17.09.2015 Views

RÅDGIVNING 50610.R01

RÅDGIVNING 50610.R01 - Vejdirektoratet

RÅDGIVNING 50610.R01 - Vejdirektoratet

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UDBUDSBETINGELSER<br />

<strong>RÅDGIVNING</strong> <strong>50610.R01</strong><br />

Rådgivning af vej- og broprojekt<br />

Nykøbing Falster Omfartsvej >>> Skovalléen - Gedser Landevej<br />

OKTOBER 2010


INDHOLD <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

2 af 80<br />

INDHOLDSFORTEGNELSE<br />

ORIENTERING...............................................................................................................................3<br />

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT).......................................................................5<br />

SÆRLIGE BETINGELSER (SB).....................................................................................................9<br />

1. Alment ................................................................................................................................9<br />

2. Rådgiveren.........................................................................................................................9<br />

3. Honorering .......................................................................................................................10<br />

5. Tidsfrister .........................................................................................................................10<br />

GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER.......................................................................................11<br />

1. Vejdirektoratets ydelser....................................................................................................11<br />

2. Rådgiverens ydelser.........................................................................................................11<br />

3. Projektforudsætninger ......................................................................................................13<br />

4. Rådgiverens dokumentation.............................................................................................15<br />

YDELSESBESKRIVELSER (YB)..................................................................................................21<br />

Generelt ....................................................................................................................................21<br />

Vejprojektering ..........................................................................................................................21<br />

Besigtigelses- og ekspropriationsmaterial.................................................................................30<br />

Geoteknik..................................................................................................................................32<br />

Myndighedsbehandling .............................................................................................................33<br />

Miljø- og Naturundersøgelser....................................................................................................34<br />

Fremmede ledninger.................................................................................................................37<br />

Afvanding..................................................................................................................................40<br />

Vejbelysningsanlæg..................................................................................................................44<br />

Færdsels- og vejvisningstavler og kørebaneafmærkning..........................................................46<br />

Beplantning ...............................................................................................................................48<br />

Bygværker.................................................................................................................................50<br />

Trafikafvikling under anlæg.......................................................................................................56<br />

Støjberegning............................................................................................................................57<br />

Støjskærme...............................................................................................................................59<br />

Trafiksikkerhedsrevision............................................................................................................60<br />

Tilsyn (Option)...........................................................................................................................61<br />

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) .......................................................................66<br />

BILAG:<br />

A. Oversigt over forkortelser<br />

B. Krav til rådgiverens kvalitetsarbejde og dokumentation herfor<br />

C. Oversigtsplan<br />

D. Paradigme til Aftale om rådgivning og bistand<br />

E. Paradigme til opgaveaftale for de enkelte delydelser (rekvisitioner)


ORIENTERING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

3 af 80<br />

ORIENTERING<br />

Nærværende Udbudsbetingelser gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om<br />

rådgivning i forbindelse med ny omfartsvej øst om Nykøbing Falster i det åbne land mellem H501<br />

Skovalléen og H506 Gedser Landevej.<br />

Opgaven betegnes herefter som ”<strong>50610.R01</strong> Rådgivning af vej- og broprojekt”.<br />

Projektet omfatter rådgivning vedr. projekt og arealerhvervelsesmateriale i forbindelse med anlæg<br />

af ca. 5,8 km ny omfartvej øst om Nykøbing Falster.<br />

Overordnet forventes tidsplanen for projektet at se således ud:<br />

- Projekt til besigtigelsesforretning er klar primo juni 2011<br />

- Besigtigelsesforretning oktober 2011<br />

- Udbud af totalentreprise oktober 2011<br />

- Projekt til ekspropriation er klar januar 2012<br />

- Ekspropriationsforretning maj 2012<br />

- Anlægsstart juni 2012<br />

- Åbning juli 2014<br />

Udbuddet omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med udarbejdelse af materiale til<br />

besigtigelse og ekspropriation samt udbud og projektopfølgning. Rådgivningen omfatter vej- og<br />

trafikteknik, konstruktioner, belysning, beplantning, geoteknik, ekspropriation, ledninger, afvanding<br />

og vandløbsforlægninger, miljø, afmærkning, støjskræm, anlægslogistik. Der indgår ligeledes<br />

option på ad hoc tilsynsassistance, samt option på fagtilsyn inden for bygværker, belysning,<br />

støjskærme, kontrol af stilladsberegninger og miljø.<br />

Anlægsarbejdet forventes udbudt i totalentrepriser. Totalentrepriser kan omfatte alle bygværker,<br />

samt omlægning af Tingsted Å. Dog skal entrepriseformen i forbindelse med håndtering af forlægning<br />

af Tingsted Å og arbejdet med Banebroerne overvejes nærmere. Som følge af overvejelser<br />

vedr. entrepriseform kan rådgiverens ydelser variere i forhold til det, der er beskrevet i dette<br />

udbud.<br />

Oplysninger om projektet kan hentes på www.vejdirektoratet.dk Vejprojekter – Større vejprojekter<br />

– Her bygger vi – Nykøbing Falster Omfartsvej.<br />

Opgaven skal løses i et samarbejde med Vejdirektoratets Projektkontor Øst i Herlev.<br />

Projektet omfatter i hovedtræk projektering, udbud, projektopfølgning af og som option tilsyn af:<br />

5,8 km 2-sporet omfartsvej<br />

Rundkørsler i de to tilslutningspunkter ved hhv. Skovalléen og Gedser Landevej<br />

Overføring af stibro ved kolonihaverne<br />

Overføring af eksisterende jernbane<br />

Overføring af Stubbekøbingvej<br />

Underføring af Kohaven


ORIENTERING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

4 af 80<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Overføring af Grønsundsvej<br />

Hankeanlæg ved underføring under Grønsundsvej<br />

Forlægning af Tingsted Å<br />

Omlægning af vandløb<br />

Underføring af Tingsted Å ved omfartsvejen<br />

Underføring af Tingsted Å under jernbane<br />

Underføring af Tingsted Å ved stibro (kolonihaverne)<br />

Underføring af nyt vandløb ved Stubbekøbingvej<br />

Under føring af nyt vandløb ved omfartsvejen<br />

Underføring af Bjørup Bæk ved omfartsvejen<br />

Underføring af stitunnel ved tilslutningspunktet ved Gedser Landevej<br />

Støjskærm og støjvold<br />

Faunapassager til padder, paddehegn og erstatningsbiotoper<br />

Andre eventuelle bygværker (støttemur o.lign)<br />

Der henvises i øvrigt til bilag C ”Oversigtsplan”.<br />

Opgaven skal udføres i perioden januar 2011 til maj 2012. Udførelsesfasen er fra juni 2012 til åbning<br />

juli 2014.<br />

Klienten er:<br />

Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen<br />

Projektkontor Øst<br />

Gladsaxe Ringvej 51<br />

Postboks 555<br />

2730 Herlev<br />

Tlf. +45 7244 3700


BUT <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

5 af 80<br />

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)<br />

Opgaven udbydes i offentligt udbud.<br />

Udbudsmaterialet består af Særlige Betingelser (SB) samt de i SB ad 2.1, nævnte dokumenter.<br />

Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.<br />

Alternative tilbud modtages ikke<br />

Tildelingskriterium<br />

Tildelingen sker på basis af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vejdirektoratet vil ud fra det<br />

opstillede tildelingskriterium og tilhørende underkriterier bedømme tilbuddene.<br />

Tildelingskriterierne og deres vægtning er følgende:<br />

Kriterium<br />

Vægtning<br />

Organisation og bemanding 40 %<br />

Pris 40 %<br />

Tilbudsgivers analyse 20 %<br />

Organisation og bemanding<br />

Der skal vedlægges en organisationsplan med redegørelse for den organisation og bemanding,<br />

der skal gennemføre opgaven. Der skal specifikt redegøres for de kompetencer, som de enkelte<br />

personer i den foreslåede organisation besidder, og som vil være relevante at tilføre det konkrete<br />

projekt. For hver person angives medarbejderkategori, jf. tilbudslisten.<br />

Der skal vedlægges CV for alle nøglemedarbejdere med speciel angivelse af de kompetencer,<br />

den konkrete medarbejder kan tilføre opgaven. Et CV bør ikke være på mere end 2 sider.<br />

Der lægges desuden vægt på, at der foreslås en projektleder med dokumenteret ledelses- og<br />

samarbejdserfaring. Projektlederen skal som udgangspunkt være den ansvarlige i hele kontraktperioden<br />

I bedømmelsen af tilbuddet lægges der vægt på, at der er relevant og høj kompetence på alle relevante<br />

fagområder, og at opgaven fordeles på et begrænset antal medarbejdere.<br />

Nøglemedarbejdere kan kun udskiftes efter forudgående accept fra Vejdirektoratet.<br />

Rådgiveren skal råde over og anvende de angivne personer til gennemførelse af opgaven. Hvis<br />

der påtænkes anvendt underrådgivere, skal dette oplyses.<br />

Organisationen forventes at afspejle en relevant kombination af de forskellige tilbudte medarbejderkategorier.


BUT <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

6 af 80<br />

Ved vurderingen af kriteriet organisation og bemanding lægger Vejdirektoratet vægt på, at rådgiveren<br />

præsenterer en kompetent og robust projektorganisation. Det tillægges betydning, at rådgiveren<br />

gennem sin beskrivelse m.v. kan sandsynliggøre en tilfredsstillende gennemførelse af projektet.<br />

Tilbudsgivers analyse<br />

Tilbuddet skal vedlægges en analyse, hvor rådgiveren mere detaljeret beskriver de muligheder<br />

og udfordringer, som rådgiveren finder opgaven rummer og som rådgiveren vil påpege eller opliste<br />

forud for sin eventuelle løsning af opgaven.<br />

Ved beskrivelsen af opgavens løsning vil der blive lagt stor vægt på de særlige omstændigheder,<br />

som efter rådgiverens beskrivelse adskiller netop denne opgaves løsning fra et sædvanligt projekteringsforløb.<br />

Her kan beskrives evt. særlige projekteringsmetoder og tiltag, der kan forbedre<br />

projektets kvalitet og/eller billiggøre anlægget, omfang af projekt- og tegningsmateriale m.m. Her<br />

kan endvidere beskrives, hvorledes en optimal anlægslogistik under hensyntagen til budget, tidsplan<br />

og omgivelser – herunder trafik, miljø, vandløbsomlægning, grundvand og underføringer under<br />

banen, - kan sikres.<br />

Der vil blive lagt vægt på, at rådgiver redegør for, hvorledes samarbejdet med Vejdirektoratet og<br />

øvrige rådgivere påtænkes tilrettelagt i de forskellige faser og hvorledes samspillet mellem de interne<br />

faggrupper håndteres, herunder en beskrivelse af grænseflader.<br />

Der lægges vægt på en gennemtænkt plan for projektets gennemførelse. Planen bør redegøre<br />

for, hvorledes alle projektets faser gennemføres, og hvorledes de forskellige arbejdsoperationer i<br />

faserne udføres, herunder eksempelvis hvorledes risikoafdækning, kvalitetssikringsarbejder,<br />

kommunikation med omverdenen og andre væsentlige discipliner håndteres.<br />

Det tillægges betydning, at rådgiveren gennem sin beskrivelse m.v. kan sandsynliggøre en tilfredsstillende<br />

gennemførelse af projektet.<br />

Bedømmelse<br />

Kriteriet ”Pris” tildeles karakter efter følgende regler:<br />

Tilbuddet med laveste pris (tilbudssum) gives karakteren 10.<br />

Et tænkt tilbud, hvor prisen (tilbudssummen) er 30 ℅ højere end den laveste pris, gives karakteren<br />

0.<br />

Øvrige tilbud gives karakter ved interpolation og ekstrapolation.<br />

Negative karakterer kan forekomme.<br />

De ”Øvrige kriterier” bedømmes efter følgende metode:<br />

Tilbuddene gives karakter i intervallet 0-10 ved en vurdering af tilbuddets oplysninger.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Karakteren 0 gives til et netop acceptabelt tilbud,<br />

Karakteren 3 gives til et tilbud, der er under middel,<br />

Karakteren 5 gives til et tilbud, der er middel,<br />

Karakteren 8 gives til et tilbud, der er over middel<br />

Karakteren 10 gives til det bedst mulige tilbud, som ikke behøver at foreligge.


BUT <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

7 af 80<br />

Der karaktergives kun med hele tal, og alle tal mellem 0 og 10 kan anvendes. To eller flere tilbud<br />

kan opnå samme karakter. De ikke specifikt nævnte karakterer gives for besvarelser, der ligger<br />

mellem de nævnte point.<br />

Et tilbuds totalværdi findes ved summen af produkterne af vægte og karakterer for kriterierne.<br />

Det tilbud, som opnår den højeste totalværdi, er det mest fordelagtige tilbud.<br />

Tilbuddet vedstås i 40 dage efter tilbuddets afgivelse. Aftalen forventes indgået i december<br />

2010/januar 2011.<br />

Tilbud mærket ”Udbud <strong>50610.R01</strong> Rådgivning af vej- og broprojekt” skal være Vejdirektoratet i<br />

hænde som anført i udbudsbekendtgørelsen.<br />

Tilbud bør afleveres i 2 papireksemplarer og 1 CD-rom eller memorystick samlet i særskilt lukket<br />

emballage.<br />

Vejdirektoratet vil gennemføre dette udbud ved anvendelse af to-kuvert systemet. Rådgiveren<br />

skal aflevere tilbuddet i to dele:<br />

Del 1 indeholdende den udfyldte Tilbudsliste, som afleveres i særskilt lukket kuvert<br />

med tydelig mærkning ”tilbudsliste”.<br />

Del 2 indeholdende det øvrige tilbudsmateriale, som afleveres i særskilt lukket kuvert<br />

med tydelig mærkning ”øvrige tilbudsdokumenter”.<br />

Efter modtagelse af tilbuddene vil Vejdirektoratet evaluere del 2 af tilbudsmaterialet. Når meddelelse<br />

om resultatet af denne evaluering er tilgået de bydende, åbnes del 1 med priselementet, og<br />

resultatet heraf meddeles de bydende umiddelbart derefter.<br />

Åbning af pristilbuddene vil ske med de bydendes tilstedeværelse efter forudgående indbydelse<br />

af de bydende.<br />

Mærkat til påklæbning på tilbudskuverten er indeholdt i TBL.<br />

Alt tilbudsmaterialet skal være mærket med rådgiverens navn.<br />

Tilbud skal indeholde:<br />

De i udbudsbekendtgørelsens pkt. III 2.1-3<br />

Pris ved udfyldt tilbudsliste<br />

Tilbudsgivers analyse<br />

Organisation og bemanding<br />

Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige<br />

Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud


BUT <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

8 af 80<br />

Udeladelse af Tro og love-erklæring samt bemyndigelsesdokumentation gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt,<br />

idet Vejdirektoratet vil kræve dokumenterne bekræftet forinden kontraktskrivning.<br />

Udeladelse af andre dokumenter på ovennævnte liste medfører, at tilbuddet må erklæres for<br />

ukonditionsmæssigt.<br />

Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på www.skat.dk, om<br />

miljøbeskyttelse på www.mst.dk og om sikkerhed på arbejdspladsen på www.at.dk.<br />

Tilbud modtages ikke pr. mail.<br />

Spørgsmål, der modtages senest 14 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil blive<br />

besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud.<br />

Spørgsmål, der er modtaget senere end 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil<br />

ikke blive besvaret.<br />

Spørgsmål sendes til:<br />

eller til:<br />

udbud@vd.dk med kopi til jbu@vd.dk<br />

Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen<br />

Projektkontor Øst<br />

Gladsaxe Ringvej 51<br />

2730 Herlev<br />

Att.: Svend Mygind/Jette Buch-Hansen<br />

Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på www.vejdirektoratet.dk under "Udbud".


SB <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

9 af 80<br />

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)<br />

1. ALMENT<br />

ad 1.0<br />

ad 1.0.1<br />

Reglernes anvendelse og formål<br />

Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til ABR 89 for udbuddet. De<br />

enkelte numre refererer til ABR 89.<br />

2. RÅDGIVEREN<br />

ad 2.1<br />

ad 2.1.1<br />

Rådgivningsaftalen<br />

Aftale indgås på grundlag af:<br />

a. Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen<br />

b. Tilbudsliste (TBL)<br />

c. Udbudsbetingelser (UB)<br />

d. Vejdirektoratets standardvilkår for aftaler om rådgivning og bistand, marts 2010<br />

– som kan findes på www.vejdirektoratet.dk/udbud<br />

e. Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand – ABR 89<br />

f. FRI’s ydelsesbeskrivelser for Anlæg og Planlægning, april 2006<br />

g. FRI’s ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning, december 2003<br />

De enkelte ydelser i aftalen skal specificeres i selvstændige opgaveaftaler, hvor<br />

bl.a. ydelse, budget og tidsramme for de enkelte ydelser fastlægges.<br />

ad 2.3<br />

ad 2.3.1<br />

ad 2.4<br />

ad 2.4.4<br />

Rådgivningens faser<br />

Rådgiverens bistand ydes i følgende faser:<br />

Fase 3, Projekt til besigtigelse: Opstart, projektering, udarbejdelse af materiale<br />

til besigtigelse<br />

Fase 4, Projekt til anlæg: udarbejdelse af materiale til ekspropriationsforretning,<br />

udarbejdelse af udbudsmateriale til fag-, hoved- eller totalentreprise.<br />

Fase 5, Udførelse: Projektopfølgning og tilsyn (option)<br />

Forhold under rådgivningen<br />

Myndighedsbehandling varetages af Vejdirektoratet med bistand fra rådgiver.<br />

Nødvendige ledningsomlægninger indarbejdes i projektet efter nærmere aftale med<br />

Vejdirektoratet.


SB <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

10 af 80<br />

3. HONORERING<br />

ad 3.1<br />

ad 3.1.1.3<br />

ad 3.2<br />

Honorarformer<br />

Honorar efter regning<br />

Alle honorargivende ydelser afregnes efter medgået tid efter timesatserne oplyst i<br />

TBL.<br />

Udlæg<br />

Der henvises til bilag D - Aftale om rådgivning og bistand, afsnit 8.<br />

5. TIDSFRISTER<br />

ad 5.1<br />

Opgaven kan påregnes overdraget umiddelbart efter kontraktindgåelsen og forventes<br />

igangsat straks derefter.<br />

Rådgiver skal straks efter indgåelse af kontrakt udarbejde en detaljeret tidsplan for<br />

den samlede projekteringsperiode og følge op på denne i forbindelse med den månedlige<br />

statusrapportering til Vejdirektoratet. Tidsplanen skal indeholde milepæle<br />

samt indeholde tid til Vejdirektoratets gennemgang og godkendelse af projektforslag<br />

forud for hver enkelt aflevering.<br />

Indgåede tidsplaner skal overholdes, og om nødvendigt til sikring heraf skal rådgiver<br />

tilføre supplerende ressourcer.<br />

Projektets hovedtidsplan er, med forbehold for ekspropriationskommissionens endelige<br />

fastlæggelse samt fastlæggelse af entrepriseform:<br />

- Projekt til besigtigelsesforretning er klar juni 2011<br />

- Besigtigelsesforretning oktober 2011<br />

- Udbud af totalentreprise oktober 2011<br />

- Projekt til ekspropriation er klar januar 2012<br />

- Ekspropriationsforretning maj 2012<br />

- Anlægsstart juni 2012<br />

- Åbning juli 2014<br />

Skitseprojekt og materiale til detailbesigtigelse skal leveres 14 uger før forretningerne.<br />

Projekt og materiale til ekspropriation skal leveres 18 uger før forretningen.


GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

11 af 80<br />

GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER<br />

1. VEJDIREKTORATETS YDELSER<br />

Vejdirektoratet stiller grundkort og digitalt projekt til rådighed for rådgiveren. Vejdirektoratet<br />

angiver hvilket koordinatsystem, der anvendes for opgaven.<br />

Ligeledes stilles det tilgængelige materiale for opgavens løsning til rådighed for rådgiveren,<br />

herunder paradigmer, i den udstrækning de forefindes, samt alle Anlægsdivisionens<br />

systembeskrivelser af tegningsarkiv og tilbudslistesystemer m.v. Se<br />

endvidere afsnit 3. Projekteringsforudsætninger.<br />

Vejdirektoratet deltager aktivt i dialogen med rådgiveren og tager løbende stilling til<br />

oplæg fra rådgiveren.<br />

Vejdirektoratet leverer i øvrigt de ydelser, som i henhold til ABR 89 er pålagt Vejdirektoratet.<br />

2. RÅDGIVERENS YDELSER<br />

Der skal udarbejdes rekvisitioner for de enkelte delopgaver for hele projektperioden.<br />

I forbindelse med opstart af opgaven skal rådgiver udarbejde detaljerede opgavebeskrivelser<br />

i form af oplæg til rekvisitioner med budgetterede timeantal.<br />

I forbindelse med opstart af den enkelte delopgave skal der udarbejdes en kvalitetsog<br />

miljøplan, som opfylder Vejdirektoratets krav herunder retningslinjer for miljørigtig<br />

projektering.<br />

Der skal ligeledes udarbejdes en tidsplan i forbindelse med opstart af opgaven, der<br />

redegør for projektets gennemførelse både med hensyn til projektering og anlæg.<br />

Herunder også tidsplan og program for geoteknisk boringer.<br />

Rådgiver skal udarbejde materiale i forbindelse med besigtigelse på baggrund af de<br />

i punkt 3. angivne forudsætninger, samt i henhold til gældende regler, forskrifter og<br />

retningslinjer for denne type af opgaver.<br />

Rådgiver skal foretage geotekniske undersøgelser, håndtere fremmede ledninger,<br />

samt udarbejde projekt for jord, afvanding, belægning, miljøhåndtering, hegn,<br />

beplantning, udstyr, afmærkning på kørebanen, færdsels- og vejvisningstavler samt<br />

følgevejvisning, broer, tunneller og konstruktioner samt trafikafvikling under anlæg<br />

med tilhørende udbudsmateriale.<br />

Udbudsmaterialet skal som udgangspunkt udarbejdes til totalentreprise. Dog kan<br />

Vejdirektoratet beslutte at Tingsted Å og Banebroer udbydes i fag- eller hovedentreprise,<br />

som der så skal udarbejde udbudsmateriale til af rådgiveren. Rådgiver skal<br />

også udarbejde materiale til ekspropriation.


GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

12 af 80<br />

Rådgiver skal løbende i hele perioden levere input til Vejdirektoratet til at opdatere<br />

og vedligeholde det af bygherren udarbejdede anlægsoverslag, så det til enhver tid<br />

giver et retvisende billede af projektets økonomi.<br />

Rådgiver udarbejder et forudsætningsnotat for anlægsoverslag med udgangspunkt<br />

i den tekniske vurdering af løsningsmuligheder og øvrige forhold, der har indflydelse<br />

på anlægsoverslaget. Forudsætningsnotatet skal bl.a. anvendes ved Vejdirektoratets<br />

granskning af anlægsoverslaget og som dokumentation i de følgende faser.<br />

Der udarbejdes et overslag, der i opsætning svarer til Vejdirektoratets overslagssystem.<br />

Overslaget skal være baseret på teoretiske mængder, udarbejdet af rådgiver,<br />

samt enhedspriser og erfaringer leveret af Vejdirektoratet fra de seneste sammenlignelige<br />

anlægsarbejder. Alle ændringer, der har indflydelse på det færdige<br />

projekt eller projektøkonomien, skal registreres løbende i en ændringslog, der er<br />

defineret af Vejdirektoratet, så de kan indgå i Vejdirektoratets rapportering.<br />

Såfremt dele af projektet skulle blive besluttet udbudt i fag- eller hovedentreprise<br />

skal rådgiver udarbejde ”Således Udført” materiale med input fra entreprenøren.<br />

Rådgiver skal varetage følgende:<br />

Kvalificering af modtaget materiale fra Vejdirektoratet. Straks efter indgåelsen af<br />

aftalen skal rådgiver vurdere behovet for indhentning af yderligere grundlagsmateriale<br />

og rekvirere dette hos Vejdirektoratet.<br />

Kvalitetskontrol og granskning af rådgivers egne leverancer før de leveres til Vejdirektoratet.<br />

Se afsnit 4. Rådgivers dokumentation vedrørende kvalitetssikring.<br />

Medvirke til udpegning af grænseflader.<br />

Samarbejde med Vejdirektoratet vedr. æstetik.<br />

På Vejdirektoratets vegne varetages koordineringen af sikkerhed og sundhed i<br />

forbindelse med projektering af projektet herunder udpege en koordinator og tage<br />

hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og<br />

sundhed, jf. BEK nr. 1416 af 27/12/2008.<br />

Rådgiver skal påregne følgende møde- og koordineringsaktiviteter. Ved hovedparten<br />

af møderne er det rådgiver, der skriver referat:<br />

Deltage i opstartsmøde med projektgruppen<br />

Deltagelse i projektkoordineringsmøder (hver 2. uge i hele aftaleperioden)<br />

Deltage i teknikmøder (ad-hoc)<br />

Deltage i granskningsmøder med PL<br />

Deltage i møder med myndighederne<br />

Deltage i møder med lodsejere<br />

Deltage i borgermøder forud for forretningerne<br />

Deltage i besigtigelses- og ekspropiationsforretningerne<br />

Afholde ledningsejermøder<br />

Deltage i trafikmøder med vejmyndigheden<br />

Deltage i læsningsmøder af udbudsmaterialet<br />

Deltage i besvarelse af spørgsmål under udbud<br />

Bistå ved udvælgelsen af entreprenør<br />

Deltage i projektoverdragelse til tilsyn og entreprenør


GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

13 af 80<br />

Den henvises i øvrigt til ydelsesbeskrivelserne.<br />

Som option er medtaget tilsyn med anlægsarbejderne.<br />

3. PROJEKTFORUDSÆTNINGER<br />

Såfremt rådgiveren i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet ønsker at gøre sig<br />

bekendt med adgangsforhold, topografi m.v., må dette kun ske fra offentligt tilgængelige<br />

veje og markveje. Færdsel på marker og ejendomme er således ikke tilladt<br />

før kontraktunderskrivelsen og før dette er nærmere aftalt med klienten.<br />

Rådgiver skal være opmærksom på, at de skærende veje, jernbane og vandløb ikke<br />

er fastlagte endeligt. Det må derfor påregnes, at linjeføring og længdeprofiler<br />

skal justeres med henblik på optimering af forholdene samlet set for anlæg, arealerhvervelse<br />

og samlet projektøkonomi.<br />

3.1 Vejregler, vejregelforslag, normer, instrukser, bestemmelser og lign.<br />

Udbuddet udføres iht. gældende normer, regler, standarder og vejledninger:<br />

Vejregler og vejregelforslag kan hentes på www.vejregler.dk<br />

Eurocodes og tilhørende danske Nationale Annekser<br />

De National Annekser kan købes på www.ds.dk.<br />

Anlægsdivisionens Tilsynshåndbog, Instruktion: ”Således udført” dokumentation.<br />

Denne er gældende i det omfang, der er angivet i afsnit 4.7 og kan hentes<br />

på www.vd.dk – Udbud – Vejdirektoratets paradigmer og standarder.<br />

3.2 Kortgrundlag<br />

Grundkort, terrænmodel og hovednet i plan og højde leveres af bygherren.<br />

Hovednettet anvendes som referencenet for rådgiverens indmåling af egne fikspunkter.<br />

Ved anvendelse er det rådgiverens ansvar at kontrollere punkterne indbyrdes.<br />

Grundkort er stillet til rådighed af Guldborgsund kommune og terrænmodel er produceret<br />

ved luftbåren laserscanning udført efteråret 2010. Grundkortet er suppleret<br />

med detailmåling, de steder den planlagte linjeføring skærer eksisterende veje,<br />

jernbaner og vandløb. Det endelige materiale stilles til rådgivers rådighed senest<br />

15. januar 2011.<br />

Bygherren har udført detailmåling i det omfang, detaljering og nøjagtighed, som forventes<br />

at være tilstrækkeligt til at udføre projekteringen frem til anlæg. Hvis der viser<br />

sig behov for supplerende detailmålinger udføres de af bygherren, og omfanget<br />

fastlægges af rådgiver i samarbejde med bygherren. Detailmålingen udføres og le-


GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

14 af 80<br />

veres indenfor maks. 6 uger fra opgaven og dens omfang er fastlagt. Ved mindre<br />

opmålinger vil leveringstiden kunne nedbringes.<br />

Rådgiver producerer og leverer alle geografiske data i DSFL-format med Vejdirektoratets<br />

objektkodning (DSFL-koder) og i Vejdirektoratets referencesystem, som er<br />

en lokal tilpasning til DKTM zone-3 / DVR90.<br />

Teknisk grundkort, højdemodel, supplerende detailmålinger og projektdata leveres<br />

til rådgiveren i DSFL-format eller MicroStation DGN-fil-format. Dog skal rådgiveren<br />

være opmærksom på, at Vejdirektoratet kun har ansvar for data leveret i DSFLformat.<br />

3.3 Arealbehov og grænser mod naboer<br />

I forhold til den nuværende linjeføring kan der ske mindre justeringer i forbindelse<br />

med projekteringen og ved ekspropriationskommissionens godkendelse af projektet.<br />

Ekspropriationerne til vejanlægget sker med hjemmel i anlægslovens § 2 og efter<br />

reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf.<br />

lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.<br />

Fra besigtigelses- og ekspropriationsforretningerne udfærdiges protokoller og interne<br />

noter, der indeholder bemærkninger og aftaler med lodsejerne, som skal respekteres<br />

af rådgiver – og i relevant omfang udføres som en del af nærværende aftale.<br />

Arealbehov til vejanlægget, herunder til arbejdsarealer, interimsveje, regnvandsbassiner,<br />

adgangsveje, erstatningsbiotoper m.v. skal fastlægges i henhold til nærmere<br />

aftale med Vejdirektoratet forud for de forskellige forretninger.<br />

Vejdirektoratet skal underrettes om al korrespondance mellem rådgiver og myndigheder/lodsejer.<br />

Kopi af breve, mails og telefonnotater skal videresendes til Vejdirektoratet<br />

i løbet af 2 arbejdsdage.<br />

3.4 Kontakt til myndigheder og ledningsejere<br />

Kontakt til myndigheder og korrespondance med myndigheder varetages primært af<br />

Vejdirektoratet. Rådgiveren skal på vegne af Vejdirektoratet udarbejde dokumenter<br />

til brug i denne korrespondance. Hvor det i udbudsbetingelserne i øvrigt måtte være<br />

nævnt, at rådgiver skal indhente tilladelse, skal ovenstående procedure være underforstået.<br />

Vejdirektoratet skal gives en frist på mindst 5 arbejdsdage til underskrift.<br />

Rådgiver skal afholde planlægningsmøder med vejmyndigheder for midlertidig godkendelse<br />

af trafikafvikling. Herudover skal rådgiver afholde ledningsejermøder efter<br />

nærmere aftale med Vejdirektoratet, evt. indgå aftale om nødvendige ledningsomlægninger<br />

samt udfærdige ledningsprotokol og vandsynsprotokol iht. Vejdirektoratets<br />

paradigma herfor.


GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

15 af 80<br />

3.5 Projektmateriale<br />

Vejdirektoratet stiller projektmateriale til rådighed, der skal danne baggrund for rådgiverens<br />

ydelser.<br />

Følgende materiale kan hentes på www. Vejdirektoratet.dk under ”Udbud”:<br />

VVM-redegørelse, Storstrøms Amt, maj 2005<br />

Regionplantillæg, Storstrøms Amt, maj 2005<br />

Konsolideringsrapport, Omfartsvej ved Nykøbing Falster, Vejdirektoratet, august<br />

2010<br />

Følgende materiale stilles til rådighed ved eller efter projektopstart:<br />

Aktstykke<br />

Myndighedsgodkendelse i form af § 20 principgodkendelse<br />

Trafiksikkerhedsrevision, trin 2<br />

Baggrundsmateriale for støjberegning<br />

Baggrundsmateriale for trafikberegninger<br />

De i projektet indhentede myndighedsgodkendelser skal overholdes, og projektet<br />

udføres i overensstemmelse hermed.<br />

Vejdirektoratets tidligere udbudsprojekter kan til inspiration ses på<br />

www.vejdirektoratet.dk under ”Udbud”.<br />

4. RÅDGIVERENS DOKUMENTATION<br />

4.1 Teknisk dokumentation<br />

Al dokumentation skal foreligge både som originalt format og som pdf-format.<br />

I forbindelse med projektet skal rådgiveren anvende et internet baseret projektstyringssystem,<br />

ProjektWEB eller VDrum, til lagring af alle relevante dokumenter og informationer<br />

under projektets gennemførelse.<br />

ProjektWEB eller VDrum bliver stillet til rådighed af Vejdirektoratet, men det er primært<br />

rådgiveren, der efterfølgende skal anvende og opdatere denne.<br />

ProjektWEB’en skal bl.a. indeholde funktioner til:<br />

<br />

Styring af projekteringsopgaven


GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

16 af 80<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Dokumentstyring<br />

Rapportering<br />

Tegningsfortegnelser etc.<br />

Tegninger<br />

KS-dokumentation<br />

Interne/eksterne audits<br />

Korrigerende handlinger<br />

Kommunikation med borgere, bygherren etc.<br />

Relevante dokumenter på ProjektWEB’en er f.eks. adresselister, projektøkonomi,<br />

fremdriftsplaner, tidsplaner, KS-planer, tegningslister, gældende tegninger, fotos,<br />

aftalesedler, breve, klager og mails.<br />

ProjektWEB skal være tilgængelig for alle involverede parter gennem en passende<br />

opdeling af rettigheder til at læse, skrive og slette dokumenter. Denne opdeling aftales<br />

med Vejdirektoratet inden etableringen af ProjektWEB.<br />

Adgang til ProjektWEB skal kunne foregå gennem en internet opkobling, så der fra<br />

alle kontorer og arbejdspladser tilknyttet projektet kan hentes dokumenter og tegninger.<br />

ProjektWeb etableres ved projektets start, og der skal indgås aftaler om, hvilke formater<br />

der må anvendes for dokumenter. Som udgangspunkt påregnes generelt anvendelse<br />

af PDF-formatet.<br />

Yderligere inspiration til opbygning af en ProjektWEB kan hentes på Erhvervs- og<br />

Byggestyrelsens hjemmeside: www.detdigitalebyggeri.dk.<br />

4.2 Kvalitetsstyring<br />

Kvalitetsledelsessystem<br />

Rådgiveren skal anvende et dokumenteret kvalitetsledelsessystem, der i relevant<br />

omfang for rådgiverydelsen opfylder kravene i DS/EN ISO 9001:2008. Til dokumentation<br />

heraf skal rådgiveren i forbindelse med indgåelse af aftalen forelægge relevant<br />

dokumentation i form af kvalitetshåndbog eller anden dokumentation for kvalitetsledelsen<br />

for Vejdirektoratet til orientering.<br />

Kvalitetsplan<br />

Rådgiveren skal udarbejde en kvalitetsplan for de enkelte opgavers gennemførelse.<br />

Kvalitetsplanen skal følge den i bilag B ”Krav til rådgiverens kvalitetsarbejde og dokumentation<br />

herfor” angivne beskrivelse. Kvalitetsplanen skal forelægges for Vejdirektoratet<br />

til accept senest 10 arbejdsdage efter aftaleindgåelse.<br />

Vejdirektoratets kommentarer vil foreligge senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen.<br />

Aktiviteter må ikke påbegyndes før Vejdirektoratets accept af kvalitetsplanen.


GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

17 af 80<br />

Såfremt der er behov for at påbegynde aktiviteter inden accept, skal dette aftales<br />

med Vejdirektoratet, herunder behov for efterfølgende kvalitetsaktiviteter.<br />

Audit<br />

Vejdirektoratet kan gennemføre audits hos rådgiveren som opfølgning på kravene<br />

til rådgiverens kvalitetsledelsessystem.<br />

Broer og tunneller, hvor rådgiverne ikke har en direkte kontrakt med Vejdirektoratet<br />

eller konstruktioner, hvor det konkret vurderes, at tredjepartskontrol er påkrævet<br />

skal der udføres 3. parts kontrol:<br />

4.3 Digitalt projekt<br />

Rådgiveren skal levere en projektfil med alle synlige elementer. Filen leveres digitalt<br />

som angivet i ydelsesbeskrivelsen dog senest ved aftalens afslutning.<br />

Der skal endvidere udleveres data over projektets forløb i tabelform samt geometriske<br />

parametre (x,y,z-koordinater), således at projektets forløb kan genskabes. Der<br />

anvendes koordinatsystemet DKTM zone 3.<br />

Rådgiveren skal levere systemlinjer for hovedstrækningerne, ramper, skærende veje<br />

og rundkørsler til anvendelse i vejman.dk senest 1 måned efter påbegyndelse af<br />

belægningsarbejderne.<br />

Systemlinjer leveres på Land-XML-format.<br />

4.4 Tegningsmateriale<br />

Alt tegningsmateriale skal udarbejdes og leveres i henhold til Vejdirektoratets tegningsstandard,<br />

ligesom Vejdirektoratets udleverede entreprisenummer og -navn<br />

samt strækning og stedsbetegnelse er unik og ikke må fraviges.<br />

Tegninger skal udarbejdes, så de umiddelbart kan lægges i Vejdirektoratets tegningsdatabase<br />

Locator, leveringsbetingelser jf. http://webapp.vd.dk/tegn/index.html<br />

/ Generelt : Levering af tegninger til VD’s tegningsarkiv, Locator.<br />

Konsulenttegningshoved kan downloades fra Tegningsstandarden. Vejdirektoratet<br />

fremsender tekst, der skal stå i tegningshovedet.<br />

Se http://webapp.vd.dk/tegn/index.html:. Virtuel værktøjskasse.<br />

Anvisninger om levering af ”Således udført” tegningsmateriale er givet under afsnit<br />

om ”Således udført” dokumentation.<br />

Tegningsstandard skal være i henhold til Vejdirektoratets standard, som findes på<br />

http://webapp.vd.dk/tegn/index.html: Projektering – 4. Projekt til anlæg<br />

Tegninger leveres dels som pdf-fil og dels papirtryk efter aftale med Vejdirektoratet.


GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

18 af 80<br />

Tegningsmaterialets omfang kan eksempelvis ses på www.vd.dk/udbud<br />

Typetegninger:<br />

Efter nærmere aftale medtages relevante typetegninger, udarbejdet af Vejdirektoratet,<br />

som en del af tegningsmaterialet. Tegningerne vil blive udleveret.<br />

Hvid bog:<br />

En hvid bog er en samling af udbudstegninger, der er nedkopieret til A3 format. Alle<br />

sider i den hvide bog skal således være A3, så der ikke er nogen sider, der skal foldes.<br />

Dog ses der bort fra massekurven, der ofte ikke kan være på A3. Siderne skal<br />

udnyttes, så små tegninger sættes sammen.<br />

Der må kun anvendes små tegningshoveder i den hvide bog. Tegningshovederne<br />

kan hentes på nettet eller rekvireres hos klienten.<br />

Forsiden til den hvide bog bestilles hos klienten. Der skal være en indholdsfortegnelse<br />

i A3 efter Vejdirektoratets standard (skabelon rekvireres).<br />

Alle sider skal være forsynet med et sidenummer i øverste højre hjørne, og alle<br />

tegninger skal fremstå med et tegningsnummer.<br />

Hvis klienten skal levere sider til den hvide bog, leveres de som A3 med lille tegningshoved<br />

Blå bog:<br />

Rådgiveren skal udarbejde en blå bog i A3 format, der indeholder afvandingsprojektet.<br />

Blå bog skal bestå af indholdsfortegnelse, signaturforklaring og afsætningstabeller<br />

til udleveringsdagen. Se http://webapp.vd.dk/tegn/index.html: Afvanding - udbud.<br />

Grønne og brune bøger:<br />

Rådgiveren skal udarbejde grønne og brune bøger for angivelse af vejens tværsnit<br />

pr. 20 m. De brune bøger angiver, hvor der er truffet blødbund i vejens tværsnit og<br />

de grønne bøger angiver vejens tværsnit med terræn, råjord, færdigvej, autoværn,<br />

støjskærm o.lign. angivet.<br />

4.5 Udbudsmateriale<br />

Rådgiveren skal udarbejde udbudsmateriale under anvendelse af Vejdirektoratets<br />

standardparadigmer. Tegningerne følger ovenstående.<br />

Udbudsmaterialet skal udarbejdes og afleveres i hhv. word- og excel-format, og<br />

sendes til Vejdirektoratet senest en uge inden offentliggørelsen på udbudsportalen.<br />

Eventuelle bilag kan udformes som pdf og skal ligeledes afleveres en uge forinden<br />

offentliggørelse. Tegningsbilag følger det under pkt. 4.4 beskrevne.<br />

De fremkomne mængder, der danner grundlag for TBL, skal dokumenteres i et tilgængeligt<br />

og overskueligt/systematisk materiale.


GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

19 af 80<br />

Det kan være traditionelle mængdeberegninger ud fra f.eks. tværprofiler eller udskrifter<br />

fra projekteringsværktøj. Mængder optaget fra planmateriale kan eventuelt<br />

dokumenteres på plantegning i passende størrelse.<br />

Der skal i rådgiverens tidsplan påregnes tid til projektgranskning i Vejdirektoratet,<br />

og rådgiveren skal i denne periode forvente at deltage i læsninger af udbudsmaterialet<br />

med repræsentanter fra Vejdirektoratet.<br />

Som en del af udbudsmaterialet udarbejdes en tilbudsliste i Vejdirektoratets elektroniske<br />

tilbudsliste Webtilbud, http://webtilbud.vd.dk<br />

Brugeroprettelse hos Kerwin Jensen (KEJ@vd.dk). Der kan påregnes en halv kursusdag,<br />

hvor Vejdirektoratet stiller en underviser til rådighed.<br />

I forbindelse med udbudsmaterialet og inden licitationen fastlægges, skal der udarbejdes<br />

et bygherreoverslag, som skal give et retvisende billede i forhold til den aktuelle<br />

situation på entreprenørmarkedet.<br />

4.6 Materiale til beredskabsgennemgang<br />

Der skal produceres en beredskabsplan til brug for beredskabsgennemgang inden<br />

ibrugtagning af vejanlægget.<br />

Planen udarbejdes – med input fra tilsynet - jf. Vejdirektoratets tegningsstandard.<br />

Se http://webapp.vd.dk/tegn/index.html: Projektering – 5. Anlæg / Beredskabsplaner.<br />

”Således udført” beredskabsplan skal kvalitetssikres af Vejdirektoratets tilsyn. Planen<br />

skal være færdig til tilsynets udsendelse ca. 1 måned før åbning af vejanlægget,<br />

således at myndigheder og redningskorps kan orienteres om anlægget og<br />

eventuelt besigtige anlægget før åbning.<br />

4.7 Således udført dokumentation<br />

Rådgiverens ydelser omfatter overdragelse af ”Således udført” dokumentation til<br />

Vejdirektoratet, jf. Anlægsdivisionens Tilsynshåndbogs Instruktion: ”Således udført”<br />

dokumentation. Ved totalentreprise påhviler således udført dokumentation entreprenøren.<br />

Rådgiveren skal sikre, at udbuddet for anlægsarbejderne indeholder relevante krav<br />

til eventuelle bidrag fra entreprenøren til ”således udført” dokumentationen, herunder<br />

krav til formater.<br />

Dokumentationen skal bl.a. omfatte:<br />

”Således udført” tegningsmateriale<br />

Beskrivelser og driftsinstruktioner af vejens udstyr.


GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

20 af 80<br />

<br />

Alle relevante data for www.VejMan.dk samt øvrige systemer anvendt af Vejdirektoratet<br />

”Således udført” tegningsmateriale:<br />

Tegningsmaterialet udarbejdes og leveres i henhold til Instruktionens afsnit:<br />

”Således udført” tegninger<br />

Overførsel af tegninger til Drift-Locator<br />

Typetegninger<br />

Digitalt projekt:<br />

Tegningerne skal leveres med angivelse af kilometrering, som er gældende stedangivelse<br />

under drift.<br />

Vejdirektoratets stationering er gældende under projektering og anlæg. Når linjeføringen<br />

er lagt fast, udleverer Vejdirektoratet retningslinjer for omregning fra stationering<br />

til kilometrering.<br />

”Således udført” omfatter dokumentation i henhold til Instruktionens afsnit: om normaltværsnit,<br />

længdeprofiler og planer.<br />

Bygværker<br />

Materialet vedrørende den endelige dokumentation inkl. "som udført" tegninger afleveres<br />

til Vej- og broteknisk Drift i henhold til broforvaltningssystemet DANBRO,<br />

som kan findes på www.vejsektoren.dk/vejdata/DANBRO.<br />

Afvanding:<br />

”Således udført” omfatter dokumentation i henhold til Tilsynshåndbogens afsnit:<br />

Afvanding, ekstern<br />

Afvanding, intern<br />

Foringsrør<br />

I øvrigt omfatter dokumentation udarbejdelse og levering af ”Således udført” i henhold<br />

til Instruktionens afsnit om:<br />

Belægning<br />

Autoværn<br />

Kørebaneafmærkning<br />

Beplantning<br />

Tavler (Færdsels- og vejvisningstavler)<br />

Hegn<br />

Vejbelysning


YB VEJPROJEKTERING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

21 af 80<br />

YDELSESBESKRIVELSER (YB)<br />

GENERELT<br />

VEJPROJEKTERING<br />

1. Generelt<br />

Rådgiverens ydelser til den enkelte opgave/entreprise beskrives i detaljer ved Vejdirektoratets<br />

rekvisition for den konkrete opgave.<br />

Rådgiver skal udarbejde projektet efter gældende vejregler og under hensyntagen<br />

til det i Grundlag og forudsætninger nævnte.<br />

Der henvises i øvrigt til det foreliggende tegningsmateriale.<br />

Projektet følger Vejdirektoratets faseopdeling, der indeholder faserne 1-5. Nærværende<br />

rådgivningsydelse dækker faserne 3-5.<br />

Fase 3 Projekt til besigtigelse dækker udarbejdelse af projekt til kombineret linjebesigtigelsesforretningen<br />

og detailbesigtigelse. Derudover skal projektet detaljeres, så<br />

de nødvendige tilladelser og undersøgelser forud for besigtigelsesforretningen kan<br />

indhentes. Efter besigtigelsen tilrettes projektet, så de på forretningen vedtagne<br />

ændringer indarbejdes. Såfremt projektet udbydes i totalentreprise kan der forekomme<br />

ændringer i disse ydelser.<br />

Fase 4 Projekt til anlæg dækker udarbejdelse af detailprojekt for fastlæggelse af<br />

ekspropriationsgrænser og efterfølgende til udarbejdelse af udbudsprojekt. Udbudsprojektet<br />

skal endvidere indeholde en anlægsteknisk beskrivelse af anlægget<br />

(SBB og TBL). Såfremt projektet udbydes i totalentreprise, vil en del af disse ydelser<br />

ligge hos totalentreprenøren, og derved udgå af rådgivningsydelsen. Projekt til<br />

anlæg for totalentreprise vil foregå sideløbende med fase 3.<br />

Fase 5 Anlæg dækker specifikt rekvireret projektopfølgning under selve anlægsfasen.<br />

Rådgivers ydelser i den forbindelse indeholder projektopfølgning under anlægsfasen<br />

og evt. udarbejdelse af Således udført dokumentation efter entreprisens<br />

afslutning. Såfremt projektet udbydes i totalentreprise kan der forekomme ændringer<br />

i disse ydelser.<br />

Ydelsesbeskrivelsen for vejprojektering omfatter også en beskrivelse af sammenhængen<br />

til fagområder, som har deres egen selvstændige ydelsesbeskrivelse efterfølgende.<br />

2. Geometrisk vejprojektering<br />

Vejdirektoratets skitseprojekt til VVM og konsolideringsrapporten angiver de fysiske<br />

rammer for projektets udformning. De foreliggende trafiktal har dannet baggrund for<br />

projektets udformning.


YB VEJPROJEKTERING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

22 af 80<br />

Tilladelser<br />

Rådgiver skal ud over projektering af vejanlægget sørge for indhentning af de nødvendige<br />

tilladelser for løsning af projektet. Disse leverancer skal fremgå af rådgivers<br />

tidsplan samt af en særskilt plan for nødvendig myndighedskontakt og nødvendige<br />

tilladelser for projektet, kaldet ”Myndighedsplan”.<br />

Trafiksikkerhedsrevision<br />

Rådgiveren skal sørge for bestilling af en trafiksikkerhedsrevision svarende til revisionstrin<br />

2, 3 og 4. Trafiksikkerhedsrevisor udpeges eventuelt af klienten. Efterfølgende<br />

skal trafiksikkerhedsrevisionsrapporten gennemgås og besvares i samarbejde<br />

med klienten. Eventuelt justeres projektet efterfølgende. Leverancen skal fremgå<br />

af rådgiverens tidsplan.<br />

Se i øvrigt ydelsesbeskrivelse.<br />

Plan for trafikafvikling<br />

Rådgiveren skal udarbejde en plan for trafikafvikling under anlægsarbejdet i samarbejde<br />

med respektive myndigheder/vejmyndigheder for kommuneveje. Her under<br />

indhentning og analyse af datainfluensvejnettet, f.eks. trafiktal som grundlag for at<br />

vurdere de trafikale konsekvenser af restriktioner på kommuneveje og anlægsarbejder<br />

på de skærende veje. Signalprogrammer, skolevejsoplysninger, stiplaner,<br />

vejvisningsplaner, eksisterende afmærkning ved færdsels- og vejvisningstavler på<br />

alle veje, der berøres af anlægsarbejdet skal fremskaffes. Der udarbejdes plan for<br />

indhentning af data, som ikke er registreret, f. eks. cykeltællinger. Data skal sammen<br />

med den udarbejdede anlæglogistikplan danne grundlag for udarbejdelse af<br />

trafikafviklingsplanen samt afmærkningsplaner herunder afmærkning på kørebanen<br />

og færdsels- og vejvisningstavler for trafikafvikling i anlægsfasen. Vejvisningsegnetheden<br />

af projektet under anlæg skal dokumenteres.<br />

Se i øvrigt ydelsesbeskrivelse.<br />

Temaplan<br />

Rådgiver skal udarbejde en plan, der indeholder en registrering af de områder, der<br />

skal tages hensyn til ved projektering af nye vejanlæg, og viser vejprojektets bindinger<br />

overfor bl.a. miljøfølsomme områder og eksisterende planlægning. Der henvises<br />

til Vejdirektoratets tegningsstandard.<br />

Plan til myndighedsbehandling<br />

Rådgiveren skal udarbejde plan til myndighedsbehandling, der indeholder en registrering<br />

af de områder, der skal tages hensyn til ved projektering af nye vejanlæg,<br />

og viser vejprojektets bindinger overfor bl.a. miljøfølsomme områder og eksisterende<br />

planlægning. Der henvises til Vejdirektoratets tegningsstandard.<br />

Forudsætningsnotat<br />

Rådgiver skal i samarbejde med Vejdirektoratet fastlægge de vejtekniske forudsætninger<br />

for de identificerede løsningsforslag. Forudsætninger beskrives i et forud-


YB VEJPROJEKTERING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

23 af 80<br />

sætningsnotat (bl.a. stationering, normaltværprofiler, dimensioneringsmæssige forudsætninger,<br />

dimensionsgivende køretøjer, projekteringshastighed, stopsigt, geometri,<br />

kapacitet og sporantal m.v.). Det sikres, at anlægget kan leve op til ønsket<br />

serviceniveau iht. vejregler og standarder.<br />

Rådgiveren udarbejder udkast til ansøgning og foretager opfølgning efter myndighedsplan<br />

samt opfølgning på godkendelser.<br />

2.1 Projektmæssige krav/forudsætninger<br />

Det dimensionsgivende køretøj for omfartsvejen og rundkørslerne er et modulvogntog.<br />

Normaltværsnittet skal være en 2 sporet vej med en ønsket hastighed på 80 km/t..<br />

Endelig udformning af normaltværprofil skal godkendes af vejmyndigheden.<br />

Der skal udføres kantopsamling på omfartvejen,. og skærende veje skal forsynes<br />

med kantopsamling ved dæmningshøjder over 2 m.<br />

Støjberegning<br />

Rådgiveren skal udføre støjberegning for projektet i 1,5 meters højde over terræn.<br />

Beregningerne skal være i henhold til Nord2000.<br />

På baggrund af den udarbejdede støjberegning indtegnes forslag til placering af<br />

støjvolde og terrænreguleringer.<br />

Rådgiveren skal ligeledes kortlægge mulig støj fra det kommende anlægsarbejde.<br />

Samt efter nærmere aftale med Vejdirektoratet varetage eventuel myndighedsbehandling<br />

i den forbindelse. Dertil skal der efter behov udarbejdes en støjhåndteringsplan<br />

for projektet.<br />

Se i øvrigt ydelsesbeskrivelse<br />

2.2.1 Projekt til besigtigelse (fase 3)<br />

Projektets baggrund projekt fra VVM-fasen.<br />

Der udarbejdes projekt for omfartsvej incl. vejtilslutninger, lokale veje og stier, skråningsanlæg<br />

og terrænreguleringer, hvor der er taget hensyn til frihøjder og i øvrigt i<br />

henhold til projekteringsreglerne.<br />

Der skal udarbejdes geotekniske længdeprofiler for hovedstrækningerne i overensstemmelse<br />

med Vejdirektoratets tegningsstandard. Filerne leveres i dgn-format.<br />

Placering af bygværker og faunapassager vurderes og drøftes med Vejdirektoratet,<br />

hvorefter forslag til placering udarbejdes.


YB VEJPROJEKTERING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

24 af 80<br />

Projektets arealbehov og arealbehov til interimsveje, trafikomlægninger, herunder<br />

omlægning af kollektiv trafik, og større ledningsomlægninger i anlægsperioden<br />

overvejes og fremlægges for Vejdirektoratet.<br />

Der skal desuden være fokus på eksisterende ledninger og anlægslogistik.<br />

Sigt- og kapacitetsberegninger udføres for alle veje.<br />

Projekt opdateres med baggrund i bemærkninger fra forretningen efter aftale med<br />

Vejdirektoratet.<br />

Derudover detaljeres projektet for omfartsvejen og de lokale veje i henhold til<br />

projekteringsreglerne. Projekteringen omfatter bl.a.:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Projektering af sidehældninger og vipninger<br />

Kontrol af afvanding af vejoverflade<br />

Fastlæggelse af anlæg 2/anlæg 3 skråninger og trug/grøftekonstruktioner<br />

Kontrol af oversigt og stoplængder<br />

Fastlæggelse af krydsudformninger<br />

Fastlæggelse af brobredder<br />

Fastlæggelse af åløb<br />

Projektering af tilslutningsanlæg, skærende- samt forlagte veje<br />

Fastlæggelse af adgangsforhold til ejendomme<br />

Fastlæggelse af rundkørsler<br />

Fastlæggelse af hankeanlæg<br />

Udførelse af sigt- og kapacitetsberegninger for alle veje, hvor der er taget hensyn<br />

til evt. faste genstande<br />

Udarbejde ledningsprotokol<br />

Udarbejde vandsynsprotokol<br />

Skitseprojekt for broer, tunneller og bygværker<br />

Fastlæggelse af regnvandsbassiner<br />

Udarbejde støjplaner<br />

Når tracéet er fastlagt, skal der udarbejdes geotekniske længdeprofiler for hovedstrækning,<br />

ramper, rundkørslernes shunter, cykelstier og forlagte veje i overensstemmelse<br />

med Vejdirektoratets tegningsstandard.<br />

Projektets arealbehov og arealbehov til midlertidige etapeafslutninger, interimsveje,<br />

trafikomlægninger, herunder omlægning af kollektiv trafik, og større ledningsomlægninger<br />

i anlægsperioden skal planlægges.<br />

Der skal desuden være fokus på eksisterende ledninger og anlægslogistik.<br />

Jord- og mængdeberegninger<br />

Råjordsplanum projekteres med koblingshøjder skønnet på grundlag af tilgængelige<br />

oplysninger om geologi og geoteknik.<br />

Jordmængder mellem terræn og råjordsplanum beregnes og blødbundsmængder<br />

skønnes. Udsætnings- og sidetagsområder designes og mængder beregnes. Der


YB VEJPROJEKTERING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

25 af 80<br />

udarbejdes ansøgningsgrundlag til genplacering (jordhåndteringsplan).<br />

Jordlogistikken vurderes. Jordmængder og udsætningsprocenter indsættes i massekurveprogram.<br />

Massekurver for indbygnings- og udsætningsjord udarbejdes.<br />

Materiale til besigtigelse<br />

Materialet består af 2 dele; et teknisk projekt samt et skriftligt oplæg til forretningen<br />

”tekniske bestemmelser". Vedrørende sidstnævnte, se også afsnittet ”Besigtigelses<br />

og ekspropriationsmateriale”.<br />

Eksempel på materiale kan desuden ses under projektet på Udbud.dk - Erfaringsmateriale.<br />

Projektet skal være gransket og godkendt af klienten forinden udarbejdelse af tegninger<br />

til brug ved detailbesigtigelsen og til projektmapper til detailbesigtigelsen.<br />

Projektmappen indeholder planer, længdeprofiler og normaltværsnit og skal følge<br />

Vejdirektoratets tegningsstandard.<br />

Tegninger og materiale til besigtigelsen og projektmapper leveres i pdf-format eller<br />

andet format efter nærmere aftale med klienten, hvorefter klienten selv sørger for<br />

mangfoldiggørelse.<br />

Rådgiver udarbejder som materiale til besigtigelsen ”Udkast til tekniske bestemmelser”,<br />

der beskriver det anlægsprojekt der sikres rettigheder til ved ekspropriationen.<br />

Samt ledningsprotokoller, vandsynsprotokoller og støjplaner.<br />

Omfang af øvrigt materiale til besigtigelse, herunder præsentationsmateriale i form<br />

af plancher m.v., aftales nærmere med klienten.<br />

2.2.2 Projekt til ekspropriation (fase 4)<br />

Projekt fra detailbesigtigelsen opdateres med baggrund i bemærkninger fra forretningen<br />

efter aftale med Vejdirektoratet.<br />

Rådgiver udpeger supplerende områder, der ønskes opmålt. Vejprojekt justeres efter<br />

supplerende opmåling, der er udført ved Vejdirektoratets foranstaltning.<br />

Broer og bygværker<br />

Rådgiveren skal sikre, at der sker en koordinering mellem projekt for broer<br />

og bygværker samt det øvrige projekt i forhold til vejgeometrien, passage af hovedafvanding,<br />

tilpasning af autoværn og øvrige relevante forhold.<br />

Jord- og mængdeberegninger<br />

Udsætnings- og sidetagsområder designes og mængder beregnes. Design af områderne<br />

skal ske i samarbejde med Vejdirektoratet æstetik.<br />

Autoværn<br />

Der udarbejdes detailprojekt for stålautoværn.<br />

Tilbageføringer foretrækkes frem for eftergivelige autoværnsender, som igen fortrækkes<br />

frem for nedføringer.


YB VEJPROJEKTERING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

26 af 80<br />

Arealbehov og anlægslogistik<br />

Projektets arealbehov og arealbehov til interimsveje, trafikomlægninger, herunder<br />

omlægning af kollektiv trafik, og større ledningsomlægninger i anlægsperioden skal<br />

anskueliggøres overfor Vejdirektoratet.<br />

Ledninger<br />

Rådgiver skal fuldføre arbejdet med at afholde ledningsejermøder med relevante<br />

ledningsejere efter nærmere aftale med Vejdirektoratet, indgå aftale med ledningsejere<br />

om nødvendige ledningsomlægninger samt udfærdige ledningsprotokol iht.<br />

Vejdirektoratets’s paradigma herfor, således at alle aftaler er afklaret og på plads<br />

og omlægninger så vidt muligt er udført inden anlægsarbejdet påbegyndes. Nye<br />

ledninger og trækrør skal klarlægges af rådgiver.<br />

Se i øvrigt ydelsesbeskrivelse<br />

Materiale til ekspropriation<br />

Projektet skal være gransket og godkendt af Vejdirektoratet forinden udarbejdelse<br />

af tegninger til brug ved ekspropriationsforretningen. Rådgiver udarbejder ekspropriationsmaterialet,<br />

herunder tegninger og arealfortegnelse, efter nærmere anvisninger<br />

fra Vejdirektoratet.<br />

Tegningerne skal indeholde ekspropriationsgrænser og grænser for arbejdsarealer.<br />

I forbindelse med optegning af ekspropriationsgrænser skal bl.a. følgende forhold<br />

angives:<br />

placering af ekspropriationsgrænse,<br />

bredde af arbejdsareal,<br />

særlige hensyn aftalt under lodsejerbesøg eller ved detailforretningen<br />

placering af overkørsler,<br />

placering af nye adgangsveje<br />

placering af vendepladser,<br />

placering af vand- og åløb<br />

arealer der nedlægges og afrømmes,<br />

placering af bassiner og ledninger, herunder recipientledninger, der indgår i<br />

ekspropriationen,<br />

Tegninger leveres i pdf-format eller andet format efter nærmere aftale med Vejdirektoratet,<br />

hvorefter Vejdirektoratet selv sørger for mangfoldiggørelse.<br />

Rådgiver skal levere projektet digitalt i 2D hhv. 3D i dgn-, dwg- eller DSFL-format<br />

efter aftale med Vejdirektoratet. 2D-udgaven skal indeholde alle synlige elementer,<br />

herunder skråningsanlæg.<br />

Omfang af øvrigt materiale til ekspropriationsforretningen, herunder præsentationsmateriale<br />

i form af plancher m.v., aftales nærmere med Vejdirektoratet.<br />

Rådgiver skal deltage i ekspropriationsforretningerne og forudgående lodsejerbesøg<br />

efter nærmere aftale med Vejdirektoratet.


YB VEJPROJEKTERING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

27 af 80<br />

2.2.3 Projekt til anlæg (fase 4)<br />

Projekt fra ekspropriationsforretningerne opdateres med baggrund i bemærkninger<br />

fra forretningen efter aftale med Vejdirektoratet.<br />

Sker der i projektforløbet ændringer, der får indflydelse på ekspropriationsgrænser<br />

eller arbejdsarealer, skal dette omgående meddeles Vejdirektoratet. Først når ændringerne<br />

er godkendte af Vejdirektoratet, kan projektet færdiggøres.<br />

Rådgivers skal projektere placeringen af kantsten, slæbekurver, overkørselsarealer,<br />

indkørsler, indretning af samkørselspladser, kantpæle, autoværn, interimsveje m.m.<br />

i en detaljeringsgrad så ekspropriationsgrænserne ligger fast.<br />

Rådgiver skal levere projektet digitalt i 2D hhv. 3D i dgn-, dwg- eller DSFL-format<br />

efter aftale med Vejdirektoratet. 2D-udgaven skal indeholde alle synlige elementer,<br />

herunder skråningsanlæg.<br />

Udbudsmateriale skal leveres, så Vejdirektoratet har 2 uger til at granske materialet,<br />

inden det udleveres.<br />

Jord- og mængdeberegninger<br />

Råjordsplanum projekteres med de endelige koblingshøjder og blødbundsområder<br />

indarbejdes. Jordmængder mellem terræn og råjordsplanum samt i forbindelse med<br />

bassiner, vandløb m.v. beregnes. Blødbundsmængder beregnes.<br />

Forekomst af blødbundsområder skal angives på længdeprofiler og tværsnit.<br />

Design af sidetags- og udsætningsområder skal ske i samarbejde med æstetisk<br />

rådgiver.<br />

I samråd med Vejdirektoratet besluttes, hvorvidt der skal anvendes kalkstabilisering<br />

og/eller restprodukter i projektet og omfanget heraf.<br />

Jordlogistikken skal vurderes. Jordmængder og udsætningsprocenter indsættes i<br />

massekurveprogram. Massekurver for indbygnings- og udsætningsjord udarbejdes.<br />

Der beregnes mængder fra nedlagte vejarealer, forurenede arealer og områdeklassificerede<br />

arealer. Der beregnes mængder for rabatjord, overjord og vejjord.<br />

Rådgiver skal udarbejde mængdeplaner, der viser forberedende arbejder, udlægning<br />

af muld samt afsluttende arbejder. Der henvises til Vejdirektoratets tegningsstandard.<br />

Tegninger leveres i dgn-format.<br />

Der udarbejdes jordhåndteringsplan for samtlige jordmængder og –typer, herunder<br />

depoter m.m.<br />

Ledninger<br />

Rådgiveren skal afholde ledningsejermøder med relevante ledningsejere efter<br />

nærmere aftale med Vejdirektoratet, indgå aftale med ledningsejere om nødvendige


YB VEJPROJEKTERING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

28 af 80<br />

2.2.4 Anlæg<br />

ledningsomlægninger samt udfærdige ledningsprotokol iht. Vejdirektoratets’s paradigma<br />

herfor, således at alle aftaler er klare og på plads og omlægninger så vidt<br />

muligt er udført inden anlægsarbejdet påbegyndes. Nye ledninger og trækrør skal<br />

klarlægges af rådgiveren.<br />

Se i øvrigt ydelsesbeskrivelse<br />

Råstofindvinding<br />

Der er ikke ansøgt om tilladelse til råstofindvinding på strækningen.<br />

Belægningsdimensionering<br />

På baggrund af Æ10 belastninger og koblingshøjder udarbejdes belægningsdimensionering.<br />

Der udarbejdes belægningsskema efter Vejdirektoratets standarder.<br />

Den beregningsmæssige årlige stigning i trafikken og lastbilandel vurderes i samråd<br />

med Vejdirektoratet.<br />

Belægninger skal dimensioneres i MMOPP. Trafikbelastningen og den beregningsmæssige<br />

årlige stigning i trafikken vurderes.<br />

Vejoverfladen på omfartsvej og ramper skal støjmæssigt som minimum leve op<br />

til kravene til et støjreducerende slidlag (SRS), type B, forvenligt 80 km/t efter nærmere<br />

aftale med vejdirektoratet.<br />

Autoværn<br />

Der udarbejdes detailprojekt for autoværn på baggrund af den endelige vejgeometri<br />

samt notat vedr. autoværnsplacering. Vejprojektet justeres eventuelt efterfølgende.<br />

Tilbageføringer foretrækkes frem for eftergivelige autoværnsender, som igen foretrækkes<br />

frem for nedføringer.<br />

Tavler og afmærkning<br />

Der udarbejdes detailprojekt for tavler, portaler og afmærkning på baggrund af det<br />

færdige vejprojekt.<br />

Der henvises til detaljeret ydelsesbeskrivelse<br />

Arealbehov og anlægslogistik<br />

Projektets arealbehov og arealbehov til interimsveje, trafikomlægninger, herunder<br />

omlægning af kollektiv trafik, og større ledningsomlægninger i anlægsperioden skal<br />

anskueliggøres overfor klienten.<br />

Der skal være fokus på eksisterende ledninger og anlægslogistik.<br />

Udbudsmateriale<br />

Der udarbejdes udbudsmateriale efter Vejdirektoratets standarder. Der henvises til<br />

Grundlag og forudsætninger, afsnit 4.5 Udbudsmateriale.


YB VEJPROJEKTERING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

29 af 80<br />

Projektopfølgning<br />

Hvis der under anlægsarbejderne opdages forhold i projektet, der virker uhensigtsmæssige,<br />

skal rådgiver stå til rådighed for at komme med forslag til projektændringer.<br />

I TBL er fastsat et antal skønnede timer til denne ydelse.<br />

Således Udført<br />

Efter entreprisens afslutning skal udarbejdes Således udført dokumentation i henhold<br />

til det, der er beskrevet i Grundlag og forudsætninger, afsnit 4.7 Således udført<br />

dokumentation.


YB BESIGTIGELSE OG EKSPRIATIONSMATERIAL <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

30 af 80<br />

BESIGTIGELSES- OG EKSPROPRIATIONSMATERIAL<br />

Der skal af rådgiver udarbejdes materiale til en kombineret linje- og detailbesigtigelsesforretning<br />

og til ekspropriationsforretningen, herunder ekspropriationsplaner,<br />

arealfortegnelser, fremskaffelse af myndighedsgodkendelser, forslag til tekniske<br />

bestemmelser og servitutgennemgang. Materialet udarbejdes i samarbejde med og<br />

efter nærmere anvisninger af Vejdirektoratet. Alt materiale skal granskes og godkendes<br />

af Vejdirektoratet inden fremsendelse til eksterne parter, herunder lodsejere,<br />

borger, myndigheder og kommission m.v.<br />

Tegningerne skal udarbejdes i henhold til Vejdirektoratets tegningsstandarder og<br />

efter nærmere anvisninger/aftale med Vejdirektoratet.<br />

I forbindelse med besigtigelsen skal rådgiver udarbejde ”Forslag til tekniske<br />

bestemmelser”.<br />

I forbindelse med ekspropriationsforretningen skal rådgiver udarbejde arealfortegnelse.<br />

Eksempler på ovennævnte materiale stilles til rådighed af Vejdirektoratet og er<br />

fremlagt på VD.dk/Udbud under nærværende udbud for så vidt angår oplæg til linje<br />

og detailbesigtigelse samt under afsluttede udbud 5110.05 Kliplev – Sønderborg,<br />

Bilag 1, for så vidt angår øvrigt materiale. Der henvises til flg. punkter:<br />

- Arealerhvervelsesprotokoller m.v.,<br />

- Fortidsminder<br />

- Fredning<br />

- Hegnsplaner<br />

- Museumsloven<br />

- Naturbeskyttelsesloven<br />

- Skovloven<br />

- Støjplaner fra detailbesigtigelse<br />

- Udledningstilladelser<br />

- Vandsynsprotokoller<br />

- Våde faunapassager<br />

Rådgiver skal efter nærmere aftale med Vejdirektoratet deltage i lodsejerbesøg,<br />

møder ved myndigheder og ved forretningerne med kommissionen.<br />

Rådgiver skal efter nærmere aftale deltage i forbindelse med undersøgelse af evt.<br />

jordfordeling mellem de i projektet berørte landbrugsejendomme og i forbindelse<br />

med aftaler om evt. erstatningsbiotoper og lign.<br />

Rådgiver skal udarbejde en tidsplan for indhentning af de relevante myndighedstilladelser<br />

for gennemførelse af ekspropriationen.<br />

Rådgiver indhenter i overensstemmelse med tidsplanen de nødvendige myndighedstilladelser<br />

på vegne af Vejdirektoratet, så de foreligger ved de relevante forretninger.<br />

Udkast til tilladelser fra de relevante myndigheder skal forelægges Vejdirek-


YB BESIGTIGELSE OG EKSPRIATIONSMATERIAL <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

31 af 80<br />

toratet, inden de accepteres. Når tilladelserne foreligger skal evt. myndighedskrav<br />

straks drøftes med Vejdirektoratet.


YB GEOTEKNIK <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

32 af 80<br />

GEOTEKNIK<br />

1 Generelt<br />

Rådgiveren skal ved igangsætningen af projekteringen udarbejde geoteknisk undersøgelsesprogram/boreprogram<br />

for fastlæggelse af nødvendige undersøgelser<br />

for vej og bygværkerne, herunder også støjskærme.<br />

På baggrund af resultaterne fra de udførte geotekniske undersøgelser skal rådgiveren<br />

samle en geoteknisk rapport for vejen og en geoteknisk rapport for hvert bygværk,<br />

der som minimum indeholder resultatet af udførte undersøgelser (herunder<br />

datarapporter) samt rådgiverens forudsætningsnotat for den videre projektering.<br />

1.1 Rådgivningens ydelser<br />

Rådgiver skal bistå klienten med udbud af geotekniske boringer og datarapport,<br />

mens vejgeotekniske laboratorieundersøgelser udføres på Vejteknisk Institut. I<br />

samarbejde med klienten vurderes rækkefølge og tidspunkt for hvornår de geologiske/geotekniske<br />

oplysninger skal være tilgængelige.<br />

Rådgiveren skal på grundlag af de udførte undersøgelser vurdere, om undersøgelserne<br />

er tilstrækkelige til at danne grundlag for dimensioneringen af bygværker.<br />

Rådgiveren varetager koordinering og tilpasning af projektet i forhold til de evt. supplerende<br />

oplysninger.<br />

1.2 Grundlag<br />

Klienten har ikke foretaget geotekniske undersøgelser ifm. projektet.<br />

Systemlinjer (linjeføring og længdeprofil) for Vejdirektoratets projekt stilles til rådighed<br />

i Land-XML-format. Systemlinjer er centerlinje med x, y og z koordinater.<br />

1.3 Rapportering<br />

Rådgiver skal på baggrund af de geotekniske boringer samle en geoteknisk rapport<br />

som fremsendes til kommentering hos klienten.<br />

Bilag skal udformes som beskrevet i Vejdirektoratets notat, ”Levering af geotekniske<br />

rapporter til Vejdirektoratet, Anlægsområdet, i analog og digital form” (4. april<br />

2005), som findes under de geotekniske bilag, og som vist i de udleverede geotekniske<br />

bilag ”Eksempler på udformning af bilag nr. 1 – nr. 7”.<br />

Rådgiveren skal levere indmålingsdata (x, y og z koordinater) for alle de udførte boringer,<br />

der er forsynet med pejlerør og dermed markeret i marken. Disse data skal<br />

leveres i form af ASCII-fil i DOS-format. ASCII-filen leveres efter retningslinjerne i<br />

udvekslingsformatet DSFL på særskilt CD.


YB MYNDIGHEDSBEHANDLING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

33 af 80<br />

MYNDIGHEDSBEHANDLING<br />

Rådgiveren udarbejder myndighedsplan for omfartvej øst om Nykøbing Falster med<br />

udgangspunkt i Vejdirektoratets paradigme. Rådgiveren udarbejder udkast til ansøgning<br />

og foretager opfølgning efter myndighedsplan samt opfølgning på godkendelser.


YB MILJØ- OG NATURUNDERSØGELSER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

34 af 80<br />

MILJØ- OG NATURUNDERSØGELSER<br />

Temakort<br />

Rådgiveren skal udarbejde temakort for natur og miljø. Temaerne kan downloades<br />

fra miljøportalen (www.miljoeportalen.dk). Følgende temaer downloades:<br />

Naturbeskyttelse<br />

Fredning<br />

Bygge- og beskyttelseslinjer<br />

Natura 2000<br />

Lavbund og okker<br />

Jordforurening<br />

Temakort kan revideres løbende. Efter besigtigelsen gennemgås og revideres temakortet<br />

for natur og miljø. Der kan dog vise sig at være nødvendigt at udvide temakortet<br />

til at omfatte ledninger.<br />

Miljørigtig projektering<br />

Der udarbejdes miljøprogram og miljøplan efter Vejdirektoratets paradigmer og instruktioner.<br />

Undersøgelse af forurenede arealer udenfor vejareal<br />

Der udarbejdes notat om V1 og V2 kortlagte arealer, samt områdeklassificerede<br />

arealer, og rådgiveren verificerer omfang og forureningsgrad, der er i konflikt med<br />

vejprojektet. Dette udføres efter Vejdirektoratets forskrifter.<br />

Oplysning om fund af ikke-registrerede forurenede arealer sendes til kommune og<br />

region.<br />

Ud fra notat om V1 og V2 kortlagte arealer, områdeklassificerede arealer og analyser<br />

fra eventuel graveundersøgelse, udarbejder rådgiveren forslag til en strategi for<br />

håndtering af affald og forurenet jord på ovennævnte arealer. Strategien beskrives i<br />

”Plan for håndtering af forurenet jord”.<br />

Efter aftale med Vejdirektoratet udarbejdes udkast til myndighedsgodkendelser i<br />

forbindelse med indbygning af affald og forurenet jord. Vilkår i godkendelse indarbejdes<br />

i udbudsmaterialet.<br />

Miljøforhold på eksisterende vejarealer<br />

Rådgiveren skal foretage historikundersøgelser. Undersøgelsesområdet fastlægges<br />

med udgangspunkt i vejprojektets linjeføring og længdeprofil.<br />

Rådgiveren skal endvidere:<br />

Foretage undersøgelser af rabat- og råjord på de eksisterende veje<br />

Undersøge eventuelle eksisterende regnvandsbassiner, der skal udvides/oprenses<br />

Undersøge udstrækning af indbyggede restprodukter<br />

Udarbejde plan for hvordan vejudvidelse kan udføres med minimal berøring<br />

med de allerede indbyggede restprodukter


YB MILJØ- OG NATURUNDERSØGELSER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

35 af 80<br />

Ovennævnte arbejder skal udføres efter Vejdirektoratets forskrifter.<br />

Rådgiveren skal udarbejde "Plan til håndtering af forurenet jord". Tillige indarbejdes<br />

dokumentationsniveau for overdragelser af eksisterende vejarealer i planen.<br />

Efter Vejdirektoratet har godkendt "Plan til håndtering af forurenet jord" ansøger<br />

rådgiver om forhåndsgodkendelse af planen vedGuldborgsund Kommune.<br />

Rådgiveren udarbejder tilrettet "Plan til håndtering af forurenet jord" samt ansøger<br />

om godkendelse ved Guldborgsund kommune.<br />

"Plan for håndtering af forurenet jord" indarbejdes i udbudsmaterialet.<br />

Jord og mængdeberegning<br />

Rådgiveren skal udføre jordberegninger for jord fra nedlagte vejarealer og foretage<br />

vurdering af massedisponering i relation til genanvendelse af forurenet jord, okkerholdigt<br />

blødbundsmateriale og eventuelle andre indbygningsegnede materialer.<br />

Arbejdet udføres efter Vejdirektoratets forskrifter.<br />

Genanvendelse af forurenet jord til tekniske anlæg<br />

Genplacering af forurenet jord i det tekniske anlæg som i f.eks. støjvolde undersøges,<br />

såvel i projektet, som på tilstødende arealer i samarbejde med Vejdirektoratet.<br />

Genanvendelse af restprodukter<br />

Rådgiveren skal undersøge mulighed for anvendelse af restprodukter på de steder i<br />

projektet, hvor der vil være behov for indbygning af tilført materiale. Dette foretages<br />

i samarbejde med Vejdirektoratet.<br />

Hvis det besluttes, at der skal anvendes restprodukter, skal rådgiveren:<br />

Udarbejde risikovurdering og udarbejde udkast til ansøgning til kommunen.<br />

Indbygningsegnede strækninger.<br />

Indarbejde vilkår for indbygning af restprodukter i udbudsmaterialet.<br />

Kalkstabilisering<br />

Rådgiveren skal undersøge muligheder for anvendelse af kalkstabilisering i projektet.<br />

Aflagte vejarealer<br />

Rådgiveren skal bidrage med oplysninger om eksisterende vejarealer, der skal afhændes<br />

til anden arealanvendelse.<br />

Rådgiveren skal bidrage til udbudsmaterialet og udarbejde udkast til ansøgninger til<br />

kommunen. Desuden beskrives prøveudtagning af råjord. Udkast til ansøgning om<br />

håndtering af aflagte vejarealer udarbejdes.<br />

Okkerundersøgelser<br />

Rådgiveren skal foretage okkerundersøgelser, når orienterende geotekniske undersøgelser<br />

påbegyndes.


YB MILJØ- OG NATURUNDERSØGELSER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

36 af 80<br />

Rådgiveren skal foretage orienterende forundersøgelser for okker og igangsætter<br />

selve okkerundersøgelsen i samarbejde med Vejdirektoratet og dennes rådgiver for<br />

Geoteknik.<br />

Rådgiveren skal beregne mængder for blødbund med okker i blødbundsområder i<br />

skønnet mængde.<br />

Rådgiveren udarbejder udkast til ansøgning om tilladelse til håndtering af potentielt<br />

okkerholdig blødbund og grundvand med okker.<br />

Rådgiveren skal udarbejde endelige planer til håndtering af blødbund og jernholdigt<br />

grundvand og detailprojektere okkeranlæg ud fra kommunens vilkår i samarbejde<br />

med Vejdirektoratet.<br />

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER<br />

Faunapassager<br />

Anlægslovens placering af bygværker og faunapassager samt forslag til placering<br />

af vildt- og paddehegn indarbejdes og drøftes med relevante myndigheder. Eventuelle<br />

forslag til forbedringer til placering udarbejdes inden endelig ansøgning.<br />

Servitutter, der skal pålægges naboejendomme, fastlægges i samarbejde med Vejdirektoratet.<br />

Erstatningsbiotoper<br />

Den endelige placering og dimensionering af erstatningsbiotoper fastlægges. Servitutter,<br />

der skal pålægges naboejendomme, fastlægges i samarbejde med Vejdirektoratet.<br />

Rådgiveren skal planlægge placering af erstatningsskov i forbindelse med nedlæggelse<br />

af fredskovsarealer i samarbejde med Vejdirektoratet.<br />

Afværgeforanstaltninger på naturområdet<br />

Rådgiveren skal opdatere vildt- og paddehegn, faunapassager og erstatningsbiotoper<br />

og andre afværgeforanstaltninger ud fra myndighedsvilkår, således at der kan<br />

eksproprieres dertil.<br />

Rådgiveren skal beskrive afværgeforanstaltninger i udbudsmateriale.<br />

Projektoverdragelse til tilsyn<br />

Rådgiveren skal deltage i overdragelse af projektmateriale til tilsynet. Relevant materiale<br />

samles i miljøtilsynsmappe. Særlige forhold som tilsynet og entreprenøren<br />

skal gøres bekendt med udleveres i mappe. Deltage i overdragelsesmøde med tilsynet,<br />

hvor projektet gennemgås og overdrages.


YB FREMMEDE LEDNINGER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

37 af 80<br />

FREMMEDE LEDNINGER<br />

1 Generelt<br />

Rådgiveren skal udarbejde ledningsprotokol herunder indsamle de nødvendige<br />

oplysninger om de eksisterende ledninger og andre tekniske anlæg hos<br />

ledningsejere m.fl..<br />

Ledningsprotokollen udarbejdes i henhold til Vejdirektoratets paradigma.<br />

Rådgiveren skal forhandle med de relevante ledningsejere ved udarbejdelse af forslag<br />

til ledningsomlægninger og udledningstilladelser.<br />

Forslagene godkendes hos Vejdirektoratet inden endelige aftaler, som kan indgå i<br />

ledningsprotokollen, træffes.<br />

Rådgiveren skal til stadighed sørge for at holde en tæt kontakt til Vejdirektoratets<br />

afdeling for arealerhvervelse, således at Vejdirektoratets retningslinjer for betaling<br />

for ledningsomlægninger følges.<br />

2 Projekt til besigtigelse (fase 3)<br />

Rådgiveren skal indhente oplysninger om større tekniske anlæg og vurdere om projektet<br />

er i konflikt med eksisterende og planlagte tekniske anlæg (hovedledninger<br />

(gas og olie), jernbaner, militære anlæg, højspændingsluftledninger, større vindmøller<br />

mv).<br />

Arealbehov til større ledningsomlægninger i anlægsperioden overvejes. Der skal<br />

være fokus på eksisterende ledninger, anlægslogistik og trafikafvikling.<br />

Tidsplan for projektering og udførelse af større ledningsomlægninger udarbejdes.<br />

Rådgiveren rekvirerer ledningsoplysninger og udarbejder ledningsplaner for eksterne<br />

ledninger og for interne ledninger efter behov.<br />

Interne oplysninger kan fremskaffes ved afholdelse af møder med Vejdirektoratets<br />

driftsdivision vedr. ledningsoplysninger, servitutter, belægningsopbygning, afvanding,<br />

signalanlæg, belysning m.m.<br />

Rådgiveren indhenter oplysninger om private ledninger, f.eks. om gylleledninger,<br />

private el-ledninger til kreaturhegn, private vandledninger m.v.<br />

Potentielle konfliktpunkter mellem ledningsanlæg og vejanlæg gennemgås. Det<br />

kontrolleres om krydsninger, parallelforløb og lign. er afstemt kotemæssigt samt om<br />

bassiner, blødbund, arkæologi, udsætningsområder, bygværker, udstyr (hegn, portaler,<br />

autoværn) m.v. er afstemt med eksist. og planlagte ledningsanlæg


YB FREMMEDE LEDNINGER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

38 af 80<br />

Rådgiveren afholder møder med alle ledningsejere, hvor projektet præsenteres, og<br />

løsningsforslag for evt. konflikter i forhold til projektet klarlægges og drøftes.<br />

I tilfælde af uenighed med ledningsejer omkring fremtidig ledningsplacering skal<br />

sagen afgøres af ekspropriationskommissionen. Uenighed om økonomi afgøres<br />

også af ekspropriationskommissionen (i første instans).<br />

Tidsplan for ledningsomlægninger revideres.<br />

Rådgiveren udarbejder forslag til ledningsprotokol. Ledningsprotokollen skal ikke<br />

fremlægges på forretningen, men foreligge i udkast, så der kan svares på spørgsmål<br />

vedr. ledningsanlæg.<br />

Forslag til ledningsprotokol forelægges til godkendelse hos Vejdirektoratet i god tid<br />

inden besigtigelsen.<br />

Efter besigtigelsen revideres protokollen og interne noter gennemgås og emner af<br />

relevans for ledningsanlæg opsamles.<br />

3 Projekt til ekspropriation (fase 4)<br />

Ledningsplanerne revideres med opdaterede ledningsoplysninger.<br />

Rådgiveren følger op på aftaler med ledningsejerne om ledningsomlægninger, herunder<br />

projektering og udførelse af disse.<br />

Potentielle konfliktpunkter mellem ledningsanlæg og vejanlæg gennemgås løbende.<br />

Det kontrolleres om krydsninger, parallelforløb og lignende er afstemt kotemæssigt<br />

samt om bassiner, blødbund, arkæologi, udsætningsområder, bygværker, udstyr<br />

(hegn, portaler, autoværn) m.v. er afstemt med eksisterende og planlagte ledningsanlæg.<br />

Arealbehov til større ledningsomlægninger i anlægsperioden genovervejes.<br />

Tidsplan for ledningsomlægninger revideres.<br />

Ledningsprotokollen fremsendes efter forudgående godkendelse hos Vejdirektoratet<br />

til ledningsejernes samtykke, så den ligger klar inden fremsendelse af materiale<br />

til ekspropriation.<br />

4 Projekt til anlæg (fase 4)<br />

Rådgiveren følger op på aftaler med ledningsejerne som skal revideres i forhold til<br />

beslutninger truffet ved ekspropriationen.


YB FREMMEDE LEDNINGER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

39 af 80<br />

5 Anlæg<br />

Projektopfølgning<br />

Rådgiveren medvirker ved ledningsmøder i forbindelse med anlægsarbejdet.


YB AFVANDING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

40 af 80<br />

AFVANDING<br />

1 Generelt<br />

Rådgiveren skal udarbejde vandsynsprotokol, herunder indsamle de nødvendige<br />

oplysninger om de eksisterende afvandings-, dræn- og vandløbsforhold m.m. hos<br />

lodsejere og myndigheder.<br />

Rådgiveren skal forhandle med de relevante myndigheder ved udarbejdelse af forslag<br />

til vandløbsforlægninger og udledningstilladelser. Forslagene godkendes hos<br />

Vejdirektoratet inden endelig fremsendelse til og godkendelse hos myndighederne.<br />

Rådgiveren skal udarbejde detailprojekt for ekstern og intern afvanding, som kan<br />

danne grundlag for at udbyde og anlægge projektet.<br />

Rådgiveren skal sørge for indhentning af evt. yderligere tilladelser, såfremt dette vier<br />

sig nødvendigt, f.eks. til nedsivning, grundvandssænkning o.lign.<br />

Rådgiveren skal som en del af projektet levere en fyldestgørende teknisk dokumentation<br />

for afvandingsanlæggets funktion.<br />

2 Projekt til besigtigelse (fase 3)<br />

Rådgiveren skal undersøge og vurdere eksisterende forhold og recipientmuligheder<br />

i forhold til opdateret vejprojekt.<br />

Rådgiver skal udarbejde forslag til omtrentlig placering og udformning af regnvandsbassiner<br />

og fremlægge disse til drøftelse med Vejdirektoratet og efterfølgende<br />

præsentation ved linjebesigtigelsen.<br />

Eksisterende afvandingsanlæg<br />

Rådgiveren skal indsamle og registrere oplysninger om eksisterende afvandingsanlæg<br />

fra lodsejere, vandløbsmyndigheder/kommuner og Orbicon. Supplerende oplysninger<br />

indhentes ved besøg hos lodsejere.<br />

Indsamlede oplysninger vedrørende dræn leveres til Vejdirektoratet i enten dgn- eller<br />

DSFL-format.<br />

Rådgiveren skal indhente og registrere oplysninger om vandforsyning hos lodsejere<br />

og myndigheder.<br />

Rådgiveren skal fastlægge behovet for pejling i private brønde og boringer. Der udarbejdes<br />

en plan og en liste over brønde og boringer med angivelse af hvor der evt.<br />

skal pejles


YB AFVANDING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

41 af 80<br />

Rådgiveren skal fastlægge behovet for opmåling af eksisterende afvandingsanlæg.<br />

Der udarbejdes en plan og en liste med angivelse af hvor der evt. skal opmåles.<br />

Udledning af vejvand og overfladevand<br />

Rådgiveren skal udarbejde projekt for udledning. Omfang af bassiner skal fastlægges,<br />

og der skal udarbejdes skema for udledning af vejvand til recipienter i driftsfasen<br />

og udledning af overfladevand i anlægsfasen.<br />

Der skal fremsendes ansøgning til kommunerne efter Miljøbeskyttelsesloven §§ 19,<br />

27 og 28. Rådgiveren udarbejder ansøgningen, som skal accepteres af Vejdirektoratet<br />

før fremsendes til myndighederne.<br />

Rådgiveren skal udarbejde forslag til omtrentlig placering og udformning af regnvandsbassiner<br />

og fremlægge disse til drøftelse med Vejdirektoratet, inden de kan<br />

indgå i forslag til Vandsynsprotokol.<br />

Retablering af eksisterende afvandingsanlæg<br />

Rådgiveren skal udarbejde forslag til retablering af de eksterne afvandingssystemer<br />

og forhandle disse med myndigheder/kommuner. Forslagene i form af en vandsynsprotokol<br />

drøftes og accepteres hos Vejdirektoratet før de fremsendes til underskrift<br />

hos myndighederne. Underskrevet protokol fremlægges ved detailbesigtigelsen.<br />

3 Projekt til ekspropriation (fase 4)<br />

Den endelige placering og udformning af regnvandsbassiner fastlægges.<br />

Grøftekonstruktioner projekteres færdige, så vejgrænserne kan fastlægges endeligt.<br />

Rådgiveren leverer input til fastlæggelse af projektets arbejdsarealer og evt. servitutpålæg.<br />

4 Projekt til anlæg (fase 4)<br />

Projekt fra ekspropriationsforretningerne opdateres med baggrund i bemærkninger<br />

fra forretningen efter aftale med Vejdirektoratet.<br />

Afvandingssystemet inkl. den eksterne afvanding detailprojekteres med udgangspunkt<br />

i Vejreglerne, men med nedenstående særlige krav indarbejdet.<br />

Vejdirektoratets typetegninger benyttes hvor de er relevante. Se<br />

http://webapp.vd.dk/tegnlindex.html.


YB AFVANDING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

42 af 80<br />

Dimensionering af ledninger<br />

Dimension og fald fastlægges ud fra forudsætning om, at den enkelte ledning maksimalt<br />

må være fuldtløbende for den dimensionsgivende regn, efter den rationelle<br />

metode.<br />

Dimensionsgivende regn = 140 I / (s * red. ha) ved n = ½ og afløbstid = 10 min.<br />

Dimensionsgivende areal: Befæstet areal: phi = 1, ubefæstet areal: phi = 0,1<br />

Hvor projekteringen medfører dybdepunkt i afgravning - altså de steder, hvor der er<br />

risiko for opstuvning på kørebanearealer skal ledninger dimensioneres for n = 1/25<br />

for at nedsætte denne risiko. Denne intensitet gælder hele det opstrøms beliggende<br />

opland.<br />

Opstuvning i brønde eller i dræn kan beregningsmæssigt ikke accepteres.<br />

Dræn skal placeres med bundløb gennemsnitligt 50 cm under råjordsplanum.<br />

Hovedledningen skal placeres således, at dræn kan aflastes med et fald på min. 3<br />

promille til overkant af hovedledning.<br />

Opstuvning kontrolleres på samtlige strækninger med MOUSE med historiske regn<br />

eller CBS-regn, med følgende kriterier:<br />

• Fuldtløbende rør for n = ½<br />

• Opstuvning til dækselkote for n = 1/25<br />

Der udarbejdes stuvningsprofiler for alle hovedledningsstrækninger.<br />

Afvandingsprojektet skal lægges ind i Drainman.dk.<br />

Dimensionering af bassiner<br />

Skråningerne skal have anlæg mellem 2 og 5 og skal placeres, så der er 5 m til rådighed<br />

langs bassinkanten til oprensning med gravemaskine.<br />

Bassiner dimensioneres efter Spildevandskomiteens regneark til bassindimensionering<br />

og i henhold til de givne myndighedstilladelser.<br />

Samtlige afvandingsfiler pr. entreprise leveres i dgn-format.<br />

5 Udbudsmateriale (fase 4)<br />

Rådgiver skal udarbejde en blå bog i A3 format, der indeholder afvandingsprojektet.<br />

Blå bog skal bestå af indholdsfortegnelse, signaturforklaring og afsætningstabeller.<br />

Se http://webapp.vd.dkltegn/index.html<br />

Der leveres ligeledes brøndskitser (beskrivelse hentes på nettet) til den valgte entreprenør.


YB AFVANDING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

43 af 80<br />

Webvand<br />

Afvandingsprojektet indlæses i Webvand (Webvand er Vejdirektoratets internetbaserede<br />

system til styring af afvandingsarbejder under udførelsen).<br />

Dette kræver en ascii-fil (Backup-fil), der er opdelt på de enkelte entrepriser. Asciifilen<br />

indeholder afvandingselementerne. Se http://webapp.vd.dk/tegn/index.html.<br />

6 Anlæg<br />

Denne fil sendes til Vejdirektoratet (webvand@vd.dk), som indlæser filerne i Webvand.<br />

Projektopfølgning<br />

Hvis der under anlægsarbejderne opdages forhold i projektet, der virker uhensigtsmæssige,<br />

skal rådgiveren stå til rådighed for at komme med forslag til projektændringer.<br />

Først når ændringerne er godkendt af Vejdirektoratet, kan ændringen implementeres.<br />

Ved projektændringer sendes en revideret ascii-fil (Backup-fil) til Vejdirektoratet<br />

(oh@vd.dk), som indlæser den reviderede fil i Webvand, således at Webvand og<br />

afvandingsprojektet til stadighed er synkroniseret.<br />

Således Udført<br />

Efter entreprisens afslutning skal udarbejdes Således udført dokumentation i henhold<br />

til det, der er beskrevet i Grundlag og forudsætninger, afsnit 4.7 Således udført<br />

dokumentation.<br />

Desuden skal leveres en ascii-fil af det udførte afvandingsprojekt til Webvand og<br />

tegninger indeholdende driftskilometer til Locator (Vejdirektoratets elektroniske tegningsarkiv)<br />

med tilhørende rev. tegningsliste. Se<br />

http://webapp.vd.dk/tegn/index.html.<br />

Herudover skal samtlige afvandingsfiler pr. entreprise leveres i dgn-format. Disse filer<br />

sendes sammen med ascii-filerne til Vejdirektoratet (webvand@vd.dk)


YB VEJBELYSNINGSANLÆG <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

44 af 80<br />

VEJBELYSNINGSANLÆG<br />

1 Generelt<br />

Rådgiveren skal udarbejde projekt for etablering af belysning i 2 rundkørsler og alle<br />

stiunderføringer efter gældende regler og under hensyntagen til det i Grundlag og<br />

forudsætninger nævnte.<br />

Opgaven omfatter også evt. belysning af bygværker efter aftale med Vejdirektoratet<br />

Belysningsprojektet skal indarbejdes i rådgivers tidsplan.<br />

Belysningsprojekt skal ligge klar inden projektering af færdsels- og vejvisningstavler,<br />

således disse placeringsmæssigt kan tilpasses belysningsmasternes placering.<br />

De valgte belysningsmaster skal være CE-mærkede. Oplysning om accepterede<br />

belysningsmaster til opstilling på statsvejnettet kan fås ved henvendelse til<br />

Charlotte Sejr, cslp@vd.dk på telefon 7244 2340.<br />

2 Vejbelysningsanlæg<br />

Projekt til besigtigelse (fase 3)<br />

Der skal udarbejdes skitseprojekt med tilhørende overslag for etablering af vejbelysning.<br />

Skitseprojektet skal dokumenteres ved hjælp af retvisende belysningsberegninger<br />

der efterviser at VD vejregel og VD belysningsplanen er overholdt.<br />

Det nøjagtige omfang vurderes i samråd med Vejdirektoratet, hvor både den ansvarlige<br />

projektleder i anlægsafdelingen og den driftsansvarlige i det pågældende<br />

vejcenter inddrages.<br />

Projekt til ekspropriation (fase 4)<br />

Der skal udarbejdes detailprojekt med tilhørende overslag for etablering af vejbelysning.<br />

Udbudsmateriale (fase 4)<br />

Der udarbejdes udbudsmateriale efter Vejdirektoratets standarder. Der henvises til<br />

Grundlag og forudsætninger, afsnit 4.5 Udbudsmateriale.<br />

Projektopfølgning (fase 5)<br />

Hvis der under anlægsarbejderne opdages forhold i projektet, der virker uhensigtsmæssige,<br />

skal rådgiver stå til rådighed for at komme med forslag til projektændringer.


YB VEJBELYSNINGSANLÆG <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

45 af 80<br />

Således udført dokumentation<br />

Efter entreprisens afslutning skal udarbejdes Således udført dokumentation i henhold<br />

til det, der er beskrevet i Grundlag og forudsætninger, afsnit 4.7 Således udført<br />

dokumentation.


YB TAVLER OG AFMÆRKNING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

46 af 80<br />

FÆRDSELS- OG VEJVISNINGSTAVLER OG KØREBANEAFMÆRKNING<br />

1 FÆRDSELSTAVLER<br />

Rådgiver skal projektere og indhente godkendelse hos de respektive myndigheder<br />

til opsætning af relevante færdselstavler i henhold til Vejreglerne.<br />

Til inspiration er på Vejdirektoratet.dk under afsluttede udbud 5110.05 Kliplev –<br />

Sønderborg, i Erfaringsmappen fremlagt Vejdirektoratets vejledning ”Samlinger og<br />

folier” samt diverse typetegninger.<br />

2 KØREBANEAFMÆRKNING<br />

Detailprojekt for kørebaneafmærkning udarbejdes på baggrund af det færdige vejprojekt.<br />

Der skal være taget højde for eventuelle vejbelysningsprojekter.<br />

Projektet for kørebaneafmærkning skal underlægges en trafiksikkerhedsrevision<br />

samt forhåndsgodkendes hos politiet før endelig færdiggørelse. Rådgiver sørger for<br />

fremsendelse af projektet på baggrund af rådgivers projektmateriale.<br />

Politiets og trafiksikkerhedsrevisors eventuelle bemærkninger indarbejdes efter<br />

nærmere aftale med Vejdirektoratet.<br />

3 VEJVISNINGSTAVLER<br />

Rådgiver skal projektere og indhente godkendelse hos de respektive myndigheder i<br />

henhold til Vejreglerne. Det er rådgivers ansvar at få indgivet ansøgning om frakørselsnumre<br />

og navne i tilstrækkelig god tid. Vejledende kan anføres, at der normalt<br />

går ca. 20 mdr. fra Vejdirektoratet modtager ansøgning bilagt oversigtsplaner, til al<br />

afmærkning er etableret.<br />

Til inspiration henvises til Vejdirektoratets standardtidsplan for myndighedsbehandling<br />

af tavleprojekter på Vejdirektoratet.dk under afsluttede udbud 5110.05 Kliplev –<br />

Sønderborg, i Erfaringsmappen.<br />

Rådgiver skal ikke projektere eller udføre vejvisning, som skal placeres på skærende<br />

veje længere væk end 300 m fra omfartsvejens centerlinje.<br />

4 FØLGEVEJVISNING<br />

Rådgiver skal undersøge hvilke veje der nedklassificeres og ændre ruter i henhold<br />

til dette. Rådgiver skal undersøge, hvilke mål der ikke længere anvendes og fjerne<br />

disse. Rådgiver skal undersøge i Fjern- og Nærmålskatalog, hvilke nye mål der<br />

eventuelt er.<br />

5 SAGSGANG<br />

Rådgiver fremlægger forslag til navne på frakørsler for Vejdirektoratet til kommentering.


YB TAVLER OG AFMÆRKNING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

47 af 80<br />

Rådgiver udarbejder herefter oversigtsplaner (1:25.000) med forslag til frakørselsnavne<br />

og fremsender denne til Vejdirektoratets team færdsels- og vejvisningstavler<br />

v/Charlotte Sejr, cslp@vd.dk til kommentering.<br />

Rådgiver sender oversigtsplaner til høring hos (1:25.000) (til) berørte kommuner<br />

med anmodning om skriftlige kommentarer.<br />

Rådgiver udarbejder notat med begrundelse for navngivning af frakørsler og fremsender<br />

dette bilagt oversigtsplaner (1:25.000) til Vejdirektoratets afdeling for Vejstandarder.<br />

Eksempel på notat med tilhørende oversigtsplan er fremlagt i Erfaringsmappen,<br />

Vejvisning.<br />

Vejdirektoratet indstiller forslaget til godkendelse. Rådgiver leverer tegninger i nødvendigt<br />

omfang.<br />

De godkendte navne på frakørsler meddeles Rådgiver.<br />

6 AFMÆRKNINGSPLANER<br />

Rådgiver udarbejder oversigtsplaner (1:2.000) med forslag til færdsels- og vejvisningstavler,<br />

(færdselstavler-slettes) samt kørebaneafmærkning og fremsender disse<br />

til Vejdirektoratets team færdsels- og vejvisningstavler v/Charlotte Sejr,<br />

cslp@vd.dk til kommentering.<br />

Rådgiver afholder teknikermøde med kommunerne, hvor vejvisningen drøftes på<br />

teknikerniveau. Rådgiver inviterer politiet til at deltage. Rådgiver udsender mødereferat<br />

og tilrettede oversigtsplaner (1:2.000) til mødedeltagerne.<br />

Rådgiver fremsender oversigtsplaner samt i nødvendigt omfang detailplaner med<br />

færdselstavler til politiet til godkendelse i h.t. færdselslovens § 95 og samtykke i h.t.<br />

§ 100. Der skal foreligge et skriftligt samtykke fra politiet, inden projektet udføres i<br />

marken.<br />

7 PORTALTAVLENUMMERERING<br />

Projekteringsgrundlag:<br />

PUD-AFM Vejledning: Portalnummerering og portaltavler (udleveres senere).<br />

Rådgiver skal nummerere portaltavler iht. vejledningen.<br />

Bassintavler.<br />

Projekteringsgrundlag:<br />

PUD-AFM Vejledning: Bassintavler, (udleveres senere).<br />

Rådgiver skal projektere og opsætte tavler jf. vejledningen og den fremlagte typetegning.


YB BEPLANTNING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

48 af 80<br />

BEPLANTNING<br />

1 Generelt<br />

Der skal udarbejdes projektforslag og detailprojekt samt anlægs- og driftsøkonomi<br />

for beplantning.<br />

2 Opgavens indhold<br />

2.1 Projektforslag (fase 3)<br />

Projektering<br />

Projektforslaget skal tage udgangspunkt i de æstetiske og biologiske vurderinger,<br />

der er foretaget i VVM-redegørelsen.<br />

I projektforslaget skal indgå trafiksikkerhedsmæssig og optisk vurdering af beplantningens<br />

konsekvenser.<br />

Der skal tages højde for beplantningens visuelle effekt i forhold til motorvejens<br />

påvirkning af landskabet, herunder til nærtliggende beboelser.<br />

Vejdæmningens skråninger beplantes med hjemmehørende lokale arter af robuste<br />

buske for at reducere den visuelle påvirkning.<br />

Ved vejtilslutningerne tilplantes tæt med hjemmehørende blandingsskovarter<br />

for at fremhæve den visuelle oplevelse af skoven som et sammenhængende<br />

massiv.<br />

Der udarbejdes en langsigtet politik for beplantningen for at sikre beplantningens<br />

udvikling og målrette fremtidig drift.<br />

Den fremtidige drift af beplantningen skal varetages.<br />

Plejeplan<br />

Der udarbejdes en overordnet 3-årig plejeplan for etableringsfasen.<br />

Der udarbejdes forslag til en langsigtet plejeplan, som tager udgangspunkt i<br />

den udarbejdede politik for beplantningen.<br />

Anlægs- og driftsøkonomi<br />

Der udarbejdes overslag på anlæg af beplantning.<br />

Der udarbejdes overslag på driftsomkostninger til pleje i de første 3 år.<br />

Der udarbejdes overslag på driftsomkostninger til pleje i en periode på 25 år<br />

(set i forhold til den udarbejdede politik for beplantningen).<br />

2.2 Detailprojekt (fase 4)<br />

Projektering<br />

Udbudsmaterialet udarbejdes efter Vejdirektoratets paradigme for beplantning.<br />

Planter skal være af dansk herkomst.


YB BEPLANTNING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

49 af 80<br />

<br />

<br />

<br />

Beplantningsplan kan suppleres med nødvendige detailtegninger og principskitser.<br />

Der skal i projektet lægges vægt på, at jorden ikke må være komprimeret og at<br />

jordbundsforholdene i øvrigt er egnet til plantning.<br />

Der skal i projektet lægges vægt på, at plantning foregår fagligt korrekt.<br />

Plejeplan<br />

Der udarbejdes en detaljeret 3-årig plejeplan for etableringsfasen.<br />

Plejeplanen skal sikre, at beplantningen får gode betingelser til at etablere sig<br />

(minimal konkurrence fra ukrudt).<br />

Der udarbejdes forslag til en langsigtet plejeplan, som tager udgangspunkt i<br />

den udarbejdede politik for beplantningen.<br />

Anlægs- og driftsøkonomi<br />

Der udarbejdes overslag på anlæg af beplantningen.<br />

Der udarbejdes overslag på driftsomkostninger til pleje i de første 3 år.<br />

Der udarbejdes overslag på driftsomkostninger til pleje i en periode på 25 år<br />

(set i forhold til den udarbejdede politik for beplantningen).


YB BYGVÆRKER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

50 af 80<br />

BYGVÆRKER<br />

1. Generelt<br />

Rådgiver skal udarbejde projektet efter gældende normer, vejregler og under hensyntagen<br />

til det i Grundlag og forudsætninger nævnte.<br />

Der henvises i øvrigt til det foreliggende tegningsmateriale.<br />

Projektet følger Vejdirektoratets faseopdeling, der indeholder faserne 1-5. Nærværende<br />

rådgivningsydelse dækker faserne 3-5.<br />

Fase 3 Projekt til besigtigelse, dækker udarbejdelse af et dispositionsforslag og et<br />

forprojekt for samtlige bygværker. Samarbejde med Banedanmark vedr designgrundlag<br />

for sporbærende bro. Samt input til skitseprojekt til kombineret linjebesigtigelsesforretningen<br />

og detailbesigtigelse. Såfremt projektet udbydes i totalentreprise<br />

kan der forekomme ændringer i disse ydelser.<br />

Fase 4 Projekt til anlæg dækker udarbejdelse af detailprojekt og efterfølgende udarbejdelse<br />

af udbudsmateriale. Såfremt projektet udbydes i totalentreprise, vil en<br />

del af disse ydelser ligge hos totalentreprenøren og derved udgå af rådgivningsydelsen.<br />

Projekt til anlæg for totalentreprise vil foregå sideløbende med fase 3.<br />

Fase 5 Anlæg dækker specifikt rekvireret projektopfølgning under selve anlægsfasen.<br />

Rådgivers ydelser i den forbindelse indeholder projektopfølgning og kontrol af<br />

stilladsberegninger under anlægsfasen, samt udarbejdelse af Således udført dokumentation<br />

efter entreprisens afslutning. Al arkivering til DANBRO. Såfremt projektet<br />

udbydes i totalentreprise kan der forekomme ændringer i disse ydelser.<br />

2. Forudsætninger<br />

2.1 Normer, vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.<br />

Rådgiveren skal levere designgrundlag, der skal godkendes af klienten.<br />

2.2 Geotekniske forhold<br />

Rådgiveren skal udføre alle geotekniske undersøgelser i forbindelse med udvidelse/nyanlæg<br />

af broerne. Rådgiveren skal ved igangsætningen af projekteringen udarbejde<br />

det endelige geotekniske undersøgelsesprogram for fastlæggelse af nødvendige<br />

undersøgelser for bygværkerne.<br />

Der udarbejdes som resultat heraf geotekniske datarapporter for jordbundsforholdene<br />

ved de enkelte bygværker. De geotekniske rapporter skal som minimum indeholde<br />

udførte undersøgelser, efterfølgende vurderinger og anbefalinger for bygværkets<br />

anlæggelse.


YB BYGVÆRKER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

51 af 80<br />

2.3 Øvrige forudsætninger<br />

Broerne forudsættes udformet og dimensioneret således, at de lever op til de krav<br />

om robusthed og holdbarhed, der er foreskrevet, og der er tradition for i forbindelse<br />

med brobygning i Danmark.<br />

3. Dimensioneringsgrundlag<br />

3.1 Brogrupper<br />

Dette afsnit vedrørende dimensioneringsgrundlag for vej- og stibroer er supplerende<br />

til de krav og retningslinjer, som er anført i ”Vejledning til Belastnings- og beregningsgrundlag<br />

for vej- og stibroer”, (nuværende) udkast til kommentering. De enkelte<br />

afsnitsnumre i parentes refererer til vejledningen.<br />

Vejbroerne henføres til brogruppe 1.<br />

Stibroerne henføres til brogruppe 3 (inkl. laster fra udrykningskøretøjer).<br />

3.2 Dimensioneringsgrundlag<br />

3.2.1 Overordnede generelle krav (afsnit 5.1)<br />

Såfremt der undtagelsesvis påtænkes udformet konstruktioner, således at enkelte<br />

konstruktionselementer ikke er tilgængelige for inspektion, i forbindelse med bygværkets<br />

drift, herunder lejekonstruktioner og lignende, skal disse i projekteringsfasen<br />

godkendes af klienten.<br />

3.2.2 Sikkerhedsbestemmelser (afsnit 5.2)<br />

Alle broer skal henføres til konsekvensklasse CC3.<br />

Alle broerne skal udføres i skærpet kontrolklasse.<br />

3.2.3 Robusthed (afsnit 5.2.1)<br />

Det skal af projektmaterialet fremgå, hvilke tiltag der er foretaget for at minimere risikoen<br />

for udførelsesfejl for de detaljer i konstruktionerne, hvor udførelsesfejl vil have<br />

en særlig stor effekt på sikkerhed og holdbarhed. Som et eksempel på en sådan<br />

detalje kan nævnes fastgørelsen af autoværnsceptre eller støbeskel, hvor kabler<br />

kobles.<br />

3.3 Lastbestemmelser<br />

3.3.1 Eftergivelse af understøtninger


YB BYGVÆRKER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

52 af 80<br />

Brooverbygningerne dimensioneres for differenssætninger svarende til de beregnede<br />

sætninger af understøtningerne, dog mindst ± 10 mm indbyrdes mellem adskilte<br />

fundamenter.<br />

4. Krav til projekteringen<br />

Der stilles følgende krav til konstruktionsudformningen og til omfanget af de statiske<br />

beregninger:<br />

Beregningerne udføres ved hjælp af tredimensionale EDB-modeller, der tager<br />

højde for broernes ortotrope virkemåde.<br />

Beregningerne skal være gennemskuelige og kontrollerbare.<br />

Fremgangsmåden skal aftales med og godkendes af klienten.<br />

Der må ikke ske overdimensionering af konstruktionerne.<br />

Armeringen i konstruktionen skal varieres som følge af forskellige belastninger<br />

af forskellige områder af konstruktionen.<br />

Der skal redegøres for, hvorledes armeringsmængderne er optimeret ud fra<br />

dels matematiske følsomheder og dels hensynet til entreprenørvenlighed.<br />

Klienten skal godkende, at beregningerne er tilstrækkeligt detaljerede, og rådgiveren<br />

skal efterkomme alle krav fra klienten med henblik på yderligere detaljering.<br />

Frihøjden skal være min. 4,63 m under alle broer, med mindre andet er nævnt i afsnit<br />

5.<br />

Alle vejbroer udføres med traditionel fugtisolering type IVa og asfaltbelægning.<br />

Vejbroerne forsynes med S100 standard broautoværn.<br />

Skråningsanlæg under broerne forsynes med skråningsbeklædning.<br />

Broerne forsynes alle med årstal.<br />

4.1 Tegningsstandard<br />

Tegningerne skal indeholde bygværks ID for de enkelte konstruktioner. Tegningshoved<br />

og -nummerering skal udarbejdes i henhold til Vejdirektoratets standard, som<br />

kan findes her: http://webapp.vd.dk/tegn/generelt/m_tegnhoved_byg.html<br />

4.2 Entrepriseinddeling<br />

Broarbejderne er tænkt udbudt som en del af den samlede totalentreprise.


YB BYGVÆRKER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

53 af 80<br />

4.3 Kvalitetssikring<br />

Rapporter, udbudsmateriale og tilsvarende dokumenter, der skal publiceres må ikke<br />

fremsendes til Vejdirektoratet uden at være kvalitetssikret og forsynet med underskrift<br />

at dette er foretaget. I modsat fald vil det pågældende materiale blive returneret<br />

med henblik på afhjælpning uden mulighed for tidsmæssig eller økonomisk<br />

kompensation.<br />

4.3.1 Tredjepartskontrol<br />

Rådgiveren er pligtig til at lade den/de af rådgivningen omfattede konstruktion(er)<br />

være genstand for tredjepartskontrol, såfremt rådgiverens ydelse omfatter<br />

<br />

<br />

<br />

Broer med stor spændvidde (større end 50m) eller broer med særlige konstruktive<br />

principper, som sjældent benyttes.<br />

Broer med nye materialer, som indgår i den bærende konstruktion.<br />

Store tunneller og broer, hvor rådgiveren ikke har en direkte kontakt med<br />

Vejdirektoratet (totalentrepriser), eller konstruktioner, hvor det konkret vurderes,<br />

at tredjepartskontrol er påkrævet.<br />

Aftale om tredjepartskontrol indgås direkte mellem Vejdirektoratet og tredjeparten.<br />

5. Bemærkninger til de enkelte broer<br />

5.1 Generelt<br />

Broernes geometriske og æstetiske udformning skal bestemmes i samarbejde med<br />

Vejdirektoratet.<br />

For alle brokonstruktionernes vedkommende er tilpasningen til terrænet tænkt udført<br />

i tæt sammenhæng med vejanlæggets terrænudformning.<br />

5.2 Bygværksspecifikke bemærkninger<br />

Underføring af Tingsted Å, st. 5+980<br />

Bygværket udføres evt. som element tunnel med frihøjde på 1,75 meter.<br />

Overføring af stibro ved kolonihaver, st. 6+080<br />

Stibroen udføres med frihøjde på 4,63 meter<br />

Broen udføres med kunststofbelægning.<br />

Broen forsynes med rækværk.


YB BYGVÆRKER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

54 af 80<br />

Underføring af Tingsted Å ved stibroen til kolonihaver, st. 6+080<br />

Broen udføres evt. som element tunnel med frihøjde på 0,75 meter<br />

Overføring af jernbane, st. 6+200<br />

Bygværket udføres med frihøjde på 4,63 meter Øvrige geometriske bindinger, ballast<br />

og rækværker efter aftale med Banedanmark. I forbindelse med udførelsen af<br />

dette bygværk er der et eksisterende bygværk, vandløbsbro ved Tingsted å, der<br />

skal nedlægges. Togdriften skal sikres ved montage af midlertidige sporafstivninger.<br />

Projekteringen af denne bro omfatter også de nødvendige sporarbejder (evt. fjernelse<br />

af de eksisterende spor og sikringsanlæg samt en senere reetablering af spor<br />

og sikringsanlæg når broen er på plads), samt samarbejde med Banedanmark under<br />

projekteringen.<br />

Broen skal forberedelse for den nye udvidelse af jernbanestrækningen fra 1 til 2<br />

spor grundet Femern forbindelsen.<br />

Mulighederne for fremskyndelse af tidsplanen for dette bygværk overvejes og eventuelle<br />

fordele ved særskilt entrepriseudbud overvejes.<br />

Faunapassage til underføring af Tingsted å, nyt forløb, st. 6+950<br />

Bygværket udføres evt. som element tunnel med frihøjde på 2,50 meter.<br />

Underføringen af det nye forløb af Tingsted å under den eksisterende jernbane er<br />

tænkt udført ved gennempresning.<br />

Mulighederne for fremskyndelse af tidsplanen for dette bygværk overvejes og eventuelle<br />

fordele ved særskilt entrepriseudbud overvejes.<br />

Overføring af Stubbekøbingvej, st. 6+600<br />

Broen udføres med vejbro med frihøjde på 4,63 meter.<br />

Broen udføres med traditionel fugtisolering type IVa og asfaltbelægning.<br />

Broen forsynes med S100 standard broautoværn.<br />

Faunapassage til underføring af nyt vandløb, st. 6+950<br />

Bygværket udføres evt. som element tunnel med frihøjde på 0,75 meter.<br />

Faunapassage til underføring af nyt vandløb under Stubbekøbingvej, st.<br />

6+950<br />

Bygværket udføres evt. som element tunnel med frihøjde på 0,75 meter.<br />

Underføring ved Kohavej, st. 8+080<br />

Bygværket udføres som skråbenstunnel med frihøjde på 4,63 meter.<br />

Broen udføres med traditionel fugtisolering type IVa og asfaltbelægning.<br />

Broen forsynes med S100 standard broautoværn.


YB BYGVÆRKER <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

55 af 80<br />

Faunapassage til underføring af Bjøtup Bæk, st. 8+900<br />

Bygværket udføres evt. som element tunnel med frihøjde på 0,75 meter.<br />

Overføring af Grøndsundsvej, st. 10+230<br />

Vejbro med frihøjde på 4,63 meter.<br />

Broen udføres med traditionel fugtisolering type IVa og asfaltbelægning.<br />

Broen forsynes med S100 standard broautoværn.<br />

Underføring af Cykelsti, st. 11+560<br />

Bygværket udføres evt. som element tunnel med frihøjde på 2,53 meter.<br />

Broen udføres med traditionel fugtisolering type IVa og asfaltbelægning.<br />

Der opsættes stibelysning i tunnellen.


YB TRAFIKAFVIKLING UNDER ANLÆG <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

56 af 80<br />

TRAFIKAFVIKLING UNDER ANLÆG<br />

Ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratets Driftsdivision ved Vejcenter<br />

Sjælland vejmyndighed.<br />

Alle færdselsregulerende foranstaltninger skal ske i et samarbejde mellem rådgiveren,<br />

tilsynet, vejmyndigheden og politiet.<br />

Der udarbejdes projekt for trafikafvikling under anlæg på baggrund af det udarbejdede<br />

vejprojekt og vejmyndighedens krav for trafikafvikling.<br />

Trafikafvikling under anlæg omfatter udarbejdelse af følgende:<br />

Plan for anlægslogistik<br />

Anlægsfaseplan<br />

Trafikafviklingsplan<br />

Afmærkningsplan for trafikafvikling (under anlæg)<br />

Rådgiver skal udføre følgende hvoraf dele kan udgå som følge af totalentreprise:<br />

Udarbejde oplæg til og indkaldelse til møder om fastlæggelse af mulighederne for<br />

vej-/stilukninger i kortere eller længere perioder, hastighedsniveauer, tværsnit m.m.<br />

Beskrive og skitsere evt. nødvendige interimsveje.<br />

Vejvisning og trafikinformation vurderes.<br />

Anlægslogistiske overvejelser skal omfatte vurdering af hvordan de projekterede<br />

vejelementer (ledninger, planum, belægninger, konstruktion) udføres med respekt<br />

for trafik, naboer og respekt for eksisterende blivende konstruktioner samt vejrlig de<br />

forskellige årstider.<br />

Skitse til trafikafviklingsplan for hver anlægsfase udarbejdes.<br />

Trafikafviklingsplanerne skal løbende afklares med vejmyndighed og princip godkendes<br />

af denne inden udbud.


YB STØJBEREGNING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

57 af 80<br />

STØJBEREGNING<br />

1 Generelt<br />

Modellen skal opbygges så den repræsentere udbygningen med hensyn til projekt<br />

og trafik (flere kildelinjer).<br />

Modellen skal suppleres med øvrige større, skærende veje, som specificeres nærmere<br />

af Vejdirektoratet (omfang, trafik etc.) i en zone på min. 500 m på hver side af<br />

motorvejen.<br />

2. Projektering<br />

Der skal gennemføres støjberegninger i NORD2000 for udvidelse til motorvej.<br />

Beregning af støjudbredelsen udføres ved anvendelse af beregningsmetoden<br />

NORD2000 i overensstemmelse med Miljøstyrelsens brugervejledning til<br />

NORD2000 "User's Guide Nord2000 Road" fra 2006 samt "Nord2000 Comprehensive<br />

Outdoor Sound Propagation Model Part 1 & Part 2" og under hensyntagen til<br />

Vejdirektoratets støjpolitik.<br />

Yderligere anvendes Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje" samt Miljøstyrelsens<br />

vejledning nr. 4/2006 "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner".<br />

Alle beregninger foretages ved hjælp af edb-programmet SoundPLAN ver. 7.0.<br />

I beregningerne med NORD2000 anvendes 4 meteorologisk klasser.<br />

Resultatet opgøres med indikatoren L den .<br />

Støjberegninger udføres i et net af punkter med indbyrdes afstand på 20 m. for optegning<br />

af støjudbredelseskonturer.<br />

Beregningshøjden sættes til 1,5 m over terræn, svarende til den højde for hvilken<br />

den vejledende grænseværdi for udendørs opholdsarealer er gældende.<br />

Bygningernes skærmende effekt medregnes.<br />

På baggrund af den udarbejdede støjberegning indtegnes forslag til placering af<br />

støjskærme og terrænreguleringer.<br />

Der skal afleveres opdaterede 1: 4000 planer med støjkonturer. Farveskala jf. Vejdirektoratets<br />

almindelige brug.


YB STØJBEREGNING <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

58 af 80<br />

Rådgiveren skal efter aftale med Vejdirektoratet foretage punktberegning hos lodsejeren,<br />

på det punkt på beboelsesbygningen, hvor der er mest støj, hvilket som regel<br />

er ensbetydende med hushjørnet tættest på motorvejen. Hvis lodsejeren bor i<br />

stueetagen regnes for et punkt beliggende 2 m over terræn. Hvis ejendommen har<br />

1. sal regnes også for et punkt beliggende 5 m over terræn.<br />

Resultatet afleveres i en støjrapport for ejendommen.


YB STØJSKÆRE <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

59 af 80<br />

STØJSKÆRME<br />

1 Generelt<br />

Der skal etableres støjskærm langs omfartvejen ud for kolonihavehusene Åhaven st<br />

.6+000 – 6+200 samt langs Skovalléen. Udformningen vil blive fastlagt i samarbejde<br />

med vejdirektoratet.<br />

Støjskærmene skal placeres på vejens areal eller i fremtidigt skel.<br />

Skærme kan være en standardskærm og kan opbygges som en variation af transparente<br />

eller semi transparenteskærme og skærme egnet til beplantning efter aftale<br />

med Vejdirektoratet.<br />

Lodsejerne langs de kommende skærme skal inddrages i valg af transparent/ikke<br />

transparent skærm. Vejdirektoratet forestår kontakten til lodsejerne på baggrund af<br />

input fra rådgiveren.<br />

2. Projektering af støjskærme<br />

Skærmens geometri aftales med Vejdirektoratet.<br />

I rådgiverens tidsplan skal være afsat tid til at Vejdirektoratet kan fremsende projektforslaget<br />

til de berørte lodsejere for deres kommentering.<br />

Rådgiveren skal levere en fil med støjskærmenes placering. Filen leveres i dgnformat.


YB TRAFIKSIKKERHEDSREVISION <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

60 af 80<br />

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION<br />

1 Generelt<br />

Rådgiveren skal ved en eksamineret trafiksikkerhedsrevisor udføre trafiksikkerhedsmæssig<br />

gennemgang af projektet i henhold til “Håndbog i Trafiksikkerhedsrevision”.<br />

Trafiksikkerhedsrevisorens rapporter sendes til Vejdirektoratet i pdf-format. Vejdirektoratet<br />

vil sammen med rådgiveren tage stilling til rapporternes konklusioner.<br />

2 Trafiksikkerhedsrevision<br />

Revision, trin 2<br />

Der er udarbejdet trafiksikkerhedsrevision trin 2 for Hovedforslaget / skitseprojekt.<br />

Der skal udarbejdes ny trafiksikkerhedsrevision trin 2 på baggrund af projekt til besigtigelse.<br />

Problemer nævnt i trin 2 – rapporten skal indarbejdes i den videre projektering efter<br />

nærmere aftale med Vejdirektoratet.<br />

Revision, trin 3<br />

Der udarbejdes trafiksikkerhedsrevision, trin 3, på baggrund af projekt til udbud.<br />

Problemer nævnt i trin 3 – rapporten skal indarbejdes i projektet.<br />

Revision, trin 4<br />

Der udarbejdes trafiksikkerhedsrevision, trin 4, inden ibrugtagning af omfartsvejen.<br />

Problemer nævnt i trin 4 – rapporten skal indarbejdes inden ibrugtagning.<br />

Revision, trin 5<br />

Der udarbejdes trafiksikkerhedsrevision, trin 5 af omfartsvejen.<br />

Problemer nævnt i trin 5 – rapporten vil enten kunne blive rettet inden entreprenørens<br />

garanti udløber eller danne baggrund for udarbejdelse af projektforslag for forebyggelse<br />

af uheld.


YB TILSYN (OPTION) <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

61 af 80<br />

TILSYN (OPTION)<br />

1 Generelt<br />

Rådgiverens ydelser til den enkelte opgave/entreprise beskrives i detaljer ved Vejdirektoratets<br />

rekvisition for den konkrete opgave, men dækker som udgangspunkt<br />

byggeledelse og fagtilsyn.<br />

Rådgiveren skal udarbejde en kvalitetsplan for de enkelte opgavers gennemførelse.<br />

Rådgiveren skal i sin kvalitetsplan tage hensyn til Vejdirektoratets faste procedure<br />

for tilsyn, jf. Vejdirektoratets Tilsynshåndbog.<br />

Tilsynet skal afrapportere samt afstemme projektets forventninger med projektets<br />

overordnede tilsynsleder, eller i dennes fravær anlægskoordinatoren.<br />

Der henvises til FRI´s ydelsesbeskrivelse for ”Anlæg og Planlægning” April 2006<br />

kapitel 4, med overvejende fokus på afsnit 4.2 – fagtilsyn.<br />

Medarbejdere, der ikke kan dokumentere rutine/kendskab til arbejde med membraner<br />

og broisolering og som skal arbejde med denne aktivitet i projekterne, deltager<br />

efter aftale i kursus om tilsyn med brobelægninger. Udgifter i forbindelse med disse<br />

kurser afholdes af rådgiveren.<br />

Det faglige tilsyn kan rekvirere tilsynsassistance fra moderfirmaet efter nærmere aftale.<br />

Rekvisitionen af assistance vil kunne forekomme på følgende områder; stål, beton,<br />

membraner, asfalt, midlertidige konstruktioner, geoteknik, afvanding, stillads milljø,<br />

støj og teknisk assistance fra projektledelse.<br />

Tilsynsassistance kan kun indhentes efter skriftlig aftale med ATR-skema, med ansvarlig<br />

tilsynsleder eller anlægskoordinator.<br />

2 Indhold og afgrænsning<br />

Vejdirektorater kan vælge at splitte fagtilsyn med broarbejder, belysning, miljø og<br />

støjskærme, samt fagtilsyn med vejarbejder op i selvstændige optioner.<br />

Fagtilsyn med broarbejder, belysning, miljø og støjskærme som option:<br />

Rådgiveren skal, såfremt Vejdirektoratet ønsker gøre brug af option på fagtilsyn<br />

med broarbejder, belysning og støjskærme, stille nødvendige ressourcer til rådighed.


YB TILSYN (OPTION) <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

62 af 80<br />

Fagtilsyn i forbindelse med konstruktioner<br />

Rådgiverens ydelser til den enkelte opgave/entreprise beskrives i detaljer ved klientens<br />

rekvisition for den konkrete opgave, men dækker som udgangspunkt byggeledelse<br />

og fagtilsyn.<br />

Rådgiveren har det fulde tekniske ansvar for den tekniske konsulent / medarbejderens<br />

faglige arbejde.<br />

Rådgiveren skal udarbejde en kvalitetsplan for de enkelte tilsyns opgavers gennemførelse.<br />

Rådgiveren skal til dette anvende et dokumenteret kvalitetsstyringssystem, der tager<br />

udgangspunkt i kravene i DS/EN ISO 9001:2000 eller lignende rele-vant standard.<br />

Til dokumentation herfor skal rådgiveren senest 15 arbejdsdage inden arbejdes<br />

igangsættelse forelægge kvalitetshåndbog samt andet rele-vant dokumentation<br />

for klienten til godkendelse. Der skal af dokumentationen fremgå, hvorledes der<br />

indsamles og leveres kvalitets og miljødata fra entre-prenøren til klienten. Rådgiveren<br />

skal i sin kvalitetsplan tage hensyn til Vejdi-rektoratets faste procedure for tilsyn,<br />

jf. Vejdirektoratets Tilsynshåndbog.<br />

Tilsynet skal afrapportere samt afstemme projektets forventninger med projektets<br />

overordnede tilsynsleder, eller i dennes fravær anlægskoordinatoren.<br />

Der henvises til FRI's ydelsesbeskrivelser for "Anlæg og Planlægning" April 2006,<br />

kapitel 4, med overvejende fokus på afsnit 4.2 - fagtilsyn.<br />

Rådgiveren stiller mobiltelefoner og PC'er til rådighed for sine medarbejdere.<br />

Medarbejdere, der ikke kan dokumentere rutine/kendskab til arbejde med membraner<br />

og broisolering og som skal arbejde med denne aktivitet i projekterne, deltager<br />

efter aftale i kursus om tilsyn med brobelægninger. Udgifter i forbindelse med disse<br />

kurser afholdes af rådgiveren.<br />

Fagtilsyn med vejarbejder (Option)<br />

Rådgiveren skal, såfremt Vejdirektoratet ønsker at gøre brug af option på fagtilsyn<br />

med vejarbejder, stille nødvendige ressourcer til rådighed.<br />

Fagtilsyn med vejarbejder, omfatter primært tilsyn med jord-, å-forlægning, afvandings-<br />

og belægningsarbejder, men kan derudover omfatte tilsyn med vejudstyr,<br />

mindre konstruktioner, sikkerhedsforhold og miljøforhold, udarbejdelse af ”Således<br />

udført” –materiale samt overdragelse af det færdige anlæg til driftsmyndigheden.<br />

Miljøfagtilsyn (Option)<br />

Rådgiveren skal, såfremt Vejdirektoratet ønsker at gøre brug af option for miljøfagtilsyn,<br />

stille nødvendige ressourcer til rådighed ad hoc. Nedenfor er anført eksem-


YB TILSYN (OPTION) <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

63 af 80<br />

pler på, hvilke aktiviteter et miljøfagtilsyn kan udføre. Bistå Vejdirektoratets tilsyn i<br />

forbindelse med f.eks.:<br />

Permanent placering af påtruffet forurenet jord<br />

Håndtering af forurenet jord<br />

Etablering og afløbskontrol af sugespidsanlæg ved forurenede arealer<br />

Tømning af regnvandsbassin i forbindelse med nedlæggelse eller ombygning<br />

Sløjfning af geotekniske boringer med pejlefilter<br />

Sløjfning af boringer og brønde til vandforsyning, miljø, grundvandssænkning<br />

mv.<br />

Oprensning af industrigrunde<br />

Anmeldelse, opfølgning og kontakt til myndigheder<br />

Medvirke, hvis der opstår behov for at ændre en eksisterende tilladelse<br />

Planlægge og anvise hvorledes forurenet jord opgraves og sorteres<br />

Planlægge prøvegravninger, prøvetagning, boreprogrammer m.m.<br />

Udføre undersøgelser, boreprøver m.m.<br />

Assistance med afhjælpning, hvis skaden er sket<br />

Udarbejdelse af rapport til myndigheder<br />

El-fagtilsyn (option)<br />

Rådgiver skal såfremt Vejdirektoratet ønsker at gøre brug af option for el-fagtilsyn<br />

føre ad hoc tilsynsassistance i forbindelse med opsætning af belysningsmateriel og<br />

eltage i afleveringsforretningen.<br />

3 Vejdirektoratets ydelser<br />

Fagtilsyn med broarbejder, belysning og støjskærme som option:<br />

Vejdirektoratet stiller ikke faciliteter af nogen art til rådighed for rådgiveren.<br />

Fagtilsyn med vejarbejder som option:<br />

Vejdirektoratet stiller kontorfaciliteter, mobiltelefon, IT-systemer, nødvendig sikkerhedsbeklædning,<br />

køretøjer og måleudstyr til rådighed for rådgiveren på arbejdsstedet.<br />

4 Rådgiverens ydelser<br />

Rådgiverens medarbejdere opdeles i følgende medarbejderkategorier:<br />

1. Teknisk designer<br />

2. Medarbejder med 0 – 4 års relevant erfaring<br />

3. Medarbejder med 5 – 10 års relevant erfaring<br />

4. Medarbejder med over 10 års relevant erfaring


YB TILSYN (OPTION) <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

64 af 80<br />

Medarbejdere i medarbejderkategori 1 – 4 afregnes med aftalt timepris.<br />

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer på arbejdspladsen ekskl. frokostpause og<br />

transporttid til og fra tjenestestedet.<br />

For fagtilsyn med vejarbejder er den ugentlige arbejdstid 37 timer på arbejdspladsen<br />

ekskl. frokostpause og transporttid til og fra tjenestestedet.<br />

Rådgiveren udarbejder således udført dokumentation på baggrund af tilsynets tilbage<br />

meldinger under anlægsfasen.<br />

De angivne fastpriser og timesatser skal indeholde alle udlæg bortset fra kørsel under<br />

tilsynsarbejderne. Kørsel til arbejdsstedet honoreres op til maksimalt 50 km fra<br />

nærmeste kontoradresse..<br />

Projektopfølgning<br />

Hvis der under anlægsarbejdet opdages forhold der virker uhensigtsmæssige, skal<br />

rådgiveren stå til rådighed for at komme med forslag til projektændringer.<br />

Rådgiveren skal tillige stå til rådighed med ad hov tekniks bistand under anlægsfasen<br />

5 Vejdirektoratets krav og ønsker til de tekniske medarbejdere<br />

Vejdirektoratet har følgende krav til rådgiver på vejarbejder:<br />

Alle skal have deltaget i kursus ”Vejen som arbejdsplads”<br />

Rådgiver, der engageres til tilsynsledelse eller sikkerhedskoordinering, skal have<br />

gennemført ”Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer” eller (hvis<br />

før 2006) ”Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse”<br />

Rådgiver, der engageres til tilsynsledelse skal have gennemført kurset ”Forebyggelse<br />

af stilladssvigt, C-kursus”.<br />

Vejdirektoratet har herudover følgende krav og ønsker til rådgiverens kompetence<br />

og erfaring:<br />

Kategori 1: Teknisk designer:<br />

uddannelse som teknisk assistent, teknisk designer, anlægstekniker, teknisk tegner<br />

eller tilsvarende mellemlang uddannelse (krav)<br />

erfaring med tilsyn under arbejdets udførelse (ønske)<br />

erfaring med materiale- og mængdekontrol, herunder opgørelse af udført arbejde<br />

ved a´contobegæringer og ved ekstraarbejder (ønske)<br />

erfaring med gennemgang og kontrol af entreprenørens kvalitetsdokumentation<br />

(ønske)<br />

erfaring med løbende styring og opfølgning på økonomi (ønske)


YB TILSYN (OPTION) <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

65 af 80<br />

Kategori 2: Medarbejder med 0 - 4 års relevant erfaring:<br />

uddannelse som civil-, diplomingeniør eller tilsvarende længere relevant<br />

uddannelse med 0 - 4 års relevant erfaring eller tillært medarbejder med mindst 10<br />

års relevant erfaring (krav)<br />

erfaring med tilsyn under arbejdets udførelse (ønske)<br />

erfaring med materiale- og mængdekontrol, herunder opgørelse af udført arbejde<br />

ved a´contobegæringer og ved ekstraarbejder (ønske)<br />

erfaring med gennemgang og kontrol af entreprenørens kvalitetsdokumentation<br />

(ønske)<br />

Kategori 3: Medarbejder med 5 - 10 års relevant erfaring:<br />

uddannelse som civil-, diplomingeniør eller tilsvarende længere relevant uddannelse<br />

med 5 - 10 års relevant erfaring (krav) eller tillært medarbejder med mindst 10<br />

års relevant erfaring (krav)<br />

erfaring med tilsyn under arbejdets udførelse (ønske)<br />

erfaring med administration af entreprisekontrakter (ønske)<br />

erfaring med løbende styring og opfølgning på økonomi (ønske)<br />

erfaring med kontakt til lodsejere og andre, der berøres af entreprisen (ønske)<br />

erfaring med afholdelse af byggemøder, andre entrepriserelaterede møder og<br />

deltagelse i afleveringsforretninger (ønske)<br />

Kategori 4: Medarbejder med over 10 års relevant erfaring:<br />

uddannelse som civil-, diplom-, akademi- eller teknikumingeniør eller tilsvarende<br />

længere relevant uddannelse med mere end 10 års relevant erfaring (krav)<br />

erfaring med tilsyn under arbejdets udførelse (ønske)<br />

erfaring med administration af entreprisekontrakter (ønske)<br />

erfaring med afholdelse af byggemøder, andre entrepriserelaterede møder og<br />

deltagelse i afleveringsforretninger (ønske)<br />

erfaring med løbende styring og opfølgning på økonomi (ønske)<br />

erfaring med anlægsentreprisers tekniske, økonomiske og juridiske aspekter<br />

(ønske)<br />

erfaring med kontakt til lodsejere og andre, der berøres af entreprisen (ønske)<br />

erfaring med coaching og vejledning af mindre erfarne kollegaer (ønske).


TAG <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

66 af 80<br />

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)<br />

Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). I tilbudslisten side A anføres evt. modtagne<br />

rettelsesblade i tilbudsfasen.<br />

For hver medarbejder, der indgår i tilbuddet, skal det oplyses, hvilken af kategorierne medarbejderen<br />

tilhører.<br />

Forskelle i timesatserne skal på rimelig vis afspejle forskelle i aflønningsniveauet i moderfirmaet.<br />

De i skemaet anførte timetal er alene fastsat af hensyn til bedømmelsen af priselementet i tilbuddene,og<br />

de faktisk præsterede timer vil kunne variere ubegrænset i forhold hertil.<br />

De beskrevne ydelser kan ligeledes variere, så dele kan helt udgå og supplerende ydelser kan<br />

tilgå opgaven.<br />

Projektering<br />

De anførte timesatser skal dække alle udgifter til arbejdets udførelse, herunder skal udgifter til<br />

kørsel, anvendelse af CAD-udstyr og programmel samt nødvendige beregningsprogrammer være<br />

indeholdt i satserne.<br />

Satserne skal også dække option for fagtilsyn – dog ikke for el- og miljøarbejde.<br />

For optionerne på bistand i udførelsesfasen gælder følgende<br />

Tekniske konsulenter, kan tilknyttes projektet på 2 måder, som permanent (100%) eller ad -hoc<br />

bistand.<br />

Permanent konsulenter:<br />

Tekniske konsulenter der til knyttes projektet permanent er omfattede af 15% rabat på<br />

timesatserne jf. paradigmeaparadigma for aftale om rådgivning og bistand.<br />

Konsulenter har mødested på byggepladsen.<br />

Tidsforbrug og omkostninger for transport, ift. konsulentens dokumenterede normaltransport<br />

mellem hjem og firma, vil blive honoreret i begrænset omfang, - op til 50 km i hver<br />

retning.til og fra tjenestesteder er klienten uvedkommende. Tid og afstand dokumenteres<br />

ved Kraks ruteberegner. Denne omkostning udmøntes i en dagrate som vil blive betalt pr.<br />

dag konsulenten er på pladsen. Den i transporten medgåede tid kan ikke betragtes som<br />

arbejdstid.<br />

Vejdirektoratet stiller kontorfaciliteter og køretøjer til tjenestelig brug til rådighed for arbejdets<br />

udførelse.<br />

Konsulenten har det fulde faglige ansvar for opgaven samt for styring af økonomi, tid og<br />

afrrapporteringafrraportering.<br />

Ad -hoc konsulenter:<br />

Ad-hoc tilsyneter afregnes tilsyn er 100% afregnet efter timesatserne.


TAG <strong>50610.R01</strong><br />

SIDE<br />

67 af 80<br />

<br />

<br />

<br />

Transportomkostninger i form af tid og km vil blive honoreret ift. statens takster og den aftalte<br />

timesats<br />

Vejdirektoratet stiller kontorfaciliteter og køretøjer til tjenestelig brug til rådighed for arbejdets<br />

udførelse.<br />

Konsulenten har det fulde faglige ansvar for opgaven samt for styring af økonomi, tid og<br />

afrapportering


Bilag A – Forkortelser<br />

SIDE<br />

68 af 80<br />

AAB<br />

Almindelig arbejdsbeskrivelse<br />

AB<br />

Asfaltbeton<br />

ABB<br />

Asfaltbetonbindelag<br />

AB 92<br />

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og<br />

anlægsvirksomhed, Boligministeriet<br />

ANL<br />

Vejdirektoratet, Anlægsområdet, Skanderborg<br />

B<br />

Betonrør, ig/Euro-standardrør<br />

BS<br />

Bundsikring af sand og grus<br />

BUT<br />

Bestemmelser om udbud og tilbud<br />

CL<br />

Centerlinje<br />

D<br />

Dræn af dobbeltvæggede, udvendigt korrugerede plastdrænrør<br />

DNN<br />

Dansk Normal Nul<br />

DRI<br />

Driftsområdet<br />

DS<br />

Dansk Standard<br />

DSFL<br />

Dansk Selskab for Fotogrammetri og Landmåling<br />

EN<br />

Europæiske Normer<br />

FR<br />

Forstærket rør<br />

FRS<br />

Individuelle specialrør<br />

GAB<br />

Grusasfaltbeton<br />

GVS<br />

Grundvandsspejl<br />

Hldv.<br />

Hovedlandevej<br />

I<br />

Sikring af indløb med sten<br />

IB<br />

Sikring af indløb med bygværk<br />

K<br />

Koblingshøjde<br />

KL<br />

Dræn af dobbeltvæggede, udvendigt korrugerede, topslidsede<br />

plastrør<br />

KO<br />

1,0 m brønd med sandfang og motorvejsrist (kombinationsbrønd)<br />

KO2<br />

1,25 m nedgangsbrønd med sandfang og motorvejsrist (kombinationsbrønd)<br />

KOF<br />

1,0 m brønd med sandfang og motorvejsrist i flydende karm<br />

(kombinationsbrønd)<br />

KOF2<br />

1,25 m brønd med sandfang og motorvejsrist i flydende karm<br />

(kombinationsbrønd)<br />

K2495 Kommunevej nr. 2495<br />

L<br />

Længdeprofilreference<br />

Ldv.<br />

Landevej<br />

MTV<br />

Motortrafikvejen<br />

MV<br />

Motorvejen<br />

m.b.s.<br />

Motorvejens/Motortrafikvejens begge sider<br />

m.h.s.<br />

Motorvejens/Motortrafikvejens højre side<br />

m.v.s.<br />

Motorvejens/Motortrafikvejens venstre side<br />

NB<br />

1,0 m brønd med sandfang og betondæksel<br />

NB2<br />

1,25 m nedgangsbrønd med sandfang og betondæksel<br />

NBB<br />

1,0 m brønd med bundrende og betondæksel<br />

NBB2<br />

1,25 m brønd med bundrende og betondæksel<br />

NK<br />

1,0 m brønd med sandfang og kørebanedæksel


Bilag A – Forkortelser<br />

SIDE<br />

69 af 80<br />

NK2<br />

NKB3<br />

NLF<br />

NSF<br />

NSFJ<br />

NV<br />

NØ<br />

OF<br />

PA<br />

Pr.fl.vej<br />

Pr. vej<br />

PL<br />

prVI<br />

PSS<br />

P&S<br />

SAB<br />

SB<br />

SBB<br />

SG<br />

SGII<br />

SMA<br />

SRS<br />

SV<br />

SW 1.1<br />

SW 1.2<br />

lign.)<br />

SW 2.1<br />

SW 2.2<br />

lign.)<br />

SW 3.1<br />

SØ<br />

T<br />

TAG<br />

TBL<br />

TSA<br />

U (lab.)<br />

U (afv.)<br />

UB<br />

UF<br />

UKP<br />

v.b.s.<br />

VD<br />

v.h.s.<br />

1,25 m nedgangsbrønd med sandfang og kørebanedæksel<br />

1,25 m nedgangsbrønd med støbt betonkammer og kørebanedæksel<br />

ø 400 betonnedløbsbrønd eller ø315/280 mm plastnedløbsbrønd<br />

uden vandlås og med 310 x 310 mm flydende karm og rist<br />

ø 450/400 mm dobbeltvægget, udvendig korrugeret plastnedløbsbrønd<br />

med sandfang og 310 x 310 mm rist<br />

ø 450/400 mm dobbeltvægget, udvendig korrugeret plastnedløbsbrønd<br />

med sandfang og støbejernskegle<br />

Nordvest<br />

Nordøst<br />

Overføring<br />

Pulverasfalt<br />

Privat fællesvej<br />

Privat vej<br />

Lukkede plastrør (plastkloakrør)<br />

Prøvningsmetode Vejteknisk Institut<br />

Plan for Sikkerhed og Sundhed<br />

Parker og Samkør<br />

Særlige arbejdsbeskrivelser<br />

Særlige betingelser<br />

Særlige betingelser og beskrivelser<br />

Stabilt grus<br />

Stabilt grus, kvalitet II<br />

Skærvemastiks<br />

Støjreducerende slidlag<br />

Sydvest<br />

Fleksibelt ensidigt stålautoværn<br />

Fleksibelt dobbeltsidigt stålautoværn (til anvendelse i midterrabat eller<br />

Halvstift ensidigt stålautoværn<br />

Halvstift dobbeltsidigt stålautoværn (til anvendelse i midterrabat eller<br />

Stift ensidigt stålautoværn<br />

Sydøst<br />

Ledningstoppunkt<br />

Tilbuds- og afregningsgrundlag<br />

Tilbudslisten<br />

Tilslutningsanlæg<br />

Uensformighedstal<br />

Sikring af rørudløb med sten<br />

Sikring af rørudløb med bygværk<br />

Underføring<br />

Udbudskontrolplan<br />

Vejens begge sider<br />

Vejdirektoratet<br />

Vejens højre side


Bilag A – Forkortelser<br />

SIDE<br />

70 af 80<br />

VI<br />

v.v.s.<br />

Vejteknisk Institut<br />

Vejens venstre side<br />

Vedr. vejtekniske begreber henvises til Vej- og trafikteknisk ordbog i gældende udgave,<br />

som kan findes på www.vejregler.dk.<br />

For tavleentrepriser:<br />

Tavler<br />

B: Bredde i cm<br />

D: Diameter i cm<br />

H: Højde i cm<br />

KPF:<br />

Kantprofil i mm<br />

S: Bredde i cm<br />

Standardtyper<br />

BS: Buet stander<br />

FS:<br />

Forkrøppet stander<br />

GS: Galgestander<br />

GST: Gitterstander<br />

HG: Høj rørgalge<br />

IPE:<br />

LG:<br />

LS:<br />

RHS:<br />

RP:<br />

IPE-stander<br />

Lav rørgalge<br />

Lige stander<br />

Firkantrør<br />

Portal af firkantrør<br />

Fundamenttyper<br />

FG: Til gitterstander<br />

FI:<br />

Til IPE-stander<br />

FR: Til firkantrør-stander<br />

OMB: Omstøbning med beton<br />

R: Til portaler af firkantrør<br />

Øvrige forkortelser<br />

Hs: Standerhøjde i cm incl. indstik i jord<br />

Hf………………..standerhøjde i cm. excl. indstik i jord


Bilag B – Krav til rådgiverens kvalitetsarbejde<br />

SIDE<br />

71 af 80<br />

KRAV TIL RÅDGIVERENS KVALITETARBEJDE<br />

Rådgiverens kvalitetsplan skal redegøre for følgende:<br />

Emne<br />

Introduktion<br />

Organisering af<br />

opgaven<br />

Ændringer<br />

Dokumentstyring<br />

Kommunikation<br />

Myndighedsplan<br />

Kommentarer<br />

Forord<br />

Formål med Kvalitetsplanen<br />

Målgruppe for Kvalitetsplanen<br />

Håndtering af Kvalitetsplanen<br />

Kvalitetsmål, succeskriterier<br />

Parter<br />

Organisationsplan<br />

Funktionsbeskrivelser med reference, ansvar, opgaver og beføjelser<br />

Kompetence og uddannelse<br />

Organisatoriske grænseflader<br />

Procedure for styring af ændringer i alle faser af opgaven.<br />

Procedure for styring af dokumenter relateret til opgaven.<br />

Beskrivelse, der redegør for dokumenters identifikation, udarbejdelse,<br />

kontrol, granskning, godkendelse, ajourføring, ændringer,<br />

fordeling, registrering, arkivering m.v.<br />

Beskrivelse skal som minimum omfatte tekniske dokumenter (dvs.<br />

tegninger, beregninger, beskrivelser m.v.), styringsdokumenter,<br />

tidsplaner, kvalitetsregistreringsdokumenter, korrespondance, mødereferater<br />

m.v.<br />

Procedure for anvendelse af Videndelingsrum<br />

Retningslinjer for fremsendelse af dokumenter til Vejdirektoratet,<br />

herunder sikring af, at dokumenterne er kvalitetssikret.<br />

Retningslinjer for kommunikation med eksterne<br />

Retningslinjer for kommunikation med interne<br />

Mødeplan for opgavens mødetyper<br />

Kommunikationsplan<br />

Plan for myndighedsbehandling, herunder beskrivelse af emner,<br />

myndighed, indhold, resultat, status.


Bilag B – Krav til rådgiverens kvalitetsarbejde<br />

SIDE<br />

72 af 80<br />

Emne<br />

Styring af<br />

underrådgivere<br />

Planlægning og<br />

styring af<br />

projekteringen<br />

Kommentarer<br />

Procedure for sikring af, at relevante kvalitetskrav videreføres til<br />

evt. underrådgivere.<br />

Opgavegrundlag og – forudsætninger<br />

Rådgiverens ydelser<br />

Vejdirektoratets ydelser<br />

Forventet resultat f.eks. rapporter, notater, tegninger, beskrivelser<br />

Risikostyring, dvs. potentielle risikoområder, der er relateret til projektet.<br />

Proces for opgaven, herunder aktivitetsplanlægning, tidsplan med<br />

milepæle, rådgiverens godkendelse undervejs, Vejdirektoratets<br />

kommentering/accept undervejs, grænsefladestyring<br />

Økonomiske rammer<br />

Fremdriftsrapportering<br />

Kvalitetskontrol og<br />

– dokumentation<br />

Måleudstyr<br />

Fejl og afvigelser,<br />

korrigerende og<br />

forebyggende<br />

handlinger<br />

Kvalitetsaudit<br />

Opgaveaflevering<br />

Dokumentkontrolplaner<br />

Retningslinjer for kontrol<br />

Retningslinjer for granskning<br />

Retningslinjer for kvalitetsregistreringer<br />

Ved anvendelse af måleudstyr, identificeres anvendte procedurer.<br />

Procedure, der redegør for håndtering af fejl og afvigelser samt for<br />

korrigerende og forebyggende handlinger<br />

Retningslinjer for auditering<br />

Auditplan<br />

Procedurer for aflevering af opgaven til Vejdirektoratet


Bilag C Oversigtsplan<br />

SIDE<br />

73 af 80<br />

Oversigtsplan - Nykøbing Falster Omfartsvej


Bilag D<br />

SIDE<br />

74 af 80<br />

AFTALE OM <strong>RÅDGIVNING</strong> OG BISTAND<br />

ESDH SAGS NR.<br />

SAP OPGAVENR.<br />

ID NR.<br />

Tilføj ESDH sags nr.<br />

Tilføj SAP opgavenr.<br />

Tilføj ID nr. hvis relevant<br />

FAKTURA REFERENCE<br />

Tilføj initialer, der skal stå på faktura<br />

DATO<br />

Tilføj dato for aftalens udarbejdelse<br />

1. PARTERNE<br />

Mellem<br />

Vejdirektoratet<br />

Projektkontor Øst<br />

Gladsaxe Ringvej 51<br />

2730 Herlev<br />

og<br />

Her anføres rådgiverens firmanavn (alternativt det officielle ”kaldenavn”, f.eks. RAMBØLL, (evt.<br />

lokalkontor)) og adresse<br />

CVR nr.: Anfør CVR nr.<br />

i det følgende kaldet rådgiveren<br />

er der indgået følgende aftale om rådgivning og bistand (i det følgende samlet betegnet ”rådgivning”)<br />

under henvisning til Vejdirektoratets standardvilkår for aftaler om rådgivning og bistand af<br />

juni 2006 (i det følgende betegnet "standardvilkårene”).<br />

2. OPGAVEN<br />

Aftalen omfatter rådgivning vedrørende:<br />

Vej- og miljøteknik i forbindelse med projektering af ny omfartsvej øst om Nykøbing Falster i det<br />

åbne land mellem Skovalléen H501 og Gedser Landevej H506.<br />

Broer og bygværker i forbindelse med projektering af omfartsvej øst om Nykøbing Falster på<br />

strækningen mellem Skovalléen H501 og Gedser Landevej H506<br />

Opgavens aftalegrundlag er som anført nedenfor i prioriteret rækkefølge:<br />

a) Denne aftale om rådgivning og bistand<br />

b) Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen


Bilag D<br />

SIDE<br />

75 af 80<br />

c) Tilbudsliste (TBL)<br />

d) Udbudsbetingelser (UB)<br />

e) Vejdirektoratets standardvilkår for aftaler om rådgivning og bistand, marts 2010<br />

f) Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand – ABR 89<br />

g) FRI’s ydelsesbeskrivelser for anlæg og planlægning, april 2006<br />

3. RÅDGIVERENS YDELSER<br />

Rådgiverens ydelser fremgår af aftalegrundlaget jf. punkt 2.<br />

Rådgiverens ydelser beskrives nøjagtigt ved klientens rekvisitioner af konkrete opgaver. Disse<br />

rekvisitioner skal indeholde en henvisning til nærværende aftale om rådgivning og bistand.<br />

Rådgiverens medarbejdere skal for rådgiverens regning i fornødent omfang deltage i VEJ-EU’s<br />

kursus om vejarbejder (Vejen som arbejdsplads). Det forudsættes at medarbejdere, der i forbindelse<br />

med rekognoscering og forundersøgelser skal færdes langs veje med trafik, har gennemgået<br />

kurset.<br />

Rådgiveren skal basere sit arbejde vedrørende brostilladser på Tilsynshåndbog for bro entrepriser<br />

Forebyggelse af stilladssvigt, marts 2007 og skal i samarbejde med entreprenøren anvende<br />

og udfylde de heri angivne skemaer.<br />

Rådgiveren skal meddele bygherren, såfremt entreprenøren ikke gennemfører sine aktiviteter i<br />

henhold til Tilsynshåndbog for bro entrepriser Forebyggelse af stilladssvigt, marts 2007 og rådgiveren<br />

skal meddele bygherren om de i nævnte tilsynshåndbog anførte evalueringsniveauer (i<br />

skema E og F) bør ændres i det konkrete projekt årsagen hertil.<br />

Rådgiveren skal skriftligt meddele bygherren forud for støbning, hvorvidt rådgiveren har giver entreprenøren<br />

støbetilladelse.<br />

De af rådgiverens personale , der skal arbejde med stillads, skal forinden for rådgiverens egen<br />

regning have gennemgået det af VEJ-EU udbudte kursus C (et todages kursus med eksamen).<br />

Intet skriftligt materiale fra rådgiveren (rapporter, udbudsdokumenter, etc.) må fremsendes til Vejdirektoratet<br />

uden at være 100 ℅ færdigt, kvalitetssikret og forsynet med underskrift af, at dette er<br />

foretaget. I modsat fald vil det pågældende materiale blive returneret med henblik på øjeblikkeligt<br />

afhjælpning uden mulighed for tidsmæssig eller økonomisk kompensation<br />

Rådgiveren skal anvende et dokumenteret kvalitetsstyringssystem, der tager udgangspunkt i kravene<br />

i DS/EN ISO 9001:2000 eller lignende relevant standard. Til dokumentation herfor skal rådgiveren<br />

senest den Angiv dato forelægge kvalitetshåndbog samt anden relevant dokumentation<br />

for klienten til godkendelse.<br />

Rådgiveren skal udarbejde en kvalitetsplan for de enkelte opgavers gennemførelse. Kvalitetsplanen<br />

skal følge opgavebeskrivelsen. Det skal af dokumentationen fremgå, hvorledes der indsamles<br />

og leveres kvalitets- og miljødata fra entreprenørerne til klienten. Kvalitetsplanen skal forelægges<br />

for klienten til godkendelse.


Bilag D<br />

SIDE<br />

76 af 80<br />

Klienten kan gennemføre audits hos rådgiveren som opfølgning på kravene til rådgiverens kvalitetsstyringssystem.<br />

Rådgiveren er pligtig at lade den/de af rådgivningen omfattede konstruktion(er) være genstand<br />

for tredjepartskontrol. Aftale om tredjepartskontrol indgås direkte mellem klienten og tredjeparten.<br />

4. KLIENTENS YDELSER<br />

Klientens ydelser fremgår af udbudsmaterialet samt af de enkelte rekvisitioner.<br />

5. PARTERNES MEDARBEJDERE<br />

SAGSANSVARLIG HOS KLIENTEN<br />

Projektleder Jette Buch-Hansen<br />

med hvem bindende aftaler kan indgås inden for kontraktens rammer.<br />

For de enkelte fagområder, som aftalen omfatter, vil der i klientens projektorganisation blive udpeget<br />

kontaktpersoner, som vil være ansvarlige for de enkelte fagområder.<br />

PROJEKTANSVARLIG HOS RÅDGIVEREN<br />

Der skal angives én projektansvarlig<br />

UDSKIFTNING AF MEDARBEJDERE HOS RÅDGIVEREN<br />

Udskiftning af medarbejdere hos rådgiveren, tilknyttet opgaveløsningen, kan alene ske efter forudgående<br />

skriftlig godkendelse fra Vejdirektoratet.<br />

6. BUDGET<br />

Budgetrammen for delopgaverne aftales mellem klienten og rådgiveren inden tildeling af opgaven<br />

og skal fremgå af rekvisitionen.<br />

Rådgiveren udarbejder fase- og aktivitetsopdelt budget.<br />

7. TIDSFRISTER<br />

Den overordnede tidsplan fremgår af udbudsbetingelserne. Tidsfrister for delopgaver aftales mellem<br />

klienten og rådgiveren inden tildeling af opgaven og skal fremgå af rekvisitionen.<br />

Rådgivningen igangsættes den Angiv dato<br />

Opgaven skal være afsluttet senest den Angiv dato<br />

Tidsplan for rådgivningen er følgende:


Bilag D<br />

SIDE<br />

77 af 80<br />

8. AFREGNING<br />

- Oktober 2011: Besigtigelsesforretning<br />

- Maj 2012: Ekspropriation<br />

- Juni 2012 Anlægsstart<br />

- Juli 2014: Anlægsslut<br />

HONORAR<br />

Rådgivningsydelsen afregnes som honorar efter regning i henhold til tilbudslistens poster.<br />

UDLÆG<br />

Rådgiveren afholder selv samtlige udlæg forbundet med udførelse af rådgivningsopgaverne og<br />

eventuelle ekstraydelser, medmindre andet er fastsat nedenfor eller konkret aftalt mellem klienten<br />

og rådgiveren. En sådan aftale skal være skriftlig.<br />

Udgift/udlæg Betaling Bemærkninger<br />

Tjenesterejser og kørsel Nej Medmindre dette aftales<br />

særskilt<br />

Kopiering og enkelttryk af tegninger i forbindelse<br />

med rådgiverens løbende bistand<br />

Nej<br />

Trykning og indbinding af rapporter og<br />

mangfoldiggørelse af tegninger<br />

Sædvanligt måleudstyr og håndværktøj samt<br />

afmærkning af køretøjer til en anskaffelsessum<br />

på under 50.000 kr. pr. stk. eksl. Moms<br />

Måleudstyr og værktøj med en anskaffelsessum<br />

på over 50.000 kr. pr. stk eksl. Moms<br />

Prøvetagning, laboratorieundersøgelser og<br />

analyser<br />

Ja<br />

Nej<br />

Ja<br />

Ja<br />

Budget for udlæg<br />

skal anføres i rekvisition<br />

Budget for udlæg<br />

skal anføres i rekvisition<br />

Budget for udlæg<br />

skal anføres i rekvisition<br />

9. FORSIKRING<br />

Rådgiveren skal have sit professionelle ansvar forsikret med personskade på minimum 12,5 mio.<br />

kr. pr. forsikringsår og for tingskade minimum 25 mio. kr. pr. forsikringsår.<br />

Rådgiveren har tegnet ansvarsforsikring i Angiv forsikringsselskab<br />

Rådgiverens forsikring har policenr. Angiv policenr. med personskadeforsikring på maks. Angiv<br />

beløb kr. pr. forsikringsår og tingskadeforsikring på maks. Angiv beløb kr. pr. forsikringsår.


Bilag D<br />

SIDE<br />

78 af 80<br />

10. SUPPLERENDE BESTEMMELSER<br />

Rådgiverens ansvar er i denne rådgivningsopgave begrænset til 25 mio. kr. per kalenderår.<br />

11. BILAGSOVERSIGT<br />

Aftalen bilægges følgende:<br />

1. Rådgiverens tilbud, dateret d…<br />

2. Eventuelle rettelsesblade…<br />

3. Udbudsbetingelser<br />

12. UNDERSKRIFTER<br />

For Vejdirektoratet<br />

For rådgiveren<br />

Angiv sted, den Angiv dato …...…………….., den ………...… 2010<br />

...........................................<br />

Navn<br />

Projektleder<br />

Underskrift og stempel<br />

...........................................<br />

Navn<br />

Afdelingsleder/Projektchef<br />

..............................................................<br />

Underskrift og stempel


Bilag E<br />

SIDE<br />

79 af 80<br />

Sag nr.:<br />

SAP opgave nr.:<br />

Rammeaftale nr.:<br />

-<br />

Rekvisition nr.:<br />

Dato:<br />

Rekvisition<br />

Aftale om rådgivning og bistand<br />

i henhold til aftale om rådgivning og bistand af mellem Vejdirektoratet,<br />

Anlægsdivisionen, Projektkontor Øst og vedrørende < projekt ><br />

1. Opgaven<br />

….<br />

2. Rådgiverens ydelser<br />

Rådgiverens ydelser omfatter følgende delopgaver:<br />

3. Klientens ydelser<br />

Klientens ydelser fremgår af udbudsbetingelserne samt af de enkelte rekvisitioner.<br />

4. Rådgiverens medarbejdere<br />

….<br />

5. Budgetramme<br />

Den samlede budgetramme for de i denne rekvisition anførte delopgaver er fastsat<br />

til max. kr, ekskl. moms. Til udlæg i forbindelse med gennemførelsen af ovennævnte<br />

delopgaver er der heraf afsat en budgetramme på max. Kr., ekskl.<br />

moms.<br />

Delopgavernes budgetramme ekskl. udlæg er angivet nedenfor. Det for den enkelte<br />

delopgave angivne budget er et maksimumbeløb for delopgavens løsning. Endvidere<br />

er der angivet igangsættelses- og færdiggørelsesfrist.


Bilag E<br />

SIDE<br />

80 af 80<br />

Delopgave Budgetramme Tidsfrister<br />

ekskl. udlæg<br />

6. Tidsplan<br />

Rådgivningen igangsættes den …<br />

Opgaven skal være afsluttet den …<br />

7. Afregning<br />

Honorar<br />

Jf. Aftale om rådgivning og bistand af ………………..<br />

Udlæg<br />

Rådgiveren afholder selv samtlige udlæg forbundet med udførelse af rådgivningsopgaverne<br />

og eventuelle ekstraydelser, medmindre andet er fastsat nedenfor eller<br />

konkret aftalt mellem klienten og rådgiveren. En sådan aftale skal være skriftlig.<br />

…<br />

For rådgiveren<br />

For klienten<br />

................................., den ............................ ................................., den ............................<br />

................................................................... ...................................................................<br />

Stempel og underskrift<br />

Stempel og underskrift


Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Herlev, Herning,<br />

Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København.<br />

Find mere information på vejdirektoratet.dk.<br />

ANLÆGSDIVISIONEN<br />

Thomas Helsteds Vej 11<br />

Postboks 529<br />

8660 Skanderborg<br />

Telefon 7244 2200<br />

Telefax 8652 2013<br />

vd@vd.dk<br />

vejdirektoratet.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!