Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Ostalo U sluaju problema

Ostalo U sluaju problema Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sledeu stranu: Funkcije i dodatna oprema str. 11 Naiete li na probleme pri upotrebi kamkordera, postupite prema uputstvima iz sledeih koraka. Proverite listu (str. 54 – 56) i pregledajte kamkorder. Otkaite izvor napajanja, ponovo ga spojite nakon otprilike 1 minuta i ukljuite kamkorder. Odaberite [Setup] [ General Settings] [Initialize]. Ako odaberete [Initialize], resetova e se sve postavke, uklju uju i i ta no vreme. Obratite se Sony prodavcu ili ovlašenom Sony servisu. Možda e biti potrebno da se formatira ili zameni ugraena memorija kamkordera, zavisno od vrste problema. U tom sluaju e se podaci na ugraenoj memoriji izbrisati. Obavezno presnimite podatke iz ugraene memorije na drugi medij (napravite sigurnosnu kopiju) pre slanja kamkordera na popravku. Proizvoa nee nadoknaditi bilo kakav gubitak podataka iz ugraene memorije. Tokom popravke serviseri e možda proveriti minimalan sadržaj podataka memorisanih u ugraenu memoriju kako bi istražili problem. Ipak, Sony predstavnik nee kopirati niti zadržati vaše podatke. Pogledajte prirunik "Handycam" User Guide (str. 10) za detalje o simptomima kamkordera i "PlayMemories Home Help Guide" (str. 44) o nainu spajanja kamkordera sa raunarom. Napajanje se ne ukljuuje. Uvrstite napunjenu bateriju na kamkorder (str. 18). Utika mrežnog adaptera je otkaen iz zidne utinice. Spojite ga u zidnu utinicu (str. 18). Kamkorder ne radi ak ni dok je napajanje ukljueno. Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar. Otkaite mrežni adapter iz zidne utinice ili skinite bateriju, pa ih ponovno spojite nakon približno jednog minuta. Kamkorder se zagreva. Kamkorder se može zagrejati tokom upotrebe. Pojava nije kvar. Napajanje se odjednom iskljui. Upotrebite mrežni adapter (str. 18). Prema svom standardnom podešenju kamkorder se iskljuuje ako oko 2 minuta ne izvedete nikakav postupak ([Power Save]) (str. 53). Ponovo ukljuite ureaj. Napunite bateriju (str. 18). Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne snima se slika. Prikazuje se ekran za reprodukciju. Zaustavite reprodukciju i izaberite [Shooting Mode] [ Movie] ili [ Photo]. Kamkorder memoriše sliku koju ste upravo snimili na medij za snimanje. Za to vreme ne može se snimiti nova slika. Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne slike (str. 40). Ukupan broj video zapisa ili fotografija premašuje kapacitet snimanja na kamkorderu (str. 57, 59). Obrišite nepotrebne slike (str. 40). 54

"PlayMemories Home" se ne može instalirati. Za instalaciju softvera "PlayMemories Home" treba vam internet veza. Proverite okruženje raunara ili postupak instalacije za "PlayMemories Home". "PlayMemories Home" ne radi pravilno. Zatvorite "PlayMemories Home" i restartujte raunar. Raunar ne prepoznaje kamkorder. Otkaite iz USB prikljunice raunara sve USB ureaje osim tastature, miša i kamkordera. Otkaite ugraeni USB kabl iz raunara i restartujte raunar i zatim pravilnim redosledom ponovno spojite raunar i kamkorder. Ako su na spoljne ureaje istovremeno spojen ugraeni USB kabl i USB prikljunica kamkordera, otkaite onaj koji nije spojen na raunar. Dijagnostiki prikaz i indikatori upozorenja Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sledeu stranu: Funkcije i dodatna oprema str. 11 Ako se na LCD ekranu ili tražilu pojave indikatori, proverite sledee. Ako se problem i dalje pojavljuje nakon što ste pokušali da ga rešite nekoliko puta, obratite se Sony predstavniku ili ovlašenom servisu. U tom sluaju navedite sve brojeve kodova grešaka koji poinju sa C ili E pri kontaktu. Kad se neki od indikatora prikazuju na ekranu, može se uti zvuni signal. C:04: Baterija nije "InfoLITHIUM" (serije V). Upotrebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije V) (str. 18). Pravilno spojite DC prikljuak iz mrežnog adaptera u DC IN prikljunicu na kamkorderu (str. 18). C:06: Temperatura baterije je visoka. Zamenite bateriju ili je ostavite na hladnom mestu. C:13: / C:32: Otkaite napajanje. Ponovo ga spojite i rukujte kamkorderom. E:: Primenite korake od na str. 54. 55