12.07.2015 Views

lembaga pembangunan langkawi (lada) kenyataan tender

lembaga pembangunan langkawi (lada) kenyataan tender

lembaga pembangunan langkawi (lada) kenyataan tender

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

(03)dlm.LPL.(S).1400-3/23905 September 2013LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)KENYATAAN TENDERTender adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor bertaraf Bumiputera yang berdaftar denganLembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam gred, kategori danpengkhususan pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagikerja-kerja berikut:-BUTIR-BUTIRTAWARANHARGADOKUMENTAWARANTEMPAT DANTARIKHDOKUMENDIJUALSYARATPENDAFTARANTARIKH DANTEMPATLAWATANTAPAKTARIKH TENDERDITUTUPNo. Kontrak:LPL 47/2013CadanganMenambah BaikKemudahan DiTelaga Tujuh,Langkawi KedahDarul Aman-Jambatan GantungRM150.00(Tidak akandikembalikan)Pejabat LembagaPembangunanLangkawi,Unit Perolehan,Bahagian SumberManusia & KhidmatPengurusan,Tingkat 3, KompleksLADA,07000 Langkawi,Kedah Darul Aman.11hb. Sept 2013(Rabu)hingga25hb. Sept 2013(Rabu)CIDBGred : G3Kategori : CEPengkhususan :CE2111hb. Sept 2013(Rabu)Jam 11.00 pagiBerkumpul diPerkaranganTempat LetakKereta, TelagaTujuhLawatan Tapakadalah WAJIB(sila bawabersama sijilasal/salinansemasa membuatlawatan)02hb. Okt 2013(Rabu)Sebelum ataupada pukul12.00 tengahhariTender yangLEWAT diterimatidak akandilayan1. Dokumen Tawaran Tender boleh disemak dan dibeli di Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA), UnitPerolehan, Bahagian Sumber Manusia & Khidmat Pengurusan, Tingkat 3, Kompleks LADA, 07000 Kuah,Langkawi, Kedah Darul Aman pada waktu pejabat bermula 11hb. September 2013.2. Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk Kiriman Wang, Wang Pos atau Bank Draf di atasnama Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) (bayaran ini tidak akan dikembalikan) danmendapatkan resit bayaran di Kaunter Unit Hasil Bahagian Kewangan, Tingkat 2, Kompleks LADA.Kontraktor dikehendaki membawa SIJIL PENDAFTARAN ASAL PERAKUAN PENDAFTARANKONTRAKTOR, SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN serta SIJIL TARAF BUMIPUTERA dansatu salinan bagi ketiga-tiga Sijil tersebut semasa membeli dokumen tender.3. Syarikat/wakil - wakil syarikat yang sah (warganegara Malaysia) sahaja dibenarkan menghadiri sesi lawatantapak.…2/-


(03)dlm.LPL.(S).1400-3/23905 September 2013-2-4. Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteraidan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat:-Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA),Unit Perolehan, Bahagian Sumber Manusia & Khidmat Pengurusan,Tingkat 3, Kompleks LADA,07000 Kuah, Langkawi,Kedah Darul Aman.5. Tarikh tutup tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 02hb. Oktober 2013 dan tawaran yanglewat diterima tidak akan dilayan. Pihak LADA tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendahatau sebarang Tender.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!