17.09.2015 Views

Entreprise 12810.200

SBB_12810.200.pdf - Leverandørportal - Vejdirektoratet

SBB_12810.200.pdf - Leverandørportal - Vejdirektoratet

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

særlige betingelser og beskrivelser<br />

<strong>Entreprise</strong> <strong>12810.200</strong><br />

Vej og broer, Fordelerring<br />

Rettestrup – Rønnede >>> Næstved Omfartsvej Nord<br />

Maj 2013


SIDE<br />

2 af 176<br />

Indhold <strong>12810.200</strong><br />

INDHOLDSFORTEGNELSE<br />

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) ....................................................... 3<br />

1. Alment ...................................................................................................................................................3<br />

2. Orientering ............................................................................................................................................3<br />

3. Udbud ...................................................................................................................................................4<br />

4. Spørgsmål til udbudsmaterialet ............................................................................................................6<br />

5. Tilbud ....................................................................................................................................................6<br />

6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet ...........................................................................................7<br />

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)...................................................................................... 8<br />

A. Aftalegrundlaget ....................................................................................................................................8<br />

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ..................................................................................................... 13<br />

C. <strong>Entreprise</strong>ns udførelse ................................................................................................................... 13<br />

D. Bygherrens betalingsforpligtelse .................................................................................................... 19<br />

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ................................................................................................ 21<br />

F. Arbejdets aflevering ........................................................................................................................... 22<br />

G. Mangler ved arbejdet ......................................................................................................................... 23<br />

J. Tvister ............................................................................................................................................ 23<br />

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) .............................................................. 25<br />

Styring og samarbejde ............................................................................................................................... 25<br />

Arbejdsplads .............................................................................................................................................. 41<br />

Jordarbejder ............................................................................................................................................... 71<br />

Jordstabilisering ......................................................................................................................................... 88<br />

Afvanding ................................................................................................................................................... 89<br />

Bundsikring af sand og grus .................................................................................................................... 103<br />

Stabilt grus ............................................................................................................................................... 105<br />

Varmblandet asfalt ................................................................................................................................... 107<br />

Brolægning ............................................................................................................................................... 114<br />

SAB Vejautoværn og tilhørende udstyr ................................................................................................... 117<br />

Kørebaneafmærkning .............................................................................................................................. 119<br />

Vejbelysningsmateriel .............................................................................................................................. 121<br />

Diverse arbejder ....................................................................................................................................... 127<br />

Fundering ................................................................................................................................................. 129<br />

Stillads og form ........................................................................................................................................ 131<br />

Slap armering ........................................................................................................................................... 139<br />

Spændt armering ..................................................................................................................................... 141<br />

Beton – Nyanlæg ..................................................................................................................................... 145<br />

Broautoværn og rækværker ..................................................................................................................... 151<br />

Fugtisolering............................................................................................................................................. 154<br />

Brobelægning ........................................................................................................................................... 158<br />

Betonelementer ........................................................................................................................................ 167<br />

Andre arbejder ......................................................................................................................................... 172<br />

BILAG:<br />

A. AAB Jordstabilisering, Udbudsforskrift, januar 2013, foreløbig udgave<br />

B. Jordskema<br />

C. Skitse med masteplacering, 132 kV luftledning<br />

D. Bygningsbeskrivelse<br />

E. Miljøtekniske undersøgelser for asbest, PCB mv.<br />

F. Indretning af skurby for tilsyn<br />

G. Udbudstidsplan


SIDE<br />

3 af 176<br />

BUT <strong>12810.200</strong><br />

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)<br />

1. Alment<br />

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om<br />

det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud.<br />

BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder.<br />

2. Orientering<br />

Denne entreprise, er en del af etape 12810, Næstved Omfartsvej Nord, som udgør en del<br />

af vejforbindelsen Rettestrup - Rønnede.<br />

<strong>Entreprise</strong>n er benævnt ”<strong>12810.200</strong>, Vej og broer, Fordelerring” og omfatter etablering af<br />

fordelerring, rampeanlæg, 2 broer, 3 stiunderføringer samt tilslutninger til eksisterende<br />

Køgevej og tilslutning til Østlig fordelingsvej. Yderligere oplysninger om Næstved Omfartsvej<br />

kan findes på:<br />

http://www.vejdirektoratet.dk/da/vejprojekter/naestved/Sider/default.aspx.<br />

Motortrafikvejen stationeres fra vest mod øst. Fordelerringen tager udgangspunkt i st.<br />

7.000 og sluttende i st. 7.700 (projektstationering).<br />

<strong>Entreprise</strong>n er beliggende i Region Sjælland og Næstved Kommune.<br />

Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende<br />

med denne entreprise:<br />

• 12810.202, Veje og broer, østlig strækning (opstartes forår 2014)<br />

• Ledningsarbejder<br />

• Arkæologiske undersøgelser<br />

• 12810.400, Tavleentreprise<br />

• Afslutning af Østlig fordelingsvej<br />

<strong>Entreprise</strong>n omfatter i hovedtræk:<br />

• Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilt grus-, asfalt-, brolægnings- og afmærkningsarbejder<br />

på ca. 0,4 km fordelerring, 1,25 km ramper, 0,7 km kommuneveje,<br />

2,0 km dobbeltrettet fællessti, 0,5 km privat fællesveje samt montering af bro- og<br />

vejautoværn<br />

• 2 3-fags broer i fordelerringen<br />

• 3 stiunderføringer (elementer)<br />

• Tilslutningsvej til Østlig Fordelingsvej<br />

• Opbrydning af nedlagte veje<br />

• Opbrydning af midlertidige veje og stiforlægninger<br />

• Vejbelysningsanlæg i fordelerring og stiunderføringer<br />

• Nedrivning af ejendom<br />

Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget.


SIDE<br />

4 af 176<br />

BUT <strong>12810.200</strong><br />

<strong>Entreprise</strong>n indeholder følgende hovedmængder:<br />

ca. 110.000 m 3 råjordsarbejder<br />

ca. 35.000 m 3 muldafrømning<br />

ca. 20.000 m 3 bundsikringsgrus<br />

ca. 7.000 m 3 stabilt grus<br />

ca. 10.000 m 3 muldudlægning<br />

ca. 7.000 m afvandings- og drænledninger<br />

ca. 12.000 m 2 opbrydning af asfalt<br />

ca. 13.000 t asfalt<br />

ca. 8.000 m afmærkning på kørebane<br />

ca. 70.000 m 2 græssåning<br />

ca. 800 m opsætning og montering af bro- og vejautoværn<br />

ca. 9.000 m 3 råjord, afgravning<br />

ca. 6.000 m 3 friktionsmateriale, indbygning<br />

ca. 450 m dræn<br />

ca. 140 m forstærket vejautoværn<br />

ca. 100 m ned- / tilbageføringer af vejautoværn<br />

3 stk betonelementtunneler<br />

ca. 2.400 m 2 form<br />

ca. 150 t slap armering<br />

ca. 910 m spændt armering<br />

ca. 1.500 m 3 beton<br />

ca. 1.900 m 2 fugtisolering<br />

ca. 1.400 m 2 brobelægning<br />

ca. 520 m 2 skråningsbeklædning<br />

ca. 28 stk master 9 m inkl. armaturarme og tilslutninger<br />

Arbejdet skal udføres i perioden frem til 14. november 2014.<br />

Bygherren er:<br />

Vejdirektoratet, Projektkontor Øst<br />

Guldalderen 12<br />

2640 Hedehusene<br />

Tlf.: 7244 7000<br />

Projektet er udarbejdet af Vejdirektoratet.<br />

3. Udbud<br />

3.1 Udbudsform<br />

Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet.<br />

Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.


SIDE<br />

5 af 176<br />

BUT <strong>12810.200</strong><br />

3.2 Kontraktform<br />

Arbejdet udbydes i hovedentreprise.<br />

3.3 Udbudsmateriale<br />

Udbudsmaterialet omfatter:<br />

• Nærværende BUT.<br />

• De i Særlige Betingelser (SB), ad § 2, stk. 2, nævnte dokumenter.<br />

3.4 Bedømmelsens faser<br />

Bedømmelsen sker i 2 faser:<br />

• Der sker en udvælgelse, hvor ukonditionsmæssige tilbud og tilbud, som ikke opfylder<br />

mindstekrav, jf. afsnit 3.5, forkastes<br />

• Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes<br />

til de bydende<br />

3.5 Udvælgelse<br />

3.5.1 Serviceattest<br />

Den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, skal - forinden kontraktindgåelse<br />

- fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation,<br />

jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceattesten skal foreligge senest 3 uger efter<br />

anmodning og må højst være 6 måneder gammel.<br />

3.5.2 Kriterier for udvælgelse<br />

Kriterier for udvælgelse fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2).<br />

3.6 Tildeling<br />

3.6.1 Generelt<br />

Kriterium for tildeling er laveste pris.<br />

3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv.<br />

Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser<br />

vedrørende ovenstående via følgende links:<br />

Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold<br />

i øvrigt<br />

www.skat.dk www.mst.dk www.at.dk


SIDE<br />

6 af 176<br />

BUT <strong>12810.200</strong><br />

4. Spørgsmål til udbudsmaterialet<br />

Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende<br />

fremsende sådanne spørgsmål til Vejdirektoratet senest 10 kalenderdage før tilbudsfristens<br />

udløb.<br />

Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det<br />

er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb.<br />

Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til udbud@vd.dk med kopi til nk1@vd.dk og<br />

cts@vd.dk.<br />

Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på leverandorportal.vd.dk<br />

senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen<br />

fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål.<br />

Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade,<br />

der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før<br />

tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på Vejdirektoratets eget initiativ<br />

eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende.<br />

Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: ”<strong>12810.200</strong><br />

Spørgsmål vedr. Næstved Omfartsvej, Veje og broer, Fordelerring”.<br />

4.1 Orienteringsmøde<br />

5. Tilbud<br />

Der afholdes orienteringsmøde 11. juni 2013, kl. 13.00, Vejdirektoratet Fløng, Guldalderen<br />

12, 2640 Hedehusene. På mødet vil Vejdirektoratet orientere om opgaven, og der vil<br />

være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål bedes så vidt muligt<br />

stillet ved e-mail inden mødet, og spørgsmål, som stilles på mødet, bedes efterfølgende<br />

fremsendt pr. e-mail. Orienteringsmødet afholdes som et fælles orienteringsmøde<br />

med entreprise 12810.100, Broer, fauna og vej, Sorøvej.<br />

5.2 Forbehold<br />

Såfremt tilbuddet indeholder forbehold eller oplysninger, der strider mod grundlæggende<br />

elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet afvises af bygherren.<br />

Såfremt tilbuddet indeholder ikke-væsentlige forbehold, kan tilbuddet afvises eller forbeholdene<br />

prissættes.<br />

5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet<br />

Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket ”Udbudsnr. og titel”. Mærkat til påklæbning<br />

er vedlagt tilbudslisten. Kuverten/pakken påføres afsendernavn, adresse, e-mail adresse<br />

og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6.


SIDE<br />

7 af 176<br />

BUT <strong>12810.200</strong><br />

Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer.<br />

Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (CD-rom, USB-stik eller andet), både som<br />

pdf med underskrift og som Excel.<br />

Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn.<br />

Tilbud skal være modtaget hos:<br />

Vejdirektoratet, receptionen<br />

Guldalderen 12<br />

2640 Hedehusene<br />

Att.: Svend Mygind<br />

senest på tidspunktet anført på leverandorportal.vd.dk under Aktuelle udbud.<br />

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist.<br />

Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.<br />

Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud.<br />

6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet<br />

Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet<br />

• Udfyldt og underskrevet tilbudsliste indeholdende tro- og loveerklæring vedr. ubetalt<br />

forfalden gæld til det offentlige<br />

• Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud<br />

• Oplysninger som anført i udbudsbekendtgørelsen III.2 ”Betingelser for deltagelse”


SIDE<br />

8 af 176<br />

SB – <strong>12810.200</strong><br />

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)<br />

A. Aftalegrundlaget<br />

ad § 1<br />

ad § 1 stk. 1<br />

ad § 1 stk. 2<br />

Almindelige bestemmelser<br />

Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De<br />

enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 92.<br />

Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler<br />

på parternes vegne.<br />

ad § 2<br />

ad § 2 stk. 1<br />

ad § 2 stk. 2<br />

Bygherrens udbud<br />

Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra<br />

tilbudsdagen.<br />

<strong>Entreprise</strong>n omfatter de i udbudsmaterialets beskrevne arbejder.<br />

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge:<br />

a. Tilbudsliste (TBL)<br />

b. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser<br />

c. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)<br />

d. Særlige betingelser (SB)<br />

e. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB)<br />

f. Tegninger indhæftet i "Tegningsbilag, entreprise <strong>12810.200</strong> Næstved Omfartsvej<br />

Nord, Veje og broer, fordelerring, maj 2013"; ”broer”, ”vej” og ”trafikafvikling”<br />

g. Notat om fremmede ledninger, entreprise 12810 Næstved Omfartsvej Nord, maj 2013<br />

h. Bygningsbeskrivelse Køgevej 285,september 2011<br />

i. Miljøtekniske undersøgelser for asbest og PCB (Køgevej 285)<br />

j. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)<br />

k. Udbudskontrolplaner (UKP)<br />

l. Geotekniske rapporter med tilhørende bilag entreprise 12810, Næstved Omfartsvej<br />

Nord, Geoteknisk hovedrapport 2, st. 3.0 – 7.7, maj 2013<br />

- Rapport 3, Bro 128-0-038.00 og 128-0-039.00, OF af fordelerring ved Køgevej, januar<br />

2013


SIDE<br />

9 af 176<br />

SB – <strong>12810.200</strong><br />

- Rapport 4, Bro 614-0-00050, UF af dobbeltrettet cykelsti, februar 2013<br />

- Rapport 5, Bro 3730000-0-001.00, UF af sti, Næstved Østlig Fordelingsvej, april<br />

2013<br />

- Rapport 6, Bro 128-0-041.00, UF af cykelsti, april 2013<br />

m. AAB – Jordstabilisering, Udbudsforskrift, januar 2013, foreløbig udgave<br />

n. "Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB):<br />

AAB - Styring og samarbejde, Udbudsforskrift, februar 2011<br />

AAB - Arbejdsplads, Udbudsforskrift, november 2007<br />

AAB - Jordarbejder, Udbudsforskrift, juni 2006<br />

AAB - Afvandingsarbejder, Udbudsforskrift, december 2010<br />

AAB - Bundsikring af sand og grus, Udbudsforskrift, november 2003<br />

AAB - Stabilt grus, Udbudsforskrift, november 2003<br />

AAB - Varmblandet asfalt, Udbudsforskrift, februar 2012<br />

AAB - Brolægningsarbejder, Udbudsforskrift, september 2007<br />

AAB - Kørebaneafmærkning, Udbudsforskrift, juni 2010<br />

AAB - Vejudstyr, Fælles for vejudstyr, Udbudsforskrift, maj 2011<br />

AAB - Vejbelysningsmateriel, Udbudsforskrift, maj 2011<br />

AAB - Afmærkningsmateriel, Udbudsforskrift, maj 2011<br />

AAB - Vejautoværn og tilhørende udstyr, Udbudsforskrift, september 2011<br />

AAB - Broautoværn- og rækværker, Udbudsforskrift, september 2011<br />

AAB - Betonbro. Fundering. Udbudsforskrift, august 2012<br />

AAB - Betonbro. Stillads og form, Udbudsforskrift, august 2012<br />

AAB - Betonbro. Slap armering, Udbudsforskrift, august 2012<br />

AAB - Betonbro. Spændt armering, Udbudsforskrift, august 2012<br />

AAB - Betonbro. Beton, Udbudsforskrift, august 2012<br />

AAB - Betonbro. Fugtisolering. Udbudsforskrift, januar 2011<br />

AAB - Bilag, Betonbro. Fugtisoleringssystemer, september 2012<br />

AAB - Bilag, Betonbro, Brobelægninger, juli 2012<br />

AAB - Betonbro, Lejer, august 2012<br />

AAB - Betonbro, Elastiske fuger, november 2012<br />

AAB - Betonbroer, 11. Brobelægninger, revisionhæfte, februar 2009<br />

Udbudsforskrift,<br />

(11.1-11.6), brobelægninger november 2006<br />

(11.7-11.8), brobelægninger november 2004<br />

(11.9), brobelægninger marts 2007<br />

(11.10), brobelægninger november 2004<br />

AAB - Betonelementer, november 2012<br />

Produktionsstyring for sand og grus til vejbygning. Udbudsforskrift, december 2005<br />

o. AB 92<br />

p. Standarder (DS og DS/EN) som findes på http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske tekniske<br />

godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger,<br />

anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse<br />

og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standarder/anvisninger<br />

gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen<br />

for aflevering af tilbud


SIDE<br />

10 af 176<br />

SB – <strong>12810.200</strong><br />

q. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.:<br />

Vejregler, afmærkning på kørebanen, hæfte 0 - 7, juli 2006 / november 2012<br />

Vejregler, færdselstavler<br />

• Hæfte 0, Generelt, juli 2006<br />

• Hæfte 1, Advarselstavler, juli 2006<br />

• Hæfte 2, Vigepligtstavler, juli 2006<br />

• Hæfte 3, Forbudstavler, august 2007<br />

• Hæfte 4, Påbudstavler, juli 2006<br />

• Hæfte 5, Oplysningstavler, juli 2006<br />

• Hæfte 6, Undertavler, juli 2006<br />

• Hæfte 7, Kant- og baggrundsafmærkning, juli 2006<br />

• Hæfte 8, Tavleoversigt, februar 2013<br />

Håndbog i anvendelse af eftergivelige master, marts 2008<br />

Tilsynshåndbog for støbestilladser, januar 2013<br />

r. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m. m.:<br />

Instruks for Råden over vejareal, Vejdirektoratet, november 2012<br />

Afmærkning af vejarbejder m.m., høringsudgave maj 2012<br />

Afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, november 2002<br />

Afmærkning af vejarbejder på statsveje, motorveje. Tegninger, Vejdirektoratet, november<br />

2007<br />

Færdselsregulering, Midlertidig vejafmærkning, oktober 2009<br />

Manual for trafikafviklingsplaner under motorvejsudvidelsesarbejder, Rapport 368 –<br />

2010<br />

Håndbog. Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og drift, Høringsudgave, maj 2012<br />

Færdselsregulering, Vejvisning, hæfte 8, Parkeringsvejledning april 2008<br />

Kontrolplan. Vejledning. Udbudsforskrift, november 2007<br />

Færdselsregulering, Midlertidig vejafmærkning, oktober 2009<br />

s. Øvrige forskrifter<br />

Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september 2005<br />

Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Udbudsforskrift, juni 2010<br />

Tilsynshåndbog for betonbroer. Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning. Udbudsforskrift,<br />

oktober 2010<br />

Tilsynshåndbog for betonbroer. Udbudsforskrift, august 2010


SIDE<br />

11 af 176<br />

SB – <strong>12810.200</strong><br />

Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november 2001<br />

Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, Udbudsforskrift, februar 2011<br />

Bundsikring af forbrændingsslagger efter europæiske standarder. Rapport 133, Vejteknisk<br />

Institut, 2004<br />

Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2010, Danske Anlægsgartnere<br />

Stærkstrømsbekendtgørelsen, BEK nr. 12502 af 1. juli 2001<br />

Pas på gasledningerne!, Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af by- og naturgasledninger,<br />

7. udgave, 2012 (udgivet af de danske naturgasselskaber og Københavns<br />

Energi)<br />

Miljøministeriet: Bekendtgørelse nr. 1000 af juli 2007 vedrørende udførelse og sløjfning<br />

af boringer og brønde på land<br />

Det under punktnumrene a - n nævnte materiale kan hentes på<br />

http://leverandorportal.vd.dk > ”Aktuelle udbud”.<br />

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger<br />

kan hentes på http://vejregler.lovportaler.dk<br />

Oversigt over forkortelser kan ses på:<br />

http://leverandorportal.vd.dk under ”Til <strong>Entreprise</strong>udbud” og ”Paradigmer til bilag til SBB” -<br />

Forkortelser.<br />

<strong>Entreprise</strong>ns arealer kan overdrages samlet ved igangsætningen som anført i SAB - Arbejdsplads<br />

afsnit 3.<br />

Arbejdet kan påregnes overdraget senest 4 uger efter afgivelse af tilbud og kan igangsættes<br />

16. september 2013 eller umiddelbart derefter.<br />

ad § 2 stk. 3<br />

Følgende tidsfrister skal overholdes:<br />

1. Igangsætningsfrist<br />

Arbejder for og med omlægning af trafik på Køgevej til Interimsvej ved Køge Vest og ved<br />

Køgevej Øst skal være afsluttet og ibrugtaget inden den 21. oktober 2013.<br />

3. Færdiggørelsesfrist<br />

Arbejdet skal være fuldført, klar til aflevering senest 14. november 2014.<br />

De i ad § 25 nævnte bodsbestemmelser knyttes til de ovenfor anførte datoer.<br />

ad § 2 stk. 4<br />

ad § 2 stk. 6<br />

Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads.<br />

Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed.


SIDE<br />

12 af 176<br />

SB – <strong>12810.200</strong><br />

ad § 2 stk. 7<br />

Hvis en dimensionering som følge af målte E-moduler på underlagene giver anledning til<br />

at øge eller reducere belægningstykkelsen, vil dette ske i GAB II-laget.<br />

ad § 3<br />

Entreprenørens tilbud<br />

Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/10/1991 ændret ved cirkulære nr.<br />

9784 af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for<br />

denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad § 22 stk. 6 anførte præciseringer.<br />

ad § 3 stk. 1<br />

ad § 3 stk. 3<br />

ad § 3 stk. 4<br />

Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er<br />

bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne.<br />

Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på<br />

en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes<br />

uændret.<br />

Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder<br />

adgangsforhold.<br />

Vedr. vinterforanstaltninger henvises til SAB – Arbejdsplads, afsnit 9<br />

ad § 5<br />

ad § 5 stk. 1<br />

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.<br />

Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende<br />

bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af<br />

denne kontrakt.<br />

Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående,<br />

skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre<br />

noget om kontraktens indhold.<br />

ad § 5 stk. 2<br />

Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal<br />

ske til anerkendt pengeinstitut.<br />

Transportdokumentet skal udformes, som angivet i ”Standardformular for transportdokument”.<br />

Standardformularen kan findes på http.\\leverandorportalen.vd.dk > ”Standarder<br />

og paradigmer” > ”Entreprenør”.<br />

ad § 5 stk. 4<br />

Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden<br />

igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende<br />

entreprenører.<br />

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde,<br />

som fremgår af Tilbudslovgivningen og EU’s Udbudsdirektiv.


SIDE<br />

13 af 176<br />

SB – <strong>12810.200</strong><br />

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring<br />

ad § 6<br />

ad § 6 stk. 1<br />

Entreprenørens sikkerhedsstillelse<br />

Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i ”Standardformular for<br />

sikkerhedsstillelse”. Standardformularen kan findes http:\\leverandorportalen.vd.dk, ><br />

”Standarder og paradigmer” > ”Entreprenør”.<br />

Intet arbejde må påbegyndes før sikkerhedsstillelsen er tegnet og godkendt af<br />

Vejdirektoratet.<br />

ad § 6 stk. 2<br />

ad § 6 stk. 6<br />

Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen.<br />

Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering.<br />

ad § 8<br />

ad § 8 stk. 2<br />

ad § 8 stk. 3<br />

Forsikring<br />

Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 § 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og<br />

eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen.<br />

Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er<br />

tegnet og præmien betalt.<br />

Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales.<br />

Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen.<br />

C. <strong>Entreprise</strong>ns udførelse<br />

ad § 9<br />

ad § 9 stk. 1<br />

ad § 9 stk. 2<br />

ad § 10<br />

ad § 10 stk. 1<br />

Arbejdsplan og afsætning<br />

Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af<br />

AAB – Styring og samarbejde og SAB – Styring og samarbejde.<br />

Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads.<br />

Entreprenørens ydelse<br />

Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og<br />

beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder<br />

m.v.<br />

En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på<br />

entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse.


SIDE<br />

14 af 176<br />

SB – <strong>12810.200</strong><br />

Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler<br />

det entreprenøren uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne<br />

arbejdsmetoders eller materialers egnethed.<br />

Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende<br />

bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer.<br />

Færdselsregulerende foranstaltninger<br />

Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB-arbejdsplads afsnit 4 etablere,<br />

kontrollere og vedligeholde afmærkningen, således at den til enhver tid opfylder bestemmelserne<br />

i SB ad § 2 stk. 2 og i den godkendte rådighedstilladelse.<br />

Såfremt bygherren konstaterer<br />

• at afmærkningen ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan,<br />

• at der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol<br />

og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning,<br />

• at spærretiderne ikke overholdes,<br />

• at entreprenøren ikke inden for 1 time efter, at fejl og mangler er påtalt skriftligt af<br />

bygherren, politiet, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, har påbegyndt afhjælpning<br />

af de fejl, der er omfattet af påtalen<br />

ifalder entreprenøren en bod på kr. 10.000,- ekskl. moms pr. påtale pr. arbejdssted.<br />

Såfremt arbejdet ikke gennemføres uden ugrundet ophold, skal dette godkendes af tilsynet.<br />

Hvis påbud fra bygherre, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet ikke efterkommes inden<br />

for den fastsatte tidsfrist, vil tilsynet foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens<br />

regning.<br />

ad § 10 stk. 2<br />

De materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos<br />

tilsynet, mindst 6 uger forinden de ønskes leveret.<br />

Når der ikke for bygherreleverancer af bygherren er fastlagt bestemte leveringsterminer,<br />

påhviler det entreprenøren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales sådanne<br />

terminer, at arbejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til<br />

sådanne aftalte terminer.<br />

Materialerne skal aftages af entreprenøren på de angivne steder.<br />

Aflæsning, eventuel oplagring og al videre håndtering og transport af disse materialer<br />

hører under entreprisen.<br />

Entreprenøren skal foretage en sådan aflæsning m.v. omgående efter det aftalte leveringstidspunkt.<br />

Entreprenøren skal betale samtlige udgifter, der skyldes for sen aflæsning.<br />

Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige<br />

fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere<br />

for modtagelsen.


SIDE<br />

15 af 176<br />

SB – <strong>12810.200</strong><br />

Bygherreleverancer omfatter:<br />

• Belysningsarmaturer og vejbelysningsskabe inkl. komponenter, jf. SAB - Belysning<br />

• Årstalsplader til bygværker<br />

• Vej- og broautoværn<br />

ad § 11<br />

ad § 11 stk. 1<br />

Projektgennemgang, dokumentation og prøver<br />

Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og<br />

samarbejde, afsnit 2.<br />

Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af<br />

materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder<br />

den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet.<br />

Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med<br />

kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i<br />

kontraktmaterialet.<br />

Manglende aftalemæssig kontrol eller dokumentation af entreprenørens ydelse under anlægsforløbet,<br />

anses som ufuldstændig levering af ydelsen, hvilket medfører tilbageholdelse<br />

af betaling, indtil forholdene er bragt i orden.<br />

Krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen,<br />

fremgår af SAB.<br />

Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol.<br />

Art og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB.<br />

ad § 12<br />

Arbejdets forringelse m.v.<br />

Vedligeholdelse<br />

ad § 12 stk. 4<br />

Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal<br />

ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en<br />

ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning.<br />

ad § 13<br />

ad § 13 stk. 1<br />

Forhold til myndigheder<br />

Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og<br />

samarbejde.<br />

ad § 13 stk. 2<br />

Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på<br />

0,1 t), betales overskridelsen ikke.<br />

Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen.


SIDE<br />

16 af 176<br />

SB – <strong>12810.200</strong><br />

Til brug for tilsynets kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs,<br />

påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysninger<br />

om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende<br />

maksimale nyttelast og maksimale totalvægt.<br />

Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen,<br />

idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance,<br />

anvendes som reduktionsgrundlag.<br />

ad § 14<br />

ad § 14 stk. 3<br />

Ændringer i arbejdet<br />

Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost.<br />

Underposter vedrører konkrete eller fiktive arbejder og angives som sumposter, eller enhedspriser.<br />

Underposter, hvor arbejdet er fiktivt er angivet i TBL-tillægsarbejder. For disse<br />

arbejder gælder, at entreprenøren er forpligtet til at levere den pågældende ydelse til<br />

den tilbudte enhedspris uanset hvilken mængde, der leveres.<br />

Ved mængdeændringer på arbejder, der er prisfastsat med enhedspriser, gælder, at 15<br />

% grænsen vurderes i forhold til entreprisesummen. Grænsen på 100 % vurderes i forhold<br />

til den respektive underpost.<br />

Indenfor de angivne variationsgrænser er entreprenøren forpligtet til at levere det pågældende<br />

arbejde til den tilbudte enhedspris.<br />

Hvis ændringen af det pågældende arbejde medfører, at entreprenøren skal levere mere<br />

end 100 % af den forudsatte mængde eller merprisen for den forøgede mængde udgør<br />

mere end 15 % af entreprisesummen, da er entreprenøren som udgangspunkt bundet af<br />

den tilbudte enhedspris for så vidt angår den mængde, der overstiger 100 % af mængden<br />

henholdsvis 15 % af entreprisesummen, medmindre enten bygherren eller entreprenøren<br />

påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede.<br />

I tilfælde af at enhedsprisen så skal reguleres, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage<br />

efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis<br />

krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent.<br />

Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet.<br />

De anførte variationsgrænser vurderes alene i forhold til de enkelte underposter - der<br />

sker således ingen sammenlægning af ændringer (uanset om ændringer medfører en<br />

nedsættelse eller en forøgelse af den forudsatte mængde).<br />

ad § 14 stk. 4<br />

Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som<br />

regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer:<br />

Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag.<br />

Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt<br />

tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag.


SIDE<br />

17 af 176<br />

SB – <strong>12810.200</strong><br />

Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere<br />

dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab.<br />

A. Arbejdsløn<br />

Medgående timer afregnes efter timesatser anført i TBL.<br />

B. Materialer<br />

Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der<br />

indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse,<br />

herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer<br />

modregnes entreprenørens tilgodehavender.<br />

Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent<br />

samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter<br />

på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus<br />

tilfalder entreprenøren.<br />

Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet<br />

skal inkluderes.<br />

Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et<br />

honorar på 5 %.<br />

C. Materiel<br />

Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der ikke er omfattet af TBL Tillægsarbejder,<br />

og som har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr. 50.000,-, skal aftales<br />

mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen.<br />

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar.<br />

For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med kr.<br />

50.000,-, skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser.<br />

D. Underentreprenører<br />

Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %.<br />

ad § 17<br />

ad § 17 stk. 1<br />

ad § 17 stk. 3<br />

ad § 17 stk. 4<br />

Bygherrens tilsyn<br />

Bygherrens tilsyn varetages af Vejdirektoratet.<br />

Tilsynet kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er<br />

som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund.<br />

Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer,<br />

miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret<br />

for eventuelle fejl og mangler.


SIDE<br />

18 af 176<br />

SB – <strong>12810.200</strong><br />

ad § 18<br />

ad § 18 stk. 1<br />

Entreprenørens arbejdsledelse<br />

I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren,<br />

hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet.<br />

Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver.<br />

Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser.<br />

Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke.<br />

Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den<br />

pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale.<br />

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet –<br />

f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV – skal ske gennem bygherren eller efter<br />

forudgående skriftlig aftale med bygherren.<br />

Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i<br />

offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers<br />

lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår,<br />

som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst,<br />

voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde<br />

af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet<br />

udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk<br />

overenskomst og denne overenskomst overholdes.<br />

Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter<br />

i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af<br />

disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten<br />

skal betales.<br />

Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers<br />

medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår<br />

som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende<br />

arbejdsvilkår.<br />

Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav<br />

på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til<br />

entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår.<br />

Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation fra<br />

udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse har foretaget<br />

anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse<br />

med bekendtgørelsen herom.<br />

Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise – herunder leverancer –<br />

gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet<br />

sig, herunder FN’s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen.


SIDE<br />

19 af 176<br />

SB – <strong>12810.200</strong><br />

ad § 19<br />

Byggemøder<br />

ad § 19 stk. 1 Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er<br />

gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet<br />

samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist.<br />

ad § 20<br />

Samvirke med andre entreprenører<br />

Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller<br />

kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads.<br />

Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet<br />

skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde.<br />

D. Bygherrens betalingsforpligtelse<br />

ad § 22<br />

ad § 22 stk. 1<br />

Betaling<br />

Entreprenøren skal udarbejde acontobegæringer månedsvis og de skal opgøres så de<br />

følger kalendermåned.<br />

Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsdivisionens webbaserede<br />

entrepriseafregningssystem ”JobManager”. Systemet administreres af tilsynet.<br />

Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at<br />

entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende<br />

dokumentation. Entreprenøren vil for bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet<br />

svarende til et ½-dags kursus. Rejseudgifter og medgået tid afregnes ikke.<br />

Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde<br />

foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder.<br />

Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes,<br />

kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af tilsynet<br />

senest 3 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er inddateret.<br />

Vejdirektoratet afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter<br />

godkendelsesprocedure i JobManager på et af entreprenøren opgivet kontonummer<br />

og der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet mailadresse.<br />

Den i AB 92 § 22 stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den aktuelle lukkede<br />

acontobegæring er accepteret af entreprenørens debitorbogholder i entrepriseafregningssystemet.


SIDE<br />

20 af 176<br />

SB – <strong>12810.200</strong><br />

Udbetaling af afvandingsposter kan først finde sted, når al dokumentation på det enkelte<br />

afvandingselement er klarmeldt i WebVand. Der kompenseres ikke for forsinket udbetaling<br />

som følge af manglende dokumentation.<br />

ad § 22 stk. 5<br />

ad § 22 stk. 6<br />

Ekstraarbejde skal aftales skriftlig og endeligt afregnes umiddelbart efter dettes<br />

færdiggørelse.<br />

Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets<br />

afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse,<br />

og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser<br />

fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.<br />

Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger<br />

af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.<br />

I fastprisperioden gælder<br />

For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes<br />

der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det<br />

i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte<br />

benyttes til arbejdet.<br />

Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt<br />

i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt<br />

forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne<br />

dokumenteres på anden måde.<br />

Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til<br />

denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen<br />

og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller<br />

brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes.<br />

Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb<br />

udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen.<br />

Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde<br />

godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren<br />

af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i<br />

forhold til entreprisesummen.<br />

Efter fastprisperioden gælder<br />

For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse<br />

for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra tilbudsafgivelsen<br />

efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6 måneders dagen<br />

efter tilbudsafgivelsen.<br />

For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere<br />

prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra afgivelsen af tilbud,<br />

efter nedennævnte metode.


SIDE<br />

21 af 176<br />

SB – <strong>12810.200</strong><br />

Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg.<br />

Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og<br />

det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et<br />

kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til to decimaler.<br />

Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. anvendes følgende indeks:<br />

• Hovedpost 6, 60 og 61: Asfaltarbejder<br />

• Hovedpost 7, 35, 56 og 57: Jernkonstruktioner<br />

• Hovedpost 51, 54, 55, 58 og 63: Betonkonstruktioner<br />

• Øvrige hovedposter: Jordarbejder<br />

Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med<br />

(I 2 - I 1 ) : I 1 , idet I 1 angiver indeks på 6 månedersdagen efter afgivelse af tilbud, og I 2 angiver<br />

indeks midt i den aktuelle måned.<br />

Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen.<br />

Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede<br />

kvartalsindeks.<br />

Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer<br />

én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder.<br />

Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt<br />

udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag<br />

af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden.<br />

ad § 22 stk. 7<br />

Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning.<br />

ad § 22 stk. 10<br />

Slutopgørelse<br />

Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad §<br />

22 stk. 1.<br />

ad § 22 stk. 11<br />

Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler.<br />

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse<br />

ad § 24<br />

ad § 24 stk. 1<br />

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser<br />

Forholdene nævnt i § 24 stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent<br />

faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, de påberåbte forhold i<br />

tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen,<br />

og dermed forsinker arbejdet.<br />

En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor<br />

• der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.)<br />

• den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk<br />

• aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen


SIDE<br />

22 af 176<br />

SB – <strong>12810.200</strong><br />

• aktiviteten faktisk ikke kan udføres<br />

Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den<br />

nærmeste af DMI’s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige<br />

målinger.<br />

I entreprenørens tidsplan for broer kan indregnes følgende antal spilddage:<br />

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.<br />

6 6 5 3 2 1<br />

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.<br />

2 4 4 4 5 5<br />

Spilddage registreres på byggemøder og opgøres månedsvis.<br />

ad § 24 stk. 3<br />

Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for<br />

bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser.<br />

ad § 25<br />

ad § 25 stk. 2<br />

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse<br />

Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden<br />

tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra<br />

sikkerhedsstillelsen.<br />

Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger:<br />

1. For igangsætningsfristen kr. 100.000,-<br />

3. For færdiggørelsesfristen kr. 200.000,-<br />

F. Arbejdets aflevering<br />

ad § 28<br />

ad § 28 stk. 1<br />

Afleveringsforretningen<br />

<strong>Entreprise</strong>n skal afleveres i sin helhed.<br />

For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i<br />

forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren,<br />

skal entreprenøren på tilsynets ønske, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe<br />

en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere.<br />

I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren<br />

i anledning af entreprisen.


SIDE<br />

23 af 176<br />

SB – <strong>12810.200</strong><br />

G. Mangler ved arbejdet<br />

ad § 30<br />

ad § 30 stk. 4<br />

ad § 36<br />

ad § 36 stk. 3<br />

Mangelbegrebet<br />

Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. § 12 stk. 4, registreres ved<br />

afleveringen i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden.<br />

Mangelsansvarets ophør<br />

For entreprisen ophører mangelsansvaret efter 5 år, regnet fra afleveringsdatoen.<br />

Særlige forhold for varmblandet asfalt:<br />

Mangelsansvaret ophører efter 1 år for:<br />

• Belægningers jævnhed<br />

• Belægningers profil<br />

Særlige forhold for kørebaneafmærkning<br />

For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende:<br />

Kørebaneafmærkning,<br />

som normalt ikke overkøres<br />

*)<br />

Anden kørebaneafmærkning<br />

på steder<br />

med ÅrsDøgnTrafik pr.<br />

kørespor:<br />

ÅDT < 3.000<br />

3.000


SIDE<br />

24 af 176<br />

SB – <strong>12810.200</strong><br />

Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre,<br />

anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB – Styring og samarbejde afsnit 10.<br />

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav<br />

Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning<br />

for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at<br />

bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere<br />

at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt<br />

bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med<br />

arbejdets udførelse.


SAB – Styring og samarbejde <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

25 af 176<br />

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)<br />

Styring og samarbejde<br />

1. Alment<br />

Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde.<br />

2. Projektgennemgang<br />

Bygherren indkalder til projektgennemgang senest 15 arbejdsdage efter kontraktindgåelse.<br />

Spørgsmål og/eller forslag til projektmaterialet skal fremsendes til bygherren i skriftlig<br />

form senest 3 arbejdsdage forud for fastlagt tidspunkt for projektgennemgangen.<br />

3. Arbejdsplan m.v.<br />

3.1 Generelt<br />

Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden eller tilsvarende.<br />

Arbejdsplanen skal afleveres senest 4 uger efter kontraktindgåelsen.<br />

Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden og plan for aktuelle sommer-<br />

/vinterperiode skal have en detaljeringsgrad til uge niveau. Reviderede planer skal afleveres<br />

senest fire uger før planen ibrugtages.<br />

Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt<br />

tidsplanen overholdes. Arbejdsplanen udformes således, at alle arbejder på den kritiske<br />

vej er angivet.<br />

Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige<br />

punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan.<br />

Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om:<br />

• Tidspunkter for anmeldelser til myndigheder<br />

• Hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge<br />

• Projektering og godkendelse af projekt for stillads til broer<br />

• Hvornår materialer leveret af bygherren skal være til disposition<br />

• Hvornår trafik omlægges<br />

Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemødet) skal entreprenøren<br />

skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om:<br />

• Arbejder udført i perioden


SAB – Styring og samarbejde <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

26 af 176<br />

• Planlagte aktiviteter for de kommende 4 uger<br />

• Arbejdets stade<br />

• Anvendt materiel og arbejdsstyrke<br />

• Vejrforhold og spilddage<br />

• Kvalitetsstyring (plan og status for opfølgning på audits mv.)<br />

• Afvigelser og fravigelser (oversigt og status)<br />

• Tillægsarbejder (oversigt og status over aftalesedler)<br />

• Økonomioversigt<br />

• Naboforhold<br />

• Status på trafikafvikling<br />

I de tilfælde, hvor entreprenøren får specialfremstillet udstyrsdele, skal entreprenøren levere<br />

alle de arbejdstegninger og specifikationer, som er nødvendige, for at bygherren på<br />

et senere tidspunkt kan fremstille tilsvarende dele.<br />

Materialer dokumenteres således at alle materialernes funktioner er beskrevet. Leverandørens<br />

standarddokumentation kan benyttes, evt. suppleret med uddybende beskrivelse<br />

af funktionalitet.<br />

Udover de i SB ad § 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad § 2 stk. 3<br />

nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.:<br />

Særlige trafikale bestemmelser<br />

at<br />

trafikken på kørebanen og sti i spærretiderne skal opretholdes med ét spor i hver<br />

retning,<br />

at<br />

trafikomlægninger på Køgevej, ikke må udføres i spærretiderne, som angivet i<br />

SAB Arbejdsplads, afsnit 4.1,<br />

at<br />

trafikomlægninger på andre veje skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter og<br />

efter specifik aftale med vejmyndighederne,<br />

at<br />

der for en kørebane med to kørespor og cykelbaner i begge retninger skal være<br />

et frit rum på mindst 10,00 m,<br />

at<br />

der til enhver tid skal være vejadgang til alle berørte ejendomme, herunder afskårne<br />

dele af markarealer og tekniske installationer,<br />

at<br />

der skal være vejadgang for sættevognskøretøjer med et akseltryk over 18 t til<br />

sendemasten, dog kan kortvarige lukninger aftales med TeraCom,<br />

at<br />

der ikke må ske jordflytning på tværs af eksisterende større veje i drift,<br />

at<br />

al færdsel på veje med trafik skal foregå med indregistrerede køretøjer og udelukkende<br />

i færdselsretningen,<br />

at<br />

afmærkningsplaner for trafikafvikling og ansøgning om tilladelse til vejarbejde<br />

fremsendes til tilsynet for bemærkninger senest 10 arbejdsdage før planlagt<br />

fremsendelse til vejmyndigheden,


SAB – Styring og samarbejde <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

27 af 176<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

oplæg til eventuelle supplerende afmærkningsplaner for trafikafvikling og ansøgning<br />

om tilladelse til vejarbejde skal fremsendes til tilsynet før planlagt fremsendelse<br />

til vejmyndigheden, jf. afsnit 5,<br />

ind- og udkørsel til og fra arbejdsområderne kun kan påregnes tilladt i omfang,<br />

som er beskrevet i SAB – Arbejdsplads, afsnit 3.3,<br />

omlægning af trafik ikke må finde sted før belysning, afstribning, autoværn, skiltning<br />

og afmærkning er fuldført og godkendt af tilsynet og vejmyndigheden,<br />

vejmyndigheden til enhver tid fastsatte spærretider skal overholdes, se SAB - Arbejdsplads,<br />

afsnit 4.1,<br />

eksisterende veje og stier ikke må afbrydes, før fremtidige adgange herunder interimsadgange<br />

er etableret og åbnet,<br />

overfladevand frit skal kunne strømme på vejoverfladen fra kørebanen til afløbskonstruktioner,<br />

også i arbejdsområder,<br />

vejafvandingssystemerne for et vilkårligt trafikområde, skal være i funktion i hele<br />

anlægsperioden,<br />

der skal udføres interims- eller nye belægninger forud for forlægninger af trafik til<br />

områder uden for eksisterende køresporsarealer jf. projekttegninger over eksisterende<br />

forhold,<br />

der i perioden december – februar af hensyn til trafikkens fremkommelighed og<br />

sikkerhed ikke må udføres anlægsarbejder tættere på et kørespor end 3,00 m,<br />

der i perioden 1. november – 31. marts skal være en rabat med en bredde på<br />

mindst 1,5 m, når længden af arbejdsområdet er over 100 m.<br />

Særlige bestemmelser omkring broer/bygværker<br />

at der skal afsættes tid til godkendelsesprocedurer for stilladsdokumentation, jf. afsnit<br />

5,<br />

at<br />

at<br />

at<br />

der på broerne ikke må udføres bitumenpladeisolering- / polymerbitumenpladeisolering<br />

og slidlag i perioden fra 1. oktober til 30. april,<br />

afvandingsledninger B500 og B700 langs omfartsvejens tracé ved fundamenter<br />

for bro 21212 og 21213, etableres inden støbning af fundamenterne i et omfang<br />

svarende til at fundamenterne ikke undermineres ved det videre gravarbejde for<br />

etablering af ledningerne (min. trykspredning 1:1),<br />

entreprenøren må påregne færdigprojektering af kantbjælker for bro 21212 og<br />

21213 efter kontraktindgåelse som følge af bygherreleverance af CE-mærket<br />

broautoværn. Færdigprojekteringen omfatter form (geometri), armering og beton,<br />

og entreprenøren kan forvente det tilrettede projektmateriale udleveret senest 1.<br />

november 2013.


SAB – Styring og samarbejde <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

28 af 176<br />

Særlige miljømæssige bestemmelser<br />

at arbejder i almindelighed skal udføres på hverdage mellem kl. 07-18 og lørdage<br />

mellem kl. 08-14.<br />

Kun nedenstående arbejder må udføres udenfor disse perioder:<br />

• trafikomlægning og arbejder, der af tekniske årsager skal udføres kontinuerligt<br />

og har en varighed, der ikke kan rummes inden for ovenstående<br />

perioder,<br />

• arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og tekniske anlæg,<br />

skal udføres uden for tidsrummet hverdage kl. 07-18,<br />

at<br />

at<br />

at<br />

der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes søn- og helligdage og<br />

lørdage uden for tidsrummet mellem kl. 08 og kl. 14 samt på hverdage uden for<br />

tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 18,<br />

arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj og vibrationer som anført i<br />

SAB – Arbejdsplads, afsnit 7,<br />

dige langs Øverup Erhvervsvej ikke må påvirkes undtagen indenfor det midlertidige<br />

arbejdsareal (5 m).<br />

Særlige øvrige forhold<br />

at slidlag normalt ikke må udlægges før medio april og efter ultimo september,<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

at<br />

nedre bærelag GAB II ikke må ligge vinteren over uden forsegling,<br />

bygherren påbegynder bæreevnemålinger og andre prøver 10 arbejdsdage efter<br />

udlægning af det færdigt indbyggede stabilt grus. Resultatet af bæreevnemålingen<br />

kan forventes af foreligge 3 uger efter at stabilt gruslaget er indbygget,<br />

ledningsejerne skal have adgang til at udføre ledningsarbejder i entrepriseområdet,<br />

eksisterende veje og stier skal opbrydes og afrømmes umiddelbart efter at disse<br />

er forlagt og trafikken flyttet,<br />

arkæologernes undersøgelser forventes udført forud for entreprisen, og arbejdsområderne<br />

kan overdrages som anført i SAB – Arbejdsplads,<br />

interimsvej ved Køgevej Øst er ibrugtaget inden arbejder med UF stibro, bro<br />

21216 (128-0-041), kan opstartes,<br />

slidlag på NØ frakørselsrampe først må udlægges efter ibrugtagning af SØ tilkørselsrampe,<br />

komprimering skal ske under hensyntagen til eksisterende bebyggelse og konstruktioner,<br />

som ikke må beskadiges,<br />

der opsættes midlertidigt hegn efter entreprenørens valg omkring gravhøj på<br />

matr. 5a, Øverup By, Herlufsholm som vist i tegningsmaterialet,


SAB – Styring og samarbejde <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

29 af 176<br />

at<br />

fundament til bardun til sendemasten under ingen omstændigheder må beskadiges<br />

eller undermineres (der må forventes at være et lynafledernet under og omkring<br />

fundamentet med en udbredelse på 10 – 15 m udenfor fundament),<br />

at<br />

opstart af jordarbejder på tilslutning til Østlig fordelingsvej først kan opstartes efter<br />

udført forbelastning over mergelgrav (udføres af Næstved Kommune),<br />

at<br />

entreprenøren selv skal søge nedrivningstilladelse hos Næstved Kommune til<br />

nedrivning af ejendommen Køgevej 285 og overholde de vilkår, som kommunen<br />

gør gældende i den forbindelse,<br />

at arbejdsarealer vest for fordelerringen skal overdrages til entreprise 12810.202<br />

senest som anført i udbudstidsplanen.<br />

3.2 Plan for Vejrligsforanstaltninger<br />

Der henvises til SAB – Arbejdsplads, afsnit 9.<br />

4. Kontrol<br />

4.1 Entreprenørens egenkontrol<br />

For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren<br />

mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted.<br />

4.2 Bygherrens kontrol<br />

Bygherren skal have min. 2 arbejdsdage til at gennemgå kontrolafsnit med tilhørende dokumentation<br />

inden entreprenøren må fortsætte arbejdet.<br />

5. Dokumentation<br />

Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer og i pdf-format på ProjektWeb.<br />

Al dokumentation for kontroller og registreringer skal være afleveret senest 10 arbejdsdage<br />

før aflevering. Materialet afleveres i elektronisk format, såsom i originalt format og<br />

pdf-format.<br />

<strong>Entreprise</strong>specifikke plandokumenter skal forelægges bygherren i henhold til tidsfristerne<br />

anført efterfølgende:<br />

<strong>Entreprise</strong>specifikke plandokumenter<br />

Tidsfrist for forelægges<br />

for bygherren<br />

Påregnet varighed til<br />

bygherrens behandling<br />

Arbejdsplan<br />

15 arbejdsdage efter 10 arbejdsdage<br />

kontraktindgåelsen<br />

Kvalitetsplan, miljøplan og ad- 25 arbejdsdage efter 10 arbejdsdage


SAB – Styring og samarbejde <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

30 af 176<br />

ministrative procedurer<br />

Input til bygherrens plan for sikkerhed<br />

og sundhed (PSS), inkl.<br />

beredskabsplan<br />

Oplæg til supplerende afmærkningsplaner<br />

for trafikafvikling,<br />

inkl. udkast til rådighedsansøgning<br />

Arbejdsprocedure for gennemførelse<br />

af trafikomlægning, inkl.<br />

nødvendige myndighedsgodkendelser<br />

Tegninger og beregninger vedr.<br />

midlertidige konstruktioner for<br />

stillads og formarbejde for broer<br />

Tegninger og beregninger i øvrigt<br />

vedr. midlertidige hhv. permanente<br />

konstruktioner<br />

Arbejdstegninger<br />

Arbejdsprocedurer og metodebeskrivelser<br />

Entreprenørens kontrolplaner<br />

kontraktindgåelsen<br />

10 arbejdsdage før arbejdets<br />

igangsætning<br />

15 arbejdsdage før<br />

planlagt fremsendelse<br />

til vejmyndighed<br />

3 arbejdsdage før<br />

igangsætning af trafikomlægning<br />

20 arbejdsdage før arbejdets<br />

igangsætning<br />

20 arbejdsdage før arbejdets<br />

igangsætning<br />

20 arbejdsdage før<br />

igangsætning af aktiviteter,<br />

hvortil de skal<br />

anvendes<br />

20 arbejdsdage før<br />

igangsætning af aktiviteter,<br />

hvortil de skal<br />

anvendes<br />

20 arbejdsdage før<br />

igangsætning af aktiviteter,<br />

hvortil de skal<br />

anvendes<br />

10 arbejdsdage<br />

10 arbejdsdage<br />

2 arbejdsdage<br />

15 arbejdsdage<br />

10 arbejdsdage<br />

10 arbejdsdage<br />

10 arbejdsdage<br />

10 arbejdsdage<br />

Aflevering af ”Således Udført” materialer aftales med tilsynet i forbindelse med aflevering<br />

af entreprisen.<br />

6. Kvalitets- og miljøledelse<br />

6.1 Alment<br />

Tidsfrister for entreprenørens aflevering af plandokumenter henholdsvis bygherrens<br />

kommentering heraf er anført i ovenstående afsnit 5.<br />

Entreprenøren skal udøve kvalitetsledelse, miljøledelse og arbejdsmiljøledelse, der er i<br />

overensstemmelse med intentionerne i:<br />

a) DS/EN ISO 9001:2008, Kvalitetsstyringssystemer – Systemkrav<br />

b) DS/EN ISO 14001:2004 Miljøledelsessystemer - Kravbeskrivelse med råd om anvendelse<br />

c) DS/OHSAS 18001:2008, Arbejdsmiljøsystemer – Kravbeskrivelse


SAB – Styring og samarbejde <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

31 af 176<br />

Entreprenøren skal inden for rammerne af sit system for kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse<br />

opstille, følge, overvåge og vedligeholde en entreprisespecifik kvalitetsplan, som<br />

på operationelt niveau understøtter den daglige produktion med procedurer, værktøjer,<br />

kontrolskemaer og skabeloner for udøvelse af den i udbuddet krævede kvalitets- og miljøledelse.<br />

Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold:<br />

6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer<br />

6.2.2 Ansvar, beføjelser og kommunikation<br />

6.2.3 Kontrolplaner<br />

6.2.4 Opfølgning af projektgennemgang<br />

6.2.5 Styring af projektering<br />

6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer<br />

6.2.7 Uddannelse og instruktion<br />

6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører<br />

6.2.9 Styring af bygherreleverancer<br />

6.2.10 Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr<br />

6.2.11 Kvalitets- og miljøaudit<br />

6.2.12 Styring af ændringer<br />

6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende handlinger<br />

Desuden skal entreprenørens kvalitets- og miljøplan dække kravene anført i SAB Arbejdsplads,<br />

afsnit 7.<br />

6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan<br />

6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer<br />

Arbejdsprocedurer skal udover emnerne anført i AAB også redegøre for: formål, omfang<br />

og afgrænsning, grundlag, fremgangsmåde, relevante arbejds- og montagetegninger, arbejdets<br />

opdeling i kontrolafsnit samt kontrolplan inkl. kontrolskemaer og/eller hvorledes<br />

kontrollerne dokumenteres.<br />

Entreprenøren skal som minimum udarbejde arbejdsprocedurer og metodebeskrivelser<br />

som anført i AAB og SAB.<br />

6.2.3 Kontrolplaner<br />

Entreprenøren skal for hver SAB (eksklusive SAB Styring og samarbejde) udarbejde og<br />

vedligeholde kontrolplaner på basis af de i SB punkt m nævnte udbudskontrolplaner samt<br />

de kontrolaktiviteter, der er anført i AAB og SAB.<br />

Hvor et arbejde overdrages fra en fagdisciplin til en anden fagdisciplin (eksempelvis overdragelse<br />

af ubundne lag til asfaltarbejder, gennemgang af placering af ledninger i jord<br />

forud for igangsætning af autoværnsarbejder etc.), skal der i kontrolplanen for den efterfølgende<br />

fagdisciplin angives et kontrolpunkt for selve overdragelsen, hvor parterne i fællesskab<br />

gennemgår arbejdets korrekte kvalitet for det videre arbejde.<br />

Kvaliteten af et arbejde skal kontrolleres og dokumenteres i takt med arbejdets udførelse<br />

og så betids, at arbejdet kan omgøres uden tidsmæssige og/eller økonomiske omkostninger<br />

og uden gener for et efterfølgende arbejde.


SAB – Styring og samarbejde <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

32 af 176<br />

Kontroldokumentationen skal udformes således, at målte resultater dokumenteres sammenholdt<br />

med de i projektet specificerede værdier og tolerancer, og kontroldokumentationen<br />

skal forsynes med entydige referencer til:<br />

• Kontrolpunkt i kontrolplanen<br />

• Kontrolafsnit<br />

• Lokalitets for kontrol og prøveudtagning (stationering, vejens højre / venstre side etc.)<br />

• Anvendt prøvningsmetode<br />

• Anvendt måleudstyr<br />

Til hver kontrolplan skal der vedlægges:<br />

• Kontrolskemaer og/eller eksempler på, hvorledes kontrollerne dokumenteres<br />

• Tegning og/eller beskrivelse af arbejdets opdeling i kontrolafsnit<br />

Entreprenørens planlægning af kontrolplaner skal registreres i dokumentstyringsplanen,<br />

jf. principperne givet i efterfølgende afsnit 6.2.5 og 6.2.6.<br />

6.2.5 Styring af projektering<br />

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for planlægning, gennemførelse,<br />

kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling, ændringsbehandling og<br />

godkendelse af projekteringsopgaver. Procedurer skal omfatte projektering af interimskonstruktioner.<br />

6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer<br />

På denne entreprise anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail, Projekt<br />

Web mv.) mellem bygherre og entreprenør.<br />

Til styring og registrering af dokumenter og data anvender bygherren<br />

• ProjektWeb (Byggeweb)<br />

• WebVand<br />

• JobManager<br />

• Paveman<br />

• DANBRO<br />

• Vejman.dk<br />

• Vejlys Web<br />

Entreprenøren er forpligtet til at anvende ovenstående.<br />

Entreprenøren skal udarbejde en dokumentstyringsplan eller lignende dokument, der for<br />

hver dokumenttype redegør for, hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender dokumenter,<br />

samt til hvem de fordeles.<br />

En ajourført oversigt over gældende entreprisedokumenter skal til stadighed være tilgængelig<br />

hos entreprenøren og være tilgængelig for bygherren. Oversigten gennemgås<br />

ved hvert byggemøde.<br />

6.2.7 Uddannelse og instruktion<br />

Særlige krav til kurser ud over lovgivningen:<br />

• ”Vejen som arbejdsplads”<br />

• Stilladskurser


SAB – Styring og samarbejde <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

33 af 176<br />

• Fugtisolering og brobelægning<br />

• Rørlæggeruddannelse<br />

• Kloakmesterautorisation<br />

• Arbejdsmiljøuddanndelsen<br />

Vejen som arbejdsplads<br />

Entreprenørens entrepriseleder, opgaveansvarlige for trafikreguleringer og formænd beskæftiget<br />

med afmærkning af vejarbejder, samt medarbejdere, der håndterer afmærkningsmateriel<br />

eller udfører arbejder ved bevægelige arbejder eller arbejder af kortere varighed<br />

uden fysisk afspærring skal have gennemført kurset ”Vejen som arbejdsplads”<br />

(VEJ-EU eller lign.).<br />

De nye kurser (trin I, II og III) er obligatoriske for alle relevante medarbejdere fra 1. januar<br />

2013.<br />

Stilladskurser<br />

Entreprenørens ingeniører, arbejdsledere og medarbejdere, som arbejder med stillads,<br />

skal, forinden deres arbejdsfunktioner vedrørende stillads påbegyndes, have gennemført<br />

de kurser, der er anført i ”Tilsynshåndbog for støbestilladser" i gældende udgave. Entreprenøren<br />

skal forestå planlægning og gennemførelse af kurser, der jf. tilsynshåndbogen<br />

betegnes A, D, E og F. Underviser til kursus A skal rekvireres hos Vejdirektoratet med et<br />

varsel på min. 20 arbejdsdage.<br />

Fugtisolering og brobelægning<br />

Entreprenørens medarbejdere som udfører svejsning af polymerbitumenplader samt entrepriseledere<br />

for fugtisoleringsarbejder skal have den krævede erhvervserfaring og skal<br />

have gennemført de i SAB Fugtisolering og AAB Fugtisolering anførte kurser.<br />

Rørlæggeruddannelse<br />

Entreprenørens medarbejdere, som arbejder med rørlægning og sætning af brønde, skal<br />

have gennemført rørlæggeruddannelsen (AMU-Kursus).<br />

Kloakmesterautorisation<br />

Alle afvandings- og afløbsarbejder skal udføres under ansvar og kontrol af en autoriseret<br />

kloakmester hos entreprenøren. Den autoriserede kloakmester skal fremgå af entreprenørens<br />

organisationsdiagram.<br />

Arbejdsmiljøuddannelse<br />

Entreprenørens medlemmer af arbejdsmiljøgruppen (arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljø<br />

repræsentanter), skal have gennemført Arbejdsmiljøuddannelsen.<br />

Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/CV/kursusbeviser<br />

for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvortil der<br />

stilles særlige krav til uddannelse/erfaring.<br />

Ovennævnte uddannelse, erfaringer og kurser skal være gennemført og dokumenteret<br />

overfor bygherren forud for arbejdernes igangsætning.<br />

Beviser på deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet kan blive accepteret.


SAB – Styring og samarbejde <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

34 af 176<br />

6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører<br />

Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt<br />

eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitetsog<br />

miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i<br />

overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol).<br />

Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være<br />

omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet.<br />

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører,<br />

leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende.<br />

6.2.9 Styring af bygherreleverancer<br />

Entreprenøren skal redegøre for modtagekontrol, håndtering og opbevaring af bygherreleverancer<br />

i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet.<br />

6.2.10 Styring af inspektions-, prøvnings,- og måleudstyr<br />

Entreprenøren skal på forlangende redegøre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering<br />

mv. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr.<br />

6.2.11 Kvalitets- og miljøaudit (miljørevision)<br />

Entreprenøren skal redegøre for planlægning og gennemførelse af interne kvalitets- og<br />

miljøaudit (miljørevisioner). Entreprenøren skal på forlangende fremlægge sin auditplan<br />

for bygherren.<br />

<strong>Entreprise</strong>n skal omfattes af intern audit mindst 1 gang årligt. Audit af underentreprenører<br />

og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal afholdes med tilsvarende<br />

hyppighed.<br />

Entreprenøren skal påregne, at bygherren vil auditere entreprenørens kvalitets- og miljøledelse<br />

1 gang årligt. Auditering vil tage udgangspunkt i den entreprisespecifikke kvalitets-<br />

og miljøplan og kun omfatte de elementer og dokumenter i kvalitets- og miljøplanen,<br />

der har relation til den aktuelle entreprise.<br />

Bygherrens auditering kan omfatte underentreprenører og leverandører samt eventuelle<br />

konsulenter/projekterende efter samme retningslinjer som hos hovedentreprenøren.<br />

Entreprenøren skal påregne, at følgende medarbejdere skal medvirke ved audit:<br />

• <strong>Entreprise</strong>leder<br />

• <strong>Entreprise</strong>ns kvalitets- og miljøleder/-koordinator<br />

• Udvalgte medarbejdere fra produktionen<br />

Den samlede varighed af en audit må påregnes at være ca. 6-8 timer (ekskl. planlægning<br />

og opfølgning.


SAB – Styring og samarbejde <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

35 af 176<br />

6.2.12 Styring af ændringer<br />

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af ændringer.<br />

Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til<br />

kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt registrering og<br />

kommunikation af ændringer til berørte parter.<br />

6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende handlinger<br />

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede<br />

afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der<br />

iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning<br />

eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser,<br />

sikring mod gentagelser mv.<br />

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende<br />

og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for handlinger, der<br />

iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser.<br />

7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne<br />

Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser ”sikkerhedskoordinator” og ”koordinerende<br />

sikkerhedsmøder” erstattes med betegnelserne ”arbejdsmiljøkoordinator” ”koordinerende<br />

arbejdsmiljøsmøder”.<br />

Terminologi: De i branchen tidligere anvendte betegnelser ”sikkerhedsrepræsentant” og<br />

”sikkerhedsrundering” erstattes med ”arbejdsmiljørepræsentant” og ”arbejdsmiljørundering”.<br />

7.1 Alment<br />

AAB afsnit 7.1, 3. tekstblok, udgår.<br />

Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens kortlægning<br />

af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer<br />

i relation til sikkerhed og sundhed.<br />

Entreprenøren skal forelægge resultatet af sin vurdering af særlige risici for bygherren til<br />

kommentering. Arbejdsmiljøkoordinatoren indarbejder efterfølgende det i plan for sikkerhed<br />

og sundhed.<br />

På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende<br />

koordinering af arbejdsmiljø.<br />

Entreprenøren skal deltage i opstartsmøde med koordinatoren.<br />

Inden hvert arbejdsmiljøkoordineringsmøde skal entreprenøren ved sin arbejdsmiljørepræsentant<br />

i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren gennemgå sikkerheden på entreprisen<br />

ved en gennemgang (arbejdsmiljørundering) i henhold til tjekskemaer for mønsterarbejdsplads.


SAB – Styring og samarbejde <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

36 af 176<br />

Kopi af tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til arbejdsmiljøkoordinator.<br />

7.1.1 Koordinering<br />

Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder<br />

mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker.<br />

Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere periode, i<br />

en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage.<br />

7.1.2 Tidsplan<br />

Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige farlige arbejder<br />

og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejdsmiljømøde. Dette<br />

kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tidsplan.<br />

7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder<br />

7.2.1 Alment<br />

AAB afsnit 7.2.1 udgår og erstattes af:<br />

Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i<br />

henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse<br />

af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).<br />

Bygherren har udpeget en arbejdsmiljøkoordinator, hvis navn oplyses senest ved første<br />

byggemøde.<br />

7.2.2 Afgrænsning<br />

Entreprenøren skal forestå etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af følgende:<br />

• <strong>Entreprise</strong>ns anstillingspladser<br />

• Skurby<br />

• Fælles adgangsveje<br />

• Fælles foranstaltninger i forbindelse med vinterarbejde, belysning, renhold, snerydning<br />

og ryddelighed for fælles skurby/anstillingsplads<br />

• Fælles foranstaltninger i forbindelse med arbejdsområder herunder særlige sikkerhedsforanstaltninger<br />

mod trafik, naboer og vejrlig<br />

• Byggepladsbelysning<br />

Afgrænsning af og ansvar i fællesområderne fremgår yderligere af PSS, bilag 5.<br />

7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)<br />

AAB afsnit 7.2.3, 1. og 5. tekstblok, udgår og erstattes af:<br />

Bygherrens udpegede arbejdsmiljøkoordinator varetager udarbejdelse og vedligeholdelse<br />

af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter.


SAB – Styring og samarbejde <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

37 af 176<br />

Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren<br />

med input til bilag i PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens arbejdsmiljøkoordinator<br />

ajourfører PSS´en.<br />

Entreprenøren skal sikre sig , at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt med<br />

PSS´en.<br />

Den ajourførte PSS skal foreligge som et selvstændigt dokument inden entreprisearbejdet<br />

kan påbegyndes samt i forbindelse med ændringer.<br />

7.3 Beredskabsplan<br />

Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold:<br />

• Personskade<br />

• Tingskade<br />

• Nedfald af materialer<br />

• Uforudset jordforurening<br />

• Uforudset grundvandsforurening<br />

• Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient<br />

• Udskyl af jord mv. til vandløb og søer<br />

• Spild af brændstof og kemikalier<br />

• Brand<br />

• Brud på forsyningsledninger<br />

• Støv<br />

• Vibrationer<br />

• Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlige/eksplosive<br />

materialer, højspænding mv.)<br />

• Is- og materialenedfald i en radius på op til 300 m fra sendemasten<br />

Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskurset.<br />

Derudover skal nærmeste akutmodtagelse/traumacenter anføres.<br />

7.4 Asbestholdige materialer<br />

Arbejdet med håndtering af asbestholdige materialer skal udføres i henhold til Arbejdstilsynets<br />

anvisninger.<br />

Der henvises til de fremlagte miljøtekniske rapporter for asbest.<br />

8. Trafiksikkerhed og –afvikling<br />

Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse ”afmærkningsplan” erstattes med betegnelsen<br />

”afmærkningsplan for trafikafvikling”.<br />

8.2 Arbejder ved eller på veje i drift<br />

Tekst i AAB udgår og erstattes af:


SAB – Styring og samarbejde <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

38 af 176<br />

8.2.1 Alment<br />

Planlægning og gennemførelse af vejarbejder ved eller på veje i drift skal ske i overensstemmelse<br />

med ”Håndbog. Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og drift” i gældende<br />

udgave<br />

Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse/gravetilladelse før arbejdets start.<br />

Intet arbejde må påbegyndes, før rådighedstilladelse foreligger.<br />

Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratet Næstved, Toldbuen<br />

6, 4700 Næstved, tlf.: 7244 3333.<br />

Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje med trafik er Næstved Kommune, Park og<br />

Vej, Thorøvej 5, 4700 Næstved.<br />

Entreprenørens medarbejdere, leverandører, underentreprenører mv. der er beskæftiget<br />

med vejarbejder ved eller på veje i drift, skal opfylde uddannelseskravene i ”Instruks for<br />

råden over vejareal”, Vejdirektoratet, i gældende udgave.<br />

Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer,<br />

herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken<br />

jf. vejregler for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere, eller hvor der<br />

er risiko for, at genstande fra arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet.<br />

8.2.2 Afmærkningsplaner for trafikafvikling<br />

Bygherrens oplæg til afmærkningsplaner for trafikafvikling, jf. tegningsliste, er forlods behandlet<br />

af vejmyndighed og politi.<br />

Entreprenørens oplæg til afmærkningsplaner for trafikafvikling skal for tilsynet kommentering<br />

som minimum omfatte følgende oplysninger:<br />

• Skitse visende arbejdsområdets afgrænsninger under hensyntagen til trafikområde<br />

og arbejdsområde<br />

• Arbejdsplan for arbejdsområdet med angivelse af den forudgående og efterfølgende<br />

opgaver<br />

• Start og sluttidspunkt for dels rådighed over ansøgte arbejdsområde og dels det<br />

konkrete arbejdsområdes forskellige afmærkningsplaner for trafikafvikling<br />

• Placering af ind- og udkørsler til arbejdsområdet<br />

• Beskrivelse af, hvilket arbejde der udføres bag afspærringen<br />

• Plan for arbejdsområdets indretning, jf. Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde<br />

Yderligere skal entreprenøren udarbejde procedure for, hvorledes selve trafikomlægningen<br />

påtænkes gennemført i marken.<br />

Perioden for tilsynets kommentering af afmærkningsplaner for trafikafvikling er højst 10<br />

arbejdsdage.


SAB – Styring og samarbejde <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

39 af 176<br />

Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til tilsynets kommentering, vejmyndighedens<br />

behandling samt tid til egen planlægning fra modtagelse af godkendt afmærkningsplan<br />

til igangsætning af omlægningen.<br />

Myndighedernes meddelte bestemmelser for bl.a. perioder for etablering af trafikforanstaltninger<br />

for et arbejdsareal og varighed af samme skal overholdes. Givne perioder må<br />

ikke overskrides uden forudgående skriftlig aftale herom med vejmyndigheden.<br />

Senest 3 arbejdsdage inden en trafikomlægning ønskes påbegyndt, skal entreprenøren<br />

udarbejde og fremsende en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbegyndelse<br />

og forventet afslutning til bygherren.<br />

Entreprenøren skal til denne plan vedlægge de nødvendige godkendelser til rådighed<br />

over vejareal.<br />

9. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere<br />

9.1 Alment<br />

Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af udbudsgrundlaget<br />

jf. SB ad § 2 stk. 2.<br />

Bygherren har indhentet de fornødne tilladelser til den i projektet angivne jordhåndtering,<br />

og varetager de i denne forbindelse fornødne anmeldelser til Næstved Kommune.<br />

Entreprenøren skal indhente nødvendige tilladelser, herunder byggetilladelse, inden nedrivning<br />

af ejendomme m.v.<br />

9.2 Forhold til ledningsejere<br />

Entreprenøren skal tage udgangspunkt i ledningsprotokollerne. Tillæg til disse aftaler og<br />

evt. ændringer af dem skal forelægges bygherren, før de tiltrædes endeligt.<br />

9.3 Koordinering og ledningsmøder<br />

Entreprenøren har ansvaret for koordinering med ledningsejerne.<br />

For koordinering af samarbejdet mellem entreprenør og ledningsejerne indkalder tilsynet<br />

til det første ledningsmøde.<br />

På baggrund af ovenstående ledningsmøde og nærværende projektmateriale skal entreprenøren<br />

tilrettelægge sit arbejde og koordinere ledningsarbejderne med de respektive<br />

ledningsejere.<br />

Ved planlægning af arbejdet gennemgår entreprenøren med de enkelte ledningsejere deres<br />

betingelser i henhold til ledningsprotokollen. Tidsplanerne i ledningsprotokollerne er<br />

ikke bindende, men entreprenøren skal tage hensyn til længden af ledningsejernes arbejdsperioder.


SAB – Styring og samarbejde <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

40 af 176<br />

10 Erstatningssager uden for kontraktforhold<br />

Ved tredjemands krav mod bygherren for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse<br />

følges følgende procedure:<br />

• Bygherren anmoder om entreprenørens skriftlige bemærkninger til erstatningskravet<br />

med en svarfrist på 3 uger. Skadelidte orienteres samtidig herom<br />

• Entreprenøren sender svaret til bygherren med kopi til skadelidte inden udløbet<br />

af fristen. Svaret skal indeholde bemærkninger vedrørende sagsforløb, ansvarsplacering<br />

og det krævede erstatningsbeløb<br />

• Såfremt resultatet af høringen viser uenighed om sagsforløb, ansvarsvurdering<br />

eller erstatningsbeløb, og denne uenighed ikke umiddelbart kan afklares, eller såfremt<br />

entreprenøren ikke overholder den fastsatte høringsfrist, afholdes møde om<br />

sagen mellem bygherren og entreprenøren. Mødet afholdes hos bygherren<br />

• Såfremt der, efter afholdelse af møde, fortsat er uenighed om erstatningsansvaret,<br />

kan bygherren – såfremt denne finder, at betingelserne herfor er til stede –<br />

udbetale erstatning til skadelidte og efterfølgende anlægge regressag ved domstolene<br />

mod entreprenøren


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

41 af 176<br />

Arbejdsplads<br />

Supplerende bestemmelser til AAB Arbejdsplads.<br />

1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse<br />

<strong>Entreprise</strong>området for nærværende entreprise er vist på tegningsbilag. Området henligger<br />

ved arbejdets start hovedsagelig som eksisterende vej- og stiarealer, samt landbrugsarealer.<br />

Der eksproprieres til det permanente anlæg og til midlertidige arbejdsområder.<br />

Entreprenøren skal sikre, at gældende regler ved færdsel og arbejder på vejarealer respekteres.<br />

Bygherren stiller areal til rådighed for indretning af arbejdsplads i denne entreprise. Hovedanstillingspladsen<br />

er beliggende nordøst for fordelerringen. Herudover er der afsat<br />

arealer til broarbejdspladser ved hvert bygværk jf. tegningsbilaget.<br />

Ledningsarbejder<br />

Generelt vil ledningsomlægninger finde sted løbende i anlægsperioden, jf. ledningsprotokollerne.<br />

Entreprenøren skal være opmærksom på, at visse ledninger ikke tåler afbrydelse<br />

i længere tid, hvorfor jordarbejdet skal tilrettelægges under hensyn til dette.<br />

Der skal til stadighed være forsyning til sendemasten (el, kommunikation, beredskab<br />

mv.). Driften af masten skal være i funktion uafbrudt 24 timer i døgnet, året rundt.<br />

Entreprenøren skal endvidere være opmærksom på, at entreprisen krydses af en 132 kV<br />

luftledning, som i forbindelse med anlægsarbejdet hæves.<br />

Arkæologiske undersøgelser<br />

Arkæologiske undersøgelser pågår og forventes afsluttet medio september 2013. Undersøgelserne<br />

udføres af Museum Sydøstdanmark. Der tages forbehold for, at der kan<br />

komme supplerende arkæologiske undersøgelser efter det angivne tidspunkt.<br />

Det er aftalt med Museum Sydøstdanmark, at muld og topjord afgravet i søgerender lægges<br />

tilbage i søgerender af museet. Foretager entreprenøren afgravning i undersøgte<br />

områder umiddelbart efter de arkæologiske undersøgelser, kan det aftales, at muld mv.<br />

ikke lægges tilbage i søgerenderne.<br />

1.1 Igangværende entrepriser og arbejder<br />

Ved arbejdets start er følgende entrepriser igangsat:<br />

Færdiggørelse af Østlig Fordelingsvej<br />

Næstved Kommune<br />

Ombygning af 132 kV højspændingsledning<br />

Hævning af luftledning<br />

SEAS NVE / Energinet.dk<br />

Forventes afsluttet efterår 2013


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

42 af 176<br />

Arkæologiske undersøgelser<br />

Museum Sydøstdanmark<br />

Forventes afsluttet medio september 2013<br />

1.2 Kommende entrepriser og arbejder<br />

1.2.1 Arbejder indenfor entrepriseområdet<br />

Inden for entrepriseområdet kommer følgende arbejder til udførelse i samme periode som<br />

nærværende entreprise:<br />

• Ledningsarbejder (jf. ovenstående)<br />

• 12810.400, Vejvisnings- og færdselstavler<br />

• 12810.202 Veje og broer, Østlig strækning<br />

1.2.2 Grænseflader til andre entrepriser<br />

Nedenstående vejprojekt udføres samtidig med nærværende entreprise:<br />

• 12810.202, Veje og broer, østlig strækning<br />

• 12810.400 Vejvisnings- og færdselstavler<br />

• Nedrivning af kommunal ejendom, Køgevej 287, 4700 Næstved (matr. 5 a , Øverup<br />

By, Herlufsholm)<br />

• Afslutning af østlig fordelingsvej (Næstved Kommune)<br />

1.3 Registrering af arealer og naboejendomme<br />

Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, skal entreprenøren i samarbejde<br />

med tilsyn og vejmyndighed og eventuelle lodsejere foretage fotoregistrering af berørte<br />

arealer og naboejendomme.<br />

Bygherren udarbejder et referat med tilhørende fotoregistrering fra besigtigelse af berørte<br />

arealer, adgangsveje og tilstødende arealer, bygninger, konstruktioner mv. med registrering<br />

af tilstand.<br />

1.4 Forurenede arealer<br />

Bygherren har kendskab til forurening af vejarealer langs eksisterende veje, der er kendskab<br />

til punktforureninger i entreprisen ved tilslutning til østlig fordelingsvej, se miljørapport.<br />

Det er aftalt med Næstved Kommune, at: Det kan forudsættes, at forureningen lades<br />

ligge. Vi arbejder på, at få indhentet miljømæssig tilladelse. Det er umiddelbart vores<br />

forventning, at vi i løbet af 2013 vil forbelaste med råjord til underside vejkasse, med anlæg<br />

der tilgodeser jeres entreprenørs færdsel i traceet.<br />

Vedrørende særlige foranstaltninger ved arbejder i disse områder henvises til arbejdsbeskrivelser<br />

vedrørende Arbejdsplads, afsnit 7. Miljøforhold, samt arbejdsbeskrivelser vedrørende<br />

jordarbejder.<br />

Generelt gælder, at såfremt der under arbejdet konstateres forekomster af misfarvet eller<br />

lugtende jord, skal arbejdet, i henhold til gældende miljølovgivning, standses og tilsynet<br />

skal straks tilkaldes.


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

43 af 176<br />

Såfremt der på ejendom, der skal nedrives, påtræffes opfyldninger eller forureninger, som<br />

ikke er beskrevet eller har kunnet konstateres ved besigtigelse, aftales det nærmere med<br />

tilsynet, hvordan disse håndteres.<br />

1.5 Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder<br />

Bygherren har kendskab til, at der inden for arbejdsområdet er beskyttede sten- og jorddiger<br />

(se også tegning 12810-27004):<br />

• Langs Øverup Erhvervsvej (østlig side) (matr. nr. 5k, Øverup By, Herlufsholm)<br />

• Nordlig afgrænsning af udsætningsområde NV for fordelerringen (matr. nr. 8b,<br />

Øverup By, Herlufsholm)<br />

• St. ca. 7.700 nord for Køgevej (matr. nr. 7f, Holme-Olstrup By, Holme-Olstrup)<br />

Samt<br />

Se i øvrigt temakort tegningsnr. 12810-27015.<br />

2. Afsætning<br />

2.1 Bygherrens afsætning<br />

Følgende systemer for horisontal og vertikal afsætning anvendes ved bygherrens og entreprenørens<br />

afsætning:<br />

• Koordinater angives i bygherrens referencesystem, der er en lokal tilpasning<br />

til DKTM<br />

• Koter angives i meter i henhold til højdesystem, der er en lokal tilpasning til<br />

DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990)<br />

• Vinkler angives i nygrader (400 gon)<br />

Bygherren etablerer afsætningspunkter (fikspunkter), som skal danne grundlag for entreprenørens<br />

afsætning.<br />

Der leveres afsætningsdata til systemlinier i form af X-, Y-, og Z-koordinater. Systemlinien<br />

til hovedstrækningen kan kun anvendes til stedfæstelse og ikke til afsætning.<br />

Ved arbejdets overdragelse udleverer bygherren 3D-modeller for færdigvej og råjordsplanum.<br />

Bygherre udleverer 3D-modeller i CAD-format fra bygherrens projekteringssystem,<br />

entreprenøren sørger selv for eksportering af bygherrens CAD-format til entreprenørens<br />

maskiner.<br />

Det er entreprenørens ansvar at foretage egenkontrol af eventuel konvertering af de udleverede<br />

CAD-formater til entreprenørens anvendte formater / systemer, så det sikres, at<br />

der ikke opstår konverteringsfejl.<br />

Ved arbejdets overdragelse udleverer bygherren afvandingsprojekt som Afsætnings- og<br />

ledningstabeller for afvanding (blå bog) samt afvandingsplaner.


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

44 af 176<br />

Jordbundsforhold, herunder blødbundsområder, er beskrevet i den geotekniske rapport.<br />

Brøndplaceringer udleveres i form af “Afsætnings- og ledningstabeller for afvanding" (blå<br />

bog) samt afvandingsplaner. Afsætningsdata kan derudover hentes digitalt på WebVand.<br />

I forbindelse med brøndes afsætning skal entreprenøren kontrollere placeringen i forhold<br />

til kørebanekanter og kantstenslinjer. Disse skal derfor være afsat i marken, inden brøndene<br />

etableres.<br />

2.2 Entreprenørens afsætning<br />

Entreprenøren skal ud fra bygherrens udleverede 3D-projekt afsætte:<br />

a. Alle vejes og stiers systemlinjer<br />

b. I påfyldningsområder:<br />

Afsætning af kronekant inkl. højdemarkering af kronekantskote<br />

c. I afgravningsområder:<br />

Afsætning til bagkant trug inkl. højdemarkering af råjordskote ved bagkant trug<br />

Under hele arbejdet skal stationeringen pr. 20 m være tydeligt påskrevet stationeringspunkterne<br />

og må først fjernes efter forudgående aftale med tilsynet.<br />

Entreprenøren vil få udleveret data for 3 polygonpunkter ved hvert bygværk.<br />

Entreprenøren skal på baggrund heraf forestå beregning af de fornødne afsætningsdata.<br />

De beregnede afsætningsdata skal fremsendes til tilsynet, inden arbejdet i marken iværksættes.<br />

Entreprenøren skal for egen regning sikre afsætningsfikspunkter og polygonpunkter med<br />

betonrør eller lignende.<br />

På vejstrækninger, der ikke knytter sig til en eksisterende vejoverflade, skal koter til den<br />

nye vejoverflade afsættes ud fra de udleverede afsætningsdata.<br />

Entreprenøren skal levere systemlinjer til DGP og Vejman.dk for ramper, side- og skærende<br />

veje samt fordelerring senest 1 måned efter påbegyndelse af anlægsarbejdet.<br />

3D systemlinjer leveres<br />

• som koordinatliste med kilometrering, X, Y og Z i en ascii-fil (tekstfil) se Vejdirektoratets<br />

standard: http://ts.vejdirektoratet.dk/SitePages/Datastandarder.aspx<br />

- underafsnit Systemlinjer<br />

• CAD-fil som viser grafisk de leverede data<br />

2.3 Sikring af fikspunkter<br />

Såfremt skelsten, hovedafsætning (polygonpunkter) eller de af tilsynet etablerede mærker<br />

for opmåling og nivellement ved forsømmelse fra entreprenørens side ødelægges eller<br />

går tabt, skal entreprenøren betale en erstatning på kr. 5.000,- ekskl. moms pr. punkt.<br />

Retableringen skal ske ved bygherrens foranstaltning.


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

45 af 176<br />

3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje<br />

I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber:<br />

Arbejdsområde: Et område med definerede grænser til vejarbejdet, som entreprenøren<br />

har råderet over og ansvar for. Området inkluderer afspærring/afmærkning mod trafikområdet,<br />

naboarealer og arbejdsstedet.<br />

Arbejdssted: Det sted i arbejdsområdet, hvor der aktuelt udføres arbejde og hvor konflikt<br />

mellem de der arbejder og trafik kan opstå. Færdsel indenfor arbejdsområdet opfattes ikke<br />

som arbejdssted i denne sammenhæng.<br />

Arbejdsfrit område: Delområde i arbejdsområdet mod trafikområdet/mod motorkøretøjer,<br />

hvor der ikke må udføres arbejde.<br />

Anstillingsplads: Område der kan anvendes til skurplads, oplagsplads, materialeoplag,<br />

stationære arbejdssteder mv.<br />

Adgangsvej: Vej – som entreprenøren har ansvaret for – mellem det offentligt tilgængeligt<br />

vejnet og arbejdsområdet/anstillingspladsen.<br />

3.1 Arbejdsområder<br />

Til arbejdsområder kan disponeres over de arealer, som ligger inden for de viste entreprisegrænser.<br />

Arealer uden for vejarealet eksproprieres kun midlertidigt og kan kun stilles til<br />

entreprenørens rådighed efter mindst 2 ugers varsel og efter aftale med tilsynet.<br />

Arbejdsområder dækker over alle for projektet nødvendige arbejdspladser, - områder og<br />

–steder.<br />

Grænser for arbejdsområder for interimsveje mod trafikområder fremgår af afmærkningsplaner<br />

for trafikafvikling. Eksempler på afmærkningsplaner for trafikafvikling er angivet i<br />

tegningsbilag.<br />

For alle arbejdsområder, hvor der udføres arbejder eller ændringer, der påvirker eller<br />

ændrer eksisterende trafikafvikling/anlæg, skal der indhentes tilladelser.<br />

Der må ikke placeres påkørselsfarlige materialer indenfor en afstand af 3,00 m fra kørespor,<br />

med mindre der opsættes trafikværn.<br />

De viste arbejdsområder indbefatter ikke nødvendigvis samtlige arealer, der tilhører bygherren.<br />

Byggepladskraner må ikke løfte byrder ind over offentlig trafik, naboarealer eller ind over<br />

arbejdstrafik på de tilstødende entrepriser.<br />

Byggepladskraner, maskiner og materiel skal etableres og håndteres under hensyn til de<br />

anførte respektafstande til luftledninger, både horisontalt og vertikalt, jf. afsnit 5. Byggepladskraner<br />

skal om nødvendigt monteres med krøjestop og / eller tilpasset bomhøjde.<br />

Orienterings- og arbejdsbelysning på arbejdsområderne afskærmes og orienteres, så trafik<br />

og naboer ikke generes. Endvidere slukkes disse ved arbejdets ophør.


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

46 af 176<br />

Eventuelle ændringer af arbejdsområder udenfor vejarealet kan kun ske efter aftale med<br />

tilsynet. Ændringer af arbejdsområdet på vejarealet skal godkendes af vejmyndigheden.<br />

Arbejdsområder overtages, som de foreligger.<br />

Entreprenører og leverandører for de under afsnit 1 nævnte arbejder samt tilsynet skal<br />

have adgang til at benytte arbejdsområderne uden vedligeholdelsespligt.<br />

Transport på udlagt bundsikrings- og stabilgruslag på fremtidige vejanlæg må kun foretages<br />

med materiel, hvis akseltryk ikke overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende<br />

fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Transport må ikke beskadige råjorden.<br />

Transporter af de i vejanlægget udgravede materialer skal foregå over arbejdsområderne.<br />

Inden transport over midlertidig eksproprierede arealer skal mulden afrømmes.<br />

Midlertidigt eksproprierede arealer, der anvendes til jord- og grustransporter, skal efter<br />

endt brug efterbehandles, som anført under SAB - Jordarbejder, afsnit 3.1.3, med grubning,<br />

pløjning og harvning.<br />

Transport af materialer inkl. jord over broer må kun foretages med materiel, hvis akseltryk<br />

inkl. stødtillæg ikke overstiger 25 t. De nærmere vilkår skal i øvrigt aftales med tilsynet.<br />

Entreprenørmateriel må ikke parkeres på brodækket.<br />

Reklame- og informationsskilte<br />

Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte samt flag ud over de af tilsynet fastsatte.<br />

Entreprenøren skal ved entreprisens opstart levere og montere ”Infotavler” iht. typetegning<br />

nr. 24094, 24095, 24096 samt 24097. Entreprenøren har i hele anlægsperioden ansvar<br />

for tilsyn og vedligeholdelse. Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren nedtage<br />

tavler, standere og fundamenter, samt bortskaffe disse.<br />

Midlertidige hegn, rækværker og afskærmning<br />

Hegn mod naboer<br />

Inden muldafrømning opstartes på matr. nr. 5a, Øverup By, Herlufsholm skal der opsættes<br />

midlertidigt hegn mod gravhøj.<br />

Endvidere opsættes hegn mellem arbejdsområder for bro 21216 og rabat langs cykelbane<br />

på interimsvej øst.<br />

Midlertidigt hegn udføres som et min. 1,8 m højt trådhegn, som dyrehegn på træ eller T-<br />

jerns stolper pr. højst 4 m. Ved opsætning af stolper må entreprenøren sikre, at kabler og<br />

ledninger i jorden ikke beskadiges.<br />

Skærm udføres som koblede betonblokke svarende til ”Hoffmann klodser” forsynet med<br />

4” x 4” stolper påsat en mindst 16 mm vandfast krydsfinerplade med en højde på min. 1,8<br />

m. På motorveje placeres skærmen udenfor sikkerhedszonen.


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

47 af 176<br />

Midlertidigt hegn opsættes i en respektafstand på ca. 40 m fra center af gravhøj på matr.<br />

nr. 5a, Øverup By, Herlufsholm jf. tegningsmaterialet. Hegnet kan bestå af f.eks. plastpæle<br />

og afmærkningsline. Hegnet markerer adskillelse i udsætningsarealet, hvor der ikke<br />

må udsættes jord nærmest gravhøjen.<br />

3.2 Arbejdsplads<br />

Til hovedanstillingsplads kan entreprenøren disponere over et område på arealet vest for<br />

nuværende adgangsvej til sendemasten og med adgang fra denne.<br />

Til anstillingsplads for broarbejder ved fordelerringen kan disponeres over et område indenfor<br />

fordelerringen og med adgangsvej tilsluttet ovennævnte, alternativt med adgangsvej<br />

tilsluttet eksisterende Køgevej umiddelbart øst for 132 kV luftledningens krydsning<br />

med Køgevej.<br />

Anstillingsplads skal etableres med adgangsveje, der muliggør adgang med almindelige<br />

motorkøretøjer.<br />

Bygherren ansøger Næstved Kommune om landzonetilladelse til etablering af anstillingsplads.<br />

Entreprenøren er frit stillet med hensyn til indretning af anstillingspladsen, herunder placering<br />

af mandskabsskure. En plan herfor skal fremsendes for tilsynets og arbejdsmiljøkoordinatorens<br />

bemærkninger inden etableringen.<br />

På områderne, hvor der indrettes anstillingsplads, afrømmes overjord (muld). Arealer der<br />

benyttes til færdsel, parkering, affaldshåndtering, forarbejdning m.m. forsynes med midlertidig<br />

belægning efter entreprenørens valg, dog mindst med 200 mm kørestabilt grus.<br />

Ved afrigning af anstillingspladserne fjernes de etablerede byggepladsforanstaltninger,<br />

og arealet retableres efter bestemmelserne i SAB - Jordarbejder.<br />

Entreprenøren sørger selv for de nødvendige mandskabsvogne, skure, containere mv. til<br />

materiel, materialer og personale med de velfærdsfaciliteter og det udstyr, som kræves<br />

iht. de af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet - stillede krav, overenskomster<br />

med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Det påhviler entreprenøren at<br />

overholde nævnte bestemmelser samt Arbejdsmiljøloven i øvrigt vedrørende anstillingspladser<br />

og arbejdsområdernes indretning og drift.<br />

Entreprenøren sørger for alle myndighedstilladelser, dog ikke i forbindelse med natur og<br />

miljø, men i form af byggetilladelser i forbindelse med etablering af alle midlertidige installationer<br />

og faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer og<br />

områder efter endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen.<br />

Entreprenøren sørger for, at områder, der er stillet til entreprenørens rådighed under hele<br />

entreprisens gennemførelse, holdes i ryddelig stand og renholdes. Affald, emballage og<br />

lign. må ikke henligge på arbejdsområdet, men opbevares og fjernes af entreprenøren.<br />

Orienteringsbelysning på anstillingspladsen og arbejdsområderne afskærmes og orienteres,<br />

så omgivelserne ikke generes, og slukkes ved arbejdes ophør.<br />

For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises der til DS 476 "Norm<br />

for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser". Entreprenøren træffer selv for-


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

48 af 176<br />

anstaltninger til modvirkning af tyveri og hærværk, herunder opsætning af hegn. Evt. tyveri,<br />

skader og hærværk af enhver art er bygherren uvedkommende.<br />

Værksteds- og tankningsaktiviteter på entreprenørens materiel skal samles i ét område<br />

inden for anstillingspladsen. Der må som udgangspunkt ikke udføres værksteds- og<br />

tankningsaktiviteter på materiel uden for anstillingspladsen.<br />

Entreprenøren skal udarbejde en indretningsplan for anstillingspladsen (se også PSS).<br />

Indretningsplanen skal indeholde:<br />

• Placering og indretning af:<br />

• olietanke<br />

• tankningsområde<br />

• område for værkstedsaktiviteter på materiel<br />

• vaskeplads for materiel<br />

• oplagsområde for farligt affald<br />

• oplagsområde for råvarer der potentielt kan medføre forurening af jord, grundvand<br />

og recipienter<br />

• Plan for afledning af spildevand<br />

Se endvidere afsnit 7.8 for placering af oplag af farlige stoffer.<br />

Der gøres opmærksom på, at der kan være højdeforskelle på anstillingspladsen og arbejdsområderne.<br />

Entreprenøren må påregne, at der skal etableres ramper og lignede af<br />

hensyn til adgangen til og fra anstillingspladserne og arbejdsområderne.<br />

Entreprenøren skal sikre sig, at alt materiel og alle materialer ikke kan løsrive sig i blæsevejr.<br />

Materialer og materiel skal generelt tilføres eller fjernes i takt med arbejdets udførelse således,<br />

at unødig oplagring undgås. Spild og affald skal løbende fjernes.<br />

Entreprenøren skal i forbindelse med byggepladsen stille følgende til rådighed for bygherren:<br />

Kontorpavillon<br />

Entreprenøren skal for tilsynets anvendelse levere, opstille/tilslutte, vedligehold/drifte og<br />

nedtage/bortkøre kontorer/pavilloner som vist i bilag F (delbilag 1 og 2). De præfabrikerede<br />

moduler suppleres med en tilbygning i form af et indgangsparti/vindfang, som er at betragte<br />

som en del af den samlede betegnelse ”Kontor” i dette afsnit.<br />

Entreprenøren leverer og bygger et vindfang i vejrbestandige materialer på 2,5x2,5 m<br />

med tag, lukket på 2 sider samt hævet plankegulv. Adgangsdør i vindfang leveres med<br />

termorude i øverste del. Der monteres udelamper både udenfor og indeni vindfanget med<br />

afbryderknap. Lamperne tilsluttes kontorets strømforsyning. Der leveres/monteres ståltrin/rist<br />

1,5x1,0 m på flisegang ved indgang til kontoret. Placering af vindfangets indgang<br />

afklares med tilsynet inden arbejdets igangsættelse.<br />

Pavillonerne skal være af nyere beskaffenhed, max 2 år og fremstå rene og nymalet. VD<br />

indgår gerne i en uforpligtende dialog med entreprenøren om alternative ideer for indretning<br />

.


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

49 af 176<br />

Entreprenøren har ansvaret for, at modulerne og installationerne lever op til gældende<br />

lovgivning, herunder ”BR10” samt ”bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning”, i<br />

hele lejeperioden.<br />

Entreprenøren planlægger, leverer og etablerer forsyning iht. nedenstående og bilag 1:<br />

Kloak<br />

Trækrør m/ledninger<br />

Vandledning<br />

Fra kontoret frem til brønd med indføring ved påboring og nedføring<br />

til over brøndbund, - Ø110 mm, min. 10‰ fald i frostfri dybde<br />

Ø110 mm for internet og el med nødvendig internet- og elkabling<br />

trukket<br />

¾” vandledning i samme grav som Ø110 mm trækrør dog i frostfri<br />

dybde<br />

Forsyning af vand, el og internet leveres af VD, mens kabeltrækningen, kabler/ledninger<br />

og tilslutning af dette leveres og forestås af entreprenøren. Entreprenøren skal i sin leverance<br />

planlægge at tilslutningspunkterne for vand, el og internet ligger 25 m fra kontorets<br />

periferi. Forsyning af vand, el og internet hentes i kælderen på Vejdirektoratets kontor,<br />

hvorfor entreprenøren udfører vandtæt gennemføring af kældervæg (prestøbt beton) for<br />

de tre ledningstyper. Gennemføring fjernes og hul støbes til i forbindelse med kontorets<br />

rømning.<br />

Berørte arealer retableres straks til eksisterende standard, de være sig asfalt, græs, grus<br />

osv. Supplerende materialer leveres og overskydende materialer bortskaffes.<br />

Kontorets forsyning skal generelt dimensioneres efter 8 personer.<br />

Kontoret med alle forsyninger, faciliteter, drift/vedligeholdelse forbrug, og adgangsforhold<br />

som beskrevet i dette afsnit eller andet sted i nærværende SAB skal stilles til tilsynets rådighed<br />

frem til tidligst 1. februar 2017; - dette uanset om entreprenøren afleverer entreprise<br />

E200 tidligere end angivet i SB ad §2 stk. 3 – ”Færdiggørelsesfrist”.<br />

Af hensyn til afregning af en evt. regulering af lejeperioden er denne opdelt som vist i<br />

TBL. Postens indhold er nærmere beskrevet i TAG. Leje af skurerne kan opsiges med 2<br />

måneders varsel.<br />

Placering og tilladelser<br />

Kontoret skal placeres på et grønt areal umiddelbart ved siden af Vejdirektoratets kontor<br />

på Toldbuen 6, 4700 Næstved. Den nærmere placering fremgår af bilag F men aftales<br />

med tilsynet. Kontoret skal placeres i terræn og der må ikke placeres andre skurer på<br />

toppen.<br />

Entreprenøren har ansvaret for kontorsektionens korrekte og stabile opklodsning og dermed<br />

levering og etablering af det optimale underlag herfor. Kontoret beskyttes mod træk<br />

under gulv/bundpladen ved montering af skørter med påmonterede udluftningsventiler.<br />

Vejdirektoratet har indhentet byggetilladelse til skurernes opsætning. Entreprenøren forestår<br />

alt andet kommunikation med Næstved Kommune, herunder syning samt til og framelding<br />

af kloak og andre tilladelser der måtte være krævet. Det er entreprenørens ansvar<br />

at gøre sig bekendt med kommunens regler og krav for sådanne installationer inden<br />

tilbudsgivning således dette er medtaget i tilbuddet og udmøntet i leverancen.


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

50 af 176<br />

Detaljer og inventar<br />

Kontoret skal forsynes/leveres med koldt og varmt vand ved køkkenvasken, strøm, varme<br />

og nødvendige kloaktilslutning. Varmtvandsinstallationen (vandvarmer min. 20l) samt<br />

vandtryk skal være tilstrækkelig til at opfylde de behov tegningen tilkendegiver.<br />

Yderligere faciliteter som leveres/monteres og tilsluttes med kontoret:<br />

• Køkken, opvaskemaskine 8-10 kuverter, køkkenvask samt køleskab, 250l<br />

• kabelbakker for trækning af ledninger Se Bilag F. Kabelbakkerne monteres således<br />

der kan skabes en ringforbindelse hele vejen rundt i kontorbygningen. De<br />

nødvendige gennemføringer i pavillonvæggene skal være etableret. Generelt<br />

skal kabelbakken monteres under vinduet for nem brugsadgang til stikkontakter<br />

• EDB rummet leveres med vinduer med mat/ugennemsigtig glas<br />

• Aller rum leveres med udluftningsventiler<br />

• Gulvbelægningen i de 3 pavilloner skal være kraftig, modstandsdygtig og rengøringsvenlig<br />

linoleum i lyse nuancer. Såfremt belægningen ikke er ny skal denne<br />

fremstå uden skader og slitagemærker samt være påført en polishbehandling<br />

umiddelbart inden overdragelse til Vejdirektoratet<br />

• Under hvert vindue (køkken undtaget) skal der i kabelbakken monteres<br />

• 2 stk alm dobbelt stikkontakter, 230V m/jord<br />

• 2 stk dobbelt EDB-stikkontakter, 230V m/jord<br />

• 2 stk. dobbelt Internet stik<br />

• I køkken leveres stik som vist på Bilag F<br />

• Der skal oprettes 2 separate el-grupper m/jord. Her fra trækkes kabler til samtlige<br />

el-stik. Nødvendig mærkning udføres<br />

• Levring og installation af krydsfelt (rackskab i stål m/låge, mål h, b, d : 800, 600,<br />

600) i EDB rum som angivet på Bilag F. Rackskabet leveres med patchpaneler<br />

og monteres under loft for god arbejdsstilling<br />

• Alle internetstik forbindes med krydsfeltet/patchpanel via leveret PDS(cat5)-<br />

kabler. Alle kabler, stik og patchpanel opmærkes tydeligt med fortløbende numre<br />

• Alle rum herunder entreen, mellemgangene osv. skal have loftsbelysningen. For<br />

alle rum gælder at afbryder monteres inden for døren i det aktuelle rum, at regne<br />

fra indgangen. I fordelingsgangen monteres dog afbryder i begge af gangens ender<br />

Andet<br />

Entreprenøren skal forvente mere end almindelig slitage pga. arbejdets karakter og acceptere<br />

og medtage dette på kontoret og alle kontorets elementer fra anlæggets tilsynsfolk.<br />

Desuden vil der i forbindelse med. kontorets anvendelse blive opsat opslagstavler,<br />

white boards, knager, hylder, brandslukker o. lign. Huller, mærker og lignende efter sådanne<br />

montager er at betragte som almindelig slitage og er derfor en del af leverancen.<br />

Udenomsarealer<br />

Entreprenøren skal levere og etablere en flisegang som vist på Bilag F ca. 12 m2 med<br />

betonbelægning. Belægning og underbygning skal i kvalitet svare til terrasse samt overholde<br />

reglerne for flisebelægninger. Belægningernes placering afgøres af tilsynet efter<br />

afklaring af kontorets placering. Belægning tilpasses med finish til omkringliggende niveauer.<br />

Overskydende materialer bortskaffes.<br />

Ved fjernelse af skuerne ved arbejdets ophør eller på et andet tidspunkt, skal installationer<br />

fjernes og bortskaffes. Berørte men blivende installationer bringes tilbage til standen


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

51 af 176<br />

før indgrebet. Grus og belægningsmaterialer fjernes og opgravede arealer retableres<br />

men relevant belægning, - asfalt eller muld/græs.<br />

Bygherren indretter og leverer selv kontorudstyr.<br />

3.3 Adgangsveje<br />

Som adgangsveje kan benyttes veje, der er etableret med bunden belægning over en<br />

strækning på mindst 30 m fra offentlig vejs kørebanekant:<br />

• Køgevej, rute 54<br />

• Til nedrivning af ejendommen Køgevej 285 kan ejendommens eksisterende indkørsel<br />

fra Køgevej benyttes<br />

• Til anstillingsplads kan indkørsel til nedrivningsejendom Køgevej 285 benyttes<br />

(se også PSS, bilag 3 tegning 12810-9002)<br />

• Køgevej umiddelbar øst for, hvor 132 kV luftledning krydset Køgevej<br />

Entreprenøren skal i forbindelse med etablering af adgangsveje udføre interimsbelægning<br />

i arealer mellem sti og kørebane (Køgevej).<br />

Der skal etableres tydelig skiltning af hver enkelt arbejdsplads. Af hensyn til en effektiv<br />

vareleverance og kørselsanvisning til redningskøretøjer skal der med bygherren aftales<br />

en entydig nummerering/betegnelse af arbejdspladserne, og der skal udarbejdes en præcis<br />

kørselsanvisning for hver enkel arbejdsplads. Disse kørselsanvisninger skal entreprenøren<br />

foruden til leverandører udleveres til beredskabet.<br />

Entreprenørens adgang til arbejdsområdet og anstillingsplads skal uden for arbejdstid<br />

være effektivt afspærret og skiltet med adgang forbudt så uvedkommende færdsel hindres.<br />

Etablering af ind- og udkørselsforhold for adgangsveje til offentlig vej og midlertidig lukning<br />

af veje skal aftales med vejmyndigheden.<br />

Følgende skal have adgang til/kan benytte entreprenørens adgangsveje uden vedligeholdspligt:<br />

• Tilsynet<br />

• Beredskab<br />

• Ledningsejere af enhver art<br />

• Arbejdstilsynet<br />

• Miljømyndigheder<br />

• Entreprenør på entreprise 12810.400 (vejvisnings- og færdselstavler)<br />

• Arkæologer<br />

• Beboere på Køgevej 287 og 300 samt trafik til og fra sendemasten<br />

Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsvejen(e) til opretholdelse<br />

af dens/deres farbarhed påhviler entreprenøren.<br />

Generelt gælder:<br />

• Parkering inden for de til arbejdsområdet hørende arealer nærmere end 3,0 m fra<br />

kørebane kant må kun finde sted efter nærmere aftale med vejmyndigheden


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

52 af 176<br />

3.4 Aflevering af arbejdsområder, arbejdsarealer og adgangsveje<br />

Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning udbedre forvoldte skader.<br />

Når entreprenøren forlader områderne, skal han dokumentere, at der ikke efterlades jordforurening<br />

på arealer, hvor der har været udført potentielt forurenende aktiviteter. Dokumentationen<br />

skal udføres ved akkrediterede analyser af jordprøver udtaget pr. 50 m 2 .<br />

Jordprøver udtages af topjorden efter fjernelse af udlagte lag af stabilt grus.<br />

Hver jordprøve udtages som en blandeprøve af 5 nedstik. Nedstikkene fordeles jævnt<br />

over det areal, prøven repræsenterer. Dokumentationen skal som minimum udføres, hvor<br />

der har været:<br />

• områder for værkstedsaktiviteter, oplag af farligt affald og oplag af råvarer der potentielt<br />

kan medføre forurening – analyseres for totalkulbrinter og BTEX ved Reflab<br />

1 metoden, tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) ved<br />

ICP og PAH ved Reflab 4 metoden<br />

• tanke med indhold af olie og tankningsområde – analyseres for indhold af totalkulbrinter<br />

og BTEX ved Reflab 1 metoden<br />

Såfremt der påvises jordforurening, skal denne bortgraves og bortskaffes til godkendt<br />

jordmodtager. Efter endt bortgravning skal der udtages nye jordprøver til dokumentation<br />

af at alt forurenet jord er fjernet.<br />

Dokumentationen skal samles i en rapport, der beskriver det udførte arbejde og resultaterne<br />

af de udførte laboratorieanalyser. Rapporten fremsendes til bygherren.<br />

Udgifter til bortgravning af eventuel påvist forurening, der er forårsaget af entreprenøren,<br />

og dokumentation af at denne forurening er fjernet, afholdes af entreprenøren og er bygherren<br />

uvedkommende.<br />

4. Færdselsregulerende foranstaltninger<br />

I nærværende SAB benyttes nedenstående definitioner:<br />

Trafikområde: Det vejområde, der ved vejarbejde er lagt ud til trafikken, og som har klart<br />

definerede grænser til arbejdsområde og naboarealer.<br />

Bevægeligt vejarbejde: Kørende vejarbejde eller kortvarigt vejarbejde af maksimalt en arbejdsdags<br />

varighed på samme sted.<br />

Maskinelt arbejde: Maskinelt vejarbejde er vejarbejde, hvor en person udelukkende er fører<br />

eller passager på en dertil indrettet plads i en maskine eller et køretøj med en faktisk<br />

totalvægt på mindst 1,5 ton.<br />

Manuelt vejarbejde: Manuelt vejarbejde er vejarbejde, som udføres helt eller delvist af<br />

siddende, stående eller gående personer.<br />

Beskyttelsesmodul: Er en tung genstand, maskine eller køretøj eller anden særlig sikkerhedsforanstaltning,<br />

som vejarbejderen er i læ af for trafikken og som anvendes til beskyttelse<br />

af vejarbejderen i mod påkørsel af vejtrafikken.


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

53 af 176<br />

Beskyttelsesniveauer: Graduerede niveauer med egnede sikkerhedsforanstaltninger for<br />

vejarbejdere mod vejtrafikken.<br />

Trafikomlægning: Ved ”trafikomlægning” skal forstås omlægning til reducerede kørespor<br />

eller flytning af kørespor.<br />

Trafikledelse: Styring af trafik ved brug af ITS.<br />

Spærretider: Ved spærretider forstås de tidsrum, hvori det ikke tillades at reducere antallet<br />

af kørespor på motorvejen inkl. ramper. Uden for spærretiden tillades, at antallet af<br />

spor på motorvejen reduceres til mindst to spor i enhver retning.<br />

4.1 Alment<br />

Bestemmelserne i ”Instruks for råden over vejareal”, Vejdirektoratet i gældende udgave,<br />

er gældende for entreprisen.<br />

Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, kontrol, drift, vedligehold og fjernelse af afspærring<br />

og afmærkning.<br />

Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde bindende bestemmelser<br />

i bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. i gældende udgave.<br />

Ved færdselsregulerende foranstaltninger forstås de foranstaltninger, der af entreprenøren<br />

udføres på vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder foranstaltninger for<br />

trafiksikkerhed og markering af grænse eller længdeafspærring mellem arbejdsområder<br />

og trafikområder.<br />

Eventuelle supplerende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger til ovenævnte - bl.a. beskyttelsesmodul<br />

- begrundet i entreprenørens metodevalg skal vælges og placeres på en<br />

sådan måde, at trafiksikkerheden for vejtrafikken ikke forringes.<br />

Trafikområder administreres af pågældende vejmyndighed – Vejdirektoratet eller kommunen<br />

– der også forestår den almindelige drift og vedligehold inklusive beredskabsopgaver<br />

og vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige trafik.<br />

Nærværende entreprenør forestår den almindelige drift og vedligehold af de trafikforanstaltninger,<br />

der etableres i entreprisen.<br />

Entreprenøren skal overholde de af vejmyndigheden til enhver tid fastsatte spærretider<br />

for vejarbejder og trafikomlægninger, som pt. er:<br />

Spærretider for rute 54, Næstved – Rønnede (Køgevej):<br />

Mandag – torsdag: kl. 6.00 - 9.00 og kl. 15.00 - 18.00<br />

Fredag: kl. 6.00 - 10.00 og kl. 14.00 - 18.00<br />

Lørdag: kl. 10.00 - 15.00<br />

Søn- og helligdage: kl. 12.00 - 18.00<br />

Se i øvrigt aktuelle spærretider på www.vejsektoren.dk.


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

54 af 176<br />

Belysning af afmærkning må ikke opstilles på en sådan måde, at den blænder trafikanterne.<br />

4.2 Grænse mod arbejdsområder<br />

Vognbaner skal afgrænses af kantlinjer, der ved arbejdsområder og på enkelte andre<br />

strækninger suppleres med N 42 Kantafmærkningsplader, N 44,1 Markeringscylindere, N<br />

44,2 Markeringskegler, N 44,3 Vognbanedelere, energiabsorberende afspærring eller trafikværn.<br />

Ved arbejdsområder fastlægges art af supplerende foranstaltning efter arbejdsområdets<br />

karakter og faktiske konstruktionsarbejder herunder disses afstand fra vognbaner, da forhold<br />

i arbejdsområdet, herunder hensyntagen til at arbejdsmiljøet kan medføre andre sikkerhedsforanstaltninger<br />

end de, der kræves for trafikken.<br />

Trafikværn<br />

Der må kun anvendes trafikværn, som er optaget på Vejdirektoratets liste over godkendte<br />

trafikværn til anvendelse på statsvejnettet, som findes på Vejdirektoratets hjemmeside<br />

under Leverandørportalen > Standarder og paradigmer > Instruktioner og vejledninger ><br />

Trafikafvikling. Monteringsvejledning udstedt af fabrikanten af trafikværnet skal forefindes<br />

på arbejdspladsen.<br />

Valg af trafikværnsklasse for trafikken foretages af vejmyndigheden på grundlag af entreprenørens<br />

oplysninger om hvilke arbejder, der udføres hvor og i hvilke tidsrum i arbejdsområdet.<br />

Som grundlag for entreprenørens planlægning af arbejdet, herunder planlægning af supplerende<br />

arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, vil følgende ligge til grund for vejmyndighedens<br />

valg:<br />

• Der skal være plads til trafikværnets dynamiske arbejdsbredde (udbøjning)<br />

• Trafikværn med styrkeklasse T3, sikkerhedsklasse, ASI = B eller C, arbejdsbredde<br />

W2 (≤0,80 m) må kun anvendes som trafikværn mod trafikområdet ved stationært<br />

manuelt arbejde som uundgåeligt skal udføres tæt op ad værnet og som ikke<br />

kan udføres maskinelt<br />

• Trafikværn opsættes for at beskytte vejtrafikken efter reglerne anført i vejregler<br />

for vejautoværn og påkørselsdæmpere<br />

• Hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet på grund af arbejdet indenfor<br />

arbejdsområdet, f.eks. ramning, kommer ud i trafikområdet, skal anvendes<br />

trafikværn styrkeklasse T3, sikkerhedsklasse ASI = A, H ≥ 1,00 m<br />

• Trafikværn opsat i oversigtsarealer må ikke være højere end 0,80 m<br />

• Trafikværn opsat alene med det formål at forhindre adgang for vejtrafikken eller<br />

markere grænsen til arbejdsområdet skal være trafikværn, styrkeklasse T1, sikkerhedsklasse<br />

ASI = A<br />

4.3 Kortvarige lån af trafikområder<br />

Entreprenøren kan udenfor spærretiden få tilladelse fra vejmyndigheden via tilsynet til<br />

sporspærringer eller andet lån af et trafikområde på motorvejen inkl. ramper.


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

55 af 176<br />

Ved spærretider forstås de tidsrum, hvor det ikke tillades at reducere antallet af kørespor<br />

på Køgevej.<br />

Kortvarige lån af trafikområder samt lån af trafikområder for etablering af trafikforanstaltninger<br />

på Køgevej planlægges og udføres iht. retningslinjer angivet i "Instruks for Råden<br />

over vejareal. Vejdirektoratet" og "Afmærkning af vejarbejder på statsveje".<br />

4.5 Anvendelse af færdselsregulerende foranstaltninger<br />

4.5.1 Alment<br />

Entreprenøren skal påregne arbejdet udført i henhold til nedennævnte aktivitetsbeskrivelser,<br />

medmindre andet aftales med tilsynet.<br />

Beskrivelsen af hvilke opgaver ,der udføres i de enkelte aktiviteter, er ikke fuldstændig, ligesom<br />

der kan være mindre forberedende eller afsluttende arbejder, der skal udføres<br />

mellem aktiviteterne.<br />

Anlægslogistik<br />

<strong>Entreprise</strong>ns arbejder skal for hovedpartens vedkommende udføres i arbejdsområder,<br />

der respekterer en rabat på mindst 1,0 m langs trafikområdet.<br />

I nedenstående tidsplan er anført den forudsatte rækkefølge af arbejder og tilhørende arbejdsområder<br />

samt den bruttoperiode, der i forslaget r til rådighed for de samlede nødvendige<br />

arbejder inden for det enkelte arbejdsområde jf. det udbudte projekts bestemmelser,<br />

mængder og konstruktioner.<br />

Længden af perioden til arbejder i de enkelte arbejdsområder er ikke et udtryk for arbejdets<br />

omfang, men alene en angivelse af den periode inden for hvilken arbejderne i arbejdsområdet<br />

bør være udført, for at den udbudte løsning kan følges.<br />

Bygherrens oplæg til tidsplan:<br />

Medio sept. - medio nov. 2013: Interimsvej ved Køgevej Vest og Køgevej Øst<br />

Oktober 2013: Udgravning for OF 128-0-038 og OF 128-0-039 samt UF 614-0-000.50<br />

November 2013 – marts 2014: Broarbejder ekskl. brobelægninger<br />

Marts – primo april 2014: Nedrivning af Køgevej 285 inkl. interimsadgangsvej til anstillingsplads/sendemast<br />

Maj – juni 2014. Bromembraner og –belægninger<br />

April – juni 2014: Vejarbejder fordelerring inkl. privat fællesvej, NØ-rampe og Køgevej<br />

Vest samt Køgevej Øst<br />

April – maj 2014: UF 128-0-041<br />

Juli – sept. 2014: Vejarbejder SØ-rampe<br />

Juli – oktober: Øvrige vejarbejder syd for Køgevej som Østlig fordelingsvej, stier, vej til<br />

Højgård<br />

Oktober 2014 Afsluttende vejarbejder inkl. slidlag NØ-rampe<br />

I færdselsregulerende foranstaltninger indgår nedenstående elementer, der placeres iht.<br />

de godkendte afmærkningsplaner for trafikafvikling og det i SAB – Styring og samarbejde<br />

afsnit 8.2 nævnte grundlag:


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

56 af 176<br />

• Diverse tavler og kant- og baggrundsafmærkning<br />

• Energiabsorberende afspærring<br />

• Trafikværn<br />

• Midlertidig kørebaneafmærkning<br />

• Gule blinksignaler herunder løbelys<br />

• Hvide markeringslygter<br />

4.5.1.1 Arbejdets omfang<br />

Arbejdet omfatter:<br />

• Etablering, drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger på vejarealer<br />

• Interimsbelægninger for trafikken bl.a. i siderabatter og som interimsramper<br />

Elementer, der indgår i ovennævnte arbejder, er beskrevet i respektive afsnit.<br />

Endelige afmærkningsplaner for trafikafvikling udarbejdes, jf. SAB – Styring og samarbejde,<br />

afsnit 8.2.2, hvorfor udbudsmaterialets tegninger er orienterende og angiver de principløsninger,<br />

som myndighederne på lignende arbejder har kunnet godkende.<br />

4.5.2 Materialer<br />

4.5.2.1 Midlertidig kørebaneafmærkning<br />

På Køgevej, interimsveje, fordelerring og ramper anvendes midlertidig hvid kørebaneafmærkning<br />

med RL som min. R3 iht. AAB for kørebaneafmærkning. På øvrige veje kan<br />

ved vejarbejder af kortere varighed (under en uge) anvendes gul kørebaneafmærkning<br />

med RL som min. R4 iht. AAB for kørebaneafmærkning.<br />

Ved vejarbejder af længere varighed anvendes hvid termoplast i reduceret tykkelse, t=2<br />

mm. Eksisterende kørebaneafmærkning, der kan være vildledende, skal fjernes ved<br />

vand-fræsning eller anden fræsemetode, som ikke skaber for trafikanten vildledende "ar"<br />

i asfaltbelægningen.<br />

Kantlinjer skal udføres profilerede udenfor tættere bebygget område dog ikke på ramper,<br />

hvor kantlinjer skal udføres som plan afmærkning.<br />

4.5.2.2 Tavler og kant- og baggrundsafmærkning<br />

Der anvendes følgende tavler:<br />

• Advarselstavler (A), Vigepligtstavler (B), Forbudstavler (C), Påbudstavler (D) og<br />

Oplysningstavler (E), inkl. undertavler (U) og omkørselstavler (F) på én stander<br />

• Midlertidige informationstavler og vejvisningstavler inkl. undertavler på én eller to<br />

standere<br />

• N 42 Kantafmærkningsplader med dimensioner jf. vejreglen om afmærkning af<br />

vejarbejder m.m.<br />

• N 44,1 Markeringscylinder<br />

• N 44,2 Markeringskegle<br />

• N 44,3 Vognbanedeler<br />

• O 41 Retningspile på 2 standere<br />

• O 43-45 Spærrebomme på 2 standere


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

57 af 176<br />

• O 45 Spærrebom som lægter mellem N 44,1<br />

Alle tavler skal udføres som anført i vejregler om færdselstavler; afmærkning af vejarbejder<br />

m.m.; og vejvisningstavler..<br />

4.5.2.3 Energiabsorberende afspærring eller autoværnsbegyndelser<br />

Energiabsorberende afspærring anvendes som følger:<br />

• Enkeltdæksøjle foran autoværnsender jfr. DRI-100 og manual for trafikafvikling<br />

• Dobbeltdæksøjler eller 3 dobbeltdæksøjler med kædefang som tværafspærring<br />

Som autoværnsender kan anvendes godkendte energiabsorberende autoværnsbegyndelser<br />

testet efter DS/EN 1317-4 eller tilsvarende standard.<br />

4.5.2.4 Gule blinksignaler og hvide markeringslygter<br />

Krav til Z 93 Gult blinksignal og N 46 Markeringslygte fremgår af bekendtgørelse om afmærkning<br />

af vejarbejder mv.<br />

Kravene fremgår desuden af Tabel 1: Instruks for Råden over vejareal, gældende udgave.<br />

4.5.2.5 Afmærkningsvogne<br />

Som afmærkningsvogne skal anvendes 4 m-vogne iht. vejreglen for afmærkning af vejarbejder<br />

m.m.”.<br />

4.5.2.6 Afmærkningslygter på arbejdskøretøjer og tilsynskøretøjer (gult blinklys)<br />

Krav til funktion og anvendelse af afmærkningslygter fremgår af bekendtgørelse om anvendelse<br />

af afmærkningslygte (gult blinklys) og bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder<br />

mv.<br />

4.5.2.7 Mobile fundamenter<br />

Mobile fundamenter til skiltestandere, hegn m.v. skal være eftergivelige eller lavere end<br />

0,10 m.<br />

Betonklodser (hoffmann–klodser) må ikke anvendes i forbindelse med afmærkning af<br />

vejarbejder på motor- og motortrafikveje.<br />

4.5.3 Udførelse<br />

4.5.3.1 Generelt<br />

Senest 15 arbejdsdage før en trafikomlægning påbegyndes, skal entreprenøren udarbejde<br />

og fremsende en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbegyndelse<br />

og forventet afslutning til tilsynet.<br />

Trafikomlægningen må ikke påbegyndes, førend denne plan og de tilhørende tilladelser<br />

til rådighed over vejareal er godkendt af myndighederne, jf. SAB – Styring og samarbejde,<br />

afsnit 8.2.


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

58 af 176<br />

Sammen med den overordnede plan skal entreprenøren udarbejde og fremsende en<br />

”drejebog” til tilsynet, som i detaljer angiver, hvad der skal laves, hvem der er på stedet<br />

og hvem, der kan kontaktes, hvis noget uforudset skulle indtræffe. Ved start af en omlægning<br />

skal dette indmeldes til T.I.C.<br />

Inden en trafikomlægning afsluttes og trafikken frigives til omlagt situation, skal entreprenøren<br />

indhentes tilsynets accept hertil, og umiddelbart efter afslutning skal entreprenøren<br />

indmelde dette til T.I.C.<br />

Når en trafikomlægning er påbegyndt, kan den normalt ikke standses i andet end slutsituationen,<br />

alternativt startsituationen. Ved fare for ikke at kunne nå at gennemføre en påbegyndt<br />

trafikomlægning, eventuelt på grund af vejrforhold, skal tilsynet straks tilkaldes,<br />

så nødvendige ændringer kan aftales, iværksættes og meddeles.<br />

Ved alle trafikomlægninger på statsveje fjernes ved vandfræsning alle kørebaneafmærkninger,<br />

der ikke er i rigtig placering for forestående placering af kørespor.<br />

Eventuelt overflødig, eksisterende kørebaneafmærkning udenfor belægninger, der ikke<br />

opbrydes, anbefales fjernet forud for opstart af trafikomlægningen. Desuden anbefales<br />

det at etablere ny kørebaneafmærkning for næste aktivitet i arbejdsområder.<br />

4.5.3.2 Trafikværn<br />

Trafikværn skal opsættes efter afsætningsdata angivet ved stationeringer på afmærkningsplaner<br />

for trafikafvikling og tværprofiler for den aktuelle aktivitet.<br />

Hvis der findes testede overgangsstykker mellem forskellige typer af trafikværn, skal disse<br />

overgangstykker anvendes.<br />

Trafikværn skal påbegyndes og afsluttes som anført i monteringsvejledningen.<br />

Afstand mellem skråningskant og bagkant trafikværn skal være større end trafikværnets<br />

dynamiske arbejdsbredde W dyn (udbøjning).<br />

4.5.4 Krav til kontrol og rapportering af afmærkning<br />

4.5.4.1 Kontrol og vedligeholdelse af afmærkning<br />

Entreprenøren skal sikre, at afmærkningen er opstillet i overensstemmelse med rådighedstilladelsens<br />

afmærkningsplan og fungere fejlfrit. Det påhviler entreprenøren straks at<br />

reagere i tilfælde af mangelfuld afmærkning.<br />

Konstaterede fejl og mangler skal udbedres omgående.<br />

I den forbindelse bemærkes, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdselsuheld<br />

opstået som følge af mangelfuld afmærkning.<br />

Entreprenøren skal kontrollere al afmærkning mindst 2 gange dagligt på hverdage og 1<br />

gange dagligt på lør-, søn- og helligdage samt rette eventuelle opståede fejl. Alle kontroller<br />

dokumenteres med logbog.<br />

Kontrollen skal fremgå af logbogen.


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

59 af 176<br />

Ved tilkald fra tilsynet eller T.I.C. vedr. fejl eller mangler ved udførte foranstaltninger (eksempelvis<br />

manglende strøm til signalanlæg eller løbelsy), har entreprenøren en mobiliseringstid<br />

– i døgnets 24 timer – på højst 30 min. fra tilkald og indtil, aktion i marken skal<br />

være påbegyndt. Tidsfristen omfatter dog ikke materiel, der er påkørt af trafikken.<br />

4.5.4.2 Logbog<br />

Entreprenøren skal føre en daglig elektronisk logbog med minimum følgende informationer:<br />

Vedr. daglig gennemgang:<br />

• Hvem har forestået eftersynet og hvornår?<br />

• Hvilke observationer er der gjort? Er der konstateret fejl/afvigelser?<br />

• Sted (kilometrering, retning, GPS-koordinater)<br />

• Hvad er rettet og hvornår<br />

• Er der foretaget andre foranstaltninger(f.eks. indberetning af uhensigtsmæssige<br />

forhold)?<br />

Hvert tilsyn skal dokumenteres med det fornødne antal digitale billeder.<br />

Vedr. kortvarigt lån af kørebanearealer i trafikområdet:<br />

• Hvilke, hvor og hvornår er kortvarige ændringer af trafikområde udført<br />

• Hvem har udført ændring, hvorfor<br />

• Hvornår er indmeldinger herom givet til T.I.C og af hvem<br />

5. Ledninger<br />

Af de i SB ad § 2 stk. 2 anførte dokumenter (ledningsprotokol, vandsynsprotokol m.v.)<br />

fremgår, hvilke ledninger inden for arbejdsområdet bygherren har kendskab til.<br />

I ledningsprotokollen er hver ledning, der er beliggende indenfor arbejdsområdet, beskrevet<br />

med type, placering, omlægning eller ej, og hvorledes ledningen skal behandles:<br />

• omlægges til et nyt tracé<br />

• frigraves, trækkes til side og efterfølgende lægges tilbage<br />

• ledninger, der ikke berøres af nærværende entrepriser, skal beskyttes i henhold<br />

til ledningsejerens anvisninger<br />

Det bemærkes, at eksisterende ledninger og kabler ejet af Vejdirektoratet, herunder afvandingsledninger,<br />

og belysning, ikke nødvendigvis er angivet på ledningsprotokollens<br />

plantegninger, men er i øvrigt ikke nærmere omtalt i protokollen, idet omlægning eller<br />

sløjfning af disse anlæg er indeholdt i nærværende entreprise.<br />

Det understreges, at de på ledningsprotokollens plantegninger viste placeringer alene er<br />

til orientering. Anførte ledningstracéer kan omfatte flere typer og antal ledninger og kabler.<br />

Ledningsejerne skal påvise deres ledninger og kabler, før entreprenøren begynder at arbejde<br />

i det pågældende område.<br />

Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger eller kabler, gives besked<br />

til ledningsejerne såvel som til tilsynet. Blotlægges ikke kendte ledninger ved anlægsarbejdet,<br />

orienteres ledningsejerne og tilsynet.


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

60 af 176<br />

Der henvises til ledningsprotokol for en beskrivelse af de eksisterende ledninger indenfor<br />

arbejdsområdet, som bygherren har kendskab til.<br />

132kV luftledning<br />

Respektafstande til højspændingskabler skal overholdes, jf. ”Stærkstrømsbekendtgørelsen”.<br />

Der er mellem SEAS NVE (energinet.dk) og Vejdirektoratet aftalt følgende forhold:<br />

• SEAS NVE kan acceptere, at byggekraner forsynes med krøjestop så kraner ikke<br />

kan komme ledningen (nærmeste fasetråde) nærmere end 10 m. Hvis det er<br />

nødvendigt at byggekranen skal foretage løft tættere på ledningen, må ledningen<br />

afbrydes<br />

• Hvis gravemaskiner, der skal arbejde i nærheden af og under 132 kV ledningen<br />

(indenfor den normale respektafstand), forsynes disse med højdestop<br />

SEAS NVE accepterer at graveskovlen kan arbejde indtil følgende højder under spændingsførende<br />

faser i:<br />

• Spændet mellem mast nr. 55 og 56: 5,5 m gravehøjde<br />

• Spændet mellem mast nr. 55 og 54: 10,5 m gravehøjde<br />

• Spændet mellem mast nr. 54 og 53A: 8,0 m gravehøjde<br />

Vedrørende afbrydelse af højspændingsledningen (132 kV) stilles følgende krav:<br />

• SEAS NVE skal have mindst 5 arbejdsdages varsel forud for en afbrydelse<br />

Under hvert af bardunfundamenterne ligger der nedgravet et ”jordnet”, som har en usikker<br />

udstrækning, måske op til 10 – 15 meter fra fundamentet.<br />

Forinden gravning i nærheden af fundamenterne skal TeraCom kontaktes ved Ib Zakarias,<br />

mobil 40 30 99 35 med henblik på at få jordnettet afsat i marken.<br />

Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage nødvendige ændringer, skal entreprenøren<br />

udføre disse efter nærmere aftale med bygherre og ledningsejer, og under respekt for<br />

ledningsejerens anvisninger.<br />

Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i nærheden af:<br />

• Elforsyningsanlæg: ”Stærkstrømsbekendtgørelsen. Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde,<br />

vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i nærheden af elforsyningsanlæg”,<br />

Sikkerhedsstyrelsen, i gældende udgave (se www.sikkerhedsstyrelsen.dk)<br />

• Naturgasledninger: ”Pas på gasledningerne! Sikkerhedsforskrifter for arbejder i<br />

nærheden af naturgasledninger”, De Danske Naturgasselskaber, i gældende udgave<br />

(se f.eks. www.hng.dk/raadgivning)<br />

Kabelflytninger må ikke foretages i frostvejr, og ledningsejerne betinger sig 1 måneds<br />

varsel.<br />

Nøjagtig ledningsplacering fastlægges ved håndgravning.


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

61 af 176<br />

Arbejdskørsel over ledninger må først ske efter, at der er truffet aftale med tilsynet om<br />

forholdsregler til beskyttelse af disse ledninger.<br />

Såfremt der sker skade på ledninger, hvis tilstedeværelse ikke på forhånd er oplyst, vil<br />

betalingsspørgsmålet skulle afklares mellem entreprenør og ledningsejer.<br />

5.1 Verifikation af eksisterende ledninger<br />

5.2 Sikring<br />

Når ledningsejerens påvisning har fundet sted, blotlægger entreprenøren ved håndgravning<br />

alle eksisterende ledninger og kabler, som berøres af arbejdet og som bevares under<br />

arbejdets gennemførelse, inden der maskingraves på stedet. De af ledningsejerne<br />

opstillede betingelser for at arbejde i nærheden af ledningerne overholdes.<br />

Såfremt eksisterende ledninger ikke findes i forbindelse med frigravningen, underrettes<br />

tilsynet samt ledningsejerne, og entreprenøren fortsætter arbejdet efter ledningsejernes<br />

og tilsynets anvisninger.<br />

Såfremt der under gravning findes ledninger eller kabler, som ikke fremgår af de indhentede<br />

oplysninger, underrettes tilsynet. Disse ledninger registreres og indmåles (x, y, z).<br />

Entreprenøren udarbejder arbejdstegninger for interimskonstruktioner eller -<br />

foranstaltninger, som skal sikre, at ledninger og kabler ikke lider overlast.<br />

Ved undergravning af eksisterende ledningsanlæg afstives den fritliggende installation<br />

mod brud og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets udførelse. Den påtænkte afstivnings-<br />

eller sikringsmetode forelægges ledningsejer samt tilsynet og accepteres af<br />

disse, inden arbejdet påbegyndes.<br />

Afhængig af hvorledes entreprenøren vælger at tilrettelægge anlægsarbejdet, kan det<br />

være nødvendigt at udlægge køreplader til beskyttelse af ledninger og kabler mod overlast<br />

fra spunsningsudstyr og kørsel med maskiner med stort akseltryk. Den pågældende<br />

beskyttelse skal udføres efter nærmere aftale med tilsynet.<br />

5.3 Døde ledninger<br />

Døde ledninger opgraves, frasorteres den opgravede jord og bortskaffes i det omfang, de<br />

er til gene for efterfølgende arbejder jf. SAB - Jordarbejder. Det bemærkes, at der i ledningsprotokollen<br />

kan være angivet enkelte døde kabler/ledninger, som kan fjernes. Inden<br />

opgravning skabes vished om, at ledningen/kablet virkelig er død/dødt.<br />

Døde ledninger og kabler, der skal opgraves og bortskaffes, omfatter primært:<br />

• Annullerede el- og tele-/signalkabler.<br />

6. Laboratoriefaciliteter<br />

Ikke foreskrevne (men af tilsynet forlangte) prøver betales af bygherren, dersom prøveresultaterne<br />

falder inden for de anførte krav. I modsat fald betales prøven af entreprenøren.<br />

Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af et stationært laboratorium. Dog skal<br />

der på arbejdspladsen kunne udføres følgende kontrol af betonen:


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

62 af 176<br />

• Den friske betons konsistens bestemt ved sætmål, rumvægt og luftindhold<br />

(Press-ur-meter)<br />

• Udstøbning af prøvecylindre, d = 150 mm, h = 300 mm. (opbevaring i termostatstyret<br />

vandbad udføres på produktionsstedet)<br />

• Temperatur af: luft, den friske og den hærdnende beton<br />

• Vedhæftning og sammenhængsstyrke mellem reparationsbeton eller -mørtel og<br />

underlag bestemt ved aftræksforsøg<br />

• Prøvebelastning af iborede ankre og armeringsjern<br />

Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøveanstalter som angivet<br />

i SAB samt AAB.<br />

De til kontrol af jord, grus og asfalt krævede forsøg kan tillades udført på et laboratorium,<br />

som er underlagt en anerkendt kontrolanordning. Prøvningen udføres i henhold til de<br />

fremlagte prøveforskrifter, jf. det i SB ad § 2 stk. 2 angivne materiale.<br />

Umiddelbart efter prøvernes udførelse skal forsøgsresultaterne afleveres.<br />

Alle prøver vedrørende forurenede materialer, herunder forurenet jord, udføres af eksternt<br />

laboratorium akkrediteret til de relevante analyser.<br />

7. Miljøforhold<br />

7.1 Alment<br />

Entreprenøren skal minimum 15 arbejdsdage før iværksættelse af arbejder, der trods<br />

iværksatte foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv,<br />

lugt mv., advisere tilsynet om, hvilke naboer, der forventes berørt af generne. Dette aftales<br />

nærmere med tilsynet<br />

7.2 Støjgener<br />

Entreprenøren sørger for ved valg af maskiner, udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt<br />

støjdæmpende foranstaltninger at mindske omgivelsernes støjgener ved anlægsaktiviteterne.<br />

I bolignære områder må arbejder, som medfører støjgener, kun gennemføres i dagtimerne,<br />

dvs. i tidsrummet mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00. Udover nævnte tidsrum må<br />

de vejledende støjgrænser gældende i aften/nat perioden, som anført i Miljøstyrelsens<br />

vejledning nr. 5/1984, ikke overskrides.<br />

7.3 Vibrationsskader og vibrationsgener<br />

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af vibrationsskader og -<br />

gener, herunder etablering af vibrationsdæmpende foranstaltninger for kritiske arbejder<br />

samt metoder og udstyr for måling af vibrationer.<br />

For at imødegå vibrationsskader på omkringliggende bygninger må vibrationshastigheder<br />

ikke overstige 5 mm/s, målt på de omkringliggende bygninger.


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

63 af 176<br />

For vibrationskritiske arbejder, hvor der er risiko for overskridelse af kravene, skal entreprenøren<br />

efter aftale med bygherren udføre vibrationsmålinger på fundamenter og i boligenheder<br />

i omkringliggende bygninger.<br />

Bygherren skal have mulighed for at følge vibrationsmålingerne.<br />

Vibrationsmålinger, der anvendes som dokumentation for opfyldelse af kravene, skal udføres<br />

af entreprenøren med udstyr kalibreret af anerkendt laboratorium. Kalibreringen<br />

skal ske inden for et halvt år før målingernes udførelse.<br />

Måling af vibrationer på bygninger skal ske i henhold til DIN 4150.<br />

Entreprenøren skal rapportere vibrationsmålinger til bygherren senest 3 arbejdsdage efter<br />

udførelsen.<br />

Såfremt vibrationsmålingerne viser, at stillede krav ikke er opfyldt, skal entreprenøren<br />

iværksætte nødvendige foranstaltninger til imødegåelse heraf.<br />

7.4 Støvgener<br />

Der må ikke spredes støv fra arbejdsområder, så der forekommer synligt støv i luften<br />

uden for arbejdsområdernes afgrænsning.<br />

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges.<br />

Såfremt der på trods heraf opstår støvgener, skal entreprenøren bekæmpe disse.<br />

Dette kan eventuelt ske ved valg af på- og aflæsningsmetoder, der begrænser emission<br />

af støv, planlægning af arbejdstidspunkter samt vanding. Såfremt det planlægges at anvende<br />

vand fra naturlige recipienter (sø eller å) til begrænsning af støvgener, skal kommunen<br />

forinden ansøges om tilladelse.<br />

Ved jordstabilisering skal der foretages effektiv støvbekæmpelse i forbindelse med arbejdet.<br />

Der skal herunder tages særlige hensyn til beboere i naboejendomme, cyklister og<br />

andre trafikanter.<br />

Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol som minimum gennem daglig inspektion<br />

kontrollere, at der ikke forekommer støvgener fra entreprisens aktiviteter.<br />

7.6 Forurening af tilstødende veje og konstruktioner<br />

Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder broer,<br />

autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses unødvendigt<br />

under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal hurtigst<br />

muligt fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af tilsynet.<br />

Brønde og riste med flydende karm, som entreprenøren i forbindelse med belægningsarbejdet<br />

har håndteret, skal oprenses for nedfaldne materialer.<br />

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke metoder og udstyr der påtænkes<br />

anvendt ved rengøring af køretøjer og ved renholdelse af eksisterende og nye<br />

vejarealer samt vejudstyr, samt ved bekæmpelse af støvgener.


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

64 af 176<br />

Materialetransport til og fra arbejdsområder og anstillingspladser planlægges og udføres<br />

på en måde, så tilsmudsning af offentlig vej reduceres mest muligt.<br />

7.7 Beskyttelse af dyre- og planteliv<br />

Ved arbejde med udgravning til regnvandsbassin langs Øverup erhvervsvej på matr. nr. 5<br />

k, Øverup By, Herlufsholm, skal der holdes så stor afstand til den beskyttede sø som det<br />

er muligt. Tillige skal arealet nord for bassinet friholdes for kørsel mv. i så stort omfang<br />

som det er muligt.<br />

7.8 Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening<br />

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag, der iværksættes til<br />

sikring af recipienter. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den<br />

overvågning og opfølgning, som vil finde sted.<br />

Entreprenøren skal ved etablering af nødvendige slamfang, afværgegrøfter, bundfældningsbassiner<br />

og olie- og flydespærringer sikre, at der ikke sker forurening af vandløb eller<br />

lukkede ledninger med opslemmet jord, okker, cementslam, oliespild, emulsion eller<br />

andre giftige stoffer. Afværgeforanstaltninger skal benyttes i et omfang, som hindrer en<br />

synlig og målbar forurening.<br />

Retningsgivende skal bassinanlæggene udføres for en opholdstid på mere end 3 timer,<br />

og udløbene skal udføres dykkede.<br />

For områder, hvor overfladevandet indeholder opslemmet ler, skal udledningen reduceres<br />

til et minimum f.eks. ved udledning gennem et halmfilter eller ved udledning til nedsivning<br />

I forbindelse med udførelse af afvandingsarbejder og eventuelle grundvandssænkninger<br />

skal udledningen til recipienter tilrettelægges således, at lettere forurenet vand føres til<br />

separate bundfældningsbassiner og ledes gennem filtre inden udledning til recipient eller<br />

anden nærliggende lokalitet efter aftale med Næstved Kommune. Ved recipient forstås<br />

vejafvanding eller nærliggende vandløb, hvortil der kan udledes vand efter bundfældning.<br />

Ved midlertidige grundvandssænkninger eller tørholdelse af udgravninger i nærheden af<br />

arealer med konstateret mobil forurening (f.eks. oliekomponenter), skal Næstved Kommune<br />

kontaktes for afklaring af de nærmere vilkår i forbindelse med bortledning af vandet.<br />

Bro 21212, 21213, 21214 og 21215<br />

For tørholdelse i forbindelse med udgravning for bygværket, skal der etableres afløb til<br />

nyt regnvandsbassin syd for eksisterende Køgevej via eksisterende grøft langs Køgevej.<br />

Betragtes det oppumpede vand som forurenet jf. ovenstående afsnit, skal der etableres<br />

midlertidig bundfældningsbassin inkl. nødvendige foranstaltninger nord for eksisterende<br />

Køgevej. Bundfældningsbassin skal dimensioneres således at opholdstiden minimum bliver<br />

3 timer.<br />

Bro 21216


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

65 af 176<br />

For tørholdelse i forbindelse med udgravning for bygværket, skal der etableres afløb til<br />

nyt grøftebassin syd for eksisterende Køgevej. Betragtes det oppumpede vand som forurenet<br />

jf. ovenstående afsnit, skal der etableres midlertidig bundfældningsbassin inkl. nødvendige<br />

foranstaltninger. Bundfældningsbassin skal dimensioneres således at opholdstiden<br />

minimum bliver 3 timer.<br />

Til sikring mod forurening ved lækager m.v. skal entreprenøren under alle faste tanke/beholdere<br />

med brændstof, olie, kølervæske o. lign. etablere spildbakker med størrelse<br />

svarende til mængde af indholdet af den største aktuelle beholder kan tilbageholdes.<br />

Mobile tanke skal være placeret på tætte spildbakker og skal så vidt muligt placeres uden<br />

for områder med særlige drikkevandsinteresser, ikke mindre end 300 meter fra almene<br />

vandværker og ikke mindre end 50 m fra private drikkevandsboringer.<br />

Brændstof, smøreolier, hydraulikolier og andre kemikalier skal opbevares udenfor udgravningen<br />

og på fast underlag. Afstrømningen af vand fra det befæstede areal skal ledes<br />

til kloak.<br />

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til<br />

sikring af recipienter. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den<br />

overvågning og opfølgning, der vil finde sted.<br />

Entreprenøren skal udarbejde tegninger, som viser indretning og drift af afværgeforanstaltninger<br />

samt behandler situationen omkring etablering og drift i miljømæssig henseende<br />

af arbejdspladsen.<br />

7.9 Affaldshåndtering og -bortskaffelse<br />

Entreprenøren skal i henhold til den kommunale affaldsstrategi eller affaldshåndteringsplan<br />

ved en arbejdsprocedure, angive:<br />

• hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under<br />

entreprisens gennemførelse<br />

• hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen<br />

• kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med<br />

gældende affaldsregulativ<br />

• containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold<br />

• oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning<br />

Håndtering af affald, inkl. anmeldelse, skal ske i overensstemmelse med Næstved Kommunes<br />

affaldsregulativ. Alle nedbrudte materialer skal bortskaffes til godkendte modtageanlæg.<br />

Nedrivning af ejendom: affald bortskaffes i henhold til Bekendtgørelse om affald; BEK nr.<br />

1309 af 18. december 2012, og i øvrigt efter Næstved Kommunes regulativer.<br />

Bygherren har gennemført undersøgelser af ejendommen Køgevej 285 for indhold af asbest,<br />

bly og PCB. Forekomster af asbest fremgår af det fremlagte rapportmateriale.<br />

Tanke og tilhørende rørføringer skal tømmes for eventuelt indhold forud for opgravning.<br />

Indholdet opsamles og transporteres til godkendt kommunalt modtageanlæg. En eventuel


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

66 af 176<br />

restforurening af den omkringliggende jord fjernes efter forudgående aftale med bygherren.<br />

Entreprenøren skal bortskaffe opgravede installationer til godkendt kommunalt modtageanlæg.<br />

Med henblik på at minimere ressourceforbruget, minimering af spild og for at sikre størst<br />

mulig genanvendelse, etablerer entreprenøren et affaldssystem.<br />

For at begrænse affaldsproduktionen planlægges arbejdet, så mest muligt materiale genanvendes<br />

på stedet eller transporteres til genanvendelse.<br />

Entreprenøren angiver hvilke affaldstyper, der forventes under entreprisens udførelse.<br />

Eventuelle rørføringer under Køgevej, hvor Køgevej skal opbrydes, skal tømmes for et<br />

eventuelt indhold forud for opgravning. Indholdet opsamles og transporteres til godkendt<br />

kommunalt modtageanlæg.<br />

En eventuel restforurening af den omkringliggende jord fjernes efter forudgående aftale<br />

med bygherren.<br />

Entreprenøren skal bortskaffe opgravede installationer til godkendt kommunalt modtageanlæg.<br />

7.9.1 Materialer og produkter<br />

Entreprenøren skal så vidt det er muligt vælge de mindst miljø- og sundhedsbelastende<br />

materialer og produkter. Der må ikke benyttes stoffer, der er opført på Miljøstyrelsens ”Liste<br />

over uønskede stoffer” og Green Cities ”Liste over problematiske stoffer”, hvis der findes<br />

egnede alternativer.<br />

Der skal, så vidt muligt:<br />

• anvendes materialer afstemt efter byggeriets levetid og med begrænset behov for<br />

vedligehold<br />

• undgå anvendelse af PVC rør<br />

• vælges asfaltprodukter, hvor der benyttes bitumen uden opløsningsmidler<br />

• anvendes produkter og materialer, så mest muligt kan genanvendes ved bortskaffelse<br />

• vælges materialer og produkter, der let kan adskilles ved bortskaffelse for at opnå<br />

størst mulig genanvendelsesgrad<br />

• Ikke anvendes produkter, der efter endt levetid skal bortskaffes ved deponering<br />

Entreprenøren skal dokumentere valg af materialer i forhold til ovenstående.<br />

7.10 Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder<br />

Ved gennembrud af de beskyttede sten- og jorddiger, skal der tages størst muligt hensyn<br />

til kulturhistoriske og biologiske værdier, således at dige gennembrudene laves så smalle<br />

som muligt. Næstved Kommune har givet dispensation til at de nordligste 5 m af diget<br />

ved Øverup Erhvervsvej, matr. nr. 5 k , Øverup By, Herlufsholm, må påvirkes (anlæggelse<br />

af interimsvej og skråningsanlæg).


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

67 af 176<br />

Ved den nordlige afgrænsning af udsætningsområde NV for fordelerringen må der ikke<br />

udsættes i en afstand på under 5 m fra diget.<br />

Enderne af de tilbageblivende diger skal afsluttes med stabile flader og klappes til.<br />

Skulle det vise sig at et eller flere af digerne er stendiger skal disse retableres i arbejdsområdet.<br />

Arbejdet skal stoppes og nærmeste statslige museum kontaktes, hvis der i forbindelse<br />

med jordarbejdet findes en for den pågældende lokalitet usædvanlig naturhistorisk genstand.<br />

På plantegning nr. 12810-270015 er de beskyttede sten- og jorddiger vist.<br />

Der henvises til afsnit 1.5 SAB – Arbejdsplads: Beskyttede sten- og jorddiger, fredede<br />

arealer, hegn og fortidsminder.<br />

8. Geotekniske, hydrologiske og miljøtekniske undersøgelser<br />

Filtersatte boringer (boringer med pejlerør) udført i forbindelse med de geotekniske og<br />

miljøtekniske undersøgelser skal afproppes. Afpropning foretages efter nærmere aftale<br />

med tilsynet.<br />

Undtaget herfor er de boringer, entreprenøren efter aftale med bygherre bibeholder i udførelsesperioden<br />

for pejling af vandstand. Disse boringer afproppes, når behovet for pejling<br />

ophører.<br />

De filtersatte geotekniske boringer fremgår af ”Geoteknisk Rapporter”, mens filtersatte<br />

miljøtekniske boringer fremgår af rapporterne ”Okkerundersøgelser”, samt ”Forureningsundersøgelse”.<br />

Afpropning foretages i henhold til ”Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer<br />

og brønde på land” (BEK nr. 1000) af 26/7/2007 med ændring (BEK nr. 336) af<br />

25/03/2010 og (BEK 883) af 27/08/2012, og efter nærmere aftale med tilsynet.<br />

”Vejledning vedrørende afpropning af filtersatte geotekniske boringer” kan findes på<br />

www.vejdirektoratet.dk under Aktuelle udbud.<br />

I forbindelse med arbejdets udførelse udfører entreprenøren for alle fundamentsudgravninger<br />

geoteknisk tilsyn i henhold til DS/EN 1997-1, kap. 4 og kap. 7.9, samt i henhold til<br />

de specifikke SAB'er.<br />

Bygherren har gennemført geotekniske undersøgelser jf. geotekniske rapporter som<br />

nævnt i SB § 2 stk. 2 punkt m. Indholdet af disse forudsættes bekendt af entreprenøren.


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

68 af 176<br />

9. Vinterforanstaltninger<br />

<strong>Entreprise</strong>n gennemføres for broarbejder i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse<br />

nr. 477 af 18. maj 2011, Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i<br />

perioden 1. november – 31. marts, § 4, hvorfor alle vinterforanstaltninger for alle broarbejder<br />

i hele anlægsperioden skal være indeholdt i entreprenørens tilbud.<br />

For øvrige arbejder ydes ikke betaling for vinterforanstaltninger. Antallet af forventelige<br />

spilddage på denne baggrund skal ligge til grund for entreprenørens tidsplan.<br />

9.1 Alment<br />

Foranstaltninger, der udføres for at gennemføre arbejdet i vinterperioden 1. november –<br />

31. marts, omfatter både vejrligsbestemte og årstidsbestemte vinterforanstaltninger.<br />

Ved de årstidsbestemte vinterforanstaltninger forstås de foranstaltninger, der er nødvendige<br />

at iværksætte uafhængigt af det aktuelle vejrlig.<br />

Ved de vejrligsbestemte vinterforanstaltninger forstås de foranstaltninger, der iværksættes<br />

i vinterperioden, så det aktuelle vejrlig ikke volder skade på materialer og konstruktioner<br />

før, under og efter arbejdets udførelse.<br />

For betonarbejder skelnes mellem de foranstaltninger, der ved betonstøbninger iværksættes<br />

hele året til hindring af skadelige temperaturforskelle, og dem, der iværksættes i<br />

vinterperioden grundet det aktuelle vejrlig.<br />

Ved andre arbejder skelnes mellem de foranstaltninger, der udføres grundet aktuelle vejrlig<br />

i vinter- og sommerperioden. Tørring af vejbane for udførelse af kørebaneafmærkning<br />

under en igangværende trafikomlægning er i en sommerperiode et tillægsarbejde.<br />

Entreprenøren skal som biydelser til de i øvrige SAB’er beskrevne arbejder i vinterperioden<br />

udføre nedenstående:<br />

9.2 Arbejdets omfang<br />

• Årstidsbestemte vinterforanstaltninger<br />

• Opbrydning af frossen jord med en frostskorpe på mindre end 100 mm<br />

• Simpel tørholdelse, jf. SAB – Jordarbejder<br />

• Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger ved de arbejder, der er undtaget i bekendtgørelsen,<br />

men udføres, jf. entreprisens tidsplan, uden særlig aftale om<br />

dækning af omkostninger hertil<br />

Arbejdet omfatter:<br />

• Udarbejdelse af plan for de vinterforanstaltninger inkl. vinterberedskab, der planlægges<br />

udført / iværksat for arbejder, jf. entreprisens arbejdsplan<br />

• Etablering af nødvendige vinterforanstaltninger såsom orienteringsbelysning,<br />

frostsikring af installationer, interimsveje, inddækning mv. af arbejdssteder og afvandingsforanstaltninger<br />

• Udførelse af årstidsbestemte vinterforanstaltninger for aktuelle arbejder / aktiviteter<br />

i arbejdsområderne


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

69 af 176<br />

9.3 Grundlag<br />

9.4 Materialer<br />

• Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november<br />

til 31. marts – VEJ nr. 10005 af 7. november 2006<br />

• Vinterstøbning af beton, Statens Byggeforskningsinstituts anvisning nr. 125<br />

Til glatførebekæmpelse anvendes grus eller tøsalt udenfor broer.<br />

Til opvarmning af konstruktioner eller i telte anvendes afhængig af varmebehov varmeblæser<br />

eller varmekanon.<br />

Varm beton skal bestå af beton blandet af forvarmede tilsætningsmaterialer ved blanding<br />

på værk.<br />

9.5 Udførelse<br />

Generelle krav<br />

Inden den 1. oktober – årligt – afleveres den i AAB Styring og samarbejde nævnte plan<br />

for vejrligsforanstaltninger.<br />

De i planen beskrevne vinterforanstaltninger udføres til sikring af at:<br />

• Arbejdet holdes i gang i det for arbejdets fremdrift fornødne omfang<br />

• Der ikke sker skade på udført eller igangværende arbejde<br />

• Arbejdet kan udføres i overensstemmelse med de stillede krav<br />

• Arbejdet umiddelbart kan genoptages, såfremt ekstreme vejrforhold har medført<br />

standsning<br />

Betonarbejder<br />

Ved lufttemperatur under -5°C, eller hvis støbeskel lene, der skal støbes imod er under<br />

0°C, må betonstøbningen kun udføres, når nødvendige særlige foranstaltninger er iværksat.<br />

Således skal al sne og is være fjernet fra den konstruktionsdel, der skal støbes imod.<br />

Nødvendig isoleringsdækning og eventuel forvarmning skal udføres.<br />

De i AAB Beton krævede målinger af betontemperaturen i konstruktioner under afbinding<br />

og hærdning, skal i vinterperioden foretages frem til betonen er frostsikker og har opnået<br />

fornøden styrke.<br />

Ved lufttemperaturer ned til -5°C udføres afdækning af nyudstøbt beton med presenninger,<br />

vintermåtter eller skumplastmåtter.<br />

Særlige foranstaltninger (ved lufttemperaturer under -5°C) omfatter eksempelvis overdækning<br />

af arbejdssteder med telte. Brug af varm beton vil normalt være nødvendig.<br />

Fugtisoleringsarbejder<br />

Såfremt krav til vejrforhold under udførelse, herunder temperatur- og fugtkriterier, ikke<br />

kan overholdes, skal der iværksættes nødvendige foranstaltninger, som f.eks. inddækning<br />

med opvarmet telt.<br />

Asfaltarbejder


SAB – Arbejdsplads <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

70 af 176<br />

Asfaltmaterialer, der anvendes i vinterperioden, skal holdes varme frem til udlægningsstedet<br />

ved brug af isolerede og overdækkede vognlad.<br />

Asfaltarbejder må kun udføres, når nødvendige særlige foranstaltninger er iværksat for<br />

det aktuelle vejrlig, herunder udførelsesprocedurer til sikring af, at udlægning af asfalt udføres<br />

med den nødvendige asfalttemperatur, indtil tromling og komprimering er afsluttet.<br />

9.6 Kontrol<br />

Generelt<br />

Der skal for hvert arbejdsområde udføres daglig logbog, af hvilken det som minimum<br />

fremgår:<br />

• Hvilke foranstaltninger er udført og for hvilke arbejder/aktiviteter<br />

• I hvilke mængder er foranstaltningerne udført<br />

• Vejrprognose for evt. forebyggende foranstaltninger<br />

Kopi af denne logbog afleveres til tilsynet ved udgangen af hver uge og senest den efterfølgende<br />

tirsdag.


SIDE<br />

71 af 176<br />

SAB Jordarbejder – <strong>12810.200</strong><br />

Jordarbejder<br />

1. Alment<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Jordarbejder<br />

Jordarbejdets omfang og placering fremgår af tegningsbilaget og omfatter afgravning og<br />

indbygning i alle veje, stier, interimsveje, rabatter osv. dog undtaget vejkasse på omfartsvejen<br />

mellem ca. st. 6.93 til 7.30. Herudover omfatter jordarbejdet af- og udgravning, tilfyldning<br />

af friktionsmaterialer og råjord for 5 bygværker inden for entreprisen, inkl. tørholdelse.<br />

Næstved Kommune planlægger at foretage forbelastning på en strækning af tilslutningen<br />

til Østlig fordelingsvej. Forbelastningen er endnu ikke påbegyndt og forventes af være afsluttet<br />

medio 2014.<br />

2. Forberedende arbejder<br />

De i afsnit 4.1, 4.2 og SAB Arbejdsplads, afsnit 7.8 nævnte afværgeforanstaltninger skal<br />

udføres, før det egentlige arbejde påbegyndes. Afværgeforanstaltninger udføres i samråd<br />

med bygherren.<br />

2.2 Rydning<br />

2.2.1 Alment<br />

Rydning foretages på fremtidigt vejareal herunder broarbejdspladser og på midlertidigt<br />

eksproprierede arealer.<br />

Arbejdet omfatter bl.a. rydning af træer, afgrøder, buske, hegn, stensætninger og frontmure<br />

på arbejdsplads og afgravnings- og tilfyldningsarealer i det omfang, det er nødvendigt<br />

for arbejdets udførelse og efter nærmere aftale med tilsynet.<br />

Rydning på ejendommen Køgevej 285 er beskrevet under afsnit 2.3.<br />

Autoværn<br />

Arbejdet omfatter nedtagning af eksisterende autoværn inkl. fundamenter og bortskaffelse<br />

til godkendt modtager.<br />

Øvrigt vejudstyr - kantpæle, belysningsanlæg, større tavler m.v.<br />

Arbejdet omfatter nedtagning af vejudstyr inkl. fundamenter og henstilling i depot til genanvendelse<br />

i projektet.<br />

5 km sten, sten med ”Køgevej 300” samt skilt (Broadcast Service) ved Køgevej 285 skal<br />

nedtages og genopsættes ved projektets afslutning. Skiltet genopsættes ved ny adgang<br />

til sendemasten og 5 km stenen genopsættes på ny Køgevej Vest efter nærmere aftale<br />

med tilsynet.<br />

Det påhviler entreprenøren at bekæmpe kæmpe bjørneklo i henhold til Næstved Kommunes<br />

indsatsplan og i øvrigt efter BEK nr. 862 af 10/9-2009.


SIDE<br />

72 af 176<br />

SAB Jordarbejder – <strong>12810.200</strong><br />

Det påhviler entreprenøren at bekæmpe flyvehavre i henhold til gældende lov (Bekendtgørelse<br />

om flyvehavre BEK nr. 864 af 10/9-2009).<br />

2.2.3 Udførelse<br />

For midlertidigt inddragede arealer aftales rydningens omfang med tilsynet, og rydningen<br />

må først udføres, når arbejdets fremdrift kræver det. Dvs. at rydningen foretages afsnitsvis.<br />

Træer og buske må kun ryddes, hvor det af hensyn til arbejdets udførelse er strengt nødvendigt.<br />

Træstød bortskaffes til godkendt modtageplads.<br />

2.3 Nedrivning<br />

2.3.1 Alment<br />

<strong>Entreprise</strong>n omfatter nedrivning af bygninger m.v. på følgende matrikel:<br />

Jo. nr. 28<br />

Matr. nr. 5 d , Øverup By, Herlufsholm<br />

Adresse: Køgevej 285<br />

4700 Næstved<br />

Beskrivelse af ejendommen til nedrivning fremgår af bygningsbeskrivelse jf. SB ad § 2<br />

stk. 2. Andre anlæg på grundene fremgår ikke af beskrivelserne. Entreprenøren må ved<br />

gennemgang af det fremlagte materiale samt ved besigtigelse selv vurdere omfanget af<br />

disse.<br />

Forekomst af asbest fremgår af de fremlagte miljøtekniske undersøgelsesrapporter. Der<br />

er konstateret asbest i tagkonstruktionen på bygning 1 og 2. Der er ikke konstateret PCB<br />

eller bly på matriklen.<br />

Efter arbejdets overdragelse henstår ejendommene for entreprenørens regning og risiko.<br />

Bortskaffelse og fjernelse af alle materialer, herunder eventuelle asbestholdige materialer<br />

og farligt affald m.m., skal ske på lovlig vis og i henhold til kommunens regulativer.<br />

Bortskaffelse af materialer fra nedrevne bygninger skal ske efter bestemmelserne i Bekendtgørelse<br />

om affald, BEK 1309 af 18. december 2012 samt Regulativ for erhvervsaffald<br />

i Næstved Kommune af 28. februar 2012.<br />

2.3.2 Materialer<br />

Friktionsfyld skal have en sådan kvalitet, at den kan indbygges konditionsmæssigt. Friktionsfyld<br />

med højst 16% gennemfald på 0,063 mm sigte og et passende vandindhold vil<br />

umiddelbart kunne godkendes.<br />

Sker opfyldning udenfor fremtidigt vejareal, kan der anvendes indbygningsegnet råjord i<br />

stedet for friktionsmaterialer.


SIDE<br />

73 af 176<br />

SAB Jordarbejder – <strong>12810.200</strong><br />

2.3.3 Udførelse<br />

Entreprenøren skal advisere forsyningsselskaberne og ledningsejere, forinden nedrivningsarbejdet<br />

påbegyndes.<br />

Alle forsyningsledninger afproppes/afbrydes ved skel efter aftale med forsyningsvirksomheden.<br />

Sløjfning af brønde anmeldes til myndighederne og udføres jf. Bekendtgørelse om udførelse<br />

og sløjfning af boringer og brønde på land BEK nr. 1000 af 26/07/2007 Kapitel 6<br />

§26.<br />

For alle bygninger, herunder også udhuse, skure, læmure, støttemure og trapper m.v.<br />

samt septiktanke, brønde, møddingpladser etc. kræves total fjernelse af fundamenter og<br />

støbte gulve.<br />

Tankindholdet i septiktanke, gyllebeholdere, ajlebeholdere, oliebeholdere mv. skal oppumpes<br />

og bortskaffes på lovlig vis.<br />

Træer og buske på ejendommen må kun ryddes, hvor det af hensyn til arbejdets udførelse<br />

er strengt nødvendigt.<br />

Arbejdet omfatter fjernelse af evt. hegn (plankeværker, stendiger, stakitter og lignende).<br />

Forinden fjernelse af hegn skal tilsynet give sit samtykke.<br />

På ejendommen Køgevej 285 findes en afblændet olietank i udhus (1.200 l). Tanken skal<br />

fjernes i henhold til kommunens regulativer, og eventuelle gebyrer mv. skal være indeholdt<br />

i tilbuddet.<br />

På ejendommen findes endvidere en nedgravet septiktank, der skal opgraves og fjernes i<br />

henhold til kommunens regulativer, og eventuelle gebyrer mv. skal være indeholdt i tilbuddet.<br />

Opfyldning efter opgravning af septiktank skal ske med friktionsmateriale, der<br />

skal komprimeres, hvis det ligger indenfor fremtidigt vejareal.<br />

Der er asbest i tagkonstruktionen på 2 bygninger.<br />

Der er på matriklen ikke konstateret jordforureninger på vidensniveau V1 eller V2.<br />

Forud for opgravning af olietanke, olieudskillere og lignende samt ved opgravning konstaterede<br />

jordforureninger skal tilsynet varsles i så god tid, at tilsynet kan vælge at tilkalde<br />

miljømæssigt fagtilsyn.<br />

Der skal påregnes udført fuldt miljøteknisk fagtilsyn under opgravning af nævnte tekniske<br />

installationer. Der må påregnes ventetid i afgravningsforløbet i forbindelse med udtagning<br />

af dokumentationsprøver i udgravninger.<br />

Såfremt der i øvrigt konstateres forekomster af misfarvet eller lugtende jord, skal arbejdet<br />

standses i henhold til gældende miljølovning, og tilsynet skal straks tilkaldes.<br />

Såfremt der på ejendommene påtræffes opfyldninger eller forureninger, som ikke er beskrevet<br />

eller har kunnet konstateres ved besigtigelse, aftales det nærmere med tilsynet


SIDE<br />

74 af 176<br />

SAB Jordarbejder – <strong>12810.200</strong><br />

hvordan disse håndteres. Håndteringen kan bl.a. omfatte bortgravning, sortering, knusning<br />

og bortskaffelse.<br />

Støbte eller asfalterede befæstelser samt fliser og belægningssten, kantsten, støtte- og<br />

plantestensmure inkl. fundamenter fjernes, mens grus- og sandunderlag efterlades. Asfalt,<br />

betonrester, sløjfede ledninger og kabler mv. bortskaffes ved entreprenørens foranstaltning.<br />

Nedrivningen omfatter opfyldning til niveau med omkringliggende terræn ved udgravninger<br />

fra fundamenter, kældre (der er 9 m 2 kælder under bygning 1) m. v. Det påregnes, at<br />

der skal tilføres friktionsfyld til opfyldningen. Der indbygges i lag af max. 0,50 m, som<br />

komprimeres omhyggeligt før næste lag udlægges.<br />

Generelt omfatter arbejdet bortskaffelse af alt tilbageværende affald, haveaffald, papir,<br />

løsøre og inventar, glas, hårde hvidevarer, installationer mv.<br />

Ved aflevering skal hele ejendommenes arealer være ryddede, planerede og fri for større<br />

sten.<br />

2.3.4 Kontrol<br />

Iht. AAB Jordarbejder.<br />

Dokumentation for lovlig bortskaffelse af affald afleveres til tilsynet.<br />

2.4 Opbrydning og optagning af belægninger<br />

2.4.1 Alment<br />

Befæstelser<br />

Arbejdet omfatter opbrydning, optagning og bortskaffelse af asfaltbelægninger og en del<br />

af de underliggende ubundne bærelag.<br />

Der skal opbrydes asfaltbelægninger på interimsveje, Køgevej, midlertidigt 2. spor i frakørsel<br />

fra øst til fordelerring øst samt eksisterende stier og adgangsveje.<br />

Befæstelser på de offentlige veje består normalt af asfalt på ubundne bærelag. Samlet<br />

tykkelse skønnes til 0,5 – 0,8 m, heraf 0,10 – 0,20 m asfalt på kommuneveje og 0,15 –<br />

0,25 m på hovedlandeveje samt 0,05 – 0,15 m på cykelstier.<br />

Uden for fremtidigt vejareal skal de ubundne vejbelægninger opbrydes (vejarealer skal<br />

muldbeklædes). Efter opbrydning af asfalt og ubundne bærelag på eksisterende veje skal<br />

tilsynet, inden der retableres med muld, have mulighed for at analysere forureningsgraden<br />

af tilbagebleven planum. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før opbrydningen<br />

af asfalten og ubundne bærelag informere tilsynet herom. Entreprenøren kan tidligst<br />

retablere med muld 10 arbejdsdage efter, at prøven er udtaget.<br />

Afstribning<br />

Fjernelse af afstribning på blivende vej- og stiarealer, hvor der ikke pålægges nyt slidlag,<br />

skal udføres med tallerkenfræser og lign., således at overfladen beskadiges mindst muligt.


SIDE<br />

75 af 176<br />

SAB Jordarbejder – <strong>12810.200</strong><br />

Asfaltfræsning<br />

Ved tilslutning til eksisterende belægninger skal der udføres fortanding ved fræsning.<br />

Asfaltskæring<br />

Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægning i forbindelse med opbrydning af asfaltarealer.<br />

Rillefræsning<br />

Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægninger i forbindelse med tilslutning til eksisterende<br />

belægninger og i forbindelse med opbrydning af asfaltbelægninger. Alle grænser<br />

for opbrydning af eksisterende kørebanebelægninger skal rillefræses/kantskæres.<br />

Chaussésten, granitkantsten m.m.<br />

Arbejdet omfatter opbrydning af belægninger af natursten og henlægning i depot til genanvendelse<br />

i projektet samt fjernelse af evt. fundamenter.<br />

Arbejdet omfatter også opbrydning, optagning og bortskaffelse af betonbelægninger, fliser,<br />

afgrænsningssten og betonkantsten m.v. (inkl. evt. betonfundamenter).<br />

2.4.3 Udførelse<br />

Asfalt, betonrester, sløjfede ledninger og kabler m.m. genanvendes eller bortskaffes ved<br />

entreprenørens foranstaltning. Dokumentation for lovlig bortskaffelse af affald afleveres til<br />

tilsynet.<br />

Opbrydning af ubundne vejmaterialer uden for vejareal skal udføres på en sådan måde,<br />

at den opbrudte vej efter muldudlægning er i plan med det omliggende terræn. Området<br />

skal efter muldudlægning fremstå som en jævn, harmonisk flade. Dette medfører, at dele<br />

af dæmninger skal bortgraves, eller at jordmaterialer skal tilføres.<br />

3. Muldjords- og blødbundsarbejder<br />

3.1 Muldjord<br />

3.1.1 Alment<br />

Afrømning<br />

Arbejdet omfatter afrømning af muld:<br />

a) Inden for vejanlæggenes fremtidige skråningsfod og -top<br />

b) Inden for regnvandsbassinernes fremtidige skråningstop<br />

c) I områder med dyrkningsskråninger<br />

d) I områder med humusrig muld og tykke muldlag<br />

e) I udsætningsområder<br />

f) På broarbejdspladser og brosteder<br />

g) Inden for skråningsfod og –top ved interimsveje<br />

Muldafrømning inden for vejskel og i områdeklassificerede arealer (byzone) er medregnet<br />

i tilbudslisten som afgravning af rabatjord og områdemuld. Behandling af rabatjord og<br />

områdemuld er beskrevet i afsnit 7.<br />

Muld, der afrømmes på midlertidige arbejdsarealer, som senere skal muldbeklædes, skal<br />

deponeres og genudlægges indenfor samme ejendom.


SIDE<br />

76 af 176<br />

SAB Jordarbejder – <strong>12810.200</strong><br />

Der afrømmes muld iht. Geotekniske rapporter og jordskema. Den afrømmede muld må<br />

ikke anvendes som indbygningsjord og indgår derfor ikke i råjordsdisponeringen.<br />

Der regnes ikke med muldafrømning i blødbundsområder, idet denne mængde medregnes<br />

som blødbund.<br />

Strækninger med tykke muldlag er angivet med både en gennemsnitlig tykkelse og en variation.<br />

Vejnavn<br />

Station<br />

Gennemsnitlig<br />

tykkelse<br />

af muldlag<br />

(m)<br />

Variation i<br />

muldtykkelser<br />

(m)<br />

Omfartsvej st. 6.940 - st. 7.000 0,5 m ± 0,3<br />

Omfartsvej st. 7.000 - st. 7.230 0,7 m ± 0,5<br />

Køgevej V 0,4 m ± 0,1<br />

Køgevej Ø 0,5 m ± 0,2<br />

Fordelerring 0,4 m ± 0,1<br />

Vej til sendemast 0,5 m ± 0,1<br />

Østlig fordelingsvej 0,6 m ± 0,2<br />

NØ tilkørselsrampe 0,4 m ± 0,1<br />

SØ frakørselsrampe 0,3 m ± 0,3<br />

Entreprenøren kan etablere mulddepoter i maks. 2,5 m’s højde på de midlertidigt eksproprierede<br />

arealer efter nærmere aftale med tilsynet. Depoterne må ikke hindre overfladeafstrømningen<br />

på de tilstødende arealer.<br />

Der må ikke køres med entreprenørmaskiner i mulddepoter.<br />

Mulddepoterne skal profileres, så overfladeafstrømning sikres og opblødning af mulden<br />

undgås.<br />

Tørvepræget muld udsættes. Den muld, som kan benyttes, skal anvendes til muldbeklædning<br />

af nedennævnte områder.<br />

Udlægning<br />

Arbejdet omfatter udlægning af muldjord på følgende arealer:<br />

a) rabatter, banketter og trug, t = 0,10 m<br />

b) skråninger, t = 0,05 m<br />

c) opbrudte veje, t = 0,50 m<br />

d) udsætningsområder, t = 0,30 m<br />

e) kvadranter, t = 0,30 m<br />

f) dyrkningsskråninger, t = 0,50 m<br />

g) regnvandsbassiner, t = 0,10 m<br />

h) restarealer ved nedrevet ejendom, t = 0,30 m<br />

Beliggenheden af ovennævnte arealer fremgår af tegningsbilaget.


SIDE<br />

77 af 176<br />

SAB Jordarbejder – <strong>12810.200</strong><br />

Overskydende muld udsættes i udsætningsområder og rampekvadranter. Ved beregning<br />

af muldbehov er de teoretisk beregnede mængder tillagt 30% til komprimering, spild m.v.<br />

Udsætning af muld må ikke finde sted, før der er sikkerhed for at det beregnede muldbehov<br />

er til rådighed til udlægning af muld på øvrige arealer.<br />

Rødder, træstød og lignende samt sten større end 0,06 m skal fjernes fra den udlagte<br />

muld.<br />

3.1.3 Udførelse<br />

Før udlægning af muld skal arealerne under c), d), e) og f) grubes i en dybde af min. 0,80<br />

m og med en afstand af maks. 0,60 m og i to retninger vinkelret på hinanden. Efter muldudlægning<br />

pløjes og harves arealerne, og de herved fremkomne sten, træstød og lignende<br />

skal fjernes, så jorden afleveres i dyrkningsmæssig stand og fri for ukrudt.<br />

3.1.4 Kontrol<br />

Tolerance på udlægningskoter: Rabatter ± 2 cm, regnvandsbassiner ± 6 cm, vejskråninger<br />

± 3 cm. Afvigelserne må ikke være ensidige.<br />

3.2 Blødbundsarbejder<br />

3.2.1 Alment<br />

Der er i projektet ikke kendskab til områder med blødbund. Der kan dog forekomme mindre<br />

områder med blødbund til udskiftning, hvorfor der i TBL er medtaget skønnede<br />

mængder.<br />

Blødbund skal udskiftes efter følgende retningslinjer:<br />

• Under det aktuelle vandspejl udskiftes eksisterende materialer med friktionsfyld.<br />

• Over det aktuelle vandspejl anvendes indbygningsegnet råjord.<br />

Der kan herudover forekomme mindre områder med blødbund til udskiftning, hvorfor der i<br />

TBL er medtaget skønnede mængder ud over de anførte.<br />

3.2.2 Materialer<br />

Friktionsfyld under vandspejl anvendes friktionsfyld, der skal have en sådan kvalitet, at<br />

den kan indbygges konditionsmæssigt og må højst indeholde 16 % materiale under 0,063<br />

mm.<br />

3.2.3 Udførelse<br />

I god tid inden arbejdets start skal entreprenøren til forelæggelse for tilsynet udarbejde en<br />

arbejdsprocedure, der for hver blødbundslokalitet beskriver fremgangsmåde ved udskiftning<br />

af blødbund. Arbejdsproceduren skal redegøre for risikoen for stabilitetsbrud samt<br />

foranstaltninger til imødegåelse heraf.<br />

Under udskiftningsarbejdet skal entreprenøren føre skærpet tilsyn.


SIDE<br />

78 af 176<br />

SAB Jordarbejder – <strong>12810.200</strong><br />

Ved tegn på stabilitetsbrud skal udgravningen straks fyldes op med friktionsfyld. Herefter<br />

skal entreprenøren om nødvendigt, efter nærmere aftale med tilsynet, etablere en midlertidig<br />

grundvandssænkning, før udskiftningsarbejdet genoptages.<br />

I tvivlstilfælde skal entreprenøren efter nærmere aftale med tilsynet rekvirere Vejdirektoratets<br />

geotekniske rådgiver for fastlæggelse af udskiftningsdybder, skråningsanlæg mv.<br />

For at undgå skred i skråninger under udskiftningsarbejdet skal friktionsfyld indbygges i<br />

takt med færdiggravning til fast bund. Afstanden mellem tip og gravefront skal til stadighed<br />

være mindst mulig. Ved stop i arbejdet skal udgravningen fyldes op med friktionsfyld.<br />

Blødbundsmaterialerne udsættes på udsætningsområderne og indgår i jorddisponeringen.<br />

Udsætningen skal tilrettelægges således, at kørsel med hjulkøretøjer på allerede udsat<br />

muld/tørv og underlaget herfor reduceres til det strengt nødvendige, og at udsætningsmængderne<br />

reguleres således, at der etableres naturlig vandafledning uden lave områder<br />

med mulighed for vandansamlinger.<br />

Udsætningsområdernes placering fremgår af planerne.<br />

3.2.4 Kontrol<br />

Entreprenøren skal dokumentere blødbundsudskiftningen ved:<br />

• Mængdeberegninger på grundlag af:<br />

o nivellement i tværprofiler<br />

o pejlinger ved udskiftning under vand<br />

4. Tørholdelse<br />

4.1 Afværgeforanstaltninger<br />

Det er entreprenørens ansvar, at de projekterede regnvandsbassiner eller eventuelle<br />

midlertidige bundfældningsbassiner samt de under SAB - Arbejdsplads, afsnit 7, nævnte<br />

afværgeforanstaltninger er etableret, før det egentlige jordarbejde påbegyndes.<br />

Afværgegrøfter skal udføres mellem arbejdsområdet, herunder også eventuelle interimsveje,<br />

og vandløb, og de gives afløb til regnvandsbassiner eller bundfældningsbassiner, jf.<br />

typetegning nr. 768.<br />

Jordvolde omkring bassiner skal opbygges som indbygget jord, dvs. komprimeres.<br />

Afløb fra bassinerne skal være kontrollerede afløb, dvs. rørledninger af en passende dimension,<br />

således at opholdstiden bliver længst mulig.<br />

Foran hvert afløbsrør skal etableres et filter, f.eks. ved hjælp af halmballer.<br />

Behovet for afværgeforanstaltninger vil være afhængigt af, hvorledes jordarbejdet tilrettelægges.<br />

Omfanget af foranstaltninger skal aftales med tilsynet for hvert enkelt vandløb.


SIDE<br />

79 af 176<br />

SAB Jordarbejder – <strong>12810.200</strong><br />

Ved forekomst af okker etableres de fornødne afværgeforanstaltninger (blødbundsarbejder,<br />

grundvandssænkning mv.).<br />

Midlertidige vandløbsforlægninger sikres i nødvendigt omfang mod erosion med geotekstil<br />

pålagt håndsten. Omfanget aftales med tilsynet.<br />

Afværgeforanstaltningerne skal være fuldt funktionsdygtige til enhver tid (dvs. også i tørvejrssituationer).<br />

Entreprenøren skal føre tilsyn med afværgeforanstaltningerne og skal i øvrigt til enhver<br />

tid sørge for at have maskiner og mandskab i beredskab, således at afværgeforanstaltningerne<br />

kan forbedres/udbygges/repareres i tilfælde af pludseligt opståede regnskyl.<br />

Nærmere beskrivelse af midlertidig afvanding er beskrevet i SAB - Afvanding.<br />

4.2 Broarbejder<br />

Entreprenøren skal ud fra foreliggende geotekniske informationer dimensionere tørholdelse<br />

af byggegruber i forbindelse med udførelse af fundering.<br />

Beregninger og tegninger af det samlede arrangement skal fremsendes til bygherren senest<br />

20 arbejdsdage inden arbejdets start. Entreprenøren skal i sin tidsplan forudsætte<br />

10 arbejdsdage til bygherrens gennemgang af projektmaterialet.<br />

Entreprenøren skal vurdere, om nærmere undersøgelser af de specifikke grundvandsforhold<br />

er nødvendige, eller det vil være tilstrækkeligt at foretage pejling i de eksisterende<br />

boringer.<br />

Forventet omfang for tørholdelse er som følger:<br />

Generelt:<br />

Etablering af tørlagt byggegrube skal udføres jf. de geotekniske rapporter anført i SB.<br />

Entreprenøren skal forvente, at der, fra tørholdelse er etableret, til det er fuldt og effektivt<br />

virkende, kan gå op mod 2 uger.<br />

Entreprenøren skal sikre og dokumentere, at den nødvendige pumpekapacitet er til rådighed<br />

inkl. reservekapacitet og sikringsforanstaltninger svarende til opgavens art.<br />

Evt. sugespidsanlæg skal etableres som anført nedenfor.<br />

Bro 21212 og 21213:<br />

Der er ved de udførte geotekniske undersøgelser for bro 21212 konstateret et grundvandsspejl<br />

i kote 56,0 – 57,6 (0,4 – 0,8 m under terræn), dvs. hhv. ca. 3,0 og 6,5 m over<br />

funderingsniveau.<br />

For bro 21213 er der konstateret et grundvandsspejl i kote 55,0 – 56,5 (0,5 – 0,7 m under<br />

terræn), dvs. hhv. ca. 2,0 og 5,5 m over funderingsniveau.<br />

Eventuelle sugespidsanlæg kan påregnes etableret med op til 20 sugespidser pr. anlæg<br />

og med en skønnet vandmængde på ca. 20 m3/time.


SIDE<br />

80 af 176<br />

SAB Jordarbejder – <strong>12810.200</strong><br />

Bro 21214 og 21215:<br />

Der er ved de udførte geotekniske undersøgelser for bro 21214 konstateret et grundvandsspejl<br />

i kote 53,6 – 53,7 (0,4 – 0,8 m under terræn), dvs. ca. 2,0 m over funderingsniveau.<br />

For bro 21215 er der konstateret et grundvandsspejl i kote 53,3 – 54,6 (0,9 – 2,1 m under<br />

terræn), dvs. hhv. ca. 2,0 over funderingsniveau.<br />

Bro 21216:<br />

Der er ved de udførte geotekniske undersøgelser konstateret et grundvandsspejl i kote<br />

53,6 – 54,9 (0,9 – 2,3 m under terræn), dvs. ca. 2,0 m over funderingsniveau.<br />

Eventuelle sugespidsanlæg kan påregnes etableret med op til 20 sugespidser pr. anlæg<br />

og med en skønnet vandmængde på ca. 20 m3/time.<br />

Sugespidsanlæg:<br />

Entreprenøren skal fremkomme med forslag til omfang og placering af sugespidsanlæg<br />

samt forestå den endelige dimensionering heraf. Følgende retningslinjer skal som udgangspunkt<br />

følges:<br />

• Sugespidsanlæg etableres ved nedspuling af sugespidser til den ønskede dybde<br />

• Sugespidsens spids skal normalt føres lige så langt under udgravningens bund,<br />

som grundvandsspejlet er beliggende over udgravningens bund +0,5 m. Den endelige<br />

udformning af grundvandssænkningsanlægget aftales med tilsynet<br />

• Sugespidserne skal placeres med en afstand på højst 2 m og i øvrigt efter aftale<br />

med tilsynet<br />

• Sugespidsanlæg skal etableres i god tid, før udgravningsarbejdet under grundvandsspejlet<br />

påbegyndes på den omhandlende strækning, og skal bevares i drift,<br />

indtil tilfyldning til 0,5 m over grundvandsspejlet har kunnet finde sted<br />

Kontrol af tørholdelsesforanstaltninger omfatter nedennævnte punkter i den udstrækning,<br />

disse er relevante for de iværksatte foranstaltninger.<br />

• Inden udgravningsarbejdet påbegyndes, skal der gennemføres en kontrolpejling<br />

af grundvandsspejlet i de efterladte pejleboringer jf. de geotekniske rapporter,<br />

hvoraf arbejdet skal planlægges under hensyntagen hertil og forelægges tilsynet.<br />

Resultater af pejlinger registreres i logbog<br />

• Tilstandsbesigtigelse af recipient før arbejdets igangsætning. Dokumenteres ved<br />

besigtigelsesnotat og fotos<br />

• Udledningskontrol der sikrer, at der ikke sker aflejringer/erosion i recipient. Kontrollen<br />

omfatter visuel kontrol 1 gang daglig. Resultater føres i logbog og dokumenteres<br />

evt. desuden m. fotos<br />

• Ved vandspejlsænkninger: Kontrolpejlinger i pejleboringer etableret i forbindelse<br />

med etablering af grundvandssænkningsanlæg. Måling/pejling 1 gang dagligt i<br />

boringer. Resultater føres i logbog<br />

• Driftsforhold. Kontrol af anlæggets komponenter, afgangsvands mængde og karakter.<br />

Pumpekapacitet installeret og i beredskab før arbejdets igangsætning. Datablade<br />

for pumper mv.


SIDE<br />

81 af 176<br />

SAB Jordarbejder – <strong>12810.200</strong><br />

De installerede anlæg indrettes, så ovennævnte kontroller kan udføres på rationel og<br />

ensartet vis uden betydende indgreb i anlæggets funktion.<br />

Bortledning af vand fra broerne skal ske iht. SAB Arbejdsplads afsnit 7.8.<br />

5. Råjordsarbejder<br />

Arbejdet omfatter afgravning, indbygning og udsætning af råjord indenfor entrepriseområdet,<br />

herunder brosteder.<br />

Afgravning og indbygning henholdsvis udsætning fremgår af bilag med jordskema.<br />

Skråning på sydsiden af frakørsel fra øst til fordelerring øst udføres til eksisterende terræn<br />

og skal omprofileres efter opbrydning af 2. kørespor, når trafikken i den fremtidige situation<br />

på rampen ikke længere foregår i 2 spor.<br />

Overskudsjord fra ledningsanlæg indgår ikke i jorddisponeringen.<br />

Der kan udføres jordstabilisering af råjorden på visse strækninger, jf. SAB - Jordstabilisering.<br />

På disse strækninger sættes udsætningsprocenten til 0, idet al råjorden forventes at<br />

kunne gøres indbygningsegnet ved en passende tilsætning af kalk.<br />

Råjordsoverskud på entreprise 200 skal jordstabiliseres og oplagres i depot mod vest for<br />

senere overdragelse til entreprise 202.<br />

5.1 Afgravning<br />

5.1.1 Alment<br />

Arbejdet omfatter afgravning af materialer fra opbrudte veje, ny vejtracé, broer og brofundamenter,<br />

stitunneller, regnvandsbassiner, jorddepoter og terrænreguleringsområder,<br />

samt komprimering af friktionsmaterialeholdig planum for fundamenter..<br />

Mængderne fra brostederne indgår i jorddisponeringen.<br />

Afgravet råjord fra vejareal skal indbygges indenfor fremtidigt vejareal.<br />

5.1.2 Materialer<br />

For oplysninger vedrørende generelle og specifikke forhold omkring jordartsbeskrivelser<br />

og anbefalinger om arbejdets udførelse henvises til Geoteknisk Rapport.<br />

5.1.3 Udførelse<br />

Generelt<br />

Placeringen af afgravnings- og påfyldningsvolumener for Køgevej, ramper og omlagte veje<br />

fremgår af længdeprofiler og bilag med skema.<br />

Omfang af udgravning og tilfyldning for bygværker fremgår af tegningsmaterialet.


SIDE<br />

82 af 176<br />

SAB Jordarbejder – <strong>12810.200</strong><br />

Eksisterende terræn vist på længdeprofiler tager ikke højde for allerede udførte jordarbejder<br />

i forbindelse med etablering af bygværker (broer og tunneler). Jorddisponeringen<br />

er korrigeret svarende til, at disse arbejder er gennemført.<br />

Ved dyrkningsskråninger med anlæg a = 8 skal der efter muldafrømning afgraves til<br />

mindst 0,50 m under færdig skråningskote, således at der bliver plads til et tilsvarende<br />

muldlag. Afgravningsmængderne under dyrkningsskråningerne er medtaget i jorddisponeringen.<br />

På øvrige skråninger er jordberegningerne foretaget ud fra overfladen i de beregnede<br />

tværsnit, og mulden lægges ovenpå.<br />

Afgravningsarbejdet skal udføres fra lavere- mod højere liggende områder, således at<br />

permeable lag, vandlommer og overfladevand afdrænes. På strækninger med højtstående<br />

grundvandsspejl og stærkt udblødningsfarlige materialer i planum skal udblødning af<br />

planum imødegås ved at etablere byggedræn fra et afgravningsniveau beliggende 0,5 à<br />

1,0 m over planum, og færdigudgravning til planum udføres først, når afdræningen er effektiv.<br />

I afgravningsområderne er færdsel på råjordsplanum ikke tilladt, og arbejdet skal tilrettelægges,<br />

så bundsikring udlægges i takt med etablering af råjordsplanum.<br />

Entreprenøren skal påregne, at afgravede materialer skal sorteres således, at man overalt<br />

anvender de bedst egnede materialer til indbygning.<br />

For jord der henlægges i depot, skal overfladerne til stadighed holdes således regulerede<br />

og komprimerede, at vand løber af og jorden ikke bliver opblødt.<br />

En del af friktionsmaterialerne og affræset asfalt fra opbrudte veje kan benyttes som<br />

bundsikring og skal derfor afgraves, fræses og opbrydes med omhu for at undgå opblanding<br />

med råjord eller lignende. Omfang aftales med tilsynet.<br />

Bassiner<br />

Bassinskråninger udgraves med variabelt anlæg fra anlæg 5 til anlæg 10 (dyrkningsskråninger)<br />

i henhold til tegningsbilag.<br />

Entreprenøren skal sideløbende med eller umiddelbart efter udgravning til bassiner udgrave<br />

for adgangsveje til bassiner.<br />

Udgravede områder og afgravede materialer skal håndteres som beskrevet i afsnittet<br />

”Generelt”.<br />

5.2 Indbygning<br />

5.2.1 Alment<br />

Arbejdet omfatter indbygning af råjord fra afgravningsstrækningerne samt levering og<br />

indbygning af friktionsfyld, indbygningsegnet råjord til opbygning af vejdæmninger. Arbejdet<br />

omfatter endvidere indbygning af friktionsfyld omkring nye konstruktioner.<br />

Arbejdet omfatter levering og indbygning af en fiktiv mængde friktionsjord til udskiftning af<br />

dårlig råjordsplanum. Mængden indgår ikke i jorddisponeringen og kommer kun til anvendelse<br />

efter tilsynets anvisning.


SIDE<br />

83 af 176<br />

SAB Jordarbejder – <strong>12810.200</strong><br />

Overskud af jord fra ledningsrender og drængrave må anvendes til indbygning, i det omfang<br />

de er egnede. Mængderne indgår ikke i jorddisponeringen.<br />

5.2.2 Materialer<br />

Den leverede råjord skal have en sådan kvalitet, at den kan indbygges konditionsmæssigt<br />

uden forudgående nedtørring.<br />

Sandmaterialer med et passende vandindhold samt kalkholdigt moræneler, hvor forskellen<br />

mellem naturligt og optimalt vandindhold, w nat – w opt , højst er 3-4%, vil umiddelbart<br />

kunne accepteres.<br />

For friktionsmateriale omkring konstruktioner gælder nedenstående:<br />

Friktionsmaterialet skal være drænende og velgradueret, det må ikke indeholde ler- eller<br />

siltklumper, og indholdet af organisk materiale skal være mindre end svarende til 1% glødetab<br />

(reduceret for kalkindhold).<br />

Friktionsmateriale, der opfylder nedennævnte krav til kornkurve, vil umiddelbart kunne<br />

godkendes:<br />

Gennemfald på 32 mm sigte > 95%<br />

Gennemfald på 4 mm sigte > 85%<br />

Gennemfald på 0,25 mm sigte < 50%<br />

Gennemfald på 0,125 mm sigte < 15%<br />

Gennemfald på 0,063 mm sigte < 8%<br />

Uensformighedstallet U = d 60 : d 10 = 2,5 ≥ 7,0.<br />

For grusfyld under FUK gælder dog U = d 60 : d 10 = 3,0 ≥ 7,0.<br />

Differencen mellem største og mindste uensformighedstal for friktionsmaterialer tilfyldt<br />

omkring samme konstruktionsdel må højst være 3.<br />

5.2.3 Udførelse<br />

Placeringen af indbygnings- og udsætningsvolumenerne for alle veje og stier fremgår af<br />

længdeprofiler og det bilagte skema for jordhåndtering.<br />

Ved indbygning af råjord i vejdæmninger er der regnet med en påfyldningskoefficient på<br />

1,2.<br />

Ved påfyldningsskråninger med varierende anlæg eller anlæg 10 er der forudsat indbygget<br />

egnet råjord inden for den gennemgående dæmningskerne (anlæg 2 hhv. 3), se bilag<br />

med jordskema.<br />

I de geotekniske rapporter er en del af råjorden betegnet betinget anvendelig eller uanvendelig/betinget<br />

anvendelig. Selv om en del af denne råjord er påregnet udsat, skal<br />

denne for at minimere jordarbejdet forsøges indbygget. Entreprenøren skal ved en hensigtsmæssig<br />

tilrettelæggelse af arbejdet, herunder planlægning af store tiparealer, indbygge<br />

jordarterne i den bedste del af sommerperioden og skal endvidere påregne udluft-


SIDE<br />

84 af 176<br />

SAB Jordarbejder – <strong>12810.200</strong><br />

ning af tiparealer ved pløjning af denne del af råjorden. Udluftning berettiger ikke til ekstrabetaling.<br />

På en del af afgravningsstrækningerne er der forudsat jordstabilisering af råjorden for at<br />

gøre den indbygningsegnet, jf. SAB - Jordstabilisering. Entreprenøren skal også på disse<br />

strækninger tilrettelægge arbejdet, så råjorden om muligt kan indbygges konditionsmæssigt<br />

uden jordstabilisering.<br />

Ved højtstående vandspejl må en stor del af terrænet under påfyldningsdæmningerne karakteriseres<br />

som udblødningsfarligt. I disse områder skal færdsel på terrænet derfor begrænses<br />

mest muligt, og opbygningen af den nederste del af dæmningen bør fortrinsvis<br />

udføres i tørre perioder.<br />

Ved indbygning af friktionsmaterialer på lerede og stærkt siltede materialer skal det underliggende<br />

lag udføres reguleret og med tværfald på mindst 100 ‰. Eventuelle lag af<br />

friktionsjord skal føres til dæmningens yderside i faldretningen.<br />

Indbygningslagtykkelse regnes til maks. 0,40 m.<br />

Dæmningers øverste 0,50 m skal strækningsvis være udført i samme materiale.<br />

Udpræget frostfarlige materialer må ikke indbygges nærmere end 1,2 m fra færdigvej.<br />

5.2.4 Kontrol<br />

Hvert lag og hver dagsproduktion, dog maks. 1000 m 3 indbygget jord, udgør et kontrolafsnit<br />

for sig. Ligeledes udgør et sammenhængende planum i afgravning, dog maks. 2500<br />

m 2 et kontrolafsnit.<br />

5.3 Opfyldning under vandspejl<br />

5.3.3 Udførelse<br />

Opfyldning med friktionsfyld må først påbegyndes efter vurdering i samråd med tilsynet af<br />

det aktuelle vandspejlsniveau og det fremtidige grundvandsspejl.<br />

Fordeling af materialer til den resterende opfyldning med råjord fremgår af jorddisponeringen.<br />

5.4 Udsætning<br />

5.4.1 Alment<br />

Råjordsarbejdet omfatter udsætning af afgravningsmaterialer, som af geotekniske årsager<br />

ikke kan anvendes til indbygning i de fremtidige vejdæmninger, eller som er et overskud<br />

i projektet.<br />

Udsætningsmængderne er baseret på de geotekniske oplysninger om jordbundsforholdene<br />

og fremgår af jorddisponeringen.<br />

Ved udsætning af råjord er der regnet med en påfyldningskoefficient på 1,0.


SIDE<br />

85 af 176<br />

SAB Jordarbejder – <strong>12810.200</strong><br />

Ved udsætning af tørv skal entreprenøren påregne, at områderne skal opfyldes i flere arbejdsgange,<br />

idet tørven forventes at sætte sig lidt over tid. I de angivne mængder er derfor<br />

indregnet en påfyldningskoefficient på 1,5.<br />

5.4.3 Udførelse<br />

Udsætningsområdernes beliggenhed fremgår af planerne. Ved delvis udnyttelse af udsætningsområdet<br />

skal entreprenøren sikre, at der inden for udsætningsområdet ikke udføres<br />

stejlere anlæg end 1:10.<br />

Udsætningsområdernes kapacitet fremgår af bilag med jordskema.<br />

Udsætningsmuld og overskudsmuld skal fordeles på udsætningsområdet.<br />

Organiske udsætningsmaterialer skal lægges øverst i udsætningsområder.<br />

For udsætningsarealer, der senere skal anvendes til landbrugsformål eller beplantning,<br />

gælder følgende:<br />

• Udsætning af råjorden skal tilrettelægges således, at kørsel med hjulkøretøjer på<br />

allerede udsat jord og underlaget herfor reduceres til det strengt nødvendige, og<br />

at udsætningsmængderne reguleres således, at der etableres naturlig vandafledning<br />

uden lave områder med mulighed for vandansamlinger<br />

• Den udsatte jord skal normalt reguleres med anlæg fladere end 1:10 mod tilstødende<br />

arealer og i øvrigt efter aftale med tilsynet, og det skal ske i takt med udsætningen,<br />

således at jorden reguleres med mindst muligt vandindhold. Reguleringen<br />

udføres med swamdozer eller lignende<br />

• Der må ikke findes sten større end 120 mm i de øverste 2,0 m under færdigreguleret<br />

råjordsoverflade i udsætningsområderne<br />

• Reguleringen af udsætningsjord afsluttes som angivet i pkt. 3.1<br />

5.4.4 Kontrol<br />

Entreprenøren afleverer inden muldudlægning et nivellement af udsætningsområderne<br />

efter nærmere aftale med tilsynet.<br />

5.5 Anvendelse af stabiliserende foranstaltninger<br />

6. Græssåning<br />

6.1 Græs<br />

6.1.1 Alment<br />

Jordstabilisering er beskrevet i SAB - Jordstabilisering.<br />

Alle skråninger (ekskl. dyrkningsskråninger), regnvandsbassiner, rabatter, banketter og<br />

trug skal tilsås med græs.


SIDE<br />

86 af 176<br />

SAB Jordarbejder – <strong>12810.200</strong><br />

6.1.2 Materialer<br />

Der skal anvendes en frøblanding bestående af:<br />

• Rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra Litoralis) 35%<br />

• Rødsvingel uden udløbere (Festuca rubra commutata) 25%<br />

• Stivbladet svingel (Festuca Durinscula) 20%<br />

• Krybende hvene (Agrostis stolonifera) 5%<br />

• Almindelig hvene (Agrostis Tenius Sibth) 5%<br />

• Italiensk rajgræs (Lolium multiflorum) 10%<br />

Der udsås 1,5 kg af ovennævnte frøblanding pr. 100 m 2 .<br />

Det bemærkes, at der i ovennævnte frøblanding med undtagelse af alm. hvene og italiensk<br />

rajgræs kun anerkendes græssorter, som af Plantedirektoratet, afdeling for sortsprøvning,<br />

er anerkendt til plænebrug.<br />

For alm. hvene og italiensk rajgræs gælder, at de skal stå på den seneste udgave af<br />

Plantedirektoratets eller EU’s officielle sortliste.<br />

6.1.3 Udførelse<br />

Græssåning skal udføres etapevis ved sprøjtning så tidligt som muligt.<br />

Sammen med udsåning skal der tilføres 3 kg NPK 21-3-10 gødning pr. 100 m 2 . For at sikre<br />

fastholdelse af græsfrøene til underlaget skal der endvidere tilsættes cellulose/papir.<br />

2-3 uger før græssåning foretages fornøden ukrudtsbekæmpelse.<br />

Ukrudtsplanter højere end 0,05 - 0,10 m slås af og fjernes før græssåning. Ukrudtsbekæmpelse<br />

må ikke foregå med pesticider.<br />

Entreprenøren skal i hele entrepriseperioden samt frem til 1 års gennemgang foretage<br />

fornøden vedligehold i form af ukrudtsbekæmpelse, gødskning og slåning af græsklædte<br />

arealer.<br />

6.1.4 Kontrol<br />

Frøblanding skal dokumenteres ved følgesedler med angivelse af blandingsforhold.<br />

7. Håndtering af forurenet jord<br />

7.1 Alment<br />

Arbejdet omfatter håndtering af forurenet jord inden for eksisterende vejareal,<br />

Følgende eksisterende veje indgår i arbejdet:<br />

• Køgevej (km. 4.850 – 5.950)<br />

Vedr. forurenet jord på nedrivningsejendomme henvises til afsnit 2.3


SIDE<br />

87 af 176<br />

SAB Jordarbejder – <strong>12810.200</strong><br />

Med hensyn til den entreprenørmæssige håndtering af materialerne (afgravning, transport,<br />

indbygning, komprimering, udtørring m.m.) henvises til de relevante anvisninger under<br />

afsnit 3 og 5.<br />

Entreprenøren skal sørge for at holde afgravet forurenet jord adskilt fra øvrige afgravningsmængder.<br />

Der er ikke ansøgt om § 19-tilladelse til oplag af lettere forurenet jord fra eksisterende<br />

vejareal uden for eksisterende eller fremtidig vejareal, idet Vejdirektoratet har vurderet, at<br />

alt jord fra eksisterende vejarealer skal håndteres og midlertidig oplægges inden for eksisterende<br />

eller fremtidig vejareal.<br />

Definitioner<br />

Rabatjord er defineret som øverste jordlag inden for eksisterende vejareal ekskl. de belagte<br />

arealer. Tykkelsen er pr. definition0,30 m på rabatter og 0,15 m på skråninger.<br />

Rabatjorden indenfor en af afstand af 1,0 m fra kørebanekanten benævnes særlig rabatjord<br />

og håndteres særskilt, mens den øvrige rabatjord benævnes almindelig rabatjord.<br />

Vejkassematerialer er ubundne materialer i vejkassen.<br />

Sedimenter er aflejrede materialer i eksisterende regnvandsbassiner.<br />

Vejjord er defineret som jord under rabatjord, vejkassematerialer og sedimenter.<br />

Områdemuld er defineret som de øverste 0,30 m humusholdige materialer på områdeklassificerede<br />

(byzone-) arealer.<br />

Områdegrus er defineret som friktionsmaterialer i belægninger og lignende på områdeklassificerede<br />

(byzone-) arealer.<br />

Områdejord er defineret som jord under områdemuld og områdegrus.<br />

Punktkilder er afgrænsede lokaliteter med en konstateret særlig forurening.<br />

7.2 Afrømnings- og afgravningsmængder<br />

Afrømning af eksisterende rabatjord for senere genindbygning er indeholdt i bilag med jordskema.


SIDE<br />

88 af 176<br />

SAB Jordstabilisering – <strong>12810.200</strong><br />

Jordstabilisering<br />

1. Alment<br />

Supplerende bestemmelser til AAB - Jordstabilisering.<br />

Denne SAB dækker stabilisering af råjord til indbygning og stabilisering af råjordsplanum.<br />

Arbejdet omfatter jordforbedring af råjord, der skal lægges i depot og indbygges i projektet<br />

af entreprise 202 (Veje og broer, østlig strækning), se bilag med jordhåndteringsskema.<br />

2. Materialer<br />

2.4 Råjord<br />

Entreprenøren skal påregne at stabilisere i lag på op til 0,40 m på intaktjord på afgravningsstedet<br />

inden udgravning.<br />

Mængden af stabiliseringsmiddel skal aftales med tilsynet umiddelbart før udførelsestidspunktet.<br />

3. Udførelse<br />

3.2 Udlægning<br />

Mængderne af stabiliseringsmiddel er skønnede ud fra 1,5 % tilsætning ved stabilisering<br />

af planum og 0,5 – 1,0 % tilsætning for jordforbedring af råjord, som skal henlægges i<br />

depot og overdrages til entreprise 202. Der stabiliseres med kalk og med en variationsprocent<br />

på +/- 100.<br />

Der ydes ikke betaling for udført stabilisering af råjord, som med en god tilrettelæggelse<br />

af arbejdet kan indbygges konditionsmæssigt.<br />

3.2.1 Planum<br />

Såfremt arealer skal tilføres mere end 2 % stabiliseringsmiddel, udføres arbejdet med<br />

halvdelen af stabiliseringsmidlet af 2 omgange.<br />

Planum skal beskyttes mod ødelæggelse af arbejdstrafik og efterfølgende arbejder på<br />

arealerne, f.eks. ved at det efterfølgende lag (f.eks. bundsikring) udlægges umiddelbart<br />

efter godkendelsen.<br />

3.3 Komprimering<br />

Komprimeringskravet er at den stabiliserede råjord komprimeres således, at mætningsgraden<br />

og bæreevnen opfylder kravene i AAB – Jordstabilisering, afsnit 4.3 og 4.4.<br />

Bemærk, at der ved bæreevne skelnes mellem stabilisering af råjordsplanum og stabilisering<br />

af råjord til indbygning.


SIDE<br />

89 af 176<br />

SAB - Afvanding – <strong>12810.200</strong><br />

Afvanding<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Afvanding.<br />

1. Alment<br />

1.1 Omfang<br />

<strong>Entreprise</strong>n omfatter følgende afvandingsarbejder:<br />

• normal vejafvanding (fremgår af tegningsbilag)<br />

• eksterne afvandingsanlæg (rørlagte vandløb)<br />

• midlertidige afvandingsanlæg<br />

• annullering af eksisterende afvanding<br />

• annullering af midlertidige afvandingsanlæg<br />

• etablering af regnvandsbassiner og grøftebassiner<br />

• tilslutning af broafvanding<br />

Broafvanding omfatter følgende arbejder:<br />

• Permanente dræn ved brokonstruktioner inkl. afslutninger i skråninger jf. VD standardtegning<br />

nr. 26511 eller tilslutning til vej- eller stiafvanding<br />

• Etablering af linieafvanding ved bro 21214, 21215 og 21216<br />

Dimensioner, koter mv. fremgår enten af brotegningerne eller TBL.<br />

<strong>Entreprise</strong>n omfatter en del midlertidig afvanding der skal etableres af hensyn til trafikaleog<br />

entreprisemæssige hensyn. Dele af disse afvandingsanlæg skal annulleres i forbindelse<br />

med nærværende entreprise. De midlertidige afvandingsanlæg fremgår af afvandingsplanerne<br />

og Blå Bog.<br />

Placeringen af eksisterende afløbsledninger og dræn er i de fleste tilfælde hentet fra<br />

gamle drænkort og kan derfor kun i få tilfælde påvises. Entreprenøren har derfor pligt til<br />

at underrette tilsynet om alle påtrufne, eksisterende ledninger, brønde og bygværker, både<br />

i og uden for vejareal.<br />

Eksisterende afvandingsledninger og –brønde, der skal genanvendes, fremgår kun delvis<br />

af blå bog, men er vist på afvandingsplaner.<br />

Udover de i AAB nævnte biydelser hører følgende biydelse til afvandingsarbejdet:<br />

• Friholdelse af ledningsgrave for overfladevand samt vand fra overgravede påviste<br />

kloak-, dræn- og forsyningsledninger. Endvidere lænsning af ledningsgrav for indsivet<br />

vand i den udstrækning, dette kan ske med 2” dykpumper<br />

Entreprenøren skal straks efter arbejdets overdragelse udarbejde en liste til tilsynet for<br />

valg af produkter som rør, brøndgods, støbejern m.v., som ønskes anvendt i entreprisen.<br />

Listen skal udarbejdes i henhold til paradigme, som udleveres af tilsynet. Listen bruges<br />

som dokumentation for, at de valgte produkter opfylder materialekravene, som angivet i<br />

udbudsmaterialet.<br />

Entreprenøren skal stille en mand til rådighed for tilsynet ved kontrol af afvandingsarbejder.


SIDE<br />

90 af 176<br />

SAB - Afvanding – <strong>12810.200</strong><br />

Følgende merydelser kan blive aktuelle:<br />

• Nødvendig grundvandssænkning med sugespidsanlæg, filterbrønd eller lignende<br />

• Grundforstærkning og/eller udskiftning af ikke genindbyggelig opgravet råjord nødvendiggjort<br />

af dårlige bundforhold, flyd eller kildevæld<br />

• Ekstra forbrug af grus (inkl. bortskaffelse af tilsvarende råjordsmængde) i tilfælde<br />

af, at ledningsgrave for dræn ikke kan udføres som foreskrevet<br />

• Ekstra jordarbejde for øvrige arbejder, når udgravning ikke kan udføres med anlæg<br />

mindre end 1,0<br />

• Udførelse af samledræn og tilslutning til afløbssystemet af påtrufne dræn og afløbsledninger<br />

• Afværgeforanstaltninger<br />

1.2 Generelt grundlag<br />

Hvor krav til materialer, udførelse og kontrol er beskrevet i normer, skal disse krav opfyldes,<br />

uanset at de i normen kun er anført som vejledningstekst.<br />

Normer, standarder og rekommandationer, der er gældende for arbejdet eller dele deraf,<br />

er listet på Udbudsforskrifter.dk i SAB-P bilag 1.<br />

2. Materialer<br />

2.2 Dræn<br />

2.2.2 Plastdrænrør<br />

Dimensioner for plastdrænrør angiver indvendigt mål.<br />

Ved drænledninger anvendes fleksible samlinger, som indgår i de enkelte fabrikanters<br />

standardprogram.<br />

Vejdræn<br />

Plastdrænrør benævnt D samt brodræn, som på tegningerne er benævnt BD, skal være<br />

dobbeltvæggede, fuldslidsede rør af PP eller PE i ringstivhedsklasse minimum SN 4 (4<br />

kN/m 2 ).<br />

Plastdrænrør med lukket bund, benævnt KL, skal være dobbeltvæggede, topslidsede rør<br />

af PP eller PE i ringstivhedsklasse minimum SN 4 (4 kN/m 2 ).<br />

Topslidsede plastdrænrør skal være slidset i toppen maksimalt ±60º ud fra den vertikale<br />

midterakse, og de skal være mærket i toppen med en ca. 20 mm bred langsgående stribe<br />

med stærkt afvigende farve fra røret.<br />

Ved topslidsede drænrør anvendes normal samlingsklasse i henhold til DS 421.<br />

Markdræn<br />

Plastdrænrør i landbrugsarealer benævnt D og KL skal opfylde kravene nævnt under<br />

vejdræn.


SIDE<br />

91 af 176<br />

SAB - Afvanding – <strong>12810.200</strong><br />

Byggedræn og bundsikringsdræn<br />

Byggedræn og bundsikringsdræn skal være korrugerede plastrør.<br />

2.2.3 Filtermaterialer<br />

De viste brodræn i grusfyld skal lægges i et filter på 0,40 x 0,40 m.<br />

Filtergrus med kornkurve beliggende inden for en af følgende 2 sæt kornkurver, kan<br />

umiddelbart godkendes:<br />

Sigtemaskevidde<br />

(mm)<br />

Gennemfald (vægtprocent)<br />

I<br />

II<br />

11,2 100<br />

8 85 - 99 100<br />

5,6 98 - 100<br />

4 70 - 98 85 - 99<br />

2 50 - 90 50 - 90<br />

1 30 - 75 30 - 75<br />

0,25 5 - 23 5 - 23<br />

0,125 0 - 10 0 - 10<br />

0,063 0 - 3 0 - 3<br />

Filtergrus må maksimalt indeholde 5 % kalk.<br />

2.3 Tætte ledninger<br />

2.3.1.1 Betonrør, standardrør og specialrør<br />

Der skal, hvor andet ikke er anført, anvendes betonrør med fleksibel samling og styrke<br />

som ig/euro-normalrør eller ig/euro-specialrør. Standardrørene har typebetegnelserne<br />

henholdsvis "B" og "FR".<br />

I afsætningstabellerne kan der for enkelte ledningsstrækninger efter typebetegnelsen "B"<br />

eller "FR" være angivet et "IG" eller "EU". Der skal ved udførelsen af ledningsstrækningen<br />

anvendes rør med styrke mindst som ig-rør henholdsvis euro-rør.<br />

2.3.2 Plastrør<br />

Dimensioner for plastrør benævnt PL og PT angiver nominelt mål. Samtlige plastrør skal<br />

være eller svare til ringstivhedsklasse minimum SN 8 (8 KN/m 2 ).<br />

Som alternativ til ig/euro-normalrør i beton vil der kunne anvendes plastrør med tilstrækkelig<br />

dokumenteret styrke og tæthed. Den indvendige diameter på plastrørene skal altid<br />

være mindst som de tilsvarende rør i beton.<br />

2.3.2.1 Plastrør, gravitation<br />

Plastrør skal overholde følgende:<br />

Normkrav<br />

Rør og formstykker,<br />

PVC-U<br />

Rør og formstykker,<br />

PP<br />

Rør og formstykker,<br />

PE<br />

Strukturrør af<br />

PVC-U, PP og PE<br />

DS/EN 1401 DS/EN 1852 DS/EN 12666 DS/EN 13476-2 eller<br />

-3


SIDE<br />

92 af 176<br />

SAB - Afvanding – <strong>12810.200</strong><br />

Supplerende<br />

Krav<br />

Slagtest<br />

K-værdi<br />

Styrke<br />

Tætningsringe<br />

Tæthed<br />

af samlinger<br />

Gennemføres ved<br />

–10º C iht. DS/EN<br />

1401,<br />

tabel 10<br />

Mindst 65 iht.<br />

DS/EN 922<br />

Fittingsmateriale<br />

skal have modstandsevne<br />

over -<br />

for indvendigt tryk,<br />

svarende til 10<br />

MPa, 60º C og<br />

1000 t<br />

Gennemføres ved<br />

–10º C iht. DS/EN<br />

1852,<br />

tabel 8<br />

Skal opfylde krav i DS/EN 681-1 eller –2<br />

Gennemføres<br />

ved –10º C iht.<br />

DS/EN 1852, tabel<br />

8 eller DS/EN<br />

1401, tabel 10<br />

Gennemføres ved<br />

–10º C iht. DS/EN<br />

13476-2 eller -3,<br />

annex H<br />

Specielt for PVC-<br />

U: mindst 65 iht.<br />

DS/EN 922<br />

Fittingsmateriale<br />

skal have modstandsevne<br />

overfor<br />

indvendigt tryk,<br />

svarende til 10<br />

MPa, 60º C og<br />

1000 t<br />

Skal forblive tætte ved 10% deformation af muffe og 15% deformation af spidsende.<br />

Betingelser B og D iht. DS/EN 1277 skal opfyldes<br />

Krav til minimum indvendig diameter på gravitationsledninger:<br />

Nominelt mål<br />

Minimum indvendig diameter i mm.<br />

Ø160 149<br />

Ø200 180<br />

Ø250 233<br />

Ø300 og Ø315 283<br />

Ø400 392<br />

Ø500 493<br />

Ø600 588<br />

Ø700 684<br />

Ø800 781<br />

Ø900 885<br />

Ø1000 985<br />

Ø1100 1085<br />

Ø1200 1185<br />

Ø1300 1285<br />

Ø1400 1385<br />

Ø1500 1485<br />

Ø1600 1585<br />

Ø2000 1985<br />

2.3.4 Andre materialer<br />

Til omkringfyldning og tilfyldning i ledningsgrave under befæstede arealer, hvor ledningstoppen<br />

ligger mindre end 1,00 m under råjordsplanum, anvendes friktionsmaterialer, der


SIDE<br />

93 af 176<br />

SAB - Afvanding – <strong>12810.200</strong><br />

skal opfylde kravene for bundsikringsmateriale, kvalitet II, samt lægningsnormernes krav<br />

til maksimal stenstørrelse.<br />

2.3.5 Annullering<br />

Beton til tilfyldning af ledninger, der skal annulleres, skal have en styrke på<br />

f ck = 1-5 MPa.<br />

2.4 Brønde<br />

2.4.1 Dæksler, riste, stiger mv.<br />

Betondæksler leveres som type 2 i henhold til DS 2420-2.<br />

Brøndåbning i 1,00 og 1,25 m brønde skal være Ø600.<br />

Samtlige dæksler og riste indenfor vejareal leveres i støbejern (SG) beregnet for 400 kN,<br />

med mindre andet er udtrykkelig angivet på tegninger eller i afsætningstabel.<br />

Brønde i fortovsarealer forsynes med fast karm. Brønde i øvrige befæstede arealer forsynes<br />

med flydende karm.<br />

Støbejernsdæksler i flydende karm leveres med påstøbt pakning og låsearm.<br />

For nedløbsbrønde gælder:<br />

o Flydende karm og rist leveres som angivet på typetegning 26261 og 26269<br />

o Karm skal være med langt skørt<br />

o Karm langs kantsten skal være med 2 flanger og hængslet så rist lukker i<br />

med kørselsretning<br />

o Karm langs asfaltkile/ -vulst skal være med 4 flanger<br />

o Samlet areal af flanger skal være tilstrækkeligt til at bære egenvægt af<br />

brøndgods, således at dette ikke sætter sig i forhold til tilstødende belægning<br />

o Tværsnit af flanger skal være ensartet<br />

o Ribber i riste skal være orienteret diagonalt i rist<br />

o Gennemstrømningsareal i riste skal være min. 45.000 mm 2<br />

Brønde ved broender:<br />

Der anvendes de på Vejdirektoratets typetegninger 26261 viste nedløbsbrønde, samt de<br />

på Vejdirektoratets typetegninger 26202 viste 1,25 meter brønde.<br />

Der forsegles ved asfaltoverside ved nedløbsbrønde med en bitumenfuge som anført i<br />

SAB Brobelægning, afsnit 9.<br />

Bro 21214, 21215 og 21216<br />

Entreprenøren skal forelægge forslag til linieafvanding til tilsynet for accept. Entreprenøren<br />

skal ved valg af type være opmærksom på den begrænsede indbygningshøjde som<br />

følge af elementtunnelernes bund.<br />

Linieafvanding skal minimum være i belastningsklasse B125 jf. EN 1433.


SIDE<br />

94 af 176<br />

SAB - Afvanding – <strong>12810.200</strong><br />

Linieafvanding leveres uden indbygget bundfald og med tætsluttende samlinger samt<br />

bladfang ved udløb.<br />

2.4.3.1 Plastbrønde<br />

Krav til minimum indvendig diameter på plastbrønde:<br />

Nominelt mål<br />

Minimum indvendig diameter i mm.<br />

Ø315 275<br />

Ø450 395<br />

Ø600 588<br />

3. Udførelse<br />

3.1 Generelt<br />

Det er entreprenørens ansvar at verificere tilslutningskoter på såvel ekstern som intern<br />

afvanding. Projektet skal reguleres i forhold til de faktiske koter efter aftale med tilsynet.<br />

Der skal påregnes en frist på 10 arbejdsdage til eventuel opretning af projektet.<br />

Ved forlægning eller omlægning af ledninger i drift er det et krav, at arbejderne gennemføres<br />

vel planlagt og effektivt samt afsluttes hurtigst muligt.<br />

3.2 Dræn<br />

3.2.1 Opgravning<br />

3.2.1.2 Vejdræn<br />

Vejdræn lægges normalt i mindst 0,50 m’s dybde under råjordsplanum, og drængravens<br />

bredde skal være mindst 0,50 m.<br />

3.2.2 Lægning, samling og tilfyldning<br />

Bøjninger i retningsændringer må ikke overstige 30° af hensyn til TV-inspektion.<br />

3.2.2.2 Markdræn<br />

Ledninger for tilkobling af eksisterende dræn til afskærende ledninger udføres af dobbeltvæggede<br />

topslidsede rør, idet den enkelte ledning skal have mindst samme rørdimension,<br />

som forefindes i drænet, der skal tilkobles. Tilkoblingsledningen må maksimalt lægges<br />

med 300‰ fald.<br />

Markdræn af plastrør omgives af filtergrus som anført for vejdræn i afsnit 3.2.2.3, og filtergruset<br />

komprimeres som anført for vejdræn i AAB'en. Over filtergruset indbygges den<br />

opgravede råjord, således at jorden i ledningsgraven får samme bæreevne som den omkringliggende<br />

jord.<br />

3.2.2.3 Vejdræn<br />

Drængraven skal opfyldes med filtergrus til 0,10 m over toppen af røret. Over filtergruset<br />

opfyldes drængraven straks med bundsikring til 0,20 m over råjordsplanum.


SIDE<br />

95 af 176<br />

SAB - Afvanding – <strong>12810.200</strong><br />

Vejdræn skal følge vejens krumning.<br />

3.2.2.5 Byggedræn<br />

Efter aftale med tilsynet kan byggedræn udføres i bunden af ledningsgraven eller ved<br />

nedpløjning fra råjordsplanum/terræn. Byggedræn må kun fungere i en kortest mulig periode<br />

og afproppes efter endt brug.<br />

3.2.3 Specielle drænkonstruktioner<br />

Vedrørende eventuel sikring af ustabile skråninger (flyd) henvises til typetegning nr.<br />

26821. Drænene udføres som type I og placeres og udformes efter aftale med tilsynet.<br />

3.3 Tætte ledninger<br />

3.3.1 Opgravning<br />

Hvor det skønnes, at undergrunden ikke har tilstrækkelig bæreevne, udføres efter aftale<br />

med tilsynet ralfundamenter eller anden form for understøtning.<br />

3.3.2 Understøtning, lægning, samling og tilfyldning<br />

Langsgående ledningsstrækninger skal følge vejens krumning for at sikre tilstrækkelig afstand<br />

til nedløbsbrønde, der skal tilsluttes ledningerne.<br />

Ved tilslutning til præfabrikerede brøndbunde uden præfabrikeret tilslutningsmulighed<br />

skal ledninger tilsluttes brønden ved boring af hul og isætning af gummimanchet, så der<br />

opnås fleksibel samling.<br />

Ledninger, der påtræffes ved regulering af åbne vandløb, skal tilsluttes vandløbet i samme<br />

kote som hidtil og omlægges med mufferør over mindst 2 m. Hvis tilsynet skønner det<br />

nødvendigt, sikres udløbet med stenkastning.<br />

Ved alle tværgående ledninger under befæstede kørebanearealer beliggende med ledningstop<br />

mindre end 1,00 m under råjordsplanum skal omkringfyldning og tilfyldning mellem<br />

kronekanterne være friktionsmateriale.<br />

Ved alle øvrige ledninger under befæstede arealer beliggende med ledningstop mindre<br />

end 1,00 m under råjordsplanum skal omkringfyldning være friktionsmaterialer indtil 0,10<br />

m over ledningstop.<br />

Ved krydsende ledninger med indbyrdes afstand fra udvendig rørside på mindre end 50<br />

mm, skal der efter nærmere aftale med tilsynet indbygges bats eller lignende, samt tages<br />

ekstra komprimeringsprøver omkring krydsningspunktet.<br />

Den eksisterende ledning fra brønd 6185-6186 under eks. Køgevej skal genbruges. Den<br />

skal tv-inspiceres og forelægges tilsynet for beslutning om det skal strømpefores.<br />

3.3.2.4 Annullering af ledninger<br />

Annullering af ledninger sker normalt efter flg. retningslinjer:<br />

o Afløbsledninger under befæstede arealer fyldes (med sand eller beton)<br />

o Afløbsledninger som frilægges eller delvis frilægges fjernes


SIDE<br />

96 af 176<br />

SAB - Afvanding – <strong>12810.200</strong><br />

o<br />

Øvrige ledninger afproppes<br />

En del vejafvandingsledninger skal annulleres. Annullering sker ved afpropning, bortgravning<br />

i forbindelse med jordarbejdet, opgravning eller ved opfyldning med sand eller<br />

beton.<br />

Annulleringsmetode og -omfang aftales med tilsynet.<br />

De pågældende ledningsstrækninger fremgår af tegningsmaterialet.<br />

3.4 Brønde<br />

1,00 m og 1,25 m brønde udføres som vist på typetegning nr. 26202 med præfabrikerede<br />

brøndbunde. Brønddelene samles med fleksibel samling, normal tæthedsklasse.<br />

I 1,25 m brønde i skærende veje skal der kun monteres brøndstige efter nærmere aftale<br />

med tilsynet.<br />

Overalt, hvor der anvendes flydende karme, skal karmen udføres som vist på typetegning<br />

nr. 26261 eller 26269.<br />

1,00 m og 1,25 m brønde i landbrugsarealer med komplicerede tilslutninger til og fra eksisterende<br />

ledninger kan typetegning nr. 26203 anvendes. I brønde med en diameter på<br />

1,25 m monteres evt. brøndstige efter aftale med tilsynet.<br />

Brønde i landbrugsarealer afsluttes i forhold til terræn, som det fremgår af afsætningstabellerne.<br />

1,25 m brønde med støbt kammer, som vist på typetegning nr. 26221 kan præfabrikeres.<br />

De præfabrikerede brøndes styrke skal dokumenteres.<br />

<strong>Entreprise</strong>n omfatter enkelte brønde på en ø 1000 mm ledning ved fordelerringen, som<br />

skal fremstilles med 200 mm sandfang frem for med bundrende som angivet på typetegning<br />

nr. 26221. Det fremgår af afvandingsplanerne hvilke brønde det drejer sig om.<br />

I forbindelse med etablering af grøftebassiner, se- afsnit 3.7.5, skal der etableres reguleringsbrønde,<br />

som neddrosler afløbet fra grøftebassinet. Der henvises til detailtegninger<br />

for reguleringsbrønde ved grøftebassiner.<br />

Brønde inden for vejenes kronekanter skal udføres med følgende tolerancer:<br />

• Afstand fra referencelinje til midte af dæksel eller rist:<br />

o Nedløbsbrønde og tørbrønde -0,03 m / 0,03 m<br />

o Øvrige brønde -0,10 m / +0,10 m<br />

• Dæksel- og ristekoter:<br />

o -0,05 m / -0,08 m i trug<br />

o -0,00 m / -0,005 m i færdige asfaltarealer (relativt til belægningsoverflade)<br />

o -0,00 m / -0,05 m i øvrigt<br />

Alle betonbrønde skal forsynes med 1 stk. 100 mm topring.


SIDE<br />

97 af 176<br />

SAB - Afvanding – <strong>12810.200</strong><br />

Som alternativ til betontopringe kan anvendes topringe af genbrugsplast, som funktionsmæssigt<br />

svarer til betonringene.<br />

Nedløbsbrønde i asfaltarealer afsluttes i højde med færdigvej og som vist på typetegning<br />

nr. 26261 eller nr. 26269.<br />

Tørbrønde afsluttes i højde med færdigvej og som vist på typetegning 26263.<br />

Brønde på det blivende afvandingssystem der etableres i interimsveje skal om nødvendig<br />

midlertidigt afsluttes under terræn, og skal efter nedlæggelsen af interimsvejen afsluttes<br />

som ellers foreskrevet.<br />

Ved en del nedløbsbrønde består afløbet af en stikledning på maks. 3 m (B150/PL160) til<br />

afløbsledning eller brønd, hvor den tilsluttes med fleksibel gummiringssamling. Stikledningerne<br />

lægges med min. 10‰ og maks. 300‰ fald.<br />

Entreprenøren skal støbe en armeret betonplade omkring karmen på samtlige brønde i<br />

trug. Den armerede betonplade udføres efter princip som angivet på typetegning nr.<br />

26352. Præfabrikerede betonplader accepteres ikke.<br />

På entreprenørens foranledning kan der efter arbejdets overdragelse udleveres edbbaserede<br />

brøndtegninger for betonbrønde inden for kronekanter. Tegningerne indeholder<br />

oplysninger om brønddiameter, type, koter og dimension på tilsluttede ledninger samt<br />

vinkel mellem ledningerne. Generelt er kun betonledninger vist. Tegningerne er vejledende,<br />

og entreprenørens brug af dem er bygherren uvedkommende.<br />

Bro 21214, 21215 og 21216:<br />

Linieafvanding skal monteres efter leverandørens anvisninger.<br />

Linieafvanding skal placeres så tæt over afslutning af kantbjælke som muligt, under hensyntagen<br />

til den lave indbygningshøjde og tilstrækkelig fald på afløbsledning fra linieafvandingen,<br />

som følge af elementtunnelernes bundplade.<br />

Linieafvandingen tilsluttes nedløbsbrønde udenfor broender.<br />

3.5 Betonbygværker<br />

Hvis bygværker (ind- og udløbssikringer, frontmure og betonkamre) udføres som præfabrikerede,<br />

skal udførelsen ske efter nærmere aftale med tilsynet.<br />

3.5.1 Afløbsbygværk i regnvandsbassin (olieudskillerfunktion som dykket afløb)<br />

Bygværket fremgår af typetegning nr. 26631.<br />

Den tophængte lem skal udføres i 2 dele.<br />

Mellem kanten af falsen og den tophængte lem skal der være 15 mm luft, så lågen ikke<br />

binder.


SIDE<br />

98 af 176<br />

SAB - Afvanding – <strong>12810.200</strong><br />

På begge sider af bygværket etableres et vandret plateau med fliser på ca. 0,5 m2 i niveau<br />

med max. vandspejl (overløb). Adgang til plateauet sikres med beton trappetrin i<br />

skråningen op til terræn (0,5 – 1,0 m).<br />

Det skal sikres, at der efterfølgende er ubesværet adgang til bygværket.<br />

3.7 Jordkonstruktioner<br />

I projektet kan der forekomme ledningsstrækninger uden for vejareal, hvor der ikke<br />

er tilstrækkelig jorddækning. Tilstrækkelig jorddækning, ca. 1 m over overkant rør tilvejebringes<br />

efter aftale med tilsynet.<br />

3.7.1 Vejgrøfter<br />

For eventuel sikring af vejgrøfter henvises til typetegning nr. 26551.<br />

3.7.4 Sikring af ind- og udløb<br />

Sikring af ind- og udløb udføres i henhold til typetegningerne nr. 26511, 26521, 26601,<br />

26611, 26612, .<br />

3.7.5 Bassiner<br />

Regnvandsbassin nr. 17 skal etableres med tæt bund.<br />

Tæt bund etableres normalt ved udlægning af ler, evt. ved partiel udskiftning, såfremt dele<br />

af den eksisterende jord er sand eller andet materiale, som ikke lever op til nedenstående<br />

krav for ler.<br />

Det kan forventes, at der på entreprisen forefindes egnet jord til indbygning i regnvandsbassiner.<br />

Arbejdet omfatter udskiftning af jorden med lermembran i regnvandsbassinernes bund og<br />

sider op til afløbsniveau.<br />

Leret udlægges i et tyndt lag (0,15 - 0,30 m), som homogeniseres og komprimeres inden<br />

udlægning af nye lag. Leret skal indbygges til mindst 95% Standard Proctor. Membranen<br />

skal i øvrigt opbygges som beskrevet i DS/INF 466.<br />

Membranen, som leveres af entreprenøren, skal have en tykkelse på 0,5 m og udføres af<br />

ler med lerindhold L > 14% og plasticitetsindeks Ip > 5%.<br />

Bassinskråninger udføres med anlæg a=2 omkring bygværker og der etableres en overgang<br />

med varierende anlæg af ca. 20 m længde på hver side af bygværket.<br />

3.7.6 Midlertidige bundfældningsbassiner<br />

Projekterede regnvandsbassiner skal fungere som midlertidige bundfældningsbassiner i<br />

anlægsfasen.


SIDE<br />

99 af 176<br />

SAB - Afvanding – <strong>12810.200</strong><br />

Der henvises i øvrigt til SAB - Arbejdsplads, afsnit 7.8 Afværgeforanstaltninger til forhindring<br />

af forurening samt SAB - Jordarbejder, afsnit 4.1 Afværgeforanstaltninger.<br />

3.7.7 Sandfang<br />

I vejgrøfter, der har afløb til eksisterende vandløb, udføres et sandfang. Sandfangets<br />

bund udføres med dimensionerne 1 x 5 m, og bunden sænkes 0,50 m under afløbskoten.<br />

Sandfanget er permanent.<br />

Umiddelbart inden aflevering skal sandfanget oprenses og tilrettes således, at det har<br />

ovennævnte dimensioner.<br />

3.8 Vandlænsning<br />

Vandlænsning udover det i AAB anførte må ikke iværksættes, før aftale med tilsynet foreligger.<br />

3.9 Diverse arbejder<br />

3.9.2 Afstivning<br />

Ibrugtagning af gravekasse eller anden form for afstivet ledningsgrav, skal aftales<br />

med tilsynet inden arbejdet opstartes.<br />

3.9.4 Midlertidig grundvandssænkning<br />

Grundvandssænkning med sugespidsanlæg, med vacuumbelastet dræn eller ved overpumpning<br />

må kun iværksættes efter nærmere aftale med tilsynet.<br />

Midlertidig grundvandssænkning må kun fungere i kortest mulig periode.<br />

Sugespidsanlæg<br />

Sugespidsanlæg etableres ved nedspuling af sugespidser til den ønskede dybde.<br />

Sugespidsens spids skal normalt føres lige så langt under udgravningens bund, som<br />

grundvandsspejlet er beliggende over udgravningens bund +0,5 m. Den endelige udformning<br />

af grundvandssænkningsanlægget aftales med tilsynet.<br />

Hvert sugespidsanlæg skal kunne suge fra en dybde på minimum 7 m og skal være med<br />

op til 25 spidser og pumpe med en kapacitet på 30 m 3 pr. time.<br />

Sugespidserne skal placeres med en afstand på højst 2 m og i øvrigt efter aftale med tilsynet.<br />

Sugespidsanlæg skal etableres i god tid, før udgravningsarbejdet under grundvandsspejlet<br />

påbegyndes på den omhandlende strækning, og skal bevares i drift, indtil tilfyldning til<br />

0,5 m over grundvandsspejlet har kunnet finde sted.<br />

Vakuumbelastet dræn<br />

Der kan etableres vakuumbelastet ø 128/113 mm dræn med vakuumpumpe, der skal<br />

kunne opretholde tilstrækkeligt vakuum over maks. 100 m drænledning. Vakuumpumpen<br />

skal samtidig kunne bortpumpe den tilstrømmende vandmængde.


SIDE<br />

100 af 176<br />

SAB - Afvanding – <strong>12810.200</strong><br />

Overpumpning<br />

Iværksættelse af overpumpning kan komme på tale i situationer, hvor eksisterende afvandingsanlæg<br />

bliver afbrudt, eller hvor nyt afvandingsanlæg midlertidigt tilsluttes eksisterende<br />

afvandings-/afløbsanlæg, som f.eks. ved grænse for delområde.<br />

Eksisterende afløb i ledninger som tilsluttes nyt anlæg, opretholdes under hele arbejdets<br />

udførelse, eventuelt ved etablering af overpumpning.<br />

Overpumpning tilrettelægges i god tid, inden overpumpning iværksættes.<br />

Det påhviler entreprenøren at udarbejde forslag til overpumpning og forelægge dette for<br />

tilsynet inden iværksættelse.<br />

Forslaget skal indeholde samtlige delarbejder for iværksættelse af overpumpning som<br />

pumpekapacitet, pumpeledningsdimension, eventuel overvågning mv.<br />

4. Kontrol<br />

4.2 Materialekontrol<br />

4.2.2 Filtergrus til dræn<br />

Filtergrusets kornkurve skal kontrolleres med mindst 1 sigtekurve, som udtages inden<br />

overdækning af drængraven finder sted.<br />

4.3 Udførelseskontrol<br />

4.3.1 Registrering og indmåling<br />

Afvandingsanlægget i og uden for vejarealet skal indmåles. Indmåling omfatter alle nyanlagte<br />

knuder i afvandingskonstruktionen: Brønde (også plastnedløbsbrønde udført med<br />

støbejernskegle og midlertidigt låg), ledninger, ledningsknækpunkter uden brønde, ledningstoppunkter,<br />

ledningstilslutninger, ind- og udløb, bygværker, regnvandsbassiner, eksisterende<br />

brønde og ledninger, krydsende fremmede ledninger, åbne, regulerede vandløb<br />

samt foringsrør og foringsrørsender.<br />

Dokumentation for kegletoppens placering i forhold til færdigvej afleveres i separat skema.<br />

Dokumentationen for indmålingen inddateres i WebVand http://webvand.vd.dk sammen<br />

med klarmeldingen af den pågældende konstruktion og skal godkendes af tilsynet, inden<br />

konstruktionen tildækkes.<br />

4.3.1.1 Nivellement af ledninger<br />

Dræn<br />

Fyldestgørende dokumentation omfatter nivellement af drænledning, når filtergrus er udlagt.


SIDE<br />

101 af 176<br />

SAB - Afvanding – <strong>12810.200</strong><br />

Ved fald under 10‰:<br />

Ved fald over 10‰:<br />

pr. 10 m<br />

pr. 20 m<br />

Tætte ledninger<br />

Fyldestgørende dokumentation omfatter nivellement af ledning pr. 20 m samt ved retningsændringer,<br />

vertikalt eller horisontalt.<br />

Koter, der kan udledes af ledningsnivellementerne, skal overholde en nøjagtighed på<br />

0,01 m.<br />

Resultatet af nivellement for ledninger samt angivelsen af egenskabsdata for ledningen,<br />

som den er udført, inddateres i WebVand. Dette gælder også berørte eksisterende ledninger.<br />

4.3.1.2 Indmåling af åbne vandløb<br />

Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af udgravet profil i alle knækpunkter i<br />

tværprofilet. Der måles et profil for hver 20 m samt i tilslutningsprofilet ved eksisterende<br />

vandløb. Vandspejlskoter måles pr. 20 m samt i tilslutningsprofilet.<br />

Indmålingen skal udføres med en detaljering, kodning og formatering, der følger DSFLformatet.<br />

Kodeliste udleveres af tilsynet. Resultat af indmålingen (DSFL-filen) fremsendes<br />

på digital form til tilsynet.<br />

4.3.1.3 Indmåling af knuder<br />

Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af knuden og angivelse af egenskabsdata<br />

for den pågældende knude. Resultat af indmåling og angivelse af egenskabsdata for<br />

knuden, som den er udført, inddateres i WebVand. Dette gælder også berørte eksisterende<br />

knuder.<br />

4.3.1.4 Borerapporter<br />

For alle gennempresninger og underboringer gælder, at der skal udfærdiges komplette<br />

borerapporter, der afleveres som dokumentation. Borerapporter skal indeholde nivellement<br />

af tracé forud for gennempresning, beregnede dybder til ledningen, faktiske dybder<br />

og start- og slutkoter m.v. Koordinater skal inddateres i WebVand.<br />

4.3.1.5 Indmåling af ledningstilslutninger<br />

Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af tilslutningspunktet og en kompasretning<br />

for ledningen, der tilsluttes - set fra tilslutningspunktet. Resultatet af indmålingen<br />

af tilslutninger af eksisterende ledninger inddateres i WebVand.<br />

4.3.1.6 Indmåling af ledningsknækpunkter<br />

Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af ledningsknækpunkter uden brønde.<br />

Resultatet af indmålingen af ledningsknækpunkter inddateres i WebVand.


SIDE<br />

102 af 176<br />

SAB - Afvanding – <strong>12810.200</strong><br />

4.3.1.7 Annullerede ledninger<br />

For ledninger, der annulleres ved tilfyldning med beton, gælder det, at fyldningen skal dokumenteres<br />

ved opgørelse over tilført mængde (volumen) og det tilhørende ledningsvolumen.<br />

Opgørelse afleveres til tilsynet.<br />

Afpropninger indmåles og inddateres i WebVand.<br />

Opgørelse over mængder for opgravede brønde/ledninger og dokumentation for bortskaffelse<br />

afleveres til tilsynet.<br />

4.3.2 Komprimering af omkringfyldning og tilfyldning<br />

Fyldestgørende kontrol pr. ledningsstrækning omfatter 2 stk. komprimeringsprøver i omkringfyldning,<br />

2 stk. komprimeringsprøver i tilfyldning og 1 stk. komprimeringsprøve pr.<br />

brønd, udtaget 0,2 m fra brønden. For ledninger > ø 500 mm og længde > 15 m dog<br />

yderligere 1 komprimeringsprøve pr. 30 m i hhv. omkringfyldning og tilfyldning, dog minimum<br />

2 stk. pr. ledningsstrækning. Måleresultater inddateres i WebVand.<br />

4.3.3 Betonbygværker<br />

Tilsynet skal underrettes og have mulighed for at syne form og armering inden støbning.<br />

Kvalitetsdokumentation og følgesedler på beton skal afleveres til tilsynet.<br />

4.4 Kontrol af det færdige anlæg<br />

4.4.1 TV-inspektion<br />

Inden aflevering skal entreprenøren lade udføre TV-inspektion af alle udførte ledninger,<br />

dog kun 40% af alle drænledninger mindre end ø200 mm inden for vejareal.<br />

TV-inspektionen skal udføres af et autoriseret TV-inspektionsfirma, der er godkendt og<br />

optaget i Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning eller er underlagt lignende kontrolordning.<br />

Inspektionen udføres etapevis, f.eks. inden ibrugtagning af en oplandsledning, som er<br />

konstant vandførende, og efter nærmere aftale med tilsynet, dog senest muligt inden udlægning<br />

af asfaltbelægning eller før aflevering af entreprisen.<br />

På forlangende skal delstrækninger afleveres på separat medie. En delstrækning kan<br />

f.eks. være kommuneveje og/eller kommunale afvandingsledninger på entreprisen. Medie,<br />

format og omfang aftales med tilsynet.<br />

Til tilsynet skal afleveres både rapport, videobilleder samt program til læsning af TVinspektionen.<br />

Materialet afleveres på enten DVD eller ekstern harddisk, samt separat CDrom<br />

med data i DAS-format<br />

TV-inspektion af eksisterende ledninger, inkl. rapportering, udføres efter aftale med tilsynet.


SIDE<br />

103 af 176<br />

SAB Bundsikring af sand og grus – <strong>12810.200</strong><br />

Bundsikring af sand og grus<br />

1. Alment<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Bundsikring af sand og grus.<br />

<strong>Entreprise</strong>n omfatter levering og indbygning af bundsikring.<br />

2. Materialer<br />

Bundsikringsarbejdets omfang og placering fremgår af tegningsbilaget og omfatter indbygning<br />

i alle veje, ramper, interimsveje og stier inden for entreprisen.<br />

Bundsikringen skal overholde de stillede krav til bundsikring, kvalitet II.<br />

Kravene til bundsikring suppleres med af et krav til uensformighedstallet, U < 7.<br />

Affræset asfalt, og opgravede bærelagsmateriale i eksisterende veje skal genindbygges i<br />

den øverste del af bundsikringslaget. De nederste 100 mm af bundsikringslaget skal dog<br />

bestå af naturmaterialer som opfylder kravet til bundsikring, kvalitet II, samt kravet til<br />

uensformighedstallet, U < 7, til sikring af tilstrækkelig filtervirkning og drænevne.<br />

3. Udførelse<br />

På adgangsveje til bassiner og i interimsveje skal anvendes kørestabilt bundsikringsgrus<br />

0/80 mm, som opfylder kravene til BL II.<br />

Alle kontrolkrav, som angivet i afsnit 4, skal være opfyldt, før udlægning af efterfølgende<br />

lag kan tillades.<br />

3.2 Udlægning<br />

Hvor råjordsplanum viser tendens til hurtig opblødning, kan tilsynet forlange, at bundsikringslaget<br />

indbygges i takt med etablering af råjordsplanum.<br />

Bundsikring anvendt i interimsveje afrømmes efter brug og indbygges som bundsikring i<br />

veje, stier og tilslutning til østlig fordelingsvej samt adgangsvej til sendemast. Overskydende<br />

materialer bortkøres eller deponeres.<br />

3.3 Komprimering<br />

Henlægges bundsikringslaget i en længere periode eller i en periode med frost, skal<br />

komprimeringen eftervises inden udlægning af næste lag.<br />

Hvor eksisterende bundsikring opgraves, og den resterende eksisterende grusbefæstelse<br />

danner grundlag for videre opbygning af ny befæstelse, foretages en regulering og komprimering<br />

som angivet i AAB afsnit 3.3 og 3.4.


SIDE<br />

104 af 176<br />

SAB Bundsikring af sand og grus – <strong>12810.200</strong><br />

3.5 Arbejdstrafik<br />

4. Kontrol<br />

4.2 Materialer<br />

Køreveje på færdigt råjordsplanum skal mindst bestå af et 1,0 m tykt bundsikringslag. Efter<br />

afsluttet kørsel rengøres bundsikringsoverfladen, og bundsikringsmaterialer fordeles i<br />

hele planums udstrækning.<br />

Alle kvalitetskrav skal være opfyldt og foreligge dokumenteret før udlægning af det efterfølgende<br />

lag i befæstelsen.<br />

Ved mellemdeponering udtages prøverne på indbygningsstedet inden indbygning.<br />

4.3 Komprimering<br />

Entreprenøren oplyser senest ved bundsikringsarbejdets begyndelse, om der anvendes<br />

gennemsnit/mindsteværdi eller statistisk bedømmelse som kontrolregel ved vurdering af<br />

komprimeringskontrollen.<br />

4.4 Overflade<br />

Tabeller over nivellerede koter skal afleveres til tilsynet minimum 2 arbejdsdage før udlægning<br />

af det næstfølgende lag.


SIDE<br />

105 af 176<br />

SAB Stabilt grus – <strong>12810.200</strong><br />

Stabilt grus<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Stabilt grus.<br />

1. Alment<br />

Udover de i AAB afsnit 1 nævnte er følgende prøvningsmetode gældende:<br />

• DS/EN 1097-2 Modstandsevne mod knusning (Los Angeles)<br />

<strong>Entreprise</strong>n omfatter levering og indbygning af stabile grusmaterialer som anført i tegningsbilaget<br />

(belægningsskema). Udover fordelerring og ramper udlægges stabilt grus i<br />

forbindelse med anlæg af adgangsveje, stier, vejforlægninger og interimsveje.<br />

På adgangsveje til regnvandsbassiner kan der accepteres anvendelse af opgravede stabile<br />

grusmaterialer.<br />

2. Materialer<br />

Stabilt grus skal overholde de stillede krav til stabilt grus, kvalitet II.<br />

Gruset skal endvidere opfylde følgende supplerende krav:<br />

• Knusningsgraden ved Los Angeles må højest være 30%, kategori DS/EN 13424<br />

LA 30<br />

3. Udførelse<br />

Grusbærelaget udlægges med overbredde uden for kørebanekanter i henhold til tegningsmaterialet.<br />

Stabilt grus, der er anvendt under interimsveje, afrømmes efter endt brug og indbygges<br />

som bundsikring i veje, ramper og stier efter nærmere aftale med tilsynet. Overskydende<br />

materiale bortkøres eller deponeres.<br />

Alle kontrolkrav som angivet i afsnit 4 skal være opfyldt, før bærelaget kan accepteres for<br />

udlægning af efterfølgende lag.<br />

3.3 Komprimering<br />

Henlægges stabilt gruslaget i en længere periode eller i en periode med frost, skal komprimeringen<br />

eftervises inden udlægning af næste lag.<br />

3.4 Overflade<br />

Det udlagte bærelag skal beskyttes mod påvirkninger, som har destruktiv indflydelse på<br />

den færdigt komprimerede overflade.<br />

Det er entreprenørens ansvar at vedligeholde og beskytte den udlagte overflade indtil<br />

tidspunktet for udlægning af det efterfølgende lag.


SIDE<br />

106 af 176<br />

SAB Stabilt grus – <strong>12810.200</strong><br />

Bygherren kan, hvis denne finder det tilrådeligt, rekvirere en forsegling for beskyttelse af<br />

den færdige udlagte overflade.<br />

4. Kontrol<br />

4.1 Generelt<br />

Før udlægning af asfalt skal overfladen fremstå fast komprimeret uden synlige spor fra<br />

trafik. Områder udvisende løst materiale skal rives op og komprimeres med korrekt vandindhold.<br />

Supplerende gældende prøvningsmetoder er anført i afsnit 1.<br />

Alle kvalitetskrav skal dokumenteres opfyldt og foreligge til information for bygherren før<br />

udlægning af efterfølgende lag.<br />

4.2 Materialer<br />

Materialeanalysen omfatter endvidere bestemmelse af knusningsgrad pr. påbegyndt ca.<br />

500 m 3 . Ved brug af materialer fra firmaer, der er certificeret af akkrediteret certificeringsorgan,<br />

kan frekvensen for modtagekontrol nedsættes til 1 sæt analyser pr. påbegyndt<br />

2500 m 3 .<br />

Ved mellemdeponering udtages prøverne på indbygningsstedet inden indbygning.<br />

4.3 Komprimering<br />

Som kontrolregel ved vurdering af komprimeringskontrollen anvendes statistisk bedømmelse.<br />

Komprimeringskontrol udføres pr. påbegyndt 1500 m 3 , dog min. 1 pr. dag.<br />

4.4 Overflade<br />

Nivellement (mm-aflæsning) af tværprofilet skal ske i alle knækpunkter, dog mindst 3<br />

punkter pr. profil.<br />

Tabeller over nivellerede koter afleveres til tilsynet minimum 2 arbejdsdage før planlagt<br />

udlægning af næstfølgende lag, jf. AAB.


SIDE<br />

107 af 176<br />

SAB Varmblandet asfalt – <strong>12810.200</strong><br />

Varmblandet asfalt<br />

1. Alment<br />

Supplerende bestemmelser til AAB - Varmblandet asfalt.<br />

1.1 Entreprenørens ydelser<br />

Arbejdet omfatter levering og indbygning af asfaltlag, som angivet i tegningsbilaget (belægningsoversigt).<br />

De angivne asfalttykkelser er udregnet på grundlag af en forventet trafikbelastning<br />

i en 20 års periode.<br />

Slidlag på forlægningen af Køgevej til ny omfartsvej udføres i entreprise 12810.202. I<br />

denne entreprise udlægges slidlag i fordelerring, på ramper indtil ”bagside” slips samt på<br />

stier og tilslutning til Østlig fordelingsvej iht. belægningsskemaet.<br />

Da materialekonstanter (E-moduler) endnu ikke er målt, er belægningsdimensioneringen<br />

foreløbig i belægningsskemaet. Såfremt den endelige dimensionering giver anledning til<br />

at øge eller reducere belægningstykkelsen, vil dette ske i det nederste GAB-lag. Ændringen<br />

vil maks. være ±70 kg/m 2 .Den foreløbige belægningsdimensionering er udarbejdet<br />

under forudsætning af en materialekonstant (E-Modul) for råjord på 50 MPa.<br />

For regulering af trafikken under arbejdets udførelse vil det endvidere være nødvendigt at<br />

etablere interimsbelægninger.<br />

Særlige forhold<br />

Inden udlægning af slidlag påbegyndes, skal entreprenøren eftervise jævnheden (overgangen)<br />

mellem bro og vejbelægning ved nivellement pr. 5 meter over broen samt 30<br />

meter ud over broens længde i begge ender. Der nivelleres med mindst 3 punkter i hvert<br />

kørebanetværsnit. Eventuelle ujævnheder skal oprettes eller affræses på vejbelægning,<br />

medmindre der af tilsynet kan accepteres opretning/affræsning på brobelægningen.<br />

Sidste afsnit i pkt. 1.1 i AAB udgår og erstattes af pkt. 4 i SAB - Arbejdsplads.<br />

1.2 Underlag<br />

Entreprenørens aktiviteter skal tilrettelægges således, at der ikke sker skader på SGlaget.<br />

Eventuelle skader skal retableres i fuld tykkelse, således at SG-laget opfylder kravene<br />

til overfladejævnhed og komprimering som angivet i AAB - Stabilt grus.<br />

1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse<br />

Alle asfaltmaterialer henhører under entreprisestørrelse II.<br />

1.4 Genbrug<br />

Der må ikke anvendes genbrugsmaterialer i slidlag i entreprisen.


SIDE<br />

108 af 176<br />

SAB Varmblandet asfalt – <strong>12810.200</strong><br />

1.5 Funktionskrav<br />

1.5.1 Friktionskoefficient<br />

Såfremt de stillede krav til friktionskoefficienten ved måling ikke er opfyldt, vil entreprenøren<br />

blive pålagt betaling for nye målinger til eftervisning af, at tilstrækkelig friktion er opnået,<br />

efter at afhjælpning har fundet sted.<br />

Tilladt hastighed er > 80 km/t på ramper.<br />

Tilladt hastighed er 60 - 80 km/t på øvrige veje.<br />

1.5.2 Jævnhed i længderetning<br />

Vejens jævnhed angives som viagraftal bestemt ud fra målinger med Vejteknisk Områdes<br />

profilograf.<br />

Ved profilografmåling er kravene de samme som ved viagrafmåling. Hvor længdeprofil<br />

bestemmes med profilograf eller tilsvarende godkendt udstyr, skal længdeprofilet være<br />

bestemt med måleværdier pr. 0,10 m i længderetningen.<br />

Krav til jævnhed svarer til ”Ønsket hastighed > 80 km/t” på Næstved omfartsvej og ramper.<br />

Krav til jævnhed svarer til ”Ønsket hastighed ≤ 80 km/t” på øvrige veje.<br />

Der skal foretages målinger på ABB laget efter udlægningen. Tilsynet skal have målingerne<br />

mindst 3 arbejdsdage før udlægningen af slidlaget.<br />

Såfremt kravene til jævnhed i længderetningen ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt<br />

betaling for nye målinger til eftervisning af, at kravene er opfyldte, efter at afhjælpning<br />

har fundet sted.<br />

1.5.3 Profil<br />

Langbølgethed må ikke forekomme.<br />

Krav til langbølgethed er defineret på baggrund af en profilografmåling, hvor antallet af<br />

ujævnheder ≥ 15 mm på en vilkårlig 1000 m strækning ikke må være større end 9. Jævnhedskravet<br />

er bestemt ud fra en simulering af en viagrafmåling med en 20 m lang retskede.<br />

Tværfald<br />

Afvigelser fra et foreskrevet tværfald skal på maskinudlagte slidlag samt bære- og bindelag<br />

overalt være mindre end 3‰.<br />

2. Materialer<br />

2.1 Råmaterialer<br />

2.1.1 Bindemidler og klæbemidler<br />

Bindemidler og klæbemidler skal være i overensstemmelse med de gældende danske<br />

"specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål". Bindemiddeltype og mængde i


SIDE<br />

109 af 176<br />

SAB Varmblandet asfalt – <strong>12810.200</strong><br />

slidlag fastsættes efter forslag fra entreprenør. Det understreges, at valg af bitumenhårdhed<br />

og ansvaret herfor alene påhviler entreprenøren.<br />

For slidlagsmaterialet SMA skal anvendes modificeret bitumen af elastomertypen overholdende<br />

krav til elastisk tilbagegang på mindst 50% jf.” Bindemidler og klæbemidler –<br />

veje, Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål”.<br />

2.1.2 Stenmaterialer<br />

ABB<br />

På Næstved Omfartsvej, Køgevej, ramper, Fordelerring Øst samt Tilslutning til Østlig<br />

Fordelingsvej skal anvendes stenmaterialer svarende til ABB Æ 10 > 500 pr. spor.<br />

Slidlag<br />

Til grovfraktion skal, bortset fra lyst tilslag, anvendes knuste klippeskærver.<br />

2.2 Varmblandede asfaltmaterialer<br />

2.2.0 Generelle krav<br />

For alle materialer gælder, at hvor der i AAB anføres vejledende værdier for Marshallstabiliteten,<br />

er disse krav gældende i denne entreprise.<br />

Bitumentilsætningstype (herunder type af evt. modificering) angives ved kontraktindgåelsen.<br />

For polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel skal sporkøringsresistente<br />

egenskaber dokumenteres i henhold til DS/EN 12697-22 efter: ”Small size device method<br />

B”. Forbedrede egenskaber skal dokumenteres for polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel<br />

i forhold til samme recept med bitumentype 40/60. Resultatet skal forelægges<br />

bygherren.<br />

ABB<br />

På Næstved Omfartsvej, Køgevej, ramper, Fordelerring Øst samt Østlige Fordelingsvej er<br />

krav i AAB svarende til ABB Æ 10 > 500 pr. spor gældende.<br />

For Næstved Omfartsvej, Køgevej, ramper, Fordelerring Øst samt Tilslutning til Østlig<br />

Fordelingsvejs kørebaner gælder følgende ændringer:<br />

• Indbygget hulrumsprocent VL, tolerance ændres fra 8,0 til 7,0<br />

• Indbygget komprimeringsprocent K, tolerance ændres fra 96,0 til 97,0<br />

2.2.1 Lyst tilslag<br />

Alle slidlag skal opfylde de i AAB under pkt. 2.2.1 anførte krav til ubelyst vej, medmindre<br />

andet er angivet nedenfor.<br />

I fordelerringen og på tilhørende ramper samt på underførte stier er krav til belyst vej<br />

gældende.


SIDE<br />

110 af 176<br />

SAB Varmblandet asfalt – <strong>12810.200</strong><br />

3. Udførelse<br />

3.1 Afretning og opretning<br />

Bindemidlet i af- og opretningsmaterialet skal så vidt muligt have samme hårdhed som<br />

bindemidlet i det efterfølgende lag.<br />

3.3 Klæbning<br />

Overflader af stabilt grus skal ikke klæbes.<br />

Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted.<br />

Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning efter<br />

tilsynets anvisninger.<br />

3.4 Udlægning<br />

Udlægning af asfalt skal ske på så lange strækninger som muligt. Udlægning på kortere<br />

strækninger end 500 lbm skal aftales med tilsynet.<br />

Udlægningen af nederste GAB-lag skal udføres med elektronisk højdeindstilling. Som referencelinje<br />

for højdeindstillingen kan benyttes en udspændt klaverstreng i hver kørebaneside<br />

eller ultralydsudstyr med minimum tre sensorer med hver fem følere i hver side.<br />

Anvendes klaverstrenge, skal disse indmåles til aftalt kote i 10 m-punkterne, på vippestrækninger<br />

dog i 5 m-punkterne, hvorefter der flugtes af.<br />

GAB II udføres i to lag på Fordelerring Øst, tilslutning til Østlige fordelingsvej og ramper<br />

med henholdsvis 180 kg/m 2 (80 mm) i 1. lag og 180 kg/m 2 (80 mm) i 2. lag.<br />

Forud for arbejder med udlægning af asfaltmaterialer i højderygge og vippestrækninger<br />

skal projekt og arbejdsmetodik forelægges tilsynet til godkendelse.<br />

Opretning i ABB-laget kan ikke accepteres, og eventuel nødvendig opretning skal derfor<br />

udføres i øverste GAB-lag. Fravigelser fra dette krav kan kun accepteres ved højderygge,<br />

vippestrækninger og brotilslutninger.<br />

På udlæggeren skal påmonteres skjold, således at asfaltkanterne på bærelag afsluttes<br />

under 45° ud over den teoretiske bredde + tillæg. H vor ABB tilbagefræses, jf. tegningsbilagene,<br />

kan skjoldet udelades.<br />

Vippestrækninger (højderygge)<br />

Mellem modvendte horisontalkurver skal kørebanens sidehældning ændre retning (vippe).<br />

Ved lille længdefald skal der udføres en højderyg midt på vippestrækningen.<br />

Der findes vippestrækninger på ramper og sideveje.<br />

Den nøjagtige placering og længde af vippestrækningerne fremgår af tværsnit.<br />

Højderygge er etableret i SG-laget.


SIDE<br />

111 af 176<br />

SAB Varmblandet asfalt – <strong>12810.200</strong><br />

Forud for udlægning af slidlag skal der eventuelt foretages opretning af højderyggen med<br />

ABt til projekteret ABB-overflade.<br />

Asfaltkile<br />

Asfaltkile udføres i AB 6t, som vist i tegningsbilaget.<br />

Første afsnit pkt. 3.4.3 i AAB udgår og erstattes af:<br />

På profilrigtig og/eller afrettet underlag skal materialet fordeles jævnt, således at der inden<br />

for en delstrækning på ca. 2000 m 2 er udlagt mindst den fastsatte gennemsnitsmængde.<br />

På bituminøst underlag tillades maksimalt 3 kg/m 2 merforbrug og maksimalt 5<br />

kg/m 2 på andet underlag.<br />

Bærelag af GAB må ikke ligge vinteren over uden forsegling. Ved udlægning af GAB i<br />

vinterperioden skal arbejdet tilrettelægges således, at afdækning foretages løbende.<br />

Udlægning af GAB må ikke ske på frossen eller opblødt underbund.<br />

3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende<br />

3.5.2 Kanten af den færdig udlagte belægning må ikke afvige mere fra en foreskreven<br />

belægningskant end 30 mm for slidlag og 50 mm for bære- og bindelag. Afvigelserne må<br />

ikke være ensidige.<br />

3.5.3 For flersporede veje udføres vejens kørebaner i fuld bredde eller med varm<br />

længdesamling ved parallelkørsel. Ved parallelkørsel må afstanden mellem de to udlæggeres<br />

strygejern ikke være større end 50 m. Entreprenøren skal fremsende plan og metodebeskrivelse<br />

for tilsynets godkendelse før opstart, jf. 3.4.<br />

Ved rampernes tilslutning, hvor der ikke anvendes parallelkørsel ved udlægningen, udføres<br />

motortrafikvejens kørebanebelægning med 0,3 m overbredde. Der udføres skæring<br />

langs kørebanekant, og overbredden fjernes. Udførelsen af overbredde og fjernelse m.v.<br />

skal være indeholdt i m 2 -prisen for de enkelte lag.<br />

På broer udføres tilslutningsfræsning til kontrabanket.<br />

Ligeledes udføres tilslutningsfræsning ved broender samt fræsning i forbindelse med regulering<br />

af dæksler m.v.<br />

Mod eksisterende belægning, hvor ny vej tilsluttes og hvor ny vej ikke ligger i niveau med<br />

eksisterende, skal der etableres en kile i asfalt for en god overgang mellem eksisterende<br />

og ny vejoverfalde. Kilestrækningen må ikke overstige 10 m længde.<br />

3.5.4 <strong>Entreprise</strong>n omfatter regulering og rensning af flydende dæksler og riste på nedløbs- og<br />

nedgangsbrønde. Reguleringer er af størrelsesordenen 0 til +100 mm.


SIDE<br />

112 af 176<br />

SAB Varmblandet asfalt – <strong>12810.200</strong><br />

4. Kontrol<br />

4.1 Alment<br />

Bygherren ønsker at kontrollere jævnheden af ABB-overflade med profilograf. Entreprenøren<br />

skal udbedre områder, der ikke opfylder krav til bærelag, der trafikeres, v > 80<br />

km/t.<br />

De krævede kontrolforsøg af asfalten kan i denne entreprise efter aftale med bygherren<br />

tillades udført på produktionsstedet eller i andet af bygherren godkendt laboratorium.<br />

I denne forbindelse skal en entreprenør - der ikke jævnligt får sit laboratoriums prøveresultater<br />

kontrolleret/kalibreret i forhold til Vejteknisk Område - i god tid inden entreprisens<br />

start rette henvendelse til bygherren med henblik på gennemførelse af de til kontrollen/kalibreringen<br />

nødvendige laboratorieprøver, -analyser etc. Ved mobile eller semimobile<br />

anlæg skal entreprenøren, i god tid forinden produktionen påbegyndes, udføre prøveblanding<br />

med efterfølgende laboratorieprøver for at dokumentere, at materialerne opfylder<br />

krav og specifikationer.<br />

Entreprenøren skal dagligt og for hver belægningstype udfylde sammenhørende skemaer<br />

vedrørende udlagte mængder og entreprenørkontrol. Skemaerne findes i Tilsynshåndbog<br />

for asfaltarbejder.<br />

Resultater af asfaltanalyser og komprimeringskontrol skal fremsendes til tilsynet og Vejteknisk<br />

Område via Paveman.<br />

4.2 Dokumentation af kontrol<br />

Bygherren kan forlange prøver af råmaterialer og færdigproduktion.<br />

Et kontrolafsnit defineres som en dagsproduktion, hvor en type asfaltmateriale er udlagt.<br />

Borekernernes tolerancer beregnes pr. dagsproduktion, dog på serier af mindst 6 borekerner.<br />

Hvis udlægningsmængden ved en dagsproduktion giver anledning til, at der udtages<br />

mindre end 6 borekerner, kan det undtagelsesvis være nødvendigt at samle 2 eller 3<br />

dagsproduktioner for at opnå mindst 6 borekerner.<br />

Ved borekerner, der udtages i forbindelse med kontrol, skal lagtykkelsen anføres. Desuden<br />

anføres, om klæbningen af den udlagte belægning er intakt.<br />

Borekernernes højder skal oplyses, og borekerner skal på forlangende forevises tilsynet.<br />

Såfremt bygherrens laboratorium foretager stikprøvekontrol under udlægningen, påhviler<br />

det entreprenøren at lukke eventuelle borehuller uden udgift for bygherren. Anvendte materialer<br />

herfor skal svare til det aktuelle asfaltlag.<br />

Delstrækninger/-arbejder kan uanset størrelsen forlanges betragtet som selvstændige<br />

kontrolafsnit efter tilsynets nærmere vurdering.<br />

Entreprenøren skal efter udlægningen af hvert asfaltlag ved hjælp af et nivellement i linjer<br />

på langs ad kørebanen (kørebanens centerlinje og kørebanekanter) kunne dokumentere,


SIDE<br />

113 af 176<br />

SAB Varmblandet asfalt – <strong>12810.200</strong><br />

at afvigelser fra det projekterede tvær- og længdeprofil ikke udviser ujævnheder (herunder<br />

langbølgethed). En eventuel korrektion af profilet aftales med tilsynet.<br />

Profilrigtigheden af hvert asfaltlag skal dokumenteres ved nivellement (mm-aflæsning) for<br />

alle 20 m-stationer.<br />

Profilrigtigheden af hvert asfaltlag skal for vippestrækninger dokumenteres ved nivellement<br />

(mm-aflæsning) af knækpunkter i tværprofilet for alle 5 m-stationer.<br />

Tilsynet skal have målingerne senest 3 arbejdsdage efter udlægningen.<br />

Entreprenøren skal ved nivellement dokumentere, at kørebanekant ved asfaltkilen overalt<br />

har fald til nedløbsbrønd, samt at kørebanekanter ved kantsten ligeledes har fald til nedløbsbrønde.<br />

Kopi af entreprenørens kontroldokumentation sendes til tilsynet.<br />

5. Afhjælpning (jf. AB92 § 36)<br />

Hele afsnittet i AAB udgår og erstattes af det i SB § 36 anførte.


SIDE<br />

114 af 176<br />

SAB Brolægning – <strong>12810.200</strong><br />

Brolægning<br />

Supplerende bestemmelser til AAB - Brolægning.<br />

1. Alment<br />

1.1 Entreprenørens ydelser<br />

Brolægningsarbejdet omfatter:<br />

• kantsten langs heller<br />

• chaussésten i heller<br />

• svingsten langs fra- og tilfart i fordelerring samt i fordelerring (undtaget over bygværker)<br />

Omfang af brolægning fremgår af tilbudslisten og tegningsmaterialet.<br />

2. Materialer<br />

2.1 Generelle krav<br />

Indvundne chaussésten fra opbrydningsarbejdet anvendes i det omfang, tilsynet finder<br />

materialerne genanvendelige.<br />

2.2 Lægge- og sættemateriale<br />

Ved hærdende sættematerialer skal brolægningen sikres en efter temperaturforholdene<br />

tilstrækkelig hærdetid, inden brolægningen belastes med trafik.<br />

Sættemateriale til chausséstensarealer skal være 0,05 m stenmel.<br />

Sættemateriale til brostensarealer skal beton.<br />

Sættemateriale af beton til kantbegrænsninger skal være med en karakteristisk trykstyrke:<br />

• f ck > 16 MPa<br />

• f ck ≥ 25 MPa (for svingsten)<br />

2.3 Brosten, chaussesten og mosaiksten<br />

Chaussésten (8-10) skal være lysegrå og kløvede.<br />

Stenene skal lægges i bueforbandt.<br />

2.5 Kantsten<br />

Granitkantsten skal være 300 x 120 x L mm granittype og farve kløvede.<br />

Rabatkantsten i beton skal være 290 x 150 x L mm.<br />

Fortovskantsten i beton skal være 300 x 150 x L mm grå.


SIDE<br />

115 af 176<br />

SAB Brolægning – <strong>12810.200</strong><br />

2.10 Fugefyldningsmateriale<br />

Materiale til fugefyldning skal være stenmel.<br />

Der fuges mellem svingstenene med jordfugtig beton (strandsand + cement).<br />

2.11 Svingsten<br />

Svingsten skal være grå, 50 x 23/25 x 7/25 mm og af beton.<br />

3. Udførelse<br />

3.1 Generelle krav<br />

Placering og detaljer fremgår af tegningsmaterialet. Endelige detaljer aftales med tilsynet.<br />

Entreprenøren skal kunne dokumentere, at arbejdet kan udføres håndværksmæssigt korrekt<br />

med den aktuelle arbejdskraft.<br />

Underlaget for brolægningsarbejder skal være velkomprimeret, bæredygtigt og frostsikkert<br />

udført i henhold til de givne belastningsforudsætninger. Underlaget skal være reguleret<br />

således, at overfladen ligger med tolerancen +/-10 mm.<br />

Opretning skal finde sted, inden belægningsarbejdet udføres.<br />

Tilpasning af kantsten og fliser skal ske ved skæring.<br />

Færdig lysning skal være som angivet på tegningerne.<br />

3.2 Lægge- og sættemateriale<br />

Betonen skal før, under og efter indbygning beskyttes mod udtørring, f.eks. ved afdækning<br />

med plastpresenning, vintermåtter eller lignende.<br />

Belægningen må først belastes med trafik efter hærdetid fastsat efter temperatur og trafikbelastning.<br />

3.3 Kantbegrænsninger<br />

Kantsten sættes, således at sættematerialet har en lagtykkelse på min. 150 mm i min.<br />

350 mm's bredde under kantstenen. Betonen føres op bag kantstenen i 150 mm's bredde<br />

indtil 150 mm under kantstenens top. Foran kantstenen føres betonen i 100 mm's bredde<br />

op til underside af bundne lag eller underside af afretningslag.<br />

Svingsten sættes således at sættematerialet har en tykkelse på 300 mm i min. 900 mm’s<br />

bredde under svingsten. Betonen føres op bag svingstenen og afsluttes 50 mm under top<br />

af svingsten i en bredde på 250 mm. Betonen renskæres, når den er passende afhærdet,<br />

lodret og plant med forsiden.


SIDE<br />

116 af 176<br />

SAB Brolægning – <strong>12810.200</strong><br />

Kantsten og svingsten skal nøjagtigt følge de foreskrevne vejlinjer og sættes med et<br />

jævnt forløb uden knæk efter de på tegningerne angivne koter inden for en nøjagtighed<br />

på +5 mm målt på en 4 m retskede.<br />

Knasfuger må ikke forekomme.<br />

3.10 Fugning<br />

Faste fuger i granitstensbelægninger:<br />

Fugebredde ved chaussésten skal være mellem 8 og 10 mm. Fugedybde skal være<br />

mindst 30 mm.<br />

Fuger i chausséstensbelægninger skal være helt fyldte og topfyldes med foreskrevet fugemateriale<br />

i henhold til leverandøranvisninger.<br />

4. Kontrol<br />

Inden topfyldning skal det sikres, at fugematerialet mellem fugerne er komprimeret. Dette<br />

kan f.eks. ske ved vanding.<br />

4.1 Dokumentation af kontrol<br />

Entreprenøren skal løbende aflevere dokumentation i skemaform eller lignende for de i<br />

AAB nævnte emner opdelt efter kontrolafsnit.


SAB Vejautoværn og tilhørende udstyr<br />

1. Alment<br />

SIDE<br />

117 af 176<br />

SAB – Vejautoværn og tilhørende udstyr <strong>12810.200</strong><br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Vejautoværn og tilhørende udstyr.<br />

1.1 Generelt<br />

De på planerne viste autoværnsstrækninger indbefatter eventuelle tilbageføringsstrækninger,<br />

energiabsorberende autoværnsbegyndelser samt nedføringer.<br />

<strong>Entreprise</strong>n omfatter opsætning og montering af vej- og broautoværn. Stålautoværn, stolper,<br />

beslag mv. er en bygherreleverance og kan rekvireres af entreprenøren ved i god tid<br />

at meddele tilsynet, hvornår entreprenøren ønsker at opsætte autoværnet.<br />

Det kan forudsættes at vej- og broautoværn leveres til en og samme hovedarbejdsplads<br />

og at entreprenøren selv skal fragte autoværnet fra leveringssted til respektive placeringer.<br />

For entreprenørens prissætning af montagen kan det forudsættes, at monteringen kan foretages<br />

som værende lig stålautoværn type SW.<br />

Broautoværn og forstærkede værn ved broender er beskrevet i SAB Broautoværn.<br />

1.2 Definitioner<br />

Autoværnet er defineret ud fra følgende funktionskrav: Styrkeklasse (H), arbejdsbreddeklasse<br />

(W), skadesrisikoklasse (A, B eller C).<br />

1.4 CE - mærkning<br />

1.4.1 Vejautoværn og påkørselsdæmpere<br />

Leveres CE-mærket.<br />

2 Materialer<br />

I nærværende projekt anvendes kun stålautoværn.<br />

2.3.2 Vejautoværn<br />

Der stilles følgende generelle krav til autoværn i denne entreprise:<br />

Veje og ramper: H1, W3, A<br />

Over stitunneller: H2, W3, A<br />

2.3.5 Autoværnsovergange og overgange mellem vej- og broautoværn<br />

Overgangen mellem strækninger med forskellig arbejdsbredde udføres med trinløs ændring<br />

i arbejdsbredden, eller som minimum med et delstykke for hver mellemliggende W-<br />

klasse.


SIDE<br />

118 af 176<br />

SAB – Vejautoværn og tilhørende udstyr <strong>12810.200</strong><br />

3 Udførelse<br />

3.1 Generelt<br />

Placering af autoværnet sker i henhold til projektet, men entreprenøren skal kontrollere,<br />

om der skal foretages tilpasning til eksisterende forhold (f.eks. broautoværn).<br />

Stolpeafstand oplyses af tilsynet og skal ske efter leverancens anvisninger.<br />

3.3 Opsætning<br />

Entreprenøren skal forinden nedramning af stolper sikre sig, at eventuelle ledninger, afvandingsledninger,<br />

brofundamenter eller andet ikke beskadiges derved.<br />

Hvis entreprenøren ønsker at nedgrave stolper i stedet for at nedramme dem, skal det<br />

forinden aftales med tilsynet.<br />

Tilbageføringer skal udføres under en vinkel på 1:16. Vinkelændringen etableres ved et<br />

cirkelstykke med radius R = 25 m.<br />

4 Kontrol<br />

Ved tilslutning til broautoværn skal der tages hensyn til flugten heraf, og reglerne i ”Vejregel<br />

for opsætning af broautoværn- og rækværker” skal følges.<br />

Iht. AAB – Fælles for vejudstyr.


SAB – Kørebaneafmærkning <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

119 af 176<br />

Kørebaneafmærkning<br />

1. Alment<br />

1.1 Omfang<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Kørebaneafmærkning.<br />

Arbejdet omfatter levering og udførelse af plan og profileret kørebaneafmærkning med<br />

lang holdbarhed på:<br />

• Fordelerring og ramper<br />

• Stier<br />

• Kommune og private fællesveje<br />

jf. tegningsmaterialet.<br />

1.4 Standarder<br />

2. Materialer<br />

De standarder der er nævnt i AAB kørebaneafmærkning, juni 2010, skal anvendes i den<br />

udgave der er gældende på licitationstidspunktet.<br />

Kørebaneafmærkning skal udføres med termoplastisk materiale.<br />

2.5.1 Refleksionsegenskaber<br />

Refleksionskravet for langsgående afmærkning er R3 og skal være opfyldt i tør tilstand.<br />

3. Udførelse<br />

3.1 Kørebaneafmærkning generelt<br />

Al kørebaneafmærkning kræves udført med lang holdbarhed.<br />

Ved landeveje<br />

Kantlinje skal ved bymæssig bebyggelse og på veje med R≤1500 m udføres som plane.<br />

Den plane stribe skal starte og slutte 150 m før- og efter ovenstående kriterier. Findes der<br />

bymæssig bebyggelse ved vejstrækninger umiddelbart før E55 eller efter E56 bør disse<br />

vejstrækninger medregnes til det bymæssige område.<br />

Spærreflader skal udføres med parallel afslutning mod begrænsningslinjen.<br />

Fuldt optrukne midter- og kantlinjer skal brydes (punkteres) ud for sideveje og overkørsler.<br />

Dette gælder også markoverkørsler.


SAB – Kørebaneafmærkning <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

120 af 176<br />

4. Kontrol<br />

4.1 Generelt<br />

Kontrolmålinger skal udføres af entreprenøren som beskrevet i Tilsynshåndbogen<br />

for kørebaneafmærkning, juni 2010.<br />

Første kontrolmåling udføres året efter at kørebaneafmærkningen er udført - mellem 1.<br />

april og 1. august.<br />

Anden kontrolmåling udføres ved udløbet af mangelansvarsperioden – mellem 1. april og<br />

1. august.<br />

Langsgående: kontrolkategori A (kontrolmåling).<br />

Tværgående: kontrolkategori B (visuelt).


SAB – Vejbelysningsmateriel <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

121 af 176<br />

Vejbelysningsmateriel<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Fælles for vejudstyr og AAB - Vejbelysningsmateriel.<br />

1 Alment<br />

1.1 Omfang<br />

Arbejdet omfatter etablering af vejbelysning i følgende anlæg:<br />

• Fordelerring<br />

• Stiunderføringer<br />

• Nedtagning af eksisterende master<br />

Vejbelysningsskabe og vejbelysningsarmaturer er bygherreleverance.<br />

1.3 Standarder/anvisninger<br />

Ud over de i AAB – Fælles for vejudstyr og AAB – Vejbelysningsmateriel nævnte standarder/anvisninger<br />

gælder følgende:<br />

• ELRÅDs-meddelelser<br />

• Elforsyningsselskabets lokale bestemmelser<br />

• Leverandør anvisninger<br />

For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage<br />

før fristen for aflevering af tilbud.<br />

1.4 CE-mærkning<br />

1.4.1 Belysningsmaster<br />

Belysningsmaster skal være CE-mærkede.<br />

Vejdirektoratet har udarbejdet et oversigtsskema med de master, der umiddelbart kan<br />

anvendes på det danske statsvejnet uden yderligere dokumentation. Af listen fremgår<br />

også, hvilken terrænkategori og referencevindhastighed masterne kan opsættes i.<br />

Oversigtsskemaet kan findes på kan findes på Vejdirektoratet.dk > Vejsektor > Leverandørportal<br />

> Standarder og paradigmer > Instruktioner og vejledninger > Vejudstyr.<br />

For at komme på oversigtsskemaet har masteproducenterne indsendt den nødvendige<br />

dokumentation til Vejdirektoratet for deres CE-certificering, herunder også om belysningsmasterne<br />

opfylder de danske krav AAB - Vejbelysningsmateriel, bl.a. med hensyn til<br />

korrosionsbestandighed (25 års levetid), vindlast, anvendte partielle lastfaktorer (klasse A<br />

iht. DS/EN 40-3-3:2003) og maksimal horisontal udbøjning (klasse 2 iht. DS/EN 40-3-<br />

3:2003).


SAB – Vejbelysningsmateriel <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

122 af 176<br />

De indsendte oplysninger er efterfølgende evalueret, og de belysningsmaster, der opfylder<br />

de stillede krav, fremgår af oversigtsskemaet.<br />

Hvis der ønskes anvendt belysningsmaster, som ikke fremgår af oversigtsskemaet, skal<br />

leverandøren indsende den nødvendige dokumentation til Vejdirektoratet for en evaluering<br />

i henhold til ovenstående.<br />

1.5 Levetid<br />

Entreprenøren skal dokumentere, at den krævede levetid for de tilbudte produkter er<br />

sandsynlig.<br />

2 Materialer<br />

2.5 Plast<br />

Kabelrør i jord skal være røde PE-rør, Ø110 mm. Kabelrør under veje skal være trykklasse<br />

PN10/SDR17. Øvrige kabelrør i jord skal være med ringstivhed på mindst SN8.<br />

2.7 Bolte mv.<br />

Bolte, møtrikker og skiver i fundamenter skal være rustfri kvalitet svarende til A4 klasse<br />

80.<br />

3 Udførelse<br />

3.1 Stål<br />

Mastedele, der nedgraves, skal udvendigt og indvendigt - af leverandøren - behandles<br />

med en velegnet maling på den nedgravede del, således at malingens lagtykkelse er<br />

mindst 350 µm.<br />

Overgangen mellem malerbehandlingen og masten skal være 150 mm over færdigt terræn.<br />

3.12 Tilspændingsmomenter<br />

Bolte tilspændes efter leverandørens anvisninger.<br />

3.13 Master<br />

Master skal være koniske rørmaster.<br />

Den angivne højde er lyspunkthøjde inkl. arm.<br />

Eftergivelige master skal leveres med følgende klassificering:<br />

• Hastighed 70 km/t<br />

• Energiabsorbering HE<br />

• Sikkerhedskategori skal være højest mulig, idet tilbudsgiver skal oplyse sikkerhedsklassen


SAB – Vejbelysningsmateriel <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

123 af 176<br />

3.19 Masteindsats/sikringsindsats<br />

Masteindsatse mærkes med armaturwattage.<br />

3.21 Arme<br />

Masterne monteres med 0,5 m lige arm af samme fabrikat som master.<br />

3.23 Armaturer<br />

Vejbelysningsarmaturer er bygherreleverance.<br />

3.25 Mærkning og brugsanvisning<br />

Master skal mærkes med det mastenummer, som er angivet på plantegningerne. Til<br />

mærkningen skal der anvendes selvklæbende tape som 3M Scotchcal Serie<br />

100 gul farve nr. 100-15 eller dermed ligestillede. Versalhøjde er 50 mm.<br />

Mærkerne klæbes direkte på ståloverfladen. Før mærkerne påføres masten skal ståloverfladen<br />

renses grundigt uden at overfladen må beskadiges. Derefter skal det sidste støv<br />

og snavs fjernes med en klud tilsat acetone eller andet affedtningsmiddel. Arbejdet med<br />

opsætningen af numre på masterne skal udføres ved en lufttemperatur og luftfugtighed<br />

iht. fabrikantens anvisninger.<br />

Mærkerne placeres med underkant 1,3 meter over masters fodplade. Mærkerne placeres<br />

vandret og orienteret imod kørebaner, så mærket er bedst læsbar, når man befinder sig<br />

på vejbanen ud for masten – dvs. i den kilometrering, hvori masten står.<br />

Mærkningen må ikke placeres oven på en svejsesøm eller en lignende ujævnhed.<br />

3.26 Armaturkabler<br />

Alle kabler i master skal være H07RN-F 2x1,5 mm².<br />

Skumklodser leveres og monteres af el-entreprenøren som følger:<br />

• Den første skumklods monteres ≤ 1 m fra masteindsatsen<br />

• Den sidste skumklodsmonteres ≤ 1 m fra armaturarm eller armaturet<br />

• Skumklodserne monteres med ≤ 2,5 m mellemrum<br />

• 1 skumklods monters lige under mastelugen<br />

Der kan evt. anvendes plasticrør i de master, hvor der monteres armaturer, som leveres<br />

med kabel formonteret.<br />

3.27 Lyskilder<br />

Vejbelysningsarmaturer leveres med lyskilder.<br />

3.28 Vejbelysningsskabe<br />

Vejbelysningsskabe er bygherreleverance.


SAB – Vejbelysningsmateriel <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

124 af 176<br />

3.29 Styring<br />

Vejbelysningsskabet er ved modtagelse udstyret med Amplex moduler, som styres via<br />

Vejdirektoratets AmpLight server hos den aktuelle udbyder af overvågningsfunktionen – i<br />

skrivende stund TeknikGruppen a/s.<br />

Anlægget skal idriftsættes i samarbejde med TeknikGruppen a/s og Vejdirektoratets<br />

driftsansvarlige således, at alle komponenter testes og kalibreres inden aflevering. En udførlig<br />

vejledning er indlagt i dokumentationen, der medfølger vejbelysningsskabet ved levering.<br />

Fotocelle skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til den ønskede funktion, dvs. uden for<br />

generende skygge fra bygninger eller beplantninger.<br />

3.30 Kabelgrave<br />

Kabelgrave skal have en dybde og bredde, der sikrer, at kabler kan udlægges mellem 0,7<br />

og 0,8 m under terræn.<br />

3.31 Kabler i jord<br />

Kabler i jord for belysningsanlæg skal svare til NKT type NOIKLX.<br />

3.33 Fundering<br />

Fundamenter til belysningsmaster skal leveres som præfabrikerede betonfundamenter af<br />

samme leverandør, som leverer masterne.<br />

Der skal i mastefundamenter være mulighed for at indføre kabler fra 2 sider, som er forskudt<br />

180º.<br />

Kabelrør skal være Ø50 mm glatte rør.<br />

Der skal være indstøbt løfteanordninger i fundamenterne. Mastebolte accepteres ikke<br />

som løfteanordning.<br />

Højden på fundamenterne må maksimum være 130 cm.<br />

Betonfundaments plader monteres i bunden af masten og 25 cm under jordoverfladen.<br />

3.34 Montering<br />

Mastecenterlinjen skal være i lod.<br />

Armaturets længdeakse på masterne skal orienteres vinkelret på vejens centerlinje, eller<br />

direkte mod modstående armatur.<br />

Det plan, der dannes af armaturskærmens underside eller et eventuelt skørt, skal vinkelret<br />

og parallelt med vejen have en hældning på 0º. Undtaget herfra er armaturer monteret<br />

på mastetop.


SAB – Vejbelysningsmateriel <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

125 af 176<br />

3.35 Elarbejde<br />

Anmeldelse af belysningsanlægget skal foretages til<br />

SEAS-NVE<br />

Energivej 33<br />

4690 Haslev<br />

Entreprenøren skal indsende de fornødne papirer til forsyningsselskabet i rette tid inden<br />

el-tilslutningen ønskes, således at arbejdet ikke forsinkes.<br />

Anlæg navngives efter nærmere aftale med tilsynet. Ved oprettelse af installationer skal<br />

disse forsynes med VEJLYS-web anlægsnummer således at anlæggene er navngivet entydigt.<br />

Anlægsnummer oplyses af tilsynet.<br />

Installationen skal hos el-leverandøren oprettes med korrekte data fra Vejdirektoratets<br />

fælles el-enhed som oplyses af tilsynet.<br />

4 Kontrol<br />

Kontrolplanen er opdelt i kontrolpunkter for de enkelte delelementer.<br />

3.1 Fundamenter Tegning,<br />

koordinatliste<br />

VK/MK<br />

Kontrol af korrekt<br />

afsætning<br />

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium<br />

1.1 Kabeltracé Tegning VK Kontrol af andre kabler<br />

og ledningers placering<br />

1.2 Kabeltracé Tegning VK Kontrol af nærføring til<br />

andre kabler og<br />

ledninger<br />

1.3 Kabeltracé VK Kontrol af bund og<br />

kabeldækning<br />

1.4 Kabeltracé VK Kontrol af afmærkningsbånds<br />

/pladers placering<br />

2.1 Foringsrør Tegning VK Kontrol af rørplaceringer i<br />

forhold til kabeltracé<br />

Dokumentation<br />

Løbende 100 % Kontroljournal<br />

Løbende 100 % Kontroljournal<br />

Løbende 100 % Kontroljournal<br />

Løbende 100 % Kontroljournal<br />

Løbende 100 % Kontroljournal<br />

Løbende 100 % Kontroljournal<br />

3.2 Fundamenter VK/MK Kontrol af korrekt Løbende 100 % Kontroljournal<br />

montering<br />

4.1 Kabler Tegning VK Kontrol af korrekte kabeltyper<br />

Løbende 100 % Kontroljournal<br />

og dimensioner<br />

4.2 Kabler VK Kontrol af kabelindføringer<br />

Løbende 100 % Kontroljournal<br />

i master<br />

5.1 Master VK/MK Kontrol af lodsætning Løbende 100 % Kontroljournal<br />

5.2 Master VK Kontrol af jordkomprimering<br />

Løbende 100 % Kontroljournal<br />

omkring master<br />

5.3 Master VK Kontrol af kabeltilslutninger<br />

Løbende 100 % Kontroljournal<br />

6.1 Armaturer VK Kontrol af spejljustering Løbende 100 % Kontroljournal<br />

8.1 Skab MK<br />

VK<br />

VK: Visuel kontrol<br />

MK: Målekontrol<br />

Se slutkontrolrapport<br />

Kontrol af opmærkning<br />

Afslutning 100 % Slutkontrolrapport


SAB – Vejbelysningsmateriel <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

126 af 176<br />

5 Dokumentation<br />

Drifts- og vedligeholdelsesmanualen indgår som en del af dokumentationen inden aflevering.<br />

Kabler skal indmåles som angivet ”Registrering af indmålingsdata for vejbelysning til<br />

DGP”, januar 2012, der kan findes på Vejdirektoratet.dk > Vejsektor > Leverandørportal ><br />

Standarder og paradigmer > Instruktioner og vejledninger > Vejudstyr.<br />

Der skal afleveres slutkontrolrapport for eftersyn og afprøvning før idriftsætning, som er<br />

iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 61.


SAB – Diverse arbejder <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

127 af 176<br />

Diverse arbejder<br />

1. Foringsrør<br />

Under entreprisen hører lægning af foringsrør for fremmede ledninger. Foringsrørene<br />

skal udføres af PEH, f.eks. UPOREN anlægsrør fra UPONOR med indvendig diameter<br />

mindst 100 mm (ø40 trækrør for tændledningskabel til belysning), som samles med dertil<br />

hørende samlinger. De lægges mindst 0,75 m under færdigvej og føres 0,5 m uden for<br />

befæstet areal eller bagkant grøft. Rørene tætnes for enderne. Til arbejdet hører ligeledes<br />

tydelig markering af rørenderne i marken samt en entydig indmåling af disse i forhold<br />

til afsætningspunkterne.<br />

Fyldestgørende dokumentation omfatter:<br />

• indmåling af foringsrørenes endepunkter, der indmeldes som knuder i<br />

WebVand<br />

• nivellement af foringsrøret, der sammen med ledningens egenskabsdata<br />

indmeldes i WebVand<br />

Projekt for foringsrør udleveres af tilsynet.<br />

I rørene lægges en gennemgående træktråd af nylon eller stål. Tråden fastgøres i begge<br />

ender til synlig pæl.<br />

Kabelrør i jord skal være røde PE-rør, Ø110 mm. Kabelrør under veje skal være trykklasse<br />

PN10/SDR17. Øvrige kabelrør i jord skal være med ringstivhed på mindst SN8.<br />

Ø40 mm trækrør til belysningskabler ved stitunneller skal have bøjninger, der muliggør<br />

trækning af belysningskabler.<br />

2. Afsætnings- og berigtigelsespunkter<br />

Beskyttelse af punkterne udføres som vist i tegningsbilag.<br />

Materialerne leveres af bygherren.<br />

3. Vendepladser<br />

Der etableres vendepladser på vej til sendemast (fra Køgevej) i henhold til tegningsbilag.<br />

4. Indkørsler og markoverkørsler<br />

Der etableres i alt 1 stk. markoverkørsler i henhold til tegningsbilag.<br />

Udførelse af markoverkørsler og indkørsler må ikke påbegyndes, før tilsynet har påvist<br />

den nøjagtige placering.


SAB – Diverse arbejder <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

128 af 176<br />

5. Kantpæle<br />

Arbejdet omfatter levering af fundamenter, kantpæle, beslag til montering på autoværn og<br />

kilometerplader, alt i henhold til tegningsbilag.<br />

Tekst på kilometerplader oplyses af tilsynet.<br />

Arbejdet omfatter endvidere nedgravning af fundamenter, montering af beslag på autoværn<br />

samt montering af kantpæle og kilometerplader. Strækninger med autoværn er vist i<br />

tegningsbilaget.<br />

Tilsynet udleverer afsætningsdata for kantpæle med kilometerplader.<br />

Kantpæle skal placeres i begge kørebanesider på ramper og kommuneveje i 100 m kilometreringer.<br />

På kommuneveje skal ikke monteres kilometerplader.<br />

Ved ramper, vejtilslutninger og kurver med radius mindre end 2000 m, suppleres med<br />

kantpæle iht. vejreglerne.<br />

I vejenes sider nedgraves fundamenter, så der er 0,9 m til bagkant kantpæl fra asfaltkant<br />

eller bagkant asfaltkile. Hvor forkant sideautoværn er mindre end eller lig med 1,0 m fra<br />

asfaltkant, monteres kantpælene på autoværnet.<br />

Eventuelle supplerende tegninger vil blive udleveret inden arbejdets udførelse.


SAB – Fundering <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

129 af 176<br />

Fundering<br />

1 Alment<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Fundering.<br />

Arbejdet omfatter i hovedtræk:<br />

Bro 21212 og 21213, OF af fordelerring ved Køgevej, vestbro og østbro<br />

• Udstøbning af renselag<br />

• Direkte fundering af fundamenter<br />

• Ekstra beton for direkte fundering<br />

• Tørholdelsesforanstaltninger<br />

Bro 21214, 21215 og 21216, UF af cykelstier (elementtunneler)<br />

• Etablering af gruspude / afretningslag jf. leverandørens anvisninger<br />

• Tørholdelsesforanstaltninger<br />

Der er udført geotekniske boringer for vurdering af funderingsforholdene for de nye bygværker.<br />

Arbejdet omfatter alle de ydelser, der i henhold til udbudsmaterialet er nødvendige for en<br />

endelig og fuldstændig færdiggørelse af funderingsarbejdet.<br />

Med hensyn til grundvand henvises til de udførte geotekniske undersøgelser.<br />

1.2 Dokumentation<br />

2 Materialer<br />

De i AAB Fundering angivne senest/mindst 10 arbejdsdage ændres til 20 arbejdsdage.<br />

2.4 Gruspudefundering<br />

Grusfyld til gruspudefundering skal opfylde kravene til friktionsmateriale, jf. SAB - jordarbejder,<br />

afsnit 5.2.2, herunder krav til uensformighedstallet (3,0≤U≤7,0).<br />

2.6 Ekstra fundamentsbeton<br />

3 Udførelse<br />

Såfremt der ved udgravning viser sig behov for dybere fundering end forudsat i projektet,<br />

udstøbes der efter aftale med tilsynet ekstra fundamentsbeton P15.<br />

3.3 Afstivning af byggegruber<br />

Frie udgravninger skal generelt udføres som foreskrevet i "Regler for jordarbejder m.m.",<br />

udsendt af Direktoratet for Arbejdstilsynet med bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december<br />

2010.


SAB – Fundering <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

130 af 176<br />

Hvis ikke der kan etableres stabile skråningsanlæg, skal der etableres midlertidig afstivning<br />

af byggegruberne.<br />

Entreprenøren foretager, efter egen vurdering, eventuelle supplerende geotekniske undersøgelser<br />

som grundlag for projektering af interimsvægge.<br />

Det er entreprenørens ansvar at designe og dimensionere det omfang af afstivninger som<br />

er nødvendige for overholdelse af gældende regler og krav samt for arbejdets udførelse.<br />

3.4 Tørholdelse og grundvandssænkning<br />

Der henvises til SAB Jordarbejder, afsnit 4.<br />

3.5 Direkte fundering<br />

Vandrette støbeskel i fundamenterne vil ikke blive tilladt.<br />

Ved fundering på sand, skal dette fugtes op og komprimeres med tung tromle før støbning<br />

af renselag.<br />

4 Kontrol<br />

4.3 Direkte fundering<br />

Ved fundering på kohæsive jordlag udføres renselaget med en tykkelse på min. 0,1 m.<br />

Bygherrens inspektion af byggegruben vil være afsluttet senest 3 arbejdsdage efter, at<br />

entreprenøren har meddelt, at udgravningsarbejdet er afsluttet.<br />

Entreprenøren skal udføre kontrolnivellement af alle udgravninger – minimum én måling<br />

ved hvert hjørne af udgravning.<br />

4.7 Gruspudefundering<br />

Ved gruspudefundering skal der udføres nivellement ved hhv. udgravningens bund samt<br />

på overside af gruspude – én måling ved hvert hjørne af udgravning.<br />

Entreprenøren skal udføre komprimeringskontrol, jf. SAB - jordarbejder, afsnit 5.2.4.


SAB – Stillads og form <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

131 af 176<br />

Stillads og form<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Stillads og form.<br />

Kontrol og kvalitetssikring af form skal udføres med metoder og brug af formularer og tilhørende<br />

vejledningstekster beskrevet i<br />

1 Alment<br />

• ”Tilsynshåndbog for støbestilladser", januar 2013.<br />

• ”Tilsynshåndbog for betonbroer, Kvalitetssystem for bygherretilsyn og entreprenørkontrol,<br />

Aktivitetsområder: Formarbejder, slap armering, spændarmering<br />

og betonarbejder”, august 2010.<br />

Arbejdet omfatter i hovedtræk:<br />

Bro 21212 og 21213, OF af fordelerring ved Køgevej, vestbro og østbro<br />

• Form for fundamenter og sætningsplader<br />

• Stillads og form for søjler, endevederlag, brodæk og kantbjælker<br />

• Levering og indstøbning af føringsrør for kabler og ledninger<br />

• Indstøbning af årstalsplader (leveres af bygherren)<br />

CE-mærket broautoværn leveres af bygherren som bygherreleverance, hvorfor endelig<br />

udformning og placering af broautoværn er ukendt. Den på tegningerne viste udformning<br />

og placering af broautoværn er således vejledende. Entreprenøren skal indregne, at<br />

kantbjælkegeometri færdigprojekteres jf. SAB Styring og samarbejde afsnit 3.1. Variation<br />

af kantbjælkebredde er forventelig op til +/- 50 %.<br />

Bro 21214, 21215 og 21216, UF af cykelstier (elementtunneler)<br />

• Levering og indstøbning af føringsrør for kabler og ledninger<br />

• Indstøbning af årstalsplader (leveres af bygherren)<br />

• I øvrigt jf. SAB Betonelementer<br />

Entreprenøren skal basere sit arbejde på Tilsynshåndbog for støbestilladser. Entreprenøren<br />

skal, i samarbejde med bygherrens stilladstilsyn, anvende og udfylde de heri angivne<br />

relevante skemaer på en måde, der følger den angivne vejledning.<br />

De i SAB Styring og samarbejde angivne kurser omfatter:<br />

• For teknikere (ingeniører, bygningskonstruktører mv.): Kursus C, der skal være<br />

gennemført inden planlægning og projektering af stillads påbegyndes.<br />

Kurset udbydes af VEJ-EU.<br />

• For arbejdsledere (formænd, sjakbajser mv.): Kursus B, der skal være gennemført<br />

inden planlægning af udførelsen påbegyndes. Kurset udbydes af<br />

VEJ-EU.


SAB – Stillads og form <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

132 af 176<br />

• For timelønnede (faglærte, ufaglærte mv.): Kursus A, der skal være gennemført<br />

inden udførelsen påbegyndes. Kurset afholdes som regel på byggepladsen.<br />

De projektspecifikke kurser D, E og F, der normalt afholdes i forlængelse af kurset A på<br />

byggepladsen for alle medarbejdergrupper umiddelbart før arbejdets opstart. Her gennemgås<br />

det aktuelle stilladsarbejde og –projekt.<br />

1.2 Dokumentation<br />

Entreprenøren skal udarbejde projektdokumentation for alle interimskonstruktioner, herunder<br />

sikkerhedsværn, afskærmninger mv. efter gældende normer og vejregler.<br />

Entreprenøren må påregne, at der skal være tid til kommentering og efterfølgende rettelser/suppleringer<br />

af den fremsendte dokumentation. Entreprenøren må forvente, at der er<br />

stor fokus på den fremsendte dokumentation for stilladset, samt opfølgning på om stilladset<br />

er udformet som dokumenteret. Der ydes ikke tidsfristforlængelse som følge af forsinkelser,<br />

der skyldes mangler og fejl i entreprenørens stilladsprojekt.<br />

1.2.1 Fremsendelse og godkendelse af dokumentation<br />

Stilladstilsynets evaluering og godkendelse af stilladsprojektet kan forventes gennemført<br />

som "Godkendelse", jf. ”Tilsynshåndbog for støbestilladser".<br />

Tidsfrister for fremsendelse af tegnings- og beregningsdokumentation og for tilsynets<br />

gennemgang og kommentering er anført i SAB Styring og Samarbejde afsnit 5.<br />

1.3 Projekteringsgrundlag<br />

1.3.1 Generelt<br />

Ved dimensionering af form og stillads, kan følgende sikkerhedsklasser anvendes:<br />

Normal sikkerhedsklasse (CC2)<br />

Normal funderingsklasse (Geoteknisk kategori 2)<br />

Ved dimensionering af formenes, understøtningernes og stilladsernes styrke skal ordet<br />

"bør" i DS 2427 betragtes som "skal".<br />

Entreprenøren skal ved stilladsberegninger gøre nøje rede for placeringen af stød og afsværtning.<br />

Herudover skal der indarbejdes laster hidrørende fra entreprenørens valgte<br />

arbejdsmetoder. Herunder last fra:<br />

• Oplagring af materiel og materialer jf. DS/EN 12812<br />

Entreprenøren skal udarbejde procedurer til sikring af, at de forudsatte laster ikke overskrides<br />

under arbejdets udførelse.


SAB – Stillads og form <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

133 af 176<br />

Såfremt det viser sig nødvendigt at skønne styrkeparametre for jord, som ikke fremgår af<br />

de geotekniske rapporter, skal entreprenøren fremsende forslag herom til stilladstilsynet.<br />

Entreprenøren bør så vidt muligt udforme stilladskonstruktionen således, at den ikke er<br />

specielt følsom over for afvigelser i forhold til de anførte tolerancer.<br />

1.3.4 Trækonstruktioner<br />

Dokumentation af form, spær og strøer, i form af tegninger og beregninger, skal indgå i<br />

den samlede stilladsdokumentation, selvom disse elementer i princippet ikke er omfattet<br />

af Tilsynshåndbogens bestemmelser.<br />

Tandpladesamlinger tillades anvendt til samlinger i spær såfremt følgende krav er opfyldt:<br />

• Der skal anvendes helt nye spær, fremstillet til den pågældende opgave.<br />

Spær tillades dog genanvendt, hvor brodækket støbes i flere etaper, såfremt<br />

der foreligger en supplerende procedurebeskrivelse til sikring af at tandpladerne<br />

ikke arbejder sig ud af træet.<br />

• Der skal anvendes galvaniserede tandplader med en tykkelse på min. 1,3<br />

mm og tandlængde på min. 14 mm.<br />

• Beregning af tandpladesamlingerne skal ske svarende til anvendelsesklasse<br />

3 for både træ og tandpladesamlinger (og øvrige samlingsmedier).<br />

• Der skal udarbejdes en metodebeskrivelse for opsætning af spærene, der<br />

sikrer at spærene opstilles svarende til de understøtningsforhold, som forudsat<br />

i beregningerne.<br />

• Der skal på tegningerne anføres tolerancer for opstillingen (placering i forhold<br />

til understøtninger, afstand mellem spær mm.). Metodebeskrivelsen skal<br />

endvidere gøre rede for opbevaring af spær på pladsen, herunder nødvendig<br />

afdækning mm.<br />

• Tidligst 48 timer før støbning skal spærene synes i henhold til DS/EN 14250<br />

Trækonstruktioner - produktkrav til præfabrikerede konstruktionsdele samlet<br />

med tandplader, og der skal udarbejdes kontroljournal. Evt. afvigelser skal<br />

korrigeres.<br />

Spærene skal medtages i kontrolplanen (udførelses- og modtagekontrol, kontrol i forbindelse<br />

med opstillingen). Planen skal desuden indeholde en stikprøvekontrol, som udføres<br />

tidligst et par dage før støbning, til sikring af at tandpladerne ikke har arbejdet sig ud.<br />

1.3.5 Fundering<br />

Entreprenøren skal foretage geoteknisk tilsyn af udgravninger for stilladsfundering, og<br />

fremsende dokumentation herfor. Dokumentationen skal indeholde en verifikation af de<br />

anvendte jordparametre i stilladsdokumentationen, eller ved mangel herpå, give anvisninger<br />

for korrigerende tiltag som indarbejdes i den samlede stilladsdokumentation.<br />

1.3.7 Deformationer<br />

Krav til overhøjde for den færdige konstruktion er anført på tegningerne. Derudover skal<br />

entreprenøren tage højde for eventuelle sætninger og deformationer af stillads.


SAB – Stillads og form <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

134 af 176<br />

Uanset spændvidden på forskallingsdragere skal nedbøjninger > 3 mm på forhånd imødegås<br />

med tilsvarende modsatrettet pilhøjde på drageren eller ved opklodsning af formen.<br />

1.3.9 Afskærmninger på broer og stilladser<br />

Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare skal sikkerhedsforanstaltninger være<br />

iht. AT-vejledning A.2.1,"Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser",<br />

juni 2008.<br />

2 Materialer<br />

2.1 Stillads<br />

Foranstaltningerne hertil kan udføres med tæt skærm monteret på rækværker eller tilsvarende.<br />

Skærme og rækværker på brostilladser mod det fri skal have en højde på mindst<br />

1,20 m.<br />

Nye produkter, som ikke er omfattet af projekteringsgrundlaget for stilladser i AAB, tillades<br />

undtagelsesvist godkendt såfremt der foreligger dokumentation for:<br />

• Karakteristiske styrkeegenskaber for både kortids- og langtidstilstanden, fastlagt<br />

efter principperne beskrevet DS/EN 1990 inkl. DK NA, som dækker alle<br />

relevante brudformer såsom bøjning, forskydning, tryk og træk samt koncentreret<br />

tryk<br />

• Repræsentative arbejdskurver for både korttids- og langtidstilstanden for relevante<br />

påvirkninger<br />

• Deformationsegenskaber for både korttids- og langtidstilstanden for relevante<br />

påvirkninger<br />

• Holdbarhedsegenskaber mht. relevante miljøpåvirkninger, herunder UVstråling<br />

m.v.<br />

• Tidligere anvendelse af produktet til lignende formål.<br />

2.2 Form<br />

Trekantlister skal mættes fuldstændig med formolie, før de monteres. Dette kan udføres<br />

ved, at trekantlisterne pakkes ind i plastik i minimum 2 døgn og samtidig smøres flere<br />

gange om dagen.<br />

2.2.1 Bræddeform (ru og høvlet)<br />

Bræddeform skal anvendes på følgende konstruktionsdele:<br />

• Kantbjælker indersider og ydersider<br />

• Undersider brodæk<br />

• Søjler<br />

• Endevederlag (synlige dele)<br />

Brædderetning på synlige flader skal være som anført i AAB.


SAB – Stillads og form <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

135 af 176<br />

Forskalling for yderside og ende af kantbjælke regnes synlig i fuld udstrækning, mens<br />

forskalling for inderside af kantbjælker regnes synlig til overside brodæk.<br />

Ikke synlige flader<br />

Til ikke synlige flader er entreprenøren frit stillet med hensyn til valg af forskalling i henhold<br />

til AAB.<br />

2.2.2 Flageform<br />

Flageform skal anvendes på følgende konstruktionsdele:<br />

Bro 21212 og 21213, OF af fordelerring ved Køgevej, vestbro og østbro<br />

• Tillades kun på alle ikke synlige konstruktionsdele<br />

Bro 21214, 21215 og 21216, UF af cykelstier (elementtunneler)<br />

• Alle konstruktionsdele<br />

Entreprenørens forslag til clampsplacering skal forelægges tilsynet.<br />

3 Udførelse<br />

3.1 Stillads<br />

Entreprenørens valg af materiale til flager skal forelægges tilsynet.<br />

Stilladskonstruktioner, herunder også deres forankringer, midlertidige fundering og renselag<br />

skal fjernes helt efter arbejdets udførelse.<br />

3.2 Form<br />

3.2.1 Tæthed og udformning<br />

Vand til vanding af form skal være af kvalitet som støbevand.<br />

3.2.3 Forankring af sideforme<br />

Der må ikke anvendes forankringsjern i kantbjælker.<br />

Clampshuller skal lukkes efter afformning så de er vandtætte.<br />

3.2.4 Indstøbninger og udsparinger<br />

Der skal indstøbes alle på tegninger viste:<br />

• Plastrør for kabler og ledninger (føringsrør)<br />

• Årstalsplader (bygherreleverance)<br />

• Boltegrupper for belysningsmaster<br />

• Dryprør<br />

• Evt. boltegrupper for broautoværn (afhængig af CE-mærkning)


SAB – Stillads og form <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

136 af 176<br />

Ved indstøbningsdele og beslag til midlertidig anvendelse skal det sikres, at disse:<br />

• ikke skader betonen eller armeringen,<br />

• ikke medfører skader på betonens overflade,<br />

• ikke skader funktionen eller holdbarheden af konstruktionen.<br />

Der skal udføres udsparing for opføring af fugtisolering inkl. klemskinne ved kantbjælkers<br />

indersider jf. tegninger.<br />

Der tillades ikke indstøbt firmanavn mv. på konstruktionsdele der fremstår synlige i det<br />

færdige bygværk.<br />

Alle ståldele, rustfri ståldele og dele af messing eller bronze dog undtaget, varmforzinkes<br />

i henhold til DS/EN ISO 1461 med minimum gennemsnitsværdi på 115 µm og minimumsværdi<br />

for enkeltprøve på 100 µm. For møtrikker er de tilsvarende værdier 50 µm og 45<br />

µm.<br />

Galvaniserede dele skal af hensyn til galvanisk tæring være isoleret fra armeringen.<br />

Plastrør for kabler og ledninger (føringsrør)<br />

Plastrør til kabler og ledninger i overført vej skal være dobbeltvæggede , dvs. udvendig<br />

korrugerede rør på PEH-basis (glatte indvendigt).<br />

Trækrør skal ved indbygning udføres med fald. Faldet skal være mod broender. Rørene<br />

forsynes med træktråd med min. trækstyrke på 5 kN. En galvaniseret, hærdet ståltråd Ø<br />

2,5 mm, med en brudstyrke > 1000 N pr. mm2 opfylder dermed dette krav.<br />

Plastrør til kabler og ledninger i brodækket skal ved broenderne afsluttes med indstøbte<br />

kabelmuffer. Kabelrørene videreføres fra broender og afsluttes udenfor afslutningen af<br />

kantbegrænsningssten i rabatarealet jf. tegninger og i 0,75 m dybde under færdig vej.<br />

Rørene afproppes. Rørene må ikke tildækkes, før entreprenøren har foretaget en digital<br />

indmåling i hhv. UTM32, EUREF89 samt DKTM3, koter i DVR90 med 3 decimaler som<br />

afleveres til tilsynet. Materialet skal tillige være tilgængeligt i DGN-format. Rørafslutningerne<br />

markeres med et ø150 mm betonrør.<br />

Plastrør til kabler og ledninger i kantbjælker udføres med de på tegningerne anførte afvandingsdetaljer.<br />

Trækrørene forsynes med en 2,5 kvadrat isoleret kobberledning for senere<br />

søgning.<br />

Kabelrørenes afslutning udenfor bygværkerne aftales i øvrigt med tilsynet.<br />

De angivne dimensioner på tegninger og i TBL er kabelrørenes udvendige diameter.<br />

Årstalsplader<br />

Der skal etableres årstalsangivelse vha. støbeforme på:<br />

• Kantbjælkefacade over centerlinie underført vej / sti (2 stk. pr. bro)<br />

Årstalsplader leveres af bygherren, og fastgøres på kantbjælkeformen af nærværende<br />

entreprenør.


SAB – Stillads og form <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

137 af 176<br />

Årstalsplader skal placeres på facaden midt over det højre kørespor i hver retning ved<br />

underførte veje. Årstalsplader skal placeres centralt på facaden (over centerlinie sti) ved<br />

underførte stier. Endelig målsætning udleveres af tilsynet efter nærmere aftale.<br />

Boltegrupper<br />

Boltegrupper for belysningsmaster leveres i henhold til SAB Belysning.<br />

Omfang:<br />

Bro 21212, OF af fordelerring ved Køgevej, vestbro<br />

• 2 stk. for belysningsmaster<br />

Bro 21213, OF af fordelerring ved Køgevej, østbro<br />

• 1 stk. for belysningsmaster<br />

Boltegrupper for broautoværn leveres eventuelt som bygherreleverance som en del af<br />

CE-mærket broautoværn.<br />

Skønnet omfang:<br />

Bro 21212 og 21213, OF af fordelerring ved Køgevej, vestbro og østbro<br />

• Montage af 53 stk. for broautoværn<br />

3.2.6 Afformning<br />

For konstruktioner, som på grund af deres højde er utilgængelige for inspektion, når stilladserne<br />

er fjernet, skal entreprenøren indhente tilsynets tilladelse, før stilladserne nedtages.<br />

Hvis der anvendes overforskalling, skal denne fjernes efter afsluttet vibrering af betonen,<br />

således at betonen kan efterpudses/afrettes vådt i vådt.<br />

Bærende form og stillads på slapt armerede konstruktioner kan tidligst påregnes tilladt<br />

fjernet, når betonen har opnået en trykstyrke på 80 % af den krævede karakteristiske<br />

styrke, bestemt ud fra modenhedsudviklingen målt på konstruktionen. Dog skal den krævede<br />

efterbehandling jf. generalnoten altid opretholdes indtil den krævede modenhed er<br />

opnået.<br />

4 Kontrol<br />

For efterspændte konstruktioner kan bærende form og stillads tidligst påregnes tilladt<br />

fjernet efter opspænding og injektion af spændkabler.<br />

Stilladskonstruktioner skal generelt kontrolleres efter retningslinjerne angivet i tilsynshåndbogen.<br />

Kontrol af stilladsfunderingen skal gennemføres iht. DS/EN 1997-1 og DS/EN 1997-2.<br />

Omfanget af verifikation af geotekniske parametre skal som minimum omfatte:


SAB – Stillads og form <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

138 af 176<br />

Kontrolmetoder<br />

Friktionsmateriale<br />

Visuelt<br />

Små håndboringer til minimum<br />

1,2 m under planum<br />

Kohæsionsmateriale<br />

Visuelt<br />

Vingeforsøg til minimum 1,2<br />

m under planum<br />

Stribefundamenter Pr. 5 m, dog minimum 2 stk. Pr. 5 m, dog minimum 2 stk.<br />

Punktfundamenter 2 stk. 2 stk.<br />

Det fulde udgravningsomfang skal endvidere indgå i en generel vurdering af de trufne<br />

jordbundsforhold, sammenholdt med de i den statiske dokumentation forudsatte styrkeparametre<br />

og bundforhold.<br />

Komprimeringen af eventuel sandfyld skal dokumenteres ved hjælp af densitetsmålinger,<br />

alternativt CPT-forsøg eller ved hjælp af statiske pladebelastningsforsøg.


SAB – Slap armering <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

139 af 176<br />

Slap armering<br />

1 Alment<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Slap armering.<br />

Arbejdet omfatter i hovedtræk:<br />

• Armering i fundamenter og sætningsplader<br />

• Armering i søjler og vederlagskonstruktioner<br />

• Armering i kantbjælker og brodæk<br />

CE-mærket broautoværn leveres af bygherren som bygherreleverance, hvorfor endelig<br />

udformning og placering af broautoværn er ukendt. Den på tegningerne viste udformning<br />

og placering af broautoværn er således vejledende. Entreprenøren skal indregne, at<br />

kantbjælkearmering færdigprojekteres jf. SAB Styring og samarbejde afsnit 3.1. Variation<br />

af kantbjælkebredde er forventelig op til +/- 50 %.<br />

1.1 Referencer<br />

De i AAB anførte normer er gældende med følgende ændringer:<br />

Ordet "bør" i DS 2427 skal betragtes som "skal".<br />

1.2 Dokumentation<br />

3 Udførelse<br />

3.1 Generelt<br />

Klassifikation af armeringsstål anvendt i projektet er anført i generalnoten, jf. tegningsfortegnelsen.<br />

Entreprenøren skal påregne at kantbjælkernes dimension kan ændres på baggrund af<br />

bygherrens valg af broautoværn, hvorfor endelig udformning af armering i kantbjælke og<br />

omkring boltegrupper for broautoværn først kan fastlægges efter bygherrens leverance af<br />

broautoværn.<br />

Den på tegningerne viste armering er at opfatte som princip for armeringsudformningen.<br />

Dette betyder, at entreprenøren for visse dele må udarbejde detaljerede armeringstegninger<br />

for afklaring af armeringsføringen. Entreprenøren skal fremsende nødvendige armeringstegninger<br />

samt fuldstændige bukkelister i to eksemplarer til tilsynet til gennemsyn.<br />

Al armering skal transporteres og opbevares, således at det i mindst muligt omfang udsættes<br />

for saltvand eller sprøjt af saltvand. Armering, der er blevet udsat for saltvand,<br />

skal spules med ferskvand.


SAB – Slap armering <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

140 af 176<br />

Sikkerhed mod faldulykker skal etableres, f.eks. ved afdækning af udragende armeringsstænger<br />

og/eller ved afspærring.<br />

Antal og placering af afstandsklodser for underarmering og antal, placering og dimension<br />

på stole skal tilpasses således at overarmeringen bliver fuldstændig stabil og stift.<br />

Såfremt entreprenøren f.eks. ud fra dennes arbejdsmiljøvurdering ønsker at anvende u-<br />

bøjler i stedet for de på tegningerne viste lukkede bøjler kan dette accepteres med undtagelse<br />

af de lukkede bøjler der ikke kan opnå tilstrækkelig forankringslængde samt de<br />

bøjler der er placeret ved broenderne i spændkablernes forankringszoner. Eventuelle<br />

meromkostninger i forbindelse med foranstående skal være indeholdt i entreprenørens<br />

tilbud.<br />

3.3 Dæklag og armeringsafstand<br />

Dæklaget for armeringen skal opfylde det i generalnoten anførte.<br />

Ved drypnæser, spor for klemskinne, årstalsplader og lign. lokale fordybninger reduceres<br />

dæklaget med 10 mm.<br />

Der skal benyttes betonafstandsholdere, som ved støbearbejdets begyndelse skal være i<br />

vandmættet, overfladetør tilstand. Afstandsholdere af typen ”slange” vil ikke blive accepteret.<br />

3.5 Forankringer og stød<br />

4 Kontrol<br />

Forankrings- og stødlængder fremgår af generalnoter for beton i miljøklasse A (beton 35)<br />

og Y-armering (B550), hvorfor entreprenøren selv skal beregne nødvendige forankringsog<br />

stødlængder, hvor andre beton- og / eller armeringstyper anvendes.<br />

Entreprenøren skal kontrollere, at hver enkelt leverance er påført korrekt overensstemmelsesmærke<br />

og anføre dette i kontroljournaler.<br />

Prøvning skal udføres på anerkendt prøveanstalt.


SAB – Spændt armering <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

141 af 176<br />

Spændt armering<br />

1 ALMENT<br />

Supplerende bestemmelser til AAB - Spændt armering.<br />

I projektet er vist system Freyssinet. Hvis entreprenøren tilbyder andre typer forspændingssystemer<br />

skal entreprenøren levere tilrettede armeringstegninger for forankringszonen.<br />

Bro 21212 og 21213<br />

Som liner er forudsat anvendt:<br />

• Freyssinet type 19C15<br />

Som forankringer er forudsat anvendt aktive forankringer:<br />

• Freyssinet type 19C15<br />

1.1 Referencer<br />

De i AAB anførte normer er gældende inkl. eventuelle rettelsesblade og rettelser.<br />

Ordet "bør" i DS 2427 skal betragtes som "skal".<br />

1.2 Dokumentation<br />

Vedrørende supplerende krav se generalnoten.<br />

1.2.1 Spændarmering<br />

Ved anvendelse af spændarmering produceret i Kina skal det dokumenteres, at kravene i<br />

EU’s antidumpingsforordning ”EU's forordning (EF) nr. 383/2009 af 5. maj 2009 om indførelse<br />

af endelig antidumpingtold på importen af visse for- og efterspændte tråde og<br />

strenge af ulegeret stål (PSC-tråde og –strenge) med oprindelse i Folkerepublikken Kina<br />

og om endelig opkrævning af midlertidig told” er opfyldt.<br />

1.5 Alternativt forspændingssystem<br />

Entreprenøren kan alternativt tilbyde andre typer forspændingssystemer. I så fald skal<br />

disse opfylde angivne krav i nærværende SAB samt alle de i AAB anførte generelle krav.<br />

Såfremt der gives bud på andre forspændingssystemer end det i afsnit 1 forudsatte, skal<br />

entreprenøren fremsende beskrivelse af systemet tillige med de til grund liggende beregningsdata<br />

samt anføre de påregnede antal kabler og den påregnede effektive forspændingskraft.<br />

Såfremt bygherren ønsker at antage et tilbud baseret på andre forspændingssystemer,<br />

skal entreprenøren udarbejde og fremsende fuldt rettede projekttegninger til godkendelse.<br />

Det skal dokumenteres, at den effektive forspænding er som forudsat i det udbudte<br />

projekt.


SAB – Spændt armering <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

142 af 176<br />

Eventuelt nødvendige konstruktionsændringer samt udførelse af rettede projekttegninger<br />

og beregninger skal være omfattet af tilbuddet. Bygherren stiller egne beregninger og<br />

tegninger til rådighed for entreprenøren.<br />

2 MATERIALER<br />

2.1 Spændarmering<br />

Se generalnote.<br />

Der tillades i det enkelte bygværk kun anvendt én type forspændingssystem.<br />

2.3 Injektionsmørtel<br />

2.3.1 Delmaterialer<br />

For tilsætningsstoffer skal oplyses:<br />

Ækvivalent Na 2 0-indhold<br />

Chloridindhold<br />

pH værdi<br />

Sammensætning<br />

2.3.2 Sammensætning<br />

Injektionsmørtel med nedenstående blandingsforhold kan uden videre betragtes som anvendelig:<br />

100 kg cement<br />

41-43 l vand<br />

0,75 kg "Intrusion-aid"<br />

3 UDFØRELSE<br />

3.2 Tolerancer<br />

Anvendes ovenstående injektionsmørtel, vil der ikke blive krævet særlige undersøgelser<br />

til fastlæggelse af dennes frostbestandighedsgrænse, idet denne kan regnes at være 35<br />

hærdetimer ved 15 °C.<br />

Ved enderne skal rør forudsættes ført ud af broenden.<br />

Ved udluftning af foringsrør i brodæk, samt for ”dryprør” på uunderside bro, skal hullerne<br />

placeres jævnt i tværsnittet og afsluttes tilbagetrukket med reparation af overflade – i øvrigt<br />

efter aftale med tilsynet og iht. krav anført i AAB.<br />

3.9 Opspænding<br />

Endelig opspænding finder sted, når betonen har opnået 100% af den foreskrevne karakteristiske<br />

styrke.


SAB – Spændt armering <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

143 af 176<br />

Opspænding skal ske i to etaper som angivet nedenfor.<br />

3.9.1 Foreløbig opspænding:<br />

Foreløbig opspænding skal udføres efter betonen har opnået en trykstyrke på min. 18<br />

MPa og senest inden den har opnået 22 MPa, og skal bestå i en midlertidig og begrænset<br />

opspænding til imødegåelse af virkningerne fra betonens svind (10-30% af den endelige<br />

totale forspændingskraft påført jævnt over tværsnittet). Begyndelsestidspunktet baseres<br />

på betonens modenhed og aftales med tilsynet.<br />

Der skal påregnes udført foreløbig opspænding af:<br />

Bro 21212 og 21213: 6 kabler pr. bro til ca. 50 % af den fulde opspændingskraft<br />

Forudsætninger og spændlister for foreløbig opspænding tilgår entreprenøren fra tilsynet.<br />

3.9.2 Endelig opspænding:<br />

Der må ikke - inden den endelige opspænding - foretages afslækning af den foreløbige<br />

opspænding, medmindre det er aftalt med tilsynet.<br />

Bestemmelse af krafttab i presse og forankring, herunder trompet, foretages umiddelbart<br />

før opspænding af broerne ved, at donkraftene kalibreres med en nøjagtighed på 1% i<br />

feltlaboratorium eller på prøvebænk. Kalibreringen foretages med kraftmålecelle (olietryktransducer)<br />

på en opstilling med trompet og ankerblok, påsat et kabel foran donkraftfod.<br />

Der skal anvendes materialer, som de forefindes i broerne.<br />

Der kan til bestemmelse af friktionsværdier og elasticitetskoefficent for kablerne påkræves<br />

udført forsøgsopspændinger som følger:<br />

6 stk. udført som 3 kabler aktiv – passiv, samme 3 kabler passiv - aktiv.<br />

Der måles sammenhørende værdier af tryk (ved begge forankringer) og forlængelse såvel<br />

under opspænding som slækning. Donkraftens slaglængde skal være min. 300 mm.<br />

Friktionsforsøgene og endelig opspænding kan finde sted, når konstruktionsbetonen har<br />

opnået den i afsnit 3.9 krævede styrke.<br />

Det anvendte udstyrs målenøjagtighed skal verificeres på anerkendt prøveanstalt.<br />

Ved eventuel alternativt forspændingssystem, for hvilket den foreskrevne fremgangsmåde<br />

ikke fuldt ud kan gennemføres, skal der udføres forsøg, der sikrer mindst samme dokumentationsniveau.<br />

Det skal forudsættes, at hvert kabel opspændes aktiv-aktiv.<br />

Først efter tilsynets gennemgang og accept af spændlisterne, må linerne kappes og nedtagning<br />

af stillads og form påbegyndes.


SAB – Spændt armering <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

144 af 176<br />

3.11 Injicering<br />

Kabelkanaler, der ikke er injicerede på grund af vintervejr, skal gennemblæses hver 2.<br />

dag med tør trykluft, og det skal sikres, at den relative luftfugtighed ikke overstiger 60% i<br />

kabelkanalerne, der henligger uinjicerede på grund af vintervejr.<br />

Hvor der er risiko for ikke passable foringsrør eller kontakt mellem foringsrør, eksempelvis<br />

ved støbeskel, gennemføres før injektion en vandprøve.<br />

Ved vandprøven skal sikres, at foringsrør er passable, og at der ikke er kontakt mellem<br />

foringsrør.<br />

Konstateres der kortslutning, skal entreprenøren udarbejde forslag til fjernelse af denne<br />

og i program for injektionen, jf. AAB, afsnit 3.11, tage højde herfor, således at injektion af<br />

foringsrør ikke hindres.<br />

4 KONTROL<br />

4.1 Generelt<br />

Skyllevandet fjernes gennem dræn før injektion. En del vand kan ikke fjernes ad denne<br />

vej (vand i foringsrørets nederste korrugeringer). Denne del af vandet fjernes ved at lade<br />

mørtelen fortrænge den under indpumpning. Den del af mørtelen, der er fortyndet ved<br />

opblanding med skyllevand, pumpes ud.<br />

4.1.1 Injektionsmørtelen<br />

Injektionsmørtelens delkomponenter<br />

Ved anvendelse af injektionsmørtelblandingen angivet i afsnit 2.3.2 og ved anvendelse af<br />

vandværksvand og PC(R/IS/MA/G) fra Aalborg Portland vil der ikke blive krævet analyser/prøvninger<br />

af delmaterialerne.<br />

Kontrolprøvning<br />

Ud fra entreprenørens program for injektionens gennemførelse fastlægges kontrolafsnittene.<br />

4.4 Injektion<br />

Delmaterialer:<br />

Kopi af kontroljournal udleveres til tilsynet til gennemsyn.<br />

Injicering under vinterforhold:<br />

Kopi af temperaturregistrering og beregning af styrkeudvikling skal afleveres til tilsynet til<br />

gennemsyn.


SAB – Beton <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

145 af 176<br />

Beton – Nyanlæg<br />

Supplerende bestemmelser til AAB - Beton.<br />

1 Alment<br />

Kontrol og kvalitetssikring af beton skal udføres med metoder og brug af formularer og<br />

tilhørende vejledningstekster beskrevet i ”Tilsynshåndbog for betonbroer”, august 2010.<br />

Arbejdet omfatter i hovedtræk:<br />

Bro 21212 og 21213<br />

• Støbning af fundamenter og sætningsplader<br />

• Støbning af endevægge og søjler<br />

• Støbning af brodæk og kantbjælker<br />

CE-mærket broautoværn leveres af bygherren som bygherreleverance, hvorfor endelig<br />

udformning og placering af broautoværn er ukendt. Den på tegningerne viste udformning<br />

og placering af broautoværn er således vejledende. Entreprenøren skal indregne, at<br />

kantbjælkegeometri færdigprojekteres jf. SAB Styring og samarbejde afsnit 3.1. Variation<br />

af kantbjælkebredde er forventelig op til +/- 50 %.<br />

1.1 Referencer<br />

De i AAB anførte normer er gældende inkl. eventuelle rettelsesblade.<br />

Ordet "bør" i DS 2427 skal betragtes som "skal".<br />

1.2 Dokumentation<br />

2 Materialer<br />

2.1 Delmaterialer<br />

2.1.1 Cement<br />

Klassifikation af betontyper til de enkelte konstruktionsdele herunder oplysninger om miljøklasse,<br />

minimum styrkeklasse, maksimal stenstørrelse samt specielle krav er anført i<br />

generalnoten.<br />

Den anvendte cement skal være klassificeret med høj sulfat-bestandighed (HS).<br />

2.1.2 Tilslag<br />

Groft tilslag<br />

Som tilslag skal anvendes granit. Dog kan søsten anvendes til beton i passiv og moderat<br />

miljøklasse.<br />

Der skal anvendes sten med minimum D maks = 25 mm.


SAB – Beton <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

146 af 176<br />

3 Udførelse<br />

I områder med tætliggende armering tillades anvendelse af mindre stenstørrelser. Områder<br />

og anvendt stenstørrelse aftales med tilsynet.<br />

Entreprenøren skal påregne at kantbjælkernes dimension kan ændres på baggrund af<br />

bygherrens valg af broautoværn, hvorfor endelig udformning af geometri for kantbjælker<br />

først kan fastlægges efter bygherrens leverance af broautoværn.<br />

3.3 Støbeprogram<br />

Metode for udstøbning og vibrering af brodækket samt den valgte afretnings- og profileringsmetode<br />

skal beskrives i entreprenørens støbeprogram og forelægges tilsynet.<br />

3.5 Støbeskel<br />

Entreprenøren kan ikke påregne, at der må udføres andre støbeskel end de på tegningerne<br />

viste.<br />

Rensning af støbeskel skal foretages, således at stentilslaget frilægges i en dybde på minimum<br />

5 mm. Støbeskel skal før støbning af den efterfølgende konstruktionsdel være opfugtet,<br />

så betonen er vandmættet, men overfladetør på støbetidspunktet.<br />

3.6 Klargøring af form og armering<br />

Klargøring og syn af form og armering skal ske jf. tilsynshåndbogen og tilsvarende kvalitetssikringssystem<br />

der kan sidestilles hermed.<br />

3.7 Behandling af ikke hærdnede betonoverflader<br />

Vibratorbjælke skal fremføres på understøtninger uden for den aktuelle støbning. Ledere<br />

må ikke placeres på armeringen.<br />

Den under prøvestøbningen fastlagte afretnings- og profileringsmetode skal anvendes.<br />

Indstøbningsdele må ikke hindre fremføring af bjælkevibrator m.v.<br />

Ved støbning af konstruktionsdele med variabel højde skal støbningen tilrettelægges således,<br />

at sætningsrevner i den friske beton undgås.<br />

Ved udstøbning af synlige flader skal det ved udstøbning af små lagtykkelser og ved omhyggelig<br />

vibrering tilstræbes at formindske antallet af luftblærer og undgå selv mindre<br />

grater.<br />

Afrevne overflader:<br />

Afretning af støbte overflader skal ske i umiddelbar tilslutning til støbningens udførelse.


SAB – Beton <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

147 af 176<br />

Straks når betonen kan "bære" udlægges kraftig plastfolie som eventuelt efterfølgende<br />

dækkes med et lag vintermåtter eller tilsvarende varmeisolering. Tildækningen skal fastholdes<br />

på en måde og så forsvarligt at denne kan modstå de vindforhold der forekommer<br />

i hele den periode som afdækningen anvendes.<br />

Al afdækning bibeholdes på konstruktionen indtil brodækkets kernetemperatur har opnået<br />

omgivelsernes/luftens temperatur.<br />

3.8 Efterbehandling<br />

3.8.1 Krav<br />

Ved sammenstøbninger må forskellen mellem middeltemperaturen i tidligere støbte dele<br />

eller umiddelbart tilstødende dele af den eksisterende beton og den nyudstøbte beton ikke<br />

overstige 12° C, med mindre det ved beregning do kumenteres, at 80 % af betonens<br />

aktuelle spaltetrækstyrke ikke overskrides. Der må således påregnes indstøbning af køle-<br />

/varmerør i de dele af konstruktionerne der kan forventes at overskride dette.<br />

Betonoverfladetemperaturen skal ligge inden for det af leverandøren krævede interval,<br />

dog max. 20°C.<br />

Entreprenørens dokumentation for sikring af de krævede hærdebetingelser skal foreligge<br />

i form af beregninger af de forventede temperatur- og evt. spændingsforhold samt en<br />

procedure for registrering af temperaturudviklingen og beregning af middeltemperaturer.<br />

Proceduren skal accepteres af tilsynet, før arbejdet udføres.<br />

Entreprenørens forslag til måleprogram og placering af målepunkter skal forelægges tilsynet.<br />

3.8.2 Foranstaltninger<br />

For at overholde de stillede krav til forskellen mellem middeltemperaturen af tidligere<br />

støbte og af tilstødende, nystøbte betondele skal entreprenøren iværksætte de nødvendige<br />

foranstaltninger som nævnt i DS 2427 afsnit 8.5. Hvis disse ikke er tilstrækkelige til<br />

at garantere, at de stillede krav kan overholdes med tilstrækkelig sikkerhed, skal støbningen<br />

udsættes til gunstigere vejrforhold. Køle/varmerør skal injiceres i henhold til det i<br />

AAB og SAB – Spændt armering anførte. Entreprenøren skal dokumentere, at rørene er<br />

tømt for vand, før de injiceres.<br />

3.9 Hærdnet beton, overflader<br />

Entreprenøren skal i forbindelse med udstøbningen træffe foranstaltninger til imødegåelse<br />

af løbere på allerede udstøbte betonflader. Skulle disse alligevel forekomme, skal de<br />

afrenses øjeblikkeligt.<br />

3.9.1 Afrevne overflader<br />

Der må ikke forekomme pytdannelse på brodækket. Etablering af manglende fald skal<br />

ske ved finfræsning, slibning eller behugning. Eventuelle områder af brodækkets betonoverflade<br />

(lunker), fra hvilke vandafledning ikke er mulig, skal repareres ved slibning eller


SAB – Beton <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

148 af 176<br />

behugning. Inden opstart af eventuelle korrigerende arbejder, skal reparationsomfang og<br />

-metode forelægges tilsynet for godkendelse, hvoraf det bl.a. skal fremgå hvilken indflydelse<br />

de korrigerende handlinger har på dæklaget.<br />

3.9.7 Profil<br />

Den færdige overflade må ikke afvige mere end -5/+10 mm fra den projekterede overflade.<br />

3.12 Afskærmning<br />

Før udførelse af sandblæsning, højtryksspuling og sprøjtearbejde skal der være foretaget<br />

afskærmning og afdækning i nødvendigt omfang til beskyttelse af trafikanter, maskindele<br />

mv. og af hensyn til forurening af omgivelser.<br />

4 Kontrol<br />

4.1 Generelt<br />

Tilstødende konstruktionsdele, der forurenes, skal straks rengøres. Eventuelle skader på<br />

tilstødende konstruktioner skal straks meddeles tilsynet og udbedres efter tilsynets anvisning<br />

uden udgift for bygherren.<br />

Fabriksbeton i henhold til DS/EN 206-1 og DS 2426, vil normalt kunne anvendes. Forprøvningen<br />

omfatter for fabriksbeton en gennemgang af betonblanketten samt prøvestøbning<br />

for afklaring af evt. egenskaber, der er nødvendige i den aktuelle entreprise,<br />

men som ikke fremgår af betonblanketten.<br />

Kontrolprøvning af fabriksbeton i den aktuelle entreprise omfatter kun egenskaber, der ikke<br />

fremgår af betonblanketten. Der skal dog ved hver støbning udføres prøvning af luftindhold,<br />

konsistens, rumvægt og temperatur af den friske beton på udstøbningsstedet.<br />

Kontrol af delmaterialer i henhold til en accepteret kontrolordning vil helt eller delvis kunne<br />

erstatte den anførte prøvning, hvis den i indhold og omfang opfylder de stillede krav.<br />

Følgende konstruktionsdele klassificeres som mindre betydende:<br />

• Betonfundamenter for autoværn<br />

• Betonfundamenter for fliser ved broender<br />

• Betonfundamenter for skråningsbeklædning<br />

For mindre betydende konstruktionsdele kan følgende krav udelades:<br />

• udarbejdelse af støbeprogram (AAB 3.3)<br />

• forprøvning af betons produktionsegenskaber (AAB 4.2.2)<br />

• prøvestøbning, herunder udstøbning af prøvelegeme og udtagning af repræsentative<br />

delmaterialeprøver til bygherren (AAB 4.3)<br />

• produktionsprøvning af genbrugsvand (AAB 4.4.1)<br />

• udtagning af prøver på pladsen til måling af frisk betons luftindhold og konsistens<br />

(AAB 4.4.2).


SAB – Beton <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

149 af 176<br />

4.2 Forprøvning af materialer<br />

Der ønskes forprøvning af al beton anvendt i søjler, vægge og brodæk.<br />

4.2.1 Delmaterialer<br />

Groft tilslag<br />

Til dokumentation af, at udenlandske stenmaterialer ikke kan udvikle alkalikiselreaktion<br />

under danske klimabetingelser, kan en af følgende metoder accepteres:<br />

a) Måling af ekspansion på mørtelprismer med nedknust stenmateriale. Der skal<br />

anvendes ASTM C-9 Proposal P 214, "Accelerated Detection of Potentially Deleterious<br />

Expansion of Mortar Bars Due to Alkali-Silica Reaction." Ekspansionen<br />

skal være mindre end 1,0 ‰ efter 16 dage.<br />

b) Måling af ekspansion på betonprismer. Der skal anvendes CSA-CAN 3 - A 23 -<br />

14 A. Ekspansionen efter 52 uger må ikke overstige 0,4‰.<br />

c) Måling af ekspansion på mørtelprismer. Der skal anvendes ASTM C1260 “Standard<br />

Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregate (Mortar-Bar Method).<br />

Ekspansionen skal være mindre end 0,1% efter 14 dage.<br />

Udenlandske materialer forprøves i følgende omfang:<br />

Metode a: 3 kerner og 1 bjergartsfordeling<br />

Metode b: 3 betonprismer<br />

Metode c: 3 mørtelprismer<br />

Resultatvurdering: Gennemsnittet skal opfylde det stillede krav ved brug af metode b og<br />

c. Ved metode a må der ikke konstateres alkalikiselreaktion i nogen af de tre kerner.<br />

Fint tilslag<br />

Til dokumentation af, at udenlandske sandmaterialer ikke kan udvikle skadelige alkalikiselreaktioner<br />

under danske klimabetingelser, kan en af følgende metoder accepteres:<br />

a) Hvis det kan dokumenteres, at de potentielt reaktive bestanddele i det pågældende<br />

sand er opalholdige porøse flintvarieteter eller tilsvarende reaktive flintkorn<br />

som i danske sandmaterialer (bakke- og sømaterialer), så kan en af følgende metoder<br />

anvendes:<br />

1) TI-B51 ”Sands alkalikiselreaktivitet”<br />

2) TI-B52 ”Petrografisk undersøgelse af sand til beton”<br />

b) Måling af ekspansionen på mørtelprismer. Der skal anvendes ASTM C1260<br />

“Stan-dard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregate (Mortar-Bar<br />

Method). Ekspansionen skal være mindre end 0,1% efter 14 dage.


SAB – Beton <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

150 af 176<br />

4.4 Produktionsprøvning af materialer og udstyr<br />

4.4.1 Delmaterialer<br />

Entreprenøren skal desuden i forbindelse med støbning af brodæk samt for hver påbegyndt<br />

1000 m3 beton i entreprisen foretage en stikprøvekontrol af de anvendte delmaterialer<br />

omfattende prøvning svarende til normal produktionskontrol.<br />

Resultaterne skal føres i journal.<br />

For delmaterialernes alkaliindhold kan benyttes følgende værdier, såfremt måling ikke udføres:<br />

Søsand<br />

0,024% Na20 ækv.<br />

Bakkesand<br />

0,002% Na20 ækv.<br />

Søsten<br />

0,013% Na20 ækv.<br />

Bakkesten<br />

0,003% Na20 ækv.<br />

Klippegranitskærver 0,003% Na20 ækv.<br />

Såfremt der ikke anvendes drikkevand fra vandværk, skal der for hver påbegyndt 1000<br />

m3 beton foretages prøvning svarende til de stillede krav. Det skal desuden dagligt ved<br />

hjælp af simple, men sikre identifikationsprøver dokumenteres, at vandets pH samt chlorid-<br />

og alkaliindhold ikke afviger væsentligt fra de egentlige prøvninger. Der skal føres<br />

journal over identifikationsprøverne.<br />

4.4.2 Betonens sammensætning<br />

Den friske betons rumvægt skal bestemmes i forbindelse med kontrol af luftindhold.<br />

4.5 Udførelse<br />

4.5.1 Tolerancer<br />

Entreprenøren skal udføre følgende geometriske kontrol af brodækket:<br />

1. Program og omfang af kontrol af brodækkets overside i henhold til AAB afsnit 3.2<br />

aftales med tilsynet.<br />

2. Nivellement til u.s. brodæk i det for fritrumsprofilet kritiske punkt.<br />

3. Nivellement, opmålinger m.v.<br />

• Eftermåling af fundamentsplaceringen i forhold til systemlinier samt nivellement<br />

af FUK i minimum 4 punkter.<br />

• Nivellement af overside søjler og endevederlag i minimum 6 punkter.<br />

• Opmåling af konstruktioner i øvrigt.


SAB – Broautoværn og rækværker <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

151 af 176<br />

Broautoværn og rækværker<br />

1 Alment<br />

1.1 Omfang<br />

Supplerende bestemmelser til AAB - Broautoværn og –rækværker og AAB - Fælles for<br />

vejudstyr.<br />

Arbejdet omfatter i hovedtræk:<br />

2 Materialer<br />

2.6 Beton<br />

Bro 21212 og 21213, OF af fordelerring ved Køgevej, vestbro og østbro<br />

• Montage af CE-mærket broautoværn inkl. ankerarrangement i henhold til CEmærkning<br />

/ leverandørens anvisninger (boltegruppe eller iborede bolte)<br />

• Montering af overgangsstrækninger til vejautoværnet samt ned- og tilbageføringer<br />

• Levering og montering af punktfundamenter for yderste broautoværnssceptre,<br />

inkl. ankerarrangement i henhold til CE-mærkning / leverandørens anvisninger<br />

• Levering og udførelse af understopninger med epoxybaseret mørtel<br />

Bro 21214, 21215 og 21216, UF af cykelstier (elementtunneler)<br />

• Levering og etablering af betonfundament for vejautoværnssceptre over elementtunneler<br />

Til betonfundamenter for autoværnsscepter skal der anvendes beton og armering som<br />

anført på generalnoter.<br />

2.6.1 Understopningsmørtel<br />

3 Udførelse<br />

3.1 Generelt<br />

Understopningen skal udføres med ekspanderende færdigmørtel af epoxymørtel og cementmørtel<br />

1:4. Der skal anvendes en færdigmørtel med fibre.<br />

Broautoværn leveres som bygherreleverance. I leverancen indgår alle nødvendige dele<br />

for opsætning af broautoværn, inkl. bolte, tilpasninger mv. samt evt. klæbemørtel for fastgørelse<br />

i beton. Bygherreleverancen leveres på paller på hovedarbejdspladsen inkl. montagevejledninger<br />

og styklister senest 2 uger før planlagt montage.


SAB – Broautoværn og rækværker <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

152 af 176<br />

Før montagen påbegyndes, skal entreprenøren foretage opmåling af de indstøbte / iborede<br />

ankerarrangementers placering og verificere at disse overholder tolerancerne for det<br />

leverede broautoværn.<br />

Broautoværnet opsættes, således at de vandrette bjælker efter opsætning udviser et helt<br />

jævnt forløb, såvel i højde som sideretning.<br />

Dilatationer:<br />

Dilatationssamlingerne skal monteres i henhold til CE-mærkning / leverandørens anvisninger.<br />

3.6 Beton<br />

3.6.1 Understopningsmørtel<br />

Understopning af fodplader skal afsluttes 3 mm fra forkant af fodplader og udføres skrå<br />

(a= 0,5).<br />

I understopninger udføres et 10 mm bredt hul til afvanding af sceptre såfremt denne er et<br />

rørprofil.<br />

Opklodsningskiler skal udformes således, at varmforzinkningen på fodpladernes underside<br />

ikke beskadiges. Stålkiler må ikke anvendes. Kiler må ikke indbygges permanent.<br />

Efter understopning skal disse afdækkes med plastik eller påføres curing efter leverandørens<br />

anvisninger.<br />

Detaljeret arbejdsbeskrivelse skal forelægges tilsynet før arbejdet påbegyndes.<br />

3.12 Tilspændingsmomenter<br />

Når understopningen er afhærdet skal alle bolte/møtrikker tilspændes til de til systemet<br />

(herunder smøring) foreskrevne tilspændingsmomenter med en kalibreret momentnøgle.<br />

4 Kontrol<br />

4.1 Stål<br />

Det skal sikres at samlingen mellem selve broautoværnet og boltegruppen er effektiv korrosionsbeskyttet<br />

iht. leverandørens anvisninger, således at indtrængning af vand i samlingen<br />

og selve boltegruppen hindres.<br />

4.1.1 Kontrol af iborede bolte<br />

Udføres boltegrupper for broautoværn som iborede ankre, skal entreprenøren foretage<br />

trækprøvning af disse efter leverandørens forskrifter.<br />

Entreprenøren kan forudsætte, at der skal trækkes i 5% af boltene, med trækprøvningsudstyr<br />

der har en minimum kapacitet svarende til boltenes brudstyrke.


SAB – Broautoværn og rækværker <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

153 af 176<br />

4.6 Kontrol af beton<br />

4.6.1 Kontrol af understopninger<br />

I afhjælpningsperioden skal understopningerne være intakte og uden revner eller afskalninger.<br />

I afhjælpningsperioden og ved udløb af denne gælder således følgende krav:<br />

• Der må ikke forekomme afskalninger<br />

• Der må ikke forekomme enkeltrevner med en revnevidde større end 0,2 mm<br />

• Der må ikke forekomme netrevner med en revnevidde større end 0,1 mm<br />

Entreprenøren er forpligtet til uden udgift for bygherren straks at udskifte understopninger<br />

som på et hvilket som helst tidspunkt i afhjælpningsperioden ikke opfylder ovenstående<br />

krav. Undtaget herfra er kun skader som er forårsaget af mekaniske påvirkninger (påkørsel,<br />

hærværk eller lignende).<br />

4.7 Varmforzinkning<br />

Entreprenøren skal gennemføre en fuldstændig modtagekontrol umiddelbart efter leverance<br />

til hovedarbejdspladsen. Modtagekontrollen skal omfatte en fuldstændig gennemgang<br />

af:<br />

• Styklister for manglende dele<br />

• Leverede dele for fejl og skader inkl. skader på varmforzinkning<br />

• Montagevejledning for uklarheder og mangler<br />

Entreprenøren skal kvittere for modtagelsen hvorved han samtidig overdrages ansvar for<br />

drift og vedligehold af de leverede dele frem til afleveringen.


SAB – Fugtisolering <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

154 af 176<br />

Fugtisolering<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Fugtisolering.<br />

I det nedenstående relaterer afsnitsnummereringen til de respektive underafsnit til afsnit<br />

10 i AAB – Betonbroer, Fugtisolering, således at det nedenfor angivne afsnit 1 relaterer til<br />

det i AAB angivne afsnit 10.1 etc.<br />

1 Alment<br />

Kontrol og kvalitetssikring af fugtisolering skal udføres med metoder og brug af formularer<br />

og tilhørende vejledningstekster beskrevet i ”Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning”,<br />

oktober 2010.<br />

Arbejdet omfatter i hovedtræk:<br />

Bro 21212 og 21213, OF af fordelerring ved Køgevej, vestbro og østbro<br />

• Fugtisolering type IVa på brodæk og sætningsplader inkl. klemskinner langs<br />

kantbjælker<br />

Bro 21214, 21215 og 21216, UF af cykelstier (elementtunneler)<br />

• Fugtisolering type IVc på tunneltop inkl. klemskinner langs kantbjælker<br />

• Fugtisolering af elementsamlinger udført som for støbeskel<br />

I tillæg til de i AAB nævnte forhold vedr. uddannelseskrav til personel, der svejser polymerbitumenplader<br />

gælder, at: Uddannede tagdækkere skal have mindst 3 års erhvervserfaring<br />

som tagdækker med SBS-membraner og uuddannede tagdækkere skal have<br />

mindst 7 års erhvervserfaring som tagdækker med SBS-membraner.<br />

Entreprenøren skal fremlægge certifikater og dokumentere erhvervserfaringen for det<br />

personel som skal udføre fugtisoleringen og erhvervserfaringer skal bekræftes med tagdækkerens<br />

underskrift.<br />

Henvisningen i AAB afsnit 10.1 til "SAB Styring og samarbejde afsnit 5.2.8" udgår og erstattes<br />

af "SAB Styring og samarbejde afsnit 6.2.7"<br />

Med henvisning til AAB afsnit 10.3.1, Alment og Tilsynshåndbog for fugtisolering, Skema<br />

A, Protokol for forberedende møde vedrørende arbejdsprocedurer for svejsning af membraner<br />

vil tilsynet fokusere på, hvorvidt der anvendes brændervogn til svejsning af det<br />

underste membranlag på beton og kun hvor dette ikke er muligt accepteres anvendt<br />

håndbrænding. Det er Vejdirektoratets generelle vurdering, at man med en korrekt indstillet<br />

brændervogn på retlinede flader opnår den største sikkerhed for korrekt påsvejsning.<br />

1.1 Kontrolordninger for fugtisolering og brobelægning<br />

Entreprenøren skal anvende typegodkendte produkter for grunder til fugtisolering type<br />

IVa, IVc samt ved fugtisolering af støbeskel. Om nødvendigt skal entreprenøren sørge


SAB – Fugtisolering <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

155 af 176<br />

for, at de produkter og systemer han påtænker anvendt, bliver godkendt. Omkostninger<br />

hertil skal indregnes i tilbuddets relevante post(er.) Entreprenøren skal fremlægge dokumentation<br />

for at de anvendte systemer er typegodkendte.<br />

Membraner til fugtisolerings type IVa og IVc skal være CE-mærket og entreprenøren skal<br />

i god tid inden fugtisoleringsarbejdet påbegyndes fremsende dokumentation for at membranerne<br />

tilfredsstiller AABens krav til delmaterialer og færdigvarer. Såfremt de anvendte<br />

membraner har en frivillig systemgodkendelse, kan godkendelsesdokumentet og analysedata<br />

for hver påtænkt anvendt batch lægges til grund.<br />

2 Materialer<br />

Polymerbitumenplade ved støbeskel skal overholde kravene i AAB afsnit 10.3.3, med følgende<br />

præcisering:<br />

• Ved inddækning over støbeskel, skal der anvendes fugtisolering type IVc, der<br />

i henhold til udbudsforskrifterne består af typegodkendt grunder og topmembran,<br />

der er CE-mærket iht. EN 14695. Hvis topmembranen ikke har en frivillig<br />

systemgodkendelse, skal krav til systemtest (3 afprøvninger) eftervises for<br />

det enkelte bygværk. Der kan dog anvendes en anden grunder, der ikke er<br />

typegodkendt, såfremt vedhæftningen eftervises ved bestemmelse af Peelingstyrke<br />

som angivet i AAB afsnit 10.3.3<br />

2.2 Grundere til fugtisolering type I og IV<br />

Som kunststofgrunder skal anvendes en typegodkendt epoxyforsegling, der skal påføres<br />

ifølge krav i typegodkendelse.<br />

2.4 Inddækning af polymerbitumenpladeisolering<br />

Klemskinnerne langs krumme kantbjælker skal tilpasses maskinelt Tilpasning ved opskæring<br />

og bukning på stedet eller lignende af rette elementer vil ikke blive accepteret.<br />

Folie til klæbebrydende lag langs kantbjælker skal være i 2,0 mm tykkelse.<br />

2.6 Drænmåtte<br />

3 Udførelse<br />

Drænmåtte skal kunne modstå direkte belastning på 400 kPa og have en dræningskapacitet<br />

på minimum 0,05 l/s pr 1 meters bredde ved et effektivt tryk på 400 kPa og i = 0,03<br />

målt efter EN ISO 12958. Drænmåtten skal være CE-mærket.<br />

3.2 Polymerbitumenpladeisolering type I, IVa og IVc<br />

3.2.1 Alment<br />

For overholdelse af tidsplanen skal entreprenøren forvente supplerende tiltag jf. SAB Arbejdsplads<br />

afsnit 9, for konditionsmæssig udførelse af klargøring, grunding og svejsning.


SAB – Fugtisolering <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

156 af 176<br />

Bro 21214, 21215 og 21216, UF af cykelstier (elementtunneler)<br />

Tunneltop og tunnelsider indtil 500 mm fra tunneltop målt lodret eller i fald dette falder<br />

nærmere end 300 mm fra en elementsamling, til 300 mm under elementsamling målt<br />

langs elementet.<br />

Hvor den generelle elementisolering møder isolering over elementsamlinger, skal der<br />

skabes et sikkert forbandt ved at føre den generelle elementisolering 100 mm ned over<br />

isolering for elementsamlinger.<br />

3.2.2 Klargøring af betonoverflader<br />

Der henvises til AAB - Beton afsnit 3.1, 3.9 4.5.4 og 4.5.5, idet det specielt skal anføres,<br />

at når der er anvendt curing-membran i forbindelse med efterbehandling af betonen, skal<br />

eventuelle rester af denne være fjernet ved sandblæsning eller slyngrensning.<br />

3.2.3 Grunding, forsegling og skrabespartling<br />

Arbejdet udføres i henhold til leverandørens anvisninger og det i typegodkendelsen anførte.<br />

Nystøbt beton skal mindst være 28 modenhedsdøgn, før epoxygrunderen må påføres,<br />

medmindre andet er anført i typegodkendelsen.<br />

Da der ønskes en forsegling skal grunderen påføres i 2 lag som angivet i typegodkendelsesdokumentet<br />

eller den dertil hørende arbejdsbeskrivelse. “Helligdage” i det påførte lag<br />

og søer af grunder må ikke forekomme, og efter grunderens hærdning skal overfladen<br />

fremtræde med et ensartet udseende.<br />

3.2.4 Svejsning af polymerbitumenplader<br />

Langsgående samlinger under drænkanaler må ikke forekomme.<br />

Polymerbitumenplader langs kantbjælker skal svejses på.<br />

3.2.6 Fald på den færdige fugtisolerings overside<br />

Hvor længdefald under 5 ‰ måtte forekomme, skal banerne lægges på langs ad dybdelinien,<br />

og pytdannelser dybere end 1 mm må ikke forekomme, med undtagelse af ganske<br />

lokale vandansamlinger af maksimalt 2 mm’s dybde bag isoleringsfortykkelser som følge<br />

af overlæg.<br />

4 Kontrol<br />

Fald på den færdige betonoverflade skal eftervises ved vandprøve.<br />

Alle ankre/bolte langs klemskinne skal spændes med og efterfølgende kontrolleres med<br />

momentnøgle, efter nærmere aftale med tilsynet.<br />

4.3.2 Polymerbitumenplader<br />

Bro 21212 og 21213, OF af fordelerring ved Køgevej, vestbro og østbro


SAB – Fugtisolering <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

157 af 176<br />

Der skal udføres en forprøvning pr. brodækstøbning. Der skal udføres minimum 3 afrivningsforsøg<br />

ved hver forprøvning. Hvert afrivningsforsøg skal bestå af såvel en langsgående<br />

som en tværgående afrivning. Dette er også gældende for den efterfølgende løbende<br />

kontrol.<br />

Bro 21214, 21215 og 21216, UF af cykelstier (elementtunneler)<br />

Der skal udføres forprøvning på 3 elementer bestående af en tværgående og en langsgående<br />

afrivning. Såfremt elementer støbes i etaper/ over flere dage, skal der som minimum<br />

udføres 1 forprøvning pr. etape.


SAB – Brobelægning <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

158 af 176<br />

Brobelægning<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Brobelægninger<br />

• pkt. 11.1-11.6<br />

• pkt. 11.7-11.8 og 11.10<br />

• revisionshæfte”<br />

samt<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Elastiske fuger<br />

I det nedenstående relaterer afsnitsnummereringen til de respektive underafsnit til afsnit<br />

11 i AAB – Betonbroer, Brobelægninger, således at det nedenfor angivne afsnit 1 relaterer<br />

til det i AAB angivne afsnit 11.1 etc.<br />

1 Alment<br />

Kontrol og kvalitetssikring af brobelægning skal udføres efter metoder og brug af formularer<br />

og tilhørende vejledningstekster beskrevet i ”Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning”,<br />

oktober 2010.<br />

Arbejdet omfatter udførelse af følgende belægninger:<br />

Bro 21212 og 21213, OF af fordelerring ved Køgevej, vestbro og østbro, på overført vej<br />

• 20 mm åben asfaltbeton (drænlag) (ÅAB8)<br />

• 45 mm modificeret ABM type c<br />

• 40 mm SMA, 11B<br />

• Drænkanal af åben kunststofbeton i dybdelinier<br />

• Hvor der er sætningsplader føres brobelægning helt frem til den stenfyldte<br />

fuge jf. tegninger. Kilelag opbygges i GAB II<br />

Bro 21214, 21215 og 21216, UF af cykelstier (elementtunneler), på underført sti<br />

• Drænmåtte<br />

• Minimum 50 mm friktionsmateriale<br />

• 150 mm SG II<br />

• 50 mm GAB 0<br />

• 20 mm PA<br />

Arbejdet omfatter endvidere udførelse af:<br />

• De på tegningerne viste og i SAB omtalte bitumenfuger<br />

1.1 Entreprenørens ydelser<br />

Det påhviler entreprenøren ved valg og optimering af materialer og udførelsesmetoder at<br />

sikre, at kravene til den færdige belægning fuldt ud opfyldes. Såfremt der i udbudsmaterialets<br />

specifikationer og krav er forhold, der hindrer ham heri, påhviler det ham at gøre<br />

skriftligt opmærksom herpå i god tid inden arbejdets udførelse.


SAB – Brobelægning <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

159 af 176<br />

I god tid før arbejdets udførelse skal entreprenøren foretage en systematisk planlægning<br />

af alle aktiviteter, som har indflydelse på kvaliteten af det færdige arbejde. I planlægningsfasen<br />

skal entreprenøren blandt andre forhold vurdere og beskrive en arbejdsprocedure:<br />

• Koordinering med færdiggørelse af planlagte tilstødende arbejder<br />

• Detaljeret liste over materiel og udstyr til produktion og udlægning<br />

• Inspektions og prøvningsudstyr<br />

• Metoder for udførelse af belægningsarbejdet, herunder metoder for udførelse<br />

af samlinger, banketter og fuger<br />

• Transportveje under udlægning<br />

• Afvanding under arbejdets udførelse<br />

• Foranstaltninger, som vil blive truffet i dårligt vejrlig<br />

• Begrundelse for valg af belægningsmaterialer og fuger ud fra et arbejdsmiljøsynspunkt<br />

Arbejdsproceduren skal senest ved det forberedende møde fremsendes sammen med<br />

materialespecifikationer og prøvningsresultater til tilsynets gennemsyn, jf. AAB for Brobelægninger<br />

afsnit 11.2.1 og 11.4.<br />

Entreprenøren skal begrunde sit valg af belægninger og fuger i henhold til Arbejdsmiljøloven.<br />

I begrundelsen skal fremgå dels hvorledes princippet om anvendelse af mindst farlige<br />

produkt, substitutionsprincippet, dels bilag til AAB over typegodkendte eller frivillige<br />

godkendte systemer er anvendt ved valget af produkter.<br />

Som en del af arbejdsproceduren skal entreprenøren til Vejdirektoratet fremsende vurdering<br />

af risici og anvisning af foranstaltninger til sikring af arbejdsmiljøet under håndtering,<br />

udlægning og rengøring efter udlægning af produktet.<br />

Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse og Plan for sikkerhed og sundhed være<br />

opmærksom på evt. sikkerhedsforanstaltninger nævnt i sikkerhedsdatablade for evt.<br />

klæbere og belægningsmaterialer.<br />

Entreprenøren skal for forhåndsgodkendelse inden arbejdets påbegyndelse tilstille tilsynet<br />

fulde tekniske specifikationer for de materialer og sammensætninger, der agtes anvendt.<br />

Afvigelser fra materialespecifikationer og sammensætninger, der allerede har været<br />

forelagt tilsynet, må kun ske efter aftale med tilsynet.<br />

Entreprenøren skal under arbejdets udførelse foretage den nødvendige dokumentationskontrol<br />

vedrørende de indbyggede materialers opfyldelse af de stillede krav og deres<br />

overensstemmelse med de forhåndsgodkendte specifikationer og sammensætninger.<br />

Under arbejdets udførelse må ingen andre arbejder eller anden færdsel finde sted på de<br />

arealer, der skal belægges.<br />

Betonkonstruktionens synlige overflader skal afdækkes omhyggeligt, og i blæsevejr skal<br />

særlig omhu udvises.


SAB – Brobelægning <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

160 af 176<br />

1.5 Funktionskrav<br />

Dimensioneringshastigheden er ≥ 80 km/t.<br />

1.5.3 Profil<br />

De 2 første afsnit i AAB-Brobelægninger udgår og erstattes af:<br />

Den færdige overflade må for belægningen som helhed ikke afvige mere end -5/+10 mm<br />

fra den projekterede overflade, idet al afretning/opretning af underlaget skal foretages i<br />

ABM laget. Enkeltværdier for ABM må maksimalt forøges 20 mm i forhold til den projekterede<br />

lagtykkelse. Såfremt der lokalt skal afrettes/oprettes mere end 20 mm i forhold til<br />

den projekterede tykkelse i ABM-laget, skal metoden forelægges tilsynet til accept. Drænlag<br />

skal udlægges med en tykkelsestolerance på +5 mm og 0 mm målt på enkeltværdier<br />

ift. den projekterede tykkelse. Slidlag skal udlægges med en tykkelsestolerance på ± 5<br />

mm målt på enkeltværdier ift. den projekterede tykkelse.<br />

Afvigelsen fra det foreskrevne tværfald må ikke på noget sted være større end 2 ‰.<br />

1.5.4 Sporkøring<br />

Spordybden må dog intetsteds overskride 5 mm målt ved hjælp af en 2 meter lang retskede<br />

på oversiden af slidlaget ved udløbet af perioden for afhjælpningspligt og -ret for<br />

beskyttelseslaget.<br />

2 Materialer<br />

2.1 Råmaterialer<br />

Hvor spordybden overstiger denne grænse, foretages besigtigelse og profilmålinger -<br />

eventuelt suppleret med ophugninger/-boringer - der sammenlignes med initiale profilmålinger<br />

på broen og tilslutningsvejen med henblik på at fastlægge årsagerne til sporkøringen<br />

på broen.<br />

2.1.1 Bindemidler og klæbemidler<br />

Ved tungt trafikerede veje samt ved langsomtkørende tung eller tung kanaliseret trafik<br />

med Æ10 > 500 pr. spor skal i beskyttelses-, profilerings- og mellemlag samt slidlag anvendes<br />

modificeret bitumen eller specialbindemiddel med dokumenterede forbedrede<br />

egenskaber med hensyn til sporkøringsresistens i forhold til den tilsvarende standardbitumen.<br />

Ved dokumentation af de forbedrede egenskaber angives de eksakte værdier af<br />

det tilsatte bindemiddel anvendt ved de respektive prøvninger. Der skal være overensstemmelse<br />

mellem de i specifikationen angivne informationer og den dokumentation entreprenøren<br />

anvender for at godtgøre de forbedrede egenskaber. Dokumentationen må<br />

max. være 5 år gammel. Dette gælder også for kontrabanketter.<br />

Flyveaske må ikke anvendes i dræn- og beskyttelseslag.<br />

2.2.1 Lyst tilslag<br />

På bro 21212 og 21213 er krav til belyst vej gældende.


SAB – Brobelægning <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

161 af 176<br />

3 Udførelse<br />

For overholdelse af tidsplanen skal entreprenøren forvente supplerende tiltag jf. SAB Styring<br />

og samarbejde afsnit 2 i forbindelse med belægningsarbejderne.<br />

Belægningsarbejderne skal udføres i umiddelbar fortsættelse af isoleringsarbejderne.<br />

Overskydende og afskårne asfaltmaterialer bortskaffes til godkendt modtageplads ved<br />

entreprenørens foranstaltning.<br />

Detaljer vedrørende udførelse af drænkanal og belægning i dybderender udføres som på<br />

Vejdirektoratets standardtegning nr. 6.9-1.<br />

3.4 Udlægning<br />

Entreprenøren skal ved broenderne for hver udlægningsbane etablere start og afløbsplatform<br />

for udlæggermaskinen i tilstrækkeligt omfang til at sikre, at brobelægningen ikke bliver<br />

af nedsat kvalitet på grund af start og afløbsuregelmæssigheder.<br />

3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende<br />

Der må ikke udføres tværsamlinger.<br />

Der må ikke udføres langsgående samlinger i dybdelinjer.<br />

3.6 Komprimering<br />

4 Kontrol<br />

4.1 Alment<br />

Belægningen må ikke belastes med trafik – herunder arbejdspladstrafik – før belægningen<br />

har opnået temperaturligevægt med omgivelserne.<br />

Efter udlægning af hvert asfaltlag (hhv. drænlag, beskyttelseslag og slidlag) skal entreprenøren<br />

aflevere dokumentation for, at de geometriske krav og krav fra asfaltanalyser er<br />

overholdt.<br />

Den samlede dokumentation skal være accepteret af tilsynet inden næste lag kan påbegyndes.<br />

Der skal udtages borekerner i henhold til AAB, dog mindst 3 borekerner pr. etape.<br />

Ved opboring skal der udvises den største forsigtighed, så der ikke bores ned i fugtisoleringen.<br />

Hvis det er muligt, skal boreapparatet sikres med afstandsbøjler.


SAB – Brobelægning <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

162 af 176<br />

Ved lukning af borehuller skal anvendes AB 6t som ved komprimering skal tilvejebringe<br />

en tætsluttende og holdbar reparation. Borehullet skal forsegles med varm bitumen. Der<br />

må således ikke anvendes propper til lukning af borehuller.<br />

4.2 Dokumentation af kontrol<br />

Det påhviler entreprenøren straks efter arbejdets overdragelse at dokumentere tilfredsstillende<br />

prøvningsdata og relevante referencer fra tilsvarende tidligere udførte arbejder.<br />

4.3 Kontrol af brobelægninger<br />

Entreprenøren skal inden belægningsarbejdet påbegyndes fremsætte forslag til principiel<br />

placering af langsgående samlinger og borekerner på broerne.<br />

4.3.3 Antal prøvninger ved udlægning<br />

I henhold til AAB, Brobelægninger skal entreprenøren i forbindelse med kontrolarbejdet,<br />

for hver påbegyndt 100 t - for ÅAB dog pr. påbegyndt 40 t – inden for 1 døgn - udtage en<br />

repræsentativ prøve, der deles i 4 prøver, hver på mindst 8 kg. Heraf sendes senest 10<br />

arbejdsdage efter udlægning den ene prøve med tilhørende asfaltspecifikation direkte til<br />

Vejdirektoratet, Vejteknisk Område (VO), Guldalderen 12, 2640 Hedehusene, mærket efter<br />

reglerne i AAB samt med angivelse af bro nr., entreprise nr. samt navn og ansættelsessted<br />

for bygherretilsynet. Den 2. prøve analyseres af entreprenøren som anført i skemaet<br />

angivet i AAB afsnit 11.4.3.3. Den 3. og 4. prøve opbevares til efter belægningens<br />

aflevering.<br />

Kontrol udføres ved entreprenørens egenkontrol. Hvor bygherren udfører en kontrol ved<br />

et akkrediteret laboratorium, betragtes entreprenørens og bygherrens kontrolresultater<br />

som ligeværdige, da de er fremkommet ved at analysere den samme materialeprøve.<br />

Eventuelle uoverensstemmelser håndteres iht. vejreglen for projektering af bitumenbaseret<br />

fugtisolering og belægning, afsnit 12.4.<br />

Kontrolresultater på kerner udtaget fra flader respektive sa-kerner behandles særskilt.<br />

Værdier for sa-kerner behandles særskilt pr. samling.<br />

Når følgende dokumenter/oplysninger foreligger skal disse ufortrødent fremsendes til VO:<br />

4.3.4 Tolerancer<br />

• Entreprenørens egenkontrol for samtlige asfaltmaterialer<br />

• Udlægningskontrol for beskyttelseslag, slidlag og evt. opretningslag<br />

• Dagrapporter med udlægningsmængder for samtlige asfaltmaterialer.<br />

I 2. blok under ”Bitumens hårdhed” udgår teksten ”må hærdningen ikke overskride de af<br />

entreprenøren specificerede værdier” og erstattes af ”må afvigelserne ikke overstige de<br />

specificerede ændringer i blødhedspunkt og elastisk tilbagetrækning, jf. AAB afsnit<br />

11.2.2.2 punkt 3.”


SAB – Brobelægning <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

163 af 176<br />

4.4 Geometrisk kontrol<br />

Entreprenøren skal, inden belægningsarbejdet påbegyndes, udføre et fladenivellement i<br />

et net med langsgående linier ved kantbjælker, i hvert hjulspor og i broens centerlinie. I<br />

broens tværretning nivelleres mindst pr. 5 m. Hvor disse nivellementer udviser særlige<br />

behov for opretning, skal der udføres opretning efter nærmere aftale med tilsynet.<br />

Entreprenøren skal på tilsynets forlangende forelægge afsætningsdata inden udlægningen.<br />

Efter udlægning af hvert enkelt belægningslag dokumenteres overfladens korrekte beliggenhed<br />

ved et fornyet fladenivellement ved anvendelse af samme fikspunkter og nivellementsnet.<br />

9 Elastiske fuger<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Elastisk fuger, august 2012.<br />

I nærværende afsnit 9 relaterer afsnitsnummereringen til de respektive underafsnit til<br />

AAB Elastiske fuger, således at det nedenfor angivne afsnit 9.1 relaterer til det i AAB angivne<br />

afsnit 1 etc.<br />

9.1 Alment<br />

Arbejdet omfatter<br />

• Smeltbare fugemasser - type A, typisk som bitumenfuger langs kantbjælker,<br />

langs betonelementer, omkring nedløbsbrønde samt langs kantbegrænsningsfliser.<br />

• Hærdbare fugemasser - type B, typisk som polysulfidmasse langs klemskinner.<br />

Omfanget af arbejder for de enkelte broer fremgår af projekttegninger samt Vejdirektoratets<br />

standardtegninger.<br />

9.2 Materialer<br />

Fugemasse type A og B skal være CE-mærkede. Entreprenøren skal i god tid før fugearbejdet<br />

påbegyndes fremsende datablad, der dokumenterer at grunder og fugemasser type<br />

A og B tilfredsstiller AAB’ens krav.<br />

Såfremt de anvendte materialer er leveret under en frivillig tiltrådt ordning, kan godkendelsesdokumentet<br />

lægges til grund.<br />

Entreprenøren skal endvidere inden 5 dage før arbejdet påbegyndes aflevere resultatet<br />

af udført afprøvning for hver påtænkt anvendt batch af grunder, fugemasse, type A og B<br />

samt systemtest for de i AAB anførte egenskaber.


SAB – Brobelægning <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

164 af 176<br />

9.2.4 Klæbebryder<br />

Smeltbar fugemasse, type A<br />

I bunden af bitumenfugen skal der nedlægges en 3-5 mm tyk klæbebryder af egnet bitumenimprægneret<br />

plastskum, som klæbes ned i grunderen.<br />

9.3 Udførelse<br />

Bro 21212 og 21213, OF af fordelerring ved Køgevej, vestbro og østbro<br />

Der etableres elastisk fuge type A omkring den første nedløbsbrønd ved broender (4 stk.<br />

pr. bro).<br />

Bro 21214, 21215 og 21216, UF af cykelstier (elementtunneler)<br />

Der etableres elastisk fuge type A omkring den første nedløbsbrønd ved tunnelender (2<br />

stk. pr. tunnel). Desuden etableres der elastisk fuge type A mellem stibelægning og tunnelside<br />

i hele tunnelens længde.<br />

9.3.1 Planlægning af udførelse<br />

Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse og ”Plan for sikkerhed og sundhed”<br />

være opmærksom på:<br />

• at der til grunding for elastiske fuger anvendes mal-kodede produkter<br />

• evt. sikkerhedsforanstaltninger nævnt i sikkerhedsdatablade for primere og<br />

fugemasser type A og B<br />

Fabrikantens indbygningsforskrifter skal overholdes.<br />

9.3.2 Forberedende arbejder<br />

Inden skæring til fugespalte skal belægningen være afkølet.<br />

9.3.2.2 Rengøring og rensning<br />

Hvor fugningen udføres mod betonkonstruktion og stål, skal betonoverfladen sandblæses<br />

jf. AAB. Under sandblæsningen skal naboflader afdækkes.<br />

9.3.3 Grunding<br />

Tilstødende synlige flader skal beskyttes mod utilsigtet påføring af grunder.<br />

9.3.6 Fugning<br />

9.3.6.2 Udstøbning af smeltbare fugemasse type A<br />

Udstyr til opvarmning/tørring af fugespalter henregnes ikke under vinterforanstaltninger,<br />

men som almindeligt materiel til udførelse af fugearbejder.<br />

9.4 Kontrol<br />

Når fugegeometri og tilstødende konstruktionsdele (sider og bund) er bragt i foreskrevet<br />

stand, skal tilsynet inspicere arbejdet.


SAB – Brobelægning <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

165 af 176<br />

10 STENFYLDTE FUGER<br />

10.1 Alment<br />

Arbejdet omfatter:<br />

Bro 21212 og 21213, OF af fordelerring ved Køgevej, vestbro og østbro<br />

• Indbygning af stenfyldt fuge type D jf. tegninger i udsparinger i belægning ved<br />

broender.<br />

Det primære funktionskrav til fugekonstruktionen er, at den skal bevare sin vandtæthed.<br />

Øvrige krav til fugekonstruktionen:<br />

• Længdebevægelser på op til +/- 10 mm<br />

• Lodrette differensbevægelser på op til ± 3 mm<br />

Endelig fugebredde fastlægges af entreprenøren / leverandøren på baggrund af ovenstående<br />

funktionskrav.<br />

Såfremt fugen inden for den 5-årige afhjælpningsperiode udviser manglende vandtæthed,<br />

revner eller giver anledning til forringet kørselskomfort, skal entreprenøren udbedre den<br />

for egen regning, medmindre han kan dokumentere, at en eller begge de nævnte driftsbetingelser<br />

har antaget højere værdier end angivet.<br />

Fugen skal kunne modstå trafikbelastning uden større slid end den omliggende belægning<br />

og bevare sine brugsegenskaber selv under ekstreme temperaturforhold.<br />

10.1.1 Typegodkendelse<br />

Entreprenøren skal anvende typegodkendte produkter for grunder til fugtisolering type<br />

IVa, IVc samt ved fugtisolering af støbeskel. Om nødvendigt skal entreprenøren sørge<br />

for, at de produkter og systemer han påtænker anvendt, bliver godkendt. Omkostninger<br />

hertil skal indregnes i tilbuddets relevante post(er.) Entreprenøren skal fremlægge dokumentation<br />

for at de anvendte systemer er typegodkendte.<br />

10.2 Materialer<br />

10.2.1 Rå materialer<br />

Der skal anvendes fugemasse type D.<br />

10.3 Udførelse<br />

10.3.1 Planlægning af udførelse<br />

Fugen skal etableres så sent som muligt i byggefasen, dvs. lige før bygværket overdrages<br />

til ibrugtagning.


SAB – Brobelægning <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

166 af 176<br />

Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse og ”Plan for sikkerhed og sundhed”<br />

være opmærksom på:<br />

- at der til grunding for stenfyldte fuger anvendes mal-kodede produkter<br />

- evt. sikkerhedsforanstaltninger nævnt i sikkerhedsdatablade for primere og<br />

fugemasser<br />

10.4 Kontrol<br />

Entreprenørens egenkontrol skal i art og antal som minimum svare til nedennævnte pr.<br />

bro:<br />

1 prøvning af fugemassen (identifikationsprøvning)<br />

2 prøvninger af sigtekurver<br />

1 prøvning af stenmaterialets densitet<br />

Kontrolmålinger af profil


SAB – Betonelementer <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

167 af 176<br />

Betonelementer<br />

1 Alment<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Betonelementer.<br />

Arbejdet omfatter i hovedtræk:<br />

• Levering og montering af betonelementer<br />

• Levering og montering af fløjvægselementer<br />

• Levering og montering af kantbjælkeelementer<br />

• Sammenstøbning af elementer<br />

• Indstøbning af armering for sammenstøbning af øvrige konstruktioner<br />

• Indstøbning af foringsrør for belysning<br />

• Levering og montering af betonfundamenter for afkortet sceptre for vejautoværn<br />

Der kan kun anvendes runde elementtunneler, med geometrisk udformning som vist på<br />

tegningerne, der samtidig overholder de anførte fritrumsprofiler.<br />

Elementleverandøren skal være tilsluttet Beton Element Kontrollen BEK. Elementer, der<br />

er beskrevet som et bestemt fabrikat, skal leveres og monteres i overensstemmelse med<br />

de kataloganvisninger, producentanvisninger og ydelser, som hører til det pågældende<br />

element.<br />

Elementerne skal som minimum sammenstøbes i top og bund inkl. mellem bund- og<br />

sideelementer.<br />

Nødvendige montagebolte, fodplader, tophatte, inserts, udsparinger til montage, afstivning,<br />

m.v. i elementer skal projekteres og leveres af entreprenøren.<br />

Huller, beslag m.v., der vil være synlige i den færdige konstruktion, skal udsættes eller<br />

fjernes. Deres placering skal være aftalt med tilsynet.<br />

De på tegninger viste betonkantbjælker leveres sammenstøbt med hovedelementer, alternativt<br />

som in-situ støbte der fastgøres såvel mekanisk som ved limning.<br />

Udadgående hjørner på fløje, kantbjælker og tunnelelementer affases 20 x 20 mm.<br />

Tunnelelementer skal leveres med foringsrør for ledninger jf. tegninger. Afsluttes foringsrør<br />

midlertidig eller permanent i jord, skal foringsrørets ende vende nedad og og afsluttes<br />

min. 50 cm under niveau for belysningsarmaturer, for at hindre vand i at løbe ind i røret.<br />

1.1 Referencer<br />

De i AAB anførte normer er gældende inkl. eventuelle rettelsesblade og rettelser.


SAB – Betonelementer <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

168 af 176<br />

Ordet "bør" i DS 2427 skal betragtes som "skal".<br />

1.2 Dokumentation<br />

Klassifikation af betontyper til de enkelte konstruktionsdele herunder oplysninger om miljøklasse,<br />

minimum styrkeklasse samt specielle krav er anført i generalnoten.<br />

Entreprenøren skal ud fra de angivne geometriske forhold på tegningerne udføre alt nødvendig<br />

statisk dokumentation for tunnelerne med tilhørende fløjmure og kantbjælker.<br />

Dimensionering skal foregå efter gældende vejregler og normer. Bygværkerne skal udføres<br />

i henhold til brogruppe I i CC3 iht. "Vejledning til Belastnings- og beregningsgrundlag",<br />

Vejdirektoratet, juli 2010. Endvidere skal entreprenøren beregne elementerne for belastninger<br />

ved montage samt sekundære påvirkninger i øvrigt, og i beregningerne medtage<br />

eventuelle tillæg til belastning forårsaget af en ringere dækning med friktionsmateriale<br />

end sædvanligt forudsat i leverandørens forudsætninger. Ydermere skal elementer dimensioneres<br />

for eventuelle påvirkninger fra broautoværn og vejautoværn placeret jf. tegninger.<br />

Der skal endvidere foretages en bæreevneklassificering efter standard analyse med angivelse<br />

af bæreevneklasser for normal passage samt for betingede passager, jf. retningslinierne<br />

i "Vejledning til Belastnings- og beregningsgrundlag", Vejdirektoratet, juli 2010.<br />

Arbejdstegninger og beregninger skal fremsendes til tilsynet senest 4 uger inden produktionsstart<br />

på elementfabrikken. Der skal foreligge anmærkningsfrie tegninger og beregninger<br />

inden produktion må påbegyndes.<br />

Entreprenøren skal dokumentere funderingen, herunder en vurdering af størrelse af differenssætninger<br />

som forelægges tilsynet for godkendelse. De godkendte differenssætninger<br />

skal inddrages i den overordnede dimensionering af tunnel, således at krav til revnevidder<br />

m.v. overholdes.<br />

2 Materialer<br />

Entreprenøren skal levere "således udført" tegninger efter udførelsen i 1 eksemplar.<br />

Eventuelle ændringer markeres på tegningerne med rødt. Af tegningerne skal ligeledes<br />

fremgå bæreevneklasser for alle passagetyper.<br />

Beton og armering leveres og tildannes jf. SAB Beton og SAB Armering.<br />

Tunnel, fløjvægge, kantbjælker mv. støbes med glat forskalling som stålform fra elementfabrik.


SAB – Betonelementer <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

169 af 176<br />

3 Udførelse<br />

3.1 Fremstilling<br />

Tilsynet skal have uhindret adgang til elementfabrikken under fremstilling, udstøbning og<br />

efterbehandling.<br />

Støbeprogram skal være tilsynet i hænde senest 2 uger inden fabrikation af elementer<br />

påbegynder.<br />

Dæklag på armering skal være som anført på generalnoten.<br />

Elementer skal beskyttes mod udtørring og temperaturchok.<br />

Understøtningsklodser der kommer i direkte kontakt med betonen under lagring, skal være<br />

af et sådant materiale, at blivende mærker og udslag på betonoverflader, der bliver<br />

synlige i den færdige konstruktion, undgås.<br />

3.2 Tolerancer<br />

Følgende tolerancer skal være overholdt i den færdige konstruktion. Tolerancer er angivet<br />

i forhold til målsat placering.<br />

• Afvigelse fra angivet plan: +/- 10 mm<br />

• Kote: +/- 20 mm<br />

• Spring mellem elementer: max. 3 mm<br />

• Total elementbredde og -længde: +/- 10 mm<br />

• Indstøbningsdeles afvigelse fra angivet placering: +/- 10 mm<br />

Efter elementerne er opstillet, skal placeringen gås efter, således at ovennævnte tolerancer<br />

er overholdt, samt således at synlige fuger bliver tilnærmelsesvis lige brede.<br />

3.11 Transport og montage<br />

Entreprenøren skal senest 2 uger før montage fremsende plan for montagearbejdets tilrettelæggelse<br />

til tilsynet, herunder mandskabets instruktion, placering af kran, adgangsvej<br />

for elementleverancer og hvilke arbejdsværktøjer og arbejdsstilladser, der anvendes.<br />

Elementer skal ved levering til brostedet være rengjorte for eventuel smuds hidrørende<br />

fra produktion, oplagring og transport.<br />

Der skal ved håndtering og transport af de præfabrikerede elementer udvises forsigtighed,<br />

således at beskadigelser undgås. Entreprenøren skal inden montagen sikre sig, at<br />

elementerne er i forudsat stand.<br />

Elementer med afskalninger, revner eller misfarvninger vil generelt ikke blive accepteret<br />

og skal straks fjernes fra brostedet.


SAB – Betonelementer <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

170 af 176<br />

Tilsynet kan eventuelt tillade at små og ubetydelige montageskader repareres på arbejdspladsen<br />

efter tilsynets anvisninger.<br />

Udsparinger for løfteøjer mv. skal udsættes med passende svindfri kunststofmørtel efter<br />

aftale med tilsynet.<br />

Betonelementer skal placeres på min. 200 mm velkomprimeret stabilt grus og i øvrigt i<br />

henhold til leverandørens beregninger og anvisninger.<br />

Såfremt bæreevnen jf. den geotekniske rapport og leverandørens statiske beregninger<br />

under udgravningsniveauet ikke er tilstrækkelig, skal der udgraves og indbygges en<br />

gruspude opbygget iht. SAB Fundering.<br />

Tilfyldning omkring tunnelen skal udføres med velgradueret friktionsmateriale i henhold til<br />

leverandørens anvisninger, dog skal friktionsmaterialet minimum have de i SAB Jordarbejde<br />

anførte egenskaber.<br />

Montagebeslag og -bolte ved fløje<br />

Montagebeslag skal leveres som beskrevet i BPS-publikation 36: Betonelementdetaljer -<br />

indstøbningsdele udgivet af BPS-centret i 1985. Beslag skal leveres varmforzinkede.<br />

Der skal overalt anvendes bolte i kvalitet 8.8 jf. DS/EN 20898.1 og 20898.2.<br />

Bolte leveres varmforzinkede iht. DS/EN ISO 1461, klasse B.<br />

Montagebeslag, der er angivet på tegningerne, må kun ændres efter aftale med tilsynet.<br />

Al montage skal foregå i henhold til anvisninger i "Montage af betonelementer og letbetonelementer",<br />

udgivet af BAR Bygge & Anlæg i 2012.<br />

Fugning indvendigt<br />

Fuger på indvendig side af elementsamlinger fuges med passende silikonefuge efter aftale<br />

med tilsynet.<br />

3.12 Reparation af montageskader<br />

Elementer med fejl eller mangler må ikke repareres uden tilsynets godkendelse.<br />

4 Kontrol<br />

Konstateres der fejl efter at elementet er monteret skal entreprenøren bekoste en udbedring<br />

eller udskiftning af hele elementet, hvis dette ikke efter tilsynets skøn kan repareres,<br />

så det opfylder de stillede krav.<br />

Kontrol med geometri skal foretages af elementfabrikken. Kravene til tolerancer skal være<br />

overholdt ved elementernes ankomst til brostedet.


SAB – Betonelementer <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

171 af 176<br />

Betonelementer skal mærkes med bygherre, bronummer samt leveringssted således at<br />

der opnås fuld identifikation af det enkelte element i forhold til kontroljournaler.<br />

Inden elementerne afgår fra fabrikken, skal leverandøren med covermeter eftervise, at<br />

dæklaget overholder kravene. Største og mindste afvigelser for hvert element føres i<br />

journal. Kontrolomfang som anført i AAB – Slap Armering, afsnit 1.4.1.


SAB – Andre arbejder <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

172 af 176<br />

Andre arbejder<br />

Indholdsfortegnelse:<br />

1 Vejbelægninger<br />

3 Lejer<br />

4 Skrånings- og rabatbefæstelser<br />

8 Brobelysning<br />

12 Etablering af dryprør<br />

Arbejderne omfatter alle de ydelser, der i henhold til udbudsmaterialet er nødvendige for<br />

en endelig og fuldstændig færdiggørelse af de anførte andre arbejder herunder nødvendige<br />

biydelser, såfremt de ikke er krævet udført eller leveret under øvrige arbejder.<br />

1 Vejbelægninger<br />

1.1 Alment<br />

Arbejdet omfatter her levering og indbygning af:<br />

• De på tegningerne viste kantbegrænsningssten mellem kantbjælkeender og<br />

punktfundamenter for broautoværn<br />

1.2 Materialer<br />

1.2.1 Kantbegrænsningssten<br />

Ved broender sættes 62,5 x 62,5 x 7 cm betonfliser (fortovsfliser). Betonfliserne skal være<br />

CE-mærkede og produceret i henhold til DS/EN 1339.<br />

Indbyrdes afstand og afstand til tilstødende betonkonstruktioner for kantbegrænsningssten<br />

er minimum 10 mm.<br />

1.3 Udførelse<br />

1.3.1 Kantbegrænsningssten<br />

3 Lejer<br />

Betonfliserne sættes på kant i flugt med inderside kantbjælke/kantelement som vist på<br />

tegningen. De sættes i kantstensbeton efter aftale med tilsynet.<br />

Supplerende bestemmelser til AAB – Lejer, august 2012. I SAB er indført et 3-tal i forhold<br />

til afsnitsnummereringen i AAB.<br />

Nærværende afsnit er kun gældende for bro 21212 og 21213, OF af fordelerring ved Køgevej,<br />

vestbro og østbro.


SAB – Andre arbejder <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

173 af 176<br />

3.1 Alment<br />

Arbejdet omfatter i hovedtræk:<br />

• Levering og montering af bevægelige og faste lejer<br />

• Levering og montering af neoprenebånd bag lejekonstruktion<br />

3.1.1 Referencer<br />

De i AAB anførte normer er gældende inkl. eventuelle rettelsesblade og rettelser.<br />

3.1.1 Dokumentation<br />

Entreprenøren skal dimensionere lejerne svarende til påvirkningerne i installationsfasen<br />

og i den færdige situation.<br />

Lejedimensioner og udformning skal fastlægges af entreprenøren og godkendes af tilsynet.<br />

Entreprenøren kan anvende de i nedenstående skema angivne forudsætninger ved design<br />

af lejer.<br />

Bro 21212 Bro 21213<br />

Alsidigt bevægeligt leje Ensidigt bevægeligt leje<br />

Lejetype 1.1 Lejetype 1.2<br />

Antal lejer pr. bro 2 2<br />

Største lejedimensioner<br />

Længde (mm) 400 400<br />

Højde (mm) 220* 220*<br />

Bredde (mm) 500 500<br />

Forindstilling V VX (mm) 0 0<br />

Lejeklasse 1 1<br />

Materialetype CR CR<br />

Kombination af dimensionsgivende værdier<br />

N Sd (Lodret kraft) ULS max (kN) 4100 4100<br />

N Sd (Lodret kraft) permanent (kN) 1200 1600<br />

N Sd (Lodret kraft) min. (kN) 310 310<br />

V x,Sd (Vandret kraft) ULS max. (kN) 0 0<br />

V y,Sd (Vandret kraft) ULS max. (kN) 0 300<br />

V y,Sd (Vandret kraft) ALS max. (kN) 0 0<br />

V x,d (Forskydning) max. (mm) -30 -30<br />

V x,d (Forskydning) min. (mm) 4 4<br />

V y,d (Forskydning) max. (mm) 5 0<br />

V y,d (Forskydning) min. (mm) 5 0<br />

α y,d (Rotation) max. (‰) 27.0 27.0<br />

α y,d (Rotation) min. (‰) -3.0 -3.0<br />

α ξ,d (Rotation) max. (‰) 0 0<br />

α ξ,d (Rotation) min. (‰) 0 0<br />

*) Anden lejehøjde inkl. over- og understopninger kan accepteres efter aftale med tilsynet,<br />

men kræver ændring af koter jf. tegninger<br />

x-retning = parallel med bro<br />

y-retning = vinkelret på bro<br />

Lejerne skal være konstrueret således, at lejekernen kan udskiftes særskilt uden nedbrydning<br />

af beton.


SAB – Andre arbejder <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

174 af 176<br />

De angivne kræfter og bevægelser er gældende for den færdige bro.<br />

Middeltemperatur ved indbygning er forudsat til 10ºC.<br />

Fabrikat og typer skal forelægges tilsynet før ordreafgivelse.<br />

3.2 Materialer<br />

Det kræves generelt, at lejer som type og fabrikat er afprøvet af et offentligt anerkendt<br />

kontrolinstitut, og af myndighederne i fremstillingslandet er godkendt til anvendelse i broer<br />

under tilsvarende forhold.<br />

Der skal leveres dokumentation fra lejeleverandøren for min. 40 års levetid.<br />

Neoprenebånd leveres med en tykkelse på minimum 5 mm og en bredde på minimum<br />

380 mm, der dog øges, hvis den leverede lejeindbygning er større end vist på tegningerne.<br />

Neoprenebånd fastgøres med rustfrie fastgørelser jf. tegninger.<br />

3.3 Udførelse<br />

Lejekonstruktioner skal placeres vandret.<br />

Monteringen af lejerne skal udføres i nøje overensstemmelse med leverandørens anvisninger.<br />

Lejeklasse 1:<br />

Lejerne understoppes eller underløbes med understopningsmørtel, der har sådanne<br />

egenskaber at lejeoverflader ikke ruster.<br />

3.3.3 Tolerancer<br />

Vertikal tolerance:<br />

Horisontal tolerance:<br />

+/- 5 mm i forhold til færdige projektkoter<br />

+/- 10 mm i forhold til den på tegningerne anførte placering<br />

3.4 Kontrol<br />

Dokumentation og beregninger mm. skal fremsendes til tilsynet til godkendelse, senest<br />

20 arbejdsdage inden ordreafgivelse.<br />

4 Skrånings- og rabatbefæstelser<br />

4.1 Alment<br />

Arbejdet omfatter i hovedtræk:<br />

Bro 21212 og 21213, OF af fordelerring ved Køgevej, vestbro og østbro<br />

• Levering og udførelse af pigstensbelægning på skråninger jf. tegninger


SAB – Andre arbejder <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

175 af 176<br />

• Levering og montering af kantbegrænsning for skråningsbeklædning<br />

Bro 21214, 21215 og 21216, UF af cykelstier (elementtunneler)<br />

• Levering og udlægning af fem rækker chaussesten ved tunnelender, som vist<br />

på tegninger.<br />

4.2 Materialer<br />

Friktionsmaterialet til cementstabiliserede grus skal overholde kravene anført i SAB Jordarbejder.<br />

Forslag til valg af pigsten til skråningsbeklædning forelægges tilsynet for godkendelse inden<br />

bestilling.<br />

Kantbegrænsning for skråningsbeklædning udføres med korrosionstræge stålplader (corten)<br />

jf. tegninger. Korrosionstrægt stål skal leveres som varmvalset svejseligt konstruktionsstål,<br />

der opfylder kravene i DS/EN 10025-5:2004. Stål leveres i kvalitet som<br />

S355J2W+N. Kulstofsækvivalenten Cw skal være mindre end 0,52 %.<br />

4.3 Udførelse<br />

Underlaget (grusfylden) komprimeres omhyggeligt i henhold til de under SAB Jordarbejder,<br />

anførte krav, og afrettes under hensyntagen til den færdige overflade.<br />

Pigsten og chaussésten lægges i cementstabiliseret grus, som anført på tegningerne.<br />

Chausséstenene skal understøttes ved bunden med minimum 0,5 m 3 kantstenbeton efter<br />

anvisning fra tilsynet og som vist på tegningerne.<br />

Afgrænsning af pigstensbelægning udføres i bund og sider med corten stålplader. Corten<br />

stålplade sættes i beton M.<br />

Der kan efter entreprenørens valg etableres en fod på cortenpladen for at undgå at pladen<br />

synker i betonen.<br />

8 Brobelysning<br />

8.1 Alment<br />

Pigstensbelægning udføres så den fremstår trædefaste, sætningsfri og med jævn overflade<br />

som anført på tegningerne. De angivne koter skal overholdes med ± 0,03 m.<br />

Entreprenøren skal ibore bolte for belysningsmaster monteret oven ned i kantbjælker jf.<br />

tegninger. Arbejdet er betinget af entreprenørens valg af CE-mærket belysningsmaster jf.<br />

SAB – Belysning. For beskrivelse af løsning hvor belysningsmast leveres med boltegruppe<br />

til indstøbning, se SAB – Stillads og form.


SAB – Andre arbejder <strong>12810.200</strong><br />

SIDE<br />

176 af 176<br />

8.2 Materialer<br />

Bolte skal være i rustfrit og syrefast stål (AISI 316).<br />

8.3 Udførelse<br />

Bolte ibores jf. leverandørens anvisninger.<br />

8.4 Kontrol<br />

Iborede ankre skal trækprøves jf. leverandørens forskrifter eller således at det beregnede<br />

maksimale træk i boltene eftervises 1:1.<br />

Der foretages trækprøve af 25 % af boltene. Trækprøvning foretages i de blivende bolte,<br />

hvorfor de ikke må beskadiges ved trækprøvningen. Der skal ved valg af boltedimension<br />

tages højde for dette.<br />

12 Etablering af dryprør<br />

12.1 Alment<br />

Entreprenøren skal etablere nye dryprør jf. tegninger.<br />

12.2 Materialer<br />

Huller til dryprør i nystøbt beton udføres af PEL-rør efter DS/R 2072 eller rustfrit og syrefast<br />

stål (AISI 316).<br />

12.3 Udførelse<br />

Studs udføres som vist på tegningerne. Rustfrit stål skal være syrefast (AISI 316) med<br />

tykkelse t=2,5 mm.


Vejdirektoratet har lokalkontorer<br />

i Aalborg, Fløng, Middelfart,<br />

Næstved og Skanderborg samt<br />

hovedkontor i København.<br />

Find mere information<br />

på vejdirektoratet.dk.<br />

VEJDIREKTORATET<br />

Niels Juels Gade 13<br />

Postboks 9018<br />

1022 København K<br />

Telefon 7244 3333<br />

vd@vd.dk<br />

vejdirektoratet.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!