12.08.2022 Views

1978-3

1978-3

1978-3

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ikituurissa<br />

on ilo tavata.<br />

Ikituurissa on neljä erityyppistä<br />

ravintolaa sa m an katon alla<br />

V iih tym ise n puitteiksi.<br />

m ielialan m u k aan :<br />

G a stro n o m in e n A urora,<br />

vau h d ik as Feem k s,<br />

eksoottin en R end ez-vou s ja<br />

charm ik as A u ro ra Bar.<br />

V iih d että, m a k u n a u tin to a ja<br />

kansainvälistä vauhtia.<br />

Ikituurissa on ilo tavata.<br />

ikituuri<br />

P is p a la n tic 7 , 2 0 5 1 0 T u r k u 51<br />

P u h e lin 9 2 1 -3 7 6 11 1<br />

V a ra u k s e t : M y y n tip a lv e lu p u h . 9 2 1 -3 7 6 333<br />

POHJOLA SUOMI SALAMA<br />

POHJOLA SUOMI SALAMA<br />

POHJOLA SUOMI SALAMA<br />

POHJOLA SUOMI SALAMA<br />

POHJOLA SUOMI SALAMA<br />

vakuutuspalvelua<br />

Turku, Yliopistonkatu 21, puh. 330 555<br />

POHJOLA SUOMI SALAMA<br />

POHJOLA SUOMI SALAMA<br />

POHJOLA SUOMI SALAMA<br />

POHJOLA SUOMI SALAMA<br />

POHJOLA SUOMI SALAMA<br />

On elämys soittaa KAWAI-flyygelillä<br />

Paraskaan tavallinen piano ei vastaa soitto-ominaisuuksiltaan<br />

flyygeliä. Nykyaikaisen flyygelin kaksoiskerrantakoneiston ansiosta<br />

on kosketus soittajan täysin hallittavissa — sekä pianissimossa<br />

että fortessa on soiton sävytysmahdollisuus paras mahdollinen.<br />

Lisäksi on flyygelin sointi instrumentin muodon ja kaikupohjarakenteen<br />

ansiosta täydellisyys - ääni on kuultavissa kokonaisuudessaan<br />

hienoimpia yksityiskohtia myöten.<br />

Kun nämä ominaisuudet on japanilaisessa KAWAI-flyygelissä<br />

toteutettu korkeimman luokan am m attitaidolla käyttäen parhaita<br />

m ahdollisia raaka-aineita voidaan todellakin oikeutetusti<br />

- ON ELÄMYS SOITTAA KAWAI-FLYYGELILLÄ<br />

KAWAI<br />

M a lli:<br />

KG 1 C<br />

KG 2 C<br />

KG 3 C<br />

KG 5 C<br />

KG 6 C<br />

KG 8 C<br />

FLYYG ELIT:<br />

P itu u s : H inta:<br />

153 cm 22.400,-<br />

175 cm 23.500,-<br />

183 cm 25.800,-<br />

204 cm 33.900,-<br />

224 cm 35.600,-<br />

278 cm 65.300,-<br />

M a a h a n tu o ja ja pääedusta ja :<br />

VALTOLA OY<br />

Turku, Lemminkäisenkatu 10. Puh. 12 313.<br />

PaikaNisedustajat: HELSINKI, Fabianinkatu 8. Puh.<br />

669 011 MIKKELI: Tirkkonen. Puh. 13 253. OULU:<br />

Pianoliike Lehtola, Asemakatu 25. TAMPERE: Pianomyynti,<br />

Satamakatu 7. VAASA: Pianoliike Väinölä,<br />

Rantakatu 28.<br />

10 VUODEN TAKUU<br />

SUOSITTU<br />

TURKULAINEN<br />

KENKÄKAUPPA<br />

J.H. Salminen<br />

BRAHENKATU12<br />

MAARIANKATU 6 liukuportaat<br />

PUHELIN<br />

★ 333 300<br />

LAHJAKIRJAT<br />

LAHJAPAKKAUKSESSA<br />

MEILTÄ<br />

KANSALLINEN<br />

KIRJAKAUPPA<br />

Linnankatu 16 — Hämeenkatu 7<br />

COSTARICA<br />

hyvän,vahvan<br />

kahvin<br />

ystäville!<br />

K-KAUPPIAAT<br />

JA<br />

KESKO


Tiesitkö, että<br />

säästöpankit ovat:<br />

Suomen Turku<br />

^ — A b o . v A r s t a o X . — "<br />

N:o 3 - <strong>1978</strong><br />

J u lk a is ija — U tg iv a re :<br />

T u rk u -s e u ra , Å b o s a m fu n d e t r.y .<br />

Suomen suurin talletuspankki<br />

Suomen suurin lainan antaja<br />

Sb Suomen suurin täyden palvelun<br />

pankkiketju<br />

Siksi myös sinun<br />

kannattaa tulla<br />

säästöpankin<br />

kanta-asiakkaaksi<br />

TURUN SUOMALAINEN SÄÄSTÖPANKKI<br />

TURUN SÄÄSTÖPANKKI<br />

TURUN TYÖVÄEN SÄÄSTÖPANKKI<br />

Arkkitehti<br />

OLLI KESTILÄ:<br />

TURKU JUHLAVUODEN<br />

AATTONA<br />

KAUPUNKIM M E valm istautuu viettäm ään ensi vu o tta kolm en neljännesvuositu<br />

hannen p ituisen ikänsä kunn iaksi. Sen jo h d o s ta on e ri ta h o illa<br />

Turussa herätty jo ajoissa täyttäm ään isäntäväen ve lvo llisu u ksia . O n­<br />

han o to llin e n tila isu u s m onella ta va lla näyttää, m illa in e n ka u p u nkim m e<br />

on, m iten tä ä llä eletään ja m ihin vastaisu udessa p yritä ä n . Suom en e n tisenä<br />

pääkaupunkina, vuosisataisena tärkeänä kauppa- ja s a ta m a kaupunkina.<br />

lännen porttina, hengellisen eläm än ke sku kse n a ja m aanvilje lykse n<br />

s a m oinkuin henkisen k u lttu urin kehtona T u ru lla on v a alitta vanaan perin -<br />

le itä , jo ita ei m illoin ka a n sovi unohtaa.<br />

SENVUOKSI onkin ilahduttavaa, että itse ka u p u nki on vara n n u t huo m attavan<br />

m äärärahan ju hlavu oden tila isuuksia , näkyviä m u isto ja ja jä rje s te ly ä<br />

varten. Lisäksi eri jä rje stö t, la itokset ja yrity k s e t ovat lu o n n o llis e s ti h a lu n­<br />

neet a jo itta a tapahtum ansa tä lle sam alle vuodelle. K a iketi la a jim m a n v ie ­<br />

rasjou kon kerää Turun m essut ja niih in liitty v ä t tila is u u d e t, m u tta o d o te tta ­<br />

vissa on p itkin vuotta o san o tta jia e rila is iin ko n g re sse ihin sekä y k s ity is ­<br />

h e n k ilö itä su ku laisia ja tu ttavia terve htim ä än. O nhan tä ä llä v a lm is ta o h je l­<br />

maa ja uutta nähtävää ja koettavaa. K o tiseutu väen om a v u o s itta in e n ka t­<br />

selm us, V a lta ku n nalliset kotiseutupäivät, on e riko ise sti täm än ju h la v u o d e n<br />

jo h d o sta s ijo ite ttu T urkuun kesä— h e inäkuun vaih te en tie n o ille .<br />

ME tu rk u la is e t olem m e siis k u u lutta n e e t ilm o ille tiedon ju hla vu o d e sta m m e<br />

ja to ivotta n e et ystäväm m e te rv e tu lle ik s i tänne. O dota m m e sekä k u ts u ttu ja<br />

että kutsum attom ia v ie ra ita sanko in jo u k o in . Ja nyt m eidän p itä is i te h d ä<br />

ka ikki voitavam m e, että v ie ra a t saisivat e d u llisen kuvan m eistä ja k aup u n ­<br />

gistam m e. O lem m eko siihen va lm ista u tu n e e t o m a kohta isesti?<br />

KA IK KEIN ensiksi pitä isi m eidän valm en tau tua olem a an y s tä v ä llis iä ja ilo i­<br />

sia. A rkise t kahnaukset, itse kkä ä t a jatu kset ja repivä t riid a t o lis i to is ta i­<br />

seksi haudattava. M eidän pitä isi avoim esti ja rohke a sti ke rto a k a u p u n g is -


tam m e ja sen tapahtumista. Hyvää tekisi itsekullekin lukea Turun kaupungin<br />

historiaa. M onikohan turkulainen teoksen omistaa?<br />

N IIN K U IN hyvä em äntä siistii kotinsa ennen kutsuja, meidän kaupungin<br />

asukkaina pitäisi panna koko kaupunki puhtaaseen kuntoon. Turku-seuran<br />

ja kaupunginosayhdistysten viime keväänä toim eenpanem at siivoustalkoot<br />

olivat eräänlainen kehoitus ja harjoitus, jotta opittaisiin yleiseen ja jatkuvaan<br />

ympäristön siistinä pitämiseen. Nyt syksyllä kiinnitämme huomiomme<br />

kiinteistöjen pihojen ja etupihojen vehreyden lisäämiseen. Tällaiset pienet<br />

yksityiskohdat ovat sinänsä vähäpätöisiä yksityiskohtia suuren kaupungin<br />

kokonaiskuvassa, mutta niillä voidaan osoittaa, että kansalaiset itsekin<br />

harrastavat asuinympäristönsä kaunistamista. Kaikkea ei aina voi vaatia<br />

yhteiskunnalta.<br />

TURKU-SEURAN eräät aloitteet historiallisesti tai rakennustaiteellisesti<br />

merkittävien kohteiden suojelemiseksi ja lausunnot kaupunkikuvaan edullisesti<br />

vaikuttavien ympäristökokonaisuuksien säilyttämiseksi ovat tähdänneet<br />

ennenkaikkea eheän ja sopusuhtaisen ilmapiirin luomiseen. Olisimme<br />

toivoneet, että Vanha raatihuone olisi juhlavuoteen mennessä entistetty<br />

alkuperäiseen asuunsa symbolisoimaan Turun hallinnollisen keskuksen<br />

syntym äpaikkaa. Sam alla se olisi ollut esim erkkinä siitä, että kaupunginrakentamisen<br />

perusperiaatteisiin on aina kuulunut taito osata oikeassa<br />

suhteessa ratkaista vanhan ja uuden keskinäinen kohtalo.<br />

VIIM EISTEN vuosikymmenien korkeasuhdanteen aikana kaupunkimme kehitys<br />

tapahtui niin nopeasti, että ratkaisujen tekoon jäi usein liian vähän<br />

aikaa ja rakentamisen laatu jäi määrän varjoon. Valittaen on todettava, että<br />

siinä vauhdissa menetimme katukuvastamme sellaistakin, jota jälkeenpäin<br />

olemme saaneet jäädä kaipaamaan.<br />

NE kunnianhimoiset tavoitteet, jotka asetettiin asuinrakentamiselle toteuttam<br />

alla uusilla neitseellisillä alueilla nk. lähiöitä, on suurelta osalta saavutettu.<br />

Tulokset kertovat rakentajien ahkeruudesta, uusien asukkaiden tarpeiden<br />

tyydyttämisestä ja nykyaikaisen teknologian mahdollisuuksista<br />

Jokainen alue ei kuitenkaan ole täyttänyt kaikkia niitä toiveita, joita niihin<br />

asetettiin. Voimavarojen loppuessa olisikin nyt keskityttävä jo rakennettujen<br />

alueiden palvelutason ja viihtyvyyden parantamiseen.<br />

LÄHIAIKOJEN tärkeim piä tehtäviäm me onkin kaupunkirakenteem m e eheyttäminen.<br />

Erikoista huomiota olisi kiinnitettävä lisärakentamisen sovittamisessa<br />

jo olemassaolevaan. Eheyttääksem m e kaupunkikuvaa meidän siis<br />

toisaalta olisi täydennettävä sellaisia alueita tai paikkoja, joista puuttuu<br />

rakennuksia, toisaalta myös uskallettava tehdä rohkeita ratkaisuja, jotka<br />

tuovat jotakin arvokasta keskuuteemme: esimerkiksi uusi pääkatu, kävelyalue,<br />

toriaukea, puisto tai vaikkapa keinojärvi. Mahdollisuudet ovat monet.<br />

NÄIN juhlavuoden aattona lähitavoitteemme ovat selvillä. Niihin valmistautuminen<br />

on tämän hetken kunnia-asiamme. Kannustakoon yhteinen<br />

ponnistelumme meitä tähtääm ään pitemmälle. Turulla on erinom aiset edellytykset<br />

muuttua entistä moni-ilmeisemmäksi, jos osaamme oikein toteuttaa<br />

vanhan ja uuden sopeuttamista toisiinsa, suoda riittävästi tilaa vapaa-ajan<br />

alueille, kohentaa m aisemiamme ja kiinnittää huomiomme asuin- ja työym<br />

päristömme kauneusarvoihin. 1<br />

E r k k i Asp<br />

TURUN Kesäyliopiston kesälukukautta<br />

<strong>1978</strong> koskevat tilastot eivät<br />

ole vielä valmistuneet, mutta jo lähes<br />

lopullisten tietojen varassa on<br />

pääteltävissä kesäyliopiston onnistuneen<br />

tavoitteissaan. Oppilasmäärän<br />

kohoaminen yli 2800 opiskelijan<br />

osoittaa opetusohjelman tarjonneen<br />

tärkeitä ja kiinnostavia kohteita.<br />

Monet kurssit ovat olleet "loppuunmyytyjä".<br />

Valittavana on ollut myös<br />

valtakunnallisesti merkittäviä kursseja.<br />

mikä näkyy myös siinä, että<br />

opiskelijoista n. 3 0% on Turun ja<br />

sen talousalueen ulkopuolelta.<br />

LOUNAISTA Suomea, jonka laajemmassa<br />

merkityksessä voidaan<br />

ajatella käsittävän nykyisen Varsinais-Suomen,<br />

eteläisen ja keskisen<br />

Satakunnan, Lounais-Hämeen sekä<br />

läntisen Uudenmaan, on vanhastaan<br />

totuttu pitämään maamme aineellisen<br />

ja henkisen kulttuurin kehtona.<br />

Lainatakseni kansallisromanttiseen<br />

henkeen maakuntalaulujen sanoja:<br />

"Täällä Suomen synnyinmuistot,<br />

täällä työn ia tiedon puistot” , "tyynnä<br />

kyntää aurallansa, maata isien",<br />

"on tarmoa on kuntoa” , jne. Inhimillistä<br />

toimintaa leimaa tietty vanhoillisuus<br />

ja jäykkyys. Kaikki on<br />

arvokasta, historian perinteiden<br />

ohjaamaa ja hidastempoista. Vaurautta<br />

on ikimuistoisista ajoista ollut<br />

täällä varsinaisessa Suomessa<br />

Professori<br />

Erkki Asp:<br />

Kesäyliopiston lukukausi<br />

on taas päättynyt<br />

OPISKELIJAJAKAUMA kuvastaa<br />

kesäyliopiston avoimuutta sikäli,<br />

että vain vajaa 40 % opiskelijoista<br />

on yliopistoon kirjoittautuneita. Toisin<br />

sanoen kesäyliopistossa on periaatteessa<br />

kaikilla mahdollisuus<br />

opiskella; mukana on esim. koululaisia<br />

20% , ammattitutkinnon suorittaneita<br />

15% ja akateemisen loppututkinnon<br />

suorittaneita 15%. Yliopistotasoinen<br />

opetus vaikuttaa<br />

kuitenkin sen, että valtaosa opiskelijoista<br />

on koulutuspohjaltaan<br />

ylioppilaita tai ammattitutkinnon<br />

suorittaneita.<br />

KORKEAKOULUTUTKINNON suorittamiseen<br />

pyrki 36 %, ammatillista<br />

täydennyskoulutusta hankki<br />

32% , harrastuksekseen opiskeli 10<br />

% ja koululaisille tarkoitettuihin<br />

kursseihin osallistui n. 20 % kesäyliopiston<br />

opiskelijoista.<br />

KESÄYLIOPISTON opiskelijoista<br />

oli kaksi kolmasosaa naisia, mikä<br />

heijastaa osittain tarjolla olevien<br />

kurssien luonnetta mutta osittain<br />

ehkä myös sukupuolten opintoaktiivisuuden<br />

eroja. Nuorin opiskelija<br />

oli 14-vuotias ja vanhin yli 70-vuotias.<br />

toisin mitoin, kuin korpi-Suomessa.<br />

Joskus tulee mieleen ajatus, nojaammeko<br />

ikäänkuin itsestään selvään<br />

vanhaan hegemoniaamme kaikissa<br />

pyrinnöissämme, niin että poljemme<br />

paikallamme siinä kun korpi-suomalaiset<br />

hampaat irvessä<br />

rynnistävät eteenpäin jokapäiväisen<br />

leipänsä ja myös henkisten rientojensa<br />

puolesta.<br />

VAIKKA Lounais-Suomi maantieteellisistä<br />

syistä johtuen aina on<br />

ensimmäisenä vastaanottamassa<br />

eurooppalaisia vaikutteita, leimaa<br />

sen väestöä kuitenkin vahva stabiilisuus.<br />

Emme helposti hyväksy<br />

vieraita vaikutteita, vaan katsomme<br />

ensin, onko niistä eläjiksi. Luonteenlaatuamme<br />

lienee vahvasti<br />

muokannut vanha maanviljelys-<br />

LÄHTEMÄTTÄ tässä yhteydessä<br />

esittelemään tilastoja yksityiskohtaisemmin<br />

ja tarkastelematta tarjolla<br />

olleita monia kursseja kannattaa<br />

kuitenkin viitata niihin yleisöluentoihin,<br />

jotka monivuotisen yrityksen<br />

jälkeen nyt järjestettiin yhteistoiminnassa<br />

Turku-seuran ja<br />

Varsinais-Suomen Maakuntaliiton<br />

kanssa. Professori Paavo Kallion<br />

aiheena oli Ruissalo turkulaisten<br />

virkistyskeidas, seutukaavajohtaja<br />

Raimo Narjuksen aiheena Turku<br />

merikaupunki ja jaostosihteeri<br />

Tauno Suominen tarkasteli Varsinais-Suomen<br />

kulttuurikysymyksiä.<br />

Nämä turkulaisia läheisesti koskettaneet<br />

esitelmät saivat runsaan<br />

kuulijakunnan. Onkin ilmeistä, että<br />

tällainen myönteinen vastaanotto<br />

kannustaa järjestämään vastaavia<br />

yleisölle tarkoitettuja luentoja myös<br />

tulevina kesinä. Varsinkin Turun<br />

750-vuotisjuhlavuosi tarjoaisi erinomaisia<br />

teemoja ensi kesän luennoiksi.<br />

Yliopistokaupunki Turku kaipaa<br />

nyt saadun kokemuksen mukaan<br />

myös kesän aikana korkeatasoista<br />

esitelmä- ja luentopalvelua.<br />

□<br />

Kulttuuripoliittisia ongelmia<br />

B Turun ja Porin läänin taidetoimikunnan puheenjohtaja<br />

ja Varsinais-Suomen Maakuntaliiton jaostosihteeri Tauno<br />

A. Suominen luennoi keskiviikkona 7. 6. <strong>1978</strong> Turun<br />

Kesäyliopistossa aiheesta ” Kulttuuripoliittisia ongelm ia”.<br />

Julkaisem m e oheisena lyhennelmän luennosta.<br />

perinne. Talonpoika on aina sidoksissa<br />

maahan, hänen on ollut järjestettävä<br />

elämisensä siten, että se<br />

jatkuu samassa kylässä, missä isätkin<br />

ovat asuneet ja työtä tehneet.<br />

Riuhtominen ei ole auttanut, ei<br />

myöskään karkuun lähtö, koska se<br />

samalla olisi merkinnyt koko elinkeinon<br />

jättämistä. Tämä taas oli<br />

useimmille mahdoton ratkaisu, koska<br />

vaihtoehto olisi ollut täysin tuntematon.<br />

Pyrkimys turvallisuuteen<br />

oli päällimmäisenä tavoitteena. Ensi<br />

sijalle asetettiin asiallisuus, tarkoituksenmukaisuus,<br />

kestävyys ja taloudellisuus.<br />

Kauneus ja muu maallinen<br />

koreus tuli mukaan vasta sitten,<br />

jos oli aikaa ja varallisuutta.<br />

Useimmiten ei ollut. Elämänasennetta<br />

kuvaa nähdäkseni hyvin kotiseudullani<br />

Alastarolla kuulemani<br />

sanonta: "Kyl mun miälestäni pitkä<br />

nisusarka ja lihava sika kans nätejä<br />

on!”<br />

VAIKKA olen pyrkinyt osoittamaan<br />

kansanluonteessa tiettyä yhteneväisyyttä,<br />

on todettava että monessa<br />

suhteessa Lounais-Suomi on<br />

hyvin kaksijakoinen maakunta. Tästä<br />

johtuen niin kulttuurin kuin elinkeinoelämänkin<br />

aloilla on mahdo-


tonta löytää minkäänlaista yleistävää<br />

ja yksiviivaista perusilmettä.<br />

Seuraavassa joukko esimerkkejä<br />

kaksijakoisuudesta:<br />

1. Kaksi kieltä, suomi ja ruotsi,<br />

molemmilla vahva, omaleimainen<br />

ja elävä kulttuuri.<br />

2. Rintamaita ja kehitysalueita.<br />

Kantokykyluokat vaihtelevat 1— 10<br />

välillä, eli äärirajasta toiseen.<br />

3. Suuria taajamia ja maan pienimpiä<br />

kuntia. Väkiluvut vaihtelevat<br />

Turun 165 000 asukkaasta Velkuan<br />

141 asukkaaseen, eli yli 1000 kertaisesti.<br />

4. Kasvukeskuksia ja väestökatoalueita.<br />

Neljännesvuosisadassa on<br />

esim. Raision väkiluku kasvanut<br />

noin 300% ja toisaalta löytyy lukuisasti<br />

kuntia, jotka vastaavana<br />

aikana ovat menettäneet kutakuinkin<br />

puolet väestöstään.<br />

5. Voimakkaan teollistuneita ja<br />

toisaalta lähes täysin maataloudesta<br />

riippuvia kuntia.<br />

6. Ruuhka-asumista ja lähes<br />

erakkoelämää. Löytyy kaupunkikuntia,<br />

joiden väentiheys on 600—<br />

700 henkeä neliökilometrillä ja vastaavasti<br />

harvaanasuttuja maalaiskuntia,<br />

joissa asukkaita on alle tai<br />

vähän yli 6 henkeä/km-.<br />

7. Vaurautta ja niukkuutta. Puuttumatta<br />

henkilökohtaisiin tuloeroihin,<br />

voidaan todeta että kunnallisestikin<br />

verotettava tulo asukasta<br />

kohti vaihtelee alueella äärirajoin<br />

21 786 mk — 5475 mk (1975)<br />

8. Saaristoa ja manner-Suomea.<br />

Liikenteellisinä äärirajoina esim.<br />

bussi joka viidestoista minuutti tai<br />

kelirikkoaikoina liikenteetön tilanne,<br />

jossa hätätapauksessa ratkaisuna<br />

on vain tilaushelikopteri, mikäli<br />

on päästy puhelimen ääreen<br />

hälyytystä tekemään. Lukuisille vakinaisesti<br />

aautuille pikkusaarille ei<br />

ole mitään julkisia liikenneyhteyksiä.<br />

Vastakohtaisuuksia voisi tietenkin<br />

löytää lisää, mutta riittäköön tämä<br />

malliksi. Kun asukastiheydessä on<br />

yli satakertaisia eroja, väkiluvuissa<br />

yli 10 0 0 -kertaisia eroja, väestökehityksessä<br />

neljännesvuosisadan aikana<br />

monen sadan prosentin erot ja<br />

kokonaisten kuntien verotuloissa<br />

asukasta kohti nelinkertainen ero,<br />

ja sitten oikeutetusti esitetään, että<br />

nämä kaikki ihmiset on saatava<br />

samanarvoiseen asemaan, niin eipä<br />

juuri muuta voi, kuin esittää<br />

vastakysymyksen: Sanokaa millä<br />

tavoin se on toteutettavissa? Tavoitteita<br />

tulee luonnollisesti asettaa,<br />

niitä tulee toteuttaa ja vallitsevaa<br />

epätasapainoa korjata. Paljon<br />

voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi,<br />

mutta täydellinen tasa-arvo<br />

tässä mielessä lienee toteutumaton<br />

unelma.<br />

OLEN jokapäiväisessä työssäni<br />

Varsinais-Suomen Maakuntaliitossa<br />

joutunut muutaman vuoden aikana<br />

paneutumaan Varsinais-Suomen<br />

kulttuurikysymyksiin. Viimeksikuluneet<br />

puolitoista vuotta läänin taidetoimikunnan<br />

luottamustoimisena<br />

puheenjohtajana ovat laajentaneet<br />

työkentän koko lääniä käsittäväksi.<br />

Ongelmia on löytynyt tavaton määrä,<br />

joskin tietysti osa niistä on valtakunnallisia.<br />

Sikäli ongelmamme<br />

ovat omaleimaisia, että vastaavaa<br />

ongelmayhdistelmää ei muualta löytyne.<br />

Varsinais-Suomen Maakuntaliiton<br />

roolia tarkasteltaessa voidaan<br />

todeta, että sen tähän mennessä<br />

runsaan puoli vuosisataa<br />

kestäneestä toiminnasta alkuvuosikymmenet<br />

kuluivat pääasiassa työskentelyyn<br />

erilaisten kulttuuriasioiden<br />

parissa. Kun Maakuntaliiton<br />

luonne sitten muuttui ja siitä tuli<br />

kuntien etujärjestö, tulivat erilaiset<br />

kunnalliset, pääasiassa kunnallistaloudelliset<br />

kysymykset varsin keskeisinä<br />

mukaan toimintakenttään,<br />

kulttuuriasioiden jäädessä suhteellisen<br />

vähälle osalle. Maakuntaliiton<br />

merkityksen kasvaessa ja sen toimintaedellytysten<br />

parantuessa on<br />

tässä suhteessa viime vuosina tapahtunut<br />

ilahduttavaa tasapainoittumista.<br />

Nykyisin voidaan nähdäkseni<br />

todeta kulttuuriasioiden ja<br />

muiden liiton toimialaan liittyvien<br />

kysymysten olevan varsin sopivas-<br />

T a u n o S u o m in e n<br />

sa tasapainossa keskenään. Maakunnallisten<br />

kulttuurikysymysten<br />

valvojana ja alueellisena etujärjestönä<br />

tulee maakuntaliitoilla varmasti<br />

jatkossakin olemaan varsin keskeinen<br />

asema.<br />

MAAKUNTALIITON rooli on hyvin<br />

monitahoinen. Sen kulttuuripoliittisella<br />

saralla muodostavat<br />

erilaiset koulutuskysymykset oman<br />

keskeisen ryhmänsä. Varsinais-<br />

Suomen Maakuntaliittokin on aivan<br />

viime aikojen toiminnassaan joutunut<br />

puuttumaan mm. lastentarhano<br />

p e tta ja t koulutukseen, maatalousopetukseen,<br />

kieli-instituutin asemaan,<br />

merenkulkuopetukseen, kalastajien<br />

koulutukseen sekä keskiasteen<br />

koulutukseen, vain eräitä<br />

esimerkkejä mainitakseni. Tutkimustoimintaa<br />

palvelevista hankkeista<br />

Maakuntaliitto on ajanut mm.<br />

Turun Maakunta-arkiston laajentamista,<br />

valtion siementarkastuslaitoksen<br />

sijoittamista Loimaalle, riista-<br />

ja kalatalouden tutkimuslaitoksen<br />

sijoittamista Varsinais-Suomen<br />

rannikolle jne. Ympäristönsuojelullisista<br />

seikoista esimerkkeinä mainitsen<br />

mm. toiminnan Rymättylän<br />

kunnassa sijaitsevan ainutlaatuisen<br />

Lookilan rakennusryhmän säilyttämispyrkimykset<br />

sekä maaseutuympäristön<br />

suojeluun tähtäävän seminaarin<br />

järjestäminen. Maakuntaliitto<br />

on lisäksi antanut lukuisia lausuntoja<br />

mm. kunnallispuistohankkeista<br />

ja suojelusuunnitelmista.<br />

LÄÄNIN taidetoimikunnan rooli<br />

on toisenlainen, paljon suppeampi,<br />

kattaen kulttuuristamme vain varsinaisesti<br />

taiteita koskevan osan.<br />

Työkenttä on kuitenkin jatkuvasti<br />

laajentunut ja uskoakseni tulee<br />

edelleenkin laajenemaan. Tätä voi<br />

seurata tyydytyksen tuntein, mikäli<br />

samalla pidetään huoli taloudellisten<br />

mahdollisuuksien lisäämisestä<br />

samassa suhteessa.<br />

ALUEELLISTA kulttuurihallintoa<br />

tarkasteltaessa ovat läänien taidetoimikunnat<br />

hyvin myöhäissyntyisiä<br />

elimiä. Niiden toimintahan on kestänyt<br />

vasta runsaan vuosikymmenen.<br />

Alkuvuodet kuluivat luonnollisesti<br />

hieman hapuillen ja suuntaa<br />

etsien, eivätkä taidetoimikuntien<br />

taloudelliset resurssitkaan siinä<br />

vaiheessa olleet kovin suuret. Kun<br />

toimikunnat vähitellen saivat päätoimisia<br />

työntekijöitä, määrärahat<br />

kasvoivat ja toiminta pääsi urautumaan,<br />

on niiden merkitys huomattavasti<br />

kasvanut. Tämä johtuu myös<br />

siitä, että valtiovalta on siirtänyt<br />

läänien taidetoimikuntien hoitoon<br />

lukuisia tehtäviä, jotka aikaisemmin<br />

toimeenpantiin valtakunnan tasolla.<br />

On valitettavaa, että alkuvuosina<br />

tapahtuneen määrärahojen ripeän<br />

kasvun jälkeen taidetoimikuntien<br />

määrärahat nykyisinä niukkojen<br />

budjettien vuosina ovat jääneet<br />

polkemaan paikalleen, eikä niiden<br />

kehitys siten ole vastannut taidetoimikunnille<br />

kertyneiden tehtävien<br />

kasvua. Paitsi valtiovallan toimenpiteiden<br />

seurauksena, on läänien<br />

taidetoimikuntien työmäärä kasvanut<br />

myös siksi, että toimikunnat<br />

ovat tulleet vuosien myötä yleisön<br />

tietoisuuteen, ja niiden puoleen siten<br />

entistä useammin osataan<br />

kääntyä mitä erilaisimpien hankkeiden<br />

vuoksi.<br />

Opetusministeriö on vuodesta<br />

1972 lähtien maininnut lapset, nuoret,<br />

vanhukset ja syrjäseutujen<br />

asukkaat kulttuuripoliittisiksi kohderyhmiksi,<br />

jotka eivät ole tasavertaisessa<br />

asemassa kulttuuritarjonnan<br />

suhteen muun väestön kanssa.<br />

Muita yhtä tärkeitä kulttuuritarjonnan<br />

ulkopuolelle jossain määrin<br />

jääviä ryhmiä ovat vuorotyöläiset,<br />

vammaiset, laitoshoidossa olevat,<br />

etniset ja kielelliset vähemmistöt<br />

sekä uudelle paikkakunnalle muuttaneet.<br />

TÄSSÄ kohden törmäämme jälleen<br />

alussa luettelemiini vastakohtaisuuksiin.<br />

Syrjäseutujen asukkaiden<br />

mahdollisuus tavoittaa yhteiskunnan<br />

tarjoamia kulttuuripalveluksia<br />

on usein olematon, johtuen pääasiassa<br />

pitkistä etäisyyksistä ja<br />

kulkuyhteyksien puutteesta. Toisaalta<br />

omatoimiset kulttuuriharrastukset<br />

ovat käyneet perin vähäisik-<br />

si, johtuen siitä että muuttoliikkeen<br />

seurauksena aktiivinen väestönosa,<br />

nuoriso ja jopa keski-ikää lähentelevätkin<br />

ovat siirtyneet taajamiin.<br />

TAAJAMISSA olisi siis aktiivista<br />

väestöä ja on myös melkoisesti erilaista<br />

kulttuuritarjontaa. Kaikki hyvin?<br />

Ei ole valitettavasti. On varsin<br />

selvästi havaittavissa, että muualta<br />

paikkakunnalle muuttaneet muodostavat<br />

kulttuurityhjiön, jossa siteet<br />

entiseen kulttuuriyhteisöön ovat<br />

katkenneet, eikä erilaisten paineiden<br />

ristiaallokossa uusia siteitä ole<br />

syntynyt. Syyllistymättä kovinkaan<br />

suureen liioitteluun, voidaan todeta<br />

että varsin yleisesti tämän väestönosan<br />

vapaa-ajan täyttävät televisio<br />

ja kapakka. Tilanne on jo nyt<br />

riittävän synkkä, mutta millaiseksi<br />

se muodostuu niiden lasten ja<br />

nuorten osalta, jotka joutuvat varttumaan<br />

aikuisiksi tällaisissa olosuhteissa!<br />

ON SYYTÄ korostaa lasten ja<br />

nuorten keskeistä asemaa kulttuuripoliittisten<br />

kohderyhmien tukemisessa,<br />

koska nimenomaan lapsena<br />

luodaan kulttuurin käyttötottumukset.<br />

Lapsille ja varhaisnuorisolle<br />

tarkoitettu kulttuuritarjonta<br />

on kuitenkin tällä hetkellä määrältään<br />

riittämätöntä ja usein tasoltaan<br />

heikkoa.<br />

Olipa kyse minkälaisesta inhimillisestä<br />

toiminnasta tahansa, sen<br />

tulee parhaaseen tulokseen johtaakseen<br />

olla järjestelmällistä ja<br />

hyvin suunniteltua. Tämän oivaltaen<br />

läänin taidetoimikuntakin parisen<br />

vuotta sitten päätti laatia läänin<br />

kulttuuripoliittisen ohjelman toimintansa<br />

ohjenuoraksi. Tiiviin työskentelyn<br />

tuloksena ohjelma on nyt<br />

valmistunut. Eräänlaiseksi huoneentauluksi<br />

tulevien vuosien varalle<br />

siinä esitetään mm. seuraavaa:<br />

Läänin taidetoimikunnan kulttuuripolitiikan<br />

tulee:<br />

1. turvata ja monipuolistaa läänin<br />

kulttuuripalveluja ohjaamalla ja<br />

avustamalla kulttuurityöhön osallistuvien<br />

henkilöiden sekä taide- ja<br />

kulttuuripoliittisten yhteisöjen toimintaa.<br />

2. luoda edellytyksiä taiteenharjoittajien<br />

ja harrastajien virikkeitä<br />

antavaan vuorovaikutukseen,<br />

3. pyrkiä alueellisesti, kielellisesti<br />

ja sosiaalisesti kulttuuripalvelujen<br />

kattavaan tarjontaan luomalla henkisiä<br />

ja aineellisia edellytyksiä<br />

väestön aktiiviselle osallistumiselle<br />

luovaan toimintaan ja taiteen vastaanottamiseen,<br />

4. edistää kuntatason aktiivista<br />

kulttuuripoliittista toimintaa ohjaamalla<br />

kuntia yhtenäistämään kulttuurihallintonsa<br />

ja perustamaan<br />

kulttuurilautakuntia,<br />

5. kehittää kulttuurin alalla kuntien<br />

yhteistoimintaa tavoitteena<br />

kuntayhtymät uusien toimintamuotojen<br />

ja laajojen kulttuurihankkeiden<br />

toteuttamiseksi,<br />

6. saada läänin väestö entistä<br />

suuremmassa määrin omaksumaan<br />

kulttuuritoiminta osana jokapäiväistä<br />

elämää tehostamalla kulttuuripalveluja<br />

esittelevää tiedottamista,<br />

7. turvata, välittää ja edistää lää-<br />

Turun Kesäyliopisto<br />

■ Turun Kesäyliopiston rehtori, professori Erkki A s p käsitteli<br />

kesälukukauden <strong>1978</strong> avajaisissa kesäyliopiston taloudellisen<br />

tilanteen kehitystä, kesäyliopiston merkitystä koulutusyksikkönä<br />

sekä opetusohjelman suuntaviivoja. Hän totesi puheessaan<br />

mm. seuraavaa:<br />

KESÄYLIOPISTOT ovat toimineet<br />

maassamme ikäänkuin huoltokeskuksina,<br />

joissa mahdollisuuksien<br />

mukaan on tarjottu eri koulutustaustaa<br />

edustaville toisaalta sellaista<br />

opetusta, jota mikään muu<br />

oppilaitos ei kesäaikana tarjoa, ja<br />

toisaalta sellaista opetusta, jota<br />

monien väestö- tai ammattiryhmien<br />

on mahdotonta nauttia myöskään<br />

talvikautena. Näin kesäyliopistot<br />

ovat avoimuutensa ansiosta pystyneet<br />

tavoittamaan ns. suuren yleisön.<br />

Nythän tätä samaa avoimuuden<br />

periaatetta tullaan toteuttamaan<br />

— tosin hyvin suppeissa<br />

puitteissa — Turun yliopiston avoimen<br />

korkeakoulun kokeilussa, jossa<br />

Turun Kesäyliopisto on kiinteästi<br />

mukana.<br />

VALTION osuus kesäyliopistojen<br />

rahoittajana on pysynyt vuodesta<br />

toiseen varsin vähäisenä, mikä<br />

merkinnee sitä, että kesäyliopistoja<br />

on pyritty pitämään vain tilapäisorganisaatioina.<br />

Varsinaisten yliopistojen<br />

kesäopetuksen uudistussuunnitelmat<br />

eivät ole kuitenkaan<br />

toistaiseksi toteutuneet ja lienevät<br />

valtiontalouden heikon tilan vuoksi<br />

vaikeasti myös toteutettavissa. Kesäyliopistojärjestelmä<br />

on halpa ratkaisu<br />

valtiolle, mutta tätäkään ei<br />

pitäisi korostaa kohtuuttomasti.<br />

Nyt tarvittaisiinkin valtionavun<br />

huomattavaa korottamista, mikäli<br />

kesäopetukselle annetaan se arvo,<br />

mikä tälle eri kansalaispiirien tehokkaana<br />

kouluttajana kuuluu. Turun<br />

Kesäyliopisto on perustettu<br />

1936.<br />

TURUN Kesäyliopiston ohjelma<br />

on sangen monipuolinen ja mukana<br />

on aina myös uusia kursseja.<br />

Kuitenkin ohjelman toteutuksessa<br />

on voitu ottaa mukaan lähinnä vain<br />

etukäteen varmat ja riittävän oppilasmäärän<br />

takaavat kurssit. On<br />

erittäin suuri vahinko, että kesäyliopistossa<br />

ei ole mahdollisuuksia<br />

ennen kaikkea taloudellisten seikkojen<br />

vuoksi kokeilla uusia metodeja<br />

ja uusia kohteita siinä laajuunille<br />

ominaista, paikallista kulttuuriperinnettä<br />

osana kansallista kulttuurikokonaisuutta<br />

sekä<br />

8. edistää kansainvälistä kulttuurivaihtoa<br />

läänissä.<br />

NÄIN siis läänin taidetoimikunnan<br />

vastavalmistuneessa kulttuuripoliittisessa<br />

ohjelmassa. Kulttuurin<br />

kysymykset muodostavat kuitenkin<br />

Gordionin solmun, jonka purkamidessa,<br />

mihin muuten olisi tarvetta.<br />

Tämän vuoksi kesäyliopisto joutuu<br />

aristelemaan mm. ulkomaisten<br />

opettajien ja tutkijoiden kutsumista<br />

luennoimaan kesäkaudeksi. Turun<br />

yliopiston pitäisikin mielestäni<br />

käyttää tietty osa kesäopetukseen<br />

varatuista varoista nimenomaan<br />

ulkomaisten luennoitsijoiden kutsumiseen,<br />

mikä saattaisi palvella<br />

samalla myös yliopisto-opettajien<br />

jatkokoulutusta. Eräisiin yleisöluentoihin<br />

samoin kuin moniin täydennyskoulutuskursseihin<br />

liittyy järjestäjän<br />

kannalta aina oma jännityksensä,<br />

saako kurssi sen vastaanoton,<br />

jonka sille toivoisi. Järjestäjä<br />

saattaa olettaa kysynnän suuremmaksi<br />

kuin se todellisuudessa onkaan.<br />

Kaikki eivät ole valmiit koulutettaviksi<br />

tai yleensä muuttamaan<br />

omaksumiaan käyttäytymistapoja.<br />

Jopa yrittäjäväen joukossa on henkilöitä,<br />

jotka osallistuisivat korkeintaan<br />

sellaiseen koulutukseen, joka<br />

takaisi välittömästi taloudellisen<br />

hyödyn. Edelleen on henkilöryhmiä,<br />

jotka pitävät koulutusta turhana<br />

ylellisyytenä ja uskovat pelkästään<br />

työtehtävien kehittävään merkitykseen.<br />

VAIKUTTAA kuitenkin siltä, että<br />

mitä enemmän teknologia ja tieteelliset<br />

menetelmät valtaavat sijaa<br />

jollakin alalla, sitä tärkeämpää on<br />

näillä aloilla täydennyskoulutuksen<br />

tai siihen rinnastettavien koulutuspalvelujen<br />

avulla kehittää ammatillisia<br />

valmiuksia yleisen eteenpäinmenon<br />

vaateita vastaavaksi.<br />

Työvoima uusinnetaan koulutuksella<br />

mukautumaan teknologian ja<br />

organisaation kiihtyviin muutoksiin<br />

sekä samalla myös yksilön lisääntyvän<br />

tiedotustarpeen sanelemiin<br />

vaatimuksiin. Sen vuoksi tarjottavan<br />

koulutuksen tulisikin rakentua<br />

työnjaon ja tehtäväjärjestelmän<br />

edellyttämiin tarpeisiin taatakseen<br />

henkilöstön sivistys-, tieto- ja motivaatiotason<br />

laadullisen kehittämisen<br />

siten, että se kykenee toimimaan<br />

muuttuvissa oloissa. □<br />

nen miekaniskulla ei liene mahdollista<br />

eikä varmaan tarkoituksenmukaistakaan.<br />

Kärsivällisellä työskentelyllä,<br />

aikaa uhraten ja taloudellisia<br />

voimavaroja säästämättä solmu<br />

kuitenkin vähitellen purkautunee.<br />

Valmiiksi maailma tuskin tällöinkään<br />

tulee, sillä edellisten pulmien<br />

selvitessä on uusilla taipumusta<br />

pulpahtaa esiin.<br />


Konsuli<br />

ARM AS O. JO KINEN:<br />

Mietteitä<br />

ja mielipiteitä<br />

Meri-Turun rakentamiseksi<br />

K irjo itu s peitetty te kijä n o ike u sa sia n vuoksi.<br />

TURKU on vuosisatojen kuluessa<br />

kasvanut A urajoen suulle satam a­<br />

paikkana, sisäm aan porttin a m erelle.<br />

Sen asutus on seurannut jo k i­<br />

vartta ja siitä levinnyt kukkuloiden<br />

taa ym päröivälle m aaseudulle.<br />

Ikäänkuin aristellen se on lähestynyt<br />

m eren rantaa. V ielä täm än vuosisadan<br />

p uolivälissä kaupunkim ainen<br />

ranta-asutus ra jo ittu i pääasiassa<br />

m uutam iin e sikaupunkim aisiin,<br />

kaavallisesti useim m iten epäm ääräisiin<br />

pientaloryhm iin, sellaisiin<br />

kuin K orppolaistenm äki, P ihla ja n ie ­<br />

mi, U ittam o ja Hirvensalon puolella<br />

P ikisaari, Lauttaranta ja Honkaistenranta.<br />

Vasta parin viim eisim m än<br />

vuosikym m enen aikana kerro sta lo ­<br />

je n hyökyaalto on a lkanut työntyä<br />

kaupungin m antereen puoleisille<br />

rannoille. S am anaikaisesti on puhuttu<br />

ja puhutaan tänä päivänä<br />

p ientalotonttien puutteesta Turun<br />

kaupungin alueella. Ja kuitenkin<br />

käytettävissä on sellainen tähän<br />

tarkoitukseen m itä soveliain alue<br />

kuin kaupungin välittöm ässä läheisyydessä<br />

olevat ja kaupunkiin kuuluvat<br />

suuret saaret, H irvensalo, Satava<br />

ja K akskerta, jo is ta on käytetty<br />

m ielestäni osuvaa n im itystä "M e ri-<br />

Turku". Tähän ryhm ään kuuluu<br />

luonnollisesti m yös R uissalo, mutta<br />

erikoisluonteestaan johtuen se on<br />

jä te ttä vä täm än tarkastelun u lkopuolelle.<br />

NUO kolm e saarta, H irvensalo,<br />

Satava ja K akskerta ovat tyyp illistä<br />

m aaseutum aisem aa m uutam ia asutusryhm<br />

iä ja kesäasutusta lukuunottam<br />

atta. S uunnitelm alliseen rakentam<br />

iseen soveltuvaa m aa-alaa saarilla<br />

on varsin m ittaviakin p ro je k­<br />

te ja varten, ainakin p itkä llä tähtäyksellä.<br />

H irvensalolaisten keskuudessa,<br />

jo ih in itsekin lukeudun, on paljo<br />

n k in keskusteltu nim enom aan<br />

H irvensalon saaren tulevasta käytö<br />

stä ja rakentam isesta. Y ritän tässä<br />

selvittää näissä keskusteluissa e sille<br />

tu lle ita a jatuksia ja näkökohtia<br />

ehkä — ja toivottavasti — laajem ­<br />

m ankin keskustelun pohjaksi. Nämä<br />

a ja tu kset voisi ehkä kiteyttää eräänla<br />

isiksi teeseiksi:<br />

— saari o lis i varattava nim enom aan<br />

pientaloasutukselle , jo n ka tu lisi<br />

o lla riittä vän väljää, niin että<br />

lu o n nonläheisyys sä ilyisi.<br />

— venesatam ia ja uim apaikkoja<br />

o lis i varattava eri p u o lille saarta<br />

ja n iih in hyvät ja suojaisat ja la n ­<br />

kulku- ja pyörätiet.<br />

— u lk o ilu - ja v irkistysalu e ita tulisi<br />

varata riittä västi. Y likylän— Syvälahden<br />

virkistysalu e hiih to -<br />

Arm as O. Jokinen<br />

m äkineen ja kuntoratoineen olisi<br />

säilytettävä.<br />

— saaren m onet h isto ria llisesti ja<br />

luonnonsuoje lu llisesti arvokkaat<br />

kohteet tu lisi rauhoittaa.<br />

E sim erkiksi P ikisaaren tapaiset<br />

m iljö ö t olisi säilytettävä ko konaisuutena,<br />

ulkoasun säilyttäen,<br />

m utta sallim a lla rakennusten<br />

Kunnostam inen nykyajan asum isvaatim<br />

uksia vastaaviksi.<br />

— niinikään olisi laivaväylän varrella<br />

olevat vanhat huvilat säilytettävä,<br />

m utta vaadittava ne kunnostettaviksi<br />

(sam oin kuin m uuten<br />

R uissalonkin huvilat). Tiedäm<br />

m e kuinka v ie h ä ttä viltä tä l­<br />

laiset huole lla h o id e tu t vanhat<br />

huvilat näyttävät T u kholm an väylän<br />

varrella.<br />

— rakennusten ja nim enom aan merelle<br />

näkyvien ju lk is iv u ille olisi<br />

asetettava tiu ka t vaatim ukset.<br />

Jo olem assaolevista kesäasunnoista<br />

m onet kaipaisivat saneerausta<br />

ja ju lk is iv u n kohennusta.<br />

— ke rro sta lo ra kenta m ista — ainakaan<br />

yli k o lm e kerro ksiste n —<br />

ei tu lisi sallia. Rantam aisem a on<br />

kauas näkyvänä e rittä in arkaluontoinen.<br />

S iksi o lis i saaren<br />

luonnollin e n . m erelle näkyvä<br />

silh u e tti säilytettävä. Professori<br />

Kivisen saarelle suunnittelem a<br />

40000 asukkaan kaupunki olisi<br />

tässä ym päristössä kauhistus.<br />

— saarelle ei tu lis i nykyisen satama-alueen<br />

lisäksi sijo itta a te o llisuutta,<br />

ei syväsatam aa e ikä m issään<br />

tapauksessa rautatietä.<br />

— toivottavaa on, että e lin voim a i­<br />

nen m a a nviljelys saare lla säilyy.<br />

Se on om iaan korostam aan<br />

alueen luonnonläheisyyttä .<br />

KAIKEN kaikkiaan, H irvensalosta<br />

— ja koko M eri-T u ru sta — voidaan<br />

rakentaa ain u tla a tu isen lu onnonläheinen<br />

ja kaunis asutusalue. Tämä<br />

rakentam inen o lis i saatava a lu l­<br />

le niin pian kuin m ahdollista. V arsin<br />

kin kun täältä on löydettävissä<br />

n iitä p ie n ta lo to n tte ja , jo is ta Turussa<br />

sanotaan olevan puute. Ei n iin, että<br />

• K o n su li A rm a s O . J o k in e n k e rto m a s s a P ik is a a re n y h te is k u n ta e lä m ä s tä<br />

T u rk u -s e u ra n viim e ke v ä ä n H irv e n s a lo -re tk e ily n y h te y d e s s ä . V a n h a la lv a p o l-<br />

la ri o li ” s a a rn a tu o lin a " ja ku u lijo ita n. 300. — K u va: Ilm a ri R in n e.<br />

Kuva peitetty te kijä n o ike u sa sia n vuoksi.<br />

koko saari o lis i kerra lla rakennettava<br />

täyteen, vaan verkkaisesti edeten,<br />

p ie n ta lo to n ttie n luonnollista<br />

kysyntää noudattaen ja lu o n n o llisesti<br />

ku n n a lliste kn iika n vaatim ukset<br />

huom ioonottaen. Tässä m ielessä<br />

viim e a ikoin a julkisuudessa näkynyt<br />

"M o ik o is te n p ro je k ti" voisi olla<br />

hyvä a lku jä rje ste lm ä llise n rakentam<br />

isen alo itta m ise ksi.<br />

EDELLÄ on kä site lty lä hinnä H irvensalon<br />

rakentam ista. U seim m at<br />

näistä a ja tu ksista soveltuvat koko<br />

M eri-Turkuun. R akentam inen olisi<br />

kuitenkin a lo ite tta va H irvensalosta<br />

ja edettävä m yöhem m ässä vaiheessa<br />

Satavaan ja K akskertaan. Koko<br />

alueen käytöstä o lis i kuitenkin saatava<br />

yhtenäinen suunnitelm a. T ie ­<br />

dossani ei ole, onko olem assa m uuta<br />

kuin professori O lli Kivisen laatim<br />

a kaava, joka ainakaan siltä osin<br />

kuin se tarko itta a kerrostalokaupungin<br />

rakentam ista H irvensaloon ei<br />

m ielestäni alkuunkaan sovellu saaren<br />

rakentam isen perustaksi.<br />

OLISIKOHAN aiheellista toim eenpanna<br />

korkeatasoinen kansallinen,<br />

tai peräti kansainvälinen suunnittelu<br />

kilp a ilu M eri-Turun suunnittelem<br />

iseksi niin että täm ä luonnon<br />

m eille lahjoittam a ainutlaatuinen<br />

kappale kauneinta Suom ea tulisi<br />

tarkoituksenm ukaisesti käytetyksi<br />

sam alla luonnollisen kauneutensa<br />

säilyttäen?<br />


Kirjoitus peitetty tekijänoikeusasian vuoksi.


Kirjoitus peitetty tekijänoikeusasian vuoksi.<br />

Ruissalon<br />

luonnonsuojelu<br />

K ym m enkunta tu rku la ista<br />

lu o nnonsuojelu a lä h e llä olevaa<br />

yhdistystä, T u rku-seura niiden<br />

m ukana, on jä ttä n yt T urun kaup<br />

unginvaltu u sto lle kirjelm än,<br />

jossa kiire h d itä ä n Ruissalon<br />

lu o n n o n suoje lu llisia turvatoim ia<br />

lisääntyvää m o o tto riliik e n n e ttä<br />

ja satam an la ajennuksen haittava<br />

ikutu ksia vastaan.<br />

T u rku-seura on useita vuosia<br />

sitten k iin n ittä n yt k irje lm illä ä n<br />

kaupungin h a llitu kse n huom ion<br />

R uissalon s u o je lu to im e n p ite isiin .<br />

M yös ns. R u issalo-toim ikunta<br />

on tu tk in u t asiaa ja antanut<br />

om an lausuntonsa.<br />

M itään vira llis ia päätöksiä<br />

kaupungin s u o je lu to im e n p ite istä<br />

ei kuitenkaan ole vie lä te h ty ja<br />

siksi m ain ittu k iire h tim is k irje lm ä<br />

on nyt jä te tty kaupunginvaltuustolle.<br />

□<br />

TURUN T eatte rike rh o n to im in ta ­<br />

kauden p ä ä töstilaisuudessa Suom<br />

alaisella P ohja lla kerhon säätiön<br />

p uheenjohtaja , hovioikeudenneuvos<br />

Olavi S antalahti lu o vutti säätiön<br />

m yöntäm än 3 000 m arkan tu nnustusp<br />

a lkin n o n la u la ja ta r Linda<br />

W idstedtille. M a in o späällikkö Eero<br />

Pohjonen luovu tti Ju kola n Juhaniveistoksen<br />

T urun ruotsalaisen<br />

teatterin n ä y tte lijä lle S oli Labbartille<br />

hänen suorituksestaan Bertol<br />

B rechtin näytelm ässä "M o r C ourage<br />

och hennes b a rn ” . T eatterikerhon<br />

s tip e n d it saivat näytte lijä t<br />

H eikki Alho, Eeva Kantanen ja<br />

M arja Packalen, p u vustonhoitaja<br />

Ritva S iekkinen, näyttäm ö p ä ä llikkö<br />

Juhani Tyynelä ja tanssiryhm ä Leena<br />

N ordanberg, Juhani R ytkölä,<br />

J a rkko S undelin, Jo rm a S uojanen,<br />

Eeva-Liisa T olvanen, R iitta V ahtera<br />

ja Paula V ähäm äki. T urun T e a tte ritaiteen<br />

Ystävien stip e n d in saivat<br />

o h ja a ja A u lis R uostepuro, n ä ytte lijä<br />

A rno V irtanen, T urun K isa-V eikkojen<br />

N äyttäm ö ja edellä m a in ittu<br />

tanssiryhm ä.<br />

TURUN kahdeksan h arrastajate<br />

a tte rin edusta ja t jä ttiv ä t 14. 6.<br />

<strong>1978</strong> a p u la iskaupung in jo h ta ja Ilkka<br />

Järviselle kirje lm ä n , jossa esitetään,<br />

että kaupunki m yöntäisi 3 000<br />

m arkan avustuksen syksyllä jä rje s ­<br />

tettävään te a tte rie n yhteiseen koulu<br />

tussem inaariin. S um m alla v o ita i­<br />

siin rahoittaa 50— 60 tunnin koulutus<br />

parille kym m e n e lle hengelle.<br />

K irjelm än o liv a t a lle k irjo itta n e e t<br />

N um m enm äen Työväen Näyttäm ö,<br />

Tarm on Näyttäm ö, T e a tte ri Aurala,<br />

T urun K isa-V eikkojen Näyttäm ö,<br />

T urun L a psiteatteriyhdistys, T urun<br />

N uorisoseuran N äytte lijä t, T urun<br />

Y lio p p ila ste a tte ri ja Å bo A m atörteaterföreningen.<br />

Turussa yli 800 vanhusta<br />

vartoo laitospaikkaa<br />

B M a ri, 75, m e n etti n äkö k y kynsä jo u seita vuosia sitten.<br />

Ikäktn jo p a in a a ; a jo itta is e t m u istin m en etykset te k ev ät yksin<br />

a sum isen m ilte i m a h d o tto m a k si. S ilti M a ri-m u m m o n on yhä<br />

ja tk e tta v a — k o tisis are n avu s ta m an a — yksin äistä elo aan,<br />

sillä tu rk u la is is ta v a n h a in k o d e is ta ei tä lle van h u k s elle löydy<br />

p a ik k a a .<br />

M ari-m um m on kohtalotovereita,<br />

kiire e llisen hoitoavun tarpeessa<br />

o levia vanhuksia ja invalideja, on<br />

T urussa noin 200. H eidän e linolosuhteensa<br />

ovat usein alapuolella<br />

kaiken arvostelun. S osiaalita rkkailijan<br />

tutkim usten ja lä ä kärinlausunnon<br />

p erusteella näm ä h e n kilö t on<br />

s iirre tty vanhain kote ih in sisään<br />

pääsyä o dottavien jo n o n kärkeen.<br />

Siinä jonossa vartoo tällä hetkellä<br />

laitospaikkaa itselleen yli 800 turkulaisvanhusta.<br />

Karussa todellisu u d e ssa hoitoavun<br />

tarve on vielä kin suurem pi,<br />

sillä jo jo n o o n pääsy edellyttää<br />

puoltavaa lä äkärinlausuntoa. Sen<br />

perustaksi ollaan T urkuun luom assa<br />

m a hdollisim m an yhtenäiset ja<br />

täsm älliset k rite e rit.<br />

T ällä h etkellä on Turussa yli<br />

19 000 65 vuotta täyttänyttä h enkilöä.<br />

V uosittainen lisäys on noin<br />

700. Vanhusten h uollon — toim eentuloturvan,<br />

asum isen, avohoidon ja<br />

la ito shuollo n — p a lvelujen suurk<br />

u lu tta jia ovat 75-vuotiaat. T urkulaisten<br />

vanhain kotie n asukkaiden<br />

keski-ikä on kuite n kin lähes 80<br />

vuotta.<br />

VANHAINKOTEJA<br />

SAATAVA LISÄÄ<br />

— T urun k a u p u n g illa on vanhaink<br />

o tip a ikkoja runsaat 750. Näiden<br />

lisäksi on käytettävissä 350 paikkaa<br />

yksityisissä vanhainkodeissa, jo ita<br />

on kahdeksan, kertoo apulaiskaup<br />

u n g in jo h ta ja Ilkka J ä r v i n e n .<br />

K aupungin n eljästä vanhainkodista<br />

vanhin on 216-paikkainen Luolavuoren<br />

vanhain koti, uusin taas Runosm<br />

äen koti, jossa h o ito s ijo ja on<br />

240. Täm än lisäksi kaupungilla on<br />

m uutam a paikka N ousiaisten kunnan<br />

M oision vanhainkodissa sekä<br />

m yös Liedon vanhainkodissa. J o ­<br />

notusaika n äihin saattaa venyä<br />

m uutam asta kuukaudesta jopa<br />

m uutam aksi vuodeksi.<br />

— Laitospaikkojen vajaus on Turussa<br />

huomattavan suuri, sosiaalilautakunnan<br />

laskelmien mukaan<br />

tarvittaisiin jo vuoteen 1980 mennessä<br />

kaksi uutta, 100— 120 paikkaista<br />

vanhainkotia lisää. Vuoteen<br />

1990 mennessä olisi luotava 300<br />

paikkaa.<br />

— Avun ta rv its ijo id e n m äärään<br />

nähden la ito s p a ik k o ja on aivan lii-<br />

Ilkka Järvinen<br />

an vähän. Tilanteesta selvitään vain<br />

rakentam isen kautta, sanoo apulaiskaupunginjohtaja<br />

Järvinen. Laitospaikkojen<br />

ohella on luonnollisestikin<br />

lisättävä ja kehitettävä<br />

vanhusten avohuollon palveluja;<br />

rakennettava vuokra-asuntoja, lisättävä<br />

kotiavustajia sekä kehitettävä<br />

palvelutalotoim intaa.<br />

VUOKRA-ASUNTOJA<br />

VUODESSA SATA<br />

M oni turkulaisvanhus on löytänyt<br />

avun ja saanut kodin kaupungin ja<br />

seurakuntien rakennuttam ista vanhustentaloista,<br />

joissa on yhteensä<br />

noin 800 pienasuntoa. V anhuksille<br />

rakennetaan uusia vuokra-asuntoja<br />

vuodessa noin sata. S ilti varsin<br />

tuoreiden selvitysten mukaan Turussa<br />

on kuitenkin yhä 400— 500<br />

hyvin heikkokuntoista asuntoa, jo ista<br />

vanhukset olisi kiireesti saatava<br />

inhim illisiin tiloihin.<br />

KOTIAVUSTAJIEN<br />

EDELLÄKÄVIJÄNÄ<br />

— K otiaputoim inta on o soittautunut<br />

erittäin tehokkaaksi vanhusten<br />

avohoidon m uodoksi, jo ta Turussa<br />

on kehitetty voim akkaasti toteaa<br />

Ilkka Järvinen. K aupungin palveluksessa<br />

on 235 kotiavustajaa. Valtuuston<br />

päätöksen m ukaan heidän<br />

m ääräänsä lisätään vuosittain 20<br />

henkilöllä. K otiavustajien avulla<br />

voivat hyväkuntoiset, verraten terveet<br />

vanhukset asua kotonaan huom<br />

attavan korkeaan ikään asti. T o i­<br />

m innan h aittapuolena on sunnuntain<br />

seutujen varsin p itkät hoitotauot<br />

ja h o itoajan lyhyys.<br />

PALVELUTALOT<br />

M uualla m aassa on palvelu to i­<br />

m intaa ” pyörite tty” jo varsin p itkään<br />

ja siitä saadut kokem ukset<br />

ovat m yönteisiä. T urku saa ensim ­<br />

mäisen palvelutalonsa, jo n k a rakentaa<br />

yksityinen säätiö Vasaram äkeen<br />

ensi vuoden helm ikuussa. Myös<br />

kaupunki suunnittelee p alvelutalojen<br />

rakentam ista vanhuksia varten.<br />

Avohoidon luontoista palvelu to i­<br />

m intaa — aterioita, askartelua, ja l-<br />

kahoitoja — tullaan lähivuosina lisääm<br />

ään. Tänään täm änlaatuista<br />

palvelua tarjoavat lähialueitten vanhuksille<br />

R unosm äen ja Liinahaan<br />

vanhainkodit. T oim inta on saanut<br />

varsin suopean vastaanoton vanhusten<br />

taholta.<br />

TYÖTÄ RIITTÄÄ<br />

— Vanhusten huollon kokonaistilanteessa<br />

olem m e m iltei samassa<br />

pisteessä kuin m onet m uut kunnat<br />

m aassam m e; vaikeuksia ja työtä<br />

on paljon, m utta ne aiotaan se lvittää<br />

m ahdollisim m an nopeasti ja<br />

asiallisesti, sanoo a p u laiskaupung<br />

in jo h ta ja Ilkka Järvinen.<br />

VANHAINKODIT<br />

TURUSSA<br />

Kunnalliset vanhainkodit: Liinahaan<br />

vanhainkoti, L iinahaantie 17,<br />

Luolavuoren vanhainkoti, V irvoitu k-<br />

sentie 3, M äntyrinteen huolto koti,<br />

V irvoituksentie 5, R unosm äen vanhainkoti,<br />

V arusm estarinkatu 14.<br />

Yksityiset vanhainkodit: Betania,<br />

Betaniankatu 12, C andolin in vanh<br />

ainkoti, M ultavierunkatu 8, U kkokoti,<br />

M ultavierunkatu 5, Pelastusarm<br />

eijan vanhainkoti, Ispoinen,<br />

vanhainkoti H em m et, T ä h tito rn in ­<br />

katu 2, lepo- ja v irkistysko ti M arielund,<br />

Satava K akskerta, Svenska<br />

M etodistförsam lingens äld rin g s-<br />

hem m et, H äm eenkatu 4, Peltosen<br />

to ip ila skoti, M ansikkatie 4, A altonen-Peltonen<br />

to ip ila s k o ti Runosm<br />

äessä, Suom en K ristillisen Työväen<br />

N a isliiton Kerhola, R auhankatu<br />

2 ja Lepola, R auhankatu 5<br />

sekä S uoja P a attisilla.<br />

□<br />

RAILI K IIA N LIN N A


Romanttinen linna —<br />

Turun Ukkokoti ry — Gubb-Hemmet i Åbo rf<br />

70-vuotias<br />

• T urun U kko ko d in jugend-tyylinen rakennus M uitavierunkatu 5:ssä.<br />

■ Turun Ukkokodin tehtävänä on ollut tähän mennessä jo,<br />

tosin nyt vasta kypsään ikään ehtineenä, antaa monille sadoille<br />

turkulaisille eläkeiän saavuttaneille kodin kaltainen suojaava,<br />

mutta verkkaista, moninaista toim intaa tarjoava tyyssija.<br />

Otsakkeessa liitetään Ukkokotiin ihailevat maininnat: romanttinen<br />

ja linna. Lienevätkö nämä laatusanat mielekkäitä taikka<br />

turhautumisesta johtuneita? Näinhän voidaan ehkä lausua<br />

kaikista kotikaupunkimme vanhainkodeista! Sanoihin on Ukkokodin<br />

kohdalla kuitenkin vahva perustelunsa ja ne ilmentävät<br />

sen taustaa, historiaa ja perinteitä, kirjoittaa lehdellemme<br />

johtajatar Maj-Lis Niemineva.<br />

TURUN U kkokotihan sijaitsee<br />

Suom en kansan a ikakirja in tapahtum<br />

ain keskipisteessä, yhdellä tämän<br />

maan vanhim m an kaupungin<br />

seitsem ästä m aankuulusta jp m iksei<br />

rom a n ttise sta kin kukkulasta.<br />

Linnasta viertää kukkula osin jy rk ­<br />

känäkin parinsadan m etrin rin teenä<br />

A uran rantaan ja to isella puolen<br />

jo kea vastapäätä kohoaa U nikankare<br />

e lla maan arvokkain pyhäkkö,<br />

T u o m io kirkko. M uistiin vie lä palautuessa,<br />

e ttä M ultavierun rannassa<br />

p itkän, arkisen parkitsem istoim<br />

innan ohella on koko o n tu n u t ja<br />

työ ske n n e llyt autonom isen Suom en<br />

ensim m äinen Senaatti (V altioneuvosto),<br />

on tä llä paikalla nykyajan<br />

sanoin "h o h to a ” .<br />

SIIR TYKÄÄM M E nyt sitten itse<br />

linnaan, jo k a kohoaa yksinäisenä<br />

puistossaan yhtenä vuosisatam m e<br />

taitte e n rakennusta id o n ylväistä<br />

m uisto m e rkeistä , jo tk a jatkuvasti<br />

o vat tä ynnä to im e lia sta eläm ää. T u­<br />

russa on p a ljo n Jugend-ra kennuksia,<br />

jo n ka rakennustyylin täällä<br />

om aksui a rkkite h ti F rith io f S trand<br />

e ll; A ura- ja K askenkaduillahan<br />

on peräti m onia Jugend-julkisivuja,<br />

m utta U kkokoti on s iitä kin p o ikkeuksellinen<br />

rakennus, e ttä s illä on<br />

tyylifasaadinsa kaikkiin ilm ansuuntiin.<br />

Täm än ka lta ise t luom ukset<br />

ovat m aassam m e harvinaisia, mieleenpainuvim<br />

m athan ovat Eliel<br />

S aarisen ja hänen avustajiensa<br />

työ- ja asuinrakennus, H vitträ sk ja<br />

Im atran V altio n h o te lli. S isätiloissa<br />

on sä ilyte tty leim aa-antavana m elkein<br />

kauttaaltaan Jugendin om a­<br />

laatuinen orn a m e n tiikka antaen<br />

siten sisältöä tä ä llä a rkiselle aherrukselle.<br />

Näin on siis totta, että<br />

ym p ä ristö llä ja lin n a lla on rom anttinen<br />

vaippansa, m utta se ei yksin<br />

riitä antam aan pain o kku u tta otsakkeen<br />

sanoille.<br />

RO M AN TIIKKA on in h im illistä<br />

ihm iseen liittyvää. Näin onkin o llu t<br />

kodin kannatusyhdistyksen perustam<br />

isesta (12. 05. 1892) lähtien<br />

asiain tila . P erustam issanatkin lausuttiin<br />

m uistorikkaassa T eatteriravintolassa.<br />

Ensim m äisen lahjakirjan<br />

antoi kodin syntysanojen<br />

lausuja ja sitte m m in johto ku n n a n<br />

m onivuotinen puheenjo h ta ja , kusta<br />

n ta ja G ustaf W ilhelm W ilén p uolisonsa<br />

A ugustan kanssa heidän hopeahääpäivänään.<br />

L a h ja kirja n (päivätty<br />

22. 09. 1892) ensila u se e t antavat<br />

m yös vivahteen rom antiikasta<br />

ja la h jo itta ja in s illo isesta pääm<br />

äärästä:<br />

"S itte n kun me a lle k irjo itta n e e t<br />

aviopuolisot, vähäisenä m uistona<br />

ka ksikym m entäviisi v u o tta kestäneestä<br />

onnellisesta a v io liito sta m ­<br />

me olem m e päättäneet lahjo itta a<br />

tulevan T urun U kko ko d in pohjarahastoksi<br />

kym m enentuhatta<br />

(10 000) Smk., haluam m e täm än<br />

lahjoituksen suhteen m äärätä<br />

seuraavaa:<br />

1) Että tuleva T urun U kkokoti<br />

p erustetaan vanhoja m ie hiä va r­<br />

ten, jo tk a kuuluvat etupäässä<br />

säätyläisluokkaan ja asuvat vakinaisesti<br />

Turussa.<br />

2) Että jn e ."<br />

TURKU on itsekin tu n te ik k a a lla<br />

eläm änm uodollaan elähdyttänyt<br />

m onia la h jo itta jia , jo tk a täten te o illaan<br />

ovat m yötävaikuttaneet ra tkaisevasti<br />

kodin syntyyn ja henkeen.<br />

Kunnallisneuvos G. A. P etrelius,<br />

yksi suurim m ista la h jo itta jista , ilm<br />

oittaa kirjeessään syyn tekoonsa<br />

sanoilla:<br />

"Tänään viettäm äni m e rkkip ä i­<br />

vän jo h d o sta — koska on kulunut<br />

50 vu o tta s iitä kun m uutin<br />

P orista T urun kuntaan, haluan<br />

m inä tä ä llä v ie ttä m ie n i o n n e llisten<br />

päivien m uistoksi, täten luovuttaa<br />

jn e ."<br />

Luonnollista on, e ttä näin annetu<br />

t la h jo itu kset sisältävät velvoitteet<br />

säilyttää linnassa in h im illin e n lämpö<br />

ja tu rku la in e n eläm änm eno. T u ­<br />

run kaupunki on m yös vira n o m a i­<br />

sena kantanut kortensa kekoon tä l­<br />

le rom antiikan tyyssijalle. K aupunki<br />

luovutti (29. 09. 1904) U kkokodin<br />

haltuun sen nykyisen to n tin varsin<br />

keskeiseltä paikalta aivan kaupung<br />

in eläm änsykkeen tuntum asta.<br />

Kukkula o li s illo in vanhoje n valokuvien<br />

peru ste e lla to sin a u tio ja<br />

paljas, lyhyesti sanoen karu. Kaupungin<br />

p u u ta rh u ri H arald S öderberg<br />

m uutti ku ite n kin laajo je n istutusten,<br />

kuten to isaalta ja sm iin it<br />

ja sire e n it ja to isaalta suuriksi kasvavat<br />

puut, avulla alueen lehteväksi<br />

puistoksi, jo k a suo k o d in asukkaille<br />

v iile yttä h e lte isin ä kesäpäivinä<br />

ja suojaa talven tuiskuilta .<br />

Puistoahan kie rtä ä jo m elkein legendaksi<br />

m ainittu Lem m enpolku.<br />

E DELLÄ on e site tty U kkokodin<br />

historiaa, koska p e rin te e t m uovaavat<br />

nykypäivän; ei siksi, että täällä<br />

ihailta isiin vain m ennyttä vaan siksi,<br />

koska h isto ria sisältää U kkokodin<br />

kohdalla p a ljo n hienostunutta<br />

ja nuorekasta "c h a rm ia ". U kkokodin<br />

parin viim e vuosikym m enen<br />

m uuttum isista on lyhyesti k e rro tta ­<br />

va p ä äkohdittain seuraavaa. Kodin<br />

historiassa ankarie n sotavuosien ja<br />

sen jä lkeisen vaikean taloudellisen<br />

kauden päätyttyä alkoi uusi rauhallinen<br />

kehityskausi varatuom ari<br />

W erner W ännisen jo h d o lla (1965—<br />

72). Hän astui varatuom ari Axel<br />

T im g re nin tila lle täm än luopuessa<br />

tehtävistään 91-vuotiaana kodin<br />

hyväksi su o rite tu n kunniakkaan<br />

kuusikym m envuotisen työpäivän jä l­<br />

keen. S uom en ta lo u d e llisen kehityksen<br />

m yötä kasvoivat m yös vanhainkodeille<br />

asetettavat velvoitteet;<br />

monet sosiaaliset lain säädännölliset<br />

seikat sekä T urun kaupungin<br />

eri lautakuntien rakennuksien ja<br />

alueitten hoid o sta antam at säännökset<br />

p a kottivat la a jo ih in uudistuksiin<br />

säästäen om aleim aisuutta<br />

tietenkin m ahdollisim m an paljon.<br />

Tänään tuntu u aivan uskom attomalta,<br />

että kiinteistölautakunnan<br />

käydessä kodissa 1966 täytyi uskoa<br />

silm iään, kun isossa padassa metrin<br />

pituisin, m ärin haloin keitettiin<br />

kaikki talon pesuvesi; pata höyrysi<br />

ja patahuoneessa ikkunat olivat<br />

jatkuvasti läpinäkym ättöm ät. Keittiön<br />

ainoa lä m m itysla ite o li m ittava<br />

puuhella, jo n ka sytyttäm inen aloitettiin<br />

klo 5 aam ulla, talvella tum ­<br />

put käsissä ja tu rk k i päällä. Keskusläm<br />

m itys 1969 to i m ukanaan lähes<br />

kaiken; o li kuin taivaan kansi<br />

o lisi repeytynyt, kuum aa vettä tuli<br />

joka kerrokseen eikä tarvin n u t ukkojen<br />

enää salaa "h a m s tra ta " hetekain<br />

la a tiko ih in yö llä puita pakkaspäivän<br />

varalle. U udistustöitä<br />

auttoi paljo n m onien vapautuvien,<br />

• Näkymä T urun U kkokodin alueen vehreydestä.<br />

tarpeettom iksi tulleiden tilojen hyväksikäyttö.<br />

Tästä esim erkkinä olkoon<br />

vain halkokellarin m uuttum i­<br />

nen viihtyisiksi ruokailutiloiksi. Vanhusten<br />

asum inen, kodin päätehtävän,<br />

kannalta nelikerroksisessa talossa<br />

tärkeä ja täysin välttäm ätön<br />

hissi saatiin vasta 1972.<br />

UUDISTUSTEN kohdalla on ensiksi<br />

korostettava varatuom ari W erner<br />

W ännisen uhrautuvaa alttiutta<br />

oman aikansa ja vaivannäkönsä<br />

suhteen ja sam alla kykyä nähdä<br />

oikeassa valossa ajan vaatim ukset<br />

vanhainkoteihin nähden. Kaupungin<br />

viranom aiset ylintä johtoa myöten<br />

ovat suhtautuneet aina m yötäm ielisesti<br />

U kkokodin toim intaan kuten<br />

yleensä vanhainkotien toim intaan<br />

Turussa. T aloudellisesti korjaukset<br />

m ahdollisti Raha-autom aattiyhdistys<br />

tukem alla rakennustöitä monena<br />

vuonna seuraten jatkuvasti sam alla<br />

töiden eri vaiheiden edistym istä ja<br />

kodin toim intaa. Tämä oli aivan<br />

ratkaisevaa korjausten kannalta.<br />

A rkkitehti O lli K estilä on laatinut<br />

U kkokodin korjaussuunnitelm at ja<br />

valvonut myös ennenkaikkea perinteiden<br />

säilym istä käytännön ohella.<br />

TÄNÄÄN U kkokoti on jatkuvasti<br />

yksityinen vanhainkoti, jonka asukkaat<br />

ovat Turkuun kytkeytyneitä<br />

kaikkien eri yhteiskuntaluokkien jäseniä.<br />

Kaupunki osallistuu pieneltä<br />

osalta käyttökustannuksiin, kuten<br />

tapahtuu m uidenkin yksityisten vanhainkotien<br />

kohdalla täällä. U kkokodissa<br />

asukkaiden m aksut vaihtelevat<br />

huoneiden laadusta ja m ahd<br />

ollisesta lisähoidosta riippuen.<br />

Lääkärinsuosite on välttäm ätön sisäänpääsyyn.<br />

Asukkaita kodissa on<br />

vaihdellen 70— 80, joista pääosa<br />

asuu yhden hengen huoneissa. Kodin<br />

asioista päättää yhdeksän henkilöä<br />

käsittävä johtokunta, jonka<br />

puheenjohtajana on vuodesta 1977<br />

lähtien toim inut toim itusjohtaja<br />

Lars Tiusanen. Hänen ja varatuomari<br />

W ännisen v ä lillä toim i puheenjohtajana<br />

jälkim m äisen poika<br />

m aisteri Eino W änninen. Johtokun-<br />

Ruveta pykämä<br />

nätei pykninkei<br />

eli reklementei<br />

Turu herroil<br />

Se o vähä kam al, m einan to i pykninki<br />

fasuuna. Ne o kaik sam ankaltassi<br />

pakloori, suari ja silei, petoni<br />

ja klassi. Ei enne m akasiinikka<br />

noi rum i ollu.<br />

M one m uovinkisi talo seistä tö llö t­<br />

tävä pelkkä laastip pinnas. M issäs<br />

kaik krum eluuri ja koriste ova, ei<br />

kukka enä sem m ossi tu n ? Turu<br />

näteis, vanhois kivim uureis ova sisäl<br />

jä le l kaunik konki ja siäl sim m ose<br />

kom ia färi ja koriste, et passa katto<br />

m alli ja päält ku kreivitte linna, o<br />

sennäköst ikkuna ja akkuna, verantta<br />

ja patsast. Jaa a kyl ova nämä<br />

aja pykm estari ja a rk k ite h ri kaik<br />

kauneure unohtanu.<br />

T arttis otta tom m one vanha Engm<br />

annin kalja fa b riiki suure kärry ja<br />

kaks hevost ette ja sit viärä kaik<br />

Turu arkkite h ri ja m uu herra kiartoajelul<br />

pisi T urkku ja näyttä nätei ja<br />

kom ioi taloi, sem m ossi ku ei oi viäl<br />

kukka huam annu reppi alas ja pan<br />

petoni tilal.<br />

Linnankarul o V ertrantti ja kaks<br />

kom ia rahapankki, toises on patsaiki<br />

kyljes ja toine o S uam enkallios<br />

kranitti ja siäl K ristiinkaru alapääs<br />

o viäl toinenki k ra n iittip ytin ki, jota<br />

kelppa katto, vaik olis kravatikki<br />

kurkus ja m uu sim seti kaulas.<br />

Ja jo s m ennä E skelinkarul, niin<br />

kyl o kom ia Friivillika B rankoori. Ja<br />

o m eil viäl m ont m uutaki kaunist<br />

talo senttä jä le l. Sem m ossi o Rettigin<br />

vanha fa b riikki ja telefo o n ita lo<br />

— se entinen — A urakarul ja Tuam<br />

io kirkko ym päril on kam ala m ontta.<br />

Ja siäl Käske mäen pääl o se<br />

Hjorten.<br />

Nys sit vaa pykäm ä uussiki ja<br />

m onevuovinkisi pykninkei, myäs sil<br />

silm äl et niitte piräs kans olem a<br />

kaunei ja nätei. Pankka piäni patsaiki<br />

sin joukko. M ut ä lkkä herrantahre<br />

vaa pankka fra m il sem m ossi<br />

partararikaalien kivest tai raurast<br />

tehryi hökötyksi ja m öykkyi, ku jo s­<br />

kus näky m useos. Ne o tuattu sentakia<br />

museo, ete poja n klo p i säre,<br />

ku luuleva n iit sorast jäänyiks<br />

punkkeripalasiks tai m uiks m onum<br />

enteiks.<br />

□<br />

KULM AKIVE ENTTISSI POIKKI<br />

taan kuuluu aina yksi talon perustajan<br />

G. W. W ilénin suvun jäsen, jo ­<br />

ka tä llä hetkellä on rva U lla W ilén<br />

lähes jo parikym m entä vu o tta to i­<br />

m ineena. T o isia pitkäaikaisia jo h ­<br />

tokunnan jäseniä ovat vuorineuvoksetar<br />

Disan von R ettig, jo ka oli<br />

kauan to im in n a lle tärkeänä alo ite -<br />

rikkaana varapuheenjohtajana ja<br />

rouva Inger Bahne.<br />

TURUN U kkokodin m erkkivuoden<br />

valm istelut ja v ie tto liittyvät m yöskin<br />

läheisesti T urun edessäolevaan<br />

suureen juhlavuoteen.<br />


Redaktör<br />

HANS OTHMAN:<br />

Å bo — staden som river<br />

— eller som bevarar?<br />

Den ekonom iska depressionen<br />

har brom sat ner den våldsam m a<br />

takten i byggandet. E xpansion är<br />

ingen sjä lvkla rh e t längre. Festtalsfrasen<br />

''Å b o är en växande stad”<br />

har få tt avskrivas. S extiotalets<br />

o rim lig a och överoptim istiska<br />

genera lp la n sp ro g n o s på 252 000 invånare<br />

år 2000 bantas ner till<br />

187 000. Den stora m otorvägsrutan<br />

kring innerstaden är en annan<br />

utopi som knappast någonsin<br />

kom m er a tt förverklig a s. Inte ens<br />

den m ångom talade "T u rp iin a -<br />

vägen” , som s kulle ha u tg jo rt en<br />

sida i den rutan, har accepterats<br />

av beslutsfattarnas m ajoritet.<br />

H änder ingenting i Åbo, har utv<br />

e cklingen stannat av? Nej då,<br />

visst händer d e t! Åbo, staden som<br />

b liv it beryktad fö r sina rivn ingar<br />

av gam la hus, tycks b ö rja se sig<br />

om kring och tänka efter. Större,<br />

högre, m er är inte a llt! Vi vaknar<br />

till in s ik t om att vi kan ta vara på<br />

vad som ännu fin n s kvar, reparera,<br />

restaurera, renovera, värdesätta<br />

kvalitet och ko n tin u ite t i stället fö r<br />

fa rt och kvantitet. M iljödebatten<br />

sp rid e r sig och påverkar också<br />

dem som h ittills har sm ålett överseende<br />

åt husgråtare och g rö n p ro ­<br />

feter.<br />

Se er om krin g : Saluhallen har<br />

m oderniserats med bevarande av<br />

den fin a atm osfären. K ingelinska<br />

lusthuset har flyttats och återuppstått,<br />

låt vara på privat in itia ­<br />

tiv, men har iståndsatts på stadens<br />

bekostnad. En startpeng på 500 000<br />

m ark har bevilja ts fö r sjöfartsm<br />

useet i Engels observatoriebyggnad<br />

på V årdberget.<br />

Det fin n s planer på a tt utvidga<br />

A poteksm useet och restaurera hela<br />

den unika gård sm iljö n i den forna<br />

H errekanten. F ör bara tio år sedan<br />

var det fråga om a tt riva och<br />

fly tta gård e n när man skulle bygga<br />

e tt sto rt äm betshus i kvarteret. En<br />

våg av husm ålande går nu över<br />

staden varje vå r och som m ar. Och<br />

Kuppis få r ä ntligen sin äventyrspark.<br />

S ta d sfu llm ä ktig e har b eslutat att<br />

P ort A rth u r skall bevaras till<br />

övervägande del. Redan nu kan<br />

m an s k ö n ja re su lta t av det bes<br />

lu te t — fo lk vågar igen satsa på<br />

in sta lla tio n e r o ch fö rb ä ttrin g a r<br />

i husen.<br />

A rbetena på a tt bygga om den<br />

gam la m anegen vid åstranden till<br />

lokal åt studentteatern har inletts.<br />

BEVARAD HUSRAD?<br />

Äm betshus planeras alltjäm t,<br />

men nu e n lig t en tota lp la n . I<br />

fö rsta hand äm nar man bygga<br />

i det av staden ägda kvarteret vid<br />

M artinsbron. Men planeraren satsar<br />

också på att bevara husraden<br />

m ot S lottsgatan. N är Kvarnbron<br />

m ed dess tu nnelanslutning blev<br />

färd ig kunde gatparet S kolgatan—<br />

Allégatan enkelriktas, och nu har<br />

den sistnäm nda gatan på nytt planterats<br />

med trän. Den kan igen göra<br />

skäl fö r sitt namn. P lanerarna tä n ­<br />

ker på fotgängarna, och en bro<br />

byggs över M artinsgatan vid Id ro ttparkens<br />

trappor.<br />

TRE STORA STATLIG A<br />

Tre stora statliga renoveringsarbeten<br />

pågår sam tidigt i Åbo.<br />

Gam la akadem ihuset m ed Landshövdingens<br />

m agasin, D om kyrkan<br />

o ch Slottet. M agasinet har m ålats<br />

upp i em pirens fä rg e r gult och vitt<br />

och postfilia le n har flytta t tillbaka.<br />

■ Det börjar synas glädjande tecken<br />

pa en miljöbevarande inställning i Åbo.<br />

Men ännu finns mycket att göra, bl a<br />

att rädda Ingmanska gården.<br />

Om några m ånader är A kadem i­<br />

huset helt reparerat, och har återfå<br />

tt s itt stå tlig a tra p p h u s mot<br />

Tavastgatan. När läsaren få r detta<br />

num m er av "Å b o vår sta d ” i sin<br />

hand har den fö rs ta gudstjä n s­<br />

ten under Dom ens ljuskalkade<br />

valv redan h ållits. M en på den<br />

fö rsta prom enaden genom S lottets<br />

histo riska m useum får vi vänta<br />

några år till.<br />

Staten s tå r fö r s tö rsta delen av<br />

kostnaderna fö r dessa arbeten.<br />

Men utan e n e rg isk lokal insats och<br />

påtryckning hade de kanske inte<br />

kom m it till stånd lika snabbt.<br />

O ckså i detta fa ll b ö r vi kunna tala<br />

om en en inte n sifie ra d Åbo-anda,<br />

ett drag av ny loka lp a trio tism .<br />

STADENS ANSVAR<br />

Det är sjä lvfa lle t Å bo stad som<br />

har huvudansvaret fö r stadsm iljön,<br />

ju rid is k t, te k n is k t-o rg a n isato riskt<br />

och sam hällsm oraliskt. Men också<br />

fastigheternas ägare kan bidra.<br />

Hus kan m ålas, och de m ålas. Kala<br />

trå kig a fasader kan kläs in i m juk<br />

grönska. N är få r t ex S ibeliusm<br />

useets beto n g b u n ker något grönt<br />

krin g sig?<br />

Å terställandet av G am la rådhuset<br />

i poliskvarte re t till dess 1700-talsgestalt<br />

har debatterats. Skall huset<br />

• Landshövdingens m agasin har restaurerats och m ålats o ch lyser nu I<br />

em pirens g u lt o ch vitt. — Foto: Hans Othm an.<br />

återfå sitt branta tak o ch klocktorn<br />

elle r skall senaste sekelskiftes<br />

skjo rtfa b rik ö r fö r a lltid ges sista<br />

o rd e l? Nu se r dock restaureringsplanerna<br />

ut att vara lagda på is,<br />

och huset repareras i dess nuvarande<br />

form . I det sam m anhanget<br />

bör man u nderstryka betydelsen av<br />

att öppna K losterm ellangatan fö r<br />

allm änheten. Rädslan fö r att den<br />

trånga passagen skall locka till<br />

bråk o ch s tö rn in g a r b ö r inte få<br />

hindra planerna.<br />

RÄDDA IN G M ANSKA!<br />

R ådhusrestaureringen och räddandet<br />

av Ingm anska gården har mer<br />

e lle r m in dre u ppfattats som varandra<br />

uteslutande alternativ. Men<br />

m ed Ingm anska gården brådskar<br />

det ve rk lig e n ! Ju längre man d rö ­<br />

je r desto dyrare b lir reparationerna.<br />

Rådhuset s tå r d ä r det står, och<br />

det to rd e inte finnas några konkreta<br />

p laner på vad det skall användas<br />

till när polisen fly tta r ut.<br />

Klara o ch u ttalade planer finns<br />

i stället fö r Ingm anska gården:<br />

stadsb ib lio te ke t, som a ld rig har<br />

kunnat utvidga under sina nästan<br />

75 år, b ehöver nya utrym m en och<br />

anser Ingm anska gården vara<br />

m ycket läm plig fö r bl a tid skriftsläsesalen.<br />

Men saken kom pliceras<br />

av ägorä ttsfö rh å lla n d e n a till den<br />

delade tom ten. O m öjlig b ö r en<br />

lösning dock inte vara.<br />

VAD HÄNDER M ED JU LIN SKA?<br />

N ärm aste granne till Ingm anska<br />

gården ä r J u lin s k a tom ten med<br />

dess p la s tin k lä d d a ruiner. V aruhuset<br />

som ä ger tom ten äm nar inte<br />

bygga där, men har inte heller<br />

fu n n it en köpare. F örpliktelserna<br />

mot fo rn lä m n in g a rn a under jo rd<br />

skräm m er. Staden, som så hett<br />

• K ingelins lusthus flyttades pä<br />

privat initia tiv men har m ålats och<br />

iståndsatts av historiska m useet. —<br />

Foto: Hans Othm an.<br />

• D om kyrkans torn lyser med vita blinderingar. — Foto: Hans Othm an.


TURKU -SEURAN M IE L IP ID E<br />

SUOMEN TALOUSSEURAN TONTIN<br />

RAKEN TAM ISASIASSA :<br />

Tontille voidaan hienovaraisesti<br />

rakentaa<br />

TU R KU -seuran hallitus käsitteli<br />

kokouksessaan keskiviikkona 29. 3.<br />

<strong>1978</strong> Suom en T alousseuran tontin<br />

rakentam isasiaa, josta T urku-seuran<br />

m ie lip id e ttä oli pyydetty eri tah<br />

o ilta v ire illä olevan asem akaavam<br />

uutoksen johdosta.<br />

TO DETTIIN , että Suom en Talousseura<br />

oli m a llikelpoisesti hoitanut<br />

ku lttu u rih isto ria llise sti ja rakennusta<br />

ite e llisesti arvokasta kiinteistöään<br />

lähes puolitoista vuosisataa sä ilyttäen<br />

m iljöön lähes alkuperäisessä<br />

asussaan ja uhraten rakennusten<br />

suojeluun ja niiden jatkuvaan kunnossapitoon<br />

p o ikkeuksellisen paljo<br />

n talo u d e llisia varojaan.<br />

KUN tonttia lu e liitty y elim ellisesti<br />

V artiovuoren p uistoon ja lisäksi<br />

A urajoen puolella R unebergin puiså<br />

s tu n d a r to m te r i city, bord e se<br />

det som sin p likt a tt finna en<br />

lösning på problem et. Jubileum s­<br />

året 1979 få r vi väl ännu dras med<br />

eländet. Men d ä r kan vi inte<br />

stanna! U tvecklingen m åste gå<br />

vidare, och m an få r hoppas att<br />

den bevarandets vind som har<br />

b ö rja t blåsa växer i styrka.<br />

RAM PLAN<br />

R am planen fö r centrum har fyllt<br />

sex år. Den ä r a lltjä m t bara en<br />

plan på papperet, och kräver nu en<br />

tikkoon, on kaupunkikuvassa tällä<br />

kohtaa säilynyt avoin näkymä<br />

eräälle T urun kukkuloista, m ille<br />

seikalle asukkaat perinteellisesti<br />

ovat antaneet suuren arvon. M iljööko<br />

ko n a isu u s on pysynyt eheänä<br />

siitä huolim atta, että ym päristöön<br />

on rakennettu korkeam pia rakennuksia.<br />

TO N TILLA on kuitenkin kiistaton<br />

rakennusoikeus, vaikka sitä ei ole<br />

aikaisem m in käytettykään.<br />

NYT suunniteltu asuinrakennusten<br />

sijo itta m in e n tä lle puistom aiselle<br />

to n tille m uuttaa o leellisesti kaupunkikuvaa,<br />

jo ta on to tu ttu p itä ­<br />

mään valm iina. T avoitteena on tontin<br />

talo u d e llisesti järkevä hyväksikäyttö<br />

ja toivottu asuintilan lisääm<br />

inen rauhallisssa paikassa keski-<br />

• Port A rth u r skall bevaras! B ilden är frå n Fredsgatan 20. — Foto: Hans<br />

O thm an.<br />

g ru n d lig revidering. N är fjä rrvärm e ­<br />

arbetena ä r slu tfö rd a på huvudgatorna<br />

kan man på nytt planera<br />

de t trafikexperim e n t som skall ge<br />

Å bo en m änskovänlig stadsm iljö.<br />

Ett steg i rätt riktn in g är saneringen<br />

av B örskvarterets inre, en av de<br />

idéer som fanns m ed i ram planen.<br />

Nästa b lir kanske a tt sanera<br />

teaterkvarteret. Det fin n s m ycket<br />

att planera i vårt Å bo!<br />

Och när stadens styrande har<br />

kom m it fram till en positiv lösning<br />

fö r både Ingm anska o ch Julinska,<br />

då kan vi på allvar tro och säga att<br />

Å bo har förvandlats till en k u ltu r­<br />

bevarande stad!<br />

□<br />

K ansainvälinen<br />

lasten vuosi<br />

1979<br />

Turussa o li kesäkuussa koolla<br />

maamme la stensuojeluväkeä Laste<br />

nsuojelun K eskusliito n jä rje stä ­<br />

m illä n e u vottelupäivillä. Kolm en<br />

päivän aikana noin 400 osanottajaa<br />

pohti alan kysym yksiä.<br />

K eskusliiton hallitu ksen puheenjo<br />

h ta ja tri H eikki Koski m ainitsi<br />

haastattelutilaisu udessa neuvottelupäivillä<br />

valm istauduttavan myös<br />

kansainväliseen lastensuojeluvuoteen<br />

1979, jo llo in k a ikkia lla m aailm<br />

assa painotetaan asian tärkeyttä.<br />

Suom en vastauksena lapsen vuoden<br />

haasteeseen olisi lastensuojelun<br />

kokonaislain saattam inen yleisesti<br />

voim aan ja käyttöön koko m aailm assa.<br />

Tri Koski totesi m yös, että laste<br />

n kodit saavat liian heikosti valtionapua<br />

ja päivähoitotyö on keskeneräistä.<br />

P äivillä o li lu kuisia esite lm iä ja<br />

niistä keskustelua. T urun lastensuoje<br />

lu n jo h ta ja J a a kko M in kkinen<br />

esitteli Turun lastensuojelutyötä,<br />

sosia a lite ra p e u tti A rto H arkiola Turusta<br />

esitelm öi nuorten p ä ihdehuollon<br />

tavoitteista ja tu rkula in e n M aija-<br />

Liisa A n ttila kertoi laste n ko d in näkökulm<br />

asta varhaiskasvatuksen tavoitteista.<br />

P aljon keskustelua synnyttivät<br />

alustukset aiheesta Kuusivuotiaatko<br />

ko u lu n p e n k ille ? ”<br />

La ste n suoje lu kä rä jillä p u itiin teemaa<br />

"L a m a ja la stenhuollon kehittäm<br />

in e n ". M onta m uuta, tässä mainitsem<br />

atonta aihetta käsiteltiin.<br />

Päivien paras anti o li ryhm äkeskuste<br />

lu t ja niiden ra p o rtit. R etkeilyt Turun<br />

la ste n suoje lu la ito ksiin ja lelunäyttely<br />

täydensivät päivien o h je l­<br />

maa. Lastensuojelun K eskusliiton<br />

toim in n a n jo h ta ja n Kalle Justanderin<br />

lausum a "L a p se n parhaaksi, lasten<br />

kanssa", o li eräs m erkittävä ajatus<br />

tehtäessä kentällä la stensuojelutyötä.<br />

□<br />

ILM ARI RINNE<br />

kaupungilla. T ehdyt alustavat suunnite<br />

lm a t oso itta va tkin , että alueella<br />

voidaan hienovaraisesti rakentaa ja<br />

sam alla säilyttää osa puistom aista<br />

pihaa.<br />

IN H IM ILLISEN to im in n a n vilka s­<br />

tum inen ja valojen lisääntym inen<br />

tällä varjo isalla alueella tuonee<br />

kaupunkikuvaan uutta eloa sam alla<br />

kun varsinainen katukuva H äm eenkadun<br />

puole lla ei m uutu.<br />

KUN tiedossa on, että kaupunkilaisten<br />

m ie lip ite e t tässä asiassa<br />

m enevät voim akkaasti ris tiin , Turkuseuran<br />

h a llitu s toivoo, että ennenkuin<br />

lo p u llin e n päätös to n tin lisärakentam<br />

isesta tehdään, se lvite t­<br />

täisiin, m illa in e n ratkaisu täyttää<br />

parhaiten ne vaatim ukset, jotka<br />

kaupungin terve ke h itys ja kauneusarvojen<br />

to te u tu m in e n e d e llyttävät.<br />

T u rku-seura on valm is antam<br />

aan v iitte itä ja ajatuksia. □<br />

TURKU-Å BO<br />

750<br />

V a lta k u n n a llise t<br />

X X X kotiseutupäivät<br />

Päijät-Häm eessä<br />

X X X I<br />

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT TURUSSA<br />

29. 6 . - 1 . 7. 1979<br />

” MERI - TYÖ - KULTTUURI”<br />

- UUTISIA SUUNNITELMISTA JA PIKKUTIETOJA -<br />

T urun valta kunnalliset kotiseutupäivät ovat sam alla Kotiseutuliito<br />

n 30-vuotispäivät, sillä liitto perustettiin 1949 Tammelassa,<br />

Louhen p irtillä .<br />

Täm än jo h d o sta T urun kotiseutupäivien yhteydessä järjestettävistä<br />

useista tilaisuuksista yksi om istetaan liiton 30-vuotisjuhlalle.<br />

Tässä vaiheessa — elokuussa <strong>1978</strong> — eivät nim etyt alajaostot<br />

ole vielä alo itta n e e t valm istautum istöitään. Siksi olen kirjoittanut<br />

selostuksen täm än kesän Lahden valtakunnallisista kotiseutupäivistä,<br />

jo tk a osaltaan ovat antam assa m allia tuleville Turun<br />

ju h lille .<br />

Järjestelyvastuussa o li tänä vuonna<br />

hyvin laaja kuntaryhm ä, Päijät-<br />

Hämeen talousalueen kunnat, M aakuntaliitto,<br />

K o tise u tu liitto ja Lahtiseura.<br />

Ilm o itta u tu n e ita osanottajia<br />

oli n. 400 ja p a ikallista väkeä runsaasti<br />

eri tilaisuuksissa. T urun v.<br />

1979 kotise u tu p ä ivie n valtuuskunta<br />

ja to im ih e n k ilö itä oli kolm isenkym ­<br />

ILM ARI RINNE<br />

ohjelm ajaoston<br />

puheenjohtaja<br />

mentä mukana Turun m ainoksia levittäneellä<br />

linja-autolla.<br />

Päivät olivat osittain sateiset, jo ­<br />

ka ehkä vähensi yleisötilaisuuksien<br />

osanottajam ääriä, m utta ohjelm aa<br />

sade ei kuitenkaan suurem m in häirinnyt.<br />

Seuraavassa tiivistetty yhdistelm ä<br />

järjestelyistä ja ohjelm istosta.<br />

T orstaina 3. 8. alkoivat jo ilm o ittautum<br />

iset tapahtum ien keskuspaikassa<br />

Lahden am m attikoululla, jo s ­<br />

sa oli myös ruokailu, kanslia, ko titeollisuuden<br />

m atkam yynti ja näyttely.<br />

Luonto ja ihm inen-näyttely o li<br />

jä rje ste tty Lahden taidem useoon ja<br />

Lahden historiallisessa m useossa<br />

o li näyttely Päijät-H äm een historiasta.<br />

Perjantaina 4. 8. oli jo aam utuimaan<br />

lin ja -a u to illa kiertoajelu Lahdessa,<br />

m ikä antoikin m iellyttävän<br />

ja elävän kuvan Lahdesta ja varsinkin<br />

niille, jo tka tavallisesti hurahtavat<br />

m atkoillaan Lahden läpi yhtä<br />

ainoata katua käyttäen.<br />

A vajaisjuhlassa esitettiin arvokas<br />

kotiseutuaiheinen ohjelm a. P uhujina<br />

olivat mm. opetusm inisteri Jaakko<br />

Itälä ja Lahden kaup.johtaja O iva<br />

Linnavirta.<br />

K otiseutuliiton vuosikokouksen<br />

jälkeen p id e ttiin ns. K otiseutukäräjä<br />

t aiheenaan päivien tunnus ja<br />

teem a "N u o riso ja kotiseutu” . M u­<br />

kaan o li kutsuttu pääkaupungista<br />

asti eri p o liittiste n puolueiden jo h ­<br />

tavia edustajia, jo tk a istuivat syytettyjen<br />

penkillä ja paikalliset henkilöt<br />

olivat m uodostaneet syyttäjäraadin.<br />

Syytöksenä oli lähinnä hallituksen<br />

kehno nuorisosta huolehtim inen ja<br />

laim inlyönti nuorisotyöllisyyden hoitam<br />

isessa. P uolustus o li "h e ik o illa ”<br />

ja täm äntapainen keskustelu ei tu n ­<br />

tunut kokonaisuudessaankaan m ielekkäältä<br />

kotiseutupäivien yhteydessä.<br />

Jätettäköön p o litiik k a m uualle,<br />

se oli kuulijoiden yleinen m ie lip ;de.<br />

Fantastisen hieno oli m aakuntien<br />

yhteisillan o hjelm alle iltavalaistu<br />

Lahden hyppyrim äen kisam onttu<br />

m aauim aloineen. Toistakym m entä<br />

m aakunnallista ja p aikallista, enim ­<br />

m äkseen kansa llisp u ku ista ryhmää,<br />

esittivät tanhuja, kansanm usiikkia ja<br />

lausuntaa. T urku la ise t poikkesivat<br />

edukseen sam ankaltaisuudesta e sittäm<br />

ällä balett'tanssia. Y leisöä oli<br />

m ukana vähänlaisesti, m utta o h je l­<br />

m altaan ilta o li to d e lla m ainio.<br />

Lauantaina 5. 8. oli kolm en hie ­<br />

non retken päivä. Kukin retki kesti<br />

10 tuntia.<br />

• K ’rkkoveneen soutunäytös V ääksyn<br />

kanavalla oli eräs m atkan m o­<br />

nista esityksistä. — K uva: Ilm a ri<br />

Rinne.


• P ihasoittajat A nsion luonnonkauniin<br />

h isto ria llisen kartanon p uistossa<br />

Padasjoella tervehtivät viera<br />

ita soitollaan. M atkalla nähtiin<br />

runsaasti kansantanhuajia ja kuultiin<br />

kansansoittajia, jo tk a olivat<br />

m atkan e ri kohteissa täydentäm ässä<br />

a nsiokkaita ohjelm ia. — Kuva: Ilm<br />

ari Rinne.<br />

N ähdyistä, kuulluista, koetuista,<br />

ilo isista ja valtavista hetkistä m ain<br />

ittakoon vain A sikkalan kotiseutum<br />

useon vihkiäiset, Kuhm oisten Riih<br />

igalle ria ssa käynti, Padasjoella<br />

A nsion kartanon isäntäväki avasi<br />

yksityiskotin sa tu lijo ille tarjo ilu in e e n<br />

ja ohjelm ineen, K oskella nähtiin<br />

to im iva museo, jossa pellavan valm<br />

istuksen kaikki vaiheet tapahtuivat<br />

retkikunnan katsellessa.<br />

T oinen retkiryhm ä tutustui mm.<br />

Pajulahden urheiluopistoon, O rim attilan<br />

pitsinnypläysnäytökseen, Kärkölän<br />

ja M äntsälän m useoihin. K olmas<br />

retki, jonka nim enä oli "P e rin ­<br />

ne- ja ta id e re tki Itä-H äm eeseen" sai<br />

seurata mm. kirkkoveneen soutunäytöstä<br />

Vääksyn kanavalla.<br />

Lauantai-iltana o li vielä ilta ju h la<br />

ravintola T allukassa. Sam anaikaisesti<br />

o li m uitakin tilaisuuksia, mm.<br />

Lahden seurakunnan järjestäm ä<br />

o h jelm ailta.<br />

Sunnuntaina 6. 8. te h tiin kaikkien<br />

yhteinen retki H ollolaan, jo n ka sank<br />

a rih a u d o illa oli arvokas ju hlahetki,<br />

kotiseutuväen seppeleen lasku,<br />

m iesku o ro la u lu a ja puhe. V ä littö ­<br />

m ästi s iirry ttiin H o llolan suureen ja<br />

kauniiseen h arm aakivikirkkoon, joka<br />

täyttyi ääriään m yöten yleisöstä.<br />

P uhujana o li piispa E rkki Kansanaho.<br />

Jum alanpalveluksen jälkeen<br />

k u u ltiin selostus kirkosta.<br />

K a rta n o h o te lli M essilä o li ain u t­<br />

laatuisen hieno nähtävyys m ukanao<br />

lle ille , s illä kartanon a lueella o li<br />

m onia n äyttelyitä, käsityöverstaita,<br />

ratsastusta ja ennen kaikkea m ain<br />

io t pito p ö yd ä t.<br />

K o tiseutupäivien p ääjuhla ja sam<br />

alla p ä ä tö sju h la o li Lahden kisap<br />

uistossa. Juhla n korkeatasoinen,<br />

isänm a a llin e n ja to d e lla hyvä ohje<br />

lm a o li vaikuttava. Y ksityiskohtiin<br />

puuttum atta m ainitsen vain hevoskavalkaadin,<br />

jossa kyntävä hevonen<br />

a lo itti sarjan ja p ikara vuri kilp a ra t-<br />

taineen päätti esityksen. Ju h la ­<br />

puhujaksi oli saatu entin e n Lahden<br />

om a ko u lu - ja p a rtio tyttö , nykyinen<br />

YK:n apulaisp ä ä sih te e ri H elvi Sipilä.<br />

★<br />

K okonaisuudessa an kotiseutupäivät<br />

o nnistuivat hyvin. Lahdessa<br />

jä rje s te ty t päivät o liv a t kuite n kin<br />

paisuneet m ittasuhte ilta a n m elko<br />

suuriksi. A lkuvuosina m aaseudulla<br />

jä rje s te ty t kotise u tu p ä ivä t o liv a t va r­<br />

maan jäse n istö ä lähem pänä ja kodikkaam<br />

m at. K aupunkiolosuh teet<br />

vaativat kuite n kin täm äntapaista<br />

jä rje s te ly ä ja to im in ta a<br />

Suururakan o liv a t lu kuisat lahtelaiset<br />

ja eri kuntien p a ik a llis tila i-<br />

suuksien jä rje s tä jä t hyvässä ta lkoohengessä<br />

saaneet läpivietäväksi,<br />

m utta siin ä he onnistu iva t. S uurkiito<br />

s sinne tu rk u la is te n k in puolesta!<br />

□<br />

Suomen liput liehumaan<br />

Turun päivänä<br />

Turun päivää vietäm m e tänä syksynä<br />

sunnuntaina syyskuun 17 päivänä,<br />

joka on turkulaisten yhteinen<br />

suuri ja m eitä kaikkia yhdistävä kotiseutupäivä,<br />

jo ta nyt 18. kerran ju h ­<br />

listam m e ja arvostam m e. Päivän<br />

m erkitys on vuosi vuodelta kasvanut.<br />

T urun päivän avausm arssit, juhlat,<br />

kirkkotila isuudet, näyttelyt ja perinteelliset<br />

H eikinm arkkinat yhdistävät<br />

kaikkia tu rkula isia laidasta laitaan.<br />

Iloitkaam m e siitä, että asuinkaupunkim<br />

m e m enneisyys om aa pitkän<br />

ja rikkaan historian.<br />

T urku valm istautuu tänä vuonna<br />

suureen 750-vuotisen olem assaolonsa<br />

juhlintaan. Keväällä herätim<br />

m e eloon vanhan hyvän talkoohenpen<br />

tu nnuksella: Turku siistiksi<br />

juhlavuoden aattona. Lukuisat tu r­<br />

kulaiset osallistu iva t Turun puhdistam<br />

iseen. Nyt jatkam m e T urun kaun<br />

istam ista tavoitteena T urkuun lisää<br />

vehreyttä, puita ja pensaita. Jä rje s­<br />

täm m e piham aiden kaunistam is- ja<br />

puiden istutuskam panjan lokakuun<br />

13— 14 päivinä. T äm äkin liitty y Turun<br />

päivän ja Turku-seuran yhteiseen<br />

tavoitteeseen talkoohengen<br />

h erättäm iseksi kotiseudun parhaaksi.<br />

K otiseuturakkaus ei ole vain<br />

suurta tunnetta, se on m yös vaativa<br />

haaste rakentaa niin henkisellä<br />

kuin ain e e llisella ta solla viihtyisvvttä<br />

ja k o d ikkuutta ym pärillem m e.<br />

H aaste kuuluu jo k a is e lle kaupungin<br />

asukkaalle.<br />

K otiseututyö kasvattaa kiintym ystä<br />

isänm aansa kunnio itta m ise e n ja<br />

arvostam iseen ja sen näkyvä sym ­<br />

bo li on Suom en lippu. Nostakaam ­<br />

m e siksi Suom en kauniit s in iris tilip<br />

u t jälle e n liehum aan tänäkin Turun<br />

päivänä ja ilo itka a m m e lipun<br />

liehuessa om assa ik iv a n h a s s a p a<br />

aina uudistuvassa S uom en historian<br />

kehdossa — Turussa.<br />

□<br />

TURKU-SEURA, ÂBO-SAM FUNDET<br />

TURKU-SEURAN SYYSJUHLA<br />

Turun linnassa to rsta in a 26 päivänä lokakuuta <strong>1978</strong> klo 19.<br />

Hyvä ja runsas ohjelm a, yhteislauluja, arvontaa. P ääsyliput 10:— ,<br />

johon sisältyy korvaus kahvista ja vaateraha.<br />

Lippujen ennakkom yynti Kansallisessa K irjakaupassa ja naistoim<br />

ikunnan jäsenillä.<br />

Jäsenet ystävineen te rvetulleita.<br />

ÅBO-SAMFUNDETS HÖSTFEST<br />

i A bo S lott torsdagen den 26. 10. <strong>1978</strong> kl 19. R ikh a ltig t<br />

program .<br />

B ilje tte r 10:— in klusive kaffe oh g a rderobsavgift.<br />

M edlem m ar jäm te vänner h jä rtlig t välkom na.<br />

■ V a rs in a is -S u o m e n kutsun Turu ssa 29. 6.— 1. 7. 1979<br />

v ie te ttä v ille X X X I v alta k u n n a llis ille kotiseutu p äiville<br />

esitti L a h d e n k o tis e u tu p ä iv illä Turu n kotiseutupäivien<br />

p ä ä s ih te e ri T a u n o S u o m in en . Kutsun tekstin ovat laa tin<br />

e et tie d o tu s s ih te e ri R aim o H e lm in e n ja T a u n o S u o ­<br />

m in en .<br />

JULISTUS<br />

Kautta m aan täm ä k iirik ö ö n viesti<br />

ko tiko n n u ille h e im ojen Suom en<br />

näin kutsuen naiset ja m iehet<br />

Auran ra n n o ille kokoontum aan<br />

kotiseutuim m e henkeä vaalim aan<br />

Anno dom in i tuhatyhdeksänsataaseltsem änkym m entäyhdeksän<br />

keskellä suvea kesäkuun kahtena viim eisenä<br />

sekä heinäkuun ensim m äisenä päivänä<br />

vietetään S uom en Turussa<br />

XXXI va lta ku n n a llisia kotiseutupäiviä sekä<br />

Suom en K o tise u tu liito n kolm lkym m envuotisjuhlaa<br />

puoli kahdeksatta vuosisataa vanhassa kaupungissa<br />

sen h istoriaa henkivässä<br />

m utta yhäti uudistuvassa ilm apiirissä<br />

Teem m e täten tiettäväksi<br />

että m aam m e vanhim m an kaupungin asukkaat näkevät m ieluisasti<br />

jokaisen kotise u tu työ n ystävän joukossaan juhlavuotenaan<br />

sam alla ilm oitetaan<br />

että kaupunki ei peri tu llia<br />

yhdelläkään portilla a n<br />

Suomen T urkuun saapuvilta<br />

Annettu T urun kaupungissa<br />

sinä n eljäntenä päivänä elokuuta A rn o dom lni <strong>1978</strong><br />

XXXI V A LTAKUNNALLISTEN KOTISEUTUPÄIVIEN<br />

PÄÄTO IM IKUNTA<br />

Valtion tulisi<br />

tukea maakunnan<br />

matkailua<br />

■ Varsinais-S uom en m atkailuyhteisöjen<br />

lähetystö jä t­<br />

ti a p ulaiskaupung injohtaja<br />

Johannes K oikkalaisen jo h ­<br />

dolla kauppa- ja te o llisuusm<br />

inisteri Eero R antalalle vetoom<br />

uksen m aakunnan m atkailun<br />

edistäm isen puolesta.<br />

V etoom uksessa toivotaan, että<br />

valtio m yöntäisi M atkailun Edistäm<br />

iskeskukselle erityisen m äärärahan<br />

V arsinais-Suom en alueen te ­<br />

hostetuksi m arkkinoim iseksi vuonna<br />

1979, jo llo in T urku vie ttä ä 750-<br />

vuotisjuhliaan. M ikä li m ääräraha<br />

myönnetään, tulee V arsinais-S uomen<br />

M atkailuyhdistys toim im aan<br />

ns. seurantaelim enä. V arsinais-<br />

Suom en m a tkailu p iirit toivovat M atkailun<br />

E distäm iskeskukselta e rityistä<br />

huom iota m aakuntaan, jonka<br />

m atkailijam äärät ovat vuosittain<br />

varsin korkeat. E rityisenä perusteena<br />

tähän olisi T urun kaupungin<br />

juhlavuosi 1979.<br />

Lisäksi toivotaan, että M atkailun<br />

Edistäm iskeskuksen seuraava alueto<br />

im isto perustettaisiin T urkuun.<br />

Koska on kuitenkin tiedossa, e ttei<br />

uusia alueto im isto ja aiota lähivuosina<br />

perustaa, toivotaan, että MEK<br />

voisi a loittaa tällaisen toim innan<br />

jo sitä ennen jossain m uodossa<br />

jo n kin olem assa olevan alueellisen<br />

m atkailuyhteisön puitteissa Turun<br />

alueella.<br />

□<br />

• Turun tervehdys Lahdessa. Päijät-Hämeen kotiseutupäivillä esitti Turun kaupunginjohtaja Väinö J. Leino satapäisen<br />

osanottajajoukon tervetulleeksi Turkuun valtakunnallisille kotiseutupäiville 29.. 6. 1. 7 1979. Turun, hnnan asemiehet<br />

Olli Kestilä ia Tauno Leppänen varmistivat kutsun perillemenon ia hovlnrmster Tauno Suominen luki virallisen<br />

kutsun pergamenttirullalta luvaten jokaiselle tulijalle vapaan sisäänpääsyn Turun tulliporteista. — Kuva: Ilmari<br />

Rinne.


T a id e a s ia in s ih teeri<br />

M A R G A R E T A J O K IN E N :<br />

Turun 750-vuotisni italikilpailu<br />

• I palkinnon saanut mitaliluonnos "Kaupungin synty ja kasvu", tekijänä<br />

Vehmaalla toimiva Jarkko Roth. — Kuva: Karl Lehtinen.<br />

• II palkinnon voitti Pirkko Viitasalo Lahdesta luonnoksellaan "Rantakivi".<br />

— Kuva: Karl Lehtinen.<br />

• III palkinnon sai Vilho Härkönen Lappeenrannasta luonnoksellaan "K e­<br />

hitysvaiheita”. — Kuva: Kari Lehtinen.<br />

ENSI vuonna vietettävän Turun<br />

750-vuotisjuhlan m erkeissä ju listi<br />

Turun kaupunki tam m ikuussa <strong>1978</strong><br />

yleisen valtakunnallisen m ita likilp a i-<br />

lun. K ilp a ilu o h je lm a n m ukaan tuli<br />

luonnoksessa o lla te ksti: "T u rku -<br />

Ä bo 1229— 1979". M uilta osin oli<br />

ta ite ilija o ikeute ttu valm istam aan<br />

ehdotuksensa vapaasti.<br />

KOSKA kysym yksessä oli näinkin<br />

huom attava k ilp a ilu , o d o te ttiin m elkoista<br />

osa llistu m ista . M ääräpäivään<br />

m ennessä jä te ttiin p a lk in to la u ta kunnalle<br />

yhteensä 39 ehdotusta, kaikki<br />

asianm ukaisesti nim im e rkein varustettuina.<br />

Luonnosten m äärää voidaan<br />

pitää verraten vähäisenä. O lisikohan<br />

tähän sitten vaikuttanut<br />

tehtävän vaikeus ta ikka sam anaikaisesti<br />

m eneillään o llu t Tam pereen<br />

2 0 0 -vuotism italikilpailu. T urkuun liittyvä<br />

sym boliikka tuntuu ehkä varsin<br />

itsestäänselvältä. E nsim m äiseksi tulevat<br />

m ieleen linna, tu o m io kirkko,<br />

A u ra jo ki ja ehkä m yös tuulim ylly.<br />

Toisaalta saattaa vaikeus p iillä ju u ri<br />

tässä näennäisessä helppoudessa.<br />

Tavanom aista ratkaisua välttävä ta i­<br />

te ilija joutuu h elposti m elkoisten<br />

ongelm ien eteen pyrkiessään löytämään<br />

uusia o m aperäisiä vaih to e h to ­<br />

ja, jo tk a sam alla selkeästi kuvastaisivat<br />

kaupunkim m e vu o sitta isia vaiheita.<br />

KILPAILEVISSA e h dotuksissa oli<br />

keskeisillä T urun sym boleilla, ennen<br />

kaikkea lin n a lla ja tu o m io kirkolla ,<br />

varsin huom attava asema. O li sisäkuvaa<br />

ja ulkokuvaa. toteutettuna<br />

m onin eri näkem yksin. N ähtiin lin ­<br />

nanneitoa, P ietari B rahea, Juhana<br />

H erttuaa, — m yös Paavo N urm i oli<br />

tu llu t m uistettua. T urun seitsem än<br />

kukkulaa nähtiin parissa luonnoksessa<br />

ja T urun palon m ahtavat tulenlieskat<br />

kuvastivat yhdessä luonnoksessa<br />

tätä kaupunkim m e d ra ­<br />

m aattista vaihetta. N ykyturku satam<br />

ineen, n ostokurkineen, tehtaineen<br />

ja u u d israkennuksineen oli myös<br />

m onissa e h dotuksissa saanut oman<br />

osuutensa.<br />

LUONNOKSISSA olevat nim im erkit<br />

kertoivat osaltaan tehtävään<br />

a sennoitum isesta: K u lttu u rin p o rtti'.<br />

"K u lttu u rin k e h to ", "V anhaa kunn<br />

io itta e n ", "M u is to je n T u rk u ", " Ik ­<br />

kuna m enneisyyteen" ja "A b o a vêtus<br />

et nova” . V akavam ielisyys kuvastui<br />

m yös useim m ista e h dotuksista,<br />

vain m uutam issa tapauksissa<br />

p ilkisti esiin vähäinen le ik k im ie li ja<br />

huum ori.<br />

PALKIN TO LA U TAKUNTA, jonka<br />

o li kolm estakym m enestäyhdeksästä<br />

ehdotuksesta seulottava e siin kolm e<br />

parasta, o li kokoonpanolta a n seuraava:<br />

le h to ri Liisa H ilp e lä ja hum.<br />

kand. Juha T oivonen kaupungin h a l-<br />

Turku valmistautuu<br />

juhlavuoteensa<br />

□ V u o si 1979 on ta p a h tu m a rik a s ta k autta Turussa k au p u n ­<br />

gin v ie ttä e s s ä 7 5 0 -v u o tis ju h lia a n . Juhlavuotta leim a avat m o­<br />

net niin k a u p u n k ila is iin ko h d istu vat kuin yleisluontoisetkin<br />

tila is u u d e t ju h la v u o d e n vars in ais en p ä ätap a h tu m a n ajoittuessa<br />

e lo k u u n a lk u u n ju u ri e n n e n T u ru n m essuja. E nsim m äiset ju h ­<br />

lavu o teen liitty v ä t v a lm is te lu t käynnistyivät p arisen vuotta sitten<br />

k a u p u n g in h a llitu k s e n p iirissä ja nyt ratko o kysym yksiä<br />

v erra tta in tiiviis ti ko ko o n tu v a e rityin e n juhlavuosito im ikunta.<br />

Juhlavuoden v ie tto a lkaa jo<br />

uuden vuoden 1979 vastaanottotilaisuudesta.<br />

jo k a tu lla a n to te u tta ­<br />

maan n o rm a a lia juhlavam m issa<br />

puitteissa. H uom attavim m at kuntalaisiin<br />

ko h d istu va t tapahtum at ovat<br />

keskikesän ju h a n n u sju h la sekä syksyyn<br />

ajo ittu vat T urun päivä ja Käsityötaidon<br />

päivät. Laajem paa kansallista<br />

ja jo p a kansa in vä listä m erkitystä<br />

tule vat om aam aan jo kesäkuun<br />

puolivälissä toim eenpantavat<br />

valtakunnalliset kirkkopäivät, jo id e n<br />

m erkitys ko ro stu u sik ä lik in , että<br />

juhlavuosi on m yös T urun tu o m io ­<br />

kirkon juhla vuosi sekä elokuun<br />

alussa jä rje s te ttä v ä t T urun m usiikkiju<br />

h la t ja v ä littö m ä sti n iid e n pelituksen<br />

e dustajina, professori Osmo<br />

Järvi ja o p e tta ja Raija P uonti kuvataidelautakunna<br />

sta, kuvanveistäjät<br />

Erkki K annosto ja K auko Räsänen<br />

Suom en K uvanveistä jä liito n nim eäm<br />

inä a sia n tu n tijo in a sekä professori<br />

M artti Salm i, jo ka edusti Suom en<br />

M italitaiteen K iltaa. T yövaliokunnan<br />

m uodostivat K annosto ja Räsänen<br />

puheenjohtaja na Salm i.<br />

K ILPAILU SÄÄNTÖ JEN m ukaisesti<br />

ja e ttiin luonnokset A-, B- ja C-ryhm<br />

iin, jo is ta A -ryhm ään tu li 6 ehdotusta,<br />

B-ryhm ään 8 ja C-ryhm ään<br />

loput 25 luonnosta.<br />

A -ryhm ään sijo ittu n e is ta ehdotu k­<br />

sista lankesi ensim m äinen palkinto<br />

nim im e rkille "K a u p u n g in synty ja<br />

kasvu", te kijä n ä V ehm aalla toim iva<br />

kuvanveistäjä J a rkko Roth. Toisen<br />

palkinnon v o itti n im im e rkki "R a n ta ­<br />

kivi", jo n ka s u u n n itte lija on lahtelainen<br />

P irkko V iita salo . "K e h itysvaih<br />

eita" nim isellä luonnoksella voitti<br />

la ppeenrantala in en V ilh o H ärkönen<br />

kolm annen p a lkinnon.<br />

VO IM M E todeta, että p a lkitu t ehdotukset<br />

edustavat toisistaan täysin<br />

e rila isia näkem yksiä ja e rila ista ta i­<br />

te e llista otetta. Ne osoittavat myös<br />

m iten m onella ta valla yhteinen teema<br />

voidaan toteuttaa. Tätä k irjo ite t­<br />

taessa ei vie lä o le päätöstä siitä,<br />

m ikä kolm esta palkitu sta luonnoksesta<br />

tule e tote u te tta vaksi. Tämän<br />

ratkaisee k a u p u n g in h a llitu s, joka<br />

viim e kädessä päättää siitä, m ikä<br />

näistä on T urun tu le va 750-vuotism<br />

itali.<br />

□<br />

rään toim eenpantavat Turun messut<br />

10.— 19. 8. Niinikään valtakunnalliset<br />

kotiseutupäivät pidetään<br />

juhlavuonna 29. 6.— 1. 7. Turussa.<br />

T urkulainen kulttuurieläm ä, korkeakoululaitos,<br />

poliittinen työväenliike,<br />

urheilueläm ä, teollisuus ja liikenne<br />

eri m uodoissaan sekä erityisesti<br />

meri esittäytyvät om illa tilaisuuksillaan<br />

ja näyttelyillään.<br />

JUHLAPOSTIMERKKI<br />

JA JUHLAMITALLI<br />

Turku saa juhlavuonnaan myös<br />

erityisen oman juhlapostim erkkinsä,<br />

joka tullaan laskemaan liikkeelle<br />

vuoden 1979 m aaliskuun viim eisenä<br />

päivänä. Syynä siihen, että m erkki<br />

lasketaan liikkeelle juuri tuolloin,<br />

on se, että Turussa järjestetään<br />

m aalis-huhtikuun vaihteessa huomattava<br />

postim erkkinäyttely.<br />

Turun kaupunki ju lis ti myös mita<br />

llikilp a ilu n juhlavuodeksi. M itallikilpailua<br />

kohtaan on tunnettu verrattain<br />

suurta m ielenkiintoa ja sen<br />

tuloksista kerrotaan toisaalla lehdessämme.<br />

M itallikilp a ilu päättyi<br />

22. toukokuuta.<br />

JUHLAVUODELLE OMA<br />

SINFONIA<br />

Maamme tämän hetken eturivin<br />

säveltäjiin kuuluvalta A u lis Sallisel-<br />

TURKU-ÅBO<br />

750<br />

ta on Turun kaupunki tila n n u t ju h ­<br />

lavuoden sinfonian, jo n ka kantaesitys<br />

tulee tapahtum aan elokuun 9.<br />

päivänä, m ikä päivä on vahvistettu<br />

viralliseksi juhlapäiväksi.<br />

Uusi Turkua esittelevä kuvateos<br />

on niinikään valm istum assa ju h la ­<br />

vuodeksi. Kuvateoksen kuvaukset<br />

ovat suorittaneet Pentti Saarinen<br />

kaupungin näyttelyarkistosta ja valokuvaaja<br />

M arkku Vuorim aa. Kuvateos<br />

toivotaan saatavan valm iiksi<br />

vielä täm än vuoden loppuun m ennessä.<br />

JUHLAVUODEN SYMBOLI<br />

KERTOO TAPAHTUMISTA<br />

Juhlavuoden sym boliksi on v a littu<br />

a rkkite h ti O la Laihon suunnittelem<br />

a m onikäyttöinen som m itelm a,<br />

jonka yläosan m uodostavat Turun<br />

linnan p iirte e t ja alaosan ju h la vuotta<br />

kertovat luvut 750 sekä m erta<br />

kuvaava aaltoviiva. Juhlavuoden<br />

sym bolin toivotaan tulevan käyttöön<br />

m itä e rilaatuisim m issa esineissä ja<br />

painotuotteissa. Juhlavuoden sym ­<br />

b olia on m ahdollista m yös te o llisuuden<br />

ja liike-eläm än saada käyttöönsä.<br />

Käytöstä päättää 750-vuotisju<br />

h la to im ikunta juhlavuoden projektinvetäjän,<br />

tie d o tu späällikkö Stig<br />

B lom qvistin esityksestä.<br />

□<br />

TURKU-SEURAN SYYSKOKOUS<br />

pidetään K ristillis-yhteiskunnallinen työkeskus A uralassa, Satakunnantie<br />

10 (esim. bussi 1 ja 50 ensim m äinen pysäkki A ninkaisten<br />

sillan jälkeen) torstaina, m arraskuun 23 päivänä <strong>1978</strong><br />

k l° 19- .....<br />

Esillä sääntöm ääräiset asiat, esitelm ä, Auralan ohjelm aa.<br />

ÅBO-SAMFUNDETS HÖSTMÖTE<br />

Hallitus<br />

äger rum i K ris tillis -y h te is ku n n allin en työkeskus Aurala, Sataku<br />

n taväg e n 10 torsdagen den 23. 11. <strong>1978</strong> kl 19.<br />

Utöver stadgeenliga ärenden, föredrag, program av Aurala.<br />

Styrelsen


Göteborgin<br />

ja Turun ystävyystyöstä<br />

M ITEN KAIKKI ALKOI?<br />

K um m ikuntatoim inta sai alkunsa<br />

T ukholm asta, jonne T ukholm an<br />

kaupungin a loitteesta vuoden 1940<br />

tam m ikuussa kutsuttiin koolle Ruotsin<br />

ka u p u n kiliito n 13 suurim m an<br />

kaupungin edustajaa. Täällä syntyi<br />

kum m ikunta-ajatus, jo ta ryhdyttiin<br />

lähes välittöm ästi käytännössä to ­<br />

teuttam aan. G öteborgin kaupunginhallitu<br />

s asetti jo 31. 1. 1940 kolm i­<br />

jäsenisen toim ikunnan suunnitte le ­<br />

maan T u ru lle annettavaa apua.<br />

M yöhem m in, vuonna 1944, peruste<br />

ttiin G öteborgiin T urun to im ikunta,<br />

A b okom m ittén i G öteborg, joka<br />

sittem m in m u utettiin A boföreningen-nim<br />

iseksi. A boföre n in g e n to im ii<br />

G öteborgissa e delleenkin. Turussa<br />

puolestaan peru ste ttiin -45 kesällä<br />

16-jäseninen G ö teborgin kom itea,<br />

jossa olivat e dustettuina sekä kaupunki<br />

ja seurakunnat että kaikki<br />

hu o lto jä rje stö t. T urun G öteborgseura<br />

peru ste ttiin 25. 10. 48.<br />

LIIKKEELLE LÄHDETTIIN SIIS<br />

AVUSTUSTYÖSTÄ. MITEN<br />

TO IM IN TA ON SITTEM M IN<br />

MUUTTUNUT?<br />

G ÖTEBORGIN yhdistyksen alkuperäisenä<br />

tavoitteena oli to dellakin<br />

m ahdollisim m an tehokas T urun auttam<br />

inen. Turussa toim ivan kom itean<br />

tehtävänä puolestaan o li lahjavaroje<br />

n m a hdollisim m an oikeudenm u­<br />

kainen ja tasapuolinen jako. T ila n ­<br />

te id e n ja o losuhteiden m uuttuessa<br />

on m yös toim innan luonne lu o n n o l­<br />

lisesti m uuttunut. N ykyisin ystävyystyön<br />

pyrkim yksinä ovat sekä jo so l­<br />

m ittu je n ystävyyssiteiden lu jitta m i­<br />

nen ja uusien solm im inen että tie ­<br />

don, kokem usten ja ku lttu u rip a lvelujen<br />

vaih to G ö teborgin ja Turun<br />

välillä.<br />

GÖTEBORGIN JA TURUN<br />

VÄLISTEN KONTAKTIEN MÄÄRÄ<br />

ON ERITTÄIN SUURI, JA SUH­<br />

TEET ULOTTUVAT LAAJALLE<br />

ERI KANSALAISPIIREIHIN.<br />

M IH IN TÄMÄ PERUSTUU?<br />

TURUN ja G öteborgin välisten<br />

h e n k ilö - ja jä rje stö suhte id e n sekä<br />

e ri o rg a n isa a tio id e n välisten suhteiden<br />

m äärä on to d e lla luke m a tto ­<br />

m an suuri. U skoisin täm än osaltaan<br />

jo h tu van ystävyystoim innan syntyyn<br />

liitty n e is tä te k ijö is tä , osaltaan taas<br />

siitä , e ttä näm ä kunnat om inaisuuk-<br />

■ L o k akuussa tä y ttä ä T u ru n G ö te b o rg -s e u ra — G ö ­<br />

te b o rg s fö re n in g e n i Å b o r.y. 30 vu o tta . G ö te b o rg in<br />

ja T u ru n v älin en ystävyystyö on k u ite n k in v ie lä v a n ­<br />

h e m p aa p e ru a . — T u ru n G ö te b o rg -s e u ra n p u h e e n ­<br />

jo h ta ja , k a u p u n g in jo h ta ja V ä in ö J. L ein o ,<br />

Väinö J. Leino<br />

siltaan ovat sellaiset, että ne pystyvät<br />

to isille e n jatkuvasti antam aan<br />

kokem usperäistä ja la ajapohjaista<br />

tie lo a sekä kulttuurivaihtoa. — Tämän<br />

ystävyystoim innan syntyä a ja ­<br />

tellen voidaan todeta, että yleensä<br />

kum m ikuntasuhteet s o lm ittiin kaup<br />

u n ki- ja kuntatasolla. M utta G öteborgissa<br />

täm än lisäksi aikoinaan<br />

lä h d e ttiin myös siitä, että eri yh d is ­<br />

tykset ja laitokset, koulu t jne. p yrkivät<br />

hankkim aan itselleen "om an<br />

kum m ikohteensa" Turusta. Myös<br />

yksityisiä g ö te b o rg ila isia ke h o te t­<br />

tiin lähettäm ään paketteja T urkuun,<br />

ja tu rk u la is ia paketinsaajia puolestaan<br />

kehotettiin henkilökohtaisen<br />

kiito skirje e n lähettäm iseen. Näin<br />

syntyi lukem aton m äärä h e n kilö ­<br />

kohtaisiäkin ystävyyssuhteita, jo is ta<br />

useat e d e lleenkin jatkuvat.<br />

GÖTEBORGIN JA TURUN YSTÄ­<br />

VYYSSUHTEESTA ON PYSYVIÄ­<br />

KIN M UISTOMERKKEJÄ JA RA­<br />

KENNUKSIA. M ITÄ ESIM ERKIK­<br />

SI NÄISTÄ VOIDAAN TURUSTA<br />

M AINITA.<br />

T UNNETUIN olem assa olevista<br />

m uistom erkeistä lienee T urun ja<br />

G öteborgin ystävyyden m onum entti<br />

"K u n ystävyyssuhteet so lm ita a n "-<br />

patsas, jo n ka kaksoiskappale on<br />

Turussa K o n serttita lo n edessä.<br />

G öteborgissa patsas p a lja ste ttiin 9.<br />

5. 1955. Patsaan hankki Turun<br />

kaupunki "o m a lta p o ja lta a n " W äinö<br />

A altoselta m uistuttam aan jä lk i­<br />

polvia kahden kaupungin a inutlaatuisesta<br />

ystävyydestä.<br />

KO N SERTTITALO N vieressä oleva<br />

"G ö te b o rg in a m m a ttik o u lu " rakennettiin<br />

T urun kaupungin varoin,<br />

m utta g ö te b o rg ila is y rity k s e t ja yksityiset<br />

S uom en ystävät vastasivat<br />

sen sisustam isesta ja ajanm ukaisten<br />

o p e tusvälineiden hankinnasta.<br />

G öte b o rg ila isvaro in on rakennettu<br />

ja sisustettu aiko in a a n m yös Turunm<br />

aan sairaala ja Katulähetyksen<br />

yöm aja "G ö te b o " sekä pom m itu k­<br />

sessa tu h o u tu n u t U lapan lastenkoti<br />

Ruissalossa. N iin ikään T urun "E n-<br />

s i-K o ti" on esim e rkki g ö te b o rg ila isten<br />

toim in n a n laajapohjaisuudesta.<br />

TURUN ystävyyskaupungeille, —<br />

G öteborg m ukaan lukien, n im ettiin<br />

m yös T urun m essujen -71 yhteydessä<br />

om at kadut S u ikkila n asuntoalueella,<br />

ja K u p itta a lle istu te ttiin<br />

kaupunkien ystävyystam m et.<br />

MIKÄ TEIDÄN M IELESTÄNNE<br />

G ÖTEBORGIN JA TURUN VÄLI­<br />

SESSÄ YSTÄVYYSTYÖSSÄ ON<br />

OLLUT HENKILÖ KOHTAISESTI<br />

ANTOISINTA?<br />

YSTÄVYYSTYÖ y li ra jo je n on<br />

jo ka suhteessa antoisaa, arvokasta<br />

ja näkö a lo ja avartavaa. Suuren painon<br />

annan n iille h e n kilö ko h ta isille<br />

site ille , jo tk a täm än yhteydessä<br />

ovat m uodostuneet. Y stävyys vaikutusvaltaisten<br />

h e n kilö id e n ja to d e l­<br />

listen persoonallisuuksie n kanssa<br />

G ö teborgissa on te h n yt m ahdolliseksi<br />

ystävyyden sanom an ja sisällön<br />

levittäm isen laaje m m a lti kuin<br />

vain v ira llis is s a yhteyksissä. G öteb<br />

o rg in ja T urun syd ä m e llise t yhte<br />

yd e t ja ystävyyssiteet ovat m ahd<br />

o llista n e e t yh te istyö n rakentam ista<br />

kansain välisellä a re e n a lla G ö te b o r­<br />

gin ja T urun antam an esim erkin<br />

kim m okkeena.<br />

□<br />

Turun päivät Leningradissa<br />

juhlavuoden merkeissä<br />

■ T u ru n ja L e n in g ra d in y stävyyskaupunkito im in n an a lk a m i­<br />

sesta on tä n ä v u o n n a k u lu n u t 25 vuotta. Ju h lavuoden m erkeissä<br />

v ie te ttiin k e s ä k u u n e n sim m ä is tä sunnuntaita Leningradissa<br />

Turu n p ä iv ä n ä . T u rk u v ei n im ikkopäiv ille e n L en in g rad iin mm.<br />

kaksi n ä y tte ly ä , jo is ta to in e n e sitteli ystävyyskaupunkito im in taa<br />

sekä ju h la v u o te e n s a v alm istu vaa 750 vuotiasta T u rk u a ja to i­<br />

nen oli k o o ttu L e n in g ra d in ja T u ru n koulu laisten piirustuskilpailu<br />

n tu o ta n n o s ta . S a m o in L e n in g rad in ta p ahtu m iin osallistui<br />

Turu n k au p u n g in v ira llin e n v altu u skunta, T u ru n ja L eningradin<br />

nuorison ra u h a n s e m in a a riin o sallistu n u t valtu u skunta, S uom en<br />

nuorison ta id e ta p a h tu m a n v o itta n eita tu rkulaisia nuoria ta ite i­<br />

lijo ita s e k ä e ri n u o ris o ryh m iä ja sekä piirustuskilp ailun että<br />

tie to k ilp a ilu n v o itta ja t.<br />

T urun kaupungin v ira llis ta valtuuskuntaa<br />

jo h ti kaupunginvaltuuston<br />

puheenjo h ta ja H e ikki Löyttyniemi,<br />

jo n ka lisäksi valtuuskuntaan<br />

kuuluivat kaup.jo h ta ja V äin ö J. Leino,<br />

apul.kaup. jo h ta ja Ilkka Jä rvinen,<br />

k o n tto rip ä ä llik k ö H eikki Lumio,<br />

vara tu o m a ri H eikki H yssälä ja<br />

d ipl.ekonom i Eva-Lisa Väike.<br />

JUHLAPÄIVÄ TÄYNNÄ<br />

TAPAHTUMIA<br />

Turun päivä 4. kesäkuuta alkoi<br />

jo aam ulla T urun kaupungin valtuuskunnan<br />

seppeleen lasku lla Biskarjevin<br />

m uistohautausm aalla. Näyttelyt<br />

ava ttiin E tnografisessa museossa<br />

T a ite id e n aukio lla , jo ka on<br />

tunnettu mm. V enäläisen taiteen<br />

museosta ja Turussa olevan Leninin<br />

patsaan luojan, akateem ikko<br />

M. K. A nikuskinin tekem ästä Pushkinin<br />

patsaasta. Museon suuri näyttelysali<br />

oli om istettu turkulaisille<br />

näyttelyille siten, että keskiosassa<br />

olivat näyttelyt "T urku 750 vuotta”<br />

ja "25 vuotta ystävyyttä Leningradin<br />

kanssa" sekä niiden ym pärillä<br />

jo aiem m in W äinö Aaltosen museossa<br />

Turussa e sillä o llu t Leningradin<br />

ja Turun koululaisten piirustuskilpailun<br />

tuloksista koottu yhteistyönäyttely.<br />

Näyttelyn, johon jo ­<br />

ka päivä tutustui 600— 700 kävijää,<br />

järjestelystä vastasi tiedotussihteeri<br />

M atti Romppanen.<br />

T urun päivän pääjuhlaa vietettiin<br />

illa lla Ystävyyden talossa. Juhlassa<br />

e siintyivät Suomen nuorison taidetapahtum<br />

assa hyvin menestyneet<br />

Ystävyyskaupuiiki KÖLNIN<br />

nuorisovaltuuskunta Turussa<br />

■ Tänä vuonna tulee kuluneeksi<br />

10 vuotta siltä, kun<br />

Turku ja Köln ystävyyskaupunkisuhteet<br />

solmittuaan<br />

aloittivat myös nuorisovaihdon.<br />

Yhteistyö alkoi Kölnin<br />

kaupungin nuorisohuoltolautakunnan<br />

valtuuskunnan vierailulla<br />

Turussa. Tämän jälkeen<br />

lautakunnat ovat vaihtaneet<br />

valtuuskuntia joka toinen<br />

vuosi ja tänä vuonna<br />

maaliskuussa vieraili Kölnissä<br />

Turun nuorisolautakunnan<br />

valtuuskunta.<br />

V a ltuuskuntavaihdon lisäksi on<br />

joka toin e n vuosi vaih d e ttu myös<br />

n u o risojä rje stö je n e d u sta jista koottuja<br />

n u o risonohja a jie n ryhm iä. E rityisen<br />

vilka sta ja s ä ä n n ö llistä on<br />

o llu t m yös K ölnin n u o riso u rh e ilija -<br />

turkulaiset nuoret ta ite ilija t Yvonne<br />

G räsbeck, Päivi N urm i, M aaret Ikkala<br />

sekä Turun Pyrkivän naisvoim<br />

istelijat ja lauluyhtye "R ännihuilu”<br />

. Ryhmän johta ja n a to im i<br />

R iitta Skippari.<br />

Iltapäivällä avattuun nuorison<br />

rauhansem inaariin osa llistu ivat Turusta<br />

Jari Ehrholm in jo h d o lla V eikko<br />

Rinne, Bengt ö s tlin g ja Jukka<br />

Tam m inen, jo tk a p itivät alustuksen<br />

sem inaarissa. T u rkulaisten nuorisojärjestöjen<br />

sem inaariryhm än jo h ta ­<br />

jana o li Hannu Lunden ja huolta ja ­<br />

na S irkka Salonen. R isto R uohonen<br />

ja Anna Kum pula olivat alustajina.<br />

Läänin nuorisolautakunn an ryhm ää<br />

johti Pekka Soiko ja T urun nuorisolautakunnan<br />

edustajina olivat K alevi<br />

Perho ja T erttu Pursiheim o.<br />

Rauhansem inaarin avajaisissa<br />

e sittivät tervehdyksensä Ilkka J ä r­<br />

vinen, Jari Ehrholm . M a rtti A n tto ­<br />

nen ja Pasi Tulkki.<br />

KILPAILUVOITTAJAT<br />

PALKINTOMATKALLA<br />

Turun ja Leningradin koululaisten<br />

välisen piiru stu skilp a ilu n sam oin<br />

kuin tie to kilp a ilu n v o itta ja t olivat<br />

p alkintom atkalla Leningradin Turun<br />

päivillä. Ryhmää jo h ti koulutoim enjohta<br />

ja Pentti Lahti ja siihen kuulu i­<br />

vat piiru stu skilp a ilu n v o itta ja t M ari<br />

Erkkilä, M inna Rautaoja, Anne<br />

G rönroos ja M inna T oivonen sekä<br />

tie to kilp a ilu n v o itta ja Inga T oivonen.<br />

D<br />

ryhmän turistiryhm ien vierailut Turussa<br />

ja K ölnin evankelisten nuorten<br />

ohjaajaryhm ien vierailut Turussa.<br />

Turun ev.lut. seurakunnan nuorisotoim<br />

isto on niinikään lähettänyt<br />

edustajiaan Kölniin.<br />

Kölnin nuorisoviraston uuden jo h ­<br />

tajan vieraillessa valtuuskunnan<br />

kanssa viim e vuoden syyskuussa<br />

Turussa sovittiin lautakuntien kesken<br />

yhteistoim innan jatkam isesta ja<br />

kehittäm isestä, erityisesti pyrittäisiin<br />

nuorisotyön ja nuorisohuollon amm<br />

attihenkilöiden vaihdolla vaihtamaan<br />

kokem uksia kum m assakin<br />

maassa esiintyvän nuorisotyöttömyyden<br />

asettam ista tehtävistä nuorisoviranom<br />

aisille.<br />

Tässä tarkoituksessa T urun nuorisolautakunta<br />

sai vieraakseen 29.<br />

7 — 4. 8. <strong>1978</strong> K ölnin nuorisotyön ja<br />

nuorisohuollon a siantuntijoiden valtuuskunnan,<br />

jonka jo htajana oli<br />

Kölnin n u orisotoim iston työnte kijä<br />

Klaus O denthal. 7-jäseninen valtuuskunta<br />

tapasi mm. T urun lastensuojeluviraston<br />

nuoriso h u o llo n edustajat<br />

ja tutustui erityisla ste n ko tiin ,<br />

T urun työvoim atoim istoon ja sen<br />

toim enpiteisiin nuorisotyöttöm yyden<br />

hyväksi, työttöm ien nuorten ty ö le i­<br />

riin Liedossa, S am po-yhtiön vakuutustoim<br />

intaan ja T urun A -klinikan<br />

nuorisoasem aan. O hjelm assa o li<br />

myös keskusteluja ja tapaam isia<br />

kaupungin nuorisolautakunnan ja<br />

nuorisotoim iston edustajien kanssa<br />

sekä tutustum inen Pansion nuorisotaloon<br />

ja sen toim intaan. V altuuskunta<br />

keskusteli m yös eri p o liittis ­<br />

ten ryhm ien nuorisoedustajien<br />

kanssa.<br />

□<br />

TURUN S o itannollinen K erho jä r­<br />

je sti tänäkin keväänä pih a soitto -<br />

tem pauksen, jo n ka tuoto n 14120<br />

m arkkaa P ekka V arjonen ja R eijo<br />

S uom alainen lu ovuttivat M S -yhdistyksen<br />

edusta jille Liisa L eivälle ja<br />

Leena Puntalle.


MONIPUOLISTA YSTÄVYYSTOIMINTAA<br />

G Ö TEBO RG IN JA TURUN VÄLILLÄ<br />

ORVOKKI<br />

KADULLA<br />

■ G ö te b o rg in ja T u ru n väliset y h te y d e t o v at jatku v a sti v ilk ­<br />

k a a t ja la a ja p o h ja is e t. V u o ro in v ie ra is s a -p e ria a tte e n m u k a i­<br />

s es ti ta p a h tu u sekä T u ru s sa e ttä G ö te b o rg is s a . J a tap a h tu u<br />

p a ljo n . E rila is e t n ä ytte ly t, e siin ty jä ry h m ie n v ie ra ilu t, konsertit<br />

ja sym p o s iu m it o v at ta v an ta k a a o h je lm a s s a k u m m allak in p u o ­<br />

len la h d e n , k erto i le h d e lle m m e T u ru n G ö te b o rg -s e u ra n s ih ­<br />

te e ri, m a tk a ilu p ä ä llik k ö Irm eli T o r s s o n e n .<br />

NÄYTTELYJÄ, NÄYTTELYJÄ . . .<br />

Y H TEIS- ja vaihtonäyttelyistä tä ­<br />

nä vuonna ensim m äinen oli Turun<br />

taideyhdistyksen p iirustuskoulun<br />

tö id e n näyttely. Näyttely jä rje s te ttiin<br />

G öteborgissa Börsen Forum in tiloissa<br />

huhtikuussa. M ukana Turusta<br />

o li viitisenkym m entä m aalausta,<br />

ve isto sta ja grafiikkaa, ja Turkua<br />

paikan päällä edustam assa olivat<br />

rehtori V ieno O r r e sekä Lars<br />

B o r e n i u s . G öteborgilaisena<br />

” isäntänä” to im i Valands konstskola.<br />

K oulujen yhteisnäyttely jä r­<br />

je s te ttiin Turussa, W äinö Aaltosen<br />

museossa 25. 5.— 16. 6. T ällö in o li<br />

Valands konstskolan o p pilaiden<br />

tö itä esillä lähes 130.<br />

LISEBERGIN huvipuistossa puolestaan<br />

o li toukokuussa m atkailunäyttely,<br />

jossa T u rku luonnollise sti<br />

o li mukana.<br />

VIERAITA JA TUTTAVIA,<br />

KOULULAISISTA ELÄKELÄISIIN<br />

G ÖTEBORGIN ja T urun koululaitosten<br />

yhteistoim enpide tänä vuonna<br />

on G öteborgin ja Turun viik k o ­<br />

je n järjestäm inen vastavuoroisesti.<br />

TURUSSA G ö te b o rg in -viikko jä r­<br />

je s te ttiin toukokuussa, jo llo in 41-<br />

jä seninen koululaisorkesteri, G öteborgs<br />

F olkliga M usikskolas U ngdom<br />

sorkester, johtajanaan kom m u­<br />

nalrådet B ertil H a n s s o n , v ie ra i­<br />

li Turussa. O rkesteri e siintyi lä h in ­<br />

nä e ri kouluissa antaen yhteensä<br />

yhdeksän konserttia. Turussa isäntänä<br />

to im i T urun kouluvirasto, ja<br />

vie ra id e n o hjelm asta vastasivat<br />

o p e tu sto im e n jo h ta ja Pentti L a h t i ,<br />

e rityiso p e tta ja Tapio H o l v i t i e<br />

ja re h to ri O ssi M i l l e r .<br />

TU R U N -viikko järjestettäneen<br />

syvskuussa G öteborgissa. T ällö in<br />

G öteborgssa esiintynee Luostarivuoren<br />

yläasteen oppila so rke ste ri,<br />

jo h ta ja n a a n A rja L o i m o v u o r l .<br />

TO U KO K U U N "S u o m i-p ä ivänä”<br />

koki Liseberq in h uvipuisto jälleen<br />

kerran to d e llise n turkula isen m aihinnousun.<br />

"S uom i-D äivän" o h je l­<br />

m assa esiin tyivät T urusta la u lu ­<br />

yhtye Z am balaia. jazz-kvartetti Ism<br />

o Laakso, h a n u risti Juha Salonen,<br />

T urun o o liis ila u la ia t sekä Aarnen<br />

ta lli. "S u o m i-D ä 'vä n " esiintym isten<br />

lisä ksi o li k a ik illa e d e llä m ain itu illa<br />

e s iin ty jä ry h m illä ohje lm a a ja työtä<br />

m yös m uualla y llin kyllin . Turun<br />

Irm eli Torssonen<br />

p o liis ila u la ja t O tto Ni c oI i c s i n<br />

jo h d o lla esiintyivät m yös Vasakirkossa,<br />

G öteborgin p o liisien kevätjuhlassa<br />

sekä eläkeläiskodeissa<br />

laulullaan ystävyyskaupungin asukkaita<br />

ilahduttam assa ja turkula istervehdystä<br />

tuom assa. Aarnen ta lli<br />

puolestaan A arne H a a h te I a n<br />

vetäm änä, o li "S u o m i-p ä ivää” seuranneen<br />

"elä ke lä iste n p ä ivän" vetonum<br />

ero. T allila iset, 50 ikäm iehen<br />

reippain voim in, kulkivat paraatissa<br />

läpi kaupungin keskustan ja anto i­<br />

vat sen jälkeen kuntoliikuntanäytöksen<br />

Lisebergin huvipuistossa.<br />

JA viera ilu je n sarjaa riittä ä . . .<br />

T urun M S-yhdistys käväisi keväällä<br />

vastavierailulla G öteborgissa, kesällä<br />

saapui G öteborgista n uorisoryhmä<br />

T urkuun viiko n v ie ra ilu lle , ja<br />

Turusta puolestaan osallistuu ryhmä<br />

nuorisotoim en edustajia G öteborg<br />

in ystävyyskonferenssiin.<br />

30-VUOTISJUHLA JA<br />

SYMPOSIUM<br />

LO KAKUUSSA tulee kuluneeksi<br />

30 vuotta T urun G öteborg-seuran<br />

perustam isesta. T arko itu kse n a on<br />

tä llö in jä rje stä ä yleisötila isuus Turun<br />

konserttitalossa, ystävyyspatsaan<br />

ja "G ö te b o rg in a m m attikoulu<br />

n ” vieressä.<br />

G Ö TEBO R G ISTA on ju h la n m erkeissä<br />

kutsuttu T urkuun mm. göteb<br />

o rg ila iste n n a isjä rje stö je n edustajia<br />

. Ju u ri n a isjä rje stö th ä n aikoinaan<br />

panivat G ö te b o rg issa a lu lle näiden<br />

kahden kaupungin välisen ystävyystyön.<br />

TURUN 750-vuotisjuhlavuonna<br />

1979 tulla a n T urussa järjestäm ään<br />

Turun ja G ö te b o rg in e lin kein o e lä ­<br />

m ää käsittelevä sym posium , jossa<br />

p ä ä jä rje stä jin ä to im iva t Turun<br />

kauppakam ari ja T urun Säästö.-<br />

pankki. Sym posium on luonteeltaan<br />

sam antyyppinen kuin F inland Igenkam<br />

panjan aikana G öteborgissa<br />

Länssparbanken G ö teborgin isännyydessä<br />

jä rje s te tty v ie n ti- ja tuontika<br />

u p p a a käsite llyt ystävyyskaupunkien<br />

sym posium .<br />

□<br />

TURUN K aupungin v ira llis e t valtuuskunnat<br />

v ie ra iliv a t heinäkuun<br />

aikana kahdessa T urun ystävyyskaupungissa,<br />

R ostockissa Saksan<br />

D em okraattisessa T asavallassa ja<br />

S zegedissä U nkarissa. R ostockiin<br />

v ie ra illu t valtu u skunta osallistui<br />

sie llä viete tylle Itäm eren v iik o lle ja<br />

S zegedissä käynyt valtu u skunta teollisuusm<br />

essuille. R ostockiin m atkanneeseen<br />

T urun kaupungin valtuuskuntaan<br />

kuulu iva t p iirip ä ä llik k ö A l­<br />

lan M iettinen, oik.kand. Eeva Pärkö,<br />

hum .kand. R aili E ngdahl, levyseppä<br />

P auli Forss ja ylivääpeli<br />

M ikko T uom i. S zegedin valtuuskuntaan<br />

kuulu iva t y lih o ita ja A nja Sandberg,<br />

to im in n a n jo h ta ja Hannu Ansas,<br />

p iiris ih te e ri Johan H ollsten,<br />

kirvesm ies U nto K ärppä ja kunnallissih<br />

te e ri Lauri Lehti. T u rku o sallis<br />

tu i S zegedin m essuille myös<br />

kaupungin 750. ju h la vuotta kuvaavalla<br />

näyttelyllä, jo ka o li e sillä<br />

m essuilla heinäkuun lopulla. Vastavuoro<br />

isesti T u rku odotta a Szegedin<br />

kaupungin näyttelyä ensi vuonna<br />

p id e ttä ville T urun m essuille.<br />

*<br />

TURUN K iik u rit v ie ra ili heinäkuussa<br />

T urun ystävyyskaupungissa<br />

B ratislavassa (T shekkoslovakia).<br />

V iera ilu ku tsu n o li lähettä n yt kaupungin<br />

porm estari. M atkaan o sallistu<br />

i 54 tanssijaa, la u la ja a ja so ittajaa,<br />

jo illa o li m ukana y li 200<br />

esiintym ispukua. P e rillä a nnettiin<br />

k o n s e rtit B ratislavassa, K ezm arokissa<br />

ja Z idiarissa. O hjelm a käsitti<br />

pääosiltaan suom alaista kansantanssia,<br />

-la u lu a ja -m u siikkia . B ratislavan<br />

porm e sta ri L. M artinakin<br />

vasta a n o to lla kuoron puheenjo h ta ja<br />

Y riö P aaianen e sitti k a u p u n g in jo h ­<br />

ta ja V äinö J. Leinon h e n k ilö k o h ta i­<br />

sen tervehdyksen.<br />

• Kaupunginjohtaja Väinö J. Leino (vas.) ja Romanian lähetystön kaupallisen<br />

osaston edustajat Mr Vaslle Botas ja Mr Ion Pressura tutustumassa<br />

Turun Messujen 1979 aluesuunnitelmaan Osuuskunta Turun Messujen<br />

toimitusjohtaja Heikki Löyttynlemen opastuksella. — Kuva: Fotonova.<br />

Turun suhteet Romaniaan<br />

vilkkaat ja lämpimät<br />

■ Turun suhteet Romaniaan<br />

perustuvat suurelta<br />

osin 60-luvun alussa Constanzan<br />

kaupungin kanssa<br />

tehtyyn ystävyyssopimukseen,<br />

toteaa kaupunginjohtaja Väinö<br />

J. L e i n o . Suhteitten<br />

solmimisesta lähtien niitä on<br />

hoidettu molempien osapuolten<br />

taholta erittäin aktiivisesti.<br />

Romanian kansainvälisiä<br />

suhteita hoitaa Bukarestissa<br />

kansainvälisten asioiden<br />

Instituutti, joka on<br />

pannut erittäin paljon painoa<br />

nimenomaan Constanzan ja<br />

Turun ystävyydelle.<br />

— T urun e d u sta ja t ovat v ie ra illeet<br />

C onstanzassa a inakin kolm e<br />

kertaa ja vastaavasti Constanzan<br />

kaupungin jo h to on tutustunut<br />

T urkuun. C onstanza on m ielestäni<br />

m eille e rittä in sopiva ystävyyskaupunki.<br />

Se s ija itse e m eren rannalla<br />

ja on sen alueen hallin to ka u p u n ki,<br />

jo lla sija itsevat M ustanm eren rannikon<br />

kuulu isat kylpyläkaupungit<br />

mm. kaikkien tu n te m a Mam aia.<br />

— Käytännön e sim e rkkin ä yhteistyöstä<br />

m a in itta koon, että Turku<br />

m uisti ystävyyskaupunkiaan avustam<br />

alla m u o d o llis e lla sum m alla<br />

tuhoisan m aanjäristyksen jä lkeistä<br />

jä lleenrakentam ista.<br />

R om ania on o s a llis tu n u t Turun<br />

M essuille jo vu o sin a 1971 ja 1975<br />

jo llo in se om an osastonsa lisäksi<br />

o li m ukana ystävyyskaupunkien<br />

yhteisosastolla sekä to i va ltu u skunnan<br />

ja e siintyvän ta ite ilija n m essuille.<br />

R om anian täm änkertaisesta<br />

ilm oittautum isesta minun on todettava,<br />

että olen erittäin iloinen siitä,<br />

jo s ystävyyskaupunkisuhteita voidaan<br />

näin laajentaa hyödyntämään<br />

myös m aittem m e talouseläm ää, sanoo<br />

kaupunginjohtaja Leino.<br />

Paitsi virallisten vierailujen m erkeissä<br />

on ystävyyssuhteita hoidettu<br />

kulttuuritoim innan puitteissa, m ikä<br />

onkin tavalliset kaupunkilaiset parem<br />

m in tavoittava yhteistyön muoto.<br />

Säännöllisistä yhteyksistä ja kulttuurivierailujen<br />

käytännön järjestelyistä<br />

huolehtii lähinnä Suomi— Romania<br />

-seuran Turun osasto, joka<br />

to im ii vireästi rakennusm estari<br />

Pentti S a a r i s e n johdolla.<br />

— M eillä ei ole m uodollisia jäseniä,<br />

vaan kaikki seuraan kuuluvat<br />

pitävät vilpittöm ästi Romanian<br />

kansasta, kulttuurista tai luonnosta<br />

ja ovat siksi innolla mukana to i­<br />

minnassa. M uutoinkin m eidän on<br />

helppo toim ia, sillä Turun osasto<br />

on eräänlainen lem pilapsi Constanzan<br />

ja Turun erittäin tiiviin ystävyyden<br />

ansiosta. Olem m e saaneet<br />

ottaa vastaan pari, jopa kolm ekin<br />

taite ilija -, urheilija- tm s. vierailua<br />

vuosittain. Erityisesti m usiikin alalla<br />

on o llut ilo tutustua erittäin ko r­<br />

kealuokkaisiin rom anialaistaiteilijoiden<br />

esityksiin. Olem m e vain pahoillam<br />

m e siitä, ettei seuralla ole<br />

varaa niin näyttävään m ainostam i­<br />

seen kuin nämä ta ite ilija t ansaitsisivat.<br />

Lisäksi olem m e järjestäneet<br />

Turku-aiheisia näyttelyitä Rom aniassa<br />

ja avustaneet Turun kaupunkia<br />

sen pystyttäessä näyttelyjään<br />

Constanzaan ja Bukarestiin, kertoo<br />

Saarinen.<br />

O<br />

Karun kaupungin linnut<br />

kun laativat pesää,<br />

katot itkivät öisin,<br />

me varroimme kesää.<br />

Sitä uottelit myöskin<br />

sa kyljessä kiven,<br />

oli tilkkanen vettä<br />

ja multaa vain hiven.<br />

Sen siemenen syntyyn<br />

kai riittävän luulit,<br />

kevät kiihkeä kutsui<br />

ja kutsunsa kuulit.<br />

Katuvierellä silloin<br />

sä puhkesit kukkaan,<br />

et mielinyt loistaa<br />

ja hehkua hukkaan.<br />

Sait kukkia kotvan,<br />

ei haitannut halla,<br />

sun kukkasi kuolla<br />

sai askelten alla.<br />

Ja juuresi hauraan<br />

pian kaapi pois rauta,<br />

katu kaupungin sääli<br />

ei, heikkoja auta.<br />

A. T. KOSKIMIES<br />

TV-filmi 1840-<br />

luvun Turusta<br />

Luostarinmäeltä<br />

Elokuun lopulla film a ttiin Luostarinm<br />

äen käsityöläism useossa 1840-<br />

luvun eläm ää lähinnä koulu la isille<br />

tarkoitettuna TV-film inä. O hjaajina<br />

toim ivat M aria Jaakkola ja 1960-<br />

luvulla Suom en T urku-lehteä to im ittanut<br />

O sm o Jokinen, jo ka m yös on<br />

tehnyt käsikirjoituksen. A sia n tu n tija ­<br />

na oli Turun kauoungin h is to ria llisen<br />

museon tu tkija S olveig S jöberg.<br />

Luostarinm äelle p yrittiin saamaan<br />

m ahdollisim m an autenttinen eläm änmeno,<br />

jo llo in k u jilla tepastelee kotieläim<br />

iä ja tim p u rip e rh e (rakennustyöläinen)<br />

rakentelee mm. o rto d o k­<br />

sista kirkkoa. M yös turkulainen<br />

vanha nyörin p u n o ja M alm gvist e siintyy<br />

film issä. M ainittakoon, että ko tieläim<br />

et ovat aikoinaan lehtem m e<br />

ilm oitushankkijana toim ineen Ulla<br />

Nurmen kotie lä im iä T urun P ikisaaresta.<br />

Elokuva liittyy TV:n Elävä-m useoaiheeseen<br />

ja nähtäneen jo syyskuun<br />

lopulla Koulu TV:n esityksissä. □


Turun Musiikkijuhlat -78<br />

■ S u o m en suven n yky k u va an kuulu u , että m e lk e in jo ­<br />

k a is e lla p a ik k a k u n n a lla on o m a t k u lttu u riju h lan s a , jo ita<br />

k u ts u ta an m illo in ju h laviiko ik si m illo in fe s tivaale iksi.<br />

M y ö s T u ru lla oli o m a t p e rin te is e t m u s iik kiju h la n sa, jo tk a<br />

k estiv ät kuusi p ä iv ä ä a lk a e n 12. 8. J u h lie n n im eksi o h ­<br />

je lm a le h tis e n k a n te e n oli p a in ettu ” T u rk u M u sic F e stival<br />

-7 8 ”. Ih m e tte le n v ain , m iksi s u o m en k ielin e n nim i ei<br />

k elv an n u t. K u u lijo ista y liv o im ais esti suurin osa oli k u i­<br />

te n k in s u o m ala is ia .<br />

Kuuden päivän ju h lille oli s ijo i­<br />

te ttu pitkälti yli kaksikym m entä tilaisu<br />

u tta ja totuttuun tapaan jo k a i­<br />

selle o li pyritty tarjoam aan jotakin.<br />

V alittavana o li konserttim usiikkia,<br />

kansanm usiikkia, m atineoita, ulkoilm<br />

akonsertteja, yökonsertteja jne.<br />

Näin katsoen anti näytti runsaalta,<br />

m utta kun tarkem m in tu tki o h je l­<br />

mia, huom asi, että m onet konsertit<br />

sisälsivät sam ankaltaista ohjelm aa.<br />

N iinpä valinta o li tehtävä lähinnä<br />

jatsin ja kam arim usiikin välillä.<br />

Turun M u s iik k iju h lilla -78 noudate<br />

ttiin selvästi säästölinjaa. Vuosi<br />

o li välivuosi, m ikä näkyi m yös siinä,<br />

että vain jokunen kansainväliset<br />

m itat täyttävä ta ite ilija o li k iin n ite t­<br />

ty esiintym ään. Säästäväisyyttä näkyi<br />

osoittavan yleisökin, sillä vain<br />

harvoin e s iin ty jillä o li sali täynnä<br />

ku u lijo ita . Vai lieneekö asiaan vaikutta<br />

n u t juhlaväsym ys? Joka tapauksessa<br />

tämän kesän m u siikkiju<br />

h lis ta puuttui ju h la n tuntu. Ne<br />

olivat arkisen harm aat.<br />

R uisrock a lo itti jä lle e n tila isuudet,<br />

m utta tä llä kertaa ei päästy takavuosien<br />

m enestykseen. Vain<br />

m uutam a tuhat nuorta o li saapunut<br />

kuulem aan suosikkejaan. Kuin ennakoiden<br />

koko viiko n yleisilm että<br />

tunnelm a jä i kovin latteaksi.<br />

Jazzin ystä ville o li järje ste tty<br />

useita tilaisuuksia. Pori Big Band<br />

sai kunnian olla ensim m äinen<br />

alansa edustaja u lk o ilm a konsertillaan<br />

P uolalanpuistossa. Turkulaisia<br />

alan ta ita jia edusti E rkki Välilän<br />

kvintetti, jo n ka "k o n s e rtti" oli s ijo i­<br />

tettu ravintola H aarikkaan. Konsertti-sana<br />

ohjelm assa tällaisen tilaisuuden<br />

kohdalla tuskin on aivan<br />

o ikeaan osunut.<br />

K a n sanm usiikkia kuultiin Luostarin<br />

m ä e llä kahdessa konsertissa,<br />

m utta yle isö ei o tta n u t näitä tila i­<br />

s u uksia om ikseen. Ehkäpä kansanm<br />

u siikin tarve tyydytetään niin peru<br />

ste e llisesti K austisella, että intoa<br />

ei enää riitä pienem piin tila isu u k­<br />

siin o sallistum iseen. Sään epävakaisuudella<br />

saattoi m yös o lla vaikutusta<br />

asiaan.<br />

J u h lie n a inoan solistikonsertin<br />

a nto i yhdysvaltalainen pia n isti Byron<br />

Janis, jo lle täm ä oli ensi viera<br />

ilu Suom een. Saapa nähdä tu le e ­<br />

ko to ista v ie ra ilu a piankaan, sillä<br />

Jouko H alviala<br />

sali o li vain puolillaan k u u lijo ita<br />

eikä flyygelikään tuntunut vierasta<br />

tyydyttävän. N iinpä hän vaihtoi<br />

konsertin ohjelm aa eikä soittanut<br />

M ozartia lainkaan. M uuten B yron<br />

Janis o soittautui m aineensa ve ro i­<br />

seksi pianota itu riksi, jo k a lopulta<br />

läm peni niin, että soitti kaksi y lim<br />

ääräistä.<br />

M atineoissa ja m uissa konserteissa<br />

kuultiin tänä vuonna e rity i­<br />

sen paljon kam arim usiikkia. A u­<br />

gustin Dumay ja Edw ard A uer<br />

alo ittivat m atineallaan S ibelius-m u-<br />

seossa. He o livatkin ainoa duo,<br />

sillä ja tkosta pitivät huolen kolm e<br />

kam ariorkesteria ja kaksi jo u s i­<br />

kvartettia. N äistä yhtyeistä ehkä<br />

parhaiten o nnistui duo Dum ay—<br />

A uer, jo tk a S chubert- ja Franckohjelm<br />

allaan tekivät hienoa työtä.<br />

T shekkiläisen kam ariorkesterin<br />

vierailu ei alkanut yhtä suotuisissa<br />

m erkeissä. V arsinkin Turun linnan<br />

m atineassa orkesterin esityksissä<br />

o li p aljon rikkeitä, jo ita tshekkilä i-<br />

siltä ta ite ilijo ilta ei ole to tu ttu kuulemaan.<br />

N iiltä eivät välttyneet<br />

m yöskään o rkesterin solistit, kapellim<br />

estari Joseph V lachin tyttäret<br />

Jana ja Dana, jo tk a soittivat J. S.<br />

B achin kaksoisviulukonserton d-<br />

m olli. K am ariorkesterin toinen kon­<br />

se rtti seuraavana päivänä o li jo<br />

paljon o n nistuneem pi.<br />

M uut ka m a rio rke ste rit olivat ko tim<br />

aasta, to in e n H elsin g istä ja toinen<br />

Turusta. H e lsin kilä ise t soittivat<br />

V asili S inaiskin jo h d o lla M ozartia.<br />

Haydnia ja S hostakovitsia. Turun<br />

kam ario rkeste ria jo h ti Ilari Lehtinen,<br />

ja heidän ohjelm assaan oli<br />

B achia ja Kokkosta. Kum m ankin<br />

orkesterin s o listin a oli h u ilisti, helsin<br />

k ilä is illä M ikael H elasvuo, joka<br />

soitti Haydnia, ja tu rk u la is illa Ilari<br />

Lehtinen, jo k a puolestaan soitti<br />

h uiluosuuden J. S. B achin vaativassa<br />

h-m ollisarjassa. Ilahduttavinta<br />

m inusta tässä o li, että Turkuun<br />

on v ih d o in saatu korkeat vaatim ukset<br />

täyttävä kam a rio rkeste ri, jolle<br />

toivon runsaasti esiin tym isiä ja pitkää<br />

ikää.<br />

M u s iik k iju h lilla on tavallisesti<br />

esiintynyt m yös jo u s ik v a rte tti. Tällä<br />

kertaa yhtyeitä o li kaksikin, mutta<br />

kum pikaan ei yltä n yt edelliste n kävijö<br />

id e n tasolle. Jo u sikva rte tti on<br />

kam arim usiikin vaativin alue, joka<br />

asettaa e s iin ty jille erityise n suuret<br />

vaatim ukset sävelpuhtaucien ja<br />

y hteissoiton suhteen. M olem m illa<br />

kvarteteilla o li ju u ri näissä kohden<br />

p u utteita. S aule sco -kva rte tin ohjelm<br />

asta. jo ka sisä lsi Haydnia,<br />

C arlstedtia, P u ccin ia ja M endelssohn-B<br />

artholdya. p a rhaiten o nnistu<br />

ik in ju u ri C a rlste d tin kvartetto,<br />

jo k a m odernina ei o le niin paljastava<br />

ja arka. Ehkä täm ä teos m uutenkin<br />

sopi kva rte tille parhaiten.<br />

Y lim ääräisenä S aulesco-kvartetti<br />

R uotsista s o itti T shaikovskin Andante<br />

cantabilen.<br />

V oces Intim a e -kvarte tti on tänä<br />

kesänä soittanut vähän jo ka puolella<br />

Suom ea, ja tu n tu u kin siltä, että<br />

paras vire o li kadonnut ennen T u­<br />

run vierailua. Täm ä ahkera konsertoim<br />

inen o nkin selvästi o llu t valm<br />

entautum ista syksyn kansainväliseen<br />

jo u s ik v a rte ttik ilp a ilu u n , joka<br />

pidetään H elsingissä. K vartetin ohjelm<br />

assa o li M ozartin jousikva rte tto<br />

B -duuri, KV. 589 ja B enjam in Brittenin<br />

jo u sikva rte tto n:o 3. M ozartin<br />

kvarteton II ja lii osa kuuluu kilp<br />

ailun p a ko llisiin kappaleisiin.<br />

O m at konserttinsa o li m yös cemb<br />

alisti Eva N o rd e n fe ltilla , kita risti<br />

C arlos B o n e llilla ja H ilkka S iipolan<br />

jo h ta m illa T urun N a islaulajilla.<br />

V arsinkin viim eksi m ain itu t saivat<br />

erityisen läm pim än vastaanoton<br />

o h jelm allaan, jo ka sisä lsi vain uutta<br />

suom alaista kuoro m u siikkia .<br />

Ju h la t p ä ä tti kaksiosainen Schub<br />

e rt-konsertti, jo ssa viisi kotim aista<br />

la ulajaa e sitti säveltäjän keskeistä<br />

la ulutuotantoa. R alf G othonilla<br />

o li kova urakka, jo s ta hän selvisi<br />

h ienosti. K a ikki la u la ja t sen s i­<br />

jaan eivät o lle e t valm istautuneet<br />

riittävän h u o le llisesti. Y leisöä v iim<br />

eiseen ko n se rttiin o li tu llu t vain<br />

kourallinen.<br />

U skon ku ite n kin , että ensi<br />

vuonna, kun Turku m uutenkin<br />

Taidemaalari<br />

Pernon maisemassa<br />

Turkulaisia kuvataiteilijoita<br />

VI<br />

VILJO RANTA<br />

V iljo Ranta atelierissään 1951.<br />

ATELJEEHUVILA sija itsee Pernon<br />

kartanosta le ik a tu lla puita kasvavalla<br />

saarekkeella, jo k a selvästi kohoaa<br />

p e ltotasanteen yläpuolelle.<br />

Tässä on V iljo Rannan ja hänen<br />

eläm änkum ppaninsa koti, valkoinen<br />

puurakennus, e rillin e n sauna ja e rillinen<br />

u lkorakennus. Tässä on heidän<br />

lähim aailm ansa, rakkaiksi käyneet<br />

puut ja k u k k ia kasvavat m ätju<br />

h lii, m u s iik k iju h la tk in saavat<br />

arvoisensa p u itte e t. A kateem ikko<br />

Joonas K okkonen sanoi äskeisessä<br />

tv-haastattelussaan,<br />

että kun ta rjo lla on to d e lla korkealuokkaista<br />

ohje lm a a , yle isö ­<br />

kin täyttää s a lit.<br />

□<br />

JO U K O H ALVIALA<br />

Ensio H a rn i<br />

täät, lintujen ja pieneläinten asuttam<br />

a luonnonpuisto ja läheisistä<br />

te ollisuuslaitoksista huolim atta täysin<br />

rauhallinen maapala.<br />

Fasaani on tu llu t päivittäiselle<br />

vierailulleen ja katselee ikkunaan<br />

päin sam m aleiselta kiveltä. Odottaa<br />

jotain maukasta syötävää, kuten<br />

pikku lin n u t lintulaudalla.<br />

Päärakennus on Rannan suunnittelem<br />

a ja valm istui samana<br />

vuonna, 1949, jo llo in hän siirtyi<br />

Tam pereen K lassillisesta lyseosta<br />

T urun Klassilliseen, kuvaam ataidonopettajan<br />

virkaan.<br />

TAITEILIJAKO D IT ovat hyvin erilaisia.<br />

Yhteistä n iille ovat taulut ja<br />

m onet vanhat m useoesineet, mutta<br />

erilaisuus ilm enee kirjastojen suuruudessa<br />

ja taide-esineiden lukumäärässä<br />

ja lajissa sekä m ahdollista<br />

sivuharrastusta todistavissa<br />

esineissä.<br />

Kun talon em ännän, taidem aalari<br />

Liisa Riikkalan, pyöräyttäm ät tu lo -<br />

kahvit on juotu, siirrytään lähem ­<br />

m in tutkim aan tätä ta ite ilija in pesää.<br />

O tto M äkilää edustaa neljä työtä,<br />

mm. "K a ksi ku lkija a ", "E e ve”<br />

ja "M u stasukkaisuus". Edvin Lydén<br />

iltä on "P ääsiäistaulun” keskiosan<br />

luonnos. K alle Eskolaa edustaa viisi<br />

maalausta, Kauko Lehtiseltä on<br />

kaksi, N iin ivirra ita pastelli, Jussi<br />

V ikaiselta on kolm e veistosta ja<br />

Ennu O kalta V iljon ja Liisan päät.<br />

V ielä näkyy se in illä V eikko Vuoren,<br />

Ragnar W esterholm in, N ikolai Lehdon,<br />

Aku Kaivannon ja Eino A altosen<br />

nim et. G raafikoista m a inittakoon<br />

Harry H enriksson, Ilm ari Väänänen,<br />

Lauri ja V iljo Lehm ussaari<br />

sekä Anders H olm qvist. Nähtävänä<br />

on V iljo n tö itä kubistiselta ja abstraktiselta<br />

kaudelta sekä Liisan h ie ­<br />

no akvarelli. Arvaan, e ttä yläkerran<br />

varastohuoneessa on paljo n kin<br />

m aalauksia.<br />

Erityisesti painuu m ieleen sitruuna-asetelm<br />

a, jo n ka ta ite ilija sanoo<br />

viim eisekseen. A nkara n ivelreuma<br />

on tehnyt tehtävänsä, kuten<br />

se teki R e noirillekin. Tuskin m ikään<br />

muu sairaus voi kohdata ta ite ilija a<br />

niin tuskallisesti kuin se, että käsi<br />

ei enää tottele, vaikka viivat, m uod<br />

ot ja värit yhä elävät hänessä.<br />

KUSTAVISSA on R annoilla punainen<br />

tupa ja perunam aa. Kun kevätkylm<br />

ät ovat m enneet ja v u o kot lopettaneet<br />

kukintansa kotim äellä,<br />

lastataan pieni Fiat ta varo ita tä y­<br />

teen ja ajetaan m ökille m eren ja<br />

otsonin tuoksuun. T äällä kuluvat<br />

kesäiset päivät nopeasti, s illä m ui-


• Turun Taideyhdistyksen piirustuskoulu Viljon Rannan rehtorlalkana.<br />

Edessä vas. Viljo Ranta, Otto Mäkilä ja Aku Avanto. — Kuva: Oy. Foto Ab.<br />

ta kin ta ite ilijo ita asuu näissä m aisemissa.<br />

VILJO RANTA on syntynyt Turussa<br />

m arraskuun 28. pnä 1906.<br />

Hän on Portsan poikia, kuten m i­<br />

näkin. Ranta on n iitä harvinaisia<br />

ta ite ilijo ita , jo tka ovat suorittaneet<br />

ylioppila stu tkin n o n . Jo lu kio lu o killa<br />

kävi hän piirustuskoulun iltakursse<br />

illa ja sitten lyseosta päästyään<br />

päiväoppilaana 1928— 30, jonka jä l­<br />

keen T aideteollisuuskeskuskoulua<br />

30— 33. Ranta oli sitten Tam pereen<br />

K lassillisen lyseon kuvaam ataidono<br />

pettajana 37— 49 ja sen jälkeen<br />

T urun K lassillisessa lyseossa Edvin<br />

Lydénin jälkeen 49— 68. Turun Taideyhdistyksen<br />

piirustuskoulun jo h ­<br />

ta ja n a hän o li 50— 55.<br />

A teneum in jälkeen ei Ranta heti<br />

ryhtynyt opettajan aikaa vievään<br />

tehtävään, vaan oli pari vuotta vapaana<br />

taiteilija n a . Hänet nähtiin<br />

s illo in M annisen taiteilijakahvilassa<br />

yhdessä Kalle R autiaisen ja Otto<br />

M äkilän kanssa. Kun Lydén oli<br />

koulusta vapaana klo 11— 13 vä lillä,<br />

hän vie tti sen ajan M annisella<br />

ju te lle n pöytätovereilleen paljonkin<br />

taiteesta. Täm ä "T urun koulun"<br />

m odernistipedagogi istu tti k u u lijo i­<br />

hinsa uusia aatteita, siksi häntä<br />

o nkin pid e tty koko Suom en taiteeseen<br />

vaikuttaneen uuden taidenäkem<br />

yksen uranuurtajana. O nkin<br />

m ielihyvin todettava, että entinen<br />

klassillisen lyseon ja siis Lydénin<br />

oppilas, Raim o Aarras, on hänestä<br />

tehnyt tutkielm an, jo ka lienee ilm<br />

estynyt tai ilm estym ässä tämän<br />

k irjo ite lm a n tultua julkisuuteen<br />

"S uom en T urussa".<br />

Ei o le epäilystäkään, ettei Edvin<br />

Lydén olisi p aljon vaikuttanut V iljo<br />

Rannan taiteeseen. Sam anaikaisesti<br />

kuvaam ataidonopettajaksi valm istum<br />

assa o lleena ihailin jo s illo in V iljo<br />

Rannan varm aa piirustustaitoa<br />

v a rsin kin elävässä m allissa, jo llo in<br />

työskentelim m e sam assa huoneessa<br />

Per Å ke Laurénin oppilaina. T ällaiselle<br />

pohja lle o li hyvä rakentaa ja<br />

om aksua itselleen sopiva taidesuunta,<br />

jo ta ei luonnollisestikaan m i­<br />

tenkään valita, vaan m ennään saatu<br />

je n ta id e la h jo je n viem änä kehi­<br />

tyksessä eteenpäin. Ranta sanoo<br />

tehneensä alussa im pressionism in<br />

vaikutuksen alaisena. E kspressionismi<br />

antoi hänelle paljon vapaana<br />

taidem uotona ja kubism i sopi hänen<br />

luonteelleen, kuten m yöhem ­<br />

min abstraktinen som m ittelu. Neljäkym<br />

m entäluvulla syntyi surrealistisiakin<br />

töitä, m utta ei kuitenkaan<br />

tietoisesti surrealism iin pyrkien. Ehkäpä<br />

M äkelän toveruus jo ta in vaikutti?<br />

• Pronssiveistos -38. Ennu Oka.<br />

Kuva: Liisa Rilkkala.<br />

NÄYTTELYITÄ<br />

Vuonna 1932, siis A teneum i-aikana,<br />

sai Ranta kaksi työtä T urun T a i­<br />

deyhdistyksen näyttelyyn. Se oli<br />

alkua. Ensim m äinen R uotsinm atkakin<br />

oli jo tehty 30. M yöhem m in<br />

osallistui hän Turun T aiteilijaseuran<br />

näyttelyihin 34, 35, 36, 38, 41, 44,<br />

47 ja 50. Irm elin taidesalongissa<br />

oli hänellä yhteisnäyttely 45 M äkilän,<br />

Eskolan ja Liisa R iikkalan<br />

kanssa. T aid e m u se o n Piirustusn<br />

äyttelyyn hän o s a llis tu i 47.<br />

K alle E skolan kanssa järjesti<br />

Ranta näytte lyt T am pereelle 61 ja<br />

H e lsin kiin H örham m erille. Myös<br />

O tto M ä kilä n ja Jussi Vikaisen<br />

kanssa o li h ä n e llä yhteisnäyttely<br />

Tam pereella.<br />

T u rku la iste n ta ite ilija in mukana<br />

o li hän G ö te b o rg issa ja Tukholm<br />

assa 46.<br />

ARVOSTELUA<br />

EDVIN LYDÉN m ainitsee Turun<br />

T a ite ilija s e u ra n vuosinäyttelystä<br />

(1934) Rannan "E lo k u u n illa n ". Hän<br />

sanoo:<br />

— "T u rk u la is is ta n uorista on ens<br />

ikädessä m ainittava eräs kokonainen<br />

seurue, jo lla on yhteistä eräs<br />

p rim itis m iin tähtäävä pyrkim ys."<br />

VEIKKO PURO k irjo itta a samasta<br />

näyttelystä:<br />

— " V iljo R anta herättää tässä<br />

näyttelyssä m yöskin paljon huom<br />

iota. Hän näyttää virtuosim aisen<br />

p iirtä jä n ta ito n s a tuokiopiirrosten<br />

sarjassa, jo is s a on lennokkuutta ja<br />

liik k e id e n sekä asentojen sattuvaa<br />

ilm aisuta ito a . Hänen maalauskokoelm<br />

assaan saa ilm aisunsa oikea<br />

m a a la rin ilo — vars in k in värin käytössä".<br />

OM -(n im im e rk k i) Taiteilijaseuran<br />

n äyttelystä (1938):<br />

— "E n sim m ä isessä salissa tapaam<br />

m e V iljo Rannan kokoelman,<br />

jo n ka ase tta isin näyttelyn parhaimpien<br />

jo u kkoon. S iinä kiintyy huom<br />

io ensiksi "O m a kuvaan", jonka<br />

v ih e rtä vät v ä rit h uipentuvat palvelem<br />

aan kasvojen vakavam pia sointu<br />

ja m e lko o n n istu n e e sti."<br />

EDVIN LYDÉN k irjo itta a Turun<br />

T a ite ilija s e u ra n vuosinäyttelystä<br />

1941:<br />

— " V iljo R anta on viim e näkem<br />

ästäni h uom attavasti edistynyt.<br />

E rikoisesti ovat v ä rit ja niiden soinnut<br />

a lkaneet o lla uskottavassa yhteydessä<br />

sisä llö n kanssa. Viivan<br />

jo u sta vam p i ty y litte ly kehittyy kai<br />

seuraavassa asteessa."<br />

ANTERO RINNE sam asta näyttelystä<br />

o tsakkein :<br />

UUSI T A ID E K O U LU KEHITTY­<br />

M ÄSSÄ:<br />

— "T o in e n va rsin p itkä lle kehittynyt<br />

fa n ta stin e n sym b o listi on Viljo<br />

Ranta. (O li e d e llä kirjoittanut<br />

O tto M äkilästä.)<br />

H änen som m ite lm a n sa ovat saavutta<br />

n e e t sella isen kypsyyden, että<br />

ne on e h d o tto m a sti otettava vakavasti.<br />

V a rsin kin M e la n kolia " on<br />

h e rkkä luom us, jo k a unikuvan tav<br />

o in v a n g itsee katsojan. Näiden<br />

kahden (m a a la rin ) lin ja a seuraa<br />

kym m enkunta m uuta nuorta taiteilijaa,<br />

jo id e n ty ö skente ly ei vielä ole<br />

yhtä va rm a lla p o h ja lla ."<br />

(A rvo ste lija osti "M e la n k o lia n '.)<br />

EDV. ELE N IU S T urun T aiteilijaseuran<br />

XX kevätnäyttelystä 1944:<br />

— "L ä h e m m ä s koriste e llista esitystapaa<br />

s iirty v ä t V iljo Rannan pienoiskuvat.<br />

N iis tä esim . sisäkuva,<br />

N :o 72, ro h ke in e puna-vihreä-ruskea<br />

sävyineen on värivaikutukseitaan<br />

e rittä in va rm a ja kaunis ja samaila<br />

m u o d o lta a n kin p irte ä ja m iellyttävä.”<br />

TEODOR SC H ALIN T aid e m u ­<br />

seoon jä rje s te ty s tä P iiru stu snäytte ­<br />

lystä 1947:<br />

— "R a n ta v is a r sin fu lla styrka<br />

som te ckn a re i några uto m o rd e n t­<br />

liga kvin n lig a a k te r e fte r m odell.<br />

G reppet ä r s k u lp tu ra lt ren kontur<br />

såsom hos K o lb e e lle r M a illo l."<br />

OSMO LAIN E k irjo itta e ssaan Turun<br />

T a ite ilija seura n vuosinäyttelystä<br />

1950 liittä ä a rvosteluunsa V iljo<br />

Rannan 'A la s to n " -m aalauksen kuvan.<br />

Eikä suotta.<br />

• Alaston -49. Viljo Ranta. Kuva:<br />

Liisa Riikkala.<br />

Ikäänkuin tiiv is te tty n ä a rviointina<br />

on vielä syytä m a in ita intendentti<br />

Erik Berghin k irjo itu k s e s ta TURKU­<br />

LAISEN M O DERNISM IN NYKYHET­<br />

KEN EDUSTAJIA S uom en Taiteen<br />

V uosikirjassa 1958— 59 V iljo Rantaa<br />

koskeva osa:<br />

— "Ä ly n v o itto is ta abstraktia<br />

suuntausta edustavat 50-luvun<br />

päättyessä nim enom aan V iljo Ranta<br />

(s. 1906) ja O tso K arpakka (s.<br />

1914). Ranta s iirty i asteittain ja<br />

jo h donm ukaisesti a b straktiseen ilm<br />

aisuun ja sam oihin a ik o ih in kuin<br />

Otto M äkilä. P erusolem ukseltaan<br />

M äkilä ja Ranta ovat täysin e rila i­<br />

set: M äkilä lyyrinen rom antikko,<br />

jonka n o n fig u ra a lise t som m itelm at<br />

jossain m äärin tu n tu vat olevan surrealistisen<br />

näkem yksen sävyttäm iä,<br />

Ranta sitävastoin esiin tyy puhtaan<br />

kuvageom etrian tu lkkin a . Hänen<br />

töissään on k u vio in n in ryhtiä ja<br />

kiinteää selkeyttä, jo ta tehostaa<br />

ytim ekäs, usein v iile ä h k ö väritys".<br />

ULKOMAANMATKOJA<br />

Paitsi viim eisessä kuvata ite ilija in<br />

m atrikkelissa m a in ittu ja ulko m a a n ­<br />

m atkoja R anskaan 50— 51, Italiaan<br />

ja S veitsiin 54, kävi Ranta delegaation<br />

mukana Leningradissa,<br />

M oskovassa ja Kievissä 57, Pariisissa<br />

58 ja W ienissä 68.<br />

TUNNUSTUSTA on V iljo Ranta<br />

saanut mm. apurahojen muodossa<br />

Turun Taideyhdistykseltä ja hänen<br />

töitään on Turun kaupungin kokoelm<br />

issa sekä Turun Taidem u­<br />

seossa.<br />

T aiteilija-apurahat olivat tiukassa<br />

siihen aikaan, kuten nytkin. Taidem<br />

aalari Einari Wehmas o li y rittä ­<br />

nyt turhaan jo parikym m entä kertaa,<br />

vaikka o li hyvä tekijä. Viim ein<br />

hän tekstasi hienon adressim uotoisen<br />

anom uksen, m utta rahaa ei<br />

vaan silläkään hellinnyt. Eikä to ­<br />

siaan m atrikkelissakaan kerrota, että<br />

hän olisi koskaan stipendiä saanut.<br />

Ranta on o llu t Turun Taideyhdistyksen<br />

johtokunnan jäsen, kuulunut<br />

Turun T aiteilijaseuran Ryhmä 9:än<br />

sekä K uvaam ataidonopettajain liittoon.<br />

V iljo Ranta on myös m usiikin<br />

tuntija , joka hartaasti kuuntelee<br />

m usiikkiesityksiä ja ehkä siitä maailm<br />

asta siirtää näkem yksiä omaan<br />

kuvamaailmaansa.<br />

V iljo Ranta on viestikom ppaniassa<br />

kam ppaillut Itä-Karjalan Vuokkiniem<br />

essä, U htualla ja Kiestingissä.<br />

1941— 44. Vm 2.<br />

T aiteilija u ra luovana taite ilija n a<br />

on päättynyt. Ranta on jättänyt piirtim<br />

ensä ja siveltim ensä. m utta hänen<br />

m ielikuvituksensa elää ja hänen<br />

silm änsä näkevät ym pärillä o le ­<br />

van kauneuden m aailm an taite ilija n<br />

silm illä . Ja se m aailm a on edelleen<br />

rikas. T a iteilijatoverinsa rinnalla<br />

Aunin Panim on kaunis tiilirakennus<br />

• Malli -48. Viljo Ranta. Kuva: Liisa<br />

Riikkala.<br />

kulkien hän saattaa edelleen pohtia<br />

kauneuden salaisuuksia, tehdä<br />

uusia havaintoja ja syventyä k irja l­<br />

lisuuden avulla suurten m estarien<br />

luom iskam ppailuihin. M aailm a on<br />

rikas ja yllätyksiä täynnä. Ars<br />

longa, vita brevis.<br />

□<br />

ENSIO HARNI<br />

A urajoen rannalla edustaa viim e<br />

vuosisadan vaihteen tehdastyyliä<br />

parhaim m illaan. "O lla ko vai eikö<br />

o lla ’’ on tämän rakennuksen kohtalo<br />

lähiaikoina. Paljon on rakennuksen<br />

säilyttäm isen puolesta puhujia<br />

ja sen vastaisen käytön ehdottajia.<br />

U seim m iten on m ainittu<br />

rakennuksen olevan kuin luotu<br />

Turun uuden museon, tekniikan<br />

museon sijaintipaikaksi ja näyttelyhuoneistoksi.<br />

Auran Panim o-Hartw<br />

all lopettaa Turussa lä hiaikoina<br />

toim intansa ja s illo in viim eistään<br />

tulee e sille kysymys rakennuksen<br />

käyttötarkoituksesta tai purka m i­<br />

sesta. T urku-seura on saanut eri<br />

tahoilta toivom uksia, että seura<br />

tekisi a.o. vira n o m a isille esityksen<br />

rakennuksen säilyttäm isestä. A siasta<br />

on aikaisem m in tehty a loitekin<br />

ja tilannetta seurataan. — T eksti ja<br />

kuva: Ilm ari Rinne.


Turun koulut juhlivat<br />

■ T u ru n valm istau tu essa v ie ttäm ä än 7 5 0 -v u o tisju h liaan, tu le e<br />

n iid e n y h te yd e s sä s am a lla k u lu n eeksi tasan 100 v u o tta k a u ­<br />

p u n g in v an h im m a n s u o m en k ielis en o p p ikoulu n T u ru n k la s ­<br />

s illisen lyseon to im in n a n alo ittam is esta . K olm ella m u u llakin<br />

k u n n ia n a rv o is e lla tu rk u la is e lla k o u lu lla on ju h lavu o ten sa,<br />

s illä ” e n n a k k o o n ” v ie ttäv ät tä n ä syksynä 7 5 -v u o tispäiviään<br />

T u ru n S u o m a la in e n Y h te is k o u lu ja Turu n jyseo. P u o lalan<br />

Y h te is ly s e o p u o le staan vietti jo viim e kev äänä koulu ju h la a<br />

p u o livu o sis atais en o lem a s saolo n s a kunniaksi.<br />

K oulu-uudistusten kerällä katosivat<br />

pari vuotta sitten kuvasta o p p i­<br />

koulu t ja myös niiden vanhat tutut<br />

nim et siirtyivät historian lehdille,<br />

m utta entiset oppila a t eivät ole halunneet<br />

kuitenkaan unohtaa opinahjo<br />

je n sa juhlavuosia. "Suom en<br />

T u rk u " haluaa m yös näillä palsto<br />

illa a n lyhyesti kertoa kaupungin<br />

sivistyseläm ään m erkittävällä tavalla<br />

vaikuttaneen neljän oppikoulun<br />

vaiheista. N ouseehan niiden yhteinen<br />

oppilasm äärä yli 30.000:een,<br />

jo sta jo u ko sta on noussut m ittava<br />

m äärä kansalaisia aina johtavim piin<br />

asem iin maassam m e.<br />

KLASSIKKO VANHIN<br />

V oim akkaan isänm aallisen ja<br />

kansallisen tunteen vallassa lausuttiin<br />

T urun vanhim m an suom enkielisen<br />

o p p ikoulu n syntysanat 19. 3.<br />

1879, jo llo in "K la s s ik o n " edeltäjänä<br />

toim in e e n Turun Suom alaisen Yhteislyseon<br />

perustava kokous pid e t­<br />

tiin lähes 200 henkilön läsnäollessa.<br />

Sam ana syksynä 1. 9. 1879 pääsi<br />

ko u lu työ alkam aan yhdellä luokalla<br />

e ntisen Seurahuoneen ja myöhem ­<br />

m in kaupungintalona toim ineen<br />

puurakennuksen suojissa Linnankadulla.<br />

P ääsytutkintoon pyrkineistä<br />

m uutam at olivat jo rippikoulun<br />

käyneitä, m utta I luokalle hyväksytyistä<br />

42 o p pilaasta o li kuitenkin<br />

su u rin osa 11— 14-vuotiaita.<br />

K o u lu tilo je n tu ltu a ahtaiksi, päästiin<br />

1882 m uuttam aan T uom iokirkkotorin<br />

varrelle, nykyiseen Gezeliuksenkatu<br />

2:een. Ensim m äiset 16<br />

y lio p p ila s ta le ivottiin 1887, mutta<br />

sam alla lakka u te ttiin yksityislyseon<br />

to im in ta ja VI— V III luokkien 93 o p ­<br />

pila sta s iirre ttiin neljä vuotta a ikaisem<br />

m in perustetun valtionlyseon<br />

v astaaville luokille . Koulutyö jatkui<br />

nyt Linnan- ja E skelinkatujen kulm<br />

auksessa sijainneessa entisessä<br />

kehruuhuonee ssa eli "S pinhuusissa",<br />

jo n k a paikalle nyttem m in on<br />

rakennettu Eskelin koulun ja lukion<br />

käytössä oleva m oderni koulutalo.<br />

O ppilasm äärä kasvoi tasaisesti,<br />

kunnes toisen suom alaisen oppi-<br />

Reino Linkosaari<br />

koulun tarpeellisuuden käytyä yhä<br />

välttäm ättöm äm m äksi, reaaliosasto<br />

1903 m uutettiin itsenäiseksi 8-luokkaiseksi<br />

reaalilyseoksi. K orkeim ­<br />

m illaan oli Klassikon oppilasm äärä<br />

ilm an rinnakkaisluokkia 1889— 90<br />

e li 273 ja ennen "R eaalin” irtautum<br />

ista 452. Pienim m illään oppilasluku<br />

o li 146 vuonna 1922.<br />

SUOMEN SUURIN<br />

T urun Suom alainen Y hteiskoulu<br />

oli yli 20 vuoden ajan maamme<br />

suurin oppikoulu oppilasm äärän<br />

noustessa yli tuhannen. Lokakuun<br />

6. päivänä 75-vuotisjuhliaan viettävän<br />

koulun m atrikkeliin on m erkitty<br />

yhteensä noin 12.000 oppilasta,<br />

joista ylioppilastutkinnon on suorittanut<br />

noin 5500.<br />

A jatus yhteiskoulun perustam i­<br />

sesta Turkuun heräsi ensiksi Turun<br />

Kansallisseuran piirissä. Kun syksyllä<br />

1903 suuri joukko suom enkielisiä<br />

oppikouluihin hyväksyttyjä jäi<br />

kouluun pääsemättä, katsottiin, että<br />

koulun perustam iseen oli ryhdyttävä.<br />

K oulun yllä p itä m istä varten peru<br />

ste ttiin kannatusyhdistys, johon<br />

heti liitty i 55 jä sentä lupautuen kukin<br />

25 m a rkalla vu o sitta in tukemaan<br />

koulun y llä p itä m istä . Lokakuun 3.<br />

päivänä 1903 a lkoi T urun Suom alainen<br />

Y h te iskoulu -n im isen yksityisen<br />

o p p ik o u lu n toim inta.<br />

Ensim m äiset k o u lu tila t saatiin<br />

M u lta vie ru n katu 1 :stä, talosta, jonka<br />

o m isti jo h to ku n n a n jäsen, rakennusm<br />

estari K. L. Frem ling. Auliis<br />

ti hän ta rjo s i k o u lu lle tila t ensim<br />

m äiseksi lu kuvuodeksi ilm aiseksi.<br />

O p p ila ita o li tä llö in 45. 29 poikaa<br />

ja 16 tyttöä. K oulun kasvaessa<br />

täm ä huoneisto kävi kuite n kin ahtaaksi.<br />

S yksyllä 1905 kirjapainono<br />

m ista ja G. W W ilen ta rjo u tu i koulua<br />

varten o sitta in uudestaan rakentam<br />

aan talossaan Venäjänkirkkokatu<br />

(Y lio p isto n katu ) 7:ssä olevan<br />

varasto m a kasiin in a käytetyn<br />

kivirakennuksen. Tässä talossa<br />

koulu to im i vuokralaisena 24 vuotta.<br />

Om aa koulu ta lo a varten saatiin<br />

v ih d o in kaupungilta to n tti Kauppiaskatu<br />

17:stä, ja päästiin siirtymään<br />

p ois vastavalm istuneen Asunto<br />

Oy M ontanan va rjo o n valottom<br />

aksi jo u tu n e e sta piharakennuksesta.<br />

Uuden rakennuksen peruskiven<br />

m uuraus tapahtui 3. 10. 1928<br />

koulun täyttäessä 25 vuotta. Monien<br />

rahoitu sva ike u ksie n jälkeen<br />

koulu saatto i a lo itta a lukuvuoden<br />

1929— 1930 om assa talossaan. Opp<br />

ilasm äärä o li tä llö in 722. Tilantarpeen<br />

kasvaessa saatiin koululle<br />

1962 lisärakennus. O petustilojen<br />

ratkaisevasti p a rannuttua koulun<br />

lukusu u n n ite lm a a v o itiin samalla<br />

n ykyaikaistaa ja su o ritta a monia<br />

a rvokkaita kokeiluja.<br />

T urun S uom a la isella Yhteiskoululla<br />

on o llu t o n n i saada pitkäaikaisia,<br />

e rittä in pystyviä rehtoreita.<br />

K oulun käytä n n ö llisen perustam istyön<br />

s u o ritta ja o li todellin e n opettaja-<br />

ja kasvattajakutsum uksen<br />

elähdyttäm ä henkilö , A ina Honka,<br />

jo ka to im i 25 vu o tta koulun johtajattarena,<br />

s iitä ajasta 10 vuotta<br />

koulun ainoana johta ja tta re n a . Profe<br />

ssoriksi siirtyneen K aarlo Jäntereen<br />

lyhyen re h to rikauden jälkeen<br />

tu li koulun m ie spuoliseksi johtajaksi<br />

Juhani V uorela, jo ka vuodesta<br />

1919 vuoteen 1957 h oiti rehtorin<br />

tehtäviä. Vv. 1957— 1972 to im i kouluneuvos<br />

E in a ri Joutsam o koulun<br />

ta rm okkaana rehtorina. T urun Suom<br />

alaisen Y h te iskoulu n toim intaa<br />

ja tkavat T u u re p o rin lu kio ja Tuurep<br />

o rin koulu, jo id e n rehto re in a ovat<br />

A arne T o ivola ja A u lis Jantunen.<br />

K oulun v a ih e ista ja tapahtum ista<br />

kertoo 75-v u o tis ju h la ju lk a is u , jonka<br />

to im itta a kouluneuvos E inari Joutsam<br />

o.<br />

Puolalanmäen koululla ja lukiolla<br />

50-vuotisjuhlaviikko<br />

■ T u ru n s u o m e n k ie lis iin o p p ik o u lu ih in oli 1920-luvun p u o liväliin<br />

tu lta e s s a p y rk in y t s iin ä m ä ärin runsaasti oppilaita, että<br />

kau p u n kiin k a iv a ttiin u u tta lyseo ta. V. 1927 valtioneuvosto e sitti<br />

k o u lu h a llitu k s e n e h d o tu k se s ta e d u skunnalle , että Turkuun<br />

p e ru stettais iin v iis ilu o k k a in e n p o ik ak o u lu . Eduskunta poikkesi<br />

e sityksestä s ik ä li, e ttä p ä ätti p e ru staa kuusiluokkaisen, k an sakoulun<br />

k o k o o p p im ä ä rä lle ra kentu v an , yliopistoon johtavan<br />

p o ikalyseon. H e lsin g is sä ja Jyväskylässä kym m enen vuotta<br />

to im in e id e n k o e ly s e o id e n katso ttiin siis o soittaneen, että k an ­<br />

sakoulu n k o k o o p p im ä ä rä voitiin a setta a oppikoulu o p etu ksen<br />

po h jaksi. U u s m u o to is ia o p p ik o u lu ja to im i sam aan a ik a an parilla<br />

k y m m e n e llä p a ik k a k u n n a lla .<br />

• Lehtori Meri Kyrkl oppllalneen saksan salongissa. — Kuva: J. Kääriä.<br />

REAALILYSEON<br />

ITSENÄISYYS<br />

Turun suom alaisen reaalilyseon<br />

— sittem m in T urun lyseon — to i­<br />

minta a lkoi syyskuun 1. päivänä<br />

1903, jo llo in K lassikon reaaliosasto<br />

asetuksen m ukaan m uuttui itsenäiseksi<br />

kahdeksa n lu o kka ise ksi reaalilyseoksi.<br />

Koulu to im i kuite n kin edelleen<br />

Turun k la ssillisen lyseon huoneistossa<br />

Linnan- ia E skelinkatujen<br />

kulm auksessa. T ilanahtaus kävi<br />

ajan m ittaan k u ite n kin y livoim a iseksi,<br />

ja opetus jo u d u ttiin hoitam aan<br />

tilapäisissä su o jissa uuden koulutalon<br />

valm istum iseen asti. Syksyllä<br />

1908 a lo ite ttiin kauan odote tu n koulutalon<br />

rakennustyöt. S yyskuun 1.<br />

päivänä 1910 a lo itti reaalilyseo vihdoin<br />

työskentelynsä om an koulu ta ­<br />

lon suojissa.<br />

Oppilasm äärä kasvoi nopeassa<br />

tahdissa ollen suurim m illaan vuoden<br />

1926 alussa eli 734. Kaikkiaan<br />

on Turun lyseota käynyt — osa<br />

heistä vieläkin koulussa — 8267<br />

poikaa. O pettajia on o llut noin 200.<br />

Turun lyseon pitkäaikaisim pina<br />

rehtoreina ovat toim ineet Iivari Vanaja<br />

1920— 37 ja Elias Levanto<br />

1937— 55.<br />

Koulun nykyiset rehtorit ovat<br />

M useomäen lukiossa Eino Karivaara<br />

ja Museomäen koulussa Kyllikki<br />

Luoto.<br />

Turun lyseo viettää 75-vuotisjuhliaan<br />

kuluvan vuoden marraskuun<br />

11. päivänä. Tapauksen kunniaksi<br />

julkaistaan myös koulun oppilasm<br />

atrikkeli, jonka toim ittam isesta<br />

vastaa kauppatiet.m aist., A ntti Koskinen.<br />

□<br />

REINO LINKOSAARI<br />

K uusiluokkaisena poikalyseona<br />

näin syntynyt Turun toinen suom a­<br />

lainen lyseo — nim i tosin lyheni<br />

sotien jälkeen Turun toiseksi lyseoksi<br />

— to im i 1950-luvun alkuun<br />

saakka. Turun toinen lyseo m uutettiin<br />

lukuvuoden 1950— 51 alussa<br />

asteittain kahdeksanluokkaiseksi<br />

kasvavaksi yhteislyseoksi. Sam alla<br />

koulun nim i m u utettiin Turun to i­<br />

seksi yhteislyseoksi. V iim eiset kuusiluokkaisen<br />

poikakoulun lukusuunnitelm<br />

aa noudattaneet oppila a t k irjoittivat<br />

ylioppilaaksi keväällä 1956<br />

ja ensim m äiset kahdeksanluokkaisen<br />

yhteislyseon kurssin lukeneet<br />

kaksi vuotta m yöhem m in. Koulun<br />

nim i oli tällöin kuitenkin jo jälleen<br />

m uuttunut. Kun Turun yhteislyseo<br />

m uuttui Turun norm aalilyseoksi o li<br />

nim itys toinen yhteislyseo perustetta<br />

vailla ja kouluhallitus hyväksyi<br />

uudeksi nim eksi syyslukukaudesta<br />

1957 alkaen vanhem painneuvoston<br />

ja opettajakunnan yksim ielisesti<br />

ehdottam an Puolalan yhteislyseon.<br />

Lukuvuosi 1975— 76, koulun 48.<br />

lukuvuosi oli sitten viim einen rin ­<br />

nakkaiskoulujärjestelm än vuosi T u ­<br />

russa. Koulun toim intam uoto m uuttui<br />

1. 8. 1976 lähtien. Keskikouluosa<br />

m uuttui Puolalanm äen koulu<br />

-nim iseksi Puolalan peruskoulupiirin<br />

yläasteeksi ja lukiosta tuli<br />

kaupungin koululaitokseen kuuluva<br />

neliluokkasarjainen Puolalanm äen<br />

lukio.<br />

KOULUN TYÖTILAT<br />

A lkuaikoina Turun toinen suom a­<br />

lainen fyseo jo u tu i käyttäm ään hyvin<br />

tila p ä isiä suojia. Ensim m äinen<br />

lukuvuosi p idettiin T urun teollisuuskoulun<br />

piirustussalissa. Sen jälkeen<br />

koulu toim i kolm e vuotta Y lio p istonkatu<br />

7:ssä asunto-osakeyhtiö<br />

M ontanalta vuokratuissa tiloissa.<br />

Syksyllä 1933 koulu sai uudeksi<br />

toim ipaikakseen T urun vanhan postita<br />

lo n E erikin- ja A urakadun kulm<br />

auksessa, m issä to im ittiin kevääseen<br />

1942. Tästä rakennuksesta<br />

koulu joutui luovuttam aan suuren<br />

osan sotilaskäyttöön talvisodan aikana.<br />

Nykyiseen kiinteistöön P uutarhakatu<br />

5:een koulu pääsi m uuttam aan<br />

syksyllä 1942. T ila t alkoivat tuntua<br />

oppilasm äärän kasvaessa ahtailta,<br />

ja siksi ra kennettiinkin talon kellarikerrokseen<br />

lisätiloja, jo tk a saatiin<br />

käyttöön keväällä 1955. Lisäsiiven<br />

rakentam inen viivästyi niin, että vasta<br />

keväällä 1959 koylu saattoi laajentaa<br />

toim intansa uusiin tilo ih in . T i­<br />

lanahtaus on tuntunut erikoisesti liikunnan<br />

ja poikien käsitöiden o p e ­<br />

tuksessa. Näiden tilo je n lisäksi on<br />

jouduttu vuokraam aan m yös k ie li­


stu d io ita . P eruskouluun siirtym inen<br />

h e lp o tti tila n a h ta u tta ainakin parina<br />

ensim m äisenä vuonna.<br />

OPETTAJAT<br />

Y lio p isto kaupunkin a Turku on aina<br />

vetänyt v ira n h a kijo ita koko<br />

m aasta. N. 40 % koulun 82 vakinaisesta<br />

opetta ja sta on o llu t tu rkula i­<br />

sia ja n. 4 0 % Turussa opiskelleita.<br />

S uuressa valtion koulussa ei kuitenkaan<br />

koskaan o llu t virk o ja riittävästi.<br />

Suuren osan opetuksesta<br />

h o itivat tu n tio p e tta ja t (kaikkiaan<br />

146), jo id e n työsopim us tehtiin vuodeksi<br />

kerrallaan. M uuttum inen kaksoisyhteislyseoksi<br />

1959 lisäsi v irkojen<br />

m äärää hiukan ja kouluuudistus<br />

1976 riittävästi.<br />

OPPILAAT<br />

T urun toisessa suom alaisessa<br />

lyseossa opiskeli 1928— 49 1012<br />

poikaa. O m assa koulussa suoritti<br />

ke skikoulu tu tkin n o n 340 (34 % ) ja<br />

ylio p p ila stu tkin n o n 262 (2 6 % ). Keskikoulutodistustakaan<br />

saam atta<br />

keskeyttäneiden su u ri lukum äärä<br />

410 (41 % ) kuvastaa kolm iluokkaisen<br />

keskikoulun raskautta. Puolalan<br />

yhteislyseoon 1950— 78 tulleista<br />

3 868 o p pilaasta 716 (1 9 % ) on<br />

edelleen koulussa, 847 (22 % ) on<br />

saanut keskikoulu - ja 1789 (4 6 % )<br />

ylioppila sto d istu ksen.<br />

Lyhyytensä vuoksi kolm iluokkainen<br />

keskikoulu kiinnosti erityisesti<br />

m a a n v ilje lijä p e rh e itä (20 % ) ja<br />

kaupungin työlä isp e rh e itä (44 % ).<br />

Puolalan yhteislyseossa m a anviljelijä<br />

in lapset vähenivät enemmän<br />

keskikoulussa kuin lukiossa. Kaup<br />

ungin työväki sen sijaan oli koulu<br />

lle usko llin e n . Palveluam m atit<br />

ovat ko ko a[an olleet tasaisesti<br />

e d u ste ttu in a vanhem pien joukossa<br />

(T urun toisessa suom alaisessa lyseossa<br />

27 % ja Puolalan yhteislyseossa<br />

33 % ).<br />

K u u siluokkaisen poikakoulun<br />

koulu a lu e o li laajem pi kuin kahdeksanluokkaisen<br />

yhteislyseon. Vain<br />

hiukan yli puolet (5 4 % ) o li Turusta,<br />

jo ka viides oli naapurikunnista<br />

(21 % ) ja jo ka viides m uualta<br />

V arsinais-S uom esta (1 8 % ). Sen sijaan<br />

kolm e neljästä (76 % ) Puolalan<br />

yhteislyseon oppilaasta oli Turusta,<br />

jo k a viid e s (1 8 % ) lähikunnista,<br />

m utta kauem paa kotim aakunnasta<br />

enää ani harva (4 % ). Yhä<br />

useam pi s u o ritti keskikoulun kotipitä<br />

jä ssä ja tu li tänne lukioon.<br />

Y lio p p ila s saa käteensä o pettajakunnan<br />

antam an koulun päästötodistu<br />

ksen ja y lio p p ila stu tkin to la u ­<br />

takunnan antam an ylio p p ila sto d istuksen.<br />

N iiden tila sto llin e n vertailu<br />

on m iele n kiin to ista . K aikista v.<br />

1934— 77 yrittäneestä 2058 o p p i­<br />

laasta 2051 tu li ylio p p ila a ksi. Tästä<br />

jo u k o s ta 20 % :lla oli yleisarvosana<br />

ap p ro b a tu r (ja lubenter approbatu<br />

r), 56 % :lla cum laude approb<br />

a tu r (ja m agna cum laude approbatur)<br />

ja 24 % :lla laudatur. Päästöto<br />

d istu ksessa o li 17 % :lla keskiarvo<br />

alle 7, 52 % :lla 7— 8 ja 31<br />

% :lla y li 8.<br />

Abraham Kingelin<br />

■ L y h en n elm ä m aisteri<br />

S o lveig S j ö b e r g i n k irjo<br />

itta m asta A b ra h a m K ing<br />

e lin in e lä m ä kerrasta , jo ka<br />

tu le e m yöhem m in ju lka is ­<br />

tavaksi toisessa yh te y ­<br />

dessä.<br />

ABRAHAM K ingelin syntyi papin<br />

poikana K euruulla 1788. V iidentoista<br />

vuoden ikäisenä hän tuli<br />

juoksupojaksi kauppias C hristian<br />

B irckstedt ille Turkuun ja yhdentoista<br />

oppivuoden jälkeen hänet<br />

hyväksyttiin suola- ja rihkam akauppiaaksi<br />

1813. M uutam ia vuosia<br />

myöhem m in hän solm i edullisen<br />

a violiiton kauppias Matts S erén'in<br />

ainoan lapsen, yhdeksäntoistavuotiaan<br />

D orothea Charlottan kanssa.<br />

ALUSSA hänellä ei o llu t kauppiaana<br />

suurta pääomaa käytettävissään.<br />

Hän harrasti e rikoisesti<br />

pienten m utta kalliiden tavaroiden<br />

tuontia, lähinnä sellaisten, jo ita oli<br />

helppo kuljettaa. Oli nim ittä in tavallista,<br />

että kauppiaat itse om istivat<br />

laivaosuuksia ja rahtasivat tavaroita<br />

osuuksien suuruuden mukaisessa<br />

suhteessa. Siihen aikaan<br />

ei o llut m ahdollisuuksia vakuuttaa<br />

OPPILASKUNNAN TOIMINTAA<br />

"K o n ventti", sittem m in toverikunta,<br />

perustettiin kouluun 1932. Se<br />

harrasti partiotyötä, urheilua, retk<br />

iä -ja ohjelm allisia juhlia. T einikunta<br />

syntyi sotavuosina, m utta pysyi<br />

lukion vähäisen oppilasm äärän<br />

vuoksi vaatim attom ana 1950-luvun<br />

p uoliväliin saakka, jo llo in a lkoi vilkas<br />

toim inta teinikunnan ja kerhojen<br />

tasolla. Näin jatkui 1970-luvun<br />

alkuun asti, jo llo in yläluokkien te i­<br />

n ikunta m uuttui kaikkien yhteiseksi<br />

oppilaskunnaksi. Se soveltui e rin ­<br />

om aisesti kouluneuvoston "v iite ­<br />

kehykseksi". V. 1973— 77 tehty y ritys<br />

ylösläm m ittää teinikuntaa siis<br />

kuivui. Koulussa on edelleen o p p i­<br />

laskunta.<br />

O ppilaiden, opettajien ja rehtorin<br />

yhteistyöelin kouluneuvosto on sopeutunut<br />

koulun ilm astoon hyvin.<br />

Se on nykyään arvovaltainen "jo h ­<br />

toryhm ä", jonka läpi kulkevat ka ikki<br />

olennaiset asiat. K ouluneuvosto<br />

toi m ukanaan tiedotustarpeen. Haparoivat<br />

lehdentekoyritykset kanavoitiin<br />

1972 yhteiseksi T ieto-lehdeksi,<br />

jonka m onikym m ensivuinen<br />

juhlanum ero Tieto 23 ilm estyi 50-<br />

vuotisjuhlassa.<br />

Vanhem painneuvoston ja kouluneuvostojen<br />

aloitteesta on jä rje s ­<br />

tetty vanhem painiltoja, jo issa on<br />

o llu t ilahduttavan runsaasti osano<br />

ttajia. Koulu on saanut arvokasta<br />

alu ksia ja siksi osuusvarustam o oli<br />

eräs ta p a pie n e n tä ä riskejä. Ajan<br />

m ittaan hän laajensi liikettään ja<br />

h ä nellä o li liik e s u h te ita useimmissa<br />

su u rissa satam akaupungeissa Itäm<br />

eren ra n n o illa sekä Hampurissa,<br />

Lontoossa, Lissabonissa ja Amsterdam<br />

issa. Hän oivalsi, että eräs<br />

tapa v ilk a s tu tta a kauppaa o li merenkulun<br />

help o tta m in e n ja hän teki<br />

aloitteen mm. T urun laivaväylän<br />

ru oppaam iseksi. Hän o li myös eräs<br />

to im e kkaim m ista h e n kilö istä Turun<br />

H ö yrylaivaosakeyhtiössä ja Vanhassa<br />

laivaveistäm össä. Luonnollisesti<br />

hän hankki m yös itselleen lisää<br />

laivaosuuksia.<br />

K IN G E LIN tu n si tiettyä mielenkiin<br />

to a m aanvilje lystä kohtaan, ja<br />

kun te h tiin päätös, että kaupungin<br />

entise t laid u n m a a t vuokrattaisiin ja<br />

n iih in is tu te tta is iin puita, hän vuokrasi<br />

alueen, jo ta m yöhem m in kutsuttiin<br />

M o ria b e rg ik s i ja vilje li siellä<br />

vehnää. 1820-luvulla hän sai<br />

haltuunsa T ouru la n tilan Yläneellä<br />

appensa jä lkeen. Hänen kiinnostuksensa<br />

m aanviljelyyn ja metsänhoito<br />

o n ilm eni m yös hänen suhteissaan<br />

S uom en talousseuraan ja<br />

M ustialan m aanviljelysopistoon.<br />

K IN G ELIN o sa llistu i aktiivisesti<br />

seuraeläm ään. Hän o li eräs kaup<br />

u n g in isistä ja hän h o iti useita<br />

ju lk is ia tehtäviä Yhdessä hattukauppias<br />

ö h m a n 'in ja ruokatavara-<br />

tukea vanhem m ilta, m ikä on ollut<br />

om iaan kannustam aan o p p ila ita hyviin<br />

su o ritu ksiin .<br />

□<br />

50-VUOTISJUHLA JA<br />

ESITELMIÄ<br />

K oulun ja lu k io n teem aviikkona<br />

2 2 .-2 6 . 5. <strong>1978</strong> generalia-esitelm<br />

ien p itä jä t o liv a t koulun entisiä<br />

o p p ila ita . J u h la v iik o n jokainen päivä<br />

o li avoim ien ovien päivä.<br />

50-vuotisjuhlassa tervehdyspuheen<br />

p iti koulu n vanhem painneuvoston<br />

puheenjo h ta ja , prof. Lassi<br />

A n tila ja puheen koulun entinen<br />

oppila s, fil.tri O tso A alto. Muut<br />

e s iin tyjä t o liv a t E lina Jäntti, Sakari<br />

K arhuvaara, T im o T arvonen, Paula<br />

Kulm ala, M arja -L e e n a Heikkilä,<br />

Leena N äntö, M a rja tta Sigfridsson<br />

ja Pekka V ilja n e n . K oulun 50-vuotispäiväksi<br />

v a lm is tu i juhlajulkaisu,<br />

jo sta yllä o tte ita . Ryhm äesiintyjiä<br />

o liv a t lu kio n ku o ro , kam erakerho<br />

ja m usiikkikerh o .<br />

Vapaan sanan aika n a tervehdyksiä<br />

e s ittiv ä t läänin h a llitu ksen, Turun<br />

s e u ra kuntie n , T urun kaupungin,<br />

T urun y lä a ste itte n ja lu kio id e n rehto<br />

rie n ja P uolalan koulu n edustajat<br />

sekä koulu n entin e n rehtori H jalm<br />

ar M ichelsson. K oulun puolesta<br />

k iittiv ä t re h to rit Eeva M atin o lli ja<br />

R eijo Innanen.<br />

KINGELININ HUVIMAJA<br />

Turun uusin nähtävyys<br />

■ P e rja n ta in a 16. 6. <strong>1978</strong> jä rje s tiv ä t Turu n kaupungin historiallin<br />

en m u s eo ja T u rk u -s e u ra ns. K in g elin in huvim ajan vihkiäis-<br />

ja a v a ja is ju h la n S ib eliu sm u seossa. Lukijat m uistanevat,<br />

että T u rk u -s e u ra n to im e sta 1976 pelastettiin huvim aja A nink<br />

ais te n katu 8:n to n tilta u u d israken n u ksen tieltä. K oivurinta<br />

Oy oli m a ja n la h jo itta ja , m u tta koska T urun kaupungin hallitus<br />

ei ollut h a lu k a s o tta m a a n lahjo itu sta vastaan. T u rku-seura<br />

siirrätti m a ja n u u te e n p a ik k aa n .<br />

• Empire-tyylinen Kingelinin huvimaja on kunnostettuna avoinna yleisölle<br />

Sibeliusm jseon ja Åbo Akademin musiikkitieteenlaitoksen välissä Aurajoen<br />

rantatöyräällä. — Kuva: Ilmari Rinne.<br />

kauppias K e k o n in kanssa K ingelin<br />

hoiti kaupungin kassaa 1825. Palon<br />

jälkeen 1827 hän oli eräs johtavista<br />

h enkilöistä jälleenrakennustyössä .<br />

Hänen om a talonsa Pohjoisessa<br />

korttelissa o li vain lievästi vahingoittunut<br />

ja n iin p ä sie llä jo m uutaman<br />

päivän kulu ttu a vo itiin jä rje s­<br />

tää apua h ä dänalaisille.<br />

KUN to n ttijä rje s te ly Engelin asem<br />

akaavan m ukaisesti o li suoritettu,<br />

hän osti to n tin nykyisestä Aninkaistenkatu<br />

8:sta ja rakensi sen<br />

nopeasti. Jo 1830 hän anoi lupaa<br />

rakentaa h uvim ajan erään om istamansa<br />

k e lla rin päälle. A jatus huvimajan<br />

rakentam isesta osoittaa, että<br />

ha i katsoi v a lo isasti tulevaisuuteen.<br />

P iirustukset te ki k a u p u n g in a rkkitehti<br />

G ylich. T alo su u n n ite ltiin niin<br />

yksinkerta iseksi kuin m ahdollista.<br />

Se ra kennettiin laudoista ja takaseinän<br />

m uodosti kadunvastainen<br />

lankkuaita. M yöhem m in, kun K ingelin<br />

o li liikem iesuransa huipulla, parannettiin<br />

myös huvim ajan ulkonäköä<br />

ja kohtalon oikusta juuri sellaisena<br />

se on säilynyt jälkim a a ilmalle.<br />

VAIKKA K ingeliniltä puuttui syvällisem<br />

pi koulusivistys, hän ymmärsi<br />

kulttuuritoim intaa. Erikoisesti<br />

se näkyi teatteritalon rakentam i­<br />

sessa, mutta m yöskin S oitannollinen<br />

seura sai häneltä tukea. Hän<br />

o li koulukom itean jäsen. Tämä<br />

puuhasi pientenlasten koulua kaupunkiin.<br />

K ingelin oli myös eräs<br />

kauppakoulun aloitteentekijöistä.<br />

Yhdessä vaim onsa kanssa hän lahjo<br />

itti 3.000 banko ruplaa, joiden<br />

korko käytettäisiin kauppakoulun<br />

hyväksi. M iehensä kuolem an jä l­<br />

keen leski luovutti kauppakoululle<br />

huoneet, kunnes talo vaihtoi om istajaa<br />

1860.<br />

KINGELININ liikem iesura etem<br />

jatkuvasti ja m uutam ia vuosia en­<br />

Kaupunki saatiin kuitenkin sittem<br />

m in ottam aan m ajan haltuunsa<br />

ja h istoriallisen museon toim esta se<br />

on saatettu entisöitynä arvokkaaseen<br />

asuunsa. M aja sopii e rin ­<br />

om aisen hyvin nykyiseen ym päristöönsä<br />

ja on kuin osa S ibeliusmuseon<br />

läheisestä puisesta päärakennuksesta.<br />

Majan h istoria toiste tta koon tässä<br />

vielä lyhyesti. Turun palon 1827 jä l­<br />

keen laati arkkite h ti Carl Ludvig<br />

Engel T urulle uuden suorakulm aiset<br />

kortte lit m uodostavan asem akaavan.<br />

V astaisten palojen estäm iseksi oli<br />

rakennettava leveät puistokäytävät<br />

tonttien rajoille. T alojen om istajat<br />

tekivät nämä puistokäytävät istutuksin<br />

viihtyisiksi. Useat rakensivat<br />

ajan tavan mukaan huvim ajoja eli<br />

"p a v iljo n k e ja ” . Eräs sillo in e n Turun<br />

puuham ies, kauppias ja sittem m in<br />

kauppaneuvos Abraham K ingelin<br />

p iirrä tti 1830 itselleen huvim ajan<br />

a rkkitehti Pehr Johan G ylich’illä.<br />

O m istajien vaihtuessa ja kaupungin<br />

m uuttuessa aivan toisenlaiseksi, jä i<br />

m aja varastoksi useiksi vuosikym ­<br />

m eniksi.<br />

M useonjohtaja Knut D rake ja<br />

am anuenssi Solveig Sjöberg jo h tivat<br />

majan uudistustöitä ja konservaattori<br />

R eino M attila ja a p ulaisensa<br />

Juho Stenberg restauroivat vanhat<br />

tapetit.<br />

Täm ä em piretyylinen m aja ei ole<br />

aivan pieni, sillä avajaistilaisuudessa<br />

laskin sisällä olleen ainakin 75 ihmistä.<br />

V arsinkin S ibeliusm useossa<br />

tai Piispankadun vastakkaisella<br />

p u olella sijaitsevassa Ett H em -m u-<br />

seossa kävijät voivat nyt sam antien<br />

tutustua tähän trio n kolm anteen ja<br />

uusim paan nähtävyyteen. Sitäpaitsi<br />

nen kuolem aansa hän o li ensim ­<br />

m äisten joukossa T urun veroluettelossa.<br />

Laivaosuuksien o hella hän<br />

om isti osakkeita Littoisten Verkatehtaassa<br />

Vanhassa buldaanitehtaassa<br />

(buldaani = purjekangas)<br />

ja Vanhassa laivaveistäm össä. T o u ­<br />

rulan lasitehtaan Y läneellä hän<br />

om isti yksin. K uollessaan 1849 häneltä<br />

ei kuitenkaan jä ä n yt kovin<br />

suurta om aisuutta. Leski ja tk o i liikettä<br />

kuolem aansa saakka. Hän<br />

kuoli kym m enen vuotta m yöhem ­<br />

min. Poika A braham , joka jo a ikaisem<br />

m in oli perustanut om an yrity k ­<br />

sen, kuoli naim attom ana samana<br />

vuonna kuin äiti. Puoli vuosisataa<br />

m yöhem m in olivat K in g e lin ’in tyttärenpojat<br />

Ernst ja M agnus D ahlström<br />

kaupungin jo h to h e n kilö itä .<br />

K ingelinin suku elää edelleen S uomessa<br />

Ernst K in g e lin 'in kautta, jo ­<br />

ka o li yksi Abraham K in g e lin ’in<br />

nuorem m ista lapsista.<br />


Turun vihreyttä vaalitaan<br />

suurella huolella<br />

tam m i, saarni ja koivu. Havu- e li<br />

ikivih re ä t puut m enestyvät heikosti<br />

kaupungin rik k io k s iid ip ito i-<br />

sessa ilm assa. Y m pärivuotista<br />

vihreyttä void a a n kaupungissakin<br />

saada aikaan serb ia n ku u se l-<br />

la, seebra m ä n n yllä ja havupensaista<br />

v u o risto m ä n n yllä ja m arjakuusella.<br />

■ T u ru n k au p u n g illa on jo v u o sisato jen m ittain en v ih re y ­<br />

d e n h is to ria ” ta k a n a a n . M o n e e n o tteeseen k au p u n kik u vaa on<br />

PUISTOIHIN LISÄÄ<br />

1000 PUUTA VUODESSA<br />

k a u n is te ttu ta lko o v o im in , p u u istu tu sten avu lla.<br />

iä<br />

T u rk u -s e u ra n to im e sta on v an h a - ja jo vuosikym m eniä<br />

u n o h d u ksessa o llu t — ta lk o o p e rin n e jä lle e n h e rätetty h e n k iin.<br />

Y h d e s s ä T u ru n k a u p u n g in kanssa seu ra on h a astanut k aik ki<br />

tu rk u la is k iin te is tö t 1 3 . - 1 4 . 10. p id ettäviin p u id e n is tu tu s ta l-<br />

k o is iin , jo id e n o rg a n is o ija n a to im ii o m a lla tä rk e ä llä sektorillaa<br />

n k au p u n g in p u u ta rh u ri H eim o H i e t a l a .<br />

— Ensi vuonna 750 vuotta täyttävän<br />

T urun h isto ria on pitkä ja<br />

rikas m yös vihreyden osalta. A sukkaiden<br />

a ktiivisuuden lisäksi saam ­<br />

me tästä kiittää Lounais-Suom en<br />

ilm a sto llisesti e d u llisia olosuhteita,<br />

toteaa kaupunginpuutarhuri Heimo<br />

Hietala.<br />

— Vuoden 1827 tulip a lo tuhosi<br />

kuite n kin kaupungin puustoa säälim<br />

ättöm ästä Sen tuhoja paikkasi<br />

sitten aikanaan arkkitehti Engelin<br />

laatim a, puistoystävällinen asem a­<br />

kaava. jonka ohjeiden mukaan<br />

tonttien rajo ille tu li istuttaa puita.<br />

Tämä lisäsi kaupungin vihreyttä<br />

huom attavasti. K aupungin monet<br />

kukkulat ja mäet — mm. Vartiovuorenm<br />

äki saivat vihreän kattonsa<br />

turkulaisten talkoohengen<br />

— ja aktiivisuuden ansiosta.<br />

Heimo Hietala<br />

— T urun katuvieriä, puisto ja ja<br />

jokivartta vihre yte tä ä n tänään yhä<br />

enenevässä m äärin puuistutusten<br />

avulla. N äin saadaan aikaan pitkäikäistä<br />

ja n u rm ik o ita sekä kukkaistutuksia<br />

huom attavasti näyttäväm ­<br />

pää vihreyttä. T o ki näid e n kin istutusten<br />

m e rkitys on e rittä in suuri<br />

etenkin keskustan vanhoissa kulttuuripuistoissa.<br />

K aiken kaikkiaan<br />

istutetaan T urun puisto ih in ja v i­<br />

h erkaistoille vu o sitta in yli 1000<br />

runkopuuta. Iän ta kia on saman<br />

ajanjakson kuluessa poistettava<br />

kaupunkikuvasta vain noin kym ­<br />

m enkunta puuta.<br />

METSIKÖT<br />

KUNTOON<br />

"Turku juhlavuotensa aattona'’<br />

Talkoilla Turku vihreäksi,<br />

pihat kauniiksi<br />

— P uistom aisten m etsikköjen<br />

kunnostam iseen ja hoito o n pyritään<br />

Turussa m yös kiin n ittä m ä ä n runsaasti<br />

huom iota, s illä varsin vähäisin<br />

kustannuksin n iis tä voidaan<br />

m uodostaa suurta kulutusta kestäviä<br />

ole skelu p a ikkoja . V arsin tä r­<br />

keäksi työkohte e ksi ovat m uodostuneet<br />

u losm enoteiden vih e rka istat,<br />

jo id e n v a ih te le v illa p u uistutuksilla<br />

tuodaan uutta ilm e ttä kaupunkikuvaan.<br />

— T urun vih re yttä on vaalittava<br />

suurella huole lla jo p erinteidenkin<br />

vuoksi. A urajoen 150 vuotta vanhoja<br />

v a rtijo ita vaihdettaessa on<br />

lähtijän tila lle aina istutettu uusi,<br />

m ahdollisim m an ko o ka s puu. Näin<br />

m enetellen rantojen vihreys ei<br />

pääse koskaan katkeam aan. Tänään<br />

Puistokatu voi tarjota turkulaisille<br />

sen, m itä nim i lupaa eli<br />

puiden katvetta. Puistokadun viherkaistaa<br />

tullaan jatkam aan joen itäpuolelle,<br />

M artinkadulle saakka.<br />

Kaupungin puiden — samoin<br />

kuin puistojenkin — hyötyvaikutus<br />

ei ole pelkästään esteettinen. Esim<br />

erkiksi ilm an puhdistajana kasvit<br />

— etenkin puut — ovat ihmisen<br />

korvaam attom ia apuvälineitä, tähdentää<br />

kaupunginpuutarhuri Heimo<br />

Hietala.<br />

□<br />

RAILI KIIANLINNA<br />

V iim e keväänä tuhannet tu rku la i­<br />

set olivat mukana siivoustalkoissa<br />

T urku-seuran aloitteesta sekä Turun<br />

päivän toim ikunnan ja T urun kaupungin<br />

puhtaanapitolaitoksen tukemana.<br />

Nyt kaunistam m e turkulaisten<br />

piham aat istuttam alla puita ja pensaita.<br />

Turku-seuran ja Turun päivän to i­<br />

m ikunnan yhteistyö juhlavuoden<br />

aaton tehtävien hoidossa jatkuu ja<br />

avuksi tulevat Turun K iinteistöyhdistys<br />

ja Turun kaupunginpuutarha.<br />

Tilattujen taim ien paikallekuljetusja<br />

talokiin te istö je n istutustalkoot<br />

järjestetään 13— 14. lokakuuta. Nyt<br />

siis kiinteistöjen om istajat neuvottelemaan<br />

oman pihansa kaunistam i­<br />

sesta ja tekem ään päätöksen ta i­<br />

mien tilaam isesta.<br />

• K ingelin in huvim ajan konsertoijat Reino M attila (valkoisessa takissa) ja<br />

apulaisensa Juho Stenberg entisöim ässään majassa. — Kuva: Ilm ari Rinne.<br />

m aja on eräällä Turun kauneim -<br />

m alla paikalla, suurten jalopuiden<br />

varjossa, A urajoen rantatöyräällä.<br />

★<br />

V ihkiäisjuhlassa arkkitehti O lli<br />

K estilä p iti avauspuheen, am anuenssi<br />

S olveig S jöberg kertoi majan<br />

h isto riikista , m useolautakunnan varapuheenjohta<br />

ja John Hackman<br />

e sitti tervehdyksen ja Knut Drake<br />

p iti päätöspuheen. P uheitten väliin<br />

m ahtui p aljon m uutakin m ielenkiintoista.<br />

E rikoisesti on m ainittava<br />

G ullan W ahlström in suunnittelem a<br />

ja ohjaam a Abraham K ingelinin<br />

perhe-eläm ää esittänyt kuvaelm a,<br />

jossa näyttelijöinä olivat Åbo Amatö<br />

rteaterföreningin jäsenet. Aurorakuoro<br />

lauloi Paul Janssonin jo h d o l­<br />

la ja Ilari Lehtinen jo h ti kam arim<br />

usiikkiorkesteria.<br />

Erikoista tilaisuudessa o li myös<br />

se, että kutsuvieraiden joukossa<br />

nähtiin kaksitoista Abraham Kingelin-suvun<br />

jäsentä eri p u o lilta Suomea.<br />

Suvun nykyinen pääm ies k iitti<br />

hienosta suvun kantaisän m uiston<br />

kunnioittam isesta.<br />

□<br />

ILMARI RINNE<br />

LIS Ä IS TU TU K S IA<br />

TAR VITAAN<br />

— M utta puut — puusto — vanhenevat<br />

ja ku o le va t pois. Osa<br />

puustosta taas on jo u d u ttu poistamaan<br />

kaavanm uutosten takia. Näin<br />

vih re ä T urku on vähentynyt jopa<br />

hälyttävässä m äärin. S iksi onkin<br />

s iu re lla ilo lla te rvehdittävä Turkuseurasta<br />

lä h te n yttä ajatusta koko<br />

kaupungin ka tta vista puiden istutu<br />

sta lkoista . T ä llö in ta im e t voidaan<br />

h ankkia k iin te is tö ille varsin edullisin<br />

ehdoin.<br />

S U O SITELTAVAT<br />

P U U LAJIT<br />

T a rkoitu kseen sopivia ja Turussa<br />

hyvin m enestyviä puita<br />

o vat lehm us, jalava, vaahtera,<br />

NÄIN TOIMITAAN<br />

Turun K iinteistöyhdistys ry lähettää<br />

turkulaisille kiin te istö ille syyskuun<br />

alkupuolella kiertokirjeen, jo ­<br />

hon Turku-seuran toim esta on laadittu<br />

liite. Kirjeessä oleva kyselykaavake<br />

palautetaan os. T urun K iinteistöyhdistys,<br />

Puolalankatu 1 D<br />

Turku 10 (puhelin 330 310). Y hdistys<br />

hoitaa yhteydet kauppapuutar-<br />

• Puistokadun uusi ilm e. Katu sai<br />

keväällä uuden puurivin ja näin<br />

katu todella vastaa nim eään p u isto ­<br />

katu. Puiden istutustalkoot ta lo ­<br />

yhtiöiden toim esta järjestetään lo ­<br />

kakuussa. T urku kaunistuu ju h la ­<br />

vuoteensa mennessä. — K uva: Ilm<br />

ari Rinne.


Turku ruppe fiirama<br />

750 vuattas<br />

■ Turku-seur an murrejaosto on pyynnöstä päättänyt osal-<br />

listua lähiajan suureen kampanjaan<br />

ja kehottaa turkulaisia<br />

osallistumaan sankoin joukoin Turun kaunistamiseen.<br />

Tämän vuoksi jaoston jäsenet ovat kirjoittaneet Turun mur-<br />

teella lehdistön kautta yleisölle annettavia vetoomuksia.<br />

Suomen Turku julkaisee oheisena kaksi näistä kirjoituksista<br />

ja erikseen on tässä numerossa Turku-seuran samaa tarkoitta-<br />

va kehoitus, johon myös liittyy Turun päivän vieton runsasta<br />

liputusta toivova tavoite.<br />

Vetomus kaiket Turu rahval<br />

N iinku hyvi tiäretä, viatta Turku<br />

ensvua 750 vuatis ju h lia s ja tännet<br />

trö ö n ä tiätyste paljo viarai niit tule<br />

varm aste iha ulko m a ilt saakka,<br />

sentähre Turku ta rttis laitta simm<br />

ossen kuntto, e ttei Turku ja turkulaiset<br />

saa häppiä päälles. Turkuseura<br />

onki päättäny verotak kaikkin<br />

tu rkula issi, et pantais yhres<br />

toim e sim m oset steeraustalkot, et<br />

T u rku u lkonaisest täyttäis korkkiem<br />

m atki siisteyre vaatim ukset.<br />

S iihem putsausrynnistykse voiva<br />

otta osa nii yksityiset ku erilaiset<br />

yhristyksekki. Erikoisest om akotija<br />

asum alähiöyhristykset, osaketa<br />

lo je jo h to kunnat ja yksityiset taloo<br />

m ista ja tki voivat tehräp paljo ässiä<br />

hyväks.<br />

Ei täs voi ruveta yksityiskohtasest<br />

luvettelem a m itä kaikki ta rttis tehrä,<br />

eikä turku la in e niin to llo olkka,<br />

et sitä täytyis ruveta nokast fyärämä<br />

jo ka paikka ja näyttä, et toi o<br />

siivottava ja toi maalattava, riitä<br />

hyvi ku saaran turkulaiset suhtautum<br />

a assiasse m yätäm iälisest, kyl<br />

he sit itte t tiätävä m itä täyty tehrä.<br />

hoihin, jo tk a to im ittavat taim et<br />

(esim . vaahtera, tam m i, lehmus, ja ­<br />

lava, koivu jne.) tilaajien k o tip ih o ille.<br />

T aim ien hinnat riippuvat niiden<br />

koosta ja ju u rip a a kulla tai ilman.<br />

N ykyään pyritään suuriin taim iin eli<br />

3— 5 m tr ja kaupunkioloissa valm iilla<br />

kasvupohjalla. L a jikkeista riip ­<br />

puen hin n a t ovat 60 m arkasta 400<br />

m arkkaan. Koska puiden ikä on n.<br />

100— 150 vu o tta on syytä ostaa kunnon<br />

taim et. Y hteishankinta alentaa<br />

hintoja.<br />

T ilauskaavakkeet, jo issa on tarkem<br />

m at tie d o t, palautetaan syyskuun<br />

loppuun mennessä. Talkoopäivä<br />

on lauantaina 14. 10. ja taim et<br />

tuodaan p e rja n ta in a 13. 10. tai sitä<br />

ennen.<br />

Turus, niinku m uis kaupunkeiski<br />

o sim m ossi virastoi ja laitoksi jo il<br />

luannostas kuulu hoitta ja valvo<br />

kaupunkin ka ikin p u a list siistim ist<br />

ja kaunistam ist, niist vastavil henkilöi!<br />

T u rku-seura kans kohrista vetom<br />

ukses, nii hyvi ku te tavalisest<br />

h o ira tte ki te il kuuluvat tehtävät ni<br />

ko itta ka ny ju h la vuare n kunjaks<br />

panna viäl e n tist tu h tim i hiat heiluma.<br />

K aikkien tu rk u la is te n tu lis omalt<br />

ko h ra lta s käyttäyty nii, ettei viarat<br />

saa to re lis t aih e t syyttät turkulaissi<br />

jö rö ik s ja e päystävälisiks. Olkka<br />

avuliai, ilossi ja kohte lia i ainaki,<br />

m ut e rik o is e s t s iilo ku tännet tule<br />

viarai ju h lim a Suam e vanhim m a,<br />

m u isto rikka m m a ja vihtyisim m ä<br />

kaupunki olem asolo. O hyvin tärkkiä<br />

se, et via ra t viävät T urust hyvät<br />

m u isto t m ennesäs.<br />

Neek ku v irkas pualest joutuva<br />

erustam a T urkku, sim m oset ku oppaat.<br />

pölisit, kaupunkih a llitu kse- ja<br />

-valtusto jäsenet ja m uut silmäntekevät.<br />

ossavat tiätyste vanhast<br />

kokem uksest vä ittä m unauksi, mut<br />

heille ki o syytä m u istutta, et n iit ei<br />

saa tu lla vahinkossaka. Koko Suam<br />

i ja a in a kin pohjo ism a a t seurava<br />

silm ä kovana, m itä m im m ottis Turus<br />

ju h lie yhteyres tapahtu. Koiteta<br />

me elätä ih m isiks ja käyttäyty nii,<br />

et niist tu lis arvo kka a t ja miälimpainuvat<br />

ju h la t. — A. K.<br />

□<br />

Juhlat on tulos, pistetäs<br />

toimeks<br />

Ens vua tämä vanha Suamen<br />

Turku sit täyttä seittäm äsataviiskym<br />

m ent vuatta. M onel o varm ast<br />

viäl m iäles kum m ottos yhreksäntoistsatakakskym<br />

m entyhreksä seittäm<br />

äsatavuatisjuhli viätetti. Ku<br />

Sam ppalinnam äes o li m essut ja<br />

Im m enpolu y litte meni riippusilta<br />

Urheilupuistom pual. Siäl o li vuarostas<br />

lava misä soitetti ja lauletti,<br />

ja oli siäl tivo liki ja m uuta lysti.<br />

Kom iat ne ju h la t o ollu kosk ne<br />

viälki muisteta.<br />

Turku on niist päivist paljo kasvanu<br />

ja vaurastunu, ni et kyl nyt<br />

Puiden sijasta voidaan istuttaa ja<br />

tilata pensaita. K iinteistöt voivat<br />

myös itse hankkia taim ia, m utta k.o.<br />

kaavake nalautetaan s ilti tilaston<br />

vuoksi.<br />

*<br />

Suomen Turun tässä num erossa<br />

on kaupunginpuutarhuri Heim o H ietalan<br />

haastattelu puiden istu tta m i­<br />

sesta. Kauounginpuutarha antaa lisäohjeita<br />

ja neuvontaa kiin te istö ille<br />

tarpeen mukaan ja sitä pyydettäessä.<br />

Kiinnitän vielä huom ionne siihen,<br />

että Suomen Turun tämän vuoden<br />

ykkösnum eron kansikuva on hyvä<br />

puiden istuttam isen opetuskuva. □<br />

ILMARI RINNE<br />

ta rttis saara viä lki parem m at juhlat<br />

pysty. Ku noit vuasiaki on tullu<br />

Iissä. Kyl va lm istu kse t täyres käynnis<br />

jo onki, m onella isi porukoi om<br />

pantu pysty pistäm än toim eks sitä<br />

ja tätä. K aupunkin trekosm estari<br />

om pualestas hom m annu puita ja<br />

puski sen seittäm ä s o rtti, ja mitä<br />

kukkasem p la n tu i sil m ahta siäl<br />

ansareisas o lla kka. M ut onk siin<br />

ta rp p e ks m itä viram pualest tehrä<br />

ja to im ite tta ? Ei koto n ka ju h li saara<br />

pysty, jo s ä iti yksinäs touhu ja<br />

häärä. K aik siin tarvita, ä ijä t niinku<br />

m u ku la tki. Ja passerskoi päälkauppa.<br />

Ni et ruvetas jokanen tykönäs<br />

kattelem a noit om i nurkki niinku<br />

ju h la kunto . Jokanen talo ja puulaaki<br />

ja h u u sh o lli. Et m itä rojui<br />

ta rttis to im itta T o p io ja l, ja passaisik<br />

jo h o n k i viä l istu tta joku puu<br />

ta ik puska taik kukkaspenkki. Ja<br />

ta rttis ik jo ku n u rkka ta ik plankkua<br />

ita jo tta n kohennust ja m aali pääl.<br />

S iin sam as passais katto näit koton<br />

u rkki n iin ku via ra a n ki silm il, ku<br />

n iit kans tu le ju h lii tiä tyst paljoki.<br />

Jokanen tiä tä kokem uksestas, et<br />

s iit vast tu le ju h la llis e t tuulel, ku<br />

itte häärä asia ette o ike helkkar<br />

is i Ja m eil tu rk u la is il o liski se<br />

o ik ia fiirin k i niin kam alan tärkiä.<br />

Ku m eit ain pakata m orkkam a koppaviks.<br />

Et nätem m i osattais otta<br />

viarat vasta ja olta s ilo si ja tyytyväisi.<br />

Ku m eil sentä o näin nätti<br />

Turun eläkeläistapahtumissa<br />

tuhatmäärin osanottajia<br />

■ T u ru s sa k esän a ik a n a järje stettyih in e lä k eläistapahtu m iin<br />

o sallistu i tu rk u la is te n ja läh ik u n ta lais te n lisäksi eläkeläisiä<br />

y m p äri S u o m e n , m m . M u o n io s ta s aakka. Eri tilaisuudet keräsivät<br />

y le is ö ä tu h a tm ä ä rin . E lä k e lä is jä rje s tö je n o hjelm aryhm ien<br />

e rila is e t e s ity k s e t ja a s k a rte lu tö id e n n äyttelyt o livat vakuuttava<br />

todistus e lä k e lä is te n p irte ä s tä to im in n asta ja sen tuloksista.<br />

E lä k e lä is ta p a h tu m a t v ä rittiv ä t T u ru n kesäistä katukuvaa.<br />

TURUN ELÄKELÄISTEN<br />

PÄIVÄT<br />

Turussa v ie te ttiin 30.— 31. 5. <strong>1978</strong><br />

perinteellisiä T urun eläkeläisten<br />

päiviä, jo id e n jä rje stä m iseen kaupunki<br />

on vara n n u t m äärärahan. V iime<br />

vuonna päivät v ie te ttiin Turun<br />

päivän yhteydessä, m utta tänä<br />

vuonna p a la ttiin aikaisem paan käytäntöön.<br />

Ensim m äisen päivän pääjuhlassa<br />

Kupittaan u rh e ilu h a llissa apulaiskaupunginjohta<br />

ja Ilkka Järvinen p i­<br />

ti tervehdyspuheen ja m aaherra<br />

Sylvi S iltanen puhui. O hjelm an<br />

pääosan h o itivat e lä ke lä isjä rje stö ­<br />

jen om at ohjelm a ryhm ä t. Lisäksi<br />

ohjelm assa o li seura kuntie n puhallinorkesterin<br />

ja R aunistulan Roopen<br />

esityksiä. Illa lla o li e läkeläistanssit<br />

Turun V PK:n talossa ja Num m enmäen<br />

T -talossa. S eurakunnat jä r­<br />

jestivät e lä k e lä is ille om ia tila isu u k­<br />

sia.<br />

H arrastustöiden näyttely Turun<br />

suom enkielisen työväenopiston tiloissa<br />

oli avoinna kum panakin päivänä.<br />

Toisena päivänä o li tilaisuus<br />

tutustua kaupungin vesi-, sähköjä<br />

p u h e lin la ito ksiin , m useoihin ja<br />

Runosmäen v a n h a in kotiin . Turun<br />

kaupungin liik e n n e la ito s kulje tti<br />

kahtena päivänä e lä kelä isiä m aksutta<br />

ja T urun L in ja -a u to ilija in<br />

O suuskunta e n sim m äisenä päivänä.<br />

ELÄKELÄISPÄIVILLÄ<br />

YLI 10 000 OSANOTTAJAA<br />

E läkeläiset ry:n V III eläkeläispäivät<br />

jä rje s te ttiin T urussa 14.— 15. 6.<br />

<strong>1978</strong> ja n iih in o s a llis tu i y li 10 000<br />

osanottajaa e ri p u o lilta Suomea.<br />

Päiviä suosi a u rin koin e n sää ja ne<br />

onnistuivat erinom aisesti.<br />

Päivien avauksen T urun kauppaja<br />

m ukava kaupunki va ik se vanha<br />

jo onki.<br />

Ni et nouskas nyk kaik tu rk u la i­<br />

set ja p istäkä toim eks. Ens vua on<br />

tääl suuret ju h la t, ja ku jokanen<br />

kohraltas o tta asia om akses, ni<br />

siilo vast nährä kum m ottos Turku<br />

syntym äpäiviäs viättä. Ne juhlat<br />

muisteta viäl viirenkym m ene vuarem<br />

pääst! — P. N.<br />

□<br />

to rilla suoritti päivien suojelija,<br />

maaherra Paavo A itio ja puheen<br />

piti järjestön puheenjohtaja Juho<br />

Mehto. Liikunnan kuntojuhlassa<br />

Turun urheilupuistossa suoritti<br />

avauksen järjestelytoim ikunnan puheenjohtaja<br />

Toivo Anttonen toim inn<br />

anjohtaja Leevi Raitaniemen puhuessa.<br />

Turun kaupungin tervehdyksen<br />

esitti kaupunginjohtaja Väinö<br />

J. Leino.<br />

Elävän ehtoon tilaisuuksissa Ikituurissa<br />

puhui apulaiskaupunginjohta<br />

ja Ilkka Järvinen, Turun<br />

VPK:n talossa kansanedustaja Anna-Liisa<br />

Jokinen, T-talossa kansanedustaja<br />

Ensio Laine ja Kupittaan<br />

urheiluhallissa kansanedustaja Arto<br />

M erisaari. Kaikissa päivien aikana<br />

järjestetyissä tilaisuuksissa eläkeläisjärjestöjen<br />

ohjelm aryhm ät vastasivat<br />

m onipuolisesta ohjelmasta.<br />

Liikunnan kuntojuhlassa urheilupuistossa<br />

tanhuissa oli mukana<br />

900 tanhuujaa ja voim isteluesityksessä<br />

lähes 900 voim istelijaa. Kau-<br />

■ Lounais-Suomen sotilaslääni<br />

järjesti 4. 6. <strong>1978</strong><br />

puolustusvoimien 60-vuotisjuhlan<br />

kongressikeskus Ikituurissa.<br />

Tervehdyspuheen<br />

piti kenraaliluutnantti Urpo<br />

Levo ja juhlapuheen professori<br />

Juhani Paasivirta.<br />

Lisäksi ohjelm assa oli Turun Varuskuntasoittokunnan<br />

esityksiä, Porin<br />

Prikaatin varusm iesten toteuttama<br />

pukukavalkaadi "P orilainen<br />

kautta a ikoje n " ja sotilasansiom italien<br />

jako. Aam ulla laskettiin seppeleet<br />

sankarihaudoille, Karjalaan<br />

jä äneille ja vakaum uksensa puolesta<br />

kaatuneiden m uistom erkille ja<br />

vapaussodan m uistom erkille.<br />

Iltapäivällä ju h lavieraille ta rjo t­<br />

tiin kahvit H eikkilän kasarm in sotilaskodissa.<br />

Kasarmin alueella oli<br />

esillä Turun llm atorjuntapatteriston<br />

koulutuskalustoa. M ajoitus- ja koulutustilat<br />

olivat avoinna tutustum ista<br />

varten. Turun V aruskuntasoittopungin<br />

jä rje stö n keskustoim ikunnalle<br />

tarjoam alla lounaalla o li mukana<br />

myös sosiaalihallituksen pääjohta<br />

ja M argit Eskman.<br />

Luovan työn näyttelyssä Puropellon<br />

koulun voim istelusalissa oli<br />

e sillä ta id o kkaita askartelutöitä.<br />

Lappeenrantalainen R eino Kakkuri<br />

luovutti "K iertävän K aroliinan’ tu r­<br />

kulaiselle Elsa M arklundille.<br />

RUISSALON KANSAN­<br />

PUISTON JUHLASSA<br />

VÄKEÄ RUNSAASTI<br />

Eläkkeensaajien K eskusliiton<br />

Varsinais-Suom en p iirin 5-vuotisjuhlaa<br />

ja kesäpäiväjuhlaa vietettiin<br />

torstaina 29. 6. <strong>1978</strong> R uissalon<br />

kansanpuiston paviljongissa, joka<br />

täyttyi ääriään myöten osanottajista,<br />

jo ita oli mm. Som erolta, Forssasta<br />

ja V irroilta.<br />

Tervehdyspuheen p iti p iirin puheenjohtaja<br />

Eino P enttilä ja ju h la ­<br />

puheen johta ja Pekka M orri. Turun<br />

sos.dem. kunnallisjärjestön tervehdyksen<br />

toi järjestön puheenjohtaja<br />

A llan M iettinen.<br />

Eri puolilta p iiriä saapuneet eläkeläisjärjestöjen<br />

ohjelm aryhm ät<br />

esittivät m onipuolisen ohjelm an,<br />

joka käsitti mm. soittoyhtyeen esityksiä,<br />

kuorolaulua, tanhuja, lausuntaa<br />

ym. K ansanpuiston rannalla<br />

k ilp a iltiin tikanheitossa.<br />

□<br />

Puolustusvoimien<br />

60-vuotisjuhla Turussa<br />

kunta antoi illa lla puistokonsertin<br />

T uom iokirkkopuistossa P ietari Brahen<br />

patsaan vieressä ja illa lla oli<br />

sotilasläänin kom entajan vastaanotto<br />

Turun linnassa.<br />

*<br />

Juhlapäivän ta pahtum iin liitty i<br />

myös V arsinais-Suom en Reservin<br />

aliupseeri- ja u p s e e rip iirin v iirin<br />

luovuttam inen Lounais-Suom en Sotilasläänille.<br />

V iirin lu ovuttivat eversti<br />

evp Pauli Kaskeala ja p iiri-in s i-<br />

nööri A ntti Y lipaunu ja varapuheenjohta<br />

ja H eikki H ietarinta. V iirin<br />

vastaanottivat kenraaliluutnantti U r­<br />

po Levo ja eversti M artti H yvärinen.<br />

Edelleen luovutettiin T urun<br />

S otila spiirille ja Lounais-Suom en<br />

Sotilasläänille T urun R eserviupseerikerhon<br />

hopeinen m itali. Luovuttajana<br />

oli kerhon p u heenjohtaja M atti<br />

E lonheim o ja vastaanottajina<br />

kenraaliluutnantti U rpo Levo ja maju<br />

ri A ntti M ikkola.<br />


E s p e r a n to n v a ih e ita<br />

T u r u s s a 1906— 1976<br />

■ T urun Esperantoyhdistys<br />

ry on ju lk a is s u t turkulaisen esp<br />

e ra n tistin , to im itta ja N iilo Kaveniuksen<br />

kirjo itta m a n h is to riikin<br />

” Seitsem änkym m entä vuotta<br />

esperanton vaiheita Turussa<br />

1906— 1976” . K äsikirjoituksen<br />

ovat tarkastaneet Jorm a Ahom<br />

äki ja V eikko T ikkanen. Painatus<br />

on suorite ttu T urun te k n illisen<br />

am m a ttio p p ila ito kse n k irja ­<br />

p aino-osastolla. O ppilastyönä<br />

s u o rite ttu n a painatukseen kului<br />

aikaa neljä to ista kuukautta. Histo<br />

riik k i on lähinnä kirjo ite ttu<br />

ju lkaisija yhdistyksen jäsenistölle,<br />

m utta m ikä li yhdistykseen kuulum<br />

a tto m a t ovat kiinnostuneita<br />

h is to riik is ta , pyydetään ottam aan<br />

yhteys T urun E sperantoyhdistyksen<br />

toim ih e n kilö ih in .<br />

H is to riik k i sisältää m ie le n kiin to i­<br />

sia tie to ja tu rkula iste n esperantistie<br />

n toim in n a sta sekä kotim aisella<br />

e ttä kansainvälisellä tasolla. Se on<br />

eräs to d istu s esperanton m erkityksestä<br />

kansainvälisessä toim innassa.<br />

Turussa on vuosien varrella to i­<br />

m inut viisi esperantoyhdistystä:<br />

Verda Stelo, E speranto G ranato,<br />

E speranto-K lubo de Turku, Turun<br />

Työväen E sperantokerho ja Turun<br />

E sperantoyhdistys, joka nykyisin<br />

ja tkaa tu rkula ista esperantoperinnettä.<br />

Lehtem m e rajoitettujen tilo je n<br />

ta k ia em m e voi lähem m in selostaa<br />

h is to riik in sisältöä. S iihen tutustum<br />

inen on suositeltavaa m uillekin<br />

kuin a k tiiv is e lle esperantistille. T u r­<br />

kulaiseen esperantotoim intaan on<br />

o s a llis tu n u t useita tunnettuja turkulaisia.<br />

H eistä m ainittakoon pari vete<br />

ra a n ia : T urun kaupungin sähkölaitoksen<br />

jo h ta ja , dipl.ins. Ilm ari<br />

E kström , joka käänsi vuosisadan<br />

alussa turkulaisen k irja ilija Konrad<br />

Lehtim äen teoksen ''S yvyydestä".<br />

Teos ju lk a is tiin esperantoksi 1916<br />

Japanissa. A leksis Kiven ” Lea" ja<br />

1947 ilm estynyt "S eitsem än ve lje s­<br />

tä ” ovat E kström in esperantoksi<br />

kääntäm iä, kuten myös "K a le vala ",<br />

jo n ka k ä s ikirjo itu s on Helsingin<br />

yliopistossa.<br />

Veteraaneihin kuului m yös p ro ­<br />

fessori Y rjö Väisälä.<br />

YHTEISTO IM INTAA<br />

TURUN KAUPUNGIN<br />

KANSSA<br />

T urun kaupungin m atkailulautakunnan<br />

a loitteesta kaupunki ju lk a i­<br />

si neljä esperantokielistä Turkuesitettä,<br />

jo id e n toim ittam isessa T u ­<br />

run Esperantoyhdistys antoi apuaan<br />

mm. käännöstyössä.<br />

Y hteistoim innassa T urun päivän<br />

toim ikunnan kanssa ke h o ite ttiin eri<br />

maiden esperantisteja 1972 lähettämään<br />

p ostikortin toim ikunnalle.<br />

K olm atta tuhatta ko rttia saapui ja<br />

n iistä jä rje ste ttiin näyttely Turun<br />

n im ikkopäivänä K onserttitalon aulaan.<br />

Toinen postikorttin ä ytte ly jä r­<br />

jeste ttiin vuonna 1973 W äinö A altosen<br />

m useossa. T ällä kerralla postikortteja<br />

kertyi kolm isen sataa.<br />

Kum panakin vuonna p ostikortin<br />

lähettäneiden kesken a rvottiin<br />

kym m enen "T u ru n m a m selli"-nukkea.<br />

Suom en Turku-lehdessä ju l­<br />

k aistiin eräiden nuken voittaneiden<br />

haastattelu, jonka laati to im itta ja<br />

N iilo Kavenius, joka on h uolehtinut<br />

m yös yhdistyksen tiedotuslehden<br />

Inform ilon toim ittam isesta. Inform i-<br />

loa ilm estyi 1976 loppuun m ennessä<br />

111 num eroa sisältäen noin 900<br />

sivua esperantotietoutta.<br />

□<br />

EINO LEHTINEN<br />

Turun linna valmistautuu<br />

700-vuotisjuhliinsa<br />

■ Vuoden 1980 syyskuun<br />

puolivälistä seuraavan vuoden<br />

syyskuun puoliväliin vietetään<br />

T urun linnan 700-<br />

v u o tisju h lia . Juhlavuosi alkaa<br />

linnan pitkää historiaa esittele<br />

vällä näyttelyllä ja päättyy<br />

T urun histo ria llisen m u­<br />

seon 100-vuotisjuhlaan. Juhlavuoden<br />

aikana järjestetään<br />

lu ku isa m äärä e rila isia tila i­<br />

suuksia, jo tk a liittyvät m u­<br />

seon toim intaan. Juhlavuoden<br />

aikana saadaan m yös<br />

museon 100-vuotishistorilkki,<br />

100-vuot ismi tali ja 100-vuotlspostim<br />

erkki.<br />

Turun linnan juhlavuoden suurim ­<br />

m iksi tapahtum iksi tulevat nousemaan<br />

vuoden 1981 toukokuussa p i­<br />

dettävä, vuonna 1923 Turussa perustetun<br />

Suomen M useoliiton vuosikokous<br />

ja m useopäivät sekä kesäkuussa<br />

1981 järjestettävä kansainvälinen<br />

sym posium i aiheenaan<br />

Harjatehtaan<br />

kunnostustyöt<br />

aloitettu<br />

■ E lokuun alussa käynnistyivät<br />

e ntisen harjatehtaan<br />

kiin te is tö n kunnostustyöt Kala<br />

sta ja n katu 4:ssä h is to ria llisen<br />

m useon varastotiloiksi.<br />

S am oin päästään aloittamaan<br />

M erenkulkum useon<br />

ku n n o stu styöt vietä tämän<br />

vuoden aikana. Näitä m olem ­<br />

pia ta rk o itu k s ia varten on<br />

kaupungin valtu u sto m yöntänyt<br />

m äärärahat.<br />

E ntisen h a rjatehtaan kiinteistön<br />

ku n n o stu stö id e n ensim m äisessä<br />

vaiheessa k o rja ta a n M alm inkadun<br />

puoleisen rakennuksen B -siipi, jo n ­<br />

ka pohja kerro kseen tule e s ijo ite t­<br />

tavaksi raskain m useoesineistö sekä<br />

ylä kerro ksen kevyem m än esineistön<br />

varastot, tauluvarasto ja<br />

te k s tiilivara sto sa m o in ku in toim isto<br />

tilo ja . Täm ä ensim m äinen vaihe<br />

on e rittä in k iire e llin e n , koska Turun<br />

lin n a n esilin n a n itäsiiven korja<br />

u styöt alkavat lo kakuussa ja tämän<br />

osan e sin e istö on tarkoitus<br />

v arastoida B -siiven tilo ih in .<br />

M erenkulkum useon rakennuss<br />

u u n n ite lm a t ovat parhailla a n lausu<br />

n to k ie rro k s e lla ja sen päätyttyä<br />

työt pyritään käynnistäm ään mahd<br />

o llisim m a n nopeasti v ie lä tämän<br />

syksyn aikana. S uunnitelm a koskee<br />

V artiovuoren e ntisen tähtito rn ira -<br />

"M u seo ja ym päristö tu tkim u s".<br />

K ansainväliseen sym posium iin odotetaan<br />

noin neljääkym m entä tutkijaa<br />

ja m u seotyönte kijä ä Pohjois-<br />

E uroopan m aista.<br />

ESILIN N AN KO RJAUSTYÖ T<br />

EIVÄT VALM ISTU<br />

JUHLAVUOTEEN MENNESSÄ<br />

A lu n p e rin o li ta rkoitu s, että Turun<br />

linnan e silin n a n parhaillaan<br />

käynnissä ole vat k o rja u styöt o lis i­<br />

vat päättyneet h is to ria llis e n museon<br />

1 00-vuotisjuhliin mennessä.<br />

T äm ä ei kuitenkaan ole m ahdollista<br />

korja u stö id e n laaju u d e n tähden.<br />

Sen sijaan uskotaan korjaustöiden<br />

e silin n a n e teläsiivessä olevan tuolloin<br />

niin p itk ä llä , e ttä 100-vuotism<br />

uistonäyttely voidaan s ijo itta a noihin<br />

tilo ih in . N äin olle n m useon ju h ­<br />

la o lis i sam alla esilin n a n uusien<br />

n ä y tte lytilo je n v ih kim isju h la .<br />

H isto ria llise n m useon 100-vuotism<br />

ita li e h dotetaan tila tta vaksi taite<br />

ilija A im o T u kia iselta . T urun linnan<br />

ju h la vuotta va lm iste le va to im i­<br />

kunta on tie d u s te llu t eri ta ite ilijo<br />

ilta heidän k iin n o stu sta a n juhlam<br />

ita lin te koon ja mm. ta ite ilija A i­<br />

mo T u kia in e n on anta n u t suostum<br />

uksensa. M ita lia on ta rk o itu s lyöttää<br />

300 kpl pro n ssisena ja 1 kpl<br />

hopeisena.<br />

• Osa H e n rikin seurakuntakeskuksen pienoism allista. Seurakuntakeskuksen<br />

on suunnite llu t a rk k ite h tito im is to Pitkänen— Laiho— Raunio.<br />

Henrikin seurakuntakeskus<br />

Petreliuksen asuma-alueelle<br />

■ T urun ev.lut.seurakuntien<br />

kirkko va ltu u sto on hyväksynyt<br />

H e n rikin seurakuntakeskuksen<br />

ja K ärsäm äen hautausm<br />

aan k a p p e lin ja huolto ­<br />

rakennuksen rakennussuunnite<br />

lm a t ja p iiru s tu k s e t sekä<br />

s e u rakuntien to im ita lo n san<br />

e eraustöltten jatkam isen.<br />

H ankkeitten kustannusarviot<br />

ovat yhteensä noin 13,5 m ilj.<br />

m arkkaa.<br />

S eurakuntakeskuksen on suunnitellut<br />

A rk k ite h tito im is to P itkänen—<br />

Laiho— Raunio ja se rakennetaan<br />

punatiilestä. K erro sa la ksi tulee<br />

1.270 neliö m e triä . Rakennuksen<br />

kokonaistilavuus on 7.830 kuutio ­<br />

metriä. R akennukseen tule e 325<br />

henkilön k irk k o s a li a p utiloineen,<br />

seurakuntasali sekä siip io sa, jossa<br />

on k e rh o tila t ja keittiö . K e lla rikerrokseen<br />

on s u u n n ite ltu te kn ise t tila t<br />

ja väestönsuoja, jo ta voidaan käyttää<br />

m yös n u o riso tilo in a . Seurakuntakeskus<br />

m aksaa 7— 8 m ilj.<br />

m arkkaa.<br />

K irkkosalin le h te rille m ahtuu 90<br />

henkeä ja kun seura ku n ta sa li voidaan<br />

liittä ä k irk k o s a liin , tilo ja on<br />

noin 600 h e n k ilö lle . S akaristo on<br />

suunniteltu seura ku n ta sisa rie n vastaanottopaikaksi.<br />

kennuksen ja sen v ie re ssä olevan<br />

m aanalaisen vesisäiliöraken.nuksen<br />

m uuttam ista m erenkulkum useoksi.<br />

P ääsuunnittelijan a on to im in u t<br />

A rk kite h tito im isto L aiho— Pulkkinen<br />

— Raunio. H u o n e tila o h je lm a on<br />

laadittu yh te istyö ssä M erim useotoim<br />

ikunnan kanssa. M erim useotoim<br />

ikuntaan ku u lu va t y lio p e tta ja<br />

Heikki A lik o s k i, m useonjo h ta ja<br />

Knut D rake ja am anuenssi John<br />

Hackman.<br />

□<br />

Kärsämäen siunauskappelin on<br />

suunnitellut arkkitehti Heikki Sarainm<br />

aa ja sen tilavuus on 3 000<br />

kuutiom etriä. Varasto- ja läm pökeskuksen<br />

tilavuus on noin 800<br />

kuutiom etriä. Kellotapuli sijaitsee<br />

noin 30 m etrin päässä siunauskappelista.<br />

Kustannusarvio on noin<br />

3,35 m ilj. markkaa.<br />

Toim italon saneeraustöitä ja tketaan<br />

E erikinkadun puoleisessa siivessä.<br />

Toisen vaiheen kustannusarvio<br />

on 2.15 m ilj. m arkkaa. □<br />

Soini Turkuun —<br />

Tuomas H aapanen<br />

Helsinkiin<br />

Turun konservatorion rehtori,<br />

p rofessori Tuom as Haapanen on<br />

valittu Sibelius-A katem ian viulunsoiton<br />

professoriksi. Turun konservatorion<br />

rehtoriksi on valittu rehtori<br />

M atti Soini.<br />

Soini on suoritta n u t m usiikinteorian<br />

d iplom in Sibelius-A kate-<br />

m iassa 1971 ja to im in u t Pohjois-<br />

Kymen m usiikkiopiston teorian lehto<br />

rin a ja varajohtajana 1971— 74,<br />

Sulasolin to im innanjohtajana 1974<br />

— 76 sekä Pohjois-Kym en m u siikkiopiston<br />

rehtorina 1976 alkaen.<br />

PERINTEINEN yhteisvastuu-keräys<br />

tuotti uuden ennätyksen<br />

123 500 mk (viim e vuonna 111 740,58<br />

mk). Turun seurakuntien alueella<br />

keräykseen osallistui 350 henkilöä<br />

ja keräyslistoja o li käytössä 400.<br />

Lippaita ja e ttiin koteihin 2 000 kpl.<br />

Seurakuntien keräystulokset: 1)<br />

M ikaelin srk 20 517 mk, 2) R uotsalainen<br />

srk 18 307 mk, 3) M artin srk<br />

17 373 mk, 4) T u o m io k irk k o s i<br />

16 491 mk, 5) Henrikin srk 14134<br />

mk, 6) Kaarinan srk 12 307 mk, 7)<br />

M aarian srk 9 035 m k ja 8) Paattisten<br />

srk 1 195 mk. Diakoniakeskuksen<br />

suorittam a liikekeräys<br />

tuotti 10 921 m k ja katulähetys keräsi<br />

3 221 mk.<br />

KANSLERI MIKKO JUVA<br />

ARKKIPIISPAKSI<br />

■ T a savallan presidentti on nim ittänyt arkkip iis p a ksi H e ls in ­<br />

gin yliopiston kanslerin, professori M ik ko J u v a n , jo k a sai<br />

k o lm esta a rkkip iispan vaalissa e h d o lle a setetu sta e n iten ään iä .<br />

E n sim m äiselle vaalisijalle tullut M ikko Juva sai 281 ään tä,<br />

toiselle e h d o kassijalle tullut T a p io la n k irk k o h erra , rovasti S a ­<br />

m uel Lehtonen 234 ään tä ja kolm anneksi sijo ittu n u t Porvoon<br />

p iispa John V ikströ m 204 ääntä.<br />

Uusi arkkipiispa otti viran vastaan<br />

1. 9. <strong>1978</strong>, jo llo in nykyinen<br />

a rkkipiispa M artti Sim ojoki siirtyi<br />

täysin palvelleena eläkkeelle.<br />

M ikko Einar Juva (vuoteen 1935<br />

Juvelius) on syntynyt 22. 11. 1918,<br />

käynyt koulunsa Turussa ja väitellyt<br />

sekä teologian että filosofian<br />

tohtoriksi. Toim ittuaan ensin Suomen<br />

historian professorina Turussa,<br />

Juva aloitti tähän asti kestäneen<br />

H elsingin yliopistokautensa<br />

Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian<br />

professorina 1962 ja valittiin<br />

kansleriksi 1973. A rkkipiispa<br />

Juva on osallistunut kristillise e n<br />

työhön mm. kirko llisko ko u kse n jä ­<br />

senenä, ylioppila id e n m aailm anliiton<br />

hallituksessa, Suom en Lähetysseuran<br />

puheenjohtajana sekä Luterilaisen<br />

m aailm anliiton ja sen te o ­<br />

logisen kom ission puheenjohtajana.<br />

Eduskunnan jäsen hän oli 1964—<br />

66 ja LKP:n puheenjohtaja na 1965<br />

— 6 8 .<br />

Juva on kirjo itta n u t m onia historioita,<br />

viim eksi T urun tu o m io kapitulin<br />

historian ja isänsä, professori<br />

Einar W. Juvan kanssa Suom en<br />

kansan historian.<br />

□<br />


Turku-seuran lausunto<br />

Turun kauppahallista<br />

T u ru n k au p p a h a lliy h d is ty s on 25. 5. <strong>1978</strong> p yytän yt T u rk u -<br />

s e u ra n lau s u n n o n k a u p p a h a llin k o rja u s - ja uudistu stö id en<br />

v a lm is tu ttu a . L ausu n n o ss a an 28. 6. <strong>1978</strong> seu ra esitti:<br />

TU R KU -seura haluaa lausua ilo n ­<br />

sa siitä, että Turun kauppahalli on<br />

kaupungin toim esta saatu kunnoste<br />

tu ksi nykyajan tasolle sam alla<br />

kun sen sisustuksessa on säilytetty<br />

pe rin te e llin e n asu ja entisajan<br />

henki sekä liik k e e n h a rjo itta jille<br />

suotu m ahdollisuus toim intansa<br />

ja tkam iseen perin te e llisiä m uotoja<br />

noudattaen.<br />

TURUN kauppahallilla on kautta<br />

a ikoje n o llu t hyvä m aine, joka on<br />

k iirin y t m uualle Suom een sam oinkuin<br />

m aam m e ulkopuole lle kin , e ritoten<br />

tu kholm alaisten keskuuteen,<br />

m o n ipuolisena ja m ielenkiintoisena<br />

ostospaikkana. H allin keskeinen s i­<br />

ja in ti kaupungissam m e, sen tu n ­<br />

nustetut ra kennustaiteelliset ansiot,<br />

sen koko ja ennenkaikkea henkilö ­<br />

kunnan persoonallin e n kodikas<br />

henki luovat sellaisia arvoja, joista<br />

m ikä p a ikkakunta tahansa voisi y l­<br />

peillä.<br />

■ Suom en L ions-liiton<br />

valtakunnankokous Turussa<br />

2.— 4. 6. <strong>1978</strong> oli sam alla<br />

juhla kokous, koska se oli<br />

järjestyksessä 25. kokous.<br />

Kolm en päivän tapahtum iin<br />

osa llistu i noin 2 500 liito n<br />

jäsentä, ladya ja leoa. U lkom<br />

aalaisia osanottajia oli<br />

Ruotsista, Tanskasta, N orjasta,<br />

Islannista ja Saksan<br />

Liittotasavallasta.<br />

P erja n ta in a p id e ttiin liito n kuvernöörin<br />

e u vosto n kokouksia ja lauantain<br />

a käytiin kunnia käynnillä sankarih<br />

a u d o illa , jossa seppeleenlaskua<br />

ju h lis ti R eino K otaviidan trum ­<br />

pettisoolo . Lauantaina tärkeim m äksi<br />

ta pahtum aksi m uodostui Lionsm<br />

arssi läpi kaupungin. M arssiin<br />

o s a llis tu i noin 1 500 liito n jäsentä<br />

ja lähes 300 klu b ilip p u a . M arssi<br />

päättyi T u o m io k irk k o to rille , jossa<br />

puhui tu o m io ro vasti Lauri Huovi-<br />

KUN kauppahalli nyt entistä<br />

ehom pana on avattu sekä tu rk u la i­<br />

sille että tu riste ille o lis ik in tä rkeim ­<br />

pänä tavoitteena pidettävä sitä, että<br />

läheinen kosketus m yyjän ja ostajan<br />

välillä sä ilyisi. E rikoisesti p ie n ­<br />

y rittä jille ja perheyrityksille olisi<br />

suotava m ahdollisuus turvallisesti<br />

toim ia kauppahallin suojissa. H arkitessaan<br />

vuokrien suuruutta nyt<br />

sekä jatkossa kaupungin o lisikin<br />

ensisijassa huolehdittava siitä, että<br />

hallito n tlie n vuokraajiksi saadaan<br />

taitavia e lintarvike- ja m ahdollisesti<br />

m uiden alojen liikkeenharjo itta jia ,<br />

jo tka voivat ylläpitää p erinteellistä<br />

pienkauppaa vastapainona yhä lisääntyville<br />

epäpersoonallisille m arketeille.<br />

OLLI KESTILÄ<br />

arkkitehti, seuran puh.joht.<br />

ILMARI RINNE<br />

asessori, seuran sihteeri<br />

Lions-marssilla Turussa<br />

1.500 leijonaa ja ladya<br />

nen. M usiikista huolehtivat Turun<br />

varuskuntasoittokunta ja Turun<br />

M etsänkävijäin soittokunta.<br />

A vajaisjuhlassa A rena-hallissa<br />

Turun kaupungin tervehdyksen<br />

esitti a p u laiskaupunginjohtaja Paavo<br />

Koponen, Turun R otaryklubin<br />

tervehdyksen kauppaneuvos Eino<br />

Jylhä ja Suomen S ydäntautiliiton<br />

tervehdyksen pääkonsuli Juhani<br />

Saraste.<br />

Liiton vuosikokouksessa päätettiin<br />

vuoden 1980 valtakunnankokous<br />

pitää Vaasassa. Ensi vuonna kokoonnutaan<br />

Lappeenrannassa. Valtakunnankokous<br />

päätti ottaa vastuun<br />

ns. Eurooppa-Forum in jä rje s ­<br />

täm isestä vuonna 1980 Suomessa.<br />

Tällöin noin 2 500 leijonaa E uroopan<br />

eri m aista kokoontuu elokuussa<br />

Turussa.<br />

Seuraavan toim ikauden puheenjohta<br />

ja on m yyntijohtaja Pauli K o­<br />

ponen, I varapuheenjohtaja te k n ik ­<br />

ko Jukka O. Sainio ja II varap<br />

uheenjohtaja H eikki Raiham o. □<br />

Saako<br />

Kissa-Ka11ukin<br />

patsaansa?<br />

T urun S ä ästöpankin järjestäm än<br />

v e isto skilp a ilu n v o itti kuvanveistäjä<br />

V iljo M äkinen veisto kse lla a n Kissa-<br />

A lli. Patsas p y styte ttiin pankin Iso-<br />

H äm eenkatu 6:n ko n tto rin edustalle.<br />

Patsas on te rve tu llu t lisä<br />

T urun ta id e te o k s iin ja varsinkin,<br />

kun se haluaa "tehdä kunniaa tälla<br />

isille ta v a llis ille a h k e rille ja säästä<br />

väisille tu rk u la is ille ", jo id e n eläm<br />

äntyö usein unohdetaan uusien<br />

m uisto m e rkkie n a ih e ita valittaessa<br />

ja s u u n n ite lm ia toteutettaessa.<br />

K issa-A lli on s iis saanut patsaansa,<br />

jo s ta k iito s T urun S äästöpankille.<br />

M illo in saa patsaansa Kissa-<br />

Kallu? Kuka K issa-K allu? Suomen<br />

T urun num erossa 2/1967 julkaistiin<br />

Eino Lehtisen k irjo itu s "N um m enm<br />

ä kim u iste lm ia ". K issa-Kallusta<br />

tässä k irjo itu k s e s s a kerrotaan:<br />

"K issa -K a llu asui sisarensa mökkipahasessa<br />

S antakuopan reunalla<br />

lähellä K irk k o tie tä naapurinaan<br />

K ris tillis e n n u o ris o liito n rakennus.<br />

K issa-K allu o li tu n n e ttu hahm o koko<br />

Turun katukuvassa. A am uisin hän<br />

lähti ta ip a le e lle e n kainalossaan<br />

tyhjä säkki ja kädessään peitiastia.<br />

Ensiksi hän suuntasi askeleensa<br />

T u rku-ltä isen, nykyisen Kupittaan<br />

asem alle, jossa kaatoi kaikista m eije<br />

rie n m a ito to n g ista jä lje lle jääneen<br />

m a ito tilkan p e ltiastiaansa. Täältä<br />

m atka ja tk u i K auppahalliin ja Kaupp<br />

a to rille . jo is ta K issa-K allu keräsi<br />

ruoan jä tte itä . Ilta p ä ivällä repaleisesti<br />

puettu K issa-K allu palasi mökkirähjäänsä<br />

p e itia s tia täynnä maitoa<br />

ja säkki p u llo lla a n e rila is ia ruokatarpeita.<br />

Päivän m uona o li koossa<br />

ja sitä riitti K issa -K a llu lle , hänen<br />

siskolle e n ja kissalaum alleen. Seuraavana<br />

aam una a lkoi sam a kierros,<br />

jo ka ja tk u i useiden vuosien ajan,<br />

kunnes sosia a livira n o m a iset korjasivat<br />

K issa-K allun kunnalliskotiin.<br />

M ajan siirro n yhteydessä selvisi,<br />

e ttä K issa-K a llu lla o li huom attava<br />

sum m a rahaa".<br />

K issa-K allukin o li s iis ahkera ja<br />

säästäväinen, kuten Kissa-A llikin.<br />

Kun ns. S aurion to n ttia ryhdytään<br />

rakennuttam aan — viim e iste n tie to ­<br />

jen m ukaan to n tille rakennetaan<br />

mm. o p is k e lija in terveystalo —<br />

suunnite lm ia laadittaessa olisi m ain<br />

io tila isu u s varata paikka Kissa-<br />

K allun patsaalle. M ie lu im m in paikka<br />

o lis i varattava K irkko tie n varrelta.<br />

S illo in patsas tu lis i re itin varrelle,<br />

iota K issa-K allu p ä iv ittä in kulki ja<br />

lä h e lle paikkaa, jossa hänen asum<br />

ansa m ökkip a h a n e n s ija its i. Asia<br />

erikseen on, saadaanko tälle patsaalle<br />

ra h o itta ja a tai rahoitta jia . □<br />

N UM M EN PAKKALAIN EN<br />

TURUN PUHELINLAITOS<br />

TIETOKONEAIKAAN<br />

• Turun kaupungin puhelin la ito ksen kahdennettu keskusprosesslyksikkö ja<br />

osa keskuksen syöttö- ja tulo stu sla itte ista (näyttöpääte DL ja kirjoituspääte<br />

TW).<br />

■ T urun ka u p u n g in p u h e lin ­<br />

laitos on o tta n u t vira llisesti<br />

käyttöön uuden tie to koneohjatun<br />

p u h elinkeskuksen,<br />

Johon voidaan tässä valheessa<br />

liittä ä 4000 puhelin tila a ja a<br />

sekä vastaava m äärä yhdysjo<br />

h to ja m uih in keskuksiin.<br />

L M E ricssonin valm istam a<br />

ja asentam a keskus on tyyppiä<br />

AXE 10. Rakenteeltaan<br />

se edustaa alansa h u ip p u ­<br />

tekn iikkaa ja sen avulla puh<br />

e lin la ito s voi ta rjo ta keskuksen<br />

alu e e lla o le v ille tila a jilleen<br />

uusia p a lvelum uotoja,<br />

kuten esim . lyhytn u m e ro valin ­<br />

ta ja n ä p päinvalinta.<br />

Turun kaupungin p u h e lin la ito s on<br />

tilannut nyt käyttö ö n o te tta vie n 4000<br />

num eron lisäksi 9000 num eroa<br />

A XE-järjestelm ää käyttö ö n sä parin<br />

vuoden kuluttua.<br />

Uusi A X E -keskus on jo runsaan<br />

puolen vuoden ajan o llu t to im in ­<br />

nassa ja v ä littä n y t p u h e lin liik e n n e t­<br />

tä Turun keskustan alu e e lta m uualle.<br />

Tähän asti saadut käyttö tu lo kse t<br />

ovat o lle e t hyviä ja o so itta n e e t tie ­<br />

tokoneohjauksen e rittä in käyttövarmaksi.<br />

T ie to koneen o h je lm o in n issa<br />

ja suunnittelussa on käytetty hyväksi<br />

uusia ja u raa u u rta via m enetelmiä.<br />

Sam oin on keskuksen rakenneosat<br />

s u u n n ite ltu u u d e lla tavalla,<br />

ja täm ä keskus m ahtuukin pienem ­<br />

pään tilaan kuin edeltäjänsä.<br />

Tarvittaessa voidaan AXE-keskusta<br />

helposti laajentaa jopa yli 40.000<br />

p uhelinliittym ää varten.<br />

U udessa keskuksessa voidaan<br />

erottaa kaksi osaa. Toiseen kytketään<br />

tilaajaliittym ät ja toiseen ns.<br />

kauttakulkuosaan keskusten välisiä<br />

johtoja. AXE-kauttakulkukeskus on<br />

lajissaan ensim m äinen Suomessa.<br />

Tavanom aiset valitsija t on tässä<br />

korvattu täysin elektronisella ns.<br />

aikajakovalitsijalla.<br />

Turun kaupungin puhelinlaitos<br />

on vahvasti o llu t mukana soveltamassa<br />

uutta tekniikkaa puhelinalalla.<br />

Jo v. 1974 o tettiin Turussa<br />

käyttöön ensim m äisenä Suomessa<br />

tietokone-ohjattu puhelinkeskus.<br />

Tätä taustaa vasten nähtynä on<br />

luonnollista, että uusi AXE-keskus<br />

jo asennus- ja kokeiluvaiheesta alkaen<br />

on o llut puhelinväen kiinnostuksen<br />

kohteena. Uusimpaan puhelinkeskustekniikkaan<br />

on käynyt tutustum<br />

assa puhelinlaitoksen edusta<br />

jia m.m. lähi-ldästä, Etelä-Amerikasta<br />

ja Australiasta saakka.<br />

Turun AXE-keskus on ensim m äinen<br />

Ruotsin ulkopuolella, mutta jo<br />

tänä vuonna tullaan sam anlaisia<br />

keskuksia ottamaan käyttöön myös<br />

mm. L M Ericsson-yhtym än saaman<br />

suurtilauksen puitteissa Saudi-Arabiassa.<br />

□<br />

Mäntyniemi 50-<br />

ja Rantala<br />

25-vuotias<br />

■ P o stiliito n T u ru n o sasto n<br />

k e sä ko ti M ä n tyn ie m i H irv e n ­<br />

sa lo n P a p in sa are ss a ja T u ­<br />

run K irja ty ö n te k ijä in Y h d is ­<br />

tyksen k e sä ko ti R a n tala K a a ­<br />

rin an<br />

R an ta k u lm a lla viettivä t<br />

m e rk k iv u o s iju h lia a n h e in ä ­<br />

kuun v iim e ise n ä v iiko n v aih ­<br />

tee n a .<br />

M äntyniem essä vie te ttiin tupaantuliaisia<br />

25. 5. 1928 ja 1965 kesäkodille<br />

rakennettiin sauna. Lomaa<br />

kesäkodissa voi yhdellä kertaa<br />

viettää kym m enkunta osaston jäsentä<br />

perheineen. M onta talkootyötuntia<br />

on suoritettu kesäkodin hyväksi.<br />

Juhlatilaisuudessa esittivät<br />

tervehdyksensä mm. Turun postikonttorin,<br />

P ostiliiton ja sen eräiden<br />

osastojen edustajat. Tervehdyssanat<br />

e sitti osaston puheenjohtaja Jukka<br />

Aalto ja lisäksi ohjelm assa oli torvim<br />

usiikkia ja Leena Riihim äen lausuntaa.<br />

Rantalalle ostettiin Kaarinan Rantakulm<br />

alta 4,5 hehtaarin suuruinen<br />

tila, jo lle 1953 ryhdyttiin talkootyönä<br />

rakentam aan m ökkejä, jo ita varten<br />

puut kaadettiin om asta metsästä.<br />

Lisäksi on ostettu rautatien um pitavaravaunuja,<br />

jo tka on kunnostettu<br />

asuttavaan kuntoon ja pari valm ista<br />

m ökkiä. Nykyään voi 17 perhettä<br />

samaan aikaan viettää kesää Rantalassa,<br />

jonne on Turusta m atkaa<br />

noin 10 km. Pienen, laiturin kupeella<br />

sijainneen saunan tila lle rakennettiin<br />

1966 uusi sauna, jo ka paloi<br />

maan tasalle 1972. Ilm an saunaa ei<br />

kuitenkaan kauan oltu, sillä 1972<br />

syyskuussa saunottiin jälleen uudessa<br />

saunassa.<br />

□<br />

Marielundin<br />

suvipäivät<br />

Kakskerrassa ovat vuosittain keränneet<br />

jopa tuhansia osanottajia<br />

seuraamaan korkeatasoista ja arvokasta<br />

ohjelm aa, jossa erikoisesti<br />

korkeantason esitelm öitsijät on<br />

huom ioitu. Tänä vuonna esitelm öi<br />

arkkipiispa M artti S im ojoki. Viim e<br />

kesänä e sitelm öitsijänä o li kansleri<br />

Tauno Nurmela.<br />

Sade jonkinverran vähensi tänä<br />

vuonna yleisöm äärää juhlassa, jo n ­<br />

ka pääsym aksu- ja m uilla suvipäivän<br />

m yyntituloilla rahoitetaan Kaatuneitten<br />

Omaisten Liiton lepo- ja<br />

virkistyskodin M arielundin toim intaa.<br />

Tällä kertaa ohjelm an suorittajana<br />

oli mm. Turun N aislaulajat. Juhlatoim<br />

ikunnan puheenjohtaja ja m onivuotinen<br />

järjestelyvastuuta kantanut<br />

jo htajaopettaja A ntti Lehtinen piti<br />

avauspuheen ja h oiti isännyyttä o n ­<br />

nistuneessa ja sisällöltään antoisassa<br />

suvijuhlassa.<br />


T urku-seura toim ii<br />

V A LTA K U N N A LLIS ILLA kotiseutup<br />

ä iv illä Lahdessa 3.— 6. 8. <strong>1978</strong> o li<br />

m ukana lin ja -a u to llin e n turku la isia<br />

sekä o p p ia ottam assa että m ainostam<br />

assa Turussa 29. 6.— 1. 7. 1979<br />

v ie te ttä v iä valta kunnallisia k o tiseutupäiviä.<br />

Lahden kotiseutupäivien<br />

selostus toisaalla lehdessämme.<br />

KULUVAN syksyn alkutem pauksena<br />

on perin te e llin e n T urun päivä<br />

17. 9. Päivän järjestelyssä Turkuseura<br />

on mukana. Lisää toisaalla<br />

lehdessäm m e ja jä lkiselo stu s lehtem<br />

m e seuraavassa num erossa.<br />

TALO K O H TAIS E T puiden istutusta<br />

lk o o t liittyvät T urun päivän to i­<br />

m intatapahtum iin, m utta jä rje ste ­<br />

tään istutusajan sopivaisuuden<br />

vuoksi vasta lokakuun 13— 14 p ä i­<br />

vinä. A siasta ovat tarkem m at tie d o t<br />

to isa a lla lehdessäm m e.<br />

TURUN linnassa järjestetään seuram<br />

m e jä senju h la to rsta in a 26. 10.<br />

<strong>1978</strong> kello 19. O hjelm assa on tie ­<br />

dossa mm. h is to ria llin e n kuvaelma,<br />

m o n ip u o lin e n m u siikkiohjelm a, esitelm<br />

ä, T urun m urretta, yhteislaulua<br />

ja kahvitus. L ippuja ennakolta 16.<br />

10. alkaen T urun K ansallisesta K irjaka<br />

u p a sta ja naisjaoston jäseniltä.<br />

TU R KU-seuran sääntöjen määrääm<br />

ä syyskokous pidetään torstain<br />

a m arraskuun 23 päivänä kello<br />

19 A uralan opiston ja setlem entin<br />

to im ita lo ssa S atakunnantie 10.<br />

S ääntöm ääräisten asiain ohella Auralan<br />

opisto la iset esittävät ohje l­<br />

maa.<br />

SEURAN kaskukilpailu päättyy<br />

tä llä erää 1. 10. <strong>1978</strong>. Sen jälkeen<br />

SUOMEN<br />

T<br />

TURKU<br />

ÅBO,<br />

VÅR STAD<br />

kaskutoim ikunta ryhtyy nauram aan<br />

lukiessaan kaskuja ja ilm eisesti<br />

naurun m akeudesta riippuu kaskun<br />

hyvyys — arvelisin. Nyt on siis loppukirin<br />

aika. Lähettäkää Turkua ja<br />

turku la isia koskevat tarinanne ja<br />

kaskunne a lle kirjo itta n e e lle to im in ­<br />

n a njohtajalle. Hyvät p alkinnot odottavat.<br />

JÄSENTEM M E m erkkipäivistä ja<br />

kuolem an kautta poistuneista jäsenistäm<br />

m e emme harvoin ilm estyvässä<br />

lehdessäm m e yleensä ole<br />

pystyneet tiedottam aan, sillä jäsenm<br />

ääräm m e suuruus aiheuttaa käytännön<br />

vaikeuksia. Joita kin p o ikkeuksia<br />

on voitu tehdä, kun tiedot<br />

ovat aikanaan saapuneet. H arkittuam<br />

m e esiintuotua tavoitetta, palaamme<br />

asiaan myöhem m in.<br />

M UISTANETTE pienin la h jo in ystäviänne<br />

sopivina a jankohtina esim<br />

tilaam alla Suomen Turun, jonka<br />

m enneiden vuosien irtonum eroita<br />

on vielä saatavissa. 1850-luvun postiko<br />

rttisa rja t ja hiem an suurem m at<br />

g ra a filliset kuvasarjat ovat myös<br />

myynnissä. K askukirja kakkosta "ko<br />

Pum pula flik a t jokken puto s" on jä l­<br />

je llä jo ku määrä. Turun seitsem än<br />

vuosisataa-esitelm äsarjasta ju lkaistu<br />

k irja ja Turun m usiikkieläm ästä<br />

1920-luvulla kertova k irja ovat niinikään<br />

m ainioita pikku la h jo ja . Turkulevyä,<br />

jo n ka kaunis ja värikäs kansio<br />

sisältää T urku -tie to u tta kolm ella<br />

kie le llä on vielä jä lje llä pieni m äärä.<br />

T oim innasta ja seuram m e ta rjo a ­<br />

m asta kotiseututyöstä kiin n o stu ­<br />

neille jäsenillem m e T urku-seuran<br />

hallitus ja jaosto t toivovat alkaneen<br />

syksyn myötä rakentavaa y h te istyötä.<br />

□<br />

ILMARI RINNE<br />

toim innanjo h ta ja<br />

P äätoim ittaja - C hefredaktör: O lli Kestilä.<br />

K unnallisissa<br />

luottam ustoim issa<br />

50 vuotta<br />

Eino Lehtinen<br />

K ulum assa olevan vuoden päättyessä<br />

to im itta ja Eino Lehtinen on<br />

o llu t kunnallisissa luottam ustoim issa<br />

viisi vuosikym m entä, josta ajasta<br />

K aarinan kunnassa 10 vuotta ja<br />

K aarinan esikaupunkia lu e id e n Turkuun<br />

liittä m isen jä lkeen T urun kaup<br />

u ngin kunnallisissa luottam ustoim<br />

issa 40 vuotta.<br />

K aarinan kunnanvaltuutettu na<br />

Lehtinen o li 1929— 38. Kaarinakauteen<br />

liitty y lisäksi jäsenyydet<br />

mm. vaalila u ta ku n n issa , taksoitussekä<br />

va ltio n tu lo - ja om aisuusverolautakunnissa.<br />

k a n ta kirja sto n jo h ­<br />

tokunnassa ym . U rheilulautakunnan<br />

sihte e rin ä hän laati ohjesäännön<br />

1934 va lm istu n e e lle Kuuvuoren urh<br />

e ilukentälle.<br />

Vuoden 1939 alussa alkoivat<br />

kunnalliset lu o tta m u sto im e t Turun<br />

kaupungissa, jossa ensim m äinen<br />

luotta m u sto im i o li vuositilin ta rka s-<br />

taja n tehtävä. Luottam ustoim ista<br />

m ainitta koon kaupungin va ltu u te ttu ­<br />

na 1946— 64. varava ltu u te ttu n a 1965<br />

— 68. k a u p u n g in h a llitu ksen jäsenyys<br />

7. 9. 1951— 68. kaupunginhallituksen<br />

edusta ja n a p a lolautakunnassa,<br />

sairaalalautakunna ssa ja<br />

o im itussihteeri - R edaktionssekreterare: Eino Lehtinen. E lin a n tie Elinavägen<br />

4 A 44, puh. - tel. 371 320.<br />

Ilm oitushankkija - A nnonschef: Raija H einonen, K a rja kuja - F ägränd 75 c,<br />

puh. - tel. 373 034.<br />

Toim ituskunnan m uut jäsenet - R edaktionsrådets andra m edlem m ar:<br />

Reino Leimu, Reino Linkosaari, H eim o K allio, Hans O thm an ja Ilm ari Rinne.<br />

Kaskukilpailussa loppuleiri<br />

Hyvät palkinnot odottavat<br />

T urku-seuran ju lis ta m a k a skukilpailu<br />

m ahdollise n kolm annen kaskukirjan<br />

a ikaansaam iseksi on tu o t­<br />

tanut m elkoisen m äärän uutta kaskuaineistoa.<br />

Joukossa on tietysti<br />

myös p aljon karsittavaa. Toivom m e<br />

lehtem m e lu kija in nyt hierovan aivonystyröitään<br />

ja lähettävän seuralle<br />

kokem iaan tai kuulem iaan hyviä<br />

juttuja ja kaskuja tu rkula isista .<br />

A ikaisem m at seuran julkaisem at<br />

kaskukirjat "K la a ri on sano fö riä ijä "<br />

on kokonaan lo p p u n u t ja toisesta<br />

kaskukirjasta "k o P um pula flikat<br />

jokken p u to s" on vain pieni m äärä<br />

jäljellä ja sitä voi ostaa T urun k irja ­<br />

kaupoista.<br />

Lähettäkää siis kaskunne nyt suoraan<br />

os. T urku-seura, Taskulantie<br />

1 G 116, T u rku 30. K askut lähetetään<br />

n im im e rkillä varu ste ttu n a ja<br />

oikea nim i ja o s o ite e rikseen k irje ­<br />

kuoreeseen.<br />

P ääpalkinnoksi on T unturlpyörä<br />

Oy:n to im itu s jo h ta ja Eero H arkke<br />

lahjoittanut V ip -p o lkupyörä n . Pienempiä<br />

p a lkin to ja on useita.<br />

teatterilautakunnassa sekä lyhyem ­<br />

män ajan m u siikki- ja asutuslautakunnissa,<br />

p a n ttila in a sto n jo h to k u n ­<br />

nassa ja hankintakeskuksessa. Lisäksi<br />

Lehtinen on o llu t taksoituslautakunnan<br />

jäsenenä, varapuheenjohtajana<br />

ja puheenjo h ta ja n a , taksoitusvalm<br />

istelukunnan jä senenä ja<br />

varapuheenjohtajana, teknisten la i­<br />

tosten la utakunnan jäsenenä ja<br />

varapuheenjohtajana, verotuksen<br />

yhdistäm isen jä lkeen v a ltio vara in ­<br />

m inisteriön m äärääm änä T urun tu t­<br />

kijalautakunnan jäsenenä jne.<br />

T o im ittaja L ehtinen on o llut<br />

myös jäsenenä lu kuisissa m äärättyä<br />

tehtävää varten nim itetyissä<br />

toim ikunnissa kuten yleiskaava-,<br />

asuntotuotanto-, te a tte rih isto ria -,<br />

teatteritalon to n tti-, a rk k ite h ti- ja<br />

rakennustoim ikunnissa jne.<br />

Kaupungin e d u sta ja n a hän on<br />

ollut u seilla S uom en kaupunkipäivillä.<br />

Lenin g ra d in viera ilu va ltu u s-<br />

kunnassa 1953 ja 1964 sekä Contanszan<br />

viera ilu va ltu u sku n n a ssa<br />

1968, ystävyyskaupunkikokoukse ssa<br />

Bergenissä ja A rhusissa sekä<br />

useissa V arsinais-S uom en M aakuntaliiton<br />

kokouksissa ja m aakuntapäivillä.<br />

N ykyisin L ehtinen on jäsenenä<br />

Turun kaupungin h is to ria to im ik u n ­<br />

nassa vuodesta 1967, n im istö to im i­<br />

kunnan va ra p u h e e n jo h ta ja vuodesta<br />

1977 sekä T urun päivän to im ik u n ­<br />

nan jäsen vuodesta 1961 ja puheenjohtajana<br />

vuodesta 1970.<br />

Lehtinen on m yös V arsinais-S uomen<br />

M a a kunta liito n h is to ria to im i­<br />

kunnan p itkä a ika in e n jäsen ja nykyinen<br />

varapuheenjoh taja.<br />

Ansioistaan k u n n a llis e lla alalla<br />

Lehtiselle m yönnettiin 1964 T urun<br />

kaupungin ku n n ia p la k e tti. □<br />

K ilpailu tultaneen ratkaisemaan<br />

v a s ta e n s i v u o d e n puolella, sillä<br />

tämän vuoden loppusyksystä kaskutoim<br />

ikunta pääsee käsittelemään<br />

kilpailun satoa ja ratkaisem aan palkintosijat.<br />

Näytteeksi m uutam ia saapuneita<br />

kaskuja:<br />

M ullintien uuden terveysaseman<br />

puhelin soi. Päivystäjä vastaa:<br />

— M ullintien terveysasema.<br />

Tällöin soittaja toteaa:<br />

— Anteeksi, piti olla Karjakunta.<br />

★<br />

— Ei taida nuo silakat olla tuoreita,<br />

kun n iillä on noin punaiset<br />

silm ätkin, m utisi tyytym ätön kaloja<br />

ostam aan tu llu t rouva.<br />

— No, kylm ar niitte silm ät punaset<br />

ova, ku ne o Iniöst asti Turkku<br />

tullu ja koko yän valvonu, paukautti<br />

K ala-M artta vastaukseksi.<br />

★<br />

— Ovatko nuo silakat hyviä? tiedusteli<br />

kaloja ostava rouva.<br />

— Jaa et hyvi vai? En mää ainaka<br />

oi yhtainoa paha sana niitteen<br />

suust kuullu, laukaisi Kala-Martta.<br />

★<br />

— Poika, poika, ota päält vaa,<br />

äläkä valikoitte, tokaisi Kala-M artta<br />

suurikokoiselle ja harvinaisen lihavalle<br />

kaupunginjohtaja Arvi H ällforsille,<br />

joka o li pysähtynyt silakoita<br />

tarkastamaan.<br />

★<br />

Radikaalisen kansanpuolueen perustaja,<br />

professori Ernesti Hentunen<br />

o li hyvin värikäs ja epäsovinnainen<br />

persoona, jonka vanhemmat turkulaiset<br />

vielä m uistavat 1940— 50-luvulta.<br />

Keväällä 1945, jo llo in elin ta rvike ­<br />

tilanne o li erittäin vaikea Ernesti<br />

piti Turun VPK:n ta lo lla puheen<br />

salintäyteiselle yleisölle, jossa hän<br />

mm. e sitti sen häm m ästyttävän vaatim<br />

uksen, että kaikki verot olisi<br />

pantava valtion m aksettavaksi. Puheensa<br />

jälkeen hän kehoitti kuulijo<br />

ita esittäm ään kysym yksiä ja lu ­<br />

pasi niih in vastata parhaansa mukaan.<br />

S illoin muuan paikalla o llut<br />

vanhahko naisihm inen pyysi puheenvuoron<br />

ja tiedusteli:<br />

— Voisiko herra professori sanoa,<br />

m ist sais osta voita? — (O-L)<br />

★<br />

Turussa toim i konduktöörinä Skoberg-nim<br />

inen ruotsinkielinen mies,<br />

joka ei koskaan oppin u t puhumaan<br />

virheetöntä suomea. Junam iesten<br />

täytyi usein m iettiä konduktööriltä<br />

saamiaan työm ääräysten tarkoitusta<br />

ja jotka esitettynä virh e e llisin sanam<br />

uodoin aiheuttivat junahenkilökunnan<br />

keskuudessa rajatonta hilpeyttä<br />

ja iloa.<br />

Eräänä kovana pakkastalvena<br />

Skobergin johtaessa vaihtotyötä<br />

ratapihalla, ilm oitti veturinkuljettaja,<br />

ettei enää voida jatkaa vaihtotyötä,<br />

koska pakkasen jo hdosta p o ltto ­<br />

puiden m enekki on o llu t tavallista<br />

runsaampaa ja veturin täytyy mennä<br />

täydentäm ään polttoainevarastoaan<br />

veturitalliin.<br />

— Hyvä on, ilm oitti Skoberg. Me<br />

otta sam ala ruokapaussi, koko tisurisakki.<br />

— M inne sitten m enette syöm<br />

ään? kysyi vaihdem ies.<br />

— Pojat syö kahvila Taim i ja ku<br />

on kylmä, että vilu väre minu seljälläs,<br />

syön m inä läm pim än lam ppuputkan<br />

ja kone m eni puuhun.<br />

(Ässä-Pee).<br />

□<br />

I. R.<br />

• Vanha Turku purkautuu nopeassa tahdissa. Viim eiset 23 vuotta Suom a­<br />

laisen Pohjan kerhotalona ja klubiravintolana palvellut, aikaisem m in asuntotalona<br />

ja muussa käytössä ollut, kaunis taloryhm ä on nyt purettu. P uolalanmäen<br />

rinteessä sijainneen talon to n tille rakentaa Vakuutusyhtiö Sampo,<br />

jonka jokin aika sitten valm istunut uudisrakennus — näkyy kuvan reunassa<br />

— saa tästä lisää n. 5 kerrosta. Takana näkyvä talo on sikäli harvinainen,<br />

että sen rakensi turkulainen rakennusm estari Jalm ari Huhtala 1920-luvulla<br />

te htailija Juho Tapanin tiilitehtaan ontoista betonitiilistä . — Kuva: Ilm ari<br />

Rinne.


K a rja k u n n a n jo h ta ja<br />

P A A V O J A A K K O L A :<br />

Monta lajia grillattavaksi<br />

— grillauskausi pitemmäksi<br />

S uom alaisista on viim e vuosien<br />

aikana kehittynyt g rillaajakansa.<br />

K errotaan m eidän olevan ahkeram ­<br />

pia g rilla a jia koko Euroopassa.<br />

Tästä jo h tu e n m eillä m e ta llite o llisuus<br />

tu o tta a m onipuolisen v a lik o i­<br />

man hyviä u lk o g rille jä , jo tk a vielä<br />

runsas vuosikym m en sitten olivat<br />

pääasiassa tuontitavaraa. Nyt suom<br />

alaiset h iilig rillit ovat kysyttyä<br />

vientita va ra a ym päri maailm aa.<br />

M aam m e lihanjalostusteollisuu s<br />

on jo kauan tehnyt grilla tta va ksi<br />

sopivia m akkaroita. M itäpä muuta<br />

kuin g rilla a m ista o li kaikkien nuoruudestaan<br />

m uistam a m akkaran<br />

käristäm inen tikun nenässä nuotion<br />

hiillo ksella .<br />

O hut luonnonkuoreen valm istettu<br />

lenkkim akkara, kuten O K -g rillile n k-<br />

ki, so p iikin m ain io sti kuum ennettavaksi<br />

h iillo ksella . G rillattava m akkara<br />

ei saa o lla liian paksua, jotta<br />

sisusta ehtisi kuum entua ennenkuin<br />

jä rje s ti kesäkuun 21. päivän iltana<br />

P iispankatu 6:n pih a lla pirteän ja<br />

hupaisan o h jelm ahetken seudun<br />

a sukkaille.<br />

O li h upiajoa T urun viim eisellä<br />

kuorm a -a ju rih e vosella ja lapsia riitti<br />

jo k a is e lle kie rro kselle . O hjelm assa<br />

o li kaikkea hauskaa kansanjuhlan<br />

tapaan: nukkete a tte ri, yhteislaulua,<br />

lausuntaa, m usiikkia, ongintaa, kahvia,<br />

m akkaraa ja tikanheittoa.<br />

P uheitakin p id e ttiin ja niissä ilm<br />

eni illa n ta rko itu skin . Täm ä raupin<br />

ta palaa. Syötävää luonnonkuorta<br />

ei tarvitse poistaa ennen<br />

valm istam ista ja se antaa vielä<br />

om an luontaisen m akunsa m akkaran<br />

pintaan. O K -g rillile n kki on tehty<br />

grilla tta va ksi m yös kätevän kappalepainonsa<br />

vuoksi. 130 gram m aa<br />

painava m akkara on sopiva pieneen<br />

herkutteluun ja pari kappaletta vie<br />

jo pois tavallisen nälän.<br />

G rillile n kki on suosituin joka m iehen<br />

m akkara. Valinnan varaa ja<br />

vaihtelunm ahdollisuuksia on makkaravalikoim<br />

issa kuitenkin runsaasti.<br />

O K -grilliherkku on tehty hiem an<br />

vaativille g rilla a jille . Se on vo im a k­<br />

kaasti m austettu ja liha on jätetty<br />

karkeam m aksi kuin lenkkim akkarassa.<br />

A stetta ylem m äksi m entäessä<br />

tulee juhlava bratw urst, jo ka on<br />

vieläkin voim akkaam m in m austettu<br />

ja jossa on ohuen luonnonkuoren<br />

sisällä karkeahkoksi jätettyä täyttä<br />

lihaa Linnanm äellä käynti ilm an<br />

Piispankatu—Biskopsgatan kaupunkioiaseura<br />

hallinen ja kaunis seutu A urajoen<br />

lähellä, historiallisten paikkojen,<br />

mm. P iispantalo ja T uom iokirkko,<br />

halutaan säilyttää, kuten Portsa ja<br />

m uut saman tapaiset vanhaa arvokasta<br />

ja viihtyisää Turkua edustavat<br />

alueet. T o dettiin, että pahim pana<br />

uhkana on Å bo Akadem i, jo ka rynn<br />

ii joka puolelta uusine beto n ita lo i-<br />

neen. T ilaisuudessa m yytiin postikortteja,<br />

jo ita toivottiin lähetettävän<br />

Å bo A kadem ille vastalauseeksi. —<br />

Teksti ja kuva: Ilm ari Rinne.<br />

b ra tw u rstia ei o le juhlaa. Saman<br />

ju h la tu n n u n saa koto n a kin aidolla<br />

bra tw u rstilla .<br />

Joskus on koolla p a ljo n väkeä ja<br />

p itä isi saada paljo n m akkaraa kuum<br />

aksi nopeasti p ie n e llä kin grillillä .<br />

S illo in on sopivin O K-talousnakki.<br />

Se kuum enee nopeasti ohuena<br />

m akkarana ja vaikka se on kuoreton,<br />

tule e sen pin ta sopivassa<br />

grilla u ksessa m ukavan rapeaksi ja<br />

m aukkaaksi.<br />

G rilla tta via m a kka ro ita on vielä<br />

m onia edellä lu e te ltu je n lisäksi.<br />

V a lk o s ip u lilla m austettu krakovanm<br />

akkara antaa m ukavaa vaihtelua<br />

m yös g rilla ttu n a . K u o ri vain on ensin<br />

poistettava. S ip u lin ystäville<br />

m aistuu varm asti jahtim akkarasta<br />

leikattu 3— 4 cm paksu viipale kuorittu<br />

n a ja g rilla ttu n a . Loppujen lopuksi<br />

m ikä m akkara tahansa käy<br />

g rilliin , kunhan vain ei yritetä g rillata<br />

liia n paksua palaa ja m uistetaan<br />

p oistaa ku o ri niistä m akkaroista,<br />

jo ita ei ole valm istettu syötävään<br />

kuoreen.<br />

Jos on valin n a n varaa m akkaroissa.<br />

niin on m yöskin eri liha- ja<br />

elinlajeissa. N audan file e t ovat<br />

h e lp p o ja g rilla tta v ia . Porsaan liha<br />

on lu onnostaan m ureaa, joten siitä<br />

so p ii g rilla tta v a k s i pala kuin pala.<br />

M aksa, sekä porsaan että naudan,<br />

on sentin paksu isin a viip a le in a herkullista<br />

g rilla ttu n a M in u u tti m olem ­<br />

m in puolin ja päälle hiem an suolaa<br />

ja p ip p u ria niin h e rkku on valmista.<br />

K okenut g rilla a ja saa nuoren<br />

naudan paahto p a istista tai selästä<br />

leikatu ista 3— 4 sentin vahvuisista<br />

jä ttip ih v e is tä luineen ja rasvoineen<br />

g rilla ttu n a ko h tu u llise n hintaisia ja<br />

h e rku llisia perhepihvejä.<br />

M onen suom alaisen miehen ja<br />

naisen g rilla u s ta ito on jo erikoisen<br />

hyvä. H eidän ta ito n sa riittä ä monipuolisten<br />

a te rio id e n valm istam i­<br />

seen. Jo kain e n on k u ite n kin joskus<br />

a lo itte lija , jo n ka on m uistettava<br />

m uutam ia g rilla u ksen perussääntöjä.<br />

— M alttia odotta a kunnes hiillos<br />

on kunnollisesti syttynyt.<br />

— H a rjo ite lla ensin g rillile n killä ,<br />

jo tta o p p ii arvioim aan hiilloksen<br />

kuum uuden.<br />

— A lo itta a lihan grilla u ksen g rillita<br />

lo u s -) kyljyksillä .<br />

— S uolata ja m austaa, varsinkin<br />

naudanliha, grilla a m isen jälkeen.<br />

— Pitää g rillin ritilä puhtaana ja<br />

p oistaa tu h ka riittä vän usein.<br />

G rilla u saika ja tkuu vielä myöhään<br />

syksyyn. G rilla ta a n ulkona ja<br />

syödään sisällä.<br />

□<br />

SUOMEN K a u p u n k iliito n puheenjo<br />

h ta ja k s i on v a littu apulaiskaupung<br />

in jo h ta ja J o h a n n e s K oikkalainen<br />

T urusta. K o ikkala in e n on o llu t Kaup<br />

u n k iliito n h a llitu k s e n jäsen vuodesta<br />

1967 ja T u ru n sivistys- ja<br />

opetu sto im e n apula iskaupungin jo h ­<br />

tajana vuodesta 1969. K aupunkiliito<br />

n e d e llin e n puheenjo h ta ja , Helsingin<br />

apula iskaupungin jo h ta ja<br />

V eikko J ä rvin e n k u o li 5. 5. <strong>1978</strong><br />

vaikean saira u d e n jälkeen.<br />

T o im itu s­<br />

sihteerin<br />

p ö y d ä ltä<br />

TURUN ja P o rin läänin m aaherra<br />

Paavo A itio on ase tta n u t to im ik u n ­<br />

nan valm istelem aan syksyllä <strong>1978</strong><br />

pidettävää hyvien tapoje n vuoden<br />

sem inaaria, jo n k a o s a n o tta jik s i kutsutaan<br />

jä rje s tö je n , kuntien, koulutoim<br />

en, n u o risoto im e n , u rh e ilu to i­<br />

men sekä s o s ia a li- ja poliisito im e n<br />

edustajia. E rityisen keskeisenä pidetään<br />

vira n o m a iste n ja jä rje stö je n<br />

yhteistyön ke h ittä m istä siten, että<br />

lapsille ja n u o rille lu o ta isiin entistä<br />

suotuisam m at o lo suhte e t tapojen<br />

oppim iselle ja n o udattam iselle.<br />

*<br />

TU RKULAINEN postilin ja -a u to n<br />

kuljettaja Jorm a R autalin sai ensim<br />

m äisenä ruuhka-S uom en edustajana<br />

vu o d e ksi haltu u n sa Suom en<br />

A utoteollisuuden la h jo itta m a n Sisupokaalin<br />

tu n n u stu kseksi tä sm ä llisestä,<br />

tu rva llise sta ja liik e n n e k u lttuuria<br />

e distävästä liikennöim isestä.<br />

Suomen A u to te o llis u u s la h jo itti<br />

k iertopalkinnon p o stia u to liikente e n<br />

50-vuotisjuhlassa vuonna 1971 ja<br />

se luovutetaan to u kokuun 30 päivänä.<br />

Pokaalin ja henkilö ko h ta ise n<br />

m uistolahjan lu o vutti la h jo itta ja yhtiön<br />

to im itu s jo h ta ja E rik G illberg.<br />

Posti- ja le n n ä tin h a llitu kse n postiosaston<br />

jo h ta ja M auri K ajo luovutti<br />

kunniakirjan. R autalin on ajanut<br />

p ostilinja-autoa 28 vu o tta neljää<br />

vuotta lu k u u n o tta m a tta ko ko ajan<br />

linjalla T u rku— Vaasa. Pokaalista<br />

kilvoitteli lähes 600 postilin ja -a u to n<br />

kuljettajaa.<br />

*<br />

M A A N ANTAIN A 7. 8. 78 saapui<br />

Turkuun B ratislavasta, T urun uusim ­<br />

masta ystävyyskaupungista kaksijäseninen<br />

v ira llin e n valtuuskunta.<br />

Nyt tapahtuva v a ltu u skuntie n vaihto<br />

o li Turkuun päin laatuaan ensim ­<br />

mäinen, jo s k in T urussa on ystävyyskaupunkisopim<br />

uksen solm im isen<br />

m erkeissä aiem m in v ie ra illu t B ra tislavan<br />

ka u p u n g in jo h ta ja Ladislav<br />

Marti n a k. T u rkuun saapuivat<br />

B ratislavan k a u p u n g in jo h ta ja n 1. sijainen<br />

M ichal Baranovic sekä<br />

kaupungin sih te e ristö ö n kuuluva<br />

Bohum il C h u d y. T shekkoslo vakia ­<br />

laiset vieraat tu tu stu iva t Turussa<br />

paitsi kaupungin n ähtävyyksiin myös<br />

kunnallishallin to o n , T urun saaristoon<br />

ja ensi vuonna pidettävien<br />

Turun m essujen m essuvalm isteluihin.<br />

*<br />

Retki<br />

Ruissaloon<br />

M itä kertoa voisi se metsä,<br />

sinä muistathan, lehtom m e se,<br />

johon lähtenyt koskaan et sä<br />

mua ilm an retkelle.<br />

Olen saapunut m atkojen takaa<br />

sekä vuosien tuskaisten.<br />

Sinun kanssasi tahtoisin jakaa<br />

tämän retkem m e viim eisen.<br />

Tulin tänne ja aam usta aikain<br />

koluin kukkulat, kumpareet.<br />

Kuin poikien paljasjalkain<br />

to ki taitu ei taipaleet.<br />

Näin vuorilta väikettä vetten<br />

ja lokkien leiuntaa.<br />

Tätä, ym m ärräthän, etten<br />

ole saattanut unhottaa.<br />

Runontaitajan kuulun tiellä<br />

yhä tuoksu on kielojen,<br />

sam at tam m et seisovat siellä,<br />

sama laulu on peipposten.<br />

Olen astelemassa juuri<br />

Choraéuksen lähteen luo.<br />

Lum o lähteen on vieläkin suuri,<br />

yhä pulppuilee runovuo.<br />

Jos voisin mä m estarin lailla<br />

tämän tulkita tuokion,<br />

olis tuskin kiitosta vailla<br />

edes soppea Ruissalon.<br />

O let, kum ppani, poissa ja yksin<br />

tutut polkum m e taivalsin.<br />

Ajatuksissa vieretyksin<br />

o lit kanssani kuitenkin.<br />

TURUN K isa-Veikkojen Näyttämö<br />

vieraili toukokuussa Ruotsissa, jossa<br />

sinne m uuttaneille suom alaisille<br />

esitettiin näytelm ä "Vanha rakas<br />

ko ti". Näytelmä esitettiin Alstaham -<br />

marissa, Fagerstassa ja Arbokassa.<br />

Joka paikassa esitys sai m yönteisen<br />

vastaanoton.<br />

ÅBO Akadem in kem istiklubi saavutti<br />

saunom isen m aailm anennätyksen<br />

vedettyään pyörillä kulkenutta<br />

saunaa pitkin Turun katuja perjantaista<br />

m aanantaihin. Matkaa kertyi<br />

yhteensä 258 kilom etriä. Tärkein<br />

polttoaine oli olut, jota kului kaikkiaan<br />

32 korillista.<br />

*<br />

*<br />

A. T. KOSKIMIES<br />

SAMPPALINNAN myllyn siivet<br />

rikkoontuivat viim e talven m yrskyissä.<br />

Kesäkuussa m ylly sai uudet siivet,<br />

joiden kärkiväli on 22 m etriä.<br />

Kaksi ylin tä siipeä a n kkuroitiin<br />

maahan, jo tta ne eivät alkaisi pyöriä.<br />

Siivet uusittiin kokonaan ja<br />

vain keskiö on vanha. Työn suoritti<br />

kaupungin talorakennusosasto ja<br />

siipien tukipuut teki Laivateollisuus<br />

Oy liim apurupalkkeina. M ylly valm<br />

istui vuonna 1863 ja aikoinaan se<br />

jauhoi viljaa. M yllyn sisällä on vieläkin<br />

täydellinen koneisto.<br />

*<br />

UUSI y rittä jie n a luejärjestö, Varsinais-Suom<br />

en Y rittä jä t hallituksen<br />

ensim m äisessä kokouksessa T urussa<br />

2. 5. <strong>1978</strong> Suom en Yhdyspankin<br />

Lounais-Suom en p iirin johtaja, pankinjohtaja<br />

H eikki T oikka luovutti<br />

järje stö lle 2 000 m arkan avustuksen,<br />

jonka o tti vastaan järjestön<br />

DUheenjohtaja, to im itu sjo h ta ja<br />

M arkku W uoti.<br />

*


M A T K A ILU A S IA M IE H E T — T uristom<br />

budsm än ry on ju lk a is s u t vastailm<br />

estyneen M atkailun o soitekirjan,<br />

jo k a on sam alla jä rje s tö n jäsenm<br />

a trikkeli. V uonna 1961 perustettu<br />

M a tkailu a sia m ie h e t ry on maamme<br />

ku n n a lliste n tai n iih in verrattavien<br />

m a tka ilu a sio ita hoitavien ja jo h ta ­<br />

vassa asem assa olevien v irk a ilijo i­<br />

den y h te e n liittym ä . Yhdistykseen<br />

kuuluu tä llä hetkellä 100 jäsentä<br />

(91 a k tiiv ijä s e n tä ja 9 seniorijäsentä).<br />

M atkailu a sia m ie h e t ry on alan<br />

eurooppala ise n keskusjärjestön, European<br />

U nion of T o u rist O fficersin<br />

jäsen. Y hdistyksen nykyinen puh<br />

e e n jo h ta ja on T urun kaupungin<br />

m a tk a ilu p ä ä llik k ö Irm eli Torssonen<br />

ja kunnia p u h e e n jo h ta ja T urun e n tinen<br />

m atka ilu p ä ä llikkö, fil. m aisteri<br />

A rvo H ovila.<br />

*<br />

TURUN N appula liig a voitti K okkolassa<br />

jä rje ste tyissä kisoissa SMm<br />

estaruuden, jo k a oli neljäs tu rku ­<br />

la isille . M estaruuden voittaneessa<br />

jo u kkueessa pelasivat M auritz Ranta,<br />

J a ri P ullinen, M ika K ivikoski,<br />

Pekka Terävä, A ri Salm ela, Jam i<br />

W allenius, Petri Kuusto, Jouni Saarinen,<br />

Esa Johansson, P ertti Vigren,<br />

T om i S undholm , Petri Kallio, Jari<br />

K allio, Juha R annikko, Janne K oivunen,<br />

Esa Laine, Tovy Suvela ja<br />

J a ri Saarinen. Joukkueen valm entaja<br />

t ovat S eppo Jansson ja Jorm a<br />

Nikander.<br />

*<br />

TURUN kaupungin te a tte rin työkauden<br />

p ä ätöstilaisuudessa puhuivat<br />

te a tte rin ta ite e llin e n jo h ta ja<br />

Risto S aanila ja teatterilautakunnan<br />

p u h e e n jo h ta ja Teuvo T iihonen.<br />

T e a tte rita ite e n 25-vuotisansiom erkin<br />

saivat n ä ytte lijä t Eeva Kantanen<br />

ja M a ikki Länsiö, jo ille lisäksi<br />

m yönnettiin teatterilautakunnan<br />

apuraha. A nsio m e rkin saivat myös<br />

v a h tim e s ta rit E ero Laiho ja Kai<br />

K allio . K ukkia o je n n e ttiin teatterista<br />

m u u a lle siirty n e ille n ä ytte lijä Ilari<br />

P aatsolle ja p ia n isti A riel Lehtoselle.<br />

N äytte lijä M a rja Packalen sai<br />

nyt haltu u n sa Firenzen m atkalta<br />

p e riytyneen 'luovan hullu u d e n "<br />

veistoksen.<br />

*<br />

TURUN O paskerho ry — Åbo<br />

G u id e klu b b rf ju lk a is i tänäkin<br />

vuonna opasvihkosen, jossa on tie ­<br />

d o t T urun ja N aantalin opasto im in -<br />

taan liitty v is tä asioista. V ihkonen<br />

sisältää mm. jä s e n m a trikkelin , sekä<br />

lu e tte lo n T urun ja N aantalin m atk<br />

a ilu o p p a ista , jo tk a ovat su o ritta ­<br />

neet k ie li- ja soveltuvuustestit ja<br />

jo illa on S uom en O p a sliitto ry:n<br />

valvom a o p askoulutus. Tehtäviä<br />

suoritta e ssa a n h e illä on e s illä valta<br />

k u n n a llin e n o pasm erkki. Esipuheessa<br />

T urun O paskerho ry toivoo,<br />

e ttä oppaid e n neuvontapalvelu T u ­<br />

russa ja N aantalissa to im isi kaikkien<br />

m a tk a ilijo id e n parhaakçi.<br />

*<br />

Lastenvaatteiden historiaa<br />

T urun kaupungin historiallinen<br />

museo jä rje s ti kesän ajaksi lastenvaatteiden<br />

kehityshistoriallisen näyttelyn.<br />

Valokuvin ja p iirro ksin täydennetyt<br />

lastenvaateryhm itykset antoivat<br />

katsojalle kuvan lastenvaatteiden<br />

m uokkautum isesta ja kehityksestä<br />

vanhem m alle polvelle tutuista lasten<br />

koltuista alkaen nykym uodin<br />

TYKKIVENE Turunm aa lähti tiis ­<br />

taina 25. 7. <strong>1978</strong> la ivastovierailulle<br />

Gdyniaan Puolaan, jo sta se palasi<br />

kotim aahan nelipäiväiseltä vie ra i­<br />

lu lta sunnuntaina 30. 7. M ukana oli<br />

y li 70 upseeria, to im iupseeria ja<br />

varusm iestä laivastolippueen kom<br />

entajan kom m odori Erik W ihtolin<br />

jo h d o lla . V ierailuohjelm assa olivat<br />

mm. ja lkapallo - ja lentopallo -o tte lu t<br />

puolalaisten m erisotilaiden kanssa,<br />

kie rto a je lu ja ja lastenkutsut a luksella<br />

sekä Suomen m erivoim ien<br />

seppeleen lasku W esterplatten sankarihaudalle.<br />

Puolan m erivoim ien<br />

kom entaja vara-am iraali L. Janczyszy<br />

ja Gdynian porm estari T. Biern<br />

ack vierailivat aluksella.<br />

*<br />

TURUN kaupungin te a tte rila u ta ­<br />

kunnalle opetusm inisteriö on m yöntänyt<br />

750 000 m arkan toim inta-avustuksen,<br />

jossa on edellisen to im in ta ­<br />

vuoden avustukseen verrattuna<br />

100 000 m arkan lisäys. T urun ruotsalaisen<br />

teatterin kannatusyhdistykselle<br />

m yönnettiin 280 000 m arkan<br />

avustus alueteatteritoim innan kokeilun<br />

jatkam iseen.<br />

*<br />

ÅBO A kadem in ke m ia llis-te kn illisen<br />

tiedekunnan uuden rakennuksen<br />

A xelian tilavuus on 35 000 kuutiom<br />

etriä ja pinta-ala 6 700 n e liö ­<br />

m etriä. Laitosrakennus käsittää<br />

myös 500 n eliöm etrin laajuisen kovaatim<br />

iin ty ttö je n rom anttisiin, pitkiin<br />

röyh e lö isiin ja b rodyyrein koriste<br />

ttu ih in ham eisiin<br />

E sillä o liv a t m yös vauvojen kastevaatteet,<br />

alusvaatteet, sisä- ja ulkovaatteet,<br />

viim e pula -a ja n vaatteet ja<br />

koululaisten vaatteet. Asiallinen<br />

näyttely, jo s k in aiheesta olisi saanut<br />

la ajem m ankin näyttelyn. —<br />

T eksti ja kuva: Ilm ari Rinne.<br />

je h a llin , jo n k a su u rin korkeus on<br />

12 m etriä. K o je h a lliin on sijo ite ttu<br />

h öyrykattila, tie to konekeskus sekä<br />

konepaja, jossa voidaan valm istaa<br />

tu tkim u sla itte isto a . K e lla rikerro k­<br />

sessa on jäteve sip u h d ista m o . Axelian<br />

kirja sto ssa on noin 20 000<br />

teosta. T ie d e kunnasta on tähän<br />

m ennessä v a lm istu n u t 910 insinööriä,<br />

46 te kniikan lisensia a ttia ja 30<br />

tohtoria. jo is ta kunniatohtoreita<br />

yhdeksän. V u o sitta in tiedekuntaan<br />

otetaan 70 uutta oppila sta .<br />

*<br />

TURUN kaupungin saira a la n henkilökunnan<br />

la p s ille on avattu päiväkoti.<br />

jossa on 32 h oitopaikkaa. Päiväkodin<br />

tila t on vu o kra ttu sairaalan<br />

päiväkotiyhdistykselle , jonka<br />

puheenjo h ta ja on m ielisaira a n h o ita ­<br />

ja Ilkka S ipponen ja sihte e rin ä tutkim<br />

ussih te e ri T o in i O jala. Päiväkodin<br />

jo h ta ja n a on M arjaterttu<br />

P ekkala ja hänen lisäkseen henkilökuntaan<br />

kuuluvat lastentarhano<br />

pettaja, 3 laste n h o ita ja a , 3 päiväk<br />

o tia p u la ista ja 3 laitosapulaista.<br />

*<br />

TURKUUN su u n n ite lla a n viidettä<br />

vanhain ko tia , jo k a o lis i palvelutalov<br />

a n h a in kotityyppin e n . P aikkaluku<br />

olisi 120 ja n iis tä e rity is e s ti 40 inv<br />

a lid e ille . S o s ia a livira sto ehdottaa<br />

vanhain kodin ra kentam ista ruutukaava-alueelle.<br />

T urussa on nykyisin<br />

neljä k u n n a llis ta v a n h a in kotia : L ii-<br />

TURKU-SEURA,<br />

ÅBO-SAMFUNDET r.y<br />

Toim innanjohtaja<br />

Verksam hetsledare<br />

Ilm ari Rinne<br />

T askulantie — T askulavägen<br />

1 G 116<br />

20300 T urku — Å b o 30<br />

Puh. — Tel. 382 596<br />

T aloudenhoitaja - E konom ichef<br />

U lla Eura<br />

K ristiinankatu — K ristin e -<br />

gatan 10 A 15<br />

20100 Turku — Å bo 10<br />

Puh. — Tel. 24 992<br />

Svenskspråkig sekre te ra re -<br />

R uotsinkielinen sihteeri<br />

Erik Bergh<br />

S vartm unkegränd —<br />

M u stainveljestenkuja 2 A<br />

20100 Å b o — T u rku 10<br />

Tel. — Puh. 13 030<br />

P ostisiirto tili - P ostgiro<br />

TU 32 300-4<br />

nahaan 120-paikkainen, Luolavuoren<br />

216-paikkainen, M äntyrinteen<br />

166-paikkainen ja Runosm äen 244-<br />

paikkainen. T urun kaupungilla on<br />

yhteensä 767 vanhainkotipaikkaa.<br />

Yksityiset va n h a in ko d it mukaan<br />

luettuna kaupungissa on yhteensä<br />

noin 1 150 vanhain ko tip a ikka a .<br />

*<br />

TURUN ru otsalaisen kauppakorkeakoulun<br />

y lio p p ila syhdistys M erkentila<br />

K lu b b e n in souta ja t saivat<br />

lauantaina 20. 5. <strong>1978</strong> päätökseen<br />

kolm ipäiväisen soutunsa H elsingistä<br />

T urkuun. K e skiviikkona 17. 5.<br />

<strong>1978</strong> alkaneeseen soutuun o sallistui<br />

40 o p iske lija a , jo is ta kolm e oli<br />

sam anaikaisesti veneessä muiden<br />

seuratessa so u ta jia h inaajalla. Perille<br />

päästyä viim e isen venekunnan<br />

peräm ies S ussi Lin d strö m heitettiin<br />

Aurajokeen. Tem pauksen ta rk o itu k ­<br />

sena o li tehdä tu n n e tu ksi M K:n 50-<br />

vuotisjuhlaa 18. 11. <strong>1978</strong> ja sam oihin<br />

a ikoih in jä rje ste ttä vää P ohjoism<br />

aiden k a u p p a korkeakoulu je n opisk<br />

e lijain sem inaaria, jo n ka aiheena<br />

on m erenkulku ja la ivateollisuus.<br />

*<br />

TURUN ka u p u n g in ta ideapurahojen<br />

ja k o tila isuudessa W äinö A altosen<br />

m useossa a p u ra h o ja ja e ttiin<br />

yhteensä 73 300 m k. K irja llisuusapurahoja<br />

ja e ttiin kuusi, kuvaam a-<br />

taideapura h o ja v iis i, kam erataideapurahoja<br />

kolm e, näyttäm ötaideapurahoja<br />

v iis i ja säveltaideapurahoja<br />

v iis i. A p u ra h o je n ja o n suoritti<br />

a p u la iskaupung in jo h ta ja Johannes<br />

K o ikkalainen ja apura h o je n saajien<br />

kiito kset e s itti p iis p a O lavi Kares.<br />

Täält Turust<br />

on kaik hyvä maaha tullu<br />

sentähre se onki kui alkulullu,<br />

se on tiaron ja tairon kehto.<br />

Mut ei me enä kehros olla,<br />

ei turkulaine oi m ikkä nolla<br />

se o monta kertta nähty,<br />

eikä viäl oi ehto<br />

viälki saara paljo m ontlai tehty.<br />

Kyl Turun kaupunki kaik voitta<br />

vaik jokku sitä p ilataki koitta<br />

ku repivä poies kaunei pykninkei,<br />

ens tehrä iha hölm öm äissi teoi<br />

sit piänest pykninkin pätkäst paketei.<br />

Tarttis hakke ihm issi sitä kattom a<br />

maksu erest, n ii päästäis vähä tianam a.<br />

Kyl tarttis itte mennä assiat reerama.<br />

Turkulaiset ova kyl ilossi ihm issi<br />

vaikkei sitä julkisivust koht huama,<br />

se taas johtu s iit vissi<br />

et noi kohtalo m uualt tuama<br />

ei ossa katto ulkokuare ai,<br />

sim m otto he jäävä paljost vail.<br />

Mee olla mukavi, mut rehellissi<br />

nii ettei naureta ilma syytä<br />

mut jos joku ourom piki pyytä<br />

nii kyl me vaik krikotetanki.<br />

Ei m eijä naama ain peruslukem il oi,<br />

vaik olttais totissi<br />

senttä hyvä tarkotetanki.<br />

Tämmöst tule miäle<br />

ku o lehrest lukenu<br />

kui turkulaissl o morkattu,<br />

kyl varma iha turha o haukuttu,<br />

On senttä joku viisam p kans kehunu,<br />

ja ihastunnu m eijä kaunisse kiäle.<br />

Olemmä Tam perelki käyny<br />

eikä siälkä kukka koht halama tullu,<br />

mittä lirkutuksi ei kuullu ei nähny,<br />

yksinki siäl ole tallustellu.<br />

Ja Hesalaise vast ylppiöi ova<br />

kaik he ittelles haalisiva<br />

jos vaa suinkki voisiva,<br />

mutku ei Tuam iokirkko voinu viärä<br />

n ii heijä täytys, niinku me tiärä,<br />

tyytty kirkkos nim e muuttam isse.<br />

Ja maaseuruks he m uit paikoi sanova<br />

niinku ittekkä ilm as roikkuisiva.<br />

Emmä ikinä m uuttais poijes Turust<br />

jos pakko olis, n ii kualis surust.<br />

N iit, ku ei tänne pääs, n iit tule surku<br />

ne raukat ei tiärä kui m ukava o Turku.<br />

TOINI VU O RISTO<br />

<strong>1978</strong><br />

Tilatkaa - Abonnera<br />

Suomen Turku - Åbo, vår stad-lehti


Vene-näyttelyyn tutustui<br />

6.144 kävijää<br />

H O s u u s k u n ta T u r u n M e s s u t<br />

v a s ta s i e n s im m ä is e n k e rra n<br />

N a a n ta lin p ie n v e n e s a ta m a s s a<br />

26.— 3 0 . 7. 19 78 jä r je s te ty s tä<br />

"V e n e e t v e s illä 7 8 ” -n ä y tte -<br />

ly s tä . A ik a is e m m a t k u u s i v a s ­<br />

ta a v a a n ä y tte ly ä o n jä r je s tä ­<br />

n y t N a a n ta lin k a u p u n g in m a t­<br />

k a ilu la u ta k u n ta .<br />

N ä y tte ly y n<br />

tu tu s tu i v iid e n p ä iv ä n a ik a n a<br />

6 144 k ä v ijä ä . N ä y tte ly y n tu ­<br />

tu s tu i a v a ja is p ä iv ä n ä m y ö s<br />

ta s a v a lla n p r e s id e n tti U rh o<br />

K e k k o n e n , jo lle N a a n ta lin<br />

k a u p u n k i ta r jo s i lo u n a a n .<br />

V ie ra ilu n y h te y d e s s ä p r e s i­<br />

d e n t ti tu tu s tu i m y ö s K a ilo n<br />

s a a r e n y le is s u u n n ite lm a a n ,<br />

v e n e s a ta m a a n ja p a lk a llis iin<br />

liik e n n e k y s y m y k s iin .<br />

N ä y tte ly s s ä o li e s illä 53 v e n e ttä ,<br />

jo id e n y h te e n la s k e ttu r a h a llin e n<br />

a r v o k o h o s i n o in 4 ,5 m iljo o n a a n<br />

m a rk k a a n . K a lle im p ie n v e n e itte n<br />

h in n a t k o h o s iv a t y li 3 0 0 00 0 m a rk a n ,<br />

P a rik y m m e n tä S u o m e n T u r k u - le h -<br />

te ä tu le e n u m e r o a k o h d e n ta k a is in<br />

p u u tte e llis e n o s o itte e n ta k ia . S u u ­<br />

r iin k e r r o s ta lo ih in le h ti e i m e n e p e ­<br />

r ille p e lk ä n ta lo n n u m e r o n m u k a a n ,<br />

v a a n o s o itte e s s a o n o lta v a p o rra s -<br />

k ir ja in ja o v in u m e r o . M y ö s liia n<br />

m y ö h ä is e t o s o itte e n m u u to k s e t a i­<br />

h e u tta v a t le h d e n m e n o n v a n h a a n<br />

o s o itte e s e e n .<br />

Ilm o itta k a a o s o itte e n m u u to k s e s ta<br />

n . 1<br />

k u u k a u s i e n n e n m u u tto a . P yyd<br />

ä m m e y s tä v ä llis e s ti m y ö s ilm o it ta ­<br />

m a a n le h te m m e tila u k s e n p e ru u n ­<br />

tu m is e s ta , jo tt a v ä lty tä ä n tila u s m a k ­<br />

s u n p e r in n ä ltä .<br />

IL M E S T Y M IS A J A T JA<br />

J Ä S E N T E N A L O IT T E E T<br />

L e h te m m e ilm e s ty m is p ä iv ik s i o v a t<br />

ta v o itte e n a 1 5 /3 , 1 5 /6 , 1 5 /9 ja 15 /1 2,<br />

m u tta m u u ta m a n p ä iv ä n m y ö h ä s ty ­<br />

m is e t o v a t m a h d o llis ia .<br />

T u r k u - s e u r a n jä s e n e t v o iv a t lä h e t­<br />

tä ä<br />

to im in n a n jo h ta ja lle h y v iä a lo itte<br />

ita , k a s k u ja , k y s e ly jä , v a n h a a<br />

T u r k u - tie to u tta ja p a k in o ita , jo tk a<br />

le h te m m e ju lk a is e e m a h d o llis u u k ­<br />

s ie n m u k a a n . M y ö s h a r v in a is e t ja<br />

p a in o k u n to is e t v a lo k u v a t o v a t te rv e ­<br />

tu lle ita .<br />

m u tta a lle 1 00 0 m a rk a n v e n e itä k in<br />

n ä y tte ly s tä lö y ty i. S u u rin v e n e o li<br />

p itu u d e lta a n ru n s a a t 12 m e tr iä ja<br />

p ie n in h ie m a n y li 2 m e triä .<br />

N ä y tte ly p ä iv ie n o h je lm a s s a o li<br />

m m . la s k u v a rjo h y p p y m e re e n , la s k u -<br />

v a r jo liito a , p u r je la u ta ilu a , u r h e ilu -<br />

s u k e llu s ta ja e n tis te n u n ik e k o je n<br />

s o u tu k ilp a ilu le h d is tö ä v a s ta a n .<br />

N a a n ta lin p a lo la ito s jä r je s ti v e n e e n<br />

s a m m u tu s - ja T u ru n m a a n M e rip e la s -<br />

tu s y h d is ty s h ä tä m e rk k in ä y tö k s e n .<br />

T u r u n P u rs is e u ra ja N a a n ta lin P u r­<br />

je h d u s s e u ra m itte liv ä t p a r e m m u u t­<br />

ta a n p u r je h d u k s e n k a u p u n k io tte -<br />

lu s s a T u r k u — N a a n ta li.<br />

R a iv a a ja t K u h a 22 ja K u h a 25<br />

T u ru n L a iv a s to a s e m a lta o liv a t p a i­<br />

k a lla . Y le is ö llä o li tila is u u s tu tu s tu a<br />

a lu k s iin .<br />

N ä y tte ly n a v a s i m e r e n k u lk u h a llitu<br />

k s e n p ä ä jo h ta ja J a n - E r ik J a n s s o n<br />

ja jä r je s tä jä n te rv e h d y k s e n e s itti<br />

m e re n k u lk u n e u v o s N ils W e tte rs te in .<br />

N ä y tte ly n jo h ta ja n a o li P e rtti N iin<br />

is tö .<br />

□<br />

J Ä S E N M A K S U T J A L E H T I­<br />

T IL A U K S E T<br />

U u tta ilm o itta u tu m is ta jä s e n e k s i<br />

ta i le h d e n tila u s ta e i e n tis e n jä s e ­<br />

n e n ta i tila a ja n ta rv its e te h d ä , s illä<br />

p o s tis iir to k o r tti ja le h ti lä h e te tä ä n<br />

v a n h a n o s o itte e n m u k a is e s ti.<br />

J ä s e n m a k s u , jo lla s a m a lla sa a<br />

S u o m e n T u r k u - le h d e n p id e ttä n e e n<br />

e d e lle e n 20 m a rk a s s a , m u tta a s ia s ta<br />

p ä ä ttä ä lo p u llis e s ti s e u ra n v u o s i­<br />

k o k o u s 23. 11. 19 78 A u ra la s s a .<br />

T u rk u -s e u ra n p o s tis iir to tilin n u ­<br />

m e ro o n T U 32 30 0-4 . L e h te m m e<br />

n u m e ro s s a 2 /19 78 s iv u lla 3 7 m a in itt<br />

iin v irh e e llin e n n u m e ro .<br />

J Ä S E N H A N K IN T A -<br />

K IL P A IL U<br />

T u rk u -s e u ra n jä s e n m ä ä rä k a s v a a<br />

ja tk u v a s ti ja tä m ä o n ta p a h tu n u t<br />

m ie lly ttä v ä llä ta v a lla s ite n , e ttä v a n ­<br />

h a t jä s e n e t o v a t h a n k k in e e t y s tä ­<br />

v iä ä n m u k a a n . K a ik k i v iim e k e v ä i­<br />

s e n v u o s ik o k o u k s e n jä lk e is e t u u d e t<br />

jä s e n e t h u o m io id a a n e n s i v u o s i­<br />

k o k o u k s e e n a s ti ja tk u v a s s a jä s e n -<br />

h a n k in ta k ilp a ilu s s a , jo h o n h a n k i­<br />

ta a n ta a s m u k a v a t p a lk in n o t.<br />

n<br />

T O IM IN N A N J O H T A J A<br />

TURUN<br />

MESSUT 79<br />

Kupittaalla 10- 19. 8.<br />

Turkisnäyttely<br />

T urussa<br />

lokakuussa<br />

T u r k is te n v a lm is tu s ta , v a lin ta a ,<br />

k ä y ttö ä ja h u o lto a k o s k e v a a k u lu tta ­<br />

j a v a l i s t u s t a ja e ta a n T u r k is 78<br />

- n ä y tte ly s s ä Ik itu u r in k o n g r e s s ik e s ­<br />

k u k s e s s a 28— 29. 10. T u r k ik s ia e s i­<br />

te llä ä n p a its i v a lm is ta jie n o s a s to illa<br />

m y ö s k a n s a in v ä lis e e n ty y liin m u o tin<br />

ä y tö k s is s ä n e ljä s ti p ä iv ä s s ä . N ä y t­<br />

te ly n jä r je s tä ä O s u u s k u n ta T u ru n<br />

M e s s u t y h te is ty ö s s ä T u r u n T u r k k u ­<br />

r it ry :n k a n s s a .<br />

N ä y tte ly jä r je s te tä ä n Ik itu u r in<br />

k o n g r e s s ik e s k u k s e n A r e n a -h a llis s a .<br />

jo n k a r e u n o ille s ijo ite ta a n n ä y tte ly ­<br />

o s a s to t ja k e s k u s ta a n<br />

ra k e n n e ta a n<br />

m u o tin ä y tö s k o ro k e . N ä y tte ly n v a l-<br />

m is tu s n ä y tö k s is s ä y le is ö llä o n m a h ­<br />

d o llis u u s tu tu s tu a tu r k k ie n ty ö s tä ­<br />

m is e e n .<br />

K iin n o s tu s tu r k ik s ia k o h ta a n k a s ­<br />

v a a ja tk u v a s ti ja a la n n ä k y m ä t v a i­<br />

k u tta v a t h y v iltä . T u r k k e ja e i e n ä ä<br />

p id e tä s iin ä m ä ä rin y le llis y y s tu o t­<br />

te in a k u in a ik a is e m m in , v a a n n iitä<br />

o s te ta a n y h ä u s e a m m in k ä y ttö v a a t-<br />

te ik s i. K u n tu r k in iä k s i la s k e ta a n<br />

ru n s a a s ti to is ta k y m m e n tä v u o tta , se<br />

o n k in u s e in k o r k e a m m a s ta h a n k in ­<br />

ta h in n a s ta h u o lim a tta y liv o im a is e s ti<br />

e d u llis in r a tk a is u ta lv ita k ik s i —<br />

e te n k in , k u n s e e i o le y h tä h e rk k ä<br />

m u o d in v a ih te lu ille k u in m u u t p ä ä l­<br />

ly s v a a tte e t.<br />

T u r k ik s ia ja n iid e n k ä y ttö m a h d o l­<br />

lis u u k s ia e i y le is e s ti tu n n e ta r iitt ä ­<br />

v ä s ti. T u r u n T u r k k u r it ry p y r k iik in<br />

n ä y tte ly s s ä k e r to m a a n y le is ö lle , m i­<br />

tä tu r k is la a tu ja m e illä o n s a a ta v a n a ,<br />

m itk ä o v a t n iid e n o m in a is u u d e t,<br />

m ih in k a ik k e e n n iitä v o id a a n k ä y t­<br />

tä ä s e k ä m ite n n iitä tu le e h o ita a ja<br />

s ä ily ttä ä . J a m u o tin ä y tö s te n tu rk is -<br />

r u n s a u d e s ta lö y tä ä v a r m a s ti jo k a i­<br />

n e n its e ä ä n m ie lly ttä v ä n<br />

m a llin ta i<br />

id e a n tä m ä n s y k s y n p itk is tä , v a lu ­<br />

v is ta . k o h ta lo k k a is ta m a lle is ta a ja t­<br />

to m a n ty y lik k ä is iin k ä ä n tö tu r k k e i-<br />

h in .<br />

□<br />

S u o m en T u rk u , jä se n asiat<br />

j a o so itte e n m u u to k se t<br />

Sisällys — Innehåll<br />

O lli K e s tilä :<br />

T u r k u ju h la v u o d e n a a tto n a 3<br />

E r k k i A s p :<br />

K e s ä y lio p is to n<br />

lu k u k a u s i<br />

o n ta a s p ä ä tty n y t .................. 5<br />

T a u n o S u o m in e n :<br />

K u lttu u r ip o liittis ia o n g e lm ia 5<br />

E r k k i A s p :<br />

T u r u n K e s ä y l i o p i s t o 7<br />

A rm a s O . J o k in e n :<br />

M ie tte itä ja m ie lip ite itä<br />

M e r i-T u ru n r a k e n ta m is e k s i 8<br />

T a r ja - T u u llk k i L a a k s o n e n :<br />

T u r u n<br />

k a u p u n g in te a tte r in<br />

s y n ty v a ih e e t ............................ 9<br />

K a u p u n g in te a tte ri a lo itta a tu ­<br />

litik k u ja la in a a m a lla ------- 10<br />

" V iu lu n s o itt a ja k a t o lla " T u ru n<br />

r u o ts a la is e e n te a tte r iin . . 11<br />

R u is s a lo n lu o n n o n s u o je lu . . 12<br />

R a ili K iia n lln n a :<br />

T u ru s s a y li 80 0 v a n h u s ta<br />

v a r to o la ito s p a ik k a a ------- 13<br />

M a j-L Is N le m ln e v a :<br />

R o m a n ttin e n lin n a ............. 14<br />

K u lm a k lv e e n ttls s i p o ik k i:<br />

R u v e ta p y k ä m ä n ä te i p y k -<br />

n in k e i e li re k le m e n te i T u ru<br />

h e r ro il ........................................... 15<br />

H a n s O th m a n :<br />

Å b o — s ta d e n s o m riv e r —<br />

e lle r s o m b e v a r a r? ............. 16<br />

T o n tille v o id a a n h ie n o v a r a i­<br />

s e s ti r a k e n ta a ....................... 18<br />

K a n s a in v ä lin e n la s te n v u o s i<br />

19 79 ................................................ 18<br />

Ilm a r i R in n e :<br />

V a lta k u n n a llis e t X X X k o tis<br />

e u tu p ä iv ä t P ä ijä t-H ä m e e s -<br />

sä ..................................................... 19<br />

S u o m e n lip u t lie h u m a a n T u ­<br />

ru n p ä iv ä n ä ............................ 20<br />

J u lis tu s ........................................... 21<br />

V a ltio n tu lis i tu k e a m a a ­<br />

k u n n a n m a tk a ilu a .................. 21<br />

M a r g a re ta J o k in e n :<br />

T u r u n<br />

7 5 0 - v u o tis m ita lik ilp<br />

a ilu ........................................... 22<br />

T u r k u v a lm is ta u tu u ju h la ­<br />

v u o te e n s a ................................. 23<br />

V ä in ö J . L e in o :<br />

G ö te b o r g in ja T u r u n y s tä -<br />

v y y s ty ö s tä ................................. 24<br />

T u ru n p ä iv ä L e n in g ra d is s a<br />

ju h la v u o d e n m e rk e is s ä . . 25<br />

Y s tä v y y s k a u p u n k i K ö ln in n u o -<br />

ris o v a ltu u s k u n ta T u ru s s a . . 25<br />

Irm e li T o rssonen :<br />

M o n ip u o lis ta y s tä v y y s to i­<br />

m in ta a G ö te b o rg in ja T u ­<br />

ru n v ä lillä ................................ 26<br />

T u ru n s u h te e t R o m a n ia a n<br />

v ilk k a a t ja lä m p im ä t _____ 27<br />

A. T . K oskim ies:<br />

O rv o k k i k a d u lla ................. 27<br />

I. R.:<br />

T V -film i 1 8 4 0 -lu vun T u ru s ta<br />

L u o s ta rin m ä e ltä ................. 27<br />

Jo u ko H alviala:<br />

T u ru n M u s iik k iju h la t -7 8 . . 28<br />

Ensio H arni:<br />

T a id e m a a la ri P e rn o n m a i­<br />

s e m is s a V iljo R a n ta ---------29<br />

Ilm ari R in n e:<br />

A u ra n P a n im o n k a u n is t ii l i ­<br />

ra k e n n u s ..................................... 31<br />

R ein o L ln ko saarl:<br />

T u ru n k o u lu t ju h liv a t ---------32<br />

P u o la la n m ä e n k o u lu lla ja lu ­<br />

k io lla 5 0 -v u o tis ju h la v iik k o 33<br />

So lveig S jö b e rg :<br />

A b ra h a m K in g e lin ............ 34<br />

Ilm ari Rinne:<br />

K in g e lin in<br />

h u v im a ja T u ru n<br />

u u s in n ä h tä v y y s ................. 35<br />

R aili K iianlin n a:<br />

T u ru n v ih re y ttä v a a lita a n<br />

s u u re lla h u o le lla ................. 36<br />

Ilm ari R inne:<br />

T a lk o illa T u rk u v ih re ä k s i,<br />

p ih a t k a u n iik s i ...................... 37<br />

T u rk u ru p p e fiira m a 750<br />

v u a tta s ..................................... 38<br />

A . K.:<br />

V e to m u s k a ik e l T u ru ra h v a l 38<br />

P. N.:<br />

J u h la t o n tu lo s , p is te tä t<br />

to im e k s .................................... 38<br />

T u ru n<br />

e lä k e lä is ta p a h tu m is s a<br />

tu h a tm ä ä rin o s a n o tta jia . . 39<br />

P u o lu s tu s v o im ie n 6 0 -v u o tis -<br />

ju h la T u ru s s a ...................... 39<br />

Eino L eh tin en :<br />

E s p e ra n to n v a ih e ita T u ru s s a<br />

1906— 1976 ................................ 40<br />

T u ru n lin n a v a lm is ta u tu u<br />

7 0 0 - v u o tis ju h liin s a ............. 40<br />

T u ru n h a r ja te h ta a n k u n n o s ­<br />

tu s ty ö t a lo ite ttu .................. 40<br />

H e n rik in<br />

s e u ra k u n ta k e s k u s<br />

P e tre liu k s e n a s u m a -a iu -<br />

e e lle ........................................... 41<br />

S o in i T u rk u u n — T u o m a s<br />

H a a p a n e n H e ls in k iin --------- 41<br />

K a n s le ri M ik k o J u v a a r k k i­<br />

p iis p a k s i ..................................... 41<br />

T u rk u -s e u ra n la u s u n to T u ru n<br />

k a u p p a h a llis ta ....................... 42<br />

L io n s -m a rs s illa T u ru s s a 1.500<br />

le ijo n a a ja la d y a .................. 42<br />

N u m m e n p a k k a la in e n :<br />

S a a k o K is s a -K a llu k in p a t­<br />

s a a n ? .......................................... 42<br />

T u ru n p u h e lin la ito s tie t o ­<br />

k o n e a ik a a n ............................ 43<br />

M ä n ty n ie m i 50 - ja R a n ta la<br />

2 5 -v u o tia s ................................ 43<br />

M a r ie lu n d in s u v ip ä iv ä t --------- 43<br />

Ilm a ri R in n e :<br />

T u rk u -s e u ra to im ii ............. 44<br />

K u n n a llis is s a lu o tta m u s to i­<br />

m is s a 50 v u o tta .................. 44<br />

I. R .:<br />

K a s k u k ilp a ilu s s a lo p p u k iri 43<br />

P a a vo J a a k k o la :<br />

M o n ta la jia g r illa tta v a k s i —<br />

g rilla u s k a u s i p ite m m ä k s i . . 46<br />

Ilm a ri R in n e :<br />

P iis p a n k a tu — B is k o p s -<br />

g a ta n k a u p u n k io s a s e u r a . . 46<br />

T o im itu s s ih te e rin p ö y d ä ltä . . 47<br />

A . T . K o s k im ie s :<br />

R e tk i R u is s a lo o n .................. 47<br />

Ilm a ri R in n e :<br />

L a s te n v a a tte id e n h is to r ia a 48<br />

T o in i V u o r is to :<br />

T ä ä lt T u r u s t ............................ 49<br />

V e n e n ä y tte ly y n tu tu s tu i 6.144<br />

k ä v ijä ä ...................................... 50<br />

T o im in n a n jo h ta ja :<br />

S u o m e n T u r k u , jä s e n a s ia t<br />

ja o s o itte e n m u u to k s e t . . 50<br />

T u r k is n ä y tte ly T u r u s s a lo k a ­<br />

k u u s s a ..................................... 50<br />

K a n s ik u v a :<br />

N ä k y m ä A u ra jo e n itä r a n ­<br />

n a lta , ta u s ta lla m m . K in g e ­<br />

lin in h u v im a ja . — K u v a :<br />

H e d e F o to


Varma-kotivakuutus<br />

antaa uutta<br />

elämisen varmuutta.<br />

Varman kotivakuutus kattaa<br />

isot ja pienet vahingot. Jos<br />

pikkupoikasi särkee naapurin<br />

ikkunan, kotivakuutuksesi<br />

korvaa sen. Laske kotisi hinta<br />

ja vakuuta se varmuuden<br />

vuoksi täydestä arvosta.<br />

Kotivakuutukseen voit liittää<br />

myös perheen tapaturmavakuutuksen.<br />

Tai huvilavakuutuksen.<br />

Tule tutustum aan<br />

Varm a-vakuutusetuihin.<br />

Turun konttori<br />

o n a in a v a rm a a .<br />

L in n a n k a tu 1 9 2 0 1 0 0 T u r k u 10 921-21 71 5<br />

PERHE-BAARI<br />

MARTINKATU 3<br />

puh. 357 903<br />

ark. 7.30— 21.00<br />

sunn. 8.00— 21.00<br />

TÄHTI-BAARI<br />

PUUTARHAKATU 15<br />

puh. 19 046<br />

ark. 7.30— 21.30<br />

sunn. 10.00— 21.30<br />

Baareissamme m aukasta kotiruokaa,<br />

herkullisia voileipiä,<br />

hyvää kahvia ja kotona leivottua pullaa<br />

Suurem m ille ryhm ille ryhm äalennus.<br />

Suosittelemme<br />

Wäinö Aaltosen<br />

museon kahviota<br />

puh. 350 560<br />

ark. 11.00— 15.00, 18.00— 20.00.<br />

Tilattavissa pikku-ryhm ille iltaisin,<br />

lauant. 11.00— 15.00<br />

sunn. 11.00— 18.00<br />

TREVIRAKANKAISIA<br />

VUOKRAPEITTEITÄ<br />

aina varastossa<br />

Turun Vapaavarasto Oy<br />

Ruissalon sillanpää<br />

TURKU, Puh. 301 377<br />

Suoritam m e erilaisia RAUTARAKENNETÖ ITÄ .<br />

Teräsputkesta valm istettuja LIPPUTANKO JA edullisesti m eiltä.<br />

KONEPAJA T. TUOMOLA<br />

Koristontie — 20780 Kaarina, Puh. 432 110<br />

yli<br />

Suoritamme sähköasennuksia<br />

myös sähköläm m itys asennukset urakalla ja laskuun.<br />

Sähkö-INSTO<br />

Purokatu 8 — RAISIO, Puh. 782 166<br />

Kumman ajattelet edullisem m aksi?<br />

S u unnittelem ato n tai suunniteltu LVI-laitos. Hyvällä suunnittelulla säästät<br />

m oninkertaisesti suu nnittelupalkkion H A N K IN TA - JA<br />

KÄYTTÖKUSTANNUKSISSA.<br />

1 5 lvi-insinööritoim isto A. LEHTONEN<br />

Turku, Rätiälänkatu 10 — Puh. 359 250<br />

O K g ri l l ilen kh i<br />

grilliin, reppuun,<br />

ruokapöytään.<br />

karjakunta


Tee meillä selvä<br />

Kättä päälle<br />

-sopimus.<br />

Saavutat helpommin<br />

tavoitteesi.<br />

KANSALLIS OSAKE PANKKI<br />

Tarjoushintaan! Pansiontien ja Liedon taimimyymälöistä<br />

Marjapensaat 10,— AITATAIMIA: M a n s i k a n<br />

Omenapuut 49,— • Kiiltävälehtinen tuhkapensas 2,90<br />

Vuorimänty 39,— • Orapihlaja 50 —70 sm 3,20 tS IIH B t<br />

Koristepensaat 17,— • Japanin Happomarja 3,90<br />

Ryhmäruusut 3 kpl 20,— • Verivahtera 70,—<br />

Alppiruusut 45,— • Stadion nurmi 2 kg 39,— H<br />

Villiviini Tarjoukset voimassa niin kauan kuin 1 /taimi<br />

Maksaruoho 10 kpl 69,— taimia riittää. <br />

H A N K K IJ A Pansiontie 4 puh. 330121 9 - 18 la 8 - 1 3<br />

Lieto asema puh. 776115 9 - 1 8 la 8<br />

L S K — T u r k u

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!