Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Klargøring og

Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen 6 Tryk på den knap på lyd-/videoudstyrets fjernbetjening, der modsvarer den fremhævede kontrolknap på fjernsynsskærmen, når “PUSH YOUR COMMANDER” kommer frem på fjernsynsskærmen. er tænd/sluk-knappen (POWER). IR CODE SETTING 0 ( ) p P = + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0 >10 REC PUSH YOUR COMMANDER CODE CLEAR RETURN EXIT Når IR-koden programmeres, skal fjerbetjeningen rettes mod IR-sensoren på forstærkeren fra en afstand af ikke mere end 10 cm. Hold knappen på fjernbetjeningen inde i ca. 5 sekunder, indtil kommandoen “RELEASE YOUR COMMANDER” er kommet frem og indikatoren for indstilling af IT-koder er slukket. IR sensor Hold fjernbetjeningen vandret mod IRsensoren, indtil koden er programmeret. Hvis du holder fjernbetjeningen skråt eller flytter den under programmeringen, er det ikke sikkert at IR-koden programmeres korrekt. Gentag denne procedure for de resterende knapper Når alle IR-koderne er programmeret, vil IR CODE SETTING-menuen komme frem igen. Programmering af specielle IR-koder, der ikke kommer frem som kontroller på skærm-displayet Se “Programmering af infrarøde (IR) koder fra andre fjernbetjeninger (USER IR-indstilling)” på side 20. 7 Gentag trin 3 til og med 6 for at programmere IRkoder fra andre programkilder. Hvordan man går til hovedmenuen Klik på EXIT. Hvordan man går tilbage til en tidligere menu Klik på RETURN. 18 DK Hvordan man sletter IR-koder Klik på CODE CLEAR. • Sletning af en bestemt IR-kode 1 Klik på SINGLE IR CODE CLEAR. 2 Klik på den knap, der skal slettes. “Are you sure?” kommer frem for bekræftelse. 3 Klik på YES for at slette koden. “CODE CLEAR!” kommer frem i displayet. Klik på NO, hvis du vil stoppe, før en kode slettes. Gentag trin 2 og 3, hvis du vil slette endnu en kode. • Sletning af alle IR-koderne for den anvendte komponent (f.eks. OTHER CD) 1 Klik på (OTHER CD) CODE CLEAR. “Are you sure?” kommer frem for bekræftelse. 2 Klik på YES for at slette koden. “CODE CLEAR!” kommer frem i displayet. Klik på NO, hvis du vil stoppe, før en kode slettes. • Sletning af alle IR-koderne 1 Klik på ALL IR CODE CLEAR. “Are you sure?” kommer frem for bekræftelse. 2 Klik på YES for at slette alle koderne. “CODE CLEAR!” kommer frem i displayet. Klik på NO, hvis du vil stoppe, før en kode slettes. Hvis IR-koderne ikke fungerer som forventet • Udfør programmeringen forfra for at sikre dig, at IRkoderne er programmeret rigtigt. • Hvis du har vanskeligheder med anvendelsen af INPUT-. nummer- eller ENTER-knappen på en videobåndoptager eller en LD-afspiller efter automatisk registrering fra listen over fabrikater i trin 5: Programmer IR-koderne manuelt som vist i trin 6. • På nogle LD-afspillere af andre fabrikater end Sony, er det ikke sikkert, at ) og 0 knapperne fungerer rigtigt, selv efter automatisk registrering fra listen over fabrikater i trin 5. Hvis dette sker, skal du udføre trin 6 for manuelt at programmere IR-koderne for ) og 0 knapperne så vel som alle andre knapper, du vil bruge med LDafspilleren. • Hvis du registrerer en afspilningskilde som TOSHIBA 2 eller RCA 2, kan du ikke tænde eller slukke for fjernsynet ved hjælp af forstærkerens fjernbetjening (fjernsynet tænder ikke, når du klikker på TEST). • Programmeringen af nogle IR-koder kan mislykkes, selv hvis “RELEASE YOUR COMMANDER” kommer frem på fjernsynsskærmen. Forsøg i dette tilfælde at programmere IR-koden igen. Hvis IR-koden stadig ikke kan programmeres, skal du følge den i “Programmering af infrarøde (IR) koder fra andre fjernbetjeninger (USER IRindstilling)” på side 20. • Det er ikke sikkert, at IR-koder med specielle bølgeformer, der frembringes af nogle fjernbetjeninger, kan optages.

Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen Bemærkninger • Undlad at registrere samme type komponent (f.eks. en LD-afspiller) til flere, forskellige funktioner. • Apparatet udsender et IR-signal, der annullerer den automatiske afspilningsfunktion for programkilder som LD-afspillere og CD-afspillere, der er beregnet til at begynde afspilning, når der tændes for dem. Sæt forstærkerens AUTO PLAY-funktion til ON, når den automatiske afspilningsfunktion skal aktiveres. • Hold den infrarøde sensor væk fra lysstofrør og direkte sol. I modsat fald kan IR-koderne ikke optages. • Selv i tilfælde af, at netledningen er taget ud af stikkontakten i væggen (vekselstrømsudtaget), vil de optagne IR-koder blive bevaret i hukommelsen i ca. to uger. Når de forsvinder, vil “ALL CLEAR” komme frem på fjernsynsskærmen, næste gang du tænder for forstærkeren. • Brug ikke fjernbetjeningen, der følger med TA-VE800G, når “PUSH YOUR COMMANDER” angives fjernsynsskærmen i trin 6. Programmering af IR-koder med den medfølgende fjernbetjening kan bevirke, at TA-VE800G kommer til at fungere forkert. 19 DK