telia Danmark 28 27 12 20

Global Connect 25 50 72 11

Kontaktperson: Jørgen Pedersen

Kontaktperson: Erich Nielsen

NiaNet 40 11 57 73

Kontaktperson: Steen Henriksen

Brud på uidentificeret

ledning

Stop arbejdet

Kontakt arbejdsmiljøkoordinator

TDC 66 69 13 57

Arbejdsmiljøkoordinator

Kontaktperson: Flemming

Christensen


0 56 af 56

SIDE

PSS – 1435.201

Hvad sker der?

Specielle

kendetegn

Hvad gør du? Hvem kontaktes? Telefonnumre

Brud på vandledning Stop arbejdet Lokalt forsyningsselskab Rudersdal

Forsyning

45 47 00 80

Birkerød Vandforsyning 45 90 24 85

Nordvand 39 45 67 82

Bemærkninger

Kontaktperson: Jens Larsen

Kontaktperson: Stig Juliussen

Kontaktperson: Elisabeth Hartelius

Tingskade

Særligt farligt arbejde

i henhold til bilag 6

Ved påkørsel af

konstruktioner med

risiko for

efterfølgende

personskade

(stilladser,

trappetårne mm.)

Stop arbejdet

Evakuér området

Kontakt

arbejdsmiljøkoordinator.

Arbejdsmiljøkoordinator

Farlige stoffer


Vejdirektoratet har lokalkontorer

i Aalborg, Fløng, Middelfart,

Næstved og Skanderborg samt

hovedkontor i København.

Find mere information

på vejdirektoratet.dk.

VEJDIREKTORATET

Niels Juels Gade 13

Postboks 9018

1022 København K

Telefon 7244 3333

vd@vd.dk

vejdirektoratet.dk

More magazines by this user
Similar magazines