17.09.2015 Views

Entreprise 1435.201

PSS_1435.201.pdf - Vejdirektoratet

PSS_1435.201.pdf - Vejdirektoratet

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PSS - plan for sikkerhed og sundhed<br />

<strong>Entreprise</strong> <strong>1435.201</strong><br />

Jord, belægninger og broer nord<br />

14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej<br />

november 2012


DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE<br />

7. nov. 2012 11/07480 KBKL ANL-TES 1 af 56<br />

BILAG TIL<br />

Plan for Sikkerhed<br />

og Sundhed<br />

PLAN FOR SIKKERHED OG<br />

SUNDHED - PSS<br />

MOTORVEJEN M14 HELSINGØRMOTORVEJEN<br />

ENTREPRISE <strong>1435.201</strong><br />

1.0 07.11.2012 KBKL<br />

(COWI)<br />

Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE<br />

2 af 56<br />

PSS - <strong>1435.201</strong><br />

INDHOLDSFORTEGNELSE<br />

0. Generelt ........................................................................................................................................ 3<br />

1. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation ................................................................................... 4<br />

2. Arbejdsområdeplaner ................................................................................................................... 4<br />

3. Tidsplan – særlige forhold og særligt farlige arbejder .................................................................. 5<br />

4. Færdselsområder ......................................................................................................................... 5<br />

5. Områder med flere arbejdsgivere ................................................................................................. 6<br />

6. Fælles sikkerhedsforanstaltninger ................................................................................................ 6<br />

7. Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici ............................................................................ 9<br />

8. Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger ............................................................... 12<br />

9. Beredskabsplaner ....................................................................................................................... 12<br />

10. Specifikke foranstaltninger vedr. særligt farligt arbejde .......................................................... 13<br />

11. Myndigheder ........................................................................................................................... 13<br />

12. Ajourføring ............................................................................................................................... 13<br />

13. Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø ................................................................................... 13<br />

Bilag 1:<br />

Bilag 2:<br />

Bilag 3:<br />

Bilag 4:<br />

Bilag 5:<br />

Bilag 6:<br />

Bilag 7:<br />

Bilag 8:<br />

Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation<br />

Projektets adresseliste<br />

Byggepladsindretning<br />

Tidsplan<br />

Fordeling af ansvar i fællesområder<br />

Vurdering af særligt farligt arbejde<br />

Arbejdsprocesbeskrivelse / Arbejdspladsvurdering<br />

Beredskabsplan<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE<br />

3 af 56<br />

PSS - <strong>1435.201</strong><br />

0. GENERELT<br />

Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af<br />

arbejdsmiljøarbejde og tager udgangspunkt i:<br />

• Bekendtgørelse 1416 af 28. december 2008 om Bygherrens pligter<br />

• Bekendtgørelse 1516 af 16. december 2010 om Bygge- og anlægsarbejder<br />

• Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø<br />

• Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø<br />

• <strong>Entreprise</strong>ns projektmateriale<br />

Bygherren er ansvarlig for, at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og afgrænser sikkerheden og<br />

sundheden på arbejdspladsen og i arbejdsområdet.<br />

Arbejdsmiljøkoordinatoren er ansvarlig for, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de<br />

faktiske forhold på arbejdspladsen og beskrivelsen i PSS.<br />

Entreprenøren er ansvarlig for at vedligeholde sine bidrag til PSS samt meddele ændringer hertil til<br />

bygherrens arbejdsmiljøkoordinator.<br />

Planen skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen.<br />

Enhver arbejdsgiver (entreprenør, leverandør mv.) er ansvarlig for, at de beskæftigede på pladsen er<br />

orienteret om planens indhold og ved, hvor planen forefindes.<br />

Nærværende entreprise består af udvidelse af Helsingørmotorvejen fra to til tre spor i begge retninger,<br />

fra syd for Elleslettegårdsvej til syd for Hørsholm Kongevej. Udvidelsen vil foregå både som en<br />

symmetrisk og en asymmetrisk udvidelse. Derudover vil samtlige underføringer på strækningen blive<br />

udvidet, og samtlige overføringer vil blive nedrevet og genopført.<br />

<strong>Entreprise</strong>n omfatter bl.a. følgende arbejder:<br />

• Rydning af arbejdsareal<br />

• Nedrivning af overføringer af Elleslettegårdsvej og Gøngehusvej<br />

• Fjernelse af kantbjælker, fløjvægge, overbeton og isolering på underføring for Sandbjergvej<br />

• Udvidelse af underføring for Sandbjergvej (etablering af pæle, vægge, fundamenter og dæk,<br />

opstilling af dækforskalling, armering af dæk, fugtisolerings- og belægningsarbejde)<br />

• Opbygning af to nye overføringer ved Elleslettegårdsvej og Gøngehusvej (byggegrube i<br />

midterrabat, etablering af midterfundament og midtersøjle, anlæg af endevederlag, pælefundering<br />

ved det østlige endevederlag på Elleslettegårdsvej, stillads for brodæk, form- og<br />

armeringsarbejde for brodæk, udstøbning og forspænding af brodæk, afforskalling og nedtagning<br />

af stillads, sænkning af brodæk, fugtisolerings- og belægningsarbejde)<br />

• Etablering af stitunnel under rampen på Elleslettegårdsvej<br />

• Bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt- og brolægningsarbejder på motorvejsstrækning inkl. ramper til<br />

motorvejsbroerne samt skærende veje samt kalkstabiliseringsarbejde på motorvejsstrækningen<br />

• Opbrydning af eksisterende vejkasse (asfalt, beton, dele af bundsikring)<br />

• Jord-, afvandings-, autoværns- og afmærkningsarbejder på motorvejsstrækningen inkl. ramper til<br />

motorvejsbroerne<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE<br />

4 af 56<br />

PSS - <strong>1435.201</strong><br />

• Nedrivning af støjskærme og fundamenter samt etablering af nye støjskærmsfundamenter og<br />

søjler<br />

• Etablering af støttevæg ved Elleslettegårdsvej ved st. 226.9 og Sandbjergvej ved st. 225.4<br />

• Nedbringning af spuns i sø ved Elleslettegårdsvej<br />

• Etablering af interimsspuns ved st. 225.58-225.62<br />

• Etablering af regnvandsbassiner ved st. 224.6 (nord for Sandbjergvej), st. 226.6 (nord for<br />

Elleslettegårdsvej) og udvidelse af bassin i rampekvadranten ved Elleslettegårdsvej<br />

• Interimsafstivning for ITS-portaler ved st. 226.98 og st. 224.94<br />

• Etablering af afvanding langs motorvejen<br />

• Belysning på skærende veje, rampekryds, underføringer, cykelsti og portalbelysning<br />

• Nedrivning af spuns og støttemur mellem Sandbjergvej og Gøngehusvej ved st. 225.680<br />

• Nedrivning af tavleportaler, jordtavler og skur inkl. fundamenter<br />

• Fjernelse af fundamenter for højspændingsmaster<br />

• Fjernelse af eksisterende Nordvandsledning, som ikke er i drift<br />

• Etablering af faunapassage ved st. 224.97<br />

<strong>Entreprise</strong>n ventes færdig i 2016.<br />

1. ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION<br />

Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation indeholder navne på arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter<br />

fra de respektive arbejdsgivere, entreprenører, leverandører m.v., som det fremgår af<br />

bilag 1.<br />

Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder hver 14. dag og på<br />

ekstraordinære møder ved ulykker og nærvedulykker.<br />

Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere periode i en<br />

kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage.<br />

Ved afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og<br />

arbejdsmiljørepræsentant i henhold til arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne<br />

skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen.<br />

Inden hvert koordinerende arbejdsmiljømøde skal entreprenøren ved sin arbejdsmiljørepræsentant i<br />

samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren gennemgå sikkerheden på entreprisen ved en<br />

gennemgang (arbejdsmiljørundering) i henhold til tjekskemaer for mønsterarbejdsplads.<br />

Projektets gældende adresseliste med kontaktoplysninger, firmaer og funktion m.v. er vedlagt i bilag 2.<br />

2. ARBEJDSOMRÅDEPLANER<br />

Entreprenøren skal på baggrund af arbejdsområdeplanerne, krav i udbudsmaterialet samt gældende<br />

lovgivning udarbejde den endelige indretning af arbejdsområderne (inkl. anstillingspladserne).<br />

Entreprenøren skal i hele udførelsesperioden løbende tilrette arbejdsområdeplanerne (inkl.<br />

anstillingspladserne), så de er i overensstemmelse med de faktiske forhold på pladsen.<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE<br />

5 af 56<br />

PSS - <strong>1435.201</strong><br />

Arbejdsområdeplanerne skal fremsendes til byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinatoren senest fem<br />

arbejdsdage før opstart.<br />

Entreprenøren skal opsætte arbejdsområdeplanerne inkl. revisioner i mandskabsskurene, så de er<br />

tilgængelige og synlige for alle, der arbejder på pladsen.<br />

Arbejdsområdeplanernes indretning og indhold fremgår af bilag 3 og skal som minimum vise, hvor der<br />

er:<br />

• Eksisterende risici på området og hvilke risici<br />

• Adgangs-, transport- og flugtveje, herunder adskillelse af kørende og gående trafik<br />

• Afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere<br />

• Afsat plads til velfærdsforanstaltninger<br />

• Tilslutning til el, vand og kloak<br />

• Telefon, alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr<br />

3. TIDSPLAN – SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER<br />

Projektets til enhver tid gældende tidsplan er indsat som bilag 4. Tidsplanen skal angive de enkelte<br />

arbejdsfaser, samt i hvilke perioder der skal foregå særligt farligt arbejde.<br />

Entreprenøren udarbejder en detaljeret tidsplan for sit arbejde. Denne plan koordineres med hensyn til<br />

særligt farligt arbejde på arbejdsmiljømøderne og skal som minimum angive:<br />

1. Hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på arbejdspladsen, og hvor meget tid<br />

der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser<br />

2. Hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare og risici<br />

Ovenstående tidsplan skal ses i sammenhæng med bilag 5, hvor det fastlægges, hvem der til ethvert<br />

tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte sikkerhedsforanstaltninger i<br />

fællesområder og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger samt sørge for orden og ryddelighed,<br />

herunder snerydning, grusning og fjernelse af affald.<br />

4. FÆRDSELSOMRÅDER<br />

På arbejdsområdeplanerne, bilag 3, angives adgangsveje, og i bilag 5 ses, hvem der har ansvar for<br />

etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af disse. Færdselsområder angives på<br />

trafikafviklingsplanerne.<br />

Hvor der skal foregå færdsel fra arbejdsområde til arbejdssted via skråning, eller hvor der skal<br />

arbejdes på skråning, udføres interimstrapper med gelænder på begge sider bestående af hånd- og<br />

knæliste og med en bredde på minimum 0,8 m.<br />

På koordinerende arbejdsmiljømøder behandles detaljer vedr.: Regler for færdsel på<br />

færdselsområderne, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje og adgang<br />

for beredskabskøretøjer i detaljer.<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE<br />

6 af 56<br />

PSS - <strong>1435.201</strong><br />

Generelt gælder:<br />

• Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer efter nærmere aftale<br />

med vejmyndigheden<br />

• Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult blink på<br />

køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så der ikke spærres for afvikling af trafikken<br />

• Åbninger for til- og frakørsel skal placeres som angivet på trafikafviklings- og<br />

afmærkningsplanerne eller som aftalt med vejmyndigheden<br />

• Ind- og udkørsel skal altid ske i færdselsretningen<br />

• Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes<br />

• Der må under ingen omstændigheder ske færdsel på tværs af trafikerede motorvejsarealer<br />

Der vil forekomme fælles adgangsveje med entreprise 1435.320 Støjskærmskassetter og<br />

Beplantningsentreprisen. Derudover vil der være grænseflade til entreprise 1435.200.<br />

5. OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE<br />

Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt, vises på arbejdsområdeplanerne,<br />

bilag 3, og beskrives og koordineres på de koordinerende arbejdsmiljømøder. Detaljerede oplysninger<br />

kan læses i referatet for det seneste afholdte møde.<br />

I nærværende entreprise kan der forekomme arbejder fra ledningsejere (DONG Energy, Energinet,<br />

TDC, NiaNet, GlobalConnect, Telia, SøllerødNet, HMN Naturgas, Rudersdal forsyning (vand og kloak)<br />

og Nordvand), som skal udføre omlægning af kabler og ledninger i entreprenørens arbejdsområde.<br />

Der vil i nærværende entreprise forekomme arbejder fra andre entrepriser (1435.320<br />

Støjskærmskassetter og Beplantningsentreprisen).<br />

6. FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER<br />

Entreprenørens aktuelle ansvarsområder vedrørende sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er<br />

angivet i bilag 5, som ajourføres løbende.<br />

Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator definerer, hvem der løbende er ansvarlig for at etablere,<br />

vedligeholde og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger.<br />

Entreprenøren er pligtig til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt på det tidspunkt, det<br />

aftales på koordinerende arbejdsmiljømøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme<br />

af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed, og som er nødvendig for egne og underentreprenørers<br />

beskæftigede på arbejdspladsen.<br />

Uden for fællesområder er arbejdslederen/arbejdsmiljørepræsentanten ansvarlig for sikkerheds- og<br />

sundhedsforanstaltningerne for entreprenørens egne arbejder.<br />

Det påhviler alle, herunder entreprenøren og dennes underentreprenører, at medvirke til orden og<br />

ryddelighed på arbejdspladsen. Affaldet skal sorteres og henlægges i affaldscontainer.<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE<br />

7 af 56<br />

PSS - <strong>1435.201</strong><br />

Entreprenøren har det overordnede ansvar for, at der på pladsen er orden og ryddeligt. Entreprenøren<br />

skal løbende gennemgå pladsen for at registrere eventuelle ryddelighedsproblemer. Såfremt<br />

oprydning ikke finder sted, vil arbejdsmiljøkoordinatoren og byggeledelsen få foretaget oprydning på<br />

entreprenørens regning.<br />

På arbejdspladsen gælder følgende bestemmelser og krav:<br />

• Der skal altid anvendes selvlysende og reflekterende arbejdstøj i henhold til DS/EN 471 A1:2008<br />

• Klasse 3 beklædning skal benyttes af personer, der jævnligt opholder sig uden for afspærringen<br />

eller arbejder med trafikregulerende foranstaltninger<br />

• Klasse 2 beklædning skal benyttes af personer, der lejlighedsvis kommer uden for det<br />

afspærrede område<br />

• Klasse 1 beklædning skal benyttes af besøgende samt byggeledelse og andet tilsyn<br />

• Gennemført kurset "Vejen som arbejdsplads"<br />

• Når der udføres arbejde på et område, skal minimum én af de beskæftigede på arbejdspladsen<br />

kunne førstehjælp i det respektive arbejdsområde<br />

Krav til udgravning<br />

Udgravningerne skal etableres med skråningsanlæg eller afstivning. Pladsforhold i udgravningen,<br />

adgangsveje og flugtveje skal opfylde krav i At-vejledning D.2.13, Gravearbejde.<br />

Ved alle udgravninger skal der etableres forsvarlige flugt- og adgangsveje. Flugtvejen kan være en<br />

fastgjort stige.<br />

Krav i forbindelse med anhugning<br />

I forbindelse med anhugning sker der generelt mange alvorlige ulykker. Der stilles derfor krav om, at<br />

alle, som anhugger byrder, skal have fornøden uddannelse eller være grundigt instruerede.<br />

Fornøden uddannelse eller instruktion skal dokumenteres for byggeledelsen eller arbejdsmiljøkoordinator,<br />

hvis det skønnes nødvendigt.<br />

Ved specielle løfteopgaver, f.eks. ved løft af spuns/pæle, stålbjælker, OT-elementer, betonskørter,<br />

master og stillads, skal arbejdsprocedurer godkendes af byggeledelsen.<br />

Bakkende lastbiler<br />

Det skal alle steder på arbejdsområdet sikres, at bakkende lastbiler ikke forårsager ulykker. Hvis<br />

lastbilen ikke er udstyret med bakalarm, eller der forekommer støj fra trafik osv., skal folk, som<br />

opholder sig bag lastbilen, varskos på anden måde, f.eks. ved hjælp af flagmand.<br />

Beredskab gennem arbejdsområdet<br />

Der skal i alle arbejdsområder på eksisterende vejarealer i forbindelse med udskiftning af belægninger<br />

og slidlagsarbejder være et 3,0 m frit areal, som redningskøretøjer skal kunne anvende i forbindelse<br />

med udrykning. Arealet kan af entreprenøren anvendes til arbejdskørsel, men der må ikke parkeres<br />

køretøjer uden fører eller opbevares materiel i dette område.<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE<br />

8 af 56<br />

PSS - <strong>1435.201</strong><br />

Nedbringning af spuns, pæle og HEB-profiler for københavnervægge<br />

Ved nedbringning af spuns, pæle, HEB-profiler og københavnervægge i arbejdsområdet skal<br />

nedenstående forhold overholdes:<br />

Maskiner, kraner, boremaskiner m.v. skal være sikret og stå på et stabilt underlag, så de ikke kan<br />

vælte eller beskadige en eventuel afskærmning.<br />

Ved anvendelse af kraner og lignende (borerigge), hvor der håndteres hængende byrder, skal der<br />

tages hensyn til uforudsete svingninger og bevægelser af maskiner samt af svingende last 20 grader<br />

fra lodlinjen (svarende til 38 cm pr. meter).<br />

Ovennævnte medfører, at spunsjern, stålprofiler og lignende under håndtering skal være sikret med<br />

kæder, som forhindrer, at stålprofiler og lignende kan tabes og vælte ud over naboområde, vej i drift<br />

og arbejdsområde. Sikkerhedskæder skal monteres, inden emner løftes, og må først afmonteres, når<br />

emnet står solidt plantet i jorden eller på anden måde er sikret.<br />

Stålprofiler, stræk og lignende skal under håndtering og montering være sikret, så de ikke, heller ikke<br />

ved uheld eller andre svigt, kan komme ud i eller over nærliggende trafikområde.<br />

Der skal foreligge en af tilsynet accepteret arbejdsprocedure inden arbejdets opstart.<br />

Arbejdsproceduren skal ud over de nævnte forhold beskrive de sikkerhedsmæssige retningslinjer og<br />

foranstaltninger i relation til arbejdets udførelse. Der optegnes planer og snit, der beskriver de faktiske<br />

afstandsforhold og sikkerhedsforanstaltninger.<br />

Krav til arbejde med kalkstabilisering<br />

For arbejde med kalkstabilisering i arbejdsområdet skal nedenstående forhold overholdes:<br />

Omlæsning af kalk på brugsstedet fra tankvogn/silo til udlægger skal foregå på en måde, så risikoen<br />

for at slange springer af minimeres.<br />

Der må ikke opholde sig andre personer i området for omlæsning på grund af risikoen for stor støvsky,<br />

hvis slangen springer af.<br />

Ved udlægning, nedfræsning og komprimering skal alle holde sig på god afstand af arbejdsområdet.<br />

Der må ikke lægges kalkstabilisering ud, hvis der er en vindhastighed på 10 m/s eller over målt på<br />

arbejdsstedet 0,5 m over terræn.<br />

Alle vinduer og døre i maskinerne skal holdes lukket under arbejdet. Maskinerne skal være forsynet<br />

med overtryksventilation og udstyret med filter på luftindtag, som kan frafiltrere kalkstøv.<br />

Efter udlægning af kalk og inden nedfræsning skal der være opmærksomhed på vindforhold, da kraftig<br />

vind kan hvirvle kalk op.<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE<br />

9 af 56<br />

PSS - <strong>1435.201</strong><br />

Krav til arbejder i nærheden af højspændingsledninger i jord<br />

Følgende krav skal overholdes:<br />

• Reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 5A § 7<br />

• DONG Energys ledninger skal altid verificeres, inden der arbejdes/graves i nærheden<br />

• Der må ikke reguleres terræn over DONG Energy Eldistributions ledninger i jorden<br />

• DONG Energy kontaktes senest tre dage før, hvis der arbejdes nærmere end 1 m fra<br />

højspændingskabler (10-132 kV)<br />

• Vejledningerne i Dansk Energis pjece "Pas på ledningerne og livet" skal følges<br />

Krav til arbejder i nærheden af højspændingsledninger i jord (132 kV)<br />

Følgende krav skal overholdes:<br />

• Reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 5A § 7<br />

• Energinets ledninger skal altid verificeres, inden der arbejdes/graves i nærheden<br />

• Energinet kontaktes senest otte dage før, hvis der arbejdes nærmere end 1 m fra<br />

højspændingskabler (132 kV)<br />

• Der må ikke plantes træer eller buske, der udvikler dybe rødder over højspændingsledninger<br />

• Der skal foreligge en skriftlig dispensation/arbejdstilladelse forud for de nævnte aktiviteter<br />

• Vejledningerne i Dansk Energis pjece "Pas på ledningerne og livet" skal følges<br />

Krav til arbejder i nærheden af gasledninger<br />

Følgende krav skal overholdes:<br />

• Afstandskravene i "Pas på gasledninger!, teknisk forskrift for arbejder i nærheden af by- og<br />

naturgasledninger", udgivet af de danske naturgasselskaber og Københavns Energi, 2012<br />

• Kontakt HMN Naturgas' ledningsinformation for yderligere oplysninger<br />

• Der må ikke graves med maskine nærmere end 2 m fra en gaslednings ydre grænse. Ved boring<br />

nærmere end 2 m fra ledningen kræves tilsyn fra ledningsejeren<br />

• Ledninger skal findes med håndgravning, inden der graves med maskine<br />

• Der må ikke nedrammes pæle eller piloteres i nærheden af gasledninger<br />

Krav til arbejder i nærheden af vandledninger (trykledning)<br />

Følgende krav skal overholdes:<br />

• Der må ikke færdes hen over ledningerne inden for det afspærrede areal<br />

• Krydsning må kun ske på de etablerede overkørsler<br />

• Nordvand skal kontaktes senest en dag før gravning inden for servitutarealet. Nordvand vil i hvert<br />

enkelt tilfælde overveje, om der skal udføres tilsyn.<br />

7. OMRÅDER, HVOR ARBEJDET MEDFØRER SÆRLIGE RISICI<br />

Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici, er opført i bilag 6, som er en opfølgning på ”den<br />

indledende kortlægning”, ”arbejdsmiljøplanen” og ”liste med særligt farligt arbejde”, der er udarbejdet<br />

under projektering. Arbejder, som entreprenøren skal udarbejde arbejdsprocesbeskrivelse for,<br />

placeres under bilag 7.<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE<br />

10 af 56<br />

PSS - <strong>1435.201</strong><br />

Entreprenøren skal udarbejde en specifik arbejdsprocesbeskrivelse for nedenstående risikofyldte<br />

arbejder:<br />

Nedbringning af spuns, stålpæle og borede pæle<br />

• Sikring af spuns/pæle således, at de ikke kan vælte ud over arbejdsområdet eller en trafikeret vej.<br />

Krav til nedbringning af spuns/pæle skal overholdes.<br />

Risiko for nedstyrtning, blive begravet, synke ned eller drukne<br />

• Der skal etableres og arbejdes i byggegrube ned til ca. 5-6 m dybde. Afstivning af bygge- og<br />

pressegruber, opstilling af rækværk og flugtveje fra udgravningen etableres.<br />

• Udskiftning af blødbund<br />

• Nedrivning af eksisterende brokonstruktioner<br />

• Nedrivning af eksisterende OT-elementer<br />

• Opsætning/nedtagning af stillads, opsætning af forskalling, broautoværn, rækværk og afstivning<br />

af støbeforskalling for broarbejde<br />

• Etablering af form til støbning af søjler under brodæk<br />

• Etablering af form til støbning af stitunnel under Elleslettegårdsvej<br />

• Nedsænkning af brodæk og fjernelse af stabler og vandret sikring<br />

• Arbejde i højden ved stillads-, form- og armeringsarbejde<br />

• Arbejde på skråninger med anlæg 2<br />

• Arbejde i snævre rum i forbindelse med etablering af faunapassage<br />

• Arbejde på vand i forbindelse med nedbringning af spuns i sø ved Elleslettegårdsvej<br />

• Arbejde tæt ved vand i forbindelse med rydning af træer og buske i og omkring eksisterende<br />

regnvandsbassiner<br />

Kranarbejde i forbindelse med tunge løft<br />

• Løft og demontering af støjskærme og eksisterende Nordvandsledning, som ikke er i drift, samt<br />

DONG's højspændingsfundamenter<br />

• Løft og montering af forskalling og stilladsmateriel<br />

• Løft og montering af spuns/pæle, portaler, galgemaster, skilte, stålautoværn, nedgangsbrønde og<br />

rør til faunapassage<br />

• Løft og montering af broelementer (OT-elementer), stilladsdragere og betonforme<br />

• Løft og montering af betonskørter og pæle til støjskærmkassetter<br />

Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer<br />

• Arbejde i forurenet jord. Rabatjorden er klassificeret som lettere forurenet. Ved udgravning af<br />

eksisterende regnvandsbassiner skal der håndteres forurenet jord/sediment.<br />

• Udsættelse for sundhedsskadelige stoffer i forbindelse med højtryksrensning/sandblæsning på<br />

broer og af støbeskel<br />

• Udsættelse for sundhedsskadelige stoffer ved arbejde med asfaltprodukter<br />

• Udsættelse for sundhedsskadelige stoffer i forbindelse med arbejde med kalkstabilisering<br />

• Udsættelse for sundhedsskadelige stoffer i forbindelse med arbejde med slagge<br />

• Udsættelse for tunge kulbrinter og tungmetaller ved oprensning af regnvandsbassiner<br />

• Arbejde med tynd isolation på fundamenter<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE<br />

11 af 56<br />

PSS - <strong>1435.201</strong><br />

• Arbejde med epoxy i forbindelse med udlægning af fugtisolering på broer<br />

• Udsættelse for kvartsstøv ved nedbrydning af beton<br />

• Udsættelse for bly ved fjernelse af rækværk med blyholdig maling<br />

• Udsættelse for udstødningsgas fra biler ved arbejde tæt op ad trafikeret vej i fx myldretid<br />

Arbejde i nærheden af højspændingsledninger i drift<br />

• Arbejde i nærheden af 132 kV højspændingsledning i jord, der krydser<br />

motorvejen/arbejdsområdet ved st. 225.6 og løber tæt langs med arbejdsområdet fra st. 226.09 -<br />

st. 226.9 og st. 225.86 - st. 226.80, motorvejens østside<br />

• Arbejde i nærheden af 50 kV højspændingsledning i jord, der løber langs med arbejdsområdet på<br />

vestsiden af vejen fra st. 226.1 - st. 227.2<br />

Arbejde i nærheden af gasledninger i drift<br />

• Arbejde i nærheden af en Ø63 gasledning, der krydser motorvejen/arbejdsområdet ved st. 226.7<br />

og igennem broen ved Sandbjergvej ved st. 225.3<br />

Arbejde tæt op ad hovedvandledning i drift (trykledning)<br />

• Arbejdsområderne vest for motorvejen ligger tæt på/henover hovedvandledningerne Ø900/Ø800<br />

fra Nordvand<br />

Arbejde tæt op ad vej i drift<br />

• Arbejdsområderne på strækningen fra Elleslettegårdsvej til Hørsholm Kongevej ligger ud mod<br />

motorvejen<br />

Arbejdsprocesbeskrivelsen kan med hensyn til arbejdsmiljø, erstattes af en arbejdspladsvurdering,<br />

APV, der imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vigtigt, at alle beskæftigede på<br />

arbejdspladsen er instruerede.<br />

Alle arbejdsprocesbeskrivelser/APV'er skal indeholde vurdering af sikkerhedsforhold samt angive,<br />

hvilke konkrete sikkerhedsforanstaltninger der skal benyttes for arbejdets gennemførelse, herunder:<br />

• Brug af værnemidler<br />

• Tekniske hjælpemidler<br />

• Krav til uddannelse af udførende arbejdsstyrke<br />

• Hvordan arbejdsstyrken instrueres angående sikkerhed og sundhed forud for udførelse af<br />

arbejdet.<br />

Arbejdsprocesbeskrivelserne/APV'erne for risikofyldt arbejde skal fremsendes til<br />

arbejdsmiljøkoordinator for accept og kommentering, før de pågældende arbejder planlægges udført.<br />

Afgrænsning af særligt farlige arbejder behandles på koordinerende arbejdsmiljømøder.<br />

Entreprenøren skal sørge for, at der ikke anvendes et stof eller materiale, der kan være farligt for eller<br />

i øvrigt forringe sikkerhed og sundhed, hvis det kan erstattes af et ufarligt eller mindre farligt eller<br />

generende stof eller materiale.<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE<br />

12 af 56<br />

PSS - <strong>1435.201</strong><br />

For arbejder med alle typer af stoffer og materialer gælder, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges<br />

og udføres således, at unødig påvirkning fra stoffer og materialer undgås, at påvirkninger fra stoffer og<br />

materialer under arbejdet nedbringes så meget, som det er teknisk muligt, samt at de fastsatte<br />

grænseværdier overholdes.<br />

Entreprenøren udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer, der anvendes i fællesområderne,<br />

med tilhørende arbejdspladsbrugsanvisning. Listerne indsættes under fanebladet for den enkelte<br />

entreprenør.<br />

Ved arbejder med stoffer og materialer skal der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger jf. i øvrigt<br />

retningslinjer i At-vejledningen, Arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer - C.0.11,<br />

november 2005. Personer, der arbejder med de pågældende stoffer, skal have modtaget instruktion.<br />

Såvel leverandørbrugsanvisning som de udarbejdede arbejdspladsbrugsanvisninger skal forefindes<br />

på pladsen, være tilgængelige for de ansatte og kunne forevises for arbejdsmiljøkoordinator på<br />

forlangende.<br />

Brugsanvisninger vedrørende tekniske hjælpemidler osv. jf. i øvrigt Arbejdstilsynets bekendtgørelse<br />

om anvendelse af tekniske hjælpemidler (BEK. nr. 1109 af 15. dec. 1992 med senere ændringer) skal<br />

ligeledes forefindes på pladsen, være tilgængelige for de ansatte og kunne forevises<br />

arbejdsmiljøkoordinator på forlangende.<br />

Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder/materialevalg revideres listerne i form af<br />

tilføjelser, så historikken bevares.<br />

8. KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER<br />

Entreprenøren skal udarbejde procedurer for løbende kontrol af elektriske installationer, maskiner,<br />

komponenter og håndværktøj jf. krav i stærkstrømsbekendtgørelsen. Procedurerne skal forefindes på<br />

pladsen og kunne forevises arbejdsmiljøkoordinator på forlangende.<br />

Procedurer for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger skal indsættes i bilag<br />

7, hvor der forefindes arbejdsprocesbeskrivelser og APV'er.<br />

9. BEREDSKABSPLANER<br />

Beredskabsplan findes under bilag 8. Beredskabsplanen skal ophænges synligt på arbejdspladsen.<br />

Alle arbejdsgivere skal være bekendt med planen.<br />

Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for entreprisen.<br />

Entreprenøren udarbejder beredskabsplaner for egne arbejder. Disse er indsat under fanebladet for<br />

entreprise <strong>1435.201</strong>.<br />

Ved arbejdsulykker eller nærvedulykker skal bygherrens arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres.<br />

Entreprenøren skal efterfølgende foretage en analyse af årsagen og fremsende resultatet til<br />

arbejdsmiljøkoordinatoren.<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE<br />

13 af 56<br />

PSS - <strong>1435.201</strong><br />

Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje er angivet på<br />

arbejdsområdeplanerne, bilag 3.<br />

10. SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER VEDR. SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE<br />

De særligt farlige arbejder er listet i bilag 6 og specifikke foranstaltninger i bilag 7 for udførelse og<br />

håndtering heraf.<br />

11. MYNDIGHEDER<br />

Ved besøg af eller kontakt med Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinator<br />

straks orienteres.<br />

12. AJOURFØRING<br />

Den systematiske opfølgning på arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold, herunder denne plan med<br />

tilhørende bilag, sker på arbejdsmiljømøderne, hvor koordinering af kommende opgaver foretages.<br />

13. VEJDIREKTORATETS POLITIK FOR ARBEJDSMILJØ<br />

”Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde”.<br />

Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at:<br />

• Identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici.<br />

• Samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer.<br />

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450<br />

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


0 14 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

BILAG 1: ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION<br />

SIDE<br />

Bygherre<br />

Vejdirektoratet<br />

Projektleder: Jesper Glargaard<br />

Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B)<br />

Ass. arbejdsmiljøkoordinator (AAMK-<br />

B)<br />

Firma:<br />

Firma:<br />

<strong>Entreprise</strong> <strong>1435.201</strong><br />

<strong>Entreprise</strong> 1435.320<br />

Entreprenør 3<br />

Tilsyn<br />

Firma:<br />

Firma:<br />

Firma:<br />

Firma:<br />

Underentreprenør 1.1<br />

Underentreprenør 2.1<br />

Underentreprenør 3.1<br />

Firma:<br />

Firma:<br />

Firma:<br />

Underentreprenør 1.2<br />

Underentreprenør 2.2<br />

Underentreprenør 3.2<br />

Firma:<br />

Firma:<br />

Firma:<br />

Underentreprenør 1.3<br />

Underentreprenør 2.3<br />

Underentreprenør 3.3<br />

Firma:<br />

Firma:<br />

Firma:


SIDE<br />

15 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

BILAG 2: PROJEKTETS ADRESSELISTE<br />

Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer E-mail<br />

Bygherre Vejdirektoratet Gladsaxe<br />

Ringvej 51<br />

2730 Herlev<br />

Projektleder<br />

Jesper<br />

Glargaard<br />

72443333 jgl@vd.dk<br />

Arbejdsmiljøkoordinator<br />

AMK-B<br />

Assisterende<br />

arbejdsmiljøkoordinator<br />

AAMK-B<br />

Arbejdsmiljøkoordinator<br />

Hjælper AMK-B<br />

Tilsyn Tilsynsleder<br />

Fagtilsyn 1<br />

Fagtilsyn 2<br />

Fagtilsyn 3<br />

Entreprenører<br />

Entreprenør <strong>1435.201</strong> Arbejdsleder<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Entreprenør 2 Arbejdsleder<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Entreprenør 3 Arbejdsleder<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Entreprenør 4 Arbejdsleder<br />

Arbejdsmiljørepræsentant


SIDE<br />

16 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer E-mail<br />

Forsyningsselskaber<br />

El DONG Energy Nesa Allé 1<br />

2820 Gentofte<br />

EnergiNet.dk Lautruphøj 7<br />

2750 Ballerup<br />

TDC TDC Teglholmsgade<br />

3<br />

0900 Kbh. K<br />

Vand<br />

Vand<br />

Rudersdal<br />

Forsyning<br />

Birkerød<br />

Vandforsyning<br />

Skovlytoften 27<br />

2840 Holte<br />

Biskop Svanes<br />

Vej 16<br />

3460 Birkerød<br />

Vand Nordvand a/s Ørnegårdsvej<br />

17<br />

2820 Gentofte<br />

Arbejdsleder Gert Sørensen 99558798<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Arbejdsleder Christian S. 29484254<br />

Andersen<br />

Per Aagaard 23215027<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Arbejdsleder<br />

Flemming 66691357<br />

Christensen<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Arbejdsleder Jens K. Larsen 45470080<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Arbejdsleder Stig Juliussen 45902485<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Arbejdslederleder<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Elisabeth<br />

Hartelius<br />

39456782<br />

Gas<br />

Andre<br />

HMN<br />

Naturgas<br />

Telia<br />

Danmark<br />

Global<br />

Connect A/S<br />

NiaNet A/S<br />

Rudersdal<br />

Forsyning<br />

(Kloak)<br />

Gladsaxe<br />

Ringvej11<br />

Holmbladsgade<br />

139<br />

2300 Kbh. S<br />

Hørskætten 3<br />

2630 Tåstrup<br />

Ejby Industrivej<br />

42<br />

2600 Glostrup<br />

Skovlytoften 27<br />

2840 Holte<br />

Arbejdsleder Jørn Laursen 62259290<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Arbejdsleder Jørgen M. 28271220<br />

Pedersen<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Arbejdsleder Erich Nielsen 25507211<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Arbejdsleder<br />

Steen<br />

40115773<br />

Henriksen<br />

Arbejdsmiljørepræsentant<br />

Arbejdsleder Kim J. Koefoed 45470090<br />

Arbejdsmiljørepræsentant


DOKUMENTNR. UDARBEJDET AF ENHED SIDE<br />

71. nov. 2012 KBKL ANL-TES 17 af 56<br />

BILAG TIL<br />

Plan for Sikkerhed og Sundhed<br />

BILAG 3: ARBEJDSOMRÅDEPLANER<br />

Vejledning til indhold i Bilag 3<br />

Byggepladsindretning/skurby/anstillingsplads<br />

Projekterne kan være i det åbne land, bag et værn mod kørende trafik eller andet afgrænset område. I<br />

alle tilfælde skal der tages hensyn til adgangsforholdene og indretning af områder til oplagring og<br />

opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer og materialer og den arbejdsfri<br />

zone. Herunder også i planlægningen af trafikafviklingen, trafikafviklingsplaner, valg af type trafikværn<br />

m.v.<br />

I projekteringen skal rammerne for byggepladsindretningen vise, hvor der er<br />

• Eksisterende risici på arealet og hvilke risici<br />

• Til- og frakørselsforhold<br />

• Transportveje<br />

• Flugtveje/redningsveje<br />

• Plads til adskillelse af gående og kørende trafik<br />

• Evt. interimsveje<br />

• Tilstrækkelig plads til:<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

materialedepoter<br />

jorddepoter (rå- og muldjord)<br />

værksteder<br />

affaldscontainere<br />

mandskabscontainere<br />

velfærdsforanstaltninger<br />

p-pladser til maskiner, arbejdsgiver biler og ansatte<br />

• Der angives områder, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (fællesområder), evt. på særskilt<br />

plan<br />

Indretning af anstillingsplads vil foregå i planlægnings- og dialogfasen.<br />

I udførelsen skal byggepladsindretningen yderligere vise<br />

Ovenstående informationer fra projekteringen skal entreprenørerne arbejde videre med i en sådan<br />

detaljeringsgrad, at det er muligt at arbejde/opstille efter planerne.<br />

Derudover skal der indarbejdes:<br />

• Tilslutning på tegningen til<br />

o el<br />

o vand<br />

o kloak<br />

• Placering af brandudstyr<br />

• Placering af førstehjælpsudstyr<br />

• Oversigtsplan med adresser for indkørsel til arbejdspladsen med vejnavn og husnummer,<br />

bronummer eller andet kendetegn


SIDE<br />

18 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

• Kran, hejs og stilladser<br />

• Angivelse af områder med særlig farligt arbejde i henhold til den indledende kortlægning og liste<br />

med særligt farligt arbejde<br />

Ligeledes skal der følges op på indretningen løbende gennem udførelsen.<br />

For udformning af arbejdsområde, se følgende tegninger:<br />

• Tegn. 1435-4082, -4083, -4084 og -4085


DOKUMENTNR. UDARBEJDET AF ENHED SIDE<br />

71. nov. 2012 KBKL ANL-TES 19 af 56<br />

BILAG TIL<br />

Plan for Sikkerhed og Sundhed<br />

BILAG 4: TIDSPLAN<br />

Vejledning til indhold i Bilag 4<br />

Projekteringen:<br />

Tidsplanen skal vise<br />

• Hvornår den enkelte arbejdsgiver/entreprenør har opgaver på byggepladsen.<br />

• Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser, og om der afsat tilstrækkelig<br />

tid til dem<br />

• I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare (i henhold til Liste med særligt<br />

farligt arbejde)<br />

• Hvor mange beskæftigede, der er påtænkt på de enkelte arbejdsopgaver<br />

Udarbejdelse af tidsplan vil foregå i planlægnings- og dialogfasen.<br />

Udførelse:<br />

Entreprenørens detaljerede tidsplaner<br />

Entreprenørens detaljerede tidsplan skal gælde for fire-seks uger og angive fællesområder, særligt<br />

farligt arbejde og antal mand beskæftiget på hver aktivitet. Tidsplanen udarbejdes af entreprenøren,<br />

gennemgås på de koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder og indgår som en del af PSS’en.<br />

Der kan angives stationeringer, så man kan se, om der er taget hensyn til andre beskæftigede og<br />

arbejder, f.eks. epoxyarbejde på broerne.<br />

Tidsplanens detaljeringsgrad skal være således, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at<br />

vurdere, om projektet rent fysisk kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.


SIDE<br />

20 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER<br />

Ansvarsområde Ansvarlig / navn Periode/dato<br />

Generelt<br />

Udarbejdelse af PSS Kristine B. Klint, COWI Projekteringsfasen<br />

Anmelde byggeplads til Arbejdstilsynet AMK-B Udførelsesfasen<br />

Ajourføring af PSS AMK-B Hele udførelsesfasen<br />

Retningslinjer for opstart af arbejder, der kræver særligt hensyn Entreprenør 1435-201 Hele udførelsesfasen<br />

til arbejdsmiljø, herunder særligt farlige arbejder<br />

Afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder samt skrivning AMK-B<br />

Hele udførelsesfasen<br />

af referat<br />

Orientere ansatte om indholdet i PSS og relevante<br />

Entreprenør 1435-201 Hele udførelsesfasen<br />

trafikafviklingsplaner<br />

Ophænge gældende plan over arbejdsområder et synligt sted Entreprenør 1435-201 Hele udførelsesfasen<br />

Koordinere arbejdsmiljøarbejdet i byggepladsens fællesområder AMK-B Hele udførelsesfasen<br />

Gennemførelse af arbejdspladsrunderinger i samarbejde med<br />

entreprenøren før hvert arbejdsmiljøkoordineringsmøde<br />

Arbejdsområde<br />

Opsætning af skiltning om brug af personlige værnemidler som<br />

hjelm og sikkerhedsfodtøj m.v.<br />

Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde udføres jf.<br />

gældende regler<br />

Opsætning og vedligeholdelse af skiltning til afgrænsning af<br />

byggepladsen<br />

Opsætning og vedligeholdelse af supplerende foranstaltninger<br />

mod trafik i arbejdsområder<br />

Arbejdsområdeindretning/anstillingsplads<br />

Mandskabsvogne placeres i henhold til aftale med<br />

arbejdsmiljøkoordinator jf. arbejdsområdeplan, bilag 3<br />

Materielcontainere placeres i henhold til aftale med<br />

arbejdsmiljøkoordinator jf. arbejdsområdeplan, bilag 3<br />

Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af oplagspladser jf.<br />

arbejdsområdeplan bilag 3<br />

Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af installationer i<br />

arbejdsområdet: El, vand, kloak, varme<br />

AMK-B<br />

Entreprenør 1435-201<br />

Entreprenør 1435-201<br />

Entreprenør 1435-201<br />

Entreprenør 1435-201<br />

Entreprenør 1435-201<br />

Entreprenør 1435-201<br />

Entreprenør 1435-201<br />

Entreprenør 1435-201<br />

Hele udførelsesfasen<br />

Hele udførelsesfasen<br />

Hele udførelsesfasen<br />

Hele udførelsesfasen<br />

Hele udførelsesfasen<br />

Hele udførelsesfasen<br />

Hele udførelsesfasen<br />

Hele udførelsesfasen<br />

Hele udførelsesfasen<br />

Hele udførelsesfasen<br />

Ophængning eller nedgravning af kabler og ledninger Entreprenør 1435-201 Hele udførelsesfasen<br />

Rækværk m.v.<br />

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af rækværker, hvor<br />

der arbejdes i højden > 2 m<br />

Entreprenør 1435-201<br />

Hele udførelsesfasen<br />

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af vejafspærringer Entreprenør 1435-201 Hele udførelsesfasen<br />

Afdækning af brønde, huller og udsparinger Entreprenør 1435-201 Hele udførelsesfasen


SIDE<br />

21 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

Ansvarsområde Ansvarlig / navn Periode/dato<br />

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af stillads Entreprenør 1435-201 Hele udførelsesfasen<br />

Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af kran Entreprenør 1435-201 Hele udførelsesfasen<br />

Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal Alle arbejdsgivere<br />

retableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid, når et<br />

Hele udførelsesfasen<br />

arbejdsområde forlades<br />

Adgangs- og flugtveje<br />

Etablering, vedligehold og renholdelse samt fjernelse af fælles Entreprenør <strong>1435.201</strong><br />

adgangsveje. Vejene skal have den nødvendige afvanding, så<br />

Hele udførelsesfasen<br />

de ikke opblødes af vejrliget.<br />

Vanding af køreveje efter behov Entreprenør <strong>1435.201</strong> Hele udførelsesfasen<br />

Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede Alle arbejdsgivere Hele udførelsesfasen<br />

Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede for<br />

beredskabet<br />

Entreprenør <strong>1435.201</strong><br />

Hele udførelsesfasen<br />

Gangbroer over egne render/udgravninger Den enkelte arbejdsgiver Hele udførelsesfasen<br />

Etablering og vedligehold af trapper og ramper Entreprenør <strong>1435.201</strong> Hele udførelsesfasen<br />

Renholdelse af offentlige veje Entreprenør <strong>1435.201</strong> Hele udførelsesfasen<br />

Vinterforanstaltninger<br />

Etablering af orienteringsbelysning (min. 25 lux) samt tænding<br />

og slukning af lyset<br />

Entreprenør <strong>1435.201</strong><br />

Hele udførelsesfasen<br />

Snerydning, saltning og grusning af adgangsveje Entreprenør <strong>1435.201</strong> Hele udførelsesfasen<br />

Oprydning, rengøring og affaldsordning<br />

Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages til næste<br />

entreprenør<br />

Affaldshåndtering for "byggeaffald" i henhold til Rudersdal<br />

Kommunes regulativ for erhvervsaffald<br />

Affaldshåndtering for dagrenovation fra anstillingsplads:<br />

Etablering og tømning af containere, håndtering og bortskafning<br />

i henhold til Rudersdal Kommunes regulativ for<br />

husholdningsaffald<br />

Førstehjælpskasse, øjenskyl, ildslukker<br />

Entreprenør <strong>1435.201</strong><br />

Entreprenør <strong>1435.201</strong><br />

Entreprenør <strong>1435.201</strong><br />

Hele udførelsesfasen<br />

Hele udførelsesfasen<br />

Hele udførelsesfasen<br />

Hele udførelsesfasen<br />

Førstehjælpskasse, øjenskyl m.v. i arbejdsområdet Entreprenør <strong>1435.201</strong> Hele udførelsesfasen<br />

Nødtelefon: Der skal på pladsen være adgang til en telefon Entreprenør <strong>1435.201</strong> Hele udførelsesfasen<br />

Ildslukker forefindes ved anstillingsplads og i arbejdsområdet Entreprenør <strong>1435.201</strong> Hele udførelsesfasen


DOKUMENTNR. UDARBEJDET AF ENHED SIDE<br />

71. nov. 2012 KBKL ANL-TES 22 af 56<br />

BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed<br />

BILAG 6: LISTE MED SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER<br />

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Etape 1, 1435-201 Udvidelse af<br />

Helsingørmotorvejen


Indhold af hovedposter<br />

(Forklaring af hovedposter på efterfølgende sider).<br />

SIDE<br />

23 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder, opbrydning af beton.<br />

Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag<br />

(geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt).<br />

Belægningsarbejder: Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder).<br />

Vejudstyr: Tavlearbejder (skilte, portaler og kantpæle), kørebaneafmærkning (afstribning), autoværn (vejautoværn, broautoværn,<br />

rækværker), hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning og udstyr på sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg,<br />

borde og bænke).<br />

Teknisk udstyr: Belysning og øvrigt elektronisk udstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte).<br />

Bro- og betonarbejder: Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton,<br />

stålarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobelægninger (inkl. fuger).<br />

Andre bygværker: Støttevægge og støjskærme, interimsafstivninger.<br />

Regningsarbejder: Vejrligsforanstaltninger, arbejdsløn ved regningsarbejder og materiellejepriser.


SIDE<br />

24 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Indledende arbejder Rydning af træer og buske Risiko for, at træer vælter ned over Hele vejstrækningen<br />

personer og fald fra høje træer<br />

Nedrivning af eksisterende<br />

Risiko for kollaps af bro, nedstyrtning Bro 14-0-038.00 og 14-0-<br />

brodæk<br />

og at blive begravet<br />

041.00<br />

Udsættelse for støv, støj og<br />

vibrationer.<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Vejledning om fældning- og<br />

skovningsarbejde med håndbårne<br />

motorkædesave og andet<br />

håndværktøj.<br />

At-vejledning:<br />

D.2.8 Fældnings- og skovarbejde<br />

Udarbejdelse af procedure for<br />

nedrivningsarbejde, herunder<br />

opsætning af robust og tæt skærm<br />

mod kørende trafik, rækkefølge for<br />

nedrivning, brug af maskiner og<br />

værktøjer.<br />

At-vejledning: D.2.15<br />

NedrivningD.5.4 Åndedrætsværn<br />

D.6.1 Støj<br />

D.6.7 Helkropsvibrationer<br />

D.6.2 Hånd-arm vibrationer<br />

C.2.1 Kræftrisikable stoffer og<br />

materialer


SIDE<br />

25 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Fjernelse af rækværk med<br />

Risiko for nedstyrtning ved arbejde Bro 14-0-038.00 og 14-0-<br />

blyholdig maling<br />

langs kanten på dæk<br />

041.00<br />

Risiko for indånding af blyholdigt støv<br />

ved nedskæring af rækværk<br />

Arbejde i højden ved montering Risiko for nedstyrtning ved<br />

Bro 14-0-038.00, 14-0-<br />

af interimsafstivning for<br />

opsætning og nedtagning af<br />

041.00<br />

stabilisering af broer<br />

interimsafstivning, arbejde langs<br />

kanten på dæk<br />

Nedrivning af OT-elementer Risiko for kollaps af bro, nedstyrtning Bro 14-0-038.00<br />

og at blive begravet<br />

Tab af last på grund af svigtende<br />

kranmateriel eller for tung last<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Planlægning og sikring mod<br />

nedstyrtning ved brug af faldsikring<br />

el. lign. samtidig med, at arbejdet<br />

udføres.<br />

Udarbejdelse af procedure for<br />

fjernelse af rækværk, så<br />

udsættelse for blystøv undgås.<br />

At-vejledning: A.2.1.<br />

Nedstyrtnings- og<br />

gennemstyrtningsfare på<br />

byggepladser m.v.<br />

C.0.8 Metallisk bly og<br />

blyforbindelser<br />

Planlægning og sikring mod<br />

nedstyrtning ved opsætning af wire<br />

til faldsikring el. lign.<br />

At-vejledning: A.2.1.<br />

Nedstyrtnings- og<br />

gennemstyrtningsfare på<br />

byggepladser m.v.<br />

Udarbejdelse af procedure for<br />

nedrivningsarbejde, herunder brug<br />

af maskiner og værktøjer.<br />

At-vejledning: D.2.15 Nedrivning<br />

A.2.1. Nedstyrtnings- og<br />

gennemstyrtningsfare på<br />

byggepladser m.v.


SIDE<br />

26 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Nedrivning af eksisterende søjler Risiko for nedstyrtning og at blive Bro 14-0-038.00 og 14-0-<br />

og fundamenter<br />

begravet<br />

041.00<br />

Udsættelse for støv, støj og<br />

vibrationer<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Udarbejdelse af procedure for<br />

nedrivningsarbejde, herunder brug<br />

af maskiner og værktøjer.<br />

At-vejledning: D.2.15 Nedrivning<br />

A.2.1. Nedstyrtnings- og<br />

gennemstyrtningsfare på<br />

byggepladser m.v.<br />

D.5.4 Åndedrætsværn<br />

D.6.1 Støj<br />

D.6.7 Helkropsvibrationer<br />

D.6.2 Hånd-arm vibrationer<br />

C.2.1 Kræftrisikable stoffer og<br />

materialer


SIDE<br />

27 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Fjernelse af øvre del af fløjvægge Risiko for nedstyrtning og at blive Bro 14-0-037<br />

og kantbjælker<br />

begravet<br />

Udsættelse for støv/aerosoler, støj<br />

og vibrationer ved nedbrydnnig af<br />

betonkonstruktioner, evt. ved brug af<br />

højtryksrensning<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Udarbejdelse af procedure for<br />

arbejde med højtryksrensning,<br />

herunder afspærring af<br />

arbejdsområdet for andre personer.<br />

Ved arbejde med højtryksrensere<br />

over 800 bar må højtryksanlægget<br />

ikke anvendes håndholdt pga.<br />

strålens tilbageslagsvirkning. Ved<br />

tryk over 25 bar skal der være<br />

skridsikkert fodfæste, og hvis der<br />

arbejdes mere end ½ time, skal der<br />

anvendes skulderbøjle el. lign.,<br />

som kan aflaste hændernes greb<br />

om strålerøret.<br />

At-vejledning:<br />

D.2.20 Brug af vandtryk for<br />

rengøring, afrensning, skæring mv.<br />

D.3.2 Ensidigt, belastende arbejde<br />

og ensidigt, gentaget<br />

arbejdeD.2.15 Nedrivning<br />

D.5.4 Åndedrætsværn<br />

D.6.1 Støj<br />

D.6.7 Helkropsvibrationer<br />

D.6.2 Hånd-arm vibrationer


SIDE<br />

28 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Fjernelse af støjskærme inkl. Tunge løft, risiko for tab af emner ind Vejstrækningen<br />

fundamenter<br />

over vej i drift og arbejdsområde.<br />

Fjernelse af støttemur<br />

Risiko for nedstyrtning og at blive Støttemur mellem<br />

begravet. Der er risiko for, at<br />

Sandbjergvej og<br />

skråningsanlæg vælter ned over Gøngehusvej i ca. st.<br />

arbejdsområdet ved fjernelse af 225.68 v.h.s.<br />

spunsprofiler.<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver bl.a. sikring med kæder,<br />

afskærmning m.v.<br />

Anhuggeren skal være instrueret i<br />

at udføre det pågældende arbejde<br />

og skal være fortrolig med<br />

anhugningsgrejets mærkning.<br />

At-vejledning:<br />

B.2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

Se SAB - Nedrivning<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver bl.a. sikring med kæder,<br />

afskærmning, afstivning m.v.<br />

Anhuggeren skal være instrueret i<br />

at udføre det pågældende arbejde<br />

og skal være fortrolig med<br />

anhugningsgrejets mærkning.<br />

At-vejledning:<br />

B.2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

At-anvisning:<br />

2.3.0.4 AnhugningSe SAB -<br />

Nedrivning


SIDE<br />

29 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Fjernelse af eksisterende<br />

Tunge løft, risiko for tab af emner ind Vejstrækningen<br />

Nordvandsledning, som ikke er i over vej i drift og arbejdsområde<br />

drift, samt fundamenter til<br />

DONG's gamle<br />

højspændingsmaster<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver bl.a. sikring med kæder,<br />

afskærmning m.v.<br />

Anhuggeren skal være instrueret i<br />

at udføre det pågældende arbejde<br />

og skal være fortrolig med<br />

anhugningsgrejets mærkning<br />

At-vejledning:<br />

B.2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

At-anvisning:<br />

2.3.0.4 Anhugning<br />

Se SAB - Nedrivning


SIDE<br />

30 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Opbrydning af eksisterende Tunge løft, risiko for tab af emner ind Vejstrækningen<br />

betonplader i vejen<br />

over vej i drift og arbejdsområde<br />

Arbejde ved trafikeret areal Risiko for påkørsel af<br />

Bro 14-0-037.00, 14-<br />

nedrivningsmandskab under<br />

038.00 og 14-0-041.00<br />

nedrivningsarbejde<br />

Risiko for udsættelse for<br />

udstødningsgas ved fx myldretid<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver bl.a. sikring af emner ved<br />

løft over vej og arbejdsområde,<br />

afskærmning m.v.<br />

Anhuggeren skal være instrueret i<br />

at udføre det pågældende arbejde<br />

og skal være fortrolig med<br />

anhugningsgrejets mærkning<br />

At-vejledning:<br />

B.2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

At-anvisning:<br />

2.3.0.4 Anhugning<br />

Forsvarlig afskærmning mellem<br />

arbejdssted og trafik i henhold til<br />

vejregler<br />

Udarbejdelse af procedure for brug<br />

af maskiner og værktøjer og<br />

midlertidig lukning af vejen samt<br />

brug af personlige værnemidler<br />

At-vejledning: D.5.3<br />

Advarselsklæder<br />

For trafikværn, se SAB -<br />

Arbejdsplads


SIDE<br />

31 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Jord-, afvandings- og Udgravninger til<br />

Risiko for at styrte ned og blive Pressegrube og<br />

grusarbejder<br />

afvandingsledning i ca. 5-6 m begravet<br />

byggegruber ved ca. st.<br />

dybde<br />

225.406, st. 225.537, st.<br />

225.570, 225.650 og st.<br />

Presse-/modtagegruber for<br />

226.58 - 226.70 og st.<br />

underboringer i ca. 4-5 m dybde<br />

224.980, st. 225.500,<br />

226.490, 226.750<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Afstivning af byggegrube, opstilling<br />

af rækværk, flugtveje fra<br />

udgravning etableres<br />

At-vejledning: D.2.13 Gravearbejde<br />

Faunapassage i ca. 3-4 m dybde<br />

Faunapassage ved st.<br />

224.9<br />

Blødbundsudskiftning<br />

Risiko for at synke ned samt at<br />

Udarbejdelse af procedure for<br />

maskiner vælter<br />

blødbundsarbejde, herunder brug<br />

af maskiner og værktøjer<br />

At-vejledning D.2.13 Gravearbejde<br />

Se SAB - Jordarbejder, afsnit 3<br />

Arbejde i nærheden af<br />

højspændingsledninger i jord<br />

Risiko for at ramme<br />

spændingsførende ledning<br />

Ved st. 225.6 samt ved st.<br />

225.9 - st. 226.9 østsiden<br />

Sikkerhed jf. ledningsejerens<br />

sikkerhedsanvisning<br />

Arbejde i nærheden af 132 kV<br />

højspændingsledning<br />

132 kV krydser motorvejen samt<br />

løber langs motorvejen<br />

Dansk Energis pjece "Pas på<br />

ledninger og livet"<br />

Afsnit 5A i<br />

Stærkstrømsbekendtgørelsen<br />

Arbejde i nærheden af<br />

Risiko for at ramme<br />

Vestlige side af bro 14-0-<br />

Sikkerhed jf. ledningsejerens<br />

højspændingsledning i jord. Der<br />

findes en 50 kV<br />

højspændingsledning, som skal<br />

sideflyttes ved brofundament ved<br />

Gøngehusvej, og som løber langs<br />

med motorvejens vestlige side.<br />

spændingsførende ledning<br />

038.10 samt langs med<br />

vejen ved st. 226.1 - st.<br />

227.2<br />

sikkerhedsanvisning.<br />

Dansk Energis pjece "Pas på<br />

ledninger og livet"<br />

Afsnit 5A i<br />

Stærkstrømsbekendtgørelsen


SIDE<br />

32 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Arbejde i nærheden af<br />

Risiko for at ramme vandtrykledning Hele strækningen i v.h.s.<br />

hovedvandledning fra Nordvand<br />

Risiko for at ramme personer i<br />

området med store mængder vand<br />

under tryk<br />

Arbejde i nærheden af gasledning Risiko for gasudslip, eksplosion og St. 226.7 og st. 225.3<br />

brand<br />

En Ø63 gasledning (transmission)<br />

på 2,5 bar krydser ved bro 14-0-<br />

037.10 og 14-0-041.10<br />

Arbejde i lettere forurenet og Risiko for udsættelse for miljøfarlige Hele vejstrækningen.<br />

kraftigt forurenet rabatjord stoffer<br />

Bro 14-0-037.10, 14-0-<br />

038.10 og 14-0-041.10.<br />

Oprensning af regnvandsbassin Risiko for udsættelse for<br />

Regnvandsbassiner:<br />

sundhedsfarlige stoffer, tunge<br />

St. ca. 224.950 v.v.s.<br />

kulbrinter og tungmetaller<br />

St. ca. 226.500 v.v.s.<br />

St. ca. 227.000 v.h.s.<br />

Sediment fra tre eksisterende<br />

regnvandsbassiner er klassificeret<br />

som forurenet<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Udarbejdelse af procedure for<br />

arbejde ved siden af en trykledning<br />

Sikkerhed jf. ledningsejerens<br />

sikkerhedsanvisning<br />

Udarbejdelse af procedure for at<br />

arbejde tæt op ad en gasledning<br />

Sikkerhed jf. ledningsejerens<br />

sikkerhedsanvisning<br />

Teknisk forskrift "Pas på<br />

gasledningerne", 2012<br />

Entreprenøren udarbejder en<br />

procedure, der beskriver<br />

håndtering af forurenet jord,<br />

herunder håndtering af støvende<br />

arbejde, personlige værnemidler og<br />

personlig hygiejne<br />

At-vejledning: D.2.23 Arbejde i<br />

forurenet jord<br />

Se SAB Jordarbejder, afsnit 7<br />

Entreprenøren udarbejder en<br />

procedure, der beskriver<br />

håndtering af sundhedsfarlige<br />

stoffer, herunder personlige<br />

værnemidler og personlig hygiejne.<br />

At-vejledning: D.2.23 Arbejde i<br />

forurenet jord<br />

C.2.1 Kræftrisikable stoffer og<br />

materialer<br />

Se SAB - Jordarbejder, afsnit 7


SIDE<br />

33 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

Henvisning om forslag til<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle udførelsesmetode<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Rydning af træer og buske i og Risiko for, at personer og maskiner Ved regnvandsbassin 1, 2 Vejledning om fældning- og<br />

omkring regnvandsbassiner falder i vandet<br />

og 4a.<br />

skovningsarbejde med håndbårne<br />

motorkædesave og andet<br />

håndværktøj<br />

At-vejledning: D.2.8 Fældnings- og<br />

skovarbejde<br />

Kranarbejde i forbindelse med løft Risiko for tab af materialer<br />

Nedgangsbrønde på hele Udarbejdelse af procedure, der<br />

af nedgangsbrønde og<br />

strækningen.<br />

beskriver håndtering af materialer,<br />

afvandingsledninger<br />

der skal kranes<br />

Anhuggeren skal være instrueret i<br />

at udføre det pågældende arbejde<br />

og skal være fortrolig med<br />

anhugningsgrejets mærkning<br />

At-vejledning:<br />

B.2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

At-anvisning:<br />

2.3.0.4 Anhugning<br />

Krydsning af eksisterende veje Risiko for påkørsel Ved de skærende veje Arbejdet udføres i henhold til<br />

vejreglerne og<br />

trafikafviklingsplanerne<br />

Medarbejdere skal have bestået<br />

"Vejen som arbejdsplads trin I"


SIDE<br />

34 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Belægningsarbejder Udlægning af asfalt Risiko for indånding af skadelige Hele strækningen samt<br />

dampe ved høje temperaturer<br />

skærende veje og<br />

Kontakt med produktet kan give cykelstier<br />

allergi<br />

Arbejde ved trafikerede arealer Risiko for påkørsel af personer ved Hele strækningen på<br />

ved fræsning/skæring samt udførelse af belægnings- og<br />

motorvejsstrækningen<br />

udlægning af asfalt<br />

afmærkningsarbejder<br />

samt skærende veje<br />

Opsætning af trafikværn og<br />

afmærkningsmateriel<br />

Vejudstyr<br />

Udgravninger til fundamenter for Risiko for nedstyrtning og at blive Portalfundamenter på<br />

portaler, belysning etc. > 1,7 m begravet<br />

motorvejsstrækningen<br />

samt skærende veje.<br />

Belysning på skærende<br />

veje og cykelstier<br />

Nedbringning af stålrørspæle Risiko for at pæle vælter ud over vej Portalpæle på<br />

i drift og arbejdsområde<br />

motorvejsstrækningen<br />

samt skærende veje<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Udarbejdelse af procedure for<br />

arbejde med asfalt, herunder<br />

personlige værnemidler og<br />

personlig hygiejne.<br />

At-vejledning:<br />

C.0.16 Arbejder med<br />

asfaltmaterialer<br />

Branchevejledning om udlægning<br />

af asfalt, 2008<br />

Forsvarlig afskærmning mellem<br />

arbejdssted og trafik i henhold til<br />

vejregler<br />

At-vejledning:<br />

D.5.3 Advarselsklæder<br />

Afstivning af byggegrube, opstilling<br />

af rækværk, etablering af<br />

adgangsveje og flugtveje<br />

At-vejledning:<br />

D.2.13 Gravearbejde<br />

Sikring mod væltning -<br />

arbejdsprocedure udarbejdes med<br />

bl.a. sikring med kæder,<br />

afskærmning m.v.<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

At-anvisning:<br />

2.3.0.4 Anhugning


SIDE<br />

35 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Kranarbejde ved arbejde med Tunge løft, risiko for tab af emner Bro 14-0-038.10 og 14-0-<br />

stålautoværn<br />

eller drejning ind i andre<br />

041.10<br />

Vejstrækningen<br />

Nedbringning af<br />

Tunge løft, risiko for tab af emner ind Vejstrækningen<br />

autoværnssceptere<br />

over vej i drift og arbejdsområde<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver håndtering af materialer,<br />

der skal kranes<br />

Anhuggeren skal være instrueret i<br />

at udføre det pågældende arbejde<br />

og skal være fortrolig med<br />

anhugningsgrejets mærkning<br />

At-vejledning:<br />

B.2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

At-anvisning:<br />

2.3.0.4 Anhugning<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver bl.a. sikring med kæder,<br />

afskærmning m.v.<br />

Anhuggeren skal være instrueret i<br />

at udføre det pågældende arbejde<br />

og skal være fortrolig med<br />

anhugningsgrejets mærkning<br />

At-vejledning:<br />

B.2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse- løfteog<br />

transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

At-anvisning:<br />

2.3.0.4 Anhugning


SIDE<br />

36 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Kranarbejde i forbindelse med Risiko for nedstyrtning, klemning og<br />

montering af galgemaster,<br />

tab af materialer<br />

master, standere og skilte samt<br />

lysmaster<br />

Bro- og betonarbejder Nedbringning af spunsprofiler og Risiko for at spuns og pæle vælter ud Bro 14-0-037.10, 14-0-<br />

pæle<br />

over vej i drift og arbejdsområde. 038.10 og 14-0-041.10.<br />

Spunsvægge: Syd for<br />

Sandbjergvej v.v.s.<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver håndtering af materialer,<br />

der skal kranes.<br />

Anhuggeren skal være instrueret i<br />

at udføre det pågældende arbejde<br />

og skal være fortrolig med<br />

anhugningsgrejets mærkning<br />

At-vejledning:<br />

B.2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

At-anvisning:<br />

2.3.0.4 Anhugning<br />

Sikring mod væltning - arbejdsprocedure<br />

udarbejdes med bl.a.<br />

sikring med kæder, afskærmning<br />

m.v.<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

At-anvisning:<br />

2.3.0.4 Anhugning


SIDE<br />

37 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Kranarbejde i forbindelse med Risiko for tab af materialer Bro 14-0-037.10, 14-0-<br />

opsætning af stillads og<br />

038.10 og 14-0-041.10<br />

forskalling<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver håndtering af materialer,<br />

der skal kranes og instruktion og<br />

brug af egnede tekniske<br />

hjælpemidler.<br />

Anhuggeren skal være instrueret i<br />

at udføre det pågældende arbejde<br />

og skal være fortrolig med<br />

anhugningsgrejets mærkning<br />

At-vejledning:<br />

B2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

At-anvisning:<br />

2.3.0.4 Anhugning


SIDE<br />

38 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Arbejde i forbindelse med<br />

Risiko for indånding af aerosoler med Bro 14-0-037.10, 14-0-<br />

sandblæsning/højtryksrensning sundhedsfarlige stoffer, høj<br />

038.10 og 14-0-041.10<br />

støjpåvirkning, skæreskader og<br />

overbelastning af kroppen<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Udarbejdelse af procedure for<br />

arbejde med højtryksrensning. Ved<br />

arbejde med højtryksrensere over<br />

25 bar skal arbejdsområdet<br />

afspærres for andre personer. Der<br />

skal være skridsikkert fodfæste.<br />

Hvis der arbejdes mere end ½<br />

time, skal der anvendes<br />

skulderbøjle el. lign., som kan<br />

aflaste hændernes greb om<br />

strålerøret. Der skal afskærmes<br />

mod andre. Ved vådsandblæsning<br />

kræves der specialuddannelse.<br />

At-vejledning:<br />

D.2.20 Brug af vandtryk for<br />

rengøring, afrensning, skæring<br />

m.v.<br />

D.2.1 Sandblæsning


SIDE<br />

39 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Arbejde i højden ved stillads-, Risiko for nedstyrtning ved<br />

Bro 14-0-037.10, 14-0-<br />

form- og armeringsarbejde opsætning og nedtagning af<br />

038.10 og 14-0-041.10<br />

stillads/form, arbejde langs kanten<br />

på dæk og søjler<br />

Kranarbejde i forbindelse med løft Risiko for tab af materialer Bro 14-0-037.10, 14-0-<br />

af broelementer (OT-elementer),<br />

038.10 og 14-0-041.10<br />

spunsprofiler og pæle<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Planlægning og sikring mod<br />

nedstyrtning ved opsætning af<br />

rækværk, wire til faldsikring el.<br />

lign.. Sikre plads til teleskopløfter<br />

el. lign.. Sikre, at der kan laves<br />

platforme på stillads/form, når der<br />

skal arbejdes inde i formen, samt<br />

evt. trinløse plateauer.<br />

At-vejledning: A.2.1 Nedstyrtningsog<br />

gennemstyrtningsfare på byggeog<br />

anlægspladser m.v.<br />

D.5.4 Opstilling og brug af<br />

stilladser<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver håndtering af materialer,<br />

der skal kranes.<br />

Anhuggeren skal være instrueret i<br />

at udføre det pågældende arbejde<br />

og skal være fortrolig med<br />

anhugningsgrejets mærkning.<br />

At-vejledning:<br />

B2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

At-anvisning:<br />

2.3.0.4 Anhugning


SIDE<br />

40 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Arbejde med nedsænkning af Risiko for kollaps (klemning),<br />

Bro 14-0-038.10 og 14-0-<br />

brodæk:<br />

nedstyrtning ved fjernelse af stabler 041.10<br />

- Brodæk<br />

og vandret sikring under dæk<br />

- Stabling<br />

- Vandret sikring<br />

Støbning af søjler efter<br />

Risiko for kollaps og nedstyrtning ved Bro 14-0-038.10 og 14-0-<br />

nedsænkning af brodæk<br />

etablering af form under dæk<br />

041.10<br />

Etablering af form og<br />

teleskopstænger under dæk<br />

Støbning af søjler i midterrabat Risiko for påkørsel og nedstyrtning Bro 14-0-038.10 og 14-0-<br />

ved arbejde under snævre<br />

041.10<br />

pladsforhold og tæt op ad vej i drift<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Det hydrauliske system skal<br />

indrettes med sikkerhedslås, så<br />

fald/sætning begrænses, og kollaps<br />

forebygges. Udarbejdelse af<br />

procedure, der beskriver metode,<br />

instruktion af medarbejdere.<br />

Leverandørens<br />

sikkerhedsanvisning.<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver metode, instruktion af<br />

medarbejdere.<br />

At-vejledning: A.2.1 Nedstyrtningsog<br />

gennemstyrtningsfare på byggeog<br />

anlægspladser m.v.<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver metode, instruktion af<br />

medarbejdere. Forsvarlig<br />

afskærmning mellem arbejdssted<br />

og trafik.<br />

At-vejledning: A.2.1 Nedstyrtningsog<br />

gennemstyrtningsfare på byggeog<br />

anlægspladser m.v.


SIDE<br />

41 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Arbejde med fugtisolering<br />

Risiko for hudallergi ved kontakt med Bro 14-0-037.10, 14-0-<br />

(epoxy)<br />

epoxyprodukter samt indånding af 038.10 og 14-0-041.101<br />

sundhedsfarlige stoffer<br />

Arbejde med tyndisolation på Risiko for indånding af<br />

Bro 14-0-037.10, 14-0-<br />

fundamenter<br />

sundhedsfarlige stoffer<br />

038.10 og 14-0-041.10<br />

Udgravninger til fundamenter og Risiko for nedstyrtning og at blive Bro 14-0-038.10 og 14-0-<br />

søjler i midterrabat til bro i ca. 5 begravet<br />

041.10<br />

m dybde<br />

Risiko for påkørsel af personer ved<br />

arbejde i midterrabat<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Udarbejdelse af procedure for<br />

arbejde med epoxy, herunder<br />

personlige værnemidler,<br />

afskærmning af arbejdsområde,<br />

affaldshåndtering og personlig<br />

hygiejne.<br />

At-vejledning:<br />

C.0.7 Epoxyharpikser og<br />

isocyanater<br />

Udarbejdelse af procedure for<br />

arbejde med sundhedsskadelige<br />

stoffer, herunder personlige<br />

værnemidler og personlig hygiejne<br />

C.0.7 Epoxyharpikser og<br />

isocyanater<br />

Afstivning af byggegrube, opstilling<br />

af rækværk, flugtveje og<br />

adgangsveje fra udgravning<br />

etableres.<br />

Forsvarlig afskærmning mellem<br />

arbejdssted og trafik i henhold til<br />

vejreglerne.<br />

At-vejledning:<br />

D.13 Gravearbejde<br />

A.2.1 Nedstyrtnings- og<br />

gennemstyrtningsfare på bygge- og<br />

anlægspladser m.v.


SIDE<br />

42 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Arbejde i forbindelse med<br />

Risiko for personskade, hvis armering Bro 14-0-038.10 og 14-0-<br />

forspændt armering<br />

svirper tilbage og rammer personer, 041.10<br />

som arbejder bag ved armeringen<br />

Arbejde nær trafikeret areal Risiko for påkørsel af personer Bro 14-0-038.10 og 14-0-<br />

041.10<br />

Risiko for påkørsel af stillads<br />

Vejstrækning<br />

Arbejde på skråning med anlæg Risiko for, at mandskab falder ned Bro 14-0-038.10 og 14-0-<br />

2. Der skal udføres<br />

fra skråning<br />

041.10<br />

skråningsbeklædning under<br />

broer.<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver håndtering af forspændt<br />

armering, herunder instruktion af<br />

medarbejder og sikkerhedsforanstaltninger<br />

Leverandørens sikkerhedsanvisning<br />

skal følges<br />

Forsvarlig afskærmning mellem<br />

arbejdssted og trafik i henhold til<br />

vejreglerne<br />

Forsvarlig afskærmning af stillads<br />

mod trafik.<br />

Etablering af højdealarm,<br />

trafikplader eller visuel advarsel<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver håndtering af materialer,<br />

arbejde på skråning, afskærmning<br />

mod trafik etc.<br />

At-vejledning:<br />

A.2.1 Nedstyrtnings- og<br />

gennemstyrtningsfare på bygge- og<br />

anlægspladser m.v.<br />

D.3.1 Løft, træk og skub<br />

D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og<br />

skeletbesvær


SIDE<br />

43 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Fjernelse af interimsspunsvægge Risiko for, at spuns vælter ud over Bro 14-0-037.10, 14-0-<br />

vej i drift og arbejdsområde<br />

038.10 og 14-0-041.10<br />

Andre bygværker Kranarbejde i forbindelse med Risiko for tab af materialer St. 224.58 - 225.59<br />

montering af betonskørter, pæle<br />

østsiden og st. 226.27 -<br />

til støjskærme og elementer til<br />

226.86 vestsiden<br />

faunapassage<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Sikring mod væltning -<br />

arbejdsprocedure udarbejdes med<br />

bl.a. sikring med kæder,<br />

afskærmning m.v.<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

At-anvisning:<br />

2.3.0.4 Anhugning<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver håndtering af materialer,<br />

der skal kranes.<br />

Anhuggeren skal være instrueret i<br />

at udføre det pågældende arbejde<br />

og skal være fortrolig med<br />

anhugningsgrejets mærkning.<br />

At-vejledning:<br />

B2.1.1 Krancertifikat<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej


SIDE<br />

44 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Nedbringning af spuns og HEBprofiler<br />

Risiko for, at spuns HEB-profiler Faunapassage: St. 224.97<br />

vælter ud over arbejdsområde eller Interimsafstivning: St.<br />

vej i drift<br />

224.94 og st. 226.98<br />

Spuns: St. 225.56 -<br />

225.62<br />

Arbejde i forbindelse med<br />

Risiko for forbrændinger og brand af Langs vejstrækningen<br />

nedskæring af spuns<br />

letantændelige materialer<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Sikring mod væltning -<br />

arbejdsprocedure udarbejdes med<br />

bl.a. sikring med kæder,<br />

afskærmning m.v.<br />

At-meddelelse:<br />

2.02.10 Anvendelse af hejse-,<br />

løfte- og transportredskaber<br />

2.02.11 Anhugningsgrej<br />

At-anvisning:<br />

2.3.0.4 Anhugning<br />

Udarbejdelse af procedure, der<br />

beskriver, bl.a. afskærmning,<br />

arbejde med skæring/svejsning i<br />

metal, personlige værnemidler,<br />

beredskab m.v.<br />

At-vejledning: D.2.16 Svejsning,<br />

skæring m.v. i metal


SIDE<br />

45 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Arbejde i forbindelse med<br />

Risiko for indånding af aerosoler med<br />

højtryksrensning ved afrensning sundhedsfarlige stoffer, høj<br />

af støbeskel for betonskørter støjpåvirkning, skæreskader og<br />

overbelastning af kroppen<br />

Arbejde i snævre rum i<br />

Risiko for fastklemning, iltmangel. St. ca. 224.98<br />

forbindelse med etablering af<br />

faunapassage<br />

Ulykker i forbindelse med brug af<br />

håndværktøj og maskiner<br />

Henvisning om forslag til<br />

udførelsesmetode<br />

Sikre pladsforhold i<br />

arbejdsområdet. Udarbejdelse af<br />

procedure for arbejde med<br />

højtryksrensning.<br />

Ved arbejde med højtryksrensere<br />

over 25 bar skal arbejdsområdet<br />

afspærres for andre personer. Der<br />

skal være skridsikkert fodfæste.<br />

Hvis der arbejdes mere end ½<br />

time, skal der anvendes<br />

skulderbøjle el. lign., som kan<br />

aflaste hændernes greb om<br />

strålerøret.<br />

At-vejledning:<br />

D.2.20 Brug af vandtryk for<br />

rengøring, afrensning, skæring<br />

m.v.<br />

D.3.2 Ensidigt, belastende arbejde<br />

og ensidigt, gentaget arbejde<br />

Udarbejdelse af procedure for<br />

arbejde i snævre rum, herunder<br />

adgangs- og flugtveje,<br />

beredskabsplaner, vagtplan, brug<br />

af personlige værnemidler og<br />

tidsbegrænset arbejdstid.<br />

Branchevejledning om arbejde i<br />

krybekældre, 2012


SIDE<br />

46 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

Henvisning om forslag til<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle udførelsesmetode<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Arbejde på vand ved<br />

Risiko for, at maskiner og mandskab Søen ved<br />

Sikre, at maskiner bliver fikseret,<br />

nedbringning af spuns i søen ved falder i vandet, druknefare<br />

Elleslettegårdsvej<br />

så de ikke vælter<br />

Elleslettegårdsvej<br />

Udarbejde procedure for arbejde på<br />

vand, herunder brug af specielt<br />

redningsudstyr, redningsvest,<br />

nødhjælpsudstyr og beredskab<br />

Bekendtgørelse/teknisk forskrift:<br />

9186/4 Prammes bygning og<br />

udstyr m.v.<br />

Andet Arbejde med kalkstabilisering Risiko for ætsningsskade Hele strækningen Udføres i henhold til VD dokument<br />

nr. 11/01291-3<br />

Sikkerhedsvejledning for<br />

kalkstabilisering<br />

Arbejde med slagge Risiko for ætsningsskade Hele strækningen Udføres i henhold til VD dokument<br />

nr. 11/01291-2<br />

Sikkerhedsvejledning for<br />

slaggearbejde<br />

Se rapport om slagge (74689-<br />

MILU-TEK-132)


DOKUMENTNR. UDARBEJDET AF ENHED SIDE<br />

71. nov. 2012 KBKL ANL-TES 47 af 56<br />

BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed<br />

BILAG 6: LISTE MED SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER<br />

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Etape 1, <strong>Entreprise</strong> 1435-201, ITS


SIDE<br />

48 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

Indhold af hovedposter<br />

(Forklaring af hovedposter på efterfølgende sider).<br />

Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder.<br />

Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler,<br />

armeringsnet, BG, SG, knust asfalt).<br />

Belægningsarbejder: Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder.<br />

Vejudstyr: Tavlearbejder (skilte, portaler og kantpæle), kørebaneafmærkning (afstribning), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), hegn (vildt-<br />

og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning og udstyr på sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke).<br />

Teknisk udstyr: Belysning, signalanlæg og øvrigt elektronisk udstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte).<br />

Bro- og betonarbejder: Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton, stålarbejder (inkl.<br />

overfladebehandling), fugtisolering og brobelægninger (inkl. fuger).<br />

Andre bygværker: Støttevægge og støjskærme.<br />

Diverse arbejder: Diverse.<br />

Regningsarbejder: Vejrligsforanstaltninger, arbejdsløn ved regningsarbejder og materiellejepriser.


SIDE<br />

49 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Indledende arbejder<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode<br />

Jord-, afvandings-<br />

og<br />

grusarbejder<br />

Arbejder nær skrænter<br />

Nedstyrtning:<br />

Alle arbejder nær højdeforskelle i<br />

omgivende terræn<br />

Hele strækningen Note 2)<br />

Belægningsarbejder<br />

Vejudstyr Underskydning Påkørsel ved måling:<br />

Udførelse af underskydninger<br />

under trafikeret vejareal<br />

Note 3) og<br />

BAR´s ”håndbog for afmærkning og<br />

vejarbejder m.m.)<br />

Teknisk udstyr<br />

Arbejder med beskadigede<br />

kabler, el-skabe m.v.<br />

Stød:<br />

Arbejder med beskadigede kabler,<br />

eksisterende såvel som nye<br />

Hele strækningen 4)<br />

Bro- og<br />

betonarbejder<br />

*Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering<br />

St. – st. eller f.eks. ”alle<br />

brønde” eller ”hele<br />

strækningen” eller ”ved<br />

lokalitetsbetegnelse”<br />

Henvisning om forslag til udførelsesmetode


SIDE<br />

50 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

Andre bygværker<br />

Diverse arbejder<br />

Regningsarbejder<br />

Andet<br />

Jord-, afvandings- og grusarbejder<br />

2) Mandskab skal have det fornødne sikkerhedsudstyr og instruktion i arbejder nær skrænter.<br />

Vejudstyr<br />

3) Ekstra mand til at holde øje med trafik<br />

Teknisk udstyr<br />

4) Faguddannet arbejdsleder (LAUS), Instruktion: Rør ikke, før faguddannet har afbrudt.


SIDE<br />

51 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

BILAG 7: ARBEJDSPROCESBESKRIVELSER/APV<br />

Der skal udarbejdes en arbejdsprocesbeskrivelse (APV) for ethvert særligt farligt arbejde.<br />

Arbejdspladsvurdering (APV)<br />

Entreprenøren udarbejder en APV i henhold til At-vejledningen eller Branchevejledningen, så den<br />

passer til det aktuelle arbejde.<br />

Beredskabsplanen for de farlige arbejder skal indgå i bilag 8.<br />

Instruktion i forbindelse med udførelsen af særligt farlige arbejder<br />

Alle brugere skal være instrueret i brugen heraf, og det skal dokumenteres, at denne instruktion er<br />

givet af en kompetent person.<br />

Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og<br />

varighed, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri<br />

måde. Der skal gives oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med<br />

deres arbejdet, herunder om arbejdsmedicinske undersøgelser, den ansatte har adgang til.<br />

Opfølgning herpå sker løbende i anlægsfasen i samarbejde med bygherrens arbejdsmiljøkoordinator.


SIDE<br />

52 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

Bilag 8: Beredskabsplan<br />

Vejledning til indhold i Bilag 8<br />

Projekteringen:<br />

Den overordnede beredskabsplan<br />

Planen er en overordnet gældende for alle arbejdsgivere/entreprenører.<br />

Udarbejdes af arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen (AMK-P), og der følges op af<br />

arbejdsmiljøkoordinatoren i udførelsen (AMK-B).<br />

Udførelsen<br />

AMK-B følger op på den overordnede beredskabsplan udarbejdet i projekteringen.<br />

Den enkelte entreprenørs beredskabsplan<br />

Planen er specifik for den enkelte entreprenørs arbejde, og den er bilag til den overordnede<br />

beredskabsplan og PSS.<br />

Der skal indføjes oplysninger for ansvarlige personer inkl. telefonnumre i forbindelse med uheld.<br />

Beredskabsplanen skal beskrive redningstiltag i forbindelse med udførelse af særligt farlige arbejder,<br />

beskrevet i bilag 6, samt ved de farlige stoffer og materialer, som entreprenøren bruger.<br />

Entreprenøren har ansvaret for udarbejdelsen og ajourføringen af planen.


0 53 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

SIDE<br />

BILAG 8: OVERORDNET BEREDSKABSPLAN<br />

HÆNGES OP ET SYNLIGT STED PÅ BYGGEPLADSEN OG MEDBRINGES I MARKEN<br />

BEREDSKABSPLAN<br />

I forbindelse med ulykker med personskade:<br />

Første hjælp<br />

Skab sikkerhed:<br />

• Stands ulykken<br />

• Skab sikkerhed for dig selv og andre<br />

Vurder personen<br />

• Skab fri luft<br />

• Se, føl og lyt<br />

• Bleg, kold og klam hud<br />

• Omtåget<br />

Tryk 112 og oplys<br />

• Hvem du er<br />

• Hvor du ringer fra: Byggepladsen, vej nr. km/bro nr.<br />

• Hvad er der sket<br />

• Hvor er ulykken sket<br />

• Hvor mange tilskadekomne<br />

• Bliv ved telefonen, indtil meldingen er forstået<br />

• ”Vejviser” sendes til mødested for at guide redningskøretøjer<br />

Trinvis hjælp<br />

• Giv første hjælp og tilkald hjælp fra en kollega<br />

Kommunikation<br />

• Giv Vejdirektoratets arbejdsmiljøkoordinator besked, navn og tlf. nr.


0 54 af 56<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

SIDE<br />

Hvad sker der?<br />

Specielle<br />

kendetegn<br />

Personskade Stands ulykken og yd<br />

førstehjælp eller få<br />

hjælp hertil<br />

Brand Afspær området ved<br />

risiko for yderligere<br />

uheld samt ved risiko<br />

for eksplosion af<br />

gasflasker<br />

Støvgener Stop arbejdet ved ikke<br />

kontrollerbart og<br />

Personpåkørsel<br />

tog/trafik<br />

Brud på gasledning<br />

Brud på<br />

højspændingskabler<br />

Over 10.000 V<br />

Stålledning med sort<br />

PE-belægning eller<br />

gul PEM-ledning<br />

Advarselsbånd GUL<br />

Ligger minimum 0,70<br />

m – 1,50 m nede.<br />

Advarselsbånd RØD,<br />

udvendig kappe<br />

RØD.<br />

(Ældre kabler er<br />

beskyttet med<br />

mursten eller<br />

lignende, udvendig<br />

kappe<br />

BLÅ/SORT/GRÅ)<br />

Hvad gør du? Hvem kontaktes? Telefonnumre<br />

uventet støv<br />

Stop arbejdet.<br />

Udfør nødvendig<br />

førstehjælp<br />

Stop arbejdet og<br />

maskiner<br />

Afspær området i en<br />

radius af 50 m<br />

Undgå antændelse af<br />

gas<br />

Stop arbejdet.<br />

Røm område, hvor der<br />

er brud<br />

Hold afstand og undgå<br />

kontakt<br />

Afbryd strømmen, hvis<br />

muligt<br />

Lad aldrig området<br />

være ubevogtet, hvis<br />

der er spænding på<br />

Ved alvorlige personskader ringes<br />

straks til<br />

Ved personskader, der kræver lægelig<br />

behandling, ringes til nærmeste<br />

skadestue/akutklinik<br />

112<br />

Bemærkninger<br />

1813 Akuttelefonen<br />

112 Brandmateriel er angivet på<br />

byggepladsplanen<br />

112<br />

Gasselskabet HMN Naturgas 62 25 93 06<br />

Evt. politi/brandvæsen 112<br />

Lokalt forsyningsselskab Energinet 23 21 50 27<br />

DONG Energy 99 55 87 98<br />

Evt. politi/brandvæsen 112<br />

Arbejdsmiljøkoordinator vurderer<br />

situationen<br />

Kontaktperson: Helge Schmidt<br />

Kontaktperson: Christian Andersen,<br />

Per Aagaard<br />

Kontaktperson: Dennis Nielsen<br />

Kontaktperson: Gert Sørensen


0 55 af 56<br />

SIDE<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

Hvad sker der?<br />

Brud på<br />

lavspændingskabler<br />

Under 10.000 V<br />

Specielle<br />

kendetegn<br />

Ligger minimum 0,35<br />

– 1,00 m nede.<br />

Ved dybde 0,35 m, så<br />

brug af kabelrør/<br />

svært plastdækbånd.<br />

Advarselsbånd RØD,<br />

udvendig kappe GRÅ.<br />

Hvad gør du? Hvem kontaktes? Telefonnumre<br />

Stop arbejdet<br />

Undgå kontakt<br />

Afbryd strøm, hvis<br />

muligt<br />

Lad aldrig området<br />

være ubevogtet, hvis<br />

der er spænding på<br />

Lokalt forsyningsselskab DONG Energy 99 55 87 98<br />

Bemærkninger<br />

Kontaktperson: Gert Sørensen<br />

Brud på<br />

svagstrømskabler<br />

0V-50V<br />

Brud på<br />

lyslederkabler<br />

Brud på telekabler<br />

(Lidt ældre kabler:<br />

Advarselsbånd GUL<br />

evt. mærket<br />

”Stærkstrøm”,<br />

udvendige kappe<br />

SORT).<br />

Advarselsbånd<br />

ORANGE, udvendige<br />

kappe<br />

HVID/GUL/ORANGE.<br />

Lysledere ligger i<br />

Ø40-70 trækrør eller<br />

alene (gule/sorte)<br />

Telekabler er oftest<br />

orange/gule (evt.<br />

sorte)<br />

Stop arbejdet<br />

Undgå kontakt<br />

Afbryd strøm, hvis<br />

muligt<br />

Ledninger må ikke<br />

berøres<br />

Ender frigraves og<br />

pakkes ind i plastik<br />

Ledningsejer står ofte<br />

på kabel/rør<br />

Er ikke strømførende<br />

og er ikke farlige<br />

Ledningsejer <br />

Ledningsejer <br />

Teleselskab Telia Danmark 28 27 12 20<br />

Global Connect 25 50 72 11<br />

Kontaktperson: Jørgen Pedersen<br />

Kontaktperson: Erich Nielsen<br />

NiaNet 40 11 57 73<br />

Kontaktperson: Steen Henriksen<br />

Brud på uidentificeret<br />

ledning<br />

Stop arbejdet<br />

Kontakt arbejdsmiljøkoordinator<br />

TDC 66 69 13 57<br />

Arbejdsmiljøkoordinator <br />

Kontaktperson: Flemming<br />

Christensen


0 56 af 56<br />

SIDE<br />

PSS – <strong>1435.201</strong><br />

Hvad sker der?<br />

Specielle<br />

kendetegn<br />

Hvad gør du? Hvem kontaktes? Telefonnumre<br />

Brud på vandledning Stop arbejdet Lokalt forsyningsselskab Rudersdal<br />

Forsyning<br />

45 47 00 80<br />

Birkerød Vandforsyning 45 90 24 85<br />

Nordvand 39 45 67 82<br />

Bemærkninger<br />

Kontaktperson: Jens Larsen<br />

Kontaktperson: Stig Juliussen<br />

Kontaktperson: Elisabeth Hartelius<br />

Tingskade<br />

Særligt farligt arbejde<br />

i henhold til bilag 6<br />

Ved påkørsel af<br />

konstruktioner med<br />

risiko for<br />

efterfølgende<br />

personskade<br />

(stilladser,<br />

trappetårne mm.)<br />

Stop arbejdet<br />

Evakuér området<br />

Kontakt<br />

arbejdsmiljøkoordinator.<br />

Arbejdsmiljøkoordinator <br />

Farlige stoffer


Vejdirektoratet har lokalkontorer<br />

i Aalborg, Fløng, Middelfart,<br />

Næstved og Skanderborg samt<br />

hovedkontor i København.<br />

Find mere information<br />

på vejdirektoratet.dk.<br />

VEJDIREKTORATET<br />

Niels Juels Gade 13<br />

Postboks 9018<br />

1022 København K<br />

Telefon 7244 3333<br />

vd@vd.dk<br />

vejdirektoratet.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!