Suomen Sahayrittäjät 3/2018

viliharkonen

3 / 2018

1


PÄÄKIRJOITUS

Puurakentaminen on kasvussa, samoin on kasvussa

metsiemme hiilensidontakyky. Siinä pari asiakohtaa

viimeaikaisista tutkimuksista, jotka lämmittävät meikäläisten

sydäntä. Puurakentamisen kasvu on ollut

jo pitkän aikaa allekirjoittaneen päiväunien kohde. Pikkuhiljaa

noihin unelmiin on tulossa myös todennettua faktatietoa.

Puukerrostaloja nousee, monet kunnat ovat tehneet päätöksiä

puukoulujen rakentamisesta, hirsitaloteollisuus kertoo kasvusta

ja jokunen puusiltakin on vilahdellut keskusteluissa…

Suomalainen puumateriaali on vaan maailman parasta rakennusainetta.

Tähän on Suomen Sahayrittäjien toimesta tulossa

tutkimustietoa lähiaikoina, kun Lähipuu® EPD (ympäristöseloste)

valmistuu. Se tulee tarjoamaan Lähipuu®-yrittäjille

ja -asiakkaille vankkaa tutkimustietoa muun muassa tuottamamme

puumateriaalin erinomaisesta ympäristöystävällisyydestä.

Sillä tiedolla on varsinkin nyt markkina-arvoa. Luonnonvarakeskus

(LUKE) on suurella hartaudella ja ammattitaidolla

paneutunut meidän asiaamme. On hyvä, että tieto, joka

kohtapuolin saadaan ympäristöselosteesta ulos, on varmennettua

ja totuudenmukaista. Tämän jälkeen on meidän helppo

markkinoida ekologista lähipuuta eteenpäin.

Suomalaista sahatavaraa viedään maailmalle edelleen kiihtyvällä

vauhdilla. Monesti tulee mieleen, että pitäisikö sitä raa-

2

kalankkua jatkojalostaa, ennen kuin se rajan yli lähtee? Uusia

innovaatioita jatkojalostuksen suhteen ei varmasti ole liikaa

tarjolla. Pienemmillekin saha-alan toimijoille on nyt tarjolla

mahdollisuus lähteä hakemaan kasvua kansainvälisiltä markkinoilta.

Export Foresty -hanke antaa työkalut siihen. Lue asiasta

tarkemmin sisäsivuilta ja aktivoidu mukaan.

Syksy on kohta vaihtumassa vuoden pimeimpään aikaan. Ehkä

silloin on hyvää aikaa miettiä uusia innovaatioita, liiketoiminnan

kehittämistä, huoltaa laitekantaa ja ennen kaikkea

huoltaa itseään vaikkapa pienen lomamatkan merkeissä…

Timo Ripatti

Pidetään yhteyttä:

timo.ripatti@sahayrittajat.fi

040 821 82 38

Rahulanniementie 57

79100 LEPPÄVIRTA


3/2018

LÄHIPUU ®

4 Vientikiihdyttämö

7 Arvostettu teräalan kouluttaja on poissa

8 Suomen Sahayrittäjät Espanjassa 26.9.-30.9.2018

13 Itsenäistyminen lämmittää tunteita Kataloniassa

14 Teboil jatkaa Suomen Sahayrittäjät ry:n

yhteistyökumppanina

16 Puurakennuksen ulkoseinien käsittelyyn on syytä

paneutua huolella

19 Jäseninfo

Merkitse kalenteriin:

Talvisavut 15.-16.2.2019 (kts. s. 19)

Suomen Sahayrittäjät ry

Suomen Sahayrittäjät ry on piensaha- ja höyläämöteollisuuden

yhteistoiminta- ja etujärjestö, joka on perustettu vuonna 1946

edistämään alan toimintaedellytyksiä, ja sitä työtä yhdistys jatkaa

edelleenkin. Jäsenilleen Suomen Sahayrittäjä ry tarjoaa tietoja

alasta ja sen kehityksestä, asiakaskontaktipalvelut, näkyvyyden

yhdistyksen verkkosivuilla, koulutus-, neuvonta ja tuotetekniset

palvelut, jäsenetualennuksia yhteistyökumppaneilta, koulutusmatkoja

ja -retkiä sekä Suomen Sahayrittäjät-lehden neljä

kertaa vuodessa ja BioEnergia-lehden vuosikerran.

Vuosijäsenmaksu vuonna 2018 on 150 €, verovähennyskelpoinen.

Kannatusjäsen vuosimaksu on 50 €.

Suonen Sahayrittäjät on Suomen Sahayrittäjät ry:n julkaisema

ammattilehti, jota lukevat jäsenten lisäksi myös muut

alan ammattilaiset ja sidosryhmät. Lehti ilmestyy 4 kertaa

vuodessa. Maksuehdot 14 päivää netto.

Suomen Sahayrittäjät ry

Rahulanniementie 57, 79100 LEPPÄVIRTA

Puh. 040 821 82 38, info@sahayrittajat.fi

www.sahayrittajat.fi

Ilmoitushinnat vuonna 2018

Etukansi: 955 €

2 sivu ja takakansi: 870 €

Tekstissä: 1/1sivu 420 €, 1/2 sivua 310 €,

1/4 sivu 235 €, 1/8 sivu 190 €

Jäsenhinta: 1/8 sivu 109 €

Lisävärien käyttö: 84 €/lisäväri

Ilmoitushinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Reklamaatiot kahdeksan päivän kuluessa ilmestymisestä.

Päätoimittaja: Timo Ripatti,

timo.ripatti@sahayrittajat.fi, 040 821 82 38

Talous- ja jäsenasiat: Sirkku Varpa,

sirkku.varpa@sahayrittajat.fi, 040 5250 163

Ilmoitusmyynti: Jaana Karjalainen,

jaana.karjalainen@sahayrittajat.fi, 044 333 7371

Painopaikka: Grano Oy, Kuopio

Taitto: Kaija Laaksonen, laaksonen.kaija.m@gmail.com

3


Export Factory - puualan pienille yrityksille tarkoitettu

kansainvälistymisen hanke käynnistyy 2018 syksyllä

Vientikiihdyttämö

Pienissä puutuotealan yrityksissä on viimeisten vuosien aikana

tapahtunut kehitystä, jossa on syntynyt uutta monimuotoista

ja innovatiivista yritystoimintaa. Nuoria yrittäjiä on hakeutunut

yritysten johtoon sukupolvenvaihdosten sekä uuden

yritystoiminnan myötä. Kotimaan markkinoilla perinteisesti

toimivien yritysten kasvumahdollisuudet ovat pian käytetty ja

ainoa laajentumisen ja kasvun tie on usein kasvattaa markkinoita

viennin kautta kansainvälistymällä. Uuden sukupolven yrittäjillä

on aikaisempaa paremmat lähtökohdat paremman koulutuksen

sekä kielitaidon pohjalta. Hyvistä lähtökohdista huolimatta pienten

yritysten henkilö- ja osaamisen resurssit ovat rajalliset, ja tukea

tarvitaan vientitoiminnan aloittamiseen liittyvien käytännön

esteiden ylittämiseen vientitoiminnan käynnistämiseksi.

Export Factory For Bio-Forestry

-hanke toteutetaan Suomen

metsäkeskuksen (SMK) hallinnoimana

yhteistyöhankkeena.

Kumppaneina ovat muun muassa

Varsipuu ry ja Suomen Sahayrittäjät

ry. Hankkeen tarkoituksena on koota

osaajia yritysten ympärille koottavaan

EXPORT FACTORY – vientitoimin-

4

nan kiihdyttämöön, joka auttaa yrityksiä

kansainvälistymään. Tavoitteena on

tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja

osaamisen lisäystä yritysten oman toiminnan,

uusien tai parannettujen tuotteiden,

prosessien tai palveluiden kehittämiseksi

tavoitteena yritysten kansainvälistyminen

ja myöhemmin vientitoiminnan

aloittaminen.

Suomessa kasvaa maailman parasta

mäntyä, jolla on kysyntää

korkean jalostusasteen tuotteiksi

Euroopassa ja Aasiassa. Männyn

sydänpuu on lujaa ja biologisesti

kestävää. Sitä voidaan hyödyntää

kaikessa rakentamisessa.

Hankkeessa tämä tieto jaetaan toimintaan

osallistuvien yritysten kanssa ja sovitetaan

se yhdessä liiketoiminnan tarpeisiin.

Uusi tieto ja välineet parantavat

yritysten kilpailukykyä sekä koti- että

vientimarkkinoilla.

EXPORT FACTORY -malli

Mallissa haetaan valtakunnan alueelta

noin 100 puutuotteita valmistavaa yritystä.

Näiden pitää olla kasvupotentiaaliltaan

(tuotteiden ja talouden osalta)

kansainvälistymiseen valmiita, puuta

monipuolisesti hyödyntäviä ja näiden

yritysten toimintaan kiinteästi liittyviä

tuotannon ja palvelualan yrityksiä.

Yritykset toteuttavat hankeverkoston

asiantuntijoiden avustuksella kaksi käytännön

askelta kohti kansainvälistymistä

ja vientiä.


Ensimmäisen askeleen aikana kartoitetaan

yrityksen lähtötilanne ja valmiudet

sekä sitoutetaan yritykset jatkotoimintaan.

Kehittämiskartoituksessa etsitään

yrityksen vahvuudet ja heikkoudet vientiä

ajatellen ja laaditaan toimintasuunnitelma

siitä, kuinka hyödynnetään vahvuudet

ja parannetaan heikkoja toimintoja.

Toisen askeleen aikana mukaan yritysten

avuksi tulevat tuotteen, tuoteryhmän

tai palvelujen vienti- ja kansainvälistymisen

asiantuntijat, jotka tuntevat

tuotteiden markkinat ja markkina

alueen erityispiirteet ja myös pystyvät

omilla kontakteillaan avaamaan yhteyksiä

valituille alueille.

Hanketulokset jatkokäyttöön

Hankkeessa hyödynnetään ja jatketaan

niitä hyviä käytäntöjä ja tuloksia, joita on

saavutettu Metsäkeskuksen hallinnoiman

valtakunnallisen RakPuuCe-hankkeen

sekä ylimaakunnallisen Tutkimuksesta

kilpailukykyä puutuotealle (TutKi)

-hankkeen tuloksina. Näistä hankkeista

saadun kokemuksen ja yrityspalautteen

perusteella tiedetään, että erityisesti

yritysten konkreettista kehittämistä palveleville

hankkeille on tarvetta. Export

Factory for Bio-Forestry -hankkeen tavoitteena

on koota valtakunnan alueelta

laaja metsäbiotalouden yhteistyö- ja

osaajaverkosto palvelemaan yritysten

kansainvälistymisen tarpeita, ja kerätä

yhteen yritysryhmiä toteuttamaan yritysten

vientitoiminnan käynnistämistä

käytännössä.

Jalostetut puutuotteet vientiin

Puun käyttö kaikessa kaupunkirakentamisessa

lisääntyy voimakkaasti.

Rakennusten lisäksi myös

ulkoalueiden rakentamisessa voidaan

hyödyntää puun hyviä ominaisuuksia.

Hiilen sitojana puun

käyttö on aina satsaus ympäristön

puolesta.

Puutuotealan merkittävin vientituote

on ollut aina sahatavara. Sahatavaran

merkitys puutuotteiden viennin veturina

tulee jatkossakin olemaan merkittävä.

Puutuoteteollisuuden kehittämisen

kannalta on kuitenkin tärkeää, että kotimarkkinoilla

kilpaileville uusille jalostetuille

rakentamisen komponenteille ja

kokonaisille rakennusprojekteille löytyisi

vientimarkkinoita. Olisiko yhteistyö esimerkiksi

paikallisten rakentajien, rakennusyritysten

kanssa tie viennin avautumiseen?

Meillä on hyviä esimerkkejä

hirsitalovalmistajien yhteistyöstä eurooppalaisten

paikallisten rakennusliikkeiden

kanssa, joilla on tieto ja osaaminen

markkinoista, ja suomalaisella

partnerilla on tieto ja osaaminen raakaaineesta

ja tuotannosta. Samaa toimintatapaa

voidaan soveltaa myös muualla

kehittyvissä talouksissa ja muiden puutuotteiden

kanssa. Meillä on laadukasta

puuta ja osaamista sen jalostamiseen.

Kotimarkkinat ovat rajallinen pelikenttä

puutuotealan yrityksille, siksi liittoutumien

on järkevää yli rajojen.

Export Factory -hankkeen toiminta tukee

globaalisti biomateriaalien kestävää

käyttöä, resurssitehokkuutta, uusien

korkean lisäarvon tuotteiden tuotantoa

ja markkinointia. Hanke on ajankohtainen

biotalouden edistämisen ja volyymin

kasvattamisen kannalta. Puun jalostus

ja siihen liittyvät sivutuotevirrat

muodostavat biotalouden kovan ytimen

5


kaikilla kansantalouden ja ympäristövaikutusten

mittareilla arvioitaessa.

Pääkohde Euroopassa ja Kiinassa

Hankkeessa mukana olevat markkina

alueet jaetaan kolmeen ryhmään; 1. Eurooppa

2. Aasia 3. Lähi-itä. Toisen askeleen

aikana yrityksen johto ja asiantuntijat

käyvät läpi sopivat yhteydet, ja tekevät

suunnitelman neuvottelujen avaamiseksi

valituille alueilla ja kontakteihin.

Toisen vaiheen aikana tehdään markkina-alueille

pienryhmän vientistarttimatkoja

sekä kontaktoidaan toimialan yrityksiä

ja sidosryhmiä. Hanke tarjoaa yrityksille

valmiita asiakaskontakteja markkina-alueilta

ja on mukana avustamassa

yritystä vientistarttien avaamisessa.

MYYDÄÄN

WEINIG UNIMAT 23 höylä

• vm -96, 6 karaa, 1 universaali

• erittäin hyvässä kunnossa

LOGOSOL PH 360 höylä

• vm -10, 4 karaa

STENNER halkaisuvannesaha

EAB puutavarahyllystö

• 20 m leveä, 4,5 m korkea

• voidaan myydä kahdessa osassa

Lisäksi

• kuivaustelineitä maalatulle tavaralle

• teleskooppikaappa pöydillä

• vannekoneita ja kärryjä

Tarjouksia otetaan vastaan numerossa

0400-905 191 Häme

Toiminta-alue valtakunnallinen

Hanke toteutetaan kaksi vuotta kestävänä

valtakunnallisena hankkeena

9/2018–12/2020.

Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana

ovat laajasti metsäbiotalouden

pienet yritykset. Metsäbiotaloudella

tarkoitetaan hankeideassa sitä osaa

biotaloudesta, joka käyttää uusiutuvista

luonnonvaroista metsäbiomassaa (runkopuu,

kannot, hakkuutähteet, puun

kuori) tai metsäbiomassaan perustuvia

teollisia sivuvirtoja. Käytännössä kaikki

puutuotealan yritykset ovat tervetulleita

mukaan hankkeen toimintaan. Hankkeen

projektipäällikkönä toimii Jouni

Silvast ja vientiasiantuntijoina Niina

Sjöholm Turusta ja Eveliina Oinas Tampereelta.

Lisäksi hankkeen tukena on

ostopalveluna hankittavaa asiantuntemusta.

Mikäli kansainvälistyminen on käynyt

mielessä ja tunnustat tarpeen testata

vientimarkkinoita omille tuotteille, niin

olemme käytettävissä.

Lisätietoja hankkeesta voi kysellä Jouni

Silvast; jouni.silvast@metsakeskus.fi tai

050 -3001786.

Jouni Silvast, Metsäkeskus

6


IN MEMORIAM – Juhani Käki 8.5.1949 – 24.6.2018

Arvostettu teräalan kouluttaja on poissa

Juhannuksena sahurien keskuuteen tuli tieto,

Juhani Käki on siirtynyt ajasta ikuisuuteen.

Juhanin tunsivat monet sahurit ja Juhani tunsi monia sahureita.

Hän oli kouluttaja, joka teki pitkän ja ansiokkaan päivätyön

teränkunnostuksen saralla. Hänen ”käsiensä” kautta kulki uskomaton

määrä oppilaita. Muutama vuosi sitten, kun haastattelin

Juhania lehtiartikkelia varten, hän kertoi, että suomalaisia

teränkunnostusoppilaita oli hänellä ollut tarkalleen 1999. Tuon

uskomattoman suuren määrän päälle pitää lisätä myös kansainvälisten

oppilaiden luku, jolloin ollaan varmuudella pitkälti

yli 2000 oppilaassa.

Juhani oli suuri persoona – hyvällä tavalla. Terämestarin intohimoinen

suhde sahanterän sielunelämään siivitti useat keskustelut

pintaa syvemmälle. Monella sahurilla taisi takavuosina olla

Jussin numero puhelimen pikavalinnassa, jolloin oli helppo

soittaa ja kysäistä ammattilaisen neuvoa teräongelmiin. Niihin

ongelmatilanteisiin hän jaksoi aina syventyä. ”Sahurin paras

ystävä on toimiva terä”, hän totesi minulle useasti. Tauno Kettisen

opit olivat aikoinaan uponneet Juhanin työhön ansiokkaasti,

mutta koko aktiiviuransa ajan hän omien sanojensa mukaan

” löysi terän sielun aina uudelleen ja uudelleen”.

Tuhansia kuutioita suomalaista sahatukkia on halkaistu Jussin

kunnostamilla terillä.

Suuri Terämestari on poissa, mutta hänen muistonsa ja teräoppinsa

elävät.

”Terävä terä leikkaa ja pitää jännitteensä paremmin sahaustyössä,

eikö vain”, oli Juhanin toteamus pari vuotta sitten Talvisavut

– tapahtumassa.

Tämä ohje toimii hyvin tänäkin päivänä.

Syvä osanottomme ja voimia läheisille suuressa surussa.

Timo Ripatti pj.

Suomen Sahayrittäjät ry

7


Suomen Sahayrittäjät

Espanjassa 26.9.-30.9.2018

Koko ryhmä (suurinpiirtein) Gironan kaupungissa.

Espanjalaista työn tekemisen

mentaliteettia on meillä pidetty

“lupsakkaana”. Totuus

ainakin sahayrittäjyydessä

tuntuu olevan toisenlainen. Sahatavaraa

valmistetaan suomalaisittain katsottuna

kovin vaatimattomasta raaka-aineesta.

Kaikki puun osat käytetään tarkasti hyödyntäen

ja muun muassa kuormalavoille

on markkinoilla hurja kysyntä.

Syyskuinen sade vaihtui kesän

lämpöön

Helsinki-Vantaan lentoasemalle kokoontui

kaikkiaan 28 innokasta matkailijaa

odottamaan ”ilmaston vaihdosta”.

Olivathan sääennusteet luvanneet

meille kohtuullisen mukavia lämpötiloja

tulevalle matkalle, mutta todellisuus

8

valkeni vielä parempana. Saapuessamme

Barcelonan lentokentälle jokainen

huokaili ihastuneena vastassa ollutta ilmanalaa!

Oppaamme Katja Näsänen johdatti matkalaiset

bussiin ja matka hotelliin taittui

mukavasti, kun Katja kertoili meille Barcelonan

nähtävyyksistä sekä historiasta.

Hotellimme (Hotel Montblanc) oli laadukas

ja viihtyisä heti vastaanotosta alkaen.

Huoneet olivat upeat ja majoittumisen

jälkeen oli omaa aikaa käydä

tutustumassa vaikkapa espanjalaiseen

tapas-kulttuuriin, iltapalan muodossa.

Tosin, toisin kuin meidän kulttuurissamme

espanjalaisille se suurin ja ravitsevin

ateria nautitaan yleensä vasta klo 20.00

jälkeen.

Aina pirteä oppaamme Katja Näsänen.

Lähipuusta kuormalavoja

Torstai-aamun valjettua nautimme erinomaisen

aamiaisen hotellilla. Ensimmäiseen

vierailukohteeseemme oli vain

noin tunnin ajomatka, joten lähtöaika

hotellilta antoi mahdollisuuden kiireettömään

katalonialaiseen aamuun.


Serradora

Boixin sahalle

saapui

pitkää tukkia

vanhalta

metsäpaloalueelta.

Barcelonan aamunkajo.

Barcelona

jää kohta

taakse.

Matkalaiset

lähdössä

sahalle.

Espanjalaista

sahatavaraa.

Jokainen on oman elämänsä...Markku

Sohlman.

Katja kääntää...

Tiukka nippu (huom!tuoreena).

Serradora Boix -niminen yritys on toiminut

Puig-Reigissä jo 1960-luvulta lähtien.

Yrityksen tuotevalikoimassa ovat

perinteinen sahatavara, hake, pelletti ja

kuormalavat. Kuormalavojen valmistus

on tällä hetkellä yrityksen ykköstuote.

Lavoja valmistetaan pääsääntöisesti tilaajan

toivomusten mukaan, mutta perinteiset

ns. eurolavat ovat myös merkittävä

tuote.

Serradora Boix pyrkii hankkimaan sahattavat

tukit mahdollisimman läheltä.

Vierailumme aikana tukkirekat toivatkin

uutta sahattavaa Lähipuu-ajattelumallin

mukaan, vain noin 2–3 kilometrin

päästä. Pieni hiilijalanjälki ja mahdollisimman

pienet kuljetuskustannukset

ovat valttia myös Espanjassa. Tosin hiilijalanjäljestä

puhuttaessa pienenä yksityiskohtana

mainittakoon, että kyseisissä

puissa saattaa sitä hiiltä olla vähän

enemmän – tukit tulivat nimittäin alueelta,

jossa oli ollut metsäpalo noin 20

vuotta sitten. Osa ryhmäläisistä mietti,

miksi täällä kelpaa sahalaitokseen hiiltynyt

puu, mutta suomalaisille sahoille se

ei kelpaa…?

Lounasta katalonialaiseen

tapaan

Sahavierailun jälkeen suunnistimme läheiseen

pikkukylään ja sen viehättävään

ravintolaan lounaalle. Tarjolla oli grillattua

Katalonian makkaraa, perunamuhennosta

makkaran ja perunan kera, salaattia,

herkullista leipää, talon jälkiruokaa

ja tietysti viiniä (ollaanhan Espanjassa).

Ajatukset kevyestä tapas-kulttuurista

päiväsaikaan saivat täyskäännöksen.

Vanha suomalainen sananlasku ”Täynnä

kuin Turusen pyssy” lanseerattiin Cal

9


Gironan kaupunkiin saavuttaessa on perinteen

mukaan suudeltava patsaan takaosaa. Se tuo

uskomuksen mukaan onnea kaupungille. Mallisuorituksessa

oppaamme Katja.

Gironan Santa

Marian katedraali.

J.Martorell

yrityksen

edustajat.

Pellettisiilosta

tavaraa säkityslinjastolle.

Cava,

eli espanjalainen

kuohuviini

on

maittavaa.

Kinkut

katossa.

Mustekalaa

grillistä.

Nam!

Marcal -nimiseen ravintolaan. Onneksemme

ruokailutila oli yläkerrassa, muutoin

emme olisi jaksaneet kävellä ruokailun

jälkeen ravintolasta bussia kohti.

Palamos – pieni kaupunki meren

rannalla

Lounaspaikastamme runsaan tunnin

ajomatkan päässä oleva Palamosin kaupunki

yllätti meidät kauneudellaan. Hotellimme

(Hotel Trias) sijaitsi suoraan

hiekkarannan ja sataman edessä. Costa

Bravan alueella turismin kasvu on ollut

vielä maltillista, mikä näkyi katukuvassa.

Syyskuun loppupuoli on tietysti jo muutenkin

hiljaisempaa turistikautta, mutta

sitä perinteisempää espanjalaisuutta tai

10

katalonialaisuutta voi täältä löytää helpommin,

kuin vaikkapa Barcelonasta.

Illan leppoisa ja aurinkoinen tunnelma

johdatti monet tutustumaan kaupunkiin

omatoimisesti. Ravintolatarjonta oli

runsasta, joten jokainen varmasti löysi

mieleisensä vaihtoehdon. Itse valitsin iltapalaksi

grillattua mustekalaa, joka vei

kielen mennessään. Yksi parhaista ravintolaruoista,

joita olen koskaan syönyt!

Gironalaista kulttuuria ja

sahavierailua perjantain

ohjelmassa

Aamiainen on päivän tärkein ruokailu.

Siihen oli helppo panostaa taas hotellin

aamiaisella. Runsas tarjonta antoi mahdollisuuden

kokeilla jotain hieman espanjalaisempaakin

vaihtoehtoa. Espanjalainen

maitokahvikin (cafe con leche)

näytti maistuvan aika monelle aamiaisvieraalle.

Perinteisimmillään se on sekoitus

espressoa sekä kuumaa maitoa,

yleensä suhteessa 1/1.

Vaikka Espanjassa juodaan paljon kahvia,

eivät he kuitenkaan pärjää siinä lajissa

meille suomalaisille. Suomalainen

juo kahvia keskimäärin noin 10 kg vuodessa,

kun vastaava luku Espanjassa on

vain vajaat 4 kg / asukas.

Perjantain sahavierailukohde oli kokoluokassaan

hieman edellistä suurempi.


Kuormalavat päätuotteena.

Ja näistä tukeista sahataan lautaa..

Mylläri

työssään -

tällä kertaa

kuitenkin

säkitetään

pellettiä.

Pellettien laatuun

on panostettu,

totesivat

Pekka, Markku

ja Martti.

Pekka Väre tutustumassa espanjalaiseen lavatuotantoon.

Palets J. Martorell SA toimii melko lähellä

kuuluisaa Gironan kaupunkia. Tämäkin

yritys oli aloittanut toimintansa jo

1960-luvulla, ja alkuajoista toiminta on

kasvanut valtavasti. Nykyisellään yritys

työllistää noin 75 henkilöä vakituisesti

ja 20 henkilöä välillisesti.

J. Martorell SA luokitellaan Katalonian

alueella yhdeksi merkittävimmäksi yritykseksi.

Tämä oli helppoa todeta yrityksen

toimintaan tutustuttaessa. Yhtiön

tuotantolinjat ovat sahatavara, pellettivalmistus

sekä kuormalavat. Kuormalavojen

suhteen heillä on vielä(kin) kovempi

vauhti kuin edellisessä kohteessamme.

Kuormalavoja valmistuu parhaimpina

päivinä jopa liki 9 000 kpl päivässä.

Tuotannosta melkeinpä kaikki menee Katalonian

alueelle. Tuotannon odotetaan

kasvavan kuluvana vuonna noin kymmen

prosenttia. Tehtaan tuotantolinjoja on

melko pitkälle automatisoitu, joskin vielä

monessa työpisteessä ihminen tarvitaan.

Kuormalavojen lisäksi toinen tukijalka

yrityksen toiminnassa on pellettitehdas.

Pellettien laatuun on panostettu

voimakkaasti ja se on näkynyt positiivisena

reaktiona markkinoilla. Asiakkaiden

tilauksesta riippuen pellettejä pakataan

25 ja 1000 litran säkkeihin.

Sahanpurujen ja pellettien tuoksun vielä

leijaillessa ilmassa, oli aika siirtyä tutustumaan

historialliseen kaupunkiin.

Gironan kaupunki on myös Gironan

maakunnan pääkaupunki. Se sijaitsee

kartalla katsoen noin sata kilometriä

Barcelonasta koillisen suuntaan. Historiallinen

kaupunki on tullut kuuluisaksi

useista piirityksistään ja taisteluistaan –

jopa niin, että aikoinaan se sai nimen La

ciudad de los Citios, piiritysten kaupunki.

Kaupunki on saanut vahvasti vaikutteita

eri aikakausilta. Kaupunkiin tutustuttaessa

on nähtävillä roomalaista, arabialaista,

juutalaista ja kristillistä rakennuskulttuuria.

Vanhaa rakennuskulttuuria

edustaa myös kaupunkia aikoinaan

hallinnut muuri. Kaupungin pohjoisosasta

alkava muuri on suurelta osalta

säilynyt, kuin kertoakseen omalla jykevyydellään

kaupungin historiaa.

11


Onyar-joki Gironassa.

Hymy on herkässä

kun aamu on

aurinkoa tulvillaan.

Palamosin hiekkarantaa iltaauringossa.

Palamosin satama. Viikonlopun vierailulle oli saapunut

myös laivalastillinen saksalaisia turisteja.

Suomalaista ja

jämäkkää sahaalan

osaamista.

PLUSSAT

+ Mahtava matkaporukka

+ Erinomaiset säät

+ LOISTAVA OPAS – KATJA NÄSÄNEN

+ Huippuhotellit

+ Mielenkiintoiset vierailukohteet

+ Espanjalainen juoma- ja ruokakulttuuri

MIINUKSET

- Samankaltaiset yritysvierailukohteet

- Liian hyvät sängyt hotelleissa – nukutti liian hyvin

- Aamupalalla tuli syötyä liian paljon

Gironan läpi virtaavan Onyar joen ylittää

eräs turistien mielenkiinnon herättävä

teräksinen silta. Mielenkiintoiseksi sillan

tekee se, että sen on valmistanut samainen

yritys, joka rakensi Pariisin ja Ranskan

kuuluisimman nähtävyyden Eiffel-tornin.

Gironan kaupungin kulttuuri- ja ruokanautintojen

jälkeen suuntasimme katseemme

ja bussin keulan takaisin kohti

Palamosta ja meidän loistavaa hotelliamme.

Perjantai-illan kruunasi yhteinen illallinen

asiaankuuluvine ruokajuomineen.

12

Leppoisa lauantai antoi

tutustumisaikaa

Lauantain ohjelma oli pyhitetty omatoimiseen

kulttuuri- ja ostostoimintaan.

Lämmin ja aurinkoinen sää ajoi

viimeisetkin matkalaiset ulos hotellin

suojista aamupäivän aikana. Palamosin

kaupungin vanhempi osa tarjosi nähtävää

ja koettavaa viehättävillä ostoskaduilla.

Satamassa olleet pienemmät ja

vähän isommatkin laivat muistuttivat

olemassa olollaan lauantai-illan lottoarvonnasta…

Vilkas puheensorina katukuppiloista

sai jokaisen vuorollaan

pysähtymään herkullisten tapasten sekä

paikallisten juomien seuraan.

Lauantain kääntyessä kohti iltaa oli aika

pakata tuliaiset matkalaukkuihin ja valmistautua

seuraavan aamun aikaiseen

kotiinlähtöön – mieli iloisena onnistuneesta

matkasta.

Teksti ja kuvat: Timo Ripatti


Itsenäistyminen lämmittää

tunteita Kataloniassa

Espanja ja espanjalaiset

ihmiset ovat tunnettuja

tunteikkaasta

suhtautumisestaan moniin

eri asioihin. Toisin kuin meillä

pohjoismaissa, latinalaista

verta suonissaan pyörittelevät

ihmiset uskaltavat tuoda melko

rohkeasti oman mielipiteensä

julki – asiasta kuin asiasta.

Espanja on valtio, josta löytyy

kaikkiaan 17 eri itsehallintoaluetta.

Ymmärrykseni ei riitä

arvioimaan, onko (mahdollisesti)

tulevassa suomalaisessa maakunta-

ja sote-uudistuksessa otettu mallia

Espanjasta?

Melko tarkalleen vuosi sitten, lokakuun

2017 alussa, Katalonian itsehallintoalueella

järjestettiin kansanäänestys siitä,

pitäisikö koko maakunta erottaa täysin

itsenäiseksi valtioksi. Äänestyksen tulos

oli murskavoitto Katalonian itsenäisyyden

kannattajille. Likimain 90 prosenttia

äänestäjistä oli itsenäistymisen puolella.

Äänioikeutettuja oli 5,3 miljoonaa ja äänestämässä

kävi 2 miljoonaa katalaania.

Mellakat olivat melkoiset, kun äänestyksen

tulos ja Katalonian ilmoitus itsenäiseksi

julistautumisesta ei kelvannut Espanjan

hallinnolle. Kadut täyttyivät itsenäisyyden

kannattajista ja putkat saivat

asukkaita, kun Espanjan hallinnon poliisivoimat

melko railakkailla otteilla sinne

katalaaneja kiikuttivat.

Vuosi on kulunut pahimmista tunteenpurkauksista,

mutta pinnan alla väreilee

voimakkaasti. Sen pystyi aistimaan

niin Barcelonassa, Gironassa kuin Palamosissakin.

Käänsitpä pääsi mihin suuntaan

tahansa, aina silmiisi osui jossain

keltaisella pohjalla ja neljällä punaisella

raidalla oleva lippu – joko separatistien

tähdellä varustettuna tai ilman.

Paikallisia ihmisiä jurppii erityisesti se,

että Katalonian itsehallintoalue on vaurasta

aluetta. Heidän mielestään on lopultakin

tullut aika, jolloin on syytä lopettaa

Katalonian taloudellinen tuki koko

Espanjalle ja käyttää taloudelliset ja

henkiset voimavarat itsenäisen Katalonian

kehittämiseen.

Espanjan hallitus on todennut, että Katalonia

ei voi yksipuolisesti irrottautua

Espanjan valtiosta, koska perustuslaki ei

anna yksittäiselle alueelle lupaa päättää

valtion hajottamisesta.

Kyseessä on siis perustuslaillinen kriisi…

Se on varmaa, että tunteet ja joskus jopa

hermot ovat pinnassa vastakin koillisosassa

Espanjaa. Onhan näitä itsenäistymispyrkimyksiä

ollut sillä suunnalla

melko säännöllisesti vuosikymmenten

ja jopa vuosisatojen ajan.

Mutta, Barcelona ja koko Katalonia matkakohteina

ovat edelleen turistien suosiossa.

Ja miksipä ei olisi? Onhan muun

muassa jalkapallostaan, kulttuuristaan,

kirkoistaan (osa valmisteilla edelleen

;)), juomistaan, ruoistaan tunnettu alue

käymisen väärti. Palvelu pelaa ja hinnat

ovat ainakin keskustojen ulkopuolella

maltilliset.

Josko sen perinteisen aurinkorannikon

suomalaiskylävierailun sijaan menisitkin

käymään Kataloniassa?

Teksti ja kuva: Timo Ripatti

13


Teboil jatkaa Suomen

Sahayrittäjät ry:n

yhteistyökumppanina

Polttonesteiden hinta

aiheuttaa yrittäjälle ikuista

päänvaivaa. Milloin ja mistä

kannattaa polttoainetta

tilata? Mistä tietäisin milloin

saan parhaimman hinnan?

Yhteistyösopimus Suomen

Sahayrittäjien ja Teboilin välillä

helpottaa yrittäjän tuskailua.

Tyytyväisyyttä molemmin puolin

Suomen Sahayrittäjillä on ollut yhteistyösopimus

Teboilin kanssa vuodesta

2014 lähtien. Syyskuussa 2018 jatkoimme

yksissä tuumin sopimusta eteenpäin.

Oy Teboil Ab:n aluemyyntipäällikkö Juha

Valta on tyytyväinen uudistettuun sopimukseen.

”Yhteistyö Suomen Sahayrittäjien

kanssa on ollut jo tähänkin saakka

tuloksekasta ja uskon, että nyt uudistetun

sopimuksen myötä yhteistyömme

kasvaa ja vahvistuu entisestään”, kertoo

Juha Valta.

Teboilin tankkauspisteitä löytyy läpi valtakunnan

runsaasti. ”Mittariverkosto on

todella kattava. Suomen alueelta löytyy

kaikkiaan 450 tankkauspistettä, joista

100 on ns. miehitettyjä asemia. Raskaan

liikenteen tankkauspaikkoja, siis

14

tankkauspaikkoja, joilta löytyy raskaan

kaluston vaatimat dieselöljy, moottoripolttoöljy

ja AdBlue-urealiuos on kaikkiaan

220 kpl. Tiheä mittariverkosto on

kaikkien etu”, kertoo aluemyyntipäällikkö

Juha Valta.

Sahayrittäjien jäsenille koituvan taloudellisen

hyödyn lisäksi saa yhdistyksemme

jokaisesta Teboililta tulleesta polttoöljy-

tai diesellitrasta pienen komission

toimintamme kehittämiseen. Mitä

enemmän käytämme Teboil etuamme –

sitä enemmän yhdessä hyödymme.

Yksi taloudellinen näkökulma kannattaa

myös nostaa esille. Säiliötoimituksissa

Teboil ei laskuta ns. toimitusmaksua, ei

peri laskutuslisää, eikä D-kortissa tule tilinhoitomaksua

tai korkoa. Nämä asiat

kannattaa huomioida, sillä muun muassa

toimitusmaksu voi nostaa säiliötoimituksen

litrahintaa jopa useilla senteillä!

D-kortilla etu Sahayrittäjien

jäsenille

Suomen Sahayrittäjien etuhinnat ovat

saatavissa jäsenille ns. Teboilin D-kortilla.

Mikä kortti on ja miten se on hankittavissa?

”Hankintatapoja on oikeastaan

kaksi. Perinteinen malli on, että jäsen

marssii lähimmälle Teboilin huoltamolle

ja pyytää kassalta D-kortin hakemuskaavakkeen

ja täyttää sen. Sitten vain

hakemus postin mukaan tai voihan hakemuksen

jättää myös sinne huoltamollekin.

Toinen vaihtoehto on mennä Teboilin

nettisivuille osoitteeseen teboil.

fi/kortit ja valita sieltä D-korttihakemuskaavake

ja täyttää sekä lähettää se netissä.

Tärkeää on aina muistaa, että yhdistyksen

jäsen hakee D-korttia ja laittaa

myös lisätietoihin tekstin, Suomen Sahayrittäjät

ry jäsen. Näin toimien edut tulevat

varmasti jäsenen käyttöön”, muistuttaa

Valta.


”Teboil D-kortti on ammattiliikenteen ja

koneyrittäjän tankkaus- ja maksukortti,

joka antaa maksuaikaa ja mahdollisuuden

jaksottaa kustannuksia. Teboil D-

kortilla voi tankata dieseliä ja moottoripolttoöljyä

sopimushintaan. D-kortissa

on kolme eri ostoluokkaa, jonka jokainen

voi valita tarpeensa mukaan.”

A-ostoluokan kortilla voi tankata dieseliä

ja moottoripolttoöljyä kaikista

Teboilin automaateista.

B-ostoluokan kortilla dieselin ja

moottoripolttoöljyn voi maksaa automaattien

lisäksi myös Teboil-huoltoasemien

kassoilla.

C-ostoluokan kortti on ostokelpoisuudeltaan

laajin – sillä voi dieselin

ja moottoripolttoöljyn lisäksi ostaa

myös bensiiniä sekä kaikkia Teboilhuoltoasemien

tuotteita ja palveluita

lukuun ottamatta rahapelejä.

”Varmastikin järkevintä on hakea tuota

c-ostoluokkaa, onhan yrittäjällä monenlaisia

ostotarpeita”, valottaa asiaa aluemyyntipäällikkö

Juha Valta.

D-korttiostot laskutetaan kaksi kertaa

kuukaudessa. Laskun liitteenä saa aina

korttikohtaisen ostoerittelyn. Jokaisessa

laskussa näkyy myös ostokertymä kalenterivuoden

alusta lähtien. Teboil D-kortti

on koroton, eikä siitä peritä tilinhoitomaksua.

Auton tankkiin ja säiliöön – vai

miten se nyt olikaan

Sahayrittäjien jäsenkenttä on laaja-alainen.

Yksi tilaa säiliöön ja toinen tankkaa

mittarilta. Kolmas tekee molempia. Miten

homma toimii käytännössä?

”Aloitetaan niistä säiliötoimituksista.

Kun tarvetta ilmenee polttoöljyn säiliötoimitukselle

asiakas ottaa puhelimen

käteen ja pirauttaa Teboilin tilauskeskukseen

0800 183 301. Numero on käytössä

tilauksia varten 24 h.

Tilauksen yhteydessä kannattaa heti

kertoa, että tilaaja on Suomen Sahayrittäjien

jäsen. Näin toimien polttoöljyn

hinta on jo valmiiksi ”tingitty”.

Jos moottoripolttoöljyn säiliötoimituksen

tilausmäärä on 3000 litraa tai yli, silloin

litrahinta tipahtaa vielä yhteistyösopimuksemme

mukaan 1 sentillä. Tilausmäärän

ollessa yli 8000 litraa, kannattaa

olla yhteydessä Teboilin oman alueesi

aluemyyntipäällikköön ja kysyä vielä lisäalennusta.

”Kun yrittäjä haluaa tankata Teboilin

huoltoasemalta tai ns. kylmältä jakelupisteeltä,

silloin käytetään D-korttia. Olkoon

”huoltsikan” hintapylväässä hinta

mikä tahansa – sahayrittäjien jäsen saa

polttonesteensä aina alhaisempaan sopimushintaan.

Kiinteää hintaa polttoaineille

emme voi sopia, koska maailmanmarkkinahinta

vaihtelee jatkuvasti.

Mutta sen voimme taata, että hinta on

edullinen jokaiselle D-kortin haltijalle”,

lupaa Teboilin aluemyyntipäällikkö Juha

Valta.

Tätä juttua tehdessämme hinnat maailmanmarkkinoilla

ovat heitelleet raakaöljyn

osalta 75–78 dollarin tietämissä

tynnyriltä (barreli = 159 litraa). Suuria

heilahduksia lähitulevaisuudessa ei

ole odotettavissa, mutta kun puhutaan

globaaleista talousasioista täytyy muistaa,

että kaikki suunnitelmat ja odotukset

voivat hetkessä muuttua – suuntaan

jos toiseen!

Teksti: Timo Ripatti

Kuvat: Teboil

15


Puurakennuksen

Aurinkoinen tai pillvinen

päivä luo oman

sävynsä käsitellylle

hirsiseinälle.

ulkoseinien käsittelyyn on

syytä paneutua huolella

Suomessa on lukematon määrä puu- ja hirsitaloja, joiden

ulkopintojen käsittely tai huoltomaalaus on säännöllisin väliajoin

talon omistajan työlistalla. Millä aineilla puupintoja ulkona

käsitellään, ei ole vähäpätöinen asia. Tavoitteena jokaisella

maalarilla varmasti on, että huoltomaalausten väli saadaan

mahdollisimman pitkäksi.

16

Esimerkkikohteen käsin veistetty

hirsitalo oli saanut ns.

kirkkaan kyllästeen pintaansa

heti valmistuttuaan, kahdeksan

vuotta sitten. Alkuperäinen, kaunis

hirsinen veistopinta ei kuitenkaan kestä

ikuisesti kirkkaana. Sateen, auringon,

kylmyyden, ilmaston epäpuhtauksien ja

kuuman kesähelteen mukanaan tuomat

rasitukset ovat omiaan antamaan puupinnoille

aikamoisen rasitustestin. Puu


Henkilönostimen avulla maalaustyö

sujuu helpommin.

Geliksi Kuullote

harmaana antaa

hirrelle perinteisen

kelomaisen

sävyn.

Geliksi Kuullote

on työnjohtajankin

mielestä

helppoa levittää.

alkaa harmaantua paikoin. Yleisessä tiedossa

on, että vuosikymmenten kuluessa

puupinta harmaantuu kauttaaltaan.

Onko kuitenkaan järkevää odottaa niin

kauan aikaa, jos haluaa vaikkapa sen

harmaan pinnan?

Kysymyksiin vastauksia antaa kotimaisen,

Paraisilla toimivan maalitehtaan

GVK:n piiripäällikkö Mervi Vatanen (hän

tietää puupintojen käsittelystä lähes kaiken!

toim.huom)

”Ei varmasti kannata odottaa kymmeniä

vuosia. Puurakennuksen ulkopinta joutuu

nykyään todella koville, ei pelkästään

sääolosuhteiden takia vaan myös

ilman epäpuhtauksien vuoksi. Ajoissa

tehty käsittely antaa ulkoseinälle suojaa

heti kuivuttuaan ja pitää myös rakennuksen

ulkonäön arvokkaana.”

Värikartan lumous

Joskus tuntuu sille, että värikartat ovat

likimain paholaisen keksintöä. Juuri kun

maalarista tuntuu sille, että sopiva värisävy

on löytynyt – toisesta värikartasta

löytyy vieläkin parempi sävy! Värikartan

selvittelyn jälkeen pitäisi löytää vielä

kestävä maali tai kuullote…

”Perinteiselle ulkoseinän hirsi- tai ylipäätään

puupinnalle kannattaa ensiksikin

valita oikea käsittelyaine. Geliksi

Kuullote on vesiohenteinen, luonnon

öljyihin perustuva ja hengittävä hirsi-ja

puupintojen käsittelyaine. Se imeytyy

hyvin puupintaan ja suojaa puuta hidastaen

kosteuden ja säänvaihteluiden aiheuttamia

rasituksia”, Vatanen kertoo.

”Geliksi Kuullotteen tehdasvalmiita värisävyjä

löytyy kaikkiaan neljä. Harmaa,

musta, pähkinä ja Oregon pine. Nämä värisävyt

ovat suomalaisten rakastamia ja

luonnonläheisiä. Muita värikartan värisävyjä

voidaan sekoittaa asiakkaan tarpeitten

mukaan. Vinkkinä maalarille kertoisin,

että esimerkiksi harmaa tehdasvärisävy

antaa hirsipinnalle likimain kelomaisen

sävyn”, toteaa Mervi Vatanen GVK:lta.

Hyvin suunniteltu on puoliksi

tehty

Ulkoseinien kuultokäsittelyn kohteena

oleva hirsitalo sijaitsee järven rannalla,

kallion harjanteella. Aikaisemmin pintaan

sivelty kirkas kylläste on pitänyt homeitiöt

loitolla, joten huoltopesua ei ennen

käsittelyä tarvittu.

Mitä toimenpiteitä ennen

siveltimen käteen ottamista

pitäisi tehdä?

”Jos kyseessä on uusi, käsittelemätön ja

puhdas puupinta suosittelen ehdottomasti

pohjustusainetta ensimmäiseksi käsittelyksi.

Tämän jälkeen Geliksi Kuullotetta

pintaan 1–2 kerrosta. Vanhan, aiemmin

käsitellyn kuultavan seinäpinnan hilseilevä

osa puolestaan kannattaa raapata huolellisesti

pois ja tietenkin harjaus siihen päälle.

Hirsipinnoille en yleensäkään suosittele

painepesua. Jos vesipesua välttämättä

tarvitaan ovat sanko, puutarhaletku ja harja

parhaat välineet”, Vatanen neuvoo.

17


Millainen on nykyisellään

ulkomaalauksen /

pintakäsittelyn huoltoväli?

18

Työ tässä vaiheessa hyvällä alulla.

Tässä esimerkkikohteessa riittävä esivalmistelu

oli, kun oksankohdista valunut

kuiva pihka raaputettiin irti ja näkyvä

pöly harjattiin pois. ”Kertakäsittely harmaalla

Geliksi Kuullotteella antoi erinomaisen

lopputuloksen kaikkien mielestä”,

ihastelee Mervi Vatanen.

Pensselit käteen ja töihin

Kevät ja alkukesä ovat ulkomaalaukselle

paras vaihtoehto. Puupinnat ovat kuivia

ja mahdollinen paahtava hellekään

ei hankaloita työskentelyä.

Kuullotteen levittäminen toteutettiin

perinteisellä sivellin-menetelmällä. Toinen

vaihtoehto olisi ollut kuullotteen levittäminen

ruiskulla ja tasoittaminen siveltimellä,

jota työtapaa toteutettiinkin

hirsien päädyissä. Parin hirrenpäädyn

tuskaisen pensselisutimisen jälkeen varaston

kätköistä löytyi nopeasti tätä työtä

helpottava maaliruisku.

Kokonaisuudessaan talkooväen yhteinen

mielipide oli se, että kuullotteen

levittäminen siveltimellä oli yllättävän

helppoa ja joutuisaa.

Maalauskohteen ulkomitat antoivat

haastetta maalaustyöhön. Harjakorkeuden

ollessa kahdeksan metrin tietämillä,

oli turvallisinta ottaa vuokralle henkilönostin.

Sen avulla hankalatkin kohteet

tulivat turvallisesti käsiteltyä.

Maalaustalkoita odotellessa

Uusi kuullotesävy talon pinnassa ihastuttaa

talonväkeä, mutta ajatus seuraavista

talkoista tulee väkisinkin mieleen.

”Muuttuvia tekijöitä on paljon, jotka vaikuttavat

seuraavan huoltokäsittelyn tulevaan

ajankohtaan. Ovatko muun muassa

rakennuksen seinäpinnat alttiina

suoralle auringon paisteelle, kuinka paljon

vesisade pääsee piiskaamaan seinäpintaa,

kuinka nopeasti kastunut seinäpinta

pääsee kuivumaan (puiden varjostus)…

Yleisellä tasolla arvioisin tässä

kohteessa seuraavan huoltokäsittelyn

olevan noin 8–10 vuoden kuluttua. Geliksi

Kuullote suojaa tehokkaasti puupintaa

kosteuden ja auringonvalon vaikutukselta

ja ennen kaikkea antaa puun

luonnollisen kosteuden liikkua”, kertoo

GVK maalitehtaan edustaja Mervi Vatanen.

Tämän kuullessaan talkooväki katsoo

helpottuneena toisiinsa ja he nauttivat

toiset kupilliset kahvia ja pullaa…

Lisätietoja: www.gvk.fi

Teksti ja kuvat: Timo Ripatti


JÄSENINFO

Uusia jäseniä Suomen

Sahayrittäjät ry:ssä

Uusina jäseninä yhdistykseen ovat liittyneet

seuraavat yritykset, yhteistöt ja henkilöt.

Heikki Kokkonen

TimberNet Oy

Kärängäntie 91

71280 KOSULA

Timo Peltola

Kauniaistentie 13

16300 ORIMATTILA

Mika Luhtanen

Mäntykankaantie 10

61720 KOSKUE

KENELLE VUODEN 2018

SAHAYRITTÄJÄ- PALKINTO?

Suomen Sahayrittäjät ry:n hallitus pyytää

jäsenistöltä ehdotuksia vuoden

sahayrittäjä-palkinnon saajaksi.

Ehdotuksessa tulee käydä ilmi palkittavan

ansiot sahayrittäjyyden saralla.

Ehdotukset on jätettävä kirjallisena 05.12.2018

mennessä sähköpostiin info@sahayrittajat.fi

Suomen Sahayrittäjät ry:n hallitus

Talvisavut 2019

15.-16.2.2019

Lappeenranta Holiday Club Saimaa,

Rauhanrinne 1, 55320 Rauha

Talvisavupaketin hinta sis. majoituksen,

oheisen ohjelman, Juhlaillallisen, aamiaiset,

sekä kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön

370 €/ 2 hlö (pe-su).

Yhden hengen Talvisavupaketti 290 € (pe-su).

Ilmoittautumiset: info@sahayrittajat.fi

Ilmoittautuminen on sitova, kun maksu on

maksettu tilille FI88 4108 0010 3563 61

Ohjelma

Koulutusilta

Pe 15.2.2019

klo 18.00 LÄHIPUU® -koulutus uusille merkin haltijoille/hakijoille

klo 19.00 Jaksamisen eväät (luennoitsija vielä avoin)

Näyttely

La 16.2.2019

klo 9.00 – 13.00 Ulkoalueella sahausnäytöksiä sekä laite-esittelyjä

Suomen Sahayrittäjät ry:n sääntömääräinen vuosikokous

La 16.2.2019 klo 15.00 kokoustiloissa

Juhlaillallinen

La 16.2.2019 klo 18.30 Aleksanterinsalissa

Vuoden Sahayrittäjä 2018- palkinnon luovutus

Juhlapuhe

Viihtymistä ja tanssin pyörteitä Riverbay Rocker´sin tahtiin aina

iltamyöhään saakka

19


TIENAA 1000€

Markku, Ragnar, Phanuel, Marko, Edmore, Asmund, Janiene,

Oleg, Will, Greg, Sergei, Risto...

Tiedätkö sinä seuraavan nimen tähän listaan?

Jos ystäväsi kenttäsirkkeli vaatisi päivittämistä, niin vinkkaa hänet meille.

Toteutuneesta kaupasta maksamme sinulle 1000€ vinkkipalkkion!

Ps. Voit vinkata myös itsesi.

More magazines by this user
Similar magazines