12.07.2015 Views

kenyataan tawaran (sebut harga) - Lembaga Pembangunan Langkawi

kenyataan tawaran (sebut harga) - Lembaga Pembangunan Langkawi

kenyataan tawaran (sebut harga) - Lembaga Pembangunan Langkawi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

(88) LPL.1400-1/57 Mac 2012oLEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)KENYATAAN TAWARAN (SEBUT HARGA)( http://www.lada.gov.my )Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor Awam (Langkawi) dan kontraktor Elektrik (Kedah) yang berdaftar denganPusat Khidmat Kontraktor (PKK), Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan BerdaftarDengan Suruhanjaya Tenaga dalam kelas pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran padamasa ini bagi menyertai sebut harga berikut:-NO SEBUTHARGAJENIS KERJA PENDAFTARAN TARIKH DANTEMPAT LAWATANTAPAKTARIKH TUTUPSEBUT HARGALPL 14/2012 Cadangan Kerja-KerjaMenyelenggara LampuJalan Beringin DanJalan Penarak,Langkawi, Kedah DarulAman.Pusat Khidmat Kontraktor(PKK)Kelas : II,III, dan IVKepala : VIISub Kepala :1,2,3 dan 11Berdaftar dengan LembagaPembangunan IndustriPembinaan Malaysia(CIDB) dan SuruhanjayaTenaga12hb. Mac 2012(Isnin)Jam 11.00 PagiBerkumpul DiHadapan LKIMPenarak LangkawiLawatan TapakAdalah Wajib19hb. Mac2012(Isnin)Sebelum ataupada pukul12.00 tengahariLPL 15/2012 Cadangan Kerja-KerjaMenurap Semula JalanDi Kampung KualaSungai Melaka –Kampung SungaiKedak, Mukim PadangMatsirat, Langkawi,Kedah Darul Aman.Kelas : FKepala : IVSub Kepala :3 (b)Berdaftar dengan LembagaPembangunan IndustriPembinaan Malaysia(CIDB)12hb. Mac 2012(Isnin)Jam 9.30 PagiBerkumpul DiPerkaranganMasjid SungaiKedak Langkawi19hb. Mac2012(Isnin)Sebelum ataupada pukul12.00 tengahariLawatan TapakAdalah Wajib1. Dokumen tawaran Sebut Harga ini boleh diperoleh pada waktu pejabat mulai 12hb. Mac 2012 hingga 18hb. Mac2012 di Unit Perolehan, Tingkat 3, Bahagian Sumber Manusia Dan Khidmat Pengurusan, Lembaga PembangunanLangkawi (LADA), Kompleks LADA, Jalan Persiaran Putra, 07000 Kuah, Langkawi, Kedah Darul Aman denganmenunjukkan SIJIL ASAL PENDAFTARAN dengan PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR DAN SIJIL TARAFBUMIPUTERA (jika bertaraf bumiputera) yang dikeluarkan oleh PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR danmenyerahkan satu salinan (fotostat) sijil-sijil berkenaan semasa mendapatkan dokumen Sebut Harga.2. Dokumen tawaran ini hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor/wakil yang sah dan menyertai lawatantapak sahaja. Pihak kontraktor juga dikehendaki menyertakan profail syarikat sekiranya belum berdaftar denganLADA.…2/-


-2-No.RujukanTarikh: (88)LPL.1400-1/5: 7 Mac 2012____________________________________________________________ ____________3. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. Sebut Harga dandimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang ditetapkan di Unit Perolehan, Tingkat 3, Bahagian Sumber Manusia DanKhidmat Pengurusan, Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA), Kompleks LADA, Jalan Persiaran Putra, 07000Kuah, Langkawi, Kedah Darul Aman sebelum atau pada pukul 12.00 tengah hari, 19hb. Mac 2012. Tawaranyang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.4. Lembaga ini tidak terikat menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.Sekian, terima kasih.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!