17.09.2015 Views

Rådgivning 93200.R03 Storstrømsbroen

BUT__93200.R03.pdf - Leverandørportal - Vejdirektoratet

BUT__93200.R03.pdf - Leverandørportal - Vejdirektoratet

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

udbudsbetingelser<br />

<strong>Rådgivning</strong> <strong>93200.R03</strong><br />

<strong>Storstrømsbroen</strong><br />

Geotekniske offshore<br />

undersøgelser og rådgivning<br />

Sjælland (Masnedø) - Falster<br />

september 2013


SIDE<br />

3 af 8<br />

Indhold <strong>93200.R03</strong><br />

INDHOLDSFORTEGNELSE<br />

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)........................................................................ 4<br />

1. Alment ................................................................................................................................... 4<br />

2. Orientering ............................................................................................................................ 4<br />

3. Udbud .................................................................................................................................... 5<br />

4. Spørgsmål til udbudsmaterialet ............................................................................................ 6<br />

5. Tilbud..................................................................................................................................... 7<br />

6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet ........................................................................... 8<br />

7. Vedståelsesfrist ..................................................................................................................... 8<br />

BILAG:<br />

A. Tilbudsliste (TBL)<br />

B. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)<br />

C. Ydelsesbeskrivelse (YB)<br />

D. Styring og samarbejde<br />

E. Særlige betingelser for rådgivning (SBR)


SIDE<br />

4 af 8<br />

BUT <strong>93200.R03</strong><br />

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)<br />

1. ALMENT<br />

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om<br />

det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud.<br />

BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder.<br />

2. ORIENTERING<br />

Nærværende Udbudsbetingelser gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale<br />

om rådgivning vedrørende geotekniske offshore undersøgelser og rådgivning i forbindelse<br />

med projektering af ny Storstrømsbro på strækningen Masnedø-Falster.<br />

Opgaven betegnes herefter som ”<strong>93200.R03</strong> <strong>Storstrømsbroen</strong>. Geotekniske offshore undersøgelser<br />

og rådgivning”.<br />

Opgaven er en del af etableringen af en fornyet jernbane- og vejforbindelse mellem Sjælland<br />

(Masnedø) og Falster.<br />

Den nye jernbane- og vejforbindelse skal være klar til ibrugtagning i 2021.<br />

Opgaven omfatter marine geotekniske for- og detailundersøgelser i forbindelse med fundering<br />

af en ny ca. 4 km lang Storstrømsbro, nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro<br />

samt de relaterede følgearbejder herunder omlægning af søkabler og etablering af<br />

nye sejlrender.<br />

Undersøgelserne skal danne baggrund for VVM-undersøgelse, indstilling og anlægslov<br />

herunder konsolideret anlægsbudget samt efterfølgende indgå som grundlag for et bygbart<br />

projekt i en detaljeringsgrad svarende til et detailprojekt.<br />

Overordnet forventes tidsplanen for det samlede projekt at se således ud:<br />

• Valg af løsning maj, 2014<br />

• Geotekniske undersøgelser nov 2013 – dec 2014<br />

• Aflevering af foreløbige geotekniske rapporter til VD 1. april 2014<br />

• Aflevering af endelige geotekniske rapporter til VD 1. sept 2014<br />

• Vedtagelse af anlægslov feb, 2015<br />

• Entreprisekontrakt anlægsarbejder, ny bro juli, 2016<br />

• Ibrugtagning af ny bro 2021<br />

• Kontrahering, nedrivning gl. bro 2021<br />

• Aflevering, nedrivning af gl. bro 2023<br />

Tidsplanen for de geotekniske undersøgelser og rapportering af resultater er meget<br />

stram. Det forudses, at de geotekniske undersøgelser indledes midt i november 2013 og<br />

afsluttes i august 2014. Den tid, der er tilgængelig for undersøgelser og de resulterende<br />

klimaforhold kan begrænse typen og udførelsen af offshoretest. Der skal tages hensyn til<br />

de somme tider barske klimatiske forhold, som kan forekomme i testperioden.


SIDE<br />

5 af 8<br />

BUT <strong>93200.R03</strong><br />

Oplysninger om projektet kan hentes på http://vd.dk/storstroemsbroen.<br />

Opgaven skal løses i et samarbejde med Vejdirektoratets projektorganisation samt med<br />

andre rådgivere, som Vejdirektoratet indgår aftaler med.<br />

Udbuddet er benævnt ”Udbud <strong>93200.R03</strong> Geotekniske offshore undersøgelser og rådgivning<br />

”.<br />

Opgaven skal udføres i perioden november 2013 til december 2014.<br />

Det skal bemærkes, at den endelige beslutning om at opføre <strong>Storstrømsbroen</strong> endnu ikke<br />

er vedtaget af en anlægslov. Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at stoppe projektet, hvis<br />

myndighederne ikke giver de nødvendige godkendelser.<br />

3. UDBUD<br />

3.1 Udbudsform<br />

Opgaven udbydes i begrænset udbud i henhold til udbudsdirektivet.<br />

Udbuddet er kun åbent prækvalificerede tilbudsgivere.<br />

Udbudsbekendtgørelsen med nr. 2013/S 132-228858 er offentliggjort den 10. juli 2013.<br />

Tilbud skal afgives på dansk eller engelsk. Kontraktsproget er dansk, mens arbejdssproget<br />

er dansk eller engelsk.<br />

3.2 Kontraktform<br />

Opgaven udbydes i delt rådgivning.<br />

3.3 Udbudsmateriale<br />

Udbudsmaterialet omfatter:<br />

• Nærværende BUT<br />

• Geotekniske offshore undersøgelser og rådgivning, Tilbudsliste (TBL)<br />

• Geotekniske offshore undersøgelser og rådgivning, Tilbuds- og afregningsgrundlag<br />

(TAG)<br />

• Geotekniske offshore undersøgelser og rådgivning, Ydelsesbeskrivelse (YB)<br />

• Særlige betingelser for rådgivning (SBR), juni 2013<br />

• Udkast til rådgiveraftale Vedrørende offshore Geoteknik i forbindelse med projektering<br />

af ny Storstrømsbro<br />

3.4 Bedømmelsens faser<br />

Bedømmelsen sker i 2 faser:<br />

• Ukonditionsmæssige tilbud forkastes.


SIDE<br />

6 af 8<br />

BUT <strong>93200.R03</strong><br />

• Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes<br />

til de bydende.<br />

3.5 Udvælgelse<br />

3.5.1 Serviceattest<br />

Bygherren forbeholder sig ret til at kræve, at den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter<br />

at indgå kontrakt, forinden kontraktindgåelse fremlægger serviceattest fra Erhvervsstyrelsen<br />

eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceattesten<br />

skal i givet fald foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder<br />

gammel.<br />

3.6 Tildeling<br />

3.6.1 Generelt<br />

Kriterium for tildeling er laveste pris.<br />

3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv.<br />

Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser<br />

vedrørende ovenstående via følgende links:<br />

Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og<br />

arbejdsforhold i øvrigt<br />

www.skat.dk www.mst.dk www.at.dk<br />

4. SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET<br />

Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende<br />

fremsende sådanne spørgsmål til Vejdirektoratet senest 10 kalenderdage før tilbudsfristens<br />

udløb.<br />

Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det<br />

er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb.<br />

Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til udbud@vd.dk med kopi til NG@vd.dk.<br />

Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på<br />

www.vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle udbud senest 6 kalenderdage før<br />

tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende<br />

spørgsmål.<br />

Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade,<br />

der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før


SIDE<br />

7 af 8<br />

BUT <strong>93200.R03</strong><br />

tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på Vejdirektoratets eget initiativ<br />

eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende.<br />

Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: ”<strong>93200.R03</strong><br />

<strong>Storstrømsbroen</strong>. Geotekniske offshore undersøgelser og rådgivning” Spørgsmål vedr.<br />

”<br />

5. TILBUD<br />

5.1 Alternative tilbud<br />

Oplysning om alternative tilbud fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.9.<br />

5.2 Forbehold<br />

Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder<br />

forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder<br />

vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikkegrundlæggende<br />

elementer i udbudsmaterialet.<br />

Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret,<br />

såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene<br />

ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist.<br />

Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet<br />

afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst<br />

muligt omfang undgås.<br />

5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet<br />

Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket: ”<strong>93200.R03</strong> <strong>Storstrømsbroen</strong>. Geotekniske<br />

offshore undersøgelser og rådgivning. ”Mærkat til påklæbning er vedlagt tilbudslisten.<br />

Kurverten/pakken påføres afsendernavn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer. Se i<br />

øvrigt afsnit 6.<br />

Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer.<br />

Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (CD-rom eller andet), både som pdf med<br />

underskrift og som Excel.<br />

Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn.<br />

Tilbud skal være modtaget hos<br />

Vejdirektoratet, receptionen<br />

Guldalderen 12<br />

2640 Hedehusene


SIDE<br />

8 af 8<br />

BUT <strong>93200.R03</strong><br />

senest på tidspunktet anført på www.vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle<br />

udbud.<br />

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist.<br />

Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.<br />

Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud<br />

6. DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET<br />

Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet.<br />

Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditionsmæssigt,<br />

jf. Implementeringsbekendtgørelsen nr. 712 af 15. juni 2011, § 12.<br />

• Udfyldt og underskrevet tilbudsliste indeholdende tro- og loveerklæring vedr. ubetalt<br />

forfalden gæl til det offentlige<br />

• Beskrivelse af foreslåede udførelsesmetoder som angivet i Ydelsesbeskrivelsen<br />

(YB) kapitel 3 ”GENEREL PROJEKTINFORMATION OG FORUDSÆTNINGER”.<br />

• Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud.<br />

• Navne på de underleverandører, der vil benyttes til udførelsen af arbejdet<br />

7. VEDSTÅELSESFRIST<br />

Tilbuddet vedstås i 20 arbejdsdage.


Vejdirektoratet har lokalkontorer<br />

i Aalborg, Fløng, Middelfart,<br />

Næstved og Skanderborg samt<br />

hovedkontor i København.<br />

Find mere information<br />

på vejdirektoratet.dk.<br />

VEJDIREKTORATET<br />

Niels Juels Gade 13<br />

Postboks 9018<br />

1022 København K<br />

Telefon 7244 3333<br />

vd@vd.dk<br />

vejdirektoratet.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!